SKOGSMYRAGATAN. Informationsskrift till dig som bor på Skogsmyragatan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKOGSMYRAGATAN. Informationsskrift till dig som bor på Skogsmyragatan"

Transkript

1 SKOGSMYRAGATAN Informationsskrift till dig som bor på Skogsmyragatan 2015

2 INNEHÅLL Inledning 1. Styrelse 2. Årsmöte 3. Ekonomi 4. Försäljning 5. Värme 6. Trafk 7. Parkering 8. Sopor 9. Rökning 10. Bastu 11. Grovtvättstuga 12. Hyra av kvarterslokaler 13. Gym 14. Skyddsrum 15. Städning, snöröjning och sandning 16. Vatten 17. Tillsynsmans uppgifter 18. Rabatter 19. Anslutning av TV 20. Husdjur 21. Utlåning av materiel 22. Släpvagn Bilaga 1 Källsortering Bilaga 2 Städning av gemensamma områden Bilaga 3 Ordningsregler för kvarterslokalen Bilaga 4 Uthyrning av släpvagn

3 SKOGSMYRANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Välkommen till Skogsmyragatan Detta kompendium innehåller bestämmelser, råd och anvisningar till oss som bor på Skogsmyragatan. Området, som är en samfällighet, består av 84 bostadsfastigheter. Några fastigheter (13 st) har sina garage på den egna tomten. Övriga (71 st) har dem i garagelängor som ägs av samfälligheten. Inom samfälligheten fnns två kvartersgårdar som också är skyddsrum. I den största kvartersgården (Kvarterslokal 1) fnns grovtvättstuga, bastu, bordtennisrum samt ett rum upplåtet till samfällighetens gymförening. Den mindre gården (Kvarterslokal 2) är utrustad till festlokal för ca 48 personer. Samfälligheten äger gångvägar, lekparker, parkeringar, grönytor och det sekundära fjärrvärmenätet inom området. Kommunen äger gatan Skogsmyragatan och respektive fastighetsägare äger sin tomt. Att bo i en samfällighet innebär en mängd fördelar. Man får tillgång till gemensamhets-lokaler och service, central hantering av exempelvis värme och vatten. Genom att vi är många medlemmar kan vi erhålla rabatter och förmånligare villkor vid olika typer av upphandling. Men det ställer också en del krav på oss som är medlemmar. Man kan inte alltid få igenom den egna viljan utan måste vara beredd att kompromissa och ta hänsyn till övriga medlemmar. Man måste vara beredd att ställa upp på gemensamma aktiviteter som städdagar och rätta sig efter de bestämmelser som gäller för samfällighetens gemensamma delar så som trafk och parkering, utnyttjade av kvarterslokalerna och samfällighetens egendom. För aktuell information rörande styrelsens sammansättning, tillsynsman, vem som lämnar ut nycklar mm samt datum för gemensamma aktiviteter som årsmöten och städdagar hänvisas till anslagstavlan vid entrén till kvarterslokal 1 eller till hemsidan: https://sites.google.com/site/skogsmyragatan/utbildningsaktiviteter-2009

4 1. STYRELSE Styrelsen består av sju ledamöter och en suppleant. Årsmötet väljer styrelsen. Ordföranden väljs av årsmötet för ett år. Övriga ledamöter väljs för två år och ca hälften av medlemmarna i styrelsen väljs vartannat år för att tillgodose kontinuiteten. (Kompletteringsval för ett år sker då någon lämnat styrelsen under sin mandatperiod). Uppdragen i styrelsen, (v.ordförande, kassör och sekreterare), tillsätts av styrelsen. 2. ÅRSMÖTE Verksamhetsåret i samfällighetsföreningen löper kalenderårsvis från 1 januari till och med 31 december. Årsmöte hålls varje år mellan Kallelse sker genom meddelande minst två veckor i förväg. Vid behov kan medlemmarna kalla till extra årsmöte. 3. EKONOMI Samfällighetsavgift inbetalas enligt av årsmötet fastställd debiteringslängd. Förfallodagar är 1/2, 1/5, 1/8 och 1/11. Vid betalning efter förfallodagen uttages dröjsmålsavgift. Om betalningssvårigheter uppstår, tag då kontakt med kassören i god tid före förfallodagen. Avgifter och hyror beslutas på årsmötet. 4. FÖRSÄLJNING Vid försäljning av fastighet skall kassören kontaktas för vattenavläsning före avfyttning. Nycklar till föreningsgård och tvättstuga skall lämnas till den nye ägaren. Nyckel till förhyrt motorvärmaruttag skall lämnas till kassören. 5. VÄRME Värmekostnaden tas ut efter mall avseende kvadratmeter bostadsyta. Vid tillbyggnad eller ombyggnad skall anmälan härom göras till kassören och tillsyningsmannen. Samfällighetens fastigheter är anslutna till kommunens fjärrvärmenät. Värmeväxling sker från kommunens primärnät till vårt sekundärnät. Allt detta sker i undercentralen som är belägen i en av garagelängorna som ligger i områdets centrala del. Före tappning av värmesystem eller vid läckor kontaktas tillsyningsmannen eller styrelsemedlem 6. TRAFIK För allas trevnad och för att minimera olycksrisken är all motortrafk förbjuden inom samfälligheten. Behörig trafk är tyngre transporter, räddningstjänst eller sjuktransport. Hastigheten på Skogsmyragatan är begränsad till 30 km/tim. Vänligen respektera detta! 7. PARKERING Eftersom det är ont om parkeringsplatser skall de boende på gatan i största möjliga utsträckning parkera sina fordon i garage eller på hyrda platser. Parkering utanför markerade platser inom området är förbjuden. Extra p-plats kan hyras i mån av tillgång av ägare till fastighet i Skogsmyrans samfällighet för extra bil som är skattad och försäkrad. Förtur till Samfällighetsföreningens bilparkeringsplatser har fastighetsägare som för sitt hushåll använder två bilar, vilket innebär att fastighetsägare med endast en bil får hyra parkeringsplats tills hushåll med två bilar behöver parkeringsplatsen. Fastighetsägare som utnyttjar sitt garage till annat än parkering av fordon (exv förråd) medges inte hyra någon extra plats. Husvagn och husbil får inte permanent ställas upp på parkeringsplatsen. Om husvagn eller husbil inte menligt inkräktar på bredvidliggande parkeringsplatser må de ställas upp max 24 timmar för ilastning/urlastning/städning. Gästparkering fnns på anvisad plats vid varje garagegrupp. Gästplats skall ej användas av boende på gatan. Kontrollavgift kan komma att tas ut då fordon felparkerats. I garagelängorna får ej förvaras gasoltuber eller bensin utöver det som fnns i fordonets ordinarie tank eller andra brandfarliga vätskor och material. Ej

5 heller får kylskåp, frysskåp, extra värmeelement eller andra elkrävande föremål installeras. Används motorvärmare och/eller kupévärmare skall dessa anslutas via en timer. Vänligen respektera detta! 8. SOPOR Soprummen är avsedda för de 71 hushåll som ej har egen sophämtning. Vi har källsortering av sopor och kompostering av matavfall inom samfälligheten. (Se bilaga 1). Soprummen är avsedda för hushållssopor. Grovsopor och tidningar skall lämnas till Återbruket. All nödvändig information om kompostering (Mulljakten) och soptaxa för de 13 hushållen med egen sophämtning se: 9. RÖKNING Rökförbud råder i alla utrymmen i båda kvarterslokalerna 10. BASTU Bastun hålls öppen för gratis bastubad för samfällighetens medlemmar på fredagar under tider som anslås vid bastun. Bastun kan bokas för enskilt bruk på lista vid bastun. Bastuavgift betalas i samband med kvartalsavgiften. Uppvärmning av bastun tar ca: en timme. Efter bastubad städas bastun av låntagaren. Bastudörren lämnas öppen. 11. GROVTVÃTTSTUGA Bokningslista för bruk av tvättstuga fnns i tvättstugan. Tvättavgift betalas i samband med kvartalsavgiften. Efter användning städas tvättstugan av låntagaren. 12. HYRA AV KVARTERSLOKALERNA Festlokalen uthyres endast till boende på Skogsmyragatan för privata sammankomster eller för möten i föreningar i vilka boende är medlemmar. Ansvarig för lokalen skall alltid vara en myndig person boende på Skogsmyragatan. Lokalerna måste städas av den som hyr. Eventuella skador på lokaler eller inventarier betalas av den som hyr. Hyreskostnaden betalas samtidigt med kvartalsavgiften. Ordningsregler för festlokalen framgår av bilaga 3. Bordtennisrummet kan lånas kostnadsfritt. För information om bokning, nycklar till dessa lokaler, se anslagstavlan i kvarterslokal 1 eller på hemsidan. 13. GYM Samfälligheten upplåter ett rum i kvartersgård 1 till Gymföreningen. Gymföreningen är en förening som boende i området frivilligt kan ansluta sig till. Det är sålunda inget som fnansieras genom de gemensamma avgifterna utan bygger på respektive hushålls medlemskap. För närmare information om medlemskap, kostnader, utrustning mm, se hemsidan eller kontakta Ulf Taxén på tfn eller 14. SKYDDSRUM Kvarterslokalerna är tillika skyddsrum. Material för iordningställande av skyddsrum förvaras i lokalerna. 15. STÄDNING, SNÖRÖJNING OCH SANDNING Gemensam städning av området genomförs vid en vår- och en höststäddag. Datum för dessa dagar fastställs av styrelsen och meddelas i brevlådorna och via anslag. Lekplatser, rabatter och gångvägar rensas från ogräs, löv och skräp. Kommunens angränsande områden mot JP Johanssons gata och längs cykel/gångvägar in i området rensas också. Styrelsen ser över vad som behöver göras inför varje städdag. Plogning och sandning av gångvägar inom området sker genom Samfällighetens försorg. Postlådor får inte sättas upp eller föremål ställas upp på gångvägarna så att de försvårar eller hindrar snöröjningen. Trottoarerna längst Skogsmyragatan röjs och sandas genom samfällighetens försorg i den mån inte parkerade fordon hindrar plogningen. Det är i slutändan fastighetsägarna själva som ansvarar för erforderlig snöröjning och sandning på trottoaren utanför fastigheten.

6 Kvartersgårdarna städas enligt ett rullande schema (se bilaga 2). Ansvariga hushåll påminns genom styrelsens försorg. 16. VATTEN Vattenmätare avläses varje år omkring den l/10 Debitering av vattenförbrukningen sker på därnäst följande kvartalsavgift. Saltavhärdning fnns på vattentillförseln. 17. TILLSYNSMANNENS UPPGIFTER Tillsynsmannen har i sina uppgifter utföra kontroll av området. Sköta utrustningen i maskin/pannrummet. Kontrollera soprummen, byta lampor på garagelängorna samt göra eventuella småreparationer på de gemensamma anläggningarna. 18. RABATTER Nedanstående företag lämnar rabatter på utvalda produkter till föreningens medlemmar: Ackes Färgcenter Mälarträ XL Bygg Sten & son Nya Glasmästeriet 19. ANSLUTNING AV TV Samfällighetens fastigheter är anslutna till Tele2:s nät. I nätet distribueras ett grundutbud. Detta kan kompletteras med diverse tillval. För information rörande utbud och priser se: Allt utöver grundutbudet betalas separat av beställaren. Fibernät för distribution av internet, TV och telefoni planeras installeras i området under HUSDJUR Katter får ej springa fritt i området. Katt skall hållas under uppsikt eller vara inomhus. Ägaren till katt som förorenar i sandlådor får betala kostnaden för byte av sand. 21. UTLÃNING AV Samfälligheten äger följande materiel som kan hyras eller lånas vid behov: MATERIEL Hög stege (lånas hos tillsynsman) Liten skottkärra SLÄPVAGN Samfälligheten äger en släpvagn med grindar som kan hyras. Utlämning av nycklar till släpet framgår av anslagstavlan i kvartersgård 1. Bestämmelser för uthyrning framgår av bilaga 4

7 Bilaga l KÄLLSORTERINGSGUIDE FÖR SKOGSMYRAGATANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. KARTONG/PAPPERSFÖRPACKNINGAR Hushållsförpackningar av papper eller kartong skall läggas i denna behållare. Förpackningen skall vara rengjord och hopvikt. Exempel på kartongförpackningar är mjölkkartonger, fingkartonger och äggkartonger. Emballage till hushållsmaskiner, leksaker mm skall lämnas till Återbruket. Materialet levereras till materialåtervinnare som sorterar olika slags pappers och kartongkvaliteter som sedan används för att producera nya förpackningar eller papper. Visste du att ett ton papper motsvarar 14 st. träd? HÅRDA PLASTFÖRPACKNINGAR Samtliga hushållsförpackningar av hårdplast skall lämnas här. Förpackningen skall vara ursköljd. Om förpackningen har skruvlock är det bra om du lägger den separat i behållaren. Ett tips för att minimera utrymmet är att du skär itu förpackningen och stoppar de bägge bitarna i varandra. Plastförpackningarna går till sortering för att till slut bli nya plastprodukter. METALLFÖRPACKNINGAR Alla konservburkar eller plåtförpackningar samlas in separat. Rengör förpackningen och ta gärna ur botten så att det blir lättare att platta ihop den för att minimera utrymmet. Metallen sorteras och blir till slut råvaror till nya produkter. OFÄRGAT GLAS Vitt glas som levereras till glasåtervinning. FÄRGAT GLAS Färgat glas som levereras till glasåtervinning. BATTERIER För återvinning av miljöfarliga avfall. LYSRÖR OCH GLÖDLAMPOR För återvinning av miljöfarliga avfall. TIDNINGAR tas till exempelvis Återbruket. MATRESTER samt övrigt komposterbart läggs i särskild behållare. ÖVRIGT HUSHÅLLSAVFALL Det som inte nämnts, t.ex. mjukplast, krossat porslin, blöjor och dammsugarpåsar läggs i behållaren för hushållsavfall. Respektera att större förpackningar inte får plats i våra behållare, utan skall återvinnas på Återbruket. Om vi inte sköter källsorteringen på rätt sätt erläggs vi straffavgift av företaget som svarar för sophämtningen.

8 Bilaga 2 RULLANDE STÄDSCHEMA FÖR KVARTERSGÅRDARNA. Storstädning av kvartersgårdarna skall göras en gång på våren och en gång på hösten. Städning bör ske någon av veckorna på våren och på hösten. Styrelsen skickar ut påminnelse till berörda hushåll i förväg. Städningen genomförs efter ett rullande schema enligt nedan. Den som bor i ett hus med understruket husnummer är sammankallande och tar kontakt med övriga på samma rad för att komma överens om hur arbetet skall fördelas och när det ska utföras. Den som vid städtillfället upptäcker en brist eller skada, anmäler detta till tillsynsmannen. Samfälligheten tillhandahåller städmateriel genom tillsynsmannen. Nycklar till gårdarna fnns hos tillsynsmannen, ordföranden och kassören. Om någon husägare av någon anledning inte kan närvara vid städtillfallet skall denne själv skaffa fram ersättare. Påminnelse om städning skickas ut till kontaktpersonen i god tid innan städtillfallet. KVARTERSGÅRD 1 KVARTERSGÅRD 2 År Vecka Hus nr städar Hus nr städar 2014 och , 64, 66, 68, 70, 72 74, 76, 78, 80, 82, , 102, 104, , 110, 112, och , 21, 23, 25, 27, 29 14, 16, 18, 20, 22, , 118, 120 6, 8, 10, och , 11, 13, 15, 17, 26 32, 34, 36, 38, 40, 42 2, 4, 41, 43 35, 37, och , 48, 50, 52, 54, 56 1, 3, 5, 7, 58, 60, 44 86, 88, 90, 92 94, 96, 98 VID HÖST OCH VÅRSTÄDNING ÄR OMRÅDET INDELAT I FÖLJANDE STÄDOMRÅDEN:

9 Bilaga 3 ORDNINGSREGLER FÖR UTHYRNING AV FESTLOKALEN I KVARTERSGÅRD 2 Grunder Festlokalen uthyres endast till boende på Skogsmyragatan för privata sammankomster eller för möten i föreningar i vilka boende är medlemmar. Ansvarig för lokalen skall alltid vara en myndig person boende på Skogsmyragatan. Lokalen bokas hos utsett Ombud. Ombudets namn, husnummer och telefon framgår av anslagstavlan i Kvartersgård 1 och på hemsidan. Ombudet för bokningsliggare, utlämnar nyckel och instruktionspärm mot kvittens, kontrollerar att lokalen är i ordning före uthyrning och kontrollerar städning, eventuella skador och behov av anskaffning av inventarier efter uthyrning samt lämnar månatligen rapport till kassören vilken uthyrning som har skett. Lokalen uthyres per dygn, från kl till kl om inget annat överenskommes med Ombudet. Kostnaden per dygn för uthyrning beslutas av Styrelsen och framgår av anslagstavla och hemsida. Kostnaden debiteras Brukaren på kvartalsavgiften. Uthyraren håller med toalettpapper och pappershanddukar till toaletten samt disk- och sköljmedel till diskmaskinen. Uthyraren tillhandahåller också dammsugare, sopborstar och utrustning för våttorkning av golv. Brukaren svarar för övrig förbrukningsmateriel så som handdiskmedel, rengöringsmedel för kök, bord, toalett och golv samt fönsterputs, kökshanddukar och torkdukar, hushållspapper mm. Ordningsregler Lokalen skall städas och återställas enligt instruktion snarast efter användande. Vid dåligt utförd eller utebliven städning, anlitar Samfälligheten en städfrma och debiterar Brukaren för kostnaden. Nyckel och instruktionspärm återlämnas till ombudet snarast efter användandet. Därvid skall rapporteras eventuella fel och brister som upptäckts samt eventuellt uppkomna skador eller förstört/saknat husgeråd och inventarier. God ordning skall upprätthållas i lokalen under sammankomsten Musik får inte inte spelas efter kl Rökning är förbjuden i lokalerna utan skall ske utanför ingången där kärl för fmpar och aska fnns uppsatta Vid gästers vistelse utanför lokalen, skall grannars tomter respekteras och ljudnivån efter kl skall hållas i normal samtalston Naturbehov får inte inte uträttas utomhus Skräp, burkar och faskor får inte kastas utomhus Myndig person boende på Skogsmyragatan skall ständigt fnns i lokalen när den utnyttjas av minderåriga Köksutrustningen (diskmaskin, spis, kyl mm) skall användas enligt förekommande instruktion. Kylen skall vara avslagen, tömd, städad och urtorkad efter användandet. Elektrisk utrustning skall vara avslagen samt levande ljus släckta, fönster stängda och belysningen släckt när lokalen lämnas och låses för kvällen.

10 Bilaga 4 UTHYRNING AV SLÄPVAGN Lastmått 125 x 252 cm Totalvikt 750 kg, max last 530 kg Släpvagnen är obromsad Släpet har dubbade hjul på vintern Försäkring: Länsförsäkringar Regnummer SWN 400 Överbelasta inte släpet! Max tillåten hastighet För motorfordon där släpvagnens totalvikt (eller tjänstevikt när vagnen inte är lastad) inte överstiger halva dragfordonets tjänstevikt För motorfordon där släpvagnens totalvikt (eller tjänstevikt när vagnen inte är lastad) överstiger halva dragfordonets tjänstevikt Släpet uthyres halvdag ( , eller ) alternativt dygn ( , , eller ) Hyran är 40 kr per halvdygn, 120 kr för dygn. Avgiften förs upp på kommande kvartalsavgift. Släpet skall innan återlämnandet vara rengjort (sopat och spolat, både fak och utvändigt). Om grus, jord eller annat smutsigt material fraktas på släpet bör en presenning eller skiva läggas i botten för att skydda faket. Villkor för uthyrning av Samfällighetens släpvagn. 1. Släpet kan bokas halvdag ( , eller ) alternativt dygn ( , eller ) 2. Hyran är 40 kr per halvdag eller 120 kr per dygn. Hyran uppföres på kommande kvartalsavgift. 3. Uthyrning sker endast till boende på Skogsmyragatan. 4. Före och efter uthyrning skall den som hyr släpet tillsammans med nyckelutlämnaren kontrollera släpet avseende eventuella skador. 5. Den som hyr släpet skall signera på bokningslistan när nyckeln hämtas ut. Med signaturen accepterar den som hyr släpet att: - släpet inte lastas över max tillåten lastvikt - ersätta skador på släpvagnen med de faktiska kostnaderna. Vid trafkskada ersätter hyraren den självrisk som försäkringsbolaget kräver. - släpet hanteras aktsamt och återlämnas rengjort - släpet låses med medföljande lås om det lämnas utan uppsikt. Gäller även om släpet är kopplat till dragbil. 6. Eventuella skador och brister skall anmälas till nyckelutlämnaren vid återlämnande av släpet

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING Allmänt Medlemskapet i vår samfällighetsförening följer med ägandet av ditt hus i området. Det är således obligatoriskt av vara medlem. Vi förvaltar själva den samfällda

Läs mer

Välkommen till samfälligheten Harpunen!

Välkommen till samfälligheten Harpunen! Välkommen till samfälligheten Harpunen! Information till boende i Samfällighetsföreningen Harpunen. Nyinflyttade ombeds skicka ett e- postmeddelande till info@harpunen.se för ytterligare information och

Läs mer

Information. för medlemmar i. samfällighetsföreningen Degen

Information. för medlemmar i. samfällighetsföreningen Degen Information för medlemmar i samfällighetsföreningen Degen Uppdaterad år 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 1 Dengens samfällinghetförening s. 2 Försäkring s. 3 Värme och el i garagen s.

Läs mer

Välkommen till Serenaden!

Välkommen till Serenaden! HSB 57 Serenaden 2008-11-06 Denna broschyr finns också på vår hemsida: http://www.uppsala.hsb.se/57serenaden/ Välkommen till Serenaden! Här är samlat lite information, tips och regler som är bra att känna

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Välkommen till Brf Målaren!

Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Verkmästargatan 7, 754 36 UPPSALA Hej! Vi hoppas att du ska komma att trivas i ditt nya boende hos oss i bostadsrättsföreningen

Läs mer

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 Rev 16 (2014-12-20) 1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 5 BELYSNING 7 6 BILTRAFIK 7 7 BREDBAND

Läs mer

VAD GÄLLER I HSB Växtriket?

VAD GÄLLER I HSB Växtriket? VAD GÄLLER I HSB Växtriket? Organisationsnummer 716401-3703 Styrelsen i HSB Växtriket, Uppsala, har upprättat denna sammanställning av ordningsregler, allmän information, bestämmelser gällande reparationer,

Läs mer

KLYVTEGLETS SÖDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

KLYVTEGLETS SÖDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KLYVTEGLETS SÖDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HUSPÄRM Plats för foto Klyvteglets Södra sida 1 / 29 2010-11-09 1:1 SAMFÄLLIGHETEN 1:4 TELEFONNUMMER 1 1:2 STYRELSEN 1:5 GRANNSAMVERKAN 1:3 ARBETSGRUPPER 2:1 FELANMÄLAN

Läs mer

Information för boende i bostadsrättsföreningen Menglöd

Information för boende i bostadsrättsföreningen Menglöd Information för boende i bostadsrättsföreningen Menglöd Lillkalmarvägen 4 112 182 65 Djursholm Version 2009-10-10 Brf Menglöd Lillkalmarvägen 112, 182 65 Djursholm telefon: 08-753 63 43, email: menglod@telia.com

Läs mer

Läs den - Spara den - Du kan komma att behöva den! Se även din hemsida: www.spikverket.se (Rev. 2007-02-05)

Läs den - Spara den - Du kan komma att behöva den! Se även din hemsida: www.spikverket.se (Rev. 2007-02-05) Läs den - Spara den - Du kan komma att behöva den! Se även din hemsida: www.spikverket.se (Rev. 2007-02-05) SIDOANVISNINGAR Sid Välkommen till kv Spikverket......1 Ansvar, hänsyn och samarbetsvilja......2

Läs mer

Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Brf Örebrohus 44 Org nr 716453-1084. Välkommen till. Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44

Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Brf Örebrohus 44 Org nr 716453-1084. Välkommen till. Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Välkommen till Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Vi i föreningen har nära till naturen och centrum T.ex. Buss nr. 11 som går varje halvtimme till centrum t.o.r I Ladugårdsängen finns: Bankomat Närbutik

Läs mer

Anvisningar för medlemmarna 2009 Sid. 2

Anvisningar för medlemmarna 2009 Sid. 2 Utgiven januari 2009, giltig under 2009 Sid. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Om Molnflygaren...4 1.1 Anvisningarna...4 1.2 Hemsida...4 1.3 Informationsblad...4 1.4 Vad göra?...4 2 Begreppsförklaringar...4 3 Styrelseförvaltning...5

Läs mer

Välkommen till Brf Svindersvik i Nacka

Välkommen till Brf Svindersvik i Nacka Trivselregler Välkommen till Brf Svindersvik i Nacka Vi i styrelsen för Brf Svindersvik i Nacka önskar Dig välkommen som boende och medlem. Vi vill presentera föreningen för Dig och berätta lite om vilka

Läs mer

BOLLPLAN Gräsplanen vid Kvartershuset är till för fotboll, brännboll etc.

BOLLPLAN Gräsplanen vid Kvartershuset är till för fotboll, brännboll etc. Att bo i bostadsrätt innebär att du har möjlighet att påverka trivsel, skötsel och service i bostadsområdet. Du har också insyn i och inflytande över förvaltning och ekonomi. INFORMATIONEN OCH REGLERNA

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Denna informationsskrift är sammanställd av styrelsen för Tygelsjö Norra Samfällighetsförening. Syftet är att hålla medlemmarna informerade om allt som rör föreningens

Läs mer

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 En handbok till Brf Oden 2 -med tillhörande trivselregler Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING...3 TRIVSELREGLER & ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

Trivselregler för boende i Skuggviolen 1. Bostadsrättsföreningen. Skuggviolen 1 Organisationsnummer 769606-8217

Trivselregler för boende i Skuggviolen 1. Bostadsrättsföreningen. Skuggviolen 1 Organisationsnummer 769606-8217 Trivselregler för boende i Skuggviolen 1 Bostadsrättsföreningen Skuggviolen 1 Organisationsnummer 769606-8217 Styrelsens och boendes ansvar Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Samfälligheten Erikslund 2. Boendepärmen

Samfälligheten Erikslund 2. Boendepärmen Samfälligheten Erikslund 2 Boendepärmen Innehållsförteckning Innehållsförteckning Historik och Bakgrund Att bo i en samfällighet Försäkringsinformation Styrelsen Färgområdesansvariga Lokala föreskrifter

Läs mer

Information till Radhusägarna på Diskusgatan och Kulstötargatan. Reviderad april 2015 Rönnby Byalag Samfällighetsförening Styrelsen

Information till Radhusägarna på Diskusgatan och Kulstötargatan. Reviderad april 2015 Rönnby Byalag Samfällighetsförening Styrelsen Information till Radhusägarna på Diskusgatan och Kulstötargatan Reviderad april 2015 Rönnby Byalag Samfällighetsförening Styrelsen Samfällighetsföreningen... 3 Vårt område... 3 Gemensamhetsanläggningar...

Läs mer

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

Lyckebo. Till dig som bor i vår förening!

Lyckebo. Till dig som bor i vår förening! Lyckebo Till dig som bor i vår förening! Ett bostadsområde är ett samhälle i miniatyr och precis som i samhället regleras de inbördes förhållandena av skrivna och oskrivna lagar som måste respekteras om

Läs mer

Brf Frigg. Årsredovisning för Brf Frigg. Brf Frigg Tuvvägen 136 136 39 Handen. Verksamhetsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Frigg. Årsredovisning för Brf Frigg. Brf Frigg Tuvvägen 136 136 39 Handen. Verksamhetsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Frigg 2013 Årsredovisning för Brf Frigg Verksamhetsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Frigg Tuvvägen 136 136 39 Handen F4-Print AB Stockholm 2014 www.f4-print.se ORDLISTA Förvaltningsberättelse

Läs mer

TRIVSELREGLER för Brf Vildmannen

TRIVSELREGLER för Brf Vildmannen TRIVSELREGLER för Brf Vildmannen Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

VÄRPINGEHEM NR.3 RÖDA GÅRDEN ALLMÄNYTTIG INFORMATION TILL MEDLEMMAR

VÄRPINGEHEM NR.3 RÖDA GÅRDEN ALLMÄNYTTIG INFORMATION TILL MEDLEMMAR VÄRPINGEHEM NR.3 RÖDA GÅRDEN ALLMÄNYTTIG INFORMATION TILL MEDLEMMAR OM FÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3 5 SAMFÄLLIGHETER 5 TORGET 5 BLÅ GARAGET UTRIKESMINISTERN 5 VÄRMEFÖRENINGEN STATSMINISTERN 5 MEDLEMSINFORMATION

Läs mer

Trivselregler för HSB Brf Ginsten Varberg

Trivselregler för HSB Brf Ginsten Varberg Trivselregler för HSB Brf Ginsten Varberg Här nedan kommer information om föreningens regler som man för allas trevnad bör känna till. Boende i föreningen är också skyldiga att se till att deras gäster

Läs mer

Org.nr: 76605-0967. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Skutehagen1 2014-04-04

Org.nr: 76605-0967. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Skutehagen1 2014-04-04 Org.nr: 76605-0967 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Skutehagen1 2014-04-04 Detta häfte är tänkt att efter genomläsning finnas till hands när det uppstår problem. Förvara det därför lättåtkomligt!

Läs mer

Handboken. BRF Bigarråträdet 2

Handboken. BRF Bigarråträdet 2 Handboken BRF Bigarråträdet 2 Handbok BRF Bigarråträdet 2 sid 2(37) ( Ändringshistorik Datum Ändrat av Åtgärd Version 2006-04-18 Sven Lörstad En första utgåva 1.01 2006-04-18 Jan Lundblad Ser över formatet

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer