NÄSSJÖ LÄRCENTER Komvux, Yrkeshögskolan, Högskolan Höglandet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÄSSJÖ LÄRCENTER Komvux, Yrkeshögskolan, Högskolan Höglandet"

Transkript

1 ARBETSPLAN FÖR NÄSSJÖ LÄRCENTER 2006/2007 Nässjö Lärcenter Skapat den :25:00 Sidan 1 av 20

2 Innehållsförteckning NÄSSJÖ LÄRCENTER 1 NÄSSJÖ LÄRCENTER MÅL, STRATEGI OCH INRIKTNING STYRDOKUMENT VÄRDEGRUND KUNSKAPER OCH LÄRANDE INRIKTNINGSOMRÅDEN LÄRARES ANSVAR OCH UPPGIFTER ORGANISATION OCH RESURSER STYRELSE - LEDNING RESURSER INFRASTRUKTUR VÄGLEDNINGSCENTRET, VLC FLEXIBLA STUDIEFORMER OCH LÄRMILJÖER SAMVERKAN OCH SAMRÅD IKT KVALITET OCH UTVECKLING UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING KVALITET UTVECKLINGSOMRÅDEN 2006/ BILAGA 1. EGEN PERSONAL...15 BILAGA 2. UTBILDNINGSPROCESSEN...15 INDIVIDUELL STUDIEPLAN...15 STUDERANDE I BEHOV AV STÖD...15 ANTAGNING...15 BETYGSSÄTTNING (SFI, GRUV, GYV)...15 PRÖVNING...16 UPPHANDLING (SÄRVUX, SFI, GRUV, GYV)...16 VALIDERING...16 BILAGA 3. LIKABEHANDLINGSPLAN...17 BILAGA 4. STYRELSE LEDNING FÖR NLC...18 BILAGA 6. KVALITETSPLAN...19 BILAGA 7. STUDERANDEN MED BEHOV AV SÄRSKILT STÖD...20 Nässjö Lärcenter Skapat den :25:00 Sidan 2 av 20

3 1 NÄSSJÖ LÄRCENTER Lika tillgång till utbildning, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, är en grundprincip för det offentliga skolväsendet. Utbildningen för vuxna i Nässjö omfattar komvux, vuxenutbildning för utvecklingsstörda, svenskundervisning för invandrare, den eftergymnasiala utbildningsformen Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) samt utlokaliserade högskolekurser och -program på plats och på distans. NLC spelar även en aktiv roll inom Högskolans tredje uppgift. Nässjö Lärcenter (NLC) bildades 1 november 2004 genom en sammanslagning av dåvarande Yrkeshögskolan i Nässjö och Kunskapsbygget. Lärcentret svarar för kommunens vuxenutbildning. All förgymnasial och gymnasial vuxenutbildning upphandlas. KY genomförs i egen regi. Övrig eftergymnasial utbildning genomförs på entreprenad eller genom att lärcentret tillhandahåller lokaler och högskolan är genomförare. Verksamheten har sin utgångspunkt i den enskilda studerandes behov, förutsättningar och intresse och utifrån de villkor och övriga förutsättningar som kännetecknar den enskilda studerandes situation Arbetsplanen fokuserar - hur vi inom NLC verkar för att skapa bästa möjliga lärmiljöer samt goda förutsättningar för studier och yrkesval - hur undervisningen utformas i överensstämmelse med de nationella och lokala styrdokumenten - hur verksamheten på bästa sätt når uppställda mål (Målstyrning, Resultatstyrning, Processstyrning, Dokumentstyrning och Kvalitetsstyrning) Nässjö Lärcenter Skapat den :25:00 Sidan 3 av 20

4 2 MÅL, STRATEGI OCH INRIKTNING 2.1 STYRDOKUMENT Vägledande för NLCs verksamhet är - Flexibilitet genom anpassning till den studerandes förutsättningar att kunna följa en utbildning med hänsyn till ekonomi, boende, arbete och andra förhållanden. - Tillgänglighet genom infrastrukturella insatser på många olika nivåer Kommunikation i alla dess aspekter, närhet till vägledning och utbildningsutbud, undanröjande av informella men även formella hinder för tillträde och vidgat tillträde till högre studier utgör exempel på åtgärder. - Relevans genom noggranna analyser av behov för både den enskilde och företag och samhälle. Det är att likna vid ett högt satt kundkrav att utbildningen utgår från kvalitet och användbarhet för sitt syfte. Nationella författningar Skollagen, Läroplan för de frivilliga skolformerna, Gällande skolförordningar Lagen och förordningen om Kvalificerad yrkesutbildning Gällande utbildningsplaner för KY i Nässjö Vuxenutbildningsförordningen Högskoleförordningen Kommunala mål och riktlinjer Nässjö kommuns övergripande strategiska mål Skolplan, Verksamhetsplan och Lokal arbetsplan för vuxenutbildningen Andra lagar och förordningar Arbetsmiljölagen Kommunens jämställdhetsplan - all egen personal och alla som i egenskap av konsulter eller entreprenörer arbetar med NLC ska känna till gällande styrdokument och verka i deras anda - styrelsen för utbildningen, ledningsgruppen för KY och genomförandegruppen ska vara väl förtrogna med skolans olika styrdokument och vara väl insatta i de studerandes studiesituation - en gång per år träffar Utskott II och KYs ledningsgrupp företrädare för personalen och de studerande för samtal om resultatet av de årliga utvärderingarna - en gång per år ägnas en personaldag åt uppföljning av verksamheten, genomgång av de kvalitetsmätningar och kursutvärderingar som gjorts det gångna året samt åt en genomgång av den lokala arbetsplanen - företrädare för de studerande inbjuds en gång om året till en temadag kring den lokala arbetsplanen 2.2 VÄRDEGRUND Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. Nässjö Lärcenter Skapat den :25:00 Sidan 4 av 20

5 Övergripande värdering En god stämning och ett gott klimat är beroende av positiva attityder hos alla som verkar inom NLC. NLC står för vissa orubbliga värden som hänsyn och respekt för varandra och tolererar inga som helst former av kränkande särbehandling. Respekt för att alla program och kurser, oavsett utbildningsform och nivå, är likvärdiga är en självklarhet. Samtliga berörda ska verka inom ramen för de grundläggande värderingar som står i skollagen, gällande förordningar samt kommunens och NLCs mål för vuxnas lärande. Skolans mål är desamma för personal och studerande. - Det åligger alla medarbetare att alltid hävda de grundläggande värderingarna i nationella och lokala styrdokument och att samverka för att göra skolan till en god miljö för lärande 2.3 KUNSKAPER OCH LÄRANDE Lärandet ska utgå från en vuxens livssituation och ta vara på den studerandes erfarenheter, mål med studierna och förmåga till reflexion. De nationella och lokala målen gäller för samtliga kurser. Undervisningen utformas så att den möter varje studerande, där han eller hon befinner sig. I hela utbildningsprocessen från information om studierna, vid antagning och i förekommande fall upprättande av individuell studieplan, i genomförandet av utbildningen samt vid utvärderingen av den studerandes prestationer klargöra de möjligheter till individuellt anpassade studier som NLC kan erbjuda. Utbildningen skall inom varje skolform (Särvux, Sfi, Gruv och Gyv) vara likvärdig. - Utbildningsledningen följer kontinuerligt upp genomförda kurs-/terminsutvärderingar samt analyser av betygskataloger som grund för bedömning av hur väl verksamheten uppfyller de nationella likvärdighetsmålen samt övriga nationella och lokala mål - Utbildningsledningen följer i samråd med medverkande utbildningsanordnare, konsultlärare och egen personal årligen upp gjorda kurs-/terminsutvärderingar samt analyser av betygskataloger som grund för förbättringsarbete och kompetensutveckling 2.4 INRIKTNINGSOMRÅDEN Kunskaper Utbildningen ska ge kunskaper i vid mening, såväl fakta och förståelse som färdigheter och förmåga att exempelvis utvärdera sitt eget lärande och att arbeta självständigt. Skolan ska sträva efter att de studerande tillägnar sig goda kunskaper inom utbildningens ämnesområden och kurser men även utvecklar en tillit till sin egen förmåga. Kunskapsmålen anges närmare i den nationella läroplanen och i kursplanerna. Inom detta område granskas resultaten av det pedagogiska arbetet. Övergripande utbildningsmål för NLCs program och kurser är kravet på relevans/yrkesrelevans i utbildningen. Varje lärare har relevant och hög fackkompetens, erkänd pedagogisk erfarenhet och kompetens samt, i förekommande fall när det gäller yrkesutbildning, även erfarenhet av eget arbete inom berört yrkesområde och en kompetensutvecklingsplan som betonar ämnesutveckling och lärarrollen. Nässjö Lärcenter Skapat den :25:00 Sidan 5 av 20

6 - I samband med upphandling av utbildning skapa försäkringar om att utbildningsanordnaren har tillgång till personal/lärare med relevant utbildning för uppgiften - I samband med engagemang av konsultlärare och anställning av lärare kräva relevant kompetens för uppgiften Normer och värden Enligt skollagen ska verksamheten inom det offentliga skolväsendet för vuxna utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. I styrdokumenten framhålls att de studerande ska utveckla förståelse och respekt för alla människors lika värde. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och lust att lära. Varje studerande ska ges tillfälle att reflektera över sina attityder och värderingar. Skolan står för demokratiska värderingar såsom hänsyn och respekt för varandra. - Den studerande ges möjlighet att spegla sina egna ställningstaganden mot andras - Den studerande stimuleras att öppet diskutera åsikter, värderingar och regler - Genomförandegruppen ordnar en temadag per år per skolform med angeläget innehåll Arbetsmiljö och delaktighet Var och en som verkar inom NLC ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt ska jämställdhet mellan könen främjas och alla former av kränkande behandling aktivt motverkas. All personal ska samverka med de vuxenstuderande i arbetet med att forma en god miljö för utveckling och lärande. Varje studerande ska ha inflytande över studiernas planering och genomförande och därmed även ta personligt ansvar för sitt eget lärande och sin studiemiljö. Varje studerande har ett stort eget ansvar för såväl sina studier som det sociala livet och miljön. Alla medarbetare i verksamheten ska vara ett stöd för alla studerande. NLCs Likabehandlingsplan är ett viktigt dokument som visar vår inställning till kränkande särbehandling. Arbetsmiljöarbete är en naturlig del i skolarbetet - Studeranden ges återkommande möjlighet att påverka sitt skolarbete/den individuella studieplanen inom ramen för kursen/programmet för att under studietiden nå de individuella studiemålen - Studerandeföreträdare och NLCs ledning har årligen ett möte rörande studerandeinflytande och skolmiljön - Det åligger alla medarbetare ett särskilt ansvar att vara uppmärksam på alla former av mobbning, våldsbenägenhet, främlingsfientlighet, rasistiska tendenser, vandalism, sexuella trakasserier eller annan kränkande särbehandling av människor. - All ledningspersonal inkl ansvariga hos varje utbildningsanordnare uppdateras av NLCs ledning om mobbning förekommer. Frågor om kränkande särbehandling tas alltid upp på pedagogiska konferenser och andra liknande möten Nässjö Lärcenter Skapat den :25:00 Sidan 6 av 20

7 2.4.4 Utbildningsval - arbete och samhällsliv NLC ska samverka med arbetslivet, högskolorna och samhället i övrigt. Detta krävs för att de studerande ska få en utbildning av hög kvalitet och få underlag för val av kurser på den utbildning den studerande går, för vidare studier eller för yrkesverksamhet. Genom att arbetslivet fortlöpande förändras när det gäller behovet av kompetens och rekrytering av arbetskraft inom olika områden har studie- och yrkesvägledning i vid mening stor betydelse. - Våra kurser och program är behovs- och avnämaranpassade, återspeglar samhällsutvecklingen och ger utvecklingsbara och anställningsbara studerande - NLCs utvecklingsinsatser fokuserar på strategiområdena Trä, Logistik och handel samt Vård och omsorg - NLC har ett nära samarbete med TC, NNAB, IHH och JTH för att i möjligaste mån kunna verka optimalt inom strategiområdena - Genom det lokala kompetensrådet samt täta företagskontakter håller vi oss informerade om företagens nya arbetssätt och omvärldsförändringar Bedömning och betyg Enligt skollagen ska verksamheten inom det offentliga skolväsendet för vuxna utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. I Läroplanen för de frivilliga skolformerna framhålls att de studerande ska utveckla förståelse och respekt för alla människors lika värde. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och lust att lära. Varje lärare och studerande ska vara väl förtrogen med kursplanens mål och betygskriterier. - studeranden informeras vid varje kursstart om kursens mål och betygskriterier - lärarna konkretiserar kunskapskraven för kurserna - lärarna håller den studerande informerad om studieresultaten 2.5 LÄRARES ANSVAR OCH UPPGIFTER Arbetet för att nå målen ska främst utformas av de lärande och personalen. De nationella läroplanerna, skolformsförordningarna och kursplanerna ger dock också riktlinjer för arbetet. Det gäller t.ex. stödinsatser, betygssättning, utbildning på arbetsplatser, prövning etc. Målen i kursplanerna ger dessutom vägledning för arbetssätten genom att beskriva vilka kunskaper och färdigheter vuxenstuderande ska nå. Lärarens/handledarens huvuduppgifter utifrån styrdokumenten - ansvara för genomförande av kurser - ansvara för att kursmålen nås - planera och utvärdera tillsammans med eleverna - bidra till egen och verksamhetens utveckling Varje lärare och studerande ska vara väl förtrogen med kursplanens mål och betygskriterier. De studerande får stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina Nässjö Lärcenter Skapat den :25:00 Sidan 7 av 20

8 förutsättningar. De studerande möter respekt för sin person och sitt arbete. Skolan stärker de studerandes tro på sig själva och ge dem framtidstro. - läraren/handledaren genomför kontinuerligt i samråd med de studerande egenutvärderingar (som kan vara de föreskrivna obligatoriska kursvärderingarna) som grund för feedback och diskussion om egen kompetensutveckling och ökad måluppfyllelse Nässjö Lärcenter Skapat den :25:00 Sidan 8 av 20

9 3 ORGANISATION OCH RESURSER Huvudmannen och skolans ledning beslutar hur och med vilka resurser utbildningen ska genomföras för att de vuxenstuderande ska ha tillgång till utbildning och möjlighet att nå de nationella målen. I skollagen finns bestämmelser om några viktiga förutsättningar för att säkra kvaliteten i utbildningen. Dessa avser främst krav på personalens kompetens, tillgång till ändamålsenliga lokaler, läromedel och annan utrustning som behövs för en tidsenlig utbildning. Nässjö Lärcenter KS Utskott II Utbildningschef/Rektor KY Ledningsgrupp, Lokalt kompetensråd, Kansli, Bitr rektor, Utbildningssamordnare Studieledare, Utbildare Samrådsorgan Vägledningscentret Komvux Yrkeshögskolan Forskning och utveckling, projekt Samverkan Särvux KY, Kvalificerad Yrkesutbildning Logistiktrappan TC, NNAB Sfi Högskolan, program Trätrappan Universitet och högskolor GrundVux Högskolan, fristående kurser Högskolan Höglandet GyVux Uppdragsutbildning Externa Utbildningsanordnare Uppdragsutbildning 3.1 STYRELSE - LEDNING - Kommunstyrelsens Utskott II - KY Ledningsgrupp - NLCs ledningsgrupp För respektive grupps sammansättning se vidare i bilagan. Nässjö Lärcenter Skapat den :25:00 Sidan 9 av 20

10 3.2 RESURSER Personal NÄSSJÖ LÄRCENTER NLCs fast anställda personal består från 1 januari 2007 av 13 personer. Se vidare i bilagedelen. I samband med upphandling av utbildning ställer NLC särskilt tydliga krav på utbildningsanordnarna om de kompetenskrav NLC har på utbildningsanordnarnas pedagogiska personal Utbildningsanordnare Genom att erbjuda vuxenutbildning hos såväl vuxenutbildningsenheten vid kommunens gymnasieskola som hos externa utbildningsanordnare med olika profil och inriktning kan vi skapa en pedagogisk mångfald där individens behov är i centrum. Från 2007 samverkar NLC med 7 olika utbildningsanordnare inom Särvux, Sfi, Gruv och Gyv. Se vidare i bilagedelen Lokaler Varje utbildningsanordnare förbinder sig i samband med upphandlingen att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med lämplig utrustning. Särskild uppmärksamhet riktas på undervisningslokaler och utrustning för yrkesinriktade utbildningar och motsvarande för de laborativa momenten i de naturvetenskapliga ämnena Läromedel Läromedelsfrågan är central. Inom de skolformer för vilka särskilda läromedel produceras av läromedelsförlagen är frågan inte särskilt stor. Det ligger i lärarnas profession att kunna bedöma vilket/vilka läromedel som passar bäst i varje enskilt sammanhang. Det är däremot viktigt att de olika utbildningsanordnarna och lärarna nära följer läromedelsutvecklingen. Svårigheterna att få tag i relevanta läromedel till rimliga kostnader för de studerande ökar i KYutbildningarna, vilket ställer särskilt stora krav på lärarnas förmåga att själva sammanställa läromedel Bibliotek De studerande på samtliga nivåer har både fysisk och digital tillgång till fackbibliotek av hög klass. Lärarna har ett särskilt ansvar att kontinuerligt visa på den möjlighet de olika biblioteken har att tillhandahålla information och medialån. Verksamheten bedrivs kostnadseffektivt. Vid behov av prioritering gäller att den med mindre utbildning har företräde och projekt- och materialsatsningar görs i första hand inom de prioriterade strategiska områdena. Uppsökande verksamhet, personalfortbildning och kompetenshöjning prioriteras. Utvecklingsinsatser för ökad flexibilitet och tillgänglighet prioriteras. NLCs ledargrupp och KYs ledningsgrupp utvärderar vid minst två tillfällen om året att NLCs resurser allokeras så att de tillgodoser högt ställda krav på lärarkompetens, utrustningskvalitet samt verksamhetsutvecklande samverkansinsatser.. Nässjö Lärcenter Skapat den :25:00 Sidan 10 av 20

11 4 INFRASTRUKTUR Vuxnas utbildning och lärande kopplas allt mer samman ihop med regional utveckling och tillväxt. Den regionala utvecklingen står bakom en stor del av den svenska tillväxten. En regionaliserad ekonomi växer fram, vilket ökar vikten av kompetensutveckling och kompetensförnyelse i samma takt. Särskilt tydligt och angeläget är det för Nässjö kommuns del inom strategiområdena Trä, Logistik samt Vård och omsorg. Flexibilitet, mångfald och tillgänglighet är ledorden, liksom samverkan och lärmiljö. Ett tema som genomsyrat NLCs satsningar har varit det livslånga lärandet. Tillgänglighet, flexibilitet och relevans är ledorden. Det har bidragit till att tydliggöra NLCs satsningar på viktiga infrastrukturella funktioner. Följande fyra funktioner står i en klass för sig. Särskilt viktiga utvecklingsområden i framtiden för NLC inom den infrastrukturella sektorn är tillskapandet av ändamålsenliga lärmiljöer för företagsförlagt lärande inom de formella utbildningsformerna samt ökade satsningar på yrkesutbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå för den stora mängd ungdomar utan relevant yrkesutbildning och som inte kommer ifråga för de nationella högskolesatsningarna. 4.1 VÄGLEDNINGSCENTRET, VLC Vägledningscentret med tre SYV och en bitr. rektor. Vägledningscentret verkar parallellt och tillsammans med arbetsförmedlingen och svarar för studie- och yrkesvägledning till kommunens vuxna och svarar även för kontakten med de studerande vid NLC under deras studietid. VLC svarar även för uppsökande verksamhet till prioriterade grupper. Under planperioden uppmärksammas särskilt utbildningsrättigheter till skolformerna Särvux och Gruv samt de vuxenstuderande inom Sfi och Gyv vilkas möjligheter till arbete och egenförsörjning ökar med hjälp av förstärkt lärande i arbetet samtidigt med studier. 4.2 FLEXIBLA STUDIEFORMER OCH LÄRMILJÖER För att tillgodose individuella behov och krav erbjuder NLC flexibla studieformer i olika lärmiljöer - från mer eller mindre renodlad distansutbildning till mer eller mindre renodlad traditionell klassrumsundervisning - med utbildningsanordnare som representerar olika huvudmän med olika inriktningar och pedagogiska profiler, dels i egen regi, dels i upphandlad form - med undervisning för alla olika nivåer från alfabetiseringsundervisning till eftergymnasiala utbildningar på KY- och högskolenivå - med varierande utbildningsstarter där följande huvudprinciper gäller: kontinuerlig antagning på de individuella distansutbildningarna och den sfi som genomförs i samråd med kommunens flyktingmottagning; utbildningsstart var 10:ende vecka för Gruv och övrig Gyv. En utbildningsstart per år för KY och utlokaliserade högskoleprogram. Fristående högskolekurser startar vår och höst. 4.3 SAMVERKAN OCH SAMRÅD Internt - Klassråd För varje klass eller motsvarande ska det finnas ett klassråd. - Programråd KY Programrådet (ett per program på KY) ska behandla frågor som är av gemensamt intresse för klassens studerande. Nässjö Lärcenter Skapat den :25:00 Sidan 11 av 20

12 - Betygskonferenser hålls för KY i samband med respektive programs avslutning och inom övriga skolformer en gång per halvår. Rektor leder konferenserna. - Genomförandegruppen (samtliga utbildningsanordnare inom de förgymnasiala och gymnasiala skolformerna samt Af) behandlar gemensamma frågor och utvecklingsfrågor. Genomförandegruppen sammanträder på kallelse av rektor Externt - Lokala kompetensrådet (första sammanträdet våren 2007) - Företagarrådet, samrådsgrupp med NNAB, TC, IHH och JTH Eftergymnasiala rådet Höglandsvux - Integrationsgruppen i Nässjö, samverkansgrupp inom ramen för Den lokala överenskommelsen - KY-rådet (länets KY-kommuner) - Flex-rådet (länets lärcentra och Högskolan i Jönköping, grupp för samverkan kring fristående högskolekurser och program på distans) - Advisory council på centrum för logistik på IHH - Samverkansgrupp på länsnivå för frågor kring validering och andra frågor rörande Gyvux 4.4 IKT Nyttjande av modern informationsteknik för intern och extern informationshantering. För NLCs del gäller det bl.a. - ett webbaserat skoladministrativt system som samtidigt stöder en lärportal, vilket gör att administrationen enkelt kan kommunicera med de olika utbildningsanordnarna och de studerande - tillgång till kommunens intranät - kraftfullt bredband för snabb och kraftfull Internet-förbindelse till de olika skolmiljöerna, de må vara fysiska skolmiljöer eller distansstudier i hem eller på arbetsplats - en attraktiv och informationsrik hemsida - möjlighet till videokonferenser och distansstudier med goda och stabila bryggförbindelser och egna välutrustade studios NLC verkar främst i en lokal och regional utvecklingsmiljö. NLC har en erkänd roll både lokalt och regionalt. I syfte att skapa utvecklande lärmiljöer satsar NLC även fortsättningsvis på en utbyggnad av infrastrukturella insatser inom ramen för vuxnas lärande. NLCs ledningsgrupp följer uppmärksamt utvecklingen inom de olika områdena ovan både regionalt och nationellt. Nässjö Lärcenter Skapat den :25:00 Sidan 12 av 20

13 5 KVALITET OCH UTVECKLING 5.1 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING Den lokala arbetsplanen ska användas på ett sådant sätt att erfarenheter leder till utveckling. - utvärdering av den lokala arbetsplanen sker en gång per år - utvärdering av undervisningen sker i form av kurs- och terminsutvärderingar enligt kvalitetsplanens anvisningar - skolans fysiska och sociala miljö utvärderas en gång per år 5.2 KVALITET En särskild kvalitetsplan för NLC inklusive mallar för kurs och termins-/läsårsutvärdering samt effektmål har antagits av KS Utskott II. Utöver denna har NLC sin egen kvalitetsplan. Av särskild vikt att värdera utöver måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen är de egenutvärderingar Nässjö lärcenter gör tillsammans med de studerande, personal och utbildarna för att utröna de studerande uppfattning av den utbildning de genomgått och personalen självuppfattning av verksamheten. Genomförda egenutvärderingar ska presenteras för berörda studerande och personal. 5.3 UTVECKLINGSOMRÅDEN 2006/ SÄRVUX - Uppsökande informationsinsatser: vuxna utvecklingsstörda - Implementering av ny läroplan SFI - Snabbare genomströmning - Ökad måluppfyllelse - Förstärkt praktik som en del av språkundervisningen GRUV - Uppsökande informationsinsatser: kortutbildade - Fördjupad genomgång av de individuella studieplanerna GYVUX - Utveckla de yrkesinriktade utbildningarna på gymnasial nivå i samråd med utbildningsanordnarna - Ny lärlingsutbildning - Fokusering på vårdutbildningarna KY - Ny KY-ansökan IT - Implementering av NLCs Nya KY-koncept Nässjö Lärcenter Skapat den :25:00 Sidan 13 av 20

14 - TCs roll i KY Framtidens ledare inom möbel, snickeri och inredning Högskolan Höglandet - Förstärkt marknadsföring - Fortsatt behovsanalys med hjälp av Behovsfångst Högskolan - Inför höstterminsstarten 2007 planeras ett högskoleprogram på 80 p med inriktning marknadslogistik förlagt till Nässjö i samverkan med Ingenjörshögskolan och Internationella Handelshögskolan i Jönköping. - Inför höstterminsstarten 2007 planeras ett högskoleprogram på 80 p med inriktning produktutveckling förlagt till Nässjö i samverkan med Tekniska högskolan i Jönköping Andra områden - Fortsättningen på Logistiktrappan och Trätrappan - Utveckling av Nässjö lärcenters hemsida, lärportal och ett webbaserat registerprogram - Genomförande av den lokala överenskommelsen om integration med bl.a. förstärkta praktikinsatser och ökad samverkan mellan Migrationsverket, Af, Nässjö kommuns flyktingmottagning och Nässjö lärcenter - Utvecklingsavtalet inom ramen för hyresavtalet med Träcentrum - Utvecklingen av en gemensam kommunal entreprenörsplattform tillsammans med NNAB, Träcentrum och Brinellskolan - Implementering av ett samlat IKT-koncept (hemsida, webbaserad lärportal och skoladministrativt program) - Processbeskrivning av NLCs huvud och stödprocesser - Uppstart av Lokalt kompetensråd Remissversion antagen av RRm Nässjö Lärcenter Skapat den :25:00 Sidan 14 av 20

15 BILAGA 1. EGEN PERSONAL Namn Funktion Enhet (Tjg) Formell Ssgr Rahm, Rolf Utbildningschef, Rektor NLC 1,0 Ljungström, Marianne Utbildningsassistent NLC 1,0 Rungfak-P, Waree Skolsekreterare NLC 1,0 Svensson Monika Dataassistent NLC 1,0 Lindbom Yvonne Utbildningssamordnare HH (0,40) 1,0 Landgren, Malin Bitr. rektor VLC (0.75) 1,0 Frank, Madeleine SYV VLC 1,0 Halldin, Per SYV VLC 1,0 Johansson, Peter SYV VLC 1,0 Larsson, Johan Utbildningssamordnare YH 1,0 Hallberg, Bo Utbildare YH 1,0 Rosén, Anders Utbildare YH 1,0 Rydin, Claes Utbildare YH 0,5 Sa (11,65) 12,5 NLC = Central ledning och adm; HH = Högskolan Höglandet; VLC = Vägledningscentrum; YH = Yrkeshögskolan BILAGA 2. UTBILDNINGSPROCESSEN Individuell studieplan Före antagning görs en Individuell studieplan i samråd med den studerande under ledning av SYV. Efter antagning åligger det utbildningsanordnaren och dennes lärare att genomföra planen. Uppföljning av studierna görs kontinuerligt dels av utbildningsanordnaren dels av NLC. Beslut om ändring fattas av NLC. Studerande i behov av stöd Genom utbildningsaccepten (se under Antagning) har utbildningsanordnaren åtagit sig att säkra att den studerande nå sina studiemål. I samband med uppföljningen av den studerandes studier (se under Individuell studieplan) bedöms om det finns behov av särskilt stöd. Beslut om stöd fattas i samråd med den studerande och utbildningsanordnare. (Se vidare i bilagedelen) Antagning Särvux, Sfi, Gruv: Planeringssamtal -> Individuell studieplan inkl studieplanering; planering tillsammans med utbildningsanordnaren; antagning Gyv: Planeringssamtal -> Individuell studieplan inkl studieplanering; planering tillsammans med vald utbildningsanordnare; mottagningsaccept från utbildningsanordnaren; antagning KY: i enlighet med gällande utbildningsplan Betygssättning (Sfi, Gruv, Gyv) Läraren sätter betyg efter genomförd. Betygskatalogen utgör underlag för diskussion om studieresultat (för både studiegrupp och enskild studerande) vid de särskilda betygskonferenserna som hålls två ggr om året. Vid dessa konferenser medverkar rektor, bitr. rektor, berörd SYV, utbildningsanordnarens ledningspersonal och berörda lärare. Vid betygskonferenserna diskuteras likvär- Nässjö Lärcenter Skapat den :25:00 Sidan 15 av 20

16 dighetsfrågor, i förekommande fall de nationella proven, betygsstatistik samt enskilda studieprestationer. I de fall betyget IG har satts diskuteras skälen för betyget samt om den studerande informerats om betyget och om den studerande accepterat betyget. Prövning Text från NLCs hemsida: Prövning (gymnasiala kurser) Prövning är till för den som antingen skaffat kunskaper på egen hand och vill få dem betygsatta eller vill höja ditt betyg i någon kurs. Prövning omfattar hela kurser enligt den nationella kursplanen. Kursmål och betygskriterier finns presenterade på Skolverkets hemsida. Anmälan till prövning Den som vill anmäla sig till prövning ska använda blanketten Anmälan till prövning, som finns att ladda ner eller hämta på Vägledningscentret, Rådhusgatan 20. På blanketten anges önskat prövningstillfälle. En anmälan till prövning ska föregås av en kontakt med någon av Studie- och yrkesvägledarna på Vägledningscentret. Blankett, betygskopior samt kvitto på erlagd avgift kan lämnas in till Vägledningscentret eller skickas till: Nässjö lärcenter, Box 174, Nässjö Anmälningsavgift Att göra en prövning kostar 500 kronor per kurs. Anmälan görs senast en månad innan dagen för prövning. OBS! Inbetald avgift återbetalas ej. Inbetalning Avgiften betalas in till Nässjö kommun på bankgiro Ange på talongen namn, prövning och objekt OBS! Kom ihåg att kvitto på erlagd avgift ska bifogas ansökan. Övrigt Kort tid efter att ansökan lämnats in och inbetalningen registrerats kontaktas du av prövningsförrättande lärare som presenterar kursinnehåll och betygskrav skriftligt eller muntligt. Du kommer även att få litteraturanvisningar. I samband med prövningen ska du visa godkänd legitimation. Upphandling (Särvux, Sfi, Gruv, Gyv) Upphandlingsprocessen ger förutsättningar för pedagogisk utveckling. Anbudsförfrågan och avtal innehåller tydliga krav på den pedagogiska verksamhetens kvalitet och utveckling. Upphandlingen bidrar till att de pedagogiska målen blir mycket tydliga i hela organisationen, både de upphandlande och den anbudsgivande. Upphandlingen görs som en öppen upphandling i de delar som avser externa utbildningsanordnare. Med kommunens gymnasieskola förhandlas fram ett avtal som till uppbyggnad och prisnivå motsvarar de avtal NLC har med de externa utbildningsanordnarna. Validering Validering är ett viktigt instrument för att fastställa och dokumentera kunskaper hos den enskilde, bl. a för att undvika onödigt långa studiegångar. Regeringen ger följande definition av begreppet validering: Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats. Nässjö Lärcenter Skapat den :25:00 Sidan 16 av 20

17 Validering kan bli aktuell i följande sammanhang: som ett led i en pågående utbildning i syfte att klarlägga kunskapsnivån, anpassa innehållet i och/eller förkorta studietiden i anslutning till vägledning för att fastställa utgångsnivå för vidare studier. BILAGA 3. LIKABEHANDLINGSPLAN Värdegrunden är viktig. En god stämning och ett gott klimat är beroende av positiva attityder hos alla som verkar inom NLCs olika områden. NLC står för vissa orubbliga värden som hänsyn och respekt för varandra och tolererar inga som helst former av kränkande särbehandling eller främlingsfientlighet. Alla ska kunna känna sig trygga och bemötas med respekt för sin egenart. Respekt för att alla program är likvärdiga är en självklarhet. För att förebygga kränkande särbehandling har vi bestämt att - Alla medarbetare (detta inkluderar all anställd personal på NLC, konsultlärare samt berörd personal hos utbildningsanordnarna) har ett särskilt ansvar att vara uppmärksam på alla former av mobbning, våldsbenägenhet, främlingsfientlighet, rasistiska tendenser, vandalism, sexuella trakasserier eller annan kränkande särbehandling av människor. - Varje studerande har ett stort eget ansvar för såväl sina studier som det sociala livet och miljön. - Alla medarbetare i verksamheten ska vara ett stöd för alla studerande. - All ledningspersonal inkl ansvariga hos varje utbildningsanordnare uppdateras av NLCs ledning om mobbning förekommer. Att upptäcka kränkande särbehandling - Uppföljningssamtal med alla studerande minst en gång per halvår - Besök ute i grupperna hos de olika utbildningsanordnarna - Nära samverkan med personal (såväl pedagogisk som övrig) hos de olika utbildningsanordnarna - Vid träff med studeranderepresentanter, göra de studerande medvetna om att vara uppmärksamma på om studiekamrater visar tecken på någon form av utsatthet Handlingsplan 1. Studerande som blivit trakasserad eller andra som upptäcker/misstänker trakasserier anmäler detta till närmaste ansvarige som rapporterar vidare till NLCs ledning. Vid upprepade systematiska hot och/eller trakasserier mot en studerande, har vi ett flerstegsprogram som träder i kraft. 2. Uppgift om att kränkande särbehandling tros förekomma lämnas närmaste ansvarige. 3. Den ledningen utser samlar information från uppgiftslämnaren/handledaren och i vissa fall från den förfördelade studerande. En bedömning görs om problemet är att klassificeras som kränkande särbehandling eller om problemet är ett annat och därför andra åtgärder är att föredra. 4. När kränkande särbehandling konstaterats tas detaljerade uppgifter om var när hur det ägt rum. 5. Den eller de som utfört eller underblåst trakasserierna konfronteras med uppgifterna under ett enskilt "allvarssamtal" med den eller dem NLCs ledning utser. 6. Någon vecka efteråt görs ett uppföljningssamtal med den eller de som utfört den kränkande särbehandlingen för att se om trakasserierna har upphört. Om så är fallet anses ärendet avslutat. Nässjö Lärcenter Skapat den :25:00 Sidan 17 av 20

18 7. Om det konstateras att den kränkande särbehandlingen har varit särskilt allvarlig kontaktar NLCs ledning polisen och sociala myndigheter för att få råd om bästa sätt att gå vidare. BILAGA 4. STYRELSE LEDNING FÖR NLC Kommunstyrelsens Utskott II, Styrelse för vuxenutbildningen i Nässjö Uno Kenstam SAFE Ordförande Nässjö Jeanette Söderström S V. Ordförande Nässjö Torbjörn Svensson S Ledamot Nässjö Anders Karlgren M Ledamot Nässjö Ingemar Ericsson KD Ledamot Bodafors KY Ledningsgrupp Uno Kenstam Ordförande Berno Hulth Ledamot arbetslivet NNAB Hultman, Daniel Ledamot arbetslivet DRAKA Kabel Joshi, Sanjay Ledamot arbetslivet Yrkesmästaren Syd Jönsson, Björn Ledamot Skogs och träfacket Nilsson, Jan-Eric Ledamot Handeln Simonsson, Per-Ola Ledamot Träcentrum Smedmark, Henrik Ledamot Trä och möbelindustri förb Söderberg, Peter Ledamot Swedese möbler AB Birgersson Jörgen Suppleant Högskolan i Jönköping Hertz, Susanne Ledamot Högskolan i Jönköping Anna Österberg Studeranderepresentant Anna Lundström Studeranderepresentant Karin Henriksson Studeranderepresentant Jennie Brevitz Studeranderepresentant Ljungström Marianne Sekreterare Rahm, Rolf Föredragshållare NLCs ledningsgrupp Rolf Rahm Malin Landgren Yvonne Lindbom Anders Rosén Johan Larsson Marianne Ljungström Utbildningschef Biträdande rektor Utbildningssamordnare Högskolan Höglandet Programansvarig Utbildningssamordnare Utbildningsassistent Utbildningsanordnare Brinellgymnasiets Vuxenutbildning Brinellgatan Nässjö Tfn: Fax: Nässjö Lärcenter Skapat den :25:00 Sidan 18 av 20

19 E-post: KjeCar utbildning Plöjaregatan Linköping Tfn: Fax: Lernia AB Nyhemsgatan Nässjö Tfn: Fax: E-post: MiROi I-learning AB Storgatan Nässjö Tfn: Fax: E-post: Ultra Education Industrigatan 42 B Nässjö Tfn: Fax: E-post: Viebäck folkhögskola Viebäck Nässjö Tfn: Fax: E-post: Forsman och Nydahl AB MOA Lärcentrum Nya Tanneforsvägen Linköping Tfn: BILAGA 6. KVALITETSPLAN Se vidare >> Nässjö Lärcenter Skapat den :25:00 Sidan 19 av 20

20 BILAGA 7. STUDERANDEN MED BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Enligt läroplanen är det rektors ansvar att ge vuxna med kort eller bristfällig utbildning stöd i att påbörja och genomföra utbildning. Genom mottagningsaccepten i samband med antagningen har utbildningsanordnaren åtagit sig att säkra att den studerande ska nå sina studiemål, vilket innebär att de ska ta vara på alla möjliga åtgärder för att de studerande ska nå minst betyget godkänt. Att upptäcka behov av stöd - I samband med upprättandet av den individuella studieplanen, där SYV och sökanden går igenom tidigare studier och erfarenheter samt planerar framåt - I samband med uppföljningskonferenser/pedagogiska konferenser - I samband med uppföljningssamtal utifrån den individuella studieplanen med de studerande minst en gång per halvår samt vid behov - I samband med SYVs besök i grupperna hos de olika utbildningsanordnarna - Genom nära samverkan med pedagogisk personal hos de olika utbildningsanordnarna Att utreda behov av stöd - Tillsammans med SYV, ansvarig lärare samt studerande görs en allsidig belysning av behovet samt om det finns behov av hjälpmedel och kontakter med AV-central eller liknande och en bedömning görs om vilka insatser som kan vara aktuella. Att åtgärda behov av stöd - Efter överenskommelse gjorts med den studerande och berörd utbildningsanordnare skrivs åtgärdsplanen in i den individuella studieplanen, som justeras om behov finns Nässjö Lärcenter Skapat den :25:00 Sidan 20 av 20

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen

Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen Utbildningsinspektion i Växjö kommun Vuxenutbildningen Dnr 53-2005:1199 Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan/rektorsområdet...2 Sammanfattande

Läs mer

Regelbunden tillsyn av skolenhet

Regelbunden tillsyn av skolenhet 1 (5) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasiesärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Arbetsplatsförlagt lärande

Läs mer

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Gymnasiesärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (7)

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Gymnasiesärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (7) 1 (7) Förstagångstillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasiesärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Arbetsplatsförlagt lärande

Läs mer

Om värdegrundsarbete och vilka möjligheter det finns inom vuxenutbildningens ram. Tommy Eriksson och Ingrid Jerkeman, Skolverket.

Om värdegrundsarbete och vilka möjligheter det finns inom vuxenutbildningens ram. Tommy Eriksson och Ingrid Jerkeman, Skolverket. Om värdegrundsarbete och vilka möjligheter det finns inom vuxenutbildningens ram Tommy Eriksson och Ingrid Jerkeman, Skolverket 3 februari 2015 Vuxenutbildningen Målet är att vuxna ska stödjas och stimuleras

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄSSJÖ LÄRCENTER NÄSSJÖ KOMMUN. Nässjö lärcenter

VERKSAMHETSPLAN NÄSSJÖ LÄRCENTER NÄSSJÖ KOMMUN. Nässjö lärcenter VERKSAMHETSPLAN NÄSSJÖ LÄRCENTER 2010-2011 NÄSSJÖ KOMMUN Nässjö lärcenter En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, vägledning och integration INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2014

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2014 UTVECKLINGSNÄMNDENS FÖRVALTNING SID 1(5) INFORMATION Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2014 Denna plan syftar till att främja vuxenstuderandes

Läs mer

Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat

Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat Tillsynen bedömer inom detta område skolans måluppfyllelse gällande kunskapsresultat och värdegrundsarbete och förskoleklassens

Läs mer

Regelbunden tillsyn av skolenhet

Regelbunden tillsyn av skolenhet 1 (5) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Grundsärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Bedömning och betygssättning

Läs mer

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Fastställd av kommunfullmäktige 2004-02-24 I skolplanen innefattas all verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidshem

Läs mer

NÄSSJÖ LÄRCENTERS VERKSAMHET 2009

NÄSSJÖ LÄRCENTERS VERKSAMHET 2009 KVVALLIITTEETTSSREEDOVVIISSNIING NÄSSJÖ LÄRCENTERS VERKSAMHET 2009 Innehållsförteckning NÄSSJÖ LÄRCENTERS VERKSAMHET 2009...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNINGAR 2009...2 1.1 SKOLPLANEN...2

Läs mer

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Ida Gabrielsson Eurekaprojektet Kungshamn/Åsenskolan Hunnebostrands förskola, grupparbete FN:s Barnkonvention Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 KVALITETSREDOVISNING, 2015 Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 Lisa Svensson lisa.svensson@skolor.hagfors.se Kvalitetsredovisning, 2015 Riktlinjer Målen

Läs mer

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Ansökan Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Kristiina Pousar, Yvonne Karlsson och Catharina Nordström, 20151021 Rapporten

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning

Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning 1 (5) Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning Bedömningsunderlag Skolform: Vuxenutbildning Översikt över innehåll 1. Förutsättningar för utbildningen inom vuxenutbildningen 2. Utveckling av utbildningen

Läs mer

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015 Genom utmaningar och upplevelser i en trygg och jämställd miljö har varje elev utvecklat sina kunskaper, sin lust till livslångt lärande och sig själv som individ i vårt demokratiska samhälle lustfyllt

Läs mer

VERKSAMHETS- PLAN 2013-2014

VERKSAMHETS- PLAN 2013-2014 VERKSAMHETS- PLAN 2013-2014 Nässjö lärcenter - En samlad organisation för vuxenutbildning och integration E:\Verksamhetsplan vuxenutbildningen\verksamhetsplan 2013-14, slutlig version.doc INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

1 Måluppfyllelse och resultat

1 Måluppfyllelse och resultat 1 Måluppfyllelse och resultat 1.1 Kunskaper De studerande fullföljer sina studier (Andel elever som slutfört respektive avbrutit sina studier) Skolassistenten registrerar eleverna i Procapita, där såväl

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

Arbetsplan för Täby Komvux 11/12

Arbetsplan för Täby Komvux 11/12 11 05 09 Arbetsplan för Täby Komvux 11/12 Vi möter dig där du står och hjälper dig vidare Postadress Besöksadress Växel 08-5555 89 00 Plusgiro 162 78 87-1 Box 220 Attundavägen 1A Fax 08-758 99 31 Bankgiro

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Utbildningsnämnden Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor Eva-Lotta Arenander Lidingö vuxenutbildning eva-lotta.arenander@lidingo.se 2012-09-12 Dnr 43-2011:4845 Beslut för vuxenutbildning

Läs mer

Validering vid VO-C Gävleborg

Validering vid VO-C Gävleborg VO-C GÄVLEBORG Validering vid VO-C Gävleborg Policy och struktur för validering av formell och reell kompetens inom ramen för Vård- och omsorgsprogrammet vid VO-C Gävleborg 2015-02-06 Bakgrund Validering

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun... 2 Definition av studie- och yrkesvägledning... 2 Mål för studie- och yrkesvägledningen...

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81 Kommittédirektiv Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare Dir. 2011:81 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1 Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1. Pedagogik Livslångt lärande Personalen på NKC ska vara väl förtrogen med begreppet livslångt lärande. Den nya lärplattformen, Fronter, har

Läs mer

Bilaga 7: OH-underlag

Bilaga 7: OH-underlag BILAGA 7: OH- UNDERLAG 7 : 1 Bilaga 7: OH-underlag Materialet i denna bilaga kan användas som underlag vid presentationer när ni på förskolan eller skolan arbetar med värdegrundsfrågor utifrån Trygghetspärmen.

Läs mer

Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet

Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet Det främjande arbetet Gemensamt förhållningssätt Tid för samtal Informella miljöer Höja kompetensen Tydliga mål som utvärderas Den egna situationen Tydlig och synlig

Läs mer

Likabehandlingsplan 2016

Likabehandlingsplan 2016 SFI SÖDERORT ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 Likabehandlingsplan 2016 2 Innehållsförteckning 1 Mål... 3 2 Skolans policy... 3 3 Styrdokument... 3 4 Ansvar... 4 5 Åtgärdsplan... 4 6 Åtgärdsrutiner... 5 6.1

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Skolbeslut för Vuxenutbildning

Skolbeslut för Vuxenutbildning Beslut 2011-06-22 Dnr 43-2010:5071 Skolbeslut för Vuxenutbildning efter tillsyn av Vuxenutbildningen i Halmstads kommun Beslut 2011-06-21 1 (3) Dnr 43-2010:5071 Halmstads kommun Rektorerna vid Vuxenutbildningen

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer

K V A L I T E T S G A R A N T I

K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (13) Giltig fr.o.m. 2009-01-01 Enhet: OmsorgsLyftet Utbildningar Ektorpsvägen 2 bv 131 47 Nacka I N G R E S S OmsorgsLyftet Utbildningar är ett kunskaps- och utbildningsföretag

Läs mer

2. Övergripande mål och riktlinjer

2. Övergripande mål och riktlinjer 2. Övergripande mål och riktlinjer I de övergripande målen anges de normer och värden samt de kunskaper som alla e lever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan. en anger inriktningen på skolans arbete.

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2016:4785 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C har genomfört tillsyn av Säffle kommun

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 44-2015:9569 Aprendere Skolor AB Org.nr. 556455-9523 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Min skola Östermalm belägen i Stockholms kommun 2 (8) Tillsyn i Min skola Östermalm har genomfört tillsyn

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Regelbunden tillsyn av kommunal huvudman

Regelbunden tillsyn av kommunal huvudman 1 (6) Regelbunden tillsyn av kommunal huvudman Bedömningsunderlag Skolform: Vuxenutbildning Översikt över innehåll 1. Förutsättningar för vuxenutbildningen vid skolenheterna 2. Utveckling av vuxenutbildningen

Läs mer

Komvux. Det här kan du göra på komvux: Vem får läsa på komvux? Rätt till utbildning på grundläggande nivå SVENSKA

Komvux. Det här kan du göra på komvux: Vem får läsa på komvux? Rätt till utbildning på grundläggande nivå SVENSKA Komvux Kommunal vuxenutbildning (komvux) är för dig som behöver läsa kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Du kan läsa en eller flera kurser, för att sedan exempelvis fortsätta studera på högskolan,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan. Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium

Likabehandlingsplan. Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium Likabehandlingsplan Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium Innehållsförteckning 2 Målsättning 3 Planens syfte 3 Definitioner vad betyder orden? 3 Förebyggande arbete 4 Att upptäcka 4 Att utreda 4 Att åtgärda

Läs mer

Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ. Agneta Ericsson TF. Rektor

Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ. Agneta Ericsson TF. Rektor Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ Agneta Ericsson TF. Likabehandlingsplan vid Komvux Värmdö Verksamheten vid Komvux utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värden där var och en, verksam

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Org.nr Lindesbergs Kommun Dalkarlshyttan 0581-810 00 vxl masugnen@lindesberg.se 212000-2015 711 31 Lindesberg

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Redovisning av kvalitén på genomförd verksamhet inom Vuxenutbildningsenheten under kalenderåret 2012 Granskningspunkterna är desamma som Skolinspektionens bedömningspunkter. Vuxenutbildningsenheten

Läs mer

Demokratiplan. Sånnaskolan. Senast uppdaterad

Demokratiplan. Sånnaskolan. Senast uppdaterad Demokratiplan Sånnaskolan Senast uppdaterad 2012-11-15 Innehållsförteckning 1. Syfte 2. Lagstiftning (skollag och Lgr11) 3. Skolans övergripande mål (Lgr11) 3.1 Normer och värden 3.2 Kunskaper 3.3 Elevernas

Läs mer

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Lagen Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever 1 i skolan anger att varje verksamhet ska upprätta en likabehandlingsplan. Detta

Läs mer

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Grundsärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (5)

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Grundsärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (5) 1 (5) Förstagångstillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Grundsärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Bedömning och betygssättning

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola rw Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasiesärskola efter prioriterad tillsyn i Eksjö Gymnasiesärskola belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan

Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan Skollagen 2 kap. Den kommunala organisationen för skolan 2 För ledningen av utbildningen i skolorna skall det finnas rektorer. Rektorn

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling för SFI på Folkuniversitetet i Stockholm, läsåret 2013/2014 Planen omfattar såväl skolans arbete med likabehandling och mot diskriminering

Läs mer

Individperspektivet i styrdokumenten

Individperspektivet i styrdokumenten Att utvecklas så långt som möjligt om hur den individuella studieplanen kan användas som ett verktyg för att i högre grad individualisera utbildningen och öka individens möjlighet till andraspråksutveckling

Läs mer

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö INLEDNING Nya lagen som trädde ikraft 2006-04-01 innebär förbud mot mobbning, kränkande behandling

Läs mer

Maj 2017 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Eneryda förskola Enelyckan

Maj 2017 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Eneryda förskola Enelyckan Maj 2017 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Eneryda förskola Enelyckan INLEDNING Krav på likabehandling Enligt likabehandlingslagen, som började gälla fr.o.m 1 april 2006, ska varje

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Information till dig som vill veta mer om SFI -

Information till dig som vill veta mer om SFI - Information till dig som vill veta mer om SFI - Svenskundervisning för invandrare Vad är Sfi? Sfi-svenskundervisning för invandrare är en grundläggande utbildning i det svenska språket för vuxna som inte

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för anordnare av kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare

Tillämpningsanvisningar för anordnare av kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare 1 (5) 2013-01-22 Bilaga 2) Tillämpningsanvisningar för anordnare av kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare Sammanfattning Kommunfullmäktige har fastställt auktorisationsvillkor

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN 1 Brett utbildningsutbud för individuell kompetensutvecklingsbehov Samverkan med näringslivet och andra myndigheter En god arbetsmiljö med behöriga lärare och hög kvalité AVESTA KOMMUN Vuxenutbildningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Likabehandlingsplan 2014 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Sfi, komvux, särvux Ansvariga för planen Verksamhetsledare Cecilia Björkquist,

Läs mer

Läroplan Gymnasiesärskolan. 1. Skolans värdegrund och uppgifter

Läroplan Gymnasiesärskolan. 1. Skolans värdegrund och uppgifter Läroplan Gymnasiesärskolan 1. Skolans värdegrund och uppgifter Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till

Läs mer

Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94

Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda P 94 Lpf 94 Beställningsadress:

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN. Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6. www.skolverket.se

VUXENUTBILDNINGEN. Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6. www.skolverket.se VUXENUTBILDNINGEN Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6 www.skolverket.se Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post:

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Läroplan för förskolan

Läroplan för förskolan UTKAST 1: 2017-09-11 Läroplan för förskolan 1. Förskolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Förskolan ingår i skolväsendet. Enligt skollagen (2010:800)

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskolan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan för förskolan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan för förskolan och Plan mot kränkande behandling Att med glädje och engagemang våga och vilja lära tillsammans nu och för framtiden Änggårds förskolor 1 1. Mål/Vision... 3 2. Giltighetstid

Läs mer

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 2015-08-14 Förvaltningen för Livslångt lärande TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 Förskolan vilar på demokratins grund.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan för Kränkande behandling för förskolorna i Brunnsparksområdet 2014

Likabehandlingsplan och plan för Kränkande behandling för förskolorna i Brunnsparksområdet 2014 Likabehandlingsplan och plan för Kränkande behandling för förskolorna i Brunnsparksområdet 2014 Utarbetad enligt Skol- och fritidsförvaltningens (SFF) riktlinjer. Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Uppdaterad 2015-03-10 Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Mål vid Morups Friskola Ingen mobbning, trakasserier eller annan särbehandling på grund av

Läs mer

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Utvecklingspaket 2012-06-13 Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Introduktion Examensmålet ska ligga till grund för planeringen av utbildningen och undervisningen

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rn Beslut Upplands-Bro kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ekhammarskolan belägen i Upplands-Bro kommun 2 (9) Tillsyn i Ekhammarskolan har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under höstterminen

Läs mer

Våra barn, vuxna som föräldrar och vuxna som personal i och kring skolan formar den miljö som möjliggör att ALLA barn kan nå sina mål.

Våra barn, vuxna som föräldrar och vuxna som personal i och kring skolan formar den miljö som möjliggör att ALLA barn kan nå sina mål. Våra barn, vuxna som föräldrar och vuxna som personal i och kring skolan formar den miljö som möjliggör att ALLA barn kan nå sina mål. Vi tar ALLA ansvar för allas rätt till trygghet, självkänsla, medkänsla

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 01.11.2007. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 01.11.2007. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 01.11.2007 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Rombergaskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Målgruppen är Rombergaskolans elever inom förskoleklass, grundskola och fritidshem. Vision Alla barn och ungdomar i Enköpings

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12

Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12 Skärgårdens förskolor Dalarö Ornö Utö Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Bankgiro Box 94 Odinsvägen 31 Dalarö Växel: 08-50150416 137 70

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen,

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen, 1 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen, 2016-2017 Planen utgår från diskrimineringslagen (2008:65)samt kränkande behandling kapitel 6 skollagen (2010:800) och förordningen

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans allmänna råd om lärande i arbete; MYHFS 2015:3 Utkom från trycket den 8 juni 2015 beslutade den 19 maj

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Bilaga 1 Rättviks kortirnun barn.utbildning@rattvik.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rättviks grundsärskola belägen i Rättviks kommun 2 (5) Tillsyn i Rättviks grundsärskola har genomfört

Läs mer

Vuxenutbildningen Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vuxenutbildningen Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildningen Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Vuxenutbildningen Läsår:2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer