Karlbergsskolan likabehandlingsplan. Läsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karlbergsskolan likabehandlingsplan. Läsår 2015-2016"

Transkript

1 Karlbergsskolan likabehandlingsplan Läsår

2 Köpings kommun Rapporten skriven av: Rose-Marie Helander och Martina Edberg. Antagen av: Karlbergsskolan, Rapporten finns även att läsa och ladda ner på

3 Vision och mål Innehåll Vision och mål 5 Lagrum, förordningar och internationella överenskommelser Skollagen (2010:800) 6 6 Diskrimineringslagen (2008:567) 6 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Arbetsmiljölagen (1977: 1160) 6 6 Barnkonventionen (1989) 7 Definitioner Diskriminering 8 8 Mobbning 9 Kränkande behandling 9 Ansvarsfördelning 10 Huvudmannens ansvar 10 Rektors ansvar Personal och rektorsansvar (utdrag ur SFS 2011:878) Ansvariga för Karlbergsskolans likabehandlingsplan 10 Delaktighet i likabehandlingsarbetet 11 Elever 11 Personal 11 Vårdnadshavare 11 Allmänheten 11 Utvärdering 12 Resultat Ansvariga Hur arbetar skolan främjande mot diskriminering och kränkande behandling? 13 Åtgärder utifrån diskrimineringsgrunderna Karlbergsskolans främjande arbete utifrån diskrimineringsgrunderna Kartläggning 17 Karlbergsskolans metoder 17 Involverade i kartläggningen 17 Resultat och analys av Karlbergsskolans årliga trygghetsenkät Hur arbetar skolan förebyggande med diskriminering och kränkande behandling? Åtgärder Ansvariga Tidsperiod för arbetet Hur arbetar skolan åtgärdande med diskriminering och kränkande behandling? 30 Policy 30 Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 30 Disciplinära åtgärder Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Rutiner för uppföljning och dokumentation 31 Ansvarsförhållanden 31 3

4

5 Vision och mål Vision och mål Trygghet, trivsel och kunskap Karlbergsskolans ledord är trygghet, trivsel och kunskap. Inom skolans område är det nolltolerans mot all form av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vi arbetar aktivt för att motverka fysiska och verbala trakasserier. Målsättningen är att uppnå en trygg skolmiljö med respekt för alla människors lika värde och rättigheter. All personal har ett gemensamt ansvar för det. När eleverna har lämnat Karlbergsskolan ska de minnas sin skoltid med glädje. 5

6 Lagrum, förordningar och internationella överenskommelser Lagrum, förordningar och internationella överenskommelser Karlbergsskolan i Köpings kommun har valt att ha en likabehandlingsplan som innefattar både en plan mot diskriminering och en plan mot kränkande behandling. Den här planen regleras i två regelverk som innefattar 6 kap. i Skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:567). Skollagen (2010:800) Enligt 6 kap. i Skollagen (2010:800) är skolan skyldig att vidta åtgärder när det kommer till skolans kännedom att en elev anser sig kränkt. Huvudmannen har både handlings- och utredningsplikt att åtgärda problemet. Skolan ska inleda utredning. Diskrimineringslagen (2008:567) Diskrimineringslagen (2008:567) syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter samt motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever. Lagen har som mål att underlätta för barns och elevers lika rättigheter, motverka diskriminering på grund av kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsskillnad, sexuell läggning samt könsöverskridande identitet eller uttryck. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 I läroplanens första kapitel betonas skolans värdegrund och uppdrag. Människans grundläggande värden ska respekteras. Ingen ska utsättas för mobbning i skolan. I sammanhanget är det viktigt att det finns en förståelse och medmänsklighet för varandra. Skolan ska vara öppen för olika uppfattningar och uppmuntra till ett kritiskt tänkande hos elever. Genom kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser ska trakasserier, främlingsfientlighet och intolerans aktivt motverkas. I läroplanens andra kapitel behandlas övergripande mål och riktlinjer. Det framgår att skolan ska sträva efter: Att varje elev respekterar människans egenvärde. Att varje elev tar avstånd från att utsätta andra människor för förtryck och kränkande behandling. Att skapa förutsättningar för att elever kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla därefter. Alla som arbetar i skolan ska hjälpa eleverna att utveckla en känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor som även står utanför den närmaste gruppen. Skolan ska präglas av solidaritet mellan människor och arbeta för att aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper. Det är viktigt att visa respekt för den enskilda individen och utgå från ett demokratiskt förhållningssätt i det vardagliga arbetet. Arbetsmiljölagen (1977: 1160) Enligt 3 kap. 1a i arbetsmiljölagen ska arbetsgivare och arbetstagare samverka för att skapa en god arbetsmiljö. 6

7 Lagrum, förordningar och internationella överenskommelser Barnkonventionen (1989) Den 20 november 1989 antogs Förenta nationens barnkonvention av FN:s generalförsamling. Sverige var ett av de första länderna som skrev under barnkonventionen FN:s konvention om barnets rättigheter omfattas av 54 artiklar som innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Artikel 2, 3, 6 och 12 hör till de fyra huvudprinciperna. De är vägledande för hur helheten ska tolkas och kan förklaras följande: Artikel 2 Artikel 3 Artikel 6 Artikel 12 Du har lika värde och samma rättigheter som andra barn. Inget barn ska diskrimineras. De som bestämmer över dig ska alltid se till ditt bästa. Du har rätt att leva och utvecklas. Du har rätt att säga vad du tycker. Vuxna ska lyssna på dig. 7

8 Definitioner Definitioner Diskriminering När man talar om diskriminering i skolan kan det förklaras av att skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever. Diskrimineringen ska ha ett samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Kön Trakasserier som har samband med kön kan vara utfrysning, begränsat eller utökat tal utrymme, förlöjligande och skämt kopplade till en elevs könstillhörighet. Etnisk tillhörighet Innebär att någon tillhör en grupp personer med samma nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Skolan har ett ansvar att arbeta mot rasism och främlingsfientlighet. Religion och annan trosuppfattning Religionsfriheten är skyddad i svenska grundlagen och internationella konventioner. Skolan får inte missgynna någon elev på grund av religion eller annan trosuppfattning. Funktionsskillnad och sjukdom Trakasserier som har samband med funktionsskillnad kan se olika ut. Skillnaden kan vara fysisk, psykisk eller intellektuell. Det kan vara svårigheter som syns men även hinder som inte observeras lika lätt. Funktionsskillnaden kan vara en medfödd eller förvärvad skada. Sexuell läggning Med sexuell läggning menas homosexualitet, bisexualitet och heterosexualitet. Provokationer kan riktas mot en persons karaktär. Könsöverskridande identitet eller uttryck Diskrimineringsgrunden omfattar de flesta transpersoner. Transpersoner är ett paraplybegrepp som syftar till människor som bryter mot samhällets normer på olika sätt när det gäller könsidentitet och köns uttryck mot föreställningar om hur kvinnor och män förväntas vara och se ut. Ålder Skyddet mot åldersdiskriminering omfattar alla vid skolan. Ingen ska bli utsatt på grund av sin ålder. 8

9 Definitioner Direkt och indirekt diskriminering När man talar om diskriminering kan man även skilja mellan direkt diskriminering och indirekt diskriminering. Direkt diskriminering innebär att en person eller grupp missgynnas och det har en direkt koppling till en diskrimineringsgrund. Till exempel kön, ålder, sexuell läggning med mera. Indirekt diskriminering kan förklaras av att skolan använder en regel eller ett förhållningssätt som verkar neutral, fast i praktiken missgynnar en elev utifrån någon av diskrimineringsgrunderna. Mobbning Det finns olika definitioner av mobbning som kan uppfattas på olika sätt beroende på vilken synvinkel eller vilket perspektiv man utgår ifrån. Dan Olweus (1998) skriver i Mobbning i skolan: vad vi vet och vad vi kan göra, att mobbning innebär att en person är utsatt för negativa handlingar, upprepat över tid, av en eller flera personer. Kränkande behandling Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en elevs värdighet men saknar koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Se exempel nedan. Exempel på kränkningar Fysiska kränkningar kan handla om att bli utsatt för exempel slag och knuffar. Verbala kränkningar kan vara hot, nedsättande ord som till exempel att bli kallad för hora, bög och så vidare för att skapa obehag hos en person. Psykosociala kränkningar kan handla om att bli utsatt för utfrysning och ryktesspridning. Du får inte ta del av samma information som andra i syfte att hålla dig utanför. Text- och bildburna kränkningar kan innebära att bli utsatt för nedvärderande klotter, e-post, sms, mms, facebook och andra sociala medier. 9

10 Ansvarsfördelning Ansvarsfördelning Huvudmannens ansvar Köpings kommun är ytterst ansvarig för att verksamheten inom barn och utbildningsförvaltningen uppfyller sina skyldigheter enligt skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:567). Rektors ansvar Det är Karlbergsskolans rektor som har det övergripande ansvaret för att se till att skolan arbetar för elevers lika rättigheter samt förebygger och förhindrar diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Personal och rektorsansvar (utdrag ur SFS 2011:878) Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling 10 En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Ansvariga för Karlbergsskolans likabehandlingsplan Sedan hösten 2011 har skolkurator i uppdrag att årligen upprätta Karlbergsskolans likabehandlingsplan på delegation av rektor. Därutöver har personal från utredningsteamet och kamratstödjarna varit involverad i arbetet. Köping kommuns kvalitets- och miljösamordnare har sammanställt resultatredovisningen av trygghetsenkäten. 10

11 Delaktighet i likabehandlingsarbetet Delaktighet i likabehandlingsarbetet Elever På Karlbergsskolan finns det elevforum som är delaktiga i skolans likabehandlingsarbete på olika sätt. Det är kamratstödjarna, trivselledarna och elevrådet som bland annat ordnar olika sociala aktiviteter för att bidra till en trevlig och trygg stämning i skolan. Personal Karlbergsskolans personal arbetar dagligen för att stödja elevernas delaktighet och inflytande i skolan. Det är främst personal från elevhälsan, utredningsteamet, kamratstödjarna och trivselledarna som är engagerade i utvecklingen av skolans värdegrundsarbete. Under 2014 har bland annat Karlbergsskolans likabehandlingsplan diskuterats på föräldramöten, elevkontakttid och under konferenstid med arbetslagen. Det är ett arbete som kommer att fortsätta under Vårdnadshavare Karlbergsskolans likabehandlingsplan behandlas i Föräldraföreningens styrelse. Likabehandlingsplanen presenteras även vid olika tillfällen på konferenstid och föräldramöten. Allmänheten Karlbergsskolans likabehandlingsplan finns tillgänglig för allmänheten via skolans webbsida: 11

12 Utvärdering Utvärdering Resultatet från trygghetsenkäten 2014 ligger till grund för utvärderingen. Förra årets likabehandlingsplan har utvärderats av personal från utredningsteamet och kamratstödjarna. I januari 2015 presenterades resultatet av enkäten för skolans personal. Resultat Under avsnittet förebyggande arbete finns en sammanfattande presentation av resultatet av trygghetsenkäten Karlbergsskolan kommer främst att arbeta efter två inriktningsmål under Arbetsro: Det ena inriktningsmålet handlar om att förbättra förutsättningarna för en god arbetsro. 2. Genus: Det andra inriktningsmålet handlar om att stärka personalens medvetenhet i genus. Ansvariga Skolkurator ansvarar i samråd med utredningsteamet och kamratstödjarna för att årets likabehandlingsplan utvärderas senast Därefter har kontaktlärarna ansvar för att eleverna får ta del av resultatet för diskussion i sin klass. Alla elever ska känna till att Karlbergsskolan har en likabehandlingsplan. 12

13 Hur arbetar skolan främjande mot diskriminering och kränkande behandling? Hur arbetar skolan främjande mot diskriminering och kränkande behandling? Åtgärder för att främja elevernas lika rättigheter Inom skolan ser vi det som viktigt att våra elever trivs, känner sig trygga och har arbetsro under lektionstid. Då är en känsla av glädje, gemenskap och dialog av betydelse. Karlbergskolans främjande arbete handlar mycket om att nå ut med information till alla elever i skolan och deras föräldrar. Enligt 3 kap. 14 diskrimineringslagen är kommunen skyldig att arbeta aktivt och målinriktat för att främja lika rättigheter och möjligheter för elever som deltar i eller söker till verksamheten. Läs mer om vad olika grupper gör på Karlbergsskolan. Elevhälsoteamet Elevhälsan på Karlbergsskolan arbetar både hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande för att alla elever ska ha en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling. Elevhälsoteamet träffas gemensamt varje vecka. Utöver det är elevhälsan tillgänglig för konsultation för personalen tre gånger i veckan. Elevhälsoteamet är tvärprofessionellt och består av: Biträdande rektor Skolsköterska Skolkurator Specialpedagog Studie- och yrkesvägledare Fritidspedagoger Därutöver finns även skolläkaren och skolpsykologen tillgänglig för konsultation vid behov. Elevråd och klassråd Elevrådet är till för att eleverna ska ha möjlighet att påverka utvecklingen i olika skolfrågor som berör dem. I elevrådet finns ett arbetsutskott bestående av rektor, fritidspedagog, ordförande samt en sekreterare. Utöver elevrådet har varje klass ett klassråd. Ansvarig personal är en av skolans fritidspedagoger. Kamratstödjarna På Karlbergsskolan finns det en kamratstödjare i varje klass. Det är ett förtroendeuppdrag som elev på skolan. En kamratstödjare ska fungera som en förebild och kompis som ställer upp på andra kompisar. Kamratstödjarna träffas regelbundet för att diskutera genusfrågor, etik och moral samt anordna olika aktiviteter på skolan. Varje höst får alla nya kamratstödjare genomgå en utbildning för att få ökad kunskap om skolans likabehandlingsarbete, lagstiftning, vilka diskrimineringsgrunder som finns samt en förklaring av vad kränkande 13

14 Hur arbetar skolan främjande mot diskriminering och kränkande behandling? behandling är och hur det kan undvikas. Under hösten 2014 har kamratstödjarna ordnat en lära-känna-dag för årskurs 6 med samarbetsövningar och lära-kännaövningar. Kamratstödjarna arrangerade även en maskeraddag tillsammans med elevrådet. Skol IF Skol IF är Karlbergsskolans idrottsförening. Där får alla elever vara med och ska ha samma möjlighet att delta i tävlingar/arrangemang. Skol IF deltar i olika sporter som till exempel fotboll, basket, innebandy och bowling. Målsättningen inom Skol IF är att ha lika många tjejer som killar i styrelsen. Ansvarig för detta är en av skolans fritidspedagoger. Trivselledarna Under höstterminen 2014 gick grundskolorna i Köpings kommun med i Trivselprogrammet som är ett koncept för att förebygga mobbning och utanförskap genom ökad aktivitet på rasterna. Aktiviteterna leds av elever som är trivselledare. På Karlbergsskolan är det elever från Kamratstödjarna och Skol IF som är trivselledare och ordnar rastaktiviteter på skolan. Under hösten fick skolans trivselledare genomgå en utbildning för att få lära sig vad uppdraget som trivselledare går ut på. Sedan dess har flera rastaktiviteter ordnats av trivselledarna på skolan. Trivselledarna har också varit med på några idrottslektioner i årskurs 6 för att lära ut trivselledardansen. Åtgärder utifrån diskrimineringsgrunderna Köpings kommun ska enligt 2 kap. 7 diskrimineringslagen och 6 kap. 10 skollagen vidta de åtgärder som rimligen kan krävas för att förhindra trakasserier och kränkande behandling i framtiden. Karlbergsskolans främjande arbete utifrån diskrimineringsgrunderna Undervisningen Varje vecka har eleverna kontakttid med sin klass. Under den tiden finns det möjlighet att diskutera hur man är/bör vara mot varandra i klassen eller i andra sociala sammanhang. Alla ska känna sig sedda och respekterade oavsett kön, etnicitet eller annat. I början av terminen när eleverna börjar i åk 6 går lärarna igenom regler för att eleverna ska bli medvetna om vad som är okej och inte i sina respektive klassrum. På det sättet är de fullt medvetna om konsekvenserna när det inte fungerar i vissa situationer. I kursplanen ingår det bland annat att eleverna ska arbeta med etiska dilemman och ställningstagande. För att skapa trygghet och ordning kan lärarna även hålla upp dörren för eleverna för att hälsa dem välkomna. När de kommer in salen får de lägga sina ipads på ett sidobord, ställa sig vid stolarna och sätta sig efter uppmaning. På så sätt kan eleverna lämna rasten bakom sig och sätta igång med skolarbetet. Läs mer om vad några ämneslag gör i skolan. 14

15 Hur arbetar skolan främjande mot diskriminering och kränkande behandling? Hemkunskap Inom hemkunskapen får eleverna samarbeta mycket med varandra. Det bidrar till att skapa relationer vilket kan öka tryggheten i den egna personen, - att våga vara sig själv. I undervisningen får eleverna utbyta idéer, erfarenhet och diskutera mycket i skapandet av fina rätter. NO Inom biologin diskuteras bland annat kroppens uppbyggnad och sexualkunskap. I samband med det pratar undervisande lärare om hur alla människor är olika men med lika värde. I klassrummet diskuteras vikten av att visa respekt för andra, att alla människor kan vara på olika sätt och att det inte är juste att till exempel störa sina klasskompisar som vill ha arbetsro och lära sig saker. Likaså diskuteras hur alla också kan reagera på olika sätt i samma situation. Till exempel hur en del utåtagerande kan verka arga och tuffa, hur en del är inneslutna och inte visar att de blir ledsna, medan det också finns de som låter det mesta "rinna av". Framförallt lyfter lärarna upp att det aldrig är okej att ge elaka kommentarer även om man själv tycker att det är på skoj. SO I åk 6 får eleverna läsa om mänskliga rättigheter. Höstterminen startar med demokrati området med allas lika värde i fokus. Arbetet sker i form av diskussioner i grupp och i hel klass och genomsyras av "så här gör/är en bra kamrat". Mänskliga rättigheter ett rollspel från FN där eleverna blir regering i ett land med gott om mänskliga rättigheter. Landet får olika förutsättningar och eleverna måste därför införa eller avskaffa mänskliga rättigheter i sitt land. Eleverna får god träning i att framföra sin åsikt och ta del av andras. I åk 7 får eleverna läsa om reklam/massmedia. Då diskuteras bland annat genus med tanke på hur olika reklam kan se ut och hur det kan riktas till män och kvinnor. I åk 8 läser eleverna om yrken och arbetsliv och då blir det en del diskussioner om kvinno-/mansdominerade yrken och koppling till lön. I åk 9 läser eleverna om FN och då kommer de mänskliga rättigheterna upp igen. Eleverna läser också om förintelsen och då blir det mycket diskussioner om människors lika värde och vad det kan bero på att människor kan behandla andra så illa. Till exempel diskuteras människovärde i samband med att eleverna pratar om nazismen, samt kvinnornas väg mot egen försörjning och mer jämlikhet på grund av till exempel deras arbetsinsatser i industrin under världskrigen. Svenska och engelska Undervisande lärare i svenska och engelska brukar diskutera genus i samband med romananalyser. Det diskuteras både muntligt och skriftligt vid romandiskussioner, skriftliga recensioner och när elever själva producerar texter. Det blir främst under svenska lektionerna, där det faller sig naturligt när eleverna får diskutera romaner och frågor som genus, jämställdhet och värdegrund med mer. 15

16 Hur arbetar skolan främjande mot diskriminering och kränkande behandling? Kamratstödjarna och utredningsteamet Under våren 2014 tog personal från kamratstödjarna och utredningsteamet fram ett trivsel- och trygghetsprogram för årskurs 6. Målet med programmet är att skapa trygga individer genom olika aktiviteter som främjar goda relationer i klassrummet. Särskilt för att bygga upp en god gemenskap och sammanhållning i klasserna när nya elever börjar i årskurs 6. Programmet är ett led i arbetet för att förebygga kränkningar, mobbning och utanförskap. Programmet består av trygghets-, värderings- samt samarbetsövningar som klassen utför under elevkontakttid. Under 2014 har kamratstödjarna därutöver arbetat främjande utifrån diskrimineringsgrunderna genom olika aktiviteter. Bland annat har personal och elever diskuterat genusfrågor, likheter och skillnader mellan män och kvinnors villkor på arbetsmarknaden. Inför alla hjärtans dag den 14 februari delade kamratstödjarna ut lappar till skolans elever och personal med kärleksfulla budskap. Barnkonventionsveckan I samband med FN dagen uppmärksammade Köpings kommun barnkonventionen under en vecka. Olika aktiviteter anordnades runt om i Köpings kommun. På Karlbergsskolan gjorde eleverna lite olika aktiviteter. I klasserna diskuterades barnkonventionen. Artiklarna diskuterades och förklarades. Skolbiblioteket anordnade en tävling som gick ut på att eleverna skulle koppla en bok till någon av artiklarna barnkonventionen. 16

17 Kartläggning Kartläggning Karlbergsskolans metoder Trygghetsenkät Varje höst får skolans elever besvara en trygghetsenkät som tar upp frågor om trivsel, trygghet, arbetsro, kränkande behandling med mer. Syftet med enkäten är att identifiera risker och förekomsten av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Representanter från utredningsteamet, kamratstödjarnas handledare och skolans IT-pedagoger ansvarar för att enkäten delas ut till eleverna via kontaktlärarna. Därefter är det Köpings kommuns kvalitets- och miljösamordnare som sammanställer resultatredovisningen av trygghetsenkäten. Anmälan gällande diskriminering och/eller kränkande behandling När personal på Karlbergsskolan får kännedom att en elev anser sig kränkt vidtas åtgärder enligt skolans rutiner. Karlbergsskolan har ett utredningsteam som träffas en gång i veckan för att gå igenom anmälningar gällande diskriminering och/eller kränkande behandling som inkommit. Involverade i kartläggningen Köping kommuns kvalitets- och miljösamordnare har utformat trygghetsenkäten. Frågorna i 2014 års trygghetsenkät är baserade på föregående års frågor med några tilläggsfrågor inom området arbetsmiljö. Resultat och analys av Karlbergsskolans årliga trygghetsenkät 2014 I 2014 års trygghetsenkät deltog totalt 431 elever. Nedan följer en sammanfattande presentation av resultatet. Trygghet Känner du dig trygg i skolan? 3% 2% Alltid Flickor 40% 55% Ofta Sällan Aldrig Pojkar 17

18 Kartläggning Trivsel Hur trivs du i skolan? 2% Mycket bra 5% Bra 45% Mindre bra 48% Dåligt 3% 3% 43% Pojke 51% 52 % 6% 40 % Flicka Arbetsro Jag har arbetsro på lektionerna? 2% Alla lektioner 24% De flesta lektioner 10% 2% 9% 27% 62% Flicka Ett fåtal lektioner Inga lektioner 64% 2% 11% 20% Pojke 67% 18

19 Kartläggning Vad består störningarna av? % Pratar högt/avbryter lärare och elever Pratar i mobil Surfar på datorn Har sen ankomst Går in och ut från klassrummet Går runt i klassrummet Eget alternativ: 100 Flickor Pratar högt/avbryter lärare och elever 100 Pojkar 90 Pratar i mobil Surfar på datorn Har sen ankomst Går in och ut från klassrummet Går runt i klassrummet Eget alternativ:

20 Kartläggning Min lärare ser till att jag har arbetsro på lektionerna På alla lektioner De flesta lektionerna ,85 Ett fåtal lektioner Inga lektioner ,59 12,97 23,58 9% 4% 16% 1% 19% 29% 58% Pojke 64% Flicka Relationer Har du någon att vara med under skoltid? Ibland 10% Nej 2% Ja 88% Flicka Pojke 20

21 Kartläggning Raster och håltimmar Hur trivs du på raster och håltimmar? 3% 1% Mycket bra Bra 31% Mindre bra Dåligt 65% 3% 3% 1% 21% 40% Flicka Pojke 76% 56% Genus Tycker du att killar och tjejer behandlas lika på skolan? Nej 39% Ja 61% Nej 44% Nej 35% Pojke Ja 56% Flicka Ja 65% 21

22 Kartläggning Kränkande behandling Har du blivit kränkt på något av följande sätt? Ja 27% Nej 73% Av de 27% som svarat att de någon gång blivit kränkt, får vi följande svar på hur ofta och vilken typ av kränkande behandling det rör sig om:. 12 Ja, fysiskt (t.ex. slag och knuffar) Hur ofta har du blivit kränkt? Ja, psykosocialt (t.ex. bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning) Ja, verbalt (t.ex. bli hotad, kallad hora, bög) Ja, text- och bildburet (t.ex. klotter, e-post, sms, mms, facebook och andra sociala medier) Annat: 0 % Det har hänt någon enda gång Någon gång i månaden Flera gånger i månaden En eller flera gånger i veckan 0 % 22

23 Kartläggning Ja, fysiskt (t.ex. slag och knuffar) Ja, psykosocialt (t.ex. bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning) Ja, verbalt (t.ex. bli hotad, kallad hora, bög) Ja, text- och bildburet (t.ex. klotter, e-post, sms, mms, facebook och andra sociala medier) Annat: ,23 8,21 5,64 4,1 2,56 Pojke 12,89 11,11 6,22 6,67 7,11 Flicka 23

24 Kartläggning Har du känt dig kränkt av en vuxen någon gång? Ja 17% 9 8 Nej 83% Ja, fysiskt Ja, psykosocialt Ja, verbalt Ja, text- och bildburet % Ja 15% Ja 20% Pojke Nej 85% Flicka Nej 80% 24

25 Kartläggning Diskriminering Har du blivit diskriminerad någon gång? 6 Ja, på grund av kön ( tjej eller kille) 5 Ja, på grund av etnisk tillhörighet (nationalitet eller hudfärg) 4 Ja, på grund av min religion eller annan trosuppfattning 3 Ja, på grund av funktionsskillnad (någon svårighet) och sjukdom 2 Ja, på grund av sexuell läggning 1 0 % Ja, på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck (Retad på grund av att du bryter mot den bild man har om hur tjejer och killar förväntas vara och se ut) Ja, på grund av ålder 25

26 Kartläggning Ja, på grund av kön ( tjej eller kille) 4,5 4 Ja, på grund av etnisk tillhörighet (nationalitet eller hudfärg) Ja, på grund av min religion eller annan trosuppfattning 3,5 3 2,5 Ja, på grund av funktionsskillnad (någon svårighet) och sjukdom 2 1,5 1 Pojke Ja, på grund av sexuell läggning 0,5 0 % Flicka 0 % 26

27 Kartläggning Relationer till vuxna i skolan Finns det någon vuxen du har förtroende för och kan prata med på skolan? Nej 23% Ja 77% Nej 28% Nej 27 % Flicka Ja 72% Pojke Ja 73% 27

28 Hur arbetar skolan förebyggande med diskriminering och kränkande behandling? Hur arbetar skolan förebyggande med diskriminering och kränkande behandling? Enligt 3 kap. 15 diskrimineringslagen är kommunen skyldig att vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon elev som deltar i eller söker sig till verksamheten utsätts för trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsskillnad eller sexuell läggning. Resultatet från trygghetsenkäten ligger till grund för utvärderingen av likabehandlingsplanen och skolans förebyggande insatser. Se nedan vad skolan behöver arbeta med utifrån det senaste resultatet. Åtgärder Utifrån resultatet av trygghetsenkäten 2014 har eleverna påtalat olika förbättringsområden. Skolan har två inriktningsmål under 2015 inom områdena arbetsro och genus. Inriktningsmål arbetsro Utifrån senaste resultatet behöver Karlbergsskolan fortsätta med att förbättra förutsättningarna för en god arbetsro för eleverna. Förra året var det cirka 30 % av eleverna som svarat att de inte tyckte att arbetsron var bra. I resultatet framgår vidare att eleverna anser att lärarna behöver vara tydligare. Se till att eleverna använder sina ipads endast när de ska göra det på lärarens uppmaning. Likaså ska undervisande lärare vara noggrannare med att plocka mobiltelefoner, skicka ut elever som stör och inte tillåta att man skriker svar rakt ut, avbryter, pratar högt med varandra, går runt i klassrummet etcetera. Inriktningsmål genus Mot bakgrund av att Karlbergsskolans elever flera år i rad har påtalat att personalen behandlar tjejer och killar olika bildade Karlbergskolan en genusgrupp under I gruppen ingår rektor, två medlemmar från ledningsgruppen, skolbibliotekarien och skolkurator. Syftet med gruppens arbete är att kartlägga kunskapsluckor hos personalen och se till att dessa åtgärdas. Under 2014 har bland annat skolkurator deltagit i föreläsningsserier via Länsstyrelsen i Örebro samt sökt efter externa föreläsare till skolan. Likaså undersöks möjligheterna till fortbildning i ämnet för personalen i bland annat normkritik. Även kamratstödjarna och elevrådet har diskuterat elevernas upplevelser av att inte få en rättvis behandling beroende av om de är tjej eller kille på skolan. Vad beror det på att tjejerna får mer beröm och högre betyg? Hur kommer det sig att killarna tillåts att ta mer plats? Får killar ett utökat talutrymme jämfört med tjejerna? Dessa frågor med fler behöver skolan arbeta vidare med under Utöver inriktningsmålen behöver Karlbergsskolans personal tänka på att: Värdera elevkontakttiden som kanal för att lyfta upp viktig information. Som rastvärd befinna sig där elever känner sig otrygga. Det gäller framförallt utanför skolans toaletter, matsalen, i korridorerna och vid tunneln utanför skolan. 28

29 Hur arbetar skolan förebyggande med diskriminering och kränkande behandling? Karlbergsskolans värdegrundsarbete behöver uppvärderas. Speciellt när det har framkommit i trygghetsenkäten att andelen elever som kommenterar varandras klädstil och utseende har ökat. Diskrimineringsgrunderna kön, ålder och könsöverskridande identitet och uttryck är punkter som skolan bör arbeta mer med enligt senaste resultatet. Vårt bemötande och ordval ska överensstämma med ett professionellt förhållningssätt. Elever ska inte känna sig utpekade eller dumförklarade. Ansvariga Skolledningen. Ledningsgruppen. Utredningsteamet. Kamratstödjarna. All personal. Tidsperiod för arbetet

30 Hur arbetar skolan åtgärdande med diskriminering och kränkande behandling? Hur arbetar skolan åtgärdande med diskriminering och kränkande behandling? Policy På Karlbergsskolan är det nolltolerans mot all form av trakasserier, diskriminering och kränkande behandling. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Karlbergsskolans utredningsteam har utarbetet en ärendegång för personalen att följa när en elev har blivit utsatt för trakasserier, diskriminering och/eller kränkande behandling. Den finns tillgänglig att läsa i lärarnas respektive arbetsrum samt på vårt intranät. För mer information om ärendegången, kontakta utredningsteamet. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Som elev och förälder kan man alltid vända sig till sin lärare vid frågor om skolans arbete mot mobbning. Därutöver går det bra att vända sig till Karlbergsskolans utredningsteam som har till uppgift att åtgärda ärenden gällande diskriminering, trakasserier och kränkande behandling enligt skolans rutiner. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever Utredningsteamets åtgärder grundar sig på vad utredningen visar i det enskilda fallet. De kan bland annat bestå av strukturerade samtal med inblandande elever och arbete i grupp. Disciplinära åtgärder När skolan har vidtagit åtgärder i förebyggande syfte som inte visat sig ha någon effekt kan disciplinära åtgärder vidtas. De är till för att ändra på ett negativt beteende hos elever samt förbättra arbetssituationen. Nedan följer exempel på åtgärder. Omhändertagande av föremål Enligt 5 kap. 22 och 23 skollagen får rektor och personal ta ifrån en elev ett föremål om det används så att det stör utbildningen eller riskerar att skada någon i skolan. Detta gäller inte bara i klassrummet utan det handlar också om föremål som används eller påträffas i korridorer och skolans uppehållsrum. Utvisning och kvarsittning Om en elev stör undervisningen eller uppträder olämpligt och inte slutar med det när läraren säger till har läraren rätt att visa ut eleven från resten av lektionen. För vidare information läs 5 kap skollagen. Utredning om varför en elev stör Om en elev vid upprepade tillfällen stört ordningen eller uppträtt olämpligt ska rektor se till att det utreds. Detta ska ske i samråd med elevens vårdnadshavare. För vidare information läs 5 kap skollagen. 30

31 Hur arbetar skolan åtgärdande med diskriminering och kränkande behandling? Skriftlig varning När utredningen är färdig får rektor besluta att ge eleven en skriftlig varning. Vårdnadshavarna ska informeras om rektorns beslut. För mer information läs 5 kap skollagen. Tillfällig omplacering vid annan skolenhet Rektor får besluta att en elev tillfälligt ska flytta till en annan skola om en tillfällig omplacering inom skolan inte har fått någon effekt. För mer information läs 5 kap skollagen. Avstängning Enligt 5 kap skollagen får rektor i vissa fall besluta att stänga av en elev. Rektor kan inte delegera beslutet om avstängning till någon annan och ska informera huvudmannen om beslutet. Det finns tre krav som måste vara uppfyllda för att rektor ska kunna stänga av en elev delvis eller helt som innebär att: - Det är nödvändigt med hänsyn till andra elevers trygghet och studiero. - Andra åtgärder har inte haft någon effekt. - Eleven erbjuds kompensation för missad undervisning. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Karlbergsskolans rektor ansvarar för att utreda incidenter där elever har kränkts av personal. Rutiner för uppföljning och dokumentation Uppföljningar i ärenden som kommit in till utredningsteamet gällande diskriminering och/eller kränkande behandling beror på vad utredningen visar i det enskilda fallet. Köpings kommun har centrala blanketter som skolan använder för att dokumentera incidenter där elever har kränkt andra elever. Ansvarsförhållanden I samråd med rektor gör utredningsteamet en arbetsfördelning utifrån varje enskilt ärende som kommer in till teamet gällande diskriminering och/eller kränkande behandling. Behöver någon i elevhälsan kopplas in i ett specifikt fall, som till exempel skolkurator, tar övriga i teamet över utredningsarbetet. 31

Likabehandlingsplan. Nibble skolområde

Likabehandlingsplan. Nibble skolområde Likabehandlingsplan Nibble skolområde Vision På Nibble skolområde förekommer inte diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. På Nibbleskolan är alla trygga och möts och behandlas med

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Karlbergsskolans likabehandlingsplan. Läsår

Karlbergsskolans likabehandlingsplan. Läsår Karlbergsskolans likabehandlingsplan Läsår 2017-2018 Köpings kommun Rapporten skriven av: Fredrik Sinkkonen, Frida Carlstedt, Magnus Wikström, Martina Edberg och Kerstin Ekholm. Antagen av: Karlbergsskolan,

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN VÄSTERÅS STAD Tibbleskolan, Skultuna Rektor, Annica Avelin 2015-09-11 Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN Mål Tibbleskolans

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

Rumskulla skola och fritidshem

Rumskulla skola och fritidshem Barn- och utbildningsförvaltningen Rumskulla skola och fritidshem Område VÄST PLAN MOT DISKRIMNERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Rumskulla skola och fritidshem Läsåret 2014/2015 Innehåll: 1.

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem

Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem 2013-2014 Det övergripande målet är att alla ska trivas och känna glädje över att gå till skolan. För att nå målet arbetar vi för att ha

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Dorotea kommun Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Strandenskolan Åk F-9 Fastställd av KUN 2016-09-22 47 Inledning 2 Alla elever och all personal har rätt att vistas i vår

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN KYRKSKOLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kyrkskolan

LIKABEHANDLINGSPLAN KYRKSKOLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kyrkskolan SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kyrkskolan KYRKSKOLAN 7-9 - PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Planen gäller för Kyrkskolan 7-9, Grundskola och Grundsärskola Elevversion Senast reviderad:

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Läroplan

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Rektor Eva Andersson Rektor Eva Andersson 2015-01-28 1 (5) Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Norrskenet

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Norrskenet Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2016-10-31 2017-10-31 Stockslycke förskola avdelning Norrskenet 1 Innehåll Inledning 3 Mål 3 Syfte 3 Förskolans mål enligt Lpfö

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg i Tidaholm 2015/2016 Vad säger styrdokumentet?... 3 UPPDRAGET... 3 Skollagen (14 a kapitlet)... 3 Diskrimineringslagen... 3 Läroplanen (Lpfö 98)... 4 Värdegrund...

Läs mer

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan för IM Ungdomscentrum

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan för IM Ungdomscentrum Sida 1 av 6 Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan för IM Ungdomscentrum Reviderad 2014-08-19 Inledning Hässleholms Gymnasium skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller 2014-2015 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3. Syfte.. 3 4. Lagar och styrdokument 3 5. De sju diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling D-skolan Oxelösunds kommun Datum 2016-11-02 Vår värdegrund Vi verkar för att ett tryggt klimat och en god stämning råder mellan

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling D-skolan Oxelösunds kommun Datum 2015-12-02 Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vår värdegrund Vi verkar

Läs mer

Likabehandlingsplan och. handlingsplan mot kränkande behandling För Kyrkskolan 2014-2015

Likabehandlingsplan och. handlingsplan mot kränkande behandling För Kyrkskolan 2014-2015 2014-10-06 Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling För Kyrkskolan 2014-2015 Reviderad oktober 2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Kyrkskolan 1.1 Inledning

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012

Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012 Page 1 of 5 Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier

Läs mer

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Björnungens förskola Enligt 14 a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Gäller under tiden 20100901 20110831 Handlingsplanens främsta syfte

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ör skola, Förskoleklass och Fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ör skola, Förskoleklass och Fritidshem Ör skola Upprättad 2016-08-12 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ör skola, Förskoleklass och Fritidshem Lagstiftning Skollagen (2010:800) 1 kap Utformningen av utbildningen 5 Utbildningen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vetterstorps förskola Förskolechef: Maria Välimaa 1 Vår vision Förskolan ska vara en verksamhet fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier och

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Årlig plan för vuxenutbildningen

Likabehandlingsplan. Årlig plan för vuxenutbildningen Likabehandlingsplan Årlig plan för vuxenutbildningen Vuxenutbildningen NVU 2015 1 Lagstiftning I diskrimineringslagen finns idag sju diskrimineringsgrunder. Lagen är till för att förhindra diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan Medåkers skola

Likabehandlingsplan Medåkers skola Förskoleklass och Medåkers fritidshem en plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 V s vision Vårt viktigaste mål är att alla på vår skola ska trivas och komma hit med glädje. Detta förutsätter

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem Barn och utbildning Smedstorp Läsåret 2013/2014 1. LAGSTIFTNING OCH DEFINITION AV BEGREPP Lagstiftning Sedan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För Pedagogisk omsorg Läsår 2012/2013 Vision All förskoleverksamhet inom enheten ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Våra verksamheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 Läsåret 2013/2014 Planen gäller från 2013-08-19 till 2014-09-20 Inledning En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/ 2014 Pedagogisk omsorg Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Montessoriförskolan Paletten

Montessoriförskolan Paletten Montessoriförskolan Paletten Likabehandlingsplan Med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, mobbning och annan kränkande behandling. Upprättad 16-01-15 1 Innehållsförteckning Mål

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017 Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017 Inledning Denna likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling gäller för Tävelsås förskola. Vision Förskolan ska

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015 Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt 2014- okt 2015 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete, skollagen och diskrimineringslagen. Syftet med

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Olseröds skola LÅ

Likabehandlingsplan för. Olseröds skola LÅ Likabehandlingsplan för Olseröds skola LÅ 2014-2015 Innehåll Inledning 3 Skolans vision 3 Lagstiftning styrdokument 3 Olseröds skolas förebyggande och främjande arbete 6 Ansvarsfördelning 7 Åtgärder vid

Läs mer

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.)

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) s fritidshem Läsåret 2015/16 Vision På är atmosfären sådan att alla barn och vuxna känner trygghet, trivsel och respekt för varandra.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten

Likabehandlingsplan. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten Likabehandlingsplan Med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, mobbning och annan kränkande behandling. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten Syfte Inget barn ska ställas

Läs mer

Likabehandlingsplan. Kulltorpsskolan 2016/2017. Plan mot mobbning, diskriminering och övrig kränkande behandling. Inledning

Likabehandlingsplan. Kulltorpsskolan 2016/2017. Plan mot mobbning, diskriminering och övrig kränkande behandling. Inledning Likabehandlingsplan Plan mot mobbning, diskriminering och övrig kränkande behandling Kulltorpsskolan 2016/2017 Inledning Arbetet med att motverka kränkningar är en del av skolans demokratiuppdrag, FN:s

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-10-15 av Kommunstyrelsen 131 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Barn

Läs mer

Grundsärskolan - Stenportskolan Fritidshemmet Läsåret 14/15

Grundsärskolan - Stenportskolan Fritidshemmet Läsåret 14/15 Grundsärskolan - Stenportskolan Fritidshemmet Läsåret 14/15 1 Innehåll Ledord och övergripande mål 3 Kamratstödjare på Grundsärskolan - Stenportskolan 3 Vad är diskriminering och kränkning? 3 Diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN, HAMMARNS FÖRSKOLA läsåret 2015/2016 Vår vision på Hammarns förskola är att vi ska vara en arbetsplats för barn och vuxna

Läs mer

Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor

Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor Regelverk Den 1 januari 2009 trädde Diskrimineringslagen i kraft (SFS

Läs mer

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Lagen Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever 1 i skolan anger att varje verksamhet ska upprätta en likabehandlingsplan. Detta

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12.

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12. Likabehandlingsplan Stenbitens förskola 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2014.12.05 2015.12.05 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition av diskriminering, trakasserier

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen Hösten 2016 och våren 2017 2(8) INLEDNING Den 1 april 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Målsättning, vision och kärnvärden

Målsättning, vision och kärnvärden Målsättning, vision och kärnvärden På Skanör Falsterbo Montessoriskola är visionen att utbilda morgondagens världsmedborgare. All personal på skolan arbetar aktivt för att förhindra varje form av diskriminering

Läs mer

BJÖRKHAGA FÖRSKOLA. Björkhaga förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

BJÖRKHAGA FÖRSKOLA. Björkhaga förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 BJÖRKHAGA FÖRSKOLA Björkhaga förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Bakgrund Alla förskolor och skolor ska ha en aktuell och levande plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan läsår 2014/2015

Likabehandlingsplan läsår 2014/2015 Likabehandlingsplan läsår 2014/2015 Huvudman för CyberGymnasiet är PPS AB Organisationsnummer: 55 65 54 79 Innehåll 1. Inledning och Vision 2. Definitioner och begrepp 3. Främjande och förebyggande arbete

Läs mer

Götlunda skolas likabehandlingsplan en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-2016

Götlunda skolas likabehandlingsplan en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (7) Barn- och utbildningsförvaltningen Götlunda skola Datum 2015-08-28 Götlunda skolas likabehandlingsplan en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-2016

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Varför

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Vision På förskolan skall inget barn eller vuxen känna sig diskriminerade eller bli utsatt för kränkande

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärrs förskolas Vision: Ett lustfullt lärande i trygg miljö Kärrs förskolas Mål: En förskola fri från kränkningar där alla

Läs mer

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förkortad version Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förkortad version Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förkortad version Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan 2016-17 Vi arbetar aktivt för att motverka alla former av kränkande behandling. Vår

Läs mer

Plan mot Kränkande behandling Likabehandlingsplan för LENA fritidshem 2015-2016

Plan mot Kränkande behandling Likabehandlingsplan för LENA fritidshem 2015-2016 Plan mot Kränkande behandling Likabehandlingsplan för LENA fritidshem 2015-2016 Alla människor har lika värde och var och en ska respekteras för den hon är. I våra skolor ska alla barn och vuxna respektera

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande behandling

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande behandling Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande behandling Grundsärskolan på Vedeby 2013-2014 1 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING 100510 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING GÄRDETS FÖRSKOLA Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Förskoleklass Grundskola 1-5 Fritidshem Fritidsklubb 1 Innehåll: 1. Inledning. 2. Vision 2013/2014. 3. Mål

Läs mer

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Hagnäs förskola 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla skolformer

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN Karlskrona 2007-01-31 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN FÖR ATT FÖRHINDRA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Lagar och andra styrdokument: SFS 2006:67

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola Utbildningsförvaltningen 2015-11-09 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola 2015-11-09 Inledning Vi som är anställda i Älmhults kommun arbetar alla i medborgarens tjänst.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BERGKVARA SKOLA F-6

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BERGKVARA SKOLA F-6 Datum 2008-12-05 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BERGKVARA SKOLA F-6 Det demokratiska uppdraget skall utgöra grunden för all verksamhet i förskolan, skolan och vuxenutbildningen. All planering, alla aktiviteter

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Skolans vision På Eksjö Gymnasium respekterar alla varandra och ges möjlighet att utvecklas som människa utifrån egna förutsättningar. Mål 1. Vi arbetar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskoleområde 15 Reviderad 2014-12-10 1.Vår vision På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Skultuna Kommundelstjänst Persboskolan Daniel Holmvin 2013-05-14 och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Mål att alla skolans elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg

Läs mer

KNUTBYSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN

KNUTBYSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN KNUTBYSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KNUTBYSKOLANS FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM Det övergripande målet är att alla på Knutbyskolan ska trivas och komma hit med glädje. För att nå målet arbetar

Läs mer

FÖRSKOLAN GARHYTTANS TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN GARHYTTANS TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN GARHYTTANS TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017 VISION På förskolan Garhyttan tar vi avstånd från alla former av kränkande behandling. Vi arbetar för att alla,

Läs mer

Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Skola Förskoleklass och skolår 1 6 Läsåret 2014-2015 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 Vision På förskolan ska inget barn eller vuxen bli/känna sig diskriminerad eller bli utsatt för kränkande behandling. Alla barn och all personal

Läs mer

Ljungbergaskolans likabehandlingsplan för skola och fritidshem

Ljungbergaskolans likabehandlingsplan för skola och fritidshem Ljungbergaskolans likabehandlingsplan för skola och fritidshem 2015-2016 Vår vision: KOMPETENS FÖR LIVET Lust att lära rätt att lyckas. Alla barn och elever är nyfikna, kreativa och tänkande. Hos oss har

Läs mer