Likabehandlingsplan. Lycée Français Saint Louis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan. Lycée Français Saint Louis"

Transkript

1 Uppdaterad: Likabehandlingsplan Det här är en likabehandlingsplan för alla barn på Skolan och förskolan Lycée Français Saint Louis samt fritids Saint Louis. Den omfattar arbetet för likabehandling samt arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Lycée Français Saint Louis

2 Innehå llsfö rteckning Gemensamt för stiftelsen Lycée Français Saint Louis 1. Vår vision 2. Lagar och styrdokument 3. Definitioner 4. Ansvarsfördelning 5. Förankring av likabehandlingsplanen 6. Uppföljning och utvärdering 7. Kartläggning och analys 8. Skolans främjande och förebyggande arbete 9. Åtgärder och handlingsplaner vid: - Diskriminering - Trakasserier och kränkande behandling - Mobbning 2

3 1. Vår vision Vi är en internationell verksamhet som utgör en naturlig mötesplats för barn/elever och personal från världens alla hörn med vitt skilda ursprung och levnadshistorier. Alla barn/elever har samma rätt att bemötas med respekt, att få ta del av utbildningen samt att få utvecklas som individer i trygghet, harmoni och glädje. All personal och alla barn/elever skall arbeta aktivt utifrån ett stödjande elevklimat på skolan för att förhindra alla former av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Varje tendens till kränkande behandling av något slag skall resultera i en reaktion. Vår vision är att ingen ska känna sig otrygg eller utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling inom stiftelsen Lycée Français Saint Louis. 2. Lagar och styrdokument Diskrimineringslagen (2008:567) Lagen trädde i kraft 1 januari 2009 och har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett: kön könsöverskridande identitet etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning funktionshinder sexuell läggning ålder Skollagen (SFS 2010:800) 1 Kap. 2 Lagen trädde i kraft 1 juli 2011 och redogör för bestämmelser med syfte att motverka kränkande behandling av barn och elever. Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan 1. främja jämställdhet mellan könen samt 2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden. Arbetsmiljölagen (detta gäller ej förskolan) I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Elever i skolan ses i Sverige som arbetstagare. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet. Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Se även Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd beträffande psykiska och sociala aspekter på Arbetsmiljön (AFS 1980:14) samt kränkande särbehandling (AFS 1993:17). 3

4 Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) Läroplanen trädde i kraft från och med höstterminen Lgr 11 beskriver skolans värdegrund samt demokratiuppdrag, till exempel elevers rätt till inflytande samt att skolan ska arbeta för att motverka tendenser till diskriminering och annan kränkande behandling samt att skolan ska vara en plats där alla kan känna sig trygga och lika behandlade. Skolor och fritidshem är skyldiga att upprätta och årligen revidera planer för likabehandling och mot kränkande behandling. Vi har valt att sammanställa dessa till en gemensam plan. 3. Definitioner Diskriminering Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt av personal på förskolan/skolan/fritids eller av systemet på förskolan/skolan/fritids, på grund av någon av diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning samt ålder. Ett exempel på en diskriminering kan vara att ett barn eller en elev behandlas annorlunda på grund av barnets/elevens ursprung. Då diskriminering handlar om missgynnande förutsätter detta någon form av makt hos den som utför diskrimineringen. I verksamheten är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse utan det benämns då som trakasserier (se nedan). Direkt diskriminering Det är en direkt diskriminering när ett barn eller en elev missgynnas och att det har en direkt koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Indirekt diskriminering Indirekt diskriminering är det som sker när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar ett barn eller en elev på grund av någon av diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsgrunderna Det finns sju diskrimineringsgrunder enligt Svensk lagstiftning. Kön: vårt fysiska kön det vill säga om vi är kvinna eller man. Könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger utryck för att tillhöra ett annat kön än sitt fysiska. Etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Religion eller annan trosuppfattning: vår religiösa eller ickereligiösa tro (Lagen gäller dock inte politisk uppfattning). Funktionshinder: att någon har varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av sin funktionsförmåga. Sexuell läggning: att någon har en homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Ålder: att bli diskriminerad på grund av hur gammal eller ung personen är. 4

5 Trakasserier Uppträdande av ett barn eller en elev som kränker ett annat barn eller en annan elevs värdighet och som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning samt ålder. Om någon ur personalen utsätter ett barn eller en elev för trakasserier benämns det som diskriminering (se ovan). Sexuella trakasserier Sexuella trakasserier är när någon kränker en person med ett sexuellt beteende. Det kan till exempel vara att ett barn eller en elev tar på ett annat barn eller en annan elev på ett sätt som de inte tycker om eller som inte är ok. Att ge kränkande sexuella kommentarer. Att någon skickar meddelanden om sex på ett sätt som personen inte gillar via till exempel sms, chatt eller mejl. Att någon tar bilder på någon och sedan sprider dem på ett sätt som inte är önskat eller ok, eller att någon sprider sexuella rykten. Kränkande behandling Uppträdanden som kränker ett barns eller en elevs värdighet och integritet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. En kränkande behandling kan till exempel vara att ignorera någon, att säga nedvärderande kommentarer, att inför en stor grupp förminska en person, att sprida rykten, eller fysiska så som knuffar, slag och sparkar. Både personal, barn och elever kan göra sig skyldiga till kränkande behandling. Det är den som blir utsatt som bestämmer vad som känns kränkande. Mobbning Definitionen på mobbning är att ett barn eller en elev utsätts för upprepade kränkningar, negativa handlingar, av någon eller några vars avsikt är att tillfoga skada eller obehag. Det råder en obalans i makt mellan den/de som mobbar och den/de som utsätts för mobbning. Både mobbning, trakasserier och kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera personer. De kan vara synliga och direkta eller dolda och subtila. De kan till exempel handla om ryktesspridning och förlöjligande men även fysiskt våld: fysiska (sparkar, slag och knuffar med mera) verbala (hot, svordomar, öknamn, retas) psykosociala (utfrysning, grimaser, blickar, suckar, ignorering eller att alla går när någon kommer) texter och bilder (teckningar, lappar, sms, mms, fotografier och meddelande på olika sociala medier). 5

6 4. Ansvarsfördelning Rektor har huvudansvar för skolan, förskolechefen har huvudansvar för förskolan och fritidschefen har huvudansvaret för fritids. Det är deras ansvar enligt lag och förarbeten att: Årligen upprätta, utvärdera och revidera likabehandlingsplanen i samarbete med personal, barn, elever samt vårdnadshavare. Se till att all personal, alla barn/elever och vårdnadshavare känner till att diskriminering och kränkande behandling inte är tillåten på förskolan, skolan eller fritids. Se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns/elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller funktionshinder. Se till att deras verksamhet fullföljer de mål som satts upp. Om förskolan, skolan eller fritids får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande behandling förekommer, se till att åtgärder vidtas och att utredning och uppföljning genomförs. Elevhälsoteamet (EHT) EHT betyder Elevhälsoteam och består av: Ordförande som är Huvudrektor, Rektorn för låg och mellanstadiet, Svensk studierektor, CPE, Ansvarig för fritids, Kurator, Psykolog, Specialpedagoger samt Skolsköterska. EHT har ansvar för att: åtgärder vidtas då diskriminering eller annan kränkande behandling misstänkts/anmäls/upptäcks. dokumentera misstänkt/anmäld/upptäckt diskriminering och annan kränkande behandling och de åtgärder som vidtas. Bevaka och utreda fall av diskriminering och annan kränkande behandling tillsammans med berörd personal, samt följa upp. All personal All personal ansvar för att: följa likabehandlingsplanen ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar genom sin undervisning/verksamhet och sträva efter likabehandling. se till att åtgärder vidtas då diskriminering eller annan kränkande behandling misstänkts/anmäls/upptäcks. Anmäla samt förmedla misstänkt/upptäckt diskriminering och annan kränkande behandling och de åtgärder som vidtagits till EHT teamet. Bevaka och utreda fall av diskriminering och annan kränkande behandling tillsammans med EHT teamet, om den enskilda läraren/personalen är berörd, samt följa upp. Elever Alla barn/elever bör: Påtala diskriminering och annan kränkande behandling som förekommer på skolan till någon personal eller förälder som i sin tur kan kontakta kurator eller någon i EHT som kan vidta åtgärder. 6

7 5. Förankring och uppdatering av likabehandlingsplanen Förankring hos elever, personal och vårdnadshavare samt upprättande av ny plan. Likabehandlingsplanen förankras hos eleverna av klassföreståndare både muntligt och skriftligt. Likabehandlingsplanen skall delges samtliga nyanställda och finnas på skolans hemsida. Eleverna arbetar med Likabehandlingsplanen som ett förebyggande arbete under temaveckan som ligger i slutet av höstterminen. Där diskuteras både den och resultatet av kartläggningen som genomförts i början av oktober varje år, klassrepresentanterna samlar därefter in allas synpunkter på hur eleverna själva vill att skolan ska arbeta med och mot diskriminering och kränkande behandling och vidarebefordrar detta till kuratorn. Kuratorn sammanställer alla förslag som sedan röstas igenom på elevrådet. Därefter sker möten med olika lärargrupper för deras förslag på revidering. Beslut om gällande Likabehandlingsplan tas av skolkonferensen i början av vårterminen varje läsår. Målet är att Likabehandlingsplanen ska bli VÅR, hela skolans Likabehandlingsplan. Alla måste bli delaktiga, både för att skapa ett engagemang men också för den legitimitet som behövs för att kunna göra den levande och hållbar. 6. Uppföljning och utvärdering Utvärdering av föregående års likabehandlingsplan Både skolan och förskolan har det här året Ht 2013-Vt 2014 lagt ner mycket arbete på att försöka göra alla delaktiga i arbetet för likabehandling samt mot diskriminering och kränkande behandling. Detta arbete har sedan legat till grund för årets Likabehandlingsplan. Förbättringsåtgärder 2013/14 All personal på skolan samt fritids ska få kunskap om vilka lagar som gäller angående kränkande behandling samt diskriminering och vad de innebär. Att alla får kännedom om likabehandlingsplanen som även innehåller en handlingsplan för hur det ska hanteras om det inträffar. Ansvarig: Hur: Skolledningen. All personal på skolan ska få information om vad kränkning samt diskriminering är för något genom föreläsningar samt skriva under ett dokument och därmed intyga att de tagit del av informationen. Åtgärdat: Vid flera tillfällen under läsåret Utvärdering: Delvis genomfört. All personal har erhållit information om vad kränkning samt diskriminering är för något genom föreläsningar av Friends men inget dokument har skrivits på. Föreläsningarna var uppskattade och kommer att fortsätta även Det sker en diskussion angående dokumentet. 7

8 Att skapa en gemensam värdegrund. Ansvarig: Skolledningen, ansvarig lärare samt kurator. Hur: Vi ska välja ett antal värdeord som tillsammans skapar Lycée Français Saint Louis gemensamma värdegrund. Åtgärdat: Temaveckan i november Utvärdering: Ej genomfört. Målet var inte tydligt förankrat i hela personalgruppen och kunde därmed inte genomföras. Målet flyttas fram till november 2014 och förändras till att diskutera ett antal värdeord. Göra en grundlig kartläggning som visar på vilka områden vi behöver utveckla och kanske förändra för att skapa trygghet. Ansvarig: Friends, skolledningen samt ansvarig lärare. Hur: I samarbete med Friends som har en webbenkät på nätet som vi fyller i och de sedan sammanställer. Åtgärdat: I början av oktober, återkommande varje år. Utvärdering: Genomfört. Skapa en gemensam likabehandlingsplan mot kränkande behandling som vi alla kan vara delaktiga i och som tar upp vilka åtgärder vi måste vidta samt hur detta ska följas upp. Ansvarig: All personal men framförallt ansvarig lärare, ledning samt kurator. Hur: Diskussioner, gruppövningar, elevråd samt egna initiativ. Åtgärdat: Kontinuerligt under hösten 2013, men framförallt under temaveckan i november. Utvärdering: Genomfört. Personalen har diskuterat i grupper, eleverna har haft grupparbeten i sina klasser utifrån resultatet på enkäten, det har skapats en värdegrundsgrupp som diskuterar Likabehandlingsplanen och dess värden där föräldrar, ledning, förskola, fritids, grundskola, skyddsombud och kurator är representerade. All personal måste bli delaktig i arbetet för att kunna handla utifrån det som står i likabehandlingsplanen. Ansvarig: Alla. Hur: Information, diskussioner och gruppövningar. Åtgärdat: Kontinuerligt under året. Utvärdering: Genomfört. Friends har haft en studiedag med all personal där de gick igenom Likabehandlingsplanen samt arbetade i olika grupper där personalen diskuterade tre frågeställningar: 1. Hur ska vi engagera eleverna; 2. Hur ska vi revidera planen varje år samt 3. Hur skulle ni vilja arbeta förebyggande mot mobbning och kränkande behandling? 8

9 Det blev otroligt givande diskussioner och många förslag finns med i vårt främjande och förebyggande arbete, men framförallt fick alla en bredare kunskap och medvetenhet om Likabehandlingsplanen och dess innehåll. För att alla elever ska känna sig trygga krävs ett forum där de kan ta upp problem. Ansvarig: Klassföreståndare. Hur: Detta forum är i samtal med klassföreståndare i alla klasser där bl.a. trivsel, klassklimat, utsatthet, diskuteras kontinuerligt. Åtgärdat: Kontinuerligt under året. Utvärdering: Genomfört. 7. Kartläggning och analys Målet med kartläggningen är att så tidigt som möjligt få vetskap om förekomsten av diskriminering och annan kränkande behandling för att kunna utforma relevanta åtgärder. Under läsåret har vi gjort en kartläggning med hjälp av Friends som visar på flera områden vi behöver arbeta vidare på. Här presenteras endast en sammanfattning av denna kartläggning. Kränkningar; 41 % av eleverna i årskurs CM1 och CM2 och 21 % av eleverna i årskurs 6ième - 3ième upplever att de har blivit trakasserade av andra elever. De var 17 % bland eleverna i CM1 och CM2 och 12 % i 6ième - 3ième som ansåg att detta hände ofta. Sexuella trakasserier; det är 12 % av eleverna i årskurs 6ième - 3ième som upplever att de blivit utsatt för sexuella trakasserier av andra elever i skolan. Kränkningar och trakasserier från personal; 18 % av eleverna i årskurs CM1 och CM2 och 10 % av eleverna i årskurs 6ième - 3ième upplever att de har blivit trakasserade eller kränkta av någon av personalen på skolan. Diskriminering: Det finns elever som känner sig diskriminerade, alla de sju diskrimineringsgrunderna finns representerade men genus, sexualitet och etnicitet hade det högsta värdet. Trygghet: Det finns flera studenter som känner sig osäkra, särskilt på toaletter, i omklädningsrum, på nätet och i korridorerna men resultatet ser olika ut i olika åldrar. Eleverna i årskurs CM1 och CM2 känner sig mest osäkra på nätet (21 %) på toaletterna (18 %), i korridorerna (15 %), till och från skolan och omklädningsrum (8 %). Medan eleverna i årskurs 6ième - 3ième tycker att omklädningsrummen är mest osäkra (15 %) toaletterna (12 %), internet (11 %) och i korridorerna (10 %). 1. Toaletter 2. Internet 3. Omklädningsrum 4. Korridorerna 9

10 Flertalet elever i varje årskurs kände inte till vad som står i Likabehandlingsplanen eller är säkra på vad det är. Ett stort antal elever upplevde att de inte hade någon vuxen att prata med. Förbättringsåtgärder Kartläggningen visar att det finns elever som upplever att både kränkningar och sexuella trakasserier förekommer. Att skapa en större medvetenhet om detta i personalgruppen är därför ett viktigt första steg för att de i sin tur ska kunna förmedla informationen samt diskutera detta med eleverna. Mål: Skapa medvetenhet. Åtgärder: Information om Likabehandlingsplanen samt relevant svensk lagstiftning. Tidpunkt: Så fort revideringen av Likabehandlingsplanen är färdigställd. Ansvar: Ledningen. För att arbeta förebyggande med kränkningar och sexuella trakasserier ska vi i år skapa en struktur för kill-och tjejgrupper i 5iéme och 3iéme. Mål: Skapa ett forum där eleverna kan diskutera och skapa sig en förståelse för vad kränkningar och sexuella trakasserier är. Åtgärder: Boka in kill- och tjejgrupper i 5iéme och 3iéme. Tidpunkt: Ett tillfälle under hösten och ett tillfälle på våren. Ansvar: Ledningen För att skapa en verksamhet där alla känner sig trygga och som bygger på en ömsesidig respekt för varandra är grunden att veta vad respekt betyder. Därför ska vi skapa en gemensam värdegrund, där vi alla diskuterar vad ett antal värdeord betyder. Därefter ska denna diskussion inleda varje läsår så att vi alla förstår varandras betydelse. Mål: Målet är att skapa en gemensam värdegrund. Åtgärder: Gå igenom vad ett antal värdeord betyder till exempel kränkning, mobbning makt och respekt. Tidpunkt: Temaveckan i november Ansvar: Ledningen. På skolgården är det många barn och elever samlade vilket gör att det uppstår konflikter. Flera elever upplever att när dessa konflikter inte klaras upp skapas större konflikter som sedan blir till kränkningar och ibland utvecklas till mobbning. Det var 41 % av eleverna i mellanstadiet och 21 % i högstadiet som kände sig kränkta av andra elever förra året. Forskning visar att något som verkligen gör skillnad när det gäller att minska kränkningar och konflikter mellan elever är när all personal alltid agerar samt att de agerar likadant. För att göra detta möjligt vill vi utbilda all personal i medling, med en djupare utbildning i konflikthantering för all personal som arbetar på rastgården. Det skulle ge oss en gemensam metod samt att vi skulle kunna lösa många konflikter direkt och därmed minska konflikter som växer och blir till kränkningar och mobbning. Mål: Att skolan får en gemensam struktur för hur vi ser på konflikter samt att all personal får en gemensam metod för att hantera dem och därmed agerar likartat. Åtgärder: Utbilda all personal i medling. Tidpunkt: Vid flera tillfällen under hela året. Ansvar: Ledningen. 10

11 8. Skolans främjande och förebyggande arbete Ingen elev eller personal på Lycée Français Saint Louis ska känna sig otrygg eller utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Skolan och fritids har som målsättning att varje elev och varje vuxen ska känna sig delaktig i arbetet med dessa frågor och reagera på händelser som tyder på förekomst av sådana företeelser. Det är viktigt att all personal på skolan har den insikt och kunskap som behövs för att förstå, upptäcka och agera i första läget. Skolan har därför inlett ett samarbete med Friends (se bilaga 1) som sträcker sig över en treårsperiod. Målet med vårt samarbete är att vi ska skapa en organisation, struktur och en bredare kunskap bland hela personalen i dessa frågor. All personal kommer att utbildas av organisationen Friends som ger kunskap och verktyg för att alla ska förstå vad en kränkning är samt arbeta fram konkreta åtgärder. De kommer även att ge en praktisk utbildning i metodik som utgår från åtta olika teman kring trygghet och jämlikhet. Vi kommer att få tillgång till material som lärarna kan arbeta med i klassen. Tidpunkt: Under en studiedag, återkommande i tre år framöver. Ansvar: Friends, skolledningen och kuratorn. Det är viktigt i en så här stor satsning att även vårdnadshavare är med och deltar. Friends kommer därför att ha en informationskväll för alla vårdnadshavare. Tidpunkt: I början av höstterminen. Ansvar: Friends, skolledningen och kurator. Demokrati Skolan arbetar med att ge eleverna en demokratisk fostran genom att elever sitter med i skolans olika kommittéer och elevråd för att förankra respekt för demokratiska värderingar. Ansvar: CPE, ansvarig lärare och skolledningen. Temavecka Ett större diskussionsforum där alla elever samt all personal kan träffas och diskutera den årliga kartläggningen arrangeras med en temavecka i syfte att förebygga diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling samt uppdatera likabehandlingsplanen. I anslutning till detta fördjupas temat med hjälp av inbjudna gäster och organisationer som anknyter till temat. Vi har en temavecka där alla lärare pratar om attityder, normer, likabehandlingsplanen, kränkande behandling, ensamhet, klassklimat i sina respektive lektioner. Teater, work-shops och rollspel om vänskap och mobbning. Tidpunkt: I början av november. Ansvar: Skolledningen, ansvariga lärare samt kurator. Samtal med klasser och tjej och killgrupper organiseras löpande och leds av skolkurator, CPE, skolsköterska, specialpedagog i samarbete med annan personal. Ansvar: CPE, skolsköterska samt kurator. 11

12 Varje år har skolsköterskan hälsosamtal med årskurs CM2, 4ième samt 2nde. Utifrån en enkät som speglar elevens hälsa och välbefinnande leds samtalet in på de ämnen som är viktiga för eleven. Enkäten är anpassad utifrån ålder och några av ämnena som den tar upp är trygghet, trivsel, hälsa, riskbeteende och upplevelser av kränkningar eller trakasserier. Tidpunkt: Under läsåret. Ansvar: Skolsköterska. Elevinflytande är otroligt viktigt, därför hålls kontinuerliga möten i varje klass där attityder, normer, likabehandlingsplanen, kränkande behandling, trakasserier, ensamhet, klassklimat är återkommande diskussioner. Ansvar: Huvudläraren. För att kunna bedriva ett effektivt förebyggande arbete är det viktigt att veta vad det är vi behöver arbeta med. Skolan kommer därför varje år med olika metoder göra en grundlig kartläggning som visar en tydlig bild av situationen på skolan och fritids. Detta analyseras och utgör sedan en grund för hur vi arbetar vidare för att förebygga diskriminering och kränkande behandling i båda verksamheterna. Tidpunkt: Okt-Nov varje år. Ansvar: Skolledning, ansvarig lärare samt kurator. Då vi är en internationell skola med många elever som anländer under årets gång vill vi skapa ett kompissystem som välkomnar och introducerar nya elever till skolan. Några frivilliga/utvalda elever som sitter med den nya eleven i klassrummet samt är med eleven på rasterna och visar runt. Ansvar: Huvudlärare samt kurator. Främjande arbete utifrån diskrimineringsgrunderna Alla som studerar och arbetar inom vår verksamhet ska ha samma rättigheter och möjligheter. Ingen ska känna sig utsatt för diskriminering på grund av: Kön Aktiviteter: Fritids ska uppmuntra både tjejer och killar att delta i de olika aktiviteter som erbjuds under fritidstiden för att motverka könsstereotyper. Detta gäller även på skolan när sådana aktiviteter erbjuds. Ansvar: Fritidspersonal samt lärare. Aktiviteter: I samtliga ämnen ska både kvinnor och män visas som förebilder. Litteraturen eleverna läser ska vara skrivna av både kvinnliga och manliga författare samt handla om både kvinnor och män. Ansvar: Alla lärare. 12

13 Etnisk tillhörighet Lycée Français Saint Louis är en internationell skola och fritids vilket betyder att den är mångkulturell och det ska råda en öppen attityd gentemot alla nationaliteter. Aktiviteter: I samtal med eleverna ska vi lyfta detta och betona styrkan i mångfald. Ansvar: All personal. Religion eller annan trosuppfattning Aktiviteter: Eleverna läser och lär sig om olika religioner för ökad förståelse samt kunskap om andra trosuppfattningar i samhällskunskapen. Ansvar: Undervisande lärare. Funktionshinder Aktiviteter: Vi arbetar för att alla elever ska ha lika möjligheter att delta i skolan och fritids verksamhet, oavsett funktionshinder. Vid planering av all verksamhet ska konsekvenserna för elever med olika funktionshinder beaktas. Skolan och fritids rutiner kring mottagandet av elever vars funktionshinder ställer krav på den pedagogiska eller den fysiska miljön ska särskilt uppmärksammas. Alla lokaler skall så långt det går tillgänglighets anpassas för att uppfylla EU:s normer om tillgänglighet i offentliga lokaler. Tidpunkt: Vid verksamhetsplanering samt kontinuerligt under läsåret. Ansvar: Skolledning och EHT. Aktiviteter: Pedagogiska hjälpmedel ska tillhandahållas, såsom olika datorprogram. Ansvar: EHT, skolans datatekniker samt undervisande lärare. Sexuell läggning Aktiviteter: Det har skapats en arbetsgrupp vars uppgift är att diskutera sexualundervisningen på skolan där sexuell läggning är en del av detta. Vi ska även diskutera diskriminering och trakasserier på grund av sexuell läggning inom ramen för skolämnen som har anknytning till detta. Tidpunkt: Under året. Ansvar: Arbetsgruppen samt ansvarig lärare. Aktiviteter: RFSU informerar i olika klasser (inte bestämt ännu) angående sex och samlevnad. Tidpunkt: Under temaveckan i november samt under vårterminen Ansvar: RFSU, kurator samt skolsköterska. 13

14 9. Åtgärder och handlingsplaner Åtgärder vid diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och mobbning All personal anställd vid skolan eller på fritids har skyldighet att rapportera och medverka till att utreda uppgifter redan vid misstanke om att diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling förekommer. Elevers rätt till stöd Det är den utsatte eleven som avgör om ett beteende eller en handling är oönskad eller kränkande, detta betyder dock inte att det alltid är det i lagens mening. Eleven har dock rätt att alltid få stöd och hjälp när han/hon känner sig kränkt. Elevers upplevelser av kränkningar får inte avfärdas. Vem eleven än kontaktar så har han/hon rätt att bli tagen på allvar och få stöd. Åtgärderna ska i möjligaste mån ske i samråd med eleven. Skolpersonal har dock alltid ett vuxenansvar att skydda elever från att fara illa. Alla personer som har vetskap om att en elev blivit kränkt kan kontakta: klassföreståndare/lärare fritidspersonal medlemmarna i EHT ledningen Vuxnas ansvar vid upptäckt Vid upptäckt av kränkningar skall de vuxna skyndsamt ingripa och vidta akuta åtgärder för att se till att det omedelbart upphör samt inleda långsiktiga åtgärder för att befästa upphörandet. En elev som kränks eller får vetskap om en kränkning vänder sig till en vuxen på skolan som i sin tur kontaktar EHT. Handlingsplaner Handlingsplan vid mobbning och grova kränkningar av elev i CP-CM2 Elevens lärare eller någon ur personalen pratar med den utsatte eleven och inhämtar dennes berättelse, behov och förslag till åtgärder. Beroende på situation talar läraren med alla inblandade elever eller med deras föräldrar. Detta är något som bedöms individuellt. Lärare och/eller annan personal kartlägger situationen enligt utredning i ärende gällande kränkande behandling. Det leder fram till en åtgärdsplan upprättas om hur skolan ska komma tillrätta med den upptäckta mobbningen. Samtliga kontakter och åtgärder/insatser dokumenteras löpande och förmedlas till kurator. Handlingsplan vid mobbning och grova kränkningar av elev i sixième-terminal 1 Någon ur personalen pratar med den utsatte eleven så fort det går att ordna och inhämtar dennes berättelse, behov och förslag till åtgärder. Även samtal med den som har utövat mobbningen förs. Är det flera utpekade förövare sker samtal med en i taget där det klart uttalas att eleven har blivit utpekad som mobbare och att skolans ansvar är att se till att det upphör omedelbart. Förövaren/förövarna informeras 14

15 också om att fortsätter denne/dessa med sin mobbning har skolan skyldighet att vidta disciplinära åtgärder mot den/de utpekade enligt den sanktionsstege som ska följas vid upptäckt mobbning. 2 Därefter kontaktar skolan den utsatte elevens föräldrar och informerar om det inträffade. Förövaren/förövarna får till uppgift att samtala hemma med sina föräldrar samma kväll för att skolan därefter ska följa upp och ha ett telefonsamtal med föräldrar/vårdnadshavare om saken. 3 Lärare eller annan personal och representant/er från skolledning/eht kartlägger situationen enligt utredning i ärende gällande kränkande behandling. Det leder fram till en åtgärdsplan upprättas om hur skolan ska komma tillrätta med den upptäckta mobbningen. Samtliga kontakter och åtgärder/insatser dokumenteras löpande och förmedlas till kurator. 4 Därefter följer uppföljningssamtal med de berörda eleverna av fritidspersonal, lärare och/eller en representant från skolledning/eht. De har sedan en uppföljning med utsatt elev samt förövare. Visar det sig att mobbningen inte upphört fortsätter skolan arbetet enligt skolans disciplinära sanktionsstege. Sanktionsstege De olika stegen i sanktionsstegen är inte rangordnade då det inte finns en specifik ordningsföljd, sanktionen bestäms utifrån händelse och situation. Om mobbningen inte upphört kan förövarens/förövarnas föräldrar kallas till skolan för ett allvarligt samtal. Åtgärdsplanen följs upp och utvärderas och eventuellt revideras den i detta skede. Ansvarig personal för uppföljning och utvärdering står angivet i åtgärdsplanen. Fortsätter mobbningen kan förövaren/förövarna punktmarkeras av skolans personal på raster för att tillförsäkra att ingen mobbning pågår. Om kränkningarna inte upphör kan rektor utfärda en skriftlig varning. Fortsätter mobbningen kan förövaren/förövarna vara tvungna att tillbringa sina raster med en lärare eller annan personal. Om kränkningarna inte upphör kan rektor besluta om tillfällig avstängning under några dagar upp till en vecka. Har ingen anmälan till Socialtjänsten blivit gjord tidigare görs en i detta skede. Rektor kan även besluta i samråd med annan Skolenhet och Socialtjänsten av byte till annan Skolenhet. Ärendet avslutas då den utsatte eleven känner sig trygg och nöjd med skolans/fritids hantering. 15

16 Konflikt Det är viktigt att mobbning och kränkningar inte likställs med en konflikt. På Lycée använder vi skolmedling vid konflikter. Om en elev känner sig kränkt eller diskriminerad av personal Om en elev känner sig kränkt eller diskriminerad av någon i personalen ska eleven eller annan (förälder eller personal som eleven berättat för) omedelbart kontakta någon i ledningen. 1. Skolledningen samt EHT träffas tillsammans och inleder en utredning i ärende gällande diskriminering och/eller kränkande behandling. 2. Klasslärare, ämneslärare, personal eller fritidspersonal kan rådfrågas i varje enskilt fall. Berörd personal, eleven samt vårdnadshavare kontaktas samt informeras och deras upplevelse av situationen blir hörda. 3. Görs bedömningen att det rör sig om kränkande behandling eller diskriminering skall skolan/fritids agera utifrån handlingsplanen nedan. Handlingsplan om en elev diskrimineras eller kränks av personal 4. Skolledningen samt EHT träffas tillsammans och bestämmer vad som ska göras för att diskriminering och/eller kränkande behandling som uppstått på skolan genast ska upphöra. 5. Skolledningen beslutar om eventuella sanktioner. En sanktion kan handla om en tillsägelse, varning eller; om kränkningarna inte upphör eller anses tillräckligt allvarliga kan det resultera i att personen måste sluta sin tjänst på skolan. 6. Skolledningen återkopplar sedan till alla berörda parter. Handlingsplan för personal Den personal som själv har upplevt eller upplever sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt ska ta kontakt med skolledningen, skyddsombudet eller facklig representant som i sin tur kontaktar skolledningen. Detta gäller även den som upplever att en arbetskamrat utsätts eller varit utsatt för ovan nämnda behandling. Skolledningen ska skyndsamt i samråd med berörda parter utreda ärendet samt vidta eventuella åtgärder. Vid svåra personskador och tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa underrättas omedelbart förutom sjukvård även Arbetsmiljöverket och Arbetsmiljöinspektionen. Rektor ansvarar för att anmälan görs i samarbete med svensk studierektor. Om detta skett på fritids ansvarar fritidschef för att anmälan görs. Vid eventuell misstanke om brott görs övervägande om polisanmälan ska göras. Eventuell polisanmälan görs i samråd med skolledningen eller fritids. Anmälan till socialtjänsten görs vid behov, i samråd med skolledningen, fritids och skolkuratorn. 16

17 Diskrimineringsombudsmannen Diskrimineringsombudsmannen (DO) har tillsyn över diskrimineringslagen (2008:567). Det finns sju diskrimineringsgrunder vilka är; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. DO tar emot och utreder anmälningar om diskriminering och kan ytterst företräda en enskild i domstol. DO ger också råd om hur man kan förebygga diskriminering. Diskrimineringsombudsmannen Box 3686, Stockholm Besöksadress: Torsgatan 11 Tel: Fax: Webbplats: Barn och elevombudet Barn och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen har tillsyn över kapitel 14 a, likabehandlingsplanen, skollagen (1985:1 100) om åtgärder mot kränkande behandling. Barn och elevombuden är en del av Skolinspektionen och ska ta tillvara barnen och Elevers rättigheter. Det innebär bland annat att BEO utreder anmälningar om kränkande behandling. BEO kan kräva skadestånd för ett barns eller elevs räkning och företräda barnet i domstol. BEO informerar också om kapitel 14 a i skollagen och ger råd och stöd om hur bestämmelserna ska tillämpas. Barn och elevombudet Tel: Fax: Webbplats: Skolinspektionen Skolinspektionen granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Målet är en skola med hög kvalitet och elevens kunskap i fokus. Skolinspektionen Box 23069, Stockholm Besöksadress: Sveavägen 159 Tel: Fax:

Likabehandlingsplan för Lycée Français Saint Louis

Likabehandlingsplan för Lycée Français Saint Louis Likabehandlingsplan för Lycée Français Saint Louis Skolan har utifrån läroplanen en EBIC ansats (Elevens behov i centrum) och tar utgångspunkt i lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Datum Sida 2014-03-12 1 (11) Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Upprättad 20140312 Dokumentägare Tuula Dajén Kulturchef Giltighetstid: Tillsvidare Postadress Besöksadress

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN Karlskrona 2007-01-31 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN FÖR ATT FÖRHINDRA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Lagar och andra styrdokument: SFS 2006:67

Läs mer

Likabehandlingsplan för Guldregnets förskola enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling, enligt 6 kap.

Likabehandlingsplan för Guldregnets förskola enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling, enligt 6 kap. Datum BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förskolorna Nord Guldregnet 2014-06-26 Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Bitte Larsson 1 (10) Likabehandlingsplan för Guldregnets förskola enligt diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Rektor Eva Andersson Rektor Eva Andersson 2015-01-28 1 (5) Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SUNDBY FÖRSKOLA 2011 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola Bakgrund Från den 1 januari 2009 finns bestämmelser om diskriminering och kränkande

Läs mer

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.)

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) s fritidshem Läsåret 2015/16 Vision På är atmosfären sådan att alla barn och vuxna känner trygghet, trivsel och respekt för varandra.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Lagen Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever 1 i skolan anger att varje verksamhet ska upprätta en likabehandlingsplan. Detta

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem

Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem 2013-2014 Det övergripande målet är att alla ska trivas och känna glädje över att gå till skolan. För att nå målet arbetar vi för att ha

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola Likabehandlingsplan Hästhagens Förskola Östra skoldistriktet År 2009 2011/12 Barn, Utbildning och Fritid Barn, 2011

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Vision På förskolan skall inget barn eller vuxen känna sig diskriminerade eller bli utsatt för kränkande

Läs mer

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Förskoleklass Grundskola 1-5 Fritidshem Fritidsklubb 1 Innehåll: 1. Inledning. 2. Vision 2013/2014. 3. Mål

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN

RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN 2011-08-30 RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN BUN 2014/0288 003 Handläggare Mia Wiman-Olsson Sakkunnig, utbildningskontoret

Läs mer

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola Likabehandlingsplan Skurholmens förskola 2016-2017 Vad säger lagen? Skollagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Likabehandlingsplan. Komvux Örebro 2012/2013

Likabehandlingsplan. Komvux Örebro 2012/2013 Likabehandlingsplan Komvux Örebro 2012/2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Värdegrund 3 Bakgrund 3 Definitioner av begrepp 4 Elevers rätt till stöd 6 Åtgärder vid kränkande behandling 6 Förebyggande

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 Vision På förskolan ska inget barn eller vuxen bli/känna sig diskriminerad eller bli utsatt för kränkande behandling. Alla barn och all personal

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Danderyds gymnasiums Likabehandlingsplan

Danderyds gymnasiums Likabehandlingsplan Danderyds gymnasiums Likabehandlingsplan läsåret 2013/2014 1. Vision I en anda av trygghet, glädje och kreativitet ska alla studerande och alla medarbetare utvecklas så att de både vill och kan ge sitt

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Likabehandlingplan uppdaterad 2015-08-12. för Thomasskolan i Strängnäs kommun läsåret 2015-2016

Likabehandlingplan uppdaterad 2015-08-12. för Thomasskolan i Strängnäs kommun läsåret 2015-2016 Likabehandlingplan uppdaterad 2015-08-12 för Thomasskolan i Strängnäs kommun läsåret 2015-2016 0 Innehåll Inledning... 2 Del 1... 3 1.1Värdegrund, vision och mål... 3 1.2Förankring och ansvar... 3 1.3Utvärdering

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Smygehamns förskola Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Upprättad 140228 Gäller till 150228 Fastställd av: Förskolechef Personal Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Regelverk s.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Björnungens förskola Enligt 14 a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Gäller under tiden 20100901 20110831 Handlingsplanens främsta syfte

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier och

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Timmersvansens Förskola. Plan Mot Diskriminering och Kränkande Behandling 2014/2015

Timmersvansens Förskola. Plan Mot Diskriminering och Kränkande Behandling 2014/2015 Timmersvansens Förskola Plan Mot Diskriminering och Kränkande Behandling 2014/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGSTIFTNING...3 CENTRALA BEGREPP...5 ANSVARSFÖRDELNING...7 MÅL...7 FRÄMJANDE ARBETE...7 FÖREBYGGANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För Pedagogisk omsorg Läsår 2012/2013 Vision All förskoleverksamhet inom enheten ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Våra verksamheter

Läs mer

BJÖRKHAGA FÖRSKOLA. Björkhaga förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

BJÖRKHAGA FÖRSKOLA. Björkhaga förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 BJÖRKHAGA FÖRSKOLA Björkhaga förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Bakgrund Alla förskolor och skolor ska ha en aktuell och levande plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret Utbildningsförvaltningen Sida 1 (5) 2015-06-02 I och med att vi arbetar i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret 2015-2016 Verksamheter som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Reviderad 2014-09-30 Vår vision på Örjansskolan årskurs 6-9 Vårt arbete mot diskriminering, mobbing och kränkande behandling utgår från 14: e kap

Läs mer

Västerskolans mål. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017.

Västerskolans mål. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017. Västerskolans mål Vår skola ska präglas av respekt för människans olikheter. Ingen elev eller vuxen ska fysiskt eller psykiskt utsättas

Läs mer

Likabehandlingsplanen är utformad i enlighet med Diskrimineringslag 2008:567 samt Skollagens 2010:800 kapitel 6.

Likabehandlingsplanen är utformad i enlighet med Diskrimineringslag 2008:567 samt Skollagens 2010:800 kapitel 6. Likabehandlingsplan År 2016 Likabehandlingsplanen är utformad i enlighet med Diskrimineringslag 2008:567 samt Skollagens 2010:800 kapitel 6. Inledning Enligt Arbetsmiljölagen 1999:841 är Vuxenutbildningen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor Plan mot kränkande behandling Sandbyhovs förskolor Läsåret 2010/2011 Likabehandlingsplan Innehåll: 1. Inledning Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskolan. Mål och vision. Lagen

Likabehandlingsplan för förskolan. Mål och vision. Lagen 1 Likabehandlingsplan för förskolan 2013-08-05 Mål och vision Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt. Vi ska aktivt arbeta för att barnen ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Invux Särskild utbildning för vuxna

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Invux Särskild utbildning för vuxna HANDLINGSPLAN 1(6) 2012-06-11 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Invux Särskild utbildning för vuxna På Vuxenutbildningen i Skara ska ingen känna sig diskriminerad eller kränkt. Personal

Läs mer

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun Likabehandlingplan Finningeskolan 2014-15 2014-09-18 Strängnäs kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Del 1... 4 1.1 Värdegrund, vision och mål... 4 1.2 Förankring och ansvar... 4 1.3 Utvärdering av föregående

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Dorotea kommun Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Strandenskolan Åk F-9 Fastställd av KUN 2016-09-22 47 Inledning 2 Alla elever och all personal har rätt att vistas i vår

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

KNUTBYSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN

KNUTBYSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN KNUTBYSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KNUTBYSKOLANS FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM Det övergripande målet är att alla på Knutbyskolan ska trivas och komma hit med glädje. För att nå målet arbetar

Läs mer

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-10-15 av Kommunstyrelsen 131 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Barn

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Skå skola/fritidshem

LIKABEHANDLINGSPLAN. Skå skola/fritidshem LIKABEHANDLINGSPLAN Skå skola/fritidshem 2015-2016 1 Likabehandlingsplan för Skå grundskola/fritidshem Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Planen gäller T o m

Planen gäller T o m Handlingsplan Likabehandling Planen gäller 2015-08-17 T o m 2016-06-12 Framställd av Rektor i samråd med personal och elever Flik nr Utvärderingsdatum 2016-06-12 Utvärderingsform Enkät till elever, AP-träffar

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012

Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012 Page 1 of 5 Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR Vårby Skolor 20 augusti 2009 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR Innehållsförteckning A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Ansvarsfördelning. 1 Barns och elevers delaktighet.. 2 Barns och elevers rätt till stöd. 2 B.

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling SOLHEMS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING BAKGRUND DEFINITION VISION MÅL FÖREBYGGANDE ARBETE ÅTGÄRDER UTVÄRDERING INLEDNING Likabehandlingsarbete

Läs mer

ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN

ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN 1 ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN Syftet med Ullvigymnasiets trygghetsplan är att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling genom att vi inhämtar kunskap om

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Ankan 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot all form

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förkortad version Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förkortad version Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förkortad version Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan 2016-17 Vi arbetar aktivt för att motverka alla former av kränkande behandling. Vår

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Fritidshemmet och 5-årsverksamheten i Bredöl Dokumenttyp Fastställd Plan Av Utbildningsnämnden 2016-12-05, 60 Detta dokument

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Gothem förskola 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot

Läs mer

Förskolan i Surahammars Kommun

Förskolan i Surahammars Kommun Förskolan i Surahammars Kommun Förskolans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling. 2015/2016 Innehållsförteckning Vision, syfte, policy och ansvar 3 Definitioner

Läs mer

Hållänget förskolas likabehandlingsplan

Hållänget förskolas likabehandlingsplan Hållänget förskolas likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Alla på vår förskola ska visa respekt för varandra Verksamhetsåret 2014-2015 2014-09-10 Till dig med barn på

Läs mer

Inspiras plan mot diskriminering och kränkande behandling

Inspiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Bilaga 7 Upprättad 2010-10-19 Inspiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll 1. Vad säger diskrimineringslagen och skollagen?... 3 2. Diskrimineringsgrunderna... 3 3. Vad är diskriminering?...

Läs mer

Montessoriförskolan Paletten

Montessoriförskolan Paletten Montessoriförskolan Paletten Likabehandlingsplan Med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, mobbning och annan kränkande behandling. Upprättad 16-01-15 1 Innehållsförteckning Mål

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling, enligt 6 kap.

Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling, enligt 6 kap. Datum BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Flodafors Sköldinge Valla rektorsområde 2012-10-24 Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ann Jaktlund 1 (12) Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola 2015/2016 Barn och pedagoger skall känna trygghet och bli bemötta med respekt av varandra vår förskola skall vara fri från diskriminering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fågelviksgymnasiet Gymnasieskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fågelviksgymnasiet Gymnasieskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fågelviksgymnasiet Gymnasieskolan Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen, arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärrs förskolas Vision: Ett lustfullt lärande i trygg miljö Kärrs förskolas Mål: En förskola fri från kränkningar där alla

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 Läsåret 2013/2014 Planen gäller från 2013-08-19 till 2014-09-20 Inledning En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. HT 2015/VT 2016 /Sundlerhälsan 2015-06-12 1 Innehållsförteckning Värdegrund...3 Varför behövs en plan mot diskriminering och kränkande...3 behandling?...3

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Frötuna skola. Likabehandlingsplan Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för skola och fritidshem.

Frötuna skola. Likabehandlingsplan Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för skola och fritidshem. Frötuna skola Likabehandlingsplan 2013-2014 Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för skola och fritidshem. 1 Innehåll Frötuna skolas vision... 2 Vad står begreppen för?...

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Skolans vision På Eksjö Gymnasium respekterar alla varandra och ges möjlighet att utvecklas som människa utifrån egna förutsättningar. Mål 1. Vi arbetar

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN VÄSTERÅS STAD Tibbleskolan, Skultuna Rektor, Annica Avelin 2015-09-11 Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN Mål Tibbleskolans

Läs mer

Förskolans vision: På förskolan Sparven ska alla känna sig trygga och känna tillit till alla barn och vuxna.

Förskolans vision: På förskolan Sparven ska alla känna sig trygga och känna tillit till alla barn och vuxna. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN SPARVEN 2014-2015 Förskolans vision: På förskolan Sparven ska alla känna sig trygga och känna tillit till alla barn och vuxna. Förskolans allmänna förebyggande arbete:

Läs mer

Likabehandlingsplan. upprättad augusti 2013

Likabehandlingsplan. upprättad augusti 2013 Likabehandlingsplan upprättad augusti 2013 Spira förskolas likabehandlingsplan Den första april 2006 fick Sverige en ny lag Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

Läs mer

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskolan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan för förskolan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan för förskolan och Plan mot kränkande behandling Att med glädje och engagemang våga och vilja lära tillsammans nu och för framtiden Änggårds förskolor 1 1. Mål/Vision... 3 2. Giltighetstid

Läs mer

Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6. Läsåret 2015/16

Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6. Läsåret 2015/16 Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6 Läsåret 2015/16 Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Bakgrund:

Läs mer

Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor

Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor Regelverk Den 1 januari 2009 trädde Diskrimineringslagen i kraft (SFS

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskoleområde 15 Reviderad 2014-12-10 1.Vår vision På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.

Läs mer

Stjerneskolan Torsby gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stjerneskolan Torsby gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Stjerneskolan Torsby gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola, Gymnasiesärskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling

LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling Onsala Montessoriskola Reviderad sept -15 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 1. Introduktion Del 1 2. Lagar och

Läs mer

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Förebyggande och åtgärdande handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

LIKABEHANDLINGSPLAN. Förebyggande och åtgärdande handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling LIKABEHANDLINGSPLAN Förebyggande och åtgärdande handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller fritidshemmet Stinsen under läsåret 2009-2010 Så som du själv vill att andra ska

Läs mer

Vasaskolans. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. för skola och fritidshem. Läsåret 14/15

Vasaskolans. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. för skola och fritidshem. Läsåret 14/15 Vasaskolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för skola och fritidshem Läsåret 14/15 Mål och vision Vi vill ge eleverna metoder som hjälper dem att utveckla en etisk och moralisk kompetens

Läs mer

KYRKSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

KYRKSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kyrkskolan KYRKSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Senast reviderad: 2014-10-29 Kyrkskolan, Högbergsgatan 19, 771 32 Ludvika Tel: 0240-861 90,

Läs mer

för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/ 2014 Pedagogisk omsorg Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja

Läs mer