Verksamhetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsområde Södermottagningen i Helsingborg, Öppenvårdspsykiatri Vuxen Verksamhetens uppdrag regleras av avtalet MA/ mellan Region Skåne och Psykiatripartners Resurs AB. Gällande Avtalstid , möjlig förlängning med 1 år upphörande Verksamhetsform, uppdrag och innehåll Verksamheten drivs som en öppenvårdsmottagning med områdesansvar om ca invånare. Besöken omfattar akuta, icke akuta, ny- och återbesök och ska vara jämnt fördelade över året. Exkluderade målgrupper är patienter med demenssjukdom, patienter med enbart missbruksdiagnos samt patienter vars behandling kräver substitutionsbehandling. Verksamheterna bedrivs med en årlig fastställd takersättning vilket gör att verksamheterna måste tillgodose vård inom respektive enhets upptagningsområde per kalenderår d.v.s. taket får inte nås innan kalenderårets slut. Företagets ledning består av VD, verksamhetschef, biträdande verksamhetschef och medicinsk ansvariga specialistläkare. Södermottagningens målsättning är att låta arbetet styras utifrån följande ledord: flexibilitet och tillgänglighet, kunskap/kompetens/utveckling, samarbete/samverkan, mod att vara i framkant, respekt/bemötande/delaktighet samt tydlighet och transparens. Befintliga yrkeskategorier är leg. Psykologer, skötare, leg. sjuksköterskor i psykiatri, specialistläkare i psykiatri, leg. psykoterapeut, leg. arbetsterapeut, vårdadministratörer, värdinna och socionomer. Verksamheten utgår från Nedre Nytorgsgatan 13 i Helsingborg och här ges huvuddelen av insatserna. Här behandlas också patientgruppen med mer uttalade insats- och rehabiliteringsbehov (UIR). Bildande av speciellt team för nivå 3 patienter är genomfört december Övriga insatser sker i primärvård, i vårt upptagningsområde. För behandling med behov av mer sammansatta insatser sker behandlingen även i hemmet, offentliga miljöer och stadsmiljö samt på avdelning i samband med inläggning. Vården sker ofta i samverkan med andra vårdgivare, främst kommunen. Enheten följer Socialstyrelsens rekommendationer för farmakologiska och psykologisk behandling Den psykosociala/psykologiska behandlingen baseras på tillämpad beteendeanalys(tba) och kognitiv beteendeterapi (KBT), principer från assertive community treatment (ACT) och Case management, och sker i olika format såsom individuellt/grupp, dagvård/mellanvård, inkluderar enflera behandlare, fokuserar på psykoterapi/färdighetsträning, samt kan utgå från självhjälpsbaserade behandlingsprogram med varierande behandlarstöd.

2 Målgrupp Målgruppen är personer i behov av specialistpsykiatrisk behandling. Patienter kan både via egenanmälan och remiss bli aktuella för Södermottagningen. Vid remissortering används det av Region Skånes framtagna gränssnittsdokument. Vårdkvalitet och avvikelser Kvalitetshandbok är framtagen för det dagliga arbetet. Miljöledningssystem är framtaget och handlingsplan för arbetet har utformats av Kvalitetssamordnare, verksamhetschef och miljöombud och har gåtts igenom på ledningens genomgång Södermottagingen har deltagit i sjukskrivningsprocessen Rätt, Säker och lagom Sjukskrivning. Utbildning i sjukskrivningsprocessen har genomförts under en halvdag, ett samarbete med Regionen och FK. Samtliga läkare har genomgått utbildningen Det Goda intyget. Södermottagningen har genom sina Rehabkoordinatörer tagit fram statistik för mottagningens sjukskrivningar. Följande statistik har tagits fram. Antal sjukskrivningar under året, antal sjukskrivningar som är längre än 90 dagar. Vårdplan för sjukskrivning för patienter aktuella för längre sjukskrivning än 90 dagar, hur många begäran om komplettering av sjukintyg från FK Södermottagningen fått. Statistik finns också på de diagnoser mottagningen sjukskriver under, antalet partiella sjukskrivningar, antal män respektive kvinnor som sjukskrivits under perioden samt antal avstämningsmöten Södermottagningen haft med FK. Statistik finns också över patienter som är sjukskrivna som har arbete, studerar eller är arbetssökande. Södermottagningen har kontinuerlig uppföljning med apotekare från Region Skåne. Avtal har skrivits om kontroll av läkemedel med Apoteket Farmaci AB. Genomgång av läkemedelsförskrivning tillsammans med Region Skånes representant gjordes Mottagningen skriver årligen en patientsäkerhetsberättelse och redovisar i den hur arbetet fortgår med patientsäkerhetsfrågor. Södermottagningen har under 2014 haft stort fokus på avvikelsehantering som ett led i mottagningens förbättringsarbete. Under 2014 registrerades 99 avvikelser. 9 ärende har varit föremål för patientnämnden. Utvärdering och kvalitetsregister Kvalitetsregister En dialog förs med de olika kvalitetsregister som har en portalfunktion för inmatning av data. För missbruk finns inte denna funktion idag. Vi väntar fortfarande på att den gemensamma portalen för inmatning av data ska startas och det är ett bekymmer att flera privata vårdgivare inte tillåts ansluta sig till vissa register. I dagsläget registrerar vi i följande register: RIKSÄT-register för ätstörningsbehandling BipoläR-register för bipolär affektiv sjukdom PsykosR-register för psykosvård BUSA-register för behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD

3 Patientenkät Sedan uppstarten har mottagningen haft patientinflytandesamordnare som ansvarat för uppföljning av patientenkäter 2 gånger per år. Under året har den patientupplevda vården utvärderats genom dessa återkommande patientenkäter. Resultat går att läsa via vår hemsida. Under 2014 har vi genomfört en patientenkät då vi fått synpunkter om att enkäter kommer för ofta. Medarbetarenkät Medarbetarenkät genomförs årligen och sammanställs och redovisas av kvalitetssamordnare vid arbetsplatsträff. Vårdgranneenkät För att kartlägga hur vårdgrannar upplever enheten och dess utbud har enkäter distribuerats till den offentliga psykiatrin i Helsingborg, Barn och ungdomspsykiatrin, Habiliteringen, Vårdcentralerna i upptagningsområdet, Socialtjänsten, Försäkringskassa, Utvecklingsnämnden och Arbetsförmedling. Enkäten till vårdgrannar genomfördes i november månad I år visade sammanställnigen att vi hade över 90 % nöjda vårdgrannar 43 enkäter skickades ut. 27 svar fördelade enligt följande 6 st primärvård svar från 8 skickade enkäter. 7 svar av 13 utskickade enkäter till offentlig vård. 8 svar från kommun av 13 utskickade enkäter, 6 svar från Arbetsförmedling/Försäkringskassa av 9 utskickade enkäter. Besök och väntetider Nedanstående data härrör från uttag av nuvarande journalsystem, PMO, samt från vårt egna uppföljningssystem. Då datauttag ur PMO kräver korrekt användande av bland annat sökord, bör dessa data tolkas med försiktighet. Besöksstatistik från journalprogram Datauttag från PMO Antal unika patienter Totalt antal kontakter Återbesök Nybesök Akutbesök Avslut Uteblivit Mellanvård Telefon Internetbehandling 7 3 2

