ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015"

Transkript

1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 Årsmöte 19:e februari 2015 MODERATERNA I SKÖVDE

2 Handlingar Årsmöte 2015 PLATS: Scandic Billingen Tid: torsdagen den 19:e februari 2015 PRELIMINÄRT PROGRAM: 18:00 Samling och inskrivning 18:15 Presentation Eftervalsanalys 19:00 Årsmöte 20:00 Medlemsmiddag (ungefärlig tid, efter årsmötets slut) *FÖRANMÄLAN KRÄVS* Innehåll FÖREDRAGNINGSLISTA ÅRSMÖTE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG... 3 STYRELSENS FÖRSLAG... 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MEDLEMSAVGIFT PROPOSITION 1: EN ANSVARSFULL FÖRSVARSPOLITIK PROPOSITION 2: REFORMERA OCH MODERNISERA LAS PROPOSITION 3: VERKA FÖR SOLNAMODELLEN I SKÖVDE PROPOSITION 4: KRAFTFULLA VERKTYG FÖR LANDSBYGDEN INKOMNA MOTIONER OCH FÖRSLAG Sida 1 av 21

3 FÖREDRAGNINGSLISTA ÅRSMÖTE ) Val av ordförande att leda förhandlingarna 2) Val av sekreterare 3) Val av justeringsmän 4) Godkännande av årsmötets utlysning 5) Styrelsens verksamhetsberättelse 6) Revisorernas berättelse och fastställande av resultaträkning och balansräkning 7) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 8) Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår 9) Förslag från styrelsen (propositioner) 10) Inkomna övriga förslag (motioner) 11) Anteckning om självskrivna ledamöter 12) Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 13) Val av ordförande och vice ordförande 14) Val av minst tre styrelseledamöter 15) Val av två revisorer och ersättare för dem 16) Val av nomineringskommitté enligt bestämmelserna 17) Val av valberedning 18) Val av ombud till förbundsstämmor med ersättare 19) Information om sammanslagning länsförbund Västra Götaland 20) Övriga ärenden Sida 2 av 21

4 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG Styrelse Valberedningen föreslår årsmötet att fastställa antalet ledamöter till åtta ledamöter. Ordförande Vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Martin Odenö (omval) Björn Håkansson (nyval) Magnus Hammar Borsch (omval) Elisabeth Svalefelt (nyval) Marie Guhrén (nyval) väljs av Moderata Ungdomsförbundet (självskriven) Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande (självskriven) Anders G. Johansson, gruppledare (självskriven) Revisorer Ordinarie Ordinarie Ersättare Ersättare Inga-Lill Mikkelsen Ingrid Björk Johan Fogelberg Joakim Furuhoff Rekryteringskommitté Valberedningen föreslår årsmötet att bordlägga ärende till nästkommande årsmöte. Nomineringskommitté Valberedningen föreslår årsmötet att bordlägga ärende till nästkommande årsmöte. Ombud till förbundsstämma Valberedningen föreslår årsmötet att uppdra åt partiföreningens styrelse att utse ledamöter med rekommendationen att delegationen huvudsakligen består av partiföreningens ledamöter. Årsmötets presidium Ordförande Sekreterare Justerare/rösträknare Anders G. Johansson Theres Sahlström 2 (förslag anmäles på årsmötet) Sida 3 av 21

5 STYRELSENS FÖRSLAG Valberedning Styrelsen föreslår årsmötet att fastställa antalet ledamöter till tre ledamöter. Sammankallande ledamot Ledamot Ledamot Philip Segell (omval) Kerstin Nordling (omval) Håkan Djurberg Johansson (omval) Sida 4 av 21

6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Allmänt Denna verksamhetsberättelse avhandlar kalenderåret Året har präglats av att vara ett valår. Därför har fokus i huvudsak legat på valrörelse, nomineringsarbete och kampanjverksamhet. Partiföreningens styrelse Martin Odenö, ordförande Michael Nimstad, vice ordförande Clary Starck 1, kassör Maria Stensby, sekreterare Björn Håkansson, ledamot Lars Englund, ledamot Magnus Hammar Borsch, ledamot Clara Görrel, MUF Anders G Johansson, KF-gruppledare Theres Sahlström, vice KF-gruppledare Katarina Jonsson, kommunalråd Styrelsen har haft nio protokollförda möten samt en telefonkonferens under året. Förutom dessa har även ett informationsmöte rörande arbetet med det kommunalpolitiska handlingsprogrammet. Valåret 2014 Val till Europaparlamentet i maj och val till riksdag, region och kommunfullmäktige i september har huvudsakligen präglat verksamhetsåret. Eftervalsanalys gällande val till Europaparlamentet samt val till riksdag och regionfullmäktige har genomförts av relevanta instanser inom partiet och partiföreningen har så långt som möjligt deltagit i att samla in underlag till analyserna. Partiföreningens valsedel för val till kommunfullmäktige fick ungefär lika många röster valet 2014 som i valet Eftersom valdeltagande ökade i Skövde kommun samt att Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet ökade sitt partis respektive röster innebar detta att partiföreningen förlorade ett mandat i Skövdes kommunfullmäktige. Utbildning Styrelsens utbildningsmål har varit att genom learning-by-doing förberedda den lokala kampanjorganisationen för de båda valrörelserna. Inför valet till Europaparlamentsvalet hölls en förbundsgemensam utbildning kring frågor som rör EU. 1 Clary Starck har även varit MQ:s representanter i Moderaterna i Skövdes styrelse. Sida 5 av 21

7 Medlemmar Föreningen hade den 31:a december 124 betalande medlemmar, 10 bonusmedlemmar, 70 medlemmar som ännu inte erlagt medlemsavgift samt 126 som löst medlemskap i Moderata Ungdomsförbundet. Ekonomi Partiföreningens resultat för 2014 uppgick till minus kronor och 50 öre och det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till kronor och 79 öre. Minusresultatet var beräknat och budgeterat eftersom 2014 var valår. För resultat- och balansräkning m.m. se årsredovisningen. Kommunfullmäktigegruppen Kommunfullmäktigegruppen har under året haft elva sammanträden. Gruppmötena, vilka varit öppna för medlemmar i Moderaterna i Skövde att delta i med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt, har hållits inför kommunstyrelses sammanträden. Gruppen har beslutat om aktuella kommunala frågor, informerats om aktualiteter i kommunen, fört överläggningar av mer långsiktig och strategisk karaktär, samt beslutat om nomineringar vid fyllnadsval. Gruppmötena har i tiden samordnats med de övriga allianspartiernas, varmed majoriteten löpande kunnat utveckla gemensamma förhållningssätt i olika frågor. Partiföreningens styrelse har noterat att samtliga gruppmöten har varit mycket välbesökta av både förtroendevalda och medlemmar. Partiintern representation Partiföreningen har varit representerad vid ett flertalet partiinterna arrangemang. I februari deltog partiföreningens valledare i nationellt valfokus i Västerås. Senare i februari deltog fem ombud i Moderaterna Västra Götalands Samverksansstämma i Göteborg. Stämmans huvudsakliga ärende var att fastställa valsedlar för val till riksdag och regionfullmäktige. I mars deltog representanter från partiföreningen i det årligen återkommande Sverigemötet i Göteborg. Moderaterna i Skövde har bl.a. representerats av Tord Gustafsson som vara förbundsordförande för Skaraborgsmoderaterna och Åsa Wackelin som varit ordförande för MQ Skaraborg. Årsmöte Ordinarie årsmöte hölls den 27:e februari på Billingehus. I samband med årsmötet hölls även partiföreningens nomineringsstämma för att fastställa valsedeln för val till kommunfullmäktige i Skövde kommun. Efter genomförda stämmohandlingar bjöd partiföreningen medlemmarna på måltid. MUF Moderata Ungdomsförbundet i Skövde har fler medlemmar än partiföreningen vilket är positivt. Kontakten och gemensamma kampanjer med MUF har dock varit sämre och färre än tidigare verksamhetsår och den främsta anledningen är omsättningen av ledamöter i MUF:s styrelse. Detta har medfört att det har för partiföreningen varit svårt att överblicka MUF:s verksamhet. Sida 6 av 21

8 MST Moderata Studenter har under 2014 inte haft någon styrelse eller verksamhet. MQ MQ Skövde har varit representerat i partiföreningens styrelse genom Clary Starck. MQ har genomfört ett stort antal kampanjer, ofta i samband med partiföreningens kampanj eller tillsammans med länsförbundet och MQ Skaraborg. Moderata Seniorer Partiföreningen har under valåret startat upp Moderata Seniorer med Ragnar Zederfeldt som sammankallande. Några medlemmar deltog i en konferens för Moderata Seniorer i Stenungssund. Styrelsen för Moderaterna i Skövde Martin Odenö Ordförande Michael Nimstad Vice ordförande Maria Stensby Sekreterare Clary Starck Kassör Björn Håkansson Ledamot Lars Englund Ledamot Clara Görrel MUF Katarina Jonsson Kommunalråd Theres Sahlström KF-gruppledare Anders G Johansson KF-gruppledare Sida 7 av 21

9 Sida 8 av 21

10 Sida 9 av 21

11 Sida 10 av 21

12 Sida 11 av 21

13 Sida 12 av 21

14 Sida 13 av 21

15 Sida 14 av 21

16 MEDLEMSAVGIFT 2015 Medlemsavgiften för medlemskap i Moderaterna består av tre delar som var för sig fastställs vid partistämma, förbundsstämma samt årsmöte. För närvarande uppgår den samlade medlemsavgiften för medlem i Moderaterna i Skövde till 200 kronor per år. Avgiften betalas årligen. Den lokala partiföreningen behåller 20 kronor och resterande summa fördelas till förbundet Skaraborgs Moderata Samlingsparti och Riksorganisationen, den senare erhåller 140 kronor och förbundet mellanskillnaden. Detta skiljer sig dock vid nyrekrytering av medlemmar, då avgiften är 100 kronor för det första året och hela beloppet tillfaller partiföreningen. Då partiföreningens intäkter till största delen består av kommunalt partistöd ser inte styrelsen någon anledning att höja medlemsavgiften. Snarare är det rimligt att under nuvarande förutsättningar hålla nere tröskeln för medlemskap i partiet. Styrelsen föreslår årsmötet besluta att lämna medlemsavgiften oförändrad Sida 15 av 21

17 PROPOSITION 1: EN ANSVARSFULL FÖRSVARSPOLITIK För att kunna bidra till stabiliteten i norra Europa och för att kunna säkra vårt oberoende vid en konflikt i vår närhet måste den ha stöd av ett starkt totalförsvar. Försvaret ger oss den yttre trygghet som är en förutsättning för vår frihet. Så formulerade sig Moderaterna i sitt handlingsprogram antaget av partistämman Det är en formulering som är lika aktuell idag. Det är krig i Europa. Ett aggressivt och revanschistiskt Ryssland bygger medvetet upp sin militära förmåga och visar genom krigföring i Ukraina samt hot och provokationer mot andra nationer en tydlig politisk ambition att använda den. Sverige har sedan försvarsbesluten under det sena 90-talet genomfört en omfattande neddragning av sin militära förmåga. Utgångspunkten för detta har varit en förhoppning om en positiv politisk utveckling i Ryssland. Förhoppningarna har kommit på skam. Under 2000-talet har det inte saknats tecken, incidenter och allvarliga händelser som med all önskvärd tydlighet indikerat ett försämrat säkerhetsläge i Europa och för Sverige. De mest uppenbara är den ryska interventionen i Georgien 2008 och annekteringen av Krim Därtill kan läggas ett antal provocerande kränkningar av svenskt luftrum samt möjligen, eller snarare sannolikt, också svenskt territorialvatten. Denna dystra utveckling har dock inte i nämnvärd grad påverkat den svenska försvarspolitiken. Denna har sedan 2000-talets första decennium främst varit inriktad mot att styra om försvaret från att vara ett invasionsförsvar till att vara ett begränsat insatsförsvar med internationella insatser som sin främsta kompetens. Att ha förmåga att verka militärt utanför Sveriges gränser är viktigt och betydelsefullt. Sverige ska även framgent solidariskt bidra till fredsbevarande och -framtvingande operationer utomlands. Det är nödvändigt i en globaliserad värld med gemensamma utmaningar. Men det kan inte tillåtas ske på bekostnad av den nationella förmågan. Vi har nu den minsta militära krigsorganisationen som Sverige någonsin skådat. Låt vara att delar - men långt ifrån helheten - kan uppvisa hög kvalité, god beredskap och omedelbar tillgänglighet. Vi har tillåtit att Gotland, som är av militär betydelse för hela Östersjöområdet, lämnats utan militär närvaro. Sverige bidrar inte i tillräcklig grad till säkerhet och stabilitet i regionen. Försvarspolitiken stödjer inte längre säkerhetspolitikens ambitioner. Insatsorganisationen ska, under förutsättning att det tillförs omfattande ekonomiska resurser, i sin helhet vara operativ omkring 2023 och, under gynnsamma omständigheter, kunna fördröja en angripare under ca en veckas tid. Det är en liten organisation med begränsad uthållighet, utan reserver och med flera inbyggda svagheter. Viljan att tillföra resurser till försvaret har också varit begränsad. Regeringar, Sida 16 av 21

18 såväl socialistiska som borgerliga, har betraktat omvärlden och utvecklingen genom finansdepartementets fönster. Försvarskontot i budgeten har tillåtits användas som regulator och -reserv för finansiering av mer publikfriande politiska reformer. Försvarsreformen är underfinansierad och genomförandet av densamma har kritiserats skarpt av Riksrevisionen. Moderaternas roll i svensk politik ska vara att se och förstå samhällsproblemen samt att angripa dem med förslag på lösningar. Men beträffande försvarspolitiken har vi blundat för utmaningarna, skönmålat verkligheten och grävt ned oss i försvar kring en linje som blivit allt mer ohållbar. Moderaterna har förlorat förtroendekapital genom de båda Alliansregeringarnas sätt att sköta försvarspolitiken. Det är nu hög tid att acceptera det hastigt försämrade omvärldsläget. Det är hög tid att inleda återtagande och tillväxt av svensk försvarsförmåga! Moderaterna måste vara det parti som går i bräschen för detta. Styrelsen för Moderaterna i Skövde föreslår årsmötet besluta: 1. att uttala att Moderaterna skyndsamt ska verka för en substantiell förstärkning av det svenska försvaret, 2. att uttala att Moderaterna ska verka för att resurser avdelas för att utveckla och upprätthålla av en betryggande svensk försvarsförmåga över tid, 3. att uttala att Moderaterna ska verka för att den beslutade insatsorganisationen snarast görs operativ, 4. att uttala att Moderaterna ska verka för att utveckla försvaret av Gotland med militär närvaro på ön, 5. att uttala att Moderaterna ska verka för en skyndsam anslutning till Nato, samt 6. att ge styrelsen i uppdrag att vid Moderaterna i Skaraborgs förbundsstämma driva kravet på utveckling av en mer ansvarsfull och trovärdig moderat försvarspolitik. Sida 17 av 21

19 PROPOSITION 2: REFORMERA OCH MODERNISERA LAS Grunden för vår gemensamma välfärd och välståndet i vår nation grundas på arbete och företagsamhet. Vi behöver upprätthålla ett företagsklimat i toppklass för att långsiktigt kunna hävda oss i den internationella konkurrensen. Det är angeläget att Sverige är en attraktiv för företag att starta i, verka i, investera i och anställa medarbetare i. Det är viktigt och angeläget att anställda ska känna trygghet på sina arbetsplatser. Det är viktigt att det finns tydliga och robusta villkor som reglerar relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Sverige tillämpar en långtgående arbetsrätt som i flera avseende ställer mycket höga krav på arbetsgivaren. Regelverket är främst anpassat för stora företag. För mindre företag är kraven ibland tuffa eller rent av oöverstigliga, vilket hämmar tillväxten av nya, små företag. Lagen om anställningsskydd (LAS) är en sådan lag. LAS utformning innebär en hämmande begränsning för små företags utveckling. Att växa och anställa ännu en medarbetare innebär en orimligt hög risktagning. Med en långtgående arbetsrätt och med höga kostnader blir arbetsmarknaden onödigt orörlig, icke flexibel och odynamisk. Trösklarna för inträdet till arbetsmarknaden blir höga. Det gör det särskilt svårt för unga och invandrade att komma ifråga för anställning och etablera sig på arbetsmarknaden. Att kombinera en högre grad av flexibilitet för arbetsgivarna med en robust trygghet för arbetstagarna är möjligt. En nation som lyckats är Danmark med sitt s.k. flexicuritysystem. Den danska arbetsmarknaden har med detta blivit mer dynamisk och rörlig. Trösklarna för en anställning och tillträde till arbetsmarknaden har sänkts. En större möjlighet för arbetsgivare att avsluta anställningar utan hänsyn tagen till turordningsregler paras med en högre ersättningsnivå i arbetslöshetsförsäkringen. Det är en rimlig kompromiss som tillgodoser båda parternas grundläggande intressen och det lägger grunden för ett sunt företagsklimat och tillväxt. Sverige står inför stora utmaningar för att klara jobben, för att klara den internationella konkurrensen och för att klara den gemensamma välfärden. Vi kan inte möta dagens och framtidens utmaningar med en begränsande lagstiftning utformad för en annan tid och andra förhållanden. Styrelsen för Moderaterna i Skövde föreslår årsmötet uttala: 1. att Moderaterna ska verka för en reformering av arbetsrätten med det danska flexicuritysystemet som inspiration, 2. att uppdra åt styrelsen att till Moderaternas förbundsstämma samt Moderaternas partistämma inlämna motioner med denna inriktning Sida 18 av 21

20 PROPOSITION 3: VERKA FÖR SOLNAMODELLEN I SKÖVDE Moderaterna i Skövde vill verka för att underlätta och förbättra den lokala integrationen och förbättra matchning in på arbetsmarknaden. Skövde kommun har inte, i högre grad än en vanlig svensk normalkommun, problem med integration, men varje lyckad integration är en vinst för både den enskilde och samhället. En lyckad integration kan uppnås bäst genom att få migranter att komma ut i arbetslivet med målet att bli självförsörjande, och därigenom minskar friktioner mellan migranter och övriga invånare. Att minska bidragsberoende får också flera positiva effekter. Kommunledningen i Solna Stad verkar aktivt för att underlätta integration på arbetsmarknaden i vad som kallas Solnamodellen. Man gör detta genom att kommunens arbetsmarknadsenhet bedriver ett aktivt och kontinuerligt kontaktskapande med arbetsmarknaden, dvs. kommunens företag, för att skapa kunskap om företagen och ha en aktiv dialog och lära känna företrädarna, och därigenom också direkt kunna ha en aktiv och bättre fungerande matchning för migranter för att hitta praktikplatser och jobb. I kombination med detta arbetar man tydligt och målmedvetet med att ställa rimliga krav på motprestation för försörjningsstöd. Effekterna är förbättrad integration, ökad självförsörjningsgrad och minskade kostnader för försörjningsstöd. Det innebär både sociala och ekonomiska fördelar för kommunen och den enskilde. Styrelsen för Moderaterna i Skövde föreslår årsmötet att uppmana partiets fullmäktigegrupp: 1. att ta lärdom av Solnamodellen och verka för att Skövde kommun också tillämpar motsvande arbetssätt utefter dessa erfarenheter. Sida 19 av 21

21 PROPOSITION 4: KRAFTFULLA VERKTYG FÖR LANDSBYGDEN Urbaniseringen slår med full kraft på den svenska landsbygden. Sverige hade 2012 den högsta urbaniseringstakten i Europa och det var Stockholm, Umeå och Malmö som toppade listan över städerna i Europa med högst urbaniseringstakt. För att över tid kunna erbjuda alla svenskar ett gott liv måste Sverige på ett mer aktivt sätt möta denna utveckling och anpassa sig för att inte riskera att stora delar av Sverige blir en utarmad landsbygd. Följden av det blir också ett utbrett missnöje bland våra svenskar boende utanför de stora tätorterna och det kommer inte värna vår så viktiga grundbult, demokrati och delaktighet. Det blev tydligt i valet 2014 att missnöjet från människorna boende på landsbygden ökar kraftigt och risken är stor att om inget görs för att bryta detta mönster polariseras stad och land ifrån varandra. Utmaningarna för små kommuner som inte har tillväxt måste mötas med en anpassad politik som skiljer sig från dagens politik som främst främjar utvecklingen i tillväxtorterna. Välfärdsuppdraget skiljer sig inte åt mellan en kommun med tillväxt och en kommun med begynnande befolkningsminskning. Därför behövs en modig politisk inriktning som ger kraft till mindre kommuner att själv skapa sig förutsättningar till självförsörjning och bidra till hela Sveriges utveckling. Hela Sverige behövs! Det behövs också ett politiskt mod att våga lyfta diskussionen om behovet av framtida kommunsammanslagningar. Civilsamhället har stor potential att med rätt verktyg och uppmuntran kunna växa och i högre grad skapa förutsättningar för ett gott liv även i små orter på landsbygden. Tillgången på bredband är avgörande för attraktivitet både för att bo och att driva företag i hela Sverige. Utbyggnadstempot måste öka radikalt. Tillgången på flexibla regler för stöd till byggnation av boende på landsbygden är ett måste eftersom marknadens krafter inte förmår att bidra till bostadsproduktion på landsbygden. Drivkraften för utveckling på landsbygden och i mindre orter är i allt större omfattning det ideella föreningslivet och värdet på det ideella arbetet bör stärkas för att fånga medborgarnas drivkraft som till stora delar är en outnyttjad samhällsresurs. Regelverket bör förändras så att det blir enklare och mindre kostsamt för anställningar inom ideella sektorn. Kultur och fritids sektorn är viktiga tillväxt- och trivselfaktorer i alla samhällen och vi måste bättra ta tillvara föreningslivets infrastruktur som finns på varje liten ort i Sverige. Regelverk bör förenklas för att underlätta för att fler föräldrakooperativ blir verklighet. Skattebefria vissa verksamheter som drivs på mindre orter som klassas som landsbygd. Små orter har inte köpkraften som attraherar vanliga företag att etablera sig och därför måste andra drivkrafter än marknadskrafterna få större utrymme. Sida 20 av 21

22 Styrelsen för Moderaterna i Skövde föreslår att: 1. Moderaterna arbetar fram en blå strategi där landsbygden verkligen ges kraftfulla verktyg för att klara framtidens välfärdsuppdrag. 2. Moderaterna initierar en utredning där effekterna av en kommunsammanslagningar skall belysas och vilken storlek den minsta kommunen bör ha in i framtiden för att klara sitt välfärdsuppdrag. 3. att uppdra åt styrelsen att till Moderaternas förbundsstämma samt Moderaternas partistämma inlämna motioner med denna inriktning INKOMNA MOTIONER OCH FÖRSLAG Det har inte inkommit några motioner eller förslag. Sida 21 av 21

Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun. Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016

Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun. Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016 Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016 Verksamhetsberättelse för Moderaterna i Lunds kommunskrets Verksamhetsåret 2015 Styrelsen På Lundakretsens årsmöte

Läs mer

Normalstadgar för partiförening i Moderata Samlingspartiet

Normalstadgar för partiförening i Moderata Samlingspartiet Normalstadgar för partiförening i Moderata Samlingspartiet 1 Ändamål Partiföreningens strävan är att vinna människor för den samhällssyn som partiet företräder. Partiföreningens uppgift är därför att målmedvetet

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ

Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ Rev 2013-01-22 Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ Fastställda av Kyrkliga samrådsgruppen 2012-01-29. Inför bildande av lokalavdelning finns en handledning tillgänglig.

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Moderaterna Falun 2016

Verksamhetsberättelse för Moderaterna Falun 2016 Verksamhetsberättelse för Moderaterna Falun 2016 Hedervärda Moderater! Så lägger vi ytterligare ett år till vårt liv och blickar både bakåt och framåt. Vad har vi lärt oss och vad tar vi med oss som kan

Läs mer

ÅRSMÖTE 201 0 3 HANDLINGAR

ÅRSMÖTE 201 0 3 HANDLINGAR ÅRSMÖTE 201 013 HANDLINGAR Sida 2 av 15 PROGRAM OBS, tiderna utom starttid är preliminära. 18:30 SAMLING 18:40 ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR 19:15 GÄSTTALARE 19:30 MIDDAG Partiföreningen bjuder föranmälda medlemmar

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7)

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7) Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version 081016, 090212, 090219, 090305 Bilaga 1 Sida 1(7) 1 Föreningens namn är Länsbygderådet Sjuhärad som bildades 1998 12 05. 2 Föreningen har sitt

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB)

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) Tynningö 2011-08-31 Föreningsstadgar 1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) 2 Föreningens ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politisk och

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar 5 10 15 fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 2000 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Medborgarskolans förbundsstämma 2014

Medborgarskolans förbundsstämma 2014 Protokollmall/PM till föredragningslista vid Medborgarskolans förbundsstämma 2014 1 Stämman öppnas Förbundsordförande Leif Carlsson öppnar stämman. 2 Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Styrelse i Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF) föreslår årsmötet att anta nya stadgar vid ordinarie årsmöte 2017-04-02. För att dessa ska

Läs mer

Stadgar Folk och Försvar

Stadgar Folk och Försvar Stadgar Folk och Försvar Fastställda av årsmötet den 18 april 2012 1 FÖRBUNDETS UPPGIFTER Centralförbundet Folk och Försvar (FoF) är en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska riksorganisationer,

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF)

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) STADGAR 1 Föreningsnamn och säte Föreningsnamn är Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF). Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015

Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015 Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015 1. Ändamål Länsförbundets uppgift är att samla personer med liberal samhällsåskådning

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN

STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN Kapitel 1 Ändamål 1 Södertälje Arbetarekommunen är socialdemokraternas huvudorganisation i Södertälje och sammansluter alla inom kommunen verksamma

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Enl stämmobeslut 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Moderata Samlingspartiets i Stockholms stad strävan är

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Medborgarskolans förbundsstämma 2016

Medborgarskolans förbundsstämma 2016 1(5) PM till föredragningslista vid Medborgarskolans förbundsstämma 2016 1 Stämman öppnas Förbundsordförande Leif Carlsson öppnar stämman. 2 Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för förbundsstämman

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Nomineringsregler. Stockholms län MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN

Nomineringsregler. Stockholms län MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN Nomineringsregler Stockholms län MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN Nomineringsregler avseende valsedlar i allmänna val Moderaterna i Stockholms län Beslutade på förbundsstämman i Stockholms län 30 maj

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Djurens partis stadgar

Djurens partis stadgar Djurens partis stadgar 1. Namn och syfte Partiets namn är Djurens parti. Djurens parti är en politisk organisation vars syfte är att kraftfullt verka för djurens intressen genom att ta politiskt mandat

Läs mer

Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008

Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008 Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008 1 Namn och karaktär 1.1 Förbundets namn är Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. 1.2 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en ideell intresseorganisation

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

4. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER

4. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER STADGAR 1. ÄNDAMÅL Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation religiöst och partipolitiskt obunden. Det har sitt säte där förbundskansliet är beläget. Förbundets ändamål är att främja den

Läs mer

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015.

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015. Stadgar För Brottsofferjouren Sverige Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna 30-31 maj 2015. 1 FÖRBUNDET, DESS NAMN OCH SÄTE Förbundet är en organisation av ideella

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen Bondens egen Marknad Ideell Förening (uppdaterade enligt årsmötet )

Stadgar för Riksföreningen Bondens egen Marknad Ideell Förening (uppdaterade enligt årsmötet ) Stadgar för Riksföreningen Bondens egen Marknad Ideell Förening (uppdaterade enligt årsmötet 2009-03-09) 1 Firma Föreningens firma är Bondens egen Marknad. Föreningen är ideell förening. 2 Ändamål Föreningen

Läs mer

Nomineringsregler. Stockholms stad MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN

Nomineringsregler. Stockholms stad MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN Nomineringsregler Stockholms stad MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN Nomineringsregler avseende valsedlar i allmänna val Moderaterna i Stockholms stad Beslutade på förbundsstämman i Stockholms stad 8-9

Läs mer

Stadgar för Naturskyddsföreningen i Västernorrland

Stadgar för Naturskyddsföreningen i Västernorrland Stadgar för Naturskyddsföreningen i Västernorrland Antagna vid föreningens länsstämma 2016-05-14. Naturskyddsföreningen i Västernorrland är Svenska Naturskyddsföreningens lokala länsförbund verksam i Västernorrlands

Läs mer

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Fastställda av årsmöte 2 mars 2013 1 Arbetarekommunens uppgift Arbetarekommunen ansvarar för att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

SKÖVDE OMTANKE UTVECKLING ANSVAR

SKÖVDE OMTANKE UTVECKLING ANSVAR SKÖVDE OMTANKE UTVECKLING ANSVAR Katarina Jonsson Kommunstyrelsens ordförande, och förstanamn på Moderaternas lista till Kommunfulläktige. Mitt samhällsengagemang utvecklades som aktiv i föreningslivet.

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KRISTNA RÅD (UKR)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KRISTNA RÅD (UKR) STADGAR FÖR Antagna den 06 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet), förkortat UKR, är en kristen- och en ekumenisk organisation, är en ideell, opolitisk förening och ett samarbetsorgan för Trossamfundet

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar Antagna Reviderade , och

Stadgar Antagna Reviderade , och Stadgar För den ideella föreningen Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle Bildad den 15 juni 2009. Stadgar fastställdes vid bildandet. 1 Firma Föreningens firma är Biosfärområde Vänerskärgården med

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Höja hyran för aktiveter som t ex Carina och Studiofrämjandet ( betalar idag 500: /gång)

Höja hyran för aktiveter som t ex Carina och Studiofrämjandet ( betalar idag 500: /gång) Byalaget extra möte den 26 november 2009 11 26 Förslag, mina funderingar Vi jobbar för att behåller ovanvåningen! Har haft samtal idag med Stefan, att få ner hyran till 5.000: /månad dom dom 6 förste månaderna

Läs mer

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Antagna av stämman 091024 1 NAMN Luleå stifts norra kyrkosångsförbund (LUNK) är en sammanslutning av kyrkokörer och andra körer samt instrumentalgrupper,

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer