Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) 81-95 Mikael von Melsted (MP)"

Transkript

1 s arbetsutskott Plats och tid Ahllöfsrummet kl Ajournering kl Sturerummet kl Ajournering kl Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Bo Antonsson teknisk chef 81-83, , Lars-Gunnar Felldin VA-chef 81-88, Henrik Syrjälä driftchef 81-95, Peter Ristikartano ekonom, Bernt Flodman utredare , Frida Hammarlind planarkitekt 91-98, Mimmi Öberg sekreterare Utses att justera Kicki Hedström, Mikael von Melsted Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen Underskrifter Sekreterare... Mimmi Öberg Protokollet omfattar Ordförande... Carl-Erik Almskoug Justerande Kicki Hedström Mikael von Melsted Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ s arbetsutskott Datum för anslagets uppsättande... Datum för anslagets nedtagande... ARB600 v Underskrift... Utdragsbestyrkande

2 s arbetsutskott Blad 1 Innehåll Prognos 3 Förslag till kopierings- och skanningstaxa år Målarbete 5 Förslag till taxa för renhållningsavgift vid mottagande av slam till Arboga reningsverk år Förslag till taxa för tippavgift på Kallstenstippen år Förslag till VA-taxa år Lägesrapport avseende kväverening vid Arboga avloppsreningsverk 10 Avtal med Räddningstjänsten, Västra Mälardalens Kommunalförbund 11 Förslag till taxa för torgavgifter år Lägesrapport avseende stabilitetshöjande åtgärder, etapp 1 13 Information om överklagande av detaljplan för Prästgärdet 2:16 med flera 15 Ändring av detaljplan för kvarteret Rönnen med mera 16 Fastighetsreglering av fastigheten Ås 1:9 17 Godkännande av utlåtande samt antagande av detaljplan för fastigheten Torpstång 3:1 med flera 18 Information om förslag till taxa för plan-, kart- och mätverksamheten år Utökning av verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp vid Hällarnas fritidsområde 21 Ås 3:1 med flera 22 Information om bryggor och båtplatser vid Hällarna 23 Rådhusets tak med flera - del av fastigheten Helge And Rivning av tvättstuga inom fastigheten Höjen 3:14 25 Rivning av bostadshus samt förrådsbyggnad inom fastigheten Kallstensgården 1:4 26 Information om arbetet med skalskydd i Rådhuset 27

3 s arbetsutskott Blad 2 Riktlinjer för måltidsverksamheten inom vård och omsorg i Arboga kommun 28 Lägesrapport från kostavdelningen 29 Information om strategisk planering för måltidsverksamhetens framtid 30 Påbörjande av anläggningsarbeten inom del av kvarteret Rönnen med mera 32 Yttrande angående förslag till risk- och sårbarhetsanalys för Arboga kommun 33 Delårsbokslut 35

4 s arbetsutskott Blad 3 TNAU 81 Dnr 61/ Prognos Ekonomen redovisar tekniska förvaltningens drift- och investeringsprognos. 1. Godkänna redovisad driftprognos och de åtgärder som redovisas för ett nollresultat. 2. Godkänna redovisad investeringsprognos. Ekonomen

5 s arbetsutskott Blad 4 TNAU 82 Dnr 180/ Förslag till kopierings- och skanningstaxa år 2012 Kopierings och skanningstaxan för år 2012 föreslås vara oförändrad enligt följande: Format / produkt Kopiering /utskrift storformat svartvit, lite färg Kopiering / utskrift storformat, lite färg Kopiering / utskrift foto eller mycket färg Skanning A0 40 kr 50 kr 500 kr Timdebitering (minsta debitering 125 kr) A1 30 kr 40 kr 350 kr - - A2 20 kr 30 kr 300 kr *70 cm 35 kr 45 kr 350 kr *100 cm 40 kr 50 kr 450 kr - - Meterpris vid udda format Grundpriset som läggs till vid varje kopieringstillfälle 35 kr 45 kr 400 kr kr 50 kr 50 kr 0 kr Då antal kopior är högre än 9 st så erhålls 10% rabatt Föreslå kommunfullmäktige att fastställa upprättat förslag till oförändrad kopierings- och skanningstaxa för år 2012.

6 s arbetsutskott Blad 5 TNAU 83 Dnr 97/ Målarbete Tekniska förvaltningen redovisar förslag till tekniska nämndens mål Arbetsutskottets beslut Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att bearbeta förslagen till mål för tekniska nämnden och återkomma till nämndsammanträdet den 14 september. Ajournering kl Ledningsgruppen

7 s arbetsutskott Blad 6 TNAU 84 Dnr 181/ Förslag till taxa för renhållningsavgift vid mottagande av slam till Arboga reningsverk år 2012 VA-chefen informerar att införande av kväverening på Arboga reningsverk medför ökade kostnader för reningen. Renhållningsavgifterna vid mottagande av slam till Arboga reningsverk föreslås höjas med 12 % enligt följande: Avgift för slamavskiljare/sluten tank max 3 m 3 = 220,00 kr Inkl. moms 275,00 kr Tillägg per m 3 för volym över 3 m 3 = 110,00 kr 137,50 kr/m 3 Föreslå kommunfullmäktige att fastställa upprättat förslag till taxa för reningsavgift vid mottagande av slam till Arboga reningsverk år 2012.

8 s arbetsutskott Blad 7 TNAU 85 Dnr 182/ Förslag till taxa för tippavgift på Kallstenstippen år 2012 Då det är viktigare att få in massor till den del av tippen som skall börja sluttäckas än att tjäna pengar på tippen föreslås taxan för tippavgift på Kallstenstippen år 2012 vara oförändrad enligt följande: Transport Slag av transport Taxa kronor Jord, schakt- och fyllnadsmassor 2-axl. fordon 110 kronor per lass Jord, schakt- och fyllnadsmassor 3-axl. fordon 160 kronor per lass Jord, schakt- och fyllnadsmassor Större mängder Enligt särskilt förhandlat pris Priserna gäller exklusive moms. Avfall som tippas skall vara inert (ej förorenade massor, ej heller innehålla organiskt material) och tippas på anvisad plats. Brännbart avfall hänvisas till Norsa-anläggningen i Köping. Föreslå kommunfullmäktige att fastställa upprättat förslag till oförändrad taxa för tippavgifter på Kallstenstippen år 2012.

9 s arbetsutskott Blad 8 TNAU 86 Dnr 183/ Förslag till VA-taxa år 2012 Anslutningsavgifterna är fortfarande för låga för att täcka kostnaderna vid exploateringar. En höjning av anläggningstaxan med 8 % för 5 bostad och därmed jämställd fastighet och för 6 industrifastighet föreslås enligt följande: Anläggningsavgifter ( 5-13) För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska anläggningsavgift betalas. Avgift utgår per fastighet med: Utan moms Med moms a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df kr kr b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df kr kr c) en avgift per m 2 tomtyta 22,50 kr 28,10 kr d) en avgift per lägenhet kr kr e)* en grundavgift för bortledande av Df, om bortledandet av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats kr kr För industrifastighet ska anläggningsavgift betalas. Avgift utgår per fastighet med: Utan moms Med moms a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df kr kr b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df kr kr

10 s arbetsutskott Blad 9 c)* en avgift per m 2 tomtyta 36,50 kr 45,60 kr d)** en grundavgift för bortledande av Df, om bortledandet av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats kr kr Brukningsavgifterna måste höjas år 2012, då kvävereningen på Arboga avloppsreningsverk startar. En höjning av brukningstaxan med 4 % föreslås enligt följande: Brukningsavgifter ( 14-20) 2012 Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas. Avgift utgår per fastighet med: Utan moms Med moms a) en fast avgift per år och mätställe kr kr b) en avgift per m 3 levererat vatten 15,70 kr 19,60 kr c) en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet d) en avgift per år och varje påbörjat 100-tal m 2 tomtyta för industrifastighet 797 kr 996 kr 79,60 kr 99,50 kr Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. Föreslå kommunfullmäktige att fastställa upprättat förslag till VA-taxa för år 2012.

11 s arbetsutskott Blad 10 TNAU 87 Dnr 224/ Lägesrapport avseende kväverening vid Arboga avloppsreningsverk VA-chefen informerar att förberedande arbeten såsom omkopplingar och läggning av provisoriska ledningar för säkerställande av driften till större delen är utförda. Demonteringar av gamla ledningar tagna ur drift är delvis utfört. Störningar i form av gamla ej kända ledningar och trasiga ledningar som skall vara i drift har lagats och utretts med viss tidsspillan och extra kostnad. Vissa omdisponeringar av byggentreprenörens markentreprenör har medfört förskjutningar i tidplanen i vissa avseenden. Kommande planerade driftstopp kommer troligen att inrymmas enligt gällande tidplan. Semestertiden är överstökad varför effektiviteten kommer att höjas. Extra kostnader är än så länge små. Godkänna lägesrapporten avseende kväverening vid Arboga avloppsreningsverk.

12 s arbetsutskott Blad 11 TNAU 88 Dnr 184/ Avtal med Räddningstjänsten, Västra Mälardalens Kommunalförbund Från tekniska förvaltningen har tjänsteskrivelse inkommit daterad 16 augusti 2011 varur antecknas följande: Räddningstjänsten är beroende av att Arboga kommun håller brandposter och uppdimensionerade ledningar efter Räddningstjänstens behov. I dagsläget utgår ingen ersättning för detta utan kostnaden för att tillgodose Räddningstjänstens behov belastar VA-kollektivets avgifter. Det ingår inte i den allmänna anläggningens ansvar och huvudändamål att tillgodose Räddningstjänstens behov. Om det är tekniskt möjligt att göra det och huvudmannen väljer att göra det, bör åtgärderna inte belasta VA-kollektivets avgifter utan istället regleras tekniskt och ekonomiskt genom särskilt avtal med Räddningstjänsten. Ett sådant avtal finns i dag i flera kommuner, exempelvis i samarbetskommunen Köping, där Räddningstjänsten ersätter Köpings VA-verk med 2 % av VA-verkets årliga omsättning. VA-verket i Arboga kommun avser att från och med 2011 debitera Räddningstjänsten för att man håller brandposter och uppdimensionerade ledningssystem efter deras behov. Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att upprätta ett avtal om årlig ersättning från Räddningstjänsten för tillhandahållande av brandposter och uppdimensionerade ledningssystem.

13 s arbetsutskott Blad 12 TNAU 89 Dnr 185/ Förslag till taxa för torgavgifter år 2012 Förslag till taxa för torgavgifter för 2012 redovisas. I avvaktan på att översynen av torgstadgarna blir klar föreslås torgtaxan uppräknas med konsumentprisindex även om storleken på torgplatsen har blivit större. Fast saluplats á 5,0 x 5,0 meter Ny indexuppräknad taxa 2012 Avgift för ett år 3996 kr/12 mån Avgift för ett halvår 2179 kr/ 6 mån Avgift för en månad 424 kr/ 1 mån Tillfällig saluplats 224 kr Elavgift per uttag vid 230 v. Uthyres i mån av tillgång 52 kr/dag. Elavgift per uttag vid 400 v. Uthyres i mån av tillgång 83 kr/dag. Elavgift för längre period förhandlas i varje enskilt fall. Taxehöjningar regleras årligen mot konsumentprisindex för juni månad föregående år. Basmånad är juni Mervärdesskatt debiteras inte för saluplatser eller el. Avgift för saluplats skall erläggas innan platsen tas i anspråk. Taxan gäller för försäljning av alla lagliga produkter. erhåller bemyndigande att tolka taxan. Knalletaxan debiteras med 257 kr/dag för 3x3 meter. Utökning med en plats bredvid debiteras med 206 kr/dag. Elavgift i mån av tillgång debiteras med 103 kr/dag. Föreslå kommunfullmäktige att fastställa upprättat förslag till torgtaxa 2012.

14 s arbetsutskott Blad 13 TNAU 90 Dnr 344/ Lägesrapport avseende stabilitetshöjande åtgärder, etapp 1 Från tekniska förvaltningen har tjänsteskrivelse inkommit daterad 12 augusti 2011 varur antecknas följande: Tekniska förvaltningen har vid tekniska nämndens sammanträden den 16 mars 2011, 30, och den 8 juni 2011, 74, lämnat lägesrapporter avseende stabilitetshöjande åtgärder utmed norra åkanten. Sedan den förra lägesrapporten har träkajen som anlagts ovanpå de stabilitetshöjande åtgärderna färdigställts och invigts. Ändrings- och tilläggsarbeten som har uppkommit fram till och med juli 2011 är fördelade mellan Tranab 920 tkr och Hercules 1080 tkr. I Tranabs ändrings- och tilläggsarbeten ingår bland annat ändrade förutsättningar med ytterligare betongbalk, förankring av känd krönbalk, dykarbeten, åtgärder på grund av is och kyla, extra gjutning med mera. En omprioritering har gjorts som innebar man istället för att så gräs har lagt rullgräs i den slänt som är belägen mellan kajen och cykelbanan. Det har även gjorts en justering av slänten för att möjliggöra gräsklippning med maskin. I de av Hercules utförda tilläggs- och ändringsarbeten ingår ändrat spontläge på grund av ytterligare en befintlig betongbalk, hinder av trä vid spontning, hög vattennivå i ån, åtgärder på grund av is och kyla med mera. Budget kr kr kr kr enligt förslag till EFP kr enligt förslag till EFP Utifrån nuvarande kända förhållanden beräknas totalkostnaden för tapp 1 av projektet bli ca 9,1 mkr. Slutreglering av mängder har inte gjorts vilket kan komma att påverka totalkostnaden.

15 s arbetsutskott Blad 14 Kostnaderna är i dagsläget fördelade enligt tabellen nedan: Prognostiserade kostnader Entreprenadkostnad Första fasens arbeten utförda av driftavdelningen Geotekniska undersökningar inkl. geotekniska beräkningar samt projektering Besiktning/Vibrationsmätning Totalt kr kr kr kr kr Finansiering sker inom ramen för tekniska nämndens budget. Godkänna lägesrapporten avseende stabilitetshöjande åtgärder längs norra åkanten, etapp 1. Projekt- och trafikavdelningen

16 s arbetsutskott Blad 15 TNAU 91 Dnr 163/ Information om överklagande av detaljplan för Prästgärdet 2:16 med flera Från tekniska förvaltningen har tjänsteskrivelse inkommit daterad 8 augusti 2011 varur antecknas följande: Den 8 juli 2011 vann detaljplanen för Prästgärdet 2:16 m.fl. laga kraft. Detaljplanen antogs av tekniska nämnden den 8 juni 2011 och beslutet fanns anslaget på kommunens anslagstavla den 8-30 juni Den 22 juni 2011 inkom överklagan på detaljplanen från Italia Bike Center, överklagan drogs tillbaka 8 juli I samband med att överklagan drogs tillbaka vann också detaljplanen Laga kraft. Arbetsutskottets beslut Tackar för informationen om överklagande av detaljplan för Prästgärdet 2:16 med flera. information

17 s arbetsutskott Blad 16 TNAU 92 Dnr 206/ Ändring av detaljplan för kvarteret Rönnen med mera Ny detaljplan för kvarteret Rönnen med mera antogs av kommunfullmäktige den 28 april 2011, 77. I beslutet om antagande av detaljplanen står att inom det i detaljplanen aktuella området får inte avfallskärl placeras i gaturummet. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut krävs utrymme för en vändplan där renhållningsfordon kan vända inom området. Inom nu gällande plan finns inte utrymme för detta varför en planändring krävs. Planändringen föreslås i form av ett plantillägg som gäller tillsammans med befintlig detaljplan. Plantillägget berör då endast denna specifika fråga. Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram ett plantillägg för kvarteret Rönnen med mera som möjliggör en vändplan för renhållningsfordon inom området.

18 s arbetsutskott Blad 17 TNAU 93 Dnr 186/ Fastighetsreglering av fastigheten Ås 1:9 Från tekniska förvaltningen har tjänsteskrivelse inkommit daterad 11 augusti 2011 varur antecknas följande: Fastigheten Ås 1:9 ägs av Martin Svensson. En sommarstugebyggnad på fastigheten är nu ute till försäljning. Mitt i denna sommarstugebyggnad finns en äldre samfällighet på en väg, samfällighet Ås s:3, som ägs av fastighetsägaren till Ås 1:9 och kommunen. För att underlätta för försäljningen av fastigheten behöver en fastighetsreglering göras. En ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering har inkommit till Lantmäteriet. Förslaget är följande: överföring av markområde genom fastighetsreglering, enligt figur, från samfälligheten Ås s:3 till fastigheten Ås 1:9 enligt kartskiss. Förslaget innebär att ingen ersättning ska betalas och att tillträde ska ske när förrättningen vunnit laga kraft. Kostnaderna för förrättningen ska betalas av ägaren till Ås 1:9, Martin Svensson. 1. Föreslå kommunfullmäktige att fastighetsreglering ska ske enligt förslaget, så att markområdet som idag ägs av samfälligheten Ås s:3 överförs till fastigheten Ås 1:9. 2. Föreslå kommunfullmäktige att kostnaderna för förrättningen ska betalas av ägaren till Ås 1:9, Martin Svensson. 3. Föreslå kommunfullmäktige att ingen ersättning ska betalas för marköverföringen från samfälligheten Ås s:3 till fastigheten Ås 1:9, tillträde ska ske när förrättningen vunnit laga kraft.

19 s arbetsutskott Blad 18 TNAU 94 Dnr 124/ Godkännande av utlåtande samt antagande av detaljplan för fastigheten Torpstång 3:1 med flera Planområdet är beläget ca 3.5 km norr om Götlunda och 10 km väster om Arboga. Det är beläget utmed Ramstigen (väg 570) och angränsar till Mälarbanan/motorväg i söder. Syftet med ändringen av detaljplanen är att ge Ramstigsalliansens föreningar större handlingsfrihet i den framtida utformningen av området. Ändringen medger att prickmark i stora delar av området tas bort och en utökning av ändrad lovplikt. Samtidigt ska skyddet för de fornlämningar som påträffats inom planområdet fortfarande kvarstå. Områdets användning och underliggande plans syfte och huvuddrag kvarstår i huvudsak, likaså avses strandskyddet fortsatt vara upphävt. Bakgrunden till gällande plan var att skapa ett aktivitetscenter för skytteoch motorcykelsport i Arboga kommun. I samband med Mälarbanan/motorvägens byggande samordnades resurser för ett genomförande av aktivitetscentret. Flera tidigare försök har under åren gjorts för att skapa en samlad resurs för skytteverksamhet och motorcykelsport i kommunen. Utvecklingen av området har dock inte skett som förväntat. Utbyggnaden av Aktivitetscentrat har skett för motorsporten i begränsad omfattning och med tiden har önskemålen om markens nyttjande förändrats. Önskemålet om förändring av gällande detaljplan uppstod i samband med att parkeringen för motorbanan behövde utökas och att naturmarken i anslutning till den befintliga parkeringen behövde tas i anspråk för ändamålet. Planförslaget har handlagts med enkelt planförfarande. Planförslaget har varit utskickat till berörda kommunala och statliga organ, myndigheter samt fastighetsägare och övriga berörda för samråd under tiden den 18 februari 18 mars Planavdelningen har arbetat fram ett särskilt utlåtande som innehåller yttranden från myndigheter, sakägare, boende med flera som inkommit under samrådstiden för rubricerat detaljplaneförslag. Utlåtandet innehåller också Tekniska förvaltningens förslag till svar på yttrandena och fortsatt hantering av detaljplanen.

20 s arbetsutskott Blad 19 Planförslaget har bearbetats efter inkomna synpunkter och detaljplanen kan anses färdig för ett antagande i tekniska nämnden. 1. Godkänna utlåtandet angående Torpstång 3:1 med flera. 2. Anta detaljplanen för fastigheten Torpstång 3:1 med flera med stöd av 5 kap 29 PBL samt kommunfullmäktiges delegation.

21 s arbetsutskott Blad 20 TNAU 95 Dnr 187/ Information om förslag till taxa för plan-, kart- och mätverksamheten år 2012 Planarkitekten informerar om förslag till taxa för plan-, kart- och mätverksamheten år Arbetsutskottets beslut Tackar för informationen om förslag till taxa för plan-, kart- och mätverksamheten år Ajournering kl

22 s arbetsutskott Blad 21 TNAU 96 Dnr 177/ Utökning av verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp vid Hällarnas fritidsområde Genom en utökning av verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp vid Hällarna anpassas verksamhetsområdet till pågående planarbete. Utökningen omfattar planerade nya tomter norr om Tälthyddeområdet upp till Skålviken vidare rakt sydväst följande vägen ner till badet väster om Solbacken. Godkänna föreslagen utökning av verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp vid Hällarnas fritidsområde. VA-avdelningen Västra Mälardalens Myndighetsförbund

23 s arbetsutskott Blad 22 TNAU 97 Dnr 123/ Ås 3:1 med flera En ansökan om bygglov har inkommit till Västra Mälardalens Myndighetsförbund gällande ersättning av befintlig sommarstuga med ett nytt hus på fastigheten Ås 3:1, tomt Den aktuella tomtplatsen ligger inom område för pågående detaljplanering. Innan området är detaljplanelagt anser tekniska förvaltningen att det är olämpligt att bevilja bygglov då de ställningstaganden som då görs har stor prejudicerande effekt på frågor som kan komma att dyka upp i omgivningen. I samband med ansökan om bygglov söks också dispens från strandskyddet. Ges en sådan dispens innebär även det en prejudicerande effekt som påverkar hela områdets utformning. Detta är frågor som utreds ytterligare i detaljplanearbetet och som således inte är färdigutredda. Att godkänna bygglovet och ge strandskyddsdispens är att föregå detaljplanearbetet. En lösning på VA-frågan bör också redovisas innan bygglov kan ges. I avtalet om bostadsarrende för tomten 2450 står det att arrendatorn inte får anordna eget avlopp på tomten. I samband med detaljplaneläggning kommer krav att ställas på att alla stugor är anslutna till den framtida kommunala anläggningen. 1. bedömer det olämpligt att bevilja bygglov och strandskyddsdispens för fastigheten Ås 3:1, tomt 2450, innan frågorna har utretts i detaljplan. 2. Inom VA-verksamhetsområdet finns ingen fördelaktigare lösning på avloppsfrågan än kommunalt avlopp, varför inga enskilda anläggningar för vatten- och avlopp kan tillåtas inom området. Västra Mälardalens Myndighetsförbund

24 s arbetsutskott Blad 23 TNAU 98 Dnr 217/ Information om bryggor och båtplatser vid Hällarna Planarkitekten informerar om det fortsatta planarbetet med bryggor och båtplatser vid Hällarna. Arbetsutskottets beslut Tackar för informationen om det fortsatta planarbetet med bryggor och båtplatser vid Hällarna.

25 s arbetsutskott Blad 24 TNAU 99 Dnr 141/ Rådhusets tak med flera - del av fastigheten Helge And 17 Ärendet föredras av utredare Bert Flodman. Dålig funktion på takavvattning har framförallt vintertid orsakat isbildning på tak med läckage och frostskador i fasader som resultat. Takbeläggningen på delar av byggnaden är angripen av ytrost och måste inom snar framtid åtgärdas. Detta kan exempelvis ske genom kolsyreblästring och målning. Det är dock viktigt att som ett första steg förebygga isbildning och läckage innan vintern För att få fram åtgärdsförslag och preliminära kostnader har några entreprenörer konsulterats. Förslag till åtgärder 1. Byte av rännor och anslutningsplåt (ca 1 m från takfot) på taket då rännorna är dåliga och anslutningsplåten är skadad/falsar är otäta. 2. Byte av stuprör då dessa är spruckna/skadade. 3. Montering av värmekabel i rännor och stuprör för att förhindra isbildning. 4. Filmning, spolning samt reparation av dagvattenledning från stuprör 5. I samband med åtgärder för takavvattning är det lämpligt att fasaden repareras när ställningar är på plats. Preliminära kostnader för åtgärderna redovisas. Arbetsutskottets beslut Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att se över kostnadsfördelningen mellan drift- och investeringsbudget för de föreslagna åtgärderna för Rådhusets tak. Tekniska förvaltningen uppdras därefter genomföra de åtgärder som är mest akuta.

26 s arbetsutskott Blad 25 TNAU 100 Dnr 188/ Rivning av tvättstuga inom fastigheten Höjen 3:14 På fastigheten Höjen 3:14 inom industriområdet Meken finns en gammal tvättstuga, 4,1 x 6,0 m, byggd i tegel som är förfallen och en farlig plats för besökare då byggnaden inte är tillbommad. Fönster är trasiga och ett träd har tidigare rasat över taket. En snar rivning av byggnaden är angelägen. Innan rivning bortmonteras inredning som tvättbänk, el-element m.m. och lämnas till miljöstationen. Då detta är en komplementbyggnad krävs ingen rivningsanmälan till Miljö- och byggnämnden. Kostnaden belastar markreserven och beräknas uppgå till cirka kr. Tvättstuga inom fastigheten Höjen 3:14 rivs i egen regi.

27 s arbetsutskott Blad 26 TNAU 101 Dnr 189/ Rivning av bostadshus samt förrådsbyggnad inom fastigheten Kallstensgården 1:4 Från tekniska förvaltningen har tjänsteskrivelse inkommit daterad 15 augusti 2011 varur antecknas följande: På fastigheten Kallstensgården 1:4 inom området Hammartorp finns ett gammalt bostadshus och förråd som kallas för Hammartorp. Bostadshuset 7,2 X 7,2 m är förfallet och en farlig plats för besökare då byggnaden inte är tillbommad och delar av det övre bjälklaget har rasat. Förrådet 5,8 X 10,5 m delvis byggt av betonghålsten är också förfallet. Till bostaden hör också en separat källare i betong med utrustning för lokal vattendistribution. En snar rivning av byggnaden är angelägen. Miljö- och byggnämnden samt Räddningstjänsten godkänner åtgärden. Innan eldning bortmonteras inredning som kylskåp, el-element m.m. och lämnas till miljöstationen. En rivningsanmälan ska lämnas in till Miljö- och byggnämnden. Kostnaden belastar markreserven och beräknas uppgå till cirka kr Bostadshus samt förrådsbyggnad inom fastigheten Kallstensgården 1:4 rivs enligt framtaget förslag.

28 s arbetsutskott Blad 27 TNAU 102 Dnr 32/ Information om arbetet med skalskydd för Rådhuset Tekniska förvaltningen informerar om det pågående arbetet med skalskydd för Rådhuset. Arbetsutskottets beslut Tackar för informationen om det pågående arbetet med skalskydd för Rådhuset.

29 s arbetsutskott Blad 28 TNAU 103 Dnr 229/ Riktlinjer för måltidsverksamheten inom vård och omsorg i Arboga kommun Det tidigare kostprogrammet för verksamheter inom socialnämndens verksamhetsområden antogs av socialnämnden i den 22 oktober 2008 och tekniska nämnden den 20 november Ett nytt förslag finns nu framarbetat genom en samverkan mellan kostchef, medicinskt ansvarig sjuksköterska, vård- och omsorgschef och leg. dietist (projektanställd). Riktlinjerna är ett uttryck för socialnämndens viljeriktning och ambitionsnivå när det gäller kvaliteten på kost och kosthantering som ges vårdtagarna. Riktlinjerna ska fungera som ett stöd för verksamhetsstyrning och egna målformuleringar, uppföljning och utvärdering samt vid upphandling. Måltiden har ju inte bara en betydelse för hälsa och välbefinnande, den har också en viktig social funktion. Det handlar om så mycket mer än att bli mätt. Omgivningen vid måltiden, bemötande och smakupplevelsen är viktiga ingredienser för hur vi uppfattar det vi äter. Riktlinjerna ska även vara vägledande för att säkerställa kvaliteten på kosten, hanteringen av livsmedel och miljön kring måltiden. Riktlinjerna är tillämpligt i olika delar beroende på brukarnas behov och de olika verksamheternas innehåll och karaktär. Det är viktigt att måltiden ses i ett helhetsperspektiv. Socialnämnden fastställde riktlinjerna den 17 maj Fastställa riktlinjerna för måltidsverksamheten inom vård och omsorg i Arboga kommun.

30 s arbetsutskott Blad 29 TNAU 104 Dnr 229/ Lägesrapport från kostavdelningen Från tekniska förvaltningen har tjänsteskrivelse inkommit daterad 15 juli 2011 varur antecknas följande: Tekniska förvaltningen gav en lägesrapport vid tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 18 maj 2011 och på tekniska nämndens sammanträde den 8 juni Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att påtala bristerna för Kommunfastigheter AB samt initiera arbetet med åtgärdsplan. Skyddsombudet för Kommunal begärde den 15 juni 2011 att en tidsplan för ombyggnad av Gäddgårdskolans kök ska presenteras utan dröjsmål. Kommunfastigheter är fastighetsägare och en ombyggnad måste beslutas av bolaget. Det är också bolagets representanter som upprättar tidsplanen. Åtgärderna kommer att planeras i samarbete mellan tekniska förvaltningen och bolaget. En genomgång av läge/underhållsbehovet/akuta åtgärder i alla kök gjordes vid första mötet den 29 juni Strategi för 2011 är att alla akuta åtgärder som påpekas och inte är större investeringar åtgärdas före årsskiftet. Med större investeringar menas åtgärder som inte kostar mer än ett basbelopp. Detta betyder bland annat. att de punkter som framförts av livsmedelsinspektören blir åtgärdade till 90%. Under hösten utarbetas en strategi för det fortsatta arbetet. I planeringsarbetet bjuder vi in Kommunal och Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Hur hyran påverkas återkommer Kommunfastigheter AB med i september Godkänna lägesrapporten från kostavdelningen.

31 s arbetsutskott Blad 30 TNAU 105 Dnr 190/ Information om strategisk planering för måltidsverksamhetens framtid Kommunen är en stor aktör inom måltidsservice, alla skoldagar tillagas och serveras lunch till 1500 elever i grundskolan, lunch till 300 gymnasieelever samt 460 frukost och mellanmål till barn som är inskrivna i fritidsverksamheten. Frukost, lunch och mellanmål erbjuds till 540 förskolebarn. Lunch och middag serveras också till 220 boende inom vård och omsorg. Totalt serveras ca.1000 frukost, ca.3000 lunch/middag och ca.1000 mellanmål. Måltiderna serveras i 20 kök. Gäddgårdsskolans tillagningskök är i behov av ombyggnation. Vid tekniska nämndens sammanträde den 8 juni 2011, 63, redovisades problemen som finns för att kunna följa arbetsmiljö- och livsmedelslagen. Inför en ombyggnation av Arboga kommuns största kök, är det av stor vikt att se över vilka tillagningsmetoder och vilken produktionskapacitet Arboga kommuns olika kök ska arbeta med i framtiden. Därav behövs ett inriktningsbeslut för kommunens måltidsverksamhet. Arboga kommun har fem tillagningskök och 15 mottagningskök som tekniska förvaltningen/kostavdelningen ansvarar för. Gäddgårdsskolans tillagningskök lagar idag lunch till fem skolor, ett gymnasium och nio förskolor. Arboga kommun använder metoden cook-chillmatlagning till skolor och förskolor som har mottagningskök, vilket innebär att måltidens huvudkomponenter, såser och potatismos tillagas på Gäddgårdsskolan. Efter tillagning kyls rätten snabbt ner till under +3 grader och transporteras ut till skolans och förskolans mottagningskök (kall matleverans). Huvudkomponenten värms i mottagningsköket tre-fyra dagar efter tillagning. I mottagningsköken tillagas och bereds sedan pasta/potatis/ris, samt grönsaker till salladsbuffé. I Medåkers skola och Götlunda skola tillagas maten på plats i köket. Hällbackens kök tillagar och levererar lunch och middag till äldre i särskilt boende, samt dagcentral i Arboga. Vardagar levereras varm nylagad lunch och middag, medan helgens måltider tillagas i förväg (cookchillmatlagning) och levereras kyld. På helgen värms äldreomsorgens mat på respektive avdelning (med undantag för Hällbacken, där maten värms i köket). På Götgårdens äldreboende tillagas maten på plats i köket. Kostavdelningen har 34 årsarbetare fördelat på 41 personer.

32 s arbetsutskott Blad 31 Kommunen har en samordnad måltidsverksamhet och riktlinjer för måltidsverksamheten är beslutat i tekniska nämnden Tekniska nämnden/kostavdelningen ansvarar för verksamheten, medan lokalerna hyrs av Kommunens fastighetsbolag, Bullerbyns förskola av Byggnadsfirman Lund och Ärlans förskola av Håkan Johansson. När det nu ska göras en tidsplan för ombyggnad av Gäddgårdskolans kök är det viktigt att planera köket med tanke på en effektiv produktion i en bra arbetsmiljö samt utrusta köket med rätt storköksutrustning för den produktionsmetod som är vald. För framtiden är det viktigt att överväga om planeringen ska utgå från nuvarande produktionsmetod eller om planeringen ska utgå från tillagning så nära gästerna som möjligt. Det är viktigt att måltiden ses i ett helhetsperspektiv. Arbetsutskottets beslut Ärendet överlämnas till tekniska nämnden utan eget förslag.

33 s arbetsutskott Blad 32 TNAU 106 Dnr 41/ Påbörjande av anläggningsarbeten inom del av kvarteret Rönnen med mera Från tekniska förvaltningen har tjänsteskrivelse inkommit daterad 11 augusti 2011 varur antecknas följande: Den 31 maj 2011 vann detaljplanen för del av kvarteret Rönnen med mera laga kraft. Planen syftar till att ligga till grund för en småskalig bostadsförtätning inom kvarteren. Den obebyggda marken delas in i tomter för friliggande enfamiljshus och parhus/kedjehus/radhus. Planområdet är beläget strax norr om Arboga centrum och Arboga station. Tekniska förvaltningen har vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 augusti 2011 redovisat exploateringskalkyler och begärt medel för exploatering av kvarteret Rönnen med mera till ett belopp om 1,7 mkr för mark och 1,7 mkr för VA. Tekniska förvaltningen begär nu klartecken för påbörjande av anläggningsarbeten inom kvarteret Rönnen med mera under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar godkänna finansieringen avseende exploatering av området. Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att påbörja anläggningsarbeten inom kvarteret Rönnen med mera under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar godkänna finansieringen avseende exploatering av området. Projekt- och trafikavdelningen

34 s arbetsutskott Blad 33 TNAU 107 Dnr 152/ Yttrande angående förslag till risk- och sårbarhetsanalys för Arboga kommun Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har den 26 april 2011 inkommit förslag till risk- och sårbarhetsanalys för Arboga kommun. Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att sammantaget öka medvetandet och kunskapen hos berörda, ge underlag för planering och genomförande av åtgärder, utveckla förmågan att hantera kriser, stödja den fysiska planeringen samt bidra med åtgärder som ger en långsiktigt god ekonomi. Risk- och sårbarhetsanalysen ger en samlad bild över de risker som finns och utgör även ett bra underlag för att öka kunskapen inom området. Några av de risker och sårbarheter som har identifierats i analysen är elbortfall, pandemi, skogsbrand, översvämning, skred, utsläpp från förorenade områden och trafikolyckor. Risker och sårbarheter rörande radioaktivt nedfall samt hot och sabotage är inte belysta i grovanalysen. Vid undersökning av förmågan hos samhällsviktig verksamhet att motstå och hantera identifierade hot och risker som kan leda till en extraordinär händelse har fokus varit större elavbrott samt pandemi. Så gott som all kommunalteknisk försörjning och infrastruktur i vårt samhälle är beroende av el. Undersökningen i analysen visar att konsekvenserna av ett längre elavbrott är många för kommunens verksamheter, däribland delar av tekniska nämndens verksamhet. De kommunala samhällsviktiga verksamheter som finns inom tekniska förvaltningen är: VA-avdelningen med tillhörande vattentäkter Driftavdelningen Kostavdelningen I analysen påtalas att det är varje nämnd som har ansvaret för att planlägga sina verksamheter. Planläggningen görs i samråd med ansvariga inom respektive område, internt och externt. Det är av stor vikt att verksamheterna identifierar vilka verksamheter som man är beroende av och i vilken omfattning.

35 s arbetsutskott Blad 34 Vid genomgång av risk- och sårbarhetsanalysen kan konstateras att det inom tekniska nämnden finns ansvar som kräver planering och förberedelser. Det känns därför angeläget att med utgångspunkt från riskoch sårbarhetsanalysen fortsätta samt mera konkret förbereda inför en eventuell extraordinär händelse. Sammanfattningsvis bedöms framtaget förslag till risk- och sårbarhetsanalys för Arboga kommun som väl bearbetat och kommer att utgöra ett underlag för det fortsatta arbetet. Framtaget förslag till risk- och sårbarhetsanalys för Arboga kommun bedöms som väl bearbetat och kommer att utgöra ett underlag för det fortsatta arbetet.

36 s arbetsutskott Blad 35 TNAU 108 Dnr 61/ Delårsbokslut Förvaltningschefen informerar om arbetet med tekniska nämndens delårsbokslut för perioden 1 januari - 31 augusti Arbetsutskottets beslut Tackar för informationen om arbetet med tekniska nämndens delårsbokslut för perioden 1 januari 31 augusti Ekonomen

Bo Antonsson teknisk chef, Linda Pedersen sekreterare

Bo Antonsson teknisk chef, Linda Pedersen sekreterare ARBOGA Tekniska nämndens arbetsutskott Sammantn'l.desdatum 2013-09-13 Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 10.30 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedsh öm (V) Mikael von Melsted

Läs mer

Tekniska nämnden 2009-10-07

Tekniska nämnden 2009-10-07 Tekniska nämnden 2009-10-07 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Rådhuset 13.15-17.00 Ajournering 16.15-16.25 Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (s) Mikael Olsson (s) Annette Eriksson (s) Börje

Läs mer

J., /J; J usleringen har tillkälmagi vits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

J., /J; J usleringen har tillkälmagi vits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunstyrelsesalen klockan 14.00-18.00 Beslutande Carl-Erik Almskoug (OP A) Börje Blomkvist (S) Ove J anse (S) 152-163 Ola Eriksson (S) 152-157 Karl-Bertil Eklund (S) 152-175, 177 Eva Nielsen

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-04-20

Tekniska nämnden 2010-04-20 Tekniska nämnden 2010-04-20 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 10.00-12.00 Ajournering kl 12.00-13.00 Kommunstyrelsesalen kl. 13.00-16.55 Ajournering kl. 16.05-16.10 Beslutande Övriga deltagare Catrin

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen, Nya Rådhuset, Ystad Datum 203-2-7 0:00-.45 ande Tommy Andersson (M) ordförande Börja Andersson (C) :e vice ordförande Stefan Malmberg (S) 2:e vice ordförande Curt Hansson (M)

Läs mer

Utskottet för samhällsutveckling 2012-12-12. Plats och tid Centrumhuset, Henån, s-rum 5 2012-12-12 08:15-15.00

Utskottet för samhällsutveckling 2012-12-12. Plats och tid Centrumhuset, Henån, s-rum 5 2012-12-12 08:15-15.00 1 Plats och tid Centrumhuset, Henån, s-rum 5 2012-12-12 08:15-15.00 Beslutande Bo Andersson Leif Apelgren Bengt Johansson Kerstin Gadde Hans Stevander Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

BÅSTADS. KOMMUN Kommunstyrelse. KALLELSE till sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott. Datum: Onsdag 29 april 2015

BÅSTADS. KOMMUN Kommunstyrelse. KALLELSE till sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott. Datum: Onsdag 29 april 2015 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelse 1 (2) KALLELSE till sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: Onsdag 29 april 2015 Tid: Plats: 08.15 - Studiebesök på Karlslund och Äppeldalen: Samling vid kommunhuset

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Uppvidinge KOMMUN ./. ./. KSAU 60 ./. KSAU 97 ./. KS 96. Kallels e/underrättels e 2013-11-06. Datum: 2013-11-12. Tid: 13.00. Kommunhuset sal Våraskruv

Uppvidinge KOMMUN ./. ./. KSAU 60 ./. KSAU 97 ./. KS 96. Kallels e/underrättels e 2013-11-06. Datum: 2013-11-12. Tid: 13.00. Kommunhuset sal Våraskruv Uppvidinge KOMMUN Kallels e/underrättels e 2013-11-06 Sammanträde med: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-12 Tid: 13.00 Plats: Kommunhuset sal Våraskruv Ärende 1. Upprop Bilaga 2. Val av justerare 3. Godkännande

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-14 1(3) Styrelse/Nämnd: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Dag, tid: Tisdag 2015-08-18, kl. 13.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter/ersättare: Håkan Johansson

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1-39

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1-39 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1-39 Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 10.30-16.45 Beslutande Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Christofer Bergenblock (C) Jana Nilsson (S) Ewa

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-10-26. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-10-26. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden 2010-10-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna måndagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

Kommunen bestred yrkandena.

Kommunen bestred yrkandena. 6 Kommunen har på talan av fastighetsägaren ansetts skyldig att i dess helhet inta en för campingändamål använd fastighet, vilken endast till del ingått, i verksamhetsområde för vatten och avlopp. Även

Läs mer

Årsredovisning 2013. Tekniska nämnden. Antagen av tekniska nämnden 2014-02-19, 4

Årsredovisning 2013. Tekniska nämnden. Antagen av tekniska nämnden 2014-02-19, 4 Årsredovisning 2013 Tekniska nämnden Antagen av tekniska nämnden 2014-02-19, 4 Innehåll 1 Sammanfattning nämndrapport 2013 1 2 Kommunfullmäktiges strategiska områden och övergripande mål 5 2.1 Inspirerande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-02-07

Sammanträdesdatum 2006-02-07 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-02-07 Blad 1 (31) Plats och tid Grelsgård, Folkets Hus, Strömsund, kl. 11.00-14.40 Beslutande Gudrun Hansson (s) Karin Stierna (c) Lars Andreasson (s) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 21 juni 2011, kl 13.15 17:15 Beslutande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Christer Jönsson, (M) Åsa Larsson (S) Kerstin Lindström (M) Per Skantz

Läs mer