Likabehandlingsplan. Lycée Français Saint Louis

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan. Lycée Français Saint Louis"

Transkript

1 Uppdaterad: Likabehandlingsplan Det här är en likabehandlingsplan för alla barn på Skolan och förskolan Lycée Français Saint Louis samt fritids Saint Louis. Den omfattar arbetet för likabehandling samt arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Lycée Français Saint Louis

2 Innehå llsfö rteckning Gemensamt för stiftelsen Lycée Français Saint Louis 1. Vår vision 2. Lagar och styrdokument 3. Definitioner 4. Ansvarsfördelning 5. Förankring av likabehandlingsplanen 6. Uppföljning och utvärdering 7. Kartläggning och analys 8. Skolans främjande och förebyggande arbete 9. Åtgärder och handlingsplaner vid: - Diskriminering - Trakasserier och kränkande behandling - Mobbning 2

3 1. Vår vision Vi är en internationell verksamhet som utgör en naturlig mötesplats för barn/elever och personal från världens alla hörn med vitt skilda ursprung och levnadshistorier. Alla barn/elever har samma rätt att bemötas med respekt, att få ta del av utbildningen samt att få utvecklas som individer i trygghet, harmoni och glädje. All personal och alla barn/elever skall arbeta aktivt utifrån ett stödjande elevklimat på skolan för att förhindra alla former av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Varje tendens till kränkande behandling av något slag skall resultera i en reaktion. Vår vision är att ingen ska känna sig otrygg eller utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling inom stiftelsen Lycée Français Saint Louis. 2. Lagar och styrdokument Diskrimineringslagen (2008:567) Lagen trädde i kraft 1 januari 2009 och har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett: kön könsöverskridande identitet etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning funktionshinder sexuell läggning ålder Skollagen (SFS 2010:800) 1 Kap. 2 Lagen trädde i kraft 1 juli 2011 och redogör för bestämmelser med syfte att motverka kränkande behandling av barn och elever. Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan 1. främja jämställdhet mellan könen samt 2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden. Arbetsmiljölagen (detta gäller ej förskolan) I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Elever i skolan ses i Sverige som arbetstagare. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet. Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Se även Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd beträffande psykiska och sociala aspekter på Arbetsmiljön (AFS 1980:14) samt kränkande särbehandling (AFS 1993:17). 3

4 Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) Läroplanen trädde i kraft från och med höstterminen Lgr 11 beskriver skolans värdegrund samt demokratiuppdrag, till exempel elevers rätt till inflytande samt att skolan ska arbeta för att motverka tendenser till diskriminering och annan kränkande behandling samt att skolan ska vara en plats där alla kan känna sig trygga och lika behandlade. Skolor och fritidshem är skyldiga att upprätta och årligen revidera planer för likabehandling och mot kränkande behandling. Vi har valt att sammanställa dessa till en gemensam plan. 3. Definitioner Diskriminering Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt av personal på förskolan/skolan/fritids eller av systemet på förskolan/skolan/fritids, på grund av någon av diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning samt ålder. Ett exempel på en diskriminering kan vara att ett barn eller en elev behandlas annorlunda på grund av barnets/elevens ursprung. Då diskriminering handlar om missgynnande förutsätter detta någon form av makt hos den som utför diskrimineringen. I verksamheten är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse utan det benämns då som trakasserier (se nedan). Direkt diskriminering Det är en direkt diskriminering när ett barn eller en elev missgynnas och att det har en direkt koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Indirekt diskriminering Indirekt diskriminering är det som sker när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar ett barn eller en elev på grund av någon av diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsgrunderna Det finns sju diskrimineringsgrunder enligt Svensk lagstiftning. Kön: vårt fysiska kön det vill säga om vi är kvinna eller man. Könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger utryck för att tillhöra ett annat kön än sitt fysiska. Etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Religion eller annan trosuppfattning: vår religiösa eller ickereligiösa tro (Lagen gäller dock inte politisk uppfattning). Funktionshinder: att någon har varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av sin funktionsförmåga. Sexuell läggning: att någon har en homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Ålder: att bli diskriminerad på grund av hur gammal eller ung personen är. 4

5 Trakasserier Uppträdande av ett barn eller en elev som kränker ett annat barn eller en annan elevs värdighet och som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning samt ålder. Om någon ur personalen utsätter ett barn eller en elev för trakasserier benämns det som diskriminering (se ovan). Sexuella trakasserier Sexuella trakasserier är när någon kränker en person med ett sexuellt beteende. Det kan till exempel vara att ett barn eller en elev tar på ett annat barn eller en annan elev på ett sätt som de inte tycker om eller som inte är ok. Att ge kränkande sexuella kommentarer. Att någon skickar meddelanden om sex på ett sätt som personen inte gillar via till exempel sms, chatt eller mejl. Att någon tar bilder på någon och sedan sprider dem på ett sätt som inte är önskat eller ok, eller att någon sprider sexuella rykten. Kränkande behandling Uppträdanden som kränker ett barns eller en elevs värdighet och integritet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. En kränkande behandling kan till exempel vara att ignorera någon, att säga nedvärderande kommentarer, att inför en stor grupp förminska en person, att sprida rykten, eller fysiska så som knuffar, slag och sparkar. Både personal, barn och elever kan göra sig skyldiga till kränkande behandling. Det är den som blir utsatt som bestämmer vad som känns kränkande. Mobbning Definitionen på mobbning är att ett barn eller en elev utsätts för upprepade kränkningar, negativa handlingar, av någon eller några vars avsikt är att tillfoga skada eller obehag. Det råder en obalans i makt mellan den/de som mobbar och den/de som utsätts för mobbning. Både mobbning, trakasserier och kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera personer. De kan vara synliga och direkta eller dolda och subtila. De kan till exempel handla om ryktesspridning och förlöjligande men även fysiskt våld: fysiska (sparkar, slag och knuffar med mera) verbala (hot, svordomar, öknamn, retas) psykosociala (utfrysning, grimaser, blickar, suckar, ignorering eller att alla går när någon kommer) texter och bilder (teckningar, lappar, sms, mms, fotografier och meddelande på olika sociala medier). 5

6 4. Ansvarsfördelning Rektor har huvudansvar för skolan, förskolechefen har huvudansvar för förskolan och fritidschefen har huvudansvaret för fritids. Det är deras ansvar enligt lag och förarbeten att: Årligen upprätta, utvärdera och revidera likabehandlingsplanen i samarbete med personal, barn, elever samt vårdnadshavare. Se till att all personal, alla barn/elever och vårdnadshavare känner till att diskriminering och kränkande behandling inte är tillåten på förskolan, skolan eller fritids. Se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns/elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller funktionshinder. Se till att deras verksamhet fullföljer de mål som satts upp. Om förskolan, skolan eller fritids får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande behandling förekommer, se till att åtgärder vidtas och att utredning och uppföljning genomförs. Elevhälsoteamet (EHT) EHT betyder Elevhälsoteam och består av: Ordförande som är Huvudrektor, Rektorn för låg och mellanstadiet, Svensk studierektor, CPE, Ansvarig för fritids, Kurator, Psykolog, Specialpedagoger samt Skolsköterska. EHT har ansvar för att: åtgärder vidtas då diskriminering eller annan kränkande behandling misstänkts/anmäls/upptäcks. dokumentera misstänkt/anmäld/upptäckt diskriminering och annan kränkande behandling och de åtgärder som vidtas. Bevaka och utreda fall av diskriminering och annan kränkande behandling tillsammans med berörd personal, samt följa upp. All personal All personal ansvar för att: följa likabehandlingsplanen ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar genom sin undervisning/verksamhet och sträva efter likabehandling. se till att åtgärder vidtas då diskriminering eller annan kränkande behandling misstänkts/anmäls/upptäcks. Anmäla samt förmedla misstänkt/upptäckt diskriminering och annan kränkande behandling och de åtgärder som vidtagits till EHT teamet. Bevaka och utreda fall av diskriminering och annan kränkande behandling tillsammans med EHT teamet, om den enskilda läraren/personalen är berörd, samt följa upp. Elever Alla barn/elever bör: Påtala diskriminering och annan kränkande behandling som förekommer på skolan till någon personal eller förälder som i sin tur kan kontakta kurator eller någon i EHT som kan vidta åtgärder. 6

7 5. Förankring och uppdatering av likabehandlingsplanen Förankring hos elever, personal och vårdnadshavare samt upprättande av ny plan. Likabehandlingsplanen förankras hos eleverna av klassföreståndare både muntligt och skriftligt. Likabehandlingsplanen skall delges samtliga nyanställda och finnas på skolans hemsida. Eleverna arbetar med Likabehandlingsplanen som ett förebyggande arbete under temaveckan som ligger i slutet av höstterminen. Där diskuteras både den och resultatet av kartläggningen som genomförts i början av oktober varje år, klassrepresentanterna samlar därefter in allas synpunkter på hur eleverna själva vill att skolan ska arbeta med och mot diskriminering och kränkande behandling och vidarebefordrar detta till kuratorn. Kuratorn sammanställer alla förslag som sedan röstas igenom på elevrådet. Därefter sker möten med olika lärargrupper för deras förslag på revidering. Beslut om gällande Likabehandlingsplan tas av skolkonferensen i början av vårterminen varje läsår. Målet är att Likabehandlingsplanen ska bli VÅR, hela skolans Likabehandlingsplan. Alla måste bli delaktiga, både för att skapa ett engagemang men också för den legitimitet som behövs för att kunna göra den levande och hållbar. 6. Uppföljning och utvärdering Utvärdering av föregående års likabehandlingsplan Både skolan och förskolan har det här året Ht 2013-Vt 2014 lagt ner mycket arbete på att försöka göra alla delaktiga i arbetet för likabehandling samt mot diskriminering och kränkande behandling. Detta arbete har sedan legat till grund för årets Likabehandlingsplan. Förbättringsåtgärder 2013/14 All personal på skolan samt fritids ska få kunskap om vilka lagar som gäller angående kränkande behandling samt diskriminering och vad de innebär. Att alla får kännedom om likabehandlingsplanen som även innehåller en handlingsplan för hur det ska hanteras om det inträffar. Ansvarig: Hur: Skolledningen. All personal på skolan ska få information om vad kränkning samt diskriminering är för något genom föreläsningar samt skriva under ett dokument och därmed intyga att de tagit del av informationen. Åtgärdat: Vid flera tillfällen under läsåret Utvärdering: Delvis genomfört. All personal har erhållit information om vad kränkning samt diskriminering är för något genom föreläsningar av Friends men inget dokument har skrivits på. Föreläsningarna var uppskattade och kommer att fortsätta även Det sker en diskussion angående dokumentet. 7

8 Att skapa en gemensam värdegrund. Ansvarig: Skolledningen, ansvarig lärare samt kurator. Hur: Vi ska välja ett antal värdeord som tillsammans skapar Lycée Français Saint Louis gemensamma värdegrund. Åtgärdat: Temaveckan i november Utvärdering: Ej genomfört. Målet var inte tydligt förankrat i hela personalgruppen och kunde därmed inte genomföras. Målet flyttas fram till november 2014 och förändras till att diskutera ett antal värdeord. Göra en grundlig kartläggning som visar på vilka områden vi behöver utveckla och kanske förändra för att skapa trygghet. Ansvarig: Friends, skolledningen samt ansvarig lärare. Hur: I samarbete med Friends som har en webbenkät på nätet som vi fyller i och de sedan sammanställer. Åtgärdat: I början av oktober, återkommande varje år. Utvärdering: Genomfört. Skapa en gemensam likabehandlingsplan mot kränkande behandling som vi alla kan vara delaktiga i och som tar upp vilka åtgärder vi måste vidta samt hur detta ska följas upp. Ansvarig: All personal men framförallt ansvarig lärare, ledning samt kurator. Hur: Diskussioner, gruppövningar, elevråd samt egna initiativ. Åtgärdat: Kontinuerligt under hösten 2013, men framförallt under temaveckan i november. Utvärdering: Genomfört. Personalen har diskuterat i grupper, eleverna har haft grupparbeten i sina klasser utifrån resultatet på enkäten, det har skapats en värdegrundsgrupp som diskuterar Likabehandlingsplanen och dess värden där föräldrar, ledning, förskola, fritids, grundskola, skyddsombud och kurator är representerade. All personal måste bli delaktig i arbetet för att kunna handla utifrån det som står i likabehandlingsplanen. Ansvarig: Alla. Hur: Information, diskussioner och gruppövningar. Åtgärdat: Kontinuerligt under året. Utvärdering: Genomfört. Friends har haft en studiedag med all personal där de gick igenom Likabehandlingsplanen samt arbetade i olika grupper där personalen diskuterade tre frågeställningar: 1. Hur ska vi engagera eleverna; 2. Hur ska vi revidera planen varje år samt 3. Hur skulle ni vilja arbeta förebyggande mot mobbning och kränkande behandling? 8

9 Det blev otroligt givande diskussioner och många förslag finns med i vårt främjande och förebyggande arbete, men framförallt fick alla en bredare kunskap och medvetenhet om Likabehandlingsplanen och dess innehåll. För att alla elever ska känna sig trygga krävs ett forum där de kan ta upp problem. Ansvarig: Klassföreståndare. Hur: Detta forum är i samtal med klassföreståndare i alla klasser där bl.a. trivsel, klassklimat, utsatthet, diskuteras kontinuerligt. Åtgärdat: Kontinuerligt under året. Utvärdering: Genomfört. 7. Kartläggning och analys Målet med kartläggningen är att så tidigt som möjligt få vetskap om förekomsten av diskriminering och annan kränkande behandling för att kunna utforma relevanta åtgärder. Under läsåret har vi gjort en kartläggning med hjälp av Friends som visar på flera områden vi behöver arbeta vidare på. Här presenteras endast en sammanfattning av denna kartläggning. Kränkningar; 41 % av eleverna i årskurs CM1 och CM2 och 21 % av eleverna i årskurs 6ième - 3ième upplever att de har blivit trakasserade av andra elever. De var 17 % bland eleverna i CM1 och CM2 och 12 % i 6ième - 3ième som ansåg att detta hände ofta. Sexuella trakasserier; det är 12 % av eleverna i årskurs 6ième - 3ième som upplever att de blivit utsatt för sexuella trakasserier av andra elever i skolan. Kränkningar och trakasserier från personal; 18 % av eleverna i årskurs CM1 och CM2 och 10 % av eleverna i årskurs 6ième - 3ième upplever att de har blivit trakasserade eller kränkta av någon av personalen på skolan. Diskriminering: Det finns elever som känner sig diskriminerade, alla de sju diskrimineringsgrunderna finns representerade men genus, sexualitet och etnicitet hade det högsta värdet. Trygghet: Det finns flera studenter som känner sig osäkra, särskilt på toaletter, i omklädningsrum, på nätet och i korridorerna men resultatet ser olika ut i olika åldrar. Eleverna i årskurs CM1 och CM2 känner sig mest osäkra på nätet (21 %) på toaletterna (18 %), i korridorerna (15 %), till och från skolan och omklädningsrum (8 %). Medan eleverna i årskurs 6ième - 3ième tycker att omklädningsrummen är mest osäkra (15 %) toaletterna (12 %), internet (11 %) och i korridorerna (10 %). 1. Toaletter 2. Internet 3. Omklädningsrum 4. Korridorerna 9

