Eksjö Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eksjö Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Eksjö Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola och gymnasiesärskola Läsår: 2014/2015 Årets inriktning Hela världen på Eksjö gymnasium"

2 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola och gymnasiesärskola Ansvariga för planen Ann-Sophie Larsson, Anna Ullman, Lotta Sundblad Vår vision På Eksjö Gymnasium respekterar alla varandra och ges möjlighet att utvecklas som människa utifrån egna förutsättningar. Planen gäller från Planen gäller till Läsår 2014/2015 Elevernas delaktighet Samtliga gymnasieelever har under november 2013 arbetat med handlingsplan gällande riskområden på skolan. Kartläggning på mentorstid under hösten Vårdnadshavarnas delaktighet Personalens delaktighet Planen har framställts av ett team benämnt LIAM (LIAM=Likabehandling Antimobbing)representerad av skolledning, elevhälsa och pedagogisk personal. Övrig personal har under november 2013 arbetat med handlingsplan gällande riskbedömning på skolan. LIAM-teamet har genomgått en 7,5 p högskoleutbildning kopplad till skolverket i ämnet. Förankring av planen Mentor och elever går igenom planen vid läsårsstart. Planens rutiner skall arbetas med vid mentorstid. Vårdnadshavare informeras om Planen vid föräldramöte under september månad i årskurs 1 av respektive mentor. Nyanställd personal får av skolledning en genomgång av Planen. Planen finns tillgänglig på Eksjö gymnasiums hemsida.

3 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Planen har diskuterats i LIAM under våren Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Skolledning, LIAM. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Framkom att skolan behöver få bättre struktur på både förebyggande arbete i mentorsgruppen och i hela skolan. LIAM-gruppens roll, elevernas delaktighet vid uppföljning och kartläggning av Planen behöver ses över. Behov av mötesstruktur. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Kartläggning till samtliga elever under november Utvärdering till samtliga elever under april Skolledning möter elevhuvudskyddsombud en gång under läsåret. Personalen synpunkter följs upp på APT under april Ansvarig för att årets plan utvärderas Skolledningen Främjande insatser Namn Främja att eleverna känner sig trygga Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Mål och uppföljning Samtliga elever ska vara trygga och trivas på Eksjö Gymnasium oberoende kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Insats Samtliga elever har en egen mentor som man träffar en gång per vecka på mentorstid samt på individuellt utvecklingssamtal en gång per termin. Mentorn ska aktivt arbeta för att den enskilde eleven ska trivas och känna sig trygg i klassen och på skolan. Skolan anordnar två gemensamma trivseldagar vid höstterminsstarten för att skapa en trygghet

4 hos nya elever och vi-anda på skolan. Första dagen ansvarar respektive program, andra dagen ansvarar idrottslärare för. En tredje trivseldag i slutet av vårterminen ansvarar elevrådet för. Skolans verksamhet ska utformas på ett sätt som främjar goda relationer och miljöer. Både organisatoriskt och i det dagliga arbetet. Vuxna ska finnas tillgängliga i skolans gemensamma lokaler, såsom matsal och cafeteria. Ansvarig Se ovan Datum när det ska vara klart Arbetet pågår under hela läsåret Namn Främja att ingen ska behöva utsättas för kränkande behandling Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling Mål och uppföljning Alla ska vara medvetna om att kränkande beteende eller bemötande aldrig kan accepteras oavsett vem det gäller eller vem som drabbas. Utvärderas i samband med fråga i enkät i slutet av varje termin. Insats Alla på Eksjö Gymnasium har ett ansvar och uppmanas att reagera och att uppmärksamma kränkande beteende eller bemötande. Återkommande diskussioner om etik, moral, människors värde, jämställdhet mellan könen, relationer och demokratins grunder genomförs i mentorsgrupper och i form av personliga samtal mellan elever och personal. Mentorerna ansvarar för att samtliga klasser arbetar med dilemmaövningar kopplat till Planen. Elever i årskurs 1 erbjuds enskilda hälsosamtal. Skolsköterska ansvarar. Sex- och samlevnadsundervisning för elever på Gymnasiesärskolan samt IM-programmet. Elevhälsa och mentorer för resp program ansvarar. Ansvarig Se ovan Datum när det ska vara klart Arbetet pågår under hela läsåret

5 Namn Främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet. Områden som berörs av insatsen Etnisk tillhörighet Mål och uppföljning Att samtlig personal ska få ökad kunskap om fler etniska tillhörigheter. Att elevernas förmågor att öppna sig för andra människor med annan bakgrund än sin egna ökar. Följs upp av fråga i utvärderingen under vårterminen. Insats Fokusera på temat "Hela världen på Eksjö gymnasium" under hela VT Temadagen Sätta upp en världskarta i matsalen samt på Gysär där vi markerar var elever och personal kommer ifrån i världen. Ansvarig LIAM-teamet Datum när det ska vara klart Arbetet pågår under hela VT -15 Kartläggning Kartläggningsmetoder 1. Hälsosamtal. 2. Under temadag för samtliga elever togs handlingsplan fram gällande riskområden på skolan. 3. Temadag för personal då handlingsplan togs fram gällande riskområden på skolan. Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

6 Hur eleverna har involverats i kartläggningen 1. År 1 eleverna erbjuds enskilda hälsosamtal av skolsköterska. Respektive klass får återkoppling på den gemensamma hälsokurvan. 2. Klassvis tillsammans med mentor arbetade med att ta fram de riskområden eleverna ser på skolan, förslag på åtgärder och vem som ska ansvara för genomförandet. Hur personalen har involverats i kartläggningen 1. Eleverna har individuella samtal med skolsköterska, vid känd psykosocial problematik även medverkan av skolkurator. 2. Mentorer ansvarade för framtagandet av handlingsplanen. 3. Samtlig personal inbjuden att medverka. Resultat och analys 2. Matsalen: Behov av att se över lokal, tillräckligt med plats, trivsel, avskildhet, trappan farlig, bygg om så man inte sitter i korridor o äter, fler mattider, hjälpas åt så ingen sitter ensam. Se över möblering. Korridorer: Trivsel, mer cirkulerande personal i korridorerna, även bottenplan på Nova. Behov av uppehållsrum med aktivitetsmöjlighet. Ge lämplig klass/grupp uppdrag att arbeta med lämpligt rum ex Ekonomer i A21b, eller/och Nova bottenkorridor för ex IM/Teknik ev. också C-korridoren Kolla över skåpplacering. Vett o etikett i korridoren. Idrotten: Se över omklädningsrum, behov av dusch och omklädning i avskildhet. 3. Titta på status mellan programmen, våra och era elever. Hur stödjer vi de ensamma, de som känner sig utsatta utifrån diskrimineringsgrunderna. Behov av att jobba med självförtroende, att inte kommentera eller stirra när man går i korridorer, observanta på mobbning och reagera, jobba med mobbning på temadagar, föreläsning, tvärgrupper på hela gymnasiet, lära känna varandra. Jobba med att acceptera hur andra ser ut, inte ha fördomar, ta hand om varandra. Vett o etikett på nätet. Engagera föräldrarna i värdegrundsfrågorna. I undervisning: Läraren måste va uppmärksam, ge varann respekt, uppmuntra varann, öppet samtalsklimat. Hur uttrycker man sig, lärare o elever. Vid andra obligatoriska aktiviteter såväl ute som inne ska personal vara närvarande.

7 Förebyggande åtgärder Namn Att stärka elevernas självbild och att hantera relationer. Områden som berörs av åtgärden Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning och Sexuell läggning Mål och uppföljning Eleverna ska känna sig stärkta i sin självbild och i sina relationer. Utvärdering: Mentorer återkopplar till elevhälsa efter Temadag. Åtgärd Temadag för år 1 med Mia Börjesson som föreläsare ämne "I huvudet på en tonåring - om självbild, relationer, sexualitet". Föreläsning både för skolpersonal, föräldrar och elever i år 1. Mentorer ansvarar för efterföljande arbete med sina mentorselever. Samtalsunderlag är framtaget. Motivera åtgärd I pedagogernas handlingsplan framkom behov av att jobba på temadag och föreläsning om bl.a. självförtroende. Ansvarig Skolledning, elevhälsa. Mentorer ansvarar för klassamtal. Datum när det ska vara klart Namn Att medverka till bra integration och lindra kulturkrockar Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Sexuell läggning och Ålder Mål och uppföljning Att motverka kulturkrockar och missuppfattning i frågor om kön, sexualitet, religion. Följs upp genom samtal med personal på IM.

8 Åtgärd Livskunskap som valbart ämne på IM. Elevhälsan genomför tjej- och killgruppsamtal med invandrande elever höst- och vårtermin allt eftersom de lärt sig svenska. Elevhälsan genomför studiebesök för nyanlända invandrare till ungdomsmottagningen. Motivera åtgärd I klassamtal framkommer osäkerhet i frågor kring vad som gäller i Sverige kring sexualitet, kön mm. Ansvarig IM, Elevhälsan Datum när det ska vara klart Pågående under läsåret. Namn Att på LIAM-tiden arbeta förebyggande och förhindra kränkande behandling och diskriminering. Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Mål och uppföljning Att införa arbete med diskrimineringsgrunderna på mentorstiden, s.k LIAM-tid, fyra gånger per läsår för samtliga klasser. Utvärderas av elever och för personal på APT under april månad. Åtgärd Pernilla och Ann-Sofie tar fram användbart material som ska användas på fyra LIAM-tider per läsår och presenterar det för mentorerna i en manual som läggs på It s learning. Skolledning implementerar förutsättningar, syfte och mål med LIAM-tiden för samtliga mentorer. Motivera åtgärd Utifrån LIAM-teamets diskussioner under fg läsår om att använda mentorstiden mer effektivt i det förebyggande arbetet. Ansvarig Pernilla och Ann-Sofie tar fram material till mentorer. Skolledning implementerar arbetet hos mentorerna. Mentorer ansvarar för arbetet på LIAM-tiden.

9 Datum när det ska vara klart Påbörjas pågår under hela läsåret Namn Att främja allas lika värde. Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Etnisk tillhörighet och Religion eller annan trosuppfattning Mål och uppföljning Ökad förståelse mellan elevernas olika etniska, kulturella, språkliga eller religiösa bakgrunder. Följs upp av mentorerna i respektive klass efter temadag. Åtgärd Vi genomför temadag för samtliga elever och personal den med tema "Hela världen på Eksjö Gymnasium". Motivera åtgärd Framkommer att invandrande elever många gånger har svårigheter att integreras i klasser och lära känna svenska elever. Blir gärna en gruppdelning där man har svårt att umgås över gränserna. Ansvarig LIAM-teamet Datum när det ska vara klart

10 Rutiner för akuta situationer Policy På Eksjö Gymnasium ska det råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling i vår skola. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Alla på Eksjö Gymnasium har ett ansvar och uppmanas att reagera och att uppmärksamma kränkande beteende eller bemötande. Vuxna är tillgängliga i skolans gemensamma lokaler, såsom matsal och cafeteria. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Elev och förälder kan vända sig till all personal på Eksjö Gymnasium då alla har ett ansvar vid kränkning. Elevens mentor, rektor och skolans LIAM-team. För läsåret 14/15 består LIAM-teamet av: Ann-Sophie Larsson tfn , Anna Ullman tfn , Lotta Sundblad tfn , Linda Nordin tfn , Pernilla Andersson tfn , Ann-Sofie Johansson tfn , Camilla Karlsson tfn , Britt-Marie Johansson tfn Gunilla Ågren tfn Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever Den personal som får kännedom om händelsen samtalar med berörda elever omgående. Rapport sker av berörd personal omgående till elevens mentor och LIAM-teamet. Mentor och personal som fått kännedom om kränkningen tar sig an fallet och planerar för samtal med inblandade elever. LIAMteamet erbjuder sig som ett stöd till den personal som arbetar med elevsamtalen, stöd att medverka i själva samtalet och/eller stöd att avlasta övrigt arbete när personal arbetar med något fall. Arbetet med att samtala när någon blivit utsatt för kränkande behandling prioriteras alltid. Förslag på upplägg i samtal med elever som upplevts blivit kränkta och som upplevts ha kränkt. Nedanstående punkter 1-5 behandlas under en och samma dag. Om möjligt var två personal i samtal med eleverna. En personal leder samtalet den andre dokumenterar. 1.Enskilt samtal med den som upplevs kränkt. 2.Enskilt samtal med den som upplevts ha kränkt. 3. Samtal i grupp eller i helklass enbart om det finns acceptans för gruppsamtal hos eleven som upplever sig blivit kränkt och med hänsyn att man inte hänger ut vissa "offer" offentligt. Budskap till den som kränkt eller utsatt annan för trakasserier är: Att all form av trakasserier eller annan kränkande behandling upphör i samband med detta samtal. 4. Är det flera elever som upplevts kränka annan måste man ha samtal med samtliga var för sig direkt efter varandra.

11 5. Mentor samtalar med berörda vårdnadshavare. Kontakt tas i första hand genom telefon. LIAMteamet ska finnas som stöd för mentorn vid samtalet med elevens vårdnadshavare. Samtalen dokumenteras. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Vid misstänkta fall av kränkningar, diskrimineringar och trakasserier av personal har skolledning ansvaret för att utreda, dokumentera, åtgärda samt följa upp. När en elev upplever sig kränkt ska denne ta kontakt med skolpersonal, mentor, LIAM-team alternativt direkt till skolledning. Personal som får kännedom om händelsen rapporterar omgående till elevens rektor. Rektor samtalar omgående enskilt med den elev som upplevs kränkt. Rektor samtalar omgående med den personal som misstänks ha kränkt. Budskap till den som kränkt eller utsatt annan för trakasserier är: Att all form av trakasserier eller annan kränkande behandling upphör i samband med detta samtal. Samtalen dokumenteras. Rutiner för uppföljning LIAM-teamet följer upp kränkning mellan elever och ser till att problemet är löst. Rektor följer upp där elev kränkts av personal. Uppföljning av samtalen ska alltid ske först med eleven som blivit utsatt för kränkande behandling sedan med den som misstänks ha kränkt. Uppföljning ska ske inom en vecka. När det konstateras att det inte längre förekommer diskriminering, trakasseri eller kränkande behandling avslutas ärendet och dokumentationen arkiveras. Rutiner för dokumentation Vid kränkning, trakasserier eller diskriminering skrivs rapport omgående av berörd personal som fått kännedom om händelsen på blankett "Lex Liam" som lämnas till någon i LIAM-teamet alternativt direkt till rektor då personal är den som kränkt. Efter samtalen dokumenterar personal som ansvarat för samtalen genom att använda blankett "Dokumentation vid diskriminering och kränkande behandling". Dokumentationen lämnas till LIAMteamet vilken därefter arkiveras i skolans arkiv. Skolledning informerar huvudmannen om ärendet. Ansvarsförhållande Skolledning ansvarar för att ny personal informeras på skolan om rutinerna vid diskriminering och kränkande behandling och därefter årligen påminns om dem, att rutinerna finns tillgänglig på Eksjö gymnasiums hemsida. Mentor informerar årligen skolans elever och deras föräldrar om skolans rutiner. LIAM ansvarar för att rutinerna revideras. Samtlig personal ansvarar för att agera då man upptäcker diskriminering eller kränkande behandling.

12 Begrepp Diskriminering Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och behandlingen har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller ålder. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. Direkt diskriminering Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Ett exempel kan vara när en flicka nekas tillträde till ett visst gymnasieprogram med motiveringen att det redan går så många flickor på just detta program. Indirekt diskriminering Indirekt diskriminering sker när en skola tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på ett sätt som har samband med diskrimineringsgrunderna. Om exempelvis alla elever serveras samma mat, kan skolan indirekt diskriminera de elever som på grund av religiösa skäl eller på grund av en allergi behöver annan mat. Trakasserier och kränkande behandling Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna (jämför kränkande behandling nedan). Det kan bland annat vara att man använder sig av förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar av till exempel kvinnliga, homosexuella eller bosniska egenskaper. Det kan också handla om att någon blir kallad blatte, mongo, fjolla, hora, eller liknande. Det gemensamma för trakasserier är att de gör att en elev eller student känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad. Kränkande behandling Kränkande behandling definieras i skollagen som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Några exempel är behandling som kan vara slag, öknamn, utfrysning och kränkande bilder eller meddelande på sociala medier (till exempel Facebook). Både skolpersonal och elever kan agera på ett sätt som kan upplevas som trakasserier eller kränkande behandling. Exempel på händelser som kan vara det som i lagen benämns kränkande behandling

13 Carl blir ofta kontaktad via msn av elever på skolan. Där kallar de honom pucko och tjockis. De har också lagt ut bilder av Carl på Lunarstorm. Bilderna har tagits i duschen efter gymnastiken. Lisa är stökig i klassrummet och vill inte lugna ner sig trots lärarens tillsägelse. Ett gräl som uppstår emellan dem slutar med att läraren ger Lisa en örfil. Oliver har slutat fråga om han får vara med och leka på rasterna. Han är hellre ensam än att behöva höra de andra säga att han inte får vara med. Skolans personal tror att Oliver är ensam för att han tycker om det. Han är en ensamvarg, säger klassläraren. Oliver orkar inte förklara hur det egentligen ligger till. Sexuella trakasserier Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande. Det kan också handla om sexuell jargong. Det är personen som är utsatt som avgör vad som är kränkande. Repressalier Personalen får inte utsätta en elev för straff eller annan form av negativ behandling på grund av att eleven eller vårdnadshavaren har anmält skolan för diskriminering eller påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling. Det gäller även när en elev, exempelvis som vittne, medverkar i en utredning som rör diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

14 Diskrimineringsgrunder Kön Med kön avses enligt diskrimineringslagen att någon är kvinna eller man. Exempel på händelser som kan vara diskriminering och trakasserier: Maria vill göra sin praktik på en målarfirma, men studie- och yrkesvägledaren avråder henne med argumentet Det är för hårt arbete för en tjej. [diskriminering] Pedro blir retad av kompisarna på fritidshemmet för att han är den ende killen som valt att gå med i dansgruppen. [trakasserier på grund av kön] Några elever på skolan sprider ett rykte om Karin, att hon beter sig som en hora och hånglar med vem som helst. [sexuella trakasserier] Könsidentitet eller könsuttryck Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses enligt diskrimineringslagen att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppen könsidentitet eller könsuttryck eftersom lagens begrepp könsöverskridande identitet eller uttryck signalerar att det som skyddas är en avvikelse från det normala. Diskrimineringsgrunden ska inte förväxlas med grunden sexuell läggning. Transpersoner kan vara såväl homo-, bi- som heterosexuella. Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier: Jorge blir förlöjligad och hånad av en grupp killar i skolan eftersom han sminkar sig med mascara och läppglans. [trakasserier] Kim, som identifierar sig som intergender, söker upp skolkuratorn på sitt gymnasium för att tala om problem i familjen. Skolkuratorn ifrågasätter Kims könsidentitet och istället för att få prata om sina problem hemma, måste Kim förklara och försvara vad intergender betyder och innebär. [diskriminering] Alex, som klär sig i kjol och klänning, blir utföst av de andra tjejerna från skolans tjejtoalett eftersom de tycker att Alex är för mycket kille för att få gå in där. [trakasserier] Etnisk tillhörighet Med etnisk tillhörighet menas enligt diskrimineringslagen nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har en etnisk tillhörighet. En person som är född i Sverige kan vara rom, same, svensk, kurd eller något annat. En och samma person kan också ha flera etniska tillhörigheter. Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier:

15 En skola med många elever med annan etnisk tillhörighet än svensk ger förtur åt etniskt svenska barn vid antagning av nya elever för att inte få en alltför segregerad elevgrupp. [diskriminering] Thomas, som är svart, får många kommentarer från de andra eleverna om sitt hår och sin hudfärg. Många vill ta och känna på honom. Klassföreståndaren avfärdar honom med att Ja, men du vet ju att du är annorlunda. Det är klart att de andra är nyfikna på dig. De menar ju inget illa. [trakasserier] Maria är bäst i klassen på svenska. Hon är aktiv på lektionerna och har alla rätt på proven. Läraren vill inte ge Maria MVG, då svenska inte är hennes modersmål.[diskriminering] Religion eller annan trosuppfattning Diskrimineringslagen definierar inte religion eller annan trosuppfattning. Enligt regeringens proposition (2002/03:65) bör endast sådan trosuppfattning som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning som till exempel buddism eller ateism omfattas av diskrimineringsskyddet. Andra etniska, politiska eller filosofiska uppfattningar och värderingar som inte har samband med religion faller utanför. Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier: Vincent, vars familj är med i Pingstkyrkan, blir ofta retad för det av några klasskamrater. De säger det på skämt, men han tycker inte att det är roligt. [trakasserier] Läraren nekar Leila att bära huvudduk på SFI-undervisningen med motiveringen Huvudduk är ett tecken på kvinnoförtryck. Det innebär att Leila utestängs från sin utbildning. [diskriminering] Rebecka är judinna. En dag har någon ristat ett hakkors på hennes skåp. [trakasserier] Funktionsnedsättning Med funktionshinder menas i diskrimineringslagen varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. DO använder sig av Myndigheten för delaktighets beteckning funktionsnedsättning och inte funktionshinder eftersom hindren finns i samhället och inte hos personen. Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier På skolavslutningen ropade skolans rektor upp alla elever individuellt och tackade av var och en förutom särskoleklassen, som hon ropade upp som grupp. [diskriminering] Elenas pappa har en CP-skada. Hon blir arg och ledsen när andra elever i skolan ropar Din pappa är jävla CP. [trakasserier] Patrik, som har ADHD, blir utkörd från klassrummet för att han inte kan sitta still. Han lämnar hela tiden sin plats. En dag klarar lärarvikarien inte av situationen utan skickar hem Patrik med orden ADHD-barn borde inte få gå på högstadiet! [diskriminering och trakasserier]

16 Sexuell läggning Med sexuell läggning avses enligt diskrimineringslagen homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier som har samband med sexuell läggning: Några elever i skolan brukar vara elaka mot Johanna på många olika sätt. Oftast kallar de henne äckliga lebb. [trakasserier] Det har gått bra i skolan för James tills hans två pappor kom på besök. Efter det har han svårt att få vara med i grupparbeten och ibland får han jobba ensam. James vill inte vända sig till sin lärare eftersom läraren ser att de andra fryser ut honom, men inte gör något. [trakasserier] På skolan ordnas en avslutningsbal. Elin och Anna, som är ett par, får inte dansa den första uppvisningsdansen tillsammans. [diskriminering] Ålder Med ålder avses enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd. Skyddet mot åldersdiskriminering omfattar alla, unga som gamla. Åldersnormen kan se olika ut i olika sammanhang, men generellt drabbas yngre och äldre av diskriminering på grund av ålder. Skyddet gäller alltså även i skolan. Det är dock tillåtet att särbehandla på grund av ålder, till exempel om särbehandlingen är en tillämpning av skollagen. Exempel på händelser som kan vara trakasserier: Malte är ett år yngre än sina klasskamrater och blir ofta retad på grund av detta. [trakasserier] Agnes pappa är mycket äldre än de andra papporna i hennes klass. Hon blir sårad när de andra klasskamraterna skämtar om det. Hon har sagt ifrån att hon blir ledsen, men de fortsätter i alla fall. [trakasserier]

Ope skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ope skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Bilaga 1 Begrepp sid. 6 Bilaga 2 Diskrimineringsgrunder sid. 8 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola, fritidshem Ansvariga för planen Rektor och Ope skolas personal

Läs mer

Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Skolans Rektor är ansvarig för att planen mot diskriminering

Läs mer

Elundskolans Trygghetsplan

Elundskolans Trygghetsplan Elundskolans Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola år 1-5, fritidshem år f-3 samt öppen verksamhet för

Läs mer

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan åk 4-9 Ansvariga för planen Anna Nilsson Karin

Läs mer

2014-2015. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Järfälla kommun

2014-2015. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Järfälla kommun 2014-2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Järfälla kommun Innehållsförteckning Grunduppgifter s. 2 Utvärdering s. 3 Främjande insatser s. 5 Kartläggning s. 6 Förebyggande åtgärder s. 7

Läs mer

Toråsskolans plan. mot diskriminering och kränkande behandling. -Likabehandlingsplanen-

Toråsskolans plan. mot diskriminering och kränkande behandling. -Likabehandlingsplanen- Varla Vallda pedagogiska enhet Toråsskolan Toråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling -Likabehandlingsplanen- Jan 2013 Aug 2014 Förskola & Grundskola Varla-Vallda pedagogiska enhet Toråsskolan

Läs mer

Slottsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller för: Grundskola 1-6 Förskoleklass Fritidshem

Slottsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller för: Grundskola 1-6 Förskoleklass Fritidshem Slottsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller för: Grundskola 1-6 Förskoleklass Fritidshem Läsåret: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen gr1-6,

Läs mer

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling Rälsen Norrviken Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Varför en Likabehandlingsplan? 1.2 Grunduppgifter 1.3 Rälsens policy och

Läs mer

Trygghetsplan. Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015

Trygghetsplan. Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Trygghetsplan Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 2014 05 01 1 Innehåll 1. Inledning 3 Våra visioner och mål 3 Trygghetsplanen 3 2. Roller och ansvarsfördelning

Läs mer

Killebergsskolans F-6 och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Killebergsskolans F-6 och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Killebergsskolans F-6 och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och Fritidshem Ansvariga för planen Rektor Ingrid

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/14

Likabehandlingsplan 2013/14 Likabehandlingsplan 2013/14 Jernvallsskolan 4-9 Sandvikens kommun 1 Inledning Det här är en plan som har till syfte att främja likabehandling. Planen tydliggör skolans vision, mål och ansvar när det gäller

Läs mer

Ålstensskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Sida 1

Ålstensskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Sida 1 Ålstensskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Sida 1 Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 7 Fadderaktiviteter 7 Förklara och konkretisera Läroplanens värdegrund

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013/2014 DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING MED LIKABEHANDLINGSPLAN. Estet och Hantverk

HANDLINGSPLAN 2013/2014 DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING MED LIKABEHANDLINGSPLAN. Estet och Hantverk Barn- och utbildningsförvaltningen HANDLINGSPLAN 2013/2014 DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING MED LIKABEHANDLINGSPLAN Estet och Hantverk Johanna Kamph 1 Inledning Beskrivning av Estet och Hantverk Enheten

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE OCH DISKRIMINERANDE BEHANDLING OCH FÖR LIKABEHANDLING 2015 F-9

PLAN MOT KRÄNKANDE OCH DISKRIMINERANDE BEHANDLING OCH FÖR LIKABEHANDLING 2015 F-9 PLAN MOT KRÄNKANDE OCH DISKRIMINERANDE BEHANDLING OCH FÖR LIKABEHANDLING 2015 F-9 VISION Vi vill ha en öppen och generös skola där: alla har samma värde och accepteras som de är alla vågar bry sig om och

Läs mer

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Äppelgårdens förskola

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Äppelgårdens förskola Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Äppelgårdens förskola Läsår 2014/2015 Innehållsförteckning Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 6 Kartläggning 6 Förbyggande

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Lindängehus förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lindängehus förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindängehus förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Lindängehus förskola 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Lindängehus

Läs mer

Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013-09-04 diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Gaddenskolan Läsåret 2013/2014 Skräddaregårdsvägen 21, 517 37 BOLLEBYGD, Tel. 033 202640 Fax. 033-202647 www.gadden.se Epost: rektor@gadden.se

Läs mer

Förskolan i Järbo och Jäderfors Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan i Järbo och Jäderfors Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan i Järbo och Jäderfors Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan i Järbo och Jäderfors med verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år. Läsåret 2014-2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2014/2015 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling FÖRSKOLAN SOLROSEN Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling FÖRSKOLAN SOLROSEN Ägogången 26, 602 11 Norrköping. Telefon: 011-15 77 69 http://www.solrosensforskola.blogspot.se/ Innehållsförteckning

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Sunnerbogymnasiet Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier

Läs mer

Toftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Toftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Jag kan ta chanser att Vuxna pa skolan kan tala med folk man prata mer med alla elever vanligtvis inte snackar med. Elev i 7-9 Elev i 7-9 Man ska vara sna ll och ta nka pa vad man Vuxna ska lyssna sa ger.

Läs mer

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Ölmstads skolområde grundskola F-6 och fritidshem

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Ölmstads skolområde grundskola F-6 och fritidshem Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Ölmstads skolområde grundskola F-6 och fritidshem Ölmstads skolområde 2015-06-22 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vision... 3 Syfte, uppföljning

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Sulviks skola 2014/15. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trygghet, ansvar och respekt på. Sulviks skola 2014/15. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Trygghet, ansvar och respekt på Sulviks skola 2014/15 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Bakgrund...3 Årlig plan...4 Skolans vision...4 Definitioner av begrepp...5

Läs mer

Plan för diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014

Plan för diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 Plan för diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 2013-08-24 1 Innehållsförteckning Del 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2013/2014 Bakgrund 3 Ansvarfördelning

Läs mer