Karlbergsskolan likabehandlingsplan. Läsår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karlbergsskolan likabehandlingsplan. Läsår 2015-2016"

Transkript

1 Karlbergsskolan likabehandlingsplan Läsår

2 Köpings kommun Rapporten skriven av: Rose-Marie Helander och Martina Edberg. Antagen av: Karlbergsskolan, Rapporten finns även att läsa och ladda ner på

3 Vision och mål Innehåll Vision och mål 5 Lagrum, förordningar och internationella överenskommelser Skollagen (2010:800) 6 6 Diskrimineringslagen (2008:567) 6 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Arbetsmiljölagen (1977: 1160) 6 6 Barnkonventionen (1989) 7 Definitioner Diskriminering 8 8 Mobbning 9 Kränkande behandling 9 Ansvarsfördelning 10 Huvudmannens ansvar 10 Rektors ansvar Personal och rektorsansvar (utdrag ur SFS 2011:878) Ansvariga för Karlbergsskolans likabehandlingsplan 10 Delaktighet i likabehandlingsarbetet 11 Elever 11 Personal 11 Vårdnadshavare 11 Allmänheten 11 Utvärdering 12 Resultat Ansvariga Hur arbetar skolan främjande mot diskriminering och kränkande behandling? 13 Åtgärder utifrån diskrimineringsgrunderna Karlbergsskolans främjande arbete utifrån diskrimineringsgrunderna Kartläggning 17 Karlbergsskolans metoder 17 Involverade i kartläggningen 17 Resultat och analys av Karlbergsskolans årliga trygghetsenkät Hur arbetar skolan förebyggande med diskriminering och kränkande behandling? Åtgärder Ansvariga Tidsperiod för arbetet Hur arbetar skolan åtgärdande med diskriminering och kränkande behandling? 30 Policy 30 Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 30 Disciplinära åtgärder Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Rutiner för uppföljning och dokumentation 31 Ansvarsförhållanden 31 3

4

5 Vision och mål Vision och mål Trygghet, trivsel och kunskap Karlbergsskolans ledord är trygghet, trivsel och kunskap. Inom skolans område är det nolltolerans mot all form av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vi arbetar aktivt för att motverka fysiska och verbala trakasserier. Målsättningen är att uppnå en trygg skolmiljö med respekt för alla människors lika värde och rättigheter. All personal har ett gemensamt ansvar för det. När eleverna har lämnat Karlbergsskolan ska de minnas sin skoltid med glädje. 5

6 Lagrum, förordningar och internationella överenskommelser Lagrum, förordningar och internationella överenskommelser Karlbergsskolan i Köpings kommun har valt att ha en likabehandlingsplan som innefattar både en plan mot diskriminering och en plan mot kränkande behandling. Den här planen regleras i två regelverk som innefattar 6 kap. i Skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:567). Skollagen (2010:800) Enligt 6 kap. i Skollagen (2010:800) är skolan skyldig att vidta åtgärder när det kommer till skolans kännedom att en elev anser sig kränkt. Huvudmannen har både handlings- och utredningsplikt att åtgärda problemet. Skolan ska inleda utredning. Diskrimineringslagen (2008:567) Diskrimineringslagen (2008:567) syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter samt motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever. Lagen har som mål att underlätta för barns och elevers lika rättigheter, motverka diskriminering på grund av kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsskillnad, sexuell läggning samt könsöverskridande identitet eller uttryck. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 I läroplanens första kapitel betonas skolans värdegrund och uppdrag. Människans grundläggande värden ska respekteras. Ingen ska utsättas för mobbning i skolan. I sammanhanget är det viktigt att det finns en förståelse och medmänsklighet för varandra. Skolan ska vara öppen för olika uppfattningar och uppmuntra till ett kritiskt tänkande hos elever. Genom kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser ska trakasserier, främlingsfientlighet och intolerans aktivt motverkas. I läroplanens andra kapitel behandlas övergripande mål och riktlinjer. Det framgår att skolan ska sträva efter: Att varje elev respekterar människans egenvärde. Att varje elev tar avstånd från att utsätta andra människor för förtryck och kränkande behandling. Att skapa förutsättningar för att elever kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla därefter. Alla som arbetar i skolan ska hjälpa eleverna att utveckla en känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor som även står utanför den närmaste gruppen. Skolan ska präglas av solidaritet mellan människor och arbeta för att aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper. Det är viktigt att visa respekt för den enskilda individen och utgå från ett demokratiskt förhållningssätt i det vardagliga arbetet. Arbetsmiljölagen (1977: 1160) Enligt 3 kap. 1a i arbetsmiljölagen ska arbetsgivare och arbetstagare samverka för att skapa en god arbetsmiljö. 6

7 Lagrum, förordningar och internationella överenskommelser Barnkonventionen (1989) Den 20 november 1989 antogs Förenta nationens barnkonvention av FN:s generalförsamling. Sverige var ett av de första länderna som skrev under barnkonventionen FN:s konvention om barnets rättigheter omfattas av 54 artiklar som innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Artikel 2, 3, 6 och 12 hör till de fyra huvudprinciperna. De är vägledande för hur helheten ska tolkas och kan förklaras följande: Artikel 2 Artikel 3 Artikel 6 Artikel 12 Du har lika värde och samma rättigheter som andra barn. Inget barn ska diskrimineras. De som bestämmer över dig ska alltid se till ditt bästa. Du har rätt att leva och utvecklas. Du har rätt att säga vad du tycker. Vuxna ska lyssna på dig. 7

8 Definitioner Definitioner Diskriminering När man talar om diskriminering i skolan kan det förklaras av att skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever. Diskrimineringen ska ha ett samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Kön Trakasserier som har samband med kön kan vara utfrysning, begränsat eller utökat tal utrymme, förlöjligande och skämt kopplade till en elevs könstillhörighet. Etnisk tillhörighet Innebär att någon tillhör en grupp personer med samma nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Skolan har ett ansvar att arbeta mot rasism och främlingsfientlighet. Religion och annan trosuppfattning Religionsfriheten är skyddad i svenska grundlagen och internationella konventioner. Skolan får inte missgynna någon elev på grund av religion eller annan trosuppfattning. Funktionsskillnad och sjukdom Trakasserier som har samband med funktionsskillnad kan se olika ut. Skillnaden kan vara fysisk, psykisk eller intellektuell. Det kan vara svårigheter som syns men även hinder som inte observeras lika lätt. Funktionsskillnaden kan vara en medfödd eller förvärvad skada. Sexuell läggning Med sexuell läggning menas homosexualitet, bisexualitet och heterosexualitet. Provokationer kan riktas mot en persons karaktär. Könsöverskridande identitet eller uttryck Diskrimineringsgrunden omfattar de flesta transpersoner. Transpersoner är ett paraplybegrepp som syftar till människor som bryter mot samhällets normer på olika sätt när det gäller könsidentitet och köns uttryck mot föreställningar om hur kvinnor och män förväntas vara och se ut. Ålder Skyddet mot åldersdiskriminering omfattar alla vid skolan. Ingen ska bli utsatt på grund av sin ålder. 8

9 Definitioner Direkt och indirekt diskriminering När man talar om diskriminering kan man även skilja mellan direkt diskriminering och indirekt diskriminering. Direkt diskriminering innebär att en person eller grupp missgynnas och det har en direkt koppling till en diskrimineringsgrund. Till exempel kön, ålder, sexuell läggning med mera. Indirekt diskriminering kan förklaras av att skolan använder en regel eller ett förhållningssätt som verkar neutral, fast i praktiken missgynnar en elev utifrån någon av diskrimineringsgrunderna. Mobbning Det finns olika definitioner av mobbning som kan uppfattas på olika sätt beroende på vilken synvinkel eller vilket perspektiv man utgår ifrån. Dan Olweus (1998) skriver i Mobbning i skolan: vad vi vet och vad vi kan göra, att mobbning innebär att en person är utsatt för negativa handlingar, upprepat över tid, av en eller flera personer. Kränkande behandling Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en elevs värdighet men saknar koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Se exempel nedan. Exempel på kränkningar Fysiska kränkningar kan handla om att bli utsatt för exempel slag och knuffar. Verbala kränkningar kan vara hot, nedsättande ord som till exempel att bli kallad för hora, bög och så vidare för att skapa obehag hos en person. Psykosociala kränkningar kan handla om att bli utsatt för utfrysning och ryktesspridning. Du får inte ta del av samma information som andra i syfte att hålla dig utanför. Text- och bildburna kränkningar kan innebära att bli utsatt för nedvärderande klotter, e-post, sms, mms, facebook och andra sociala medier. 9

10 Ansvarsfördelning Ansvarsfördelning Huvudmannens ansvar Köpings kommun är ytterst ansvarig för att verksamheten inom barn och utbildningsförvaltningen uppfyller sina skyldigheter enligt skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:567). Rektors ansvar Det är Karlbergsskolans rektor som har det övergripande ansvaret för att se till att skolan arbetar för elevers lika rättigheter samt förebygger och förhindrar diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Personal och rektorsansvar (utdrag ur SFS 2011:878) Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling 10 En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Ansvariga för Karlbergsskolans likabehandlingsplan Sedan hösten 2011 har skolkurator i uppdrag att årligen upprätta Karlbergsskolans likabehandlingsplan på delegation av rektor. Därutöver har personal från utredningsteamet och kamratstödjarna varit involverad i arbetet. Köping kommuns kvalitets- och miljösamordnare har sammanställt resultatredovisningen av trygghetsenkäten. 10

11 Delaktighet i likabehandlingsarbetet Delaktighet i likabehandlingsarbetet Elever På Karlbergsskolan finns det elevforum som är delaktiga i skolans likabehandlingsarbete på olika sätt. Det är kamratstödjarna, trivselledarna och elevrådet som bland annat ordnar olika sociala aktiviteter för att bidra till en trevlig och trygg stämning i skolan. Personal Karlbergsskolans personal arbetar dagligen för att stödja elevernas delaktighet och inflytande i skolan. Det är främst personal från elevhälsan, utredningsteamet, kamratstödjarna och trivselledarna som är engagerade i utvecklingen av skolans värdegrundsarbete. Under 2014 har bland annat Karlbergsskolans likabehandlingsplan diskuterats på föräldramöten, elevkontakttid och under konferenstid med arbetslagen. Det är ett arbete som kommer att fortsätta under Vårdnadshavare Karlbergsskolans likabehandlingsplan behandlas i Föräldraföreningens styrelse. Likabehandlingsplanen presenteras även vid olika tillfällen på konferenstid och föräldramöten. Allmänheten Karlbergsskolans likabehandlingsplan finns tillgänglig för allmänheten via skolans webbsida: 11

12 Utvärdering Utvärdering Resultatet från trygghetsenkäten 2014 ligger till grund för utvärderingen. Förra årets likabehandlingsplan har utvärderats av personal från utredningsteamet och kamratstödjarna. I januari 2015 presenterades resultatet av enkäten för skolans personal. Resultat Under avsnittet förebyggande arbete finns en sammanfattande presentation av resultatet av trygghetsenkäten Karlbergsskolan kommer främst att arbeta efter två inriktningsmål under Arbetsro: Det ena inriktningsmålet handlar om att förbättra förutsättningarna för en god arbetsro. 2. Genus: Det andra inriktningsmålet handlar om att stärka personalens medvetenhet i genus. Ansvariga Skolkurator ansvarar i samråd med utredningsteamet och kamratstödjarna för att årets likabehandlingsplan utvärderas senast Därefter har kontaktlärarna ansvar för att eleverna får ta del av resultatet för diskussion i sin klass. Alla elever ska känna till att Karlbergsskolan har en likabehandlingsplan. 12

13 Hur arbetar skolan främjande mot diskriminering och kränkande behandling? Hur arbetar skolan främjande mot diskriminering och kränkande behandling? Åtgärder för att främja elevernas lika rättigheter Inom skolan ser vi det som viktigt att våra elever trivs, känner sig trygga och har arbetsro under lektionstid. Då är en känsla av glädje, gemenskap och dialog av betydelse. Karlbergskolans främjande arbete handlar mycket om att nå ut med information till alla elever i skolan och deras föräldrar. Enligt 3 kap. 14 diskrimineringslagen är kommunen skyldig att arbeta aktivt och målinriktat för att främja lika rättigheter och möjligheter för elever som deltar i eller söker till verksamheten. Läs mer om vad olika grupper gör på Karlbergsskolan. Elevhälsoteamet Elevhälsan på Karlbergsskolan arbetar både hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande för att alla elever ska ha en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling. Elevhälsoteamet träffas gemensamt varje vecka. Utöver det är elevhälsan tillgänglig för konsultation för personalen tre gånger i veckan. Elevhälsoteamet är tvärprofessionellt och består av: Biträdande rektor Skolsköterska Skolkurator Specialpedagog Studie- och yrkesvägledare Fritidspedagoger Därutöver finns även skolläkaren och skolpsykologen tillgänglig för konsultation vid behov. Elevråd och klassråd Elevrådet är till för att eleverna ska ha möjlighet att påverka utvecklingen i olika skolfrågor som berör dem. I elevrådet finns ett arbetsutskott bestående av rektor, fritidspedagog, ordförande samt en sekreterare. Utöver elevrådet har varje klass ett klassråd. Ansvarig personal är en av skolans fritidspedagoger. Kamratstödjarna På Karlbergsskolan finns det en kamratstödjare i varje klass. Det är ett förtroendeuppdrag som elev på skolan. En kamratstödjare ska fungera som en förebild och kompis som ställer upp på andra kompisar. Kamratstödjarna träffas regelbundet för att diskutera genusfrågor, etik och moral samt anordna olika aktiviteter på skolan. Varje höst får alla nya kamratstödjare genomgå en utbildning för att få ökad kunskap om skolans likabehandlingsarbete, lagstiftning, vilka diskrimineringsgrunder som finns samt en förklaring av vad kränkande 13

14 Hur arbetar skolan främjande mot diskriminering och kränkande behandling? behandling är och hur det kan undvikas. Under hösten 2014 har kamratstödjarna ordnat en lära-känna-dag för årskurs 6 med samarbetsövningar och lära-kännaövningar. Kamratstödjarna arrangerade även en maskeraddag tillsammans med elevrådet. Skol IF Skol IF är Karlbergsskolans idrottsförening. Där får alla elever vara med och ska ha samma möjlighet att delta i tävlingar/arrangemang. Skol IF deltar i olika sporter som till exempel fotboll, basket, innebandy och bowling. Målsättningen inom Skol IF är att ha lika många tjejer som killar i styrelsen. Ansvarig för detta är en av skolans fritidspedagoger. Trivselledarna Under höstterminen 2014 gick grundskolorna i Köpings kommun med i Trivselprogrammet som är ett koncept för att förebygga mobbning och utanförskap genom ökad aktivitet på rasterna. Aktiviteterna leds av elever som är trivselledare. På Karlbergsskolan är det elever från Kamratstödjarna och Skol IF som är trivselledare och ordnar rastaktiviteter på skolan. Under hösten fick skolans trivselledare genomgå en utbildning för att få lära sig vad uppdraget som trivselledare går ut på. Sedan dess har flera rastaktiviteter ordnats av trivselledarna på skolan. Trivselledarna har också varit med på några idrottslektioner i årskurs 6 för att lära ut trivselledardansen. Åtgärder utifrån diskrimineringsgrunderna Köpings kommun ska enligt 2 kap. 7 diskrimineringslagen och 6 kap. 10 skollagen vidta de åtgärder som rimligen kan krävas för att förhindra trakasserier och kränkande behandling i framtiden. Karlbergsskolans främjande arbete utifrån diskrimineringsgrunderna Undervisningen Varje vecka har eleverna kontakttid med sin klass. Under den tiden finns det möjlighet att diskutera hur man är/bör vara mot varandra i klassen eller i andra sociala sammanhang. Alla ska känna sig sedda och respekterade oavsett kön, etnicitet eller annat. I början av terminen när eleverna börjar i åk 6 går lärarna igenom regler för att eleverna ska bli medvetna om vad som är okej och inte i sina respektive klassrum. På det sättet är de fullt medvetna om konsekvenserna när det inte fungerar i vissa situationer. I kursplanen ingår det bland annat att eleverna ska arbeta med etiska dilemman och ställningstagande. För att skapa trygghet och ordning kan lärarna även hålla upp dörren för eleverna för att hälsa dem välkomna. När de kommer in salen får de lägga sina ipads på ett sidobord, ställa sig vid stolarna och sätta sig efter uppmaning. På så sätt kan eleverna lämna rasten bakom sig och sätta igång med skolarbetet. Läs mer om vad några ämneslag gör i skolan. 14

15 Hur arbetar skolan främjande mot diskriminering och kränkande behandling? Hemkunskap Inom hemkunskapen får eleverna samarbeta mycket med varandra. Det bidrar till att skapa relationer vilket kan öka tryggheten i den egna personen, - att våga vara sig själv. I undervisningen får eleverna utbyta idéer, erfarenhet och diskutera mycket i skapandet av fina rätter. NO Inom biologin diskuteras bland annat kroppens uppbyggnad och sexualkunskap. I samband med det pratar undervisande lärare om hur alla människor är olika men med lika värde. I klassrummet diskuteras vikten av att visa respekt för andra, att alla människor kan vara på olika sätt och att det inte är juste att till exempel störa sina klasskompisar som vill ha arbetsro och lära sig saker. Likaså diskuteras hur alla också kan reagera på olika sätt i samma situation. Till exempel hur en del utåtagerande kan verka arga och tuffa, hur en del är inneslutna och inte visar att de blir ledsna, medan det också finns de som låter det mesta "rinna av". Framförallt lyfter lärarna upp att det aldrig är okej att ge elaka kommentarer även om man själv tycker att det är på skoj. SO I åk 6 får eleverna läsa om mänskliga rättigheter. Höstterminen startar med demokrati området med allas lika värde i fokus. Arbetet sker i form av diskussioner i grupp och i hel klass och genomsyras av "så här gör/är en bra kamrat". Mänskliga rättigheter ett rollspel från FN där eleverna blir regering i ett land med gott om mänskliga rättigheter. Landet får olika förutsättningar och eleverna måste därför införa eller avskaffa mänskliga rättigheter i sitt land. Eleverna får god träning i att framföra sin åsikt och ta del av andras. I åk 7 får eleverna läsa om reklam/massmedia. Då diskuteras bland annat genus med tanke på hur olika reklam kan se ut och hur det kan riktas till män och kvinnor. I åk 8 läser eleverna om yrken och arbetsliv och då blir det en del diskussioner om kvinno-/mansdominerade yrken och koppling till lön. I åk 9 läser eleverna om FN och då kommer de mänskliga rättigheterna upp igen. Eleverna läser också om förintelsen och då blir det mycket diskussioner om människors lika värde och vad det kan bero på att människor kan behandla andra så illa. Till exempel diskuteras människovärde i samband med att eleverna pratar om nazismen, samt kvinnornas väg mot egen försörjning och mer jämlikhet på grund av till exempel deras arbetsinsatser i industrin under världskrigen. Svenska och engelska Undervisande lärare i svenska och engelska brukar diskutera genus i samband med romananalyser. Det diskuteras både muntligt och skriftligt vid romandiskussioner, skriftliga recensioner och när elever själva producerar texter. Det blir främst under svenska lektionerna, där det faller sig naturligt när eleverna får diskutera romaner och frågor som genus, jämställdhet och värdegrund med mer. 15

16 Hur arbetar skolan främjande mot diskriminering och kränkande behandling? Kamratstödjarna och utredningsteamet Under våren 2014 tog personal från kamratstödjarna och utredningsteamet fram ett trivsel- och trygghetsprogram för årskurs 6. Målet med programmet är att skapa trygga individer genom olika aktiviteter som främjar goda relationer i klassrummet. Särskilt för att bygga upp en god gemenskap och sammanhållning i klasserna när nya elever börjar i årskurs 6. Programmet är ett led i arbetet för att förebygga kränkningar, mobbning och utanförskap. Programmet består av trygghets-, värderings- samt samarbetsövningar som klassen utför under elevkontakttid. Under 2014 har kamratstödjarna därutöver arbetat främjande utifrån diskrimineringsgrunderna genom olika aktiviteter. Bland annat har personal och elever diskuterat genusfrågor, likheter och skillnader mellan män och kvinnors villkor på arbetsmarknaden. Inför alla hjärtans dag den 14 februari delade kamratstödjarna ut lappar till skolans elever och personal med kärleksfulla budskap. Barnkonventionsveckan I samband med FN dagen uppmärksammade Köpings kommun barnkonventionen under en vecka. Olika aktiviteter anordnades runt om i Köpings kommun. På Karlbergsskolan gjorde eleverna lite olika aktiviteter. I klasserna diskuterades barnkonventionen. Artiklarna diskuterades och förklarades. Skolbiblioteket anordnade en tävling som gick ut på att eleverna skulle koppla en bok till någon av artiklarna barnkonventionen. 16

17 Kartläggning Kartläggning Karlbergsskolans metoder Trygghetsenkät Varje höst får skolans elever besvara en trygghetsenkät som tar upp frågor om trivsel, trygghet, arbetsro, kränkande behandling med mer. Syftet med enkäten är att identifiera risker och förekomsten av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Representanter från utredningsteamet, kamratstödjarnas handledare och skolans IT-pedagoger ansvarar för att enkäten delas ut till eleverna via kontaktlärarna. Därefter är det Köpings kommuns kvalitets- och miljösamordnare som sammanställer resultatredovisningen av trygghetsenkäten. Anmälan gällande diskriminering och/eller kränkande behandling När personal på Karlbergsskolan får kännedom att en elev anser sig kränkt vidtas åtgärder enligt skolans rutiner. Karlbergsskolan har ett utredningsteam som träffas en gång i veckan för att gå igenom anmälningar gällande diskriminering och/eller kränkande behandling som inkommit. Involverade i kartläggningen Köping kommuns kvalitets- och miljösamordnare har utformat trygghetsenkäten. Frågorna i 2014 års trygghetsenkät är baserade på föregående års frågor med några tilläggsfrågor inom området arbetsmiljö. Resultat och analys av Karlbergsskolans årliga trygghetsenkät 2014 I 2014 års trygghetsenkät deltog totalt 431 elever. Nedan följer en sammanfattande presentation av resultatet. Trygghet Känner du dig trygg i skolan? 3% 2% Alltid Flickor 40% 55% Ofta Sällan Aldrig Pojkar 17

18 Kartläggning Trivsel Hur trivs du i skolan? 2% Mycket bra 5% Bra 45% Mindre bra 48% Dåligt 3% 3% 43% Pojke 51% 52 % 6% 40 % Flicka Arbetsro Jag har arbetsro på lektionerna? 2% Alla lektioner 24% De flesta lektioner 10% 2% 9% 27% 62% Flicka Ett fåtal lektioner Inga lektioner 64% 2% 11% 20% Pojke 67% 18

19 Kartläggning Vad består störningarna av? % Pratar högt/avbryter lärare och elever Pratar i mobil Surfar på datorn Har sen ankomst Går in och ut från klassrummet Går runt i klassrummet Eget alternativ: 100 Flickor Pratar högt/avbryter lärare och elever 100 Pojkar 90 Pratar i mobil Surfar på datorn Har sen ankomst Går in och ut från klassrummet Går runt i klassrummet Eget alternativ:

20 Kartläggning Min lärare ser till att jag har arbetsro på lektionerna På alla lektioner De flesta lektionerna ,85 Ett fåtal lektioner Inga lektioner ,59 12,97 23,58 9% 4% 16% 1% 19% 29% 58% Pojke 64% Flicka Relationer Har du någon att vara med under skoltid? Ibland 10% Nej 2% Ja 88% Flicka Pojke 20

21 Kartläggning Raster och håltimmar Hur trivs du på raster och håltimmar? 3% 1% Mycket bra Bra 31% Mindre bra Dåligt 65% 3% 3% 1% 21% 40% Flicka Pojke 76% 56% Genus Tycker du att killar och tjejer behandlas lika på skolan? Nej 39% Ja 61% Nej 44% Nej 35% Pojke Ja 56% Flicka Ja 65% 21

22 Kartläggning Kränkande behandling Har du blivit kränkt på något av följande sätt? Ja 27% Nej 73% Av de 27% som svarat att de någon gång blivit kränkt, får vi följande svar på hur ofta och vilken typ av kränkande behandling det rör sig om:. 12 Ja, fysiskt (t.ex. slag och knuffar) Hur ofta har du blivit kränkt? Ja, psykosocialt (t.ex. bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning) Ja, verbalt (t.ex. bli hotad, kallad hora, bög) Ja, text- och bildburet (t.ex. klotter, e-post, sms, mms, facebook och andra sociala medier) Annat: 0 % Det har hänt någon enda gång Någon gång i månaden Flera gånger i månaden En eller flera gånger i veckan 0 % 22

23 Kartläggning Ja, fysiskt (t.ex. slag och knuffar) Ja, psykosocialt (t.ex. bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning) Ja, verbalt (t.ex. bli hotad, kallad hora, bög) Ja, text- och bildburet (t.ex. klotter, e-post, sms, mms, facebook och andra sociala medier) Annat: ,23 8,21 5,64 4,1 2,56 Pojke 12,89 11,11 6,22 6,67 7,11 Flicka 23

24 Kartläggning Har du känt dig kränkt av en vuxen någon gång? Ja 17% 9 8 Nej 83% Ja, fysiskt Ja, psykosocialt Ja, verbalt Ja, text- och bildburet % Ja 15% Ja 20% Pojke Nej 85% Flicka Nej 80% 24

25 Kartläggning Diskriminering Har du blivit diskriminerad någon gång? 6 Ja, på grund av kön ( tjej eller kille) 5 Ja, på grund av etnisk tillhörighet (nationalitet eller hudfärg) 4 Ja, på grund av min religion eller annan trosuppfattning 3 Ja, på grund av funktionsskillnad (någon svårighet) och sjukdom 2 Ja, på grund av sexuell läggning 1 0 % Ja, på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck (Retad på grund av att du bryter mot den bild man har om hur tjejer och killar förväntas vara och se ut) Ja, på grund av ålder 25

26 Kartläggning Ja, på grund av kön ( tjej eller kille) 4,5 4 Ja, på grund av etnisk tillhörighet (nationalitet eller hudfärg) Ja, på grund av min religion eller annan trosuppfattning 3,5 3 2,5 Ja, på grund av funktionsskillnad (någon svårighet) och sjukdom 2 1,5 1 Pojke Ja, på grund av sexuell läggning 0,5 0 % Flicka 0 % 26

27 Kartläggning Relationer till vuxna i skolan Finns det någon vuxen du har förtroende för och kan prata med på skolan? Nej 23% Ja 77% Nej 28% Nej 27 % Flicka Ja 72% Pojke Ja 73% 27

28 Hur arbetar skolan förebyggande med diskriminering och kränkande behandling? Hur arbetar skolan förebyggande med diskriminering och kränkande behandling? Enligt 3 kap. 15 diskrimineringslagen är kommunen skyldig att vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon elev som deltar i eller söker sig till verksamheten utsätts för trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsskillnad eller sexuell läggning. Resultatet från trygghetsenkäten ligger till grund för utvärderingen av likabehandlingsplanen och skolans förebyggande insatser. Se nedan vad skolan behöver arbeta med utifrån det senaste resultatet. Åtgärder Utifrån resultatet av trygghetsenkäten 2014 har eleverna påtalat olika förbättringsområden. Skolan har två inriktningsmål under 2015 inom områdena arbetsro och genus. Inriktningsmål arbetsro Utifrån senaste resultatet behöver Karlbergsskolan fortsätta med att förbättra förutsättningarna för en god arbetsro för eleverna. Förra året var det cirka 30 % av eleverna som svarat att de inte tyckte att arbetsron var bra. I resultatet framgår vidare att eleverna anser att lärarna behöver vara tydligare. Se till att eleverna använder sina ipads endast när de ska göra det på lärarens uppmaning. Likaså ska undervisande lärare vara noggrannare med att plocka mobiltelefoner, skicka ut elever som stör och inte tillåta att man skriker svar rakt ut, avbryter, pratar högt med varandra, går runt i klassrummet etcetera. Inriktningsmål genus Mot bakgrund av att Karlbergsskolans elever flera år i rad har påtalat att personalen behandlar tjejer och killar olika bildade Karlbergskolan en genusgrupp under I gruppen ingår rektor, två medlemmar från ledningsgruppen, skolbibliotekarien och skolkurator. Syftet med gruppens arbete är att kartlägga kunskapsluckor hos personalen och se till att dessa åtgärdas. Under 2014 har bland annat skolkurator deltagit i föreläsningsserier via Länsstyrelsen i Örebro samt sökt efter externa föreläsare till skolan. Likaså undersöks möjligheterna till fortbildning i ämnet för personalen i bland annat normkritik. Även kamratstödjarna och elevrådet har diskuterat elevernas upplevelser av att inte få en rättvis behandling beroende av om de är tjej eller kille på skolan. Vad beror det på att tjejerna får mer beröm och högre betyg? Hur kommer det sig att killarna tillåts att ta mer plats? Får killar ett utökat talutrymme jämfört med tjejerna? Dessa frågor med fler behöver skolan arbeta vidare med under Utöver inriktningsmålen behöver Karlbergsskolans personal tänka på att: Värdera elevkontakttiden som kanal för att lyfta upp viktig information. Som rastvärd befinna sig där elever känner sig otrygga. Det gäller framförallt utanför skolans toaletter, matsalen, i korridorerna och vid tunneln utanför skolan. 28

29 Hur arbetar skolan förebyggande med diskriminering och kränkande behandling? Karlbergsskolans värdegrundsarbete behöver uppvärderas. Speciellt när det har framkommit i trygghetsenkäten att andelen elever som kommenterar varandras klädstil och utseende har ökat. Diskrimineringsgrunderna kön, ålder och könsöverskridande identitet och uttryck är punkter som skolan bör arbeta mer med enligt senaste resultatet. Vårt bemötande och ordval ska överensstämma med ett professionellt förhållningssätt. Elever ska inte känna sig utpekade eller dumförklarade. Ansvariga Skolledningen. Ledningsgruppen. Utredningsteamet. Kamratstödjarna. All personal. Tidsperiod för arbetet

30 Hur arbetar skolan åtgärdande med diskriminering och kränkande behandling? Hur arbetar skolan åtgärdande med diskriminering och kränkande behandling? Policy På Karlbergsskolan är det nolltolerans mot all form av trakasserier, diskriminering och kränkande behandling. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Karlbergsskolans utredningsteam har utarbetet en ärendegång för personalen att följa när en elev har blivit utsatt för trakasserier, diskriminering och/eller kränkande behandling. Den finns tillgänglig att läsa i lärarnas respektive arbetsrum samt på vårt intranät. För mer information om ärendegången, kontakta utredningsteamet. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Som elev och förälder kan man alltid vända sig till sin lärare vid frågor om skolans arbete mot mobbning. Därutöver går det bra att vända sig till Karlbergsskolans utredningsteam som har till uppgift att åtgärda ärenden gällande diskriminering, trakasserier och kränkande behandling enligt skolans rutiner. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever Utredningsteamets åtgärder grundar sig på vad utredningen visar i det enskilda fallet. De kan bland annat bestå av strukturerade samtal med inblandande elever och arbete i grupp. Disciplinära åtgärder När skolan har vidtagit åtgärder i förebyggande syfte som inte visat sig ha någon effekt kan disciplinära åtgärder vidtas. De är till för att ändra på ett negativt beteende hos elever samt förbättra arbetssituationen. Nedan följer exempel på åtgärder. Omhändertagande av föremål Enligt 5 kap. 22 och 23 skollagen får rektor och personal ta ifrån en elev ett föremål om det används så att det stör utbildningen eller riskerar att skada någon i skolan. Detta gäller inte bara i klassrummet utan det handlar också om föremål som används eller påträffas i korridorer och skolans uppehållsrum. Utvisning och kvarsittning Om en elev stör undervisningen eller uppträder olämpligt och inte slutar med det när läraren säger till har läraren rätt att visa ut eleven från resten av lektionen. För vidare information läs 5 kap skollagen. Utredning om varför en elev stör Om en elev vid upprepade tillfällen stört ordningen eller uppträtt olämpligt ska rektor se till att det utreds. Detta ska ske i samråd med elevens vårdnadshavare. För vidare information läs 5 kap skollagen. 30

31 Hur arbetar skolan åtgärdande med diskriminering och kränkande behandling? Skriftlig varning När utredningen är färdig får rektor besluta att ge eleven en skriftlig varning. Vårdnadshavarna ska informeras om rektorns beslut. För mer information läs 5 kap skollagen. Tillfällig omplacering vid annan skolenhet Rektor får besluta att en elev tillfälligt ska flytta till en annan skola om en tillfällig omplacering inom skolan inte har fått någon effekt. För mer information läs 5 kap skollagen. Avstängning Enligt 5 kap skollagen får rektor i vissa fall besluta att stänga av en elev. Rektor kan inte delegera beslutet om avstängning till någon annan och ska informera huvudmannen om beslutet. Det finns tre krav som måste vara uppfyllda för att rektor ska kunna stänga av en elev delvis eller helt som innebär att: - Det är nödvändigt med hänsyn till andra elevers trygghet och studiero. - Andra åtgärder har inte haft någon effekt. - Eleven erbjuds kompensation för missad undervisning. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Karlbergsskolans rektor ansvarar för att utreda incidenter där elever har kränkts av personal. Rutiner för uppföljning och dokumentation Uppföljningar i ärenden som kommit in till utredningsteamet gällande diskriminering och/eller kränkande behandling beror på vad utredningen visar i det enskilda fallet. Köpings kommun har centrala blanketter som skolan använder för att dokumentera incidenter där elever har kränkt andra elever. Ansvarsförhållanden I samråd med rektor gör utredningsteamet en arbetsfördelning utifrån varje enskilt ärende som kommer in till teamet gällande diskriminering och/eller kränkande behandling. Behöver någon i elevhälsan kopplas in i ett specifikt fall, som till exempel skolkurator, tar övriga i teamet över utredningsarbetet. 31

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Skola Förskoleklass och skolår 1 6 Läsåret 2014-2015 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SFI 2012-12-28 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning SFI skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn bemötande

relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn bemötande SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Kortversion Herrgårdsgymnasiet och Särgymnasiet 2014/2015 relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Svejserdalens Förskola 2014-2015

Plan mot kränkande behandling Svejserdalens Förskola 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Svejserdalens Förskola 2014-2015 Förskolans logotyp: Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Svejserdalens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015

Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015 2014-09-12 Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015 Innehållsförteckning Definitioner och begrepp Varför en likabehandlingsplan? Vad är diskriminering? Direkt diskriminering Indirekt diskriminering

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2012-2013 Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Natur och Miljöskolan i Åmål INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅR VISION 3 BAKGRUND 3 SYFTE 3 SKOLANS

Läs mer

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling Örnsköldsviks Kommun 2015-01-01 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Främjande arbete Syftar till att förstärka

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 1 Innehållsförteckning Lag 3 Ansvarsfördelning 3 Skolans mål 4 Definitioner 4 Åtgärder 5 Förebyggande

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildning PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING EMYHILLS FÖRSKOLA 2014/2015 Till dig som förälder Värdeorden Öppenhet, Engagemang, Utveckling - tydliggör vilka värderingar Kävlinge kommun står

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE Antagen av Skolledning 2014/2015 Inledning Skolor i Sverige är skyldiga att varje

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Böle Byskola 2014-2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Årlig plan 3 Vision 3 Vad säger styrdokumenten? 4 Definitioner 5 Ansvarsfördelning 6 Huvudman och Rektor

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Del 1 Brännans förskoleområde PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Läsåret 2013-2014 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område

Läs mer

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 1(7) Likabehandlingsplan för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 2(7) Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen, arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling, enligt 6 kap.

Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling, enligt 6 kap. Datum BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Flodafors Sköldinge Valla rektorsområde 2012-10-24 Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ann Jaktlund 1 (12) Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 3 Målsättning 4 Vad innehåller lagen? 4 Förbud mot annan kränkande behandling

Läs mer

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling SOLNA STAD Haga skolområde Fridhemsskolan Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Hjelm

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Hjelm 2014 YDRE KOMMUN Barn och utbildning Ydreskolan Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ydreskolan Hjelm 2014/2015 Reviderad hösten 2014 Innehållsförteckning Skolledningens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hemgårdens förskola 20150101-20160131 2(10) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

Källbrinksskolan 7-9. Likabehandlingsplan. Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Källbrinksskolan 7-9. Likabehandlingsplan. Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Källbrinksskolan, Fullersta rektorsområde 2013-01-07 Innehållsförteckning 1. Källbrinksskolans

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Beda Hallbergs gymnasium. Läsåret: 2014/2015

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Beda Hallbergs gymnasium. Läsåret: 2014/2015 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Beda Hallbergs gymnasium. Läsåret: 2014/2015 Mål och vision På Beda Hallbergs gymnasium får man vara sig själv. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad

Läs mer

Skogsgläntans förskola. Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling

Skogsgläntans förskola. Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling Skogsgläntans förskola Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2015 Innehållsförteckning VISION, POLICY OCH ANSVAR... 3 DET ÅTGÄRDANDE

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Trygghet- och likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling för HEDEMORA LÄRCENTRUM 2014-2015

Trygghet- och likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling för HEDEMORA LÄRCENTRUM 2014-2015 Trygghet- och likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling för HEDEMORA LÄRCENTRUM 2014-2015 TRYGGHET- OCH LIKABEHANDLINGSPLANEN GÄLLER FÖR ALLA ELEVER INOM GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan. grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan. grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem läsåret 2014/15 Keith Haring Upprättad augusti 2014 Lisbeth

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 3 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Varje elev ska känna glädje i att gå till skolan och ska känna sig trygg och vara känd av alla vuxna. Eleven ska känna

Läs mer

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola a för planen Rektor i samråd med Personal och EHT-Team Vår

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014-09-01

LOKAL ARBETSPLAN 2014-09-01 Utbildningsförvaltningen Los skola LOKAL ARBETSPLAN 2014-09-01 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING utifrån diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800) Mål Det goda mötet,

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vuxenutbildningen i Karlshamn Lärcenter 2015 Ansvarig: Peter Stålbrand, utbildningsstrateg och rektor för utbildningar som genomförs av interna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin Sidan 1 av 5 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin INLEDNING Bestämmelser i 1 skollagen och 2 diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer

Läs mer

Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium

Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium Vasagatan 95 722 23 VÄSTERÅS Tel. 021-185385 // 021-185330 Innehåll Innehåll... 2 Handlingsplan för Västerås Idrottsgymnasium 2011/2012...

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. De Geergymnasiet läsåret 2015-2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. De Geergymnasiet läsåret 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN samt plan mot diskriminering och kränkande behandling De Geergymnasiet läsåret 2015-2016 2 (10) Elevhälsoteamet 2015/2016 Rektor (IM/Särskolan) Cathrine Conrad Rektor (SA/HU) Mattias

Läs mer

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

Kviingeskolan. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling. Mot diskriminering Främjande av likabehandling. För verksamheterna

Kviingeskolan. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling. Mot diskriminering Främjande av likabehandling. För verksamheterna Kviingeskolan Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Mot diskriminering Främjande av likabehandling För verksamheterna Grundskola F-6 Fritidshem Upprättad 2011-09-13 Reviderad 2014-10-14 1

Läs mer

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, Fritidshem- a för planen Rektor och trygghetsgruppen.

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 2014/2015

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 2014/2015 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 2014/2015 Lånsiktigt mål för Fridhemsgymnasiet Vårt långsiktiga mål är att alla på Fridhemsgymnasiet ska mötas med respekt, bli positivt uppmärksammade,

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling "Likabehandlingsplan" Åkerö skola 7-9 2014

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Likabehandlingsplan Åkerö skola 7-9 2014 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling "Likabehandlingsplan" Åkerö skola 7-9 2014 LEKSANDS KOMMUN Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION...

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

S:t Eriks Katolska Skola

S:t Eriks Katolska Skola S:t Eriks Katolska Skola Likabehandlingsplan för F-9 och fritidshemmet Mål: Alla ska känna sig trygga, trivas på skolan och må bra. Vi främjar allas lika värde och allas rätt att bli behandlade som individer

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 15/16 Per Gamalielsson Rektor Stefan Marklund Biträdande rektor 2015-08-18 Bakgrund Det finns två lagar som ska skydda elever från kränkningar, diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Inledning Vi har valt att ha en gemensam plan för plan mot diskriminering och mot kränkande behandling.. Diskrimineringslag (2008:567) och Skollag (2010:800

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Plan mot kränkande behandling 2013/2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Värdegrund Lgr 11 3 Skollagen 3 Definition av likabehandling 4 Definition av kränkande behandling 4 Olika former av kränkningar 4 Rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9 Klöxhultsskolan Telefon; expeditionen 0476-553 40 www.almhult.se HT11-HT12 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Klöxhultsskolan åk F 9 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, fritidshem och grundskola a för planen Rektor Cecilia Svebrant Vår

Läs mer

Likabehandlingsplan för Fryshusets Gymnasium 2013

Likabehandlingsplan för Fryshusets Gymnasium 2013 Likabehandlingsplan för Fryshusets Gymnasium 2013 1. Vision Ingen diskriminering eller kränkning skall förekomma vid Fryshusets Gymnasium. Alla i skolans verksamhet ska behandlas lika oavsett kön, etnisk

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Sätra skola

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Sätra skola Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015/2016 Sätra skola Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

T4-SKOLANS LIKABEHANDLINGSARBETE

T4-SKOLANS LIKABEHANDLINGSARBETE T4-SKOLANS LIKABEHANDLINGSARBETE TRIVSEL TILLSAMMANS TILLIT TRYGGHET På skolan finns en likabehandlingsgrupp (LBG) som består av kurator, skolsköterska, socialpedagog samt arbetslagsrepresentanter. Rektor

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lilltorpet 2014/2015 På Lilltorpet arbetar vi aktivt med; Att varje barn ska känna trygghet och vistas i en trygg miljö Ett empatiskt

Läs mer