10 Flertalet elever i varje årskurs kände inte till vad som står i Likabehandlingsplanen eller är säkra på vad det är. Ett stort antal elever upplevde att de inte hade någon vuxen att prata med. Förbättringsåtgärder Kartläggningen visar att det finns elever som upplever att både kränkningar och sexuella trakasserier förekommer. Att skapa en större medvetenhet om detta i personalgruppen är därför ett viktigt första steg för att de i sin tur ska kunna förmedla informationen samt diskutera detta med eleverna. Mål: Skapa medvetenhet. Åtgärder: Information om Likabehandlingsplanen samt relevant svensk lagstiftning. Tidpunkt: Så fort revideringen av Likabehandlingsplanen är färdigställd. Ansvar: Ledningen. För att arbeta förebyggande med kränkningar och sexuella trakasserier ska vi i år skapa en struktur för kill-och tjejgrupper i 5iéme och 3iéme. Mål: Skapa ett forum där eleverna kan diskutera och skapa sig en förståelse för vad kränkningar och sexuella trakasserier är. Åtgärder: Boka in kill- och tjejgrupper i 5iéme och 3iéme. Tidpunkt: Ett tillfälle under hösten och ett tillfälle på våren. Ansvar: Ledningen För att skapa en verksamhet där alla känner sig trygga och som bygger på en ömsesidig respekt för varandra är grunden att veta vad respekt betyder. Därför ska vi skapa en gemensam värdegrund, där vi alla diskuterar vad ett antal värdeord betyder. Därefter ska denna diskussion inleda varje läsår så att vi alla förstår varandras betydelse. Mål: Målet är att skapa en gemensam värdegrund. Åtgärder: Gå igenom vad ett antal värdeord betyder till exempel kränkning, mobbning makt och respekt. Tidpunkt: Temaveckan i november Ansvar: Ledningen. På skolgården är det många barn och elever samlade vilket gör att det uppstår konflikter. Flera elever upplever att när dessa konflikter inte klaras upp skapas större konflikter som sedan blir till kränkningar och ibland utvecklas till mobbning. Det var 41 % av eleverna i mellanstadiet och 21 % i högstadiet som kände sig kränkta av andra elever förra året. Forskning visar att något som verkligen gör skillnad när det gäller att minska kränkningar och konflikter mellan elever är när all personal alltid agerar samt att de agerar likadant. För att göra detta möjligt vill vi utbilda all personal i medling, med en djupare utbildning i konflikthantering för all personal som arbetar på rastgården. Det skulle ge oss en gemensam metod samt att vi skulle kunna lösa många konflikter direkt och därmed minska konflikter som växer och blir till kränkningar och mobbning. Mål: Att skolan får en gemensam struktur för hur vi ser på konflikter samt att all personal får en gemensam metod för att hantera dem och därmed agerar likartat. Åtgärder: Utbilda all personal i medling. Tidpunkt: Vid flera tillfällen under hela året. Ansvar: Ledningen. 10

11 8. Skolans främjande och förebyggande arbete Ingen elev eller personal på Lycée Français Saint Louis ska känna sig otrygg eller utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Skolan och fritids har som målsättning att varje elev och varje vuxen ska känna sig delaktig i arbetet med dessa frågor och reagera på händelser som tyder på förekomst av sådana företeelser. Det är viktigt att all personal på skolan har den insikt och kunskap som behövs för att förstå, upptäcka och agera i första läget. Skolan har därför inlett ett samarbete med Friends (se bilaga 1) som sträcker sig över en treårsperiod. Målet med vårt samarbete är att vi ska skapa en organisation, struktur och en bredare kunskap bland hela personalen i dessa frågor. All personal kommer att utbildas av organisationen Friends som ger kunskap och verktyg för att alla ska förstå vad en kränkning är samt arbeta fram konkreta åtgärder. De kommer även att ge en praktisk utbildning i metodik som utgår från åtta olika teman kring trygghet och jämlikhet. Vi kommer att få tillgång till material som lärarna kan arbeta med i klassen. Tidpunkt: Under en studiedag, återkommande i tre år framöver. Ansvar: Friends, skolledningen och kuratorn. Det är viktigt i en så här stor satsning att även vårdnadshavare är med och deltar. Friends kommer därför att ha en informationskväll för alla vårdnadshavare. Tidpunkt: I början av höstterminen. Ansvar: Friends, skolledningen och kurator. Demokrati Skolan arbetar med att ge eleverna en demokratisk fostran genom att elever sitter med i skolans olika kommittéer och elevråd för att förankra respekt för demokratiska värderingar. Ansvar: CPE, ansvarig lärare och skolledningen. Temavecka Ett större diskussionsforum där alla elever samt all personal kan träffas och diskutera den årliga kartläggningen arrangeras med en temavecka i syfte att förebygga diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling samt uppdatera likabehandlingsplanen. I anslutning till detta fördjupas temat med hjälp av inbjudna gäster och organisationer som anknyter till temat. Vi har en temavecka där alla lärare pratar om attityder, normer, likabehandlingsplanen, kränkande behandling, ensamhet, klassklimat i sina respektive lektioner. Teater, work-shops och rollspel om vänskap och mobbning. Tidpunkt: I början av november. Ansvar: Skolledningen, ansvariga lärare samt kurator. Samtal med klasser och tjej och killgrupper organiseras löpande och leds av skolkurator, CPE, skolsköterska, specialpedagog i samarbete med annan personal. Ansvar: CPE, skolsköterska samt kurator. 11

12 Varje år har skolsköterskan hälsosamtal med årskurs CM2, 4ième samt 2nde. Utifrån en enkät som speglar elevens hälsa och välbefinnande leds samtalet in på de ämnen som är viktiga för eleven. Enkäten är anpassad utifrån ålder och några av ämnena som den tar upp är trygghet, trivsel, hälsa, riskbeteende och upplevelser av kränkningar eller trakasserier. Tidpunkt: Under läsåret. Ansvar: Skolsköterska. Elevinflytande är otroligt viktigt, därför hålls kontinuerliga möten i varje klass där attityder, normer, likabehandlingsplanen, kränkande behandling, trakasserier, ensamhet, klassklimat är återkommande diskussioner. Ansvar: Huvudläraren. För att kunna bedriva ett effektivt förebyggande arbete är det viktigt att veta vad det är vi behöver arbeta med. Skolan kommer därför varje år med olika metoder göra en grundlig kartläggning som visar en tydlig bild av situationen på skolan och fritids. Detta analyseras och utgör sedan en grund för hur vi arbetar vidare för att förebygga diskriminering och kränkande behandling i båda verksamheterna. Tidpunkt: Okt-Nov varje år. Ansvar: Skolledning, ansvarig lärare samt kurator. Då vi är en internationell skola med många elever som anländer under årets gång vill vi skapa ett kompissystem som välkomnar och introducerar nya elever till skolan. Några frivilliga/utvalda elever som sitter med den nya eleven i klassrummet samt är med eleven på rasterna och visar runt. Ansvar: Huvudlärare samt kurator. Främjande arbete utifrån diskrimineringsgrunderna Alla som studerar och arbetar inom vår verksamhet ska ha samma rättigheter och möjligheter. Ingen ska känna sig utsatt för diskriminering på grund av: Kön Aktiviteter: Fritids ska uppmuntra både tjejer och killar att delta i de olika aktiviteter som erbjuds under fritidstiden för att motverka könsstereotyper. Detta gäller även på skolan när sådana aktiviteter erbjuds. Ansvar: Fritidspersonal samt lärare. Aktiviteter: I samtliga ämnen ska både kvinnor och män visas som förebilder. Litteraturen eleverna läser ska vara skrivna av både kvinnliga och manliga författare samt handla om både kvinnor och män. Ansvar: Alla lärare. 12

13 Etnisk tillhörighet Lycée Français Saint Louis är en internationell skola och fritids vilket betyder att den är mångkulturell och det ska råda en öppen attityd gentemot alla nationaliteter. Aktiviteter: I samtal med eleverna ska vi lyfta detta och betona styrkan i mångfald. Ansvar: All personal. Religion eller annan trosuppfattning Aktiviteter: Eleverna läser och lär sig om olika religioner för ökad förståelse samt kunskap om andra trosuppfattningar i samhällskunskapen. Ansvar: Undervisande lärare. Funktionshinder Aktiviteter: Vi arbetar för att alla elever ska ha lika möjligheter att delta i skolan och fritids verksamhet, oavsett funktionshinder. Vid planering av all verksamhet ska konsekvenserna för elever med olika funktionshinder beaktas. Skolan och fritids rutiner kring mottagandet av elever vars funktionshinder ställer krav på den pedagogiska eller den fysiska miljön ska särskilt uppmärksammas. Alla lokaler skall så långt det går tillgänglighets anpassas för att uppfylla EU:s normer om tillgänglighet i offentliga lokaler. Tidpunkt: Vid verksamhetsplanering samt kontinuerligt under läsåret. Ansvar: Skolledning och EHT. Aktiviteter: Pedagogiska hjälpmedel ska tillhandahållas, såsom olika datorprogram. Ansvar: EHT, skolans datatekniker samt undervisande lärare. Sexuell läggning Aktiviteter: Det har skapats en arbetsgrupp vars uppgift är att diskutera sexualundervisningen på skolan där sexuell läggning är en del av detta. Vi ska även diskutera diskriminering och trakasserier på grund av sexuell läggning inom ramen för skolämnen som har anknytning till detta. Tidpunkt: Under året. Ansvar: Arbetsgruppen samt ansvarig lärare. Aktiviteter: RFSU informerar i olika klasser (inte bestämt ännu) angående sex och samlevnad. Tidpunkt: Under temaveckan i november samt under vårterminen Ansvar: RFSU, kurator samt skolsköterska. 13

14 9. Åtgärder och handlingsplaner Åtgärder vid diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och mobbning All personal anställd vid skolan eller på fritids har skyldighet att rapportera och medverka till att utreda uppgifter redan vid misstanke om att diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling förekommer. Elevers rätt till stöd Det är den utsatte eleven som avgör om ett beteende eller en handling är oönskad eller kränkande, detta betyder dock inte att det alltid är det i lagens mening. Eleven har dock rätt att alltid få stöd och hjälp när han/hon känner sig kränkt. Elevers upplevelser av kränkningar får inte avfärdas. Vem eleven än kontaktar så har han/hon rätt att bli tagen på allvar och få stöd. Åtgärderna ska i möjligaste mån ske i samråd med eleven. Skolpersonal har dock alltid ett vuxenansvar att skydda elever från att fara illa. Alla personer som har vetskap om att en elev blivit kränkt kan kontakta: klassföreståndare/lärare fritidspersonal medlemmarna i EHT ledningen Vuxnas ansvar vid upptäckt Vid upptäckt av kränkningar skall de vuxna skyndsamt ingripa och vidta akuta åtgärder för att se till att det omedelbart upphör samt inleda långsiktiga åtgärder för att befästa upphörandet. En elev som kränks eller får vetskap om en kränkning vänder sig till en vuxen på skolan som i sin tur kontaktar EHT. Handlingsplaner Handlingsplan vid mobbning och grova kränkningar av elev i CP-CM2 Elevens lärare eller någon ur personalen pratar med den utsatte eleven och inhämtar dennes berättelse, behov och förslag till åtgärder. Beroende på situation talar läraren med alla inblandade elever eller med deras föräldrar. Detta är något som bedöms individuellt. Lärare och/eller annan personal kartlägger situationen enligt utredning i ärende gällande kränkande behandling. Det leder fram till en åtgärdsplan upprättas om hur skolan ska komma tillrätta med den upptäckta mobbningen. Samtliga kontakter och åtgärder/insatser dokumenteras löpande och förmedlas till kurator. Handlingsplan vid mobbning och grova kränkningar av elev i sixième-terminal 1 Någon ur personalen pratar med den utsatte eleven så fort det går att ordna och inhämtar dennes berättelse, behov och förslag till åtgärder. Även samtal med den som har utövat mobbningen förs. Är det flera utpekade förövare sker samtal med en i taget där det klart uttalas att eleven har blivit utpekad som mobbare och att skolans ansvar är att se till att det upphör omedelbart. Förövaren/förövarna informeras 14

15 också om att fortsätter denne/dessa med sin mobbning har skolan skyldighet att vidta disciplinära åtgärder mot den/de utpekade enligt den sanktionsstege som ska följas vid upptäckt mobbning. 2 Därefter kontaktar skolan den utsatte elevens föräldrar och informerar om det inträffade. Förövaren/förövarna får till uppgift att samtala hemma med sina föräldrar samma kväll för att skolan därefter ska följa upp och ha ett telefonsamtal med föräldrar/vårdnadshavare om saken. 3 Lärare eller annan personal och representant/er från skolledning/eht kartlägger situationen enligt utredning i ärende gällande kränkande behandling. Det leder fram till en åtgärdsplan upprättas om hur skolan ska komma tillrätta med den upptäckta mobbningen. Samtliga kontakter och åtgärder/insatser dokumenteras löpande och förmedlas till kurator. 4 Därefter följer uppföljningssamtal med de berörda eleverna av fritidspersonal, lärare och/eller en representant från skolledning/eht. De har sedan en uppföljning med utsatt elev samt förövare. Visar det sig att mobbningen inte upphört fortsätter skolan arbetet enligt skolans disciplinära sanktionsstege. Sanktionsstege De olika stegen i sanktionsstegen är inte rangordnade då det inte finns en specifik ordningsföljd, sanktionen bestäms utifrån händelse och situation. Om mobbningen inte upphört kan förövarens/förövarnas föräldrar kallas till skolan för ett allvarligt samtal. Åtgärdsplanen följs upp och utvärderas och eventuellt revideras den i detta skede. Ansvarig personal för uppföljning och utvärdering står angivet i åtgärdsplanen. Fortsätter mobbningen kan förövaren/förövarna punktmarkeras av skolans personal på raster för att tillförsäkra att ingen mobbning pågår. Om kränkningarna inte upphör kan rektor utfärda en skriftlig varning. Fortsätter mobbningen kan förövaren/förövarna vara tvungna att tillbringa sina raster med en lärare eller annan personal. Om kränkningarna inte upphör kan rektor besluta om tillfällig avstängning under några dagar upp till en vecka. Har ingen anmälan till Socialtjänsten blivit gjord tidigare görs en i detta skede. Rektor kan även besluta i samråd med annan Skolenhet och Socialtjänsten av byte till annan Skolenhet. Ärendet avslutas då den utsatte eleven känner sig trygg och nöjd med skolans/fritids hantering. 15

16 Konflikt Det är viktigt att mobbning och kränkningar inte likställs med en konflikt. På Lycée använder vi skolmedling vid konflikter. Om en elev känner sig kränkt eller diskriminerad av personal Om en elev känner sig kränkt eller diskriminerad av någon i personalen ska eleven eller annan (förälder eller personal som eleven berättat för) omedelbart kontakta någon i ledningen. 1. Skolledningen samt EHT träffas tillsammans och inleder en utredning i ärende gällande diskriminering och/eller kränkande behandling. 2. Klasslärare, ämneslärare, personal eller fritidspersonal kan rådfrågas i varje enskilt fall. Berörd personal, eleven samt vårdnadshavare kontaktas samt informeras och deras upplevelse av situationen blir hörda. 3. Görs bedömningen att det rör sig om kränkande behandling eller diskriminering skall skolan/fritids agera utifrån handlingsplanen nedan. Handlingsplan om en elev diskrimineras eller kränks av personal 4. Skolledningen samt EHT träffas tillsammans och bestämmer vad som ska göras för att diskriminering och/eller kränkande behandling som uppstått på skolan genast ska upphöra. 5. Skolledningen beslutar om eventuella sanktioner. En sanktion kan handla om en tillsägelse, varning eller; om kränkningarna inte upphör eller anses tillräckligt allvarliga kan det resultera i att personen måste sluta sin tjänst på skolan. 6. Skolledningen återkopplar sedan till alla berörda parter. Handlingsplan för personal Den personal som själv har upplevt eller upplever sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt ska ta kontakt med skolledningen, skyddsombudet eller facklig representant som i sin tur kontaktar skolledningen. Detta gäller även den som upplever att en arbetskamrat utsätts eller varit utsatt för ovan nämnda behandling. Skolledningen ska skyndsamt i samråd med berörda parter utreda ärendet samt vidta eventuella åtgärder. Vid svåra personskador och tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa underrättas omedelbart förutom sjukvård även Arbetsmiljöverket och Arbetsmiljöinspektionen. Rektor ansvarar för att anmälan görs i samarbete med svensk studierektor. Om detta skett på fritids ansvarar fritidschef för att anmälan görs. Vid eventuell misstanke om brott görs övervägande om polisanmälan ska göras. Eventuell polisanmälan görs i samråd med skolledningen eller fritids. Anmälan till socialtjänsten görs vid behov, i samråd med skolledningen, fritids och skolkuratorn. 16

17 Diskrimineringsombudsmannen Diskrimineringsombudsmannen (DO) har tillsyn över diskrimineringslagen (2008:567). Det finns sju diskrimineringsgrunder vilka är; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. DO tar emot och utreder anmälningar om diskriminering och kan ytterst företräda en enskild i domstol. DO ger också råd om hur man kan förebygga diskriminering. Diskrimineringsombudsmannen Box 3686, Stockholm Besöksadress: Torsgatan 11 Tel: Fax: Webbplats: Barn och elevombudet Barn och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen har tillsyn över kapitel 14 a, likabehandlingsplanen, skollagen (1985:1 100) om åtgärder mot kränkande behandling. Barn och elevombuden är en del av Skolinspektionen och ska ta tillvara barnen och Elevers rättigheter. Det innebär bland annat att BEO utreder anmälningar om kränkande behandling. BEO kan kräva skadestånd för ett barns eller elevs räkning och företräda barnet i domstol. BEO informerar också om kapitel 14 a i skollagen och ger råd och stöd om hur bestämmelserna ska tillämpas. Barn och elevombudet Tel: Fax: Webbplats: Skolinspektionen Skolinspektionen granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Målet är en skola med hög kvalitet och elevens kunskap i fokus. Skolinspektionen Box 23069, Stockholm Besöksadress: Sveavägen 159 Tel: Fax:

Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling, enligt 6 kap.

Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling, enligt 6 kap. Datum BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Flodafors Sköldinge Valla rektorsområde 2012-10-24 Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ann Jaktlund 1 (12) Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 1(7) Likabehandlingsplan för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 2(7) Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen, arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 3 Målsättning 4 Vad innehåller lagen? 4 Förbud mot annan kränkande behandling

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Böle Byskola 2014-2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Årlig plan 3 Vision 3 Vad säger styrdokumenten? 4 Definitioner 5 Ansvarsfördelning 6 Huvudman och Rektor

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Förskolechef och personal i verksamheten tar klart

Läs mer

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier.

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. 1 Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för träffpunkterna

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Campeon Frigymnasium LÅ 2011/2012

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Campeon Frigymnasium LÅ 2011/2012 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Campeon Frigymnasium LÅ 2011/2012 Styrande dokument för verksamheten på Campeon Frigymnasium är: o Skollagen, SFS 2010:800 o Läroplan för de frivilliga

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling SOLNA STAD Haga skolområde Fridhemsskolan Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Kviingeskolan. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling. Mot diskriminering Främjande av likabehandling. För verksamheterna

Kviingeskolan. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling. Mot diskriminering Främjande av likabehandling. För verksamheterna Kviingeskolan Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Mot diskriminering Främjande av likabehandling För verksamheterna Grundskola F-6 Fritidshem Upprättad 2011-09-13 Reviderad 2014-10-14 1

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9 Klöxhultsskolan Telefon; expeditionen 0476-553 40 www.almhult.se HT11-HT12 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Klöxhultsskolan åk F 9 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling "Likabehandlingsplan" Åkerö skola 7-9 2014

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Likabehandlingsplan Åkerö skola 7-9 2014 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling "Likabehandlingsplan" Åkerö skola 7-9 2014 LEKSANDS KOMMUN Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION...

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan för Fryshusets Gymnasium 2013

Likabehandlingsplan för Fryshusets Gymnasium 2013 Likabehandlingsplan för Fryshusets Gymnasium 2013 1. Vision Ingen diskriminering eller kränkning skall förekomma vid Fryshusets Gymnasium. Alla i skolans verksamhet ska behandlas lika oavsett kön, etnisk

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 1 Innehållsförteckning Lag 3 Ansvarsfördelning 3 Skolans mål 4 Definitioner 4 Åtgärder 5 Förebyggande

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Varje elev ska känna glädje i att gå till skolan och ska känna sig trygg och vara känd av alla vuxna. Eleven ska känna

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Svejserdalens Förskola 2014-2015

Plan mot kränkande behandling Svejserdalens Förskola 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Svejserdalens Förskola 2014-2015 Förskolans logotyp: Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Svejserdalens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar

Läs mer

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Del 1 Brännans förskoleområde PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Läsåret 2013-2014 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildning PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING EMYHILLS FÖRSKOLA 2014/2015 Till dig som förälder Värdeorden Öppenhet, Engagemang, Utveckling - tydliggör vilka värderingar Kävlinge kommun står

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Likabehandlingsplan Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definitioner 3. Mål 4. Uppföljning 5. Utvärdering 6. Varningssignaler 7. Förebyggande

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 TRANÅS KOMMUN Hösten 2014 Författare: Soili Nilsson, Marianne Persson, Julia Valaszkai Lärcentrum Västra Vux Innehållsförteckning

Läs mer

Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015

Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015 2014-09-12 Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015 Innehållsförteckning Definitioner och begrepp Varför en likabehandlingsplan? Vad är diskriminering? Direkt diskriminering Indirekt diskriminering

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan Plönningegymnasiet 2015/2016 1

Likabehandlingsplan Plönningegymnasiet 2015/2016 1 Likabehandlingsplan Plönningegymnasiet 2015/2016 1 Varför har skolan en likabehandlingsplan? Verksamheten har en skyldighet att ingripa vid trakasserier och kränkande behandling och lagen gör ingen skillnad

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE Antagen av Skolledning 2014/2015 Inledning Skolor i Sverige är skyldiga att varje

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Särskild utbildning för vuxnas plan

Särskild utbildning för vuxnas plan Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj 2013. Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Beda Hallbergs gymnasium. Läsåret: 2014/2015

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Beda Hallbergs gymnasium. Läsåret: 2014/2015 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Beda Hallbergs gymnasium. Läsåret: 2014/2015 Mål och vision På Beda Hallbergs gymnasium får man vara sig själv. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 3 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014-09-01

LOKAL ARBETSPLAN 2014-09-01 Utbildningsförvaltningen Los skola LOKAL ARBETSPLAN 2014-09-01 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING utifrån diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800) Mål Det goda mötet,

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagarns ändamål och tillämpningsområde... 1 Diskrimineringslag

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SFI 2012-12-28 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning SFI skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Skogsgläntans förskola. Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling

Skogsgläntans förskola. Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling Skogsgläntans förskola Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2015 Innehållsförteckning VISION, POLICY OCH ANSVAR... 3 DET ÅTGÄRDANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 1. Inledning Falkenbergs gymnasium och Vuxenutbildning är en del av omvärlden och omvärlden är en del av oss. Skolan skall vara välkomnande

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Hjelm

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Hjelm 2014 YDRE KOMMUN Barn och utbildning Ydreskolan Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ydreskolan Hjelm 2014/2015 Reviderad hösten 2014 Innehållsförteckning Skolledningens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Org.nr Lindesbergs Kommun Dalkarlshyttan 0581-810 00 vxl masugnen@lindesberg.se 212000-2015 711 31 Lindesberg

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin Sidan 1 av 5 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin INLEDNING Bestämmelser i 1 skollagen och 2 diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer

Läs mer

Sandeplanskolan. Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Sandeplanskolan. Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Rev 2014-06-23 1 (10) Sandeplanskolan Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-06-23 2 (10) Innehållsförteckning 1. Lagstöd och definition 3 2. Övergripande

Läs mer

Trygghet- och likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling för HEDEMORA LÄRCENTRUM 2014-2015

Trygghet- och likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling för HEDEMORA LÄRCENTRUM 2014-2015 Trygghet- och likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling för HEDEMORA LÄRCENTRUM 2014-2015 TRYGGHET- OCH LIKABEHANDLINGSPLANEN GÄLLER FÖR ALLA ELEVER INOM GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 2014/2015

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 2014/2015 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 2014/2015 Lånsiktigt mål för Fridhemsgymnasiet Vårt långsiktiga mål är att alla på Fridhemsgymnasiet ska mötas med respekt, bli positivt uppmärksammade,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Fribergaskolans likabehandlingsplan

Fribergaskolans likabehandlingsplan Fribergaskolans likabehandlingsplan läsåret 2014-2015 Postadress Telefon Fax Mörbyhöjden 24, 182 32 Danderyd 08-568 915 00 08-568 915 01 Innehållsförteckning Mål och vision 2 Vad betyder orden? 2 Så säger

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Strands förskolor 2014-2015 Innehållsförteckning Till dig som vuxen 3 Syfte med planen mot kränkande behandling 3 Definition på kränkande behandling enligt skollagen 3 Strands

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan. grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan. grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem läsåret 2014/15 Keith Haring Upprättad augusti 2014 Lisbeth

Läs mer

relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn bemötande

relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn bemötande SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Kortversion Herrgårdsgymnasiet och Särgymnasiet 2014/2015 relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande

Läs mer

Innehållsförteckning. Förord Skoldemokrati och elevinflytande

Innehållsförteckning. Förord Skoldemokrati och elevinflytande Innehållsförteckning Förord Skoldemokrati och elevinflytande Huvudinnehåll Arbetsmiljö Normer Kränkande behandling Likabehandlingsplan Elevskyddsombud Vart vänder jag mig? Elevhälsoteam BEO & DO Hjälp

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2012-2013 Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Natur och Miljöskolan i Åmål INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅR VISION 3 BAKGRUND 3 SYFTE 3 SKOLANS

Läs mer

Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium

Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium Vasagatan 95 722 23 VÄSTERÅS Tel. 021-185385 // 021-185330 Innehåll Innehåll... 2 Handlingsplan för Västerås Idrottsgymnasium 2011/2012...

Läs mer

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling Örnsköldsviks Kommun 2015-01-01 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Främjande arbete Syftar till att förstärka

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. De Geergymnasiet läsåret 2015-2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. De Geergymnasiet läsåret 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN samt plan mot diskriminering och kränkande behandling De Geergymnasiet läsåret 2015-2016 2 (10) Elevhälsoteamet 2015/2016 Rektor (IM/Särskolan) Cathrine Conrad Rektor (SA/HU) Mattias

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola Likabehandlingsplan Lilla Högsätra skola 2012-2013 Värdegrunden i Högsätra skolområde Våra förskolor och skolor är och ska vara bra förskolor/skolor där barn, elever och vuxna har en stark mental närvaro

Läs mer

Källbrinksskolan 7-9. Likabehandlingsplan. Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Källbrinksskolan 7-9. Likabehandlingsplan. Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Källbrinksskolan, Fullersta rektorsområde 2013-01-07 Innehållsförteckning 1. Källbrinksskolans

Läs mer