Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling "Likabehandlingsplan" Åkerö skola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling "Likabehandlingsplan" Åkerö skola 7-9 2014"

Transkript

1 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling "Likabehandlingsplan" Åkerö skola LEKSANDS KOMMUN

2 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BEGREPPSFÖRKLARING... 3 RUTINER FÖR HUR SKOLAN ARBETAR FÖR ATT UPPTÄCKA, ÅTGÄRDA OCH FÖLJA UPP KRÄNKNINGAR, TRAKASSERIER OCH DISKRIMINERING... 5 SKOLANS FRÄMJANDE ARBETE... 7 SKOLANS FÖREBYGGANDE ARBETE... 7 MEDVERKAN OCH FÖRANKRING... 7 KARTLÄGGNING... 7 ANALYS:... 8 MÅL/ÅTGÄRDER... 8 ÅTGÄRDER... 8 KOMPETENSUTVECKLING... 9 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

3 Inledning Skolan har ett särskilt ansvar att skydda barn och elever mot diskriminering och kränkande behandling. Skolan har en skyldighet att arbeta aktivt för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det handlar om att upptäcka, utreda, åtgärda samt förebygga. I april 2006 trädde lagen mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i kraft. Med lagen får elever ett rättsskydd, likvärdigt det skydd som finns för skolans anställda. Från den 1 januari 2009 finns bestämmelser om detta i skollagen, i diskrimineringslagen och i arbetsmiljölagen Skolan ska varje år upprätta två planer: - en likabehandlingsplan med en beskrivning av verksamhetens främjande arbete, det förebyggande och arbetet med åtgärder. - en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vi har fört samman dessa planer till en plan. Syftet med planen är att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller funktionshinder samt förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsarbete handlar om att skapa en skolmiljö fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Det handlar också om att förverkliga FN:s barnkonvention i skolan. Vision Åkerö skola skall vara en plats där alla skall känna trygghet och bli accepterad för den man är. Begreppsförklaring Diskriminering av individer eller grupper innebär ett svek mot principen om likabehandling. Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever. Det ska ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder). Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Direkt diskriminering är att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan. Om man behandlar alla lika, kan det vara ett exempel på indirekt diskriminering. Exempel på detta är när alla elever serveras samma mat även om vissa elever behöver annan mat på grund av religiösa skäl. Kränkande behandling Gemensamt för kränkande behandling och trakasserier är att det handlar om uppträdande som kränker en persons värdighet. Kränkande behandling kan ta sig många olika uttryck, vara mer eller mindre uppenbar och förekomma i många olika sammanhang. De kan vara synliga och handfasta likväl som dolda och subtila. De kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera, t ex mellan barn, vuxen-vuxen, men också mellan barnvuxen och vuxen-barn. Kränkningar är ofta ett uttryck för maktutövning och förtryck. Det är viktigt att utgå från hur den som upplever att den har blivit kränkt känner och ta detta på allvar. Kränkningar kan vara fysiska (slag, knuffar) eller verbala (hot, svordomar, öknamn). De kan också vara psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer) eller vara texter och bilder (teckningar, lappar, sms, mms, fotografier och meddelanden på olika webbplatser). Kränkningar kan också vara att bli utsatt för ironiska kommentarer (sänkningar), utfrysning eller rykten. 3

4 Trakasserier innebär ett handlande som kränker någons värdighet (en kränkning) och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Kränkningar och trakasserier kan ske på olika sätt. De kan vara mer eller mindre allvarliga. De kan också vara medvetna eller omedvetna. Det är den som blir utsatt som avgör om den blivit kränkt eller trakasserad. Ibland kan det handla om att någon skojar med någon annan och på det viset kränker den andra personen. Avsikten var inte att kränka men den som blev utsatt kände det så. Det är viktigt att komma ihåg att även den jag skojar med ska tycka att det är skoj, annars är det inte okej. Mobbning är en form av kränkande behandling som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet eller med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. Diskrimineringsgrunderna Det är förbjudet att diskriminera någon på grund av Kön Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionshinder Sexuell läggning Könsöverskridande identitet eller uttryck Ålder 4

5 Rutiner för hur skolan arbetar för att upptäcka, åtgärda och följa upp kränkningar, trakasserier och diskriminering Varje år uppmärksammas likabehandlingsarbetet då en kartläggning görs av de problemområden vi har. Denna kartläggning ligger till grund för de åtgärder vi ämnar vidta för att motverka kränkningar, trakasserier och diskriminering. All personal på skolan får information om vårt arbete och innehållet i vår likabehandlingsplan årligen. Rutiner när kränkningar, trakasserier eller diskriminering upptäcks: Vad gör jag när jag upptäcker någon elev som blir kränkt, trakasserad eller diskriminerad av någon annan elev på skolan? Vuxna: Alla vuxna på Åkerö skola är skyldiga att reagera mot kränkningar, trakasserier och diskriminering. Med alla vuxna menas även kök, städ och vaktmästeri. I Skollagen står att vi har skyldighet att utreda om vi får kännedom om att barn har blivit utsatt för kränkande behandling. Vi ska också förhindra kränkande behandling, trakasserier och diskriminering genom att arbeta förebyggande. När du ser agera, stoppa, markera Det här är inte OK. Meddela mentor eller klasslärare. Hjälper inte det kontakta Trygghetsteamet. Skolans personal följer nedanstående rutiner För dokumentation används rapportbladen som finns på mappen Trygghetsteamet på Ikonen Åkerö 7-9 fd Gökboet. Upptäckaren Hanterar akut läge. Påbörjar utredning och dokumentation. Informerar rektor. Lämnar över till mentor(er). Mentor(er) Tar över från upptäckaren. Försäkrar sig om att rektorn är informerad. Fortsätter utredning och dokumentation. Lämna slutfört (eller vilande) ärende till rektorn. Rektorn Informeras om startad utredning. Informeras om slutförd utredning med dokumentation. Meddelar huvudmannen. Sparar dokumentationen. Trygghetsteamet Kopplas in vid mobbning eller allvarlig kränkning. Kopplas in av rektorn eller vid akuta lägen av upptäckare/mentor. Utreder och dokumenterar. Meddelar slutförd utredning till rektorn med dokumentation. Spara kopior på utredningen. Elever: Om du som elev blir utsatt för kränkande behandling/trakasserier är det viktigt att berätta. I första hand genom att tydligt tala om att det som görs eller sägs inte är okej. Fortsätter detta trots din markering ska du berätta för någon vuxen på skolan eller förälder eller annan vuxen som du har förtroende för. Det blir aldrig bättre av att man väntar. Tänk på att det finns vuxna på skolan som är särskilt kunniga inom detta område t ex kurator, skolsköterska eller Trygghetsteam. Om du som elev ser någon annan bli utsatt är det viktigt att agera. Du kan direkt gå in och försöka stoppa det som sker. Du kan också informera lärare eller skolledning. Givetvis kan du också prata med dina föräldrar som kontaktar skolan. När du ser- agera, stoppa markera Det här är inte OK. Berätta för en lärare, förälder eller annan vuxen på skolan. Förälder: Om du som förälder får veta att ditt barn eller någon annans barn blir utsatt ta genast kontakt med skolan, lärare, elevhälsan eller skolledningen. Det kan vara svårt att upptäcka att ens barn är utsatt eftersom det är svårt för dem att berätta, men det finns andra tecken man kan se. 5

6 Vad gör jag när jag upptäcker någon elev som blir kränkt, trakasserad eller diskriminerad av någon vuxen på skolan Elev: Om en elev känner sig kränkt av någon vuxen på skolan ska detta tas på extra stort allvar då eleven kan anses stå i beroendeställning till den vuxne. Berätta: Eleven ska berätta det för någon annan vuxen på skolan, t ex lärare eller kurator, som i sin tur informerar rektor. Om en lärare kränker en elev eller tvärtom, är skolledningen ansvarig för utredning av ärendet. Vuxen: Vuxen på skolan som märker att en annan vuxen på skolan kränker eller diskriminerar en elev ingriper direkt. Rektor informeras alltid om det inträffade. Rektor informeras också vid misstanke om att personal kränker elev. Rektor inleder därefter en utredning kring händelsen. Förälder: Om förälder upplever att personal kränker ett barn/en elev uppmanas föräldern att kontakta rektor. Rektor inleder då en utredning av det inträffade. Dokumentation Alla fall av trakasserier eller kränkande behandling dokumenteras på särskild blankett, kommunens blankett för kränkande särbehandling. Vid behov skrivs åtgärdsprogram. Vårt Trygghetsteam utreder på uppdrag av skolledningen trakasserier och kränkande behandling från en elev till annan elev. Teamets uppgift är att snabbt få stopp på det som kommit till deras kännedom. Trygghetsteamet träffas vid behov för att stämma av hur arbetet fortskrider. Åkerö skolas Trygghetsteam består av: Berit Astvik-Green Catarina Bondin Erkers Finn Jensen Mikael Dannvik 6

7 Skolans främjande arbete Vi jobbar för att förstärka positiva sidor i verksamheten och ge förutsättningar för likabehandling. Värdegrundsarbetet ska vara en naturlig del av vardagsarbetet där vi eftersträvar ett professionellt förhållningssätt och ett gott bemötande. Vårt mål är att utveckla en god lärandemiljö där eleverna kan utvecklas tryggt. Arbetslaget ska vara en naturlig bas i det hälsofrämjande arbetet och klimatet bland eleverna tar upp på konferenserna. Alla elever ska vara allas ansvar. Inför organisationsförändringar ska vi sträva efter att gruppera elever så att det gynnar lärandet och skapar trygghet i systemet. Hälsosamtal genomförs i årskurs 8. Eleverna deltar i arbetsmiljöarbetet genom att göra arbetsmiljökontroll inför skyddsrond. Vi har skyddsombud bland personalen och eleverna I skolans brukarråd är föräldrarna involverade i hälsofrämjande frågor. Skolans förebyggande arbete En kartläggning görs över våra problemområden och åtgärder vidtas utefter den. Detta blir vår plan för arbetet under året. Personalen ansvarar för tillsyn under rasterna. Bussvakten har ansvar för tillsyn vid busshållplatsen. Klass- och elevråd är viktiga forum där elever kan ta upp och fånga upp eventuella problem. Under de första dagarna efter sommarlovet ska stort fokus läggas på teambildningsövningar för att stärka samhörighet och vi-känsla. Skoltempen genomförs 3 ggr/läsår för att mäta trivseln i skolan bland eleverna. Skolans Trygghetsteam träffas vid behov. Medverkan och förankring Under höstterminen görs en kartläggning och nulägesanalys. Under början av höstterminen görs en plan över vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra, t e x ordningsreglerna. Planen förankras hos elever, personal och föräldrar. Brukarrådet och elevrådet bidrar genom att delta aktivt i arbetet med likabehandlingsplanen. Nulägesanalys Kartläggning Underlaget kommer från den kartläggning som alla klasser gjort av de områden på skolan där någon form av kränkande behandling kan ske och genom samtal om trivsel, respekt och mobbning och genom skoltempen. Vi har ställt två frågor till eleverna: Var på skolan/skolområdet samt busshållplats finns det störst risk att bli utsatt för kränkningar? Vilka former av kränkningar har du sett eller hört under skoldagen? Svarsfrekvens140/194. Svar på fråga 1: 7

8 De ställen som är mest omnämnda är följande: Cafeterian, korridoren, skolgården, klassrummet 58 Busshållplatsen/bussen 53 Omklädningsrummet/duschen 17 Till och från och i matsalen 10 För övrigt ges exempel på andra ställen där det inte finns vuxna så ofta, såsom högstadiepersonalens parkering, högstadiets cykelställ och vid musiksalen/syslöjden. Svar på fråga 2: 89 elever svarar att de inte hört eller sett någonting. Några uttrycker att de hört och sett händelser som skulle kunna betecknas som kränkande, men menar att det är på skoj eller lek. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det ges exempel på att det förekommer många verbala kränkningar, glåpord av varierande slag, hot, svordomar och öknamn. Men det ges även exempel på fysiska uppträdande som slag, knuffar, spottning, blickar, utfrysning m.m. samt exempel på hur mobilen och sociala medier används för att trakassera och kränka andra. Analys I skolan, ute och inne: Vi vuxna har blivit mer medvetna om de ställen där kränkande behandling ofta sker och därför ska vi röra oss oftare där under våra rastvakter. Vi behöver bli tydligare med vilka konsekvenserna blir när man bryter mot skolans ordningsregler. Busshållplats: Vissa skoldagar är det ett stort antal elever som ska åka hem med samma buss. Då behövs bussvakt. Det kan vara svårt för bussvakten att hinna ut till bussen. Idrotten: I dusch och omklädningsrum har vi vuxna inte den självklara rätten att vara. För många elever är det en utlämnande situation att duscha och byta om. Mål För att öka tryggheten för alla på vår skola ska - det finnas vuxna bland eleverna på raster. - busshållplatsen bemannas efter behov. - rastvakterna röra sig där kränkningar/trakasserier förekommer. - likabehandlingsplanen vara känd och förankrad bland personal, elever och föräldrar. - vi ska öka tryggheten för alla på skolan. - tydliga ordningsregler och konsekvenser. Åtgärder Allmänt: - Ordningsregler ska arbetas fram på personalmöten elevråd och klassråd och förankras i brukarrådet och föräldragruppen. - Konsekvenserna vid brott mot ordningsreglerna bör förankras hos alla. - Trygghetsteamet och dess arbetsuppgift ska vara känt av alla på skolan. - Vi ska ett par gånger per termin göra trivselutvärderingar t ex Skoltemp. 8

9 I skolan, inne och ute - Vi ska ha ett tydligt rastvaktsschema. - Vi som har rastvakt ska röra oss inne och ute enligt den kartläggning som har gjorts. - Vikarier ska enkelt kunna sätta sig in i vad rastvakt innebär. - Elevskyddsombud ska väljas varje år av elevrådet. Busshållplatsen Vi ska ha vuxna som bussvakter. Det ska vara lätt för en vikarie att ta reda på både tider och arbetsuppgifter. Idrotten, dusch och omklädningsrum Vi måste föra en öppen diskussion om hur vi tillsammans ska hantera denna, för eleverna, känsliga situation. Se till att alla fyra omklädningsrummen används för att minska elevantalet i varje omklädningsrum. Lägga ett schema för att minska risken för klasskrockar. Vi behöver tidigt lära eleverna hur man agerar i omklädningsrummen. Främlingsfientlighet/rasism Föra diskussioner med eleverna angående allas lika värde. Kompetensutveckling Trygghetsteamet ska när tillfälle erbjuds gå på fortbildning för sitt uppdrag. Elevskyddsombuden ska få utbildning i sina uppdrag. 9

10 Uppföljning och utvärdering Ny årlig kartläggning ska genomföras under höstterminen. Utvärdering ska ske på vårterminens utvärderingsdagar och redovisas i skolans kvalitetsredovisning. Senast den 1/10 ska likabehandlingsplanen vara reviderad och klar. Åkerö skola den Johan Nilsson, rektor För elevrådet För brukarrådet 10

11 11

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING utifrån diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen(2010:800) Stenhamreskolan F-6 Gäller läsåret 12/13 Antagen ljusdal.se Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning...

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning... Backa skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 1 Innehåll Till dig som elev... 3 Till dig som förälder... 3 Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

Plan för likabehandling

Plan för likabehandling Utbildningsförvaltningen 2013-08-02 Nälstaskolan Version 13L Plan för likabehandling Läsåret 2013 2014 Nälstaskolans plan mot kränkande behandling för skolan och fritidshemmet. Innehåll Innehåll... 2 Inledning...

Läs mer

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vision 3. Resurser för likabehandlingsarbete 4. Begrepp och definitioner 5. Utvärdering av

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret 2014-2015 Stenbocksskolan/Skolområde Syd År 2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-06-13 Vision: På Stenbocksskolan ska alla känna sig trygga och

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012

Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012 Barn- och utbildningsförvaltningen Österleds rektorsområde Vretskolan DATUM 21 juni 2011 SIDA 1 (27) Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012 Vretskolan Österleds rektorsområde Innehåll A. ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014

Likabehandlingsplan 2013-2014 Likabehandlingsplan 2013-2014 mot diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling Ängskolan 7-9 skola Justerad 2014 01 08 Innehåll 1. Beskrivning av Ängskolan 2. Trygghetsgruppen 3. Ansvarsfördelning

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Stodeneskolan inklusive fritidshemmen

Likabehandlingsplan för. Stodeneskolan inklusive fritidshemmen Likabehandlingsplan för Stodeneskolan inklusive fritidshemmen Läsåret 2011-2012 1 Plan för likabehandling vid Stodeneskolan / fritidshemmen Bakgrund Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Midgårds skola och fritidshem 2014/2015

Likabehandlingsplan. för. Midgårds skola och fritidshem 2014/2015 Datum 2014-11-13 Sida 1/15 Likabehandlingsplan för Midgårds skola och fritidshem 2014/2015 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50 26 E-post info@svalov.se

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016 Trygghet, ansvar och respekt på Järvenskolan 2015/2016 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon:

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan Brynäs-Nynäs skolenhet Gävle Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan 2 Innehållsförteckning Vår vision sid 3 Våra styrdokument sid 4 Definition

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28. LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28. LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28 LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier Innehåll: Inledning - lagrum, definitioner... 3 Kommunens övergripande målsättning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer