Kfn Sidan 1 av Ärende 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kfn Sidan 1 av 85 2011-02-16. Ärende 1"

Transkript

1 Kfn Sidan 1 av Ärende 1

2 Kfn Sidan 2 av

3 Kfn Sidan 3 av Bildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Peter Ottosson Dnr Bildningsnämnden Kultur-och fritidsnämnden Investeringsbudget 2011 Förslag till beslut 1. Bildningsnämnden resp kultur- och fritidsnämnden beslutar fördela de tkr av investeringsmedlen 2011 som avser reinvesteringar i inventarier och utrustning mellan respektive nämnd enligt förvaltningens förslag, vilket innebär att tkr faller under bildningsnämndens verksamhetsområde och 250 tkr under kultur-och fritidsnämndens verksamhetsområde. 2. Bildningschefen får i uppdrag att göra prioriteringar inom givna ramar. 3. Investeringarna redovisas i verksamhetsberättelse för Sammanfattning Kommunfullmäktige har avsatt tkr i investeringsbudget under rubriken bildningsnämnden. Större delen av medlen avser specifika projekt som faller under bildningsnämndens ansvarsområde tkr har avsatts till reinvestering av inventarier/utrustning vid grund- och förskolor samt kulturoch fritidsenheten. Den nya kultur- och fritidsnämnden bör få del av dessa tkr. Beslutsunderlag Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Ärendet Fullmäktiges beslut om investeringsbudget under rubriken Bildningsnämnden framgår av nedanstående tabell: Benämning 2011 Inventarier ny förskola i Bro Modernisering av köken i skolor och förskolor. Reinvestering av utrustning Upprustning toaletter och omklädningsrum vid skolor Upprustning utemiljöer vid förskolor och F-5 skolor Reinvestering och inventarier/utrustning vid grund- och förskolor samt kultur- och fritidsenheten Inventarier och förprojektering modernisering av Hagnässkolan

4 Kfn Sidan 4 av (2) Inventarier och förprojektering ny förskola i Kungsängen 400 Förprojektering och utbyggnad av miljöstationer vid olika anläggningar 150 Summa Större delen av medlen avser specifika projekt som faller under bildningsnämndens ansvarsområde. Det belopp som behöver fördelas mellan de två nämnderna avser reinvesteringar och inventarier/utrustning vid skolor och förskolor samt kulturoch fritidsenheten. Med hänsyn till de olika verksamheternas storlek föreslår bildningsförvaltningen att tkr avsätts för dessa ändamål inom bildningsnämndens verksamhetsområde och 250 tkr inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Barnperspektiv Investeringsbudgeten fördelas mellan de båda nämnderna för att de ska komma så många unga som möjligt till del. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Henrik Hedqvist Bildningschef Ulla Ekestam Administrativ chef

5 Kfn Sidan 5 av Ärende 2

6 Kfn Sidan 6 av

7 Kfn Sidan 7 av Bildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Bo Larsson, Datum Vår beteckning BL Dnr Kultur- och fritidsnämnd Anvisningar och tidsplan för arbetet med kultur- och fritidsnämndens budget 2012 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden antar upprättat förslag till tidsplan för framtagandet av förslag till budget Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden bör lägga fast en tidsplan för sitt arbete med 2012 års drift- och investeringsbudget enligt upprättat förslag till direktiv. Föreslås därför att i samband med kultur- och fritidsnämndens möte onsdagen den 18 maj avsätts en halvdag för planering av budget Kultur- och fritidsnämnden inbjuder enhetens verksamhetsansvariga med budgetansvar till diskussion om mål och uppdrag i budget På kultur- och fritidsnämndsmötet i juni antas sedan budgetförslaget enligt uppsatta direktiv för 2012 års budget. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen (den 11 januari 2011) gällande direktiv för budget 2012 (Bil.) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Henrik Hedqvist Bildningschef Bo Larsson Kultur- och fritidschef G:\Bildningsförvaltningen\Gemensamt\Alla nämndskrivelser\2011\kultur-och fritidsnämnden\ \02.01 Budget 2012.doc

8 Kfn Sidan 8 av DIREKTIV Kommunstyrelseförvaltningen Dnr Maria Johansson 1 Direktiv för budget 2012 Samtliga nämnder skall upprätta driftbudget för 2012 inom 2011 års budgetram. Befolkningsprognosen visar personer som är baserad på kommunens egen prognos och ska ligga till grund för befolknings- och volymförändringarna Förslagen ska innehålla konsekvenser 2012 av förändringar inom verksamheterna och ska finansieras inom nämndens ekonomiska ram. Budgetförslagen ska redovisas under rubrikerna ansvarsområde, övergripande mål, mål, uppdrag och prestation/nyckeltal. Nämnderna skall därutöver separat redovisa: 1. Åtgärder för att inrymma verksamheten 2012 inom en ekonomisk ram som motsvarar 2011 års budgetram 2. Ekonomiska konsekvenser på driftbudget 2012 av beräknade befolknings-/volymförändringar. Förändringarna ska redovisas brutto och netto för respektive verksamhet 3. Förslag till taxe- och avgiftsförändringar samt det ekonomiska utfallet av dessa 4. Ekonomiska konsekvenser för driftbudget 2013 av beräknade befolknings-/volymförändringar. Förändringarna ska redovisas brutto och netto för respektive verksamhet Nämnderna ska dessutom redovisa de investeringar som nämnden önskar genomföra de närmaste två åren (år 2012, år 2013) med motivering, prioritering samt driftkostnadsberäkning (inklusive avskrivningskostnad). Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ska redovisa underlag och förslag till hyresnivån för 2012 med utgångspunkt från de principer som gäller vid hyressättning mellan bolaget och kommunen. Bolaget ska redovisa åtgärder för att inrymma verksamheten 2012 inom en ekonomisk nivå som motsvarar Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ska redovisa ekonomiska konsekvenser på driftbudget 2012 och 2013 av beräknade befolknings-/volymförändringar. Förändringarna ska redovisas brutto och netto för respektive verksamhet Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ska dessutom redovisa de investeringar som bolaget önskar genomföra de närmaste två åren (år 2012, år 2013) med motivering, prioritering samt driftkostnadsberäkning (inklusive avskrivningskostnad). Kommunstyrelseförvaltningen får utfärda ytterligare direktiv beträffande utformningen av budgetmaterialet. Nämnderna bör utfärda närmare anvisningar för sitt budgetarbete.

9 Kfn Sidan 9 av Sida 2 TIDSPLAN Aktivitet 2011 Kommunstyrelsens direktiv om budget 2 februari Förvaltningarnas förslag till kommunstyrelseförvaltningen 7 september Sammanträde Bildningsnämnd 13 september Sammanträde Socialnämnd 21 september Sammanträde Samhällsbyggnadsutskott 28 september Sammanträde Bygg- och miljönämnd 30 augusti Sammanträde Kommunstyrelse 7 september Sammanträde Kultur- och fritidsnämnden Ej fastställt Sammanträde U-B Kommunfastigheter AB 13 september Nämndernas/bolagens beslutade förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsens genomgång av nämndmaterial 23 september 5 oktober Beredning av budget V MBL-information 1 november Kommunstyrelsens beredning 2 november MBL-förhandling Kommunstyrelse Kommunfullmäktige 7 november 9 november 24 november P:\MALLAR\KSF\Tjänsteskrivelse kopplad till Diabas.dot /

10 Kfn Sidan 10 av

11 Kfn Sidan 11 av Ärende 3

12 Kfn Sidan 12 av

13 Kfn Sidan 13 av Bildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Bo Larsson tfn Datum Vår beteckning BL Dnr Kultur- och fritidsnämnden Översyn av uthyrningsregler och taxor för kommunens lokaler Förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta enligt förslag till reviderade taxor för lokaler och simhallsavgifter och enligt de uthyrningsregler som redovisas i bifogade bilagor Beslutet ska börja gälla from augusti Sammanfattning Bildningsnämnden beslöt den 23 februari 2010 att förvaltningen får i uppdrag att genomföra en översyn av uthyrningsregler, tillgänglighet till lokaler samt taxor i de lokaler kommunen hyr ut till allmänheten och föreningar. Vid bildningsnämndens sammanträde den 14 september 2010 beslutade nämnden: 1. Bildningsnämnden föreslog att fullmäktige skulle besluta om taxa för fotbollshall och konstgräsplan 2. Bildningsnämnden bordlade övriga förslag till taxeförändringar 3. Bildningsnämnden återremitterade ärendet i den del som avsåg uthyrningsreglerna Den 14 december behandlas ärendet på nytt i bildningsnämnden och man beslöt då att återremittera ärendet. Lokaltaxan för fotbollshallen och konstgräsplan i Bro beslutades av kommunfullmäktige enligt förslag att börja gälla from 1 januari Beslutsunderlag En översyn av uthyrningsregler och taxor för de lokaler kommunen hyr ut till allmänhet och föreningar har genomförts enligt bilagor nedan: Bilaga 1: Lokalbokning Allmänna bestämmelser Bilaga 2: Lokaltaxa Bilagor 3: Allmänna regler för uthyrning och ordningsregler/föreskrifter för respektive lokal. Bilaga 4: Avgifter Bro simhall G:\Bildningsförvaltningen\Gemensamt\Alla nämndskrivelser\2011\kultur-och fritidsnämnden\ \03.01 Översyn uthyrningsregler.doc

14 Kfn Sidan 14 av (2) Ärendet Kultur- och fritidsenheten har huvudansvaret för uthyrning av lokalerna och hyr framförallt ut lokaler till föreningar och andra organisationer och då i första hand till sporthallar och gymnastiksalar. Kommunreceptionen hyr ut övriga lokaler och då främst kopplat till privatpersoner och ansvarar även för utlämning av nycklar. Uthyrningsrutiner för matsalar har ändrats såtillvida att Ekhammarskolan, Hagnässkolan, Råby skola, Tjusta skola, Finnsta skola och Brunna skola själva hyr ut direkt till kund. Anledningen till detta är att informationen till förhyrare kan ges direkt på plats av skolpersonal och man löser då praktiska frågor på ett bra sätt. Nackdelen med detta kan vara att kunden får vända sig till flera ställen beroende på vilken lokal man vill hyra. Bedömningen är ändå att det positiva överväger med att det sker en direkt kontakt mellan skolpersonal och förhyrare. Lokalhyrorna har inte ändrats sedan juli 2004 och simhallens avgifter inte sedan augusti 2006 då Upplevelsebadet tillkom. Mot bakgrund av detta föreslås en höjning av taxor och avgifter enligt redovisat förslag utom för bidragsberättigade föreningar, studieförbund och politiska föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet, där O-taxan föreslås finnas kvar. Barnperspektiv Ett av de viktigaste målen med uthyrningsverksamheten är att tillhandhålla bra lokaler för barn- och ungdomsverksamheten till låga kostnader. I Upplands- Bro kommun tas inga avgifter ut (0-taxa) för barn- och ungdomsverksamheten. Simhallens verksamheter riktar sig också till stor del till barn, ungdomar och barnfamiljer och det nybyggda Upplevelsebadet är populärt och välbesökt. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Henrik Hedqvist Bildningschef Bo Larsson Kultur- och fritidschef

15 Kfn Sidan 15 av Bildningsförvaltningen, Kultur & Fritid LOKALBOKNING (OBS! Kursiv stil är förslag till ändringar) Allmänna bestämmelser Vid prissättning indelas bokningskunderna i 4 olika kundkategorier. Kund A, B, C, D. Kund A: Bidragsberättigade föreningar, studieförbund och politiska partier - registrerade och verksamma i Upplands-Bro kommun - för sin barn och ungdomsverksamhet upp till 20 år. Kund B: Bidragsberättigade föreningar, studieförbund och politiska partier - registrerade och verksamma i Upplands-Bro kommun - för sin vuxenverksamhet (över 20 år). Kund C: Övriga kunder verksamma i Upplands-Bro, dvs övriga föreningar, privatpersoner, företag. Kund D: Kunder utanför Upplands-Bro. Interndebitering Kommunens förvaltningar debiteras ingen lokalhyra för den egna kommunala verksamheten. När det gäller teknisk utrustning, tekniksupport, nycklar och utlåning av scen, möbler mm debiteras samma kostnad som för kund A (självkostnad). Det samma gäller vid personalfester. En förutsättning för att studieförbunden ska kategoriseras som kund A eller B är att verksamheten i första hand vänder sig till boende i Upplands-Bro. Ansvarig hyresgäst måste vara i myndig ålder, dvs. minst 18 år, vid fester 25 år. Vid nyttjande av bokad lokal måste föreningar ha ansvarig ledare närvarande under hela nyttjandetiden (dvs. komma först och gå sist). Som vuxenverksamhet (kund B) definieras: En majoritet av deltagarna ska vara över 20 år. Idrottsföreningarnas seniorlag betraktas som vuxenverksamhet oavsett ålder. För bokningar som av olika skäl hamnar utanför taxan, fastställs avgiften av Kultur & Fritid:s lokalbokning. Kultur & Fritidschefen kan, om särskilda skäl föreligger, besluta om hyres- och avgiftsbefrielse. Avbokning av lokal måste göras senast 1 vecka före uthyrningstillfället, i annat fall debiteras fastställd taxa. För Kungsängens sph. gäller särskilda regler. Vid uthyrning av skollokaler under jul- och sommarlov då lokalerna normalt är stängda, debiteras kund A med vuxentaxa, kund B med dubbel taxa. Det samma gäller för bokad tid under ordinarie termin som inte utnyttjas. Vid bokning av helgtid i Kungsängens sporthall för deltagande i specialdistriktsförbundens serieverksamhet, debiteras normal sporthallstaxa och ej helgtaxa.

16 Kfn Sidan 16 av Vid bokning av helgtid i Kungsängens sporthall måste minst 2 av 3 hallar bokas samt minsta möjliga tid 2 timmar. Vid tillfällig förhyrning ska eventuellt utkvitterade nycklar snarast återlämnas. Om så inte sker inom 7 dagar, debiteras en avgift. Friluftsgårdarna uthyres ej till fester. Drogfria lokaler. Pensionärsföreningarna har fria lokaler i dagcentralerna. I övrigt är pensionärsföreningarna att betrakta som kund B. Vi uthyrning av lokal för fest uttas en deponiavgift.

17 Kfn Sidan 17 av Förslag till nya taxor Förslag inom (parentes) Ändringar kursiv text Upplands-Bro Kommun Kultur & Fritid LOKALTAXA Allmänna lokaler Kund A Kund B Kund C Kund D Studierum 0 20:-/tim (30) 100:-/tim (150) 170:-/tim (250) Matsal/Samlingssal 0 40:-/tim (60) 130:-/tim (200) 240:-/tim (360) Ekhammarscenen 0 50:-/tim (75) 150:-/tim (225) 300:-/tim (360) Teknisk utrustning nivå 1, Ekhammarscenen 150:-/tillfälle (225) 150:-/tillfälle (225) 200:-/tillfälle (300) 300:-/tillfälle (450) Teknisk utrustning nivå 2, 250:-/tillfälle 250:-/tillfälle 300:-/tillfälle 400:-/tillfälle Ekhammarscenen * Vid (större)arrangemang göres särskild överenskommelse om teknikhyra Specialsalar (slöjd, snickeri mm) 0 40:-/tim (60) Matsal/samlingssal vid fest disko mm 750:-/tillfälle (1100) 750:-/tillfälle (1100) Matsal vid minidisco/loppis 150:-/tillfälle 150:-/tillfälle (225) (225) Kommersiella evenemang / 100:-/tim 100:-/tim entrébelagda (150) (150) Tekniksupport 275:-/tim 275:-/tim (400) (400) (375) (375) (450) (600) * * * * 900:-/tillfälle (1500) 200:-/tim (400) 275:-/tim (400) 1800:-/tillfälle (2700) 400:-/tim (800) 275:-/tim (400) Sporthallar/gymnastiksalar Sporthall 0 30:-/tim (40) 100:-/tim (150) 200:-/tim (300) Gymnastiksal 0 20:-/tim (30) (100) (210) Styrketräningslokal 0 30:-/tim (45) (60) Lov/Helg arr i sporthall, mer än 3 tim. 100:-/tim (150) 100:-/tim (150) 100:-/tim (150) Badmintonbana, motion 50:-/tim (75) 100:-/tim (150) Handbollsvax/klister 20:-/tim (40) 50:-/tim (75) Kungsängens sporthall, helg arr. 1/3 hall 100:-/tim (150) 2/3 hall 160:-/tim (240) 3/3 hall/hela hallen 230:-/tim Kommersiella arr (auktion, mässa, konsert) (340) 100:-/tim (150) 160:-/tim (240) 230:-/tim (340) 120:-/tim (180) 190:-/tim (280) 260:-/tim (390) 700:-/tim (1150) 200:-/tim (300) 320:-/tim (480) 460:-/tim (690) 700:-/tim (1150) Idrottsplatser * Vid (större)tävlingar/arrangemang * * * göres särskild överenskommelse om planhyra Match grus 0 100:-/tillfälle 200:-/tillfälle * Match gräs/ konstgräs 0 180:-/tillfälle 360:-/tillfälle 600:-/tillfälle Träning gräs/ konstgräs 0 60:-/tillfälle 120:-/tillfälle 450:-/tillfälle (120) Träning, grus 0 25:-/tillfälle (50) (240) 50:-/tillfälle (100) *

18 Kfn Sidan 18 av Idrottsplatser Kund A Kund B Kund C Kund D Basebollplan 0 60:-/tillfälle 120:-/tillfälle * (120) (240) Uthyrning där vaktmästare krävs 250:-/tim 250:-/tim * * (400) (400) Friidrotts arenan 0:-/tim 60:-/tillfälle * * (120) Iordningställande av extra planer i samband med tävlingar/cuper 400:-/plan (600) 400:-/plan (600) 400:-/plan (600) 400:-/plan (600) Bro Bollhall Träning/Match, 1/12-31/ :-/tim 700:-/tim 1 200:-/tim Träning/Match, 1/4-30/ :-/tim 400:-/tim 600:-/tim Arrangemang 400:-/tim 400:-/tim 1000:-/tim 1 800:-/tim Uthyrning där vaktmästare krävs 400:-/tim 400:-/tim 400:-/tim 400 :-/tim utöver kallhyra, även skolor Skolor 100:-/tim Friluftsgård Hällkana 0 60:-/tim (90) 110:-/tim (170) 200:-/tim (300) Hällkana 0 500:-/dygn (750) 650:-/dygn (1000) 800:-/dygn (1200) Lillsjön omklädningsrum 0:-/tillfälle 45:-/tillfälle (75) 65:-/tillfälle (100) 130:-/tillfälle (200) Kanoter, ej kommunala skolor 50:-/st/tillf. 50:-/st/tillf. (75) 75:-/st/tillf. 100:-/st/tillf. (75) (100)) (200) Logi Övernattning vid läger/tävlingar 30:-/delt/natt (50) 30:-/delt/natt (50) 30:-/delt/natt (75) 30:-/delt/natt (75) Uthyrning/Utlåning Filmduk 50:-/tillfälle (75) 50:-/tillfälle (75) Högtalaranläggning, mobil (1) 100:-/dag (150) 100:-/dag (150) 150:-/dag (225) 200:-/dag (300) -"- -"- (2) 200:-/helg (300) 200:-/helg (300) 300:-/helg (450) 400:-/helg (600) Bord 31:-/tillfälle (40) 31:-/tillfälle (40) 31:-/tillfälle (40) 31:-/tillfälle (40) Stol 7:- 7:-/tillfälle (10) 7:-/tillfälle (10) 7:-/tillfälle (10) /tillfälle(10) Scen (Podie) 500:-/tillfälle 500:-/tillfälle 750:-/tillfälle 1.000:-/tillfälle Nycklar Försent inlämnad nyckel 200:- (300) 200:- (300) 200:- (300) 200:- (300) Borttappad nyckel 400:- (600) 400:- (600) 400:- (600) 400:- (600) Lägsta taxa Lägsta hyra/avgift som tas ut per bokning 100:- (150) 100:- (150) 100:- (150) 100:- (150) Deponi Deponi vid fester 1000:-/tillfälle 1000:-/tillfälle 1000:-/tillfälle 1000:-/tillfälle Städavgift Hyresgäst som ej utfört överenskommen grovstädning, debiteras en städavgift på 250:- /städtimme (400:-)

19 Kfn Sidan 19 av Kultur & Fritidsenheten ALLMÄNNA REGLER FÖR LOKALUTHYRNING Bokning av lokal görs hos kultur & fritidsenheten senast en vecka före uthyrningstillfället. tel: Hyresgästen får skriftlig bekräftelse på bokad lokal. Hyresgästen disponerar bara den tid och lokal som är inbokad hos kultur & fritidsenhetens lokalbokning. Kontrollera att uppgifterna stämmer. Lokalen uthyres i befintligt skick. Förhyrd lokal som ej kommer att utnyttjas skall avbokas senast en vecka före uthyrningstillfället, i annat fall debiteras fastställd taxa. Till de lokaler som inte har fritidsvakt utkvitteras nyckel av hyresgästen/ ansvarig ledare. Ersättning för personlig egendom utgår ej vid eventuell förstörelse i samband med inbrott, brand eller liknande. Det åligger hyresgästen att svara för fast egendom och direkt anmäla fel eller skada på denna. Hyresgästen är ersättningsskyldig för skada som uppstår vid uthyrningstillfället. Hyresgästen ska informera sig om utrymningsplanen och kontrollera att utrymningsvägnarna är tillgängliga. Hyresgästen ska även informera sig om lokalens eventuella handbrandsläckare. Rökning är ej tillåten i kommunens lokaler. Ansvarig hyresgäst måste vara i myndig ålder, dvs. minst 18 år, vid fester 25 år. Vid nyttjande av bokad lokal måste föreningar ha ansvarig ledare närvarande under hela nyttjandetiden (dvs. komma först och gå sist). Lokalen ska vara grovstädad och utrymd till det klockslag som finns angivet på kontraktet. Hyresgäst som ej utför överenskommen grovstädning eller ej återställer möbler enligt skiss blir debiterad extra avgift. Efter uthyrningstillfället skall nyckel/nycklar återlämnas snarast, dock senast inom en vecka. För borttappad eller för sent återlämnad nyckel uttages en avgift på 400 respektive 200 kronor. Allmreg02

20 Kfn Sidan 20 av BRO SPORTHALL ORDNINGSREGLER Kolla av ordningen i sporthallen och duschar/omklädningsrum. Ev skadegörelse, klotter eller oordning rapporteras omgående till Brohusets reception. Endast aktiva och ledare ska vistas i hallen under träning. Inga ytterskor i hallen. Ingen förtäring i samband med träning i hallen. Redskap och bänkar återställs på anvisad plats. Grovstädning ska göras efter avslutat aktivitet, gäller även läktaren om den har använts. Grovstädning innebär att plocka kvarglömda kläder och löst skräp samt vid behov sopa. Städutrustning finns i föreningsförrådet. Ledaren ska komma först och gå sist.

21 Kfn Sidan 21 av Kultur & Fritidsenheten FÖRESKRIFTER FÖR LOKALUTHYRNING VID DAGCENTRALEN I BRO Samlingssal Utrustning Ljusanordning Möbler Städning Entré Rymmer ca 100 personer sittande Särskild AV-utrustning/pentry kan beställas i samband med bokningen. OH-apparat finns i förrådet Video kanon se info. Hörselslinga finns. I pentryt finns endast tillgång till kaffebryggare ej porslin. Panel för ljusanordning i samlingssalen finns på väggen bakom vikväggen. Återställs på ursprunglig plats efter hyrestillfället, dvs. stolarna i samlingssalen skall ställas upp utefter väggen. Borden viks ihop och placeras på särskild vagn i förrådet bakom vikväggen. Hyresgästen skall se till att grovstädning är gjord innan lokalen lämnas. Städskåp finns bakom vikväggen. Pentryt iordningställs och städas av hyresgästen. När entrén vid restaurangen är stängd uppmanas hyresgästen att använda den bortre entrén. Larm/Nödutgångar Hyresgästen ansvarar för öppning och låsning av lokalen. Hyresgäster som vistas i lokalerna efter kl ansvarar för att larmet blir påkopplat, när man lämnar lokalen. Detta göres genom att låsa med extra sjutillhållarnyckel. Hyresgästen ska informera sig om utrymningsplanen och kontrollera att utrymningsvägarna är tillgängliga. Hyresgästen ska även informera sig om lokalens inomhusbrandpost och (handbrandsläckare.) Nyckelkvittering Marschaller Fest Sker i receptionen, Brohuset, tel eller i receptionen, kommunalkontoret Kungsängen C. Nyckeln får ej kopieras eller överlåtas. Efter uthyrningstillfället skall nyckeln återlämnas snarast, dock senast inom en vecka. Marschaller får ej användas utanför entrén. Dagcentralen uthyres ej till fester. dagcbr0201

22 Kfn Sidan 22 av Kultur & Fritidsenheten FÖRESKRIFTER FÖR LOKALUTHYRNING VID DAGCENTRALEN I KUNGSÄNGEN Dagcentralen består av följande uthyrningsenheter Samlingssal Studierum Motionsrum Extra möbler Åtagande Rymmer 100 st. ca 50 personer sittande, hörselslinga med högtalaranläggning samt mikrofoner, OH-projektor, Trinettkök med kaffebryggare, viss porslin. Rymmer 15 personer sittande. Spegelvägg, piano. 10 st. bord i förråd. 50 st. stolar vid motionsrummet. Hyresgästen ska återställa bord och stolar på ursprunglig plats efter hyrestillfället samt avtorkade bord. Hyresgästen ska se till att grovstädning är gjord innan man lämnar lokalen. Städförråd finns vid toaletterna vid huvudentrén, soporna lägges i sopsäcken i städförrådet. Hyresgästen ansvarar för öppning och låsning av lokalen. Huvudingången hålles öppen kl Efter kl används ingång "7-an", adress KYRKVÄGEN 7. Hyresgästen ska informera sig om utrymningsplanen och kontrollera att utrymningsvägnarna är tillgängliga. Hyresgästen ska även informera sig om lokalens eventuella handbrandsläckare. Rökförbud Fester Larm Nyckelkvittering Råder i alla Dagcentralens lokaler. Dagcentralen uthyres ej till fester. Lokalerna måste vara utrymda senast kl , då larmet kopplas på. Till ingång "7:an" och förrådet i samlingssalen kvitteras nyckel i receptionen, Kommunalkontoret Kungsängen C. Nyckeln får ej kopieras eller överlåtas. Efter uthyrningstillfället skall nyckeln återlämnas snarast, dock senast inom en vecka. Dagckn0501

23 Kfn Sidan 23 av Ungdomsfest/disco arrangerat av förening. Arrangör/Förening:... Lokal:... Datum:... Max antal personer som får vistas i lokalen:. Lokalbokning Ansvar Ansvarspersoner Upplåtelse av festlokal göres av Kultur- och fritidsenhetens lokalbokning. Kontakt med lokalbokningen ska tas av arrangören senast 3 veckor före arrangemanget. Arrangören har hela ansvaret, dels det ekonomiska ansvaret, dels praktiskt ansvar såsom nyckelkvittering, grovstädning, ordning mm. OBS! DROGFRIHET är ett absolut krav i samband med ungdomsarrangemang i kommunala lokaler. Dessutom är det alltid RÖKNING FÖRBJUDEN i alla lokaler. Skall vara föreningens ordförande samt 4 medlemmar (fyllda 20 år) som ansvarar för det praktiska genomförandet av arrangemanget. Minst 3 av dessa ska vara närvarande samtidigt under arrangemanget. Dessa skall: 1. ha kontakt med kultur- och fritidsenhetens lokalbokning 2. svara för att minst 5 personer, över 20 år, utövar tillsyn i lokalen samt utomhus i anslutning till lokalen. Därtill kommer ordningsvakter enligt polistillstånd. 3. svara för att erforderligt polistillstånd finns för ungdomsfesten/discot Polistillstånd Ungdomsfest/disco är i princip alltid att betrakta som en offentlig nöjestillställning och då krävs särskilt polistillstånd (475:-) och därmed även ordningsvakter. För ansökan om polistillstånd kontaktas närpolisen på tel i god tid före arrangemanget (cirka 3 veckor). Tider Framgår av bifogat bokningsbesked. I princip gäller att lokalen nyttjas kl Lokalen skall vara utrymd senast till kl Obs! Därefter är lokalen larmad. Grovstädning av lokalen görs bäst dagen efter arrangemanget kl Kostnad Lokalhyra för arrangemanget:... Städning Arrangören skall utföra grovstädning av lokalen. Kommunens lokalvårdare ansvarar därefter för finstädning. Det är arrangörens ansvar att även städa utomhus i anslutning till lokalen. discoreglera

24 Kfn Sidan 24 av Skadegörelse/ Förstörd egendom Arrangören är ekonomiskt ansvarig för de skador som kan uppkomma i samband med arrangemanget. Vilket avser skador på byggnad, skador på lokalutrustning eller annan lös egendom. Det åligger arrangören att snarast möjligt anmäla fel eller skada till Kultur & fritidsenheten. Akut skada anmäles omgående till Rapid bevakning på tel och då ska anges "skaderapport i Upplands-Bro Kommun". Kultur- och fritidsenheten lämnar inga bidrag till förstörd materiel eller förstörd/försvunnen egendom. Kontrakt "Kontraktet" med ansvarspersoner skall vara ifyllt och återsänt till Kultur- och fritidsenheten senast 10 dagar före uthyrningstillfället. Samtidigt lämnar arrangören en kopia på polistillståndet. Upplys- Frågor är du välkommen att ställa till Marianne Kraemer-Eriksson eller Lars ningar Björketun på tel discoreglera

25 Kfn Sidan 25 av Undertecknade ansvarspersoner godkänner innehållet i detta "kontrakt". Datum:.. Namn, ordförande Namnförtydligande Telefon, dagtid Födelsenummer Namn Namnförtydligande Telefon, dagtid Födelsenummer Namn Namnförtydligande Telefon, dagtid Födelsenummer Namn Namnförtydligande Telefon, dagtid Födelsenummer Namn Namnförtydligande Telefon, dagtid Födelsenummer Namn, ordningsvakt Namnförtydligande Telefon, dagtid Namn, ordningsvakt Telefon, dagtid Namnförtydligande discoreglera

26 Kfn Sidan 26 av discoreglera

27 Kfn Sidan 27 av Kultur & Fritidsenheten FÖRESKRIFTER FÖR LOKALUTHYRNING EKHAMMARHALLEN Den som hyr hallen ansvarar för ordningen i hela anläggningen. Hyresgästen disponerar bara den tid och lokal som är inbokad hos kultur & fritidsenhetens lokalbokning. För föreningar gäller att ansvarig ledare ska vara närvande under hela nyttjandetiden (dvs. komma först och gå sist). Dörrarna mellan omklädes rum och läktaren skall hållas låsta under träningen. Obehöriga får ej släppas in i lokalerna och rökning är ej tillåten. Efter varje aktivitet grovstädas och iordningställes lokalerna. Grovstädning innebär: Återställa redskap och verksamhetsmaterial på anvisad plats Släng allt löst skräp i papperskorgen. Vid sista förhyrningen eller när någon efterföljande grupp ej anlänt skall följande kollas: Se till att dörrar och fönster är stängda och låsta när ni går hem. All belysningen släcks automatiskt efter 30 min fr. o. m siste man lämnar omklädningsrum och spelplanen. LÖRDAG OCH SÖNDAG Grovstäda toaletter, omkl. rum, hallen och läktare: Töm papperskorgarna, alla sopor slängs i containern mitt emot lastkajen vid Ekhammarskolans matsal. Sopa alla golv Kladdfläckar våttorkas Städförrådet finns ute i entrén Eventuella skador anmäls på tel , till lokalbokningen påföljande dag. Akut skada anmäles omgående till Rapid bevakning och då ska anges "skaderapport i Upplands-Bro kommun". Rapid Må-To Fre Jour Övrig tid Kultur & Fritid Ekh0201

28 Kfn Sidan 28 av Bildningsförvaltningen Kultur-och fritidsenheten Hagnäshallen Inpassering samt av och på larmning mm * Första passage för dagen larmar av. Pac-läsare har släckt dispay. * Slå #, visa pac-brickan och slå din kod. * Övriga kortläsare invändigt visa brickan = öppnar/låserupp alternativ stänger/låser. * Till omklädningsrummen används nyckeln. * Låsa ytterentrén under pågående verksamhet (larm fortfarande avstängt) visa brickan, slå * 0 *, låsa upp = bricka, * 0 * * Vid låst dörr kopplas armbågskontakternas funktion bort. * Vid låst dörr endast låsa upp en gång visa pac-brickan slå kod. * Automatiskt larmpåslag en ½ timme efter sista bokningen för dagen. Önskar man larma på innan dess så slå #, visa pac-brickan och slå din kod. 2 minuters varningssignal vid på larmning. Inpassering kan ske 30 min innan bokad tid, samt 30 min efter bokad tid. OBS! OBS! OBS! * Var noga med att innan du lämnar lokalen att nödutrymningsdörrarna är stängda och låsta (4st). * När larmet aktiveras och någon dörr till utsidan inte är stängd och låst utgår ett larm till larmcentralen som rycker ut och ser till att låda. Den som missat låsa får betala fakturan 1.050:-, beroende på vilken tid på dygnet larmet inkommer till larmcentralen. Moms tillkommer. * Städmateriel finns i städrummet till höger efter pentryt. * Vid turneringar mm som pågår efter ordinarie tid kan ni starta ventilationen med en tryckknapp i städrummet. Ventilationen startar och går i 2 timmar. * Ventilationen i hallen är behovsstyrd, vid ökad temperatur och/eller förhöjt CO2-värde ventileras hallen med ökat luftflöde. I övrigt gäller tilläggs hyresreglerna som gäller i samtliga sporthallar och gymnastiksalar. Din personliga kod till pac-brickan är

29 Kfn Sidan 29 av Kultur & Fritidsenheten HELGARRANGEMANG I KUNGSÄNGENS SPORTHALL Vid helgarrangemang gäller för arrangören följande regler som tillägg till "allmänna regler för lokaluthyrning". - Avbokning av bokad tid ska ske senast 14 dagar före arrangemanget, annars debiteras full lokalhyra. - Arrangerande förening ska utse en person som är ansvarig för arrangemanget. Senast 2 veckor innan arrangemanget ska denna person kontakta hallföreståndare Lennart Blomqvist tel och bestämma tid för sammanträffande i hallen och genomgång av gällande rutiner för arrangören. Arrangemanget är endast preliminärbokat tills kontakt tagits med Lennart Blomqvist för genomgång av gällande rutiner för arrangemanget och ifylld bifogad blankett. - Lokalerna disponeras endast den tid som finns angivet på bokningsbeskedet. De klockslag som är angivna är de tider då hallvaktmästaren låser upp respektive stänger hallen. - Arrangerande förening ansvarar för den allmänna ordningen, inte bara i själva hallen utan även på läktaren, i omklädningsrum och korridorer. Detta innebär att speciell personal/ ledare ska avdelas för denna uppgift. Observera att max 175 personer får vistas på läktaren. - Det åligger arrangerande förening att upplysa gästande lag om ordningsregler. - Servering kan endast anordnas i UBG-matsalen eller pentryt vid sporthallen. - Arrangerande förening skall efter varje dag grovstäda utnyttjad sporthallsdel samt övriga utrymmen som använts. Föreningen svarar även för städning av utemiljön i nära anslutning till hallen. Soporna slängs i containern efter anvisning av vaktmästaren. - Sporthallens vaktmästare nås under arrangemanget för ingående samtal på tel E-post adress: tel: Kultur & Fritid sphkn02 Helgarr Kn spth

30 Kfn Sidan 30 av Kultur & Fritidsenheten REGLER FÖR HYRESGÄST UNDER HELGTID I KUNGSÄNGENS SPORTHALL När sporthallen bokas för träning under helger gäller följande regler i tillägg till "allmänna regler för lokaluthyrning". Sporthallen är i första hand en arrangemangshall och arrangemang har därför företräde före träning. Tillfällig träning räknas som "stand by" -tid och ev. avbokning meddelas senast 14 dagar innan speltillfället. - Avbokning av bokad tid som hyresgästen gör, måste ske senast 14 dagar före speltillfället, annars debiteras full lokalhyra. - Lokalerna disponeras endast den tid som finns angivet på bokningsbeskedet. De klockslag som är angivna är de tider då hallvaktmästaren låser upp respektive stänger hallen. - Hyresgästen ansvarar för den allmänna ordningen, inte bara i själva hallen utan även i omklädningsrum och korridorer. - Sporthallens vaktmästare tar på tel emot ingående samtal. - Sportdryck får i hallen endast förtäras i speciella plastflaskor. Öppna plastmuggar samt dunkar med dryck får inte användas i hallen. - För övriga frågor kontakta lokalbokningen på telefon eller mail. E-post adress: tel: Kultur & Fritid Sphkn02 Helgarr Kn spth

31 Kfn Sidan 31 av Kultur & Fritidsenheten sphkn02 Helgarr Kn spth

32 Kfn Sidan 32 av Kultur & Fritidsenheten Till hyresgäster som disponerar kommunens lokaler hyresfritt! Efter som ni disponera lokalerna hyresfritt kommer ingen lokalvårdare och städar efter er. Därför fordras att ni är extra noga med att städa lokalerna efter användandet. Koncentrera er på följande åtgärder: Alla möbler skall återställas till sin ursprungliga placering. Alla använda bord ska torkas av. Golven ska sopas och våttorkas. Gäller även pentryt om det har använts. Alla använda toaletter ska städas. Papperskorgarna ska tömmas. Soporna ska slängas på anvisad plats. Kultur & Fritidskontoret

33 Kfn Sidan 33 av Kultur & Fritidsenheten Till hyresgäster som disponerar kommunens lokaler hyresfritt! Efter som ni disponera lokalerna hyresfritt kommer ingen lokalvårdare och städar efter er. Därför fordras att ni är extra noga med att städa lokalerna efter användandet. Koncentrera er på följande åtgärder: Golven ska sopas och våttorkas. Alla använda toaletter ska städas. Papperskorgarna ska tömmas. Soporna ska slängas på anvisad plats. Kultur & Fritidskontoret

34 Kfn Sidan 34 av Kultur & Fritidsenheten Föreskrifter för lokaluthyrning med nyckelkvittens för Hällkana Friluftsgård Alla möbler ska återställas till sin normala placering. Alla använda bord ska torkas av. Golven ska sopas och våttorkas. Gäller även pentryt om det använts. Alla använda toaletter ska städas. Papperskorgarna ska tömmas och slängas i soptunnorna. Hällkana friluftsgård uthyres ej till fester. LÄMNA UTRYMNINGSVÄGARNA FRIA! INGEN LÅST BOM FRAMFÖR DÖRR! Hyresgästen ska informera sig om utrymningsplanen och kontrollera att utrymningsvägnarna är tillgängliga. Hyresgästen ska även informera sig om lokalens inomhusbrandpost och (handbrandsläckare). Friluftsfrämjandet har öppet för servering och bastubad till allmänheten lördagar och söndagar mellan kl Hyresgästen utnyttjar då endast övervåningen och särskild ingång ska användas. Akuta skador rapporteras omgående av hyresgästen till Rapid bevakning på tel Övriga fel och brister anmäls snarast till Kultur & Fritid på telefon eller mail Efter uthyrningstillfället skall nycklarna återlämnas snarast, dock senast inom en vecka. För borttappad eller för sent återlämnad nyckel uttages en avgift på 400 resp. 200 kronor.

35 Kfn Sidan 35 av Kultur & Fritidsenheten Arrangemang i Kungsängens Sporthall Förening:... Arrangemangsansvarig: Telefon bostad:.. mobil:. Mailadress: Arrangemangsdatum: Start tid:. Slut tid:. Ovanstående hyresgäst har haft kontakt med hallföreståndare Lennart Blomqvist för genomgång av gällande rutiner för arrangemang i Kungsängens sporthall. Kungsängen... Lennart Blomqvist hallföreståndare Denna bankett skall överlämnas till hallföreståndaren Lennart Blomqvist vid sammanträffandet och genomgång av gällande rutiner. Kultur & Fritidsenheten Lokalbokning

36 Kfn Sidan 36 av Kultur & Fritidsenheten FÖRESKRIFTER FÖR LOKALUTHYRNING MED NYCKELKVITTENS Matsalar 1. Ansvarig hyresgäst som önskar disponera lokal skall vara myndig dvs. minst 18 år, vid fester 25 år och är personligen ansvarig för ordningen i lokalen. Nyckeln förvaras på sådant sätt att den inte kan utnyttjas av obehöriga. Vid utkvittering av nyckel erläggs en depositionsavgift på kronor. OBS! NYCKELN FÅR EJ KOPIERAS! 2. Hyresgästen ansvarar för öppning och stängning. 3. Hyresgästen disponerar bara den tid och lokal som är inbokad hos kultur & fritidsenhetens lokalbokning. 4. Obehöriga får ej släppas in i lokalen och rökning är ej tillåten. 5. Efter varje uthyrningstillfälle städas och iordningställes lokalen. Städning innebär: - Återplacera möbler och annan utrustning på anvisad plats - Torka av borden, stolarna får ej ställas upp på borden. - Sopa och våttorka golven, lägga soporna i plastsäck, som placeras på anvisad plats. - Pentry skall städas och iordningställas av hyresgästen - Städning skall även ske utanför entrédörrarna av papper, glas, fimpar mm. 6. För lokal som ej är städad eller återmöblerad enligt skiss, uttages extra avgift. 7. Hyresgästen är ekonomisk ansvarig för de skador som kan uppkomma i samband med uthyrningstillfället 8. Eventuella skador anmäls på tel , till lokalbokningens expedition påföljande dag. Akut skada anmäles omgående till Rapid bevakning och då ska anges skaderapport i Upplands-Bro kommun". Rapid Må-To Fre Jour övrig tid 9. Efter uthyrningstillfället skall nycklarna återlämnas snarast, dock senast inom en vecka. V.g. vänd för nyckelkvittens och godkännande av föreskrifter. nyckelkv/020115

37 Kfn Sidan 37 av För borttappad eller för sent återlämnad nyckel uttages en avgift på 400 resp. 200 kronor. NYCKELKVITTENS OCH GODKÄNNANDE AV FÖRESKRIFTER Mottaget st nyckel/ar Nr. Bokn nr. Till lokal:... Förening: Ansvarig: Kvittens av nyckel/nycklar samt godkännande av "Föreskrifter för lokaluthyrning med Namnteckning: Datum Adress:... Tel bost.. Postnr.... Tel arb Depositionsavgift erlagd:..kr, Datum: Faxas till Närpolisen Kungsängen Återlämnad den nyckelkv/020115

38 Kfn Sidan 38 av Kultur & Fritidsenheten MINIDISCO (för åk 1-6 ) arrange rat av s kolklas s e r/ före ningar Ansvariga Minst 2 vuxna, lärare och/eller föräldrar. Dessa svarar för bl. a nyckelkvittering, ordning och drogfrihet under minidiscot samt städning. Senast en vecka före minidiscot ska de ansvariga kontakta kultur & fritidsenheten och bekräfta att de kommer att delta under hela arrangemanget. Tider Maxtider för minidisco är För att hinna med förberedelser och efterarbete (städning) bokas lokalen Pris 150:- ( utom Finnstasalen 250:-) Åldersgräns Endast elever i åk 1-6. Städning Efter minidiscot ska lokalen grovstädas OBS! Städning skall ske även utanför entrén. Förstörelse Bildningsnämnden lämnar inga bidrag till förstörd/ försvunnen egendom. Det åligger arrangören att svara för fast egendom och direkt anmäla ev. fel eller skada på fast egendom. Arrangören är ekonomisk ansvarig för de skador som kan uppkomma i samband med arrangemangen. RÖKNING ÄR FÖRBJUDEN! Kultur & Fritid s enheten minidis02

39 Kfn Sidan 39 av minidis02

40 Kfn Sidan 40 av Kultur & Fritidsenheten Föreskrifter för lokaluthyrning med nyckelkvittens Gymnastik- och sporthallar 1. Ledare för grupp som önskar disponera lokal skall vara myndig och är personligen ansvarig för ordningen i lokalen. Nyckeln förvaras på så sätt att den inte kan utnyttjas av obehöriga. OBS! NYCKELN FÅR INTE KOPIERAS! 2. Ledaren ansvarar för öppning och stängning. Det nedre låset på ytterdörren används. 3. Hyresgästen disponerar bara den tid och lokal som är inbokad hos kultur & fritidsenhetens lokalbokning. För föreningar gäller att ansvarig ledare ska vara närvande under hela nyttjandetiden (dvs komma först och gå sist). 4. Ytterdörrarna skall hållas låsta under den tid verksamhet pågår. 5. Obehöriga får ej släppas in i lokalerna och rökning är ej tillåten. 6. Efter varje aktivitet grovstädas och iordningställes lokalerna. Grovstädning innebär: Återställa redskap och verksamhetsmaterial på anvisad plats, släng allt löst skräp i papperskorgen. 7. Vid sista förhyrning eller när någon efterföljande grupp ej anlänt skall följande kollas: -att fönster är stängda. -att lyset är släckt. -att kranar, duschar m.m. är avstängda. -att dörrar är låsta och lokalerna utrymda. 8. Hyresgästen är ekonomisk ansvarig för de skador som kan uppkomma i samband med uthyrningstillfället. 9. Eventuella skador anmäls på tel , till kultur & fritidsenhetens expedition påföljande dag. Akut skada anmäles omgående till Rapid bevakning och då ska anges "skaderapport i Upplands-Bro kommun". Rapid Må-To Fre Jour övrig tid 10. När aktivitetsperioden är avslutad skall nycklarna återlämnas till kultur & fritidsenheten. Dock senast 15 juni. För borttappad eller för sent återlämnad nyckel uttages en avgift på 400 resp. 200 kronor. Hyresgästen kan även förlora möjligheten att förnya sitt abonnemang till nästa år. Nyckel0201

41 Kfn Sidan 41 av Kultur & Fritidsenheten Föreskrifter för lokaluthyrning Bro sporthall 1. Ledare för grupp som önskar disponera lokal skall vara myndig och är personligen ansvarig för ordningen i lokalen. 2. Hyresgästen disponerar bara den tid och lokal som är inbokad hos kultur & fritidsenhetens lokalbokning. För föreningar gäller att ansvarig ledare ska vara närvande under hela nyttjandetiden (dvs. komma först och gå sist). 3. Ytterdörrarna och nödutgångsdörrar skall hållas låsta under den tid verksamhet pågår. 4. Obehöriga får ej släppas in i lokalerna och rökning är ej tillåten. 5. Efter varje aktivitet grovstädas och iordningställes lokalerna. Grovstädning innebär: Återställa redskap och verksamhetsmaterial på anvisad plats, släng allt löst skräp i papperskorgen. 6. Vid sista förhyrning eller när någon efterföljande grupp ej anlänt skall följande kollas: -att fönster är stängda. -att lyset är släckt. -att kranar, duschar m.m. är avstängda. -att dörrar är låsta och lokalerna utrymda. 7. Hyresgästen är ekonomisk ansvarig för de skador som kan uppkomma i samband med uthyrningstillfället. 8. Eventuella skador anmäls direkt till Brohusets reception eller på tel , till kultur & fritidsenhetens expedition påföljande dag. Akut skada anmäls omgående till Rapid bevakning och då ska anges "skaderapport i Upplands-Bro kommun". Rapid Må-To Fre Jour övrig tid

42 Kfn Sidan 42 av Kultur & Fritidsenheten TIBBLEGÅRDEN Hyresgästen skall efter uthyrning och aktiviteter Återplacera möbler och annan utrustning på ursprunglig plats. För möbler se skiss på insidan av dörren på stolsförrådet. Torka av borden. Sopa golven och lägg soporna i plastsäck. Soporna kastas i soptunnorna utanför. OBS! Ej i containern som endast är avsedd för papper OBS GOLVET! Se bifogat separat skötselråd. Köket skall städas och iordningställas av hyresgästen. Städförråd finns vid toaletten. Hyresgästen ska informera sig om utrymningsplanen och kontrollera att utrymningsvägnarna är tillgängliga. Hyresgästen ska även informera sig om lokalens inomhusbrandpost och (handbrandsläckare). Eventuella skador anmäls till nyckelutlämnaren eller lokalbokningens expedition påföljande dag. Akut skada anmäls omgående till Rapid bevakning på tel och då ska anges "skaderapport i Upplands-Bro kommun". Tibbleg02 Kultur & Fritid Tibbleg02

43 Kfn Sidan 43 av Brandkåren Attunda Gemensam räddningstjänst för kommunerna Järfälla Sollentuna Upplands Bro Upplands Väsby Vägledning Tillfällig förläggning Nr: BA N3-3 Upprättat av: Jens Ärlebrant Datum: Godkänt av: Jens Ärlebrant 1. Bakgrund och syfte Vid större idrottsarrangemang och liknande finns det ett behov av tillfällig förläggning i lokaler som normalt inte är till för övernattning. Formellt sett är en tillfällig förläggning, i en lokal som inte är avsedd för övernattning, en tillfällig ändring av verksamheten (PBL 8 kap 1 3p). En tillfällig ändring av verksamheten kan kräva ett beslut eller medgivande från byggnadsnämnden. Brandförsvaret är brandsakkunnig kommuns byggnadsnämnd och redovisar i denna riktlinje under vilka förutsättningar brandförsvaret kan ge medgivande om tillfällig förläggning. 2. Ansvar Den som arrangerar den tillfälliga förläggningen ansvarar helt och hållet för säkerheten. Medgivande från kommunens byggnadsnämnd eller brandförsvaret innebär inte att arrangörens ansvar blir mindre. Detta fråntar dock inte lokalupplåtarens ansvar att se till att lokalen är lämpligt för sitt ändamål. 3. Kunskap Arrangören skall ha kunskap och erfarenhet som motsvarar ansvaret. Saknar arrangören av den tillfälliga förläggningen kunskap och erfarenhet för att kunna ta ansvaret för säkerheten, skall brandsakkunnig anlitas. Vägledning 1 (6) Tillfällig förläggning BA N3-3

44 Kfn Sidan 44 av Brandkåren Attunda Gemensam räddningstjänst för kommunerna Järfälla Sollentuna Upplands Bro Upplands Väsby 4. Organisation Arrangören skall ha en organisation som leder, följer upp och kontrollerar förläggningsverksamheten. Organisationen och dess arbete skall kompensera de avsteg i brandskydd som finns jämfört med det brandskydd som krävs för en förläggning. 4.1 Ledning Arrangören ansvarar för att personalen har tillfredsställande kunskap och utbildning för att bete sig och agera på ett riktigt sätt vid brand/utrymningssituation, att personalen kan hantera den brandsläckningsutrustning som finns i lokalen, att personalen har kunskap om de brandtekniska installationerna, att de brandtekniska installationerna är kontrollerade och att de fungerar, att de övernattande fått information så att de kan agera på ett tillfredsställande sätt. Det skall alltid finnas en utsedd brandskyddsansvarig i tjänst. Detta ansvar skall läggas på den person som har de högsta befogenheterna under förläggningen. 4.2 Information till brandförsvaret Följande information skall skickas till brandförsvaret (blankett B 3 bör användas). uppgifter om arrangör huvudansvarig med telefonnummer. tjänstgörande säkerhetsansvariga med telefonnummer förläggningsobjekt och vilka lokaler som nyttjas samt antal sovplatser tider för nyttjandet redovisning över hur kontroll av de brandtekniska installationerna skall utföras redovisning över hur bevakningen skall organiseras 4.3 Möta första räddningsstyrka Arrangören skall kunna hantera utrymning själv. Då brandförsvaret larmats skall personal som arrangerar förläggningen möta upp första räddningsstyrkan vid larmadressen. Följande information bör kunna lämnas. vad som har hänt hur många personer som är kvar inne vart återsamlingsplatsen är för de som utrymt ritning över aktuellt våningsplan med information om var förläggning sker Vägledning 2 (6) Tillfällig förläggning BA N3-3

45 Kfn Sidan 45 av Brandkåren Attunda Gemensam räddningstjänst för kommunerna Järfälla Sollentuna Upplands Bro Upplands Väsby 5. Byggnadstekniskt brandskydd 5.1 Utrymningsvägar och vägledande markering Det skall finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar. Utrymningsvägarna skall vara lätt öppningsbara från insidan utan nyckel eller annat redskap. Övernattningslokalen bör ligga i markplanet. Utrymningsvägar och väg till utrymningsväg skall vara försedd med vägledande markering, med symboler enligt AFS 1997:11, i form av belysta eller genomlysta skyltar. Skyltarna skall vara försedd med nödström via centralt eller lokalt batteri. I lokal, t ex skolsal, där högst 15 personer sover kan avsteg från krav på vägledande markering godtas. 5.2 Brand- och utrymningslarm Förläggningslokalerna och lokalerna inom samma brandcell som förläggning sker skall vara försedda med heltäckande brand- och utrymningslarm. Brand- och utrymningslarmanläggningen skall uppfylla de tekniska kraven i Brandkåren Attundas styrdokument Brandoch utrymningslarm. Det skall observeras att där människor sover skall hörbarheten vara minst 75 db(a) vid huvudkudden Brandvarnare För lokal som har dörrförbindelse direkt till det fria kan brandvarnare godtas istället för brand- och utrymningslarm. Brandvarnaren skall finnas i de lokaler övernattning sker samt i angränsande lokaler som har dörrförbindelse till lokalerna med övernattning Sprinkler Byggnader, som är försedda med automatiks vattensprinkler men som saknar automatiskt brandlarm med rökdetektorer, godtas om övernattningslokalerna är försedda med brandvarnare Vakande vakt För lokal som ligger i markplan och i de fall det är fråga om övernattning för maximalt 25 personer kan vakande vakter godtas i stället för brandvarnare och brandlarm. Vid tillfällig förläggning för fler än 100 personer och/eller tillfällig förläggning i andra plan än markplanet skall det finnas minst två vakande vakter som gör bevakningsronder under tiden människor sover i förläggningen. Dessa vakande vakter kompenserar inte brister vad gäller automatiskt brand- och utrymningslarm. Vakterna skall vara väl insatt i brandskyddsorganisationen och de ordningsregler som gäller samt väl insatt i det byggnadstekniska brandskyddet. Vägledning 3 (6) Tillfällig förläggning BA N3-3

46 Kfn Sidan 46 av Brandkåren Attunda Gemensam räddningstjänst för kommunerna Järfälla Sollentuna Upplands Bro Upplands Väsby 5.3 Brandredskap Det skall finnas brandredskap i form av handbrandsläckare eller inomhusbrandpost lättillgängligt och väl markerat. Var man än befinner sig i lokalerna skall avståndet till närmaste brandredskap vara högst 25 m. 6. Ordningsregler Arrangören skall upprätta ordningsregler för att minska risken för brands uppkomst och för att minska konsekvenserna vid brand, samt för att underlätta utrymning. Följande regler bör finnas. rökning är förbjuden inom och i anslutning till byggnaden brandfarlig vara får inte hanteras i byggnaden bänkar, bord och stolar samt brännbart material får inte placeras i korridorer eller i trapphus matlagning och kaffekokning och liknande är förbjudet i förläggningslokaler sopsäckar och brännbart material placeras i avsedda utrymmen uppställning av husvagnar och container och dylikt får ej ske inom avståndet 9 m från byggnaden, samt får ej utgöra hinder för brand- eller ambulansfordon 7. Placering av sovplatser Sovplatsernas placering och antalet sovplatser som kan anses tillfredsställande bör följa måtten i följande skiss. Vägledning 4 (6) Tillfällig förläggning BA N3-3

Vägledning Tillfällig förläggning

Vägledning Tillfällig förläggning Vägledning Tillfällig förläggning Nr: BA N3-3 Upprättat av: Bjarke Rosenberg Datum: 2012-05-14 Godkänt av: Bjarke Rosenberg 1. Bakgrund och syfte Vid större idrottsarrangemang och liknande finns det ett

Läs mer

Regler för tillfällig förläggning

Regler för tillfällig förläggning Sidan 1 av 5 2010-03-02 Regler för tillfällig förläggning Inom Borlänge, Falun, Gagnef och Säters kommuner 1. Bakgrund och syfte Sedan slutet av 1970-talet har skolor och liknande lokaler, barnstugor,

Läs mer

PM Tillfällig förläggning

PM Tillfällig förläggning Södertörns brandförsvarsförbund PM Tillfällig förläggning Nr: 606 Upprättad Datum: 2006-12-07 Bakgrund och syfte Vid större idrottsarrangemang eller liknande finns det ett behov av tillfällig förläggning

Läs mer

Säkerhetsbilaga Tillfällig övernattning i Halmstads kommuns skollokaler

Säkerhetsbilaga Tillfällig övernattning i Halmstads kommuns skollokaler Säkerhetsbilaga Tillfällig övernattning i Halmstads kommuns skollokaler TEKNIK- & FRITIDSFÖRVALTNINGEN Bakgrund och syfte Vid övernattning i lokaler som i normalfallet används för annan verksamhet kallas

Läs mer

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning PM RÄDDNINGSTJÄNSTERNA I KALMAR LÄN AG Förebyggande F 2 Beslutad 2001-12-12, Bilaga 1 och 2 reviderade 2004-08-19 Sid 1(6) Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Läs mer

KIRUNA RÄDDNINGSTJÄNST

KIRUNA RÄDDNINGSTJÄNST KIRUNA RÄDDNINGSTJÄNST Sid. 1 PM Tillfällig förläggning Nr: 003 Datum: 2010-03-01 Bakgrund Vid större idrottsarrangemang eller liknande finns det ett behov av tillfällig förläggning i lokaler som normalt

Läs mer

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten.

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. 1 (5) Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. Inledning Det är vanligt att personer övernattar

Läs mer

Reviderad: 2012-04-05 /AP

Reviderad: 2012-04-05 /AP Internt nr: 04 Upprättad: 2011-05-18 / AR, EN Antagen: 2012-02-01 Reviderad: 2012-04-05 /AP Version 1.0 Externt PM Skäligt brandskydd vid tillfällig övernattning Dokument giltigt t.o.m. 2013-12-31 Detta

Läs mer

Räddningstjänsten informerar 2008-02-04

Räddningstjänsten informerar 2008-02-04 Information angående regler för tillfällig övernattning Räddningstjänsten får ofta frågor om det finns möjlighet att övernatta (tillfällig förläggning) i kommunens lokaler, skolor, idrottshallar, samlingslokaler,

Läs mer

Tillfällig uthyrning av lokaler

Tillfällig uthyrning av lokaler Räddningstjänsten Tillfällig uthyrning av lokaler Allmänt Detta dokument gäller för lokaler som tillfälligt hyrs ut till andra ändamål än de normalt används till, t ex för övernattning, disco, fest etc.

Läs mer

Uthyrningsregler. Bilaga 1

Uthyrningsregler. Bilaga 1 Bilaga 1 Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson POLICY Diarienummer: Ö 2014/215 Datum: 2014-06-18 Författare: Fredrik Nilsson Beslutat av: Förvaltningschef Beslutsdatum: 2014-06-18 Uthyrningsregler

Läs mer

Riktlinjer för lokaluthyrning

Riktlinjer för lokaluthyrning 1 Riktlinjer för lokaluthyrning 2 Innehållsförteckning Kontakt på Kumla kommun 3 Allmänna hyresregler för kommunens lokaler 4 Riktlinjer för lokaluthyrning 4 Brandskydd 6 Städinstruktioner 7 Avbokningsregler

Läs mer

Brandskyddsregler vid tillfällig förläggning

Brandskyddsregler vid tillfällig förläggning Brandskyddsregler vid tillfällig förläggning Datum senast reviderat: 2011-12-01 Bakgrund och syfte Det blir allt vanligare att skolor, idrottshallar, daghem och liknande objekt används vid tillfällig övernattning.

Läs mer

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1).

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1). Policy för uthyrning av Töreboda kommuns lokaler Töreboda kommun har lokaler som utanför ordinarie verksamhet kan hyras ut för olika aktiviteter och arrangemang. Föreningslivet i Töreboda kommun är ett

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig övernattning i skolor och fritidsanläggningar eller liknande

Brandskydd vid tillfällig övernattning i skolor och fritidsanläggningar eller liknande sida 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN Henrik Kindberg, Brandinspektör 054-5402818 henrik.kindberg@karlstad.se Datum Diarienr Händelseid Ert datum Er referens 2012-04-10 160.2012.00264 21607 I

Läs mer

ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING

ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING Skriv ut och fyll i under vilken tidsperiod den tillfälliga övernattningen kommer ske. Datum från Datum till Var: Adress: (Exempelvis skolans namn.) Antal person som

Läs mer

TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR

TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR ÅR 2012 Boka hos 1 Lokalbokningar idrottshallar 0582-685 536 lokalbokningar@hallsberg.se 2 Simhallens kassa 0582-685

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 1 (6) ÖSTRA KRONOBERG

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 1 (6) ÖSTRA KRONOBERG RÄDDNINGSTJÄNSTEN 1 (6) PM 2002 Information och riktlinjer för tillfälliga övernattningslokaler Vid olika typer av arrangemang och tävlingar uppkommer ofta behov av att ordna tillfälliga övernattningsplatser

Läs mer

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 1 Före festen 1:1 Bokning 1:1:1 Vem kan boka? 1:1:2 Kostnader 1:1:3 Avbokning 1:2 Incheckning 1:3 Ljud/Ljus 1.3.1 Porslin 2 Under festen 2:1 Lokal 2:1:1 YtterÖrat

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SÖDERÅSEN

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SÖDERÅSEN SID 1(9) Anvisning för tillfällig övernattning Avsnitt 1-7 i detta dokument utgör anvisningar för tillfällig övernattning. Därefter följer bilagorna som utgör stöd till berörda parter vid en tillfällig

Läs mer

Uthyrning av idrotts- anläggningar

Uthyrning av idrotts- anläggningar Uthyrning av idrotts- anläggningar Taxor, avgifter och regler www.sollentuna.se Taxor och avgifter för nyttjande av idrottsanläggningar i Sollentuna kommun Förord Dessa taxor och avgifter är fastställda

Läs mer

Ordningsregler vid tillfällig övernattning

Ordningsregler vid tillfällig övernattning Ordningsregler vid tillfällig övernattning Olika grupper övernattar ibland i lokaler som inte är avsedda för detta. Det kan vara skolsalar, idrottshallar eller liknande. Det byggnadstekniska brandskyddet

Läs mer

REGLEMENTE (MED TAXOR OCH AVGIFTER) FÖR LOKALBOKNING GÄLLANDE FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2015

REGLEMENTE (MED TAXOR OCH AVGIFTER) FÖR LOKALBOKNING GÄLLANDE FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2015 REGLEMENTE (MED TAXOR OCH AVGIFTER) FÖR LOKALBOKNING GÄLLANDE FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2015 Gymnastiksalar, sporthallar, ishall och andra kommunala anläggningar Fritidskontoret Tfn 026-831 61, 831 65 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Avser Tillfällig övernattning Framtaget av Anders Finn Fastställt av Håkan Lundgren Nr F/04 Avdelning Förebyggande Ersätter nr Datum Rev 12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Inledning Bakgrund Syfte Ansvar

Läs mer

Tillfällig förläggning

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av 2010-10-19 Tillfällig förläggning Detta dokument är framtaget av och innehåller de riktlinjer om skäligt brandskydd som ska följas vid tillfällig förläggning inom skol-, fritids-

Läs mer

Anvisning för tillfällig övernattning

Anvisning för tillfällig övernattning Sida 1 av 9 Anvisning för tillfällig övernattning 1. Inledning Det är vanligt att grupper tillfälligt övernattar i lokaler som inte är avsedda för övernattning, exempelvis skolsalar och idrottshallar.

Läs mer

Sätila Bygdegård. Sätila Bygdegårdsförening. Hyreskontrakt. Org. nummer 802440-4355. Föreningen är ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund

Sätila Bygdegård. Sätila Bygdegårdsförening. Hyreskontrakt. Org. nummer 802440-4355. Föreningen är ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund Sätila Bygdegård Hyreskontrakt Sätila Bygdegårdsförening Org. nummer 802440-4355 Föreningen är ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund 1 Hyreskontrakt Sätila Bygdegårdsförening upplåter härmed Sätila

Läs mer

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc INSTRUKTIONER VID TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktiner brand vid tillfälliga övernattningar.dc Bakgrund När man bygger ett hus utfrmas brandskyddet utifrån

Läs mer

Beskrivning av Utsikten

Beskrivning av Utsikten Brf. Månberget 2009-12-14 Hyr gästrummet Utsikten Beskrivning av Utsikten Rummet har en magnifik utsikt över Mysingen och hamnområdet genom sina stora fönster på långsidan. Här finns matplats för 20 personer

Läs mer

Hyresvillkor för lokaler och idrottsanläggningar.

Hyresvillkor för lokaler och idrottsanläggningar. Hyresvillkor för lokaler och idrottsanläggningar. Innehåll Fritidsenheten... 3 Boka lokal/idrottsanläggning... 3 Bokningsbekräftelse... 3 Avbokning... 4 Begränsningar... 4 Avgift... 4 Fakturering... 4

Läs mer

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil Förening Privat kund ANSÖKAN Träningstid säsongen 201-201 Namn Sektion/avdelning/lag o dyl Utdelningsadress Telefon Telefax Postnr Ort E-post Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid

Läs mer

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 Taxor och avgifter Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 I denna folder finner du upplysningar om vad kostnaden är för att nyttja en samlingslokal eller idrottshall i Lomma kommun. Här finner du även uppgifter

Läs mer

Checklista för kontrollrond

Checklista för kontrollrond Checklista för kontrollrond Dessa listor är allmänt framtagna Komplettera dessa listor med flera kontrollpunkter och överlämna till handläggaren för uppdatering Notera vilka av uppgifterna som ej är relevanta

Läs mer

Riktlinjer och hyror för Konstgräsplanen Ånge IP

Riktlinjer och hyror för Konstgräsplanen Ånge IP Riktlinjer och hyror för Konstgräsplanen Ånge IP Ånge kommun Antaget av Humanistiska nämndens Beredningsgrupp Kultur och Fritid 2013-12-04 Hyror och riktlinjer i kommunalägda anläggningar Från och med

Läs mer

Regler för korttidsuthyrning

Regler för korttidsuthyrning Riktlinjer Regler för korttidsuthyrning Antagna av kommunfullmäktige den 15 september 2015 89/2015 Att gälla från den 1 januari 2016 Tierps kommun 815 80 TIERP Telefon: 0293-21 80 00 www.tierp.se Regler

Läs mer

LOKALHYRA HFF Klubblokal

LOKALHYRA HFF Klubblokal LOKALHYRA HFF Klubblokal HYR HÖRBYS BÄSTA FEST OCH KONFERENSLOKAL. LUFTIGA 120 KVADRATMETER FÖR 10-100 PERSONER. NYLAGT TÅLIGT PARKETTGOLV. BILDKANON OCH FILMDUK FINNS. FUNKTIONELLT KÖK MED SPIS, UGN,

Läs mer

1 Inledning. 2 Ansvar och skyldigheter RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG. 1.1 Bakgrund och syfte. 1.2 Avgränsningar

1 Inledning. 2 Ansvar och skyldigheter RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG. 1.1 Bakgrund och syfte. 1.2 Avgränsningar RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG PM01 Brandskydd vid tillfällig övernattning 1 (9) Skapad av Fastställd av Reviderad av CN CN - Skapad datum Fastställd datum Reviderad datum 2015-10-16 2015-10-16-1 Inledning

Läs mer

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Mars 2005 Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här

Läs mer

Bilagor Dnr. Mesta möjliga rättvisa mellan olika aktiviteter och föreningar/anordnare ska råda.

Bilagor Dnr. Mesta möjliga rättvisa mellan olika aktiviteter och föreningar/anordnare ska råda. Bilagor Dnr Bilaga 3, generella riktlinjer för lokalbokningar Verksamhet för barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning ska prioriteras när det gäller tilldelning av tider i lokaler. Mesta

Läs mer

2015-04-01 LOKALBOKNINGAR. Hedemora kommun. Följande information finns tillgänglig

2015-04-01 LOKALBOKNINGAR. Hedemora kommun. Följande information finns tillgänglig 1 2015-04-01 LOKALBOKNINGAR Hedemora kommun Följande information finns tillgänglig Bokningar av idrottsanläggningar Allmän information bokning av idrottsanläggningar. Regler/hjälpmanual vid bokningar.

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för arrangörer i. Teleborgshallen. Växjö

Säkerhetsföreskrifter för arrangörer i. Teleborgshallen. Växjö Säkerhetsföreskrifter för arrangörer i Teleborgshallen Växjö Teleborgshallen i Växjö Teleborgshallen passar utmärkt för alla inomhusidrotter och som publikarena för såväl matcher, konserter och andra arrangemang.

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

POLICY FÖR UTHYRNING AV FASTIGHETER OCH KYRKOR INOM HUSKVARNA PASTORAT

POLICY FÖR UTHYRNING AV FASTIGHETER OCH KYRKOR INOM HUSKVARNA PASTORAT POLICY FÖR UTHYRNING AV FASTIGHETER OCH KYRKOR INOM HUSKVARNA PASTORAT Fastställt av kyrkorådet 150224 6 Samtliga lokaler i Huskvarna pastorat är i förstahand avsedda för församlingarnas egna verksamheter.

Läs mer

Läger och Brandskyddet i Gymnastik och Rackethallen

Läger och Brandskyddet i Gymnastik och Rackethallen Läger och Brandskyddet i Gymnastik och Rackethallen Vad gör jag om det brinner och hur förhindrar jag att brand uppstår? Instruktion för träningsläger och brandskydd Brandinstruktion BRANDINSTRUKTION I

Läs mer

5lGGQLQJVWMlQVWHQ. 5HJOHUI UWLOOIlOOLJD YHUQDWWQLQJVORNDOHU

5lGGQLQJVWMlQVWHQ. 5HJOHUI UWLOOIlOOLJD YHUQDWWQLQJVORNDOHU 5lGGQLQJVWMlQVWHQ gvwud%ohnlqjh 5HJOHUI UWLOOIlOOLJD YHUQDWWQLQJVORNDOHU %DNJUXQG Vid arrangemang av olika slag uppkommer ofta förfrågningar angående användandet av tillfälliga övernattningslokaler. För

Läs mer

Uthyrningsregler. Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson

Uthyrningsregler. Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson POLICY Diarienummer: GIH 2017/122 Författare: Fredrik Nilsson Beslutat av: Förvaltningschef Beslutsdatum: 2017-03-10 Ersätter: dnr Ö 2014/215, 2014-06-18 Uthyrningsregler

Läs mer

1 Inledning. 2 Ansvar och skyldigheter RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG. 1.1 Bakgrund och syfte. 1.2 Avgränsningar

1 Inledning. 2 Ansvar och skyldigheter RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG. 1.1 Bakgrund och syfte. 1.2 Avgränsningar RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG PM01 Brandskydd vid tillfällig övernattning 1 (6) Skapad av Fastställd av Reviderad av CN CN CN Skapad datum Fastställd datum Reviderad datum 2015-10-16 2015-10-16 2016-12-15

Läs mer

SAMHÄLLSSKYDD. 4.3.13.1 PM Tillfällig övernattning. Andreas Högemark. Andreas Högemark. PM Tillfällig övernattning

SAMHÄLLSSKYDD. 4.3.13.1 PM Tillfällig övernattning. Andreas Högemark. Andreas Högemark. PM Tillfällig övernattning PM Tillfällig övernattning 1/8 Syfte: Ett PM har som syfte att sammanställa och underlätta tolkning från lagstiftning och regelverk, samt även förtydliga räddningstjänstens syn i inom specifika områden.

Läs mer

Läger och Brandskyddet i Gymnastik och Rackethallen

Läger och Brandskyddet i Gymnastik och Rackethallen Läger och Brandskyddet i Gymnastik och Rackethallen Vad gör jag om det brinner och hur förhindrar jag att brand uppstår? Instruktion för träningsläger och brandskydd Brandinstruktion BRANDINSTRUKTION I

Läs mer

Information om brandskyddet till dig som hyresgäst

Information om brandskyddet till dig som hyresgäst Information om brandskyddet till dig som hyresgäst Tänk efter före Det är ofta flera olyckliga omständigheter som tillsammans bidrar till att en brand uppstår och att egendom förstörs eller att människor

Läs mer

Regler och avgifter för uthyrning av kommunägda lokaler

Regler och avgifter för uthyrning av kommunägda lokaler Diarienr: 2015-ks-501 1(5) Regler och avgifter för uthyrning av kommunägda lokaler Allmänt Vid uthyrning av kommunägda lokaler och anläggningar tillämpas tre olika taxekategorier nedan anges taxekategoriernas

Läs mer

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 SID 1 (6) 2014-01-01 Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 Lokalhyra För närvarande utgår ingen moms på lokalhyra. Blå Hallen 60 000:- Gyllene Salen 60 000:- Båda lokalerna 110 000:- Tillkommande

Läs mer

Föreningshuset Gasellen Hellbergssalen

Föreningshuset Gasellen Hellbergssalen Föreningshuset Gasellen Hellbergssalen Hyresvillkor upprättade 2015-02-17. Fastställda av styrelsen för HSB brf. Gasellen per den 2015-04-14. 1 Bokning av lokalen Hellbergssalen Hyresvillkor för Hellbergssalen

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större grundskola. Exemplet

Läs mer

STÄDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOKALER I

STÄDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOKALER I MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM 1 (5) STÄDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOKALER I KÅRHUSET Fastställda av Förvaltningsutskottet 2005-01-12. Generella föreskrifter: MF tillhandahåller sopborstar, sopskyfflar,

Läs mer

Information om Elektron

Information om Elektron Information om Elektron Har du frågor om lokalerna på Elektron kan du under kontorstid kontakta. Vaktmästare/värdinna: Anette Martinsson Tel 0158-275 396, 070-222 48 91 E-mail: anette.martinsson@gnesta.se

Läs mer

Midsommargården. Kontrakt vid tillfällig uthyrning av lokal/lokaler på övervåningen

Midsommargården. Kontrakt vid tillfällig uthyrning av lokal/lokaler på övervåningen Midsommargården Kontrakt vid tillfällig uthyrning av lokal/lokaler på övervåningen Datum för kontrakt: Datum för arrangemang: Beställare: Bokad tid: Bokningen gäller för fest (alkohol får serveras till

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem

Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för ett mindre hotell. Informationen under respektive

Läs mer

Fördelningsprinciper

Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper för idrottsanläggningar Det är en stor efterfrågan på kommunens lokaler och anläggningar för idrottsverksamhet. Därför har kultur- och fritidsnämnden tagit fram

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler

Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större kyrka. Informationen under

Läs mer

UTHYRNINGSMANUAL NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRATS

UTHYRNINGSMANUAL NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRATS UTHYRNINGSMANUAL NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRATS FESTLOKAL DRIFTCHEF: DC@ORAT.NU 0733 45 59 31 1 Före festen 1:1 Bokning 1:1:1 Vem kan boka? 1:1:2 Kostnader 1:1:3 Kontrakt 1:1:4 Avbokning 1:2 Incheckning

Läs mer

Hyreskontrakt Hyresvärdens ex.

Hyreskontrakt Hyresvärdens ex. lördag den 11 april 2009 1/5 Hyreskontrakt Hyresvärdens ex. Var god ange bokningnr vid betalning! Ditt bokningsnr:. Hyresvärd Hyresgäst Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar RBU Halland Produkt

Läs mer

Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013

Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013 STADSLEDNINGSKONTORET SID 1 (6) 2012-01-01 Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013 (Priser för hyra och tillhörande tjänster efter 2013 beslutas under året.) Hyra På hyra utgår för närvarande

Läs mer

Riktlinjer för uthyrning av sporthallar/gymnastiksalar på Lysingskolan och Fridtjuv Bergskolan

Riktlinjer för uthyrning av sporthallar/gymnastiksalar på Lysingskolan och Fridtjuv Bergskolan Riktlinjer för uthyrning av sporthallar/gymnastiksalar på Lysingskolan och Fridtjuv Bergskolan Innehållsförteckning Information 3 Allmänna villkor och regler för all bokning av lokaler och anläggningar

Läs mer

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 1 Före festen 1:1 Bokning 1:1:1 Vem kan boka? 1:1:2 Kostnader 1:1:3 Avbokning 1:2 Incheckning 1:3 Ljud/Ljus 1.3.1 Porslin 2 Under festen 2:1 Lokal 2:1:1 YtterÖrat

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR, SERVICEDEPÅ 2014-07-01-2015-06-30 Villkor och avgifter som gäller för nyttjande av kommunala lokaler och anläggningar som bokas via fritidsenhetens lokalbokningssystem

Läs mer

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av Nerikes Brandkår 2010-10-19

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av Nerikes Brandkår 2010-10-19 Sida 1 av 8 Riktlinjer gällande tillfällig förläggning inom skol-, fritids- och liknande anläggningar. Detta dokument är framtaget av Nerikes Brandkår och innehåller de riktlinjer om skäligt brandskydd

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning

Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större vårdanläggning. Informationen under

Läs mer

REGLER FÖR UPPLÅTELSE OCH BOKNING AV FÖRSAMLINGENS LOKALER

REGLER FÖR UPPLÅTELSE OCH BOKNING AV FÖRSAMLINGENS LOKALER PETRUSGÅRDEN, JÄMSHÖG REGLER FÖR UPPLÅTELSE OCH BOKNING AV FÖRSAMLINGENS LOKALER OLOFSTRÖMS KYRKA OCH FÖRSAMLINGSGÅRD INNEHÅLLSFÖRTECKNING Planskiss, Petrusgården 3 Planskiss, Olofströms församlingsgård

Läs mer

Där ej annat anges avser taxorna kostnad per timme i kr. För- och eftersäsong Privat Förening Skolor. Privat Förening Skolor

Där ej annat anges avser taxorna kostnad per timme i kr. För- och eftersäsong Privat Förening Skolor. Privat Förening Skolor BILAGA 2a TAXOR 2009 INOMHUSANLÄGGNINGAR taxor gällande från 2009 Där ej annat anges avser taxorna kostnad per timme i kr. Eriksdalshallen 540 330 230 540 330 350 Idrottshall > 700 kvm 430 270 230 430

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större industri. Exemplet

Läs mer

REGLER FOR UTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER

REGLER FOR UTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER NORA KOMMUN REGLER FOR UTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER Antagen av kommunfullmäktige 1997-12-16, 153. Reviderad senast: Kommunfullmäktige 2012-06-13, 117 Fördelningsprinciper för uthyrning av lokaler Halltider

Läs mer

AVGIFTER FÖR UTHYRNING AV KBS KLUBBHUS

AVGIFTER FÖR UTHYRNING AV KBS KLUBBHUS AVGIFTER FÖR UTHYRNING AV KBS KLUBBHUS 2013-11-25 KBS MEDLEM Bokningsavgift 400:- 500:- Hyra 600:- 4000:- Deposition 1000:- 2000:- TOTALT 2000:- 6500:- Återbetalas efter godk. avsyning 1000:- 2000: EJ

Läs mer

1. RIKTLINJER FÖR KORTTIDSUTHYRNING

1. RIKTLINJER FÖR KORTTIDSUTHYRNING 1 (100226 ) Uthyrning av lokaler i församlingsgården 1. RIKTLINJER FÖR KORTTIDSUTHYRNING 1.1 Bakgrund Som öppen folkkyrka vill församlingen även ha öppna församlingslokaler. Dessa är i första hand till

Läs mer

Regler för lån av Verum

Regler för lån av Verum Regler för lån av Verum Fastställd av: V-Styret 28 april 2015 Sida 1 (12) Information Bokning kan ske max en månad i förväg och senast tre dagar innan arrangemanget om inget annat bestäms med Verdinnan.

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 BRANDSKYDDSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för arrangörer i. Tipshallen. Växjö

Säkerhetsföreskrifter för arrangörer i. Tipshallen. Växjö Säkerhetsföreskrifter för arrangörer i Tipshallen Växjö Tipshallen i Växjö Breddidrotten och elitidrotten samsas sida vid sida. Knattelag, flicklag, damlag, seniorlag, lag långt ner i seriesystemet - alla

Läs mer

Reglemente för lokalbokning med taxor och avgifter Gällande från och med 1 juli 2016

Reglemente för lokalbokning med taxor och avgifter Gällande från och med 1 juli 2016 Reglemente för lokalbokning med taxor och avgifter Gällande från och med 1 juli 2016 Gymnastiksalar, sporthallar, ishall och andra kommunala anläggningar Fritidskontoret Tfn 026-831 61, 831 65 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Systematiskt Brandskyddsarbete Originalpärm Detta dokument är framtaget av Södra Stockholms Folkhögskola hösten 2010 Brandskyddspolicy Vi på Södra Stockholms

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en vårdanläggning. Exemplet är

Läs mer

HYRESREGLER/ORDNINGSFÖRESKRIFTER

HYRESREGLER/ORDNINGSFÖRESKRIFTER Hyresregler/ordningsföreskrifter för kommunala anläggningar Beslut taget i kommunfullmäktige den 7 april 2014, 33 Hyresregler/ordningsföreskrifter för kommunala anläggningar Följande regler gäller: 1.

Läs mer

Policy för uthyrning av sammanträdeslokaler m.m. i Vallentuna kommun

Policy för uthyrning av sammanträdeslokaler m.m. i Vallentuna kommun ANTAGEN I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-04-11 31 4.6.1 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011 Policy för uthyrning av sammanträdeslokaler m.m. i Vallentuna kommun Innehåll 1. Lokalpolicy Vallentuna kommun... 1 2. Lokaler

Läs mer

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20.

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20. Välkommen 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog» Hur arbetar vår förening med SBA?» Tips och lärdomar för att skapa en säker och trygg anläggning

Läs mer

Årshjul och former för dialog och samverkan med föreningar

Årshjul och former för dialog och samverkan med föreningar 2015-03-30 SID 1/6 Årshjul och former för dialog och samverkan med föreningar 1. Kontaktvägar/ ingångar a) till Idrott- och friluftsenheten (IoF); frågor om - bokningar och tider: lokalbokning@vallentuna.se

Läs mer

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg. Kemihuset Kortfakta Adress: Linnaeus väg 10 Anläggninsnummer: J0008004 Byggår: 1963 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Biologihuset heter Lars Karlsson. Det är jag

Läs mer

Regler för lån av festlokaler i V-huset

Regler för lån av festlokaler i V-huset Regler för lån av festlokaler i V-huset Allmänt I V-huset är V-café är anpassat för att vara uppehållslokal för studenter som läser på LTH. V- husets foajé är en allmän kommunikationsyta för studenter,

Läs mer

Midsommargården. Kontrakt vid tillfällig uthyrning av lokal/lokaler. Aktivitet (slutet sällskap): Lokal/lokaler: Faktureringsadress:

Midsommargården. Kontrakt vid tillfällig uthyrning av lokal/lokaler. Aktivitet (slutet sällskap): Lokal/lokaler: Faktureringsadress: Midsommargården Kontrakt vid tillfällig uthyrning av lokal/lokaler Datum för kontrakt: Datum för arrangemang: Beställare: Bokad tid: Aktivitet (slutet sällskap): Lokal/lokaler: Ansvarig person: Personnummer:

Läs mer

Reglemente för Föreningens lokaler

Reglemente för Föreningens lokaler Reglemente för Föreningens lokaler Antaget:? Ändrat: 2013-10-01 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Denna instruktion innehåller bestämmelser om nyttjande, drift, skötsel, underhåll och uthyrning av de lokaler

Läs mer

1 (5) TAXOR 2012. I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser. Subventioner vid Glysisvallen AB:s anläggningar

1 (5) TAXOR 2012. I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser. Subventioner vid Glysisvallen AB:s anläggningar 1 (5) 20120101 TAXOR 2012 I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser Subventioner vid Glysisvallen AB:s anläggningar 20120101 2 (5) Hyressättning i kommunala gymnastiksalar, idrottshallar

Läs mer

Fördelningsprinciper och prioriteringsordning gällande tilldelning av tider i Skönvikshallen och kommunens gymnastiklokaler

Fördelningsprinciper och prioriteringsordning gällande tilldelning av tider i Skönvikshallen och kommunens gymnastiklokaler [1] Fördelningsprinciper och prioriteringsordning gällande tilldelning av tider i Skönvikshallen och kommunens gymnastiklokaler Antagen av kommunfullmäktige 2016-06-13 [2] Prioriteringsordning gällande

Läs mer

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Sida 1 av 6 PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Gäller fr o m 2014-01-01 Bildarkivet gäller fr 2011-12-01 Allmänna anvisningar För olika brukarkategorier har olika

Läs mer

Naturvetarhuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Johan Bures väg 14. Anläggninsnummer: J0008002. Byggår: 1966. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Naturvetarhuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Johan Bures väg 14. Anläggninsnummer: J0008002. Byggår: 1966. Arkitekt: Hans Brunnberg. Naturvetarhuset Kortfakta Adress: Johan Bures väg 14 Anläggninsnummer: J0008002 Byggår: 1966 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Naturvetarhuset heter Peter Lundvall.

Läs mer

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 POLICY & RIKTLINJER Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver

Läs mer

Villkor fo r uthyrning av Hja lmsjo Arena

Villkor fo r uthyrning av Hja lmsjo Arena Villkor fo r uthyrning av Hja lmsjo Arena 1. Ansvarig ledare Som ansvarig ledare godkänns endast myndig person. Det åligger den ansvariga ledaren att se till att villkoren i detta dokument efterföljs.

Läs mer

L a t h u n d. för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox

L a t h u n d. för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox L a t h u n d för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox Vad innebär hallvärdskapet och vad är syftet med det? Pixbo Wallenstam har ett avtal med kommunen som ger oss rätt att

Läs mer

MIT-huset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Campustorget 5. Anläggninsnummer: J0008019. Byggår: 1992. Arkitekt: A. Olsson & Sjödin. Byggnadsbeskrivning

MIT-huset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Campustorget 5. Anläggninsnummer: J0008019. Byggår: 1992. Arkitekt: A. Olsson & Sjödin. Byggnadsbeskrivning MIT-huset Kortfakta Adress: Campustorget 5 Anläggninsnummer: J0008019 Byggår: 1992 Arkitekt: A. Olsson & Sjödin Allmänt Byggnadsbeskrivning Jag som är husansvarig för MIT-huset heter Tomas Andersson Image

Läs mer

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01 Taxor och avgifter vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar Gäller från och med 2013-05-01 Fastställda av Kultur- och fritidsnämnden 1 INFORMATION

Läs mer

DRUIDGÅRDEN. Gamla Björlandavägen GÖTEBORG Telefon

DRUIDGÅRDEN. Gamla Björlandavägen GÖTEBORG Telefon DRUIDGÅRDEN Gamla Björlandavägen 95 417 20 GÖTEBORG Telefon 031 23 79 22 Planritning och interiörbilder över lokalerna Matsal med bord och stolar för 80 personer Kök med utrustning för 80 kuvert. Telefon.

Läs mer

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Styrdokument Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.11) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 108 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer