Kommunstyrelsen 1(39)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 1(39)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 1(39) Tid och plats: Kl Kommunkontoret, Forshaga Avser : Beslutande: Angelica Rage (s), ordförande Sten Myreback (c), vice ordförande Benny Pedersén (s) Kenneth Eriksson (s) Tore Eklund (s) ersätter Birgitta Kihlgren (s) Lewi Gisselfeldt (s) ersätter Lars Ove Carlsson (s) Maria Norell (s) Lars Emilson (c) Pia Hallström (m) ersätter Göran Adrian (m) Ann-Charlotte Grahn-Sjöström (fp) Övriga närvarande: Ej tjänstgörande ersättare: Reidar Nordlander och Ingrid Holmberg,båda (s) samt Håkan Sundholm (kd) och Per-Olof Nilsson (fp) Lena Backlund, ekonomichef Greger Karlsson, kommunchef Ulla Henriksson, kommunsekreterare Justeringens plats och tid: Kommunkontoret Sekreterare: Ulla Henriksson Ordförande: Angelica Rage (s) Justerare: Maria Norell (s) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Kommunledningskontoret Ulla Henriksson Datum för anslags nedtagande:

2 Kommunstyrelsen 2(39) 162 Förslag till drifts- och investeringsbudget 2006 samt flerårsplan 2007 och 2008 Dnr.89/2005.Dpl.041 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - fastställa det upprättade förslaget till budget för år 2006 och flerårsplan för åren 2007 och anslagsbindningsnivån för driftsbudgeten är på nämndnivå - anslagsbindningsnivån för investeringsbudgeten är på objektsnivå Nämnderna har ingett sina förslag till drifts- och investeringsbudget för år 2006 samt flerårsplan för I förutsättningarna ingår bl a ett befolkningsunderlag om invånare ( : ). När alla interna poster och justeringar i förslaget gjorts beräknas 2006 års budget ge ett resultat om tkr. Budgeten medger investeringar för ca 22,2 Mkr och amortering av långfristiga lån med 7,8 Mkr. Beredning och uppdrag Arbetsutskottet som budgetberedning har förutom dagens sammanträde berett budgetförslaget och 04 samt Vid dagens sammanträde redovisas följande uppdrag: Social- och omsorgsnämnden 1. Redovisning av konsekvenser av att LSS-utjämningsbidraget som utbetalas till kommunen minskar med ytterligare 700 tkr budgetåret Redovisa reduktion av tjänster motsvarande 450 tkr Kommunstyrelsen 3.Kommunledningskontoret (ekonomi- personal och kommunchefen) redovisar reduktion av tjänst motsvarande 450 tkr 4.Kommunledningskontor/ekonomi/personal får en neddragning med tillsammans 134 tkr, som fördelas Forts/

3 Kommunstyrelsen 3(39) 162 Förslag till drifts-och investeringsbudget 2006 samt flerårsplan 2007 och Dnr.89/2005.Dpl.041 Forts/ Social- och omsorgsnämnden samt miljö- och byggnämnden 5.Presentera en modell för samråd vid bostadsanpassningsärenden 6.Miljö- och byggförvaltningen redovisar en konsekvensbeskrivning om förvaltningen inrättar en gemensam byggnadsinspektör FABO 7.Uppdra till ekonomichef och teknisk chef att i samråd med styrelsen för FABO utreda hur ev. försäljningsintäkter (vinster) skall hanteras Ramförändringar (nettoramar, tkr) Nämnd Begärd ram Föreslagen ram Justerad ram Kommunstyrelsen Räddningstjänst Barn-och utbildningsnämnd Social-och omsorgsnämnd Miljö-och byggnämnd SUMMA Budgetberedningen har beslutat följande: Ärende Budget 2006 Dnr.89/2005.Dpl.041 Budget 2006 Dnr.89/2005.Dpl.041 Sim- och idrottshallen, Deje: Ut- och ombyggnad. Dnr.99/2002.Dpl.292 Beslut Utökning av BUN:s ram med 100 tkr för utredningar inom elevhälsovården.(ksau 233) Budgetramen justeras med 541 tkr mellan kommunkansliet (- 541tkr) och personalkontoret (+541 tkr), mellan kommunkansliet (+407 tkr) och KommunTeknik (-407 tkr). Kansli/ekonomi/personal får en neddragning med tillsammans 134 tkr Godkänna kostenhetens föreslag till organisation av kommunens måltidsproduktion som leder till en besparingseffekt om ca 500 tkr. Inte medge en reduktion av skolmåltidskostnaden med 120 tkr. (KsAu 251) Bevilja 150 tkr för inköp av utrustning i gym Uppdra till simhallschef och kultur- och fritidschef att justera förslagen taxa för träningskort i linje med övriga aktörer på marknaden (KsAu 236 och 253)

4 Kommunstyrelsen 4(39) 162 Förslag till drifts-och investeringsbudget 2006 samt flerårsplan 2007 och Dnr.89/2005.Dpl.041 Forts/ Ärende Stiftelsen Föreningars Hus i Forshaga: Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006 (hyresbidrag 50 tkr samt 25 tkr för reparation av lokal Källaren ) Dnr.303/2005.Dpl.805 Forshaga IF:s begäran om förskott på investeringsbidrag 2006 Dnr.231/2005.Dpl.805 Ideella föreningen Communicare: Ansökan om medfinansiering av projekt Communicare i Värmland åren (ev 2008) Dnr.304/2005. Dpl.032 Barn- och utbildningsnämnden: Barnomsorgsbehov 2005/2006 Dnr.282/2005.Dpl.714 Beslut Medge Stiftelsen Föreningars Hus ett hyresbidrag om 50 tkr, som redan är inlagd i budget för föreningsbidrag,under förutsättning att kommunfullmäktige antar föreliggande budgetförslag. Avslå ansökan om engångsbelopp om 25 tkr (KsAu 237) Bevilja Forshaga IF ett förskott på 60 tkr ur 2006 års investeringsbidrag under förutsättning att kommunfullmäktige antar föreliggande budgetförslag (KsAu 238) Bevilja 40 tkr ur kommunstyrelsens konto för företagsbefrämjande åtgärder för finansiering av Projekt Communicare i Värmland år 2006 Anvisa lokaler på Slottet, allt under förutsättning av kommunfullmäktiges fastställande av budgetförslaget (KsAu 241) Reduktion inom kommunledningskontoret av ca 300 tkr medgives (1), liksom reduktion inom social- och omsorgsnämnden med 274 tkr medgives (2) Godkänna att miljö- och byggnämnden inte reducerar enligt uppdraget (3) Översyn av lednings- och administrationssamarbete mellan social- och omsorgs- samt barn- och utbildningsförvaltningarna med reduktion av 200 tkr som effekt redovisas inför budget 2007 Investeringsbudget Begärt 2006 Förslag 2006 Begärt 2007 Förslag 2007 Begärt 2008 Förslag , , , , , , ,0 Exkl. Lärcenter och ombyggnad av Forshaga vattenverk , 0 Exkl. Lärcenter ,0 Exkl. Lärcenter Forts/

5 Kommunstyrelsen 5(39) 162 Förslag till drifts- och investeringsbudget 2006 samt flerårsplan 2007 och Dnr.89/2005.Dpl.041 Forts/ Yrkande Sten Myreback (c) yrkar avseende investeringsbudgeten att 5 Mkr, som i förslaget är avsatt för renovering av NKlJ-bron i Deje istället anslås för standardhöjning av Butorps-vägen i samarbete med Vägverket. Proposition Ordförande ställer proposition dels på arbetsutskottets förslag, dels Myrebacks yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Votering Votering begärs och verkställs med följande voteringsordning: den som bifaller arbetsutskottets förslag röstar JA och den som bifaller Myrebacks yrkande röstar NEJ. Voteringsresultat Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag, eftersom sex röstar JA, nämligen Benny Pedersén, Kenneth Eriksson, Maria Norell, Tore Eklund, Lewi Gisselfeldt och Angelica Rage, samtliga (s). Fyra röstar NEJ, nämligen Sten Myreback och Lars Emilson, båda (c), Pia Hallström (m) samt Ann-Charlotte Grahn-Sjöström (fp). Reservation Sten Myreback och Lars Emilson, båda (c), Pia Hallström (m) samt Ann- Charlotte Grahn-Sjöström (fp) reserverar sig mot beslutet.

6 Kommunstyrelsen 6(39) 163 Lärcenter Forshaga Dnr.406/2004.Dpl.631 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige tillstyrka beslut om att - Godkänna uppförande av Lärcenter Forshaga i huvudsaklig överensstämmelse med genomförd utredning - I Lärcenter skall inrymmas grundskola, bibliotek, lokaler för vuxenutbildning exklusive KY(Kvalificerad yrkesutbildning). Projektet skall också innehålla ombyggnad av idrottshall, rivning, utemiljö med friidrottsanläggning samt inventarier. - För projektet fastställes en preliminär budgetram om 138 Mkr. - Finansieringen fördelas i budget/flerårsbudget enligt följande: Mkr (projektering, upphandlingsunderlag mm Mkr Mkr - Efter utförd projektering och upphandling enligt principen Partnering, vilket innebär upphandling i förtroendeentreprenad, dock senast vid novembersammanträdet 2006, skall projektet avstämmas genom att kommunfullmäktige i nytt beslut slutligt godkänner byggstart och fastställer totalkostnad, finansiering samt detaljutformning. - Fortlöpande avstämning sker i kommunstyrelsens arbetsutskott under projekteringstiden Renovering av Centralskolan i Forshaga har utmynnat i ett förslag att ersätta den med ett Lärcenter, som behandlats av arbetsutskottet vid följande tillfällen: Forts/

7 Kommunstyrelsen 7(39) 163 Lärcenter Forshaga 2- Dnr.406/2004.Dpl.631 Forts/ , 80 - genomförandet av Lärcenter i Forshaga skall ske enligt intentionerna i projektplanen och projektarbetet skall regelbundet avrapporteras i arbetsutskottet under genomförandetiden , , 205 Fyra byggnadsalternativ har kostnadsberäknats: 1. Lärcenter (ca m2 inklusive rivning, utemiljö och inventarier) 145 Mkr 2. Lärcenter (- KY och IV) 138 Mkr 3. Grundskola + bibliotek 110 Mkr 4. Grundskola 96,8 Mkr Fastighetschefen redovisar beräknat renoveringsbehov i befintlig skola fram till 2010: ca 60 Mkr Frågan om en arbetsgrupp för hantering av tomma/tömda lokaler återkommer , Uppdrag till teknisk chef och ekonomichefen beräkna konsekvenserna av alternativ 2 (inklusive IV): Kostnadsminskningen i drift beräknas till tkr, när hela investeringen är genomförd. Alternativet innebär att Individuella programmet lokaliseras i Lärcenter, medan KY (Kvalificerad utbildning) helt lokaliseras till Folkets hus i Forshaga. Resultaträkningen förutsätter max 15 Mkr till ytterligare investeringar under en följd av år samt att den stipulerade 2 %-nivån inte kan hållas.

8 Kommunstyrelsen 8(39) 164 Budgetuppföljning år 2005, per och Dnr.98/2005.Dpl.042 Beslut Kommunstyrelsen beslutar - notera redovisningen Arbetsutskottet beslutade , 327, om månatliga budgetuppföljningar redovisade i arbetsutskottet och i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige skall också informeras. Redovisning, driftbudget, tkr per med prognos till årets slut: Nämnd Febr Mars April Juli Aug Sept Okt Nov KS Kansli Ekonomi Personal Tekniska BUN SON MBN Summa FABO/FEAB Koncernen Redovisning, investeringsbudget, tkr per med prognos till årets slut: Nämnd Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept KS Tekniska

9 Kommunstyrelsen 9(39) 165 Arvodesreglemente för förtroendevalda: revidering Dnr.318/2005.Dpl.0240 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - från revidera Arvodesreglemente för förtroendevalda i Forshaga kommun enligt nedanstående förslag, som bl a innebär att förtroendevald som erhåller månadsarvode skriftligen avsäger sig rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst, eftersom det, sammanträdesersättning och resersättning ingår i arvodet. - ge icke tjänstgörande, men närvarande, ersättare sammanträdesarvode. - inför varje ny mandatperiod se över nivå och innehåll i politiska uppdrag Ordförande har inför ny mandatperiod, 2007 till 2010, föreslagit en revidering av årsarvodesbeloppen till förtroendevalda ordförande och vice ordförande i nämnder och styrelser. Tidigare beslut Kommunstyrelsen beslutade , 147, att återremittera ärendet Utgångspunkter för förslaget Det är tolv år sedan arvoden för förtroendevalda ordförande i Forshaga kommun genomlystes. Fler uppgifter har tillkommit i uppdragen, som t.ex. för socialnämnden en utökning med Ädelreformen, LSS, LASS, Psykiatrin och FamiljeCentrum. Eller som för miljö och byggnämnden samverkan med Munkfors kommun. Förslaget innebär att årsarvodet utgör ett fast arvode, som täcker allt en ordförande förväntas göra, för att det ska bli lättare att komma överens om arbetsvillkoren med ordinarie arbetsgivare. Delar av arvodet måste dock vara flexibelt, eftersom allt det som ingår i ordförandeskapet inte alltid ligger på samma tidpunkt månad för månad. Nivåer Princip: oavsett grundlön - lika högt arvode. Man antog vidare att ingen som tjänar mer än kr/ månad idag väljs till ordförande i någon av de kommunala nämnderna Forts/

10 Kommunstyrelsen 10(39) 165 Arvodesreglemente för förtroendevalda: revidering 2- Dnr.318/2005.Dpl.0240 Forts/ Den som tjänar kr får en förlorad arbetsförtjänst på 1867kr/dag (2005 års siffror). Enligt kommunallagen har en förtroendevald rätt till förlorad arbetsförtjänst och sammanträdesarvode och reseersättning. Nästa mandatperiod får förtroendevalda som erhåller månadsarvode skriftligen avsäga ovanstående rätt. Årsarvoden från förslag Uppdrag Kommunstyrelsens ordförande = Kommunchefens lön Arvode per månad 2007 Kommunchefens lön Förutsättningar Ingen förl. arbetsförtjänst Inget sammanträdes-arvode Oppositionsarvode Inga förutbestämda arvoden till vice ordförande. Oppositionen avgör hur arvodet fördelas Social- och omsorgsnämndens ordförande kr kr Ingen förlorad arb.förtjänst Inget sammanträdes-arvode Ingen förlorad arbetsförtjänst kr Inget sammanträdes-arvode Barn- och utbildningsnämndens ordförande Ingen förlorad arbetsförtjänst kr Inget sammanträdes-arvode Miljö-och byggnämndens ordförande Ingen förlorad arbetsförtjänst 8 600kr Inget sammanträdesarvode Överförmyndaren Ingen förlorad arbetsförtjänst kr Inget sammanträdesarvode Kommunstyrelsens arbetsutskott (4 ledamöter) 4250 kr Ingen förlorad arbetsförtjänst. Inget sammanträdesarvode Kommunfullmäktiges ordförande 1500 kr Förlorad arbetsförtjänst Inget sammanträdesarvode Uppdrag Årsarvode Valnämndens ordförande kr/år Förlorad arbetsförtjänst valår Valnämndens ordförande 1200 kr/år ej valår Valberedningens ordförande 1200 kr/år Revisorer (fyra ledamöter) kr/år Grundarvode Avseende grundarvoden (sammanträdes-förrättningarvoden mm) sker inga förändringar.

11 Kommunstyrelsen 11(39)

12 Kommunstyrelsen 12(39) 166 Sim- och idrottshallen, Deje: Ut- och ombyggnad: inventarier i gym samt simhallstaxa Dnr.99/2002.Dpl.292 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - medge 150 tkr i investeringsbudgeten för inköp av gyminredning - fastställa föreslagen taxeändring i Simhallen, att gälla från säsongstarten Kommunfullmäktige beslutade , 123, att i investeringsbudgeten för 2005 anslå 8 Mkr för förändringar (om- och utbyggnad) i sim- och idrottshallen i Deje. Arbetsutskottet beslutade , 233, att bevilja 150 tkr för inköp av utrustning i gym samt att uppdra till simhallschef och kultur- och fritidschef att justera förslagen taxa för träningskort i linje med övriga aktörer på marknaden Investering och taxeändring Föreligger förslag att utrustning för totalt 300 tkr får inköpas till gym i Simhallen samt att dessa under en femårsperiod finansieras av taxa för träningskort. Ny taxa Enligt föreslagen ny taxa (från ) skall terminsavgiften för gym vara 500 kr, d v s 1000 kronor för helt år (undantag för större delen av juni, hela juli samt del av augusti).tidigare utgjordes taxan av 500 kr/termin, men inkluderade då möjlighet (avgift för) bad samt tillgång till befintlig träningslokal. Om man nu önskar tillgång till träningslokalen och även bada, blir kostnaden på helår: = 1500 kronor. Tillsynskapacitet I och med ombyggnaden får simhallspersonalen bättre överblick över verksamheten i träningslokalen. Men kommer att tillämpa system med förhandsbokad träningsinstruktion och räknar på så sätt med att klara gym-verksamheten med befintliga personella resurser. Forts/

13 Kommunstyrelsen 13(39) 166 Sim- och idrottshallen, Deje: Ut- och ombyggnad: inventarier i gym samt simhallstaxa 2- Dnr.99/2002.Dpl.292 Forts/ Förslag till avgifter i Simhallen 2006, gällande från : Simhall och bastu vuxna 40:00 (35:00) Simhall och bastu ungdom under 18 år 20:00 Barn under 5 (7 ) år i vuxens sällskap (barn under 5 ( 7 )år äger ej tillträde utan vuxens badande sällskap) gratis Förändrad åldersgräns! Pensionärer inkl studerande och värnpliktiga 30:00 (25:00) Årskort familj 900:00 Årskort vuxen 500:00 Årskort ungdom 300:00 Årskort pensionär 350:00 Deltagaravgift babysim ( ) 900:00 Terminskort familj 500:00 Terminskort vuxen 300:00 Terminskort ungdom 200:00 Terminskort pensionär 250:00 Terminskort gym 500:00 Solarium 10min pollett 20:00 Solarium rabattkort 10 polletter 175:00 Massage delkropp 30 min 200:00 Massage helkropp 45 min 250:00 Massage del 10-kort 1500:00 Massage hel 10-kort 2000:00 Nytt! Hyra av simhall < 30 personer 600:00/tim Hyra av simhall> 30 personer 200:00/tim/10pers Hyra av simhall inkl ledare för viss verksamhet 700:00/tim Hyra av simhall endast undervisningsbassäng 300:00/tim Barnkalas max 10 barn 2 tim 900:00 Barnkalas mer än 10 barn 90:00/barn HLR-kurs förening 8 deltagare 1000:00 HLR-kurs enskilda 300:00 Hyra av HLR-material 300:00/kurs Vattengympa 12 ggr 350:00 Simskola10 ggr 350:00 Pensionärsgympa 200:00/termin

14 Kommunstyrelsen 14(39) 167 Vattenförsörjning :ombyggnad av Forshaga vattenverk Dnr.312/2005.Dpl.346 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - I 2006 års investeringsbudget bevilja totalt 4,9 Mkr ( 3,8 + 0,6 samt 0,5 Mkr) för finansiering av ombyggnad av Forshaga vattenverket installation av reservkraftsaggregat samt säkerhetsåtgärder avseende råvattenledning. - investeringen finansieras genom justerad vattentaxa För att uppfylla livsmedelsverkets krav och kvalitetssäkra vattenförsörjningen byggs vattenverket om och samtidigt utförs reservkraftsaggregat och säkerhetsåtgärder på råvattenledning. Total kostnad beräknas till kronor. Ca m3 liter råvatten hämtas varje dygn från Visten och pumpas till Forshaga via nio km lång ledning. För närvarande behandlas/renas råvattnet i vattenverket i Forshaga genom dels Mikrosilning = filtrering i sandfilter och efterföljande kolfilter, desinfektion med UV-ljus samt alkalisering och hårdhetshöjning med soda och koldioxid Risker / Problem Vattenförsörjningen i Forshaga är förenad med följande risker eller problem: Störningar i vattenkvaliteten är påverkan av råvattnet i Visten, som till en del försämrats. Alger och organiskt material i Visten ger förändringar på lukt och smak och nuvarande reningsprocess förmår inte klara dessa störningar. För att säkra vattenkvaliteten krävs förbättrad avskiljning med mikrosilning och bättre reduktion av färgtal och organisk substans. Leveranssäkerhet Forshaga saknar reservvattenförsörjning. Närliggande reservvattentäkt kan vara Klarälven eller Syrsjön. För att kunna använda dessa krävs pumpsystem och överföringsledning. Vattenreningsprocessen måste även kompletteras. Om ett brott på råvattenledningen skulle uppstå finns vatten för ungefär ett dygns normal vattenförsörjning i reservoarerna.

15 Kommunstyrelsen 15(39) 167 Vattenförsörjning: ombyggnad av Forshaga vattenverk 2- Dnr.312/2005.Dpl.346 Forts/ Förslag till utförande Ny mikrosil, oxidation med ozon i befintliga filter. En ozonanläggning kräver mindre tillbyggnad än en kemisk fällningsanläggning. Kostnad kr Förbättring av leveranssäkerhet genom reservkraftsaggregat för råvattenpumpstation och vattenverk till en kostnad om kr Säkerhetsåtgärder överförningsledning sektionering, tryckgivare, ventiler m.m. till en kostnad om ca kr Totalt 4,9 Mkr Finansiering Investeringen föreslås finansieras genom förändring i VA-taxan, varför 2006 års investeringsram om ca 15 Mkr (exklusive Lärcenter) inte påverkas.

16 Kommunstyrelsen 16(39) 168 Finansiering av ombyggnad Forshaga vattenverk mm: ny VAtaxa Dnr.314/2005.Dpl.340 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - finansiera en ombyggnad av Forshaga vattenreningsverk med höjd VA-taxa: - fast avgift höjs med 100 kr/år till totalt 1816 kr/år - rörlig avgift höjs 20 öre/m3 till 11,40/m3 - den nya taxan (inkl. tidigare beslutad årlig uppräkning) gäller från För att uppfylla Livsmedelsverkets krav och kvalitetssäkra vattenförsörjningen byggs vattenverket om och samtidigt utförs reservkraftsaggregat och säkerhetsåtgärder på råvattenledning. Total kostnaden beräknas till kronor. Detta föreslås finansierat med en höjd VA-taxa som täcker den årliga kapitalkostnaden för investeringen. Avskrivningstiden beräknas till 20 år och räntan till 5 %. Årlig kostnad blir då kr. Den fasta delen i VA-taxan (mätaravgiften) föreslås höjas med 100 kr/år exkl.moms och den rörliga (förbrukningsavgiften) med 20 öre/m3 exkl.moms. Detta innebär att taxan höjs med 3,5 % pga investeringen. I budgetförslaget ligger även en höjning för index med 2 %. För normalhushållet innebär detta totalt en kostnadsökning med 255 kr/år inkl. moms.

17 Kommunstyrelsen 17(39) 168 Finansiering av ombyggnad Forshaga vattenverk mm: ny VA-taxa 2- Dnr.314/2005.Dpl Årskostnad VA, 150 m Årskostnad VA, 150 m Fast avgift vatten och avlopp/år kr 1816 kr 1658 kr 1816 kr Fast avgift vatten eller avlopp/år kr 1347 kr Förbrukningsavgift vatten/m3 10,93 kr kr Förbrukningsavgift avlopp + dagvatten/m3 Förbrukningsavgift totalt (vatten, avlopp, dagvatten 8,98 kr 9,16 kr 19,91 kr 20,56 kr 2987 kr 3084 kr 4645 kr kr I nedanstående tabell ses kostnaderna för normalhushållet i de värmländska kommunerna Hur övriga kommuner avser att hantera VA-taxan år 2006 är ännu inte känt / En normalvilla, "Typhus A" Årskostnad för typhus A Dygnskostnad för typhus A Literkostnad för typhus A Kom nr Namn personer kr/år kr/dygn öre/liter 1780 Karlstad ,98 2, Årjäng ,95 2, Säffle ,05 2, Forshaga ,72 3, Arvika ,87 3, Filipstad ,36 3, Kil ,37 3, Hammarö ,54 3, Grums ,54 3, Storfors ,46 3, Hagfors ,59 3, Kristinehamn ,61 3, Torsby ,93 3, Eda ,12 4, Sunne ,67 4, Munkfors ,81 4,3 Definition: En normalvilla "Typhus A" omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m 2 inkl garage 15 m 2, tomtyta 800 m 2, vattenförbrukning 150 m 3 /år Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Avgifterna redovisas inklusive moms.

18 Kommunstyrelsen 18(39) 169 Forshagaforsens camping : prislista år 2006 Dnr.355/2005. Dpl.829 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - fastställa föreslagen prislista för år 2006 Forshaga kommuns sportfiskecamp har totalt 24 platser, varav fyra (4) är avsedda för säsongsboende och två för stugor under Den hålls öppen året runt, men efter högsäsong gäller förbokning. Bokning av campingen sker via Forshagaforsens Sportfiskecenter och sommartid samkörs bokningarna med turistbyrån. Full service innebär att campingen är öppen även helger samt för spontana gäster under tiden 12/6-13/8, vardagar och helger Säsongserbjudande saknas under perioden 16/9-14/5. Förslaget läggs med reservation för ev. prisförändringar för el o dyl.. Taxeförslag Prislista högsäsong, 15/5 till 15/9 Husvagn/husbil Inkl. el El Exkl. el Dygn 140 kr 30 kr 110 kr Månad kr 800 kr 2880 kr Säsong 15/5-15/ kr kr 5000 kr Tält Dygn 130 kr 30 kr 100 kr Prislista lågsäsong, 16/9-14/5 Husvagn/husbil/tält Inkl. el El Exkl. el Dygn 90 kr 40 kr 50 kr Månad kr kr kr

19 Kommunstyrelsen 19(39) 170 Nya avgifter i sporthallar och föreningslokaler: förslag Dnr.308/205. Dpl.806 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - Fastställa nya avgifter i sporthallar och föreningslokaler enligt förslaget - De nya avgifterna gäller från I förslag till budget 2006 ingår en kalkylerad hyreshöjning i kommunens sporthallar och föreningslokaler. Avgiftshöjningen kan delvis relateras till ut- och ombyggnaden av Deje sim- och idrottshall och därmed ökade driftskostnader, men också anses berättigad av den enkla anledningen att ingen hyresreglering skett de senaste tio åren. Förslag Sporthallar och gymnastiksalar Gällande avgift Ny avgift Föreningar 30 kr/45 min 45 kr/45 min. Privatpersoner 50 kr/45 min 65 kr/45 min Kommersiell verksamhet 120 kr/45 min 150 kr/45 min. Övriga föreningslokaler Kansli och verksamhetslokaler 125 kr/mån. o rum 150 kr mån. o rum

20 Kommunstyrelsen 20(39) 171 Kopieringstaxan i Forshaga kommuns reprocentral Dnr.353/2004.Dpl 055 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - Fastställa ny taxa för respektive interna och externa kopieringsarbeten i kommunens reprocentral att gälla från Kommunfullmäktige beslutade , 13, fastställa nu gällande taxa för kopieringsarbeten, att gälla från Forshaga kommun har tre kopieringsmaskiner i reprocentralen (två som kopierar svart/vitt och en som gör färgkopior). Dessa disponeras på leasing-avtal, varför bruk och hantering måste ske av kompetent personal. Tidigare beslut Arbetsutskottet beslutade , 271, att uppdra till kommunkansliet att göra en översyn av taxan för kopieringsarbeten i kommunens reprocentral samt att alla kopieringsarbeten skall utföras av vaktmästaren eller annan kompetent kommunal personal Förslag Det nya förslaget har anpassats till de ytterligare åtgärder som är möjliga, samt till prisnivån i omvärlden. Förslaget utgörs av två taxor: en för interna arbete och en för externa kunder. Bilaga.

21 Kommunstyrelsen 21(39) 172 Ung Företagsamhet: Ansökan om verksamhetsbidrag 2006 Dnr.325/3005.Dpl.043 Beslut Kommunstyrelsen beslutar - bevilja Ung Företagsamhet kronor i verksamhetsbidrag. Beloppet ryms i budget för näringslivsbefrämjande åtgärder. Ung Företagsamhet Värmland ansöker om ett verksamhetsbidrag om för budgetåret Dessutom ber man kommunen reservera medel för att kunna bussa elever från gymnasiets åk 1 till Regionala Mässan på Karlstads Universitet Ung Företagsamhet arbetar för att länets samtliga gymnasieskolor skall kunna erbjuda sina elever möjligheten att driva egna företag. För närvarande är 337 elever inskrivna och av dem kommer 19 personer från Forshaga kommun. Huvuddelen av verksamheten finansieras av näringslivet. Kommunerna har uppvisat en generell acceptans för en schablonmetod, som innebär att man ansöker om ett bidrag, motsvarande en (1) krona per invånare. Beslutet skickas till: Ung Företagsamhet, Greger Karlsson

22 Kommunstyrelsen 22(39) 173 Förslag till omdisponering mellan investeringskonton Dnr.324/2005. Dpl.042 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - för finansiering av utgifter för tillkommande arbete tillföres projekt 1033 Älvrum byggnad 76 tkr, som omfördelas från projekt 1035 Turismsystem med 46 tkr och från projekt 1518 Sportfiskeutveckling med 30 tkr. Tekniska förvaltningen har genomfört tillbyggnaden av Älvrum. Under entreprenadtiden har tillkommande arbeten utförts på begäran av kommunkansliet, så som förråd, datainstallation och nytt kontor.

23 Kommunstyrelsen 23(39) 174 Länsstyrelsen: remiss om förnyat strandskydd: Yttrande Dnr.275/2005. Dpl.219 Beslut Kommunstyrelsen beslutar - som sitt yttrande över förslag till förnyat strandskydd (Ds 2005:23) avge miljö- och byggförvaltningens synpunkter Kommunstyrelsen har överlämnat förslag till förnyat strandskydd, som utarbetats av miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, för yttrande. Miljö- och byggförvaltningen har tagit del av förslaget och lämnar följande synpunkter: Strandskyddet är viktigt för att trygga allmänhetens tillgång till fria stränder och för att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet. Fria stränder är viktigt för kommunerna när det gäller att skapa attraktiva och lättillgängliga boende- och rekreationsmiljöer. Det är bra att man föreslår en lättnad i strandskyddet för vissa kommuner med gles befolkning och mycket stränder, dock ingår inte Forshaga i den utpekade skaran vilket miljö- och byggförvaltningen definitivt anser att vi ska göra. Strandskyddet bör hanteras lokalt med länsstyrelsen som en samarbetspartner som bistår med bedömningsunderlag. Vattendrag under fem meters bredd eller för sjöar med en yta under 0,5 ha bör undantas från generellt strandskydd, kan istället skyddas specifikt vid behov. Översiktsplanen Miljö- och byggförvaltningen anser att översiktsplanarbetet är mycket viktigt när det gäller hur strandskyddet ska behandlas i kommunen. Stor vikt bör läggas på detta arbete. Beslutet skickas till: Länsstyrelsen, MBN

24 Kommunstyrelsen 24(39) 175 Regeringskansliet Näringsdepartementet: Remiss avseende hastighetsgränserna på vägarna Dnr 299/2005. Dpl 510 Beslut Kommunstyrelsen beslutar -ställa sig bakom alternativ C (bland tre förslag) i rapporten Regeringsuppdrag om hastighetsgränserna på vägarna, vilket innebär att hastighetsgränserna kan sättas från 30 till 120 km/h med 10 km intervaller. Vägverket har på uppdrag av regeringen fått ett uppdrag om hastighetsgränserna på vägarna. Forshaga kommun är en av remissinstanserna. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till miljö- och byggnämnden för yttrande. Tekniska förvaltningens förslag Tekniska förvaltningen har i tjänsteskrivelse den 19 oktober 2005 lämnat ovanstående förslag till beslut i ärendet. Forshaga kommun har genomfört hastighetsanpassning i tätort till 30 och 50 km/timme. Alternativ C innebär att Forshaga kommun inte behöver ta nya beslut eller ändra skyltningen. Flexibilitet finns dock för att höja hastigheten från 50 till 60 km/timme, där oskyddade trafikanter finns i mindre utsträckning. Miljö-och byggnämndens beslut Miljö-och byggnämnden beslutade , 138, att ställa sig bakom alternativ C (bland tre förslag) i rapporten Regeringsuppdrag om hastighetsgränserna på vägarna. Förslaget innebär att att hastighetsgränserna kan sättas från 30 till 120 km/tim med 10 km intervaller. Beslutet skickas till: Regeringskansliet/Näringsdepartementet

25 Kommunstyrelsen 25(39) 176 Utvärdering av sammanslagning av miljö- och byggförvaltningarna för Forshaga och Munkfors kommuner Dnr 334/2005. Dpl 012 Beslut Kommunstyrelsen beslutar - notera redovisningen /utvärderingen Miljö- och byggnämnden beslutade , 138, notera förvaltningens synpunkter på samgåendet mellan Forshaga och Munkfors miljö-och byggnämnder. Miljö- och byggchefen har redovisat kommentarer om samgåendet: Positivt Fler arbetskamrater och inga uppsägningar Bra fungerande nämnd Möjlighet till lite mer specialisering Nytt ärendehanteringssystem för byggsidan, Winbär Utvecklande att få samgåendet att fungera Intressant att lära känna en ny kommun Bra att ha fler kollegor att bolla ärenden med Fokus på en del formaliabrister som kan förbättras Samgåendet har inneburit en ekonomisk besparing för Forshaga på ca 300 tkr per år, samtidigt som Munkfors ligger i bättre fas med kraven på tillsynsbemanning. Negativt Ännu ej samlat kontor, splittrat. Bland annat beroende på deltidssjukskrivningar och projektanställda, råder kontorsbrist,vilket upplevs som struligt. Svårt för växeln att hitta tjänstemännen Fler möten tar alltmer tid och ökad arbetsbörda Tidskrävande arbete med formaliafrågor. Byggsidan har ännu ej delat upp arbetsuppgifter. Politiska synpunkter Ekonomiska fördelar? Munkfors-politikerna känner att de drunknar i Forshaga-ärenden Viktigt med viss bemanning i Munkfors Bra arbete från tjänstemännens sida

26 Kommunstyrelsen 26(39) 177 Arbetstidsprojekt för möjlighet till heltidstjänster för anställda i Forshaga kommun: ökade sysselsättningsgrader inom vården Dnr.91/2005. Dpl.021 Beslut Kommunstyrelsen beslutar 1. Målet på lång sikt är att alla anställda som vill det skall få heltid eller annan önskad sysselsättningsgrad 2. Målet på kort sikt är att alla anställda skall ha en bruttoinkomst, som med tillägg för den obekväma arbetstid man fullgör, tillsammans med den fasta månadslönen ligger på minst ca kronor per månad gäller yrkesutbildad personal med erfarenhet 3. Kommunens tre gruppboenden inom äldreomsorgen skall öka sysselsättningsgraden för vårdpersonal till ca 85 % genom att lägga in poolturer som täcker upp vid korttidsfrånvaro i schemat 4. Utökningen med poolturer görs under en försöksperiod på två år och en kontinuerlig ekonomisk uppföljning görs varje månad 5. Den ordinarie arbetstiden innehåller tid för arbetsplatsträffar, fortbildning och friskvård samt att någon fyllnadstid eller övertid i princip inte skall förekomma 6. Finansiering sker genom att den utökade tiden ersätter kostnader för timvikarier, fyllnadstid och övertid vilket kräver en stark styrning och uppföljning av bemanning från arbetsledningen Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit till personalchefen att redovisa hur man skall minska deltidsarbetslösheten med målet att alla skall kunna försörja sig på sin lön. Som ett första steg föreslås att deltidsanställda inom gruppboenden erbjuds ca 85 % sysselsättningsgrad och att höjningen skall täcka en stor del av behovet för korttidsvikarier. Samråd Förslaget har förankrats hos Svenska Kommunalarbetareförbundet, som inte har något att invända. Beslutet skickas till: Inger Granlund, SKAF

27 Kommunstyrelsen 27(39) 178 Ny förskola på Grossbol: förslag till avtal Dnr.282/3005.Dpl.714 Beslut Kommunstyrelsen beslutar - Forshaga kommun tecknar ett hyresavtal med Flexator om ett hyrköp av moduler på 10 år, varefter modulsystemet förvärvas av kommunen mot en kostnad på 300 tkr. Tekniska förvaltningen har i samråd med barn o utbildningsnämnde tagit fram förslag till ny förskola om två avdelningar. Förslaget är att placera dessa avdelningar på marken där gamla Grossbolskolan låg. Fördelarna med placeringen är närhet till avlopp och vatten samt tillgång till parkeringsmöjligheter. Förslaget bygger på att Forshaga kommunen hyr moduler av Flexator under 10 år för att sedan förvärva dem mot en summa på 300 tkr. Hyreskostnader I hyreskostnaderna ingår komplett byggnad inkl ute förråd, uterum för sovande barn och markarbeten. År 1 10 år Kalkyl Driftkostnader 105,9 tkr Lokalvård 57,1 tkr Hyra 378,0 tkr Summa 541,0 tkr År 11- Driftkostnader 105,9 tkr Lokalvård Kapitaltjänst Summa 57,1 tkr 25,0 tkr 163,0 tkr Framtiden När ovan nämnda utbyggnad är gjord inkl en avdelning på Lundahöjd har tre avdelningar skapats i Forshaga. I framtiden finns möjlighet att komplettera med en utbyggnad av Lundahöjd, ombyggnad av Armegatan 10 eller Gula villan till två avdelningar under hösten Detta skulle innebära ytterliggare fyra avdelningar de närmaste åren. I framtida planering bör ingå möjligheten att avveckla förskolan i Folkparken. Beslutet skickas till: Kent Nilsson

28 Kommunstyrelsen 28(39) 179 Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund: Revisorernas granskning av bisysslor inom räddningstjänsten Dnr.331/2005. Dpl.170 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - notera revisionsrapporten Föreligger revisorernas rapport efter granskning av bisysslor inom räddningstjänsten. Syftet har varit att ta reda på om förbundsledningen har tillräcklig kontroll över förekomsten och omfattningen av personalens bisysslor. Granskningen visar att det är relativt vanligt (ca 28 %) att anställda inom Räddningstjänstförbundet har anknytningar till olika företag. Förbundet har vidtagit aktiva åtgärder i enlighet med de riktlinjer som gäller för bisyssla och revisorerna ser mycket positivt på hur förbundet hanterat denna fråga. Förbundsledningen bedöms vara väl medveten om de riktlinjer som gäller och har agerat enligt dessa. Rapporten föreligger för kännedom till kommunfullmäktige.

29 Kommunstyrelsen 29(39) 180 Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund: Revisorernas utlåtande avseende delårsrapporten 2005 Dnr.335/2005. Dpl.170 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - notera revisionsrapporten Föreligger för kommunfullmäktiges kännedom revisorernas utlåtande avseende Karlstadsregionens Räddningstjänstförbunds delårsrapport år Med anledning av en ändring i kommunallagen från skall revisorerna göra en bedömning av om kommunalförbundets resultat är förenligt med kraven på god ekonomisk hushållning. Bedömningen skall avse både finansiella mål och verksamhetsmål. Nytt är också lagkravet att delårsrapporterna skall behandlas i fullmäktige. Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att förbundet kommer att uppnå en ekonomisk balans år Förbundets grundkapital om 4 Mkr kommer att kunna återställas. Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen samt att resultatet är förenligt med de mål som gäller för den ekonomiska förvaltningen under Det är dock viktigt att förbundet i samarbete med medlemskommunerna utvecklar de ekonomiska målen ytterligare i syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning på lång sikt.

30 Kommunstyrelsen 30(39) 181 Tångens MC: förslag till hyresavtal avseende Tången 1:4, Forshaga kommun Dnr. 347/2005.Dpl.261 Beslut Kommunstyrelsen beslutar -godkänna föreslaget hyresavtal mellan Forshaga kommun och Tångens MC, Forshaga Kommun Föreligger förslag till hyresavtal avseende byggnader på fastigheten Tången 1:4 samt mark omkring byggnaderna upprättat mellan Forshaga kommun och Tångens MC Hyresobjektet uthyres att användas till föreningsverksamhet och användningssättet får inte ändras utan särskilt tillstånd. Den avtalade hyrestiden är fem år från och med Uppsägning av detta kontrakt skall ske skriftligt senast nio månader före hyrestidens utgång. Hyra är kronor per år och debiteras fyra gånger årligen. Angiven hyra är bashyran. Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha ökat i förhållande till bastalet, justeras hyran med samma procenttal. Hyresobjektet uthyres i på tillträdesdagen befintligt skick samt utan inredning. Ombyggnad, ändringar eller kompletteringsarbeten som hyresgästen på egen bekostnad önskar utföra får endast företas efter särskilt godkännande av hyresvärden och, i förekommande fall, av berörda myndigheter. Övriga villkor Kommunalt föreningsstöd förutsätter att föreningen bedriver ideellt organiserad, demokratisk och medlemsstyrd verksamhet. Detta avtal förutsätter vidare att hyresgästen/klubben inte har något organiserat samarbete med de s k 1%-klubbarna exempelvis Bandidos och Hells Angels. Hyresvärden äger rätt att säga upp kontraktet med omedelbar verkan om det kommer till hyresvärdens kännedom att hyresgästen har organiserat samarbete i strid mot villkoret ovan. Beslutet skickas till: Tångens MC, Greger Karlsson,

31 Kommunstyrelsen 31(39) 182 Samarbetsavtal mellan Forshaga kommun och Deje Folkets hus-förening, förslag Dnr.346/2005. Dpl.021 Beslut Kommunstyrelsen beslutar - godkänna upprättat förslag till samarbetsavtal mellan Forshaga kommun och Deje Folkets Hus-förening avseende tiden Överläggningar mellan kommunen och Deje Folkets Hus-förening har resulterat i ett förslag till samarbetsavtal avseende tiden Från nämnda tidpunkt har föreningen övertagit personalansvar och ansvar för skötsel av utrymmen i fastigheten som disponeras av föreningen. Tidigare har överenskommits att föreningen skall disponera utrymmen utan hyra från fastighetsägaren kommunen. Personal (två personer med lönebidrag ) har övertagits från Tidigare var en person anställd via kommunen. Till avtalet hör också en gränsdragningslista, som reglerar ansvaret för skötsel av vissa utrymmen, samt en inventarielista. Enligt avtalet skall också föreningen ombesörja och bekosta golvbyte i serveringslokalen mot att kommunen överlåter befintliga inventarier. Detta arbete skall ske i samråd med kommunen som fastighetsägare. I avtalet regleras också huvudprinciper för nästa års avtal. Från 2006 kommer också kommunen att debiteras hyra för tillfälligt nyttjande. Föreningen blir också debiterad hyra av kommunen för utrymmen som föreningen disponerar

32 Kommunstyrelsen 32(39) 183 Organisation för skötsel av anläggningar för friluftsliv Dnr.326/2005. Dpl.001 Beslut Kommunstyrelsen beslutar - Upprättat förslag till organisation för skötsel av kommunens anläggningar för friluftsliv fastställs. Ansvar överförs till Arbetsidécentrum. - Kostnad för arbetsledning( 1 personal med lönebidrag ) finansieras genom omfördelning inom KommunTekniks budget motsvarande kr och kr disponeras ur konto för kostnadstäckningsbidrag i befintlig budget. - Det nya verksamhetsområdet skall ha följande huvudsakliga skötseluppgifter: Klarälvsbanan, rast- och informationsplatser, Sportfiske, spår och leder, Friluftsbad, Flottningsmuseum, Forshaga Kanal, Friluftsområden, Landskapsvård, Siktröjning, Mölnbacka, Kvarntorp, sevärdheter och utflyktsmål, barnskidbackar och anslagstavlor. - Verksamhet 3405 Friluftsbad överföres från KommunTeknik till Arbetsidécentrum. - En avstämning av den nya organisationen planeras under juni månad 2006 inför budgetåret En samverkansgrupp med representanter från Arbetsidécentrum, KommunTeknik, kultur- och fritidsförvaltningen samt kommunledningskontoret har analyserat behov och organisation för skötsel av kommunens anläggningar mm med koppling mot friluftsliv. Området har sedan en längre tid varit ostrukturerat och ansvarsbilden har varit oklar. Den föreslagna organisationen innebär bl a en tydlighet vad gäller ansvar för genomförande av åtgärder. Även framgent kan nya behov uppstå och beställning av åtgärd skall då kanaliseras via den nya organisationen. Omfattning och kostnader är i nuläget något osäkert då erfarenheter saknas. En avstämning av den nya organisationen planeras genomföras under juni månad 2006 inför budgetåret 2007.

33 Kommunstyrelsen 33(39) 183 Organisation för skötsel av anläggningar för friluftsliv 2- Dnr.326/2005. Dpl.001 Ny organisation För att skapa en tydlighet i utförande av aktuella uppgifter föreslås att samordningsansvaret överförs till Arbetsidécentrum. Personalkostnaden för 1 personal med lönebidrag beräknas till kr netto. Kostnaden föreslås finansieras genom omfördelning inom KommunTeknik och genom ianspråktagande av vissa medel ur kontot för kostnadstäckningsbidrag. Hantering av badplatser, bryggor mm finansieras idag av konto 3406 Friluftsbad inom KommunTeknik. Arbetsidécentrum utför arbetet. Kontot föreslås överföras till AIC.

34 Kommunstyrelsen 34(39) 184 Kommunledningskontoret: ny organisation från Dnr.345/2005. Dpl.001 Beslut Kommunstyrelsen beslutar - Kommunledningskontoret organiseras fr o m 2006 enligt följande: - Under kommunchef bemannas stab med planeringssekreterare( säkerhet/beredskap o upphandling) informatör(information/marknadsföring) kommunstrateg(samhällsplanering/internationella frågor) - Under kommunchef organiseras övriga verksamheter i följande enheter Kultur & fritid med kultur- och fritidschef som enhetschef Sekretariat med kommunsekreterare som enhetschef Turism/Sportfiskeutveckling med turismchef som enhetschef Service/IT med IT-chef som enhetschef Förslaget i sin helhet framgår av bifogad organisationstablå(bilaga) Sedan en tid tillbaka har den interna organisationen inom kommunledningskontoret varit uppe till diskussion. Vissa förändringar planerades redan under förra året men ändringarna blev aldrig genomförda fullt ut. Under senare tid har främst tillhörigheten för kommunens IT-verksamhet behandlats. Verksamheten har bedömts vara en strategisk ledningsverksamhet mer än bara teknik och därför har en tillhörighet till kommunledningskontoret ansetts ändamålsenlig. Då växelfunktionen är beroende av modern IT har också bedömts att växel och IT-verksamheten bör följas åt och tillhöra samma organisatoriska enhet. I anslutning till budgetarbetet har också vissa andra justeringar föreslagits berörande upphandling/säkerhet, valnämnd, hantering av alkoholtillstånd, registrering av tobak/ölförsäljning mm. Även dessa justeringar har inarbetats i föreliggande förslag.

35 Kommunstyrelsen 35(39) 185 Områdesbestämmelser för Dömle, Forshaga kommun Dnr:110/2005. Dpl 213 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta -anta förslag till områdesbestämmelser för Dömle,Forshaga kommun Stadsarkitekten har upprättat ett förslag till områdesbestämmelser för Dömle. Planens syfte är att genom bestämmelser säkerställa områdets kulturhistoriska värden enligt ställningstaganden gjorda i kommunens översiktplan. Riksdagen har antagit 15 s k miljökvalitetsmål, ett av målen är benämnt God bebyggd miljö som delmål 2 anges här att den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen senast år 2010 skall vara identifierad och ett program finnas för skydd av dess värden. Samtidigt skall minst 25 % av den värdefulla bebyggelsen vara långsiktigt skyddad. Kommunfullmäktige antog ett sådant program för Forshaga kommun den Samtidigt antogs ett åtgärdsprogram som bl a innebär att det skall upprättas detaljplaner eller områdesbestämmelser till skydd för de uppmärksammade kulturmiljöerna. Miljö- och byggnadsnämnden i Forshaga kommun beslutade den , 28, att ge stadsarkitekten i uppdrag att upprätta områdesbestämmelser för ytterligare tre områden, Rud, Hedegården och Dömle. Samråd hölls ett informationsmöte för fastighetsägarna i Dömle. Förslaget har varit utsänt på samrådsremiss och samrådsmöte hölls den Yttranden kom in från Länsstyrelsen Planeringsenheten och samhällsbyggnadsavd., Fortum, TeliaSonera AB, Tony Gunnarsson, Vik 2:1, och Kristina Håkman, Vik 2:3, Anders Östman, Vik 2:2,social- och omsorgsförvaltningen samt barn-och utbildningsnämnden. Inkomna synpunkter föranledde inte någon ändring av förslaget. Miljö- och byggnämnden beslutade , 144 att godkänna förslag till områdesbestämmelser för Dömle och överlämna det till kommunfullmäktige för anhållan om antagande.

36 Kommunstyrelsen 36(39) 186 Områdesbestämmelser för Hedegården, Forshaga kommun Dnr 109/2005. Dpl 213 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta -anta förslag till områdesbestämmelser för Hedegården, Forshaga kommun Stadsarkitekten har upprättat ett förslag till områdesbestämmelser för Hedegården. Planens syfte är att genom bestämmelser säkerställa områdets kulturhistoriska värden enligt ställningstaganden gjorda i kommunens översiktplan. Riksdagen har antagit 15 s k miljökvalitetsmål, ett av målen är benämnt God bebyggd miljö som delmål 2 anges här att den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen senast år 2010 skall vara identifierad och ett program finnas för skydd av dess värden. Samtidigt skall minst 25 % av den värdefulla bebyggelsen vara långsiktigt skyddad. Kommunfullmäktige antog ett sådant program för Forshaga kommun den Samtidigt antogs ett åtgärdsprogram som bl a innebär att det skall upprättas detaljplaner eller områdesbestämmelser till skydd för de uppmärksammade kulturmiljöerna. Miljö- och byggnadsnämnden i Forshaga kommun beslutade , 28, att ge stadsarkitekten i uppdrag att upprätta områdesbestämmelser för ytterligare tre områden, Rud, Hedegården och Dömle. Samråd hölls informationsmöte för fastighetsägarna i Hedegården. Förslaget har varit utsänt på samrådsremiss och samrådsmöte hölls Yttranden kom in från Länsstyrelsen :planeringsenheten och samhällsbyggnadsavdelningen, barn- och utbildningsnämnden, Fortum, TeliaSonera AB samt social- och omsorgsförvaltningen. Inkomna synpunkter föranledde inte någon ändring av förslaget till områdesbestämmelser för Hedegården. Miljö- och byggnämnden beslutade , 145 att godkänna förslag till områdesbestämmelser för Hedegården och överlämna det till kommunfullmäktige för anhållan om antagande.

37 Kommunstyrelsen 37(39) 187 Områdesbestämmelser för Rud, Forshaga kommun Dnr 111/2005. Dpl 213 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta -anta förslag till områdesbestämmelser för Rud, Forshaga kommun Stadsarkitekten har upprättat ett förslag till områdesbestämmelser för Hedegården. Planens syfte är att genom bestämmelser säkerställa områdets kulturhistoriska värden enligt ställningstaganden gjorda i kommunens översiktplan. Riksdagen har antagit 15 s k miljökvalitetsmål, ett av målen är benämnt God bebyggd miljö som delmål 2 anges här att den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen senast år 2010 skall vara identifierad och ett program finnas för skydd av dess värden. Samtidigt skall minst 25 % av den värdefulla bebyggelsen vara långsiktigt skyddad. Kommunfullmäktige antog ett sådant program för Forshaga kommun den Samtidigt antogs ett åtgärdsprogram som bl a innebär att det skall upprättas detaljplaner eller områdesbestämmelser till skydd för de uppmärksammade kulturmiljöerna. Miljö- och byggnadsnämnden i Forshaga kommun beslutade , 28, att ge stadsarkitekten i uppdrag att upprätta områdesbestämmelser för ytterligare tre områden, Rud, Hedegården och Dömle. Samråd hölls informationsmöte för fastighetsägarna i Rud. Förslaget har varit utsänt på samrådsremiss och samrådsmöte hölls Yttranden kom in från Länsstyrelsen :planeringsenheten och samhällsbyggnadsavdelningen, barn- och utbildningsnämnden, Fortum, TeliaSonera AB samt social- och omsorgsförvaltningen. Inkomna synpunkter föranledde inte någon ändring av förslaget till områdesbestämmelser för Hedegården. Miljö- och byggnämnden beslutade , 146 att godkänna förslag till områdesbestämmelser för Rud och överlämna det till kommunfullmäktige för anhållan om antagande.

Kommunfullmäktige 1(52)

Kommunfullmäktige 1(52) Kommunfullmäktige 1(52) Tid och plats: Kl 18.30-20.15 Folkets Hus, Forshaga Avser : 96-121 ande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Ekonomichef Lena Backlund, 102 Kommunchef

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S)

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S) Kommunstyrelsen 1(5) Tid och plats: Kl.18.00 18.20 Serveringen, Folkets Hus Avser : 19 Beslutande: Göran Adrian ( ), ordförande Sten Myreback (C) Benny Pedersén (S) Kenneth Eriksson (S) Ingrid Holmberg

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.00

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.00 Protokoll 2010-08-10 1 (16) Plats: Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.00 Avser : 134-145 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Angelica Rage (S),

Läs mer

Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC. Åsa Johansson. Patrik Fornander (M) Linda Larsson (S) ANSLAG/BEVIS

Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC. Åsa Johansson. Patrik Fornander (M) Linda Larsson (S) ANSLAG/BEVIS sid 1 (5) Tid och plats Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC Ledamöter Karlstad Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Kil Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Maria Frisk (MP) ordförande

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Protokoll 2012-09-11 1 (13) Plats: Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.30 Avser : 102-112 Beslutande: Angelica Rage (S), ordförande Benny Pedersén (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-02-12, Visten, klockan 18:30 20:40 Avser paragrafer 18-29 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell (S)

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382 Kungörelse Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-01-27 1(16) Plats och tid KilArena, torsdag 27 januari 2011, kl 19.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tid och plats för

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse Plats och tid Hushållningssällskapet, Karlstad kl 13.00-14.00 Beslutande Bengt-Olov Persson, Filipstad, ordförande Arne Olsson, Sunne 1. vice ordförande Thomas Backelin, Storfors, 2. vice ordförande Irène

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse

KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse Tid: Tisdag 2013-10-29 klockan 18:30 Plats: Torget, Lärcenter Justerare: Tid för justering: Torsdag 31 oktober klockan 15:00 Partigruppmöten: Enligt separat kallelse Föredragningslista: Nr Ärende Diarienr

Läs mer

Sida 1(12) PROTOKOLL 2014-04-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-04-16 kl 09.00-10.30

Sida 1(12) PROTOKOLL 2014-04-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-04-16 kl 09.00-10.30 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Alf Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Plats och tid: Sammanträdesrum Allégatan kl 13.30-15.45 Beslutande: Ersättare: Hans Nahlbom, ordf Bo Olsson Peter Johansson Urban Granfeldt Anita Widman

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2011-01-18 1 (14) Plats: Kommunkontoret, Forshaga Tid: Klockan 09.30 11.40 Avser : 1-10 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Maria Norell (S), ordförande Willy Eriksson (C),

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan Wettmark (m) Mona

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(11) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-14.30 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 Berndt Björkman (C), Ordförande Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren (M) Mats Notini

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Plenisalen 2008-12-17, kl. 13.00 15.35 Beslutande Ulrika Mellkvist (c ) Kerstin Skogdalen (s) tjg.ers. Kari Paavonen (s) tjg.ers. Christina Wilhelmsson (s) Sven-Åke

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 )

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Plats och tid: Gammelkroppa skogsskola, kl 09.00-11.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Bo Olsson Peter Johansson Ersättare: Benny

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 18. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-04 1(18) Eva Pärsson Ola Johansson

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 18. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-04 1(18) Eva Pärsson Ola Johansson Nr 18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-04 1(18) Plats och tid Melleruds kommunkontor, måndagen den 4 oktober 2010, klockan 13.00-16.35 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14)

Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14) Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14) Tid och plats: Dejeskolan kl 15.00-16.45 Avser : 11-22 ande: Benny Pedersén (S), ordförande Inger Stenström (S) Myrna Labusan-Jönsson (S) Anita Hagelin (S) Hamid

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.00 14.10. BESLUTANDE Ledamöter:

Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.00 14.10. BESLUTANDE Ledamöter: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-16 Sida 1 av 14 Blad Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.00 14.10 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s), ordförande Birgitta Höijer (c) Annika Engelbrektsson (s) Bjarne

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-09 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-14.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Henrik Tvarnö, ordf. (S),

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Kommunledningsförvaltningen 2014-10-27 1 (10) Personalenheten Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26, 146. 1 Förtroendevalda som

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson 1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006

Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006 Protokoll Kommunstyrelsen den 16 januari Ks 3 Dnr KS05/537 141 Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006 Ung företagsamhet är en ideell organisation som jobbar med ett utbildningskoncept

Läs mer

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist Sidan 1 av 14 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, onsdagen den 27 mars 2013, kl 08.15 11.15 Beslutande Britt-Inger Nordström (S) ordförande Håkan Nyman (S) Susanne Enstedt Lund (MP) Övriga

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Motion om kommunal information som stöd för demokratin, Gösta Frödin (fp)

Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Motion om kommunal information som stöd för demokratin, Gösta Frödin (fp) Protokoll Kommunfullmäktige 27 september 1999 Kf 93 Dnr KS99/195 619 Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Sten Fransson föreslår att flickor i högstadiet och gymnasiet får

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer