ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015"

Transkript

1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 Årsmöte 19:e februari 2015 MODERATERNA I SKÖVDE

2 Handlingar Årsmöte 2015 PLATS: Scandic Billingen Tid: torsdagen den 19:e februari 2015 PRELIMINÄRT PROGRAM: 18:00 Samling och inskrivning 18:15 Presentation Eftervalsanalys 19:00 Årsmöte 20:00 Medlemsmiddag (ungefärlig tid, efter årsmötets slut) *FÖRANMÄLAN KRÄVS* Innehåll FÖREDRAGNINGSLISTA ÅRSMÖTE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG... 3 STYRELSENS FÖRSLAG... 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MEDLEMSAVGIFT PROPOSITION 1: EN ANSVARSFULL FÖRSVARSPOLITIK PROPOSITION 2: REFORMERA OCH MODERNISERA LAS PROPOSITION 3: VERKA FÖR SOLNAMODELLEN I SKÖVDE PROPOSITION 4: KRAFTFULLA VERKTYG FÖR LANDSBYGDEN INKOMNA MOTIONER OCH FÖRSLAG Sida 1 av 21

3 FÖREDRAGNINGSLISTA ÅRSMÖTE ) Val av ordförande att leda förhandlingarna 2) Val av sekreterare 3) Val av justeringsmän 4) Godkännande av årsmötets utlysning 5) Styrelsens verksamhetsberättelse 6) Revisorernas berättelse och fastställande av resultaträkning och balansräkning 7) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 8) Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår 9) Förslag från styrelsen (propositioner) 10) Inkomna övriga förslag (motioner) 11) Anteckning om självskrivna ledamöter 12) Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 13) Val av ordförande och vice ordförande 14) Val av minst tre styrelseledamöter 15) Val av två revisorer och ersättare för dem 16) Val av nomineringskommitté enligt bestämmelserna 17) Val av valberedning 18) Val av ombud till förbundsstämmor med ersättare 19) Information om sammanslagning länsförbund Västra Götaland 20) Övriga ärenden Sida 2 av 21

4 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG Styrelse Valberedningen föreslår årsmötet att fastställa antalet ledamöter till åtta ledamöter. Ordförande Vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Martin Odenö (omval) Björn Håkansson (nyval) Magnus Hammar Borsch (omval) Elisabeth Svalefelt (nyval) Marie Guhrén (nyval) väljs av Moderata Ungdomsförbundet (självskriven) Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande (självskriven) Anders G. Johansson, gruppledare (självskriven) Revisorer Ordinarie Ordinarie Ersättare Ersättare Inga-Lill Mikkelsen Ingrid Björk Johan Fogelberg Joakim Furuhoff Rekryteringskommitté Valberedningen föreslår årsmötet att bordlägga ärende till nästkommande årsmöte. Nomineringskommitté Valberedningen föreslår årsmötet att bordlägga ärende till nästkommande årsmöte. Ombud till förbundsstämma Valberedningen föreslår årsmötet att uppdra åt partiföreningens styrelse att utse ledamöter med rekommendationen att delegationen huvudsakligen består av partiföreningens ledamöter. Årsmötets presidium Ordförande Sekreterare Justerare/rösträknare Anders G. Johansson Theres Sahlström 2 (förslag anmäles på årsmötet) Sida 3 av 21

5 STYRELSENS FÖRSLAG Valberedning Styrelsen föreslår årsmötet att fastställa antalet ledamöter till tre ledamöter. Sammankallande ledamot Ledamot Ledamot Philip Segell (omval) Kerstin Nordling (omval) Håkan Djurberg Johansson (omval) Sida 4 av 21

6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Allmänt Denna verksamhetsberättelse avhandlar kalenderåret Året har präglats av att vara ett valår. Därför har fokus i huvudsak legat på valrörelse, nomineringsarbete och kampanjverksamhet. Partiföreningens styrelse Martin Odenö, ordförande Michael Nimstad, vice ordförande Clary Starck 1, kassör Maria Stensby, sekreterare Björn Håkansson, ledamot Lars Englund, ledamot Magnus Hammar Borsch, ledamot Clara Görrel, MUF Anders G Johansson, KF-gruppledare Theres Sahlström, vice KF-gruppledare Katarina Jonsson, kommunalråd Styrelsen har haft nio protokollförda möten samt en telefonkonferens under året. Förutom dessa har även ett informationsmöte rörande arbetet med det kommunalpolitiska handlingsprogrammet. Valåret 2014 Val till Europaparlamentet i maj och val till riksdag, region och kommunfullmäktige i september har huvudsakligen präglat verksamhetsåret. Eftervalsanalys gällande val till Europaparlamentet samt val till riksdag och regionfullmäktige har genomförts av relevanta instanser inom partiet och partiföreningen har så långt som möjligt deltagit i att samla in underlag till analyserna. Partiföreningens valsedel för val till kommunfullmäktige fick ungefär lika många röster valet 2014 som i valet Eftersom valdeltagande ökade i Skövde kommun samt att Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet ökade sitt partis respektive röster innebar detta att partiföreningen förlorade ett mandat i Skövdes kommunfullmäktige. Utbildning Styrelsens utbildningsmål har varit att genom learning-by-doing förberedda den lokala kampanjorganisationen för de båda valrörelserna. Inför valet till Europaparlamentsvalet hölls en förbundsgemensam utbildning kring frågor som rör EU. 1 Clary Starck har även varit MQ:s representanter i Moderaterna i Skövdes styrelse. Sida 5 av 21

7 Medlemmar Föreningen hade den 31:a december 124 betalande medlemmar, 10 bonusmedlemmar, 70 medlemmar som ännu inte erlagt medlemsavgift samt 126 som löst medlemskap i Moderata Ungdomsförbundet. Ekonomi Partiföreningens resultat för 2014 uppgick till minus kronor och 50 öre och det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till kronor och 79 öre. Minusresultatet var beräknat och budgeterat eftersom 2014 var valår. För resultat- och balansräkning m.m. se årsredovisningen. Kommunfullmäktigegruppen Kommunfullmäktigegruppen har under året haft elva sammanträden. Gruppmötena, vilka varit öppna för medlemmar i Moderaterna i Skövde att delta i med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt, har hållits inför kommunstyrelses sammanträden. Gruppen har beslutat om aktuella kommunala frågor, informerats om aktualiteter i kommunen, fört överläggningar av mer långsiktig och strategisk karaktär, samt beslutat om nomineringar vid fyllnadsval. Gruppmötena har i tiden samordnats med de övriga allianspartiernas, varmed majoriteten löpande kunnat utveckla gemensamma förhållningssätt i olika frågor. Partiföreningens styrelse har noterat att samtliga gruppmöten har varit mycket välbesökta av både förtroendevalda och medlemmar. Partiintern representation Partiföreningen har varit representerad vid ett flertalet partiinterna arrangemang. I februari deltog partiföreningens valledare i nationellt valfokus i Västerås. Senare i februari deltog fem ombud i Moderaterna Västra Götalands Samverksansstämma i Göteborg. Stämmans huvudsakliga ärende var att fastställa valsedlar för val till riksdag och regionfullmäktige. I mars deltog representanter från partiföreningen i det årligen återkommande Sverigemötet i Göteborg. Moderaterna i Skövde har bl.a. representerats av Tord Gustafsson som vara förbundsordförande för Skaraborgsmoderaterna och Åsa Wackelin som varit ordförande för MQ Skaraborg. Årsmöte Ordinarie årsmöte hölls den 27:e februari på Billingehus. I samband med årsmötet hölls även partiföreningens nomineringsstämma för att fastställa valsedeln för val till kommunfullmäktige i Skövde kommun. Efter genomförda stämmohandlingar bjöd partiföreningen medlemmarna på måltid. MUF Moderata Ungdomsförbundet i Skövde har fler medlemmar än partiföreningen vilket är positivt. Kontakten och gemensamma kampanjer med MUF har dock varit sämre och färre än tidigare verksamhetsår och den främsta anledningen är omsättningen av ledamöter i MUF:s styrelse. Detta har medfört att det har för partiföreningen varit svårt att överblicka MUF:s verksamhet. Sida 6 av 21

8 MST Moderata Studenter har under 2014 inte haft någon styrelse eller verksamhet. MQ MQ Skövde har varit representerat i partiföreningens styrelse genom Clary Starck. MQ har genomfört ett stort antal kampanjer, ofta i samband med partiföreningens kampanj eller tillsammans med länsförbundet och MQ Skaraborg. Moderata Seniorer Partiföreningen har under valåret startat upp Moderata Seniorer med Ragnar Zederfeldt som sammankallande. Några medlemmar deltog i en konferens för Moderata Seniorer i Stenungssund. Styrelsen för Moderaterna i Skövde Martin Odenö Ordförande Michael Nimstad Vice ordförande Maria Stensby Sekreterare Clary Starck Kassör Björn Håkansson Ledamot Lars Englund Ledamot Clara Görrel MUF Katarina Jonsson Kommunalråd Theres Sahlström KF-gruppledare Anders G Johansson KF-gruppledare Sida 7 av 21

9 Sida 8 av 21

10 Sida 9 av 21

11 Sida 10 av 21

12 Sida 11 av 21

13 Sida 12 av 21

14 Sida 13 av 21

15 Sida 14 av 21

16 MEDLEMSAVGIFT 2015 Medlemsavgiften för medlemskap i Moderaterna består av tre delar som var för sig fastställs vid partistämma, förbundsstämma samt årsmöte. För närvarande uppgår den samlade medlemsavgiften för medlem i Moderaterna i Skövde till 200 kronor per år. Avgiften betalas årligen. Den lokala partiföreningen behåller 20 kronor och resterande summa fördelas till förbundet Skaraborgs Moderata Samlingsparti och Riksorganisationen, den senare erhåller 140 kronor och förbundet mellanskillnaden. Detta skiljer sig dock vid nyrekrytering av medlemmar, då avgiften är 100 kronor för det första året och hela beloppet tillfaller partiföreningen. Då partiföreningens intäkter till största delen består av kommunalt partistöd ser inte styrelsen någon anledning att höja medlemsavgiften. Snarare är det rimligt att under nuvarande förutsättningar hålla nere tröskeln för medlemskap i partiet. Styrelsen föreslår årsmötet besluta att lämna medlemsavgiften oförändrad Sida 15 av 21

17 PROPOSITION 1: EN ANSVARSFULL FÖRSVARSPOLITIK För att kunna bidra till stabiliteten i norra Europa och för att kunna säkra vårt oberoende vid en konflikt i vår närhet måste den ha stöd av ett starkt totalförsvar. Försvaret ger oss den yttre trygghet som är en förutsättning för vår frihet. Så formulerade sig Moderaterna i sitt handlingsprogram antaget av partistämman Det är en formulering som är lika aktuell idag. Det är krig i Europa. Ett aggressivt och revanschistiskt Ryssland bygger medvetet upp sin militära förmåga och visar genom krigföring i Ukraina samt hot och provokationer mot andra nationer en tydlig politisk ambition att använda den. Sverige har sedan försvarsbesluten under det sena 90-talet genomfört en omfattande neddragning av sin militära förmåga. Utgångspunkten för detta har varit en förhoppning om en positiv politisk utveckling i Ryssland. Förhoppningarna har kommit på skam. Under 2000-talet har det inte saknats tecken, incidenter och allvarliga händelser som med all önskvärd tydlighet indikerat ett försämrat säkerhetsläge i Europa och för Sverige. De mest uppenbara är den ryska interventionen i Georgien 2008 och annekteringen av Krim Därtill kan läggas ett antal provocerande kränkningar av svenskt luftrum samt möjligen, eller snarare sannolikt, också svenskt territorialvatten. Denna dystra utveckling har dock inte i nämnvärd grad påverkat den svenska försvarspolitiken. Denna har sedan 2000-talets första decennium främst varit inriktad mot att styra om försvaret från att vara ett invasionsförsvar till att vara ett begränsat insatsförsvar med internationella insatser som sin främsta kompetens. Att ha förmåga att verka militärt utanför Sveriges gränser är viktigt och betydelsefullt. Sverige ska även framgent solidariskt bidra till fredsbevarande och -framtvingande operationer utomlands. Det är nödvändigt i en globaliserad värld med gemensamma utmaningar. Men det kan inte tillåtas ske på bekostnad av den nationella förmågan. Vi har nu den minsta militära krigsorganisationen som Sverige någonsin skådat. Låt vara att delar - men långt ifrån helheten - kan uppvisa hög kvalité, god beredskap och omedelbar tillgänglighet. Vi har tillåtit att Gotland, som är av militär betydelse för hela Östersjöområdet, lämnats utan militär närvaro. Sverige bidrar inte i tillräcklig grad till säkerhet och stabilitet i regionen. Försvarspolitiken stödjer inte längre säkerhetspolitikens ambitioner. Insatsorganisationen ska, under förutsättning att det tillförs omfattande ekonomiska resurser, i sin helhet vara operativ omkring 2023 och, under gynnsamma omständigheter, kunna fördröja en angripare under ca en veckas tid. Det är en liten organisation med begränsad uthållighet, utan reserver och med flera inbyggda svagheter. Viljan att tillföra resurser till försvaret har också varit begränsad. Regeringar, Sida 16 av 21

18 såväl socialistiska som borgerliga, har betraktat omvärlden och utvecklingen genom finansdepartementets fönster. Försvarskontot i budgeten har tillåtits användas som regulator och -reserv för finansiering av mer publikfriande politiska reformer. Försvarsreformen är underfinansierad och genomförandet av densamma har kritiserats skarpt av Riksrevisionen. Moderaternas roll i svensk politik ska vara att se och förstå samhällsproblemen samt att angripa dem med förslag på lösningar. Men beträffande försvarspolitiken har vi blundat för utmaningarna, skönmålat verkligheten och grävt ned oss i försvar kring en linje som blivit allt mer ohållbar. Moderaterna har förlorat förtroendekapital genom de båda Alliansregeringarnas sätt att sköta försvarspolitiken. Det är nu hög tid att acceptera det hastigt försämrade omvärldsläget. Det är hög tid att inleda återtagande och tillväxt av svensk försvarsförmåga! Moderaterna måste vara det parti som går i bräschen för detta. Styrelsen för Moderaterna i Skövde föreslår årsmötet besluta: 1. att uttala att Moderaterna skyndsamt ska verka för en substantiell förstärkning av det svenska försvaret, 2. att uttala att Moderaterna ska verka för att resurser avdelas för att utveckla och upprätthålla av en betryggande svensk försvarsförmåga över tid, 3. att uttala att Moderaterna ska verka för att den beslutade insatsorganisationen snarast görs operativ, 4. att uttala att Moderaterna ska verka för att utveckla försvaret av Gotland med militär närvaro på ön, 5. att uttala att Moderaterna ska verka för en skyndsam anslutning till Nato, samt 6. att ge styrelsen i uppdrag att vid Moderaterna i Skaraborgs förbundsstämma driva kravet på utveckling av en mer ansvarsfull och trovärdig moderat försvarspolitik. Sida 17 av 21

19 PROPOSITION 2: REFORMERA OCH MODERNISERA LAS Grunden för vår gemensamma välfärd och välståndet i vår nation grundas på arbete och företagsamhet. Vi behöver upprätthålla ett företagsklimat i toppklass för att långsiktigt kunna hävda oss i den internationella konkurrensen. Det är angeläget att Sverige är en attraktiv för företag att starta i, verka i, investera i och anställa medarbetare i. Det är viktigt och angeläget att anställda ska känna trygghet på sina arbetsplatser. Det är viktigt att det finns tydliga och robusta villkor som reglerar relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Sverige tillämpar en långtgående arbetsrätt som i flera avseende ställer mycket höga krav på arbetsgivaren. Regelverket är främst anpassat för stora företag. För mindre företag är kraven ibland tuffa eller rent av oöverstigliga, vilket hämmar tillväxten av nya, små företag. Lagen om anställningsskydd (LAS) är en sådan lag. LAS utformning innebär en hämmande begränsning för små företags utveckling. Att växa och anställa ännu en medarbetare innebär en orimligt hög risktagning. Med en långtgående arbetsrätt och med höga kostnader blir arbetsmarknaden onödigt orörlig, icke flexibel och odynamisk. Trösklarna för inträdet till arbetsmarknaden blir höga. Det gör det särskilt svårt för unga och invandrade att komma ifråga för anställning och etablera sig på arbetsmarknaden. Att kombinera en högre grad av flexibilitet för arbetsgivarna med en robust trygghet för arbetstagarna är möjligt. En nation som lyckats är Danmark med sitt s.k. flexicuritysystem. Den danska arbetsmarknaden har med detta blivit mer dynamisk och rörlig. Trösklarna för en anställning och tillträde till arbetsmarknaden har sänkts. En större möjlighet för arbetsgivare att avsluta anställningar utan hänsyn tagen till turordningsregler paras med en högre ersättningsnivå i arbetslöshetsförsäkringen. Det är en rimlig kompromiss som tillgodoser båda parternas grundläggande intressen och det lägger grunden för ett sunt företagsklimat och tillväxt. Sverige står inför stora utmaningar för att klara jobben, för att klara den internationella konkurrensen och för att klara den gemensamma välfärden. Vi kan inte möta dagens och framtidens utmaningar med en begränsande lagstiftning utformad för en annan tid och andra förhållanden. Styrelsen för Moderaterna i Skövde föreslår årsmötet uttala: 1. att Moderaterna ska verka för en reformering av arbetsrätten med det danska flexicuritysystemet som inspiration, 2. att uppdra åt styrelsen att till Moderaternas förbundsstämma samt Moderaternas partistämma inlämna motioner med denna inriktning Sida 18 av 21

20 PROPOSITION 3: VERKA FÖR SOLNAMODELLEN I SKÖVDE Moderaterna i Skövde vill verka för att underlätta och förbättra den lokala integrationen och förbättra matchning in på arbetsmarknaden. Skövde kommun har inte, i högre grad än en vanlig svensk normalkommun, problem med integration, men varje lyckad integration är en vinst för både den enskilde och samhället. En lyckad integration kan uppnås bäst genom att få migranter att komma ut i arbetslivet med målet att bli självförsörjande, och därigenom minskar friktioner mellan migranter och övriga invånare. Att minska bidragsberoende får också flera positiva effekter. Kommunledningen i Solna Stad verkar aktivt för att underlätta integration på arbetsmarknaden i vad som kallas Solnamodellen. Man gör detta genom att kommunens arbetsmarknadsenhet bedriver ett aktivt och kontinuerligt kontaktskapande med arbetsmarknaden, dvs. kommunens företag, för att skapa kunskap om företagen och ha en aktiv dialog och lära känna företrädarna, och därigenom också direkt kunna ha en aktiv och bättre fungerande matchning för migranter för att hitta praktikplatser och jobb. I kombination med detta arbetar man tydligt och målmedvetet med att ställa rimliga krav på motprestation för försörjningsstöd. Effekterna är förbättrad integration, ökad självförsörjningsgrad och minskade kostnader för försörjningsstöd. Det innebär både sociala och ekonomiska fördelar för kommunen och den enskilde. Styrelsen för Moderaterna i Skövde föreslår årsmötet att uppmana partiets fullmäktigegrupp: 1. att ta lärdom av Solnamodellen och verka för att Skövde kommun också tillämpar motsvande arbetssätt utefter dessa erfarenheter. Sida 19 av 21

21 PROPOSITION 4: KRAFTFULLA VERKTYG FÖR LANDSBYGDEN Urbaniseringen slår med full kraft på den svenska landsbygden. Sverige hade 2012 den högsta urbaniseringstakten i Europa och det var Stockholm, Umeå och Malmö som toppade listan över städerna i Europa med högst urbaniseringstakt. För att över tid kunna erbjuda alla svenskar ett gott liv måste Sverige på ett mer aktivt sätt möta denna utveckling och anpassa sig för att inte riskera att stora delar av Sverige blir en utarmad landsbygd. Följden av det blir också ett utbrett missnöje bland våra svenskar boende utanför de stora tätorterna och det kommer inte värna vår så viktiga grundbult, demokrati och delaktighet. Det blev tydligt i valet 2014 att missnöjet från människorna boende på landsbygden ökar kraftigt och risken är stor att om inget görs för att bryta detta mönster polariseras stad och land ifrån varandra. Utmaningarna för små kommuner som inte har tillväxt måste mötas med en anpassad politik som skiljer sig från dagens politik som främst främjar utvecklingen i tillväxtorterna. Välfärdsuppdraget skiljer sig inte åt mellan en kommun med tillväxt och en kommun med begynnande befolkningsminskning. Därför behövs en modig politisk inriktning som ger kraft till mindre kommuner att själv skapa sig förutsättningar till självförsörjning och bidra till hela Sveriges utveckling. Hela Sverige behövs! Det behövs också ett politiskt mod att våga lyfta diskussionen om behovet av framtida kommunsammanslagningar. Civilsamhället har stor potential att med rätt verktyg och uppmuntran kunna växa och i högre grad skapa förutsättningar för ett gott liv även i små orter på landsbygden. Tillgången på bredband är avgörande för attraktivitet både för att bo och att driva företag i hela Sverige. Utbyggnadstempot måste öka radikalt. Tillgången på flexibla regler för stöd till byggnation av boende på landsbygden är ett måste eftersom marknadens krafter inte förmår att bidra till bostadsproduktion på landsbygden. Drivkraften för utveckling på landsbygden och i mindre orter är i allt större omfattning det ideella föreningslivet och värdet på det ideella arbetet bör stärkas för att fånga medborgarnas drivkraft som till stora delar är en outnyttjad samhällsresurs. Regelverket bör förändras så att det blir enklare och mindre kostsamt för anställningar inom ideella sektorn. Kultur och fritids sektorn är viktiga tillväxt- och trivselfaktorer i alla samhällen och vi måste bättra ta tillvara föreningslivets infrastruktur som finns på varje liten ort i Sverige. Regelverk bör förenklas för att underlätta för att fler föräldrakooperativ blir verklighet. Skattebefria vissa verksamheter som drivs på mindre orter som klassas som landsbygd. Små orter har inte köpkraften som attraherar vanliga företag att etablera sig och därför måste andra drivkrafter än marknadskrafterna få större utrymme. Sida 20 av 21

22 Styrelsen för Moderaterna i Skövde föreslår att: 1. Moderaterna arbetar fram en blå strategi där landsbygden verkligen ges kraftfulla verktyg för att klara framtidens välfärdsuppdrag. 2. Moderaterna initierar en utredning där effekterna av en kommunsammanslagningar skall belysas och vilken storlek den minsta kommunen bör ha in i framtiden för att klara sitt välfärdsuppdrag. 3. att uppdra åt styrelsen att till Moderaternas förbundsstämma samt Moderaternas partistämma inlämna motioner med denna inriktning INKOMNA MOTIONER OCH FÖRSLAG Det har inte inkommit några motioner eller förslag. Sida 21 av 21

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Enl stämmobeslut 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Moderata Samlingspartiets i Stockholms stad strävan är

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

4. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER

4. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER STADGAR 1. ÄNDAMÅL Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation religiöst och partipolitiskt obunden. Det har sitt säte där förbundskansliet är beläget. Förbundets ändamål är att främja den

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

SV Västra Götalands Stadgar

SV Västra Götalands Stadgar SV Västra Götalands Stadgar Stadgar för SV Västra Götaland (SVs Regionförbund i Västra Götalandsregionen) 1 Syfte SVs Regionförbund i Västra Götaland (SV Västra Götaland) är en ideell förening som har

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Stadga för Gavlecon - Ekonom- och Mäklarföreningen vid 1 Namn 1.1 Studentföreningens namn är Gavlecon. 2 Verksamhet 2.1 Föreningen har till ändamål att väcka intresse för och debatt kring ekonomiska frågor

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING

ATT BILDA EN FÖRENING ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Föreningens firma Föreningens firma är LEADER Terra et Mare. 2 Föreningens ändamål Föreningen har som mål att genomföra EU-programmet LEADER Terra et Mare

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet 2015-02-07 Förbundsstyrelsens förslag till förbundsårsmötet 2015 Proposition Den nuvarande medlemsavgiften är 70 kr/medlem och år. Svenska Ju-jutsuförbundets styrelse föreslår förbundsårsmötet 2015 att

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Kretsårsmöte. för Moderata Samlingspartiet i Uppsala kommun. Torsdagen den 25 april 2013 kl. 19P Göteborgs nation. Handlingar till

Kretsårsmöte. för Moderata Samlingspartiet i Uppsala kommun. Torsdagen den 25 april 2013 kl. 19P Göteborgs nation. Handlingar till Handlingar till Kretsårsmöte för Moderata Samlingspartiet i Uppsala kommun Torsdagen den 25 april 2013 kl. 19P Göteborgs nation 00 Innehåll: 1. Förslag till föredragningslista 2. Valberedningens förslag

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Reviderade stadgar 2008

Reviderade stadgar 2008 Reviderade stadgar 2008 Stadgar för Malmö Arbetarekommun reviderade på årsmötet den 1 mars 2008 på Limhans Folkets hus för Malmö Arbetarekommun IDEOLOGISK MÅLSÄTTNING Socialdemokratin vill låta demokratins

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Stadgar för JärnvägsHistoriska RiksFörbundet

Stadgar för JärnvägsHistoriska RiksFörbundet Stadgar för JärnvägsHistoriska RiksFörbundet 2015-03-22 Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Kalmar 1977-11-22, konfirmerade och reviderade vid ordinarie stämma i Skara 1979-02-17 samt reviderade

Läs mer

Stadgar för Kastellskolans ideella förening. Föreningen har till ändamål att bedriva skol- och förskoleverksamhet på kristen grund.

Stadgar för Kastellskolans ideella förening. Föreningen har till ändamål att bedriva skol- och förskoleverksamhet på kristen grund. Stadgar för kastellskolans ideella förening Antagna vid årsmöte 2011-10-19 1 Namn Kastellskolan Föreningens namn är Kastellskolans ideella förening 2 Ändamål 3 Säte Föreningen har till ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer