SKOGSMYRAGATAN. Informationsskrift till dig som bor på Skogsmyragatan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKOGSMYRAGATAN. Informationsskrift till dig som bor på Skogsmyragatan"

Transkript

1 SKOGSMYRAGATAN Informationsskrift till dig som bor på Skogsmyragatan 2015

2 INNEHÅLL Inledning 1. Styrelse 2. Årsmöte 3. Ekonomi 4. Försäljning 5. Värme 6. Trafk 7. Parkering 8. Sopor 9. Rökning 10. Bastu 11. Grovtvättstuga 12. Hyra av kvarterslokaler 13. Gym 14. Skyddsrum 15. Städning, snöröjning och sandning 16. Vatten 17. Tillsynsmans uppgifter 18. Rabatter 19. Anslutning av TV 20. Husdjur 21. Utlåning av materiel 22. Släpvagn Bilaga 1 Källsortering Bilaga 2 Städning av gemensamma områden Bilaga 3 Ordningsregler för kvarterslokalen Bilaga 4 Uthyrning av släpvagn

3 SKOGSMYRANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Välkommen till Skogsmyragatan Detta kompendium innehåller bestämmelser, råd och anvisningar till oss som bor på Skogsmyragatan. Området, som är en samfällighet, består av 84 bostadsfastigheter. Några fastigheter (13 st) har sina garage på den egna tomten. Övriga (71 st) har dem i garagelängor som ägs av samfälligheten. Inom samfälligheten fnns två kvartersgårdar som också är skyddsrum. I den största kvartersgården (Kvarterslokal 1) fnns grovtvättstuga, bastu, bordtennisrum samt ett rum upplåtet till samfällighetens gymförening. Den mindre gården (Kvarterslokal 2) är utrustad till festlokal för ca 48 personer. Samfälligheten äger gångvägar, lekparker, parkeringar, grönytor och det sekundära fjärrvärmenätet inom området. Kommunen äger gatan Skogsmyragatan och respektive fastighetsägare äger sin tomt. Att bo i en samfällighet innebär en mängd fördelar. Man får tillgång till gemensamhets-lokaler och service, central hantering av exempelvis värme och vatten. Genom att vi är många medlemmar kan vi erhålla rabatter och förmånligare villkor vid olika typer av upphandling. Men det ställer också en del krav på oss som är medlemmar. Man kan inte alltid få igenom den egna viljan utan måste vara beredd att kompromissa och ta hänsyn till övriga medlemmar. Man måste vara beredd att ställa upp på gemensamma aktiviteter som städdagar och rätta sig efter de bestämmelser som gäller för samfällighetens gemensamma delar så som trafk och parkering, utnyttjade av kvarterslokalerna och samfällighetens egendom. För aktuell information rörande styrelsens sammansättning, tillsynsman, vem som lämnar ut nycklar mm samt datum för gemensamma aktiviteter som årsmöten och städdagar hänvisas till anslagstavlan vid entrén till kvarterslokal 1 eller till hemsidan: https://sites.google.com/site/skogsmyragatan/utbildningsaktiviteter-2009

4 1. STYRELSE Styrelsen består av sju ledamöter och en suppleant. Årsmötet väljer styrelsen. Ordföranden väljs av årsmötet för ett år. Övriga ledamöter väljs för två år och ca hälften av medlemmarna i styrelsen väljs vartannat år för att tillgodose kontinuiteten. (Kompletteringsval för ett år sker då någon lämnat styrelsen under sin mandatperiod). Uppdragen i styrelsen, (v.ordförande, kassör och sekreterare), tillsätts av styrelsen. 2. ÅRSMÖTE Verksamhetsåret i samfällighetsföreningen löper kalenderårsvis från 1 januari till och med 31 december. Årsmöte hålls varje år mellan Kallelse sker genom meddelande minst två veckor i förväg. Vid behov kan medlemmarna kalla till extra årsmöte. 3. EKONOMI Samfällighetsavgift inbetalas enligt av årsmötet fastställd debiteringslängd. Förfallodagar är 1/2, 1/5, 1/8 och 1/11. Vid betalning efter förfallodagen uttages dröjsmålsavgift. Om betalningssvårigheter uppstår, tag då kontakt med kassören i god tid före förfallodagen. Avgifter och hyror beslutas på årsmötet. 4. FÖRSÄLJNING Vid försäljning av fastighet skall kassören kontaktas för vattenavläsning före avfyttning. Nycklar till föreningsgård och tvättstuga skall lämnas till den nye ägaren. Nyckel till förhyrt motorvärmaruttag skall lämnas till kassören. 5. VÄRME Värmekostnaden tas ut efter mall avseende kvadratmeter bostadsyta. Vid tillbyggnad eller ombyggnad skall anmälan härom göras till kassören och tillsyningsmannen. Samfällighetens fastigheter är anslutna till kommunens fjärrvärmenät. Värmeväxling sker från kommunens primärnät till vårt sekundärnät. Allt detta sker i undercentralen som är belägen i en av garagelängorna som ligger i områdets centrala del. Före tappning av värmesystem eller vid läckor kontaktas tillsyningsmannen eller styrelsemedlem 6. TRAFIK För allas trevnad och för att minimera olycksrisken är all motortrafk förbjuden inom samfälligheten. Behörig trafk är tyngre transporter, räddningstjänst eller sjuktransport. Hastigheten på Skogsmyragatan är begränsad till 30 km/tim. Vänligen respektera detta! 7. PARKERING Eftersom det är ont om parkeringsplatser skall de boende på gatan i största möjliga utsträckning parkera sina fordon i garage eller på hyrda platser. Parkering utanför markerade platser inom området är förbjuden. Extra p-plats kan hyras i mån av tillgång av ägare till fastighet i Skogsmyrans samfällighet för extra bil som är skattad och försäkrad. Förtur till Samfällighetsföreningens bilparkeringsplatser har fastighetsägare som för sitt hushåll använder två bilar, vilket innebär att fastighetsägare med endast en bil får hyra parkeringsplats tills hushåll med två bilar behöver parkeringsplatsen. Fastighetsägare som utnyttjar sitt garage till annat än parkering av fordon (exv förråd) medges inte hyra någon extra plats. Husvagn och husbil får inte permanent ställas upp på parkeringsplatsen. Om husvagn eller husbil inte menligt inkräktar på bredvidliggande parkeringsplatser må de ställas upp max 24 timmar för ilastning/urlastning/städning. Gästparkering fnns på anvisad plats vid varje garagegrupp. Gästplats skall ej användas av boende på gatan. Kontrollavgift kan komma att tas ut då fordon felparkerats. I garagelängorna får ej förvaras gasoltuber eller bensin utöver det som fnns i fordonets ordinarie tank eller andra brandfarliga vätskor och material. Ej

5 heller får kylskåp, frysskåp, extra värmeelement eller andra elkrävande föremål installeras. Används motorvärmare och/eller kupévärmare skall dessa anslutas via en timer. Vänligen respektera detta! 8. SOPOR Soprummen är avsedda för de 71 hushåll som ej har egen sophämtning. Vi har källsortering av sopor och kompostering av matavfall inom samfälligheten. (Se bilaga 1). Soprummen är avsedda för hushållssopor. Grovsopor och tidningar skall lämnas till Återbruket. All nödvändig information om kompostering (Mulljakten) och soptaxa för de 13 hushållen med egen sophämtning se: 9. RÖKNING Rökförbud råder i alla utrymmen i båda kvarterslokalerna 10. BASTU Bastun hålls öppen för gratis bastubad för samfällighetens medlemmar på fredagar under tider som anslås vid bastun. Bastun kan bokas för enskilt bruk på lista vid bastun. Bastuavgift betalas i samband med kvartalsavgiften. Uppvärmning av bastun tar ca: en timme. Efter bastubad städas bastun av låntagaren. Bastudörren lämnas öppen. 11. GROVTVÃTTSTUGA Bokningslista för bruk av tvättstuga fnns i tvättstugan. Tvättavgift betalas i samband med kvartalsavgiften. Efter användning städas tvättstugan av låntagaren. 12. HYRA AV KVARTERSLOKALERNA Festlokalen uthyres endast till boende på Skogsmyragatan för privata sammankomster eller för möten i föreningar i vilka boende är medlemmar. Ansvarig för lokalen skall alltid vara en myndig person boende på Skogsmyragatan. Lokalerna måste städas av den som hyr. Eventuella skador på lokaler eller inventarier betalas av den som hyr. Hyreskostnaden betalas samtidigt med kvartalsavgiften. Ordningsregler för festlokalen framgår av bilaga 3. Bordtennisrummet kan lånas kostnadsfritt. För information om bokning, nycklar till dessa lokaler, se anslagstavlan i kvarterslokal 1 eller på hemsidan. 13. GYM Samfälligheten upplåter ett rum i kvartersgård 1 till Gymföreningen. Gymföreningen är en förening som boende i området frivilligt kan ansluta sig till. Det är sålunda inget som fnansieras genom de gemensamma avgifterna utan bygger på respektive hushålls medlemskap. För närmare information om medlemskap, kostnader, utrustning mm, se hemsidan eller kontakta Ulf Taxén på tfn eller 14. SKYDDSRUM Kvarterslokalerna är tillika skyddsrum. Material för iordningställande av skyddsrum förvaras i lokalerna. 15. STÄDNING, SNÖRÖJNING OCH SANDNING Gemensam städning av området genomförs vid en vår- och en höststäddag. Datum för dessa dagar fastställs av styrelsen och meddelas i brevlådorna och via anslag. Lekplatser, rabatter och gångvägar rensas från ogräs, löv och skräp. Kommunens angränsande områden mot JP Johanssons gata och längs cykel/gångvägar in i området rensas också. Styrelsen ser över vad som behöver göras inför varje städdag. Plogning och sandning av gångvägar inom området sker genom Samfällighetens försorg. Postlådor får inte sättas upp eller föremål ställas upp på gångvägarna så att de försvårar eller hindrar snöröjningen. Trottoarerna längst Skogsmyragatan röjs och sandas genom samfällighetens försorg i den mån inte parkerade fordon hindrar plogningen. Det är i slutändan fastighetsägarna själva som ansvarar för erforderlig snöröjning och sandning på trottoaren utanför fastigheten.

6 Kvartersgårdarna städas enligt ett rullande schema (se bilaga 2). Ansvariga hushåll påminns genom styrelsens försorg. 16. VATTEN Vattenmätare avläses varje år omkring den l/10 Debitering av vattenförbrukningen sker på därnäst följande kvartalsavgift. Saltavhärdning fnns på vattentillförseln. 17. TILLSYNSMANNENS UPPGIFTER Tillsynsmannen har i sina uppgifter utföra kontroll av området. Sköta utrustningen i maskin/pannrummet. Kontrollera soprummen, byta lampor på garagelängorna samt göra eventuella småreparationer på de gemensamma anläggningarna. 18. RABATTER Nedanstående företag lämnar rabatter på utvalda produkter till föreningens medlemmar: Ackes Färgcenter Mälarträ XL Bygg Sten & son Nya Glasmästeriet 19. ANSLUTNING AV TV Samfällighetens fastigheter är anslutna till Tele2:s nät. I nätet distribueras ett grundutbud. Detta kan kompletteras med diverse tillval. För information rörande utbud och priser se: Allt utöver grundutbudet betalas separat av beställaren. Fibernät för distribution av internet, TV och telefoni planeras installeras i området under HUSDJUR Katter får ej springa fritt i området. Katt skall hållas under uppsikt eller vara inomhus. Ägaren till katt som förorenar i sandlådor får betala kostnaden för byte av sand. 21. UTLÃNING AV Samfälligheten äger följande materiel som kan hyras eller lånas vid behov: MATERIEL Hög stege (lånas hos tillsynsman) Liten skottkärra SLÄPVAGN Samfälligheten äger en släpvagn med grindar som kan hyras. Utlämning av nycklar till släpet framgår av anslagstavlan i kvartersgård 1. Bestämmelser för uthyrning framgår av bilaga 4

7 Bilaga l KÄLLSORTERINGSGUIDE FÖR SKOGSMYRAGATANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. KARTONG/PAPPERSFÖRPACKNINGAR Hushållsförpackningar av papper eller kartong skall läggas i denna behållare. Förpackningen skall vara rengjord och hopvikt. Exempel på kartongförpackningar är mjölkkartonger, fingkartonger och äggkartonger. Emballage till hushållsmaskiner, leksaker mm skall lämnas till Återbruket. Materialet levereras till materialåtervinnare som sorterar olika slags pappers och kartongkvaliteter som sedan används för att producera nya förpackningar eller papper. Visste du att ett ton papper motsvarar 14 st. träd? HÅRDA PLASTFÖRPACKNINGAR Samtliga hushållsförpackningar av hårdplast skall lämnas här. Förpackningen skall vara ursköljd. Om förpackningen har skruvlock är det bra om du lägger den separat i behållaren. Ett tips för att minimera utrymmet är att du skär itu förpackningen och stoppar de bägge bitarna i varandra. Plastförpackningarna går till sortering för att till slut bli nya plastprodukter. METALLFÖRPACKNINGAR Alla konservburkar eller plåtförpackningar samlas in separat. Rengör förpackningen och ta gärna ur botten så att det blir lättare att platta ihop den för att minimera utrymmet. Metallen sorteras och blir till slut råvaror till nya produkter. OFÄRGAT GLAS Vitt glas som levereras till glasåtervinning. FÄRGAT GLAS Färgat glas som levereras till glasåtervinning. BATTERIER För återvinning av miljöfarliga avfall. LYSRÖR OCH GLÖDLAMPOR För återvinning av miljöfarliga avfall. TIDNINGAR tas till exempelvis Återbruket. MATRESTER samt övrigt komposterbart läggs i särskild behållare. ÖVRIGT HUSHÅLLSAVFALL Det som inte nämnts, t.ex. mjukplast, krossat porslin, blöjor och dammsugarpåsar läggs i behållaren för hushållsavfall. Respektera att större förpackningar inte får plats i våra behållare, utan skall återvinnas på Återbruket. Om vi inte sköter källsorteringen på rätt sätt erläggs vi straffavgift av företaget som svarar för sophämtningen.

8 Bilaga 2 RULLANDE STÄDSCHEMA FÖR KVARTERSGÅRDARNA. Storstädning av kvartersgårdarna skall göras en gång på våren och en gång på hösten. Städning bör ske någon av veckorna på våren och på hösten. Styrelsen skickar ut påminnelse till berörda hushåll i förväg. Städningen genomförs efter ett rullande schema enligt nedan. Den som bor i ett hus med understruket husnummer är sammankallande och tar kontakt med övriga på samma rad för att komma överens om hur arbetet skall fördelas och när det ska utföras. Den som vid städtillfället upptäcker en brist eller skada, anmäler detta till tillsynsmannen. Samfälligheten tillhandahåller städmateriel genom tillsynsmannen. Nycklar till gårdarna fnns hos tillsynsmannen, ordföranden och kassören. Om någon husägare av någon anledning inte kan närvara vid städtillfallet skall denne själv skaffa fram ersättare. Påminnelse om städning skickas ut till kontaktpersonen i god tid innan städtillfallet. KVARTERSGÅRD 1 KVARTERSGÅRD 2 År Vecka Hus nr städar Hus nr städar 2014 och , 64, 66, 68, 70, 72 74, 76, 78, 80, 82, , 102, 104, , 110, 112, och , 21, 23, 25, 27, 29 14, 16, 18, 20, 22, , 118, 120 6, 8, 10, och , 11, 13, 15, 17, 26 32, 34, 36, 38, 40, 42 2, 4, 41, 43 35, 37, och , 48, 50, 52, 54, 56 1, 3, 5, 7, 58, 60, 44 86, 88, 90, 92 94, 96, 98 VID HÖST OCH VÅRSTÄDNING ÄR OMRÅDET INDELAT I FÖLJANDE STÄDOMRÅDEN:

9 Bilaga 3 ORDNINGSREGLER FÖR UTHYRNING AV FESTLOKALEN I KVARTERSGÅRD 2 Grunder Festlokalen uthyres endast till boende på Skogsmyragatan för privata sammankomster eller för möten i föreningar i vilka boende är medlemmar. Ansvarig för lokalen skall alltid vara en myndig person boende på Skogsmyragatan. Lokalen bokas hos utsett Ombud. Ombudets namn, husnummer och telefon framgår av anslagstavlan i Kvartersgård 1 och på hemsidan. Ombudet för bokningsliggare, utlämnar nyckel och instruktionspärm mot kvittens, kontrollerar att lokalen är i ordning före uthyrning och kontrollerar städning, eventuella skador och behov av anskaffning av inventarier efter uthyrning samt lämnar månatligen rapport till kassören vilken uthyrning som har skett. Lokalen uthyres per dygn, från kl till kl om inget annat överenskommes med Ombudet. Kostnaden per dygn för uthyrning beslutas av Styrelsen och framgår av anslagstavla och hemsida. Kostnaden debiteras Brukaren på kvartalsavgiften. Uthyraren håller med toalettpapper och pappershanddukar till toaletten samt disk- och sköljmedel till diskmaskinen. Uthyraren tillhandahåller också dammsugare, sopborstar och utrustning för våttorkning av golv. Brukaren svarar för övrig förbrukningsmateriel så som handdiskmedel, rengöringsmedel för kök, bord, toalett och golv samt fönsterputs, kökshanddukar och torkdukar, hushållspapper mm. Ordningsregler Lokalen skall städas och återställas enligt instruktion snarast efter användande. Vid dåligt utförd eller utebliven städning, anlitar Samfälligheten en städfrma och debiterar Brukaren för kostnaden. Nyckel och instruktionspärm återlämnas till ombudet snarast efter användandet. Därvid skall rapporteras eventuella fel och brister som upptäckts samt eventuellt uppkomna skador eller förstört/saknat husgeråd och inventarier. God ordning skall upprätthållas i lokalen under sammankomsten Musik får inte inte spelas efter kl Rökning är förbjuden i lokalerna utan skall ske utanför ingången där kärl för fmpar och aska fnns uppsatta Vid gästers vistelse utanför lokalen, skall grannars tomter respekteras och ljudnivån efter kl skall hållas i normal samtalston Naturbehov får inte inte uträttas utomhus Skräp, burkar och faskor får inte kastas utomhus Myndig person boende på Skogsmyragatan skall ständigt fnns i lokalen när den utnyttjas av minderåriga Köksutrustningen (diskmaskin, spis, kyl mm) skall användas enligt förekommande instruktion. Kylen skall vara avslagen, tömd, städad och urtorkad efter användandet. Elektrisk utrustning skall vara avslagen samt levande ljus släckta, fönster stängda och belysningen släckt när lokalen lämnas och låses för kvällen.

10 Bilaga 4 UTHYRNING AV SLÄPVAGN Lastmått 125 x 252 cm Totalvikt 750 kg, max last 530 kg Släpvagnen är obromsad Släpet har dubbade hjul på vintern Försäkring: Länsförsäkringar Regnummer SWN 400 Överbelasta inte släpet! Max tillåten hastighet För motorfordon där släpvagnens totalvikt (eller tjänstevikt när vagnen inte är lastad) inte överstiger halva dragfordonets tjänstevikt För motorfordon där släpvagnens totalvikt (eller tjänstevikt när vagnen inte är lastad) överstiger halva dragfordonets tjänstevikt Släpet uthyres halvdag ( , eller ) alternativt dygn ( , , eller ) Hyran är 40 kr per halvdygn, 120 kr för dygn. Avgiften förs upp på kommande kvartalsavgift. Släpet skall innan återlämnandet vara rengjort (sopat och spolat, både fak och utvändigt). Om grus, jord eller annat smutsigt material fraktas på släpet bör en presenning eller skiva läggas i botten för att skydda faket. Villkor för uthyrning av Samfällighetens släpvagn. 1. Släpet kan bokas halvdag ( , eller ) alternativt dygn ( , eller ) 2. Hyran är 40 kr per halvdag eller 120 kr per dygn. Hyran uppföres på kommande kvartalsavgift. 3. Uthyrning sker endast till boende på Skogsmyragatan. 4. Före och efter uthyrning skall den som hyr släpet tillsammans med nyckelutlämnaren kontrollera släpet avseende eventuella skador. 5. Den som hyr släpet skall signera på bokningslistan när nyckeln hämtas ut. Med signaturen accepterar den som hyr släpet att: - släpet inte lastas över max tillåten lastvikt - ersätta skador på släpvagnen med de faktiska kostnaderna. Vid trafkskada ersätter hyraren den självrisk som försäkringsbolaget kräver. - släpet hanteras aktsamt och återlämnas rengjort - släpet låses med medföljande lås om det lämnas utan uppsikt. Gäller även om släpet är kopplat till dragbil. 6. Eventuella skador och brister skall anmälas till nyckelutlämnaren vid återlämnande av släpet

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Runslingan Välkommen och hoppas att du ska trivas här på Runslingan. Runslingan byggdes år 1974 och innehåller 197 hushåll. Detta är ett litet häfte för att veta hur vi gör för att få det

Läs mer

Välkommen till Månstenen

Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen 2011-09-20 Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen hälsar välkommen till vårt område och hoppas att du kommer att trivas i vår förening. Den här informationen

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Informationshäfte till nyinflyttade Välkommen och hoppas att du ska trivas här på. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för att veta hur vi gör för

Läs mer

Information. för medlemmar i. samfällighetsföreningen Degen

Information. för medlemmar i. samfällighetsföreningen Degen Information för medlemmar i samfällighetsföreningen Degen Uppdaterad år 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 1 Dengens samfällinghetförening s. 2 Försäkring s. 3 Värme och el i garagen s.

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar.

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar. För att alla ska trivas.. Föreningen har sedan den bildades haft som policy att de boende genom egna arbetsinsatser ska bidra till att hålla kostnaden för underhåll på en låg nivå. Detta medför att samtliga

Läs mer

2006-09-29 Sidan 1 av 6 Boendepärmen

2006-09-29 Sidan 1 av 6 Boendepärmen 2006-09-29 Sidan 1 av 6 Gemensamhetsutrymmen Tvättstugorna Vi har två tvättstugor på vårt område, en i varje PLUS. Tvättstugorna är avgiftsfria och bokas med speciell cylinder märkt med lägenhetsnumret.

Läs mer

BÄCKVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Faktabank

BÄCKVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Faktabank BÄCKVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Faktabank DEN 1 MARS 2015 Innehållsförteckning Vem räknas som medlem? Försäljning av fastighet Samfällighetens utgifter och intäkter Styrelse Föreningsstämma Samfälligheten

Läs mer

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING Allmänt Medlemskapet i vår samfällighetsförening följer med ägandet av ditt hus i området. Det är således obligatoriskt av vara medlem. Vi förvaltar själva den samfällda

Läs mer

Information brf Slagverket blad 1

Information brf Slagverket blad 1 Information brf Slagverket blad 1 Till dig som är nyinflyttad i Slagverket! Välkommen till Axel Swartlings gata och HSB:s bostadsrättsförening Slagverket i Norrköping. Vi hoppas att Du kommer att trivas

Läs mer

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN Information om Murgrönan Samfällighetsförening i Västerås Organisationsnummer 716412-3205 De 107 fastigheterna

Läs mer

Välkommen till samfälligheten Harpunen!

Välkommen till samfälligheten Harpunen! Välkommen till samfälligheten Harpunen! Information till boende i Samfällighetsföreningen Harpunen. Nyinflyttade ombeds skicka ett e- postmeddelande till info@harpunen.se för ytterligare information och

Läs mer

Samfällighetsföreningen fisktärnan

Samfällighetsföreningen fisktärnan Samfällighetsföreningen fisktärnan Introduktion Detta är ett dokument som innehåller information om vår förening och ger en vägledning över vad ni som medlemmar bör känna till. Historik Fisktärnans samfällighetsförening

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

TORPGLÄNTANS UPPSLAGSBOK. Här finns nästan allt du som bor i bostadsrätt behöver veta.

TORPGLÄNTANS UPPSLAGSBOK. Här finns nästan allt du som bor i bostadsrätt behöver veta. TORPGLÄNTANS UPPSLAGSBOK Här finns nästan allt du som bor i bostadsrätt behöver veta. Sammanfattning 2 HSB... 3 Styrelsen... 3 Ekonomi... 3 Skötsel av fastigheten inomhus... 3 Allmänt... 3 Vattenskada

Läs mer

HSB Brf. Trastsångsvägen 2-132. Linghem

HSB Brf. Trastsångsvägen 2-132. Linghem HSB Brf. Trastsångsvägen 2-132 Linghem http://www.visit.se/~hsblinghem Antal Byggnadsår: lägenheter: 198365 HSB Brf. Linghem. Med denna broschyr vill vi informera nyinflyttade och övriga boende i föreningen

Läs mer

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Spikverksbladet www.spikverket.se Nr 208 2015-06-18 Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Trevlig midsommar! SPIKVERKET STYRELSE, REVISORER & VALBEREDNING 2014-2015 STYRELSE

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

Gemensamma lokaler, garage och köer

Gemensamma lokaler, garage och köer Gemensamma lokaler, garage och köer Flik 6 Sid 1 (13) Tvättstugor med mangel- och torkrum finns i källarplanet i varje trappuppgång, se vidare sidan 3 och 4. Piskrum 1 finns i källarplanet i uppgång 15,

Läs mer

t*- l.t;.. F*{.& {*;i olbäskem I tsohu$

t*- l.t;.. F*{.& {*;i olbäskem I tsohu$ t*- l.t;.. F*{.& {*;i?å olbäskem I tsohu$ Ordnings / trivselregler för brf Solbacken i Bohus Varmt välkommen till bostadsrättföreningen Solbacken i Bohus, Ale kommun! Vi hoppas att ni genom att ta del

Läs mer

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta Välkommen till HSB Brf Rönnen Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta 2 Innehåll sidan Välkommen till... 3 Rönnens styrelse... 4 Information om försäkring...

Läs mer

Välkommen som hyresgäst till Studentvägen i Uppsala (Rum & Dubblett)

Välkommen som hyresgäst till Studentvägen i Uppsala (Rum & Dubblett) Välkommen som hyresgäst till Studentvägen i Uppsala (Rum & Dubblett) Stiftelsen Norrlandsgårdarna Stiftelsen Gästrike-Hälsinge Stiftelsen Stockholms nations studentbostäder nations studentbostäder Kontor/expedition

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Brf Pilastern Sff gemensamt för medlemmar. Brf Pilastern

Brf Pilastern Sff gemensamt för medlemmar. Brf Pilastern Brf Pilastern Sammanställda ordningsregler och information gemensamt för samfällighetsföreningen Portalens medlemmar Sff regler och tips gemensamt 2011-05-15 2011-05-18 14:35 Sida 1 av 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011.

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011. PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011. Närvarande: Enl. bifogad förteckning 1 Årsstämman Styrelsens ordförande hälsade de närvarande välkomna öppnas och förklarade

Läs mer

Information samfällighetsföreningen Månen II Styrelsen 2013-09-05. Månen II 1 (12)

Information samfällighetsföreningen Månen II Styrelsen 2013-09-05. Månen II 1 (12) Information samfällighetsföreningen Månen II Månen II 1 (12) Innehållsförteckning 1 Välkommen till samfälligheten Månen II... 3 2 Vad är en samfällighet?... 4 2.1 Författning... 4 3 Generellt om Månen

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Kvarteret Provisorn 4

Kvarteret Provisorn 4 Din fastighet Kvarteret Provisorn 4 Beläget på: Tulegatan 4-8, Kungstensgatan 17, Rådmansgatan 32, Birger Jarlsgatan 57-63. Regler gällande sopor, el, vatten etc finns i Ert kontakt då olika regler gäller

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN. Beslutade vid årsstämma 2011-04-11

ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN. Beslutade vid årsstämma 2011-04-11 ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN Beslutade vid årsstämma 2011-04-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ansvar för ordningen 1 För vem gäller reglerna 1 Vad händer om ordningsreglerna inte följs? 1 Har Du frågor? 1

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! God service Trivsamma miljöer Bra standard. Trevliga grannar

Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! God service Trivsamma miljöer Bra standard. Trevliga grannar Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! Trevliga grannar God service Trivsamma miljöer Bra standard Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya hem! Välkommen som hyresgäst hos oss! Fördelen med hyresrätt är

Läs mer

uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening

uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening Allmän information Sjöfruns samfällighet består av radhus och fristående hus på Sjöfruvägen Tomtebo, Umeå. Här finns 76 hushåll. Gemensamma

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2013-02-14 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Spikverksbladet. Nr 203 2014-03-14. www.spikverket.se. Styrelsen önskar en trevlig vår och Glad Påsk

Spikverksbladet. Nr 203 2014-03-14. www.spikverket.se. Styrelsen önskar en trevlig vår och Glad Påsk Spikverksbladet www.spikverket.se Nr 203 Styrelsen önskar en trevlig vår och Glad Påsk 2014-03-14 SPIKVERKET STYRELSE, REVISORER & VALBEREDNING 2013-2014 STYRELSE Ordförande Joakim Widell Spikverksgatan

Läs mer

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013 Innehåll - Inledning - Bredband-TV - Ekonomi - Kvartersgård - Trafik, miljö och allmänna ytor - Bilkörning i området - Grannsamverkan - Höstens arbetsdag Höstmörkret smyger sig på! Sommaren var riktigt

Läs mer

Samfällighetsförening

Samfällighetsförening Samfällighetsförening Detta är en informationsskrift till samtliga medlemmar i ovanstående samfällighet. Denna skrift uppdateras cirka en gång per år och ska lämnas över till ny ägare om fastigheten säljs.

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

OMRÅDESBESTÄMMELSER OCH ORDNINGSREGLER

OMRÅDESBESTÄMMELSER OCH ORDNINGSREGLER OMRÅDESBESTÄMMELSER OCH ORDNINGSREGLER Fastställda på årsmötet 2013-04-20 1 ÄNDAMÅL OCH SYFTE Ordningsregler och områdesbestämmelser kompletterar föreningens stadgar och nyttjanderättsavtal och utgör det

Läs mer

STÄDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOKALER I

STÄDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOKALER I MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM 1 (5) STÄDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOKALER I KÅRHUSET Fastställda av Förvaltningsutskottet 2005-01-12. Generella föreskrifter: MF tillhandahåller sopborstar, sopskyfflar,

Läs mer

KONTRAKT för uthyrning av SUB klubbhus

KONTRAKT för uthyrning av SUB klubbhus KONTRAKT för uthyrning av SUB klubbhus Här följer reglerna för uthyrning. Läs igenom dem inför varje gång du hyr. Förutsättningar och Bokningsinformation Uthyrningen gäller antingen undervåningen (samlingslokal

Läs mer

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan UPPSLAGSBOK - Brf Yxan Här finns nästan allt du som bor i bostadsrätt behöver veta och i föreningens stadgar finns mer att läsa. Vi i Styrelsen 2011/2012 är Ordförande Daniel Carlsson Uppg. 15, 070-675

Läs mer

TRIVSELHANDBOK. - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt

TRIVSELHANDBOK. - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt TRIVSELHANDBOK - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt Andrahandsuthyrning Kontakta alltid Bollebo vid andrahandsuthyrning. Tänk på att även om du hyr ut till någon annan, har du

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Medlemsinformation. Innehåll. Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal lägenheter: 65. Historik. Vad säger lagen och HSB:s stadgar?

Medlemsinformation. Innehåll. Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal lägenheter: 65. Historik. Vad säger lagen och HSB:s stadgar? Medlemsinformation Innehåll Historik Vad säger lagen och HSB:s stadgar? Så fungerar vår bostadsrättsförening Bra att veta Gemensamma insatser Hemförsäkring Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal

Läs mer

5 Skjulregler 4. 6 Container och mastskjul 5. 7 Bilagor 5

5 Skjulregler 4. 6 Container och mastskjul 5. 7 Bilagor 5 Regelverket fastställdes på styrelsemötet 2015-03-02 Förra uppdateringen gjordes 1998 Innehåll Sid 1 Generella hamnregler 2 2 Säkerhet 3 3 Miljöregler 3 4 Sjö- och torrsättning 3 5 Skjulregler 4 6 Container

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Limmaren 3 Borensvägen 52-60 i Årsta

Bostadsrättsföreningen Limmaren 3 Borensvägen 52-60 i Årsta Bostadsrättsföreningen Limmaren 3 Borensvägen 52-60 i Årsta Består av två bostadshus med fem trappuppgångar. De 30 lägenheterna varierar i storlek, 12 stycken à 42 kvm 6 stycken à 45 kvm och 12 stycken

Läs mer

TILL MEDLEMMARNA I RIKSBYGGENS BRF VARBERGSHUS NR 5

TILL MEDLEMMARNA I RIKSBYGGENS BRF VARBERGSHUS NR 5 TILL MEDLEMMARNA I RIKSBYGGENS BRF VARBERGSHUS NR 5 Områdesbevakningen nattetid sker fortlöpande. Styrelsen önskar synpunkter från Er för att kunna utvärdera om bevakningen har haft någon effekt. Har stölderna

Läs mer

ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN

ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Fjällgården Lindahl Vid foten av Portfjället

Fjällgården Lindahl Vid foten av Portfjället Fjällgården Lindahl Vid foten av Portfjället FJÄLLGÅRDEN LINDAHL Ligger i rofylld omgivning vid foten av Portfjället. Här finns inga grannar på flera kilometrar, så här är tillfället för dig som verkligen

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Välkommen till Kommunal Västernorrland Stugby i

Välkommen till Kommunal Västernorrland Stugby i Välkommen till Kommunal Västernorrland Stugby i SERVICE Någon sådan kan vi ej erbjuda. Hyrorna omöjliggör någon form av anställd. Allt arbete görs av frivilliga händer. Vi hoppas på din förståelse och

Läs mer

BRF Tuvehus 2 2014-03-28. BRF Tuvehus 2. Boendeinformation Utgåva 2014-03-28

BRF Tuvehus 2 2014-03-28. BRF Tuvehus 2. Boendeinformation Utgåva 2014-03-28 BRF Tuvehus 2 2014-03-28 BRF Tuvehus 2 Boendeinformation Utgåva 2014-03-28 Här får du råd och tips kring ditt boende samt information om de regler som gäller inom vår förening. Se även separata ordningsregler.

Läs mer

2015-02-02 Sidan 1 av 5

2015-02-02 Sidan 1 av 5 Sidan 1 av 5 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars ändamål är att upplåta bostäder eller lokaler med bostadsrätt åt sina medlemmar (bostadsrättshavare). De regler som

Läs mer

Bofinks-mappen Information och matrikel

Bofinks-mappen Information och matrikel Bofinken i Salems Samfällighetsförening Domherrestigen 45 144 42 Rönninge Plusgiro 919257-6 Bankgiro 5677-9135 Org nr 717900-2204 - www.bofinken.nu Bofinks-mappen Information och matrikel Spara mappen!

Läs mer

Välkommen till sjöbrisen

Välkommen till sjöbrisen Välkommen till sjöbrisen Information till fastighetsägare och mäklare 2013 60-området 204-området Sjöbrisens samfällighetsförening Sjöbrisens samfällighetsförening finns till för att förvalta gemensamt

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt.

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt. Samfällsnytt 4 Här kommer årets sista samfällsnytt. Först vill vi önska alla nyinflyttade välkomna till vår samfällighet och hoppas att ni kommer att trivas hos oss! På vår hemsida kan ni hitta information

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Uthyrningsregler. Bilaga 1

Uthyrningsregler. Bilaga 1 Bilaga 1 Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson POLICY Diarienummer: Ö 2014/215 Datum: 2014-06-18 Författare: Fredrik Nilsson Beslutat av: Förvaltningschef Beslutsdatum: 2014-06-18 Uthyrningsregler

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Boendeinfo. Samfällighetsföreningen Erikslund 4. Lekplats 178 176 134 132. Lekplats. Kvartersgård. Lekplats. Lekplats. Infart

Boendeinfo. Samfällighetsföreningen Erikslund 4. Lekplats 178 176 134 132. Lekplats. Kvartersgård. Lekplats. Lekplats. Infart Boendeinfo Samfällighetsföreningen Erikslund 4 226 256 202 224 188 200 172 186 152 170 132 150 202 172 228 226 204 190 188 174 154 152 230 232 Lekplats 192 194 Lekplats 178 176 134 132 206 180 136 236

Läs mer

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt.

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt. Andra handsuthyrning Bostadsrättinnehavaren får hyra ut lägenheten i andra hand till annan om styrelsen ger sitt samtycke.samtycket begränsas i tid. Se mer informaton i stadgar 42 Avgifter Instats och

Läs mer

Information till boende i Riksbyggen bostadsrättsförening Norrköpingshus 32, BRF32

Information till boende i Riksbyggen bostadsrättsförening Norrköpingshus 32, BRF32 1(6) Norrköping 2015-03-01 Information till boende i Riksbyggen bostadsrättsförening Norrköpingshus 32, BRF32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen

Läs mer

Välkommen till Brf Ingegerd En liten uppslagsbok om ditt boende i bostadsrättsföreningen Ingegerd!

Välkommen till Brf Ingegerd En liten uppslagsbok om ditt boende i bostadsrättsföreningen Ingegerd! Välkommen till Brf Ingegerd En liten uppslagsbok om ditt boende i bostadsrättsföreningen Ingegerd! OBS! Tillhör Brf-pärmen ETT TRYCK SOM DETTA KAN FORT BLI INAKTUELLT! AKTUELLA NAMN OCH TFN FINNS ALLTID

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Gropen 29

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Gropen 29 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Gropen 29 ALLMÄNT Bostadsrätt ett kollektivt ansvar Att bo i bostadsrätt bygger på att vi som medlemmar och boende tar gemensamt ansvar - för huset som sådant,

Läs mer

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Årsredovisning för Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Räkenskapsåret 2011-01-01---2011-12-31 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2011 Styrelsen för Seraljens samfällighetsförening lämnar härmed

Läs mer

Odens samfällighetsförening

Odens samfällighetsförening 2015 2015-05-05 Innehåll Välkommen till Ås och Odens väg!... 3 Odens samfällighetsförening... 3 Styrelsens sammansättning..4 Valhalls samfällighet... 5 Förråd/garage... 5 Elsäkerhet... 5 Internet, TV och

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

Hyreskontrakt Hyresvärdens ex.

Hyreskontrakt Hyresvärdens ex. lördag den 11 april 2009 1/5 Hyreskontrakt Hyresvärdens ex. Var god ange bokningnr vid betalning! Ditt bokningsnr:. Hyresvärd Hyresgäst Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar RBU Halland Produkt

Läs mer

Samfällighetsförening 2012-01-10

Samfällighetsförening 2012-01-10 EKERO-VASBY Samfällighetsförening 2012-01-10 Trafik och parkering i området Under hösten 2011 genomfördes en undersökning i Ekerö-Väsby angående trafik och parkering i området. Undersökningsresultatet

Läs mer

Ordnings- och trivselregler

Ordnings- och trivselregler Ordnings- och trivselregler Vi är varandras boendemiljö. I flerfamiljshus bor vi alla nära varandra och det innebär att vi måste ta hänsyn och respektera varandra. Vi har tillsammans skapat regler för

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna

Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna Välkommen till Brf Stenhällan 2 Varmt välkommen till bostadsrättföreningen Stenhällan i Vallentuna. Vi hoppas Ni kommer att trivas med Er lägenhet och med Era

Läs mer

Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda

Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda Att bo i bostadsrätt innebär att vi alla har ett gemensamt ansvar för vår förening. Vi hoppas att Ni skall trivas här och känna er delaktiga. Vad är en bostadsrättsförening?

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014

Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014 Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014 Inledning Brf Stadsparken i Lund bildades 1934 och inregistrerades 15 juni 1936. Föreningen

Läs mer

FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN

FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN VÄLKOMMEN TILL PORFYREN! Styrelsen för bostadsrättsföreningen Porfyren hälsar dig välkommen till ditt nya boende och som delägare i föreningen. Vi hoppas

Läs mer

Karl Gerhards väg 29. Län Stockholm Gatuadress Karl Gerhards väg 29 Kommun Nacka Storlek 1 rum / 24 m² Område Saltsjöbaden/Rösunda Tillträde tidigast

Karl Gerhards väg 29. Län Stockholm Gatuadress Karl Gerhards väg 29 Kommun Nacka Storlek 1 rum / 24 m² Område Saltsjöbaden/Rösunda Tillträde tidigast Län Stockholm Gatuadress Karl Gerhards väg 29 Kommun Nacka Storlek 1 rum / 24 m² Område Saltsjöbaden/Rösunda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 10 Vardagsrum Vardagsrum

Läs mer

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 2 2014-06-01

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 2 2014-06-01 Matrosbladet Brf Matrosen Nr 2 2014-06-01 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Detta är den andra upplagan av det nyuppväckta Matrosbladet, som vi hoppas kunna dela ut åtminstone två gånger om året med information som

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Bakgrund. 2. Några saker om din bostadsrätt. 3. Vad får jag göra i min bostadsrätt? 4. Källsortering. 5. Parkering & garage

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Bakgrund. 2. Några saker om din bostadsrätt. 3. Vad får jag göra i min bostadsrätt? 4. Källsortering. 5. Parkering & garage INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund 2. Några saker om din bostadsrätt 3. Vad får jag göra i min bostadsrätt? 4. Källsortering 5. Parkering & garage 6. Containerförråd 7. Lokal, bord och stolar Bilaga: Stadgar

Läs mer

Att bo på Tröskvägen. Information från Tröskvägens Samfällighetsförening www.troskvagen.se

Att bo på Tröskvägen. Information från Tröskvägens Samfällighetsförening www.troskvagen.se Att bo på Tröskvägen Information från Tröskvägens Samfällighetsförening www.troskvagen.se 1 Innehållsförteckning 1. Samfälligheten... 3 2. Föreningen... 3 2.1 Allmänt... 3 2.2 Styrelse och reparationsgrupp...

Läs mer

Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014. BRF Safiren

Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014. BRF Safiren BRF Safiren Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014 BRF Safiren 2 2014-03-06 Innehåll Hemsida... 3 Styrelsen... 3 Hobbyrum... 3 Cyklar... 3 Renovering... 4 Vad behöver jag tillstånd

Läs mer