Försäljningspromemoria, ver

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäljningspromemoria, ver 2011-05-09"

Transkript

1 Försäljningspromemoria, ver FÖRVALTNINGSOBJEKT - BOSTADSFASTIGHETER TOBOHOLM FASTIGHETER i KONKURS 11 FASTIGHETER I TOBO, TIERPS KOMMUN Ansvarig fastighetsmäklare - Tomas Berggren Mobil; ; Kyrkbacksvägen 8, Falun Telefon

2 Försäljningspromemoria Toboholm Fastigheter AB i konkurs, ver INNEHÅLL Förutsättningar / försäljningsprocess Prisanalys / anbudsunderlag - Objektsbeskrivning - Uthyrbara areor, hyror, drift- och underhållskostnader, taxeringsvärde m m - Prisbedömning via marknadsanalys Bilaga 1 - Hyresgästsammanställning Bilaga 2 - Karta Bilaga 3 - Bilder Ansvarig mäklare - kontaktpersoner Alla frågor rörande fastigheterna skall ställas till någon av nedanstående personer. Under inga omständigheter får personal anställd hos säljaren eller hyresgäster kontaktas utan medgivande av Ansvarig fastighetsmäklare: Tomas Berggren, Tel: Mob: e-post: Kontaktperson även Nils Spross Tel: Mob: e-post: Kyrkbacksvägen 8, Falun Telefon

3 Försäljningspromemoria Toboholm Fastigheter AB i konkurs, ver FÖRUTSÄTTNINGAR har fått i uppdrag av Toboholm Fastigheter AB i konkurs, genom konkursförvaltare advokat Bertil Wingqvist vid ADVOKATFIRMAN ABERSTEN att försälja fastigheterna Pesarby 2:107-2:112, Tobo 1:57-1:58, Pesarby 2:129, Pesarby 2:24 och Tobo 1:10, alla belägna i Tobo i Tierps kommun. Fastigheterna ägs av Toboholm Fastigheter AB i konkurs. Denna försäljningspromemorias enda syfte är att presentera fastigheterna för potentiella köpare och tjäna som underlag för mottagaren att på basis av innehållet i försäljningspromemorian lämna ett indikativt bud på fastigheterna. Denna försäljningspromemoria, och annan information som utgör en del av presentationsmaterialet avseende fastigheterna, tillhör Säljaren och och får inte kopieras eller delges andra utan skriftligt medgivande från. Försäljningspromemorian kommer att tillställas ett begränsat antal potentiella köpare av fastigheterna. Följande försäljningsvillkor gäller - Fastigheterna försäljs ur ett konkursbo. - Fastigheterna försäljs i befintligt skick med tillträde enligt överenskommelse. - Säljaren friskriver sig från allt ansvar för eventuella fel och brister i fastigheten och lämnar inga garantier. - Köparen ansvarar för egna förvärvskostnader I försäljningspromemorian nedan återfinns prisanalys/anbudsunderlag, vilka är ett försök att beskriva de ekonomiska konsekvenserna utifrån fastighetsekonomiska parametrar. Analysen görs utifrån ett scenario som enligt vår uppfattning återspeglar marknadens förväntningar vid försäljningstidpunkten. Det måste observeras att prisanalysen endast gäller med de antagna förutsättningarna och således inte inrymmer något ställningstagande eller garanti över faktisk framtida kassaflödesutveckling. Det åligger potentiella köpare att själv bedöma och ta ställning till varje enskild parameter i de utförda analysen. Nedan i prisanalysen/ anbudsunderlaget redovisas areor, utgående hyror, taxeringsvärden mm. Byggnaderna har underhålls- och moderniseringsbehov av varierande grad. Föreliggande prisanalys är en sk hypotetisk förhandsvärdebedömning. Prisanalysen nedan avser fastigheterna i färdigställd skick som om de renoverings- och underhållsarbeten av fastigheterna som behövs göra för att lyfta fastigheterna till modern och välskött standard vore färdiga samt att värdebedömningen sker utifrån marknadsmässiga parametrar gällande vid värdetidpunkten. Prisanalysen grundas på bedömda hyror och driftoch underhållskostnader samt erhållna driftnetton. Säljaren redovisar ingen bedömning av kostnaden för att åtgärda eftersatt underhåll utan det åligger varje intressent att göra egna bedömningar efter besiktning. Tanken med denna redovisning är att en spekulant på fastigheterna utifrån dessa data, kombinerat med egna analyser av redovisade data bla möjliga hyror mm samt egna bedömningar av kostnaderna för de renoverings- och underhållsarbeten mm som behöver genomföras, på ett strukturerat sätt kan göra en analys av fastigheterna värde i befintligt skick till grund för en ev budgivning. Kyrkbacksvägen 8, Falun Sida 1 (10) Telefon

4 Försäljningspromemoria Toboholm Fastigheter AB i konkurs, ver Textdelar i beskrivningen är i huvudsak sammanställda av Värderingsinstitutet Södra Norrland AB som besiktat och gjort beskrivningar över fastigheterna. har på uppdrag av fastighetsägaren sammanställt denna information. Uppgifterna i försäljningspromemorian härrör från källor som av säljaren och bedöms vara tillförlitliga. Var sig fastighetsägaren eller, eller någon av dess anställda, lämnar någon utfästelse eller garanti vad avser riktighet eller fullständighet av uppgifter som lämnas i försäljningspromemorian eller i annan information om fastigheten. Detta gäller oavsett om informationen eller uppgifterna lämnas av fastighetsägaren eller direkt av. Fastighetsägaren svarar endast för sådana garantier som uttryckligen lämnas i det köpeavtal som kommer att ingås med den slutlige förvärvaren av fastigheterna. Fastighetsägaren förbehåller sig fri prövningsrätt och rätten att när som helst och utan förklaring avbryta någon eller alla diskussioner angående avyttringen av fastigheten. Försäljningsprocess Potentiella köpare inbjuds härmed att på basis av denna Försäljningspromemoria lämna indikativa, ej bindande, bud på försäljningsobjektet/fastigheten. Intresseanmälningar emotses snarast, dock senast den 3 juni Det är till fördel om ett indikativt, eller slutligt, bud anges samtidigt. I det indikativa budet skall budgivare utgå från att: - Köpeskillingen erläggs kontant på tillträdesdagen. - Inga lån övertas. - Driftsavtal och liknande avtal är tecknade på marknadsmässiga villkor. - Fastighetens skick överensstämmer med vad som med fog kan förutsättas mot bakgrund av fastighetens ålder, värdeår, användning samt den beskrivning som lämnas i denna försäljningspromemoria. - Köparen kommer att få möjlighet att besiktiga fastigheten innan slutligt köpeavtal tecknas. De indikativa buden kommer att ligga till grund för slutförhandlingar med den eller de budgivare som lämnar högst bud. Den eller de parter som väljs ut till slutförhandling kommer att få ta del av mera detaljerad information avseende försäljningsobjektet/fastigheten. Vidare kommer ett avtalsutkast att presenteras. Det bör observeras att Säljaren ej är förpliktigad att anta något av lämnade bud. Säljaren och förbehåller sig rätten att avsluta försäljningsprocessen eller ändra i ovan beskrivna riktlinjer när som helst före undertecknandet av ett bindande överlåtelseavtal rörande försäljningsobjektet/fastigheten. Oavsett skälet till att försäljningsprocessen avbryts eller ändras skall respektive anbudsgivare själv svara för de kostnader som uppkommit i samband med utvärderingen av försäljningsobjektet/fastigheten. Kyrkbacksvägen 8, Falun Sida 2 (10) Telefon

5 Anbudsunderlag/prisanalys 11 fastigheter i Tobo, Tierp kommun Toboholm Fastigheter AB i konkurs, ver OBJEKTSFAKTA Denna prisanalys utgör del av en försäljningspromemoria upprättad inför försäljning av föreliggande fastigheter och gäller endast under de förutsättningar och villkor som redovisas i beskrivningen av försäljningspromemorians förutsättningar. Textdelar i beskrivningen är i huvudsak hämtade från beskrivningar sammanställda av Värderingsinstitutet Södra Norrland AB. Försäljningsobjektet utgörs av 11 st mindre bostadshyresfastigheter belägna i Tobo, ca 15 km sydost om Tierp. Fastigheterna ägs av Toboholm Fastigheter AB i konkurs Orten Tierps kommun i norra Uppland har ca invånare varav ca är boende inom centralorten Tierp. Befolkningsutvecklingen har under 2000-talet varit svagt ökande vissa år och svagt minskande andra år (+ 81 pers år 2010). Tobo är en mindre tätort, ca 15 km sydost om Tierp, med knappt 600 invånare. Totalt antal invånare i Tegelsmora församling är ca Större företag i Tobo är Munters Europé AB och däckgrossisten Europadäck. Tobo har bra pendlingsmöjligheter till Uppsala (ca 25 min) och Gävle (ca 35 min) genom att Upptåget har hållplats på orten. Bostadshyresmarknaden på orten domineras av det kommunala bostadsföretaget Tierps-byggen AB som har totalt ca lägenheter i kommunen varav ca 50 i Tobo. Den privata aktören Svalan Fastigheter AB har ca 30 lägenheter i Tobo. I dagsläget finns i princip inget utbud av hyreslediga bostadslägenheter i Tobo. Försäljningsobjekten - kort sammanfattning Vid Skolvägen 2-16 finns 8 st fastigheter Pesarby 2:107-2:112, Tobo 1:57-1:58 och Pesarby 2:129 som var och en är bebyggda med ett äldre flerbostadshus, f d bruksbostäder som byggdes om och renoverades 1980-tal. Byggnaderna är tekniskt och standardmässigt likartade och innehåller tillsammans 39 st lägenheter med sammanlagd boarea m2. Byggnaderna har underhålls- och moderniseringsbehov. Samtliga lägenheter utom en är uthyrda. Fastigheten Tierp Pesarby 2:129 är bebyggd med 5 st uthuslängor och 2 st garage. I en av uthuslängorna finns tvättstuga, i övrigt innehåller dessa byggnader lägenhetsförråd. Fastigheten Tobo 1:10 vid Bruksgatan 11 är bebyggd med ett flerbostadshus, uppfört 1943, innehållande 6 st lägenheter med sammanlagd boarea 512 m2. Därutöver finns en outhyrd källarlokal, ca 25 m2. Byggnaden har underhålls- och moderniseringsbehov. Samtliga lägenheter är uthyrda. Fastigheten Pesarby 2:24 vid Villavägen 20 är bebyggd med ett flerbostadshus, uppfört 1943, innehållande 4 st lägenheter med sammanlagd boarea 218 m2. Därutöver har påbörjats rivning/ombyggnad av ytterligare en lägenhet på vindsvåningen. Byggnaden har underhålls- och moderniseringsbehov. Samtliga lägenheter är uthyrda. Kyrkbacksvägen 8, Falun Sida 3 (10) Telefon

6 Anbudsunderlag/prisanalys 11 fastigheter i Tobo, Tierp kommun Toboholm Fastigheter AB i konkurs, ver Tabell Försäljningsobjekten - kort sammanfattning Fastighets- Adress Kommun Hyra Antal Uthyrbar area Tomtbeteckning Pantbrev inkl/ bostads Bostäder Lokaler area Antal Summa exkl lgh kvm tkr värme Tierp Tobo 1:57 Skolvägen 16 Tierp x) Tierp Tobo 1:58 Skolvägen 14 Tierp x) Tierp Pesarby 2:107 Skolvägen 12 Tierp xx) Tierp Pesarby 2:108 Skolvägen 10 Tierp xx) Tierp Pesarby 2:109 Skolvägen 8 Tierp x) Tierp Pesarby 2:110 Skolvägen 6 Tierp x) Tierp Pesarby 2:111 Skolvägen 4 Tierp x) Tierp Pesarby 2:112 Skolvägen 2 Tierp x) Tierp Pesarby 2:129 Skolvägen 1 Tierp x) Summa Skolvägen Tierp Pesarby 2:24 Villavägen 20 Tierp xx) Tierp Tobo 1:10 Bruksgatan 11 Tierp xx) Totalsumma x) Lägenheter uthyres exkl värme, dvs med sk kallhyra xx) Lägenheter uthyres inkl värme, dvs med sk varmhyra Objektsbeskrivning Byggnader - Skolvägen 2-16 Var och en av fastigheterna Tierp Tobo 1:57-1:58 och Tierp Pesarby 2:107-2:112 är bebyggda med ett flerbostadshus uppfört i 1 ¾ våningsplan utan källare. Byggnaderna är tekniskt och standardmässigt lika, skillnaderna är i första hand avseende planlösning och lägenhetsindelning. Byggår talets början, ombyggnad/renovering 1980-tal. Grundläggning via torpargrund. Grundmurar av betong. Stomme av tegel. Bjälklag av trä. Fasader är putsade. Yttertak är täckt med plåt. Fönster är tvåglas resp treglas. Uppvärmning via elradiatorer på hyresgästens mätning, el VVB för varje hus. Undantag för Tierp Pesarby 2:107 och 2:108 som har vattenburet radiatorsystem anslutet till elpanna. Ventilation via självdrag. Anslutningar som el, vatten och avlopp är anslutet till allmänt ledningsnät. Planlösning; varje hus innehåller 4-6 st lägenheter av varierande storlek. Lägenhetsstandard med huvudsakligen modern köksinredning, elspis, fläkt, kyl/frys. Badrum har plastmatta på golv och väggar, badkar alt dusch. Någon enstaka har kakel-klinker. Skolvägen Skolvägen 2 Brister/investeringsbehov; Fasader m m, hängrännor o stuprör, värmeanläggning (elpanna) i två hus, varmvattenberedare, div moderniseringsbehov inom lägenheter inkl utbyte elradiatorer. Skolvägen 12 Kyrkbacksvägen 8, Falun Sida 4 (10) Telefon

7 Anbudsunderlag/prisanalys 11 fastigheter i Tobo, Tierp kommun Toboholm Fastigheter AB i konkurs, ver Övriga byggnader (belägna å Tierp Pesarby 2:129) 5 st uthuslängor uppförda i tegel/puts resp trä med plåttak. En av längorna innehåller tvättstuga utrustad med 3 st tvättmaskiner, torktumlare, elmangel. Torkrum med avfuktare. Klinker på golv, målad puts på väggar. I övrigt innehåller uthuslängorna lägenhetsförråd. 2 st garagebyggnader med vardera tre bilplatser. En f d verkstadsbyggnad. Samtliga byggnader har underhållsbehov. Uthus på Pesarby 2:129 Byggnad Bruksgatan 11 På fastigheten Tierp Tobo 1:10 finns uppfört ett flerbostadshus i 2½ våningsplan + källarvåning. Byggår Grundläggning via betongsulor. Grundmurar av betongsten. Stomme av lättbetong. Bjälklag av betong/trä. Fasader är putsade. Yttertak är täckt tegelpannor. Fönster är tvåglas. Uppvärmning via vattenburet radiatorsystem anslutet till oljepanna från 1992, + elpatron, oljetank i källare. Ventilation via självdrag. Anslutningar som el, vatten och avlopp är anslutet till allmänt ledningsnät. Bruksgatan 11 Planlösning; källarvåning innehåller tvättstuga, torkrum, pannrum, lägenhetsförråd, 2 st garage, lokal ca 25 m2. Bottenvåning innehåller 2 st lägenheter på 4 rok + badrum, våning 1 tr innehåller 2 st lägenheter på 4 rok + badrum, våning 2 tr innehåller 2 st lägenheter 2 rok + badrum. Tvättstuga med tvättmaskin, torktumlare, äldre tvättmaskin, centrifug. Lägenhetsstandard med halvmodern resp modern köksinredning, elspis, fläkt, kyl/frys. äldre standard i de flesta badrum, några har renoverats med klinker/kakel. balkong till samtliga lägenheter. Brister/investeringsbehov; Yttertak och fasader, fuktinträngning i grundmurar, värmeanläggning. Byggnad Villavägen 20 På fastigheten Tierp Pesarby 2:24 finns uppfört ett flerbostadshus i 2½ våningsplan + källarvåning. Byggår Grundläggning via betongsulor. Grundmurar av betong/betongsten. Stomme av trä. Bjälklag av trä. Fasader är putsade. Yttertak är täckt med tegelpannor. Fönster av tvåglas. Uppvärmning sker via vattenburet radiatorsystem anslutet till oljepanna från 1976, med oljetank i källare. Ventilation via självdrag. Anslutningar som el, vatten och avlopp är anslutet till allmänt ledningsnät. Villavägen 20 Kyrkbacksvägen 8, Falun Sida 5 (10) Telefon

8 Anbudsunderlag/prisanalys 11 fastigheter i Tobo, Tierp kommun Toboholm Fastigheter AB i konkurs, ver Planlösning: källarvåning innehåller tvättstuga, pannrum, lägenhetsförråd, wc, dusch. bottenvåning innehåller 2 st lägenheter 2 rok + wc (dusch i kv). våning 1 tr innehåller 2 st lägenheter 2 rok + badrum och vindsvåning 2 tr innehåller utriven lägenhet, ca 60 m2. Tvättstuga med tvättmaskin, torktumlare, äldre tvättmaskin. Lägenhetsstandard: halvmodern köksinredning, elspis, fläkt, kyl/frys, badrum har klinker och kakel av äldre årgång. Det finns balkong till samtliga lägenheter. Brister/investeringsbehov Yttertak och fasader, fuktinträngning i grundmurar, värmeanläggning. Villavägen 20 Övriga byggnader Friliggande kallgarage i trä med eternittak, två bilplatser. Sämre skick. Planförhållanden Tierp Tobo 1:57-1:58 och Tierp Pesarby 2:107-2:112 För området gäller detaljplan (f d byggnadsplan) Tierp Tobo 1:10 För området gäller detaljplan (f d byggnadsplan) Tierp Pesarby 2:24 För området gäller detaljplan (f d byggnadsplan) Servitut Tierp Tobo 1:57-1:58 och Tierp Pesarby 2:107-2:112 Var och en av fastigheterna belastas av följande servitut, se vidare fds-utdrag. Last: vägar-avtalsservitut, avloppsledning-avtalsservitut, lastningsbrygga mm-avtalsservitu Dessutom belastas Tierp Tobo 1:57 och 1:58 av följande servitut: Last: kraftledning- avtalsservitut Tierp Pesarby 2:112 har följande förmånsservitut: Förmån: vatten och avlopp-ledningsrätt Tierp Tobo 1:10 Last: lastningsbrygga mm-avtalsservitut, avloppsledning-avtalsservitut, vägar-avtalsservitut Tierp Pesarby 2:24 Last: vägar-avtalsservitut, avloppsledning-avtalsservitu Kyrkbacksvägen 8, Falun Sida 6 (10) Telefon

9 Anbudsunderlag/prisanalys 11 fastigheter i Tobo, Tierp kommun Toboholm Fastigheter AB i konkurs, ver AREOR, UTGÅENDE OCH BEDÖMDA HYROR SAMT DoUH-KOSTN Enligt erhållen aviseringslista för april 2011 är byggnaderna är uthyrd enligt tabell nedan och hyressammanställning, bilaga 1. I tabellen nedan redovisas debiterad utgående hyra samt bedömd marknadsmässig hyra för bostäderna och lokalerna efter renovering/ modernisering. Fastigheterna Pesarby 2:107-2:112, Tobo 1:57-1:58 och Pesarby 2:129 är belägna Skolvägen 2-16 inom Tobo centrumbebyggelse och utgöres av f d bruksbostäder härrörande från 1900-talets början. Byggnaderna är ombyggda och renoverade under 1980-talet, bl a inreddes de flesta av vindsvåningarna då. I dagsläget är endast en lägenhet outhyrd. De åtta husen innehåller tillsammans 39 st lägenheter med sammanlagd läg.yta kvm. Av den totala ytan uthyres 30 lägenheter på kvm exkl värme, dvs uppvärmning sker via elradiatorer på hyresgästens mätning. De återstående nio lägenheterna med en yta på 793 kvm återfinns på Skolvägen 10 och 12 (Tierp Pesarby 2:107 och 2:108) och har vattenburet radiatorsystem anslutet till elpanna där fastighetsägaren står för uppvärmningen och hyran är inklusive värme. Faktiska hyresintäkter är tkr, vilket motsvarar ca 499 kr/kvm. Snitthyran är 474 kr per m2 exkl värme och 573 kr per m2 inkl värme. Fastigheten Tierp Tobo 1:10 -Faktiska hyresintäkter för 537 kvm är ca 286 tkr kr inkl värme (= 532 kr/kvm). Fastigheten Tierp Pesarby 2:24 - Faktiska hyresintäkter för 218 kvm är ca 128 tkr kr inkl värme, (= 586 kr/kvm). Totalt debiteras för närvarande, enligt redovisning i tabell nedan och i bilaga 1, en hyra på tkr. Hyresjustering har enligt uppgift ej skett under de senaste 3-4 åren p g a eftersatt underhåll mm. För att illustrera ett sk hypotetiskt förhandsvärde, dvs ett möjligt scenario om hur en fastighetskalkyl/prisanalys kan se ut om en ny fastighetsägare lägger ner renoverings- och underhållskostnader och genomför de underhålls- och moderniseringsåtgärder som behövs för att lyfta fastigheterna till modern och välskött standard redovisas nedan en prisanalys som utgår från en genomsnittlig bedömd hyresnivå, på marknadsmässiga grunder, efter genomförda underhålls- och moderniseringsåtgärder till ca Lägenheter exkl värme Lägenheter inkl värme Summa kvm x 675 kr/kvm = kr kvm x 750 kr/kvm = kr kvm x 704 kr/kvm = kr I tabellen redovisas även bedömd drift- och underhållskostnad, även den uppskattad efter genomförda underhålls- och moderniseringsåtgärder. På erfarenhetsmässiga grunder bedöms DoU-kostnaderna enligt följande: Lägenheter exkl värme 300 kr/kvm och lägenheter inkl värme 375 kr/kvm. Lokaltyp Total Uthyrda areor Outhyrd area Långsiktig DoUh area Utgående hyra 1) Marknadshyra Marknadshyra Bedömd kvm Area kvm tkr kr/kvm tkr kr/kvm Area kvm tkr kr/kvm tkr kr/kvm Bostäder, 1 rok Bostäder, 2 rok Bostäder, 3 rok Bostäder, 4 rok Bostäder, >=5 rok Lokal Garage P-plats Summa: ) Hyra för kontrakt gällande vid värdetidpunkten utslaget på helårsbasis. Se bifogad kontraktsredovisning (bilaga 1) Vakansgrad: 3% av arean, 5% av utgående hyran 3% av marknadshyran Kyrkbacksvägen 8, Falun Sida 7 (10) Telefon

10 Anbudsunderlag/prisanalys 11 fastigheter i Tobo, Tierp kommun Toboholm Fastigheter AB i konkurs, ver Lägenhetsfördelning, antal bostadslägenheter Fastighet Antal Andel % Summa Snitt Yta bostäder yta yta (kvm) (kvm) 1 rum o Kök 16 33% rum o Kök 13 27% rum o Kök 15 31% rum o Kök 4 8% rum o Kök 1 2% Summa % Lägenhetsfördelning, antal 1 rum o Kök 2 rum o Kök 3 rum o Kök 4 rum o Kök 5 rum o Kök Kontraktsanalys En detaljerad redovisning av föreliggande hyreskontrakt finns i bilaga 1. I tabeller nedan görs sammanställningar utifrån dessa. Antal Antal Area Area Genom- Hyra Hyra Genomsnittlig Lokaltyp bostäder lokaler bostäder lokaler snittlig bostäder lokaler hyra, kr/kvm (kvm) (kvm) area, kvm tkr tkr Uthyrda Bostäder, 1 rok Bostäder, 2 rok Bostäder, 3 rok Bostäder, 4 rok Bostäder, >=5 rok Garage Summa uthyrda Vakanta Bostäder, 3 rok Lokal Förråd Övrigt (utan area) Garage Summa vakanta Totalt Totalt, %-andel 99% 1% 98% 2% Drift- och underhållskostnader Uppgift om faktiska drift- och underhållskostnader har ej erhållits. Kyrkbacksvägen 8, Falun Sida 8 (10) Telefon

11 Anbudsunderlag/prisanalys 11 fastigheter i Tobo, Tierp kommun Toboholm Fastigheter AB i konkurs, ver Taxeringsvärde och fastighetsskatt 2010 års taxeringsvärden enligt följande: Typkod Byggnads Mark Totalt värde Bostäder Lokaler värde värde Tierp Tobo 1: Tierp Tobo 1: Tierp Pesarby 2: Tierp Pesarby 2: Tierp Pesarby 2: Tierp Pesarby 2: Tierp Pesarby 2: Tierp Pesarby 2: Tierp Pesarby 2: Summa Skolvägen Tierp Pesarby 2: Tierp Tobo 1: Totalsumma Fastighetsskatt: I tabellen redovisas utgående nettoskatt efter avdrag för tillägg från hyresgäster År 2011 Bostäder 31 Lokaler, brutto 1 För bostäder i hyreshus har fastighetsskatten beräknas utifrån en skattesats om 0,4 %. För lokaldelen beräknas fastighetsskatten utifrån en skattesats om 1,0 %. Summa 32 Kyrkbacksvägen 8, Falun Sida 9 (10) Telefon

12 Anbudsunderlag/prisanalys 11 fastigheter i Tobo, Tierp kommun Toboholm Fastigheter AB i konkurs, ver PRISBEDÖMNING VIA MARKNADSANALYS Föreliggande prisanalys är en sk hypotetisk förhandsvärdebedömning Föreliggande prisanalys är en sk hypotetisk förhandsvärdebedömning. Bedömt priset nedan avser fastigheten i färdigställd skick som om de renoverings- och underhållsarbeten av fastigheterna som behövs göra för att lyfta fastigheterna till modern och välskött standard vore färdiga samt att värdebedömningen sker utifrån marknadsmässiga parametrar gällande vid värdetidpunkten. Nedan redovisas driftnettot utifrån ovan redovisade bedömda hyror och kostnader. I kalkylen har antagits en marknadsmässig genomsnittlig direktavkastning för bostäder och p-pl samt lokaler samt en långsiktig vakans för bostäderna, garage och lokalerna. Direktavkastningskravet för bostadsfastigheter återfinns enligt Värderingsinstitutet i Södra Norrlands AB:s bedömning i nivån ca 7,5 8,5 %. Tanken med denna redovisning är att en spekulant på fastigheterna utifrån dessa data kombinerat med egna analyser av redovisade data, bla möjliga hyror mm samt egna bedömningar av kostnaderna för de renoverings- och underhållsarbeten mm som behöver genomföras, på ett strukturerat sätt kan göra en analys av fastigheterna värde i befintligt skick till grund för en ev budgivning. Nettokapitaliseringsmetod tkr kr/kvm + Marknadshyra, fullt uthyrt Bedömd marknadsmässig vakans (5 %) Drift- och underhållskostnad Fastighetsskatt Driftnetto Nettokapitaliseringsprocent 8,00% Okorrigerat marknadsvärde Avrundning Bedömt pris, förhandsvärde efter renoveringar tkr -32 tkr tkr Fastighetsskatt räknas på full skattesats, bostäder = 0,4 % på 0 tkr, lokal = 1 % på 0 tkr, Areametod, kan ses som konsekvensanalys av nettokapitaliseringsmetod ovan. Area pris Areatyp kvm kr/kvm tkr Bostäder, 1 rok Bostäder, 2 rok Bostäder, 3 rok Bostäder, 4 rok Bostäder, >=5 rok Lokal Garage Summa/snitt Bedömt pris (areametod) Bedömt pris, förhandsvärde efter renoveringar tkr Kyrkbacksvägen 8, Falun Sida 10 (10) Telefon

13 Bilaga 1 Anbudsunderlag/prisanalys 11 fastigheter i Tobo, Tierp kommun Toboholm Fastigheter AB i konkurs, ver HYRESGÄSTFÖRTECKNING Utgående hyra 2011 Area Uppvärm- Efter renovering Bedömd Fastighet Adress Lokaltyp Hyresgäst (ej skatt och rabatt) ning marknadshyra 2011 (kvm) (Tkr) (Kr/kvm) (Tkr) (Kr/kvm) Tobo 1:57 Skolvägen 16 Bostäder, 1 rok 1 rok, Johansson, Simon Mats Egen elmätare *) Tobo 1:57 Skolvägen 16 Bostäder, 1 rok 1 rok, Lundin, Berit/Berg, Jostein Egen elmätare *) Tobo 1:57 Skolvägen 16 Bostäder, 1 rok 1 rokv, Brandén, Christoffer Egen elmätare *) Tobo 1:57 Skolvägen 16 Bostäder, 1 rok 1 rokv, Olsson, Nils Lars-Erik Egen elmätare *) Tobo 1:57 Skolvägen 16 Bostäder, 2 rok 2,5 rokv, Kaeongam, Ratchani/Hedens Egen elmätare *) Tobo 1:57 Skolvägen 16 Bostäder, 3 rok 3 rok, Rogulla, Katrin Egen elmätare *) Summa Tobo 1: Tobo 1:58 Skolvägen 14 Bostäder, 1 rok 1 rok, Adibi, Danyal Egen elmätare *) Tobo 1:58 Skolvägen 14 Bostäder, 1 rok 1 rok, Bodin, Stefan Egen elmätare *) Tobo 1:58 Skolvägen 14 Bostäder, 1 rok 1 rok, Holmlander, Kjell Ingvar Egen elmätare *) Tobo 1:58 Skolvägen 14 Bostäder, 1 rok 1 rok, Lindström, Robin Egen elmätare *) Tobo 1:58 Skolvägen 14 Bostäder, 3 rok 3 rok, Stangelmayer, Birgitta Egen elmätare *) Tobo 1:58 Skolvägen 14 Bostäder, 3 rok 3 rok, Torell, Jan Magnus Egen elmätare *) Summa Tobo1: Pesarby 2:107 Skolvägen 12 Bostäder, 2 rok 2,5 rok, Lundahl, Mikael Ingår **) Pesarby 2:107 Skolvägen 12 Bostäder, 3 rok 3 rok, Behrendtz, Birgitta Ingår **) Pesarby 2:107 Skolvägen 12 Bostäder, 3 rok 3 rok, Eriksson, Eva Katarina Ingår **) Pesarby 2:107 Skolvägen 12 Bostäder, 3 rok 3 rok, Nilsson, Inga-Lill / Karl Erik W Ingår **) Pesarby 2:107 Skolvägen 12 Garage, Eriksson, Eva Katarina Ingår **) 1 0 Pesarby 2:107 Skolvägen 12 Garage, Lundahl, Mikael Ingår **) 1 0 Pesarby 2:107 Skolvägen 12 Garage, outhyrd, Vakant parkeringsplats Ingår **) 1 0 Pesarby 2:107 Skolvägen 12 Garage, outhyrd, Vakant parkeringsplats Ingår **) 1 0 Summa Pesarby 2: Pesarby 2:108 Skolvägen 10 Bostäder, 1 rok 1 rok, Kämpestad, Mattias Ingår **) Pesarby 2:108 Skolvägen 10 Bostäder, 2 rok 2 rok, Englund, Roger Ingår **) Pesarby 2:108 Skolvägen 10 Bostäder, 3 rok 3 rok, Abdi, Jusuf Mohamed Ingår **) Pesarby 2:108 Skolvägen 10 Bostäder, 3 rok 3 rok, Jorlin, Camilla Mary Maria Ingår **) Pesarby 2:108 Skolvägen 10 Bostäder, 3 rok 3 rok, Kjellström, Birgitta Ingår **) Pesarby 2:108 Skolvägen 10 Garage, outhyrd, Vakant Hus Ingår **) Pesarby 2:108 Skolvägen 10 Garage, outhyrd, Vakant parkeringsplats Ingår **) Summa Pesarby 2: Pesarby 2:109 Skolvägen 8 Bostäder, 1 rok 1,5 rok, Jansson, Alf Egen elmätare *) Pesarby 2:109 Skolvägen 8 Bostäder, 3 rok 3 rok, Eklund, Lars-Göran Egen elmätare *) Pesarby 2:109 Skolvägen 8 Bostäder, 3 rok 3 rok, Lagerstedt, Veronica Egen elmätare *) Pesarby 2:109 Skolvägen 8 Bostäder, 3 rok 3,5 rok, Lindström, Petter Egen elmätare *) Summa Pesarby 2: Pesarby 2:110 Skolvägen 6 Bostäder, 1 rok 1 rok, Nygren, Alexander Egen elmätare *) Pesarby 2:110 Skolvägen 6 Bostäder, 1 rok 1,5 rok, Kjettselberg, Annika Egen elmätare *) Pesarby 2:110 Skolvägen 6 Bostäder, 2 rok 2 rok, Bellander, Jansson Kelly Egen elmätare *) Pesarby 2:110 Skolvägen 6 Bostäder, 2 rok 2 rok, Eriksson, Helena/Jessica Johans Egen elmätare *) Pesarby 2:110 Skolvägen 6 Bostäder, 3 rok 3,5 rok, Hylla, Charlotta Egen elmätare *) Summa Pesarby 2: Pesarby 2:111 Skolvägen 4 Bostäder, 1 rok 1 rok, Gårdtjärner, Henne, Maria Egen elmätare *) Pesarby 2:111 Skolvägen 4 Bostäder, 1 rok 1 rok, Hylla, Nova Egen elmätare *) Pesarby 2:111 Skolvägen 4 Bostäder, 2 rok 2,5 rok, Borgstam, Stina Egen elmätare *) Pesarby 2:111 Skolvägen 4 Bostäder, 2 rok 2,5 rok, Eriksson, Jan Egen elmätare *) Pesarby 2:111 Skolvägen 4 Bostäder, 3 rok, outhy3 rok, Vakant, Hus Egen elmätare *) Summa Pesarby 2: Pesarby 2:112 Skolvägen 2 Bostäder, 1 rok 1 rok, Wallin, Torbjörn Egen elmätare *) Pesarby 2:112 Skolvägen 2 Bostäder, 1 rok 1,5 rok, Söderman, Mats Egen elmätare *) Pesarby 2:112 Skolvägen 2 Bostäder, 3 rok 3,5 rok, Salestedt, Susanna Egen elmätare *) Pesarby 2:112 Skolvägen 2 Bostäder, >=5 rok 5 rok, Olsson, Lars-Åke / Ek Gunilla Egen elmätare *) Pesarby 2:112 Skolvägen 2 Garage, Eklund, Lars-Göran Egen elmätare *) 2 0 Pesarby 2:112 Skolvägen 2 Garage, Lindström, Petter Egen elmätare *) 2 0 Pesarby 2:112 Skolvägen 2 Garage, Torell, Jan Magnus Egen elmätare *) 6 0 Pesarby 2:112 Skolvägen 2 Garage, outhyrd, Vakant garage Egen elmätare *) 1 0 Pesarby 2:112 Skolvägen 2 Garage, outhyrd, Vakant garage Egen elmätare *) 1 0 Summa Pesarby 2: Kyrkbacksvägen 8, Falun Sida 1 Telefon

14 Bilaga 1 Anbudsunderlag/prisanalys 11 fastigheter i Tobo, Tierp kommun Toboholm Fastigheter AB i konkurs, ver HYRESGÄSTFÖRTECKNING Utgående hyra 2011 Area Uppvärm- Efter renovering Bedömd Fastighet Adress Lokaltyp Hyresgäst (ej skatt och rabatt) ning marknadshyra 2011 (kvm) (Tkr) (Kr/kvm) (Tkr) (Kr/kvm) Pesarby 2:129 Skolvägen 1 Förråd, outhyrd, Vakant, Hus 35? 0 0 Ouppvärmt 0 0 Pesarby 2:129 Skolvägen 1 Förråd, outhyrd, Vakant, Hus 35? 0 0 Ouppvärmt 0 0 Pesarby 2:129 Skolvägen 1 Förråd, outhyrd, Vakant, Hus 35? 0 0 Ouppvärmt 0 0 Pesarby 2:129 Skolvägen 1 Förråd, outhyrd, Vakant, Hus 35? 0 0 Ouppvärmt 0 0 Pesarby 2:129 Skolvägen 1 Förråd, outhyrd, Vakant, Hus 35? 0 0 Ouppvärmt 0 0 Pesarby 2:129 Skolvägen 1 Förråd, outhyrd, Vakant, Hus 35? 0 0 Ouppvärmt 0 0 Pesarby 2:129 Skolvägen 1 Förråd, outhyrd, Vakant, Hus 35? 0 0 Ouppvärmt 0 0 Pesarby 2:129 Skolvägen 1 Förråd, outhyrd, Vakant, Hus 35? 0 0 Ouppvärmt 0 0 Pesarby 2:129 Skolvägen 1 Förråd, outhyrd, Vakant, Hus 35? 0 0 Ouppvärmt 0 0 Pesarby 2:129 Skolvägen 1 Förråd, outhyrd, Vakant, Hus 35? 0 0 Ouppvärmt 0 0 Pesarby 2:129 Skolvägen 1 Förråd, outhyrd, Vakant, Hus 35? 0 0 Ouppvärmt 0 0 Pesarby 2:129 Skolvägen 1 Förråd, outhyrd, Vakant, Hus 35? 0 0 Ouppvärmt 0 0 Tobo 1:10 Bruksgatan 11 Bostäder, 2 rok 2 rok, Larsson, Ulla-Pia Ingår **) Tobo 1:10 Bruksgatan 11 Bostäder, 2 rok 2 rok, Moberg, Rolf Ingår **) Tobo 1:10 Bruksgatan 11 Bostäder, 4 rok 4 rok, Spännare, Britta Ingår **) Tobo 1:10 Bruksgatan 11 Bostäder, 4 rok 4 rok, Söderström, Olle Ingår **) Tobo 1:10 Bruksgatan 11 Bostäder, 4 rok 4 rok, Vallin, Sture Ingår **) Tobo 1:10 Bruksgatan 11 Bostäder, 4 rok 4 rok, Åkerlund, Bo Ragnar Ingår **) Tobo 1:10 Bruksgatan 11 Garage, Vallin, Sture Ingår **) 3 Tobo 1:10 Bruksgatan 11 Lokal, outhyrd lokal, Vakant, Hus Ingår **) Summa Tobo 1: Pesarby 2:24 Villavägen 20 Bostäder, 2 rok 2 rok + badrum, Fredriksson, Åke Ingår **) Pesarby 2:24 Villavägen 20 Bostäder, 2 rok 2 rok + badrum, Karlsson, Karl-Johan Ingår **) Pesarby 2:24 Villavägen 20 Bostäder, 2 rok 2 rok + wc, Karlsson, Eive Ingår **) Pesarby 2:24 Villavägen 20 Bostäder, 2 rok 2 rok + wc, Karlsson, Per Olov Ingår **) Pesarby 2:24 Villavägen 20 Garage, outhyrd, Vakant, Hus Ingår **) 1 Pesarby 2:24 Villavägen 20 Garage, outhyrd, Vakant, Hus Ingår **) 1 Summa Pesarby 2: Totalt Enligt erhållen aviseringslista för april 2011 är byggnaderna är uthyrd enligt tabell ovan. I tabellen ovan redovisas debiterad utgående hyra samt bedömd marknadsmässig hyra för bostäderna och lokalerna efter renovering/ modernisering. Fastigheterna Pesarby 2:107-2:112, Tobo 1:57-1:58 och Pesarby 2:129 är belägna Skolvägen 2-16 inom Tobo centrumbebyggelse och utgöres av f d bruksbostäder härrörande från 1900-talets början. Byggnaderna är ombyggda och renoverade under 1980-talet, bl a inreddes de flesta av vindsvåningarna då. I dagsläget är endast en lägenhet outhyrd. De åtta husen innehåller tillsammans 39 st lägenheter med sammanlagd läg.yta kvm. Av den totala ytan uthyres 30 lägenheter på kvm exkl värme, dvs uppvärmning sker via elradiatorer på hyresgästens mätning. De återstående nio lägenheterna med en yta på 793 kvm återfinns på Skolvägen 10 och 12 (Tierp Pesarby 2:107 och 2:108) och har vattenburet radiatorsystem anslutet till elpanna där fastighetsägaren står för uppvärmningen och hyran är inklusive värme. Faktiska hyresintäkter är tkr, vilket motsvarar ca 499 kr/kvm. Snitthyran är 474 kr per m2 exkl värme och 573 kr per m2 inkl värme. Fastigheten Tierp Tobo 1:10 -Faktiska hyresintäkter för 537 kvm är ca 286 tkr kr inkl värme (= 532 kr/kvm). Fastigheten Tierp Pesarby 2:24 - Faktiska hyresintäkter för 218 kvm är ca 128 tkr kr inkl värme, (= 586 kr/kvm). Totalt debiteras för närvarande, enligt redovisning i tabell ovan, en hyra på tkr. Hyresjustering har enligt uppgift ej skett under de senaste 3-4 åren p g a eftersatt underhåll mm. För att illustrera ett sk hypotetiskt förhandsvärde, dvs ett möjligt scenario om hur en fastighetskalkyl/prisanalys kan se ut om en ny fastighetsägare lägger ner renoverings- och underhållskostnader och genomför de underhålls- och moderniseringsåtgärder som behövs för att lyfta fastigheterna till modern och välskött standard redovisas nedan en prisanalys som utgår från en genomsnittlig bedömd hyresnivå, på marknadsmässiga grunder, efter genomförda underhålls- och moderniseringsåtgärder till ca Lägenheter exkl värme Lägenheter inkl värme Summa kvm x 675 kr/kvm = kr kvm x 750 kr/kvm = kr kvm x 704 kr/kvm = kr Kyrkbacksvägen 8, Falun Sida 2 Telefon

15 11 FASTIGHETER I TOBO Sida 1 (1) Kyrkbacksvägen Falun Telefon Internet

16 11 FASTIGHETER I TOBO Sida 1 (1) Kyrkbacksvägen Falun Telefon Internet

17 11 FASTIGHETER I TOBO Fastighetskarta - Skolvägen Fastighetskarta - Bruksgatan 11 -Tobo 1:10 Sida 1 (2) Kyrkbacksvägen Falun Telefon Internet

18 FORTS 11 FASTIGHETER I TOBO Fastighetskarta - Villavägen 20 - Pesarby 2:24 Sida 2 (2) Kyrkbacksvägen Falun Telefon Internet

19 9 FASTIGHETER I TOBO - SKOLVÄGEN 2-16 Skolvägen 2 Skolvägen 2 Skolvägen 4 Skolvägen 4 Skolvägen 6 Skolvägen 6 Sida 1 (6) Kyrkbacksvägen Falun Telefon Internet

20 FORTS 9 FASTIGHETER I TOBO - SKOLVÄGEN 2-16 Skolvägen 8 Skolvägen 8 Skolvägen 10 norrut Skolvägen 10 Skolvägen 10 Skolvägen 12 söderut Sida 2 (6) Kyrkbacksvägen Falun Telefon Internet

21 FORTS 9 FASTIGHETER I TOBO - SKOLVÄGEN 2-16 Skolvägen 12 Skolvägen 12 Skolvägen 14 Skolvägen 14 Skolvägen 16 Skolvägen 16 Sida 3 (6) Kyrkbacksvägen Falun Telefon Internet

22 FORTS 9 FASTIGHETER I TOBO - SKOLVÄGEN 2-16 Pesarby 2:129 med uthus Pesraby 2:129 garage Pesarby 2:129 tvättstuga mittemot 10:an Pesarby 2:129 mittemot 16 Skolvägen 2 Skolvägen 4 Sida 4 (6) Kyrkbacksvägen Falun Telefon Internet

23 FORTS 9 FASTIGHETER I TOBO - SKOLVÄGEN 2-16 Skolvägen 4 Skolvägen 4 Skolvägen 10 Skolvägen 10 Skolvägen 10 Skolvägen 12 Sida 5 (6) Kyrkbacksvägen Falun Telefon Internet

24 FORTS 9 FASTIGHETER I TOBO - SKOLVÄGEN 2-16 Skolvägen 12 Skolvägen 14 Skolvägen 16 Skolvägen 16 Sida 6 (6) Kyrkbacksvägen Falun Telefon Internet

25 BILDER TIERP TOBO 1:10 - BRUKSGATAN 11 Bruksgatan 11 -Tobo 1:10 Bruksgatan 11 - Tobo 1:10 Bruksgatan 11 - Tobo 1:10 Bruksgatan 11 -Tobo 1:10 Bruksgatan 11 -Tobo 1:10 Bruksgatan 11 -Tobo 1:10 Sida 1 (2) Kyrkbacksvägen Falun Telefon Internet

26 FORTS BILDER TIERP TOBO 1:10 - BRUKSGATAN 11 Bruksgatan 11 -Tobo 1:10 Bruksgatan 11 -Tobo 1:10 Sida 2 (2) Kyrkbacksvägen Falun Telefon Internet

27 BILDER TIERP PESARBY 2:24 - VILLAVÄGEN 20 Villavägen 20 - Pesarby 2:24 Villavägen 20 - Pesarby 2:24 Villavägen 20 - Pesarby 2:24 - Dusch i källare Villavägen 20 - Pesarby 2:24 Villavägen 20 - Pesarby 2:24 Villavägen 20 - Pesarby 2:24 Sida 1 (1) Kyrkbacksvägen Falun Telefon Internet

Del av. Sjukhuset 3. Försäljningspromemoria

Del av. Sjukhuset 3. Försäljningspromemoria Del av Sjukhuset 3 Mörbylund Danderyd Försäljningspromemoria Innehåll Sammanfattning 4 Bakgrund och försäljningsprocess 6 Kontaktpersoner 7 Fastigheten Läge och kommunikationer 10 Uthyrbar area 11 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

Målaren 3, Stockholm. Värdeutlåtande Stockholm 2012-04-23

Målaren 3, Stockholm. Värdeutlåtande Stockholm 2012-04-23 Målaren 3, Stockholm Värdeutlåtande Stockholm 2012-04-23 Innehållsförteckning 1.0 Sammanfattning... 2 Uppdragsgivare... 2 Ändamål... 2 Ytfördelning... 3 Värdebedömning... 3 2.0 Uppdraget... 4 3.0 Beskrivning

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:26. avseende fastigheten

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:26. avseende fastigheten VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende fastigheten SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:26 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 VÄRDEUTLÅTANDE sida 1 (7) Värderingsobjekt:

Läs mer

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun Fastigheten Agne 16 Köping Kommun Sammanfattning Agne 16 Fastighetsbeteckning Agne 16 Kommun Köping Adress Scheelegatan 25 Upplåtelseform Äganderätt Lagfaren ägare Nb Nordiska Byggsystem AB Byggår 1943

Läs mer

Danderyd Sökvabäck 8

Danderyd Sökvabäck 8 2011-05-24 2 (14) 1 Uppdragsbeskrivning 1.1 Värderingsobjekt Värderingsobjektet utgörs av fastigheten. Fastigheten är bebyggd med en villaliknande byggnad innehållande 2 bostadslägenheter och ett uthyrningsrum/lägenhet

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:47. avseende fastigheten

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:47. avseende fastigheten VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende fastigheten SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:47 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 VÄRDEUTLÅTANDE sida 1 (6) Värderingsobjekt:

Läs mer

HUMLEN 11 - OXELÖSUND

HUMLEN 11 - OXELÖSUND ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 1 r HUMLEN 11 - OXELÖSUND ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 2 OXELÖSUND HUMLEN 11 INNEHÅLL SAMMANFATTNING...3 EKONOMISK INFORMATION...4 TEKNISK INFORMATION...5 FASTIGHETSUTDRAG...8

Läs mer

BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN!

BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! VILLA VÄSTERHANINGE BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! 2 PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! Lantligt

Läs mer

Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun

Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun Fastigheten Aminoff 15 Uddevalla Kommun Sammanfattning Aminoff 15 Fastighetsbeteckning Kommun Adress Upplåtelseform Lagfaren ägare Byggår Tomtareal Typkod Värdeår Taxeringsvärde Uttagna pantbrev Aminoff

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). , BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOCKERBITEN Nacka kommun, Stockholms län Org.nr: 769625-6374 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). 2013-02-26 (version 26 j) EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten BRÄCKE BRÄCKE 5:7 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Objekt: Fastigheten

Läs mer

Ekonomisk plan för. Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Bostadsrättsföreningen.

Ekonomisk plan för. Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Bostadsrättsföreningen. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av SBR Svensk Bostadsrättsbildning part of Innehåll 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Del av fastigheten Hallsberg Gryts Bruk 1:1

Del av fastigheten Hallsberg Gryts Bruk 1:1 Del av fastigheten Hallsberg Gryts Bruk 1:1 Svefa AB, Vasastrand 11, Box 493, 71 49 ÖREBRO, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 212-1-3 2 (11) 1 Uppdragsbeskrivning 1.1 Värderingsobjekt Värderingsobjektet

Läs mer

Jordbruks-/Skogsfastighet Gudhem Yreboden Gudhem Falköping

Jordbruks-/Skogsfastighet Gudhem Yreboden Gudhem Falköping Jordbruks-/Skogsfastighet Gudhem Yreboden Gudhem Falköping KORTFAKTA Objektstyp: Jordbruks-/Skogsfastighet Boarea: 120m 2 Byggår: 1921 Areal Totalt: 23 ha. Areal Skogsmark: 13 ha. Areal Åkermark: 7 ha.

Läs mer

Eslöv Sibbarp 4:6. Eslöv Sibbarp 4:36. Eslöv Sibbarp 4:111. Eslöv Reslöv 3:4

Eslöv Sibbarp 4:6. Eslöv Sibbarp 4:36. Eslöv Sibbarp 4:111. Eslöv Reslöv 3:4 Eslöv Sibbarp 4:6 Eslöv Sibbarp 4:36 Eslöv Sibbarp 4:111 Eslöv Reslöv 3:4 2015-01-16 2 (12) Ordernummer: 153790 Fastighetsbeteckning: Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4 1 Uppdragsbeskrivning

Läs mer

Rapphönsvägen 20, 746 35 Bålsta

Rapphönsvägen 20, 746 35 Bålsta HÅBO GILLMARKEN 1:64 Rapphönsvägen 20, 746 35 Bålsta Marknadsvärdebedömning Mars 2015 Adress Telefon Fax Org nr E-post Värdia Fastigheter AB 08-58430599 08-7684933 556569-4121 info@eminenta.se Polygonvägen

Läs mer

BR-LGH NR 20 I HSB:S BRF VITSIPPAN I NYNÄSHAMN

BR-LGH NR 20 I HSB:S BRF VITSIPPAN I NYNÄSHAMN BR-LGH NR 20 I HSB:S BRF VITSIPPAN I NYNÄSHAMN Mariebergsvägen 39, 148 60 Stora Vika Marknadsvärdebedömning Januari 2014 D.nr: 836512/F-2863-13-01 Best.nr: 110963 Adress Telefon Fax Org nr E-post Värdia

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

SÄLJES/UTHYRES. Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:249 Vallentuna kommun. Mäklare i samverkan, kontakta:

SÄLJES/UTHYRES. Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:249 Vallentuna kommun. Mäklare i samverkan, kontakta: Sid 1 (9) SÄLJES/UTHYRES Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:249 Vallentuna kommun Mäklare i samverkan, kontakta: NIAB Partner Sverige AB angående köp av fastighet - 070-591 82 36 tommie.cervin@niabpartner.se

Läs mer

Ekonomisk plan för Brf Geten 31

Ekonomisk plan för Brf Geten 31 Ekonomisk plan för Brf Geten 31 Döbelnsgatan 58, 60 samt Tulegatan 49, Stockholm Bostadsrättsföreningen Geten 31, 113 52 Stockholm, org. nr: 769615-3290 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande

Läs mer

VILLA - BLIKSTORP Storegårdsvägen 3

VILLA - BLIKSTORP Storegårdsvägen 3 VILLA - BLIKSTORP Storegårdsvägen 3 KORTFAKTA Objektstyp: Friliggande villa Boarea: 120 m2 Antal rum: 4 rum och kök. Tomtarea: 805 m2 Byggår: 1975 Utgångspris: 755 000kr MÄKLARENS BESKRIVNING Villa i 1

Läs mer

Flödesschema - Fastighetsförsäljning

Flödesschema - Fastighetsförsäljning Processägare/rutinansvarig: Samordn. kval.syst: Johan Tallhage Godkänd av: : Sida: 1 (6) Flödesschema - Uppdelning av landstingets fastigheter i Strategiska resp. Marknadsfastigheter Insamling av information

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184. EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630).

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184. EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630). EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER: A. Allmänna

Läs mer

VILLA - CENTRALT Elovsgatan 14

VILLA - CENTRALT Elovsgatan 14 VILLA - CENTRALT Elovsgatan 14 KORTFAKTA Objektstyp: Friliggande villa Boarea: 109 m2 Antal rum: 4 rum och kök. Tomtarea: 792 m2 Byggår: 1975 Utgångspris: 1 500 000kr MÄKLARENS BESKRIVNING Välskött tegelvilla

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4 Holbergsgatan 90 & Björnsonsgatan 58, Bromma Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Engelsmannen 4 biträdda av Ombildningskonsulten

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Suttene gård vid Södra Bullaresjön

Suttene gård vid Södra Bullaresjön Suttene gård vid Södra Bullaresjön MUNKEDAL SUTTENE 1:3 Exklusivt boende med förstklassig utsikt över Södra Bullaresjön. Manngårdsbyggnad med anor från 1500-talet samt två villor varav den ena rymmer två

Läs mer

BOAREA: UTHUS: BYGGÅR: TOMTAREAL:

BOAREA: UTHUS: BYGGÅR: TOMTAREAL: Spännarhyttans herrgård med sjöläge, Norberg Detta är ett unikt tillfälle att förvärva en välskött herrgård i Norberg. Har tidigare tillhört Surahammars Bruks AB. Idag privatägd. Stor trädgårdstomt med

Läs mer

BOAREA: UTHUS: BYGGÅR: TOMTAREAL:

BOAREA: UTHUS: BYGGÅR: TOMTAREAL: Fritidshus med högsta standard Burvik Golf, Uppland SÅLD Välordnad villa i vackra Burviks Golf & Fritidsområde, Enens väg 1. För permanent- eller fritidsboende. Hörntomt med högt läge och fin utsikt mot

Läs mer

Modern kontorsfastighet säljes

Modern kontorsfastighet säljes PROSPEKT Modern kontorsfastighet säljes Fastigheten är centralt belägen i Falun, Dalarna. De befintliga byggnaderna består av två större lokalhyreshus som sammanlänkats. Byggnaderna innehåller huvudsakligen

Läs mer