En bra vän ser mig när jag gömmer mig i mig själv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En bra vän ser mig när jag gömmer mig i mig själv"

Transkript

1 Årsrapport

2 2

3 En bra vän ser mig när jag gömmer mig i mig själv FRIENDS HAR EN MYCKET VIKTIGT UPPGIFT. Livsviktig faktiskt, för hundra tusentals barn och unga som varje år blir kränkta på skolan, i omklädningsrummet eller på nätet. Stiftelsen Friends arbetar mot mobbning, diskriminering och kränkningar i skolor, förskolor och idrottsföreningar. Det gör vi långsiktigt genom forskning, utbildning och rådgivning. Dessutom bedriver vi opinionsbildning för att öka kunskap och engagemang. Ett litet ord gör stor skillnad Hej symboliserar vänskap och gemenskap, ett första kliv bort från mobbning. En hälsning i korridoren, att sätta sig bredvid någon i matsalen. Att säga Hej gör stor skillnad. 4 Inledning: Lars Arrhenius och Sara Damber 6 Vilket stort misstag jag är om mobbning 8 Samma rättigheter olika behov 10 Alla vuxna i kampen mot mobbning 12 Kompetens och hjärta 13 Med akademisk förankring 14 Praktiknära utveckling 15 Tala högt för kunskap och engagemang 16 Omtänksam och vågsam på Frestaskolan 18 Friends ut i världen Om Friends rapportering 21 Minskar Friends mobbning? Friends skapar systemförändring Tack! 3

4 Det går att förändra föreningar legat högt på den mediala agendan. Skolmyndigheterna har fortsatt att rikta kritik mot skolornas arbete mot kränkande behandling och Riksrevisionen har granskat statens tillsyn och hittat brister. 4 I Friends egen kartläggning ser vi att nästan var femte elev blivit kränkt av en annan elev det senaste året, och sju procent av någon vuxen i skolan. Samtidigt har var tredje ung unga. Det är mörka fakta. Men det går att förändra. Det som krävs är att vi alla engagerar oss och tar mod till oss att bli en del av lösningen barn och unga för Friends. Men det allra viktigaste från året är dock inte en enskild händelse, utan något som händer hela tiden att Friends utbildare är ute i skolor, förskolor och idrottsföreningar föräldrar. Framför allt är vi stolta över att ha mött och Det är i mötet med vuxna på platser där barn ägnar sin tid som vi utför vårt uppdrag att arbeta långsiktigt mot mobbning, diskriminering och kränkningar. Vi vet av erfa- har deltagit och mätningen visar att Friendsprogrammet Friends International Center Friends Arena i Solna och inlett det långsiktiga arbetet tillsammans med nationalarenan att skapa en plats som visar vägen mot Friends vision ett samhälle där barn växer upp i trygghet och jämlikhet. Vi har också invigt Friends International Center Against Bullying, i en ceremoni med barn- och äldreministern Maria Larsson. Centret ska bedriva forskning och metodutveckling, men kommer också att vara kärnan i den internationella expansion som Friends påbörjat under året. Därför är centret en milstolpe i Friends historia, början på ett helt nytt kapitel i organisationens liv. För att sprida kunskap måste vi också samla kunskap och det kommer vi att göra på Friends International Center. Med stöd från Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond har vi inlett ett samarbete med Stockholms om hur mobbning uppstår och uppfattas av barn och unga. Forskningen förmedlas kontinuerligt till oss för metodutveckling och på så sätt minskar vi avståndet mellan forskning och verksamhet som möter barnen. Centrets verksamhet är forskning, utbildning och råd- Sveriges gränser som inom. Under det gångna året har vi lanserat Friendsprogrammet på engelska och startat samarbeten både nära och långt bort. Från Skandinavien till södra Afrika, via Nordamerika. Att fortsätta utveckla centret och Friends internationella arbete är två av de

5 Det självklara valet självklara valet för aktörer som vill stoppa mobbning. Friends International Center Against Bullying är ett internationellt centrum för barnets rättigheter som genererar forskning, utbildning och rådgivning. Friends är en ledande samhällsdebattör och opinionsbildare, en respekterad remissinstans inte bara i Sverige. Friends är ett föredöme inom CSR för samverkan med idéburna organisationer, forskning och näringsliv. - kring kampen mot mobbning. Centret ska genomföra sina första konferenser och forskningsseminarium. Vi ska starta en expertpanel av barn och unga som en referens i Friends verksamhet, samt fortsätta arbetet för att vara Sveriges mest attraktiva arbetsplats. Det är lätt och så oändligt svårt. Det krävs att vi tar ställning. Lars Arrhenius, generalsekreterare Växa upp i trygghet och jämlikhet För att nå vår vision måste vi alla engagera oss, vuxna på alla nivåer och platser i samhället. Och för våra ögon måste vi hela tiden ha barn och unga, våra viktigaste intressenter. Freya är ett av alla barn som hört av sig till Friends genom åren. Hon säger jag fattar inte varför folk behandlar vissa som skit när det är så lätt att låta bli. Det är lätt och så oändligt svårt. Det krävs att vi tar ställning. Att vi säger ifrån när någon kränks, att vi inte skrattar åt skämt som inte är skämt, att vi inte blundar för elaka kommentarer. Det krävs att vi agerar. För det börjar med dig och mig tillsammans kan vi stoppa mobbning. Det börjar med dig och mig tillsammans kan vi stoppa mobbning. Sara Damber, grundare och ordförande 5 Lars Arrhenius, generalsekreterare Sara Damber, grundare och ordförande

6 Folk har skrivit vilket stort misstag jag är VART FEMTE BARN I GRUNDSKOLAN och vart tionde på gymnasiet har blivit kränkta av en annan elev. Det visar frågor. Bland de elever som blivit kränkta är det vanligt används inte i lagstiftningen och därför inte heller i Friends upprepade kränkningar. Verbala kränkningar och psykiska kränkningar är den vanligaste sortens kränkningar både i grundskolan och på gymnasiet. Det kan handla om elaka ord, blickar eller miner som skapar en känsla av utanförskap för den utsatte. Men även fysiska kränkningar förekommer. En tredjedel slag eller tafsningar från andra elever på skolan. Fysiska kränkningar minskar med åldern. Det är inte bara barn som kränker eller mobbar andra barn. Sju procent av barnen i kartläggningen upplever att de har blivit kränkta av en vuxen anställd i skolan det senaste året. 30 % har ingen vuxen att prata med om de skulle råka ut för något på nätet Trygghet i skolan 85 % trivs i skolan 20 % känner sig ensamma ibland tycker inte att personalen säger till om de ser att en elev behandlas illa Varför blir man kränkt? 1. Fritidsintressen, klädstil, musiksmak, sport etc. 2. Kön (vilket kön man har eller hur man förväntas vara som tjej/kille) Hur många barn är mobbade i Sverige? i Sverige. Andelen barn som är mobbade har legat relativt I vilken ålder är mobbning vanligast? Enligt vår kartläggning så är upprepade kränkningar, det som vanligen brukar klassas som mobbning, vanligast Vad är det för skillnad på mobbning och kränkningar? Ofta brukar man prata om att mobbning är upprepade ingen gräns för när kränkningarna övergår i mobbning rar om personen är mobbad eller inte. Det är dock viktigt att komma ihåg att även om en elev bara blir kränkt vid ett enskilt tillfälle så är det allvarligt. 6 Kränkningar i skolan och på nätet 17 % har blivit kränkta av en annan elev det senaste året 7 % har blivit kränkta av någon i personalen 9 % dem har spridits på nätet mot deras vilja 3. Etnicitet Skolans otryggaste platser 1. Toaletter 2. Omklädningsrum 3. Korridor/matsal/skolgård (beroende på ålder) Varför uppstår mobbning? om komplexa processer i relationer mellan människor. Olika mobbningsfall har olika orsaker. Däremot är det aldrig den utsattes fel att man blir mobbad. För att förstå varför mobbning uppstår behöver man titta både med ett individ-, grupp-, organisations- och samhällsperspektiv och se vad det är som kan ha orsakat just det mobbningsfallet.

7 Går det att stoppa mobbning? ning. Ute på förskolor, skolor och idrottsföreningar ser vi vad det är som fungerar och som gör att mobbningen minskar. Vi tror på ett helhetsperspektiv där både skola eller idrottsförening, föräldrar och barn engagerar sig. att trygghetsfrågan prioriteras i skolor och idrottsföreningar och det är något som möjliggörs när kommuner och huvudmän väljer att frigöra resurser för detta. Förebyggande och långsiktigt Friends arbetar för att stoppa mobbning genom att stödja skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet. Vi arbetar förebyggande och långsiktigt genom utbildning, rådgivning och opinionsbildning för att öka kunskap och engagemang hos vuxna och barn. Vi är idag närmare het av arbete med barn och unga som pedagoger, lärare, idrottstränare, beteendevetare och liknande. Genom fyra Finansiering Insamlingskontroll. Vi är icke-vinstdrivande och helt utan tag, stiftelser och privatpersoner samt via arvoden för de utbildningar vi genomför. De insamlade medlen möjliggör en subventionering för de skolor och idrottsföreningar som vi samarbetar med. Det möjliggör även att Friends kan sprida kunskap och engagemang kring frågor som rör barns trygghet i samhället. Friends vision Ett samhälle där barn och unga växer upp i trygghet och jämlikhet. Friends uppdrag Att stoppa all mobbning i svenska skolor och idrottsföreningar. Det gör vi långsiktigt genom utbildning, rådgivning och uppföljning. Dessutom bedriver vi opinionsbildning för att öka kunskap och engagemang. Kränkning av barns och elevers värdighet kan förekomma i form av diskriminering, trakasserier, eller genom kränkande behandling. På Friends beskriver vi kränkning som när man känner sig ledsen, sårad eller mindre värd. Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas eller blir orättvist behandlad av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Trakasserier är när någon blir kränkt utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker barns eller elevers värdighet och som inte har samband med diskrimineringsgrunderna. Mobbning utsätter en person för upprepade/systematiska kränkningar. Ofta förekommer en maktrelation där den som är utsatt har svårt att försvara sig. 7

8 Samma rättighet olika behov och jämlikhet. Alla barn har samma rätt till en trygg skolgång och en säker fritid men alla barn har inte samma behov. Därför är Friends utbildningar anpassade till hur olika verksamheter ser ut och efter vad barn i olika åldrar och livssitua - tioner behöver för att kunna ta del av sin rätt till trygghet och gemenskap. Ellen Mirstam 8 FÖR ATT KUNNA UTFÖRA UPPDRAGET de viktigaste källorna är barn själva. Det arbetssättet får stöd av FN:s barnrättskommitté, som granskar hur barns rättigheter respekteras och skyddas i de stater som anslutit sig till FN:s barnkonvention. Kommittén har reagerat på förekomsten av mobbning och kränkningar i svenska skolor, i idrottsföreningar och på virtuella mötesplatser. Deras rekommendation till Sverige är att barnen ska göras delaktiga i det förebyggande arbetet. Det ligger i linje med i relevanta beslutsprocesser och med Friends grundläggande värderingar som säger att varje individ har rätt att bli lyssnad på. varje dag och det är självklart att vi lyssnar på, och lär oss av dem precis som vi lyssnar på skolpersonalen som vi idag i skolan, förskolan och inom idrotten. Dessutom arbetar Friends i utvecklingsprojekt där kränkingar på barn adresseras. Viktigaste intressenter Barn och unga är Friends främsta intressenter. Men de är inte en homogen grupp, där alla är lika. Friends jobbar med barn från för skolan till gymnasiet; i skolan, idrottsföreningar och på internet. I utvecklingsprojektet Hej Sverige arbetar Friends, tillsammans med UNHCR, med attityder och kunskap om barn som rest över halva jordklotet för att söka asyl i Sverige. Friends framgång bygger på förmånen att få lära i dialog med en mängd barn och unga, i olika åldrar och situationer. Förskolan: Ellen Mirstam, 3 år Ellen går på en förskola på Kungsholmen i Stockholm. Hon och kompisen Maya är vakna när de andra barnen sova mer på förskolan. Är det roligt att vara vaken? - henne ibland. Man kan leka bebis. Då är jag mamman och Mats är med så är han storasyster. Kan man längta efter sin kompis? mamma, men det känns bra ändå. Hon hämtar mig sen, efter jobbet.

9 Theodor Handreck Diana Mohammedi Skolan: Theodor Handreck, 10 år Theodor går i årskurs fyra på en skola i Ängelholm och är kompisstödjare i sin klass. På Theodors skola börjar eleverna i en ny klass när de börjar fyran. Idrott: Gustav Longo, 12 år Gustav pratar med oss just innan han går ut på fotbollsplanen. Gustav Longo Josefa Söderström Nätet: Josefa Söderström, 15 år League of Legends. Hon spelar ofta på samma plats som sina kompisar, lägger upp strategin tillsammans och samarbetar genom hela spelet. Onlinespel är ett av hennes största intressen så det sociala livet på internet är viktig. Hej Sverige : Diana Mohammedi, 17 år Sverige i drygt ett år och läser språkintroduktion i Uppsala. Diana gillar att lära sig, men tycker däremot att det är svårt att få vänner i skolan. - 9

10 Alla vuxna i kampen mot mobbning 10 Tack vare våra nyckelintressenters mod, kunskap och engagemang har Friends under 17 år kunnat göra skillnad för barn och unga. De som bidrar till Friends arbete gör det på olika sätt, utifrån sina unika styrkor. Sara Damber FRIENDS UPPDRAG INNEBÄR att använda den kraft och att stoppa mobbning. Genom utbildning, opinionsbildning barns rätt till en trygg uppväxt. Utan stöd från vuxna som verkligen bryr sig hade det inte varit möjligt. De som stödjer Friends har sin hemvist i olika sfärer. Det har visat sig vara en framgångsfaktor. Det är vår övertygelse att socialt engagemang och viljan att förändra vardagen för barn som utsätts för mobbning inte känner några sektoriella gränser. Därför har vi medvetet arbetat för att engagera starka personer och verksamheter med olika bakgrunder och erfarenheter. Dessa nyckelpersoner och de verksamheter som de representerar har axlat de roller som passar dem bäst och gör det möjligt för Friends att fortsätta kampen mot mobbning. Styrelse: Sara Damber, social entreprenör, grundare av Friends och Co-Founder av Reach for Change Sedan dess har hon arbetat på Regeringskansliet, drivit uppmärksammade samverkansprojekt och startat den internationella organisationen Reach for Change. - Stina Götbrink Postkodlotteriet: Stina Götbrink, välgörenhetschef Genom stöd till både kärnverksamheten, och specialprojekt som Hej Sverige, möjliggör Postkodlotteriet Friends arbete. Molly Sandén Ambassadör: Molly Sandén, artist och programledare Molly var utsatt för mobbning som tonåring och det har fått henne att vilja agera för att hjälpa andra. Friends.

11 Astrid Söderbergh Widding Akademien: Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet Samarbetet med Friends är en viktig del i satsningen på strategiska partnerskap för Stockholms universitet Michael Wolf Pedagog: Bodil Westergren, skolkurator Niklas Boström Bodil Westergren Medarbetare: Niklas Boström, medarbetare Niklas håller utbildningar för vuxna och barn i skolan och idrottsföreningar i syfte att ge kunskap om hur de kan skapa en trygg miljö för barn och ungdomar. - Swedbank: Michael Wolf, VD och koncernchef till Arenastaden i Solna, när nationalarenan som tack vare Swedbank är döpt efter Friends. - 11

12 Friends kärnverksamhet utbildning Kompetens och hjärta 12 DET STÄNDIGA UTVECKLINGSARBETET sker med utgångspunkt i forskning och i samverkan med skolor, förskolor och idrottsföreningar. Samtidigt, ute på skolor och i idrottsföreningar, genomförs utbildningarna av Friends som krävs för att hjälpa vuxen- världen att ta sitt ansvar för barns och ungas trygghet. Uppdraget är att ge stöd åt skolor, förskolor och idrottsföreningar, och hjälpa till att navigera rätt, i relation till behoven så väl som till de gällande styrdokumenten. Det vi erbjuder är inte ett plus i kanten för skolorna utan snarare ett sätt att hjälpa skolan att fullfölja sitt uppdrag. Det talas mycket om brister i skolor och förskolor men, det är viktigt att också lyfta den erfarenhet ordna engagemanget för trygghet, erbjuda struktur och systematik för att underlätta skolans arbete. Eftersom alla skolor har sina unika förutsättningar är ingen lerande vardag men, det saknas inte utmaningar och genom Det gäller att våga ta i det som är svårt och vara beredd på att det kommer att blåsa ibland. Det kan handla om att bemöta fördomar men även om att stötta skolor i att våga se det som inte fungerar. Det kan vara väldigt utmanande att peka ut ett problem på en skola kunna göra det på ett schysst sätt men aldrig lägga locket på och blunda för någon obehaglig sanning. Samtidigt lyssnar en bra utbildare till de tankar som erfarenhet från förskolan är en framgångsfaktor i många situationer. På många skolor frågar de, hur gör andra? Då är det viktigt att kunna dela med sig av goda exempel. Det gäller också att känna till vardagen i verksamheten och gå in i utbildningen med ett stort mått av ödmjukhet. Det är ju ingen skrivbordsprodukt som vi serverar! genusvetenskap och har ett intresse för att förstå och motverka normer. Vi har länge arbetat med att problematisera och synliggöra genusnormer och i samarbete med UNHCR har vi även genomfört projektet Hej Sverige där vi utvecklar vårt antirasistiska arbete. Däremot ser vi att vi behöver ge stöd i frågor som gäller att barn diskrimineras eller trakasseras utifrån funktionshinder och där behöver vi utvecklas. En styrka internt är att inte säga att vi är experter på allt utan vi är ödmjuka och vill lära oss mer. Vi är ambitiösa och siktar högt men måste bevaka att det är genomförbart. Friends utbildningar innehåller ofta en kortare föreläsning eller föreställning för att skapa plats för de svåra frågorna Efter en monolog på en gymnasieskola såg jag hur en elev dröjde sig kvar i lokalen. När de andra hade gått kom han fram till mig och började prata om högt och lågt. Efter ett tag berättade han att han var en social person, en kille som tog plats och hade kompisar. Vad ingen förstod var hur ensam han kände sig. Han saknade en bästa vän och upplevde att det aldrig var någon som verkligen förstod honom. Det berörde mig djupt, inte för att det är den värsta utsatthet jag sett, utan för att det han pratade Lyssna på eleverna. De har bra idéer och viktig kunskap. Försök skapa ett klimat där alla är trygga och får ta plats på tals. Då har alla fått prata och alla har lyssnat. Det sätter bra ton. Alla grupper är olika och det är en utmaning att känna in om var så fundamentalt. Att vara nära en annan människa är ett så starkt behov vi har.

13 Friends International Center Against Bullying Med akademisk förankring En av årets stora händelser var invigningen av Friends International Center Against Bullying. Centret är en mötesplats för alla som arbetar mot mobbning. Vid centret utbildas lärare och nationella och internationella konferenser samlar experter i mobbningsfrågor. Utöver detta erbjuds rådgivning för skolor, förskolor och idrottsföreningar kring mobbning och trygghet. FÖR ATT SPRIDA KUNSKAP måste man samla kunskap. Mobbning är ett globalt problem och vi kan lära oss mycket av varandra, säger Lars Arrhenius. Verksamheten omfattar ett nära samarbete med forskare vid Stockholms universitet. Med forskningssamarbetet kan vi fortlöpande ta till kan ge inspel från praktiken till forskarna. Vi vill leda ut- mobbning och centret möjliggör det. Forskningen sker på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet och handlar om hur mobbning i skolan uppstår och uppfattas av barn och unga. Även om det tar tid att publicera en vetenskaplig artikel så får Friends genom samarbetet kontinuerlig tillgång till resultaten. I ett femårigt projekt kommer två doktorander att jobba heltid med att forska om mobbning under ledning av professor Ann-Christin Cederborg. Forskningen handlar om hur mobbning uppstår och uppfattas av barn och unga. Den kunskap vi tar fram förmedlas kontinuerligt till Friends som i sin tur genomför metodutveckling av sina utbildningsprogram om mobbning. Att minska avståndet mellan forskning och verksamheter som möter barnen är en hjärtefråga för mig, säger Ann-Christin. Samarbetet innebär att Friends metoder blir ytterligare förankrade i forskning. Verksamhet vid Friends Center Centret har tre grundpelare forskning, utbildning och rådgivning. Forskning: Sker på Barnoch ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Resultaten av forskningen ligger till grund för Friends metodutveckling. Utbildning: Centret står värd för konferenser och håller utbildningar kring mobbning. Syftet är att utbyta kunskap om mobbning både på nationell och internationell nivå. Utbildningsdelen omfattar även kurser för lärare, föreningar och andra intressenter kring förebyggande mobbningsarbete. Rådgivning: Skolor, förskolor och idrottsföreningar kan vända sig till Friends International Center Against Bullying för rådgivning och stöd från Friends experter. Barn- och äldreminister Maria Larsson klipper band på invigningen av Friends International Center Against Bullying i september

14 Hej Sverige Praktiknära utveckling En viktig del av Friends utvecklingsarbete är att undersöka. Utbildningarna förankras i relevanta teorier och ramverk tillsammans med akademiska världen, och parallellt bedrivs ett praktiknära utvecklingsarbete för att hitta nya insikter och se nya perspektiv. Genom att adressera aktuella och angelägna frågor i projekt bygger vi upp ny kunskap i verksamheten. HEJ SVERIGE ÄR DET SENASTE stora utvecklingspro- barns erfarenheter. Arbetet med att motverka fördomar och öka förståelsen för olikheter har också visat på en stor törst bland Sveriges högstadieskolor efter utbildning, material och program som berör just dessa aspekter av trygghetsarbetet. Öppna för samtal om lika värde Förra året kom ensamkommande barn till Sverige. Merparten kommer från Afghanistan, men ett ökande antal är från Syrien. 16 procent 82 procent av de barn vars ärende prövades tillstånd i Sverige och 401 ensamkommande ansökan. 14 skakar om. Men de har lärt oss mycket. Friends uppdrag är att bidra till en trygg skola för alla elever, oavsett bakgrund så det två år långa samarbetet med UNHCR, FN:s tingbarns berättelser, har försett oss med viktig kunskap. Berättelserna handlar inte bara om traumatiska resor utan även om hur det blev sedan, när de kom fram. För många har mötet med det svenska samhället i allmänhet och skolan i synnerhet, inneburit ytterligare en påfrestning. För många unga och vuxna som inte delar dessa barns erfarenheter är det svårt att förstå och relatera till vad de varit med om. För att ändra på det har vi skapat en plattform för dessa berättelser att spridas och så långt det är möjligt förstås av andra. Genom att berätta några av dessa barns historier på ett pedagogiskt, inspirerande och gripande sätt, öppnar vi upp för ett samtal om människors olika bakgrund och lika värde. Vi vill väcka identitetsskapande, tillhörighet och ömsesidig respekt. Projektets material har gått ut till landets åttondeklassare och deras lärare och ska fungera som en ingång för att skapa en trygg och inkluderande miljö i skolan, med respekt för alla barns lika värde, bakgrund och historia. Inom ramen för utvecklingsprojektet har Friends även tagit jobba mer djupgående med klassen gällande frågor om fördomar, identitet och att vara ny. Lärdomarna från projektet har gjort oss bättre rustade för att möta barn och unga med olika bakgrund. Genom vårt samarbete med UNHCR och genom de fantastiska möten vi haft med unga som rest en lång och farlig väg för att komma till Sverige, har vi lärt oss mer om vad som krävs för att vi ska kunna bidra till ett inkluderande klimat i skolan och på fritiden.

15 Friends opinionsbildning Tala högt för kunskap och engagemang Även vuxna hämtar en stor del av sin information från medier och vilka frågor som hamnar på den politiska agendan avgörs många gånger av löpsedlar och granskande reportage. Medierna är med andra ord en drivkraft och en grundpelare i demokratin. Därför är det viktigt att Friends är med och sprider sina värderingar i det kommunikativa landskapet. En del som syftar till att sätta frågor om mobbning och likabehandling på den politiska kartan och säkerställa att beslutsfattare debattartiklar, agerade sakkunniga i medier och deltog i debatten via bloggar och sociala medier. Den andra delen handlar om att sprida goda värderingar och skapa ett samtal om vänskap och tolerans bland barn, föräldrar och skolpersonal. Här spelar våra ambassadörer en viktig roll. Under året har vi välkomnat Molly i en manifestation mot mobbning på Skansen där bland annat Yohio och Ulrik Munther framträdde, varvat med tal För att sprida kunskap om mobbning använder Friends dagens alla möjligheter i form av media och kommunika- uppsjö av kanaler som vi kan använda för att nå ut med mål alltid detsamma: stoppa mobbningen och se till att alla barn får en trygg skolgång och fritid. Syftet med Friends opinionsbildning Mobbning kommer aldrig att försvinna av sig själv. Det krävs politiska beslut och handlingskraft hos enskilda vuxna för att barn inte ska utsättas för kränkningar. Friends opinionsbildning handlar om att få alla att förstå problemen och att inspirera för att alla sedan ska agera utifrån sina möjligheter. Insamling som engagemang Friends använder också mark - nads föring för insamling. Insamlingen har dubbla syften dels att samla in pengar så att Friends kan fortsätta utveckla arbetet med barn och unga, och dels att ge vuxna och barn en chans att engagera sig i och ta ställning för kampen mot mobbning. Både pengarna och det aktiva stödet är ovärderligt för Friends arbete. 15

16 Omtänksam och vågsam på Frestaskolan Radikal minskning av kränkningar med Friendsprogrammet Målmedvetenhet, gott ledarskap, involverade elever och stöd från Friends har varit framgångsfaktorerna för Frestaskolan som på bara ett år har minskat förekomsten av kränkningar. Andelen elever som blivit 16 och god sammanhållning mellan elever och personal alltid varit högt sin första kartläggning blev förbättringsområdena tydliga. Toaletter, omklädningsrum och skolgård behövde åtgärdas. Sagt och gjort. På rekordtid har Frestaskolan förbättrat tryggheten för eleverna. Vi har åtgärdat problemen genom att sätta haspar på toalettdörrarna istället för lås, ingen behöver oroa sig för att dörren ska gå i baklås eller slitas upp. Vi har också sett till att ha en vuxen med i omklädningsrummen och satsat stort på att alltid ha tillräckligt med personal ute på rasterna, säger Sicci Heijmer, biträdande rektor. De konkreta åtgärderna i den fysiska miljön har kombinerats med ett intensivt värdegrundsarbete. Friends- elever som blivit kränkta av andra elever hade minskat fortfarande inte var bra så det var skönt att få prata med Friends utbildare om resultatet. Då kände jag mig väldigt stolt. Det var roligt att känna att vi verkligen hade gjort det bättre för barnen. ra det där det behövs. Vi behöver jobba mer med stämningen på fotbollsplanen eftersom det ibland kan bli hetsigt. Barnen kommer alltid till oss om det händer något men vi behöver bli bättre på att vara där i tid. Sicci har en tydlig idé om vad vuxna måste göra för att skapa trygghet och gemenskap. pratar, till slut slutar de lyssna. De vet vad de får och inte de gör som vi gör. Om vi vuxna inte är vänliga eller går runt och är irriterade så smittar det av sig. Vi måste respektera barnen. Om jag står och pratar med ett barn får jag inte låta mig avbrytas av en annan vuxen. Vuxna gör ofta så och då är det inte svårt att förstå varför barn kan få svårt att lyssna på varandra. Friends mätning visar på tydliga resultat och Frestaskolan har upplevt mätningen som ett värdefullt verktyg. Inte minst har det blivit ett kvitto på personalens goda arbete. Den ger även viktig information om elevernas situation. en vuxen att prata med. Det är också färre som upplever att de har blivit kränkta av en vuxen. När det gäller kränkningar på internet är resultaten inte lika positiva och det hänger ihop med att vi har gjort en IT-satsning i år och behöver komma ikapp med hur vi ska jobba med det. Pedagogerna på Frestaskolan är nöjda med arbetet och har varit involverade i både planering och genomförande. De lyfter särskilt fram trygghetsveckan som ett viktigt inslag. För många av oss lärare är det så att de har så mycket att ta hand om och så ligger trygghetsarbetet som någonting tungt över alltihop. Det som fungerade så bra den här het att vara med och göra upplägget, säger Paula Mattsson lärare i årskurs fyra som arbetar i trygghets gruppen och agerade sammankallande till trygghetsveckan.

17 Trygghetsveckan var uppskattad även bland eleverna. Vi gjorde bland annat en övning som gick ut på att alla skulle sitta i en ring utom en som skulle stå i mitten. Den personen skulle gå fram till folk och säga: Ursäkta, kan jag få sitta här? och då skulle den personen resa sig upp, erbjuda sin plats och den som frågat skulle tacka och sätta sig. Det låter ju dötrist men när jag försökte avsluta uppskattades var att bli utvald, säger Paula. tryggare i skolan. Lärarna har koncentrerat sig mer på skolsakerna sitt eget. Dom engagerar sig mer i eleverna kan man säga, säger Martin. De förklarar att alla kan göra mycket för att vara bra kompisar och bidra till en god stämning utan mobbning. Att vara kompisstödjare skapar extra motivation. Det är roligt att jobba med Friends. Det känns som tänker lite extra på vad jag gör och så där, till exempel fråga de som verkar vara utanför om de vill vara med och så, säger Alice. Det är bara att säga ett ord så blir någon lycklig. Typ hej. Och om någon är dum och skriker eller så kan man själv vara den rätta personen och inte göra det tillbaka, fyller Martin i. Det gäller att vara omtänksam och vågsam. En kompisstödjare måste våga prata med den som sitter ensam. Det går att fråga hur den mår, men det är kanske inte så bra att fråga varför den inte är med andra. Då kan det kännas dumt. Det är bättre att samla ihop alla, de som är ensamma och alla andra för att köra burken eller kull. Då blir det ju ett helt gäng som alla har kul tillsammans, säger Axel. Friends mätning på Frestaskolan kartläggning genomfördes efter ett år med Friendsprogrammet. Det händer dåliga saker på skolan också. Det känns ibland skriker folk jävla dvärg. Men för det mesta är det bra stämning och jag trivs. Även om alla inte alltid säger hej så bryr sig alla om varandra, fortsätter Axel. Rektorn, pedagogerna och eleverna på Frestaskolan ger en samstämmig bild: Det har blivit bättre. Alla talar om medvetna strategier och fokuserar på det som de själva kan göra för att bidra. Och det är precis vad Friendsprogrammet går ut på: ledare, personal och elever ska känna sig stärkta i sin egen strävan efter trygghet och gemenskap. Arbetet med kompisstödjare är en frivillig del av Friendsprogrammet. På Frestaskolan har det fungerat som ett ef- arbetet. Alice Hassbring årskurs två, Axel Karlsson årskurs fem och Martin Öberg årskurs tre är några av kompisstödjarna på Frestaskolan. De tycker att stämningen har blivit märkbart bättre det senaste året. Det första man gör när man kommer till skolan är att skratta, säger Martin. Alla tre är överens om att hasparna på toaletterna, mer Säger vill vuxna om 17

18 Friends ut i världen Med Friends International Center Against Bullying har stiftelsen Friends gett sig in i kampen mot kränkningar och mobbning, även utanför Sveriges gränser. Centret är det första i sitt slag i världen och målsättningen är att bilda en knytpunkt för både forskning och praktik, som ska föra hela fältet framåt. 18 MITT ARBETE HAR TAGIT MIG ÖVER HELA VÄRLDEN, och jag vet att barn och unga utsätts för kränkningar och mobbning överallt. Det är ett globalt problem och Friends erfarenhet och metoder har potential att skapa en trygg vardag för elever från Kalifornien till Kyoto via Kinshasa, säger Sara Damber, grundare och ordförande för Friends. i Sverige är det äntligen dags. Det gör mig lycklig och jag ser fram emot den här nya utmaningen för Friends, fortsätter Sara. Två forskningsprojekt har startat och Friends håller sin och privata aktörer kring möjligheten att starta och driva verksamhet med Friends metoder i länder som USA, Norge, Danmark, Sydafrika, Namibia och Botswana. Vi möter mycket stort intresse för vår verksamhet i Sveriges skolor, förskolor och idrottsföreningar. Tillsammans med praktiknära forskning har vi verkligen något att erbjuda de aktörer internationellt som vill ta ställning mot mobbning och kränkningar, och för barns och ungas trygghet, säger Lars Arrhenius. Bullycide fall av mobbning som lett till inte bara självmord, utan också skolskjutningar. Det engelska ordet bullycide är en kombination av orden bullying och suicide/homicide, och har uppkommit för att beskriva och samhället tar ansvar. Sambandet mellan mobbning och självmord har påvisats av bland andra Yale School of Medicine. World Health Organization, WHO, har påvisat att förebyggande, skol- arbete som nu startats på Friends International Center Against Bullying.

19 Friends 2013: Kvalitet och internationalisering och organisationer i Sydafrika, Namibia och Botswana. Ämnet för diskussionen var hur vi i ett gemensamt projekt skulle kunna utveckla metoder för lärare att motverka diskriminering i klassrummet och skapa ett inkluderande för hållningssätt. Målet är en metod som ska gå att använda i många länder och vila på mänskliga rättigheter. PLATSEN FÖR MÖTET ÄR ETT KONFERENSRUM på ett olika bakgrund. Våra länder har så olika historia och förutsättningar vad gäller utbildning och ekonomi, politisk samtid. Och när vi utbyter erfarenheter är det så tydligt att vi har oerhört mycket att lära av varandra. De övriga deltagarna uppskattar Friends expertis inom ett svårt område. Att vi har fokuserat på att förebygga kränkningar till experter med stor erfarenhet och kunskap. för mig den självklara nödvändigheten i Friends stundande internationalisering. Vårt gemensamma mål är inte bara ett samhälle, utan många samhällen en hel värld där barn och unga får växa upp i trygghet och jämlikhet. För att nå dit måste vi samarbeta med aktörer från andra på vad omvärlden har att lära oss och själva sprida vår kunskap till andra. Hjärtat i Friends arbete är utbildningar i svenska skolor och idrottsföreningar. Det är här vi har byggt upp erfa- inlett ett femårigt samarbete med Stockholms universitet för att ytterligare fördjupa kunskapen, som är grunden för förändringsarbetet. Under det gångna året har vi också för andra gången på frågan: Minskar mobbningen med Friends?. Vi har frågat våra viktigaste intressenter barn och unga själva FEM KVALITETSHÖJANDE INSATSER 2013: Öppnandet av Friends International Center Against Bullying, ett kunskapscentrum för forskning, utbildning och rådgivning Starten av ett femårigt samarbete med Stockholms universitet för att öka kunskapen om mobbning Genomförandet av utbildningskampanjen Hej Sverige, i samarbete med UNHCR Viktiga kunskapsinsamlingar om kränkningar av barn och unga inom idrotten och attityder skolor har deltagit i mätningen, och sammantaget ser vi en minskning av upprepade kränkningar, alltså mobbning, Det är glädjande resultat. Glädjande för att det innebär de upplevelse som mobbning innebär. Det är en enorm vinst både för individen och samhället. Det är också gläd- resultaten, men vi nöjer oss inte. Arbetet fortsätter för att utveckla metoder och samarbeten, att belägga resultat KVALITETSPRIORITERINGAR 2014 verksamhet vad gäller forskning, seminarier, konferenser och rådgivning av Friendsprogammet 19

20 Om Friends rapportering Friends var den första ideella organisationen i Sverige som rapporterade enligt Global Reporting Initiative, hålla oss till dessa båda ramverk är att de stödjer och stärker varandra. Genom att rapportera enligt båda har vi som organisation ett gott stöd. dock inte att följa ramverken. Vår målsättning sträcker sig längre än göra bättre i framtiden. Därför kan vi inte lämna något åt slumpen när det gäller rapportering utan måste arbeta med varje komponent. från vad som är viktigt för våra intressenter. Vi är även måna om att rapportera på ett sådant sätt att vi hela tiden knyter an till vår kontext och berätta det som är relevant för det som vi faktiskt vill uppnå: en tryggare tillvaro för barn. Samverkan med andra organisationer är en viktig del av det arbete vi gör för att förhålla oss till den samtida kontexten och ta in kunskap om aktuella frågor. rapportera på men vi har valt att fokusera på det som våra intressenter tycker är mest väsentligt och svara så uttömmande som möjligt på dessa frågor: För att rapportera med god kvalitet har vi hämtat vägledning från ramverken och strävar ständigt efter att ge en balanserad bild av vår verksamhet genom att berätta om utmaningar likväl som framgångar. Det är också en viktig utmaning för oss att skapa jämförbarhet och möjlighet för våra intressenter att följa vår utveckling från år till år. att vara ett viktigt hjälpmedel. Vi strävar efter transparens och ser det som vårt ansvar att alltid beskriva vår verksamhet på ett tillgängligt sätt utan att förenkla eller förlora komplexitet. ut av Svensk Insamlingskontroll. Som medlemmar är Friends tar du ett register som visar hur årsrapporten kan läsas utifrån 20

21 Minskar Friends mobbningen? Det här är den viktigaste frågan för alla våra intressenter det gäller alla från barn och unga, till pedagoger, politiker, sponsorer och forskare. För att få reda på det måste vi fråga barn och unga själva. Bara de har svaret på hur de upplever sin tid i skolan och idrottsföreningar, om arbetet leder till en förändring. av förändringar i förekomsten av kränkningar när en skola börjar arbeta med vårt kärnprogram Friendsprogrammet. Med Friendsprogrammet får skolorna stöd att arbeta evidensbaserat och långsiktigt, på det sätt som erfarenhet och forskning har just det programmet. Parallellt utvecklar vi relevanta mätverktyg också för våra kortare program och utbildningar. MINSKNING AV KRÄNKNINGAR MED FRIENDSPROGRAMMET 25,00 % 20,00 % -14 % 15,00 % Det är med stor glädje som vi ser positivt resultat i vår ett år med Friendsprogrammet. är. Ett rimligt antagande till varför är att implementeringen ofta går bättre ju yngre barnen är då lärarna arbetar både närmare barnen och närmare varandra i de lägre års- eleverna kan ha en viss fördröjning. 10,00 % 5,00 % 0,00 % 21,82 % 18,77 % 9,33 % 7,08 % Andel elever som upplevt sig kränkta under året -24 % Andel elever som upplevt sig kränkta många gånger under året I kartläggningen får barnen svara på om de upplevt sig kränkta enstaka gånger, upprepade gånger, samt ofta. Upprepande kränkningar är det vi kallar för mobbning. Minskning av kränkningar och mobbning Fördjupad analys av enskilda resultat När vi analyserar resultatet på enskilda skolor visar det sig att 27 av 40 skolor har minskat antalet kränkta elever. Däremot visar 13 skolor en ökning i antal kränkta elever. Med dessa gjordes en fördjupning för att förstå de aktiva påverkansfaktorerna och för att få information till programutvecklingen. Analysen visar på två huvudsakliga riskfaktorer, som orsakat att några skolor inte fått den positiva Problem med implementering vilket har berott på till exempel dålig samsyn, frustration kring direktiv, tidsbrist, konkurrerande förändringsarbeten Bristande ledarskap vilket tagit sig uttryck i till exempel uttalat dåligt stöd, frånvarande ledarskap, rektorsbyten Förekomsten av kränkningar i skolan % har blivit kränkta av en annan elev det senaste året 7 % har blivit kränkta av någon i personalen Friends årliga mätning visar förekomsten av kränkningar i skolan generellt och resultaten presenteras i Friendsrapporten på uppropsdagen. Det är ett mått som på kort sikt kommer att ligga på ungefär samma nivå, men på lång sikt vill vi se en minskande trend för att veta att vi är på rätt väg mot att uppnå vår vision om ett samhälle där barn och unga växer upp i trygghet och jämlikhet. 21

22 med uppdraget? på de som ska ta emot vårt stöd och utbildning alltså lärare, skolledare, ledare och föreningar inom idrotten. Det är viktigt både för att få Vi vet också att problemet med kränkningar och mobbning är stort, och därför är det viktigt att den lösning vi erbjuder når många. 87 % Nöjdkundindex NKI: Friendsskolor NKI 6 % 694 %% 6 % 6 % 94 % 694 %% Upplever du att samarbetet med Friends har lett till en postiv förändring i klimatet på er skola? NKI Friends kunder skolor och idrottsföreningar ger Friends högt betyg i den årliga kundnöjdhetsundersökningen. Kundnöjdhetsindexet bygger på tre parametrar för skola respektive idrottsföreningar, och följs från år till år. NKI: Friendsskolor 9 % 9 % 9 % 991 % % 6 % 91 9 % 91 % % Upplever du att samarbetet med Friends har bidragit till större kunskap om trygghets- och likabehandlingsfrågor? 19 % 19 % 19 % 19 % 81 % 9 % % 81 % Upplever du att samarbetet med Friends har bidragit till minskad förekomst av kränkningar på er skola? 19 % JA NEJ 4,0 Snittbetyg på Friends utbildningar 5 4,5 4 3,5 3 Programutvärdering 4 deltagare vid 205 utbildningstillfällen har besvarat Friends utvärdering av program. Resul- erbjuda bästa möjliga utbildningar. Men materialet förbättringar, något som vi arbetar vidare med i verksamheten. 894 %% 8 % 894 %% 19 % 91 % 1994 % 19 %% 91 % 15 % 81 % % % 81 % 81 % 2,5 2 1,5 22 NKI: Friendsföreningar 8 92 % % 92 % 8 92 % % % % 8 81 % 19 % 81 % % 15 % % % % 85 % 92 % 92 % Upplever du att samarbetet med Friends har lett till ökad kunskap i det förebyggande arbetet mot mobbning? 81 % 92 % 81 % Upplever du att samarbetet har lett till att föreningen utvecklat sin policy/handlingsplan för förebyggande och akut arbete mot mobbning? 85 % 81 % 85 % Upplever du att samarbetet har lett till att det sociala klimatet i föreningen har förbättrats? 15 % JA NEJ 85 % 1 5 Givande Utbildaren Kunskap Verktyg Inspiration 4,5 Betyget 4 bygger på sex parametrar. Bäst värden har vi på kunnig utbildare, givande innehåll och inspiration. 3,5 Utbildningar 3 i skolan 4,0 Trygg 2,5 idrott 4,1 Schysst 2 på nätet 3,9 1,5 Balans 1 0,5 0

23 barn antal barn som Friends mött och utbildat under vuxna utbildade utbildare utbildningstillfällen skolor 60% Sveriges 290 kommuner. 13 förskolor 50 idrottsföreningar Utveckling av effektmätningar 2014 vi använder våra resurser, både ekonomiska och andra resurser. Det kan till exempel handla om hur vi använder våra resurser på bästa sätt, för att möta för att få stöd till kärnverksamheten. En annan aspekt är administrationskostnader. Vi vet att mindre än 18 % går till administrationskostnader, men vi vill ha mer detaljerad kunskap och utveckla våra interna system för att ta så lite resurser i anspråk som möjligt. 23

24 Har Friends det som krävs För att skapa den samhällsförändring vi strävar efter, behöver vi ha kapacitet att utföra uppdraget, utveckla metoder och program utifrån evidens, och att växa. Kapaciteten gäller medarbetare, varumärke, ekonomiska resurser såväl som forskning, och arbetet pågår att utveckla övergripande mätningar som indikerar att vi håller rätt kurs mot målen. Medarbetare Medarbetarna Friends styrelse Ledningsgrupp Medarbetarna är Friends viktigaste resurs de som bär våra värderingar och genomför arbetet som tar oss närmare visionen. Vi har genomfört en medar- personalen känner sig trygg och inkluderad, det fungerar bra att ha barn och arbeta på Friends. Och ingen har blivit utsatt för kränkande behandling eller trakasserier. En självklarhet på ett sätt, men också ett tydligt tecken på att vi på Friends också lever som vi lär. Det är viktigt både för arbetsplatsen och för organisationen, där medarbetarna dagligen representerar Friends på skolor, förskolor och i idrottsföreningar. Friends styrelse är organisationens högsta beslutande organ. Styrelsen arbetar ideellt och får inget arvode för sitt styrelsearbete, förutom ordförande som erhåller kr per månad. Sara Damber, ordförande och grundare av Friends, co-founder och VD för Reach for Change Helena Anderberg, ledamot, VD Novare Academy Peter Wallenberg Jr, ledamot, ordförande Grand Group, ledamot i Investors styrelse Thomas Bodström, ledamot, advokat, författare, fd justitieminister Per Thullberg, ledamot, professor i historia, fd generaldirektör Skolverket KVINNOR 0 % Anders Liljeblad, ledamot, grundare och partner Generate Rights Representation 24 MÄN 4 Styrelse av medarbetarna upplever sig kränkt på eller utanför arbetsplatsen 94 % 81 % av medarbetarna känner sig Forskning delaktiga i utvecklingsarbetet av medarbetarna känner stor trivsel på arbetsplatsen Aktivt stöd från forskare aktiva på området är en viktig faktor för att säkerställa Friends kapacitet att utföra uppdraget. Under 2013 har vi startat två forskningsprojekt tillsammans med Stockholms universitet, inom ramen för Friends International Center Against Bullying. Professor Ann-Christin Cederberg är forskningsledare och projektansvarig. Hon har stor erfarenhet av forskning om barn i utsatta livssituationer, och har genom sin akademiska karriär alltid haft barn och unga i fokus för sin forskning.

25 Varumärke Ett starkt varumärke är en del i att föra ut våra värderingar och samla krafter i kampen mot kränkningar och mobbning. Friends har följt Kännedomen är högre bland kvinnor och också högre bland de yngre. Mer än hälften har ett positivt intryck. 25

26 Ekonomi 28 mkr omsättning milj. Sedan 2008, när Friends började rapportera sina ändamålskostander, har Friends investerat 118 miljoner kronor direkt i arbetet mot mobbning och kränkningar. Balansräkning Tillgångar Materiella anläggningstillgångar: Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager: Handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Resultaträkning Belopp i kr Verksamhetsintäkter Arvode utbildning Försäljning av varor Insamlade medel och bidrag Summa verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Inköp av handelsvaror 2 Övriga externa kostnader 4 Personalkostnader 4, 5 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 6 Summa verksamhetskostnader Verksamhetsresultat Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Årets skatt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital: Stiftelsekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld avseende andra pågående projekt Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda panter, företagsinteckning Ansvarsförbindelser Inga Inga

27 100 % Samtliga sponsorer vars avtal gick ut 2013 valde att förlänga sina avtal och fortsätta stödja Friends verksamhet. Totalt hade Friends två huvudsponsorer Swedbank, som varit med Friends sedan 2005, och Postkodlotteriet och 10 nationella sponsorer Friends har också ett partnerskap med Friends Arena, Sveriges nationalarena. Ändamålskostnader Ändamålskostanderna för Friends 2013 har varit tkr, eller 80 % av verksamhetsintäkterna. Det är pengar som gått direkt till att förebygga mobbning och kränkningar genom utbildning och opinionsbildning. Administrationskostnader Intäktsfördelning 2013 Friends har under 2013 haft tre anställda som arbetar på den administrativa avdelningen. Generalsekreterarens och chef Utbildning och utveckling lönekostnader är fördelade 20 % administrativa lönekostnader och resterande 80 % som ändamålskostnad. 2 % 9 % 14 % ARVODE UTBILDNING Samkostnader för både verksamhet och administration fördelas 80/20. De totala kostnaderna för administrationen har under året 2013 varit tkr, eller 17,7 % av verksamhetsintäkterna. 3 % FÖRSÄLJNING AV VAROR Insamlingskostnader 16 % HUVUDSPONSORER FÖRETAG ÖVRIGA ORGANISATIONER PRIVATPERSONER Den totala kostnaden för Friends insamling har under 2013 varit 901 tkr, eller 3,2 % av verksamhetsintäkterna. Stiftelsen har personal som arbetar med med att ett av stiftelsens ändamål är att arbeta med opinionsbildning. Omsättning % Friends omsättning och därigenom ekonomiska förutsättningar att arbeta med så många barn och unga som möjligt har stadigt ökat under de senaste tio åren. Med en topp just innan och en svag återhämtning efter Arvode utbildning Huvudsponsorer Intäkterna avser stiftelsens utbildningsverksamhet i skolor och idrottsföreningar. Dessa betalar endast en mindre del av de nedlagda kostnaderna då resterande kostnader skall täckas av insamlade medel. Friends huvudsponsorer är Postkodlotteriet och Swedbank, som tillsammans stod för 67 % av insamlade medel och bidrag TKR TRENDKURVA (TKR)

28 Friends skapar systemförändring skolor. Grundandet sammanföll med lagstiftningen om likabehandlingsplan och sedan dess har utvecklingen gått snabbt åt rätt håll. Men allteftersom kunskapen ökar om mobbning, kränkningar och trygghet, så får vi också en djupare för ståelse förändring för att kunna säkra de landvinningar som gjorts och för att skapa förutsättningar att gå ännu längre i strävan efter ett samhälle där barn och unga kan växa upp i trygghet och jämlikhet. 28 Så vad är systemförändring? Bill Drayton, grundare av organisationen Ashoka, har sagt att sociala entreprenörer industrin. Det stämmer bra med Friends entreprenöriella ursprung och outtröttliga drivkraft att skapa förändring. Ändra de regler som styr vårt samhälle och ideell sektor Fullt ut integrera marginaliserade befolkningsgrupper Öka antalet människor som löser sociala problem förändringar som siktar mot vår vision. Det är ett långsiktigt arbete och det tar ofta många år innan resultatet blir synligt. Här följer ett exempel på just det långsiktiga arbete, som lett till systemförändring utifrån en av som styr vårt samhälle. Ett exempel: Normkritisk pedagogik Normkritisk pedagogik är idag ett etablerat begrepp i alla sammanhang där likabehandling diskuteras. Men vad få Man kan ju inte läsa om bögar i någon historiebok. - I förstudien riktar Friends blicken mot sitt eget arbete och studien visar tydligt att även Friends förmedlade normer genom sina utbildningar. En grupp medarbetare satt ner för att diskutera resultatet och hur organisationen ska ta tag i sitt eget bidrag till problemet. Till sin hjälp hade de också Queerpedagogiskt nätverk. Här samlades experter, aktivister och akademiker och det var i den konstellationen som begreppet normkritisk Friends började det praktiska undersökande arbetet att rikta blicken mot normen, studera kraven som ställs för att ett tungt arbete, att få syn på det egna förmedlandet av normer var inte lätt men nödvändigt. För att dela med sig av insikterna och för att erbjuda ett stöd till andra i arbetet skrevs metodboken I normens öga. Där får lärare och andra som jobbar i skolan ta del av handfasta tips kring hur de kan skapa en jämlik skola. En skola för alla. Sedan dess är det mycket som hänt. Idag är normkritisk pedagogik ett etablerat begrepp och är det förhållningssätt som rekommenderas av Skolverket. Och Friends har givetvis inte varit ensamma i arbetet med att etablera begreppet. Till exempel har RFSL, RBUF, och Forum för levande historia också tagit fram intressanta material och drivit frågan framåt. Friends har genom att etablera termen bidragit till systemförändring och påverkat styrande dokumentpolicys och forskning genom att introducera ett efterfrågat perspektiv på likabehandling. Systemförändring är en lång process och det är alltid många faktorer och aktörer som måste samverka. Friends är väldigt stolta över att ha bidragit till systemförändring kring likabehandlingsfrågor i Sverige, och tacksam över att agera i ett samhälle med många goda krafter som arbetar tillsammans för djupare förståelse och ständigt förbättrade styrdokument.

Årsrapport. Effektrapport & årsredovisning 2013. friends.se

Årsrapport. Effektrapport & årsredovisning 2013. friends.se Årsrapport Effektrapport & årsredovisning 2013 friends.se 2 En bra vän ser mig när jag gömmer mig i mig själv FRIENDS HAR EN MYCKET VIKTIGT UPPGIFT. Livsviktig faktiskt, för hundra tusentals barn och unga

Läs mer

Friendsrapporten 2014

Friendsrapporten 2014 Friendsrapporten 2014 INNEHÅLL Innehåll OM RAPPORTEN 3 12 & FRIENDS TRYGGHET I SKOLAN 4 RESULTATEN I KORTHET 14 SKOLANS OTRYGGA PLATSER 5 INLEDNING 16 LÄRARNAS KUNSKAP OM MOBBNING 6 KRÄNKNINGAR I SKOLAN

Läs mer

Årsredovisning Stiftelsen Friends verksamhet år 2011

Årsredovisning Stiftelsen Friends verksamhet år 2011 Årsredovisning Stiftelsen Friends verksamhet år 2011 Innehåll Fakta om Friends 5 8 Verksamhetsberättelse 9 17 Förvaltningsberättelse 18 19 Resultat- och Balansräkning 20 22 Noter 23 29 Revisionsberättelse

Läs mer

Friends nätrapport 2015

Friends nätrapport 2015 Friends nätrapport 2015 I samarbete med: OM INNEHÅLL RAPPORTEN Innehåll 3 OM RAPPORTEN & FRIENDS 18 LIVET PÅ & UTANFÖR NÄTET HÄNGER IHOP 4 INLEDNING 20 STRATEGIER FÖR ATT HANTERA KRÄNKNINGAR & MOBBNING

Läs mer

Friends utbildningar

Friends utbildningar Friends utbildningar Innehåll Förord 3 Om Friends 4 Friends i skolan 6 Friends nätutbildningar 12 Friends i förskolan 13 Friends i idrotten 14 Kontaktuppgifter 15 2 Förord Barns rättigheter och vuxnas

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

#välkommen till verkligheten

#välkommen till verkligheten Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan Barnombudsmannen 2015 Välkommen till verkligheten är ett fördjupningsarbete som Barnombudsmannen har gjort under åren 2012 2014.

Läs mer

Ungdomsenkäten 2006 Resultat och analys

Ungdomsenkäten 2006 Resultat och analys Läget 3 Ungdomsenkäten 26 Resultat och analys Innehåll Förord...2. Sammanfattning...3 2. Inledning och bakgrund...5 3. Resultat...9 3. Bakgrundsfakta... 9 3.2 Relationer till andra... 3.3 Orättvis behandling,

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Del 1 Hej Sverige en del av skolans uppdrag 4. Del 2 Att bemöta fördomsfulla och kränkande kommentarer 10

Del 1 Hej Sverige en del av skolans uppdrag 4. Del 2 Att bemöta fördomsfulla och kränkande kommentarer 10 Lärarhandledning Innehållsförteckning Del 1 Hej Sverige en del av skolans uppdrag 4 Del 2 Att bemöta fördomsfulla och kränkande kommentarer 10 Del 3 Lärarhandledning till seriealbumet Vi ska ses igen,

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

OMSORG OM VARJE INDIVID FÖRTROENDEREDOVISNING 2014

OMSORG OM VARJE INDIVID FÖRTROENDEREDOVISNING 2014 1 OMSORG OM VARJE INDIVID FÖRTROENDEREDOVISNING 2014 Ett gott bemötande innebär att vara så trygg i sin professionalitet att man vågar vara personlig EMELIE HJELM BONIN, EN AV FRÖSUNDAS 206 VERKSAMHETSCHEFER

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Självklart! Det handlar om rättigheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer

Citat från arbetet med Värdegrundsboken

Citat från arbetet med Värdegrundsboken Värdegrundsboken Mars 2015, 5,000 ex För att kunna förändra något, behöver jag börja med mig själv. För att kunna förändra en helhet behöver jag börja med en liten del. Förändring startar med insikt. Insikt

Läs mer

RASISMEN I SKOLAN. - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan

RASISMEN I SKOLAN. - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan RASISMEN I SKOLAN - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan En enkätundersökning genomförd av Ungdom Mot Rasism 2010 1. Sammanfattning Det är fyra år sedan regeringen antog lagförslaget

Läs mer

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder,

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning Lärande miljöer.........................................

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning Innehåll Generalsekreteraren har ordet 3 Vår definition av hållbar utveckling 5 Om rapporten 6 Viktiga händelser under 7 Rädda Barnen i ett nötskal 8 Vår omvärld 10 De viktigaste

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 KFUM KISTA UNGDOMSGÅRD. Bromma KFUM Box 1104 164 22 Kista 08-7526456 bromma.kfum.se

Verksamhetsplan 2014 KFUM KISTA UNGDOMSGÅRD. Bromma KFUM Box 1104 164 22 Kista 08-7526456 bromma.kfum.se Verksamhetsplan 2014 KFUM KISTA UNGDOMSGÅRD Bromma KFUM Box 1104 164 22 Kista 08-7526456 bromma.kfum.se I vår verksamhetsplan hittar du information om vårt uppdrag, resurser, hur vi lever upp till intressenternas

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:1. Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:1. Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling Kvalitetsgranskning Rapport 2010:1 Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling Skolinspektionens rapport 2010:1 Diarienummer 40-2009:1745 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

Effektrapport 2013. Stiftelsen Teskedsorden. Org nr 802425-9361

Effektrapport 2013. Stiftelsen Teskedsorden. Org nr 802425-9361 Effektrapport 2013 Stiftelsen Teskedsorden Org nr 802425-9361 Ramverk för rapportering Teskedsordens uppdrag är att arbeta för ökad tolerans och respekt människor emellan. Verksamheten riktar sig främst

Läs mer

En utvärdering av projektet. 101 tillsammans. ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter.

En utvärdering av projektet. 101 tillsammans. ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter. En utvärdering av projektet 101 tillsammans ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter Anna Tulin Brett INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 5 Utvärderingens utgångspunkter

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Rektor. möjligheternas chefsjobb

Rektor. möjligheternas chefsjobb Rektor möjligheternas chefsjobb Förord Den här idéskriften ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med syfte att uppmärksamma rektorsuppdragets många möjligheter och sprida inspirerande exempel.

Läs mer

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR HELA SKOLAN ELEVER LÄRARE VAKTMÄSTARE BoU-FÖRVALTNING YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG ELEVHÄLSA FÖRÄLDRAR REKTOR - guide till hälsofrämjande skolutveckling Ett material framtaget av Folkhälsocentrum Landstinget

Läs mer