NÄSSJÖ LÄRCENTER Komvux, Yrkeshögskolan, Högskolan Höglandet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÄSSJÖ LÄRCENTER Komvux, Yrkeshögskolan, Högskolan Höglandet"

Transkript

1 ARBETSPLAN FÖR NÄSSJÖ LÄRCENTER 2006/2007 Nässjö Lärcenter Skapat den :25:00 Sidan 1 av 20

2 Innehållsförteckning NÄSSJÖ LÄRCENTER 1 NÄSSJÖ LÄRCENTER MÅL, STRATEGI OCH INRIKTNING STYRDOKUMENT VÄRDEGRUND KUNSKAPER OCH LÄRANDE INRIKTNINGSOMRÅDEN LÄRARES ANSVAR OCH UPPGIFTER ORGANISATION OCH RESURSER STYRELSE - LEDNING RESURSER INFRASTRUKTUR VÄGLEDNINGSCENTRET, VLC FLEXIBLA STUDIEFORMER OCH LÄRMILJÖER SAMVERKAN OCH SAMRÅD IKT KVALITET OCH UTVECKLING UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING KVALITET UTVECKLINGSOMRÅDEN 2006/ BILAGA 1. EGEN PERSONAL...15 BILAGA 2. UTBILDNINGSPROCESSEN...15 INDIVIDUELL STUDIEPLAN...15 STUDERANDE I BEHOV AV STÖD...15 ANTAGNING...15 BETYGSSÄTTNING (SFI, GRUV, GYV)...15 PRÖVNING...16 UPPHANDLING (SÄRVUX, SFI, GRUV, GYV)...16 VALIDERING...16 BILAGA 3. LIKABEHANDLINGSPLAN...17 BILAGA 4. STYRELSE LEDNING FÖR NLC...18 BILAGA 6. KVALITETSPLAN...19 BILAGA 7. STUDERANDEN MED BEHOV AV SÄRSKILT STÖD...20 Nässjö Lärcenter Skapat den :25:00 Sidan 2 av 20

3 1 NÄSSJÖ LÄRCENTER Lika tillgång till utbildning, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, är en grundprincip för det offentliga skolväsendet. Utbildningen för vuxna i Nässjö omfattar komvux, vuxenutbildning för utvecklingsstörda, svenskundervisning för invandrare, den eftergymnasiala utbildningsformen Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) samt utlokaliserade högskolekurser och -program på plats och på distans. NLC spelar även en aktiv roll inom Högskolans tredje uppgift. Nässjö Lärcenter (NLC) bildades 1 november 2004 genom en sammanslagning av dåvarande Yrkeshögskolan i Nässjö och Kunskapsbygget. Lärcentret svarar för kommunens vuxenutbildning. All förgymnasial och gymnasial vuxenutbildning upphandlas. KY genomförs i egen regi. Övrig eftergymnasial utbildning genomförs på entreprenad eller genom att lärcentret tillhandahåller lokaler och högskolan är genomförare. Verksamheten har sin utgångspunkt i den enskilda studerandes behov, förutsättningar och intresse och utifrån de villkor och övriga förutsättningar som kännetecknar den enskilda studerandes situation Arbetsplanen fokuserar - hur vi inom NLC verkar för att skapa bästa möjliga lärmiljöer samt goda förutsättningar för studier och yrkesval - hur undervisningen utformas i överensstämmelse med de nationella och lokala styrdokumenten - hur verksamheten på bästa sätt når uppställda mål (Målstyrning, Resultatstyrning, Processstyrning, Dokumentstyrning och Kvalitetsstyrning) Nässjö Lärcenter Skapat den :25:00 Sidan 3 av 20

4 2 MÅL, STRATEGI OCH INRIKTNING 2.1 STYRDOKUMENT Vägledande för NLCs verksamhet är - Flexibilitet genom anpassning till den studerandes förutsättningar att kunna följa en utbildning med hänsyn till ekonomi, boende, arbete och andra förhållanden. - Tillgänglighet genom infrastrukturella insatser på många olika nivåer Kommunikation i alla dess aspekter, närhet till vägledning och utbildningsutbud, undanröjande av informella men även formella hinder för tillträde och vidgat tillträde till högre studier utgör exempel på åtgärder. - Relevans genom noggranna analyser av behov för både den enskilde och företag och samhälle. Det är att likna vid ett högt satt kundkrav att utbildningen utgår från kvalitet och användbarhet för sitt syfte. Nationella författningar Skollagen, Läroplan för de frivilliga skolformerna, Gällande skolförordningar Lagen och förordningen om Kvalificerad yrkesutbildning Gällande utbildningsplaner för KY i Nässjö Vuxenutbildningsförordningen Högskoleförordningen Kommunala mål och riktlinjer Nässjö kommuns övergripande strategiska mål Skolplan, Verksamhetsplan och Lokal arbetsplan för vuxenutbildningen Andra lagar och förordningar Arbetsmiljölagen Kommunens jämställdhetsplan - all egen personal och alla som i egenskap av konsulter eller entreprenörer arbetar med NLC ska känna till gällande styrdokument och verka i deras anda - styrelsen för utbildningen, ledningsgruppen för KY och genomförandegruppen ska vara väl förtrogna med skolans olika styrdokument och vara väl insatta i de studerandes studiesituation - en gång per år träffar Utskott II och KYs ledningsgrupp företrädare för personalen och de studerande för samtal om resultatet av de årliga utvärderingarna - en gång per år ägnas en personaldag åt uppföljning av verksamheten, genomgång av de kvalitetsmätningar och kursutvärderingar som gjorts det gångna året samt åt en genomgång av den lokala arbetsplanen - företrädare för de studerande inbjuds en gång om året till en temadag kring den lokala arbetsplanen 2.2 VÄRDEGRUND Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. Nässjö Lärcenter Skapat den :25:00 Sidan 4 av 20

5 Övergripande värdering En god stämning och ett gott klimat är beroende av positiva attityder hos alla som verkar inom NLC. NLC står för vissa orubbliga värden som hänsyn och respekt för varandra och tolererar inga som helst former av kränkande särbehandling. Respekt för att alla program och kurser, oavsett utbildningsform och nivå, är likvärdiga är en självklarhet. Samtliga berörda ska verka inom ramen för de grundläggande värderingar som står i skollagen, gällande förordningar samt kommunens och NLCs mål för vuxnas lärande. Skolans mål är desamma för personal och studerande. - Det åligger alla medarbetare att alltid hävda de grundläggande värderingarna i nationella och lokala styrdokument och att samverka för att göra skolan till en god miljö för lärande 2.3 KUNSKAPER OCH LÄRANDE Lärandet ska utgå från en vuxens livssituation och ta vara på den studerandes erfarenheter, mål med studierna och förmåga till reflexion. De nationella och lokala målen gäller för samtliga kurser. Undervisningen utformas så att den möter varje studerande, där han eller hon befinner sig. I hela utbildningsprocessen från information om studierna, vid antagning och i förekommande fall upprättande av individuell studieplan, i genomförandet av utbildningen samt vid utvärderingen av den studerandes prestationer klargöra de möjligheter till individuellt anpassade studier som NLC kan erbjuda. Utbildningen skall inom varje skolform (Särvux, Sfi, Gruv och Gyv) vara likvärdig. - Utbildningsledningen följer kontinuerligt upp genomförda kurs-/terminsutvärderingar samt analyser av betygskataloger som grund för bedömning av hur väl verksamheten uppfyller de nationella likvärdighetsmålen samt övriga nationella och lokala mål - Utbildningsledningen följer i samråd med medverkande utbildningsanordnare, konsultlärare och egen personal årligen upp gjorda kurs-/terminsutvärderingar samt analyser av betygskataloger som grund för förbättringsarbete och kompetensutveckling 2.4 INRIKTNINGSOMRÅDEN Kunskaper Utbildningen ska ge kunskaper i vid mening, såväl fakta och förståelse som färdigheter och förmåga att exempelvis utvärdera sitt eget lärande och att arbeta självständigt. Skolan ska sträva efter att de studerande tillägnar sig goda kunskaper inom utbildningens ämnesområden och kurser men även utvecklar en tillit till sin egen förmåga. Kunskapsmålen anges närmare i den nationella läroplanen och i kursplanerna. Inom detta område granskas resultaten av det pedagogiska arbetet. Övergripande utbildningsmål för NLCs program och kurser är kravet på relevans/yrkesrelevans i utbildningen. Varje lärare har relevant och hög fackkompetens, erkänd pedagogisk erfarenhet och kompetens samt, i förekommande fall när det gäller yrkesutbildning, även erfarenhet av eget arbete inom berört yrkesområde och en kompetensutvecklingsplan som betonar ämnesutveckling och lärarrollen. Nässjö Lärcenter Skapat den :25:00 Sidan 5 av 20

6 - I samband med upphandling av utbildning skapa försäkringar om att utbildningsanordnaren har tillgång till personal/lärare med relevant utbildning för uppgiften - I samband med engagemang av konsultlärare och anställning av lärare kräva relevant kompetens för uppgiften Normer och värden Enligt skollagen ska verksamheten inom det offentliga skolväsendet för vuxna utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. I styrdokumenten framhålls att de studerande ska utveckla förståelse och respekt för alla människors lika värde. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och lust att lära. Varje studerande ska ges tillfälle att reflektera över sina attityder och värderingar. Skolan står för demokratiska värderingar såsom hänsyn och respekt för varandra. - Den studerande ges möjlighet att spegla sina egna ställningstaganden mot andras - Den studerande stimuleras att öppet diskutera åsikter, värderingar och regler - Genomförandegruppen ordnar en temadag per år per skolform med angeläget innehåll Arbetsmiljö och delaktighet Var och en som verkar inom NLC ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt ska jämställdhet mellan könen främjas och alla former av kränkande behandling aktivt motverkas. All personal ska samverka med de vuxenstuderande i arbetet med att forma en god miljö för utveckling och lärande. Varje studerande ska ha inflytande över studiernas planering och genomförande och därmed även ta personligt ansvar för sitt eget lärande och sin studiemiljö. Varje studerande har ett stort eget ansvar för såväl sina studier som det sociala livet och miljön. Alla medarbetare i verksamheten ska vara ett stöd för alla studerande. NLCs Likabehandlingsplan är ett viktigt dokument som visar vår inställning till kränkande särbehandling. Arbetsmiljöarbete är en naturlig del i skolarbetet - Studeranden ges återkommande möjlighet att påverka sitt skolarbete/den individuella studieplanen inom ramen för kursen/programmet för att under studietiden nå de individuella studiemålen - Studerandeföreträdare och NLCs ledning har årligen ett möte rörande studerandeinflytande och skolmiljön - Det åligger alla medarbetare ett särskilt ansvar att vara uppmärksam på alla former av mobbning, våldsbenägenhet, främlingsfientlighet, rasistiska tendenser, vandalism, sexuella trakasserier eller annan kränkande särbehandling av människor. - All ledningspersonal inkl ansvariga hos varje utbildningsanordnare uppdateras av NLCs ledning om mobbning förekommer. Frågor om kränkande särbehandling tas alltid upp på pedagogiska konferenser och andra liknande möten Nässjö Lärcenter Skapat den :25:00 Sidan 6 av 20

7 2.4.4 Utbildningsval - arbete och samhällsliv NLC ska samverka med arbetslivet, högskolorna och samhället i övrigt. Detta krävs för att de studerande ska få en utbildning av hög kvalitet och få underlag för val av kurser på den utbildning den studerande går, för vidare studier eller för yrkesverksamhet. Genom att arbetslivet fortlöpande förändras när det gäller behovet av kompetens och rekrytering av arbetskraft inom olika områden har studie- och yrkesvägledning i vid mening stor betydelse. - Våra kurser och program är behovs- och avnämaranpassade, återspeglar samhällsutvecklingen och ger utvecklingsbara och anställningsbara studerande - NLCs utvecklingsinsatser fokuserar på strategiområdena Trä, Logistik och handel samt Vård och omsorg - NLC har ett nära samarbete med TC, NNAB, IHH och JTH för att i möjligaste mån kunna verka optimalt inom strategiområdena - Genom det lokala kompetensrådet samt täta företagskontakter håller vi oss informerade om företagens nya arbetssätt och omvärldsförändringar Bedömning och betyg Enligt skollagen ska verksamheten inom det offentliga skolväsendet för vuxna utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. I Läroplanen för de frivilliga skolformerna framhålls att de studerande ska utveckla förståelse och respekt för alla människors lika värde. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och lust att lära. Varje lärare och studerande ska vara väl förtrogen med kursplanens mål och betygskriterier. - studeranden informeras vid varje kursstart om kursens mål och betygskriterier - lärarna konkretiserar kunskapskraven för kurserna - lärarna håller den studerande informerad om studieresultaten 2.5 LÄRARES ANSVAR OCH UPPGIFTER Arbetet för att nå målen ska främst utformas av de lärande och personalen. De nationella läroplanerna, skolformsförordningarna och kursplanerna ger dock också riktlinjer för arbetet. Det gäller t.ex. stödinsatser, betygssättning, utbildning på arbetsplatser, prövning etc. Målen i kursplanerna ger dessutom vägledning för arbetssätten genom att beskriva vilka kunskaper och färdigheter vuxenstuderande ska nå. Lärarens/handledarens huvuduppgifter utifrån styrdokumenten - ansvara för genomförande av kurser - ansvara för att kursmålen nås - planera och utvärdera tillsammans med eleverna - bidra till egen och verksamhetens utveckling Varje lärare och studerande ska vara väl förtrogen med kursplanens mål och betygskriterier. De studerande får stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina Nässjö Lärcenter Skapat den :25:00 Sidan 7 av 20

8 förutsättningar. De studerande möter respekt för sin person och sitt arbete. Skolan stärker de studerandes tro på sig själva och ge dem framtidstro. - läraren/handledaren genomför kontinuerligt i samråd med de studerande egenutvärderingar (som kan vara de föreskrivna obligatoriska kursvärderingarna) som grund för feedback och diskussion om egen kompetensutveckling och ökad måluppfyllelse Nässjö Lärcenter Skapat den :25:00 Sidan 8 av 20

9 3 ORGANISATION OCH RESURSER Huvudmannen och skolans ledning beslutar hur och med vilka resurser utbildningen ska genomföras för att de vuxenstuderande ska ha tillgång till utbildning och möjlighet att nå de nationella målen. I skollagen finns bestämmelser om några viktiga förutsättningar för att säkra kvaliteten i utbildningen. Dessa avser främst krav på personalens kompetens, tillgång till ändamålsenliga lokaler, läromedel och annan utrustning som behövs för en tidsenlig utbildning. Nässjö Lärcenter KS Utskott II Utbildningschef/Rektor KY Ledningsgrupp, Lokalt kompetensråd, Kansli, Bitr rektor, Utbildningssamordnare Studieledare, Utbildare Samrådsorgan Vägledningscentret Komvux Yrkeshögskolan Forskning och utveckling, projekt Samverkan Särvux KY, Kvalificerad Yrkesutbildning Logistiktrappan TC, NNAB Sfi Högskolan, program Trätrappan Universitet och högskolor GrundVux Högskolan, fristående kurser Högskolan Höglandet GyVux Uppdragsutbildning Externa Utbildningsanordnare Uppdragsutbildning 3.1 STYRELSE - LEDNING - Kommunstyrelsens Utskott II - KY Ledningsgrupp - NLCs ledningsgrupp För respektive grupps sammansättning se vidare i bilagan. Nässjö Lärcenter Skapat den :25:00 Sidan 9 av 20

10 3.2 RESURSER Personal NÄSSJÖ LÄRCENTER NLCs fast anställda personal består från 1 januari 2007 av 13 personer. Se vidare i bilagedelen. I samband med upphandling av utbildning ställer NLC särskilt tydliga krav på utbildningsanordnarna om de kompetenskrav NLC har på utbildningsanordnarnas pedagogiska personal Utbildningsanordnare Genom att erbjuda vuxenutbildning hos såväl vuxenutbildningsenheten vid kommunens gymnasieskola som hos externa utbildningsanordnare med olika profil och inriktning kan vi skapa en pedagogisk mångfald där individens behov är i centrum. Från 2007 samverkar NLC med 7 olika utbildningsanordnare inom Särvux, Sfi, Gruv och Gyv. Se vidare i bilagedelen Lokaler Varje utbildningsanordnare förbinder sig i samband med upphandlingen att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med lämplig utrustning. Särskild uppmärksamhet riktas på undervisningslokaler och utrustning för yrkesinriktade utbildningar och motsvarande för de laborativa momenten i de naturvetenskapliga ämnena Läromedel Läromedelsfrågan är central. Inom de skolformer för vilka särskilda läromedel produceras av läromedelsförlagen är frågan inte särskilt stor. Det ligger i lärarnas profession att kunna bedöma vilket/vilka läromedel som passar bäst i varje enskilt sammanhang. Det är däremot viktigt att de olika utbildningsanordnarna och lärarna nära följer läromedelsutvecklingen. Svårigheterna att få tag i relevanta läromedel till rimliga kostnader för de studerande ökar i KYutbildningarna, vilket ställer särskilt stora krav på lärarnas förmåga att själva sammanställa läromedel Bibliotek De studerande på samtliga nivåer har både fysisk och digital tillgång till fackbibliotek av hög klass. Lärarna har ett särskilt ansvar att kontinuerligt visa på den möjlighet de olika biblioteken har att tillhandahålla information och medialån. Verksamheten bedrivs kostnadseffektivt. Vid behov av prioritering gäller att den med mindre utbildning har företräde och projekt- och materialsatsningar görs i första hand inom de prioriterade strategiska områdena. Uppsökande verksamhet, personalfortbildning och kompetenshöjning prioriteras. Utvecklingsinsatser för ökad flexibilitet och tillgänglighet prioriteras. NLCs ledargrupp och KYs ledningsgrupp utvärderar vid minst två tillfällen om året att NLCs resurser allokeras så att de tillgodoser högt ställda krav på lärarkompetens, utrustningskvalitet samt verksamhetsutvecklande samverkansinsatser.. Nässjö Lärcenter Skapat den :25:00 Sidan 10 av 20

11 4 INFRASTRUKTUR Vuxnas utbildning och lärande kopplas allt mer samman ihop med regional utveckling och tillväxt. Den regionala utvecklingen står bakom en stor del av den svenska tillväxten. En regionaliserad ekonomi växer fram, vilket ökar vikten av kompetensutveckling och kompetensförnyelse i samma takt. Särskilt tydligt och angeläget är det för Nässjö kommuns del inom strategiområdena Trä, Logistik samt Vård och omsorg. Flexibilitet, mångfald och tillgänglighet är ledorden, liksom samverkan och lärmiljö. Ett tema som genomsyrat NLCs satsningar har varit det livslånga lärandet. Tillgänglighet, flexibilitet och relevans är ledorden. Det har bidragit till att tydliggöra NLCs satsningar på viktiga infrastrukturella funktioner. Följande fyra funktioner står i en klass för sig. Särskilt viktiga utvecklingsområden i framtiden för NLC inom den infrastrukturella sektorn är tillskapandet av ändamålsenliga lärmiljöer för företagsförlagt lärande inom de formella utbildningsformerna samt ökade satsningar på yrkesutbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå för den stora mängd ungdomar utan relevant yrkesutbildning och som inte kommer ifråga för de nationella högskolesatsningarna. 4.1 VÄGLEDNINGSCENTRET, VLC Vägledningscentret med tre SYV och en bitr. rektor. Vägledningscentret verkar parallellt och tillsammans med arbetsförmedlingen och svarar för studie- och yrkesvägledning till kommunens vuxna och svarar även för kontakten med de studerande vid NLC under deras studietid. VLC svarar även för uppsökande verksamhet till prioriterade grupper. Under planperioden uppmärksammas särskilt utbildningsrättigheter till skolformerna Särvux och Gruv samt de vuxenstuderande inom Sfi och Gyv vilkas möjligheter till arbete och egenförsörjning ökar med hjälp av förstärkt lärande i arbetet samtidigt med studier. 4.2 FLEXIBLA STUDIEFORMER OCH LÄRMILJÖER För att tillgodose individuella behov och krav erbjuder NLC flexibla studieformer i olika lärmiljöer - från mer eller mindre renodlad distansutbildning till mer eller mindre renodlad traditionell klassrumsundervisning - med utbildningsanordnare som representerar olika huvudmän med olika inriktningar och pedagogiska profiler, dels i egen regi, dels i upphandlad form - med undervisning för alla olika nivåer från alfabetiseringsundervisning till eftergymnasiala utbildningar på KY- och högskolenivå - med varierande utbildningsstarter där följande huvudprinciper gäller: kontinuerlig antagning på de individuella distansutbildningarna och den sfi som genomförs i samråd med kommunens flyktingmottagning; utbildningsstart var 10:ende vecka för Gruv och övrig Gyv. En utbildningsstart per år för KY och utlokaliserade högskoleprogram. Fristående högskolekurser startar vår och höst. 4.3 SAMVERKAN OCH SAMRÅD Internt - Klassråd För varje klass eller motsvarande ska det finnas ett klassråd. - Programråd KY Programrådet (ett per program på KY) ska behandla frågor som är av gemensamt intresse för klassens studerande. Nässjö Lärcenter Skapat den :25:00 Sidan 11 av 20

12 - Betygskonferenser hålls för KY i samband med respektive programs avslutning och inom övriga skolformer en gång per halvår. Rektor leder konferenserna. - Genomförandegruppen (samtliga utbildningsanordnare inom de förgymnasiala och gymnasiala skolformerna samt Af) behandlar gemensamma frågor och utvecklingsfrågor. Genomförandegruppen sammanträder på kallelse av rektor Externt - Lokala kompetensrådet (första sammanträdet våren 2007) - Företagarrådet, samrådsgrupp med NNAB, TC, IHH och JTH Eftergymnasiala rådet Höglandsvux - Integrationsgruppen i Nässjö, samverkansgrupp inom ramen för Den lokala överenskommelsen - KY-rådet (länets KY-kommuner) - Flex-rådet (länets lärcentra och Högskolan i Jönköping, grupp för samverkan kring fristående högskolekurser och program på distans) - Advisory council på centrum för logistik på IHH - Samverkansgrupp på länsnivå för frågor kring validering och andra frågor rörande Gyvux 4.4 IKT Nyttjande av modern informationsteknik för intern och extern informationshantering. För NLCs del gäller det bl.a. - ett webbaserat skoladministrativt system som samtidigt stöder en lärportal, vilket gör att administrationen enkelt kan kommunicera med de olika utbildningsanordnarna och de studerande - tillgång till kommunens intranät - kraftfullt bredband för snabb och kraftfull Internet-förbindelse till de olika skolmiljöerna, de må vara fysiska skolmiljöer eller distansstudier i hem eller på arbetsplats - en attraktiv och informationsrik hemsida - möjlighet till videokonferenser och distansstudier med goda och stabila bryggförbindelser och egna välutrustade studios NLC verkar främst i en lokal och regional utvecklingsmiljö. NLC har en erkänd roll både lokalt och regionalt. I syfte att skapa utvecklande lärmiljöer satsar NLC även fortsättningsvis på en utbyggnad av infrastrukturella insatser inom ramen för vuxnas lärande. NLCs ledningsgrupp följer uppmärksamt utvecklingen inom de olika områdena ovan både regionalt och nationellt. Nässjö Lärcenter Skapat den :25:00 Sidan 12 av 20

13 5 KVALITET OCH UTVECKLING 5.1 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING Den lokala arbetsplanen ska användas på ett sådant sätt att erfarenheter leder till utveckling. - utvärdering av den lokala arbetsplanen sker en gång per år - utvärdering av undervisningen sker i form av kurs- och terminsutvärderingar enligt kvalitetsplanens anvisningar - skolans fysiska och sociala miljö utvärderas en gång per år 5.2 KVALITET En särskild kvalitetsplan för NLC inklusive mallar för kurs och termins-/läsårsutvärdering samt effektmål har antagits av KS Utskott II. Utöver denna har NLC sin egen kvalitetsplan. Av särskild vikt att värdera utöver måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen är de egenutvärderingar Nässjö lärcenter gör tillsammans med de studerande, personal och utbildarna för att utröna de studerande uppfattning av den utbildning de genomgått och personalen självuppfattning av verksamheten. Genomförda egenutvärderingar ska presenteras för berörda studerande och personal. 5.3 UTVECKLINGSOMRÅDEN 2006/ SÄRVUX - Uppsökande informationsinsatser: vuxna utvecklingsstörda - Implementering av ny läroplan SFI - Snabbare genomströmning - Ökad måluppfyllelse - Förstärkt praktik som en del av språkundervisningen GRUV - Uppsökande informationsinsatser: kortutbildade - Fördjupad genomgång av de individuella studieplanerna GYVUX - Utveckla de yrkesinriktade utbildningarna på gymnasial nivå i samråd med utbildningsanordnarna - Ny lärlingsutbildning - Fokusering på vårdutbildningarna KY - Ny KY-ansökan IT - Implementering av NLCs Nya KY-koncept Nässjö Lärcenter Skapat den :25:00 Sidan 13 av 20

14 - TCs roll i KY Framtidens ledare inom möbel, snickeri och inredning Högskolan Höglandet - Förstärkt marknadsföring - Fortsatt behovsanalys med hjälp av Behovsfångst Högskolan - Inför höstterminsstarten 2007 planeras ett högskoleprogram på 80 p med inriktning marknadslogistik förlagt till Nässjö i samverkan med Ingenjörshögskolan och Internationella Handelshögskolan i Jönköping. - Inför höstterminsstarten 2007 planeras ett högskoleprogram på 80 p med inriktning produktutveckling förlagt till Nässjö i samverkan med Tekniska högskolan i Jönköping Andra områden - Fortsättningen på Logistiktrappan och Trätrappan - Utveckling av Nässjö lärcenters hemsida, lärportal och ett webbaserat registerprogram - Genomförande av den lokala överenskommelsen om integration med bl.a. förstärkta praktikinsatser och ökad samverkan mellan Migrationsverket, Af, Nässjö kommuns flyktingmottagning och Nässjö lärcenter - Utvecklingsavtalet inom ramen för hyresavtalet med Träcentrum - Utvecklingen av en gemensam kommunal entreprenörsplattform tillsammans med NNAB, Träcentrum och Brinellskolan - Implementering av ett samlat IKT-koncept (hemsida, webbaserad lärportal och skoladministrativt program) - Processbeskrivning av NLCs huvud och stödprocesser - Uppstart av Lokalt kompetensråd Remissversion antagen av RRm Nässjö Lärcenter Skapat den :25:00 Sidan 14 av 20

15 BILAGA 1. EGEN PERSONAL Namn Funktion Enhet (Tjg) Formell Ssgr Rahm, Rolf Utbildningschef, Rektor NLC 1,0 Ljungström, Marianne Utbildningsassistent NLC 1,0 Rungfak-P, Waree Skolsekreterare NLC 1,0 Svensson Monika Dataassistent NLC 1,0 Lindbom Yvonne Utbildningssamordnare HH (0,40) 1,0 Landgren, Malin Bitr. rektor VLC (0.75) 1,0 Frank, Madeleine SYV VLC 1,0 Halldin, Per SYV VLC 1,0 Johansson, Peter SYV VLC 1,0 Larsson, Johan Utbildningssamordnare YH 1,0 Hallberg, Bo Utbildare YH 1,0 Rosén, Anders Utbildare YH 1,0 Rydin, Claes Utbildare YH 0,5 Sa (11,65) 12,5 NLC = Central ledning och adm; HH = Högskolan Höglandet; VLC = Vägledningscentrum; YH = Yrkeshögskolan BILAGA 2. UTBILDNINGSPROCESSEN Individuell studieplan Före antagning görs en Individuell studieplan i samråd med den studerande under ledning av SYV. Efter antagning åligger det utbildningsanordnaren och dennes lärare att genomföra planen. Uppföljning av studierna görs kontinuerligt dels av utbildningsanordnaren dels av NLC. Beslut om ändring fattas av NLC. Studerande i behov av stöd Genom utbildningsaccepten (se under Antagning) har utbildningsanordnaren åtagit sig att säkra att den studerande nå sina studiemål. I samband med uppföljningen av den studerandes studier (se under Individuell studieplan) bedöms om det finns behov av särskilt stöd. Beslut om stöd fattas i samråd med den studerande och utbildningsanordnare. (Se vidare i bilagedelen) Antagning Särvux, Sfi, Gruv: Planeringssamtal -> Individuell studieplan inkl studieplanering; planering tillsammans med utbildningsanordnaren; antagning Gyv: Planeringssamtal -> Individuell studieplan inkl studieplanering; planering tillsammans med vald utbildningsanordnare; mottagningsaccept från utbildningsanordnaren; antagning KY: i enlighet med gällande utbildningsplan Betygssättning (Sfi, Gruv, Gyv) Läraren sätter betyg efter genomförd. Betygskatalogen utgör underlag för diskussion om studieresultat (för både studiegrupp och enskild studerande) vid de särskilda betygskonferenserna som hålls två ggr om året. Vid dessa konferenser medverkar rektor, bitr. rektor, berörd SYV, utbildningsanordnarens ledningspersonal och berörda lärare. Vid betygskonferenserna diskuteras likvär- Nässjö Lärcenter Skapat den :25:00 Sidan 15 av 20

16 dighetsfrågor, i förekommande fall de nationella proven, betygsstatistik samt enskilda studieprestationer. I de fall betyget IG har satts diskuteras skälen för betyget samt om den studerande informerats om betyget och om den studerande accepterat betyget. Prövning Text från NLCs hemsida: Prövning (gymnasiala kurser) Prövning är till för den som antingen skaffat kunskaper på egen hand och vill få dem betygsatta eller vill höja ditt betyg i någon kurs. Prövning omfattar hela kurser enligt den nationella kursplanen. Kursmål och betygskriterier finns presenterade på Skolverkets hemsida. Anmälan till prövning Den som vill anmäla sig till prövning ska använda blanketten Anmälan till prövning, som finns att ladda ner eller hämta på Vägledningscentret, Rådhusgatan 20. På blanketten anges önskat prövningstillfälle. En anmälan till prövning ska föregås av en kontakt med någon av Studie- och yrkesvägledarna på Vägledningscentret. Blankett, betygskopior samt kvitto på erlagd avgift kan lämnas in till Vägledningscentret eller skickas till: Nässjö lärcenter, Box 174, Nässjö Anmälningsavgift Att göra en prövning kostar 500 kronor per kurs. Anmälan görs senast en månad innan dagen för prövning. OBS! Inbetald avgift återbetalas ej. Inbetalning Avgiften betalas in till Nässjö kommun på bankgiro Ange på talongen namn, prövning och objekt OBS! Kom ihåg att kvitto på erlagd avgift ska bifogas ansökan. Övrigt Kort tid efter att ansökan lämnats in och inbetalningen registrerats kontaktas du av prövningsförrättande lärare som presenterar kursinnehåll och betygskrav skriftligt eller muntligt. Du kommer även att få litteraturanvisningar. I samband med prövningen ska du visa godkänd legitimation. Upphandling (Särvux, Sfi, Gruv, Gyv) Upphandlingsprocessen ger förutsättningar för pedagogisk utveckling. Anbudsförfrågan och avtal innehåller tydliga krav på den pedagogiska verksamhetens kvalitet och utveckling. Upphandlingen bidrar till att de pedagogiska målen blir mycket tydliga i hela organisationen, både de upphandlande och den anbudsgivande. Upphandlingen görs som en öppen upphandling i de delar som avser externa utbildningsanordnare. Med kommunens gymnasieskola förhandlas fram ett avtal som till uppbyggnad och prisnivå motsvarar de avtal NLC har med de externa utbildningsanordnarna. Validering Validering är ett viktigt instrument för att fastställa och dokumentera kunskaper hos den enskilde, bl. a för att undvika onödigt långa studiegångar. Regeringen ger följande definition av begreppet validering: Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats. Nässjö Lärcenter Skapat den :25:00 Sidan 16 av 20

17 Validering kan bli aktuell i följande sammanhang: som ett led i en pågående utbildning i syfte att klarlägga kunskapsnivån, anpassa innehållet i och/eller förkorta studietiden i anslutning till vägledning för att fastställa utgångsnivå för vidare studier. BILAGA 3. LIKABEHANDLINGSPLAN Värdegrunden är viktig. En god stämning och ett gott klimat är beroende av positiva attityder hos alla som verkar inom NLCs olika områden. NLC står för vissa orubbliga värden som hänsyn och respekt för varandra och tolererar inga som helst former av kränkande särbehandling eller främlingsfientlighet. Alla ska kunna känna sig trygga och bemötas med respekt för sin egenart. Respekt för att alla program är likvärdiga är en självklarhet. För att förebygga kränkande särbehandling har vi bestämt att - Alla medarbetare (detta inkluderar all anställd personal på NLC, konsultlärare samt berörd personal hos utbildningsanordnarna) har ett särskilt ansvar att vara uppmärksam på alla former av mobbning, våldsbenägenhet, främlingsfientlighet, rasistiska tendenser, vandalism, sexuella trakasserier eller annan kränkande särbehandling av människor. - Varje studerande har ett stort eget ansvar för såväl sina studier som det sociala livet och miljön. - Alla medarbetare i verksamheten ska vara ett stöd för alla studerande. - All ledningspersonal inkl ansvariga hos varje utbildningsanordnare uppdateras av NLCs ledning om mobbning förekommer. Att upptäcka kränkande särbehandling - Uppföljningssamtal med alla studerande minst en gång per halvår - Besök ute i grupperna hos de olika utbildningsanordnarna - Nära samverkan med personal (såväl pedagogisk som övrig) hos de olika utbildningsanordnarna - Vid träff med studeranderepresentanter, göra de studerande medvetna om att vara uppmärksamma på om studiekamrater visar tecken på någon form av utsatthet Handlingsplan 1. Studerande som blivit trakasserad eller andra som upptäcker/misstänker trakasserier anmäler detta till närmaste ansvarige som rapporterar vidare till NLCs ledning. Vid upprepade systematiska hot och/eller trakasserier mot en studerande, har vi ett flerstegsprogram som träder i kraft. 2. Uppgift om att kränkande särbehandling tros förekomma lämnas närmaste ansvarige. 3. Den ledningen utser samlar information från uppgiftslämnaren/handledaren och i vissa fall från den förfördelade studerande. En bedömning görs om problemet är att klassificeras som kränkande särbehandling eller om problemet är ett annat och därför andra åtgärder är att föredra. 4. När kränkande särbehandling konstaterats tas detaljerade uppgifter om var när hur det ägt rum. 5. Den eller de som utfört eller underblåst trakasserierna konfronteras med uppgifterna under ett enskilt "allvarssamtal" med den eller dem NLCs ledning utser. 6. Någon vecka efteråt görs ett uppföljningssamtal med den eller de som utfört den kränkande särbehandlingen för att se om trakasserierna har upphört. Om så är fallet anses ärendet avslutat. Nässjö Lärcenter Skapat den :25:00 Sidan 17 av 20

18 7. Om det konstateras att den kränkande särbehandlingen har varit särskilt allvarlig kontaktar NLCs ledning polisen och sociala myndigheter för att få råd om bästa sätt att gå vidare. BILAGA 4. STYRELSE LEDNING FÖR NLC Kommunstyrelsens Utskott II, Styrelse för vuxenutbildningen i Nässjö Uno Kenstam SAFE Ordförande Nässjö Jeanette Söderström S V. Ordförande Nässjö Torbjörn Svensson S Ledamot Nässjö Anders Karlgren M Ledamot Nässjö Ingemar Ericsson KD Ledamot Bodafors KY Ledningsgrupp Uno Kenstam Ordförande Berno Hulth Ledamot arbetslivet NNAB Hultman, Daniel Ledamot arbetslivet DRAKA Kabel Joshi, Sanjay Ledamot arbetslivet Yrkesmästaren Syd Jönsson, Björn Ledamot Skogs och träfacket Nilsson, Jan-Eric Ledamot Handeln Simonsson, Per-Ola Ledamot Träcentrum Smedmark, Henrik Ledamot Trä och möbelindustri förb Söderberg, Peter Ledamot Swedese möbler AB Birgersson Jörgen Suppleant Högskolan i Jönköping Hertz, Susanne Ledamot Högskolan i Jönköping Anna Österberg Studeranderepresentant Anna Lundström Studeranderepresentant Karin Henriksson Studeranderepresentant Jennie Brevitz Studeranderepresentant Ljungström Marianne Sekreterare Rahm, Rolf Föredragshållare NLCs ledningsgrupp Rolf Rahm Malin Landgren Yvonne Lindbom Anders Rosén Johan Larsson Marianne Ljungström Utbildningschef Biträdande rektor Utbildningssamordnare Högskolan Höglandet Programansvarig Utbildningssamordnare Utbildningsassistent Utbildningsanordnare Brinellgymnasiets Vuxenutbildning Brinellgatan Nässjö Tfn: Fax: Nässjö Lärcenter Skapat den :25:00 Sidan 18 av 20

19 E-post: KjeCar utbildning Plöjaregatan Linköping Tfn: Fax: Lernia AB Nyhemsgatan Nässjö Tfn: Fax: E-post: MiROi I-learning AB Storgatan Nässjö Tfn: Fax: E-post: Ultra Education Industrigatan 42 B Nässjö Tfn: Fax: E-post: Viebäck folkhögskola Viebäck Nässjö Tfn: Fax: E-post: Forsman och Nydahl AB MOA Lärcentrum Nya Tanneforsvägen Linköping Tfn: BILAGA 6. KVALITETSPLAN Se vidare >> Nässjö Lärcenter Skapat den :25:00 Sidan 19 av 20

20 BILAGA 7. STUDERANDEN MED BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Enligt läroplanen är det rektors ansvar att ge vuxna med kort eller bristfällig utbildning stöd i att påbörja och genomföra utbildning. Genom mottagningsaccepten i samband med antagningen har utbildningsanordnaren åtagit sig att säkra att den studerande ska nå sina studiemål, vilket innebär att de ska ta vara på alla möjliga åtgärder för att de studerande ska nå minst betyget godkänt. Att upptäcka behov av stöd - I samband med upprättandet av den individuella studieplanen, där SYV och sökanden går igenom tidigare studier och erfarenheter samt planerar framåt - I samband med uppföljningskonferenser/pedagogiska konferenser - I samband med uppföljningssamtal utifrån den individuella studieplanen med de studerande minst en gång per halvår samt vid behov - I samband med SYVs besök i grupperna hos de olika utbildningsanordnarna - Genom nära samverkan med pedagogisk personal hos de olika utbildningsanordnarna Att utreda behov av stöd - Tillsammans med SYV, ansvarig lärare samt studerande görs en allsidig belysning av behovet samt om det finns behov av hjälpmedel och kontakter med AV-central eller liknande och en bedömning görs om vilka insatser som kan vara aktuella. Att åtgärda behov av stöd - Efter överenskommelse gjorts med den studerande och berörd utbildningsanordnare skrivs åtgärdsplanen in i den individuella studieplanen, som justeras om behov finns Nässjö Lärcenter Skapat den :25:00 Sidan 20 av 20

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 KVALITETSREDOVISNING, 2015 Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 Lisa Svensson lisa.svensson@skolor.hagfors.se Kvalitetsredovisning, 2015 Riktlinjer Målen

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94

Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda P 94 Lpf 94 Beställningsadress:

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gymnasieskolan och vuxenutbildningen Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Att studera på Komvux. Katarina Larsson, utbildningsledare

Att studera på Komvux. Katarina Larsson, utbildningsledare Att studera på Komvux Katarina Larsson, utbildningsledare Innehåll 1. Om vuxenstudier 2. Komvux:s organisation i Göteborg 3. Komvux i jämförelse med gymnasiet 4. Individuella behov och olika förutsättningar

Läs mer

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur?

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? ViSa, Linköping,12-11-30 Kriminalvårdens uppdrag Kriminalvården ska verka för att 1. påföljder verkställs på ett säkert, humant och effektivt sätt,

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Org.nr Lindesbergs Kommun Dalkarlshyttan 0581-810 00 vxl masugnen@lindesberg.se 212000-2015 711 31 Lindesberg

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 30 juni 2014 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner svenskar har fått

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

2014 Likabehandlingsplan

2014 Likabehandlingsplan 2014 Likabehandlingsplan Innehåll 1. Inledning...2 2. Vision...2 3. Lag och begrepp...2 3.1 Skollagen (SFS 2010:800) 1 kap. 5...2 3.2 Centrala begrepp...2 3.2.1 Direkt och indirekt diskriminering...2 3.2.2

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Handlingsplan 2012 Botkyrka Vuxenutbildning

Handlingsplan 2012 Botkyrka Vuxenutbildning Handlingsplan 2012 Botkyrka Vuxenutbildning ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNING SFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Hans Stahles väg 13, Tumba Kontaktcenter 08-530 610 00 Org.nr 212000-2882

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal Kvalitetsredovisning Kunskapens Hus Munkedal 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kvalitetsredovisning för Kunskapens hus 2. Grundfakta och beskrivning av verksamheten 3. Underlag och rutiner för framtagande av

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2015-07-09 U2013/02553/S Statens skolverk 106 20 Stockholm U2013/01285/S U2015/00941/S U2015/00299/S U2015/03844/S Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Likabehandlingsplan 2014 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Sfi, komvux, särvux Ansvariga för planen Verksamhetsledare Cecilia Björkquist,

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

mötesplatsen för arbetsliv och lärande

mötesplatsen för arbetsliv och lärande MASUGNEN mötesplatsen för arbetsliv och lärande Mötesplatsen för arbetsliv och lärande Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande.

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken 1. Inledning 1.1 Bakgrund Redan 1989 startade ett nätverkssamarbete mellan fackhögskolorna i Jönköping och länets kommuner när det gäller decentraliserad högskoleutbildning. Varje kommun i dåvarande Jönköpings

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Plan för systematiskt kvalitetsarbete på skolenhet Dnr xxx-20xx Läsår: Enhet: Rektor: Bilagor Bilaga 1 Utdrag från huvudmannens verksamhetsplan Bilaga 2 Elevenkät från.. Bilaga

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 10 Innehåll Syfte... 3 Bakgrund och definitioner... 3 Skollag (2010:800)... 3 Skolförordning... 3 Diskrimineringslag (2008:567)... 3 Främjande

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi?

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi? Bakgrund Omvärld Globala frågor får en allt större betydelse i samhället. Vi är beroende av varandra både nationellt och internationellt. Teknikutvecklingen formligen exploderar. Grundkunskap får för gemene

Läs mer

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga Ganska bekant Rätt kaxig Lite otydlig Mycket stolt! På stark frammarsch Lätt tilltufsad Kämpar i kylan! Kan snart flyga Varför Lärcentrum? Startade under 1990-talet Ingen egen utbildningsanordnare Förmedlare

Läs mer

Vuxenutbildningen Bollnäs

Vuxenutbildningen Bollnäs Vuxenutbildningen Bollnäs Sektor: 1 Komvux 2 Komvux Vård från sid 13 Nämnd: Lärande och Arbete Datum 20090909 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor 1 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2008-2009 Kvalitetsredovisningen

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 TRANÅS KOMMUN Hösten 2014 Författare: Soili Nilsson, Marianne Persson, Julia Valaszkai Lärcentrum Västra Vux Innehållsförteckning

Läs mer

Särskild utbildning för vuxnas plan

Särskild utbildning för vuxnas plan Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj 2013. Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Attityder till vuxenutbildningen

Attityder till vuxenutbildningen Oktober 2012 Attityder till vuxenutbildningen Skolverket genomför under hösten 2012 för första gången en attitydundersökning bland lärare och elever. Resultatet från undersökningen kommer att bli ett viktigt

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Verksamhetsplan för Westerlundska gymnasiet

Verksamhetsplan för Westerlundska gymnasiet Verksamhetsplan för Westerlundska gymnasiet Jan 2009- juni 2009 Detta är Westerlundskas verksamhetsplan och samtidigt dess strategiska plan. Planen har två delar. Del I är en allmän beskrivning av skolan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor.

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor. Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Håkan Lindahl Org. konsult Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet Juni 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund, syfte

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SFI 2012-12-28 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning SFI skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618 Kryssen på skattningsskalan är satt av ledning, men alla frågor har även diskuterats med lärare. Individuell

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Det här materialet har utarbetats utifrån våra styrdokument: Ett annat viktigt

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende vuxenutbildning i Säters kommun

Verksamhetsredogörelse avseende vuxenutbildning i Säters kommun Regelbunden tillsyn Bilaga 9 Dnr 43-2013:277 Verksamhetsredogörelse avseende vuxenutbildning i Säters kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av underlagen vid tillsynen av er vuxenutbildning.

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 www.larcenter.sunne.se 1 Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Läsårstider 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Kryssen på skattningsskalan är satt av ledning, men alla frågor har även diskuterats

Läs mer

Inriktning för förskolan och skolan

Inriktning för förskolan och skolan SKOLPLAN Inriktning för förskolan och skolan Människan är en tänkande varelse som har kvar sin nyfikenhet och förmåga att lära nytt hela livet. För att utvecklas behöver vi stimulans. En bra förskola och

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732.

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732. Bilaga 1 2013-12-18 Till Rapport vuxenutbildningen i Eslöv Allmänt om Komvux i Sverige Verksamheten kommunal vuxenutbildning startade formellt i Sverige 1968. I mindre kommuner i regel som en rad kvällskurser

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vuxenutbildningen i Karlshamn Lärcenter 2015 Ansvarig: Peter Stålbrand, utbildningsstrateg och rektor för utbildningar som genomförs av interna

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin Sidan 1 av 5 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin INLEDNING Bestämmelser i 1 skollagen och 2 diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Utbildningskvalitet hur följer vi upp och utvärderar vuxenutbildning?

Utbildningskvalitet hur följer vi upp och utvärderar vuxenutbildning? Utbildningskvalitet hur följer vi upp och utvärderar vuxenutbildning? Jonas Österberg, Kvalitetscontroller/Processledare, Vuxenutbildningsförvaltningen Göteborg Stad Vuxenutbildningen i Göteborg Sfi, Komvux

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2009 Vuxenutbildningen Vellinge Bryggan Norrevångsgatan 5 235 21 Vellinge 1 1. Grundfakta om vuxenutbildningen 1.1 Omfattning Vuxenutbildningen i Vellinge kommun omfattar Vellinge

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015 Dokumenttyp Program Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2012-11-06 77) Giltig fr.o.m. 2013-01-01 Dokumentansvarig Utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan Skolförvaltningens ledningsgrupp Läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av skolförvaltningen Uppdrag Skolförvaltningen leds av en ledningsgrupp bestående av förvaltningschef

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Svejserdalens Förskola 2014-2015

Plan mot kränkande behandling Svejserdalens Förskola 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Svejserdalens Förskola 2014-2015 Förskolans logotyp: Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Svejserdalens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen BILAGA Medarbetarpolicy för Medarbetarpolicyn har tagits fram i samarbete mellan institutets samtliga avdelningar. Policyn gäller i första hand i två år, och ska sedan utvärderas och revideras. Fastställd

Läs mer

Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Värdegrund Policy Värdegrund - Policy 02 1(6)

Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Värdegrund Policy Värdegrund - Policy 02 1(6) Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Värdegrund Policy Värdegrund - Policy 02 1(6) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Anders

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-SV2008:357 Beslut Baggium Utbildning AB Ängbackevägen

Läs mer