4 Statistik från enhetens egna uppföljningssystem Att beakta är att det är de remisser som skickats till mottagningen som redovisas i dessa data. Flera av de patienter som sökt via telefon, skickats till oss akut från Akutmottagningen eller själva har sökt kontakt har fått tid tidigare. Datauttag från eget statistikprogram Inkomna remisser Avslutade remisser Genomsnittlig väntetid 42 dagar 41 dagar 41 dagar Genomsnittlig tid mellan första besök 35 dagar 41 dagar 71 dagar och avslutad behandling Remisser som inte resulterat i besök Remisser som resulterat i första besök Observera att många av de avslutade besöken gäller besök/vårdkontakt hos psykolog på vårdcentral. Samverkan Patientinflytandearbete Södermottagningen har arbetat med att bygga upp samverkan med och inflytande från patient- och anhörigföreningarna. Ett syfte är att utveckla verksamheter med fokus på vad patienter och anhöriga bedömer som viktiga kvalitetsaspekter. Ett annat syfte är att kunna ha nära granskning från patient- och anhörigföreningarna för att på så vis kunna upprätthålla en god kvalitet samt borga för att vår verksamhet granskas ur ett patientperspektiv. Referensgruppsmöten har fortsatt genomförts under 2014 Södermottagningens två medarbetare som arbetar med patientinflytande har under året haft två möten. Syftet med referensgruppen är att de ska kunna vara oss behjälpliga i kvalitetsarbetet, samt även kunna bidra med synpunkter och förbättringsförslag då vi avser att göra förändringar i verksamheten. Seminariedagar har hållits tillsammans med de patienterna/brukarföreningar vi har kontakt med. Brukarföreningarna ger önskemål om föreläsningstema. Södermottagningen står för föresläsare och patient/brukarföreningarna för lokal. Kommunen Vi har varit delaktiga i Regionens arbete med att uppmärksamma barn som anhöriga genom att medverka i möten och utbildningar i detta, samt att implementera detta på Södermottagningen. En av våra socionomer har som ett led i detta arbete startat en barngrupp i samarbete med kommunen. Socionom och skötare har avslutat sin utbildning i familjebehandling enligt (Beardslees Familjeintervention)Mottagningen erbjuder även metoden föra barnen på tal där syftet främst är att öka öppenheten om förälderns psykiska ohälsa inom familjen och att stärka föräldrarollen. Samarbetsavtal finns med Socialtjänsten för klientorienterade möten med handläggare från deras mottagnings-och utredningsenhet. Syftet är att öka tillgängligheten för målgruppen personer med psykiska funktionshinder, särskilt där patienten bedöms ha svårt att på egen hand ta sig till respektive mottagningar för att göra ansökan eller för egenanmälan. Syftet är också att mötas regelbundet för att utveckla samverkansformer enligt socialstyrelsens rekommendationer.

5 Södermottagningen deltar också i Jobb i sikte, IPS modellen Individual placement and support som rekommenderas av Socialstyrelsen. Modellen startade som försöksverksamhet i flera kommuner i landet och Helsingborg var en av de utvalda kommunerna. Idag drivs IPS inom ramen för FINSAM och har som mål att bli implementerad inom våra verksamheter. Södermottagningen representeras av en socionom i arbetsgruppen samt verksamhetschef i styrgruppen. Grundtanken med modellen är att patienter med psykiska funktionshinder ska få hjälp att skaffa ett arbete med lön och att de ska få det stöd som krävs för att lyckas få och behålla ett arbete. Verksamhetschef sitter med i styrgruppen för Boende först. Projektets mål är att varaktigt minska antalet hemlösa genom att personer i hemlöshet ska erhålla och kunna behålla en lägenhet med eget kontrakt. Målvärde, 80 % kvarboende efter 2 år. Projektet tillhör organisatoriskt Helsingborgs socialförvaltnings vuxenverksamhet. Södermottagningen deltar i ledningsgruppen för PO-Skånes uppdrag med personligt ombud Helsingborgs kommun. Regionen Södermottagingen har skrivit ett samarbetsavsavtal med BUP och gemensamma tider för ärendediskussioner bokas kontinuerligt. Samarbetsavtal med Habiliteringen har också skrivits och tider för nätverksmöte bokas kontinuerligt. Samverkansavtal/överenskommelse mellan Södermottagningen och Vuxenpsykiatri Helsingborg/division Psykiatri/förvalting Skånevård Sund finns där punkter gällande Uppdrag, jourtjänstgöring, akutbesök, akuta inläggningar, inläggning från Södermottagningen, vårdplanering, uppföljning efter heldygnsvård, Rond/telefonkontakt, ansökan om behandlingshem, planerade inläggningar på avd 55 samt avvikelsehantering regleras. Försäkringskassan Samverkan sker genom sjukskrivningsprojektet. Återkommande lärande och ärendeprocesser sker vid avsatta tider två gånger per termin, deltagare är handläggare och försäkringsmedicinsk rådgivare från FK samt Rehabkordinatörer och läkare från Södermottagningen. FINSAM Södermottagningen deltar i behandlingsformerna Kultur på recept 2.0-skånemodellen Projektet är förlagt till Helsingborg och är ett samarbete genom FINSAM mellan Region Skåne, och Helsingborgs stad. I Kultur på recept 2.0 deltar både offentliga och privata vårdenheter i Helsingborg som har en utbildad rehabkoordinator. Projekttiden pågår mellan januari 2012 till och med december 2014 och omfattar 200 patienter. Förutom att undersöka om kulturaktiviteter kan vara en del i rehabiliterings-processen är syftet med projektet också att ge hälsovalsenheterna och den psykiatriska öppenvården i Helsingborgs stad möjlighet att utöka sitt utbud av former för rehabilitering av patienter där traditionell behandling inte lett till förbättring. Södermottagningen deltar också i Naturunderstödd rehabilitering. Naturunderstödd rehabilitering vänder sig till patienter med lätt till måttlig psykisk ohälsa med tendens till social isolering och passivisering. Förhoppningen är att de patienter som deltar i

6 projektet kan förkorta sin sjukskrivning och därmed få en snabbare återgång till arbete. Naturunderstödd rehabilitering är en satsning i samverkan mellan Region Skåne, SLU Alnarp, Försäkringskassan, Lantbrukarnas riksförbund och Arbetsförmedlingen. Forskningen på de båda ovanstående projekten bedrivs under ledning av forskare på SLU och Lunds universitet, till dessa kommer också nationellt erkända forskare på området knytas som referensgrupp. Södermottagningen deltar också i HIT projektet som är ett projekt med en målsättning om att hitta bättre samverkansformer för personer med samsjuklighet. Behovsgruppen är personer med psykisk funktionsnedsättning, som har ett missbruka och/eller beroendeproblematik samt eventuellt med somatisk eller psykosomatisk sjukdom och är aktuella för stödinsatser hos två eller flera myndigheter. Att skapa ett gemensamt flöde där klienter som tillhör målgruppen alltid garanteras samma vård och stödinsatser i vilken organisation de än först blir aktuella. SOF, VOF, UVN (Helsingborgs stad), Psykosmottagningen, Beroendemottagningen, Avdelning 55 (avgiftningen), Allmänpsykiatrin och Södermottagningen har gemensamt ansökt om medel från samordningsförbundet FINSAM för att satsa på en gemensam Case Manager utbildning med handledning under projekttiden och utvecklande av nya samverkansformer för målgruppen. Två skötare från Södermottagningen deltar i HIT projektet. Verksamhetschef representerar Södermottagningen i styrgruppen. Två skötare på Södermottagningen går Case managerutbildning om 30 högskolepoäng under 2014 Södermottagningen deltar även i projektet Samrådsteamet som är en sammanslagning av två Finsamprojekt, GPS och samrådsgruppen. Södermottagningen deltar med en socionom på 20 % och verksamhetschefen sitter med i styrgruppen. Samrådsteamet är en samverkan mellan sex organisationer, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, den offentliga öppenvårdspsykiatrin, Södermottagningen Socialförvaltningen och Utvecklingsnämnden. Alla enheter kan initiera ett ärende via Samrådsteamet. En gång i veckan samlas de sex representanterna för respektive organisation. Fem ärenden kan tas upp och handläggare/behandlare anmäler sitt ärende en vecka innan. Samrådteamet riktas till de patienter/klienter som har stora svårigheter att bli egenförsörjare och komma in i samhällsystemet, många har en flerårig problematik och flertalet har en psykisk ohälsa. Alla representanter tar del av ärendet och var och en organisation ansvarar för att på mest effektiva sätt hjälpa patienten/klienten vidare. Samordningsteamet har olika resurser till sitt förfogande. Utbildning/kompetens Under år 2014 har nedanstående utbildingar genomförts för personal på Södermottagningen. En läkare har gått en tvådagars orienteringskurs i Hälsoångest, psykosomatik och somatisering. Arbetsterapeut har via Linköpings universitet fått en utbildning i bedömning av arbetsförmåga. En psykolog har gått 7,5 högskolepoäng vid Karolinska Institutet. ADHD hos vuxna i evidensbaserad praktik- utredning och första interventionen efter diagnos Två psykologer har gått utbildning Self Compassion

7 Chefssekreterare har gått utbildning i grunderna för kvalitetsledning En läkare deltog under APA kongressen i New York NKA Barn är också anhöriga. Två medarbetare Blånader, rus och silverhår. Utbildning om att möta äldre kring missbruk, riskbruk och våld i nära relation. 1 medarbetare Autismspektrumtillstånd- utredning och interventioner. Specialistkurs för psykologer. 1 psykolog har gått denna utbildning. Vi har en leg psykolog som har en pågående utbildning till legitimerad psykoterapeut Specialseminarium Nya ISO 9001 och nya ISO Två medarbetare har gått utbildning. Verksamhetschef har genomgått chefsutvecklingsprogrammet för chefer inom vården Utveckling, tendenser och förändringar Sedan starten har fokus riktats mot att etablera och kvalitetssäkra rutiner samt att vidareutveckla och implementera metoder och arbetssätt. Vi är i dagsläget representerade med psykolog på 4 av de 8 vårdcentraler som finns i vårt upptagningsområde i södra Helsingborg/Ekeby. På en vårdcentral har Södermottagningen en specialistläkare inom psykiatri konsultuppdrag en halv dag i veckan på uppdrag från två vårdcentraler Vårdcentral Råå och Vårdcentral Planteringen. De ska kunna använda vår konsultläkare i specifika patientärenden. Samarbete har även etablerats med vårdcentralerna gällande de somatiska årskontrollerna för psykospatienterna där vi samverkar för att om möjligt få så många inom målgruppen att genomgå en sådan kontroll. Sammanfattning Vi bedömer att vi idag följer både intentionen i anbudet och innehållet i gällande avtal och de tjänster vi förväntas leverera. Vi har genom vårt avtal ett tak för intäkter vilket gör att vi kan göra en prognos och en budget för året. Södermottagningen har utöver det som krävs i avtalet ingått samverkansavtal både gällande patientsäkerhet och utbildning gemensamt med Kommunen, Region Skåne och Försäkringskassan. Södermottagningen har under året valt att delta i rehabiliteringsprojekt både via Regionen och via FINSAM. Helsingborg Åsa Stadell Verksamhetschef

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2014

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2014 Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2014 Verksamhetsområde: Psykiatripartners Resurs AB blev under våren 2013 ett fristående företag som ägs av ledningen för verksamheterna. Psykiatripartners

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin

Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TVÅ FÖRSTA KVARTALEN 2012 Rehabiliteringsgarantin 1 Rehabiliteringsgarantin 2 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller att förebygga sjukskrivning

Läs mer

Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012

Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012 Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012 Författare: Charlotta George Nils Rydmarker Teresa Herlin Helseplan Gamla Brogatan 30 111 20 Stockholm

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin 2013

Rehabiliteringsgarantin 2013 Rehabiliteringsgarantin 2013 ERFARENHETER OCH RESULTAT EFTER TVÅ FÖRSTA KVARTALEN Rehabiliteringsgarantin 2013 1 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller förebygga en sjukskrivning tecknade

Läs mer

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 2012-02-21 Kvalitetsenheten Lena Kallin-Persson Innehållsförteckning Inledning 3 Organisation TioHundra AB 4 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin 2013

Rehabiliteringsgarantin 2013 Rehabiliteringsgarantin 2013 ERFARENHETER OCH RESULTAT Rehabiliteringsgarantin 2013 1 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller förebygga en sjukskrivning tecknade Sveriges Kommuner och

Läs mer

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kristina Sibbmark Gabriella Chirico RAPPORT 2008:29 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA. Slutrapport 2014 REDOVISNING AV BEDRIVET UTVECKLINGSARBETE. Slutrapport 2014 1

STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA. Slutrapport 2014 REDOVISNING AV BEDRIVET UTVECKLINGSARBETE. Slutrapport 2014 1 STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA Slutrapport 2014 REDOVISNING AV BEDRIVET UTVECKLINGSARBETE Slutrapport 2014 1 Förord Slutrapport 2014 2 Sammanfattning Slutrapport 2014 3 Innehåll

Läs mer

2013-04-02 LK11-0117. Landstingsstyrelsen

2013-04-02 LK11-0117. Landstingsstyrelsen 2013-04-02 LK11-0117 Landstingsstyrelsen Ledningsplan för vuxenpsykiatrin i Landstinget i Jönköpings län I budget 2011 togs beslut om ett intensivt och systematiskt arbete med åtgärdsförslagen i den Utvecklingsplan,

Läs mer

Sammanställning av enkätsvar från deltagare i samband med avslutad insats Tabell 1. Verksamheten som jag deltagit i är utformad utifrån mina behov 1 = Stämmer helt 2 = Stämmer delvis 3 = Stämmer dåligt

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Behovsanalys 2010:1 Elisabeth Hassel Christoffer Martinelle Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund,

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB INNEHÅLL Inledning 3 Sammanfattning 4 Kvalitets- och säkerhetsarbete i TioHundra AB

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Socialtjänst i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen (Förlängning)

Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Socialtjänst i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen (Förlängning) 2009 01 30 Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Socialtjänst i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen (Förlängning) Projektförslag till Samordningsförbundet Deltagande parter bakom

Läs mer

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Försäkringskassan Halmstad, Laholms kommun och Halmstads kommun i samverkan 1 januari 2012 till 31 december 2014 0 FÖRORD

Läs mer

Resultatet av granskningen redovisas i bifogad granskningsrapport.

Resultatet av granskningen redovisas i bifogad granskningsrapport. ~.6 Jä.mtlandS Läns Landsting Landstingets revisorer Skrivelse 1 (2) 2012-01-16 Dnr REVj17j2011 Revisionsdirektör Majvor Enström Tfn: 063-14 75 28 Landstingsstyrelsen Granskning av n (BUP) På vårt uppdrag

Läs mer

Med fokus på äldre med psykisk ohälsa. En kartläggning av äldre personer med psykisk ohälsa i Eskilstuna, Strängnäs och Nyköping

Med fokus på äldre med psykisk ohälsa. En kartläggning av äldre personer med psykisk ohälsa i Eskilstuna, Strängnäs och Nyköping Med fokus på äldre med psykisk ohälsa En kartläggning av äldre personer med psykisk ohälsa i Eskilstuna, Strängnäs och Nyköping Elisabeth Engberg april 2013 Sammanfattning Kartläggningen har genomförts

Läs mer

Slutrapport 080901-111231. Rapportförfattare: Projektledare Maria Hörk (Försäkringskassan)

Slutrapport 080901-111231. Rapportförfattare: Projektledare Maria Hörk (Försäkringskassan) Rehabsteget Ett samverkansprojekt mellan Försäkringskassan, Örebro Kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting. Projektet finansieras av medel från Finsamförbundet Slutrapport 080901-111231 Rapportförfattare:

Läs mer

Årsredovisning 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Årsredovisning 2014 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2014 5 2. Organisation 7 3. Syfte och mål 8 4. Verksamhet under

Läs mer

TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED

TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED TILLSYN TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING - GNESTA KOMMUN Dnr. 701-2797-2009 Länsstyrelsen Juridiska enheten oktober 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av tillsynens resultat...3

Läs mer

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsens och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2008 Wimi 2005 FK90005_002_G 2 Innehållsförteckning

Läs mer

GENOMLYSNING DALARNAS VUXENPSYKIATRI

GENOMLYSNING DALARNAS VUXENPSYKIATRI GENOMLYSNING AV DALARNAS VUXENPSYKIATRI 2005-09-07 Kristina Lange Carlsson Innehåll 1 Uppdraget..3 1.1 Bakgrund..3 1.2 Innehåll.3 2 Genomlysningen...4 2.1 Styrgrupp..4 2.2 Facklig samverkansgrupp.4 2.3

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Verksamhetsrapport för

Verksamhetsrapport för Verksamhetsrapport för Personligt ombud 2013 Kontaktinformation Bräcke Diakoni Box 210 62 418 04 Göteborg Ansvarig: Eva Svensson eva.svensson@brackediakoni.se 1 Sammanfattning I maj 2000 beslutade regeringen

Läs mer

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder Överenskommelse om samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Landstinget i Värmland Samverkan gäller vid insatser för

Läs mer

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Östra Göinge Kommun Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Slutrapport Utvärdering av satsningen inom Case Management. 1 Förord Att som utvärderare på nära håll få studera den både utvecklande och krävande

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKTET PERSONER SOM ÄR SJUKA OCH SAKNAR EN SJUKPENNINGGRUNDANDE INKOMST 2013-03-01 2015-02-28.

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKTET PERSONER SOM ÄR SJUKA OCH SAKNAR EN SJUKPENNINGGRUNDANDE INKOMST 2013-03-01 2015-02-28. SLUTRAPPORT FÖR PROJEKTET PERSONER SOM ÄR SJUKA OCH SAKNAR EN SJUKPENNINGGRUNDANDE INKOMST 2013-03-01 2015-02-28. 1 Slutrapport för projektet personer som är sjuka och saknar en sjukpenninggrundande inkomst

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer