Kärnsjukuset Skövde S P U R - I N S P E K T I O N. Sammanfattande bedömning ST-SPUR inspektion KSS(Skövde/Skaraborg 15-16/3 2012)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kärnsjukuset Skövde S P U R - I N S P E K T I O N. Sammanfattande bedömning ST-SPUR inspektion KSS(Skövde/Skaraborg 15-16/3 2012) 2012-06-07"

Transkript

1 S P U R - I N S P E K T I O N Kärnsjukuset Skövde Annette Bruchfeld och Niklas von Schmalensee Sammanfattande bedömning ST-SPUR inspektion KSS(Skövde/Skaraborg 15-16/3 2012)

2 Verksamheten: Det finns skriftliga riktlinjer från vårdgivaren hur ST ska genomföras och utvärderas för alla nyanställda ST läkare som går enligt det nya systemet. Utförliga ST-kontrakt finns men gäller framförallt implementering för senast anställd och ej tidigare ST-läkare. Verksamheten är så allsidig att målbeskrivningen i huvudsak kan uppfyllas på sjukhuset med kortare randning på universitetssjukhus, både för transplantation och avdelningsplacering. Verksamheten innefattar: Vårdavdelning med platser för såväl njurmedicin som internmedicinska patienter Öppenvårdsmottagning med allmän njurmedicin. Peritonealdialys(PD) och Hemodialys(HD) samt dagjoursverksamhet/konsultverksamhet. Enligt uppgift finns en välfungerande accesskirurgi. Tidigt omhändertagande efter njur tx Mängden jour och beredskapstjänstgöring är adekvat. Det finns dokument för att främja jämställdhet avseende kön, religion och etnicitet som uppdateras och efterlevs på kliniken. Läkarstaben: Nuvarande handledare har handledarutbildning, likaså har de flesta specialister handledarutbildning. Det finns skriftliga rutiner för studierektorn. Studierektorn är specialist i njurmedicin, inom kort internmedicin och har genomgått handledarutbildning. Läkarstaben är tillräckligt stor med tillräcklig kompetens. Det finns vakanser på sektionschefsnivå där rekrytering pågår men har inte tidigare rekryterats i läkargruppen. Verksamhetschefen är chef för läkarna. Det råder balans i läkarstaben avseende bemanning och planer för framtida rekrytering föreligger. Det finns skriftliga rutiner för handledningen av ST-läkare. Planerade handledarträffar sker 1gång/månad men något glesare för den ST-läkaren som går enligt tidigare modell. Det finns tillgång till en disputerad läkare tillika verksamhetschef som kan fungera som vetenskaplig handledare men samarbete med handledare via Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har också etablerats för doktorandprojekt Lokaler och utrustning: Det finns adekvat utrustning för diagnostik, utredning och behandling med bl.a. möjlighet att bedöma sediment, genomföra plasmaferes och ett nära samarbete med SU för bedömning av njurbiopsier. Särskild PAD rond ordnas via SU en gång/termin. Alla ordinarie läkare har egna arbetsrum med dator och möjlighet att arbeta ostört. Arbetsrummen används även som mottagningsrum. Det saknas enskilda arbetsrum i omedelbar anslutning till dialysen där man pga. platsbrist gjort om ett rum till behandlingsrum för självdialysträning. De egna rummen ligger dock i samma korridorer. Bibliotek finns med adekvat tillgång till tidskrifter. Jourrum för de som deltar i medicinjouren finns med hotellstandard.

3 Tjänstgöringens uppläggning ST kontrakt finns för de 2 nuvarande ST-läkarna och kontrakten revideras. Den STläkare som går enligt det gamla systemet har genom den nytillsatta klinikstudierektorn fått ett formaliserat ST-kontrakt relativt nyligen men det är i praktiken inte helt implementerbart då större delen av ST-utbildningen redan är genomförd. Individuella utvecklingsprogram finns och revideras för den senast anställda ST-läkaren men även till viss del för den som går enligt äldre modell. Skriftligt introduktionsprogram har införts från feb 2011 men det saknas en formell schemaläggning för de olika momenten. En strukturerad plan för ST-utbildningen inkluderande ledarskapsutbildning, kommunikativ utbildning och vetenskap och utvecklingsarbete finns både allmänt och på individnivå. Njurmedicinsk internutbildning förekommer regelbundet men även andra personalkategorier kan delta. Extern handledare utses till varje ST-läkare vid randning. Randare och AT har inte fullt ut individuella utbildningsprogram men en checklista finns som kan anpassas efter önskemål och på så sätt individualiseras. Jour och beredskap har lagom utrymme men man är inte konsult eller dagjour som ickespecialist. Huvuddelen av tjänstgöringen kan genomföras på kliniken med planerad kompletterande tjänstgöring på universitetssjukhus. Möjligen är tiden lite kort (ca 3 månader) på njurmedicinsk universitetsklinik för att uppfylla kunskapsmålen inom de mindre vanligt förekommande njursjukdomarna. Transplantationsplaceringen på universitetssjukhus (US) är 3 månader. Sammanhållna placeringsperioder på vårdavdelning och hemodialysen finns samt återkommande mottagningsverksamhet. PD-utbildningen baseras på ett PAL system vilket kan medföra mindre koncentrerad träning i teoretisk och praktisk PD utbildning. Målsättning och planering finns för att samtliga ska skriva specialisttentamen. Inga former av diskriminering har iakttagits. Handledning och uppföljning/utbildningsklimat: Personlig handledare finns för ST-läkarna. Planerad handledning, med utgångspunkt i det individuella utvecklingsprogrammet, sker för den senast anställda ST-läkaren. För den som går enligt äldre modellen är det dock inte helt tydligt även om en mer strukturerad utbildningsplan och uppföljning tillkommit på senare tid. ST-läkarna dokumenterar och ges feedback avseende uppnådd kompetens och övrig utveckling. Sit in 1 gång/termin. Det finns tillgång till handledning vid kompletterande utbildning. Det saknas regelbundna utvecklingssamtal med klinikchefen. Utbildningsklimatet uppfattas som gott och på kliniken är tillgänglighet god för diskussioner/frågor. Möjlighet att uppfylla rekommendationen att behärska anläggande av akut dialysaccess (v.femoralis) saknas till stora delar men man uppfyller målet om preparering och bedömning av urinsediment. ST-läkarens sidoutbildning följs upp av handledare lokalt på den randande kliniken. Målbeskrivningen är känd för den senast anställda STläkaren. Det finns dokumenterat att verksamhetschefen ska tillgodose att SPUR inspektioner genomförs i studierektorns arbetsbeskrivning.

4 Teoretisk utbildning: Planerad extern utbildning (Ipuls-granskade) finns i tillräcklig utsträckning (>5dgr/termin). Antal kursdagar-konferenser och enstaka utbildningsdagar inklusive specifika för ST-läkare uppgår sammantaget till ca dagar/ år. Det finns schemalagd regelbunden internutbildning inom njurmedicin som dock till viss del även är öppen för andra personalkategorier. Detta kompletteras även med ett regionalt samarbete med SU som ger läkarspecifik njurmedicinsk utbildning 2-3 ggr/år. Utbildning i ledarskap och administration anses vara obligatorisk ST-kurs. Tid för självstudier under arbetstid saknas i huvudsak och är inte schemalagd. Tid avsätts dock för inläsning till specialistexamen i njurmedicin som samtliga har för avsikt att genomföra. Medicinsk vetenskap och utvecklingsarbete: Möjlighet till vetenskaplig utbildning och arbete finns. ST-läkarna genomför ett individuellt kvalitetsarbete under handledning och får återkoppling. Kvalitetsarbetet redovisas både internt och externt såväl muntligt som skriftligt. Möjlighet ges till utbildning i evidensbaserad medicin och fördjupad förståelse via ett evidensbaserat förbättringsarbete. Ingen fast och återkommande tid för diskussion kring vetenskapliga arbeten, typ journal club förekommer men planer finns att införa detta. En disputerad handledare för det vetenskapliga arbetet och för potentiellt avhandlingsarbete finns. Då denna läkare även är verksamhetschef är tiden för detta begränsad. Det finns dock möjlighet till doktorandprojekt via ett upparbetat samarbete med SU. Ledarskap och kommunikativ kompetens: Kurs för kommunikativ kompetens med bl.a retorik och presentationsteknik anses vara obligatorisk ST-kurs. ST-läkaren får leda ronder under handledning och bla redovisa utvecklingsarbete muntligt och skriftligt under handledning. Angående det svåra samtalet/kommunikationskunskap blir detta tillgodosett via kurs i etik, retorik och handledning via kurator. Ledarskaps- och handledarutbildning finns och anses vara obligatorisk kurs. Strukturerade möjligheter till ledarskapsutveckling under handledning och med återkoppling saknas till viss del. Styrkor: Välbemannad klinik med en heterogen grupp engagerade läkare med god sammanhållning och ett gott utbildningsklimat. Allsidig verksamhet med möjlighet till breddad kompetens via kortare randning på US. Klinken är mån om att ge stöd och satsa på de yngre läkarna utifrån individuella behov. Engagerad studierektor med vilja till förbättringsarbete där införda förändringar avseende ST-läkarutbildningen samstämmer med riktlinjer för modern ST-utbildning med kvalitet. Studierektorn har ett tillsynes gott stöd från klinikledningen.

5 Svagheter: Litet antal akutstartade HD patienter på njurkliniken och därmed begränsad möjlighet för praktisk utbildning i anläggande av access via v. femoralis. Möjligheterna för det vetenskapliga utvecklingsarbetet med tanke på handledningskapacitet har å ena sidan begränsningar(inte mer än förväntat med tanke på sjukhusets storlek) men kan å andra sidan lösas på ett bra sätt regionalt. Förbättringspotential: Mycket av införda förändringar kommer bära frukt över tid. Några möjliga förbättringsåtgärder har identifierats: Internutbildning och PAD rond via videolänk i större utsträckning med SU skulle vara ett välkommet tillskott. Möjlighet till tidigare konsultverksamhet under handledning för ST-läkarna. UL-position för PD rond under handledning. Tydliggöra målen (ST-läkarnas) för alla på kliniken för att lättare stimulera lärande. Schemalagd tid för teoretisk utbildning utöver det som ges inför spec. tentamen. Trots relativ bred verksamhet vore en något längre placering än 3 månader på njurmedicinsk universitetsklinik av värde för mer volyminlärning av de mer ovanliga njurmedicinska sjukdomarna och även bedömning av de mer vanliga akuta njursjukdomarna, på övriga internmedicinska och kirurgiska klinikerna som utgör en stor del av konsultarbetet dagtid. Rapport från SPUR-inspektionen vid verksamhetsområde njurmedicin, KSS-Skövde Inspektörer: Annette Bruchfeld och Niklas von Schmalensee Inför inspektionen fanns tillgång till information från SPUR-enkäter från samtliga berörda. Kliniken har 7 specialister varav en VC. 2 egna ST-läkare och för närvarande 2 Randande läkare. Periodvis finns AT-läkare och sommarvikarier inom ramen för den sk läkarskolan som är till för läkarstudenter på termin 6-9. Under inspektionen har intervjuer genomförts med verksamhetschefen, studierektorn, 2 Handledare, 2 specialistläkare, 2 ST-läkare och samtliga områdesansvariga läkare och sjuksköterskor på kliniken. Utöver detta ingick även genomgång med administrativ personal och paramedicinare. En rundvandring på kliniken ingick och även på sjukhuset för bland annat akutmedicinsk verksamhet, jourrum och bibliotek. Inför avslutad inspektion genomfördes en preliminär muntlig avrapportering.

6 Sammanfattande omdöme av kliniken efter SPUR-inspektionen Gott utbildningsklimat med en omsorg av ST-läkarna på individnivå som bidrar till en familjär och god stämning. ST-läkaren är tydligt deltagande i klinikens utvecklingsarbete. Engagerad klinikledning och studierektor med tydlig målsättning att förbättra ST-utbildningen där mycket av införda förändringar kommer generera en god till föredömlig utbildningskvalitet inom kort. Vissa naturliga begränsningar finns avseende det vetenskapliga arbetet. Man har dock etablerat ett samarbete med Sahlgrenska med ambitionen att ge ST-läkarna och specialisterna möjlighet till ett fungerande doktorandprogram. Trots att sjukhuset är relativt litet kan mycket av utbildningen ske lokalt med kortare randningar på universitetssjukhus. Lokaler och utrustning är fullgoda. Regelbunden internutbildning förekommer men kan säkert utvecklas och optimeras med samarbete regionalt för vilket planer redan finns. Poängsättning enl. riktlinjer för SPUR-inspektioner A. Verksamheten God utbildningskvalitet B. Medarbetarstaben och interna kompetenser God utbildningskvalitet C. Lokaler och utrustning God utbildningskvalitet D. Tjänstgöringens uppläggning Acceptabel E. Handledning och uppföljning Acceptabel F. Teoretisk utbildning Acceptabel G. Medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete God utbildningskvalitet H. Ledarskapskompetens och kommunikativ kompetens Acceptabel

Underlag för kvalitetsbedömning

Underlag för kvalitetsbedömning Underlag för kvalitetsbedömning Bedömningsområden Inspektionen gäller dels strukturen (resurserna för utbildning), dels processen (hur resurserna används). Strukturbedömningen avser en analys av den utbildande

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-11-26 Norra Älvsborgs Länssjukhus Trollhättan Infektionskliniken Sjukhus Ort Klinik Ann-Sofi Duberg och Nils Kuylenstierna Inspektörer

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 19-21 mars 2014 NÄL och Uddevalla sjukhus NU-sjukvården Internmedicin Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Jesper Persson Inspektörer Gradering

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2013-11-26 Kungälvs sjukhus Kungälv Kirurgkliniken Sjukhus Ort Klinik Susanne Tumlin Ekelund och Göran Felländer Inspektörer A Verksamheten:

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-13 Centralsjukhuset i Karlstad Landstinget Värmland Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Åsa Boström och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering

Läs mer

INFORMATION FRÅN SVERIGES LÄKARFÖRBUND

INFORMATION FRÅN SVERIGES LÄKARFÖRBUND Årets SPUR-reslutat Sveriges läkarförbunds och Svenska Läkaresällskapets stiftelse för utbildningskvalitet (SPUR) kvalitetsgranskar ST- och AT-utbildningar genom inspektioner av kliniker. Här presenteras

Läs mer

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Syfte Tydliggöra innehållet i Socialstyrelsens författning SOSFS 2008:17, samt implementeringen i Landstinget i Kalmar län, ang. ST-utbildningen.

Läs mer

Utbildningsbok Kirurgi

Utbildningsbok Kirurgi 8 augusti 2012 Utbildningsbok Kirurgi Utbildningskommittén Svensk Kirurgisk Förening 1 Innehåll Förord 3 Målbeskrivning för specialiseringstjänstgöring i kirurgi samt Föreskrifter och allmänna råd från

Läs mer

Ledarskap i läkares utbildning. ett handlingsprogram från Sveriges läkarförbund

Ledarskap i läkares utbildning. ett handlingsprogram från Sveriges läkarförbund Ledarskap i läkares utbildning ett handlingsprogram från Sveriges läkarförbund Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning.. 5 Ledarskapskompetens 6 I Personrelaterad kompetens 6 II Administrativ/ ekonomisk

Läs mer

Undersökning: AT-enkät SUS 2014. Skapad av: Sven Karlander. Publicerad: 2014-01-15 13:54:17. Påbörjade undersökningar: 86.

Undersökning: AT-enkät SUS 2014. Skapad av: Sven Karlander. Publicerad: 2014-01-15 13:54:17. Påbörjade undersökningar: 86. Undersökning: AT-enkät SUS 2014. Skapad av: Sven Karlander Publicerad: 2014-01-15 13:54:17 Påbörjade undersökningar: 86 Avslutade: 80 1 TEXT / BILD INNEHÅLL N/A N/A N/A N/A 2 Jag är 1 1. Kvinna 47 55,95%

Läs mer

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker Svenska Sjukhusfysikerförbundet, SSFF, och Svensk Förening för Radiofysik, SFfR april 2015 Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker 1 Övergripande kompetensdefinition 1.1 Definition

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Handlingsplan Studierektorskansliet 1.0 8

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Handlingsplan Studierektorskansliet 1.0 8 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Handlingsplan Studierektorskansliet 1.0 8 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Rickard Carlhed Tobias Kjellberg 2015-06-11 2017-06-11

Läs mer

Studierektorn som central aktör i läkarnas AT och ST

Studierektorn som central aktör i läkarnas AT och ST Studierektorn som central aktör i läkarnas AT och ST Ett förslag på förtydligande av studierektorsuppdraget 2006 Sveriges läkarförbund Svenska Läkaresällskapet INNEHÅLL Förord...2 Om läkares vidareutbildning...4

Läs mer

Handledning av AT-läkare

Handledning av AT-läkare Handledning av AT-läkare Information till Kirurger och Urologer Saskia Schulze AT-studierektor Kirurgkliniken NU-Sjukvården Vad är AT? Allmäntjänstgöring (AT) är en tidsbegränsad anställning under handledning

Läs mer

Ögononkologi som rikssjukvård. Tillståndsutredning inför tillståndsperioden 2016 2020

Ögononkologi som rikssjukvård. Tillståndsutredning inför tillståndsperioden 2016 2020 Ögononkologi som rikssjukvård Tillståndsutredning inför tillståndsperioden 2016 2020 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014

Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014 Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014 1 Innehållsförteckning Projektledningens rapport om LST 2008-2014... 3 Inledning... 3 Former... 3 Effekter... 3 Fortsättning... 4 Ekonomi... 5 Reflektioner från Ledarskaps-ST

Läs mer

Vår satsning på ST-utbildning

Vår satsning på ST-utbildning Vår satsning på ST-utbildning ger framtidens sjukvård i Region Skåne Resumé av ST-dagen den 28 oktober 2009 Resumé över ST-dagen Region Skåne 2009 Text: Lottie Sällström Randsalu Fotograf: Rasmus Björgell

Läs mer

3 Redaktören har ordet

3 Redaktören har ordet Innehåll 4/2009 ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Redaktör Red.medlemmar Produktion Annonser Layout Tryck

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

STÖD TILL AT- OCH ST-LÄKARE SOM RISKERAR ATT EJ FÅ SIN TJÄNSTGÖRING GODKÄND POLICYDOKUMENT

STÖD TILL AT- OCH ST-LÄKARE SOM RISKERAR ATT EJ FÅ SIN TJÄNSTGÖRING GODKÄND POLICYDOKUMENT STÖD TILL AT- OCH ST-LÄKARE SOM RISKERAR ATT EJ FÅ SIN TJÄNSTGÖRING GODKÄND POLICYDOKUMENT Box 5610 Stockholm Tel 08-790 33 00 Fax 08-20 57 18 info@slf.se www.slf.se STÖD TILL DE AT- OCH ST-LÄKARE SOM

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Rehab Väst. www.lio.se

Rehab Väst. www.lio.se Rehab Väst Rehab Väst tar emot ca 30 studenter för VFU/år och ca 25 studenter för fältstudier/år. Under en lång tid har resultatet av studentutvärderingen av VFU visat höga värden. Det finns ett regelbundet

Läs mer

Medicinsk revision, en del i internkontrollen

Medicinsk revision, en del i internkontrollen Medicinsk revision, en del i internkontrollen Stockholm 2009-10-13 Helseplan Consulting Group AB Kungsgatan 55, 111 22 Stockolm Telefon: 021-12 99 88 / Fax: 021-12 99 97 Organisationsnummer: 556763-1428

Läs mer

BILAGOR BILAGA 4: GRANSKNINGSUNDERLAG... 25 BILAGA 5: EXTERN STATISTIK I ÖVERSIKT... 26

BILAGOR BILAGA 4: GRANSKNINGSUNDERLAG... 25 BILAGA 5: EXTERN STATISTIK I ÖVERSIKT... 26 BILAGOR Innehållsförteckning 1.1 IAKTTAGELSER I DETALJ.... 2 1.1.1 Jourbemanning... 2 1.1.1.1 Dagjour... 2 1.1.1.2 Natt- och helgjour... 1.1.1.3 Bakjour... 7 1.1.2 Arbetsuppgifter under jour och beredskap...

Läs mer

UTBILDNINGSBOK AT. Socialstyrelsens föreskrifter med målbeskrivning läkarorganisationernas kommentarer LOKAL PLANERING OCH UPPFÖLJNING

UTBILDNINGSBOK AT. Socialstyrelsens föreskrifter med målbeskrivning läkarorganisationernas kommentarer LOKAL PLANERING OCH UPPFÖLJNING INNEHÅLL KAPITEL 1 SYFTET MED EN KAPITEL 2 HUR REGLERAS Socialstyrelsens föreskrifter med målbeskrivning läkarorganisationernas kommentarer KAPITEL 3 GENERELL HANDLINGSPLAN KAPITEL 4 INDIVIDUELL HANDLEDNINGS-

Läs mer

Revisionsrapport. Region Halland. Granskning av FoUU Halland. Bo Thörn Jean Odgaard Rebecca Andersson. September 2011

Revisionsrapport. Region Halland. Granskning av FoUU Halland. Bo Thörn Jean Odgaard Rebecca Andersson. September 2011 Revisionsrapport Granskning av FoUU Halland Bo Thörn Jean Odgaard Rebecca Andersson September 2011 Region Halland Sammanfattning Revisorerna i Region Halland har gett PwC i uppdrag att granska FoUU i Halland.

Läs mer

Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka

Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 3 1.1. Bakgrund 3 1.2. Uppdrag och revisionsfråga 4 1.3. Metod och

Läs mer

UTBILDNING OCH REKRYTERING INOM BFM ENKÄT TILL FÖRETRÄDARE FÖR RADIOLOGI RESPEKTIVE KLINISK FYSIOLOGI

UTBILDNING OCH REKRYTERING INOM BFM ENKÄT TILL FÖRETRÄDARE FÖR RADIOLOGI RESPEKTIVE KLINISK FYSIOLOGI UTBILDNING OCH REKRYTERING INOM BFM ENKÄT TILL FÖRETRÄDARE FÖR RADIOLOGI RESPEKTIVE KLINISK FYSIOLOGI BAKGRUND Sedan 2006 råder en ny specialitetsindelning som innebär att specialitetsbeteckningen Medicinsk

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer