SKOGSMYRAGATAN. Informationsskrift till dig som bor på Skogsmyragatan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKOGSMYRAGATAN. Informationsskrift till dig som bor på Skogsmyragatan"

Transkript

1 SKOGSMYRAGATAN Informationsskrift till dig som bor på Skogsmyragatan 2015

2 INNEHÅLL Inledning 1. Styrelse 2. Årsmöte 3. Ekonomi 4. Försäljning 5. Värme 6. Trafk 7. Parkering 8. Sopor 9. Rökning 10. Bastu 11. Grovtvättstuga 12. Hyra av kvarterslokaler 13. Gym 14. Skyddsrum 15. Städning, snöröjning och sandning 16. Vatten 17. Tillsynsmans uppgifter 18. Rabatter 19. Anslutning av TV 20. Husdjur 21. Utlåning av materiel 22. Släpvagn Bilaga 1 Källsortering Bilaga 2 Städning av gemensamma områden Bilaga 3 Ordningsregler för kvarterslokalen Bilaga 4 Uthyrning av släpvagn

3 SKOGSMYRANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Välkommen till Skogsmyragatan Detta kompendium innehåller bestämmelser, råd och anvisningar till oss som bor på Skogsmyragatan. Området, som är en samfällighet, består av 84 bostadsfastigheter. Några fastigheter (13 st) har sina garage på den egna tomten. Övriga (71 st) har dem i garagelängor som ägs av samfälligheten. Inom samfälligheten fnns två kvartersgårdar som också är skyddsrum. I den största kvartersgården (Kvarterslokal 1) fnns grovtvättstuga, bastu, bordtennisrum samt ett rum upplåtet till samfällighetens gymförening. Den mindre gården (Kvarterslokal 2) är utrustad till festlokal för ca 48 personer. Samfälligheten äger gångvägar, lekparker, parkeringar, grönytor och det sekundära fjärrvärmenätet inom området. Kommunen äger gatan Skogsmyragatan och respektive fastighetsägare äger sin tomt. Att bo i en samfällighet innebär en mängd fördelar. Man får tillgång till gemensamhets-lokaler och service, central hantering av exempelvis värme och vatten. Genom att vi är många medlemmar kan vi erhålla rabatter och förmånligare villkor vid olika typer av upphandling. Men det ställer också en del krav på oss som är medlemmar. Man kan inte alltid få igenom den egna viljan utan måste vara beredd att kompromissa och ta hänsyn till övriga medlemmar. Man måste vara beredd att ställa upp på gemensamma aktiviteter som städdagar och rätta sig efter de bestämmelser som gäller för samfällighetens gemensamma delar så som trafk och parkering, utnyttjade av kvarterslokalerna och samfällighetens egendom. För aktuell information rörande styrelsens sammansättning, tillsynsman, vem som lämnar ut nycklar mm samt datum för gemensamma aktiviteter som årsmöten och städdagar hänvisas till anslagstavlan vid entrén till kvarterslokal 1 eller till hemsidan: https://sites.google.com/site/skogsmyragatan/utbildningsaktiviteter-2009

4 1. STYRELSE Styrelsen består av sju ledamöter och en suppleant. Årsmötet väljer styrelsen. Ordföranden väljs av årsmötet för ett år. Övriga ledamöter väljs för två år och ca hälften av medlemmarna i styrelsen väljs vartannat år för att tillgodose kontinuiteten. (Kompletteringsval för ett år sker då någon lämnat styrelsen under sin mandatperiod). Uppdragen i styrelsen, (v.ordförande, kassör och sekreterare), tillsätts av styrelsen. 2. ÅRSMÖTE Verksamhetsåret i samfällighetsföreningen löper kalenderårsvis från 1 januari till och med 31 december. Årsmöte hålls varje år mellan Kallelse sker genom meddelande minst två veckor i förväg. Vid behov kan medlemmarna kalla till extra årsmöte. 3. EKONOMI Samfällighetsavgift inbetalas enligt av årsmötet fastställd debiteringslängd. Förfallodagar är 1/2, 1/5, 1/8 och 1/11. Vid betalning efter förfallodagen uttages dröjsmålsavgift. Om betalningssvårigheter uppstår, tag då kontakt med kassören i god tid före förfallodagen. Avgifter och hyror beslutas på årsmötet. 4. FÖRSÄLJNING Vid försäljning av fastighet skall kassören kontaktas för vattenavläsning före avfyttning. Nycklar till föreningsgård och tvättstuga skall lämnas till den nye ägaren. Nyckel till förhyrt motorvärmaruttag skall lämnas till kassören. 5. VÄRME Värmekostnaden tas ut efter mall avseende kvadratmeter bostadsyta. Vid tillbyggnad eller ombyggnad skall anmälan härom göras till kassören och tillsyningsmannen. Samfällighetens fastigheter är anslutna till kommunens fjärrvärmenät. Värmeväxling sker från kommunens primärnät till vårt sekundärnät. Allt detta sker i undercentralen som är belägen i en av garagelängorna som ligger i områdets centrala del. Före tappning av värmesystem eller vid läckor kontaktas tillsyningsmannen eller styrelsemedlem 6. TRAFIK För allas trevnad och för att minimera olycksrisken är all motortrafk förbjuden inom samfälligheten. Behörig trafk är tyngre transporter, räddningstjänst eller sjuktransport. Hastigheten på Skogsmyragatan är begränsad till 30 km/tim. Vänligen respektera detta! 7. PARKERING Eftersom det är ont om parkeringsplatser skall de boende på gatan i största möjliga utsträckning parkera sina fordon i garage eller på hyrda platser. Parkering utanför markerade platser inom området är förbjuden. Extra p-plats kan hyras i mån av tillgång av ägare till fastighet i Skogsmyrans samfällighet för extra bil som är skattad och försäkrad. Förtur till Samfällighetsföreningens bilparkeringsplatser har fastighetsägare som för sitt hushåll använder två bilar, vilket innebär att fastighetsägare med endast en bil får hyra parkeringsplats tills hushåll med två bilar behöver parkeringsplatsen. Fastighetsägare som utnyttjar sitt garage till annat än parkering av fordon (exv förråd) medges inte hyra någon extra plats. Husvagn och husbil får inte permanent ställas upp på parkeringsplatsen. Om husvagn eller husbil inte menligt inkräktar på bredvidliggande parkeringsplatser må de ställas upp max 24 timmar för ilastning/urlastning/städning. Gästparkering fnns på anvisad plats vid varje garagegrupp. Gästplats skall ej användas av boende på gatan. Kontrollavgift kan komma att tas ut då fordon felparkerats. I garagelängorna får ej förvaras gasoltuber eller bensin utöver det som fnns i fordonets ordinarie tank eller andra brandfarliga vätskor och material. Ej

5 heller får kylskåp, frysskåp, extra värmeelement eller andra elkrävande föremål installeras. Används motorvärmare och/eller kupévärmare skall dessa anslutas via en timer. Vänligen respektera detta! 8. SOPOR Soprummen är avsedda för de 71 hushåll som ej har egen sophämtning. Vi har källsortering av sopor och kompostering av matavfall inom samfälligheten. (Se bilaga 1). Soprummen är avsedda för hushållssopor. Grovsopor och tidningar skall lämnas till Återbruket. All nödvändig information om kompostering (Mulljakten) och soptaxa för de 13 hushållen med egen sophämtning se: 9. RÖKNING Rökförbud råder i alla utrymmen i båda kvarterslokalerna 10. BASTU Bastun hålls öppen för gratis bastubad för samfällighetens medlemmar på fredagar under tider som anslås vid bastun. Bastun kan bokas för enskilt bruk på lista vid bastun. Bastuavgift betalas i samband med kvartalsavgiften. Uppvärmning av bastun tar ca: en timme. Efter bastubad städas bastun av låntagaren. Bastudörren lämnas öppen. 11. GROVTVÃTTSTUGA Bokningslista för bruk av tvättstuga fnns i tvättstugan. Tvättavgift betalas i samband med kvartalsavgiften. Efter användning städas tvättstugan av låntagaren. 12. HYRA AV KVARTERSLOKALERNA Festlokalen uthyres endast till boende på Skogsmyragatan för privata sammankomster eller för möten i föreningar i vilka boende är medlemmar. Ansvarig för lokalen skall alltid vara en myndig person boende på Skogsmyragatan. Lokalerna måste städas av den som hyr. Eventuella skador på lokaler eller inventarier betalas av den som hyr. Hyreskostnaden betalas samtidigt med kvartalsavgiften. Ordningsregler för festlokalen framgår av bilaga 3. Bordtennisrummet kan lånas kostnadsfritt. För information om bokning, nycklar till dessa lokaler, se anslagstavlan i kvarterslokal 1 eller på hemsidan. 13. GYM Samfälligheten upplåter ett rum i kvartersgård 1 till Gymföreningen. Gymföreningen är en förening som boende i området frivilligt kan ansluta sig till. Det är sålunda inget som fnansieras genom de gemensamma avgifterna utan bygger på respektive hushålls medlemskap. För närmare information om medlemskap, kostnader, utrustning mm, se hemsidan eller kontakta Ulf Taxén på tfn eller 14. SKYDDSRUM Kvarterslokalerna är tillika skyddsrum. Material för iordningställande av skyddsrum förvaras i lokalerna. 15. STÄDNING, SNÖRÖJNING OCH SANDNING Gemensam städning av området genomförs vid en vår- och en höststäddag. Datum för dessa dagar fastställs av styrelsen och meddelas i brevlådorna och via anslag. Lekplatser, rabatter och gångvägar rensas från ogräs, löv och skräp. Kommunens angränsande områden mot JP Johanssons gata och längs cykel/gångvägar in i området rensas också. Styrelsen ser över vad som behöver göras inför varje städdag. Plogning och sandning av gångvägar inom området sker genom Samfällighetens försorg. Postlådor får inte sättas upp eller föremål ställas upp på gångvägarna så att de försvårar eller hindrar snöröjningen. Trottoarerna längst Skogsmyragatan röjs och sandas genom samfällighetens försorg i den mån inte parkerade fordon hindrar plogningen. Det är i slutändan fastighetsägarna själva som ansvarar för erforderlig snöröjning och sandning på trottoaren utanför fastigheten.

6 Kvartersgårdarna städas enligt ett rullande schema (se bilaga 2). Ansvariga hushåll påminns genom styrelsens försorg. 16. VATTEN Vattenmätare avläses varje år omkring den l/10 Debitering av vattenförbrukningen sker på därnäst följande kvartalsavgift. Saltavhärdning fnns på vattentillförseln. 17. TILLSYNSMANNENS UPPGIFTER Tillsynsmannen har i sina uppgifter utföra kontroll av området. Sköta utrustningen i maskin/pannrummet. Kontrollera soprummen, byta lampor på garagelängorna samt göra eventuella småreparationer på de gemensamma anläggningarna. 18. RABATTER Nedanstående företag lämnar rabatter på utvalda produkter till föreningens medlemmar: Ackes Färgcenter Mälarträ XL Bygg Sten & son Nya Glasmästeriet 19. ANSLUTNING AV TV Samfällighetens fastigheter är anslutna till Tele2:s nät. I nätet distribueras ett grundutbud. Detta kan kompletteras med diverse tillval. För information rörande utbud och priser se: Allt utöver grundutbudet betalas separat av beställaren. Fibernät för distribution av internet, TV och telefoni planeras installeras i området under HUSDJUR Katter får ej springa fritt i området. Katt skall hållas under uppsikt eller vara inomhus. Ägaren till katt som förorenar i sandlådor får betala kostnaden för byte av sand. 21. UTLÃNING AV Samfälligheten äger följande materiel som kan hyras eller lånas vid behov: MATERIEL Hög stege (lånas hos tillsynsman) Liten skottkärra SLÄPVAGN Samfälligheten äger en släpvagn med grindar som kan hyras. Utlämning av nycklar till släpet framgår av anslagstavlan i kvartersgård 1. Bestämmelser för uthyrning framgår av bilaga 4

7 Bilaga l KÄLLSORTERINGSGUIDE FÖR SKOGSMYRAGATANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. KARTONG/PAPPERSFÖRPACKNINGAR Hushållsförpackningar av papper eller kartong skall läggas i denna behållare. Förpackningen skall vara rengjord och hopvikt. Exempel på kartongförpackningar är mjölkkartonger, fingkartonger och äggkartonger. Emballage till hushållsmaskiner, leksaker mm skall lämnas till Återbruket. Materialet levereras till materialåtervinnare som sorterar olika slags pappers och kartongkvaliteter som sedan används för att producera nya förpackningar eller papper. Visste du att ett ton papper motsvarar 14 st. träd? HÅRDA PLASTFÖRPACKNINGAR Samtliga hushållsförpackningar av hårdplast skall lämnas här. Förpackningen skall vara ursköljd. Om förpackningen har skruvlock är det bra om du lägger den separat i behållaren. Ett tips för att minimera utrymmet är att du skär itu förpackningen och stoppar de bägge bitarna i varandra. Plastförpackningarna går till sortering för att till slut bli nya plastprodukter. METALLFÖRPACKNINGAR Alla konservburkar eller plåtförpackningar samlas in separat. Rengör förpackningen och ta gärna ur botten så att det blir lättare att platta ihop den för att minimera utrymmet. Metallen sorteras och blir till slut råvaror till nya produkter. OFÄRGAT GLAS Vitt glas som levereras till glasåtervinning. FÄRGAT GLAS Färgat glas som levereras till glasåtervinning. BATTERIER För återvinning av miljöfarliga avfall. LYSRÖR OCH GLÖDLAMPOR För återvinning av miljöfarliga avfall. TIDNINGAR tas till exempelvis Återbruket. MATRESTER samt övrigt komposterbart läggs i särskild behållare. ÖVRIGT HUSHÅLLSAVFALL Det som inte nämnts, t.ex. mjukplast, krossat porslin, blöjor och dammsugarpåsar läggs i behållaren för hushållsavfall. Respektera att större förpackningar inte får plats i våra behållare, utan skall återvinnas på Återbruket. Om vi inte sköter källsorteringen på rätt sätt erläggs vi straffavgift av företaget som svarar för sophämtningen.

8 Bilaga 2 RULLANDE STÄDSCHEMA FÖR KVARTERSGÅRDARNA. Storstädning av kvartersgårdarna skall göras en gång på våren och en gång på hösten. Städning bör ske någon av veckorna på våren och på hösten. Styrelsen skickar ut påminnelse till berörda hushåll i förväg. Städningen genomförs efter ett rullande schema enligt nedan. Den som bor i ett hus med understruket husnummer är sammankallande och tar kontakt med övriga på samma rad för att komma överens om hur arbetet skall fördelas och när det ska utföras. Den som vid städtillfället upptäcker en brist eller skada, anmäler detta till tillsynsmannen. Samfälligheten tillhandahåller städmateriel genom tillsynsmannen. Nycklar till gårdarna fnns hos tillsynsmannen, ordföranden och kassören. Om någon husägare av någon anledning inte kan närvara vid städtillfallet skall denne själv skaffa fram ersättare. Påminnelse om städning skickas ut till kontaktpersonen i god tid innan städtillfallet. KVARTERSGÅRD 1 KVARTERSGÅRD 2 År Vecka Hus nr städar Hus nr städar 2014 och , 64, 66, 68, 70, 72 74, 76, 78, 80, 82, , 102, 104, , 110, 112, och , 21, 23, 25, 27, 29 14, 16, 18, 20, 22, , 118, 120 6, 8, 10, och , 11, 13, 15, 17, 26 32, 34, 36, 38, 40, 42 2, 4, 41, 43 35, 37, och , 48, 50, 52, 54, 56 1, 3, 5, 7, 58, 60, 44 86, 88, 90, 92 94, 96, 98 VID HÖST OCH VÅRSTÄDNING ÄR OMRÅDET INDELAT I FÖLJANDE STÄDOMRÅDEN:

9 Bilaga 3 ORDNINGSREGLER FÖR UTHYRNING AV FESTLOKALEN I KVARTERSGÅRD 2 Grunder Festlokalen uthyres endast till boende på Skogsmyragatan för privata sammankomster eller för möten i föreningar i vilka boende är medlemmar. Ansvarig för lokalen skall alltid vara en myndig person boende på Skogsmyragatan. Lokalen bokas hos utsett Ombud. Ombudets namn, husnummer och telefon framgår av anslagstavlan i Kvartersgård 1 och på hemsidan. Ombudet för bokningsliggare, utlämnar nyckel och instruktionspärm mot kvittens, kontrollerar att lokalen är i ordning före uthyrning och kontrollerar städning, eventuella skador och behov av anskaffning av inventarier efter uthyrning samt lämnar månatligen rapport till kassören vilken uthyrning som har skett. Lokalen uthyres per dygn, från kl till kl om inget annat överenskommes med Ombudet. Kostnaden per dygn för uthyrning beslutas av Styrelsen och framgår av anslagstavla och hemsida. Kostnaden debiteras Brukaren på kvartalsavgiften. Uthyraren håller med toalettpapper och pappershanddukar till toaletten samt disk- och sköljmedel till diskmaskinen. Uthyraren tillhandahåller också dammsugare, sopborstar och utrustning för våttorkning av golv. Brukaren svarar för övrig förbrukningsmateriel så som handdiskmedel, rengöringsmedel för kök, bord, toalett och golv samt fönsterputs, kökshanddukar och torkdukar, hushållspapper mm. Ordningsregler Lokalen skall städas och återställas enligt instruktion snarast efter användande. Vid dåligt utförd eller utebliven städning, anlitar Samfälligheten en städfrma och debiterar Brukaren för kostnaden. Nyckel och instruktionspärm återlämnas till ombudet snarast efter användandet. Därvid skall rapporteras eventuella fel och brister som upptäckts samt eventuellt uppkomna skador eller förstört/saknat husgeråd och inventarier. God ordning skall upprätthållas i lokalen under sammankomsten Musik får inte inte spelas efter kl Rökning är förbjuden i lokalerna utan skall ske utanför ingången där kärl för fmpar och aska fnns uppsatta Vid gästers vistelse utanför lokalen, skall grannars tomter respekteras och ljudnivån efter kl skall hållas i normal samtalston Naturbehov får inte inte uträttas utomhus Skräp, burkar och faskor får inte kastas utomhus Myndig person boende på Skogsmyragatan skall ständigt fnns i lokalen när den utnyttjas av minderåriga Köksutrustningen (diskmaskin, spis, kyl mm) skall användas enligt förekommande instruktion. Kylen skall vara avslagen, tömd, städad och urtorkad efter användandet. Elektrisk utrustning skall vara avslagen samt levande ljus släckta, fönster stängda och belysningen släckt när lokalen lämnas och låses för kvällen.

10 Bilaga 4 UTHYRNING AV SLÄPVAGN Lastmått 125 x 252 cm Totalvikt 750 kg, max last 530 kg Släpvagnen är obromsad Släpet har dubbade hjul på vintern Försäkring: Länsförsäkringar Regnummer SWN 400 Överbelasta inte släpet! Max tillåten hastighet För motorfordon där släpvagnens totalvikt (eller tjänstevikt när vagnen inte är lastad) inte överstiger halva dragfordonets tjänstevikt För motorfordon där släpvagnens totalvikt (eller tjänstevikt när vagnen inte är lastad) överstiger halva dragfordonets tjänstevikt Släpet uthyres halvdag ( , eller ) alternativt dygn ( , , eller ) Hyran är 40 kr per halvdygn, 120 kr för dygn. Avgiften förs upp på kommande kvartalsavgift. Släpet skall innan återlämnandet vara rengjort (sopat och spolat, både fak och utvändigt). Om grus, jord eller annat smutsigt material fraktas på släpet bör en presenning eller skiva läggas i botten för att skydda faket. Villkor för uthyrning av Samfällighetens släpvagn. 1. Släpet kan bokas halvdag ( , eller ) alternativt dygn ( , eller ) 2. Hyran är 40 kr per halvdag eller 120 kr per dygn. Hyran uppföres på kommande kvartalsavgift. 3. Uthyrning sker endast till boende på Skogsmyragatan. 4. Före och efter uthyrning skall den som hyr släpet tillsammans med nyckelutlämnaren kontrollera släpet avseende eventuella skador. 5. Den som hyr släpet skall signera på bokningslistan när nyckeln hämtas ut. Med signaturen accepterar den som hyr släpet att: - släpet inte lastas över max tillåten lastvikt - ersätta skador på släpvagnen med de faktiska kostnaderna. Vid trafkskada ersätter hyraren den självrisk som försäkringsbolaget kräver. - släpet hanteras aktsamt och återlämnas rengjort - släpet låses med medföljande lås om det lämnas utan uppsikt. Gäller även om släpet är kopplat till dragbil. 6. Eventuella skador och brister skall anmälas till nyckelutlämnaren vid återlämnande av släpet

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Runslingan Välkommen och hoppas att du ska trivas här på Runslingan. Runslingan byggdes år 1974 och innehåller 197 hushåll. Detta är ett litet häfte för att veta hur vi gör för att få det

Läs mer

Välkommen till Månstenen

Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen 2007-09-13 Styrelsen Välkommen till Månstenen Syfte Samfällighetsföreningen Månstenen välkomnar Er till vårt område och hoppas att Ni kommer att trivas i vår förening.

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Informationshäfte till nyinflyttade Välkommen och hoppas att du ska trivas här på. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för att veta hur vi gör för

Läs mer

Välkommen till Månstenen

Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen 2011-09-20 Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen hälsar välkommen till vårt område och hoppas att du kommer att trivas i vår förening. Den här informationen

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Samfälligheten Bangården Information och ordningsregler

Samfälligheten Bangården Information och ordningsregler Samfälligheten Bangården Information och ordningsregler 1/5 Inledning Målsättningen med denna skrift är att informera om Samfälligheten Bangården. Den redovisar samtidigt vilka regler som gäller för medlemmarna

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

Välkommen till Liegatan

Välkommen till Liegatan Välkommen till Liegatan - - - - - Hej och välkommen till ditt nya boende på Liegatan! Vi vill i denna mapp ge dig en kort presentation av samfälligheten samt lite information som kan vara bra att känna

Läs mer

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar.

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar. För att alla ska trivas.. Föreningen har sedan den bildades haft som policy att de boende genom egna arbetsinsatser ska bidra till att hålla kostnaden för underhåll på en låg nivå. Detta medför att samtliga

Läs mer

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN Information om Murgrönan Samfällighetsförening i Västerås Organisationsnummer 716412-3205 De 107 fastigheterna

Läs mer

Axets samfällighetsförening

Axets samfällighetsförening Axets samfällighetsförening 1 Innehållsförteckning Presentation av området 3 Föreningsstämma 3 Hemsidan 4 Styrelsen 4 Fibernät 4 Kvartalsavgift 5 Vattenavläsning 5 Städdagar 6 Gemensam bod 6 Sopor och

Läs mer

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 FJÄLLENS SAMFÄLLIGHET Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 Detta informationsblad innehåller: Information om extra stämman 2011 Garage tak Garage portar Städning i området under hela

Läs mer

runslingans samfällighetsförening, torslanda

runslingans samfällighetsförening, torslanda Välkommen till Runslingan! Information till nyinflyttade Hjärtligt välkommen! Vi hoppas att du ska trivas här på Runslingan. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för

Läs mer

Information. för medlemmar i. samfällighetsföreningen Degen

Information. för medlemmar i. samfällighetsföreningen Degen Information för medlemmar i samfällighetsföreningen Degen Uppdaterad år 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 1 Dengens samfällinghetförening s. 2 Försäkring s. 3 Värme och el i garagen s.

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet

Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet På vår hemsida hittar du mer information. www.kvarnberget.nu 1 Området Kvarnberget I Kvarnbergets samfällighet ingår 122 fastigheter och består av fristående hus,

Läs mer

Allmän information och ordningsregler för Buteljens samfällighetsförening

Allmän information och ordningsregler för Buteljens samfällighetsförening Allmän information och ordningsregler för Buteljens samfällighetsförening Viktig information till dig som är medlem i vår samfällighetsförening Fastställda av stämma 2012-09-27 Buteljen Buteljen är en

Läs mer

2006-09-29 Sidan 1 av 6 Boendepärmen

2006-09-29 Sidan 1 av 6 Boendepärmen 2006-09-29 Sidan 1 av 6 Gemensamhetsutrymmen Tvättstugorna Vi har två tvättstugor på vårt område, en i varje PLUS. Tvättstugorna är avgiftsfria och bokas med speciell cylinder märkt med lägenhetsnumret.

Läs mer

BÄCKVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Faktabank

BÄCKVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Faktabank BÄCKVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Faktabank DEN 1 MARS 2015 Innehållsförteckning Vem räknas som medlem? Försäljning av fastighet Samfällighetens utgifter och intäkter Styrelse Föreningsstämma Samfälligheten

Läs mer

Regler och rutiner för boende inom Kålrotens Samfällighetsförening

Regler och rutiner för boende inom Kålrotens Samfällighetsförening Regler och rutiner för boende inom Kålroten Samfällighetsföreningen har bildats i avsiktt att svara för skötsel ochh underhåll av våra gemensamma anläggningar inom kvarteret Kålroten. Verksamheten leds

Läs mer

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11 Information om boendet och föreningen Uppdaterad 2015-03-11 Välkommen till Brf. Lillsjönäs 22-28 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 köpte i april 2008 fastigheten på Barrstigen i Bromma av Stockholmshem.

Läs mer

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING Allmänt Medlemskapet i vår samfällighetsförening följer med ägandet av ditt hus i området. Det är således obligatoriskt av vara medlem. Vi förvaltar själva den samfällda

Läs mer

Välkommen till Snöbräckan

Välkommen till Snöbräckan Välkommen till Snöbräckan På följande sidor finner du allmän information om hur området fungerar, bl.a. med tvättstuga & hobbylokal, vårstädning, höstplockdag och lite annat smått & gott som kan vara bra

Läs mer

Information brf Slagverket blad 1

Information brf Slagverket blad 1 Information brf Slagverket blad 1 Till dig som är nyinflyttad i Slagverket! Välkommen till Axel Swartlings gata och HSB:s bostadsrättsförening Slagverket i Norrköping. Vi hoppas att Du kommer att trivas

Läs mer

Beskrivning av Utsikten

Beskrivning av Utsikten Brf. Månberget 2009-12-14 Hyr gästrummet Utsikten Beskrivning av Utsikten Rummet har en magnifik utsikt över Mysingen och hamnområdet genom sina stora fönster på långsidan. Här finns matplats för 20 personer

Läs mer

Välkommen till. Samfälligheten Silvermossans Villaförening

Välkommen till. Samfälligheten Silvermossans Villaförening Välkommen till Samfälligheten Silvermossans Regler Rättigheter & Skyldigheter för medlemmar. 2016.04.08. Silvermossan Silvermossan är en samfällighetsförening som består av 63 hushåll. Området byggdes

Läs mer

Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar

Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar Brf Lillgärdan 1 Godkänd av styrelsen Sida 1 av 8 Lillgärdsvägen 8 961 50 BODEN Uppdaterad Ansvarig för uppdatering Version 3 2013-10-01 Sekreterare Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Att bo i Brf Ställets Bygata

Att bo i Brf Ställets Bygata Hej och varmt välkommen till! Med denna broschyr vill styrelsen hälsa dig välkommen till vår förening och samtidigt passa på att lämna lite information om ditt nya boende. Informationen är svar på frågor

Läs mer

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Spikverksbladet www.spikverket.se Nr 208 2015-06-18 Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Trevlig midsommar! SPIKVERKET STYRELSE, REVISORER & VALBEREDNING 2014-2015 STYRELSE

Läs mer

INFORMATION OCH TRIVSELREGLER

INFORMATION OCH TRIVSELREGLER INFORMATION OCH TRIVSELREGLER Välkommen till Bostadsrättsföreningen Domarringen 1! Styrelsen har utarbetat Information och trivselregler som ska ses som ett komplement till föreningens stadgar samt till

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall som inte sorteras hos kunden. Föremål av t ex: Planglas Porslin Plast, gummi Trä Metall Farligt avfall Gips Impregnerat trä Dammande material (t ex

Läs mer

NORRA BRATTHAMMARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FRÅN STYRELSEN 2005

NORRA BRATTHAMMARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FRÅN STYRELSEN 2005 NORRA BRATTHAMMARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FRÅN STYRELSEN 2005 Inledning Detta när en omarbetad utgåva som kompletterar den ursprungliga pärm som bifogades fastigheten vid nyförsäljningen, Syftet

Läs mer

Välkommen till BRF Bonifacius

Välkommen till BRF Bonifacius Bostadsrättsföreningen Bonifacius Iliongränden 151, 224 72 Lund, Mail: styrelse@bonifacius.se http://www.bonifacius.se/ Välkommen till BRF Bonifacius Innehåll Hej och välkommen till Brf Bonifacius!...

Läs mer

Bostadsrättföreningen BALDER. Årsredovisning för verksamhetsåret 2012-05-01-2013-04-30

Bostadsrättföreningen BALDER. Årsredovisning för verksamhetsåret 2012-05-01-2013-04-30 Bostadsrättföreningen BALDER Årsredovisning för verksamhetsåret 2012-05-01-2013-04-30 HSB bostadsrättsförening Balder i Haninge K A L L E L S E Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening BALDER i Haninge kallas

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

1. RIKTLINJER FÖR KORTTIDSUTHYRNING

1. RIKTLINJER FÖR KORTTIDSUTHYRNING 1 (100226 ) Uthyrning av lokaler i församlingsgården 1. RIKTLINJER FÖR KORTTIDSUTHYRNING 1.1 Bakgrund Som öppen folkkyrka vill församlingen även ha öppna församlingslokaler. Dessa är i första hand till

Läs mer

Välkommen till samfälligheten Harpunen!

Välkommen till samfälligheten Harpunen! Välkommen till samfälligheten Harpunen! Information till boende i Samfällighetsföreningen Harpunen. Nyinflyttade ombeds skicka ett e- postmeddelande till info@harpunen.se för ytterligare information och

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Samfällighetsföreningen fisktärnan

Samfällighetsföreningen fisktärnan Samfällighetsföreningen fisktärnan Introduktion Detta är ett dokument som innehåller information om vår förening och ger en vägledning över vad ni som medlemmar bör känna till. Historik Fisktärnans samfällighetsförening

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

Östra Mölla Samfällighetsförening. Allmän information - Trivselregler - Ordningsregler

Östra Mölla Samfällighetsförening. Allmän information - Trivselregler - Ordningsregler Östra Mölla Samfällighetsförening Allmän information - Trivselregler - Ordningsregler Innehåll 1. Allmän information 2. Trivselregler / ordningsregler 3. Vanliga frågor 1. Allmän information Allmänt Östra

Läs mer

Regler och råd för fastighetsägare

Regler och råd för fastighetsägare Samfällighetsföreningen Erikslund 1 Regler och råd för fastighetsägare Antagna av årsstämman 1994-03-07 Redigerade av styrelsen 1994-03-21 i enlighet med årsstämmans intentioner. Redigerade av styrelsen

Läs mer

Styrelsen

Styrelsen Östersund Styrelsen 2016-09-16 Information och regler för boende i Brf Nejonögat Östersund 1 Innehållsförteckning Brf Nejonögat.... 3 Lägenheter och lokaler:... 3 Om att bo i bostadsrätt.... 3 Demokrati....

Läs mer

uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening

uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening Allmän information Sjöfruns samfällighet består av radhus och fristående hus på Sjöfruvägen Tomtebo, Umeå. Här finns 76 hushåll. Gemensamma

Läs mer

Välkommen till Bullandö Seglarby

Välkommen till Bullandö Seglarby Välkommen till Bullandö Seglarby Detta är ditt exemplar av Trivselhandboken. Den skapades av Seglarbyns rotelgrupp våren/sommaren 2004, och har sedan dess uppdaterats och redigerats några gånger. Du kan

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt ordningsregler som alla boende är skyldiga att känna till och rätta

Läs mer

Förslag: Ansvarsfördelning Skogsbärens SFF

Förslag: Ansvarsfördelning Skogsbärens SFF Förslag: Ansvarsfördelning Skogsbärens SFF STYRELSEN Ledamöter - Rapportera planerade och utförda aktiviteter till övriga i styrelsen. - Dokumentera sådant som inte dokumenteras i styrelseprotokoll på

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna

Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna Välkommen till Brf Stenhällan 2 Varmt välkommen till bostadsrättföreningen Stenhällan i Vallentuna. Vi hoppas Ni kommer att trivas med Er lägenhet och med Era

Läs mer

HSB Brf. Trastsångsvägen 2-132. Linghem

HSB Brf. Trastsångsvägen 2-132. Linghem HSB Brf. Trastsångsvägen 2-132 Linghem http://www.visit.se/~hsblinghem Antal Byggnadsår: lägenheter: 198365 HSB Brf. Linghem. Med denna broschyr vill vi informera nyinflyttade och övriga boende i föreningen

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

AVGIFTER 2014 REGLER & AVGIFTER FÖR VATTEN OCH RENHÅLLNING

AVGIFTER 2014 REGLER & AVGIFTER FÖR VATTEN OCH RENHÅLLNING REGLER & AVGIFTER 2014 TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER 2014 FÖR VATTEN OCH RENHÅLLNING Här kan du läsa om våra regler och avgifter för bland annat vattenavläsning, mätarbyte

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

Odens samfällighetsförening 2013

Odens samfällighetsförening 2013 2013 2013-06-05 Innehåll Välkommen till Ås och Odens väg!... 3 Odens samfällighetsförening... 4 Valhalls samfällighet... 5 Förråd/garage... 5 Motor och kupévärmare... 5 Elsäkerhet... 6 Värme och frysbox

Läs mer

Ormsta Södra Samfällighet Vallentuna 2011

Ormsta Södra Samfällighet Vallentuna 2011 Till Dig som är medlem i Ormsta Södra Samfällighetsförening Ormsta Södra Samfällighetsförening (OSS) bildades den 21 juli 1980 och består av 81 fastigheter. De första husen var inflyttningsklara under

Läs mer

Styrelsen informerar Ordinarie föreningsstämma

Styrelsen informerar Ordinarie föreningsstämma Styrelsen informerar Ordinarie föreningsstämma 2015-04-28 Härmed kallas medlemmarna i Klevbergets Samfällighet nr 1 och 2 till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 28 april 2015 kl 19.30 Församlingsgården.

Läs mer

Beslutade av stämman Anläggningssamfälligheten Killingens regler. Om begränsad fordonstrafik enligt samfälligheten Killingens stadgar

Beslutade av stämman Anläggningssamfälligheten Killingens regler. Om begränsad fordonstrafik enligt samfälligheten Killingens stadgar Om begränsad fordonstrafik enligt samfälligheten Killingens stadgar Enligt stadgarna är boendeformen utformad med begränsad fordonstrafik för att minska konflikterna mellan boende och fordon vilket innebär

Läs mer

Dessutom finns ett antal p-platser disponibla, dessa är avsedda för boende. Besöksparkeringarna är enbart avsedda för besökande

Dessutom finns ett antal p-platser disponibla, dessa är avsedda för boende. Besöksparkeringarna är enbart avsedda för besökande ORDNINGSREGLER Reviderade 2012-05-28 Trafik och parkering Varje lägenhet har ett garage och en parkeringsplats utanför sitt garage, denna plats skall alltid i första hand användas Dessutom finns ett antal

Läs mer

Välkommen som hyresgäst till Studentvägen i Uppsala (Rum & Dubblett)

Välkommen som hyresgäst till Studentvägen i Uppsala (Rum & Dubblett) Välkommen som hyresgäst till Studentvägen i Uppsala (Rum & Dubblett) Stiftelsen Norrlandsgårdarna Stiftelsen Gästrike-Hälsinge Stiftelsen Stockholms nations studentbostäder nations studentbostäder Kontor/expedition

Läs mer

TORPGLÄNTANS UPPSLAGSBOK. Här finns nästan allt du som bor i bostadsrätt behöver veta.

TORPGLÄNTANS UPPSLAGSBOK. Här finns nästan allt du som bor i bostadsrätt behöver veta. TORPGLÄNTANS UPPSLAGSBOK Här finns nästan allt du som bor i bostadsrätt behöver veta. Sammanfattning 2 HSB... 3 Styrelsen... 3 Ekonomi... 3 Skötsel av fastigheten inomhus... 3 Allmänt... 3 Vattenskada

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BRF VÄSTLIDEN!

VÄLKOMMEN TILL BRF VÄSTLIDEN! VÄLKOMMEN TILL BRF VÄSTLIDEN! Med den här foldern vill vi informera om hur vår förening fungerar och vilka regler vi kommit överens om att följa för att alla ska trivas! På de följande sidorna finner Du

Läs mer

REGLER & AVGIFTER 2015

REGLER & AVGIFTER 2015 VI ERBJUDER E-FAKTURA TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM REGLER & AVGIFTER 2015 FÖR RENHÅLLNING, VATTEN OCH AVLOPP All information finns även på vår hemsida WWW.HOGANAS.SE under bygga, bo

Läs mer

Välkommen till Brf Thingvellir (2016-01-14)

Välkommen till Brf Thingvellir (2016-01-14) Välkommen till Brf Thingvellir (2016-01-14) Vi hoppas att ni ska trivas både med bostaden och i området. Här är lite information om föreningen som kan vara bra att känna till. Antal hushåll Det finns 57

Läs mer

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN Välkommentill BRFSOLGÅRDENILUNDEN Välkommen! Hej och välkommen till BRF Solgården i Lunden. Vi är övertygade om att du kommer att trivas i vår förening. Med denna skrift hoppasvikunnabesvaranågraavdefrågorniharsomnyinflyttadi

Läs mer

Välkommen som medlem i Brf Gillet nr 12!

Välkommen som medlem i Brf Gillet nr 12! Välkommen som medlem i Brf Gillet nr 12! Här kommer lite information om sådant som berör dig som hyresgäst. Om något verkar oklart eller om du undrar över något går det naturligtvis bra att kontakta styrelsen.

Läs mer

Kvarteret Provisorn 4

Kvarteret Provisorn 4 Din fastighet Kvarteret Provisorn 4 Beläget på: Tulegatan 4-8, Kungstensgatan 17, Rådmansgatan 32, Birger Jarlsgatan 57-63. Regler gällande sopor, el, vatten etc finns i Ert kontakt då olika regler gäller

Läs mer

RETURPAPPER. Här lämnar du

RETURPAPPER. Här lämnar du RETURPAPPER Allt papper som kan återvinnas, t ex: dags- och veckotidningar reklamblad kontorspapper telefonkataloger övriga kataloger OBS! Ej självhäftande eller inplastat. METALL Tex: konservburkar kaviartuber

Läs mer

1. OM ALLMÄN AKTSAMHET

1. OM ALLMÄN AKTSAMHET Brf BoKlok Färsna hage Ordningsregler 2013-07-03 Ordningsregler Dessa ordningsregler har beslutats av styrelsen den 2 juni 2013 att gälla tills styrelsen fattar nya beslut. Utöver dessa ordningsregler

Läs mer

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Sopsortera - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Varför sopsortera? Det är inte svårt att sopsortera, men det kan vara svårt att börja. Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Därför

Läs mer

Trivselregler Brf Lunden i Örebro

Trivselregler Brf Lunden i Örebro Trivselregler Brf Lunden i Örebro Enligt Bostadsrättslagen 7 kap 18 kan bostadsrättshavare som bryter mot ordningsregler/trivselregler riskera att nyttjanderätten förverkas. För att göra vårt gemensamma

Läs mer

Informationshandbok för Sofia Gyllenhielms samfällighetsförening Sigtuna

Informationshandbok för Sofia Gyllenhielms samfällighetsförening Sigtuna Sida 1 av 5 Informationshandbok för Sofia Gyllenhielms samfällighetsförening Sigtuna Sida 2 av 5 Styrelsen har sammanställt vad som gäller utifrån anläggningsbeslut, avtal, lag om förvaltning av samfälligheter

Läs mer

Radhusområdet Fjällhöjden.

Radhusområdet Fjällhöjden. 1 Radhusområdet Fjällhöjden. Fjällhöjdens samfällighetsförening, Org. Nr. 716417-056, så heter vårt radhusområde som består av 84 fastigheter fördelade på 11 längor. Bifogat finner du en karta över vårt

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

KÄLLSORTERINGSUTBILDNING

KÄLLSORTERINGSUTBILDNING KÄLLSORTERINGS BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL 28/10/2013 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL Ledande såväl - 2 - lokalt som globalt Ledande aktör i Sverige Drygt 1100 medarbetare på cirka 60 kontor Ca 2 miljarder

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

STÄDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOKALER I

STÄDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOKALER I MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM 1 (5) STÄDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOKALER I KÅRHUSET Fastställda av Förvaltningsutskottet 2005-01-12. Generella föreskrifter: MF tillhandahåller sopborstar, sopskyfflar,

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Minneslista. Gemensamma angelägenheter Kvarterssamfälligheten Hamborg-Lybäck 2015-09-23

Minneslista. Gemensamma angelägenheter Kvarterssamfälligheten Hamborg-Lybäck 2015-09-23 Minneslista Gemensamma angelägenheter Kvarterssamfälligheten Hamborg-Lybäck 2015-09-23 Innehåll Minneslista 1 Om att bo i en samfällighet... 2 Anläggningsbeslut... 2 Anslagstavlor... 2 Avgift... 2 Bankgiro...

Läs mer

För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter. Hantering av sopkärl. stockholm.se/avfall

För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter. Hantering av sopkärl. stockholm.se/avfall För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter Hantering av sopkärl stockholm.se/avfall Kärltyper För boende i Stockholms stad finns det fyra kärlvarianter: 140-liters kärl 140-liters matavfallskärl 190-liters

Läs mer

Spikverksbladet. Nr 204. Trevlig Sommar 2014-06-19. www.spikverket.se

Spikverksbladet. Nr 204. Trevlig Sommar 2014-06-19. www.spikverket.se Spikverksbladet www.spikverket.se Nr 204 2014-06-19 Trevlig Sommar SPIKVERKET STYRELSE, REVISORER & VALBEREDNING 2013-2014 STYRELSE Ordförande Joakim Widell Spikverksgatan 266 021-18 90 82 joakim.widell@spikverket.se

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Uthyrningsregler. Bilaga 1

Uthyrningsregler. Bilaga 1 Bilaga 1 Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson POLICY Diarienummer: Ö 2014/215 Datum: 2014-06-18 Författare: Fredrik Nilsson Beslutat av: Förvaltningschef Beslutsdatum: 2014-06-18 Uthyrningsregler

Läs mer

Information samfällighetsföreningen Månen II Styrelsen 2013-09-05. Månen II 1 (12)

Information samfällighetsföreningen Månen II Styrelsen 2013-09-05. Månen II 1 (12) Information samfällighetsföreningen Månen II Månen II 1 (12) Innehållsförteckning 1 Välkommen till samfälligheten Månen II... 3 2 Vad är en samfällighet?... 4 2.1 Författning... 4 3 Generellt om Månen

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR MUSKÖ HAVSBADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (2017)

ORDNINGSREGLER FÖR MUSKÖ HAVSBADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (2017) ORDNINGSREGLER FÖR MUSKÖ HAVSBADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (2017) MOTORFORDONSTRAFIK INOM MUSKÖ HAVSBAD Allmänt Parkering eller uppställning av motorfordon på vägar, vändplaner och mötesplatser är förbjuden.

Läs mer

Styrelsen 2015-05-01

Styrelsen 2015-05-01 Östersund Styrelsen 2015-05-01 Information och regler för boende i Brf Nejonögat Östersund 1 Innehållsförteckning Brf Nejonögat.... 3 Lägenheter och lokaler:... 3 Om att bo i bostadsrätt.... 3 Demokrati....

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

AVGIFTER FÖR UTHYRNING AV KBS KLUBBHUS

AVGIFTER FÖR UTHYRNING AV KBS KLUBBHUS AVGIFTER FÖR UTHYRNING AV KBS KLUBBHUS 2013-11-25 KBS MEDLEM Bokningsavgift 400:- 500:- Hyra 600:- 4000:- Deposition 1000:- 2000:- TOTALT 2000:- 6500:- Återbetalas efter godk. avsyning 1000:- 2000: EJ

Läs mer

Min sopbok. Batterier

Min sopbok. Batterier Batterier Batterier finns i många prylar idag. Men vet du att en del av dem är farliga för miljön? De innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som är miljöfarliga ämnen. Min sopbok Hur gör jag med mina

Läs mer

Reviderad Välkommen till Kommunal Mellersta Norrlands Stugby i Jang

Reviderad Välkommen till Kommunal Mellersta Norrlands Stugby i Jang Välkommen till Kommunal Mellersta Norrlands Stugby i Jang Välkommen till Kommunal Mellersta Norrlands stugby i Jang Nyckel Nyckel till stugan finns i nyckelskåpet i lilla boden, se markering på bild.

Läs mer

Minneslista. Sopförråd

Minneslista. Sopförråd Sopförråd Inom samfälligheten finns två sopförråd. Sopförråden används dels för sopkärl och dels för förvaring av samfällighetens gemensamma saker, t.ex. stegar och gräsklippare. Sophämtning Varje fastighetsägare

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Information till mäklare Mars 2017 HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Org.nr 702000-2064 Till mäklare I den här skriften, mäklarlathund, har vi samlat information som vanligtvis efterfrågas

Läs mer

ATT BO I HYRESRÄTT. Information och tips för dig som bor i hyresrätt

ATT BO I HYRESRÄTT. Information och tips för dig som bor i hyresrätt ATT BO I HYRESRÄTT Information och tips för dig som bor i hyresrätt I den här broschyren har vi samlat viktig information och tips för dig som bor i hyresrätt. Här beskrivs vad som är ditt ansvar och vad

Läs mer

ATT BO I HYRESRÄTT. Information och tips för dig som bor i hyresrätt

ATT BO I HYRESRÄTT. Information och tips för dig som bor i hyresrätt ATT BO I HYRESRÄTT Information och tips för dig som bor i hyresrätt 2 I den här broschyren har vi samlat viktig information och tips för dig som bor i hyresrätt. Här beskrivs vad som är ditt ansvar och

Läs mer

TRIVSELREGLER HSB-BRF JAKOB I JÄRFÄLLA

TRIVSELREGLER HSB-BRF JAKOB I JÄRFÄLLA TRIVSELREGLER HSB-BRF JAKOB I JÄRFÄLLA TRIVSELREGLER Dessa trivselregler är framtagna för att vi tillsammans skall kunna skapa trivsel, gemenskap och en bra miljö, allt till så låga kostnader som möjligt.

Läs mer