ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015"

Transkript

1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 Årsmöte 19:e februari 2015 MODERATERNA I SKÖVDE

2 Handlingar Årsmöte 2015 PLATS: Scandic Billingen Tid: torsdagen den 19:e februari 2015 PRELIMINÄRT PROGRAM: 18:00 Samling och inskrivning 18:15 Presentation Eftervalsanalys 19:00 Årsmöte 20:00 Medlemsmiddag (ungefärlig tid, efter årsmötets slut) *FÖRANMÄLAN KRÄVS* Innehåll FÖREDRAGNINGSLISTA ÅRSMÖTE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG... 3 STYRELSENS FÖRSLAG... 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MEDLEMSAVGIFT PROPOSITION 1: EN ANSVARSFULL FÖRSVARSPOLITIK PROPOSITION 2: REFORMERA OCH MODERNISERA LAS PROPOSITION 3: VERKA FÖR SOLNAMODELLEN I SKÖVDE PROPOSITION 4: KRAFTFULLA VERKTYG FÖR LANDSBYGDEN INKOMNA MOTIONER OCH FÖRSLAG Sida 1 av 21

3 FÖREDRAGNINGSLISTA ÅRSMÖTE ) Val av ordförande att leda förhandlingarna 2) Val av sekreterare 3) Val av justeringsmän 4) Godkännande av årsmötets utlysning 5) Styrelsens verksamhetsberättelse 6) Revisorernas berättelse och fastställande av resultaträkning och balansräkning 7) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 8) Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår 9) Förslag från styrelsen (propositioner) 10) Inkomna övriga förslag (motioner) 11) Anteckning om självskrivna ledamöter 12) Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 13) Val av ordförande och vice ordförande 14) Val av minst tre styrelseledamöter 15) Val av två revisorer och ersättare för dem 16) Val av nomineringskommitté enligt bestämmelserna 17) Val av valberedning 18) Val av ombud till förbundsstämmor med ersättare 19) Information om sammanslagning länsförbund Västra Götaland 20) Övriga ärenden Sida 2 av 21

4 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG Styrelse Valberedningen föreslår årsmötet att fastställa antalet ledamöter till åtta ledamöter. Ordförande Vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Martin Odenö (omval) Björn Håkansson (nyval) Magnus Hammar Borsch (omval) Elisabeth Svalefelt (nyval) Marie Guhrén (nyval) väljs av Moderata Ungdomsförbundet (självskriven) Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande (självskriven) Anders G. Johansson, gruppledare (självskriven) Revisorer Ordinarie Ordinarie Ersättare Ersättare Inga-Lill Mikkelsen Ingrid Björk Johan Fogelberg Joakim Furuhoff Rekryteringskommitté Valberedningen föreslår årsmötet att bordlägga ärende till nästkommande årsmöte. Nomineringskommitté Valberedningen föreslår årsmötet att bordlägga ärende till nästkommande årsmöte. Ombud till förbundsstämma Valberedningen föreslår årsmötet att uppdra åt partiföreningens styrelse att utse ledamöter med rekommendationen att delegationen huvudsakligen består av partiföreningens ledamöter. Årsmötets presidium Ordförande Sekreterare Justerare/rösträknare Anders G. Johansson Theres Sahlström 2 (förslag anmäles på årsmötet) Sida 3 av 21

5 STYRELSENS FÖRSLAG Valberedning Styrelsen föreslår årsmötet att fastställa antalet ledamöter till tre ledamöter. Sammankallande ledamot Ledamot Ledamot Philip Segell (omval) Kerstin Nordling (omval) Håkan Djurberg Johansson (omval) Sida 4 av 21

6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Allmänt Denna verksamhetsberättelse avhandlar kalenderåret Året har präglats av att vara ett valår. Därför har fokus i huvudsak legat på valrörelse, nomineringsarbete och kampanjverksamhet. Partiföreningens styrelse Martin Odenö, ordförande Michael Nimstad, vice ordförande Clary Starck 1, kassör Maria Stensby, sekreterare Björn Håkansson, ledamot Lars Englund, ledamot Magnus Hammar Borsch, ledamot Clara Görrel, MUF Anders G Johansson, KF-gruppledare Theres Sahlström, vice KF-gruppledare Katarina Jonsson, kommunalråd Styrelsen har haft nio protokollförda möten samt en telefonkonferens under året. Förutom dessa har även ett informationsmöte rörande arbetet med det kommunalpolitiska handlingsprogrammet. Valåret 2014 Val till Europaparlamentet i maj och val till riksdag, region och kommunfullmäktige i september har huvudsakligen präglat verksamhetsåret. Eftervalsanalys gällande val till Europaparlamentet samt val till riksdag och regionfullmäktige har genomförts av relevanta instanser inom partiet och partiföreningen har så långt som möjligt deltagit i att samla in underlag till analyserna. Partiföreningens valsedel för val till kommunfullmäktige fick ungefär lika många röster valet 2014 som i valet Eftersom valdeltagande ökade i Skövde kommun samt att Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet ökade sitt partis respektive röster innebar detta att partiföreningen förlorade ett mandat i Skövdes kommunfullmäktige. Utbildning Styrelsens utbildningsmål har varit att genom learning-by-doing förberedda den lokala kampanjorganisationen för de båda valrörelserna. Inför valet till Europaparlamentsvalet hölls en förbundsgemensam utbildning kring frågor som rör EU. 1 Clary Starck har även varit MQ:s representanter i Moderaterna i Skövdes styrelse. Sida 5 av 21

7 Medlemmar Föreningen hade den 31:a december 124 betalande medlemmar, 10 bonusmedlemmar, 70 medlemmar som ännu inte erlagt medlemsavgift samt 126 som löst medlemskap i Moderata Ungdomsförbundet. Ekonomi Partiföreningens resultat för 2014 uppgick till minus kronor och 50 öre och det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till kronor och 79 öre. Minusresultatet var beräknat och budgeterat eftersom 2014 var valår. För resultat- och balansräkning m.m. se årsredovisningen. Kommunfullmäktigegruppen Kommunfullmäktigegruppen har under året haft elva sammanträden. Gruppmötena, vilka varit öppna för medlemmar i Moderaterna i Skövde att delta i med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt, har hållits inför kommunstyrelses sammanträden. Gruppen har beslutat om aktuella kommunala frågor, informerats om aktualiteter i kommunen, fört överläggningar av mer långsiktig och strategisk karaktär, samt beslutat om nomineringar vid fyllnadsval. Gruppmötena har i tiden samordnats med de övriga allianspartiernas, varmed majoriteten löpande kunnat utveckla gemensamma förhållningssätt i olika frågor. Partiföreningens styrelse har noterat att samtliga gruppmöten har varit mycket välbesökta av både förtroendevalda och medlemmar. Partiintern representation Partiföreningen har varit representerad vid ett flertalet partiinterna arrangemang. I februari deltog partiföreningens valledare i nationellt valfokus i Västerås. Senare i februari deltog fem ombud i Moderaterna Västra Götalands Samverksansstämma i Göteborg. Stämmans huvudsakliga ärende var att fastställa valsedlar för val till riksdag och regionfullmäktige. I mars deltog representanter från partiföreningen i det årligen återkommande Sverigemötet i Göteborg. Moderaterna i Skövde har bl.a. representerats av Tord Gustafsson som vara förbundsordförande för Skaraborgsmoderaterna och Åsa Wackelin som varit ordförande för MQ Skaraborg. Årsmöte Ordinarie årsmöte hölls den 27:e februari på Billingehus. I samband med årsmötet hölls även partiföreningens nomineringsstämma för att fastställa valsedeln för val till kommunfullmäktige i Skövde kommun. Efter genomförda stämmohandlingar bjöd partiföreningen medlemmarna på måltid. MUF Moderata Ungdomsförbundet i Skövde har fler medlemmar än partiföreningen vilket är positivt. Kontakten och gemensamma kampanjer med MUF har dock varit sämre och färre än tidigare verksamhetsår och den främsta anledningen är omsättningen av ledamöter i MUF:s styrelse. Detta har medfört att det har för partiföreningen varit svårt att överblicka MUF:s verksamhet. Sida 6 av 21

8 MST Moderata Studenter har under 2014 inte haft någon styrelse eller verksamhet. MQ MQ Skövde har varit representerat i partiföreningens styrelse genom Clary Starck. MQ har genomfört ett stort antal kampanjer, ofta i samband med partiföreningens kampanj eller tillsammans med länsförbundet och MQ Skaraborg. Moderata Seniorer Partiföreningen har under valåret startat upp Moderata Seniorer med Ragnar Zederfeldt som sammankallande. Några medlemmar deltog i en konferens för Moderata Seniorer i Stenungssund. Styrelsen för Moderaterna i Skövde Martin Odenö Ordförande Michael Nimstad Vice ordförande Maria Stensby Sekreterare Clary Starck Kassör Björn Håkansson Ledamot Lars Englund Ledamot Clara Görrel MUF Katarina Jonsson Kommunalråd Theres Sahlström KF-gruppledare Anders G Johansson KF-gruppledare Sida 7 av 21

9 Sida 8 av 21

10 Sida 9 av 21

11 Sida 10 av 21

12 Sida 11 av 21

13 Sida 12 av 21

14 Sida 13 av 21

15 Sida 14 av 21

16 MEDLEMSAVGIFT 2015 Medlemsavgiften för medlemskap i Moderaterna består av tre delar som var för sig fastställs vid partistämma, förbundsstämma samt årsmöte. För närvarande uppgår den samlade medlemsavgiften för medlem i Moderaterna i Skövde till 200 kronor per år. Avgiften betalas årligen. Den lokala partiföreningen behåller 20 kronor och resterande summa fördelas till förbundet Skaraborgs Moderata Samlingsparti och Riksorganisationen, den senare erhåller 140 kronor och förbundet mellanskillnaden. Detta skiljer sig dock vid nyrekrytering av medlemmar, då avgiften är 100 kronor för det första året och hela beloppet tillfaller partiföreningen. Då partiföreningens intäkter till största delen består av kommunalt partistöd ser inte styrelsen någon anledning att höja medlemsavgiften. Snarare är det rimligt att under nuvarande förutsättningar hålla nere tröskeln för medlemskap i partiet. Styrelsen föreslår årsmötet besluta att lämna medlemsavgiften oförändrad Sida 15 av 21

17 PROPOSITION 1: EN ANSVARSFULL FÖRSVARSPOLITIK För att kunna bidra till stabiliteten i norra Europa och för att kunna säkra vårt oberoende vid en konflikt i vår närhet måste den ha stöd av ett starkt totalförsvar. Försvaret ger oss den yttre trygghet som är en förutsättning för vår frihet. Så formulerade sig Moderaterna i sitt handlingsprogram antaget av partistämman Det är en formulering som är lika aktuell idag. Det är krig i Europa. Ett aggressivt och revanschistiskt Ryssland bygger medvetet upp sin militära förmåga och visar genom krigföring i Ukraina samt hot och provokationer mot andra nationer en tydlig politisk ambition att använda den. Sverige har sedan försvarsbesluten under det sena 90-talet genomfört en omfattande neddragning av sin militära förmåga. Utgångspunkten för detta har varit en förhoppning om en positiv politisk utveckling i Ryssland. Förhoppningarna har kommit på skam. Under 2000-talet har det inte saknats tecken, incidenter och allvarliga händelser som med all önskvärd tydlighet indikerat ett försämrat säkerhetsläge i Europa och för Sverige. De mest uppenbara är den ryska interventionen i Georgien 2008 och annekteringen av Krim Därtill kan läggas ett antal provocerande kränkningar av svenskt luftrum samt möjligen, eller snarare sannolikt, också svenskt territorialvatten. Denna dystra utveckling har dock inte i nämnvärd grad påverkat den svenska försvarspolitiken. Denna har sedan 2000-talets första decennium främst varit inriktad mot att styra om försvaret från att vara ett invasionsförsvar till att vara ett begränsat insatsförsvar med internationella insatser som sin främsta kompetens. Att ha förmåga att verka militärt utanför Sveriges gränser är viktigt och betydelsefullt. Sverige ska även framgent solidariskt bidra till fredsbevarande och -framtvingande operationer utomlands. Det är nödvändigt i en globaliserad värld med gemensamma utmaningar. Men det kan inte tillåtas ske på bekostnad av den nationella förmågan. Vi har nu den minsta militära krigsorganisationen som Sverige någonsin skådat. Låt vara att delar - men långt ifrån helheten - kan uppvisa hög kvalité, god beredskap och omedelbar tillgänglighet. Vi har tillåtit att Gotland, som är av militär betydelse för hela Östersjöområdet, lämnats utan militär närvaro. Sverige bidrar inte i tillräcklig grad till säkerhet och stabilitet i regionen. Försvarspolitiken stödjer inte längre säkerhetspolitikens ambitioner. Insatsorganisationen ska, under förutsättning att det tillförs omfattande ekonomiska resurser, i sin helhet vara operativ omkring 2023 och, under gynnsamma omständigheter, kunna fördröja en angripare under ca en veckas tid. Det är en liten organisation med begränsad uthållighet, utan reserver och med flera inbyggda svagheter. Viljan att tillföra resurser till försvaret har också varit begränsad. Regeringar, Sida 16 av 21

18 såväl socialistiska som borgerliga, har betraktat omvärlden och utvecklingen genom finansdepartementets fönster. Försvarskontot i budgeten har tillåtits användas som regulator och -reserv för finansiering av mer publikfriande politiska reformer. Försvarsreformen är underfinansierad och genomförandet av densamma har kritiserats skarpt av Riksrevisionen. Moderaternas roll i svensk politik ska vara att se och förstå samhällsproblemen samt att angripa dem med förslag på lösningar. Men beträffande försvarspolitiken har vi blundat för utmaningarna, skönmålat verkligheten och grävt ned oss i försvar kring en linje som blivit allt mer ohållbar. Moderaterna har förlorat förtroendekapital genom de båda Alliansregeringarnas sätt att sköta försvarspolitiken. Det är nu hög tid att acceptera det hastigt försämrade omvärldsläget. Det är hög tid att inleda återtagande och tillväxt av svensk försvarsförmåga! Moderaterna måste vara det parti som går i bräschen för detta. Styrelsen för Moderaterna i Skövde föreslår årsmötet besluta: 1. att uttala att Moderaterna skyndsamt ska verka för en substantiell förstärkning av det svenska försvaret, 2. att uttala att Moderaterna ska verka för att resurser avdelas för att utveckla och upprätthålla av en betryggande svensk försvarsförmåga över tid, 3. att uttala att Moderaterna ska verka för att den beslutade insatsorganisationen snarast görs operativ, 4. att uttala att Moderaterna ska verka för att utveckla försvaret av Gotland med militär närvaro på ön, 5. att uttala att Moderaterna ska verka för en skyndsam anslutning till Nato, samt 6. att ge styrelsen i uppdrag att vid Moderaterna i Skaraborgs förbundsstämma driva kravet på utveckling av en mer ansvarsfull och trovärdig moderat försvarspolitik. Sida 17 av 21

19 PROPOSITION 2: REFORMERA OCH MODERNISERA LAS Grunden för vår gemensamma välfärd och välståndet i vår nation grundas på arbete och företagsamhet. Vi behöver upprätthålla ett företagsklimat i toppklass för att långsiktigt kunna hävda oss i den internationella konkurrensen. Det är angeläget att Sverige är en attraktiv för företag att starta i, verka i, investera i och anställa medarbetare i. Det är viktigt och angeläget att anställda ska känna trygghet på sina arbetsplatser. Det är viktigt att det finns tydliga och robusta villkor som reglerar relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Sverige tillämpar en långtgående arbetsrätt som i flera avseende ställer mycket höga krav på arbetsgivaren. Regelverket är främst anpassat för stora företag. För mindre företag är kraven ibland tuffa eller rent av oöverstigliga, vilket hämmar tillväxten av nya, små företag. Lagen om anställningsskydd (LAS) är en sådan lag. LAS utformning innebär en hämmande begränsning för små företags utveckling. Att växa och anställa ännu en medarbetare innebär en orimligt hög risktagning. Med en långtgående arbetsrätt och med höga kostnader blir arbetsmarknaden onödigt orörlig, icke flexibel och odynamisk. Trösklarna för inträdet till arbetsmarknaden blir höga. Det gör det särskilt svårt för unga och invandrade att komma ifråga för anställning och etablera sig på arbetsmarknaden. Att kombinera en högre grad av flexibilitet för arbetsgivarna med en robust trygghet för arbetstagarna är möjligt. En nation som lyckats är Danmark med sitt s.k. flexicuritysystem. Den danska arbetsmarknaden har med detta blivit mer dynamisk och rörlig. Trösklarna för en anställning och tillträde till arbetsmarknaden har sänkts. En större möjlighet för arbetsgivare att avsluta anställningar utan hänsyn tagen till turordningsregler paras med en högre ersättningsnivå i arbetslöshetsförsäkringen. Det är en rimlig kompromiss som tillgodoser båda parternas grundläggande intressen och det lägger grunden för ett sunt företagsklimat och tillväxt. Sverige står inför stora utmaningar för att klara jobben, för att klara den internationella konkurrensen och för att klara den gemensamma välfärden. Vi kan inte möta dagens och framtidens utmaningar med en begränsande lagstiftning utformad för en annan tid och andra förhållanden. Styrelsen för Moderaterna i Skövde föreslår årsmötet uttala: 1. att Moderaterna ska verka för en reformering av arbetsrätten med det danska flexicuritysystemet som inspiration, 2. att uppdra åt styrelsen att till Moderaternas förbundsstämma samt Moderaternas partistämma inlämna motioner med denna inriktning Sida 18 av 21

20 PROPOSITION 3: VERKA FÖR SOLNAMODELLEN I SKÖVDE Moderaterna i Skövde vill verka för att underlätta och förbättra den lokala integrationen och förbättra matchning in på arbetsmarknaden. Skövde kommun har inte, i högre grad än en vanlig svensk normalkommun, problem med integration, men varje lyckad integration är en vinst för både den enskilde och samhället. En lyckad integration kan uppnås bäst genom att få migranter att komma ut i arbetslivet med målet att bli självförsörjande, och därigenom minskar friktioner mellan migranter och övriga invånare. Att minska bidragsberoende får också flera positiva effekter. Kommunledningen i Solna Stad verkar aktivt för att underlätta integration på arbetsmarknaden i vad som kallas Solnamodellen. Man gör detta genom att kommunens arbetsmarknadsenhet bedriver ett aktivt och kontinuerligt kontaktskapande med arbetsmarknaden, dvs. kommunens företag, för att skapa kunskap om företagen och ha en aktiv dialog och lära känna företrädarna, och därigenom också direkt kunna ha en aktiv och bättre fungerande matchning för migranter för att hitta praktikplatser och jobb. I kombination med detta arbetar man tydligt och målmedvetet med att ställa rimliga krav på motprestation för försörjningsstöd. Effekterna är förbättrad integration, ökad självförsörjningsgrad och minskade kostnader för försörjningsstöd. Det innebär både sociala och ekonomiska fördelar för kommunen och den enskilde. Styrelsen för Moderaterna i Skövde föreslår årsmötet att uppmana partiets fullmäktigegrupp: 1. att ta lärdom av Solnamodellen och verka för att Skövde kommun också tillämpar motsvande arbetssätt utefter dessa erfarenheter. Sida 19 av 21

21 PROPOSITION 4: KRAFTFULLA VERKTYG FÖR LANDSBYGDEN Urbaniseringen slår med full kraft på den svenska landsbygden. Sverige hade 2012 den högsta urbaniseringstakten i Europa och det var Stockholm, Umeå och Malmö som toppade listan över städerna i Europa med högst urbaniseringstakt. För att över tid kunna erbjuda alla svenskar ett gott liv måste Sverige på ett mer aktivt sätt möta denna utveckling och anpassa sig för att inte riskera att stora delar av Sverige blir en utarmad landsbygd. Följden av det blir också ett utbrett missnöje bland våra svenskar boende utanför de stora tätorterna och det kommer inte värna vår så viktiga grundbult, demokrati och delaktighet. Det blev tydligt i valet 2014 att missnöjet från människorna boende på landsbygden ökar kraftigt och risken är stor att om inget görs för att bryta detta mönster polariseras stad och land ifrån varandra. Utmaningarna för små kommuner som inte har tillväxt måste mötas med en anpassad politik som skiljer sig från dagens politik som främst främjar utvecklingen i tillväxtorterna. Välfärdsuppdraget skiljer sig inte åt mellan en kommun med tillväxt och en kommun med begynnande befolkningsminskning. Därför behövs en modig politisk inriktning som ger kraft till mindre kommuner att själv skapa sig förutsättningar till självförsörjning och bidra till hela Sveriges utveckling. Hela Sverige behövs! Det behövs också ett politiskt mod att våga lyfta diskussionen om behovet av framtida kommunsammanslagningar. Civilsamhället har stor potential att med rätt verktyg och uppmuntran kunna växa och i högre grad skapa förutsättningar för ett gott liv även i små orter på landsbygden. Tillgången på bredband är avgörande för attraktivitet både för att bo och att driva företag i hela Sverige. Utbyggnadstempot måste öka radikalt. Tillgången på flexibla regler för stöd till byggnation av boende på landsbygden är ett måste eftersom marknadens krafter inte förmår att bidra till bostadsproduktion på landsbygden. Drivkraften för utveckling på landsbygden och i mindre orter är i allt större omfattning det ideella föreningslivet och värdet på det ideella arbetet bör stärkas för att fånga medborgarnas drivkraft som till stora delar är en outnyttjad samhällsresurs. Regelverket bör förändras så att det blir enklare och mindre kostsamt för anställningar inom ideella sektorn. Kultur och fritids sektorn är viktiga tillväxt- och trivselfaktorer i alla samhällen och vi måste bättra ta tillvara föreningslivets infrastruktur som finns på varje liten ort i Sverige. Regelverk bör förenklas för att underlätta för att fler föräldrakooperativ blir verklighet. Skattebefria vissa verksamheter som drivs på mindre orter som klassas som landsbygd. Små orter har inte köpkraften som attraherar vanliga företag att etablera sig och därför måste andra drivkrafter än marknadskrafterna få större utrymme. Sida 20 av 21

22 Styrelsen för Moderaterna i Skövde föreslår att: 1. Moderaterna arbetar fram en blå strategi där landsbygden verkligen ges kraftfulla verktyg för att klara framtidens välfärdsuppdrag. 2. Moderaterna initierar en utredning där effekterna av en kommunsammanslagningar skall belysas och vilken storlek den minsta kommunen bör ha in i framtiden för att klara sitt välfärdsuppdrag. 3. att uppdra åt styrelsen att till Moderaternas förbundsstämma samt Moderaternas partistämma inlämna motioner med denna inriktning INKOMNA MOTIONER OCH FÖRSLAG Det har inte inkommit några motioner eller förslag. Sida 21 av 21

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Program 08.45 10:00 Frukostbuffé samt ombudsregistrering 10.00 - Välkomna till Vänersborg. 10.05 - Stämmoförhandlingar. 12.30 Lunch. 13.45 Förhandlingarna återupptas.

Läs mer

Modernisera den svenska modellen

Modernisera den svenska modellen December 2011 Modernisera den svenska modellen Folkpartiets arbetsmarknadspolitiska program Folkpartiet Liberalerna 1 Innehåll Innehåll... 2 Folkpartiets politik i punkter... 4 1. En svensk flexicurity...

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR JÖNKÖPINGS LÄN

STÄMMOHANDLINGAR JÖNKÖPINGS LÄN d STÄMMOHANDLINGAR 2014 JÖNKÖPINGS LÄN mod lay PROGRAM 09:30 Incheckning 09:30 Kaffe serveras 10:00 Stämman öppnas, förhandlingarna inleds 11.00 Christofer Fjellner, Europaparlamentariker, stämmotalare

Läs mer

Innehållsförteckning. PARTIET... 3 UN1 Utlåtande vårt parti... 3 UN2 Utlåtande organisationsfrågor... 78

Innehållsförteckning. PARTIET... 3 UN1 Utlåtande vårt parti... 3 UN2 Utlåtande organisationsfrågor... 78 N framtids partiet Innehållsförteckning PARTIET... 3 UN1 Utlåtande vårt parti... 3 UN2 Utlåtande organisationsfrågor... 78 PARTIPROGRAMMET... 103 UN3 Utlåtande partiprogrammet... 103 2 Partiet Partistyrelsens

Läs mer

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 CENTERPARTIETS POLITISKA OCH ORGANISATORISKA UPPDRAG - MOTION 16.1-16.13 16.1 Att centerstämman beslutar se till att alla

Läs mer

Välkommen till Moderaterna i Värmlands förbundsstämma 2014!

Välkommen till Moderaterna i Värmlands förbundsstämma 2014! MODERATERNA I VÄRMLAND FÖRBUNDSSTÄMMA 2014 Välkommen till Moderaterna i Värmlands förbundsstämma 2014! Tid: Lördag den 26 april, start kl. 09.30 med registrering och fika. Plats: Gustaf Fröding Hotell

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor Motioner och utlåtanden Grupp A Organisatoriska frågor Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion A1 Ökat valdeltagande i val till ombud till partikongresserna... 5 Bredängs

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Prioriteringar i regelförbättringsarbetet

Prioriteringar i regelförbättringsarbetet Prioriteringar i regelförbättringsarbetet Intervjuer med riksdagspartiernas talespersoner och SKOP-undersökning med svenska företagare 1 Våren 2013 Näringslivets Regelnämnd, NNR, Stockholm, 2013 Produktion

Läs mer

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Område: Stadgar, Uppdrag 2010 och valberedning Sidantal: 20 UPPDRAG 2010 & STADGAR Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiets politik.

Läs mer

FÖRBUNDSSTADGAR (FSS)

FÖRBUNDSSTADGAR (FSS) FÖRBUNDSSTADGAR (FSS) Motionerna FSS 1 FSS 39 MOTION FSS 1 Byggnads Väst Möjlighet bilda företagsklubbar. Eftersom medlemskretsarnas verksamhet och deltagandet av medlemmar på kretsarnas möten har minskat

Läs mer

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Innehållsförteckning Ramprogram 7 Ombudsfördelning 8 Ombudsförteckning 9 Föredragningslista Procedurregler Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Partistyrelsens yttrande och förslag till beslut

Partistyrelsens yttrande och förslag till beslut Partistyrelsens yttrande och förslag till beslut 5 10 15 20 25 30 35 40 Fler företag fler jobb Stämmoprogram Vi skördar vad vi sår dagens politik för morgondagens jobb Svensk ekonomi står inför stora förändringar.

Läs mer

Riksårsmöte 2015. Del 2: Motioner & propositioner

Riksårsmöte 2015. Del 2: Motioner & propositioner Riksårsmöte 2015 Del 2: Motioner & propositioner Innehåll I det här häftet hittar du de propositioner och motioner som ska behandlas under årsmötet 2014, samt förbundsstyrelsens förslag på verksamhetsplan

Läs mer

Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a. Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta. Förbundsstämma 2015 1

Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a. Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta. Förbundsstämma 2015 1 Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta Förbundsstämma 2015 1 In n eh ållsför t eck n in g Program 2 Föredragningslista 3 Förslag till procedurregler

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3

Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3 Motioner och motionssvar till Stockholms Socialdemokratiska Kvinnodistrikts distriktsmöte 2014 Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3 VALBEREDNING, ALLMÄNT OCH SPECIFIKT...

Läs mer

Partiet och de parlamentariska grupperna

Partiet och de parlamentariska grupperna Mats Einarsson Partiet och de parlamentariska grupperna Ett diskussionsunderlag med utgångspunkt i stadgarnas 126 Bilaga: Vänsterpartiets normalstadgar för parlamentariska grupper Vänsterpartiet 2012 1

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

STADGAR STADGESAMLING MODERATERNA MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET MODERATKVINNORNA MODERATA SENIORER

STADGAR STADGESAMLING MODERATERNA MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET MODERATKVINNORNA MODERATA SENIORER STADGAR STADGESAMLING MODERATERNA MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET MODERATKVINNORNA MODERATA SENIORER STADGESAMLING MODERATERNA Gäller från och med 1 juli 2012 MODERATKVINNORNA Gäller från och med 2007 MODERATA

Läs mer

gera för örändring n modern folkrörelse för jobb och rättvisa

gera för örändring n modern folkrörelse för jobb och rättvisa gera för örändring n modern folkrörelse för jobb och rättvisa Jobbkongressen 2009 Häfte K Agera för förändring En modern folkrörelse för jobb och rättvisa Förord... 2 Partistyrelsens utlåtanden och motioner

Läs mer

MST RIKSÅRSMÖTE 2015 HANDLINGAR

MST RIKSÅRSMÖTE 2015 HANDLINGAR MST RIKSÅRSMÖTE 2015 HANDLINGAR MST Riksårsmöte 2015, Handlingar 2015-04-02 Version 1.0 Layout: Henrik Berg, Moderata Ungdomsförbundet 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING RAMPROGRAM 5 FÖREDRAGNINGSLISTA 6 PROCEDURREGLER

Läs mer

Motioner. Fler företag fler jobb. Omläggning av skattesystemet - Motion 1.1 Behandlas av kommitté nr: 2

Motioner. Fler företag fler jobb. Omläggning av skattesystemet - Motion 1.1 Behandlas av kommitté nr: 2 Motioner Fler företag fler jobb Omläggning av skattesystemet - Motion 1.1 Arbetslösheten ökar genom konkurrens från maskiner och robotar. Mänsklig arbetskraft ersattes redan under forntiden genom dragdjur,

Läs mer

Motioner. Fler företag fler jobb. Omläggning av skattesystemet - Motion 1.1 Behandlas av kommitté nr: 2

Motioner. Fler företag fler jobb. Omläggning av skattesystemet - Motion 1.1 Behandlas av kommitté nr: 2 Motioner Fler företag fler jobb Omläggning av skattesystemet - Motion 1.1 Behandlas av kommitté nr: 2 Arbetslösheten ökar genom konkurrens från maskiner och robotar. Mänsklig arbetskraft ersattes redan

Läs mer

Programförklaring IF Metall

Programförklaring IF Metall Programförklaring IF Metall 1 2 Innehåll Inledning 5 Sverige i världen 7 Globaliseringen utmaning utan motstycke 7 Offensivt internationellt samarbete 8 Mot hänsynslös exploatering 10 Samarbete möjlighet

Läs mer

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer