Ann Charlotte Höglund (c) Johan Liberson (m) ej 75, 79, 82 och 83

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ann Charlotte Höglund (c) Johan Liberson (m) ej 75, 79, 82 och 83"

Transkript

1 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 11 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna Tisdagen den 11 november 2003 kl 16:00-18:00 Jerker Sjögren (kd), ordförande Hans Temrin (fp), vice ordförande Karin Dahl-Strandin (s) Ann Charlotte Höglund (c) Johan Liberson (m) ej 75, 79, 82 och 83 Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Louise Steengrafe Controller Annika Hellberg Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Sekreterare Louise Steengrafe Paragrafer Ordförande Jerker Sjögren Justerande Karin Dahl-Strandin BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum för anslags nedtagande Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Underskrift 1 (20)

2 Innehållsförteckning: Godkännande av dagordningen...3 VASARU nr Verksamhetsplan och budget Informationsärende - Åtaganden Taxa över sommarlovet för förskola och fritidshem...7 Förslag till förändring i nämndsreglementen och förvaltningsorganisation för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden...9 Kårstaskolan...12 Läsårsdata för eleverna lå 04/ BUS-remiss...14 Informationsärende ledningsorganisationen vid Vallentuna skolor...16 Informationsärende Avslutade och nya anställningar inom barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde...18 Datum för nämndsammanträden Sid 2 (20)

3 Godkännande av dagordningen AU 75 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner dagordningen. 3 (20)

4 VASARU nr 3 AU 76 Dnr Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet tackar för informationen. Kvartalsrapport, VASARU nr 3. Handlingar i ärendet VASARU nr 3 4 (20)

5 Verksamhetsplan och budget 2004 AU 77 Dnr Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden utan eget ställningstagande. Kommunfullmäktige har den 22 september fastställt driftramar för och skolpeng för vårterminen Kommunfullmäktige har beslutat att samtliga under- och överskott 2003 skall tas med till Barn- och ungdomsnämnden skall ta beslut om verksamhetsplan och detaljbudget på blocknivå för Förvaltningens förslag Att arbetsutskottet föreslår nämnden anta förvaltningens förslag. Beslutsgång Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden utan eget ställningstagande. Handlingar i ärendet Skickas ut separat 5 (20)

6 Informationsärende - Åtaganden 2004 AU 78 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet tackar för informationen. Barn- och ungdomsnämnden har den 10 september 100 beslutat om att sju åtaganden skall prioriteras under Rektorerna har fått i uppdrag att redogöra för hur respektive skola skall genomföra åtagandena. 6 (20)

7 Taxa över sommarlovet för förskola och fritidshem AU 79 Dnr Arbetsutskottets förslag Att nämnden inte lämnar något förslag till ändring av nuvarande taxekonstruktion till Kommunfullmäktige. Vallentuna kommun tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem. Taxan debiteras 12 månader om året. Taxan för fritidshem innehåller en möjlighet för föräldrarna att få reducerad avgift under sommarlovet, vilken grundar sig på hur mycket tid som barnet har behov av att vara på fritidshem under hela sommarlovet. Familjen måste skriftligt på en särskild blankett anmäla behov av omsorgstid under sommarlovet för att ha möjlighet att nyttja denna rabatt. Taxa för förskola och fritidshem och reducerad avgift för fritidshem under sommarlovet fastställdes av Kommunfullmäktige och har tillämpats under 2002 och Denna taxekonstruktion innebär att det för familjerna lönar sig att minska sin efterfrågan på omsorg under sommarlovet. Avgiftsreduktionen medför att kommunens avgiftsintäkter är lägre under sommaren. Fördelen är att efterfrågan under sommaren blir mindre, fritidshemmen får bättre planeringsförutsättningar och därmed kan kostnaderna för verksamheten begränsas. Sommarlovet omfattar ca 10 veckor och då har skolan ingen avgiftsfri verksamhet mellan klockan 8:00 och 14:00. Fritidshem erbjuds under hela sommarlovet. Fritidshemsavdelningarna samarbetar och personaltätheten anpassas till antalet barn som behöver omsorg under sommarlovet. Genom att i förväg veta hur många barn som behöver omsorg under sommarlovet kan fritidshemmen planera personalbemanning, aktiviteter och måltider och därmed begränsa kostnaderna för verksamheten. Barn- och ungdomsnämnden behandlade ärendet den 25 mars 2003 och beslöt då föreslå Kommunfullmäktige att från och med sommarlovet 2003 besluta att förändra taxa för fritidshem genom att ta bort reduktion under sommarlovet enligt alternativ A i förvaltningens tjänsteskrivelse. Kommunstyrelsen beslöt den 14 april 40 att ärendet skulle återremitteras till barn- och ungdomsnämnden så att två förslag till taxa tas fram ett för fritidshem och ett för förskola så att taxorna kan behandlas separat. 7 (20)

8 Forts 79 Barn- och ungdomsnämnden har sedan dess inte behandlat ärendet eftersom det då skulle ha varit för sent att ta ställning i frågan innan sommaren Frågan är nu om barn- och ungdomsnämnden vill att förvaltningen skall arbeta fram två förslag till taxa eller om nämnden är nöjd med den taxa som gäller nu. Förvaltningen föreslår att nuvarande taxekonstruktion bibehålls. Förvaltningens förslag Att arbetsutskottet föreslår nämnden att inte lämna något förslag till ändring av nuvarande taxekonstruktion till Kommunfullmäktige. Yrkanden Karin Dahl-Strandin (s) yrkar på C-förslaget i tjänsteskrivelsen från 11 mars 2003 skall genomföras för både förskola och fritidshem. Jerker Sjögren (kd) yrkar på förvaltningens förslag skall antas. Beslutsgång Ordföranden Jerker Sjögren (kd) ställer proposition på sitt yrkande mot Karin Dahl-Strandins (s) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar föreslå nämnden att inte lämna något förslag till ändring av nuvarande taxekonstruktion till Kommunfullmäktige. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse (20)

9 Förslag till förändring i nämndsreglementen och förvaltningsorganisation för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden AU 80 Dnr Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande till nämnden. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt den 2 oktober 2003 att ge kommundirektören i uppdrag att komma med förslag till fördelning av utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens uppgifter till andra förvaltningar. Bakgrunden är att i samband med att Göran Nydahl lämnade tjänsten som förvaltningschef för barn- och ungdomsförvaltningen anställdes Roland Beijer den 1 juli 2003 som förvaltningschef för barn- och ungdomsförvaltningen samt som ansvarig över rektor för Vallentuna gymnasium och KomVux. Roland Beijer är dessutom tillförordnad förvaltningschef för utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen tills organisationen för kommunens utbildningsverksamhet setts över dock längst till och med Kommunen står därför nu i valet mellan att rekrytera en ny chef för utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen eller att fördela nuvarande förvaltningsuppgifter på kommunens övriga förvaltningar. I underhandsdiskussioner med den politiska kommunledningen har besked givits att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden skall vara kvar. Kommunstaben anser att även om nämnden består så finns det såväl ekonomiska som effektivitetsmässiga skäl att förändra nuvarande förvaltningsorganisation. En förändrad förvaltningsorganisation innebär dock även en översyn av nämndernas reglementen. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens nuvarande ansvarsområde är skolverksamhet (gymnasieskola och komvux), arbetsmarknadsfrågor och flyktingfrågor. Om nämnden består bör den även fortsättningsvis svara för skolverksamheten. Däremot kan med fördel nämndens ansvar för arbetsmarknadsfrågor överföras till kommunstyrelsen för att samordnas med kommunstyrelsens ansvar för att främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen. Ansvaret för flyktingfrågor är personalmässigt samordnat med arbetsmarknadsfrågorna vilket gör det naturligt att även föra över 9 (20)

10 Forts 80 detta ansvar på kommunstyrelsen. Ett alternativ kan dock vara att överföra detta ansvar till socialnämnden. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens förvaltningsorganisation är under förvaltningschefen uppdelad i Administration Arbetsmarknadsenhet Gymnasieskola Vuxenutbildning Kommunstaben förslår följande förändringar i utbildnings- och förvaltningsorganisationen: 1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt barnoch ungdomsnämnden får en gemensam förvaltningschef placerad på barn- och ungdomsförvaltningen. Ekonomiskt belastar förvaltningschefen barn- och ungdomsnämnden. 2. Administrationen överförs personellt och ekonomiskt till barn- och ungdomsförvaltningen. Barn- och ungdomsförvaltningen svarar fortsättningsvis för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens administration. 3. Arbetsmarknadsenheten överförs personellt och ekonomiskt till kommunstaben. 4. Gymnasieskolan och vuxenutbildningen kvarstår personellt och ekonomiskt under utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Om förändringarna genomförs bör utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ändra namn till exempelvis utbildningsnämnden eller gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Förändringarna föreslås genomföras den 1 januari Förslag till justering av den budget för 2004 som har fastställts av Kommunfullmäktige kommer att tas fram i samband med att kommunstyrelsen föreläggs det slutliga organisationsförslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 20 oktober 121 remitterat kommunstabens förslag till förändring av reglemente och förvaltningsorganisation för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och kommunstyrelsen, till barn- och ungdomsnämnden och utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden, för synpunkter senast den 26 november (20)

11 Forts 80 Förvaltningens synpunkter Punkt 1 bör ändras så att det är utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen samt barn- och ungdomsförvaltningen som får en gemensam förvaltningschef, vilken är placerad på barnoch ungdomsförvaltningen. Att förvaltningschefen ekonomiskt belastar barn- och ungdomsnämnden kan strykas. Punkt 2 kan tas bort som en följd av ändringarna i punkt 1. Punkt 3 arbetsmarknadsenheten överförs personellt och ekonomiskt till kommunstyrelsen och inte till kommunstaben som det står i förslaget. Kommunstaben har tidigare i sitt förslag skrivit att dessa arbetsuppgifter skall som ansvar tillkomma kommunstyrelsen. Punkt 4 kan tas bort då personal och administration för gymnasieskolan och vuxenutbildningen flyttats ihop med barn- och ungdomsförvaltningen. Om förändringarna genomförs bör barn- och ungdomsnämnden behålla sitt namn medan det som är kvar av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden förslagsvis kallas utbildningsnämnden. Förvaltningens förslag Att arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att lämna förvaltningens synpunkter som sina synpunkter till kommunstyrelsens arbetsutskott. Beslutsgång Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden utan eget ställningstagande. 11 (20)

12 Kårstaskolan AU 81 Dnr Arbetsutskottets beslut Ansökan om att få anställa personal vid Kårstaskolan avslås. Biträdande rektor vid Kårstaskolan har inkommit med en ansökan om att få anställa personal på Kårstaskolan. Kårstaskolan får del av strukturbidraget, vilket innebär en förstärkning av budgetramen. Kårstaskolans ekonomiska läge tillåter inte nyanställningar. Förvaltningens förslag Att arbetsutskottet, med hänsyn till budgeten och att Kårstaskolan får del av strukturbidraget, avslår ansökan. Yrkanden Karin Dahl-Strandin (s) yrkar, på grund av säkerhetsskäl, att Kårstaskolan skall få anställa en klasslärare nu. Jerker Sjögren (kd) yrkar, utifrån de förutsättningar som gäller, på avslag till ansökan. Beslutsgång Ordföranden Jerker Sjögren (kd) ställer proposition på sitt yrkande mot Karin Dahl-Stransins (s) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar avslå Kårstaskolans ansökan om att få anställa personal. Reservationer Karin Dahl-Strandin (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Handlingar i ärendet Ansökan om att få anställa personal på Kårstaskolan 12 (20)

13 Läsårsdata för eleverna lå 04/05 AU 82 Dnr Arbetsutskottets förslag Att nämnden antar förvaltningens förslag till läsårsdata för eleverna. Nämnden skall besluta om läsårsdata för eleverna ht 04/vt 05. Förvaltningens förslag Att arbetsutskottet föreslår nämnden anta följande förslag: HT -04 Start 23 augusti Studiedag 1-3 november Lov 4-5 november Slut 21 december 82 skoldagar VT -05 Start 10 januari Sportlov v 9 Påsklov v 13 Lov 6 maj Slut 10 juni 96 skoldagar Summa 178 skoldagar Beslutsgång Ordföranden Jerker Sjögren (kd) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. 13 (20)

14 BUS-remiss AU 83 Dnr Arbetsutskottets förslag till beslut Att nämnden antar skrivelsen från Resurscentrum som sitt yttrande till kommunstyrelsen och föreslår att överenskommelsen med landstinget om BUS-policyn förlängs med två år, att gälla t o m Barn- och ungdomsnämnden skall inkomma med yttrande till kommunstyrelsen senast den 15 november Den gemensamma policyn med riktlinjer Barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från såväl kommunen som landstinget gäller t o m Denna BUS policy är antagen av Stockholms läns landsting och av 24 av länets 26 kommuner. Policyn med riktlinjer omfattar på något sätt alla de verksamheter som arbetar med barn och ungdomar i länets kommuner. Inom dessa verksamheter sker nu ett omfattande utvecklingsarbete där bl a mycket tid under det senaste året ägnats åt informations, utbildnings- och implementeringsarbete. Ett arbete som ännu inte är avslutat. De två ledande forumen på länsnivå, BUS-SAM (chefstjänstemän) och BUS Politiska forum, har gjort bedömningen att det gemensamma utvecklingsarbetet ännu inte har kommit så långt att behovet av att ta fram en reviderad policy föreligger. De har med anledning av detta beslutat att föreslå respektive huvudman att förlänga policyn med riktlinjer två år, att gälla t o m Utöver uppdraget att följa upp och utvärdera policyn samt belysa ekonomiska konsekvenser och förutsättningar har BUS-SAM och BUS politiska forum lyft fram följande områden som särskilt viktiga att arbeta vidare med på länsnivå inom ramen för BUS under de kommande två åren: Barn och ungdomar med koncentrationssvårigheter (riktlinje 4). Barn och ungdomar med sammansatt social och psykiatrisk problematik (riktlinjer 2 och 5). Metodutveckling för en ökad samordning av de insatser som ges till enskilda barn och ungdomar samt deras vårdnadshavare (riktlinje 3). För att ge länets kommuner tillsammans med landstinget möjlighet att fortsätta detta gemensamma utvecklingsarbete har KSLs styrelse den 9 oktober 2003 beslutat att rekommendera länets kommuner att förlänga överenskommelsen med landstinget om BUS-policyn samordning av insatserna kring barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från både kommun och lansting med två år, att gälla t o m (20)

15 Forts 83 Förvaltningens förslag Att nämnden antar skrivelsen från Resurscentrum som sitt yttrande till kommunstyrelsen och föreslår att överenskommelsen med landstinget om BUS-policyn förlängs med två år, att gälla t o m Beslutsgång Ordföranden Jerker Sjögren (kd) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet föreslår nämnden anta skrivelsen från Resurscentrum som sitt yttrande till kommunstyrelsen och föreslår att överenskommelsen med landstinget om BUS-policyn förlängs med två år, att gälla t o m Handlingar i ärendet Svar på remiss 15 (20)

16 Informationsärende ledningsorganisationen vid Vallentuna skolor AU 84 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar på grund av tidsbrist att informationen lämnas direkt till nämnden. Skolorna i Vallentuna leds av en rektor som runt sig samlar en ledningsgrupp med arbetslagsledare från arbetslagen. Arbetslag finns i dag på alla skolor och består av ca 7-12 personer runt elever. Skolpersonalen i laget har ett gemensamt ansvar för att organisera lärandet och den samlade skoldagen runt eleverna. På en del av skolorna finns idag särskilt förordnade arbetslagsledare som företräder arbetslaget i skolans ledningsgrupp och målsättningen är att alla skolor inom ett år ska ha denna organisation. De två senaste avtalen med lärarförbunden präglas av tanken på att skolans lärare ska organiseras i arbetslag och att lagen ska få en stor autonomi att genomföra uppdraget som ges i läroplan och kommunal skolplan. Utifrån den reglerade arbetstiden på timmar, bestämmer arbetslagen själva hur de vill organisera arbetet. Exempel på gemensamma arbetsuppgifter är: schemaläggning, inköp av läromedel, rastvakter, vikarieanskaffning, kompetensutveckling och elevvårdsarbete. När förskolan och grundskolan fördes ihop till skolområden under en rektor innebar det en kraftig utökning av chefsansvaret. En rektor kan idag ha personalansvar för över 100 medarbetare och förväntas klara av att hålla medarbetarsamtal och individuellt bedöma sin personal vid de årliga lönerevisionerna. Denna till synes övermäktiga uppgift har lett till framväxten av en organisation med arbetslagsledare som successivt ska ta över en del av rektors arbetsuppgifter samtidigt som de fungerar som kommunikatörer mellan arbetslag och rektor. De två senaste åren har en utbildning för presumtiva arbetslagsledare erbjudits personalen på skolorna. Denna grundutbildning i ledarskap förbereder för ledaruppdrag och blir också en karriärväg för blivande skolledare. Arbetslagsledaren finns med som lärare, fritidspedagog etc i arbetslaget, samtidigt som han/hon har arbetsledande uppgifter och ansvar som renderar en högre lön. Idag finns arbetslagsledare anställda på Karbyskolan, Bällstabergsskolan och Ormstaskolan. Tanken är att de andra skolorna ska följa efter och successivt det närmaste året tillsätta arbetslagsledare. 16 (20)

17 Forts 84 Rektorn på varje skola förhandlar om lön med den enskilde arbetslaglsledaren och kommer överens om arbetstider. I en del fall innebär det att arbetslaglsedaren går från ferietjänst till semestertjänst. Lönepåslaget för de senast tillsatta arbetslagsledarna varierade från 780 kr till kronor/månad. Beslutsgång Arbetsutskottet beslutar på grund av tidsbrist att informationen lämnas direkt till nämnden. Handlingar i ärendet Utbildningsplan för arbetslagsledarutbildningen 2003 Examensuppgift för deltagarna i arbetslagsledarutbildningen våren (20)

18 Informationsärende Avslutade och nya anställningar inom barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde AU 85 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar på grund av tidsbrist att informationen lämnas direkt till nämnden. Personalneddragningarna har varit en del av åtgärderna för att minska nämndens underskott Åtgärderna har inneburit att ett stort antal anställningar har avslutats, samtidigt som många medarbetare har erbjudits nytt arbetsställe genom omplacering. I den stora skolorganisationen med över 800 anställda har cheferna också varit tvungna att nyrekrytera. Ingen nyanställning har dock genomförts, utan att först förvaltningens personalsamordnare har undersökt möjligheten att omplacera övertalig medarbetare i organisationen. Personalstatistiken som redovisas i Vasaru-rapporten innehåller endast tillsvidareanställda och därför återges här den totala personalrörligheten, inklusive visstidsanställda och vikarier, för samtliga anställda under perioden 1 juni 30 september: Omplaceringar: Nyanställda: Avslutade anställningar: Personalminskning: 54 personer 97 personer 177 personer 80 personer Omräknat i heltidstjänster motsvarar personalminskningen en kostnadssänkning på cirka 25 miljoner kronor på helårsbasis. Nya anställningar ()=anställningsform Förteckning över alla nytecknade anställningsavtal. Det kan vara externt rekryterade medarbetare eller medarbetare som fått en ny befattning/tjänst. Antal nya anställningar 97 Antal heltidstjänster 82,58 Antal tillsvidareanställningar (1) 41 Antal vikariat (3) 12 Antal projektanställningar (4) 4 Antal provanställningar (9) 17 Antal konstitutorial (16) 2 Antal vikariat med annan anställning i botten (31) 3 Antal obehöriga lärare (4) (20)

19 Forts 85 Omplaceringar Förteckning över alla omplaceringar där medarbetaren inte bytt befattning/tjänst utan endast arbetsplats. Alla omplaceringar, exklusive nya befattningar/tjänster, inklusive förändring av tjänstegrad, är 54. Avslutade anställningar Förteckning över alla avslutade anställningar. Antal avslutade anställningar 177 Antal avslutade heltidstjänster 151, 7 Antal avslutade tillsvidareanställningar (1) 70 Antal vikariat (3) 32 Antal projektanställningar (4) 4 Antal provanställningar (9) 4 Antal konstitutorial (16) 2 Antal vikariat med annan anställning i botten (31) 23 Antal obehöriga lärare (42) 41 Beslutsgång Arbetsutskottet beslutar på grund av tidsbrist att informationen lämnas direkt till nämnden. Handlingar i ärendet Kodnyckel 19 (20)

20 Datum för nämndsammanträden 2004 AU 86 BUN AU Tisdagar kl 16:00 Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden utan eget ställningstagande. Barn- och ungdomsnämnden skall fastställa tider för sammanträden under Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för Tiderna är samordnade med Kommunstyrelsens sammanträden. Förvaltningens förslag BUN Tisdagar kl 19:00 12 januari 26 januari 27 januari 10 februari 16 februari 8 mars 16 mars 6 april 19 april 3 maj 20 april 4 maj 10 maj 24 maj 18 maj (alt 25 maj) 1 juni 7 juni 21 juni 24 augusti 31 augusti 6 september 20 september 5 oktober 19 oktober 25 oktober 8 november 16 november 30 november 6 december 20 december KS Beslutsgång Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden utan eget ställningstagande. KF 20 (20)

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden 25 november 2003

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden 25 november 2003 Barn- och ungdomsnämnden 25 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Borgens förskola, Ormstavägen, Röda skolhuset, Vallentuna tisdagen den 25 november 2003 kl 18:00 Förvaltningschef

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Jan Erik Gyllenram (m) Johan Liberson (m)

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Jan Erik Gyllenram (m) Johan Liberson (m) Barn- och ungdomsnämnden 2003-04-29 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 29 april 2003 kl 19:00-22:00 Beslutande Jerker Sjögren (kd)

Läs mer

Kommunstyrelsen 15 december 2003

Kommunstyrelsen 15 december 2003 Kommunstyrelsen 15 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 15 december 2003 kl 18.30-19.00 Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg Utvecklingsledare Eva Lod

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg Utvecklingsledare Eva Lod Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2005-02-08 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Barn - och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr., Vallentuna tisdagen den 8 februari kl. 08.00 12.30 Jerker

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl Barn- och ungdomsnämnden 2010-04-20 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl. 19.00 21.10 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

Personalrepresentant Roger Bodin. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Louise Westin Paragrafer 312,

Personalrepresentant Roger Bodin. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Louise Westin Paragrafer 312, Barn- och ungdomsnämnden 19 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 november kl 19.00-22.30 Ajournering

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 april kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 april kl Barn- och ungdomsnämnden 2005-04-19 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 april kl. 19.00-21.00 ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Hans

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40 Barn- och ungdomsnämnden 2009-06-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

Elisabeth Rydström(C), ordförande Karin Unnerstad (FP), ledamot Agneta Westerberg (S), ledamot

Elisabeth Rydström(C), ordförande Karin Unnerstad (FP), ledamot Agneta Westerberg (S), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-03-24 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 KALLELSE Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna Tisdag 5 februari 2002 kl 19.00 Göran Nydahl, förvaltningschef

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2010-02-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Bällstarummet, Tuna

Läs mer

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Jan Erik Gyllenram (m) Johan Liberson (m)

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Jan Erik Gyllenram (m) Johan Liberson (m) Barn- och ungdomsnämnden Datum 2003-05-27 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 27 maj 2003 kl 19:00-22:20 ande Ersättare Jerker Sjögren

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl Utbildningsnämnden 2010-09-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl. 19.00-20.30 Beslutande Ersättare Elisabeth Rydström (C),ordförande

Läs mer

Hjämstaskolans matsal tisdagen den 19 december kl.19.00 Utvecklingsledare Eva Lod Nämndsekreterare Tomas Anderson Controller Annika Hellberg

Hjämstaskolans matsal tisdagen den 19 december kl.19.00 Utvecklingsledare Eva Lod Nämndsekreterare Tomas Anderson Controller Annika Hellberg Barn- och ungdomsnämnden 2006-12-19 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Hjämstaskolans matsal tisdagen den 19 december kl.19.00 Utvecklingsledare Eva Lod Nämndsekreterare Tomas Anderson Controller

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2008-10-14 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 14 oktober 2008, kl. 19.00 Utbildningschef Roland Beijer

Läs mer

Vallentuna den 30 oktober OBS! Borgerlig grupp kl , Vargmötet, barn- och ungdomsförvaltningen

Vallentuna den 30 oktober OBS! Borgerlig grupp kl , Vargmötet, barn- och ungdomsförvaltningen Barn- och ungdomsnämnden 2007-11-06 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tuna torg 2, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 6 november kl.19.00 Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin.

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 21 september 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 21 september 2004 Utbildningsnämnden 21 september 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 21 september 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer

Läs mer

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl 19.00-20.00. Förskoleförvaltningen, Vallentuna

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl 19.00-20.00. Förskoleförvaltningen, Vallentuna Interimistisk barn- och ungdomsnämnd 10 december 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 2001-12-25 Justeringens plats Sekreterare Ordförande Granbyrummet,

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 11 november 2003 kl 19.00 (Observera att kvalitetsuppföljningen

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 11 november 2003 kl 19.00 (Observera att kvalitetsuppföljningen Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 11 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 11 november 2003 kl 19.00 (Observera

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden 1 (20) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl 19.00-21.00. Beslutande Ersättare Övriga närvarande Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Malin Karlsson (FP), Irene Öman (M), Hans Heneby (M),

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 15 december, kl. 16.30-18.00

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 15 december, kl. 16.30-18.00 Barn- och ungdomsnämnden 2009-12-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 15 december, kl. 16.30-18.00 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordf Jerker Sjögren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-03-27 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-10.00 Sofia Söderström (S), ordförande Ann-Christine Tangen (M) Thomas Fehrm (V) Övriga

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl Utbildningsnämnden 2008-03-06 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl. 19.00 19.50 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Elisabeth

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, NR ÄRENDE DNR. Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning BUN 16/66

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, NR ÄRENDE DNR. Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning BUN 16/66 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-12-14 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Val av protokolljusterare

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2008-06-10 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 10 juni 2008, kl. 19.30 Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin.

Läs mer

Grundskolechef Göran Nydahl Bitr utv led Elsie-Britt Rosengren Ekonom Annika Hellberg, punkt 3. Grundskolekontoret, Vallentuna

Grundskolechef Göran Nydahl Bitr utv led Elsie-Britt Rosengren Ekonom Annika Hellberg, punkt 3. Grundskolekontoret, Vallentuna Grundskolenämndens arbetsutskott 2001-11-27 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Grundskolekontoret, Vallentuna tisdagen den 27 november

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-25 1 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M),

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 26 september kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 26 september kl 2000-09-26 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 26 september kl 19.00-21.20 Lars Rundgren (m), ordförande Erik Sköldeberg (kd)

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002 Socialnämnden 3 december 2002 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Väsbygården. Allévägen, Vallentuna Tisdag den 3 december 2002 kl 18.30-19.30

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Barn- och utbildningskontoret onsdagen den 7 september 2005 kl. 13.00-14.50. Beslutande Irma Folkesson (c), ordförande 24-30 Ann Ludwigsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Fredrik Carlsson (M), Kerstin Strängbäck (M), Alexandra Herlin (M), Therese Kallträsk (MP)

Barn- och ungdomsnämnden Fredrik Carlsson (M), Kerstin Strängbäck (M), Alexandra Herlin (M), Therese Kallträsk (MP) 1 (11) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl. 19.00-20.20 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Roswitha

Läs mer

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Barnomsorgsnämnden 1998-01-20 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 1998-02-03 Justeringens plats Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 182 Justering mellan barn- och ungdomsnämndens och skolpengens budgetramar (KS )

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 182 Justering mellan barn- och ungdomsnämndens och skolpengens budgetramar (KS ) Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 182 Justering mellan barn- och ungdomsnämndens och skolpengens budgetramar (KS 2013.405)

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Förskoleförvaltningen, Vallentuna. Nils Lage Holmbom (m) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Förskolenämnden

Förskoleförvaltningen, Vallentuna. Nils Lage Holmbom (m) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Förskolenämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Förskolenämnden 1999-02-09 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 23 februari 1999 Justeringens plats Angarnsrummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 Utbildningsnämnden 2005-10-06 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 ande Ersättare Elisabeth Rydström (c),ordförande Lars Rundgren

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2005-11-22 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 november

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:00, rast klockan 14:50-15:10 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Urban Jernberg S Ann-Sofi Tureson KD

Läs mer

Ajournering Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Ajournering Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-03-07 Plats och tid för sammanträdet ande Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den kl. 08.00 10.30 Jerker Sjögren (kd), ordförande

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 15 oktober 2009, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 15 oktober 2009, kl Utbildningsnämnden 2009-10-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 15 oktober 2009, kl. 17.00-19.00 Beslutande Elisabeth Rydström (C),ordförande Jörgen

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 25 oktober kl.19.00 21.30. Ajournering 129 kl.19.35-19.40

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 25 oktober kl.19.00 21.30. Ajournering 129 kl.19.35-19.40 Barn- och ungdomsnämnden 2005-10-25 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 25 oktober kl.19.00 21.30 ande Ajournering 129 kl.19.35-19.40 Jerker Sjögren

Läs mer

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s)

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s) Fritidsnämndens arbetsutskott 31 oktober 2003 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna fredagen den 31 oktober 2003 kl. 07.30-10.45 Beslutande Jörgen Hellberg

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels Utbildningsnämnden 2 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 december 2008, kl. 16.30 18.15

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 december 2008, kl. 16.30 18.15 Barn- och ungdomsnämnden 2008-12-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 december 2008, kl. 16.30 18.15 Beslutande Raimo Vuojärvi (m) ordförande Jerker

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2009-04-21 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 21 april 2009, kl. 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin.

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 26 november kl Utbildningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Lotta Lann

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 26 november kl Utbildningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Lotta Lann Utbildningsnämnden 2007-11-20 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 26 november kl. 18.00 Utbildningschef Roland Beijer Nämndsekreterare

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2011-02-15 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 18 Ekonomisk uppföljning socialnämndens verksamheter 19 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 20 Reglemente

Läs mer

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Sida 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.40 11.30 Beslutande Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Övriga deltagande Göran Olsson, förvaltningschef

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna L Utbildningsämndens arbetsutskott 8 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Kragstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 8 juni 2004 kl 08.15 09.20 Elisabeth

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Nämndens beslut. Informationen noteras. Ärendebeskrivning. 31 Studiestöd för invandrare DNr 2007 GAN 020. Nämndens beslut. Informationen noteras.

Nämndens beslut. Informationen noteras. Ärendebeskrivning. 31 Studiestöd för invandrare DNr 2007 GAN 020. Nämndens beslut. Informationen noteras. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Torsdagen den 3 maj 2007, kl 15.00-20.10 30 C3L:s verksamhet Nämndens sammanträde inleds med en genomgång och redovisning av verksamheten vid C3L. 31 Studiestöd för

Läs mer

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Örjan Lid (m) Sofia Johansson (m) 79 Lars Granbacka (fp) 80-88

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Örjan Lid (m) Sofia Johansson (m) 79 Lars Granbacka (fp) 80-88 Barn- och ungdomsnämnden Datum 10 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 10 juni 2003 kl 19:00-22:15 ande Jerker Sjögren (kd)

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Vik. nämndsekreterare Lotta Lann Redovisningsekonom Pia Kron. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Vik. nämndsekreterare Lotta Lann Redovisningsekonom Pia Kron. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2007-03-13 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den kl. 08.30 11.15

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2005 03 16 1(10) Plats och tid Skogstorpsskolan, Kumla onsdagen den 16 mars 2005, kl. 15.20 17.00 Beslutande

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 17 november kl

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 17 november kl Utbildningsnämnden 2005-11-17 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 17 november kl.19.00 21.00 ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Elisabeth

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Protokoll. Ärendeförteckning. 92 Fastställande av dagordning

Protokoll. Ärendeförteckning. 92 Fastställande av dagordning Protokoll Ärendeförteckning 92 Fastställande av dagordning 93 Överenskommelse om samarbete och samordning mellan kommunerna och landstinget Västernorrland om barn och unga som har eller riskerar ett utveckla

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2008-11-21 1 (8) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08 30 10 45 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Urban Lindström (S)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-05-19

Utbildningsnämnden 2011-05-19 1 (11) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl. 19.00-20.50 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2007-02-16 1 (12) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Paulsson (m) Bengt Svensson (c) Maria Toll

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 2010-04-15 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 15 april kl. 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadministrativ

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum :15-10:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum :15-10:15 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2012-03-07 8:15-10:15 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Ingrid Cassel Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna, Kl. 19.00 21.16 ande Parisa Liljestrand (M) ordförande, Roswitha Melzer (FP), Irene Öman (M), Alexandra

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Carl-Göran Svensson (c) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Göran Nydahl,

Läs mer

Abbe Ronsten (s) ordförande Tommy Alvik (s) Kenneth Eresjö (c) Birgitta Gustafsson (fp) Göran Johansson (v) Berndt Skogbergs (s) Maith Lassbo (m)

Abbe Ronsten (s) ordförande Tommy Alvik (s) Kenneth Eresjö (c) Birgitta Gustafsson (fp) Göran Johansson (v) Berndt Skogbergs (s) Maith Lassbo (m) Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-14 1 Plats och tid Rådhuset, Säter, kl 10.00 16.30 Beslutande Abbe Ronsten (s) ordförande Tommy Alvik (s) Kenneth Eresjö (c) Birgitta Gustafsson (fp) Göran Johansson

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Styrelsen för förskola och grundskola 2002-10-03 1 (9) Skolkansliets konferensrum, kl 17.00 18.50 Siv Godberg (m), ordförande

Styrelsen för förskola och grundskola 2002-10-03 1 (9) Skolkansliets konferensrum, kl 17.00 18.50 Siv Godberg (m), ordförande Styrelsen för förskola och grundskola 2002-10-03 1 (9) Plats och sammanträdestid Beslutare Skolkansliets konferensrum, kl 17.00 18.50 Siv Godberg (m), ordförande Ulla Sjödin (c) Ulla Hellström (c) Jessika

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer