Detaljplan för del av Ödby 1:2 m.fl. Ödby Nordgård, Hunnebostrand, Sotenäs kommun, Västra Götalands län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för del av Ödby 1:2 m.fl. Ödby Nordgård, Hunnebostrand, Sotenäs kommun, Västra Götalands län"

Transkript

1 Detaljplan för del av Ödby 1:2 m.fl. Ödby Nordgård, Hunnebostrand, Sotenäs kommun, Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Samråd II Hur samrådet har bedrivits Samråd har genomförts i enlighet med 5 kap 20, ÄPBL 1987:10. Detaljplanen arbetas fram enligt reglerna för så kallat normalt planförfarande. Samrådshandlingarna för detaljplanen är daterade Samrådet ägde rum under perioden nov 2013 till jan Planhandlingarna har funnits tillgängliga i Kommunhuset, Kungshamn, samt har även funnits utlagda på kommunens hemsida: Berörda myndigheter och fastighetsägare, enligt särskild sändlista samt fastighetsförteckning, har genom utsända samrådshandlingar getts tillfälle att yttra sig. Med anledning av samrådet har 52 yttranden inkommit. Flera av yttrandena är så omfattande att de av utrymmesskäl har sammanfattats. Återkommande frågor och synpunkter behandlas mer kortfattat i de skrivelser där frågorna redan finns relaterade tidigare i redogörelsen. Inkomna synpunkter och kommentarer Externa och interna remissinstanser samt föreningar 1. Länsstyrelsen (LS), Samlad bedömning Yttrandet har av utrymmesskäl sammanfattats men skrivelsen lägges som bilaga till redogörelsen. Konstaterar att kommunen i det förnyade samrådet valt att skjuta upp bearbetningen av vissa frågor och istället fokuserat på de Vid Samråd I påpekades behov av kompletteringar som att kommer att göras innan detaljplanen ställs ut. 1 (53)

2 synpunkter av mer grundläggande betydelse som Länsstyrelsen hade i föregående samråd.ls tycker att detta tillvägagångssätt är rimligt men att det får vissa konsekvenser. Väljer kommunen att gå vidare kommer de nu vilade frågorna åter att aktualiseras. Detta gäller bl a geoteknik, trafikbuller, trafikanalys samt att MKB inte är reviderad. MKB uppdateras till att utgå från förslaget till utställningshandling. Geoteknikutredningen bedöms inte behöva kompletteras eftersom området mot havet i norr stryks ur planen. Inom planområdet där uthyrningsstugorna avses uppföras bedöms stabiliteten god då marken i huvudsak består av hällmark med berg i dagen eller mark med tunt jordtäcke. Området är del av ett större område med ett högt värde för friluftslivet och dessa värden skyddas med riksintressen och strandskydd och en förutsättning för att planen skall kunna genomföras är att anläggningen inte innebär påtaglig skada på riksintresset. LS bedömning är att förslaget med sin nuvarande utformning kommer att medföra en påtaglig skada på riksintresset men att en anpassning av förslaget till LS synpunkter innebär att ett genomförande kan ske utan påtaglig skada på något riksintresse. Planförslaget omarbetas inför utställningen med utgångspunkt från bland annat av LS framförda synpunkter. Miljökonsekvensbeskrivningen uppdateras. LS bedömer att området inte är lämpligt för en anläggning med högre teknisk standard exempelvis stora boytor, VA- anslutningar och hög tillgänglighet med bil. Områdets kvaliteter innebär att en anläggning för korttidsboende är möjlig om den görs med en långtgående anpassning till landskapets skyddade värden. Vi underhandskontakter med LS planhandläggare har klargjorts vad LS menar med högre teknisk standard. Det primära är att utbyggnaden sker med varsamhet och med en långtgående anpassning till landskapsvärdena. Vägarna kommer att utföras med grusbeläggning och parkeringar och mötesplatser kommer att anordnas så att så lite påverkan som möjligt på marken sker. Parkering och möten kan i många fall ske direkt på hälleberget. Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning LS bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1 PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör riksintresse för friluftslivet (MB 3 kap), särskilda hushållningsbestämmelser (MB 4 kap) samt strandskydd måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges i detta yttrande för att ett antagande inte skall prövas av LS. Dessa frågor har beaktats vid upprättandet av förslag till utställningshandling. Hänvisas även till uppdaterad Miljökonsekvensbesakrivning. Tidigare samråd LS hade i det förra samrådet synpunkter som bedömdes kunna leda till en överprövning av planen. Detta handlade framförallt om fritidshusen och byggande på Planförslaget har en tydligare inriktning mot turistiskt korttidsboende än tidigare samrådshandling från Den föreslagna utbyggnaden har förskjutits 2 (53)

3 planområdets höjdpartier. söderut från högplatån i norr. Efter samråd II pågår ytterligare bearbetning av förslaget som innebär att bebyggelsen förskjuts ytterligare från den högst belägna ytan i nordväst mot sydost. Motiv för bedömningen Prövningsgrunder enligt PBL 12 kap 1. Riksintresse För att en anläggning av den typ som föreslås på Ödby ska kunna uppföras utan påtaglig skada på gällande riksintressen krävs en mycket god anpassning till landskapet och därför behöver bevarandefrågan vara tydlig i planens syftesbeskrivning och bestämmelserna mer långtgående än i en genomsnittlig detaljplan. LS ansluter sig i huvudsak till den grundsyn på riksintressena och området med omnejd som redovisas i miljökonsekvensbeskrivning och planhandlingarna i övrigt. Vissa genomförda ändringar av förslaget innebär bättre anpassning till riksintressevärdena men LS understryker det återstående behovet av anpassning. Planområdet omfattas av riksintresse för friluftslivet och naturvården enligt miljöbalken (MB) 3 kap 6, samt särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1-3. Grundläggande för förslagets förenlighet med bestämmelserna i Miljöbalken är att områdets värden för friluftslivet i hög grad kan bevaras. Den visuella påverkan på omgivningen utanför själva exploateringen behöver minimeras. Det är också viktigt att det går att genomkorsa området utan att i alltför hög grad generas av byggnader, anläggningar och deras gäster. Detta gäller för såväl anläggningens egna gäster som för andra Bearbetningen av förslaget har även inneburit att NATURVÄGARNA har, där det varit möjligt, dragits i lågpunkter i naturen och någon sprängning skall överhuvudtaget ej göras för att anlägga dessa vägar. Det kommer endast att bli utfyllnader av lågsänkor (klyftor) och i något fall viss uppfyllnad. NATURVÄGARNA skall anläggas på liknande sätt som de stenkörsvägar stenhuggarna anlade vid uttransport av sten. Genom detta kan dessa vägar tas bort utan att det blir några kvarvarande och bestående skador av marken som tagits i anspråk för vägarna. NATURVÄGARNA kommer genom detta att få en låg trafikstandard men en mycket hög standard beträffandetill natur och miljö. För att NATURVÄGARNA skall hamna på rätt ställe i naturen har det gjorts flera provutsättningar för att få en så bra naturanpassning som möjligt. Även beträffande VA-dragningen har en mycket viktig ambition varit att undvika sprängning. VA-dragning i NATURVÄGARNA (se ovan) har därför enbart gjorts där dessa vägar kommer att utföras genom fyllning i lågpunkter i naturen. I de delar som ligger direkt på berg har VA-dragning undvikits. I övriga delar av planområdet har VAdragningen förlagts till mjukmark vilket innebär att sprängning kan undvikas. Genom detta kan även VA-anläggningarna tas bort utan att det blir några kvarvarande och bestående skador av marken som tagits i anspråk för dessa anläggningar. Ambitionen vid bearbetningen av förslaget avseende bl.a. vägdragning, VA-dragning samt placering och grundläggning av uthyrningsstugorna är att det skall bli minimal påverkan på naturen och de aktuella anläggningarna skall i princip kunna tas bort utan att det blir kvarvarande och bestående sår i naturen. Detsamma gäller även i stort den övriga campingverksamheten. 3 (53)

4 besökare. Detta förutsätter att anläggningen i sin helhet (ej öster om Ödbyvägen) i ett mycket långt perspektiv förblir korttidsboende och inte privatiseras. Om motiven för att driva anläggningen i en framtid upphör ska spåren efter den vara så små att området med små undantag kan återställas. LS bedömer att den föreslagna bebyggelsen behöver glesas ut och även minskas i sin totala utbredning. Området tål endast en mindre anläggning utan påtaglig skada. LS anser att ett mått på den påverkan förslaget kommer att medföra, är hur stora markytor som direkt kommer att förändras från naturmark till kvartersmark. Ett annat mått vilka kvaliteter som kommer att bestå inom den ianspråktagna marken. LS anser att större hänsyn behöver tas till båda dessa aspekter för att undvika påtaglig skada på riksintresse. LS bedömer att området väster om Ödbyvägen endast är lämpligt för en anläggning som tillgodoser behovet av korttidsboende för turister. All ny bebyggelse som riskerar att bli boende för en längre tid än kort semestervistelse kommer att i sådan grad inverka privatiserande på området att det medför en påtaglig skada på riksintresse enligt MB 4 kap samt riksintresse för friluftslivet. En anläggning bestående av endast servicebyggnader och plats för tillfällig uppställning av tält/husvagn/husbil är ett exempel på en mycket långtgående anpassning till områdets värden. Utöver detta bör det vara möjligt att uppföra mindre stugor för korttidsuthyrning för att tillgodose de som inte har egen övernattningsmöjlighet. LS anser att den planbestämmelse som förhindrar indelning i flera fastigheter(e1) behöver omformuleras så att den gäller de samlade byggnaderna i hela områdets turistiska anläggning, N3-N6. Med det bearbetade planförslaget kommer ca 17,5% av marken inom planområdet att omvandlas från naturmark till kvartersmark med byggrätt. Av denna kvartersmark med byggrätt kommer sedan ca 18,5% att kunna bebyggas. Detalplanen föreslår bara korttidsboende väster om Ödbyvägen (bortsett från befintlig bebyggelse). Bestämmelsen e1 förhindrar privatisering genom att privata fastigheter inte kan bildas för enskilda stugor. Den reglering som LS föreslår anser kommunen vara för långtgående. Område i norr (75 kvm). Hällmark med höga upplevelsevärden. LS anser att den nordvästliga och högt belägna vägslingan med sina sex delområden bör utgå ut planen och lämnas orörd. Efter samråd II pågår ytterligare bearbetning av förslaget och som bla innebär att den aktuella vändslingan med 4 (53)

5 Anläggningar som kräver borttagande av berg är inte lämpliga inom delområdet. Byggnader behöver utformas för minsta möjliga landskapspåverkan med avseende på totalhöjd, byggnadsyta och färgsättning. sina sex delområden kommer att utgå ur planen. Grundläggning av stugorna skall göras med plintar på berget och med den föreslagna utformningen blir det ingen sprängning. Takbeläggning skall utgöras papp, pannor eller slät plåt i matt röd eller grå färg. Fasader skall utföras av trä och målas i nyanser av grått, brunt eller grönt. Den nya bebyggelsen bör med dessa regleringar kunna harmoniera med områdets naturförutsättningar. Parkering ordnas tillsammans med servicebyggnader i anslutning till Ödbyvägen. VA till enskilda byggnader kan ordnas om det finns naturligt grävbara dragningsmöjligheter. Parkeringen till uthyrningsstugorna bedöms kunna ske i anslutning till tillfartsvägarna, på platta partier direkt vid vägområdet. Område (60/45) Hällmarker och skogsmark. Förutsättningar för ny bebyggelse och vägar är lika som för föregående område. Område för rekreation N1 Områden för servicebyggnader och förråd bör lokaliseras traditionellt till fältkanter och fastställas. Område för camping N2 och N3 Områden för servicebyggnader och förråd bör lokaliseras traditionellt till fältkanter och fastställas. Se även biotopskydd under naturmiljö. För N3 se även nedan om uppställning. Område direkt öster om Ödbyvägen, bostäder. LS bedömer att delområdena för bostäder kan vara möjliga ur riksintressesynvinkel om de genomförs tillsammans med det övriga planförslaget. Dock skall visas att de är lämpliga ur allmän synvinkel. Gäller bl a stabilitet, trafikbuller och det verksamhetsbuller som turistanläggningen kommer att generera. Permanent och tillfällig uppställning Detaljplanen behöver ge tydliga anvisningar för delområden för övernattning som avser antingen bebyggelse eller tillfällig uppställning. Område med N1, N2, N3 och N4 är otydliga i detta avseende. Område med prickmark skall inte medge någon bebyggelse alls. Område för tillfällig Se ovan Erfoderliga servicebyggnader och förråd kommer att placeras till fältkanterna vilket reglerats med en planbestämmelse, men att exakt låsa fast placeringen har inte ansetts nödvändigt/lämpligt. Se ovan Kommunen anser att det i detaljplanen finns en tydlig anvisning beträffande bebyggelse samt permanent och tillfällig uppställning. 5 (53)

6 uppställning av tält/husvagn/husbil bör anges i klartext. Det bör inte finnas utrymme i planen för något mellanting mellan tillfällig uppställning och byggrätt för övernattningsstuga. Termen villavagn bör för tydlighetens skull undvikas då dessa är konstruerade för uppställning längre än en semesterperiod och planmässigt är att betrakta som byggnader. Hälsa och säkerhet Inom området finns det i anslutning till planerade bebyggelseområden flertalet branter och stup. Det bör övervägas om det behövs skydd mot fall vid vissa branter. Geoteknik SGI har yttrat sig över förslaget Det geotekniska PM som togs fram som underlag kvarstår som underlag för bedömningen. SGI anser att det kan ses som ett underlag för fortsatt arbetet men inte som färdig planhandling. LS gör bedömningen att ett geotekniskt underlag för detaljplanen kommer att krävas i enlighet med SGI yttrande. Strandskydd I planens norra del berör förslaget strandskyddad mark och vatten. Föreslagen byggrätt är stor och ytbehovet behöver motiveras. LS bedömer inte att dispensförutsättningar finns med nuvarande underlag. Vid bearbetningen av planen kommer termen villavagn att tas bort. Detaljplanen kommer att kompletteras med en skyddsbestämmelse vid vissa branter. Efter samråd II pågår ytterligare bearbetning av förslaget som innebär att området mot havet i norr stryks ur planen. Detta medför att geoteknikutredningen inte bedöms behöva kompletteras. Att området mot havet i norr stryks ur planen innebär även att planen inte längre omfattas av strandskydd. Det iordningsställande som beskrivs av strandområdet behöver detaljeras ytterligare. Enligt planbeskrivningen krävs ingen utfyllnad för den parkering med 30 platser som är föreslagen i plankartan men illustrationen indikerar dock att utfyllnad kan behövas. Ytterligare utfyllnad av den grunda viken är inte lämplig. Råd enligt 2 kap PBL Inför omarbetning av förslaget enligt ovan bedömer LS att bl a följande frågor behöver klarläggas: Ändringen innebär även att den aktuella parkeringen utgår ur planen. Naturmiljö Inom området finns åkerholmar, öppna diken och stenmurar som omfattas av det generella biotopskyddet. Inom biotopskyddsområden får man inte bedriva 6 (53)

7 verksamhet eller vidta åtgärder som kan skada naturmiljön. Om det finns särskilda skäl kan LS ge dispens från förbudet att skada naturmiljön och om dispens beviljas villkoras det ofta med krav på kompensationsåtgärder. Om objekten som omfattas av det generella biotopskyddet kan ligga kvar inom detaljplaneområdet, bör man också beakta deras fortsatta värde genom att införa lämpliga bestämmelser så att skötsel av biotoperna går att genomföra även i framtiden. Som beskrivs i MKB behöver dragning av VA-ledning genom strandängarna vid Hunnebo lera studeras närmare. De områden som består av åkerholmar och stenmurar har i detaljplanen utlagts som NATUR.. Det kan dock konstateras att det i den föreslagna sträckningen redan finns en nergrävd fiberkabel. Trafikfrågor Trafikverket har i sitt yttrande sammanfattat sina synpunkter som kvarstående från samrådet LS bedömer att planförslaget efter de justeringar som behövs för en anpassning till riksintressena kommer att innehålla nya trafikförutsättningar. En ny analys kan göras utifrån dessa ändringar med de förutsättningar som Trafikverket beskriver i sitt yttrande. Hänsyn behöver också tas till Trafikverkets synpunkt att anslutningen till väg 174 bör utgå ur planområdet och drivas som ett vägärende. Besökande till anläggningen kommer att färdas ca 140 meter (denna sträcka utgår ur planområdet) på Ödbyvägen innan de svänger in till service-centerområdet med reception. Campingplatserna för husbil och husvagn ligger direkt norr om receptionen och man korsar Ödbyvägen för att komma dit. Här kommer farthinder att anordnas. Tältcampingen/campingstugorna med parkeringen (ca 100 platser) nås från receptionen via en ny intern kommunikationsväg som kommer att anläggas söder om Ödbyvägen.Uppfarten till uthyrningsstugorna ligger knappt 550 meter norrut på Ödbyvägen och dit blir det enbart personbilstrafik. Utgående från dessa nya trafikförutsättningarna kommer det att tas fram en trafikutredning. Behovsbedömning Kommunen bedömde inför det ursprungliga samrådet att förslaget kommer att medföra en betydande miljöpåverkan. LS delade kommunens åsikt. Samråd har hållits med LS om MKB och dess avgränsning och omfattning. En MKB daterad kvarstår även i detta förnyade samråd men den lämnas i praktiken utanför bedömningen då förslaget är ändrat. Miljökonsekvensbeskrivningen har uppdaterats utifrån de förändringar av planförslaget som föreslås inför utställning av detaljplanen. Beredning Utöver samhällsbyggnadsenheten har enheterna för Naturvård, Vattenvård, samt skydd och säkerhet deltagit 7 (53)

8 LS yttrande gäller som statens samlade myndighetsuppfattning vid en avvägning mellan olika framförda synpunkter. 2. SGI, Yttrandet begränsas till geotekniska säkerhetsfrågor som skred, ras och erosion. SGI har i samband med samråd I tidigare lämnat synpunkter, , vilka redovisas nedan. Konstaterar att det geotekniska PM:et enbart innefattar förslag på underlag och förutsättningar för kommande geoteknisk utredning och inte är ett färdigt geotekniskt underlag för detaljplan. Synpunkter var följande: För dalgångarna inom planområdet bedömdes inga stabilitetsproblem föreligga då dalgångarna är helt flacka. För planområdets nordligaste del mot havet krävdes att stabiliteten skulle klarläggas med tanke på att planen redovisade turistanläggning, väg, parkering och badplats. Av planhandlingarna framgår att det inom planområdet finns nedlagda stenbrott med skrotstensupplag inom planområdet. Vidare indikerar kartunderlaget att det finns brantare bergspartier delvis inom eller i anslutning till området. Av planbeskrivningen framgår att lösa block kommer att rensas bort inom de delar av området som kommer att bebyggas. Dock rekommenderas att det i planen görs ett tydligare ställningstagande till var inom området behov av rensning av Berg/block finns i såväl naturliga bergsslänter som i skrotstensupplag. Inom fastmarkspartierna behöver därför risk för ytliga bergras/blocknedfall närmare klarläggas i planskedet. Detta bör göras av bergtekniskt sakkunnig och dokumenteras med foto, protokoll etc. Vid behov av åtgärder bör dessa översiktligt redovisas. Visar besiktningen att det finns behov av åtgärder/restriktioner så bör dessa säkerställas med planbestämmelser med krav på att åtgärder vidtas innan utbyggnad medges inom aktuell del av planområdet. I områdets norra del behöver eventuell översvämningsrisk och behov av reglering. I samrådshandling II finns det nordligaste området mot havet med i planförslaget men det kommer att tas bort ur planen när utställnings-handlingen upprättas. Således erfordras ingen vidare utredning för det nordligaste området. Dessa frågor kommer att tydligare behandlas när utställningshandlingen upprättas och planhand-lingarna kommer att kompletteras. Det nordligaste området mot havet kommer att tas bort ur planen när 8 (53)

9 av lägsta golvnivå/marknivå värderas i planen och effekter av framtida klimatförändringar beaktas. utställningshandlingen upprättas. Således erfordras ingen vidare utredning för det nordligaste området. SGI ser ur geoteknisk synpunkt möjlighet till fortsatt planläggning under förutsättning att lämnade synpunkter beaktas. SGI har inte granskat frågeställningar rörande markmiljö, inklusive markradon. 3. Trafikverket (TV), Trafikverket yttrade sig i samband med samråd I, : Påtalade att information om vilka trafikmängder och fordonsrörelser planförslaget innebar per dag saknades varför påverkan på det allmänna transportsystemet, funktion, standard, trafiksäkerhet och framkomlighet på väg 174 inte kunde bedömas fullt ut. En minsta bedömning var dock att korsningen mellan väg 174 och Ödbyvägen kommer att behöva förses med vänstersvängfält och att utförande, planering och projektering av detta och ett avtal ska upprättas med trafikverket om detta innan detaljplanen vinner laga kraft. Trafikverket skrev vidare att eftersom Ödbyvägen (enskild väg) får statsbidrag för drift och underhåll ska de kriterier som ställs av TV vara uppfyllda. Bland annat att vägstandarden skall vara anpassad till trafikflödet på vägen. Eftersom planförslaget inte innehöll några uppgifter om vilka trafikflöden som Ödbyvägen beräknades få efter planens genomförande ville TV ha detta skulle klarläggas. TV ville också samråda med vägföreningen för att utreda och komma överens om lämplig standard och utförande på Ödbyvägen. Vidare framfördes att planförslaget innebär ökat anspråk på cykelväg längs väg 174. Slutligen konstaterade TV att planeringen medgav uteplatser som var bullerstörda från väg 174 vilket enligt kommunen inte ansågs hindra exploateringen eftersom det rörde sig om fritidshus. TV konstaterade skillnad mellan text och kartbild avseende om föreslagen helårsbebyggelse placerades i bullerutsatt läge eller inte. TV konstaterar att samtliga synpunkter som framfördes i samråd I kvarstår och behöver behandlas innan granskningsskedet. TV kan inte se att det skulle vara skillnad på fritidshusbebyggelse/uthyrningsstugor och permanenta villavagnar när det gäller TV Besökande till anläggningen kommer att färdas ca 140 meter (denna sträcka utgår ur planområdet) på Ödbyvägen innan de svänger in till service-centerområdet med reception. Campingplatserna för husbil och husvagn ligger direkt norr om receptionen och man korsar Ödbyvägen för att komma dit. Här kommer farthinder att anordnas. Tältcampingen/campingstugorna med parkeringen (ca 100 platser) nås från receptionen via en ny intern kommunikationsväg som kommer att anläggas söder om Ödbyvägen. Uppfarten till uthyrningsstugorna ligger knappt 550 meter norrut på Ödbyvägen och dit blir det enbart personbilstrafik. Utgående från dessa nya trafikförutsättningarna kommer det att tas fram en trafikutredning. Ovannämnda trafikutredning kommer även att behandla bullerfrågorna. 9 (53)

10 synpunkter varför ovan beskrivna utredningar och analyser fortsatt är nödvändiga för exploatör/kommunen att presentera och behandla. Den trafikräkning som redovisas i planbeskrivningen ska kompletteras med uppgifter om trafikökning på väg 174. Den ska baseras på tillkommande trafikrörelser, person och servicetrafik, som detaljplanen medför samt räknas upp med minst 1%/år fram till prognosåret 2030 för att kunna fungera som underlag för ställningstagande avseende trafiklösningar. Avsnittet om vägtrafikbuller i planbeskrivningen är svårtillgängligt och skulle tjäna på att förtydligas. Viktigt att bullerutredning tas fram för detaljplanen. Den ska baseras på tillkommande trafik som föreslagen detaljplan medför och en trafikprognos enligt ovan, person och servicetrafik, och den ska redovisa de bullerinfluenser som planområdet utsätts för. Viktigt att tillse att föreslagen bebyggelse inte utsätts bullerstörning från det allmänna vägnätet. Eventuellt erforderliga bulleråtgärder som påkallas av kommunens planering måste bekostas av kommunen/exploatören. De behov i form av bättre vägstandard och utbyggnad av gång- och cykelväg som uppstår på grund av föreslagen exploatering måste normalt i sin helhet ansvaras för och bekostas av exploatör/kommun. Avtal om finansiering och utförande av åtgärder skall vara undertecknade av kommunen och trafikverket innan detaljplanen kan antas. I genomförandebeskrivningen står att anslutningen till väg 174 från Ödbyvägen skall breddas. TV understryker att enbart breddning av anslutningen till väg 174 är inte en tillräcklig lösning utan måste kombineras med utbyggnad av vänstersvängfält på väg 174. Kostnaderna för breddning av anslutningen samt projektering och utbyggnad av ett vänstersvängfält ska bekostas av kommunen/- exploatören och genomförandet ska regleras genom ett avtal mellan kommunen och trafikverket innan detaljplanen antas. Genomförandebeskrivningen bör revideras på den punkten. Avtal avseende erforderliga åtgärder kommer att upprättas som reglerar förhållandet mellan Trafikverket, kommunen och exploatören. Dessa åtgärder kommer att beröra mark som inte ligger inom detaljplaneområdet. Kommunen anser att ett alternativ till vänstersvängfält kan vara att förbjuda vänstersväng på väg 174 under sommarmånaderna och hänvisa trafiken från söder via rondellen ut till Ödby. Dessa frågor behandlas parallellt med att utställningshandlingar upprättas och kommer att redovisas i ett principförslag som skall utgöra grund för ovan nämnda avtal. Skrivs in i planbeskrivningen. Anslutningen till väg 174 från Ödbyvägen 10 (53)

11 ligger inom föreslaget planområde. TV anser att anslutningen inte ska omfattas av detaljplanen eftersom frågan om anslutningens utformning samt utbyggnad av vänstersvängfält regleras mellan kommunen och TV. Planområdet avgränsning kommer att ändras i enlighet med Trafikverkets synpunkt. Se även ovan vad gäller trafiklösning utanför planområdet. De åtgärder som planbeskrivningen redovisar för Ödbyvägen ska samrådas med Trafikverket som utdelar statligt driftbidrag till vägen. Samråd om åtgärderna för Ödbyvägen kommer att ske med Trafikverket och vägsamfälligheten. 4. Lantmäteriet, Lantmäteriet har följande synpunkter: Synpunkter som kvarstår från tidigare samråd Grundarta Samfällda vägen Ödby s:4 finns inte redovisad i kartan. Ansvarsfördelning l planbestämmelserna används benämningen "NATURVÄG" för vägar inom planområdet, i listan för ansvarsfördelning anges benämningen "Nya LOKALGATOR". Terminologin bör vara samma i plankartan och genomförandebeskrivningen. Grundkartan kompletteras Planbestämmelser och genomförandebeskrivning kompletteras så att de stämmer överens. För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras. Samfälligheten Lantmäteriet ställer frågan hur samfälligheterna Ödby s:2 och Ödby s:4 hanteras i planarbetet. De omnämns inte i genomförandebeskrivningen och Ödby s:4 redovisas inte i grundkartan. Fastighetsreglering Fastighetsregleringen berörande Ödby 1:2 och 1:50 är inte omnämnda i genomförandebeskrivningen. Utfart för Ödby 1:49 1:50 Lantmäteriet är tveksam till redovisningen i plankartan, beteckningen (z) kan användas för egenskapsbestämmelser inom kvartersmark och inte inom allmän plats. Utfartsvägen för de båda fastigheterna bör vara allmän plats, lokalväg. Hur har man i planförslaget tagit hänsyn till bostadsfastigheternas nuvarande utfartsrätt. Det nordligaste området mot havet kommer att tas bort ur planen när utställningshandlingen upprättas varför s:2 inte längre kommer att finnas inom planområdet. Genomförandebeskrivningen justeras och grundkartan kompletteras. Genomförandebeskrivningen kompletteras Planbestämmelsen ändras till egenskapen tillfart inom allmän plats NATUR. Vägen är befintlig och egenskapen tillfart 11 (53)

12 Rättigheterna tillkom när fastigheterna avstyckades akt 14 ASU Är det en ny utfart som skall anläggas eller är vägen befintlig enligt plankartans redovisning. Delar av planen som bör förbättras. Ödby ga:4. Det är en samfällighetsförening som förvaltar Ödby ga:4 (Ödbyvägen) och det bör stå samfällighetsförening i genomär markerad där befintlig tillfartsväg är belägen. Fastigheterna fick i samband med att de avstyckades även rätt att ta vatten på stamfastighetens mark, under förutsättning att det inte kunde lösas inom den egna tomten, rätt att anlägga och underhålla erforderlig brunn på stamfastigheten, samt rätt att anlägga och underhålla erforderlig avloppsledning på stamfastighetens mark. Om dessa rättigheter har lokaliserats och om fastigheterna har anläggningar för vatten och avlopp inom Ödby 1:2 framgår inte av planhandlingarna. Ett genomförande av detaljplanen tar inte bort eller ändrar befintliga servitutsrätter. Utfart Ödby 2:16 Hur säkras fastighetens befintliga utfart och hur har man i planen tagit hänsyn till bostadsfastighetens nuvarande utfartsrätt. Rättigheten tillkom när fastigheten avstyckades ASU Servitut Hur hanteras servitut som anges i fastighetsförteckningen men inte redovisas i fastighetsregistret. Påverkas rättigheterna i samband med plangenomförandet? Förvaltning av allmänna platser. Lantmäteriet påpekar att det enskilda huvudmannaskapet och förvaltningen av allmänna platser åligger fastighetsägarna gemensamt. I genomförandebeskrivningen står det att exploatören ansvarar för drift och underhåll av allmän plats. Det bör istället stå att fastighetsägarna ska stå för drift av allmänna platser. När exploateringen är genomförd är det inte längre en exploatör som förvaltar anläggningarna inom kvartersmark och det bör kanske stå att det är exploatören/- fastighetsägaren som ansvarar för drift. Rättigheten markeras med egenskapen tillfart inom allmän plats NATUR. Detaljplanen i sig förändrar inga rättigheter. Fastighetsförteckningen är upprättad av Lantmäteriet som ansvarar för att uppgifterna i denna är korrekta. Och planahndlingrna utgår ifrån uppgifterna i fastighetsförteckningen. Fastighetsägaren skall ansvara för drift av allmänna platser. Det är exploatören/fastighetsägaren som skall ansvara för förvaltning av anläggningar inom kvartersmark. Genomförandebeskrivningen justeras enligt synpunkten och plankartan kompletteras med beteckningen ga:4. 12 (53)

13 förandebeskrivningen där det nu står vägsamfällighet och plankartan bör förtydligas med beteckningen ga:4. Motivering till val av huvudmannaskap. Om kommunen inte skall vara huvudman för de allmänna platserna bör det motiveras i planbeskrivningen. Hushållsavfall. Enligt planbeskrivningen skall en uppställningsplats för containrar för hushållsavfall iordningställas inom planområdet. Denna yta skall redovisas i plankartan samt vem som ska iordningställa uppställningsplatsen och hur den skall förvaltas. Gemensamhetsanläggning för VA Redovisa var gemensamhetsanläggningen för vatten och avlopp skall inrättas och hur anläggningen skall förvaltas. Är det en större krets av fastighetsägare som är delägare i gemensamhetsanläggningen är det lämpligt att samfällighetsföreningen förvaltar anläggningen. SFS-nummer på ÄPBL Det bör framgå av plankarta och genomförandebeskrivning att planen tas fram enligt ÄPBL och att det är till denna plantexterna hänvisar. Övriga frågor I genomförandebeskrivningen står att ansökan om lantmäteriförrättning skall skickas till lantmäterikontoret i Strömstad. Ansökan om förrättning skall skickas till kontoret i Uddevalla. Huvudmannaskapet är valt utgående från planens belägenhet, innehåll och utformning. Detaljplanen är belägen på landsbygden helt utanför tätorten Hunnebostrand där kommunen förvaltar de allmänna platserna. För befintliga detaljplaner på Ödby Ö som ligger strax norr om planområdet gäller enskilt huvudmannaskap.planens grundsyfte är att möjliggöra utbyggnad av en anläggning för turism och korttidsboende där kommunen inte kommer att vara involverad i driften. Genomförandebeskrivningen kompletteras med motiv för valet av enskilt huvudmannaskap. Plankarta, planbeskrivning och genomförandebeskrivning kompletteras med plats för källsortering och lämnande av hushållsavfall. Läget för VA- anläggningen framgår av, till planen hörande, principförslag för vägar och vatten- och avlopp. Planhandlingarna kommer att förtydligas avseende förvaltningen av ga:n. Genomförandebeskrivningen förtydligas enligt synpunkten. Genomförandebeskrivningen justeras avseende vilket lantmäterikontor som numera ansvarar för Sotenäs kommun. 5. Kommunstyrelsen, mark- och exploatering samt tekniska avdelningen, Planförslaget kräver att sidoavtal med och kommer att beaktas 13 (53)

14 Trafikverket för anslutningen mot Trafikverkets väg upprättas. För denna typen av åtgärder krävs att exploatören ställer säkerhet. Möjlighet till GC- väg mellan Hunnebostrand och infarten mot Ödby Ö bör utredas. Eventuellt kan denna samprojekteras med VA. Gatubelysning omnämns inte i handlingarna. Principförslag för VA och dagvatten skall arbetas fram för planområdet så att dagvattenhanteringen framgår ur miljösynpunkt men även hur vatten och spillvattenanläggningar placeras. Kommunens tekniska avdelning kontaktas i frågan. (Ombesörjes av Miljö- och byggkontoret). Gatubelysning har inte setts nödvändigt att anlägga. Principförslag för VA och dagvatten kommer att arbetas fram innan planen ställs ut. 6. RAMBO AB, Påpekar att Återvinningscentral finns i Kungshamn och ej i Hunnebo som sägs i planbeskrivningen. Trafiksituationen Rambos policy ur trafiksäkerhetssynpunkt är att renhållningsfordon inte ska trafikera lokalgator och andra vägar inom campingeller bostadsområde och ej heller gång- och cykelbanor/vägar skall inte trafikeras. I aktuell plan finns ingen annan lösning än att alla typer av trafik skall samsas inom samma vägområde. För att detta skall fungera på ett så trafiksäkert sätt som möjligt krävs att hastighetsbegränsning och mötesplatser respekteras. Mellan vägen och området för rekreation och lek med bollplan skall staket sättas upp så att inga bollar, springande barn och lekande barn kommer upp på eller vistas inom vägområdet. Stickvägar in till enskilda fastigheter eller stugområde, husvagn/husbils- eller campingområde inom detaljplanen ska inte trafikeras av sopbil då tung trafik skall undvikas inom bostadsområde. Placering av sopbehållare/container för hämtning av hushållssopor. Enligt planförslaget kommer uppställningsplats för containrar för källsorterat avfall att anordnas inom området. Dock framgår inte om man avser en gemensam central plats för hela campingområdet eller om det är Återvinningscentral finns i Kungshamn och plats för lämning av sorterat avfall(återvinningsgård) finns i Hunnebostrand. Planbeskrivningen förtydligas. Området för lek och rekreation skall utformas och hägnas på ett sådant sätt att inte olycksrisk uppstår. Omhändertagandet av avfall skall ske så att inte tung trafik behöver köra in på stickvägar inom planområdet. Planbeskrivningen kompletteras avseende detta. Planhandlingarna kommer att kompletteras med beskrivning av hur avfallet skall omhändertas. 14 (53)

15 tänkt flera platser inom området. Källsortering för återvinning och restavfall inom respektive campingområde, t.e.x. i närhet av sanitetsanläggningar får hanteras internt av campingens verksamhetsutövare med egen uppsamling till centrala containrar vid Servicecenter för hämtning av kommunens entreprenör. Alternativt kan flera uppsamlingsplatser placeras längs med genomfartsvägen, t.e.x. vid stickväg in till stugby eller campingområde. Dessa skall i så fall anläggas med hårdgjord yta intill genomfartsvägen och med väl tilltagen avkörningsficka för sopbil vid tömning. Behållare skall kunna tömmas utan dragväg. Inom detaljplanen föreslås 5 nya tomter för enskilda bostadshus. Både nya och befintliga enskilda fastigheter längs med genomfartsvägen ska placera sina soptunnor i omedelbar närhet av vägen. Alternativt kan för de enskilda fastigheterna anordnas en gemensam uppsamlingsplats med behållare i sopskåp med kodlås. och beaktas. Planbeskrivningen kompletteras. 7. Miljöavdelningen i Mellersta Bohuslän, Konstaterar att det i den norra delen av planområdet, mot havet, föreslås bodar med förrådsplatser samt ett mindre område med parkeringsplatser. Detta område omfattas av strandskyddsbestämmelser enligt 7 kapitlet miljöbalken. Detta innebär i korthet att det på platsen är förbjudet att uppföra nya byggnader och utföra vissa åtgärder om dessa motverkar strandskyddets syften. Miljöavdelningen bedömer att det är svårt att hitta de särskilda skäl som är en förutsättning för att strandskyddet skall kunna upphävas, alternativt dispens medges. Föreslår vidare att området med bodar och parkering undantas från planområdet. Det aktuella området kommer att strykas ur planförslaget när utställningshandlingar upprättas. Planen kommer således inte att till någon del ligga inom nu gällande strandskydd. 8. Skanova, Skanovas anläggningar inom det aktuella området redovisas på bif. Lägeskarta. Över fastigheterna Ödby 1:2 och 1:4 har Skanova en kabelanläggning för vilken ledningsrätt finns. Denna anläggning är på kartan markerad med grönt. Skanova förutsätter att denna anläggning kan kvarligga och hålls tillgänglig för underhåll och eventuell felavhjälpning. och kommer att beaktas. 15 (53)

16 9. Fortum Distribution, Fortum distribution har distributionsledningar inom planområdet. Fortum distribution önskar behålla befintliga kablar i planområdet. Om arbetet skulle innebära att vi måste göra speciella åtgärder, flytt av kablar, kabelskåp eller transformatorstationer eller sänkning av kabel, förutsätter vi att ekonomisk kompensation utgår för den fördyring som kan uppstå. Beroende av beräknat effektuttag kan ytterligare E- områden erfordras. Alla schaktningsarbeten för områdets elförsörjning inom planområdet bekostas av exploatören. Bifogar karta för ungefärliga lägen av kablar och transformatorstation. 10. Vattenfall Eldistribution AB, Ingen erinran då man inte har några anläggningar i området. och kommer att beaktas. 11. Räddningstjänsten, Placering av brandposter skall ske i samråd med räddningstjänsten. Utformning av vägar till, samt inom området skall göras med hänsyn tagen till Räddningstjänstens behov av framkomlighet. Påtalar vidare att det är av stor vikt att Räddningstjänsten får delta aktivt i bygglovsprocessen. och kommer att beaktas. 12. Naturskyddsföreningen Bohuslän, Den aktuella exploateringen som följer av planens utformning är större än vad området tål ur naturvårdssynpunkt. När detta nya "samhälle" står klart kommer djur och växters habitat att ha gått förlorade och området mister sin attraktivitet. Husen öster om vägen fragmentiserar naturvärdena ytterligare. De borde tas ur planen. Planen saknar konkreta kompensationsåtgärder som mildrar dess negativa effekter på naturen. Rätt utförda och placerade kan t.ex. våtmarker, ängar, bryn mm. tillföra värden som till del kan balansera ingreppen. Avvägningen mot natur- och kulturvärden beskrivs i Miljökonsekvensbeskrivningen som inför utställningen uppdateras kopplat till de förändringar av planförslaget som görs från samråd II till utställningen av planförslaget. De föreslagna husen öster om vägen ligger i nära anslutning till vägen och ingreppen för ny infrastruktur blir begränsade. Husen har placerats med hänsyn till topografi och naturvärden. Planens avgränsningar av tillåten markanvändning är gjord med hänsyn till åkerholmar, bryn mm. 16 (53)

17 Campingplatsen som föreslås är felplacerad och för stor för detta känsliga naturområde. Den ligger för nära naturreservatet och slitage och störningar är att vänta. Vidare påverkar campingen biotoper för de rödlistade växter som redan utredningen påtalat. Avloppen är likaså svåra att anlägga utan skador på naturvärdena. Nya och renoverade stigar genom området är inte utrett. Om de konstrueras fel och placeras olämpligt kan befintliga naturvärden gå till spillo. Vi vill påtala att detta planområde är en viktig del av naturupplevelserna på denna sida av Sotenäs. I väster ligger ett Natura 2000 område. Exploateringen riskerar att bryta landskapets karaktär och fragmentisera helheten, vilket sänker både miljön och friluftslivets värden. Utformningen av planområdet har gjorts med hänsyn till den naturvärdesinventering och den kulturhistoriska dokumentation som utförts. Det föreslagna nyttjandet för camping innebär att området hålls öppet och med relativt enkla medel kan återgå till att utgöra äng/betesmark om campingverksamheten avvecklas. Avståndet till Ramsviks naturreservat är långt. För Hunnebo lera har reservatsbildning diskuterats men ännu ej genomförts. Se kommentar till yttrande nr 1, Länsstyrelsen. Se kommentarer ovan med hänvisning till kultur- och naturvärdesinventering samt Miljökonsekvensbeskrivning. Det natursköna strövområdet söder Hunnebostrand har flera ovanliga, unika biotoper med arter av rang. Dessa kvalitéer finns i dag inom planområdet som är ett lättillgängligt strövområde för boende och gästande människor. Planen saknar beskrivning av hur dessa värden skall säkras för framtiden. Se den till planen hörande naturvärdesinventeringen och miljökonsekvensbeskrivningen. Vi ser med oro all exploatering av strandnära mark. Speciellt vill Föreningen påpeka att parkeringsplatser, förråd, bryggor mm. inom det strandnära området i norra delen av planområdet helt strider mot gällande lagstiftning och inte kan accepteras. Några särskilda skäl att ge dispens för exploatering i detta strandskyddande område torde inte finnas i MB 7 kap 18c. Dessutom kan man inte exploatera ett område som ligger inom planerat naturreservat MB7 kap24. På sidan 18 i samrådshandling 2 står om båtplatser att arbete har påbörjats med att Området kommer att strykas ur planförslaget när utställningshandlingar upprättas. Se kommentar ovan Texten tas bort ur planbeskrivningen inför utställningen av planen. 17 (53)

18 söka tillstånd för ny småbåtshamn på ostsidan av Ödby Ö. Vad Naturskyddsföreningen förstår ingår inte denna planläggning i aktuell detaljplan, utan kommer vara föremål för senare granskning. Etablering av ytterligare båtplatser bör nämligen ses i ett regionalt perspektiv för varje kommuns strävan att tillgodose friluftslivets behov hotar fågelhabitaten och det marina livet. Antalet fritidsbåtar i området utanför Hunnebostrand har vuxit kraftigt samtidigt som beståndet av häckande sjöfågel har reducerats med 95% under de senaste 15 åren och man vet idag att båthamnar i grunda områden är till stor skada. Kommunen bör ta reda på om denna tillväxt kan ske utan att faunan fortsätter att minska. En okontrollerad utveckling av friluftslivet i denna riktning sker i strid med miljöbalkens intentioner Kommunövergripande planering hanteras inom ramen för översiktsplan och fördjupade översiktsplaner. Båtlivets behov och påverkan är en viktig fråga i kommande översiktsplanering. Planer och program som tas fram av kommunen granskas och samråds med Länsstyrelsen som har att bevaka att gällande lagstiftning efterlevs Föreningens ideellt arbetande medlemmar har i snart 30 år utfört inventeringar av sjöfågel i planområdets norra del. Näringsunderlaget är mycket stort både sommar och vinter. Man kan se flockar med: Knölsvan, storskrake, småskrake, salskrake, gravand, alfågel, ejder, sjöorre, svärta, smålom, storlom, skäggdopping, svarthakedopping och smådopping. Biotopens höga potential understryks av årliga observationer av Islom, Fiskljuse och Havsörn m.fl. rovfåglar. Flera av dessa arter är uppförda på artdatabankens röda lista. Detaljplanen bör belysa hur dessa arters habitat skall bevaras nu och i framtiden. Detta Område kommer att strykas ur planförslaget när utställningshandlingar upprättas. 13. Föreningen Bohusläns Flora, Föreningens främsta intresse är att värna naturen och framförallt växtligheten. Förutom att hela området har hög naturvärden och visar upp för det bohuslänska kustlandskapet typisk och mycket vacker flora så finns utanför planområdet ett antal rödlistade arter. 18 (53)

19 Dessa är: 1. Rödsäv och stolt trampört på den igenväxande strandängen mitt emot Hållsholmen. 2. Liten kärrmaskros på Bottenholmen. 3. Saltmålla och stolt trampört på strandängen söder om Hunnebo kiles sydligaste vik. 4. Ljungögontröst utefter planerad promenadstig väster om området. 5. Korskovall i bergskanten vid östra gränsen för planområdet där sanitetsbyggnader planeras. Endast Korskovallen nämnd under pkt 5 berörs av planerade byggnationer och liknande men kanske kommer inte växtplatsen ens att påverkas men risken finns att den påverkas negativt. Ljungögontrösten, pkt 4, växer utefter en gammal körväg som planeras göras till vandringsled. Så länge det rör sig om promenerande människor så skulle förmodligen inte arten påverkas negativt. I stora drag har området mycket fina naturvärden men den planerade bebyggelsen och nya vägar tycks i stort sett kunna smälta in i naturbilden. Området är intressant även kulturhistoriskt och kanske skulle man kunna samordna information om fornminnen och natur både vad gäller växter och fåglar, på kartor eller skyltar. Föreningen är positiv till att medverka för att få fram sådan information för hela området.. Kommunen ser mycket positivt på att föreningen är villig att medverka för att få fram den aktuella informationen. Konstaterar att trafiken på Ödby verkar genomtänkt men undrar hur trafiken på väg 174 påverkas där redan trafiken är så tät sommartid att det är praktiskt taget omöjligt att cykla eller gå. Avslutar med att tacka för möjligheten att lämna synpunkter. Denna fråga kommer att hanteras som ett separat vägärende efter önskemål från trafikverket. Se även kommentar till skrivelse nr 3 och Styrelsen Ga-5, Anser att den föreslagna detaljplanen kommer att innebära en oerhörd överexploatering av området. Menar att ett antal felaktigheter är grund för ansökan om att upprätta detaljplan. 19 (53)

20 Badplatsen Anser att badplatsen felaktigt anges i vissa handlingar som tillgänglig. Vidare saknas säkerhetsutrustning toaletter eller sopkärl. Badplatsen nyttjas av närboende vilka nyttjar sina toaletter/sopkärl i resp bostäder samt städas av närboende. Ett bostadshus ligger idag ca 10 meter från badplatsen varför densamma inte kan nyttjas med allemansrätt. I allemansrättens lagtext finns det inte utrymme för en verksamhet att hänvisa sina gäster till en specifik strand som inte är allmän. För att den skall betecknas som allmän skall den vara försedd med nödvändiga säkerhetsanordningar och ha sopkärl samt toaletter. P-platser P-platserna på Ödby Ö är privata och kommer så att förbli. Idag råder en kaosartad situation avseende p-platser i området men trots det anges det i handlingar att det finns gott om p-platser. Enligt uppgift har undersökningen om p-platser gjorts i september men borde gjorts från midsommar och till mitten av augusti. Har idag en situation som ej fungerar avseende parkering då endast ca platser är tillgängliga och dessa räcker inte. Detaljplaneförslaget kommer att framtvinga reglering av biltrafik ut till Ödby Ö och införande av parkeringstillstånd för boende på området. Naturskydd Hunnebo lera är idag av riksintresse avseende den unika fauna och flora som finns där. Detta till trots har planförfattaren föreslagit en utfyllnad för att iordningställa en parkeringsplats inom strandskyddat område. I handlingen finns även angivet att en ny småbåtshamn ska anläggas på den östra sidan av Ödby Ö. Denna plats saknar bilväg och det kan väl knappast bli tal om att ges tillstånd att muddra i Hunnebo lera. Det föreslagna husbil- och husvagnsområdet tränger sig direkt in på de skyddsvärda markområdena som beskrivs i MKB och risken är således att dessa blir hårt åtgångna. Förslaget skulle betyda att Alla stränder inom strandskyddat område är allmänt tillgängliga vilket är ett av syftena med strandskydd och det andra är att värna miljön för växter och djur inom strandnära områden. Strandskyddsbestämmelserna finns i Miljöbalkens XX kapitel. Allmänheten har rätt att vistas inom område som är strandskyddat och inte är tomtplats. Se ovan Det parkeringsbehov som kommer att alstras på grund av den nya detaljplanen kommer att tillgodoses inom planområdet. För stugor och campingplatser i anslutning till respektive verksamhet och för de nya bostadstomterna öster om vägen inom respektive tomt. Området i norr, mot Ödby Ö, stryks ur detaljplanen när utställningshandlingar upprättas. Den befintliga parkeringsplatsen norr om bron till Ödby Ö är avsedd för allmänheten och det rörliga friluftslivet. Den norra delen av planområdet kommer att strykas ur planförslaget när utställningshandlingar upprättas.texten om ny småbåtshamn på den östra sidan om Ödby Ö kommer att strykas innan planen ställs ut. Den aktuella exploateringen har haft stöd i både den gamla (ÖP-04) och den nu gällande översikts-planen (ÖP 2010) för Sotenäs kommun. Enligt ÖP 04 föreslogs en ny turistanläggning för uthyrnings-stugor 20 (53)

21 kommunen sanktionerar att ett så skyddsvärt område exploateras bara för att en enskild markägare vill tjäna pengar på en verksamhet. För att leva upp till miljöbalkens krav och ÖP-10 vore det förnuftigare att revidera planen. Detta för att inte miljöbelastningen på de skyddsvärda zoner som finns redovisade i MKB ska bli allt för stora. kompletterad med tomter för enskilda fritidshus. Enligt ÖP2010 redovisas området som ett Utvecklingsområde för campinganläggning och boende med inriktning mot turism. Miljökonsekvensbeskrivningen uppdateras inför utställning av detaljplanen och av den framgår avvägningen mot natur- och kulturvärdena. Vad gäller gångvägen genom området så är den privat anlagd och underhållen. Vilket också gäller för bron som förbinder Ödby Ö med fastlandet. Det har redan gjorts intrång av kommunen som har lagt in denna gångväg som en del i Soteledens vandringsled. Kan inte acceptera att det blir en hårt belastad gångväg på grund av planförslaget. Alla anläggningar inom strandskyddat område som inte ligger inom tomt är tillgängliga för allmänheten oavsett vem som har bekostat dem. 15. Soten Fiskarby 1 Hänvisar även till tidigare yttrande från februari Ej generellt motståndare till tillgänglighet för gästande turister till de havsnära miljöerna på och kring Ödby Ö. Påpekar risken för de negativa konsekvenser som en relativt stor exploatering av det begränsade området kan innebära. Vilket inte bara gäller trivseln för nuvarande boende på Ödby Ö utan gäller också miljöpåverkan på naturskyddat område och även trafiksäkerheten. Redan i nuläget har boende på Ödby Ö noterat en kraftig genomströmning av människor i området från gångbron över Hunnebo lera efter att Soteleden har markerats. Särskilt noterat av de som har sina uteplatser i direkt anslutning till den trafikerade leden. Har tacksamt noterat att på illustrationskartan i samråd II finns en gångväg markerad på södra delen av Ödby Ö. Förutsätter att kommunen snabbt iordningställer denna gångväg och kommer att hänvisa Soteleden genom detta natursköna område med fågellivet i Hunnebo lera istället för mellan husen i Soten Fiskarby 1. Vad gäller badplatsen på Ödby Ö är denna angiven på planritningen och har uppfattats som att den kommer att presenteras som allmän badplats för framtida besökare. Menar att den inte är allmän då den är. Planillustrationen redovisar en befintlig gångmöjlighet, inte byggande av gångväg. All mark inom strandskydd som inte är tomtmark är allmänt tillgänglig. Den aktuella badplatsen skall enligt, för området gällande detaljplan, vara tillgänglig för allmänheten. Detta gäller oavsett vem som 21 (53)

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Tofta 2:1 Enevägens samfällighetsförening

Tofta 2:1 Enevägens samfällighetsförening Förslag till detaljplan för del av fastigheten Tofta 2:1 Enevägens samfällighetsförening Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 14 november 2016 av Förvaltningsområde samhällsutveckling, Orust kommun

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Bjurbäcken 1:27 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun. Granskningshandling. Detaljplan för. Samrådsredogörelse

Bjurbäcken 1:27 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun. Granskningshandling. Detaljplan för. Samrådsredogörelse Granskningshandling Detaljplan för Bjurbäcken 1:27 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun Samrådsredogörelse Plan- och byggenheten i Karlsborg dec 2013 Karlsborgs kommun, Byggnadsnämnden, Storgatan 16, 546

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Lagakrafthandling Antagen , laga kraft

Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Lagakrafthandling Antagen , laga kraft Lagakrafthandling 2011-03-23 Antagen 2011-04-27, laga kraft 2011-05-27 Detaljplan för Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

PILEN 4 M FL GRANSKNINGSUTLÅTANDE

PILEN 4 M FL GRANSKNINGSUTLÅTANDE Dnr MBN/2012-0691 DETALJPLAN FÖR PILEN 4 M FL GRANSKNINGSUTLÅTANDE HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS Granskningshandlingarna har varit tillgängliga för granskning under tiden 2015-03-26 2015-04-22. Handlingarna

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010 UTSTÄLLNINGSHANDLING tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010 Östanvik sett från Säfsbyn Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 1 2008-09-25 Antagandehandling Dnr: KS 2006.0650 MSB 2006.1136 Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för GLÖSKÄR 1:7 M FL. Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD. Diarienummer KS 2011/

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för GLÖSKÄR 1:7 M FL. Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD. Diarienummer KS 2011/ SAMRÅDSREDOGÖRELSE Diarienummer KS 2011/1753 20161101 Detaljplan för GLÖSKÄR 1:7 M FL Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Stadshuset, 442 81 Kungälv TELEFON 030323 80 00 vx FAX 030323 91 67

Läs mer

del av Dunshult 1:1, 1:5

del av Dunshult 1:1, 1:5 Detaljplan för del av Dunshult 1:1, 1:5 Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län Utlåtande Upprättad 2013-04-05 Planenheten Antagen av byggnadsnämnden 2013-04-18 Laga kraft 2013-05-13 UTLÅTANDE

Läs mer

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 2/5 INLEDNING

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

Samrådsredogörelse UTLÅTANDE efter utställning Detaljplaneprogram Miljökonsekvensbeskrivning Översiktlig kartering av risk för blocknedfall

Samrådsredogörelse UTLÅTANDE efter utställning Detaljplaneprogram Miljökonsekvensbeskrivning Översiktlig kartering av risk för blocknedfall Detaljplan för del av TOFTA 2:1 Stockens camping Orust kommun, Västra Götalands län 1 Antagen av KF 25 mars 2010 Laga kraft 10 dec 2010 Upprättad 2009 08 11 samt justerad 2010 01 19 ORUST KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Granskningsutlåtande ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0. Enkelt planförfarande 1(6) SPN 2014/

Granskningsutlåtande ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0. Enkelt planförfarande 1(6) SPN 2014/ Granskningsutlåtande 1(6) tillhörande detaljplan för fastigheten Sankt Johannes 4:79 inom Tingstad i Norrköpings kommun den 20 april 2015 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1(6) DETALJPLAN FÖR ÖVERBYN 2:165 M FL (ABBAS STUGBY & CAMPING) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

PLANBESKRIVNING 1(6) DETALJPLAN FÖR ÖVERBYN 2:165 M FL (ABBAS STUGBY & CAMPING) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN 1(6) DETALJPLAN FÖR ÖVERBYN 2:165 M FL (ABBAS STUGBY & CAMPING) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

Inkomna synpunkter. Dnr KS/2015:180. Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden

Inkomna synpunkter. Dnr KS/2015:180. Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden Dnr KS/2015:180 Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2016-06-17 2016-07-15. Nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter under plansamrådet med s kommentarer. Inför granskningsskedet

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Skogsbo 32:115 och 32:116 Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2014-01-07. Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef /Stadsarkitekt

Läs mer

Detaljplan för Hönsäter 5:12 och del av Hönsäter 5:4 Götene kommun Dpl #145. ANTAGANDEHANDLING dat mars 2009

Detaljplan för Hönsäter 5:12 och del av Hönsäter 5:4 Götene kommun Dpl #145. ANTAGANDEHANDLING dat mars 2009 HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Karta med text från ÖP del 2 Planen antagen 2009-03-24 Laga kraft 2009-04-23 Genomförandetiden utgår 2019-03-24 Bilagor Fastighetsförteckning

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

DETALJPLAN FÖR FRILUFTSOMRÅDE (CAMPING) DEL AV HAPARANDA 29:31 STRANDEN HAPARANDA Haparanda kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR FRILUFTSOMRÅDE (CAMPING) DEL AV HAPARANDA 29:31 STRANDEN HAPARANDA Haparanda kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR FRILUFTSOMRÅDE (CAMPING) DEL AV HAPARANDA 29:31 STRANDEN HAPARANDA Haparanda kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Tänkt lokalisering på stranden i rött 1(17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Handlingar...

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för del av Rensbo 1:30 Hedemora kommun, Dalarnas län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Upprättad 7 juli 2017 HANDLINGAR Detaljplanen består av: Plankarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Flåghult 1:51 m fl 2008-05-29 Strömstads kommun, Västra Götalands län Reviderad 2008-10-06 Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Beslut Godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-21 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-05-27

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Orust kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING (UTSTÄLLNINGSHANDLING) Upprättad 2012-08-25 BO-HUS-PLAN AB Arkitekt Boo Widén ORUST KOMMUN Verksamheten för

Läs mer

GENOMFÖRANDE SAMRÅDSSKEDE

GENOMFÖRANDE SAMRÅDSSKEDE Detaljplan för Del av Sunnanå 2:7 m fl Melleruds kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE GENOMFÖRANDE SAMRÅDSSKEDE Samrådshandling daterad 2008-11-27 godkändes för samråd, 246 av Byggnadsnämnden

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Ryland 3:2 m.fl. TANUMSHEDE CENTRUM DEL 1

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Ryland 3:2 m.fl. TANUMSHEDE CENTRUM DEL 1 ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2014-05-13, justerad 2015-03-25 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Ryland 3:2 m.fl. TANUMSHEDE CENTRUM DEL 1 Tanums kommun, Västra Götalands Län Ditrix AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker.

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker. Detaljplan för småindustri Del av HÖGENORUM 1:12 Stenungsunds kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling 2010-03-02 justerad 2010-06-09 ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Målsättningen med detaljplanen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr 2006-001129 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad: Justerad: 2014-10-08 2015-05-29 ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR ÖDBY 1:2 M.FL. ÖDBY NORDGÅRD HUNNEBOSTRAND SOTENÄS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret dnr: 2015/260 2016-08-23 1(6) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Hyllinge 5:109 i Hyllinge samhälle och Åstorps kommun, Skåne län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

HANDEL OCH VERKSAMHETER NORR OM NORRKÖPINGSVÄGEN (RIKSVÄG 51) Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

HANDEL OCH VERKSAMHETER NORR OM NORRKÖPINGSVÄGEN (RIKSVÄG 51) Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande Dnr 2011.0028.214 Samrådsredogörelse 2011-05-18 1 (5) Detaljplan för HANDEL OCH VERKSAMHETER NORR OM NORRKÖPINGSVÄGEN (RIKSVÄG 51) Hårstorp 1:1 m.fl Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av KF 2008-10-30 Laga kraft 2010-10-14 Detaljplan för del av Kungbäck 1:59 m fl, Strömstads kommun, Västra Götalands län Upprättad av Sjölén & Hansson Arkitekter AB 2007-08-31

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Moväntaområdet, Hult. Reviderad enligt Samhällsbyggnadsutskottet

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Moväntaområdet, Hult. Reviderad enligt Samhällsbyggnadsutskottet 2014-03-03 Rev.2014-03-12 Dnr 2013-0060-208 Samrådsredogörelse Reviderad enligt Samhällsbyggnadsutskottet 2014-03-12 Detaljplan för Moväntaområdet, Hult 1(9) Eksjö kommun, Jönköpings län Planhandlingen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

Tidigare ställningstagande

Tidigare ställningstagande 2(5) Tidigare ställningstagande Översiktsplan I översiktsplan 1990 redovisas aktuellt område som planerat bostadsområde. Motiv anges här för att pröva ekologiskt byggande. För Kullön har en fördjupad översiktsplan

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1(6) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2012-02-01 DETALJPLAN för Kroksdal 1:170 Tjörns kommun - normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-02-16

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. DETALJPLAN FÖR Kv Hantlangaren Eriksberg, Botkyrka kommun UTSTÄLLNINGSSHANDLING 1 [6]

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. DETALJPLAN FÖR Kv Hantlangaren Eriksberg, Botkyrka kommun UTSTÄLLNINGSSHANDLING 1 [6] UTSTÄLLNINGSSHANDLING 1 [6] 2010-05-19 Plannummer: 51-02X Referens Toni Chmielewski DETALJPLAN FÖR Kv Hantlangaren Eriksberg, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för del av Vesslunda 8:2 Eftra församling Falkenbergs kommun

UTSTÄLLNINGSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för del av Vesslunda 8:2 Eftra församling Falkenbergs kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för del av Vesslunda 8:2 Eftra församling Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-05-22 Reviderad 2007-09-21 1. INLEDNING Syftet med detaljplanen är att

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Sunnanå 2:7 m fl, Melleruds kommun, Västra Götalands län UTSTÄLLNINGSHANDLING ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Planarbetet bedrivs med normalt planförfarande

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med

Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med Detaljplan för Del av Strömstad 4:16 m fl (Hålkedalskilens småbåtshamn) Strömstads Kommun SÄRSKILT UTLÅTANDE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2008-05-22 164. att genomföra ett

Läs mer

Detaljplan för Handelsplats Älvängen inom fastigheten Starkärr 1:42 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Detaljplan för Handelsplats Älvängen inom fastigheten Starkärr 1:42 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Handelsplats Älvängen inom fastigheten Starkärr 1:42 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Enkelt planförfarande 2012-02-07 Handlingar Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för östra Dimbo 1:97 i Läppe tätort Vingåkers kommun

Detaljplan för östra Dimbo 1:97 i Läppe tätort Vingåkers kommun 008-0-0 Planbeskrivning Översiktskarta - del av västra Läppe tätort Planområdet avgränsas av riksvägen i söder, bebyggd fastighet i väster och i öster av småbåtshamn och tilltänkt nytt bebyggelseområde

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

DEL AV VILLSHÄRAD 2:3 M.FL. Bengts camping

DEL AV VILLSHÄRAD 2:3 M.FL. Bengts camping BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV VILLSHÄRAD 2:3 M.FL. Bengts camping VILLSHÄRAD, HALMSTADS KOMMUN KS 2012/0513 Plan 1060 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-06-11

Läs mer

G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2

G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2 G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2 Detaljplan för Snokebo 1:49, del av, norra sidan av sjön Snesaren, Vimmerby Kommun, Kalmar län 2013-05-02 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplanen har varit utställd

Läs mer

INKOMNA SYNPUNKTER Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med 2007-03-22:

INKOMNA SYNPUNKTER Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med 2007-03-22: SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Dafter 1:2, 1:3 m fl (Daftö Feriecenter) HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2006-10-26 226 att genomföra ett samråd. Samrådshandlingarna är

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G 2011-10-04 Granskning: Stafsinge 5:2 mfl 1(5) G R A N S K N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för Stafsinge 5:2 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-07 Reviderad

Läs mer

Båstad 109:365 m.fl. Båstads kommun, Skåne län

Båstad 109:365 m.fl. Båstads kommun, Skåne län Upphävande av del av Detaljplan för del av Båstad 109:365 m.fl. Båstads kommun, Skåne län Samrådsredogörelse Detta detaljplaneförslag, har varit utsänt för samråd under tiden 2013-12-02 till 2014-01-12

Läs mer

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2013/34 Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: 2013-06-17 Laga kraft: 2013-07-10 Dnr TPN 2013/34 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

(6) Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53

(6) Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53 NORDANSTIGS KOMMUN Plan- och byggkontoret 2012-01-23 1 (6) Samrådshandling Enkelt planförfarande Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53 2012-01-23 2 (6) PLAN OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl.

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Habo kommun Plan- och genomförandebeskrivning 2014-10-09 Upphävd av byggnadsnämnden 2014-10-09, 86 Laga kraft 2014-11-08 2 Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

Detaljplan för Norrbobyn 16:1, Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län.

Detaljplan för Norrbobyn 16:1, Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län. 1 (6) Dnr PLAN.2015.8 Samrådsredogörelse Detaljplan för Norrbobyn 16:1, Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län. Handlingar Planhandlingarna har varit utställda på samråd under tiden 12 maj - 10 juni 2016.

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- /UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-06 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds- /underrättelsetid:

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län Rektangel markerar planområdets läge PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer