Försäljningspromemoria, ver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäljningspromemoria, ver 2011-05-09"

Transkript

1 Försäljningspromemoria, ver FÖRVALTNINGSOBJEKT - BOSTADSFASTIGHETER TOBOHOLM FASTIGHETER i KONKURS 11 FASTIGHETER I TOBO, TIERPS KOMMUN Ansvarig fastighetsmäklare - Tomas Berggren Mobil; ; Kyrkbacksvägen 8, Falun Telefon

2 Försäljningspromemoria Toboholm Fastigheter AB i konkurs, ver INNEHÅLL Förutsättningar / försäljningsprocess Prisanalys / anbudsunderlag - Objektsbeskrivning - Uthyrbara areor, hyror, drift- och underhållskostnader, taxeringsvärde m m - Prisbedömning via marknadsanalys Bilaga 1 - Hyresgästsammanställning Bilaga 2 - Karta Bilaga 3 - Bilder Ansvarig mäklare - kontaktpersoner Alla frågor rörande fastigheterna skall ställas till någon av nedanstående personer. Under inga omständigheter får personal anställd hos säljaren eller hyresgäster kontaktas utan medgivande av Ansvarig fastighetsmäklare: Tomas Berggren, Tel: Mob: e-post: Kontaktperson även Nils Spross Tel: Mob: e-post: Kyrkbacksvägen 8, Falun Telefon

3 Försäljningspromemoria Toboholm Fastigheter AB i konkurs, ver FÖRUTSÄTTNINGAR har fått i uppdrag av Toboholm Fastigheter AB i konkurs, genom konkursförvaltare advokat Bertil Wingqvist vid ADVOKATFIRMAN ABERSTEN att försälja fastigheterna Pesarby 2:107-2:112, Tobo 1:57-1:58, Pesarby 2:129, Pesarby 2:24 och Tobo 1:10, alla belägna i Tobo i Tierps kommun. Fastigheterna ägs av Toboholm Fastigheter AB i konkurs. Denna försäljningspromemorias enda syfte är att presentera fastigheterna för potentiella köpare och tjäna som underlag för mottagaren att på basis av innehållet i försäljningspromemorian lämna ett indikativt bud på fastigheterna. Denna försäljningspromemoria, och annan information som utgör en del av presentationsmaterialet avseende fastigheterna, tillhör Säljaren och och får inte kopieras eller delges andra utan skriftligt medgivande från. Försäljningspromemorian kommer att tillställas ett begränsat antal potentiella köpare av fastigheterna. Följande försäljningsvillkor gäller - Fastigheterna försäljs ur ett konkursbo. - Fastigheterna försäljs i befintligt skick med tillträde enligt överenskommelse. - Säljaren friskriver sig från allt ansvar för eventuella fel och brister i fastigheten och lämnar inga garantier. - Köparen ansvarar för egna förvärvskostnader I försäljningspromemorian nedan återfinns prisanalys/anbudsunderlag, vilka är ett försök att beskriva de ekonomiska konsekvenserna utifrån fastighetsekonomiska parametrar. Analysen görs utifrån ett scenario som enligt vår uppfattning återspeglar marknadens förväntningar vid försäljningstidpunkten. Det måste observeras att prisanalysen endast gäller med de antagna förutsättningarna och således inte inrymmer något ställningstagande eller garanti över faktisk framtida kassaflödesutveckling. Det åligger potentiella köpare att själv bedöma och ta ställning till varje enskild parameter i de utförda analysen. Nedan i prisanalysen/ anbudsunderlaget redovisas areor, utgående hyror, taxeringsvärden mm. Byggnaderna har underhålls- och moderniseringsbehov av varierande grad. Föreliggande prisanalys är en sk hypotetisk förhandsvärdebedömning. Prisanalysen nedan avser fastigheterna i färdigställd skick som om de renoverings- och underhållsarbeten av fastigheterna som behövs göra för att lyfta fastigheterna till modern och välskött standard vore färdiga samt att värdebedömningen sker utifrån marknadsmässiga parametrar gällande vid värdetidpunkten. Prisanalysen grundas på bedömda hyror och driftoch underhållskostnader samt erhållna driftnetton. Säljaren redovisar ingen bedömning av kostnaden för att åtgärda eftersatt underhåll utan det åligger varje intressent att göra egna bedömningar efter besiktning. Tanken med denna redovisning är att en spekulant på fastigheterna utifrån dessa data, kombinerat med egna analyser av redovisade data bla möjliga hyror mm samt egna bedömningar av kostnaderna för de renoverings- och underhållsarbeten mm som behöver genomföras, på ett strukturerat sätt kan göra en analys av fastigheterna värde i befintligt skick till grund för en ev budgivning. Kyrkbacksvägen 8, Falun Sida 1 (10) Telefon

4 Försäljningspromemoria Toboholm Fastigheter AB i konkurs, ver Textdelar i beskrivningen är i huvudsak sammanställda av Värderingsinstitutet Södra Norrland AB som besiktat och gjort beskrivningar över fastigheterna. har på uppdrag av fastighetsägaren sammanställt denna information. Uppgifterna i försäljningspromemorian härrör från källor som av säljaren och bedöms vara tillförlitliga. Var sig fastighetsägaren eller, eller någon av dess anställda, lämnar någon utfästelse eller garanti vad avser riktighet eller fullständighet av uppgifter som lämnas i försäljningspromemorian eller i annan information om fastigheten. Detta gäller oavsett om informationen eller uppgifterna lämnas av fastighetsägaren eller direkt av. Fastighetsägaren svarar endast för sådana garantier som uttryckligen lämnas i det köpeavtal som kommer att ingås med den slutlige förvärvaren av fastigheterna. Fastighetsägaren förbehåller sig fri prövningsrätt och rätten att när som helst och utan förklaring avbryta någon eller alla diskussioner angående avyttringen av fastigheten. Försäljningsprocess Potentiella köpare inbjuds härmed att på basis av denna Försäljningspromemoria lämna indikativa, ej bindande, bud på försäljningsobjektet/fastigheten. Intresseanmälningar emotses snarast, dock senast den 3 juni Det är till fördel om ett indikativt, eller slutligt, bud anges samtidigt. I det indikativa budet skall budgivare utgå från att: - Köpeskillingen erläggs kontant på tillträdesdagen. - Inga lån övertas. - Driftsavtal och liknande avtal är tecknade på marknadsmässiga villkor. - Fastighetens skick överensstämmer med vad som med fog kan förutsättas mot bakgrund av fastighetens ålder, värdeår, användning samt den beskrivning som lämnas i denna försäljningspromemoria. - Köparen kommer att få möjlighet att besiktiga fastigheten innan slutligt köpeavtal tecknas. De indikativa buden kommer att ligga till grund för slutförhandlingar med den eller de budgivare som lämnar högst bud. Den eller de parter som väljs ut till slutförhandling kommer att få ta del av mera detaljerad information avseende försäljningsobjektet/fastigheten. Vidare kommer ett avtalsutkast att presenteras. Det bör observeras att Säljaren ej är förpliktigad att anta något av lämnade bud. Säljaren och förbehåller sig rätten att avsluta försäljningsprocessen eller ändra i ovan beskrivna riktlinjer när som helst före undertecknandet av ett bindande överlåtelseavtal rörande försäljningsobjektet/fastigheten. Oavsett skälet till att försäljningsprocessen avbryts eller ändras skall respektive anbudsgivare själv svara för de kostnader som uppkommit i samband med utvärderingen av försäljningsobjektet/fastigheten. Kyrkbacksvägen 8, Falun Sida 2 (10) Telefon

5 Anbudsunderlag/prisanalys 11 fastigheter i Tobo, Tierp kommun Toboholm Fastigheter AB i konkurs, ver OBJEKTSFAKTA Denna prisanalys utgör del av en försäljningspromemoria upprättad inför försäljning av föreliggande fastigheter och gäller endast under de förutsättningar och villkor som redovisas i beskrivningen av försäljningspromemorians förutsättningar. Textdelar i beskrivningen är i huvudsak hämtade från beskrivningar sammanställda av Värderingsinstitutet Södra Norrland AB. Försäljningsobjektet utgörs av 11 st mindre bostadshyresfastigheter belägna i Tobo, ca 15 km sydost om Tierp. Fastigheterna ägs av Toboholm Fastigheter AB i konkurs Orten Tierps kommun i norra Uppland har ca invånare varav ca är boende inom centralorten Tierp. Befolkningsutvecklingen har under 2000-talet varit svagt ökande vissa år och svagt minskande andra år (+ 81 pers år 2010). Tobo är en mindre tätort, ca 15 km sydost om Tierp, med knappt 600 invånare. Totalt antal invånare i Tegelsmora församling är ca Större företag i Tobo är Munters Europé AB och däckgrossisten Europadäck. Tobo har bra pendlingsmöjligheter till Uppsala (ca 25 min) och Gävle (ca 35 min) genom att Upptåget har hållplats på orten. Bostadshyresmarknaden på orten domineras av det kommunala bostadsföretaget Tierps-byggen AB som har totalt ca lägenheter i kommunen varav ca 50 i Tobo. Den privata aktören Svalan Fastigheter AB har ca 30 lägenheter i Tobo. I dagsläget finns i princip inget utbud av hyreslediga bostadslägenheter i Tobo. Försäljningsobjekten - kort sammanfattning Vid Skolvägen 2-16 finns 8 st fastigheter Pesarby 2:107-2:112, Tobo 1:57-1:58 och Pesarby 2:129 som var och en är bebyggda med ett äldre flerbostadshus, f d bruksbostäder som byggdes om och renoverades 1980-tal. Byggnaderna är tekniskt och standardmässigt likartade och innehåller tillsammans 39 st lägenheter med sammanlagd boarea m2. Byggnaderna har underhålls- och moderniseringsbehov. Samtliga lägenheter utom en är uthyrda. Fastigheten Tierp Pesarby 2:129 är bebyggd med 5 st uthuslängor och 2 st garage. I en av uthuslängorna finns tvättstuga, i övrigt innehåller dessa byggnader lägenhetsförråd. Fastigheten Tobo 1:10 vid Bruksgatan 11 är bebyggd med ett flerbostadshus, uppfört 1943, innehållande 6 st lägenheter med sammanlagd boarea 512 m2. Därutöver finns en outhyrd källarlokal, ca 25 m2. Byggnaden har underhålls- och moderniseringsbehov. Samtliga lägenheter är uthyrda. Fastigheten Pesarby 2:24 vid Villavägen 20 är bebyggd med ett flerbostadshus, uppfört 1943, innehållande 4 st lägenheter med sammanlagd boarea 218 m2. Därutöver har påbörjats rivning/ombyggnad av ytterligare en lägenhet på vindsvåningen. Byggnaden har underhålls- och moderniseringsbehov. Samtliga lägenheter är uthyrda. Kyrkbacksvägen 8, Falun Sida 3 (10) Telefon

6 Anbudsunderlag/prisanalys 11 fastigheter i Tobo, Tierp kommun Toboholm Fastigheter AB i konkurs, ver Tabell Försäljningsobjekten - kort sammanfattning Fastighets- Adress Kommun Hyra Antal Uthyrbar area Tomtbeteckning Pantbrev inkl/ bostads Bostäder Lokaler area Antal Summa exkl lgh kvm tkr värme Tierp Tobo 1:57 Skolvägen 16 Tierp x) Tierp Tobo 1:58 Skolvägen 14 Tierp x) Tierp Pesarby 2:107 Skolvägen 12 Tierp xx) Tierp Pesarby 2:108 Skolvägen 10 Tierp xx) Tierp Pesarby 2:109 Skolvägen 8 Tierp x) Tierp Pesarby 2:110 Skolvägen 6 Tierp x) Tierp Pesarby 2:111 Skolvägen 4 Tierp x) Tierp Pesarby 2:112 Skolvägen 2 Tierp x) Tierp Pesarby 2:129 Skolvägen 1 Tierp x) Summa Skolvägen Tierp Pesarby 2:24 Villavägen 20 Tierp xx) Tierp Tobo 1:10 Bruksgatan 11 Tierp xx) Totalsumma x) Lägenheter uthyres exkl värme, dvs med sk kallhyra xx) Lägenheter uthyres inkl värme, dvs med sk varmhyra Objektsbeskrivning Byggnader - Skolvägen 2-16 Var och en av fastigheterna Tierp Tobo 1:57-1:58 och Tierp Pesarby 2:107-2:112 är bebyggda med ett flerbostadshus uppfört i 1 ¾ våningsplan utan källare. Byggnaderna är tekniskt och standardmässigt lika, skillnaderna är i första hand avseende planlösning och lägenhetsindelning. Byggår talets början, ombyggnad/renovering 1980-tal. Grundläggning via torpargrund. Grundmurar av betong. Stomme av tegel. Bjälklag av trä. Fasader är putsade. Yttertak är täckt med plåt. Fönster är tvåglas resp treglas. Uppvärmning via elradiatorer på hyresgästens mätning, el VVB för varje hus. Undantag för Tierp Pesarby 2:107 och 2:108 som har vattenburet radiatorsystem anslutet till elpanna. Ventilation via självdrag. Anslutningar som el, vatten och avlopp är anslutet till allmänt ledningsnät. Planlösning; varje hus innehåller 4-6 st lägenheter av varierande storlek. Lägenhetsstandard med huvudsakligen modern köksinredning, elspis, fläkt, kyl/frys. Badrum har plastmatta på golv och väggar, badkar alt dusch. Någon enstaka har kakel-klinker. Skolvägen Skolvägen 2 Brister/investeringsbehov; Fasader m m, hängrännor o stuprör, värmeanläggning (elpanna) i två hus, varmvattenberedare, div moderniseringsbehov inom lägenheter inkl utbyte elradiatorer. Skolvägen 12 Kyrkbacksvägen 8, Falun Sida 4 (10) Telefon

7 Anbudsunderlag/prisanalys 11 fastigheter i Tobo, Tierp kommun Toboholm Fastigheter AB i konkurs, ver Övriga byggnader (belägna å Tierp Pesarby 2:129) 5 st uthuslängor uppförda i tegel/puts resp trä med plåttak. En av längorna innehåller tvättstuga utrustad med 3 st tvättmaskiner, torktumlare, elmangel. Torkrum med avfuktare. Klinker på golv, målad puts på väggar. I övrigt innehåller uthuslängorna lägenhetsförråd. 2 st garagebyggnader med vardera tre bilplatser. En f d verkstadsbyggnad. Samtliga byggnader har underhållsbehov. Uthus på Pesarby 2:129 Byggnad Bruksgatan 11 På fastigheten Tierp Tobo 1:10 finns uppfört ett flerbostadshus i 2½ våningsplan + källarvåning. Byggår Grundläggning via betongsulor. Grundmurar av betongsten. Stomme av lättbetong. Bjälklag av betong/trä. Fasader är putsade. Yttertak är täckt tegelpannor. Fönster är tvåglas. Uppvärmning via vattenburet radiatorsystem anslutet till oljepanna från 1992, + elpatron, oljetank i källare. Ventilation via självdrag. Anslutningar som el, vatten och avlopp är anslutet till allmänt ledningsnät. Bruksgatan 11 Planlösning; källarvåning innehåller tvättstuga, torkrum, pannrum, lägenhetsförråd, 2 st garage, lokal ca 25 m2. Bottenvåning innehåller 2 st lägenheter på 4 rok + badrum, våning 1 tr innehåller 2 st lägenheter på 4 rok + badrum, våning 2 tr innehåller 2 st lägenheter 2 rok + badrum. Tvättstuga med tvättmaskin, torktumlare, äldre tvättmaskin, centrifug. Lägenhetsstandard med halvmodern resp modern köksinredning, elspis, fläkt, kyl/frys. äldre standard i de flesta badrum, några har renoverats med klinker/kakel. balkong till samtliga lägenheter. Brister/investeringsbehov; Yttertak och fasader, fuktinträngning i grundmurar, värmeanläggning. Byggnad Villavägen 20 På fastigheten Tierp Pesarby 2:24 finns uppfört ett flerbostadshus i 2½ våningsplan + källarvåning. Byggår Grundläggning via betongsulor. Grundmurar av betong/betongsten. Stomme av trä. Bjälklag av trä. Fasader är putsade. Yttertak är täckt med tegelpannor. Fönster av tvåglas. Uppvärmning sker via vattenburet radiatorsystem anslutet till oljepanna från 1976, med oljetank i källare. Ventilation via självdrag. Anslutningar som el, vatten och avlopp är anslutet till allmänt ledningsnät. Villavägen 20 Kyrkbacksvägen 8, Falun Sida 5 (10) Telefon

8 Anbudsunderlag/prisanalys 11 fastigheter i Tobo, Tierp kommun Toboholm Fastigheter AB i konkurs, ver Planlösning: källarvåning innehåller tvättstuga, pannrum, lägenhetsförråd, wc, dusch. bottenvåning innehåller 2 st lägenheter 2 rok + wc (dusch i kv). våning 1 tr innehåller 2 st lägenheter 2 rok + badrum och vindsvåning 2 tr innehåller utriven lägenhet, ca 60 m2. Tvättstuga med tvättmaskin, torktumlare, äldre tvättmaskin. Lägenhetsstandard: halvmodern köksinredning, elspis, fläkt, kyl/frys, badrum har klinker och kakel av äldre årgång. Det finns balkong till samtliga lägenheter. Brister/investeringsbehov Yttertak och fasader, fuktinträngning i grundmurar, värmeanläggning. Villavägen 20 Övriga byggnader Friliggande kallgarage i trä med eternittak, två bilplatser. Sämre skick. Planförhållanden Tierp Tobo 1:57-1:58 och Tierp Pesarby 2:107-2:112 För området gäller detaljplan (f d byggnadsplan) Tierp Tobo 1:10 För området gäller detaljplan (f d byggnadsplan) Tierp Pesarby 2:24 För området gäller detaljplan (f d byggnadsplan) Servitut Tierp Tobo 1:57-1:58 och Tierp Pesarby 2:107-2:112 Var och en av fastigheterna belastas av följande servitut, se vidare fds-utdrag. Last: vägar-avtalsservitut, avloppsledning-avtalsservitut, lastningsbrygga mm-avtalsservitu Dessutom belastas Tierp Tobo 1:57 och 1:58 av följande servitut: Last: kraftledning- avtalsservitut Tierp Pesarby 2:112 har följande förmånsservitut: Förmån: vatten och avlopp-ledningsrätt Tierp Tobo 1:10 Last: lastningsbrygga mm-avtalsservitut, avloppsledning-avtalsservitut, vägar-avtalsservitut Tierp Pesarby 2:24 Last: vägar-avtalsservitut, avloppsledning-avtalsservitu Kyrkbacksvägen 8, Falun Sida 6 (10) Telefon

9 Anbudsunderlag/prisanalys 11 fastigheter i Tobo, Tierp kommun Toboholm Fastigheter AB i konkurs, ver AREOR, UTGÅENDE OCH BEDÖMDA HYROR SAMT DoUH-KOSTN Enligt erhållen aviseringslista för april 2011 är byggnaderna är uthyrd enligt tabell nedan och hyressammanställning, bilaga 1. I tabellen nedan redovisas debiterad utgående hyra samt bedömd marknadsmässig hyra för bostäderna och lokalerna efter renovering/ modernisering. Fastigheterna Pesarby 2:107-2:112, Tobo 1:57-1:58 och Pesarby 2:129 är belägna Skolvägen 2-16 inom Tobo centrumbebyggelse och utgöres av f d bruksbostäder härrörande från 1900-talets början. Byggnaderna är ombyggda och renoverade under 1980-talet, bl a inreddes de flesta av vindsvåningarna då. I dagsläget är endast en lägenhet outhyrd. De åtta husen innehåller tillsammans 39 st lägenheter med sammanlagd läg.yta kvm. Av den totala ytan uthyres 30 lägenheter på kvm exkl värme, dvs uppvärmning sker via elradiatorer på hyresgästens mätning. De återstående nio lägenheterna med en yta på 793 kvm återfinns på Skolvägen 10 och 12 (Tierp Pesarby 2:107 och 2:108) och har vattenburet radiatorsystem anslutet till elpanna där fastighetsägaren står för uppvärmningen och hyran är inklusive värme. Faktiska hyresintäkter är tkr, vilket motsvarar ca 499 kr/kvm. Snitthyran är 474 kr per m2 exkl värme och 573 kr per m2 inkl värme. Fastigheten Tierp Tobo 1:10 -Faktiska hyresintäkter för 537 kvm är ca 286 tkr kr inkl värme (= 532 kr/kvm). Fastigheten Tierp Pesarby 2:24 - Faktiska hyresintäkter för 218 kvm är ca 128 tkr kr inkl värme, (= 586 kr/kvm). Totalt debiteras för närvarande, enligt redovisning i tabell nedan och i bilaga 1, en hyra på tkr. Hyresjustering har enligt uppgift ej skett under de senaste 3-4 åren p g a eftersatt underhåll mm. För att illustrera ett sk hypotetiskt förhandsvärde, dvs ett möjligt scenario om hur en fastighetskalkyl/prisanalys kan se ut om en ny fastighetsägare lägger ner renoverings- och underhållskostnader och genomför de underhålls- och moderniseringsåtgärder som behövs för att lyfta fastigheterna till modern och välskött standard redovisas nedan en prisanalys som utgår från en genomsnittlig bedömd hyresnivå, på marknadsmässiga grunder, efter genomförda underhålls- och moderniseringsåtgärder till ca Lägenheter exkl värme Lägenheter inkl värme Summa kvm x 675 kr/kvm = kr kvm x 750 kr/kvm = kr kvm x 704 kr/kvm = kr I tabellen redovisas även bedömd drift- och underhållskostnad, även den uppskattad efter genomförda underhålls- och moderniseringsåtgärder. På erfarenhetsmässiga grunder bedöms DoU-kostnaderna enligt följande: Lägenheter exkl värme 300 kr/kvm och lägenheter inkl värme 375 kr/kvm. Lokaltyp Total Uthyrda areor Outhyrd area Långsiktig DoUh area Utgående hyra 1) Marknadshyra Marknadshyra Bedömd kvm Area kvm tkr kr/kvm tkr kr/kvm Area kvm tkr kr/kvm tkr kr/kvm Bostäder, 1 rok Bostäder, 2 rok Bostäder, 3 rok Bostäder, 4 rok Bostäder, >=5 rok Lokal Garage P-plats Summa: ) Hyra för kontrakt gällande vid värdetidpunkten utslaget på helårsbasis. Se bifogad kontraktsredovisning (bilaga 1) Vakansgrad: 3% av arean, 5% av utgående hyran 3% av marknadshyran Kyrkbacksvägen 8, Falun Sida 7 (10) Telefon

10 Anbudsunderlag/prisanalys 11 fastigheter i Tobo, Tierp kommun Toboholm Fastigheter AB i konkurs, ver Lägenhetsfördelning, antal bostadslägenheter Fastighet Antal Andel % Summa Snitt Yta bostäder yta yta (kvm) (kvm) 1 rum o Kök 16 33% rum o Kök 13 27% rum o Kök 15 31% rum o Kök 4 8% rum o Kök 1 2% Summa % Lägenhetsfördelning, antal 1 rum o Kök 2 rum o Kök 3 rum o Kök 4 rum o Kök 5 rum o Kök Kontraktsanalys En detaljerad redovisning av föreliggande hyreskontrakt finns i bilaga 1. I tabeller nedan görs sammanställningar utifrån dessa. Antal Antal Area Area Genom- Hyra Hyra Genomsnittlig Lokaltyp bostäder lokaler bostäder lokaler snittlig bostäder lokaler hyra, kr/kvm (kvm) (kvm) area, kvm tkr tkr Uthyrda Bostäder, 1 rok Bostäder, 2 rok Bostäder, 3 rok Bostäder, 4 rok Bostäder, >=5 rok Garage Summa uthyrda Vakanta Bostäder, 3 rok Lokal Förråd Övrigt (utan area) Garage Summa vakanta Totalt Totalt, %-andel 99% 1% 98% 2% Drift- och underhållskostnader Uppgift om faktiska drift- och underhållskostnader har ej erhållits. Kyrkbacksvägen 8, Falun Sida 8 (10) Telefon

11 Anbudsunderlag/prisanalys 11 fastigheter i Tobo, Tierp kommun Toboholm Fastigheter AB i konkurs, ver Taxeringsvärde och fastighetsskatt 2010 års taxeringsvärden enligt följande: Typkod Byggnads Mark Totalt värde Bostäder Lokaler värde värde Tierp Tobo 1: Tierp Tobo 1: Tierp Pesarby 2: Tierp Pesarby 2: Tierp Pesarby 2: Tierp Pesarby 2: Tierp Pesarby 2: Tierp Pesarby 2: Tierp Pesarby 2: Summa Skolvägen Tierp Pesarby 2: Tierp Tobo 1: Totalsumma Fastighetsskatt: I tabellen redovisas utgående nettoskatt efter avdrag för tillägg från hyresgäster År 2011 Bostäder 31 Lokaler, brutto 1 För bostäder i hyreshus har fastighetsskatten beräknas utifrån en skattesats om 0,4 %. För lokaldelen beräknas fastighetsskatten utifrån en skattesats om 1,0 %. Summa 32 Kyrkbacksvägen 8, Falun Sida 9 (10) Telefon

12 Anbudsunderlag/prisanalys 11 fastigheter i Tobo, Tierp kommun Toboholm Fastigheter AB i konkurs, ver PRISBEDÖMNING VIA MARKNADSANALYS Föreliggande prisanalys är en sk hypotetisk förhandsvärdebedömning Föreliggande prisanalys är en sk hypotetisk förhandsvärdebedömning. Bedömt priset nedan avser fastigheten i färdigställd skick som om de renoverings- och underhållsarbeten av fastigheterna som behövs göra för att lyfta fastigheterna till modern och välskött standard vore färdiga samt att värdebedömningen sker utifrån marknadsmässiga parametrar gällande vid värdetidpunkten. Nedan redovisas driftnettot utifrån ovan redovisade bedömda hyror och kostnader. I kalkylen har antagits en marknadsmässig genomsnittlig direktavkastning för bostäder och p-pl samt lokaler samt en långsiktig vakans för bostäderna, garage och lokalerna. Direktavkastningskravet för bostadsfastigheter återfinns enligt Värderingsinstitutet i Södra Norrlands AB:s bedömning i nivån ca 7,5 8,5 %. Tanken med denna redovisning är att en spekulant på fastigheterna utifrån dessa data kombinerat med egna analyser av redovisade data, bla möjliga hyror mm samt egna bedömningar av kostnaderna för de renoverings- och underhållsarbeten mm som behöver genomföras, på ett strukturerat sätt kan göra en analys av fastigheterna värde i befintligt skick till grund för en ev budgivning. Nettokapitaliseringsmetod tkr kr/kvm + Marknadshyra, fullt uthyrt Bedömd marknadsmässig vakans (5 %) Drift- och underhållskostnad Fastighetsskatt Driftnetto Nettokapitaliseringsprocent 8,00% Okorrigerat marknadsvärde Avrundning Bedömt pris, förhandsvärde efter renoveringar tkr -32 tkr tkr Fastighetsskatt räknas på full skattesats, bostäder = 0,4 % på 0 tkr, lokal = 1 % på 0 tkr, Areametod, kan ses som konsekvensanalys av nettokapitaliseringsmetod ovan. Area pris Areatyp kvm kr/kvm tkr Bostäder, 1 rok Bostäder, 2 rok Bostäder, 3 rok Bostäder, 4 rok Bostäder, >=5 rok Lokal Garage Summa/snitt Bedömt pris (areametod) Bedömt pris, förhandsvärde efter renoveringar tkr Kyrkbacksvägen 8, Falun Sida 10 (10) Telefon

13 Bilaga 1 Anbudsunderlag/prisanalys 11 fastigheter i Tobo, Tierp kommun Toboholm Fastigheter AB i konkurs, ver HYRESGÄSTFÖRTECKNING Utgående hyra 2011 Area Uppvärm- Efter renovering Bedömd Fastighet Adress Lokaltyp Hyresgäst (ej skatt och rabatt) ning marknadshyra 2011 (kvm) (Tkr) (Kr/kvm) (Tkr) (Kr/kvm) Tobo 1:57 Skolvägen 16 Bostäder, 1 rok 1 rok, Johansson, Simon Mats Egen elmätare *) Tobo 1:57 Skolvägen 16 Bostäder, 1 rok 1 rok, Lundin, Berit/Berg, Jostein Egen elmätare *) Tobo 1:57 Skolvägen 16 Bostäder, 1 rok 1 rokv, Brandén, Christoffer Egen elmätare *) Tobo 1:57 Skolvägen 16 Bostäder, 1 rok 1 rokv, Olsson, Nils Lars-Erik Egen elmätare *) Tobo 1:57 Skolvägen 16 Bostäder, 2 rok 2,5 rokv, Kaeongam, Ratchani/Hedens Egen elmätare *) Tobo 1:57 Skolvägen 16 Bostäder, 3 rok 3 rok, Rogulla, Katrin Egen elmätare *) Summa Tobo 1: Tobo 1:58 Skolvägen 14 Bostäder, 1 rok 1 rok, Adibi, Danyal Egen elmätare *) Tobo 1:58 Skolvägen 14 Bostäder, 1 rok 1 rok, Bodin, Stefan Egen elmätare *) Tobo 1:58 Skolvägen 14 Bostäder, 1 rok 1 rok, Holmlander, Kjell Ingvar Egen elmätare *) Tobo 1:58 Skolvägen 14 Bostäder, 1 rok 1 rok, Lindström, Robin Egen elmätare *) Tobo 1:58 Skolvägen 14 Bostäder, 3 rok 3 rok, Stangelmayer, Birgitta Egen elmätare *) Tobo 1:58 Skolvägen 14 Bostäder, 3 rok 3 rok, Torell, Jan Magnus Egen elmätare *) Summa Tobo1: Pesarby 2:107 Skolvägen 12 Bostäder, 2 rok 2,5 rok, Lundahl, Mikael Ingår **) Pesarby 2:107 Skolvägen 12 Bostäder, 3 rok 3 rok, Behrendtz, Birgitta Ingår **) Pesarby 2:107 Skolvägen 12 Bostäder, 3 rok 3 rok, Eriksson, Eva Katarina Ingår **) Pesarby 2:107 Skolvägen 12 Bostäder, 3 rok 3 rok, Nilsson, Inga-Lill / Karl Erik W Ingår **) Pesarby 2:107 Skolvägen 12 Garage, Eriksson, Eva Katarina Ingår **) 1 0 Pesarby 2:107 Skolvägen 12 Garage, Lundahl, Mikael Ingår **) 1 0 Pesarby 2:107 Skolvägen 12 Garage, outhyrd, Vakant parkeringsplats Ingår **) 1 0 Pesarby 2:107 Skolvägen 12 Garage, outhyrd, Vakant parkeringsplats Ingår **) 1 0 Summa Pesarby 2: Pesarby 2:108 Skolvägen 10 Bostäder, 1 rok 1 rok, Kämpestad, Mattias Ingår **) Pesarby 2:108 Skolvägen 10 Bostäder, 2 rok 2 rok, Englund, Roger Ingår **) Pesarby 2:108 Skolvägen 10 Bostäder, 3 rok 3 rok, Abdi, Jusuf Mohamed Ingår **) Pesarby 2:108 Skolvägen 10 Bostäder, 3 rok 3 rok, Jorlin, Camilla Mary Maria Ingår **) Pesarby 2:108 Skolvägen 10 Bostäder, 3 rok 3 rok, Kjellström, Birgitta Ingår **) Pesarby 2:108 Skolvägen 10 Garage, outhyrd, Vakant Hus Ingår **) Pesarby 2:108 Skolvägen 10 Garage, outhyrd, Vakant parkeringsplats Ingår **) Summa Pesarby 2: Pesarby 2:109 Skolvägen 8 Bostäder, 1 rok 1,5 rok, Jansson, Alf Egen elmätare *) Pesarby 2:109 Skolvägen 8 Bostäder, 3 rok 3 rok, Eklund, Lars-Göran Egen elmätare *) Pesarby 2:109 Skolvägen 8 Bostäder, 3 rok 3 rok, Lagerstedt, Veronica Egen elmätare *) Pesarby 2:109 Skolvägen 8 Bostäder, 3 rok 3,5 rok, Lindström, Petter Egen elmätare *) Summa Pesarby 2: Pesarby 2:110 Skolvägen 6 Bostäder, 1 rok 1 rok, Nygren, Alexander Egen elmätare *) Pesarby 2:110 Skolvägen 6 Bostäder, 1 rok 1,5 rok, Kjettselberg, Annika Egen elmätare *) Pesarby 2:110 Skolvägen 6 Bostäder, 2 rok 2 rok, Bellander, Jansson Kelly Egen elmätare *) Pesarby 2:110 Skolvägen 6 Bostäder, 2 rok 2 rok, Eriksson, Helena/Jessica Johans Egen elmätare *) Pesarby 2:110 Skolvägen 6 Bostäder, 3 rok 3,5 rok, Hylla, Charlotta Egen elmätare *) Summa Pesarby 2: Pesarby 2:111 Skolvägen 4 Bostäder, 1 rok 1 rok, Gårdtjärner, Henne, Maria Egen elmätare *) Pesarby 2:111 Skolvägen 4 Bostäder, 1 rok 1 rok, Hylla, Nova Egen elmätare *) Pesarby 2:111 Skolvägen 4 Bostäder, 2 rok 2,5 rok, Borgstam, Stina Egen elmätare *) Pesarby 2:111 Skolvägen 4 Bostäder, 2 rok 2,5 rok, Eriksson, Jan Egen elmätare *) Pesarby 2:111 Skolvägen 4 Bostäder, 3 rok, outhy3 rok, Vakant, Hus Egen elmätare *) Summa Pesarby 2: Pesarby 2:112 Skolvägen 2 Bostäder, 1 rok 1 rok, Wallin, Torbjörn Egen elmätare *) Pesarby 2:112 Skolvägen 2 Bostäder, 1 rok 1,5 rok, Söderman, Mats Egen elmätare *) Pesarby 2:112 Skolvägen 2 Bostäder, 3 rok 3,5 rok, Salestedt, Susanna Egen elmätare *) Pesarby 2:112 Skolvägen 2 Bostäder, >=5 rok 5 rok, Olsson, Lars-Åke / Ek Gunilla Egen elmätare *) Pesarby 2:112 Skolvägen 2 Garage, Eklund, Lars-Göran Egen elmätare *) 2 0 Pesarby 2:112 Skolvägen 2 Garage, Lindström, Petter Egen elmätare *) 2 0 Pesarby 2:112 Skolvägen 2 Garage, Torell, Jan Magnus Egen elmätare *) 6 0 Pesarby 2:112 Skolvägen 2 Garage, outhyrd, Vakant garage Egen elmätare *) 1 0 Pesarby 2:112 Skolvägen 2 Garage, outhyrd, Vakant garage Egen elmätare *) 1 0 Summa Pesarby 2: Kyrkbacksvägen 8, Falun Sida 1 Telefon

14 Bilaga 1 Anbudsunderlag/prisanalys 11 fastigheter i Tobo, Tierp kommun Toboholm Fastigheter AB i konkurs, ver HYRESGÄSTFÖRTECKNING Utgående hyra 2011 Area Uppvärm- Efter renovering Bedömd Fastighet Adress Lokaltyp Hyresgäst (ej skatt och rabatt) ning marknadshyra 2011 (kvm) (Tkr) (Kr/kvm) (Tkr) (Kr/kvm) Pesarby 2:129 Skolvägen 1 Förråd, outhyrd, Vakant, Hus 35? 0 0 Ouppvärmt 0 0 Pesarby 2:129 Skolvägen 1 Förråd, outhyrd, Vakant, Hus 35? 0 0 Ouppvärmt 0 0 Pesarby 2:129 Skolvägen 1 Förråd, outhyrd, Vakant, Hus 35? 0 0 Ouppvärmt 0 0 Pesarby 2:129 Skolvägen 1 Förråd, outhyrd, Vakant, Hus 35? 0 0 Ouppvärmt 0 0 Pesarby 2:129 Skolvägen 1 Förråd, outhyrd, Vakant, Hus 35? 0 0 Ouppvärmt 0 0 Pesarby 2:129 Skolvägen 1 Förråd, outhyrd, Vakant, Hus 35? 0 0 Ouppvärmt 0 0 Pesarby 2:129 Skolvägen 1 Förråd, outhyrd, Vakant, Hus 35? 0 0 Ouppvärmt 0 0 Pesarby 2:129 Skolvägen 1 Förråd, outhyrd, Vakant, Hus 35? 0 0 Ouppvärmt 0 0 Pesarby 2:129 Skolvägen 1 Förråd, outhyrd, Vakant, Hus 35? 0 0 Ouppvärmt 0 0 Pesarby 2:129 Skolvägen 1 Förråd, outhyrd, Vakant, Hus 35? 0 0 Ouppvärmt 0 0 Pesarby 2:129 Skolvägen 1 Förråd, outhyrd, Vakant, Hus 35? 0 0 Ouppvärmt 0 0 Pesarby 2:129 Skolvägen 1 Förråd, outhyrd, Vakant, Hus 35? 0 0 Ouppvärmt 0 0 Tobo 1:10 Bruksgatan 11 Bostäder, 2 rok 2 rok, Larsson, Ulla-Pia Ingår **) Tobo 1:10 Bruksgatan 11 Bostäder, 2 rok 2 rok, Moberg, Rolf Ingår **) Tobo 1:10 Bruksgatan 11 Bostäder, 4 rok 4 rok, Spännare, Britta Ingår **) Tobo 1:10 Bruksgatan 11 Bostäder, 4 rok 4 rok, Söderström, Olle Ingår **) Tobo 1:10 Bruksgatan 11 Bostäder, 4 rok 4 rok, Vallin, Sture Ingår **) Tobo 1:10 Bruksgatan 11 Bostäder, 4 rok 4 rok, Åkerlund, Bo Ragnar Ingår **) Tobo 1:10 Bruksgatan 11 Garage, Vallin, Sture Ingår **) 3 Tobo 1:10 Bruksgatan 11 Lokal, outhyrd lokal, Vakant, Hus Ingår **) Summa Tobo 1: Pesarby 2:24 Villavägen 20 Bostäder, 2 rok 2 rok + badrum, Fredriksson, Åke Ingår **) Pesarby 2:24 Villavägen 20 Bostäder, 2 rok 2 rok + badrum, Karlsson, Karl-Johan Ingår **) Pesarby 2:24 Villavägen 20 Bostäder, 2 rok 2 rok + wc, Karlsson, Eive Ingår **) Pesarby 2:24 Villavägen 20 Bostäder, 2 rok 2 rok + wc, Karlsson, Per Olov Ingår **) Pesarby 2:24 Villavägen 20 Garage, outhyrd, Vakant, Hus Ingår **) 1 Pesarby 2:24 Villavägen 20 Garage, outhyrd, Vakant, Hus Ingår **) 1 Summa Pesarby 2: Totalt Enligt erhållen aviseringslista för april 2011 är byggnaderna är uthyrd enligt tabell ovan. I tabellen ovan redovisas debiterad utgående hyra samt bedömd marknadsmässig hyra för bostäderna och lokalerna efter renovering/ modernisering. Fastigheterna Pesarby 2:107-2:112, Tobo 1:57-1:58 och Pesarby 2:129 är belägna Skolvägen 2-16 inom Tobo centrumbebyggelse och utgöres av f d bruksbostäder härrörande från 1900-talets början. Byggnaderna är ombyggda och renoverade under 1980-talet, bl a inreddes de flesta av vindsvåningarna då. I dagsläget är endast en lägenhet outhyrd. De åtta husen innehåller tillsammans 39 st lägenheter med sammanlagd läg.yta kvm. Av den totala ytan uthyres 30 lägenheter på kvm exkl värme, dvs uppvärmning sker via elradiatorer på hyresgästens mätning. De återstående nio lägenheterna med en yta på 793 kvm återfinns på Skolvägen 10 och 12 (Tierp Pesarby 2:107 och 2:108) och har vattenburet radiatorsystem anslutet till elpanna där fastighetsägaren står för uppvärmningen och hyran är inklusive värme. Faktiska hyresintäkter är tkr, vilket motsvarar ca 499 kr/kvm. Snitthyran är 474 kr per m2 exkl värme och 573 kr per m2 inkl värme. Fastigheten Tierp Tobo 1:10 -Faktiska hyresintäkter för 537 kvm är ca 286 tkr kr inkl värme (= 532 kr/kvm). Fastigheten Tierp Pesarby 2:24 - Faktiska hyresintäkter för 218 kvm är ca 128 tkr kr inkl värme, (= 586 kr/kvm). Totalt debiteras för närvarande, enligt redovisning i tabell ovan, en hyra på tkr. Hyresjustering har enligt uppgift ej skett under de senaste 3-4 åren p g a eftersatt underhåll mm. För att illustrera ett sk hypotetiskt förhandsvärde, dvs ett möjligt scenario om hur en fastighetskalkyl/prisanalys kan se ut om en ny fastighetsägare lägger ner renoverings- och underhållskostnader och genomför de underhålls- och moderniseringsåtgärder som behövs för att lyfta fastigheterna till modern och välskött standard redovisas nedan en prisanalys som utgår från en genomsnittlig bedömd hyresnivå, på marknadsmässiga grunder, efter genomförda underhålls- och moderniseringsåtgärder till ca Lägenheter exkl värme Lägenheter inkl värme Summa kvm x 675 kr/kvm = kr kvm x 750 kr/kvm = kr kvm x 704 kr/kvm = kr Kyrkbacksvägen 8, Falun Sida 2 Telefon

15 11 FASTIGHETER I TOBO Sida 1 (1) Kyrkbacksvägen Falun Telefon Internet

16 11 FASTIGHETER I TOBO Sida 1 (1) Kyrkbacksvägen Falun Telefon Internet

17 11 FASTIGHETER I TOBO Fastighetskarta - Skolvägen Fastighetskarta - Bruksgatan 11 -Tobo 1:10 Sida 1 (2) Kyrkbacksvägen Falun Telefon Internet

18 FORTS 11 FASTIGHETER I TOBO Fastighetskarta - Villavägen 20 - Pesarby 2:24 Sida 2 (2) Kyrkbacksvägen Falun Telefon Internet

19 9 FASTIGHETER I TOBO - SKOLVÄGEN 2-16 Skolvägen 2 Skolvägen 2 Skolvägen 4 Skolvägen 4 Skolvägen 6 Skolvägen 6 Sida 1 (6) Kyrkbacksvägen Falun Telefon Internet

20 FORTS 9 FASTIGHETER I TOBO - SKOLVÄGEN 2-16 Skolvägen 8 Skolvägen 8 Skolvägen 10 norrut Skolvägen 10 Skolvägen 10 Skolvägen 12 söderut Sida 2 (6) Kyrkbacksvägen Falun Telefon Internet

21 FORTS 9 FASTIGHETER I TOBO - SKOLVÄGEN 2-16 Skolvägen 12 Skolvägen 12 Skolvägen 14 Skolvägen 14 Skolvägen 16 Skolvägen 16 Sida 3 (6) Kyrkbacksvägen Falun Telefon Internet

22 FORTS 9 FASTIGHETER I TOBO - SKOLVÄGEN 2-16 Pesarby 2:129 med uthus Pesraby 2:129 garage Pesarby 2:129 tvättstuga mittemot 10:an Pesarby 2:129 mittemot 16 Skolvägen 2 Skolvägen 4 Sida 4 (6) Kyrkbacksvägen Falun Telefon Internet

23 FORTS 9 FASTIGHETER I TOBO - SKOLVÄGEN 2-16 Skolvägen 4 Skolvägen 4 Skolvägen 10 Skolvägen 10 Skolvägen 10 Skolvägen 12 Sida 5 (6) Kyrkbacksvägen Falun Telefon Internet

24 FORTS 9 FASTIGHETER I TOBO - SKOLVÄGEN 2-16 Skolvägen 12 Skolvägen 14 Skolvägen 16 Skolvägen 16 Sida 6 (6) Kyrkbacksvägen Falun Telefon Internet

25 BILDER TIERP TOBO 1:10 - BRUKSGATAN 11 Bruksgatan 11 -Tobo 1:10 Bruksgatan 11 - Tobo 1:10 Bruksgatan 11 - Tobo 1:10 Bruksgatan 11 -Tobo 1:10 Bruksgatan 11 -Tobo 1:10 Bruksgatan 11 -Tobo 1:10 Sida 1 (2) Kyrkbacksvägen Falun Telefon Internet

26 FORTS BILDER TIERP TOBO 1:10 - BRUKSGATAN 11 Bruksgatan 11 -Tobo 1:10 Bruksgatan 11 -Tobo 1:10 Sida 2 (2) Kyrkbacksvägen Falun Telefon Internet

27 BILDER TIERP PESARBY 2:24 - VILLAVÄGEN 20 Villavägen 20 - Pesarby 2:24 Villavägen 20 - Pesarby 2:24 Villavägen 20 - Pesarby 2:24 - Dusch i källare Villavägen 20 - Pesarby 2:24 Villavägen 20 - Pesarby 2:24 Villavägen 20 - Pesarby 2:24 Sida 1 (1) Kyrkbacksvägen Falun Telefon Internet

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun Fastigheten Agne 16 Köping Kommun Sammanfattning Agne 16 Fastighetsbeteckning Agne 16 Kommun Köping Adress Scheelegatan 25 Upplåtelseform Äganderätt Lagfaren ägare Nb Nordiska Byggsystem AB Byggår 1943

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten BRÄCKE BRÄCKE 5:7 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Objekt: Fastigheten

Läs mer

FLERBOSTADSHUS - HELSINGBORG - SÖDER

FLERBOSTADSHUS - HELSINGBORG - SÖDER FLERBOSTADSHUS - HELSINGBORG - SÖDER Fastighet Fastigheten Helsingborg Malen 15 Adress Beskrivning Södra Stenbocksgatan 114, 252 44 Helsingborg. Belägen i Helsingborg kommun och Helsingborgs Gustav Adolf

Läs mer

Kallinge centrum Kalleberga 5:47 Södra Smålandsgatan 6A-D Kalleberga 5:52 Norra Smålandsgatan 3A-B, Kockumsvägen19A-B, Norra Smålandsgatan 1

Kallinge centrum Kalleberga 5:47 Södra Smålandsgatan 6A-D Kalleberga 5:52 Norra Smålandsgatan 3A-B, Kockumsvägen19A-B, Norra Smålandsgatan 1 Kallinge centrum Kalleberga 5:47 Södra Smålandsgatan 6A-D Kalleberga 5:52 Norra Smålandsgatan 3A-B, Kockumsvägen19A-B, Norra Smålandsgatan 1 Kalleberga 5:41 Kockumsvägen17, Södra Smålandsgatan 2 och 4,

Läs mer

Kalleberga 13:8 Södermarksvägen 5 A-P, Kallinge

Kalleberga 13:8 Södermarksvägen 5 A-P, Kallinge Södermarksvägen 5 A-P, Kallinge 14 stycken trevliga lägenheter i radhusmiljö, tre byggnader. Välj mellan 2 eller 3 rum och kök, carport till varje lägenhet. Byggt 1989 med 1 km till Kallinge centrum och

Läs mer

Häggatorp 2:154 Ljusebergsvägen 10 och 12, Kallinge

Häggatorp 2:154 Ljusebergsvägen 10 och 12, Kallinge Ljusebergsvägen 10 och 12, Kallinge 30 stycken trevliga lägenheter i totalt två byggnader. Välj mellan 1, 2 eller 3 rum och kök men med flest antal tvåor. Samtliga lägenheter är uthyrda. Husen är bygda

Läs mer

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT MAJ 2010 BUDGIVNING Öppen budgivning vid försäljning av fastigheten Offerdal Landön 8:2 De intressenter som inkommit med skriftligt anbud på lägst 975 000:-, senast

Läs mer

Välkommen till. Gimsbärke 324 OLLE ANDERSSON. Gimsbärke 324. Fastigheten kommer att avyttras via bolagsförsäljning. INTRODUKTION

Välkommen till. Gimsbärke 324 OLLE ANDERSSON. Gimsbärke 324. Fastigheten kommer att avyttras via bolagsförsäljning. INTRODUKTION GIMSBÄRKE 324 INTRODUKTION Välkommen till Gimsbärke 324 Fastigheten kommer att avyttras via bolagsförsäljning. OLLE ANDERSSON Ansvarig fastighetsmäklare Tel: 0243-800 35 Mobil: 070-511 40 36 Olle Andersson

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN Fastigheten Värnamo Trälleborg 1 Fredsgatan 3, 331 52 Värnamo. Belägen i Värnamo kommun och Värnamo församling. Skattesats 33,54. Välskött hyresfastighet

Läs mer

rosengren kommersiella fastigheter Norrtälje edsbro

rosengren kommersiella fastigheter Norrtälje edsbro Rosengren kommersiella fastigheter november 2013 1 rosengren kommersiella fastigheter Norrtälje edsbro Kontorsfastigheter Industrifastigheter Bostadsfastigheter Byggrätter Fastighetsbolag Bostadsrättsombildning

Läs mer

Välkommen! Östra Kyrkogatan 131

Välkommen! Östra Kyrkogatan 131 Välkommen! Östra Kyrkogatan 131 BOSTADSFASTIGHET - UMEÅ - HAGA/SANDBACKA Fastigheten Umeå Sandgård 5 Östra Kyrkogatan 131 A/B, 903 46 Umeå. Belägen i Umeå kommun och Umeå Stadsförs. Skattesats 35,40. Välskött

Läs mer

Räkan 18 i Tomelilla. Skolgatan 2, 273 34 Tomelilla. Anbud kontoret tillhanda senast 2016-02-05

Räkan 18 i Tomelilla. Skolgatan 2, 273 34 Tomelilla. Anbud kontoret tillhanda senast 2016-02-05 Räkan 18 i Tomelilla Skolgatan 2, 273 34 Tomelilla Anbud kontoret tillhanda senast 2016-02-05 Visning endast efter överenskommelse med fastighetsmäklaren 1. Belägenhet Fastigheten Räkan 18 i Tomelilla

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

AB Ronnebyhus Vår affärsidé är: Vår vision: Fastighetsförsäljning Ronneby och Kallinge

AB Ronnebyhus Vår affärsidé är: Vår vision: Fastighetsförsäljning Ronneby och Kallinge Ernst 1 och Ernst 7 Mitt i centrum av Ronneby finns kvarteret Ernst. Ernst består av en blandning av gamla pittoreska träbyggnader med mysig charm och 1980- tals byggnader i tegel med modernt stuk. En

Läs mer

Företagsbeskrivning. Bo Bra i Mullsjö AB

Företagsbeskrivning. Bo Bra i Mullsjö AB Företagsbeskrivning Bo Bra i Mullsjö AB 1 Innehåll Inledande information 3 Förvärvserbjudande 4 Förutsättningar för bud 5 Sammanfattning 6-7 Generell bolagsinformation 8 Mullsjö Sjöryd 1:319 och 1:409

Läs mer

ii1i SVENSK II FASTIGHETSFÖRMEDLING BOSTADSFASTIGHET - GOTLAND - BRO

ii1i SVENSK II FASTIGHETSFÖRMEDLING BOSTADSFASTIGHET - GOTLAND - BRO SVENSK II FASTIGHETSFÖRMEDLING BOSTADSFASTIGHET - GOTLAND - BRO 1 ii1i Fastighet Fastigheten Gotland Bro Tors 1:4 Adress Bro Tors 130, 621 73 Visby. Belägen i Gotland kommun och Väskinde ffirsamling. Skattesats

Läs mer

Krokom Hissmon 1:269

Krokom Hissmon 1:269 Krokom Hissmon 1:269 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Augsuti 2009 Adress Telefon Fax Org nr E-post Offerslasvägen 8 0640-191 00 0640-164 55 556458-8639info@krokomsbosater.se 835 80 Krokom Krokom 2009-09-11 Öppen

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

Föllinge Skärvången 1:242

Föllinge Skärvången 1:242 Föllinge Skärvången 1:242 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT MAJ 2010 BUDGIVNING Öppen budgivning vid försäljning av fastigheten Föllinge Skärvången 1:242 De intressenter som inkommit med skriftligt anbud på lägst 650

Läs mer

Försäljningspromemoria. avseende kommersiell fastighet i Stockholm - Järfälla

Försäljningspromemoria. avseende kommersiell fastighet i Stockholm - Järfälla Försäljningspromemoria avseende kommersiell fastighet i Stockholm - Järfälla Konfidentiell försäljningspromemoria Järfälla Skälby 63:68 AB Bolaget är lagfaren ägare till fastigheten Järfälla Skälby 63:68

Läs mer

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål Kungsgatan 16 Blandfastighet i Centrala Åmål 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Norrtälje merkurius 1

Norrtälje merkurius 1 Rosengren kommersiella fastigheter AUGUSTI 2014 1 r Norrtälje merkurius 1 Rosengren kommersiella fastigheter AUGUSTI 2014 2 Norrtälje merkurius 1 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4

Läs mer

Välkommen. Utgångspris: kr, Boarea: ca 300 m²

Välkommen. Utgångspris: kr, Boarea: ca 300 m² Objektbeskrivning Välkommen Långaryd Utgångspris: 1 400 000 kr, Boarea: ca 300 m² Mäklare: Kenneth Jonsrud Telefon: 0345-103 82, Mobiltelefon: 0707-44 06 10 e-post: kenneth.jonsrud@maklarhuset.se Mäklarens

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Villa i Ekshärad! Villa i 1½-plan med källare. Rymligt kök och inglasad veranda i söderläge. Två sovrum på ovanvåning. Bastu

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - HÅNGER

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - HÅNGER BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - HÅNGER Fastigheten Värnamo Hånger 23:12 Furuvägen 1a, 331 94 Värnamo. Belägen i Värnamo kommun och Forshedabygden församling. Skattesats 34,18. Bostadsfastighet Bra förvaltningsobjekt

Läs mer

Norrtälje merkurius 2

Norrtälje merkurius 2 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 1 r Norrtälje merkurius 2 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 2 Norrtälje merkurius 2 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4

Läs mer

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 30 april 2014 Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 1 30 april 2014 Processen Avsikten med detta informationsmemorandum och tillhörande bilagor är att intresserade

Läs mer

Släggan 10 Peder Holmsgatan 3 och 5, Ronneby

Släggan 10 Peder Holmsgatan 3 och 5, Ronneby Peder Holmsgatan 3 och 5, Ronneby Med ett centralt läge i Ronneby, men ändå på en lugn gata ligger detta omsorgsboende som i dagsläget hyrs ut till kommunen genom blockavtal. Huset är nyligen helrenoverat

Läs mer

Nyrenoverad 1 1/2 plansvilla med hel källare inklusive garagedel.

Nyrenoverad 1 1/2 plansvilla med hel källare inklusive garagedel. Objektbeskrivning Nyrenoverad 1 1/2 plansvilla med hel källare inklusive garagedel. Stiftelsevägen 10, Hosjö, Falun Boarea: 80 m 2 (biarea 138m 2 ) Tomtarea: 1042 m 2 Utgångspris: 895 000 kr Budgivning

Läs mer

FRITIDSHUS/PERMANENTBOENDE - ASPBERGET - PRIS: 675 000:- ELLER HÖGSTBJUDAND

FRITIDSHUS/PERMANENTBOENDE - ASPBERGET - PRIS: 675 000:- ELLER HÖGSTBJUDAND FRITIDSHUS/PERMANENTBOENDE - ASPBERGET - PRIS: 675 000:- ELLER HÖGSTBJUDAND Beskrivning Gård i Aspberget, Torsby kommun En liten oas i de Nordvärmlänska skogarna. Gården belägen på en sydöst sluttning.

Läs mer

VILLA - RANSBY - PRIS: 520 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

VILLA - RANSBY - PRIS: 520 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE VILLA - RANSBY - PRIS: 520 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Välskött villa med stor altan i Ransby På en lugn gata finner man denna fräscha 1-plans villa om 96 kvm med fullstor källare. 4 rok, varav

Läs mer

Krokom Rörvattnet 1:177

Krokom Rörvattnet 1:177 Krokom Rörvattnet 1:177 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Augusti 2009 Adress Telefon Fax Org nr E-post Offerdalsvägen 8 835 80 KROKOM 0640-161 00 0640-164 55 556458-8639 info@krokmsbostader.se Krokom 2009-09-11 Öppen

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Poppelgatan 59 Kommun Malmö Storlek 7.5 rum (5 sovrum) / 100 m². Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Poppelgatan 59 Kommun Malmö Storlek 7.5 rum (5 sovrum) / 100 m². Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 7.5 rum (5 sovrum) / 100 m² Område Västra Kattarp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det är nära till allt man behöver. Matbutiker, bussar, park och skola

Läs mer

Föllinge Ottsjön 1:61 och 1:63

Föllinge Ottsjön 1:61 och 1:63 Föllinge Ottsjön 1:61 och 1:63 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT MAJ 2010 BUDGIVNING Öppen budgivning vid försäljning av fastigheten Föllinge Ottsjön 1:61, 1:63 De intressenter som inkommit med skriftligt anbud på

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA - STÖLLET - PRIS: :- ELLER HÖGSTBJUDANDE

FRILIGGANDE VILLA - STÖLLET - PRIS: :- ELLER HÖGSTBJUDANDE FRILIGGANDE VILLA - STÖLLET - PRIS: 400 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Hus i Stöllet, Torsby kommun Centralt beläget hus i Stöllet, Torsby kommun. 1½-plansvilla i lugnt och barnvänligt villaområde.

Läs mer

Fastighetsbeskrivning. Magasinet i Gislaved AB med fastigheten Henja 10:7 Gislaveds kommun

Fastighetsbeskrivning. Magasinet i Gislaved AB med fastigheten Henja 10:7 Gislaveds kommun Fastighetsbeskrivning Magasinet i Gislaved AB med fastigheten Henja 10:7 Gislaveds kommun 1 Innehåll Inledande information 3 Förvärvserbjudande 4 Förutsättningar för bud 5 Fakta om fastigheten 6-7 Bilder

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA - KLARÅSEN - PRIS: 350 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

FRILIGGANDE VILLA - KLARÅSEN - PRIS: 350 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE FRILIGGANDE VILLA - KLARÅSEN - PRIS: 350 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Villa i Klaråsen Trevlig 1-plansvilla med källare i Klaråsen. 3 rum och kök. Stor inglasad veranda under tak. Bergvärme. Fristående

Läs mer

Sommaridyll i Södra Mjönäs

Sommaridyll i Södra Mjönäs Sommaridyll i Södra Mjönäs KRISTIANSTAD SÖDRA MJÖNÄS 1:45 Genomgående stilrent och snyggt boende från golv till tak med ca 500 meters gångväg ner till idyllisk badplats vid Immeln. Kök med vedspis och

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Västergatan 11 Kommun Helsingborg Storlek 4 rum (2 sovrum) / 112 m² Område Hasslarp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Västergatan 11 Kommun Helsingborg Storlek 4 rum (2 sovrum) / 112 m² Område Hasslarp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 4 rum (2 sovrum) / 112 m² Område Hasslarp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Trädgården kommer jag att sakna, och den fria utsikten! -- Linda Nick,

Läs mer

Län Jönköping Gatuadress Ledås 1 Kommun Vaggeryd Storlek 5 rum (3 sovrum) / 188 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Jönköping Gatuadress Ledås 1 Kommun Vaggeryd Storlek 5 rum (3 sovrum) / 188 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jönköping Gatuadress Kommun Vaggeryd Storlek 5 rum (3 sovrum) / 188 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett rymligt hus med luftiga sällskapsytor. Bästa läget med härliga vyer runt omkring.

Läs mer

Län Värmland Gatuadress Holsbysätern 52 Kommun Munkfors Storlek 4 rum (2 sovrum) / 86 m² Område Munkfors Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Värmland Gatuadress Holsbysätern 52 Kommun Munkfors Storlek 4 rum (2 sovrum) / 86 m² Område Munkfors Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Värmland Gatuadress Kommun Munkfors Storlek 4 rum (2 sovrum) / 86 m² Område Munkfors Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Munkfors är ett bra ställe att leva och verka i, det är litet och nära

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - UPPVIDINGE

BOSTADSFASTIGHET - UPPVIDINGE BOSTADSFASTIGHET - UPPVIDINGE Fastighet Fastigheten Uppvidinge Klavreda 3:24 Adress Beskrivning Bostadsfastighet Tomt Hammarvägen 5, 360 72 Klavreström. Belägen i Uppvidinge kommun och Nottebäck församling.

Läs mer

KOMMERSIELL FASTIGHET - ÖSTHAMMAR

KOMMERSIELL FASTIGHET - ÖSTHAMMAR KOMMERSIELL FASTIGHET - ÖSTHAMMAR Fastighet Fastigheten Östhammar Morkarla 4:2 Adress Beskrivning Kommersiell fastighet Tomt Morkarla 108, 748 91 Österbybruk. Belägen i Östhammar kommun och Dannemorabygden

Läs mer

Bertwig.& FRILIGGANDE VILLA - SLITE - PRIS: AUKTION

Bertwig.& FRILIGGANDE VILLA - SLITE - PRIS: AUKTION Bertwig.& FASTIGHETSFÖRMEDLING FRILIGGANDE VILLA - SLITE - PRIS: AUKTION Beskrivning OFFENTLIG AUKTION OFFENTLIG AUKTION Advokat Bengt Loquist, av Gotlands Tingsrätt förordnad som konkursförvaltare säljer

Läs mer

KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET

KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET Fastighet Fastigheten Halmstad Oraklet 1 Adress Beskrivning Tomt Stuvaregatan 8, 302 45 Halmstad. Belägen i Halmstad kommun och Martin Luther församling.

Läs mer

Årängen 211. Län Dalarna Gatuadress Årängen 211 Kommun Hedemora Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Årängen 211. Län Dalarna Gatuadress Årängen 211 Kommun Hedemora Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Dalarna Gatuadress Kommun Hedemora Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Gård i Årängen Hedemora kommun ca 1,5 mil

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA - SYSSLEBÄCK - PRIS: :- ELLER HÖGSTBJUDANDE

FRILIGGANDE VILLA - SYSSLEBÄCK - PRIS: :- ELLER HÖGSTBJUDANDE FRILIGGANDE VILLA - SYSSLEBÄCK - PRIS: 500 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Stort äldre hus i Sysslebäck, Torsby kommun. Stort äldre hus från 1800-talet i Sysslebäck, Torsby kommun. 2-våningar med

Läs mer

Norra Förmansvägen 24 A-B. butiksfastighet Birsta, Sundsvall

Norra Förmansvägen 24 A-B. butiksfastighet Birsta, Sundsvall Norra Förmansvägen 24 A-B butiksfastighet Birsta, Sundsvall 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Locknevi 121 Kommun Vimmerby Storlek 6 rum (4 sovrum) / 108 m² Område Vimmerby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kalmar Gatuadress Locknevi 121 Kommun Vimmerby Storlek 6 rum (4 sovrum) / 108 m² Område Vimmerby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kalmar Gatuadress Kommun Vimmerby Storlek 6 rum (4 sovrum) / 108 m² Område Vimmerby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " För oss har det bästa med hela huset varit närheten till badet. När barnen

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 22. Järnvägsgatan 22, 269 62 Grevie. Belägen i Båstad kommun, Förslöv-Grevie församling. Skattesats 32,50.

JÄRNVÄGSGATAN 22. Järnvägsgatan 22, 269 62 Grevie. Belägen i Båstad kommun, Förslöv-Grevie församling. Skattesats 32,50. JÄRNVÄGSGATAN 22 Beskrivning Renoverad 30-talsvilla med högt läge och ljuvlig tomt Längs Järnvägsgatan i Grevie samhälle ligger detta karaktärsfulla hus från 30-talet med högt läge och härlig tomt. Huset

Läs mer

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan Kungsgatan 36 Blandfastighet i Centrala Trollhättan 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område. Tillträde tidigast. Norra Pålsboda. Enligt överenskommelse

Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område. Tillträde tidigast. Norra Pålsboda. Enligt överenskommelse Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område Norra Pålsboda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Fastigheten består

Läs mer

Tomträtten Malmö Kullen 6

Tomträtten Malmö Kullen 6 Tomträtten Malmö Kullen 6 Tärnögatan 2 Östra hamnen Copyright Dettadokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Välskött industrifastighet i Malmö hamn.

Läs mer

Kyrkvägen 51. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Kyrkvägen 51. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Jämtland Gatuadress Kommun Strömsund Storlek 10.0 rum (4 sovrum) / 385 m² Område Backe Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En charmig gammal gård bestående

Läs mer

Län Jönköping Gatuadress Soldattorpet, Stora Svalås Kommun Gnosjö Storlek 4 rum (3 sovrum) / 63 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Jönköping Gatuadress Soldattorpet, Stora Svalås Kommun Gnosjö Storlek 4 rum (3 sovrum) / 63 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jönköping Gatuadress Kommun Gnosjö Storlek 4 rum (3 sovrum) / 63 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " En trevlig stuga som går att använda som både fritids- och åretruntboende. Omgivet av

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress 6 mil NV Sollefteå Kommun Sollefteå Storlek 7 rum (5 sovrum) / 150 m² Område Edsele Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress 6 mil NV Sollefteå Kommun Sollefteå Storlek 7 rum (5 sovrum) / 150 m² Område Edsele Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sollefteå Storlek 7 rum (5 sovrum) / 150 m² Område Edsele Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " ANNO 1882. Gillar du "antikrundan i tv". Ja, då är detta något

Läs mer

Idre fjäll 844. Idre fjäll 844. www.hemverket.se - Sida 1 av 10

Idre fjäll 844. Idre fjäll 844. www.hemverket.se - Sida 1 av 10 Län Dalarna Gatuadress Kommun Älvdalen Storlek 14 rum (10 sovrum) / 0 m² Område Idre Fjäll Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 10 Fastighet med fyra lägenheter om totalt

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Hallandsvägen 17

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Hallandsvägen 17 Län Kronoberg Gatuadress Kommun Älmhult Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 82 m² Område Delary Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Trevligt småhus med altan i

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Vällingbyvägen 12 Kommun Hultsfred Storlek 6 rum (4 sovrum) / 103 m² Område Mörlunda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kalmar Gatuadress Vällingbyvägen 12 Kommun Hultsfred Storlek 6 rum (4 sovrum) / 103 m² Område Mörlunda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kalmar Gatuadress Kommun Hultsfred Storlek 6 rum (4 sovrum) / 103 m² Område Mörlunda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag har trivts väldigt bra i huset! -- Tommie Johansson, säljare www.hemverket.se

Läs mer

Halmstad Oskarström 5:56 Blåklintsvägen 50/Fanérvägen 4 313 33 OSKARSTRÖM

Halmstad Oskarström 5:56 Blåklintsvägen 50/Fanérvägen 4 313 33 OSKARSTRÖM Prospekt Halmstad Oskarström 5:56 Blåklintsvägen 50/Fanérvägen 4 313 33 OSKARSTRÖM September 2015 2 Innehållsförteckning Försäljningspromemoria s 2 Bakgrund s 3 Sammanfattning s 4 Försäljningsprocessen

Läs mer

Län Jönköping Gatuadress Magasinsgatan 24 Kommun Vetlanda Storlek 7 rum (4 sovrum) / 144 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Jönköping Gatuadress Magasinsgatan 24 Kommun Vetlanda Storlek 7 rum (4 sovrum) / 144 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jönköping Gatuadress Kommun Vetlanda Storlek 7 rum (4 sovrum) / 144 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett charmigt äldre hus med generös takhöjd och härligt ljusinsläpp tack vare höga

Läs mer

Till Salu! Bostadshyreshus på Norrstrand i Karlstad!

Till Salu! Bostadshyreshus på Norrstrand i Karlstad! Prospekt Till Salu! Bostadshyreshus på Norrstrand i Karlstad! Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras av Mäklaren,

Läs mer

Näktergalen 6 och Näktergalen 7. FALKENBERG

Näktergalen 6 och Näktergalen 7. FALKENBERG Prospekt Näktergalen 6 och Näktergalen 7. FALKENBERG Februari 2015 2 Försäljningspromemoria Fastigheterna Näktergalen 6 och Näktergalen 7 i Falkenberg (Fastigheterna) skall försäljas. AB har på uppdrag

Läs mer

Furuvägen 13. www.hemverket.se - Sida 1 av 16. Lugnt läge med trevlig och solig trädgård. -- Gunnar Ålund, säljare

Furuvägen 13. www.hemverket.se - Sida 1 av 16. Lugnt läge med trevlig och solig trädgård. -- Gunnar Ålund, säljare Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sundsvall Storlek 3 rum (2 sovrum) / 87 m² Område Hemanet Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt läge med trevlig och solig trädgård. -- Gunnar Ålund, säljare

Läs mer

GÅRD MED HÄST & GOLFVERKSAMHET - FOTSTAD-ÅLED - PRIS: ENLIGT ÖK

GÅRD MED HÄST & GOLFVERKSAMHET - FOTSTAD-ÅLED - PRIS: ENLIGT ÖK GÅRD MED HÄST & GOLFVERKSAMHET - FOTSTAD-ÅLED - PRIS: ENLIGT ÖK Beskrivning Ca:28 ha mark på högt och vackert med mycket attraktivt läge. Här bedriver man i dag uthyrning av stall och ridhus med kollektiv

Läs mer

Län Jönköping Gatuadress Solhöjdsvägen 3 Kommun Eksjö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 110 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Jönköping Gatuadress Solhöjdsvägen 3 Kommun Eksjö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 110 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jönköping Gatuadress Kommun Eksjö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 110 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Charmigt hus med stor tomt med möjligheter. 25 minuter från stan och ca 4,5 mil från

Läs mer

Län Kalmar Typ Hyresfastighet Kommun Nybro Storlek 500 m2 Tillträde tidigast Gatuadress Silversparregatan 28

Län Kalmar Typ Hyresfastighet Kommun Nybro Storlek 500 m2 Tillträde tidigast Gatuadress Silversparregatan 28 Silversparregatan 28 Län Kalmar Typ Hyresfastighet Kommun Nybro Storlek 500 m2 Område Tillträde tidigast Gatuadress Silversparregatan 28 Hyresfastighet med 8 lägenheter! Nu finns det möjlighet att värva

Läs mer

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg Segersbyvägen 15 butiksfastighet eriksberg, Norsborg 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

KOMMERSIELL FASTIGHET - ÖSTHAMMAR - FILM

KOMMERSIELL FASTIGHET - ÖSTHAMMAR - FILM KOMMERSIELL FASTIGHET - ÖSTHAMMAR - FILM Fastighet Fastigheten Östhammar Film 1:20 Adress Beskrivning Kommersiell fastighet Tomt Byggnader Film Kyrkby 9, 748 92 Österbybruk. Belägen i Östhammar kommun

Läs mer

Västra Gatuadress Drottninggatan 3 Götaland Kommun Töreboda Storlek 5 rum (3 sovrum) / 170 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Drottninggatan 3 Götaland Kommun Töreboda Storlek 5 rum (3 sovrum) / 170 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Töreboda Storlek 5 rum (3 sovrum) / 170 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett unikt hus med plats för många! Aktiv Bed & Breakfast samt en aktiv butikslokal

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA - TORSBY - PRIS: 450 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

FRILIGGANDE VILLA - TORSBY - PRIS: 450 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE FRILIGGANDE VILLA - TORSBY - PRIS: 450 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Villa med renoveringsbehov Villa på Åsgatan i Torsby. 1½-plan med källare, 5 rum och kök. Garage i källaren. Bergvärme! Bra läge centralt,

Läs mer

adhusbyggnader vid Ljungvägen i Mariehamn

adhusbyggnader vid Ljungvägen i Mariehamn R adhusbyggnader vid Ljungvägen i Mariehamn 3 st parhusbyggnader inrymmande 6 st radhuslokaler som samtliga är ca 103 m2. Bostäderna är fortlöpande uthyrda och fastigheten säljs i sin helhet. Anbudsförfarande

Läs mer

Friliggande villa Södergatan 3, Glimåkra

Friliggande villa Södergatan 3, Glimåkra Friliggande villa Södergatan 3, Glimåkra SÖDERGATAN 3, GLIMÅKRA Planlösning Södergatan 3 MÄKLARENS UTLÅTANDE Prisvärd, rejäl tegelklädd 50-tals villa ca 120 m² + källare. Vattenburen el-värme. Fristående

Läs mer

Län Jämtland Gatuadress Stationsvägen 14 Kommun Berg Storlek 5 rum (4 sovrum) / 185 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Jämtland Gatuadress Stationsvägen 14 Kommun Berg Storlek 5 rum (4 sovrum) / 185 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jämtland Gatuadress Kommun Berg Storlek 5 rum (4 sovrum) / 185 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt läge men endast 3 minuters gångväg till ICA. En kopp te i kvällssolen på altanen

Läs mer

ÄNGELHOLMSVÄGEN 4 NIKLASGÅRDEN

ÄNGELHOLMSVÄGEN 4 NIKLASGÅRDEN ÄNGELHOLMSVÄGEN 4 NIKLASGÅRDEN Fastighet Fastigheten Båstad Pilen 31 Adress Ängelholmsvägen 4, 269 31 Båstad. Belägen i Båstad kommun och Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55. Beskrivning Ängelholmsvägen

Läs mer

SECOND OPINION/ FAIRNESS OPINION

SECOND OPINION/ FAIRNESS OPINION SECOND OPINION/ FAIRNESS OPINION PORTEN 16 - NORRKÖPING VALVET 1 NORRKÖPING DÖRREN 12 & 14 NORRKÖPING PLYSAREN 13 NORRKÖPING RÖKEN 12 - NORRKÖPING OKTOBER 2014 1 1 Uppdrag Av D. Carnegie & Co AB, genom

Läs mer

Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 1. Norrtälje Görla 9:20

Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 1. Norrtälje Görla 9:20 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 1 r Norrtälje Görla 9:20 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 2 Norrtälje Görla 9:20 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4 hyresgästlista...5

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Sätravägen 3 Kommun Kramfors Storlek 5 rum (4 sovrum) / 112 m² Område Docksta Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Sätravägen 3 Kommun Kramfors Storlek 5 rum (4 sovrum) / 112 m² Område Docksta Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Kramfors Storlek 5 rum (4 sovrum) / 112 m² Område Docksta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Möjlighet att renovera och få huset precis som du vill! -- Gunnel

Läs mer

Villa Lilla Brännbovägen 17, Sigtuna - Brännbo

Villa Lilla Brännbovägen 17, Sigtuna - Brännbo Villa Lilla Brännbovägen 17, Sigtuna - Brännbo Planlösning Lilla Brännbovägen 17 MÄKLARENS UTLÅTANDE Charmig tegelkädd egnahemsvilla från 1950-talet på hörntomt i det populära området Brännbo i Sigtuna.

Läs mer

Län Uppsala Gatuadress Vretvägen 36 Kommun Håbo Storlek 3 rum (2 sovrum) / 43 m² Område Vreta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Uppsala Gatuadress Vretvägen 36 Kommun Håbo Storlek 3 rum (2 sovrum) / 43 m² Område Vreta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Uppsala Gatuadress Kommun Håbo Storlek 3 rum (2 sovrum) / 43 m² Område Vreta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Sommarstuga med potential att bli permanentboende. Häggeby-Vreta är ett idylliskt

Läs mer

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT MAJ 2010 S A M M A N F A T T N I N G Värderingsobjekt: Offerdal Landön 8:2 Adress: Landön 417A, B 419A,B 421A,B 830 51 Offerdal Typ: Mindre flerbostadsfastighet

Läs mer

Siriusvägen. Mycket fräsch familjevilla! Län Norrbotten Typ Villa Kommun Kiruna Storlek 152 m2. enligt överenskommelse. tidigast

Siriusvägen. Mycket fräsch familjevilla! Län Norrbotten Typ Villa Kommun Kiruna Storlek 152 m2. enligt överenskommelse. tidigast Siriusvägen 29 Län Norrbotten Typ Villa Kommun Kiruna Storlek 152 m2 Område Gatuadress Siriusvägen 29 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Mycket fräsch familjevilla! Löpande renoverad rymlig villa

Läs mer

Rejäl villa. Rejäl villa med pendlingsläge 2 mil från Varberg och 6 mil från Göteborg. 5 rok och fristående garage. Moderniseringsbehov.

Rejäl villa. Rejäl villa med pendlingsläge 2 mil från Varberg och 6 mil från Göteborg. 5 rok och fristående garage. Moderniseringsbehov. Rejäl villa VARBERG SKÄLLÅKRA 2:8 Rejäl villa med pendlingsläge 2 mil från Varberg och 6 mil från Göteborg. 5 rok och fristående garage. Moderniseringsbehov. Pris: 1 300 000 kr eller högstbjudande Ansvarig

Läs mer

Götaland Kommun Mark Storlek 4 rum (3 sovrum) / 128 m² Tillträde tidigast

Götaland Kommun Mark Storlek 4 rum (3 sovrum) / 128 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Mark Storlek 4 rum (3 sovrum) / 128 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett trivsamt boende i lugnt och fridfullt område. -- Börje Berntsson, säljare www.hemverket.se

Läs mer

Vackert vid Vrigstadsån

Vackert vid Vrigstadsån Sävsjö Biskopsbo 1:15 För ett härligt liv på landet, en km från Vrigstad. Fastigheten kallas Lunden och är belägen i vacker omgivning med Vrigstadsån ringlande invid tomten. Fastigheten bebyggt med ett

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: :- ELLER HÖGSTBJUDANDE

FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: :- ELLER HÖGSTBJUDANDE FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 800 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Centralt belägen villa i Ekshärad Stor och mycket fräsch souterrängvilla med mängder av möjligheter! Stort vardagsrum med

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Hagbergsvägen 15

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Hagbergsvägen 15 Län Värmland Gatuadress Kommun Arvika Storlek 5 rum (3 sovrum) / 126 m² Område Degerängen Tillträde tidigast 2013-06-03 " Det bästa med detta boendet är köket och badrummet, men även att huset är lagom

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA/FRITIDSHUS - NYSKOGA - PRIS: :- ELLER HÖGSTBJUDANDE

FRILIGGANDE VILLA/FRITIDSHUS - NYSKOGA - PRIS: :- ELLER HÖGSTBJUDANDE FRILIGGANDE VILLA/FRITIDSHUS - NYSKOGA - PRIS: 475 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Hus med enskilt läge i Nyskoga, Torsby kommun Nyrenoverat hus i Nyskoga, Torsby kommun. 1½-plan med boarea på 64

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Byggnadsbeskrivning, teknisk status. 4. Taxeringsvärde 5. Förvärvskostnader 6. Finansieringsplan

Läs mer

Gatuadress Letsegården Kolonilott nr 45 Kommun Göteborg Storlek 2 rum / 28 m² Tillträde tidigast

Gatuadress Letsegården Kolonilott nr 45 Kommun Göteborg Storlek 2 rum / 28 m² Tillträde tidigast Län Västra Götaland Gatuadress Letsegården Kolonilott nr 45 Kommun Göteborg Storlek 2 rum / 28 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " En pärla till kolonistuga med öppen planlösning och stort sovloft.

Läs mer

Flakeberg Dalby 1. Län. Västra Gatuadress Flakeberg Dalby 1. Kommun Grästorp Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 167 m² Område Flakeberg Tillträde tidigast

Flakeberg Dalby 1. Län. Västra Gatuadress Flakeberg Dalby 1. Kommun Grästorp Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 167 m² Område Flakeberg Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Grästorp Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 167 m² Område Flakeberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Här kan du njuta

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FJÄLLET 17, SOLNA. Organisationsnummer 769611-4847. Som registrerats ursprungligen 2002004-10-08

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FJÄLLET 17, SOLNA. Organisationsnummer 769611-4847. Som registrerats ursprungligen 2002004-10-08 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FJÄLLET 17, SOLNA Organisationsnummer 769611-4847 Som registrerats ursprungligen 2002004-10-08 Upprättad den 2005-02-26 Denna ekonomiska plan har upprättats med

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Rone Autsarve 516

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Rone Autsarve 516 Län Gotland Gatuadress Kommun Gotland Storlek 10 rum (7 sovrum) / 450 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Stor välmående fastighet på södra Gotland. Alla stora investeringar såsom bergvärme,

Läs mer

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Torsby Åkerväg 7 Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Villa under ombyggnad! Möjlighet att förvärva en villa som är under omfattande

Läs mer

Åvägen 4. Län Uppsala Gatuadress Åvägen 4 Kommun Heby Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 110 m² Område Heby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Åvägen 4. Län Uppsala Gatuadress Åvägen 4 Kommun Heby Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 110 m² Område Heby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Uppsala Gatuadress Kommun Heby Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 110 m² Område Heby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Villa med ogenerat läge som ligger

Läs mer

Län Värmland Gatuadress Gräshoppvägen 28 Kommun Säffle Storlek 5 rum (3 sovrum) / 118 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Värmland Gatuadress Gräshoppvägen 28 Kommun Säffle Storlek 5 rum (3 sovrum) / 118 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Värmland Gatuadress Kommun Säffle Storlek 5 rum (3 sovrum) / 118 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Bra läge på hörntomt med gavelsidan åt söder. Eftermiddags- och kvällssol på baksidan

Läs mer

Län Halland Typ Villa Kommun Halmstad Storlek 58 m2 Område Oskarström Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Fredsgatan 5

Län Halland Typ Villa Kommun Halmstad Storlek 58 m2 Område Oskarström Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Fredsgatan 5 Fredsgatan 5 Län Halland Typ Villa Kommun Halmstad Storlek 58 m2 Område Oskarström Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Fredsgatan 5 Charmig villa med stor tomt! Charmig 40-tals villa på

Läs mer

Inledande information 3. Kontaktpersoner 3. bilder Sunnan 5 6. fastighetsbeskrivning sunnan 5 9. transaktionsstruktur 11. Försäljningsprocess 11

Inledande information 3. Kontaktpersoner 3. bilder Sunnan 5 6. fastighetsbeskrivning sunnan 5 9. transaktionsstruktur 11. Försäljningsprocess 11 1 INNEHÅLL Inledande information 3 bakgrund 3 Kontaktpersoner 3 SAMMANFATTNING 4 fastighetsdata 5 Driftnettoberäkning 5 bilder 6 fastighetsbeskrivning sunnan 5 9 KARTor 10 transaktionsstruktur 11 Försäljningsprocess

Läs mer

Norra Skoga Rotviken 2, Ekshärad. Belägen i Hagfors kommun och Ekshärad församling. Skattesats 35,43.

Norra Skoga Rotviken 2, Ekshärad. Belägen i Hagfors kommun och Ekshärad församling. Skattesats 35,43. BEBYGGD LANTBRUKSENHET - HAGFORS - NORRA SKOGA - PRIS: 300 000 KR ELLER HÖGSTBJUDANDE Fastighet Äganderätt Hagfors Gunnerud 1:68 o. 1:69 Adress Liten gård i Norra Skoga, Hagfors kommun. Arealer Norra Skoga

Läs mer

Torsgatan 27 B. Torsgatan 27 B. www.hemverket.se - Sida 1 av 18

Torsgatan 27 B. Torsgatan 27 B. www.hemverket.se - Sida 1 av 18 Län Västmanland Gatuadress Kommun Köping Storlek 4 rum (3 sovrum) / 119 m² Område Nyckelberget Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ljus lägenhet i ett bra område i gamla delen av Köping. Trevlig

Läs mer