Försäljningspromemoria, ver

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäljningspromemoria, ver 2011-05-09"

Transkript

1 Försäljningspromemoria, ver FÖRVALTNINGSOBJEKT - BOSTADSFASTIGHETER TOBOHOLM FASTIGHETER i KONKURS 11 FASTIGHETER I TOBO, TIERPS KOMMUN Ansvarig fastighetsmäklare - Tomas Berggren Mobil; ; Kyrkbacksvägen 8, Falun Telefon

2 Försäljningspromemoria Toboholm Fastigheter AB i konkurs, ver INNEHÅLL Förutsättningar / försäljningsprocess Prisanalys / anbudsunderlag - Objektsbeskrivning - Uthyrbara areor, hyror, drift- och underhållskostnader, taxeringsvärde m m - Prisbedömning via marknadsanalys Bilaga 1 - Hyresgästsammanställning Bilaga 2 - Karta Bilaga 3 - Bilder Ansvarig mäklare - kontaktpersoner Alla frågor rörande fastigheterna skall ställas till någon av nedanstående personer. Under inga omständigheter får personal anställd hos säljaren eller hyresgäster kontaktas utan medgivande av Ansvarig fastighetsmäklare: Tomas Berggren, Tel: Mob: e-post: Kontaktperson även Nils Spross Tel: Mob: e-post: Kyrkbacksvägen 8, Falun Telefon

3 Försäljningspromemoria Toboholm Fastigheter AB i konkurs, ver FÖRUTSÄTTNINGAR har fått i uppdrag av Toboholm Fastigheter AB i konkurs, genom konkursförvaltare advokat Bertil Wingqvist vid ADVOKATFIRMAN ABERSTEN att försälja fastigheterna Pesarby 2:107-2:112, Tobo 1:57-1:58, Pesarby 2:129, Pesarby 2:24 och Tobo 1:10, alla belägna i Tobo i Tierps kommun. Fastigheterna ägs av Toboholm Fastigheter AB i konkurs. Denna försäljningspromemorias enda syfte är att presentera fastigheterna för potentiella köpare och tjäna som underlag för mottagaren att på basis av innehållet i försäljningspromemorian lämna ett indikativt bud på fastigheterna. Denna försäljningspromemoria, och annan information som utgör en del av presentationsmaterialet avseende fastigheterna, tillhör Säljaren och och får inte kopieras eller delges andra utan skriftligt medgivande från. Försäljningspromemorian kommer att tillställas ett begränsat antal potentiella köpare av fastigheterna. Följande försäljningsvillkor gäller - Fastigheterna försäljs ur ett konkursbo. - Fastigheterna försäljs i befintligt skick med tillträde enligt överenskommelse. - Säljaren friskriver sig från allt ansvar för eventuella fel och brister i fastigheten och lämnar inga garantier. - Köparen ansvarar för egna förvärvskostnader I försäljningspromemorian nedan återfinns prisanalys/anbudsunderlag, vilka är ett försök att beskriva de ekonomiska konsekvenserna utifrån fastighetsekonomiska parametrar. Analysen görs utifrån ett scenario som enligt vår uppfattning återspeglar marknadens förväntningar vid försäljningstidpunkten. Det måste observeras att prisanalysen endast gäller med de antagna förutsättningarna och således inte inrymmer något ställningstagande eller garanti över faktisk framtida kassaflödesutveckling. Det åligger potentiella köpare att själv bedöma och ta ställning till varje enskild parameter i de utförda analysen. Nedan i prisanalysen/ anbudsunderlaget redovisas areor, utgående hyror, taxeringsvärden mm. Byggnaderna har underhålls- och moderniseringsbehov av varierande grad. Föreliggande prisanalys är en sk hypotetisk förhandsvärdebedömning. Prisanalysen nedan avser fastigheterna i färdigställd skick som om de renoverings- och underhållsarbeten av fastigheterna som behövs göra för att lyfta fastigheterna till modern och välskött standard vore färdiga samt att värdebedömningen sker utifrån marknadsmässiga parametrar gällande vid värdetidpunkten. Prisanalysen grundas på bedömda hyror och driftoch underhållskostnader samt erhållna driftnetton. Säljaren redovisar ingen bedömning av kostnaden för att åtgärda eftersatt underhåll utan det åligger varje intressent att göra egna bedömningar efter besiktning. Tanken med denna redovisning är att en spekulant på fastigheterna utifrån dessa data, kombinerat med egna analyser av redovisade data bla möjliga hyror mm samt egna bedömningar av kostnaderna för de renoverings- och underhållsarbeten mm som behöver genomföras, på ett strukturerat sätt kan göra en analys av fastigheterna värde i befintligt skick till grund för en ev budgivning. Kyrkbacksvägen 8, Falun Sida 1 (10) Telefon

4 Försäljningspromemoria Toboholm Fastigheter AB i konkurs, ver Textdelar i beskrivningen är i huvudsak sammanställda av Värderingsinstitutet Södra Norrland AB som besiktat och gjort beskrivningar över fastigheterna. har på uppdrag av fastighetsägaren sammanställt denna information. Uppgifterna i försäljningspromemorian härrör från källor som av säljaren och bedöms vara tillförlitliga. Var sig fastighetsägaren eller, eller någon av dess anställda, lämnar någon utfästelse eller garanti vad avser riktighet eller fullständighet av uppgifter som lämnas i försäljningspromemorian eller i annan information om fastigheten. Detta gäller oavsett om informationen eller uppgifterna lämnas av fastighetsägaren eller direkt av. Fastighetsägaren svarar endast för sådana garantier som uttryckligen lämnas i det köpeavtal som kommer att ingås med den slutlige förvärvaren av fastigheterna. Fastighetsägaren förbehåller sig fri prövningsrätt och rätten att när som helst och utan förklaring avbryta någon eller alla diskussioner angående avyttringen av fastigheten. Försäljningsprocess Potentiella köpare inbjuds härmed att på basis av denna Försäljningspromemoria lämna indikativa, ej bindande, bud på försäljningsobjektet/fastigheten. Intresseanmälningar emotses snarast, dock senast den 3 juni Det är till fördel om ett indikativt, eller slutligt, bud anges samtidigt. I det indikativa budet skall budgivare utgå från att: - Köpeskillingen erläggs kontant på tillträdesdagen. - Inga lån övertas. - Driftsavtal och liknande avtal är tecknade på marknadsmässiga villkor. - Fastighetens skick överensstämmer med vad som med fog kan förutsättas mot bakgrund av fastighetens ålder, värdeår, användning samt den beskrivning som lämnas i denna försäljningspromemoria. - Köparen kommer att få möjlighet att besiktiga fastigheten innan slutligt köpeavtal tecknas. De indikativa buden kommer att ligga till grund för slutförhandlingar med den eller de budgivare som lämnar högst bud. Den eller de parter som väljs ut till slutförhandling kommer att få ta del av mera detaljerad information avseende försäljningsobjektet/fastigheten. Vidare kommer ett avtalsutkast att presenteras. Det bör observeras att Säljaren ej är förpliktigad att anta något av lämnade bud. Säljaren och förbehåller sig rätten att avsluta försäljningsprocessen eller ändra i ovan beskrivna riktlinjer när som helst före undertecknandet av ett bindande överlåtelseavtal rörande försäljningsobjektet/fastigheten. Oavsett skälet till att försäljningsprocessen avbryts eller ändras skall respektive anbudsgivare själv svara för de kostnader som uppkommit i samband med utvärderingen av försäljningsobjektet/fastigheten. Kyrkbacksvägen 8, Falun Sida 2 (10) Telefon

5 Anbudsunderlag/prisanalys 11 fastigheter i Tobo, Tierp kommun Toboholm Fastigheter AB i konkurs, ver OBJEKTSFAKTA Denna prisanalys utgör del av en försäljningspromemoria upprättad inför försäljning av föreliggande fastigheter och gäller endast under de förutsättningar och villkor som redovisas i beskrivningen av försäljningspromemorians förutsättningar. Textdelar i beskrivningen är i huvudsak hämtade från beskrivningar sammanställda av Värderingsinstitutet Södra Norrland AB. Försäljningsobjektet utgörs av 11 st mindre bostadshyresfastigheter belägna i Tobo, ca 15 km sydost om Tierp. Fastigheterna ägs av Toboholm Fastigheter AB i konkurs Orten Tierps kommun i norra Uppland har ca invånare varav ca är boende inom centralorten Tierp. Befolkningsutvecklingen har under 2000-talet varit svagt ökande vissa år och svagt minskande andra år (+ 81 pers år 2010). Tobo är en mindre tätort, ca 15 km sydost om Tierp, med knappt 600 invånare. Totalt antal invånare i Tegelsmora församling är ca Större företag i Tobo är Munters Europé AB och däckgrossisten Europadäck. Tobo har bra pendlingsmöjligheter till Uppsala (ca 25 min) och Gävle (ca 35 min) genom att Upptåget har hållplats på orten. Bostadshyresmarknaden på orten domineras av det kommunala bostadsföretaget Tierps-byggen AB som har totalt ca lägenheter i kommunen varav ca 50 i Tobo. Den privata aktören Svalan Fastigheter AB har ca 30 lägenheter i Tobo. I dagsläget finns i princip inget utbud av hyreslediga bostadslägenheter i Tobo. Försäljningsobjekten - kort sammanfattning Vid Skolvägen 2-16 finns 8 st fastigheter Pesarby 2:107-2:112, Tobo 1:57-1:58 och Pesarby 2:129 som var och en är bebyggda med ett äldre flerbostadshus, f d bruksbostäder som byggdes om och renoverades 1980-tal. Byggnaderna är tekniskt och standardmässigt likartade och innehåller tillsammans 39 st lägenheter med sammanlagd boarea m2. Byggnaderna har underhålls- och moderniseringsbehov. Samtliga lägenheter utom en är uthyrda. Fastigheten Tierp Pesarby 2:129 är bebyggd med 5 st uthuslängor och 2 st garage. I en av uthuslängorna finns tvättstuga, i övrigt innehåller dessa byggnader lägenhetsförråd. Fastigheten Tobo 1:10 vid Bruksgatan 11 är bebyggd med ett flerbostadshus, uppfört 1943, innehållande 6 st lägenheter med sammanlagd boarea 512 m2. Därutöver finns en outhyrd källarlokal, ca 25 m2. Byggnaden har underhålls- och moderniseringsbehov. Samtliga lägenheter är uthyrda. Fastigheten Pesarby 2:24 vid Villavägen 20 är bebyggd med ett flerbostadshus, uppfört 1943, innehållande 4 st lägenheter med sammanlagd boarea 218 m2. Därutöver har påbörjats rivning/ombyggnad av ytterligare en lägenhet på vindsvåningen. Byggnaden har underhålls- och moderniseringsbehov. Samtliga lägenheter är uthyrda. Kyrkbacksvägen 8, Falun Sida 3 (10) Telefon

6 Anbudsunderlag/prisanalys 11 fastigheter i Tobo, Tierp kommun Toboholm Fastigheter AB i konkurs, ver Tabell Försäljningsobjekten - kort sammanfattning Fastighets- Adress Kommun Hyra Antal Uthyrbar area Tomtbeteckning Pantbrev inkl/ bostads Bostäder Lokaler area Antal Summa exkl lgh kvm tkr värme Tierp Tobo 1:57 Skolvägen 16 Tierp x) Tierp Tobo 1:58 Skolvägen 14 Tierp x) Tierp Pesarby 2:107 Skolvägen 12 Tierp xx) Tierp Pesarby 2:108 Skolvägen 10 Tierp xx) Tierp Pesarby 2:109 Skolvägen 8 Tierp x) Tierp Pesarby 2:110 Skolvägen 6 Tierp x) Tierp Pesarby 2:111 Skolvägen 4 Tierp x) Tierp Pesarby 2:112 Skolvägen 2 Tierp x) Tierp Pesarby 2:129 Skolvägen 1 Tierp x) Summa Skolvägen Tierp Pesarby 2:24 Villavägen 20 Tierp xx) Tierp Tobo 1:10 Bruksgatan 11 Tierp xx) Totalsumma x) Lägenheter uthyres exkl värme, dvs med sk kallhyra xx) Lägenheter uthyres inkl värme, dvs med sk varmhyra Objektsbeskrivning Byggnader - Skolvägen 2-16 Var och en av fastigheterna Tierp Tobo 1:57-1:58 och Tierp Pesarby 2:107-2:112 är bebyggda med ett flerbostadshus uppfört i 1 ¾ våningsplan utan källare. Byggnaderna är tekniskt och standardmässigt lika, skillnaderna är i första hand avseende planlösning och lägenhetsindelning. Byggår talets början, ombyggnad/renovering 1980-tal. Grundläggning via torpargrund. Grundmurar av betong. Stomme av tegel. Bjälklag av trä. Fasader är putsade. Yttertak är täckt med plåt. Fönster är tvåglas resp treglas. Uppvärmning via elradiatorer på hyresgästens mätning, el VVB för varje hus. Undantag för Tierp Pesarby 2:107 och 2:108 som har vattenburet radiatorsystem anslutet till elpanna. Ventilation via självdrag. Anslutningar som el, vatten och avlopp är anslutet till allmänt ledningsnät. Planlösning; varje hus innehåller 4-6 st lägenheter av varierande storlek. Lägenhetsstandard med huvudsakligen modern köksinredning, elspis, fläkt, kyl/frys. Badrum har plastmatta på golv och väggar, badkar alt dusch. Någon enstaka har kakel-klinker. Skolvägen Skolvägen 2 Brister/investeringsbehov; Fasader m m, hängrännor o stuprör, värmeanläggning (elpanna) i två hus, varmvattenberedare, div moderniseringsbehov inom lägenheter inkl utbyte elradiatorer. Skolvägen 12 Kyrkbacksvägen 8, Falun Sida 4 (10) Telefon

7 Anbudsunderlag/prisanalys 11 fastigheter i Tobo, Tierp kommun Toboholm Fastigheter AB i konkurs, ver Övriga byggnader (belägna å Tierp Pesarby 2:129) 5 st uthuslängor uppförda i tegel/puts resp trä med plåttak. En av längorna innehåller tvättstuga utrustad med 3 st tvättmaskiner, torktumlare, elmangel. Torkrum med avfuktare. Klinker på golv, målad puts på väggar. I övrigt innehåller uthuslängorna lägenhetsförråd. 2 st garagebyggnader med vardera tre bilplatser. En f d verkstadsbyggnad. Samtliga byggnader har underhållsbehov. Uthus på Pesarby 2:129 Byggnad Bruksgatan 11 På fastigheten Tierp Tobo 1:10 finns uppfört ett flerbostadshus i 2½ våningsplan + källarvåning. Byggår Grundläggning via betongsulor. Grundmurar av betongsten. Stomme av lättbetong. Bjälklag av betong/trä. Fasader är putsade. Yttertak är täckt tegelpannor. Fönster är tvåglas. Uppvärmning via vattenburet radiatorsystem anslutet till oljepanna från 1992, + elpatron, oljetank i källare. Ventilation via självdrag. Anslutningar som el, vatten och avlopp är anslutet till allmänt ledningsnät. Bruksgatan 11 Planlösning; källarvåning innehåller tvättstuga, torkrum, pannrum, lägenhetsförråd, 2 st garage, lokal ca 25 m2. Bottenvåning innehåller 2 st lägenheter på 4 rok + badrum, våning 1 tr innehåller 2 st lägenheter på 4 rok + badrum, våning 2 tr innehåller 2 st lägenheter 2 rok + badrum. Tvättstuga med tvättmaskin, torktumlare, äldre tvättmaskin, centrifug. Lägenhetsstandard med halvmodern resp modern köksinredning, elspis, fläkt, kyl/frys. äldre standard i de flesta badrum, några har renoverats med klinker/kakel. balkong till samtliga lägenheter. Brister/investeringsbehov; Yttertak och fasader, fuktinträngning i grundmurar, värmeanläggning. Byggnad Villavägen 20 På fastigheten Tierp Pesarby 2:24 finns uppfört ett flerbostadshus i 2½ våningsplan + källarvåning. Byggår Grundläggning via betongsulor. Grundmurar av betong/betongsten. Stomme av trä. Bjälklag av trä. Fasader är putsade. Yttertak är täckt med tegelpannor. Fönster av tvåglas. Uppvärmning sker via vattenburet radiatorsystem anslutet till oljepanna från 1976, med oljetank i källare. Ventilation via självdrag. Anslutningar som el, vatten och avlopp är anslutet till allmänt ledningsnät. Villavägen 20 Kyrkbacksvägen 8, Falun Sida 5 (10) Telefon

8 Anbudsunderlag/prisanalys 11 fastigheter i Tobo, Tierp kommun Toboholm Fastigheter AB i konkurs, ver Planlösning: källarvåning innehåller tvättstuga, pannrum, lägenhetsförråd, wc, dusch. bottenvåning innehåller 2 st lägenheter 2 rok + wc (dusch i kv). våning 1 tr innehåller 2 st lägenheter 2 rok + badrum och vindsvåning 2 tr innehåller utriven lägenhet, ca 60 m2. Tvättstuga med tvättmaskin, torktumlare, äldre tvättmaskin. Lägenhetsstandard: halvmodern köksinredning, elspis, fläkt, kyl/frys, badrum har klinker och kakel av äldre årgång. Det finns balkong till samtliga lägenheter. Brister/investeringsbehov Yttertak och fasader, fuktinträngning i grundmurar, värmeanläggning. Villavägen 20 Övriga byggnader Friliggande kallgarage i trä med eternittak, två bilplatser. Sämre skick. Planförhållanden Tierp Tobo 1:57-1:58 och Tierp Pesarby 2:107-2:112 För området gäller detaljplan (f d byggnadsplan) Tierp Tobo 1:10 För området gäller detaljplan (f d byggnadsplan) Tierp Pesarby 2:24 För området gäller detaljplan (f d byggnadsplan) Servitut Tierp Tobo 1:57-1:58 och Tierp Pesarby 2:107-2:112 Var och en av fastigheterna belastas av följande servitut, se vidare fds-utdrag. Last: vägar-avtalsservitut, avloppsledning-avtalsservitut, lastningsbrygga mm-avtalsservitu Dessutom belastas Tierp Tobo 1:57 och 1:58 av följande servitut: Last: kraftledning- avtalsservitut Tierp Pesarby 2:112 har följande förmånsservitut: Förmån: vatten och avlopp-ledningsrätt Tierp Tobo 1:10 Last: lastningsbrygga mm-avtalsservitut, avloppsledning-avtalsservitut, vägar-avtalsservitut Tierp Pesarby 2:24 Last: vägar-avtalsservitut, avloppsledning-avtalsservitu Kyrkbacksvägen 8, Falun Sida 6 (10) Telefon

9 Anbudsunderlag/prisanalys 11 fastigheter i Tobo, Tierp kommun Toboholm Fastigheter AB i konkurs, ver AREOR, UTGÅENDE OCH BEDÖMDA HYROR SAMT DoUH-KOSTN Enligt erhållen aviseringslista för april 2011 är byggnaderna är uthyrd enligt tabell nedan och hyressammanställning, bilaga 1. I tabellen nedan redovisas debiterad utgående hyra samt bedömd marknadsmässig hyra för bostäderna och lokalerna efter renovering/ modernisering. Fastigheterna Pesarby 2:107-2:112, Tobo 1:57-1:58 och Pesarby 2:129 är belägna Skolvägen 2-16 inom Tobo centrumbebyggelse och utgöres av f d bruksbostäder härrörande från 1900-talets början. Byggnaderna är ombyggda och renoverade under 1980-talet, bl a inreddes de flesta av vindsvåningarna då. I dagsläget är endast en lägenhet outhyrd. De åtta husen innehåller tillsammans 39 st lägenheter med sammanlagd läg.yta kvm. Av den totala ytan uthyres 30 lägenheter på kvm exkl värme, dvs uppvärmning sker via elradiatorer på hyresgästens mätning. De återstående nio lägenheterna med en yta på 793 kvm återfinns på Skolvägen 10 och 12 (Tierp Pesarby 2:107 och 2:108) och har vattenburet radiatorsystem anslutet till elpanna där fastighetsägaren står för uppvärmningen och hyran är inklusive värme. Faktiska hyresintäkter är tkr, vilket motsvarar ca 499 kr/kvm. Snitthyran är 474 kr per m2 exkl värme och 573 kr per m2 inkl värme. Fastigheten Tierp Tobo 1:10 -Faktiska hyresintäkter för 537 kvm är ca 286 tkr kr inkl värme (= 532 kr/kvm). Fastigheten Tierp Pesarby 2:24 - Faktiska hyresintäkter för 218 kvm är ca 128 tkr kr inkl värme, (= 586 kr/kvm). Totalt debiteras för närvarande, enligt redovisning i tabell nedan och i bilaga 1, en hyra på tkr. Hyresjustering har enligt uppgift ej skett under de senaste 3-4 åren p g a eftersatt underhåll mm. För att illustrera ett sk hypotetiskt förhandsvärde, dvs ett möjligt scenario om hur en fastighetskalkyl/prisanalys kan se ut om en ny fastighetsägare lägger ner renoverings- och underhållskostnader och genomför de underhålls- och moderniseringsåtgärder som behövs för att lyfta fastigheterna till modern och välskött standard redovisas nedan en prisanalys som utgår från en genomsnittlig bedömd hyresnivå, på marknadsmässiga grunder, efter genomförda underhålls- och moderniseringsåtgärder till ca Lägenheter exkl värme Lägenheter inkl värme Summa kvm x 675 kr/kvm = kr kvm x 750 kr/kvm = kr kvm x 704 kr/kvm = kr I tabellen redovisas även bedömd drift- och underhållskostnad, även den uppskattad efter genomförda underhålls- och moderniseringsåtgärder. På erfarenhetsmässiga grunder bedöms DoU-kostnaderna enligt följande: Lägenheter exkl värme 300 kr/kvm och lägenheter inkl värme 375 kr/kvm. Lokaltyp Total Uthyrda areor Outhyrd area Långsiktig DoUh area Utgående hyra 1) Marknadshyra Marknadshyra Bedömd kvm Area kvm tkr kr/kvm tkr kr/kvm Area kvm tkr kr/kvm tkr kr/kvm Bostäder, 1 rok Bostäder, 2 rok Bostäder, 3 rok Bostäder, 4 rok Bostäder, >=5 rok Lokal Garage P-plats Summa: ) Hyra för kontrakt gällande vid värdetidpunkten utslaget på helårsbasis. Se bifogad kontraktsredovisning (bilaga 1) Vakansgrad: 3% av arean, 5% av utgående hyran 3% av marknadshyran Kyrkbacksvägen 8, Falun Sida 7 (10) Telefon

10 Anbudsunderlag/prisanalys 11 fastigheter i Tobo, Tierp kommun Toboholm Fastigheter AB i konkurs, ver Lägenhetsfördelning, antal bostadslägenheter Fastighet Antal Andel % Summa Snitt Yta bostäder yta yta (kvm) (kvm) 1 rum o Kök 16 33% rum o Kök 13 27% rum o Kök 15 31% rum o Kök 4 8% rum o Kök 1 2% Summa % Lägenhetsfördelning, antal 1 rum o Kök 2 rum o Kök 3 rum o Kök 4 rum o Kök 5 rum o Kök Kontraktsanalys En detaljerad redovisning av föreliggande hyreskontrakt finns i bilaga 1. I tabeller nedan görs sammanställningar utifrån dessa. Antal Antal Area Area Genom- Hyra Hyra Genomsnittlig Lokaltyp bostäder lokaler bostäder lokaler snittlig bostäder lokaler hyra, kr/kvm (kvm) (kvm) area, kvm tkr tkr Uthyrda Bostäder, 1 rok Bostäder, 2 rok Bostäder, 3 rok Bostäder, 4 rok Bostäder, >=5 rok Garage Summa uthyrda Vakanta Bostäder, 3 rok Lokal Förråd Övrigt (utan area) Garage Summa vakanta Totalt Totalt, %-andel 99% 1% 98% 2% Drift- och underhållskostnader Uppgift om faktiska drift- och underhållskostnader har ej erhållits. Kyrkbacksvägen 8, Falun Sida 8 (10) Telefon

11 Anbudsunderlag/prisanalys 11 fastigheter i Tobo, Tierp kommun Toboholm Fastigheter AB i konkurs, ver Taxeringsvärde och fastighetsskatt 2010 års taxeringsvärden enligt följande: Typkod Byggnads Mark Totalt värde Bostäder Lokaler värde värde Tierp Tobo 1: Tierp Tobo 1: Tierp Pesarby 2: Tierp Pesarby 2: Tierp Pesarby 2: Tierp Pesarby 2: Tierp Pesarby 2: Tierp Pesarby 2: Tierp Pesarby 2: Summa Skolvägen Tierp Pesarby 2: Tierp Tobo 1: Totalsumma Fastighetsskatt: I tabellen redovisas utgående nettoskatt efter avdrag för tillägg från hyresgäster År 2011 Bostäder 31 Lokaler, brutto 1 För bostäder i hyreshus har fastighetsskatten beräknas utifrån en skattesats om 0,4 %. För lokaldelen beräknas fastighetsskatten utifrån en skattesats om 1,0 %. Summa 32 Kyrkbacksvägen 8, Falun Sida 9 (10) Telefon

12 Anbudsunderlag/prisanalys 11 fastigheter i Tobo, Tierp kommun Toboholm Fastigheter AB i konkurs, ver PRISBEDÖMNING VIA MARKNADSANALYS Föreliggande prisanalys är en sk hypotetisk förhandsvärdebedömning Föreliggande prisanalys är en sk hypotetisk förhandsvärdebedömning. Bedömt priset nedan avser fastigheten i färdigställd skick som om de renoverings- och underhållsarbeten av fastigheterna som behövs göra för att lyfta fastigheterna till modern och välskött standard vore färdiga samt att värdebedömningen sker utifrån marknadsmässiga parametrar gällande vid värdetidpunkten. Nedan redovisas driftnettot utifrån ovan redovisade bedömda hyror och kostnader. I kalkylen har antagits en marknadsmässig genomsnittlig direktavkastning för bostäder och p-pl samt lokaler samt en långsiktig vakans för bostäderna, garage och lokalerna. Direktavkastningskravet för bostadsfastigheter återfinns enligt Värderingsinstitutet i Södra Norrlands AB:s bedömning i nivån ca 7,5 8,5 %. Tanken med denna redovisning är att en spekulant på fastigheterna utifrån dessa data kombinerat med egna analyser av redovisade data, bla möjliga hyror mm samt egna bedömningar av kostnaderna för de renoverings- och underhållsarbeten mm som behöver genomföras, på ett strukturerat sätt kan göra en analys av fastigheterna värde i befintligt skick till grund för en ev budgivning. Nettokapitaliseringsmetod tkr kr/kvm + Marknadshyra, fullt uthyrt Bedömd marknadsmässig vakans (5 %) Drift- och underhållskostnad Fastighetsskatt Driftnetto Nettokapitaliseringsprocent 8,00% Okorrigerat marknadsvärde Avrundning Bedömt pris, förhandsvärde efter renoveringar tkr -32 tkr tkr Fastighetsskatt räknas på full skattesats, bostäder = 0,4 % på 0 tkr, lokal = 1 % på 0 tkr, Areametod, kan ses som konsekvensanalys av nettokapitaliseringsmetod ovan. Area pris Areatyp kvm kr/kvm tkr Bostäder, 1 rok Bostäder, 2 rok Bostäder, 3 rok Bostäder, 4 rok Bostäder, >=5 rok Lokal Garage Summa/snitt Bedömt pris (areametod) Bedömt pris, förhandsvärde efter renoveringar tkr Kyrkbacksvägen 8, Falun Sida 10 (10) Telefon

13 Bilaga 1 Anbudsunderlag/prisanalys 11 fastigheter i Tobo, Tierp kommun Toboholm Fastigheter AB i konkurs, ver HYRESGÄSTFÖRTECKNING Utgående hyra 2011 Area Uppvärm- Efter renovering Bedömd Fastighet Adress Lokaltyp Hyresgäst (ej skatt och rabatt) ning marknadshyra 2011 (kvm) (Tkr) (Kr/kvm) (Tkr) (Kr/kvm) Tobo 1:57 Skolvägen 16 Bostäder, 1 rok 1 rok, Johansson, Simon Mats Egen elmätare *) Tobo 1:57 Skolvägen 16 Bostäder, 1 rok 1 rok, Lundin, Berit/Berg, Jostein Egen elmätare *) Tobo 1:57 Skolvägen 16 Bostäder, 1 rok 1 rokv, Brandén, Christoffer Egen elmätare *) Tobo 1:57 Skolvägen 16 Bostäder, 1 rok 1 rokv, Olsson, Nils Lars-Erik Egen elmätare *) Tobo 1:57 Skolvägen 16 Bostäder, 2 rok 2,5 rokv, Kaeongam, Ratchani/Hedens Egen elmätare *) Tobo 1:57 Skolvägen 16 Bostäder, 3 rok 3 rok, Rogulla, Katrin Egen elmätare *) Summa Tobo 1: Tobo 1:58 Skolvägen 14 Bostäder, 1 rok 1 rok, Adibi, Danyal Egen elmätare *) Tobo 1:58 Skolvägen 14 Bostäder, 1 rok 1 rok, Bodin, Stefan Egen elmätare *) Tobo 1:58 Skolvägen 14 Bostäder, 1 rok 1 rok, Holmlander, Kjell Ingvar Egen elmätare *) Tobo 1:58 Skolvägen 14 Bostäder, 1 rok 1 rok, Lindström, Robin Egen elmätare *) Tobo 1:58 Skolvägen 14 Bostäder, 3 rok 3 rok, Stangelmayer, Birgitta Egen elmätare *) Tobo 1:58 Skolvägen 14 Bostäder, 3 rok 3 rok, Torell, Jan Magnus Egen elmätare *) Summa Tobo1: Pesarby 2:107 Skolvägen 12 Bostäder, 2 rok 2,5 rok, Lundahl, Mikael Ingår **) Pesarby 2:107 Skolvägen 12 Bostäder, 3 rok 3 rok, Behrendtz, Birgitta Ingår **) Pesarby 2:107 Skolvägen 12 Bostäder, 3 rok 3 rok, Eriksson, Eva Katarina Ingår **) Pesarby 2:107 Skolvägen 12 Bostäder, 3 rok 3 rok, Nilsson, Inga-Lill / Karl Erik W Ingår **) Pesarby 2:107 Skolvägen 12 Garage, Eriksson, Eva Katarina Ingår **) 1 0 Pesarby 2:107 Skolvägen 12 Garage, Lundahl, Mikael Ingår **) 1 0 Pesarby 2:107 Skolvägen 12 Garage, outhyrd, Vakant parkeringsplats Ingår **) 1 0 Pesarby 2:107 Skolvägen 12 Garage, outhyrd, Vakant parkeringsplats Ingår **) 1 0 Summa Pesarby 2: Pesarby 2:108 Skolvägen 10 Bostäder, 1 rok 1 rok, Kämpestad, Mattias Ingår **) Pesarby 2:108 Skolvägen 10 Bostäder, 2 rok 2 rok, Englund, Roger Ingår **) Pesarby 2:108 Skolvägen 10 Bostäder, 3 rok 3 rok, Abdi, Jusuf Mohamed Ingår **) Pesarby 2:108 Skolvägen 10 Bostäder, 3 rok 3 rok, Jorlin, Camilla Mary Maria Ingår **) Pesarby 2:108 Skolvägen 10 Bostäder, 3 rok 3 rok, Kjellström, Birgitta Ingår **) Pesarby 2:108 Skolvägen 10 Garage, outhyrd, Vakant Hus Ingår **) Pesarby 2:108 Skolvägen 10 Garage, outhyrd, Vakant parkeringsplats Ingår **) Summa Pesarby 2: Pesarby 2:109 Skolvägen 8 Bostäder, 1 rok 1,5 rok, Jansson, Alf Egen elmätare *) Pesarby 2:109 Skolvägen 8 Bostäder, 3 rok 3 rok, Eklund, Lars-Göran Egen elmätare *) Pesarby 2:109 Skolvägen 8 Bostäder, 3 rok 3 rok, Lagerstedt, Veronica Egen elmätare *) Pesarby 2:109 Skolvägen 8 Bostäder, 3 rok 3,5 rok, Lindström, Petter Egen elmätare *) Summa Pesarby 2: Pesarby 2:110 Skolvägen 6 Bostäder, 1 rok 1 rok, Nygren, Alexander Egen elmätare *) Pesarby 2:110 Skolvägen 6 Bostäder, 1 rok 1,5 rok, Kjettselberg, Annika Egen elmätare *) Pesarby 2:110 Skolvägen 6 Bostäder, 2 rok 2 rok, Bellander, Jansson Kelly Egen elmätare *) Pesarby 2:110 Skolvägen 6 Bostäder, 2 rok 2 rok, Eriksson, Helena/Jessica Johans Egen elmätare *) Pesarby 2:110 Skolvägen 6 Bostäder, 3 rok 3,5 rok, Hylla, Charlotta Egen elmätare *) Summa Pesarby 2: Pesarby 2:111 Skolvägen 4 Bostäder, 1 rok 1 rok, Gårdtjärner, Henne, Maria Egen elmätare *) Pesarby 2:111 Skolvägen 4 Bostäder, 1 rok 1 rok, Hylla, Nova Egen elmätare *) Pesarby 2:111 Skolvägen 4 Bostäder, 2 rok 2,5 rok, Borgstam, Stina Egen elmätare *) Pesarby 2:111 Skolvägen 4 Bostäder, 2 rok 2,5 rok, Eriksson, Jan Egen elmätare *) Pesarby 2:111 Skolvägen 4 Bostäder, 3 rok, outhy3 rok, Vakant, Hus Egen elmätare *) Summa Pesarby 2: Pesarby 2:112 Skolvägen 2 Bostäder, 1 rok 1 rok, Wallin, Torbjörn Egen elmätare *) Pesarby 2:112 Skolvägen 2 Bostäder, 1 rok 1,5 rok, Söderman, Mats Egen elmätare *) Pesarby 2:112 Skolvägen 2 Bostäder, 3 rok 3,5 rok, Salestedt, Susanna Egen elmätare *) Pesarby 2:112 Skolvägen 2 Bostäder, >=5 rok 5 rok, Olsson, Lars-Åke / Ek Gunilla Egen elmätare *) Pesarby 2:112 Skolvägen 2 Garage, Eklund, Lars-Göran Egen elmätare *) 2 0 Pesarby 2:112 Skolvägen 2 Garage, Lindström, Petter Egen elmätare *) 2 0 Pesarby 2:112 Skolvägen 2 Garage, Torell, Jan Magnus Egen elmätare *) 6 0 Pesarby 2:112 Skolvägen 2 Garage, outhyrd, Vakant garage Egen elmätare *) 1 0 Pesarby 2:112 Skolvägen 2 Garage, outhyrd, Vakant garage Egen elmätare *) 1 0 Summa Pesarby 2: Kyrkbacksvägen 8, Falun Sida 1 Telefon

14 Bilaga 1 Anbudsunderlag/prisanalys 11 fastigheter i Tobo, Tierp kommun Toboholm Fastigheter AB i konkurs, ver HYRESGÄSTFÖRTECKNING Utgående hyra 2011 Area Uppvärm- Efter renovering Bedömd Fastighet Adress Lokaltyp Hyresgäst (ej skatt och rabatt) ning marknadshyra 2011 (kvm) (Tkr) (Kr/kvm) (Tkr) (Kr/kvm) Pesarby 2:129 Skolvägen 1 Förråd, outhyrd, Vakant, Hus 35? 0 0 Ouppvärmt 0 0 Pesarby 2:129 Skolvägen 1 Förråd, outhyrd, Vakant, Hus 35? 0 0 Ouppvärmt 0 0 Pesarby 2:129 Skolvägen 1 Förråd, outhyrd, Vakant, Hus 35? 0 0 Ouppvärmt 0 0 Pesarby 2:129 Skolvägen 1 Förråd, outhyrd, Vakant, Hus 35? 0 0 Ouppvärmt 0 0 Pesarby 2:129 Skolvägen 1 Förråd, outhyrd, Vakant, Hus 35? 0 0 Ouppvärmt 0 0 Pesarby 2:129 Skolvägen 1 Förråd, outhyrd, Vakant, Hus 35? 0 0 Ouppvärmt 0 0 Pesarby 2:129 Skolvägen 1 Förråd, outhyrd, Vakant, Hus 35? 0 0 Ouppvärmt 0 0 Pesarby 2:129 Skolvägen 1 Förråd, outhyrd, Vakant, Hus 35? 0 0 Ouppvärmt 0 0 Pesarby 2:129 Skolvägen 1 Förråd, outhyrd, Vakant, Hus 35? 0 0 Ouppvärmt 0 0 Pesarby 2:129 Skolvägen 1 Förråd, outhyrd, Vakant, Hus 35? 0 0 Ouppvärmt 0 0 Pesarby 2:129 Skolvägen 1 Förråd, outhyrd, Vakant, Hus 35? 0 0 Ouppvärmt 0 0 Pesarby 2:129 Skolvägen 1 Förråd, outhyrd, Vakant, Hus 35? 0 0 Ouppvärmt 0 0 Tobo 1:10 Bruksgatan 11 Bostäder, 2 rok 2 rok, Larsson, Ulla-Pia Ingår **) Tobo 1:10 Bruksgatan 11 Bostäder, 2 rok 2 rok, Moberg, Rolf Ingår **) Tobo 1:10 Bruksgatan 11 Bostäder, 4 rok 4 rok, Spännare, Britta Ingår **) Tobo 1:10 Bruksgatan 11 Bostäder, 4 rok 4 rok, Söderström, Olle Ingår **) Tobo 1:10 Bruksgatan 11 Bostäder, 4 rok 4 rok, Vallin, Sture Ingår **) Tobo 1:10 Bruksgatan 11 Bostäder, 4 rok 4 rok, Åkerlund, Bo Ragnar Ingår **) Tobo 1:10 Bruksgatan 11 Garage, Vallin, Sture Ingår **) 3 Tobo 1:10 Bruksgatan 11 Lokal, outhyrd lokal, Vakant, Hus Ingår **) Summa Tobo 1: Pesarby 2:24 Villavägen 20 Bostäder, 2 rok 2 rok + badrum, Fredriksson, Åke Ingår **) Pesarby 2:24 Villavägen 20 Bostäder, 2 rok 2 rok + badrum, Karlsson, Karl-Johan Ingår **) Pesarby 2:24 Villavägen 20 Bostäder, 2 rok 2 rok + wc, Karlsson, Eive Ingår **) Pesarby 2:24 Villavägen 20 Bostäder, 2 rok 2 rok + wc, Karlsson, Per Olov Ingår **) Pesarby 2:24 Villavägen 20 Garage, outhyrd, Vakant, Hus Ingår **) 1 Pesarby 2:24 Villavägen 20 Garage, outhyrd, Vakant, Hus Ingår **) 1 Summa Pesarby 2: Totalt Enligt erhållen aviseringslista för april 2011 är byggnaderna är uthyrd enligt tabell ovan. I tabellen ovan redovisas debiterad utgående hyra samt bedömd marknadsmässig hyra för bostäderna och lokalerna efter renovering/ modernisering. Fastigheterna Pesarby 2:107-2:112, Tobo 1:57-1:58 och Pesarby 2:129 är belägna Skolvägen 2-16 inom Tobo centrumbebyggelse och utgöres av f d bruksbostäder härrörande från 1900-talets början. Byggnaderna är ombyggda och renoverade under 1980-talet, bl a inreddes de flesta av vindsvåningarna då. I dagsläget är endast en lägenhet outhyrd. De åtta husen innehåller tillsammans 39 st lägenheter med sammanlagd läg.yta kvm. Av den totala ytan uthyres 30 lägenheter på kvm exkl värme, dvs uppvärmning sker via elradiatorer på hyresgästens mätning. De återstående nio lägenheterna med en yta på 793 kvm återfinns på Skolvägen 10 och 12 (Tierp Pesarby 2:107 och 2:108) och har vattenburet radiatorsystem anslutet till elpanna där fastighetsägaren står för uppvärmningen och hyran är inklusive värme. Faktiska hyresintäkter är tkr, vilket motsvarar ca 499 kr/kvm. Snitthyran är 474 kr per m2 exkl värme och 573 kr per m2 inkl värme. Fastigheten Tierp Tobo 1:10 -Faktiska hyresintäkter för 537 kvm är ca 286 tkr kr inkl värme (= 532 kr/kvm). Fastigheten Tierp Pesarby 2:24 - Faktiska hyresintäkter för 218 kvm är ca 128 tkr kr inkl värme, (= 586 kr/kvm). Totalt debiteras för närvarande, enligt redovisning i tabell ovan, en hyra på tkr. Hyresjustering har enligt uppgift ej skett under de senaste 3-4 åren p g a eftersatt underhåll mm. För att illustrera ett sk hypotetiskt förhandsvärde, dvs ett möjligt scenario om hur en fastighetskalkyl/prisanalys kan se ut om en ny fastighetsägare lägger ner renoverings- och underhållskostnader och genomför de underhålls- och moderniseringsåtgärder som behövs för att lyfta fastigheterna till modern och välskött standard redovisas nedan en prisanalys som utgår från en genomsnittlig bedömd hyresnivå, på marknadsmässiga grunder, efter genomförda underhålls- och moderniseringsåtgärder till ca Lägenheter exkl värme Lägenheter inkl värme Summa kvm x 675 kr/kvm = kr kvm x 750 kr/kvm = kr kvm x 704 kr/kvm = kr Kyrkbacksvägen 8, Falun Sida 2 Telefon

15 11 FASTIGHETER I TOBO Sida 1 (1) Kyrkbacksvägen Falun Telefon Internet

16 11 FASTIGHETER I TOBO Sida 1 (1) Kyrkbacksvägen Falun Telefon Internet

17 11 FASTIGHETER I TOBO Fastighetskarta - Skolvägen Fastighetskarta - Bruksgatan 11 -Tobo 1:10 Sida 1 (2) Kyrkbacksvägen Falun Telefon Internet

18 FORTS 11 FASTIGHETER I TOBO Fastighetskarta - Villavägen 20 - Pesarby 2:24 Sida 2 (2) Kyrkbacksvägen Falun Telefon Internet

19 9 FASTIGHETER I TOBO - SKOLVÄGEN 2-16 Skolvägen 2 Skolvägen 2 Skolvägen 4 Skolvägen 4 Skolvägen 6 Skolvägen 6 Sida 1 (6) Kyrkbacksvägen Falun Telefon Internet

20 FORTS 9 FASTIGHETER I TOBO - SKOLVÄGEN 2-16 Skolvägen 8 Skolvägen 8 Skolvägen 10 norrut Skolvägen 10 Skolvägen 10 Skolvägen 12 söderut Sida 2 (6) Kyrkbacksvägen Falun Telefon Internet

21 FORTS 9 FASTIGHETER I TOBO - SKOLVÄGEN 2-16 Skolvägen 12 Skolvägen 12 Skolvägen 14 Skolvägen 14 Skolvägen 16 Skolvägen 16 Sida 3 (6) Kyrkbacksvägen Falun Telefon Internet

22 FORTS 9 FASTIGHETER I TOBO - SKOLVÄGEN 2-16 Pesarby 2:129 med uthus Pesraby 2:129 garage Pesarby 2:129 tvättstuga mittemot 10:an Pesarby 2:129 mittemot 16 Skolvägen 2 Skolvägen 4 Sida 4 (6) Kyrkbacksvägen Falun Telefon Internet

23 FORTS 9 FASTIGHETER I TOBO - SKOLVÄGEN 2-16 Skolvägen 4 Skolvägen 4 Skolvägen 10 Skolvägen 10 Skolvägen 10 Skolvägen 12 Sida 5 (6) Kyrkbacksvägen Falun Telefon Internet

24 FORTS 9 FASTIGHETER I TOBO - SKOLVÄGEN 2-16 Skolvägen 12 Skolvägen 14 Skolvägen 16 Skolvägen 16 Sida 6 (6) Kyrkbacksvägen Falun Telefon Internet

25 BILDER TIERP TOBO 1:10 - BRUKSGATAN 11 Bruksgatan 11 -Tobo 1:10 Bruksgatan 11 - Tobo 1:10 Bruksgatan 11 - Tobo 1:10 Bruksgatan 11 -Tobo 1:10 Bruksgatan 11 -Tobo 1:10 Bruksgatan 11 -Tobo 1:10 Sida 1 (2) Kyrkbacksvägen Falun Telefon Internet

26 FORTS BILDER TIERP TOBO 1:10 - BRUKSGATAN 11 Bruksgatan 11 -Tobo 1:10 Bruksgatan 11 -Tobo 1:10 Sida 2 (2) Kyrkbacksvägen Falun Telefon Internet

27 BILDER TIERP PESARBY 2:24 - VILLAVÄGEN 20 Villavägen 20 - Pesarby 2:24 Villavägen 20 - Pesarby 2:24 Villavägen 20 - Pesarby 2:24 - Dusch i källare Villavägen 20 - Pesarby 2:24 Villavägen 20 - Pesarby 2:24 Villavägen 20 - Pesarby 2:24 Sida 1 (1) Kyrkbacksvägen Falun Telefon Internet

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun Fastigheten Agne 16 Köping Kommun Sammanfattning Agne 16 Fastighetsbeteckning Agne 16 Kommun Köping Adress Scheelegatan 25 Upplåtelseform Äganderätt Lagfaren ägare Nb Nordiska Byggsystem AB Byggår 1943

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten BRÄCKE BRÄCKE 5:7 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Objekt: Fastigheten

Läs mer

Krokom Hissmon 1:269

Krokom Hissmon 1:269 Krokom Hissmon 1:269 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Augsuti 2009 Adress Telefon Fax Org nr E-post Offerslasvägen 8 0640-191 00 0640-164 55 556458-8639info@krokomsbosater.se 835 80 Krokom Krokom 2009-09-11 Öppen

Läs mer

Häggatorp 2:154 Ljusebergsvägen 10 och 12, Kallinge

Häggatorp 2:154 Ljusebergsvägen 10 och 12, Kallinge Ljusebergsvägen 10 och 12, Kallinge 30 stycken trevliga lägenheter i totalt två byggnader. Välj mellan 1, 2 eller 3 rum och kök men med flest antal tvåor. Samtliga lägenheter är uthyrda. Husen är bygda

Läs mer

Kalleberga 13:8 Södermarksvägen 5 A-P, Kallinge

Kalleberga 13:8 Södermarksvägen 5 A-P, Kallinge Södermarksvägen 5 A-P, Kallinge 14 stycken trevliga lägenheter i radhusmiljö, tre byggnader. Välj mellan 2 eller 3 rum och kök, carport till varje lägenhet. Byggt 1989 med 1 km till Kallinge centrum och

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

AB Ronnebyhus Vår affärsidé är: Vår vision: Fastighetsförsäljning Ronneby och Kallinge

AB Ronnebyhus Vår affärsidé är: Vår vision: Fastighetsförsäljning Ronneby och Kallinge Ernst 1 och Ernst 7 Mitt i centrum av Ronneby finns kvarteret Ernst. Ernst består av en blandning av gamla pittoreska träbyggnader med mysig charm och 1980- tals byggnader i tegel med modernt stuk. En

Läs mer

ii1i SVENSK II FASTIGHETSFÖRMEDLING BOSTADSFASTIGHET - GOTLAND - BRO

ii1i SVENSK II FASTIGHETSFÖRMEDLING BOSTADSFASTIGHET - GOTLAND - BRO SVENSK II FASTIGHETSFÖRMEDLING BOSTADSFASTIGHET - GOTLAND - BRO 1 ii1i Fastighet Fastigheten Gotland Bro Tors 1:4 Adress Bro Tors 130, 621 73 Visby. Belägen i Gotland kommun och Väskinde ffirsamling. Skattesats

Läs mer

Välkommen till. Gimsbärke 324 OLLE ANDERSSON. Gimsbärke 324. Fastigheten kommer att avyttras via bolagsförsäljning. INTRODUKTION

Välkommen till. Gimsbärke 324 OLLE ANDERSSON. Gimsbärke 324. Fastigheten kommer att avyttras via bolagsförsäljning. INTRODUKTION GIMSBÄRKE 324 INTRODUKTION Välkommen till Gimsbärke 324 Fastigheten kommer att avyttras via bolagsförsäljning. OLLE ANDERSSON Ansvarig fastighetsmäklare Tel: 0243-800 35 Mobil: 070-511 40 36 Olle Andersson

Läs mer

VILLA - RANSBY - PRIS: 520 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

VILLA - RANSBY - PRIS: 520 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE VILLA - RANSBY - PRIS: 520 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Välskött villa med stor altan i Ransby På en lugn gata finner man denna fräscha 1-plans villa om 96 kvm med fullstor källare. 4 rok, varav

Läs mer

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål Kungsgatan 16 Blandfastighet i Centrala Åmål 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Poppelgatan 59 Kommun Malmö Storlek 7.5 rum (5 sovrum) / 100 m². Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Poppelgatan 59 Kommun Malmö Storlek 7.5 rum (5 sovrum) / 100 m². Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 7.5 rum (5 sovrum) / 100 m² Område Västra Kattarp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det är nära till allt man behöver. Matbutiker, bussar, park och skola

Läs mer

Kyrkvägen 51. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Kyrkvägen 51. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Jämtland Gatuadress Kommun Strömsund Storlek 10.0 rum (4 sovrum) / 385 m² Område Backe Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En charmig gammal gård bestående

Läs mer

Sommaridyll i Södra Mjönäs

Sommaridyll i Södra Mjönäs Sommaridyll i Södra Mjönäs KRISTIANSTAD SÖDRA MJÖNÄS 1:45 Genomgående stilrent och snyggt boende från golv till tak med ca 500 meters gångväg ner till idyllisk badplats vid Immeln. Kök med vedspis och

Läs mer

KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET

KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET Fastighet Fastigheten Halmstad Oraklet 1 Adress Beskrivning Tomt Stuvaregatan 8, 302 45 Halmstad. Belägen i Halmstad kommun och Martin Luther församling.

Läs mer

Lindåsvägen 1 Klagshamn Malmö

Lindåsvägen 1 Klagshamn Malmö Lindåsvägen 1 Klagshamn Malmö Malmö Klagshamn - Strandängarna På ett alldeles unikt läge invid Klagshamns strandängar ligger detta charmiga hus, uppfört år 1928 och tillbyggt 1976. Huset har genomgått

Läs mer

Avstyckad gård. Utgångspris: 3 150 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Ons 17/6 kl 18.00.

Avstyckad gård. Utgångspris: 3 150 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Ons 17/6 kl 18.00. Avstyckad gård SVALÖV GISSLEBERGA 11:1, DEL AV Tilltalande gård med rymliga och gedigna byggnader. Trivsam och klassisk mangårdsbyggnad om ca 230 kvm. Ekonomibyggnader såsom loge, stallbyggnad samt förrådsbyggnad

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Villavägen 3 Kommun Västervik Storlek 6 rum (4 sovrum) / 114 m² Område Ankarsrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kalmar Gatuadress Villavägen 3 Kommun Västervik Storlek 6 rum (4 sovrum) / 114 m² Område Ankarsrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kalmar Gatuadress Kommun Västervik Storlek 6 rum (4 sovrum) / 114 m² Område Ankarsrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Attraktivt läge i "Gamla Ankarsrum" med direkt närhet till bland annat

Läs mer

Furuvägen 13. www.hemverket.se - Sida 1 av 16. Lugnt läge med trevlig och solig trädgård. -- Gunnar Ålund, säljare

Furuvägen 13. www.hemverket.se - Sida 1 av 16. Lugnt läge med trevlig och solig trädgård. -- Gunnar Ålund, säljare Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sundsvall Storlek 3 rum (2 sovrum) / 87 m² Område Hemanet Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt läge med trevlig och solig trädgård. -- Gunnar Ålund, säljare

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Hallandsvägen 17

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Hallandsvägen 17 Län Kronoberg Gatuadress Kommun Älmhult Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 82 m² Område Delary Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Trevligt småhus med altan i

Läs mer

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg Segersbyvägen 15 butiksfastighet eriksberg, Norsborg 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Sätravägen 3 Kommun Kramfors Storlek 5 rum (4 sovrum) / 112 m² Område Docksta Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Sätravägen 3 Kommun Kramfors Storlek 5 rum (4 sovrum) / 112 m² Område Docksta Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Kramfors Storlek 5 rum (4 sovrum) / 112 m² Område Docksta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Möjlighet att renovera och få huset precis som du vill! -- Gunnel

Läs mer

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan Kungsgatan 36 Blandfastighet i Centrala Trollhättan 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Lindsdal 128 kvm. 2-plan med källare. 5 rok varav 4 sovrum, gillestuga, spa-rum, garage.

Lindsdal 128 kvm. 2-plan med källare. 5 rok varav 4 sovrum, gillestuga, spa-rum, garage. Lindsdal 128 kvm 2-plan med källare. 5 rok varav 4 sovrum, gillestuga, spa-rum, garage. Pontuz Löfgren i Kalmar En för alla - alla för en. Kanske är det idag du finner den bostad som blir ditt nästa hem.

Läs mer

GÅRD - LIKENÄS - PRIS: 450 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

GÅRD - LIKENÄS - PRIS: 450 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE GÅRD - LIKENÄS - PRIS: 450 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Gård i Likenäs, Torsby kommun Bostadshus i 2½-plan med källare centralt i Likenäs. 6 r.o.k. i gott skick 3:e våningen delvis inredd. Jordvärme

Läs mer

SECOND OPINION/ FAIRNESS OPINION

SECOND OPINION/ FAIRNESS OPINION SECOND OPINION/ FAIRNESS OPINION PORTEN 16 - NORRKÖPING VALVET 1 NORRKÖPING DÖRREN 12 & 14 NORRKÖPING PLYSAREN 13 NORRKÖPING RÖKEN 12 - NORRKÖPING OKTOBER 2014 1 1 Uppdrag Av D. Carnegie & Co AB, genom

Läs mer

Färjestaden 110 kvm. Gediget i 1-plan med källare 4-5 rok samt gillestuga. Gästhus, garage.

Färjestaden 110 kvm. Gediget i 1-plan med källare 4-5 rok samt gillestuga. Gästhus, garage. Färjestaden 110 kvm Gediget i 1-plan med källare 4-5 rok samt gillestuga. Gästhus, garage. Pontuz Löfgren i Kalmar En för alla - alla för en. Kanske är det idag du finner den bostad som blir ditt nästa

Läs mer

adhusbyggnader vid Ljungvägen i Mariehamn

adhusbyggnader vid Ljungvägen i Mariehamn R adhusbyggnader vid Ljungvägen i Mariehamn 3 st parhusbyggnader inrymmande 6 st radhuslokaler som samtliga är ca 103 m2. Bostäderna är fortlöpande uthyrda och fastigheten säljs i sin helhet. Anbudsförfarande

Läs mer

27 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27

27 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27 27 april 2014 Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27 1 27 april 2014 Processen Avsikten med detta informationsmemorandum och tillhörande bilagor är att intresserade parter ska beredas

Läs mer

Fjällnära gård i Glöte!

Fjällnära gård i Glöte! Fjällnära gård i Glöte! HÄRJEDALEN GLÖTE 7:21 Avskilt belägen gård i utkanten av byn Glöte. Tomtområde om ca 1 ha omslutet av fjäll och natur. Praktiskt och bra boende om 4 r.o.k med tillhörande ekonomibyggnader.

Läs mer

KOMMERSIELL FASTIGHET - ÖSTHAMMAR - FILM

KOMMERSIELL FASTIGHET - ÖSTHAMMAR - FILM KOMMERSIELL FASTIGHET - ÖSTHAMMAR - FILM Fastighet Fastigheten Östhammar Film 1:20 Adress Beskrivning Kommersiell fastighet Tomt Byggnader Film Kyrkby 9, 748 92 Österbybruk. Belägen i Östhammar kommun

Läs mer

SAMMANSTÄLLT OCH UPPRÄTTAT AV. Nordhs Mäklarbyrå -Svenska Storhus-

SAMMANSTÄLLT OCH UPPRÄTTAT AV. Nordhs Mäklarbyrå -Svenska Storhus- Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtas från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras av Mäklaren, utan alla lämnade uppgifter skall kontrolleras av en köpare.

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Marknadsvägen 8

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Marknadsvägen 8 Län Kalmar Gatuadress Kommun Mörbylånga Storlek 2.0 rum (1 sovrum) / 75.6 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Entre in till matrum. Kök o matrum, trägolv,

Läs mer

Län Kronoberg Gatuadress Ålstigen 9 Kommun Ljungby Storlek 3 rum (2 sovrum) / 70 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kronoberg Gatuadress Ålstigen 9 Kommun Ljungby Storlek 3 rum (2 sovrum) / 70 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kronoberg Gatuadress Kommun Ljungby Storlek 3 rum (2 sovrum) / 70 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det är ett perfekt läge, bekvämt köravstånd till Ljungby och E6:an men ändå lugnt och

Läs mer

SMEDEBODA Hässleholm

SMEDEBODA Hässleholm SMEDEBODA Hässleholm FASTIGHETSBESKRIVNING Trevlig gård med välskött bostad knappt 6 km väster om Tyringe järnvägsstation. Tomt om ca 5 900 m². Nymålad bostad om ca 155 m², verkstad, stall, loge, garage

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Södra vägen 23 Kommun Hässleholm Storlek 7 rum (5 sovrum) / 133 m² Område Bjärnum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Södra vägen 23 Kommun Hässleholm Storlek 7 rum (5 sovrum) / 133 m² Område Bjärnum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Hässleholm Storlek 7 rum (5 sovrum) / 133 m² Område Bjärnum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Läget är perfekt, ett stenkast från centrum och bara någon minuts promenad

Läs mer

Färjestaden 60 kvm. en nyligen byggd villa med centralt och lugnt läge...

Färjestaden 60 kvm. en nyligen byggd villa med centralt och lugnt läge... Färjestaden 60 kvm en nyligen byggd villa med centralt och lugnt läge... Pontuz Löfgren i Kalmar En för alla - alla för en. Kanske är det idag du finner den bostad som blir ditt nästa hem. Vi vill att

Läs mer

Län Dalarna Typ Villa Kommun Avesta Storlek 108 m2 Område Krylbo Tillträde tidigast 2012-04-15 Gatuadress Egnahemsvägen 31

Län Dalarna Typ Villa Kommun Avesta Storlek 108 m2 Område Krylbo Tillträde tidigast 2012-04-15 Gatuadress Egnahemsvägen 31 Egnahemsvägen 31 Län Dalarna Typ Villa Kommun Avesta Storlek 108 m2 Område Krylbo Tillträde tidigast 2012-04-15 Gatuadress Egnahemsvägen 31 Trevlig 60-tals villa med bra läge på hörntomt i lugnt villaområde

Läs mer

Län Värmland Gatuadress Bläckhornsgatan 14 Kommun Kristinehamn Storlek 5 rum (4 sovrum) / 87 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Värmland Gatuadress Bläckhornsgatan 14 Kommun Kristinehamn Storlek 5 rum (4 sovrum) / 87 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Värmland Gatuadress Kommun Kristinehamn Storlek 5 rum (4 sovrum) / 87 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Fin lummig hörntomt med uteplatser. Ett billigt boende med närhet till det mesta

Läs mer

Mobäcken 11. Län. Västra Gatuadress Mobäcken 11. Kommun Mariestad Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 139 m² Område Sjötorp Tillträde tidigast

Mobäcken 11. Län. Västra Gatuadress Mobäcken 11. Kommun Mariestad Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 139 m² Område Sjötorp Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Mariestad Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 139 m² Område Sjötorp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Trivsamt hus med

Läs mer

Ett hus med plats för många där vi trivts. Väldigt lugnt och naturnära läge med trevliga grannar. -- Gunnar Bjurbäck, säljare

Ett hus med plats för många där vi trivts. Väldigt lugnt och naturnära läge med trevliga grannar. -- Gunnar Bjurbäck, säljare Län Värmland Gatuadress Kommun Karlstad Storlek 7 rum (6 sovrum) / 162 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett hus med plats för många där vi trivts. Väldigt lugnt och naturnära läge med trevliga

Läs mer

Snäppvägen. Län Uppsala Typ Kedjehus Kommun Håbo Storlek 93 m2 Område Västerängen Tillträde tidigast. enligt överenskommelse

Snäppvägen. Län Uppsala Typ Kedjehus Kommun Håbo Storlek 93 m2 Område Västerängen Tillträde tidigast. enligt överenskommelse Snäppvägen 27 Län Uppsala Typ Kedjehus Kommun Håbo Storlek 93 m2 Område Västerängen Tillträde tidigast Gatuadress Snäppvägen 27 enligt överenskommelse Fint kedjehus i populära Västerängen. Flexibel planlösning

Läs mer

Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 1. stockholm

Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 1. stockholm Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 1 stockholm provröret 8 Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 2 stockholm provröret 8 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4 Teknisk

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Villavägen 26

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Villavägen 26 Län Dalarna Gatuadress Kommun Leksand Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 71 m² Område Holsåkern Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Mysigt och lättskött hus beläget

Läs mer

Län Gävleborg Gatuadress Borovägen 7 Kommun Sandviken Storlek 3 rum (2 sovrum) / 89 m² Område Östanbyn Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Gävleborg Gatuadress Borovägen 7 Kommun Sandviken Storlek 3 rum (2 sovrum) / 89 m² Område Östanbyn Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Gävleborg Gatuadress Kommun Sandviken Storlek 3 rum (2 sovrum) / 89 m² Område Östanbyn Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Nära till naturen med bra bär och svampmarker. Affär på promenadavstånd

Läs mer

Järnvägsgatan 1. Län Kalmar Gatuadress Järnvägsgatan 1 Kommun Emmaboda Storlek 17.0 rum (14 sovrum) / 540 m² Område Vissefjärda Tillträde tidigast

Järnvägsgatan 1. Län Kalmar Gatuadress Järnvägsgatan 1 Kommun Emmaboda Storlek 17.0 rum (14 sovrum) / 540 m² Område Vissefjärda Tillträde tidigast Län Kalmar Gatuadress Kommun Emmaboda Storlek 17.0 rum (14 sovrum) / 540 m² Område Vissefjärda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Ett stort hus som byggdes

Läs mer

KEDJEHUS - PLANETSTADEN LUND - PRIS: 4 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

KEDJEHUS - PLANETSTADEN LUND - PRIS: 4 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE KEDJEHUS - PLANETSTADEN LUND - PRIS: 4 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE En riktig pärla i Lund Här har vi fått förmånen att förmedla en fastighet ritad av Jørn Utzon, skaparen av Sydneyoperan. Totalt renoverad

Läs mer

Svenstorp 112. Län Halland Gatuadress Svenstorp 112 Kommun Falkenberg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 135 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Svenstorp 112. Län Halland Gatuadress Svenstorp 112 Kommun Falkenberg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 135 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Halland Gatuadress Kommun Falkenberg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 135 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 19 Fastigheten är en jordbruksfastighet och kommer delas

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1. Organisationsnummer 76 96 19 3346. Upprättad den 2010-01-30

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1. Organisationsnummer 76 96 19 3346. Upprättad den 2010-01-30 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1 Organisationsnummer 76 96 19 3346 Upprättad den 2010-01-30 Som registrerats ursprungligen 2008-09-23 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande

Läs mer

FÖRSÄLJNINGS-PM 2015-09-07

FÖRSÄLJNINGS-PM 2015-09-07 Underlag inför försäljning av fastigheten del av Ölmestad 21:2 Vårdcentralen och fd. Kastanjegårdens förskola i Gislaveds kommun FÖRSÄLJNINGS-PM 2015-09-07 1 BAKGRUND Fastigheten Ölmestad 21:2 ägs av Gislaveds

Läs mer

Objektbeskrivning. Villa 5 rum varav 3 sovrum 143 kvm med 660 kvm tomt. Fiskalsvägen 37, Svenstavik. 143 m 2 (36 m 2 biarea) Tomtarea: 660 m 2

Objektbeskrivning. Villa 5 rum varav 3 sovrum 143 kvm med 660 kvm tomt. Fiskalsvägen 37, Svenstavik. 143 m 2 (36 m 2 biarea) Tomtarea: 660 m 2 Objektbeskrivning Villa 5 rum varav 3 sovrum 143 kvm med 660 kvm tomt Boarea: Tomtarea: 660 m 2 Utgångspris: 143 m 2 (36 m 2 biarea) 500 000 kr Ansvarig mäklare: Göran Sundberg Mobil: 070-319 99 69 Mail:

Läs mer

Dagon Skönvik AB. Kaserngården 13 Tel. 023-693 20 791 40 FALUN info@dalark.se. 0225-537 42 www.dagon.se

Dagon Skönvik AB. Kaserngården 13 Tel. 023-693 20 791 40 FALUN info@dalark.se. 0225-537 42 www.dagon.se Objektbeskrivning BJÖRKBACKEN, Skönvik Säter Fastigheten Skönvik 1:6, Jönshyttevägen 1, 783 32 Säter. Belägen i Säters kommun, Säters församling, skattesats 2008; 35,02. Bostadskoncept Beskrivna lägenheter

Läs mer

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999.

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999. INDUSTRIFASTIGHET - HALMSTAD - WILHELMSFÄLT Fastighet Fastigheten Halmstad FILEN 6 Adress Beskrivning Tomt Byggnader Montörgatan 4, 302 60 Halmstad. Belägen i Halmstad kommun och Martin Luther församling.

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Trollvägen 8 Kommun Sollefteå Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område Skedom Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Trollvägen 8 Kommun Sollefteå Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område Skedom Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sollefteå Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område Skedom Tillträde tidigast 2013-07-01 www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Mexitegelvilla med valmat tak,

Läs mer

Län Gävleborg Gatuadress Smedvägen 7 Kommun Ovanåker Storlek 6 rum (4 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Gävleborg Gatuadress Smedvägen 7 Kommun Ovanåker Storlek 6 rum (4 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Gävleborg Gatuadress Kommun Ovanåker Storlek 6 rum (4 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Huset har en lite udda historia - det byggdes som barnmorskebostad 1863 och har sedan

Läs mer

FASTIGHET MERCURIUS 1 KARLSTAD FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT

FASTIGHET MERCURIUS 1 KARLSTAD FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT FASTIGHET MERCURIUS 1 KARLSTAD FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT SAMMANFATTNING Fastighetsbeteckning Mercurius 1 Upplåtelseform Äganderätt Kommun Karlstad Ägare K/S Karlstad Bymitde Uthyrningsbar yta 4 295 kvm Varav

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Gryttinge 1218 Kommun Svalöv Storlek 2 rum (1 sovrum) / 54 m² Område Gryttinge Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Gryttinge 1218 Kommun Svalöv Storlek 2 rum (1 sovrum) / 54 m² Område Gryttinge Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Svalöv Storlek 2 rum (1 sovrum) / 54 m² Område Gryttinge Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Detta är ett billigt boende med bekvämt köravstånd till både Eslöv och Landskrona.

Läs mer

LAGER/PRODUKTIONSFASTIGHET - LAHOLM - NYBY INDUSTRIOMRÅDE

LAGER/PRODUKTIONSFASTIGHET - LAHOLM - NYBY INDUSTRIOMRÅDE LAGER/PRODUKTIONSFASTIGHET - LAHOLM - NYBY INDUSTRIOMRÅDE Fastighet Fastigheten Laholm Fälgen 1 Adress Beskrivning Kullsgårdsvägen 29, 312 34 Laholm. Belägen i Laholm kommun och Laholm församling. Skattesats

Läs mer

SÄLJES/UTHYRES. Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:249 Vallentuna kommun. Mäklare i samverkan, kontakta:

SÄLJES/UTHYRES. Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:249 Vallentuna kommun. Mäklare i samverkan, kontakta: Sid 1 (9) SÄLJES/UTHYRES Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:249 Vallentuna kommun Mäklare i samverkan, kontakta: NIAB Partner Sverige AB angående köp av fastighet - 070-591 82 36 tommie.cervin@niabpartner.se

Läs mer

SKINNSKATTEBERGS FOLKHÖGSKOLA

SKINNSKATTEBERGS FOLKHÖGSKOLA SKINNSKATTEBERGS FOLKHÖGSKOLA VÄTTERSKOGA 4:106, HELMERS STIG 1-4, SKINNSKATTEBERG 31640.doc Skinnskattebergs Folkhögskola, beskrivning.pdf VLMT Näringsfastigheter AB Tel 021-30 92 50 Box 2064 Mobil 070-212

Läs mer

Län Blekinge Gatuadress Ekegårdsvägen 3 Kommun Karlskrona Storlek 6 rum (2 sovrum) / 128 m² Område Rödeby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Blekinge Gatuadress Ekegårdsvägen 3 Kommun Karlskrona Storlek 6 rum (2 sovrum) / 128 m² Område Rödeby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Blekinge Gatuadress Kommun Karlskrona Storlek 6 rum (2 sovrum) / 128 m² Område Rödeby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Nära till förskola, skola (F-9) och affärer- och serviceinrättningar.

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Blåklocksgatan 2 Kommun Malmö Storlek 3 rum (1 sovrum) / 40 m² Område Almåsa B Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Blåklocksgatan 2 Kommun Malmö Storlek 3 rum (1 sovrum) / 40 m² Område Almåsa B Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum (1 sovrum) / 40 m² Område Almåsa B Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Området är jättetrevligt med mycket aktiviteter på sommaren och god sammanhållning.

Läs mer

FASTIGHET HÖKEN 13 KARLSTAD

FASTIGHET HÖKEN 13 KARLSTAD FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT FASTIGHET HÖKEN 13 KARLSTAD Vy från Drottninggatan. SAMMANFATTNING Fastighetsbeteckning Höken 13 Upplåtelseform Äganderätt Kommun Karlstad Ägare K/S Karlstad Bymidte Uthyrningsbar

Läs mer

Dombäcksövägen 24. Enligt överenskommelse

Dombäcksövägen 24. Enligt överenskommelse Län Västernorrland Gatuadress Kommun Örnsköldsvik Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 110 m² Område Husum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Villa i lugnt och

Läs mer

Vilebovägen 7 A Solbacken Malmö

Vilebovägen 7 A Solbacken Malmö Vilebovägen 7 A Solbacken Malmö Gedigen 40-tals villa på Solbacken På en idylliskt vacker tomt ligger denna 1 1/2 plans villa med källare, uppförd 1947. Ett gediget stenhus med tegelfasad, renoverad på

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Fagerstavägen 25

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Fagerstavägen 25 Län Västmanland Gatuadress Kommun Norberg Storlek 5.0 rum (2 sovrum) / 90 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Mysigt hus med stor och lättskött tomt!

Läs mer

26 ha gård för boende och verksamhet

26 ha gård för boende och verksamhet 26 ha gård för boende och verksamhet VARBERG TOARP 1:3 Trevlig gård för boende och mindre djurhållning eller annan verksamhet. Gräns i Toarpesjö. 26 ha varav ca 16 ha skog och impediment, ca 10 ha åker

Läs mer

CENTRAL BUTIK-LOKAL-KONTORSFASTIGHET LAXÅ

CENTRAL BUTIK-LOKAL-KONTORSFASTIGHET LAXÅ CENTRAL BUTIK-LOKAL-KONTORSFASTIGHET LAXÅ Fastigheten Laxå Bjursnäs 1:255 SKOLGATAN 20, 695 30 Laxå. Belägen i Laxå kommun och Ramundeboda församling. Skattesats 34,71. Centrumfastighet butik-lokaler vid

Läs mer

Askims Kolonistugeområde. Län Västra Götaland Gatuadress Askims Kolonistugeområde Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 28,4 m² Område

Askims Kolonistugeområde. Län Västra Götaland Gatuadress Askims Kolonistugeområde Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 28,4 m² Område Län Västra Götaland Gatuadress Askims Kolonistugeområde Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 28,4 m² Område Askims Kolonistugeområde Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida

Läs mer

Odensvivägen 6 F. Odensvivägen 6 F. www.hemverket.se - Sida 1 av 15

Odensvivägen 6 F. Odensvivägen 6 F. www.hemverket.se - Sida 1 av 15 Län Västmanland Gatuadress Kommun Köping Storlek 4 rum (3 sovrum) / 83.5 m² Område Nyckelberget Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Inflyttningsklar fyrarummare i ett mycket gott skick! Välskött

Läs mer

Län Stockholm Gatuadress Torpar Ömans väg 11 Kommun Norrtälje Storlek 4 rum (3 sovrum) / 53 m² Område. Tillträde tidigast

Län Stockholm Gatuadress Torpar Ömans väg 11 Kommun Norrtälje Storlek 4 rum (3 sovrum) / 53 m² Område. Tillträde tidigast Län Stockholm Gatuadress Kommun Norrtälje Storlek 4 rum (3 sovrum) / 53 m² Område " Herräng Tomtområde Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Mysigt och välplanerat fritidshus i Herräng med vacker skärgård.

Läs mer

STRÖMSBERGS SKOLA Kontaktperson:

STRÖMSBERGS SKOLA Kontaktperson: STRÖMSBERGS SKOLA STRÖMSBERGS SKOLA Fastighet bestående av skol- och förskolebyggnader, gymnastiksal med omklädningsrum och bastu, samt matsalsbyggnad med kök. Pris: Ägare: Adress: 2 450 000 kr Karlskrona

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Gimåfors 164 Kommun Sundsvall Storlek 7 rum (5 sovrum) / 240 m² Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Gimåfors 164 Kommun Sundsvall Storlek 7 rum (5 sovrum) / 240 m² Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sundsvall Storlek 7 rum (5 sovrum) / 240 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Rymligt boende en fantastisk miljö med sagolik natur runt knuten. -- Sara Lord,

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Brantaforsvägen 43

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Brantaforsvägen 43 Län Blekinge Gatuadress Kommun Ronneby Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 57 m² Område Kallinge Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Trevligt och välhållet hus

Läs mer

Nomadskoleområdet SKOGSNÄVAVÄGEN 4 BUDAVSLUT MÅNDAG 9/2 KL 14.00 VÄLKOMMEN IN. fastighetsmäklaren. med nöjdare kunder= husmanhagberg.

Nomadskoleområdet SKOGSNÄVAVÄGEN 4 BUDAVSLUT MÅNDAG 9/2 KL 14.00 VÄLKOMMEN IN. fastighetsmäklaren. med nöjdare kunder= husmanhagberg. Nomadskoleområdet SKOGSNÄVAVÄGEN 4 BUDAVSLUT MÅNDAG 9/2 KL 14.00 VÄLKOMMEN IN fastighetsmäklaren med nöjdare kunder= husmanhagberg.se Budavslut Måndag 9/2 kl. 14.00. I fint villaområde vid vattnet ligger

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Backsvalevägen 2 B

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Backsvalevägen 2 B Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 6 rum (4 sovrum) / 150 m² Område Valdemarsro Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi har byggt huset och för oss har det varit en dröm att vara med under

Läs mer

HUMLEN 11 - OXELÖSUND

HUMLEN 11 - OXELÖSUND ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 1 r HUMLEN 11 - OXELÖSUND ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 2 OXELÖSUND HUMLEN 11 INNEHÅLL SAMMANFATTNING...3 EKONOMISK INFORMATION...4 TEKNISK INFORMATION...5 FASTIGHETSUTDRAG...8

Läs mer

Län Gävleborg Typ Villa Kommun Söderhamn Storlek 0 m2 Område Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Löten 363

Län Gävleborg Typ Villa Kommun Söderhamn Storlek 0 m2 Område Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Löten 363 Löten 363 Län Gävleborg Typ Villa Kommun Söderhamn Storlek 0 m2 Område Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Löten 363 Unik fastighet! Sjönära, vackert och fantastiskt ställe i lugn natur

Läs mer

Törneby Herrgård 1.300 kvm. Hotell, SPA, eget boende. Skapa din framtid i Kalmar.

Törneby Herrgård 1.300 kvm. Hotell, SPA, eget boende. Skapa din framtid i Kalmar. Törneby Herrgård 1.300 kvm Hotell, SPA, eget boende. Skapa din framtid i Kalmar. Pontuz Löfgren i Kalmar En för alla - alla för en. Kanske är det idag du finner den bostad som blir ditt nästa hem. Vi vill

Läs mer

MÄKLARHUSET LYCKSELE ARVID FRANKLINS VÄG 25C TRIVSAM BOSTADSRÄTT!

MÄKLARHUSET LYCKSELE ARVID FRANKLINS VÄG 25C TRIVSAM BOSTADSRÄTT! MÄKLARHUSET LYCKSELE ARVID FRANKLINS VÄG 25C TRIVSAM BOSTADSRÄTT! BADRUM RENOVERAT 2007 INTRODUKTION Välkommen till Arvid Franklins väg 25C HELENE JOHANSSON Ljus och trivsam lägenhet om 2 rok. Ljust och

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Serenadgatan 22 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Högaholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Serenadgatan 22 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Högaholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Högaholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Barnvänligt med stora grönområden, perfekt för hundägare. Härlig utsikt över

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Yxskaftkälen 510

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Yxskaftkälen 510 Län Jämtland Gatuadress Kommun Strömsund Storlek 5 rum (4 sovrum) / 175 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 18 Kök Helrenoverat kök från Ballingslöv (2006). Ny kyl/frys,

Läs mer

Län Uppsala Gatuadress Eningbölevägen 28A Kommun Enköping Storlek 5 rum (3 sovrum) / 116.3 m² Område Örsundsbro - Salnecke. Tillträde tidigast

Län Uppsala Gatuadress Eningbölevägen 28A Kommun Enköping Storlek 5 rum (3 sovrum) / 116.3 m² Område Örsundsbro - Salnecke. Tillträde tidigast Län Uppsala Gatuadress Kommun Enköping Storlek 5 rum (3 sovrum) / 116.3 m² Område Örsundsbro - Salnecke " Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Ekonomiskt och energisnålt boende. Välplanerat och väl

Läs mer

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4 Idunavägen 4 Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Uddevalla Storlek 145 m2 Område Gatuadress Idunavägen 4 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Rymlig bostad på centralt läge! Fint och rymligt hus

Läs mer

Sjunnerup Alestigen 3

Sjunnerup Alestigen 3 Län Skåne Gatuadress Kommun Höör Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 47 m² Område Sjunnerup Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Nära gamla Forstavallens hållplats

Läs mer

Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun

Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun Fastigheten Aminoff 15 Uddevalla Kommun Sammanfattning Aminoff 15 Fastighetsbeteckning Kommun Adress Upplåtelseform Lagfaren ägare Byggår Tomtareal Typkod Värdeår Taxeringsvärde Uttagna pantbrev Aminoff

Läs mer

Hökhult 5. Län Jönköping Område Hökult Kommun Gnosjö Gatuadress Hökhult 5. www.hemverket.se - Sida 1 av 5

Hökhult 5. Län Jönköping Område Hökult Kommun Gnosjö Gatuadress Hökhult 5. www.hemverket.se - Sida 1 av 5 Län Jönköping Område Hökult Kommun Gnosjö Gatuadress www.hemverket.se - Sida 1 av 5 Beskrivning Fastighet i Hökhult med nära anslutning till sjön Flaten och med Store Mosse Nationalpark några minuters

Läs mer

Noltorp. Utgångspris: 675 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Noltorp. Utgångspris: 675 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Noltorp SKÖVDE GÄDDEBERG 1:3 Trevligt lantställe med bra bostadshus, gäststuga samt äldre ladugård. Till fastigheten hör ca 0,7 ha inägomark. Fastigheten är belägen ca 6 km öster om Väring. Utgångspris:

Läs mer

Götaland Kommun Mölndal Storlek 3 rum (2 sovrum) / 72 m² Tillträde tidigast

Götaland Kommun Mölndal Storlek 3 rum (2 sovrum) / 72 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Mölndal Storlek 3 rum (2 sovrum) / 72 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " En ljus och fräsch lägenhet i ett lugnt och barnvänligt område nära centrum. --

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Villavägen 20

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Villavägen 20 Län Örebro Gatuadress Kommun Askersund Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 90 m² Område Zinkgruvan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Enplans villa på 90 kvadrat

Läs mer

Län Dalarna Gatuadress Sjödammsvägen 1 Kommun Älvdalen Storlek 2 rum (1 sovrum) / 69 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Dalarna Gatuadress Sjödammsvägen 1 Kommun Älvdalen Storlek 2 rum (1 sovrum) / 69 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Dalarna Gatuadress Kommun Älvdalen Storlek 2 rum (1 sovrum) / 69 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Fantastiskt läge med stora möjligheter till bad, vandring, fiske, skoter, skidåkning

Läs mer

Län Södermanland Gatuadress Uppåkravägen 22 Kommun Gnesta Storlek 4 rum (2 sovrum) / 116 m² Område Vackerby Tillträde tidigast

Län Södermanland Gatuadress Uppåkravägen 22 Kommun Gnesta Storlek 4 rum (2 sovrum) / 116 m² Område Vackerby Tillträde tidigast Län Södermanland Gatuadress Kommun Gnesta Storlek 4 rum (2 sovrum) / 116 m² Område Vackerby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lantligt boende med närhet till miljonstad! Nära till strövområden

Läs mer

Län Jämtland Gatuadress Dragonvägen 7 Kommun Östersund Storlek 6 rum (4 sovrum) / 138 m² Område Brunflo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Jämtland Gatuadress Dragonvägen 7 Kommun Östersund Storlek 6 rum (4 sovrum) / 138 m² Område Brunflo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jämtland Gatuadress Kommun Östersund Storlek 6 rum (4 sovrum) / 138 m² Område Brunflo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett lättskött och väldigt praktiskt hus där jag bott i över 15 år.

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bågängsvägen 4

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bågängsvägen 4 Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 6 rum (4 sovrum) / 140 m² Område Djupadal Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi har trivts jättebra i huset och det passar perfekt för en barnfamilj.

Läs mer

Län Stockholm Gatuadress Karolinagatan 7 Kommun Solna Storlek 3 rum (2 sovrum) / 86.5 m² Område. Tillträde tidigast

Län Stockholm Gatuadress Karolinagatan 7 Kommun Solna Storlek 3 rum (2 sovrum) / 86.5 m² Område. Tillträde tidigast Län Stockholm Gatuadress Kommun Solna Storlek 3 rum (2 sovrum) / 86.5 m² Område " Gamla Huvudsta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Solig gavellägenhet med fönster åt tre väderstreck. Balkong åt

Läs mer

Kraftvägen 4. Län Gävleborg Gatuadress Kraftvägen 4 Kommun Ockelbo Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 170 m² Tillträde tidigast 2011-11-01

Kraftvägen 4. Län Gävleborg Gatuadress Kraftvägen 4 Kommun Ockelbo Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 170 m² Tillträde tidigast 2011-11-01 Län Gävleborg Gatuadress Kommun Ockelbo Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 170 m² Tillträde tidigast 2011-11-01 www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Planlösning: BV: Hall, kök, vardagsrum med utgång mot

Läs mer

Naturskönt belägen villa - fd. skola

Naturskönt belägen villa - fd. skola Objektbeskrivning Naturskönt belägen villa - fd. skola Höla 270, Åre, Hallen Boarea: 230 m 2 (biarea 170 m 2 ) Tomtarea: 5 700 m 2 Utgångspris: 695 000 kr Budgivning e-bud: Ange objektnr. 614. Använd länken

Läs mer

Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 68 m² Område Hisings Backa Tillträde tidigast

Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 68 m² Område Hisings Backa Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 68 m² Område Hisings Backa Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det har varit skönt att bo högst upp i huset utan insyn.

Läs mer

Län Jämtland Gatuadress Brunkullavägen 13 Kommun Bräcke Storlek 7 rum (5 sovrum) / 183 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Jämtland Gatuadress Brunkullavägen 13 Kommun Bräcke Storlek 7 rum (5 sovrum) / 183 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jämtland Gatuadress Kommun Bräcke Storlek 7 rum (5 sovrum) / 183 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lättskött hus i ett plan med två separata ingångar och låg energiförbrukning. Hörntomt

Läs mer