Kommunstyrelsen Sidan 1 av 45. Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2012-11-13 Sidan 1 av 45. Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Sidan 1 av 45 Plats och tid Konserthuset, Grästorp , kl Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Kent Larsson (M) N Jens Persson (S) N Britt-Marie Hermansson (M) N Kent Hansson (M) N Eva Tengeland (M) F Monia Persson (M) Niclas Andrén (M) N Svante Classon (C) N Maria Toll (C) N Tobias Leverin (C) F Krister Önnermalm (C) Per Götell (FP) N Göran Enström (S) N Lisbeth Walfridsson (S) N Tobias Svensson (S) N Övriga deltagande Utses att justera Ove Johansson, kommunchef Ann Fransson, nämndsekreterare Tommy Gidstedt, teknisk chef Sven Karlsson, ekonomichef Pernilla Bjerkesjö, skolchef Hans Ekensskär, socialchef Lena Grönqvist, utvecklingschef 193 Svante Classon (C) Tid och plats för justering Kommunens hus, , kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Anne-Marie Nilsson Ordförande Justerande Kent Larsson (M) Svante Classon (C)

2 Kommunstyrelsen Sidan 2 av 45 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret, Grästorp Anne-Marie Nilsson

3 Kommunstyrelsen Sidan 3 av 45 Innehållsförteckning 177 Rapport och protokoll från utskotten 178 Förslag till lokalhyror Kulturhuset 179 Ansökan om verksamhetsstöd för musik- och teaterföreningen Scendrag 180 Avtal gymnasiet Lidköping 181 Läsårstider 2013/ Upphandling av skolskjuts Budgetramar 2013 och inriktning av verksamhetsomfattning Driftbudget för kommunstyrelsen/allmän verksamhet 185 Driftbudget för kommunstyrelsen/teknisk verksamhet 186 Driftbudget för kommunstyrelsen/bildningsverksamhet 187 Driftbudget för kommunstyrelsen/social verksamhet 188 Driftbudget för miljö- och byggnämnden 189 Finansiering 190 Investeringsbudget 2013, investeringsplan God ekonomisk hushållning 192 Resultatbudget och finansieringsbudget för år 2013, plan Lag om Valfrihetssystem (LOV) 194 Höjning av renhållningstaxa för Grästorps kommun 195 Vatten och avloppstaxa för Grästorps kommun 196 Bågskyttarna Grästorp, ansökan om ekonomiskt bidrag 197 Budgetuppföljning Återbetalning av AFA-försäkringspremier 199 Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst Landsbygdsutveckling/vatten- och avlopp på landsbygden 201 Revidering av Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan 202 Handlingsplan för ökad fysisk aktivitet och bättre kostvanor hos barn och unga i Grästorps kommun 203 Nyttjanderättsavtal mellan Grästorps kommun och Bågskyttarna i Grästorp 204 Val av ersättare som ombud West Sweden 205 Val av ersättare som ombud vid stämma med Vattenrådet-Vänerns sydöstra tillflöden 206 Anmälan av fattade delegationsbeslut 207 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Kommunstyrelsen Sidan 4 av 45 Ks 177 Dnr 50/2012 Rapport och protokoll från utskotten Kommunstyrelsen beslutar lägga protokollen till handlingarna. Beslutsunderlag Allmänna utskottets protokoll Bildningsutskottets protokoll Sociala utskottets protokoll Kommunstyrelsen har tre utskott som ansvarar för att följa verksamheten inom sina respektive områden. De fungerar dessutom som beredningsorgan till styrelsen. Det är kommunstyrelsen som är ytterst ansvarig för all verksamhet. För att hela kommunstyrelsen ska få bättre kunskap om helheten har beslut tagits att en punkt kallad protokoll och rapport från utskotten införs som fast punkt på kommunstyrelsens dagordning. Vid dagens sammanträde redovisas muntligt protokoll från Allmänna utskottet , Bildningsutskottet och Sociala utskottet

5 Kommunstyrelsen Sidan 5 av 45 Ks 178 Dnr 297/2012 Förslag till lokalhyror Kulturhuset Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till verksamheten för fortsatt beredning. Ärendet ska tas upp på kommunstyrelsens möte Förslag: - Kulturhusets lokaler uthyres mellan klockan I undantagsfall kan andra tider godkännas. - För att få hyra lokal måste du ha fyllt 20 år och ha egen hemförsäkring. Den som hyr får skriva på ett avtal där den tar fullt ansvar för att lokalen återlämnas i ursprungligt skick. Det avtalet behöver dock ej skrivas om den som hyr är anställd i Grästorps kommun och hyr det för användning inom arbetet. - Den som hyr på vardag skall inhämta information och eventuell tagg senast 2 dagar innan uthyrningstillfället. Den som hyr på lördag och söndag skall inhämta information och tagg senast torsdag innan uthyrningsdagen. Kostnad per lokal Vardagar 1 4 timmar 300:- Vardagar 5 tim Heldag 600:- Ideella föreningar med säte i Grästorp Kommunens verksamheter Lördag och söndag Gratis, dock ej vid entré eller andra liknande intäkter Gratis, dock ej vid entré eller andra liknande intäkter 800:-/dag Ärendets tidigare behandling Bildningsutskottet , 134 Kulturhusets lokaler är en samlingspunkt för många invånare i Grästorps kommun. För att göra det än mer tillgängligt så hyrs lokalerna ut för olika ändamål. Beslutsexp: Skolchef

6 Kommunstyrelsen Sidan 6 av 45 Ks 179 Dnr 279/2012 Ansökan om verksamhetsstöd för musik- och teaterföreningen Scendrag Kommunstyrelsen beslutar att Scendrag beviljas ett bidrag år 2012 på kr. Scendrag bör dock i fortsättningen lämna in ansökan och redovisning för sin ungdomsverksamhet på samma sätt som övriga föreningar som söker bidrag för ungdomsverksamhet. Ärendets tidigare behandling Bildningsutskottet , 133. Scendrag kan jämföras med Grästorps Scoutkår i uppskattade medlemsantal 7 20 år (21 personer), aktiviteter (40 st) och hyreskostnader (8 222 kr) för år Grästorps scoutkår jämställdes med idrottsföreningar och blev därmed beviljade ett bidrag på kr. Övriga föreningar i kommunen har fått bidrag för de aktiviteter de bedrev under år Scendrag har inte lämnat in någon ansökan om bidrag under åren men har hela tiden bedrivit verksamhet. Kommunen anser att även kulturella aktiviteter är viktiga för barn och ungdomar och behöver stödjas. Beslutsexp: Scendrag Skolchef

7 Kommunstyrelsen Sidan 7 av 45 Ks 180 Dnr 315/2012 Avtal gymnasiet Lidköping Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till samverkansavtal mellan Lidköpings kommun och Grästorps kommun gällande gymnasieskolan: 1 Parter Överenskommelsen tecknas mellan Lidköpings kommun och Grästorps kommun. 2 Övergripande syfte Avtalets övergripande syfte är att samverka för att erbjuda samtliga nationella program till personer som är folkbokförda i Grästorps kommun. 3 Samverkansformer Samverkan sker genom träffar på politiker- och tjänstemannanivå. 4 Skolorganisation Lidköpings kommun förbehåller sig rätten att genomföra justeringar av platsantal med hänsyn tagen till sökandefrekvensen. 5 Ekonomi Priset per utbildningsplats följer Gymnasium Skaraborgs interna prislista. Datum för avstämning är 15 september och 15 februari. Ersättningen betalas terminsvis. För elev som börjar eller slutar under pågående termin ska köpande kommun betala för varje påbörjad månad som eleven går hos säljande kommun. Ersättningen utbetalas för varje elev som finns i utbildningen vid de ovan reglerade mättillfällena. Respektive hemkommun svarar för kostnader avseende resor mellan bostad och skola för gymnasieelever under 20 år. Lidköpings kommun svarar för elevens försäkring i enlighet med kommunens policy. 6 Särskilda insatser Vid överlämningar och vid behov av särskilda elevvårdsinsatser äger samråd rum mellan aktuella parter. 7 Information och kvalitet Lidköpings kommun har rätt att informera om sina gymnasieutbildningar i Grästorps kommuns grundskolor år 7-9. Informationen görs i samråd med studie- och yrkesvägsledaren i Grästorps kommun. Information skall även ges till hemkommun avseende kvalitet och andra frågor som hemkommunen anser viktigt. Den ska ges minst en gång per läsår, vid önskemål en gång per termin.

8 Kommunstyrelsen Sidan 8 av 45 KS 180 forts 8 Tvist Frågan om tvistemål mellan parterna avseende ingånget avtal hänskjuts för avgörande i allmän domstol. 9 Fler samverkansavtal Grästorps kommun äger rätt att teckna samverkansavtal med ytterligare kommun. 10 Avtalstid Avtalet gäller från och med den 1 januari 2012 till och med den 31 december Avtalet förlängs med ett år i taget om inte skriftlig uppsägning skett senast tre månader före avtalets utgång. Vid uppsägning av avtalet kvarstår hemkommunens betalningsansvar för elever i påbörjad utbildning samt för elever intagna till utbildningar med startdatum under uppsägningsperioden. Yrkande i kommunstyrelsen Svante Classon (C) yrkar enligt liggande förslag. Kent Hansson (M) yrkar på återremiss av ärendet till verksamheten för ytterligare beredning. Ärendets behandling i kommunstyrelsen Ordförande ställer liggande förslag mot Kent Hanssons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. Reservationer Kent Hansson (M) och Britt-Marie Hermansson (M) reserverar sig mot beslutet. Ärendets tidigare behandling Bildningsutskottet , 136. Då elever från Grästorps kommun mer än tidigare söker till Lidköpings kommuns gymnasieskola, De la Gardiegymnasiet, vill bildningsutskottet ge eleverna möjlighet att bli antagna i första hand och inte genom så kallad frisök. Genom en uträkning av merkostnaden, räknat på de elever från Grästorps kommun som idag går på De la Gardiegymnasiet ökar kommunens kostnad per termin enligt nedan:

9 Kommunstyrelsen Sidan 9 av 45 Ks 180 forts Utan 10% rabatt från Thn :- Med 10% rabatt från Thn :- Ett förslag till Samverkansavtal om gymnasieutbildningar mellan Lidköpings kommun och Grästorps kommun har tagits fram av skolchef Pernilla Bjerkesjö och utbildningschef Jan Fransson. Beslutsexp: Bildningsverksamheten

10 Kommunstyrelsen Sidan 10 av 45 Ks 181 Dnr 308/2012 Läsårstider 2013/2014 Kommunstyrelsen beslutar att läsårstider 2013/2014 ska vara följande: Höstterminen 19 augusti december 2013 Vårterminen 7 januari juni 2014 Ärendets tidigare behandling Bildningsutskottet , 135. Beslutsunderlag Utläggning av lärares arbetsdagar 2013/2014. Beslutsexp: Bildningsverksamheten

11 Kommunstyrelsen Sidan 11 av 45 Ks 182 Dnr 314/2012 Upphandling av skolskjuts Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till verksamheten för vidare beredning samt att beslut ska fattas på ett extra sammanträde med kommunsstyrelsen , kl Yrkande i kommunstyrelsen Per Götell (FP) yrkar att ärendet återremitteras till verksamheten och att ett extra sammanträde med kommunstyrelsen ska hållas I den kommande upphandlingen har kommunens upphandlingspolicy varit vägledande. Från verksamheten har framförts förslag som innebär förändringar jämfört med förra upphandlingen. Dessa förändringar har sin bakgrund i förändringar i verksamheten genom att bland annat samlad skoldag införs. Bildningsverksamheten avser att strukturera skoldagen enligt tanken samlad skoldag. Det innebär att alla elever startar och slutar samtidigt. Fördelarna med detta är framför allt att det ger bättre förutsättningar för en högre måluppfyllelse för alla elever och en bättre arbetsmiljö för arbetslag och elever. Förändringarna innebär i korthet: Samtliga elever börja och slutar vid samma tid vilket innebär kortare men fler turer morgon och eftermiddag och att lunchturen uteblir. Totalt innebär det inte att antalet turer ökar men att det behövs fler bussar på morgon då det krävs sju turer. Eftersom de flesta eleverna är inskrivna på fritidshem/fritidsklubb kan behovet täckas av färre turer på eftermiddagen. Kraven på elevsäkerhet stärks genom ökade krav vid avstigning på vägar med hög trafikidentitet enligt önskemål från föräldrasamråd. (liknande bestämmelser finns i Lidköpings kommun). Upphandlingen är tänkt att genomföras genom att anbudsgivaren precis som förra gången kan lägga bud på såväl hela entreprenaden som enskilda linjer. I utvärderingsunderlaget kommer även anbud för extraturer att värderas enligt en i förväg fastställd modell. Beslutsexp: Kommunstyrelsen

12 Kommunstyrelsen Sidan 12 av 45 Ks 183 Dnr 179/2012 Budgetramar 2013 och inriktning av verksamhetsomfattning Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna verksamhetsplan och budget 2013 samt ekonomisk plan Beslutsunderlag Verksamhetsplan och budget 2013, ekonomisk plan Verksamhetsplaneringen utgår från kommunfullmäktiges vision Vision Grästorp Kommunallagen anger att för verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning och att begreppet god ekonomisk hushållning ska vara kopplad till verksamheten. Därför är det viktigt att det i verksamhetsplanen tydlig ambition och kvalitet i kommunens målformuleringar och att dessa är anpassade till budgetramarna. Beslutsexp: Kommunfullmäktige

13 Kommunstyrelsen Sidan 13 av 45 Ks 184 Dnr 179/2012 Driftbudget för kommunstyrelsen/allmän verksamhet Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige, att justera budgetramen i förhållande till den budgetram som kommunfullmäktige beslutat om , 38 enligt följande (nettobelopp), -74 tkr avseende föreningskansli som överförs till bildningsverksamheten -296 tkr avseende hyra arkiv som överförs till bildningsverksamheten -312 tkr, netto, avseende resecentrum (fastighet) som överförs till teknisk verksamhet, +85 tkr avseende miljösamordning som överförs från teknisk verksamhet +352 tkr avseende administrativt stöd som överförs från bildningsverksamheten -62 tkr avseende minskat påslag för personalkostnader med anledning av lägre avtalspremier för 2013, att i övrigt besluta enligt avlämnat budgetförslag för 2013 avseende allmän verksamhet, att fastställa nettokostnaden till tkr i budget 2013, inkl. justeringar av kapitalkostnader till 2013 års nivå, för de verksamheter kommunstyrelsen genom den allmänna verksamheten ansvarar för, samt att anslagsbinda budget 2013 på nämnd/verksamhetsområde. Det noteras att i budgetförslaget för allmän verksamhet ingår ett anslag till kommunrevisionen på 443 tkr enligt beslut i kommunfullmäktiges presidium. Ärendets tidigare behandling Budgetberedningen , 14 Den siffermässiga avstämningen av allmänna verksamhetens budgetförslag visar att förslaget inryms i kommunfullmäktiges tidigare beslutade budgetram. Effekter och konsekvenser i verksamheterna av genomförda besparingar, prioriteringar och anpassningar i budgetförslaget redovisas och diskuteras.

14 Kommunstyrelsen Sidan 14 av 45 Ks 184 forts. I behandlingen av budgetförslaget föreligger protokoll från kommunfullmäktiges presidium , 4, avseende beslut om budgetram för kommunrevisionen. Beslutsexp: Kommunfullmäktige

15 Kommunstyrelsen Sidan 15 av 45 Ks 185 Dnr 179/2012 Driftbudget för kommunstyrelsen/teknisk verksamhet Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att justera budgetramen i förhållande till den budgetram som kommunfullmäktige beslutat om , 38 enligt följande (nettobelopp), -85 tkr avseende miljösamordning som överförs till allmän verksamhet +312 tkr, netto, avseende resecentrum (fastighet) som överförs från allmän verksamhet, tkr avseende hyra kulturhuset (intäkt) från bildningsverksamheten -607 tkr avseende hyra förskolan Ambjörnsgården (intäkt) från bildningsverksamheten -82 tkr avseende minskat påslag för personalkostnader med anledning av lägre avtalspremier för 2013, att i övrigt besluta enligt avlämnat budgetförslag för 2013 avseende teknisk verksamhet, att fastställa nettokostnaden till tkr i budget 2013 inkl. justeringar av kapitalkostnader till 2013 års nivå, för de verksamheter kommunstyrelsen genom den tekniska verksamheten ansvarar för, samt att anslagsbinda budget 2013 på nämnd/verksamhetsområde. Ärendets tidigare behandling Budgetberedningen , 15. Den siffermässiga avstämningen av tekniska verksamhetens budgetförslag visar att förslaget inryms i kommunfullmäktiges tidigare beslutade budgetram. Budgetförslaget förutsätter en höjning av renhållningstaxan med ca 8 procent och vatten- och avloppstaxan med ca 5 procent. Effekter och konsekvenser i verksamheterna av genomförda besparingar, prioriteringar och anpassningar i budgetförslaget redovisas och diskuteras. Beslutsexp: Kommunfullmäktige

16 Kommunstyrelsen Sidan 16 av 45 Ks 186 Dnr 179/2012 Driftbudget för kommunstyrelsen/bildningsverksamhet Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att justera budgetramen i förhållande till den budgetram som kommunfullmäktige beslutat om , 38 enligt följande (nettobelopp), -352 tkr avseende administrativt stöd som överförs till allmän verksamhet +74 tkr avseende föreningskansli som överförs från allmän verksamhet +296 tkr avseende hyra arkiv som överförs från allmän verksamhet tkr avseende hyra kulturhuset (kostnad) till teknisk verksamhet +607 tkr avseende hyra förskolan Ambjörnsgården (kostnad) till teknisk verksamhet tkr för att täcka ökade lönekostnader för utfallet i läraravtalet inkl verksamhet som i övrigt stöder de prioriterade målen i kommunfullmäktiges inriktningsbeslut , 24, -241 tkr avseende minskat påslag för personalkostnader med anledning av lägre avtalspremier för 2013, att i övrigt besluta enligt avlämnat budgetförslag för 2013 avseende bildningsverksamheten, att fastställa nettokostnaden till tkr i budget 2013, inkl. justeringar av kapitalkostnader till 2013 års nivå, för de verksamheter kommunstyrelsen genom bildningsverksamheten ansvarar för, samt att anslagsbinda budget 2013 på nämnd/verksamhetsområde. Ärendets tidigare behandling Budgetberedningen , 16. Den siffermässiga avstämningen av bildningsverksamhetens budgetförslag visar att förslaget inryms i kommunfullmäktiges tidigare beslutade budgetram. Effekter och konsekvenser i verksamheterna av genomförda besparingar, prioriteringar och anpassningar i budgetförslaget redovisas och diskuteras. Särskilt uppmärksammas utfallet av avtalsjusteringen i läraravtalet i förhållande till beräkningen av lönejusteringar i ramberäkningen i juni. Beslutsexp: Kommunfullmäktige

17 Kommunstyrelsen Sidan 17 av 45 Ks 187 Dnr 179/2012 Driftbudget för kommunstyrelsen/social verksamhet Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att justera budgetramen i förhållande till den budgetram som kommunfullmäktige beslutat om , 38 enligt följande (nettobelopp), tkr för att minska effekterna i verksamheten med hänsyn tagen till de presenterade konsekvensbeskrivningarna. Vid fördelningen av den justerade budgetramen ska de verksamheter som stöder de prioriterade målen i kommunfullmäktiges inriktningsbeslut , 24, prioriteras, -348 tkr avseende minskat påslag för personalkostnader med anledning av lägre avtalspremier för 2013, att i övrigt besluta enligt avlämnat budgetförslag för 2013 avseende sociala verksamheten, att fastställa nettokostnaden till tkr i budget 2013, inkl. justering av kapitalkostnader till 2013 års nivå, för de verksamheter kommunstyrelsen genom sociala verksamheten ansvarar för, samt att anslagsbinda budget 2013 på nämnd/verksamhetsnivå. Ärendets tidigare behandling Budgetberedningen , 17. Den siffermässiga avstämningen av sociala verksamhetens budgetförslag visar att förslaget överstiger kommunfullmäktiges tidigare beslutade budgetram med tkr. Sociala verksamheten har efter omarbetning av förslaget avlämnat ett reviderat budgetförslag som inryms i kommunfullmäktiges tidigare beslut. Effekter och konsekvenser i verksamheterna av genomförda besparingar, prioriteringar och anpassningar i budgetförslaget redovisas och diskuteras. Beslutsexp: Kommunfullmäktige

18 Kommunstyrelsen Sidan 18 av 45 Ks 188 Dnr 179/2012 Driftbudget för miljö- och byggnämnden Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att justera budgetramen i förhållande till den budgetram som kommunfullmäktige beslutat om , 38 enligt följande (nettobelopp), -2 tkr avseende minskat påslag för personalkostnader med anledning av lägre avtalspremier för 2013, att i övrigt besluta enligt avlämnat budgetförslag för 2013 avseende miljöoch byggnämndens verksamhetsområde, att fastställa nettokostnaden till 778 tkr i budget 2013, inkl. justeringar av kapitalkostnader till 2013 års nivå, för de verksamheter miljö- och byggnämnden ansvarar för, samt att anslagsbinda budget 2013 på nämndnivå. Ärendets tidigare behandling Budgetberedningen , 18. Den siffermässiga avstämningen av miljö- och byggnämndens budgetförslag visar att förslaget inryms i kommunfullmäktiges tidigare beslutade budgetram. Effekter och konsekvenser i verksamheterna av genomförda prioriteringar i budgetförslaget redovisas och diskuteras. Beslutsexp: Kommunfullmäktige

19 Kommunstyrelsen Sidan 19 av 45 Ks 189 Dnr 179/2012 Finansiering Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att inte avsätta medel till en finansiell reserv i budget Ärendets tidigare behandling Budgetberedningen , 19. Kommunfullmäktige har , 59, beslutat uppdra åt budgetberedningen och kommunstyrelsen att verka för att en reserv för oförutsedda kostnader avsätts i finansförvaltningen i samband med upprättande av årsbudget för kommunen. Reservens storlek bör på sikt uppgå till ett belopp som minst motsvarar 0,50 kronor/skattekrona i utdebitering. Med anledning av gällande finansiella förutsättningar inför verksamhetsåret 2013 görs bedömningen att inga medel kan avsättas till en finansiell reserv. Beslutsexp: Kommunfullmäktige

20 Kommunstyrelsen Sidan 20 av 45 Ks 190 Dnr 179/2012 Investeringsbudget 2013, investeringsplan Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att den totala investeringsutgiften för budget 2013 fastställs till tkr, att investeringsnivån för 2014 och 2015 är preliminära och ska utgöra underlag för kommande/planerade investeringsåtgärder, att kommunstyrelsen under 2013 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp maximalt tkr vilket sammantaget motsvarar det belopp som förfaller till betalning under 2013 inkl. de lån som för närvarande löper med rörlig ränta, att uppmärksamma nämnder/verksamheter på kommunfullmäktiges beslut, , 40, angående investeringspolicy för Grästorps kommun. I policyn framgår vilka utgifter som kan betraktas som investeringar samt vad som ska utgöra underhållskostnader, att anslagsbinda investeringsbudgeten för 2013 på nämnd/verksamhetsområde, samt, att kommunstyrelsen återkommer med beslut kring önskemålet om att disponera en lokal efter kostnadsberäkning och utredning. Eventuell finansiering ska i så fall ske via anslaget ej specificerade investeringar. Fördelningen av investeringsvolymen 2013 och investeringsplanen/-behoven på enskilda projekt framgår av bilaga till denna paragraf. Ärendets tidigare behandling Budgetberedningen , 20. Föreligger förslag till investeringsprojekt i budget 2013, plan Den totala beräknade investeringsutgiften (netto) för hela perioden uppgår till tkr fördelad på tkr 2013, tkr 2014 och tkr I planen ligger en planerad upplåning med tkr för finansiering av investeringsutgifterna fördelad med tkr för 2014 och tkr för 2015.

21 Kommunstyrelsen Sidan 21 av 45 Ks 190, forts. Vid mötet med representanter från respektive nämnd/verksamhetsområde har investeringsförslagen för perioden diskuterats. Redovisningen av investeringarna har även kompletterats med kommentarer till de större investeringsprojekten. I kommunens finanspolicy och styrprinciper för finansförvaltningen, antagen av kommunfullmäktige , 46, framgår bl a att kommunfullmäktige ska fatta beslut om storleken av kommunens långfristiga upplåning, låneram, att gälla för kommande år. I behandlingen av investeringsbudgeten diskuteras särskilt kommunfullmäktiges beslut , 59 som överlämnats till budgetberedningen. Ärendet avser ett medborgarförslag om att få disponera en lokal med plats för 25 sittande. Förslaget är inlämnat av Grästorps Boule genom Stig Olsson. Beslutsexp: Kommunfullmäktige

22 Kommunstyrelsen Sidan 22 av 45 Kräver igångsättningsbeslut i KS (2013) Bilaga Ks 190 INVESTERINGBUDGET 2013 PLAN KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG tkr BUDGET PLAN PLAN Perioden Allmän verksamhet IT investeringar Fastighetsförvärv Fastighetsförsäljning Teknisk verksamhet Kartsystem, uppgradering/komplettering Exploatering, Skogsgläntan Säkerhets-/trygghetsåtgärder/brandlarm Gång- och cykelvägar, belysning Tillgänglighetsåtgärder, gata Gatubelysning Maskiner/fordon/utrustning Förråd/maskin-/tvätthall/varmlager m m Åse Viste hallen, förstärkning tak Åse Viste hallen, anpassning (hiss) Lunnevibadet, nytt golv, badhuset Åse Viste Arena, Vägg-/dörrparti Stallbyggnad Vattenverket, UV-filtrering Vattenverket Flo Klev, fluoridfilter Reningsverket, stamledning pumpst Reningsverket Flo, avloppsrening Va- och gata Övervakningssystem, va-/reningsverk Återvinningscentral, förbättringar Centralskolan, projektering/ombyggnad Lunneviskolan, anpassad ventilation Ugglan, fettavskiljare kök Ugglan, värmesystem Ugglan, vändzon Åsevi, förstudie Ej spec investeringar SUMMA Låneram

23 Kommunstyrelsen Sidan 23 av 45 Ks 191 Dnr 179/2012 God ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att betona vikten av att verksamhetens prioriterade mål förankras i organisationen, att fastställa två (2) finansiella mål för perioden enligt följande, 1. årets resultat av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till 1,0 procent för 2013 och 2,0 procent för respektive budgetår 2014 och alla verksamheter ska öka sin effektivitet och skapa högsta möjliga kvalité med insatta resurser att verksamhetsmål och finansiella mål ska följas upp och stämmas av under 2013 i anslutning till tertialuppföljning och delårsrapport, att en ekonomi i balans, för att långsiktigt uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning, är överordnat verksamhetsmålen varför ekonomin är en tydlig restriktion vid arbetet med att uppnå verksamhetsmålen. Ärendets tidigare behandling Budgetberedningen , 21. I kommunallagens åttonde kapitel återfinns regelverket för balanskravet och god ekonomisk hushållning. I formuleringen av KL 8:5 framgår att för verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige beslutade , 37 om finansiella mål för perioden I kommunfullmäktiges inriktningsdokument fastställs de viktigaste områdena att arbeta med under de kommande åren. Inriktningsdokumntet ska utgöra underlag för nämndernas verksamhetsplanering och dess prioriterade mål för en god ekonomisk hushållning. I förslaget till verksamhetsplan redovisas verksamhetsmål för 2013.

24 Kommunstyrelsen Sidan 24 av 45 Ks 191 forts Med anledning av gällande finansiella förutsättningar och för att mildra de konsekvenser och effekter som inlämnade budgetförslag medför inför verksamhetsåret 2013 görs bedömningen att det finansiella målet avseende årets resultat behöver justeras ner för Beslutsexp: Kommunfullmäktige

25 Kommunstyrelsen Sidan 25 av 45 Ks 192 Dnr 179/2012 Resultatbudget och finansieringsbudget för år 2013, plan Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa resultatbudget och finansieringsbudget för 2013 enligt bilaga till denna paragraf, att resultatbudget och finansieringsbudget för perioden ska utgöra inriktningen för kommande budgetarbete avseende omfattningen av verksamhetens nettokostnader. Ärendets tidigare behandling Budgetberedningen , 22. Redovisas resultatbudget och finansieringsbudget för år 2013 i sammandrag med utgångspunkt från budgetberedningens behandling, prioriteringar och ställningstaganden inför budget I behandlingen av resultatbudget och finansieringsbudget har olika beräkningar redovisats avseende förändrade befolkningstal, resultatnivåer kopplat till investeringsvolym och finansieringsgrad. I behandlingen av resultatbudget 2013 och förutsättningarna för finansiering framgår att kommunstyrelsen , 164, beslutat föreslå kommunfullmäktige att utdebiteringen för 2013 ska vara oförändrad och uppgå till 21,57 kronor/skattekrona. Det noteras att budgetberäkningarna för 2013 avseende skatte- och statsbidragsintäkter i finansförvaltningen bygger på ett antaget invånarantal i kommunen den 1 november 2012 på personer. Vidare redovisas resultatbudget och finansieringsbudget för perioden som utgör en bedömning av möjlig omfattning av verksamheternas nettokostnader och inriktningen av kommunens ekonomi under perioden med nu kända förutsättningar och antaganden. Beslutsexp: Kommunfullmäktige

26 Kommunstyrelsen Sidan 26 av 45 Bilaga Ks 192 RESULTATBUDGET 2013 PLAN KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG BUDGET PLAN PLAN tkr VERKSAMHET ENS NET T OKOST NAD SKATTEINTÄKTER utdebitering 22, GENERELLA STATSBIDRAG FINANSIELLA INTÄKTER FINANSIELLA KOSTNADER RÄNTA PÅ PENSIONER, fr o m RESULT AT FÖRE EXT RA ORDINÄRA POST ER EXTRA ORDINÄRA INTÄKTER EXTRA ORDINÄRA KOSTNADER ÅRET S RESULT AT

27 Kommunstyrelsen Sidan 27 av 45 Bilaga Ks 192 FINANSIERINGSBUDGET 2013 PLAN KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG BUDGET PLAN PL tkr DEN LÖPANDE VERKSAMHET EN Årets resultat Just. av- och nedskrivningar Just. övriga ej likvidpåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning, kortfristiga fordringar 0 0 Ökning/minskning, förråd 0 0 Ökning/minskning, kortfristiga skulder 0 0 MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHET EN INVEST ERINGSVERKSAMHET EN Förvärv av materiella anläggningstillg Försäljning av materiella anläggningstillg. 0 0 Förvärv av finansiella anläggningstillg. 0 0 Försäljning av finansiella anläggningstillg. 0 0 MEDEL FRÅN INVEST ERINGSVERKSAMHET EN FINANSIERINGSVERKSAMHET EN Nya lån, beslutad låneram Amortering av skuld Ökning av långfristiga fordringar 0 0 Minskning av långfristiga fordringar 0 0 MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHET EN ÅRET S KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Förändring

28 Kommunstyrelsen Sidan 28 av 45 Ks 193 Dnr 152/2012 Lag om Valfrihetssystem (LOV) Kommunstyrelsen beslutar ge verksamheten i uppdrag att minska hemtjänstens kringtid till 35 %. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta upprättade dokument med de ändringar som påtalats. Ärendets tidigare behandling Sociala utskottet , 203 Sociala utskottet , 190 Kommunfullmäktige , 6 Beslutsunderlag Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun: Kapitel 1-inbjudan, kapitel 2-kravkatalog utförare, kapitel 3 kravkatalogverksamhetens utförande, kapitel 4-avtal för bedrivande av hemvård. Lag om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten. Valfrihetssystem enligt LOV är ett alternativ till upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och kan tillämpas på bland annat omsorgs- och stödverksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättning samt på Hälso- och sjukvårdstjänster. Lagen är avsedd att fungera som ett verktyg för de kommuner och landsting som inför valfrihet och öppnar för privata alternativ. Centrala delar i lagen är att kommunen/landstinget ska annonsera öppet anbudsgivare, godkänna och skriva kontrakt med alla som lever upp till de ställda kraven samt att alla utförare ersätts på samma sätt och därmed konkurrerar med enbart kvalitet. Den enskilde kan fritt välja mellan alla godkända leverantörer och kommunen/landstinget har kvar det övergripande ansvaret för verksamheten.

29 Kommunstyrelsen Sidan 29 av 45 Ks 193 forts Kommunfullmäktige beslutade att införa Lagen om Valfrihetssystem i Grästorp senast Beslutsexp: Kommunfullmäktige

30 Kommunstyrelsen Sidan 30 av 45 Ks 194 Dnr 303/2012 Höjning av renhållningstaxa för Grästorps kommun Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till renhållningstaxa. Yrkande i kommunstyrelsen Jens Persson (S) yrkar på liggande förslag. Svante Classon (C) yrkar på återremiss för fortsatt utredning. Ärendets behandling i kommunstyrelsen Ordförande ställer Jens Perssons (S) yrkande mot Svante Classons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jens Perssons (S) yrkande. Reservation Svante Classon (C) reserverar sig mot beslutet. Ärendets tidigare behandling Allmänna utskottet , 66. Tillhörande handlingar Renhållningstaxa Grästorps kommun Prisjämförelse mellan kommuners renhållningstaxa Under de tre senaste åren har renhållningstaxan varit oförändrad. Renhållningstaxan utgör intäkten för all hushållsavfallshämtning samt för kommunens ÅVC (Forshall). Under de senaste tre åren har indexhöjningen enligt renhållningsindex (R77:1) som används gentemot renhållningsentreprenören ökat med 10 %. Detta betyder att de avgifter som kommunen tar in inte längre räcker för att finansiera verksamheten. Förslag till driftbudget för tekniska verksamheten 2013 förutsätter därför en höjning av renhållningstaxan med ca 8 %. Beslutsexp: Kommunfullmäktige

31 Kommunstyrelsen Sidan 31 av 45 Ks 195 Dnr 304/2012 Vatten och avloppstaxa för Grästorps kommun Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till VA-taxa, samt att föreslå kommunfullmäktige att beslut om att reducering av anslutningsavgifter (KF ) till va-nätet upphör att gälla från och med Ärendets tidigare behandling Allmänna utskottet , 67. Tillhörande handlingar Förslag till vatten- och avloppstaxa Prisjämförelse kommuners Va-taxa Under de tre senaste åren har VA-taxan varit oförändrad. VA-taxan inkluderar både anslutningsavgifter och brukningsavgifter och utgör intäkten för hela VA-kollektivet. Under flera år har underhållsåtgärderna för VA-nätet anpassats till intäkterna vilket inte täckt underhållsbehovet. Grästorps kommun ligger idag på runt 110:e plats när det gäller kostnader för VA i de öppna jämförelserna från Svenskt Vatten. En höjning med 5 % ger ett tillskott till VA-kollektivet på ca kr som täcker kostnadsökningar för löner och material samt ger ett visst utrymme för en ökning av underhållsåtgärderna. Tekniska verksamhetens budgetförslag för 2013 förutsätter en höjning av VAtaxan med ca 5 %. Från 2002 finns ett beslut (Kf 136) att reducera anslutningsavgifterna till vanätet med hälften fr o m och tills vidare. Detta innebär att anslutningsavgiften delvis är skattefinansierad vilket inte är förenligt med principen att VA-verksamheten ska vara självfinansierad genom avgifter från abonnenterna Beslutsexp: Kommunfullmäktige

32 Kommunstyrelsen Sidan 32 av 45 Ks 196 Dnr 187/2012 Bågskyttarna Grästorp, ansökan om ekonomiskt bidrag Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige, Att bevilja kommunal borgen för ett lån på maximalt kronor till Bågskyttarna i Grästorp för finansiering av ett nytt uppvärmningssystem vid föreningslokalen Brännebacka 1.7. Ärendets tidigare behandling Bildningsutskottet , 100 Bildningsutskottet , 74 Bågskyttarna i Grästorp har lämnat in en ansökan om bidrag för installation av nytt miljövänligare uppvärmningssystem. Bågskyttarna har för avsikt att installera en bergvärmepump till en kostnad av kronor enligt avlämnad offert. Av kostnadskalkylen framgår att Riksidrottsförbundet har, via Västergötlands Idrottsförbund, beviljat föreningen ett bidrag på kronor. föreningens egna insats uppgår till kronor (ca 17 %). För resterande del, kronor, ansöker föreningen om ett kommunalt bidrag. Arbetet påbörjades i september varför förslag på andra uppvärmningssystem inte är aktuellt. Föreningslokalen ligger på ofri grund, kommunens mark, varför en komplettering av nyttjanderättsavtalet, eller motsvarande, behöver ske där det framgår att föreningen har rätt at installera och nyttja anläggningen. Detta krav framgår även i bidragsbeslutet från Västergötlands Idrottsförbund. Kommunen har tidigare lämnat bidrag till olika organisationer och föreningar när det varit ett villkor från andra externa bidragsgivare att det ska finnas en kommunal borgen för att underlätta en lånefinansiering av investeringen. Beslutsexp: Kommunfullmäktige

33 Kommunstyrelsen Sidan 33 av 45 Ks 197 Dnr 92/2012 Budgetuppföljning 2012 Kommunstyrelsen beslutar med godkännande lägga budgetuppföljningen till och med oktober till handlingarna. Tillhörande handlingar Budgetuppföljning januari - oktober månad Kommunstyrelsens uppföljning av kommunens ekonomi sker månadsvis genom att en rapport lämnas avseende det ekonomiska utfallet i förhållande till budget samt avvikelser jämfört med föregående månad. Rapporten omfattar dessutom en prognos över beräknad årsavvikelse i förhållande till fastställd budget. Vid dagens sammanträde presenteras en budgetuppföljning till och med oktober I budgetuppföljningen ingår en resultat- och finansieringsbudget med prognos för helåret 2012 samt en investeringsredovisning till och med oktober I budgetuppföljning ingår även en avstämning av personalkostnader mot personalbudget. Verksamheternas budgetuppföljning redovisas enligt följande: Budgetuppföljning januari-oktober 2012 Kostnad Intäkt Beräknad Beräknad budget budget årsavvikelse nettokostnad enl uppf 2012 Kommunstyrelsen Allmän verksamh Teknisk verksamh Bildningsverksamh Social verksamh Miljö- o byggnämnd Summa:

34 Kommunstyrelsen Sidan 34 av 45 Ks 197 forts Uppföljning av resultatbudgeten redovisar en prognos för år 2012 med ett resultat på tkr, vilket är tkr bättre än budget Beslutsexp: Ekonomichef

35 Kommunstyrelsen Sidan 35 av 45 Ks 198 Dnr 310/2012 Återbetalning av AFA-försäkringspremier Kommunstyrelsen beslutar, Att lösa in ett lån med rörlig ränta på Åse Viste Härads Sparbank med kronor, Att genomföra en partiell inlösen av kommunens ansvarsförbindelse med maximalt 4,0 mkr inklusive löneskatt. Innan inbetalning ska storleken på inlösenbeloppet stämmas av mot den senaste prognosen för budgetuppföljningen och kommunens likvida situation. AFA Försäkring har tagit beslut om att sänka och återbetala premier för avtalsgruppförsäkring (AGS-KL) samt avgiftsbefrielseförsäkring (AVBF- KL) för åren 2007 och Det preliminära belopp som är beräknat för återbetalning till Grästorps kommun uppgår till ca 5,6 miljoner kronor. Återbetalningen från AFA-Försäkring påbörjas under november månad och samtliga återbetalningar till AFA-Försäkringars kunder ska vara genomförda innan årsskiftet. Genom ovanstående engångsutbetalning kommer kommunen att redovisa ett positivt resultat enligt budgetuppföljningen efter september månad med ca 5,5 mkr trots stora avvikelser i den löpande verksamheten. För att skapa bättre finansiella förutsättningar inför kommande år kan hela, eller delar av, den återbetalda premien användas till engångsåtgärder för att sänka kostnadsnivån kommande år. De åtgärder som bedöms aktuella är en extra amortering av anläggningslånen, som minskar kommunens räntekostnader under 2013, och/eller en partiell inlösen av kommunens pensionsåtagande i ansvarsförbindelsen som minskar kommande utbetalningar av pensionskostnader. En inlösen av lån på ca 2,5 mkr och en partiell inlösen av ansvarsförbindelsen med ca 4,0 mkr inkl löneskatt kan minska kommunens kostnader 2013 och åren framöver med ca tkr årligen. Beslutsexp: Ekonomichef

36 Kommunstyrelsen Sidan 36 av 45 Ks 199 Dnr 229/2012 Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst Kommunstyrelsen beslutar anta förslag till trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst Beslutsunderlag Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Samrådsredogörelse Missiv från Skaraborgs kommunalförbund Enligt kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065) ska, i de kommuner som inte överlåtit ansvaret för färdtjänsten till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, ett trafikförsörjningsprogram för färdtjänsten upprättas. Varje kommun ska där ange omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst samt grunderna för prissättningen för resor med sådan trafik. Kommunen ska anta programmet efter samråd med den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Västra Götalandsregionen (VGR) är regional kollektivtrafikmyndighet i Västra Götalandsregionen. Ansvaret för kollektivtrafiken fördes, i samband med skatteväxling, över från kommunerna till VGR vid årsskiftet 2011/2012. Kommunerna har dock inte överlåtit ansvaret för färdtjänsten till VGR, utan är var och en ekonomiskt ansvariga för färdtjänst och riksfärdtjänst samt ansvariga för den myndighetsutövning som utförs. Kollektivtrafikrådet Skaraborg har tagit fram ett förslag till trafikförsörjningsprogram för åren för de samverkande kommunerna: Essunga, Falköping, Grästorp, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara. Trafikförsörjningsprogram har varit ute på samråd. Kollektivtrafikrådet Skaraborg beslutade att godkänna förslag till trafikförsörjningsprogram samt översända trafikförsörjningsprogrammet för antagande i de samverkande kommunerna att gälla för åren Beslutsexp: Kollektivtrafikrådet Skaraborg Färdtjänsthandläggare

37 Kommunstyrelsen Sidan 37 av 45 Ks 200 Dnr 161/2012 Landsbygdsutveckling/vatten- och avlopp på landsbygden Kommunstyrelsen beslutar: Att landsbygdsutveckling i allmänhet ska ingå som en viktig del i det kommande översiktsplanearbetet. Detta förhindrar inte att vissa klart avgränsade pilotprojekt kan genomföras parallellt. Att kommunen prioriterar området närmast Dättern för att genom föreningsbildning erbjudas möjlighet att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp. Dessa områden kan erbjudas anslutning så fort det är möjligt, dock tidigast Att kommunstyrelsen initierar en dialog med Miljö- och Byggnämnden i syfte att synkronisera deras tillsynsverksamhet med denna prioritering. Att en vatten- och avloppsplan ska upprättas och ingå som en del av kommande Översiktsplan, samt att det först efter att VA-planen är klar kan bli aktuellt med eventuellt ytterligare områden som kan anslutas till det kommunala vatten och avloppsnätet. Att kommunförvaltningen upprättar en kommunikationsplan för att informera om kommunstyrelsens beslut och strategi i denna fråga. Ärendets tidigare behandling Allmänna utskottet , 65 Allmänna utskottet , 11 Allmänna utskottet , 30 Allmänna utskottet , 37 Allmänna utskottet , 45 Allmänna utskottet , 59 Tillhörande handlingar Tjänstskrivelse: Landsbygdsutveckling/VA-på landsbygden De förtroendevalda har fattat beslut om verksamhetsinriktningen för I ett av de prioriterade målen står det bland annat:. Kommunen ska också verka för ökad bosättning på landbygden. Målsättningen är att skapa attraktiva områden med hög servicenivå i hela kommunen.

38 Kommunstyrelsen Sidan 38 av 45 Ks 200 forts I budgetförslaget för 2013 finns 450 tkr anslaget för landsbygdsutveckling och dessutom finns 500 tkr anslaget för revidering av översiktsplanen. Landsbygdsutveckling, vatten- och avloppsplan och översiktsplanering hänger intimt samman. Det är därför viktigt att detta utgör en helhet i det kommande arbetet. Då frågan om val av enskild anläggning eller anslutning till det kommunala nätet av olika anledningar har aktualiserats och blivit het i Grästorp just nu, kan kommunen inte vänta med att agera tills en ny översiktsplan med VA-plan är på plats. Kommunstyrelsen bör därför så fort som möjligt slå fast vilka områden som i första hand ska erbjudas anslutning under nuvarande förutsättningar och vilka som får vänta till dess en avlopps- och vattenplan upprättats och nödvändiga åtgärder i det befintliga ledningsnätet och avloppsverk hunnit genomföras. Denna strategi bör förankras hos Miljö- och Byggnämnden för att deras verksamhet inte ska verka kontraproduktivt med kommunstyrelsens övergripande strategi. Strategin behöver också kommuniceras på bästa sätt med landsbygdsbefolkningen. För landsbygdsutvecklingen i övrigt finns det inget som hindrar att olika pilotprojekt genomförs i linje med kommunfullmäktiges mål. Beslutsexp: Kommunchef Skolchef Socialchef Teknisk chef

39 Kommunstyrelsen Sidan 39 av 45 Ks 201 Dnr 309/2012 Revidering av Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Arkivbeskrivning Dokumenthanteringsplan Ett arkivreglemente för Grästorps kommun togs fram i samarbete mellan verksamheterna och antogs i kommunfullmäktige , 100. Varje myndighet skall upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras. Huvudregeln är att alla handlingar som inkommer till en myndighet skall bevaras. Dokumenthanteringsplanen redovisar hur handlingarna förvaras och arkivläggs efter avslutad handläggning. De handlingar som inte skall bevaras skall myndigheten fatta beslut om när de får kastas (gallras). Arkivbeskrivningen som togs fram samtidigt som arkivreglementet och antogs av kommunstyrelsen , 7, fastslår att dokumenthanteringsplaner och arkivbeskrivning ska uppdateras och beslutas i respektive nämnd vart 4:e år med början april Denna tidpunkt har i realiteten flyttats fram till hösten 2012 för att koordinera arbetet med samtliga verksamheter. Arkivbeskrivningen har reviderats för att överensstämma med den ändring i ledningsstrukturen som genomförts under sommaren och kommunstyrelsen har nu reviderat sina dokumenthanteringsplaner med utgångspunkt från de nya förutsättningar som föreligger. Beslutsexp: Kommunchef Skolchef Socialchef Teknisk chef

40 Kommunstyrelsen Sidan 40 av 45 Ks 202 Dnr 312/2012 Handlingsplan för ökad fysisk aktivitet och bättre kostvanor hos barn och unga i Grästorps kommun Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att en handlingsplan för ökad fysisk aktivitet, bättre kostvanor och ökade kunskaper om kroppen (för åldersgruppen 0-18 år) upprättas och genomförs. Varje år genomförs i Sverige en enkätundersökning - Hälsa på lika villkor om svenskarnas hälsa. Denna sänds ut till personer i åldrarna år. År 2011 gjordes en tilläggsbeställning för Västra Götalandsregionen, vilket innebär att enkäter skickades ut enbart i VG regionen och dessa besvarades av personer. Syftet är att visa hur befolkningen mår och följa förändringar i hälsa över tid. Frågorna i enkäten omfattar bl.a. Levnadsvanor, Fysisk respektive Psykisk hälsa, Läkemedelsanvändning, Vårdkontakter, Tandhälsa och Sociala relationer. Generellt sett så har vi en mycket god hälsa i Grästorp. Det som dock sticker ut i hela Skaraborg och där Grästorp utmärker sig som sämst, är när man mäter andelen personer med övervikt och fetma. Enligt undersöknigen har Grästorp en andel på 57.3 % som är överviktiga och feta. Fetma och övervikt är oroande och åtföljs av en rad hälsoproblem. Med bakgrund av detta samt påstötningar från skolhälsovården och vårdcentralen i Grästorp anser Folkhälsorådet att insatser bör göras för en bättre utveckling och för att bryta trenden. Skolhälsovården är oroad över att barn och unga idag har för lite kunskaper om sin kropp, hur den fungerar och varför man behöver både äta sunt och röra sig mer. Inom sjukvården söker fler unga idag för krämpor som kan härledas till både för lite rörelse samt för många monotona rörelser. Ett relativt nytt problem är att ungdomar får förslitningsskador i fingrar av för mycket användande av datorer och telefoner. Folkhälsorådets uppgift är att visa på hälsoläget samt att initiera och utveckla förebyggande och befrämjande insatser på en strategisk nivå. Det Folkhälsorådet vill föreslå är att göra en bred insats för barn 0-18 år. Insatserna bör ske på många arenor men där skolan som start kanske har den mest betydande rollen. Då kommunen är en viktig part är det en förutsättning för ett lyckat arbete att kommunledningen ställer sig bakom denna insats. Beslutsexp: Folkhälsoenheten Kommunchef

41 Kommunstyrelsen Sidan 41 av 45 Ks 203 Dnr 305/2012 Nyttjanderättsavtal mellan Grästorps kommun och Bågskyttarna i Grästorp Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till nyttjanderättsavtal mellan Grästorps kommun och Bågskyttarna i Grästorp. Beslutsunderlag Förslag till nyttjanderättsavtal mellan Grästorps kommun och Bågskyttarna i Grästorp. Bågskyttarna har ansökt om anslag hos Riksidrottsförbundet för att byta ut sitt värmesystem mot ett mer ekonomiskt fördelaktigt och mer miljömässigt bättre system byggt på bergvärme. Riksidrottsförbundet har beviljat anslaget men vill att klubbens avtal med kommunen som numera gäller löpande med en uppsägningstid av sex månader i stället gäller för en tioårsperiod. Detta för att investeringen ska få en rimlig avräkningstid. Avtalet har också kompletterats med en passus att kommunen godkänner att klubben borrar efter bergsvärme på kommunens mark i anslutning till den byggnad klubben disponerar. Beslutsexp: Bågskyttarna i Grästorp Kommunchef Teknisk chef

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Bildningsutskottet 2012-11-06 1(25) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer

Plats och tid Kommunens hus, Grästorp 2012-11-05, kl 13:00 17:00

Plats och tid Kommunens hus, Grästorp 2012-11-05, kl 13:00 17:00 Allmänna utskottet 2012-11-05 1(15) Plats och tid Kommunens hus, Grästorp 2012-11-05, kl 13:00 17:00 Närvaro/Frånvaro Kent Larsson, ordförande (M) N Göran Enström (S) F Kent Hansson (M) N Tobias Leverin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 11 Plats och tid Arbetsmarknadsenhetens lokaler, Oskarsgatan 9, Grästorp, kl 13.00 15.00 Beslutande Ordinarie Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Per Götell (L) Kent Hansson (M) Maria Toll (C)

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 13 Plats och tid Kommunens hus, kommunalrådets rum, Grästorp, kl 13.00 15.30 Beslutande Ordinarie Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Per Götell (L) Kent Hansson (M) Maria Toll (C) Svante Classon

Läs mer

Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus, 2012-08-15, kl 08:30 15.00. Närvaro/Frånvaro

Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus, 2012-08-15, kl 08:30 15.00. Närvaro/Frånvaro Sociala utskottet 2012-08-15 Sidan 1 av 14 Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus, 2012-08-15, kl 08:30 15.00 Niclas Andrén (M) ordförande Tobias Svensson (S) Monia Persson (M) Kent Hansson (M) Eva Tengeland

Läs mer

Plats och tid Kulturhuset, Grästorp 2012-10-01, kl 08.30 12.00

Plats och tid Kulturhuset, Grästorp 2012-10-01, kl 08.30 12.00 Bildningsutskottet 2012-10-01 1(19) Plats och tid Kulturhuset, Grästorp 2012-10-01, kl 08.30 12.00 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N Britt-Marie Hermansson

Läs mer

Plats och tid Konserthuset, Grästorp 2012-10-18, kl 19.00 21.30

Plats och tid Konserthuset, Grästorp 2012-10-18, kl 19.00 21.30 GRÄSTORPS KOMMU SAMMATRÄDESPROTOKOLL 2012-10-18 Sidan 1 av 16 Plats och tid Konserthuset, Grästorp 2012-10-18, kl 19.00 21.30 Beslutande ärvaro/frånvaro Ordinarie /F Tjänstgörande ersättare Gunnar yvaller

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 12 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 08.15 12.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) F Kent Hansson

Läs mer

Grästorps kommun Kommunstyrelsen

Grästorps kommun Kommunstyrelsen Sidan 1 av 38 Plats och tid Kommunens hus, Samlingssalen, Grästorp, kl 13.00 16.15. Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Kent Larsson (M) N Tobias Leverin (C) N Jens Persson

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 9 Plats och tid Kommunens hus, Kommunalrådets rum, Grästorp, kl 13.00 15.55 Beslutande Ordinarie Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Per Götell (L) Kent Hansson (M) Maria Toll (C) Svante Classon

Läs mer

Plats och tid Konserthuset, Grästorp 2012-08-14, kl 13.00 17.00

Plats och tid Konserthuset, Grästorp 2012-08-14, kl 13.00 17.00 Kommunstyrelsen 2012-08-14 Sidan 1 av 26 Plats och tid Konserthuset, Grästorp 2012-08-14, kl 13.00 17.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Kent Larsson (M), ordf N Jens

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-08-28, kl 13:00 15:45

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-08-28, kl 13:00 15:45 Bildningsutskottet 2012-08-28 1(23) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-08-28, kl 13:00 15:45 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Grästorps kommun Kommunstyrelsen

Grästorps kommun Kommunstyrelsen Sidan 1 av 37 Plats och tid Åsevi samlingssal, Grästorp, kl 13.00 16.25 Beslutande Ordinarie Kent Larsson (M) Jens Persson (S) Carina Torpenberg (M) Kent Hansson (M) Eva Tengeland (M) Niclas Andrén (M)

Läs mer

Plats och tid Kommunens hus, Grästorp 2012-05-07, kl 13:00 16.15

Plats och tid Kommunens hus, Grästorp 2012-05-07, kl 13:00 16.15 Allmänna utskottet 2012-05-07 1(16) Plats och tid Kommunens hus, Grästorp 2012-05-07, kl 13:00 16.15 Närvaro/Frånvaro Kent Larsson, ordförande (M) N Göran Enström (S) N Kent Hansson (M) F Tobias Leverin

Läs mer

Grästorps kommun Miljö- och bygg

Grästorps kommun Miljö- och bygg Sidan 1 av 11 Plats och tid Röda rummet, Grästorp, kl 13.00 15.10 Beslutande Christina Zellén (M) Jens Wallin (S) Lars-Erik Tengeland (M) Marianne Pettersson (M) Inger Paulsson (C) Gudrun Andersson (C)

Läs mer

Grästorps kommun Bildningsutskottet

Grästorps kommun Bildningsutskottet Sidan 1 av 14 Plats och tid Kulturhuset, Grästorp, kl 13.00 16.30 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Tobias Leverin (C) N Jens Persson (S) N Eva Tengeland (M) N Michael Ruud

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 12 Plats och tid Grästorp, kl 13.00 16.35 Beslutande Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Kent Hansson (M) Tobias Leverin (C) Per Götell (FP) Maria Toll (C) Jens Persson (S) Närvaro/Frånvaro N/F

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Bengtsfors, Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors, klockan 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Per Jonsson (c) ordförande Besnik Dautaj (s) Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Grästorps kommun Bildningsutskottet

Grästorps kommun Bildningsutskottet Sidan 1 av 9 Plats och tid Kulturhuset, Grästorp, kl 13.00 15.55 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Tobias Leverin (C) N Jens Persson (S) N Eva Tengeland (M) N Michael Ruud

Läs mer

Grästorps kommun Kommunfullmäktige

Grästorps kommun Kommunfullmäktige Plats och tid Kommunens hus, Samlingssalen, Grästorp, kl 19.00 21.10 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Gunnar Nyvaller (C) N Kent Hansson (M) N Tobias Svensson (S) N Kent

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson (s)

Läs mer

Grästorps kommun Miljö- och bygg

Grästorps kommun Miljö- och bygg 2015-09-24 Sidan 1 av 16 Plats och tid Röda rummet, Grästorp 2015-09-24, kl 13.00 16.20 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Lars-Erik Tengeland (M) N Jens Wallin (S) N Stina

Läs mer

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2014-09-22 2014-09-23 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Grästorps kommun Bildningsutskottet

Grästorps kommun Bildningsutskottet Sidan 1 av 12 Plats och tid Kulturhuset Bellmansalen, Grästorp, kl 08.30 15.00 Beslutande Svante Classon (C) Jens Persson (S) Stina Månsson (M) Carina Torpenberg (M) Michael Ruud (M) Krister Önnermalm

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Plats och tid ande Bildhuggaren kl 14.00-15.20, Tibro kommun Rolf Eriksson, ordförande, Socialdemokraterna Peter Lindroth, Socialdemokraterna Alda Danial, Liberalerna Kjell Sjölund, Centerpartiet Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 16:00-16:20. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Dan Berger (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD) Ewa Wemby

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-06-12, kl 13:00 15:40

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-06-12, kl 13:00 15:40 Bildningsutskottet 2012-06-12 1(24) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-06-12, kl 13:00 15:40 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Plats och tid Centralskolans aula, Grästorp 2012-06-14, kl 19.00 21.20

Plats och tid Centralskolans aula, Grästorp 2012-06-14, kl 19.00 21.20 Kommunfullmäktige 2012-06-14 Sidan 1 av 30 Plats och tid Centralskolans aula, Grästorp 2012-06-14, kl 19.00 21.20 Beslutande ärvaro/frånvaro Ordinarie /F Tjänstgörande ersättare Thomas Karlsson (C), ordförande

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 11 Plats och tid Kommunens hus, Grästorp, kl 13.00 16.30 Beslutande Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Kent Hansson (M) Tobias Leverin (C) Per Götell (FP) Maria Toll (C) Jens Persson (S) ärvaro/frånvaro

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-12-14 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-12-14 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 8:30: - 12.30 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande Lena Hedlund (kd) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 14.30 16.00 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C) Pernilla Ekelund (FP) Susanne Rosenström,

Läs mer

;/... HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott 2008-02-27. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. l J \ \,

;/... HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott 2008-02-27. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. l J \ \, HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott 2008-02-27 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 08.30-12.00 och 13.00-15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger

Läs mer

Grästorps kommun Bildningsutskottet

Grästorps kommun Bildningsutskottet Sidan 1 av 15 Plats och tid Kulturhuset, Grästorp, kl 13.00 16.40 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Tobias Leverin (C) N Jens Persson (S) N Eva Tengeland (M) F - Michael

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-23, kl 0900-1500 ande Roland Karlsson, S Hans-Erik Fors, V Leif Gramner, KD Övriga deltagande Martin Uusitalo, tf teknisk

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Kerstin Karlberg (S) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare

Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Kerstin Karlberg (S) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-03-24 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.55 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Pia Fahlgren

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2009-11-16 212 557 Budgetutskottet 2009-10-26 32 2 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 248 540 Dnr 09.408-04 novkf19 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2010-2012 och komplettering

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 18 Plats och tid Lessebo kommunkontor tisdagen den 5 november 2013, kl. 13.30-16.30 ande Monica Widnemark (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Tommy Truedsson (s) Örjan

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2009-11-20 1(7) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08 30 09 00 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Urban Lindström (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (FP) Jan Klarström (SD)

Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (FP) Jan Klarström (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/10 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre våningen, Hagfors Stadshus kl 09:00 10:20 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Kommunstyrelsens tekniska utskott Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c)

Kommunstyrelsens tekniska utskott Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c) Kommunstyrelsens tekniska utskott 2013-10-15 1 Plats och tid Kommunhusets sessionssal, tisdag 2013-10-15, kl. 09.00-11.25 Beslutande Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c) Övriga deltagare

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Kommunstyrelsen Bitr. kommunchef Kjell Fransson Budgetsamordnare Monica Karlsson

Kommunstyrelsen Bitr. kommunchef Kjell Fransson Budgetsamordnare Monica Karlsson Kommunstyrelsen 2016-11-08 Bitr. kommunchef Kjell Fransson Budgetsamordnare Monica Karlsson Ärende 7 Reviderad investeringsplan 2018-2021, samt investeringsbudget 2017 Ärende 7 Vad har hänt sedan 160616?

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- och EKONOMIUTSKOTT. Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- och EKONOMIUTSKOTT. Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- och EKONOMIUTSKOTT Tid: 08:30 09:50 och 15.00-15.15 Plats: Rodret Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande Bo Pettersson (s) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 15 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 08.30-12.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) ej 1-3,15-21

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 21 november 2006, klockan 08.30-12.10, 12.50-18.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Grästorps kommun Bildningsutskottet

Grästorps kommun Bildningsutskottet Sidan 1 av 22 Plats och tid Kulturhuset, Grästorp, kl 13.00 16.55 Beslutande Närvaro/Frånvaro N/F Svante Classon (C) N Jens Persson (S) N Stina Månsson (M) N Carina Torpenberg (M) F Michael Ruud (M) N

Läs mer

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom 1(5) KS 2009/0141 Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem inom hemtjänst och familjerådgivning. Sammanfattning Socialnämnden beslutade den 24 augusti 2009, 132, att initiera ett ärende om införande

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-01-21 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00-12:30 Beslutande Kjell Kaså (c), ordförande Ann-Louise Svensson (c) Gun-Britt Larsson (fp) Michael Karlsson (s), v ordf Denny

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Sven-Olof Ask (M), ordförande Jessica Bredenberg (S) Sebastian Clausson (S) Lisbeth Karlsson (C)

Sven-Olof Ask (M), ordförande Jessica Bredenberg (S) Sebastian Clausson (S) Lisbeth Karlsson (C) Sammanträdesdatum 1(8) Plats och tid De artentons rum vindsvåningen,gamla biblioteket klockan 14:00-16:15 Beslutande Sven-Olof Ask (M), ordförande Jessica Bredenberg (S) Sebastian Clausson (S) Lisbeth

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, måndagen den 30 januari 2017 kl 16:00-16.45 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Roger Magnusson

Läs mer

Grästorps kommun Bildningsutskottet

Grästorps kommun Bildningsutskottet Sidan 1 av 14 Plats och tid Kulturhuset, Grästorp, kl 12.00 17:15 Beslutande Ordinarie Tobias Leverin (C) Jens Persson (S) Eva Tengeland (M) Michael Ruud (M) Madelene Vinberg (C) Johanna Ekekrantz (C)

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Jessica Jansson, ekonomichef. Hans-Otto Pohlman, Lars-Göran Zetterlund

Jessica Jansson, ekonomichef. Hans-Otto Pohlman, Lars-Göran Zetterlund 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 15.30-16.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Se bilagd förteckning Övriga närvarande Jessica Jansson, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

Sten-Inge Olsson (S) Hans Liljas (L) Jan Lilja, kommunchef Helena Granlund, kommunsekreterare Richard Bjöörn, personalchef, 12

Sten-Inge Olsson (S) Hans Liljas (L) Jan Lilja, kommunchef Helena Granlund, kommunsekreterare Richard Bjöörn, personalchef, 12 Sammanträdesdatum Sida 1/8 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum, Hagfors Stadshus kl 09:00 11:00 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Stellan Andersson (C) Mikael Edvardsson (SD)

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer