Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling för Tjärnaängskolan/ Solängsskolan Läsåret 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling för Tjärnaängskolan/ Solängsskolan Läsåret 2014/2015"

Transkript

1 Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling 1 för Tjärnaängskolan/ Solängsskolan Läsåret 2014/2015

2 Innehållsförteckning Vad står det i skollagen (SFS 2010:800)... 3 Vad står det i läroplanen... 4 Definition: Vad är en kränkande behandling?... 4 Etnisk tillhörighet... 6 Sexuell läggning:... 6 Funktionsnedsättning... 6 Annan kränkande behandling... 6 Tjärnaängskolans värdegrund... 7 Nulägesanalys... 8 Det vardagliga förebyggande arbetet... 8 Det förebyggande arbetet är organiserat i fyra nivåer... 9 Skolnivå... 9 Klassnivå... 9 Individnivå Åtgärdsplan ) Anmälan till rektor ) Kontakt med de inblandade och insamling av fakta ) Analys ) Åtgärder ) Om samtalen inte hjälper ) Omhändertagande av den drabbade Tillägg Åtgärder vid glåpord mot personal Åtgärder där personal kränker eller mobbar elev Åtgärder vid hot eller våld mot annan elev eller personal Likabehandlingsplanen revideras varje läsår Utvärdering av planerade åtgärder Aktiviteter under läsåret 2014/ Bil Bil

3 Vad säger lagen Från gäller lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2006:67). Syftet med den nya barn- och elevskyddslagen är att förtydliga skolans ansvar när det gäller att garantera alla elevers trygghet i skolan. Det innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och funktionsnedsättning förbjuds i skolan. Diskriminering är förbjuden oberoende av diskriminerande avsikt och oberoende om det är frågan om direkt eller indirekt diskriminering. Lagen innebär också att elever får ett lagligt skydd mot kränkande behandling. Skadestånd kan utdömas om inte skolan kan påvisa att den fullgjort sitt uppdrag. Lagen innebär för skolans del en skyldighet att utreda och åtgärda. Bakgrund till ny lag from Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya diskrimineringsförbudet gäller från den 1 januari 2015 inom alla samhällsområden där diskrimineringslagens övriga regler gäller i dag, med undantag för tillhandahållande av bostäder. I dag finns ett diskrimineringsförbud mot bristande tillgänglighet som endast gäller inom delar av arbetslivet och utbildningsområdet. Bristande tillgänglighet betyder att en person med funktionsnedsättning missgynnas därför att man inte gjort skäliga tillgänglighetsåtgärder för att personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning. Vilka åtgärder som är skäliga bedöms utifrån bland annat lagens krav på tillgänglighet samt praktiska och ekonomiska förutsättningar (http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/utskottensdokument/betankanden/arenden/201314/au8/). 5 /Träder i kraft I: / Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (2010:800) eller annan utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare) får inte diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten. Anställda och uppdragstagare i verksamheten ska likställas med utbildningsanordnaren när de handlar inom ramen för anställningen eller uppdraget. Lag (2014:958). Vad står det i skollagen (SFS 2010:800) 5 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 3

4 Vad står det i läroplanen Utdrag ur Lgr-11. Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser Definition: Vad är en kränkande behandling? I Diskrimineringslagen (2008:567, 4) definieras vad som avses med diskriminering: 1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, 2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, att kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriterierna eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå ett syftet, 3. bristande tillgänglighet: att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till - de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, - varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde, samt - andra omständigheter av betydelse, 4. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, 5. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker värdighet, 6. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i 1 4 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag. I Diskrimineringslagen (2008:567 5) definieras vad som avses med Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 4

5 5 I denna lag avses med 1. kön: att någon är kvinna eller man, 2. könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön, 3. etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande, 4. funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå, 5. sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning, och 6. ålder: uppnådd levnadslängd Även den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av diskrimineringsgrunden kön. Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. En viktig utgångspunkt är att den som uppger sig ha blivit kränkt, alltid måste tas på allvar. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar inkl. trakasserier som kan ha samband med etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, kön eller av sexuell natur. Diskriminering är en handling eller struktur som utestänger eller kränker en person. Den behöver inte vara medveten eller aktiv. Trakasserier är en aktiv, medveten handling som kränker en person. En kränkning - är ett uttryck för makt och förtryck. - kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. - kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande och kallas då mobbning. - utförs av och drabbar såväl barn som vuxna. Mobbning En individ anses vara mobbad när denne utan att vara provokativ utsätts för upprepade kränkningar och över en längre tid är föremål för andras avsiktliga försök att såra eller skada denne genom någon form av social isolering, psykningar eller fysiska övergrepp. Upprepade gånger betyder att mobbningen sker flera gånger under en viss tid. Enstaka tillfällen kan vara en kränkning men inte mobbning. En längre tid, betyder att det måste äga rum under en tidsperiod som är längre än ex. en rast eller en dag. 5

6 Kränkningar kan vara Fysiska, t.ex. att bli utsatt för slag, sparkar, krokben och knuffar. Tysta, t.ex. himla med ögonen, stirra på någon, kasta menande blickar mellan varandra, göra miner, sucka, tystna, vända ryggen till, inte svara på tilltal, behandla någon som luft. Verbala, t.ex. viska, snacka skit, retas, håna, härma, hota, anmärka på utseende och kläder, kommentera allt den utsatte gör eller säger, fnittra, hånskratta, skämta, utsättas för ryktesspridning. Text och bildburna, t.ex. klotter, brev och lappar, e-post, sms, mms olika sociala medier Nätmobbing, t.ex. Facebook, Kik, Instagram, Habbo, Whats-App, Snapchat mm. Etnisk tillhörighet Att någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller etniska ursprung, ras eller hudfärg. Sexuell läggning: Homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Funktionsnedsättning Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Annan kränkande behandling Ett uppträdande som annars kränker en persons värdighet. Tecken hos elev som kan tyda på utsatthet orsakad av kränkning eller mobbning. Eleven är: håglös, tystlåten, passiv, orkar inte, håller sig undan, går eller står för sig själv, håller sig i närheten av en vuxen. Dröjer sig kvar i klassrummet, går ogärna ut på rast, orolig och okoncentrerad inför eller efter rasten, uppriven efter rasten, clownbeteende, försämrade skolresultat, klagar på ont i magen, huvudvärk, stor frånvaro. Eleven kan också ha ett utåtagerande beteende. 6

7 Tjärnaängskolans värdegrund I Tjärnaängskolan/Solängsskolan skall vi alla aktivt arbeta för att skapa trivsel bland barn, elever och vuxna. Ett grundfundament hos oss skall vara att Bry sig om. Vuxna som arbetar i Tjärnaängskolan/Solängsskolan skall alltid vara goda förebilder och tilltala och bemöta barn och varandra på ett respektfullt sätt. Vi ger våra elever en god utbildning i trygg miljö. Vi har en god arbetsmiljö. Vi visar varandra hänsyn. Vi tar ansvar för det vi säger och gör. Vi accepterar varandras olikheter. Vi har en bra föräldrasamverkan. Vi sammanfattar detta med tre viktiga ord: RESPEKT, ANSVAR och KAMRATSKAP Målet är att alla barn och vuxna ska trivas på Tjärnaängskolan/Solängsskolan och att ingen ska känna sig mobbad eller på annat sätt utsättas för kränkande behandling. 7

8 Nulägesanalys Tjärnaängskolan/Solängsskolan ligger i den mångkulturella stadsdelen Tjärnaängar. Upptagningsområde är Tjärna Ängar, Paradiset och Övre Tjärna, ett dynamiskt område med stor social spännvidd. Tjärnaängskolan/ Solängsskolan är en f-6 skola med ca 350 elever. Andel elever med annan etnisk bakgrund utgör ca 80 %. Språkbruket mellan vissa elever är mycket hårt. Vissa lär sig snabbt fula ord på olika språk. Konflikter på rasterna förekommer, och handlar ofta om regelverk eller missförstånd p.g.a. språkliga brister. Nedvärderande blickar mellan elever har ökat. I elevtemp (mars) och elevenkät (i år 3-6) svarar eleverna att de trivs på sin skola. Det stora flertalet svarar att det inte förekommer så mycket mobbing på skolan. Om de ibland ser någon som blir retad försöker de stoppa det och säga till en vuxen. Samarbete finns med barn- och ungdomsenheten, och en fältassistent har sin placering på skolan. Om oro finns kring elevers sociala situation, både i skola och under fritid, kan vi vid behov kontakta socialtjänst, Tunabyggen, Tjärnkraft, Tjängans fritidsgård, polis, präst, och imam. Föräldrasamverkan är en viktig del av nätverksarbetet kring elevernas trygghet i skolan. Vi har stor nytta av att ha vuxna med annan etnisk bakgrund i vår skola. De kan vara förebilder och länk mellan skola och hem. Modersmålslärarna finns idag med till viss del, och de försöker i möjligaste mån förlägga sin arbetstid till skoltid för att vara en bro mellan våra olika kulturer. Det vardagliga förebyggande arbetet Vid läsårsstart har man en genomgång med samtliga elever om skolans regelverk. Vår värdegrund (bil.1) presenteras i början av varje skolstart och då en ny elev kommer till skolan. Under terminens arbete hålls den ständigt levande, då lärare ofta återkopplar till den. Så här hanterar vi överträdelser mot Tjärnaängskolans/Solängsskolans värdegrund: 1. Rastvakt och/eller klasslärare samtalar med eleven om det som har hänt. Hjälp att hitta strategier för att klara problematiska situationer. 2. Om problemet kvarstår samtalar en vuxen med eleven igen och kontakt tas med vårdnadshavare. 3. Kontakt tas med trygghetsteamet. 4. Vårdnadshavare och berörd personal kallas till elevvårdskonferens. Arbete omkring att vara en bra kamrat pågår dagligen. Vi har kompissamtal. De yngre barnen har dagligen samling i ring. Vi leker lekar och har samarbetsövningar. Vi fortsätter vårt samarbete med polis, socialtjänst, fritidsgård, Tunabyggen, Tjärnkraft m.fl. för att bli ännu bättre på att förebygga och ha kännedom om elever i riskzon. 8

9 Kamratstödjare utses i skolår 4-6, 2 per klass. Dessa väljs av sina klasskamrater. De har en viktig uppgift i att vara ögon och öron under skoldagen för att få en bild av kamratrelationer och språkbruk. Kamratstödjarna träffas regelbundet för att samtala om pågående situationer. Det finns en speciell arbetsgrupp 1 som ansvarar för att ta tag i mobbningsproblem. Vid misstänkt fall av mobbning anmäler personal till rektor, som beslutar om åtgärd. Blankett finns i mappen >Blanketter, som ligger i vår Dropbox (kränkande behandling). Arbetsgruppen formerar sig och agerar utifrån det specifika fallet som skall lösas. Föräldrar informeras i ett tidigt skede. Lika viktigt som det är att elever inte skall utsätta kamrater för kränkande behandling är att vuxna i förskola och skola inte uppträder kränkande mot barn/elever. Om en elev utsätts för kränkning av en vuxen, eller om en vuxen utsätts för kränkning av en elev, skall rektor informeras. Detta gäller även när personal kränker annan personal. Rektor kallar till samtal med berörda parter. Beroende på omfattning kan arbetsgruppen kallas in. Det är en skyldighet för alla som arbetar i rektorsområdet att se till att reglerna är kända och följs. Samtalen dokumenteras och diarieförs. Det förebyggande arbetet är organiserat i fyra nivåer 1.skolnivå 2.klassnivå/gruppnivå 3.individnivå 4.föräldranivå Skolnivå Skolan: Skolkurator, berörda klasslärare, kamratstödjare (elever), skolsköterska, skyddsombud, rektor och fältassistent. Vi har en gemensam värdegrund och ordningsregler för hela skolan som utgår från RESPEKT, ANSVAR och KAMRATSKAP (se bil. 1). Friendsträffar för representanter i skolår 4-6 hålls regelbundet på skolan och leds av Anna-Marie Högberg. Klassnivå Det finns tydliga klassregler som återkommande aktualiseras och diskuteras med eleverna. Det förs samtal om värdegrundsfrågor i klassen. Det anordnas aktiviteter för att stärka klass och gruppgemenskapen. Arrangemang av olika slag som bidrar till att öka trivseln bland barn och personal, t.ex storsamlingar, utflykter, fester. 1 En pedagog från varje arbetslag, fältfritidsledare, skolsköterska och eventuellt annan personal. 9

10 Återkommande analyser av gruppklimatet genomförs (bl.a. genom enkätundersökning av elevers trivsel, ansvarig är skolkurator). Vi har kompissamtal i varje klass. Kompissamtalens innebörd: En modell att lösa konflikter med ord istället för tystnad eller våld Förebygga mobbing Övning i att tala inför andra och att använda ett tydligt kroppsspråk Övning i empati Elevernas roller i det sociala samspelet En moraluppfattning som inte lägger vikt vid skuld och straff. Inga straff får delas ut, istället skall det positiva betonas. Att ta ansvar för negativa handlingar och förstå vad den orsakat, det ska vara en process för känslomässig medvetenhet. Syftet är att eleverna själva skall lära sig att lösa en konflikt. Under kompissamtalet tar man endast upp det som berör klassen och det som eleverna väljer att ta upp. Det är önskvärt att vara två pedagoger. En som samtalsledare, en som lyssnar och betraktar t.ex. blickar, kroppsspråk etc. Allt som sägs i rummet stannar där (tystnadsplikt). Det är viktigt att besök inte tillåts och att störande avbrott inte förekommer. Svårt att få tillbaka tråden och stämningen. Inga anhöriga skall delta. OBS. Kompissamtalen får aldrig bli ett skvallerforum. Man berättar om sin egen roll i konflikten. Detta för att skapa trygghet i samtalet. De vuxna får aldrig moralisera över elevernas handlingar. Det vanliga är att vuxna för över sina värderingar på barnen. Lyssnandet är viktigt både för de vuxna och för barnen, samt att visa respekt. Individnivå Trygghetsteamet har ett speciellt ansvar vid mobbingsituationer. Trygghetsteamet genomför enskilda samtal med mobbare och mobbningsoffer. Teamet ansvarar för uppföljande samtal med individer och grupper. Varje individ skall vara förtrogen med vilka regler som gäller på skolan om kränkande behandling. 10

11 Föräldranivå För att underlätta samarbetet mellan hem och skola är det viktigt att föräldrarna: tycker att skolan är viktig vill samarbeta med skolan ser till att barnet kommer i tid till skolan tar del av information som skickas hem med barnen ser till att barnet kan göra sina läxor kommer till möten i skolan och respekterar tiden hör av sig till skolan om något problem uppstår Åtgärdsplan Åtgärder vid misstänkt kränkning eller mobbning 1) Anmälan till rektor I 6 kap.10 har det införts ett förtydligande avseende personalens skyldighet att informera rektor och huvudmannen: Lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling är nu skyldiga att anmäla detta till rektorn. Rektorn är i sin tur skyldig att föra informationen vidare till huvudmannen. (bil.2) 2) Kontakt med de inblandade och insamling av fakta. Ansvariga för ärendet är berörd personal. Vad har hänt? Vilka är inblandade? Hur länge har det pågått? Var har det ägt rum? Har eleven varit utsatt tidigare? Vad gjordes då? Försiktig kontakt med utsatt elev. Hämta inte eleven när han/hon befinner sig tillsammans med sin klass. Hitta en tidpunkt på dagen som väcker minst uppmärksamhet. Låt någon personal som har en bra relation till eleven ta kontakt. 11

12 Tala om för eleven att ni inte tänker berätta för någon vad denne berättar för er. Garantera eleven att ingenting som sägs ska kunna härledas till honom/henne. Definiera begreppen kränkning och mobbning för eleven och gör klart för eleven att skolan inte accepterar någon form av sådan handling. Viktigt att gå försiktigt fram med stor hänsyn till elevens integritet. En vanlig reaktion hos elev som får frågan om han/hon är utsatt för kränkning eller mobbning är förnekelse. Rädslan att situationen förvärras kan få eleven att undanhålla viktig information. Viktigast av allt är att skapa en relation till eleven som innebär största möjliga trygghet inför alla kommande insatser. Respektera och bekräfta barnets känsloreaktioner. Inga känslor är fel! Förklara för eleven skolans ansvar och vad som kommer att hända. Handla inte för snabbt. När eleven litar på dig är det dags att agera. Fortsätt samla fakta från klasskamrater. Hur ser relationerna i klassen ut? Hur förhåller man sig till varandra? Begär information från undervisande lärare och personal som dagligen vistas ute på raster och andra offentliga miljöer i och i nära anslutning till skolan. Finns det tränare, idrottsledare och föreningsanställda som kan lämna viktig information? Även historiebeskrivning är av vikt, ta därför kontakt med tidigare undervisande lärare. Om personal aktivt är inblandad i kränkningen eller mobbningen, hänvisas ärendet till rektor. Förslag på frågor vid samtal med utsatt elev: Berätta hur det känns när du tänker på skolan. är på väg till skolan. tänker på klasskamraterna. tänker på speciella områden i skolan. Uteslut frågor om varför, be om beskrivning istället. Exempel. Berätta mer. Är det så här du menar? Är det så här du känner? 3) Analys Undersök om det är en kränkning, mobbning eller en vanlig konflikt. Hur ser den samlade bilden ut? Graden av kränkning eller mobbning? Var inträffar den? I eller utanför skolan? Hur omfattande tycks den vara? Hur länge har den pågått? Rör det enbart elever i klassen eller är elever från andra klasser inblandade? Finns det olika roller i kränknings- eller mobbningssituationen? Hur uppfattar föräldrarna problemet på skolan? Vid allvarlig form av kränkning eller mobbning kontaktas alltid inblandade föräldrar. Bestäm vem som ska delta i eventuell utredning. 12

13 4) Åtgärder Trygghetsteamet sammanträder och fördelar uppgifter. Samtal genomförs med de elever som aktivt deltagit i kränkningen eller mobbningen. Alla samtal med dessa elever måste ske enskilt, aldrig i klassen eller i grupp. Mötena äger rum inom en samlad tidsperiod, helst samma dag. Ingen förvarning till eleven om att samtal kommer att ske. Två vuxna deltar alltid. En för talan, en antecknar. Samtalet hålls i ett rum där man kan prata ostört. När det är möjligt får trygghetsteamet lämna sina lektioner för att kunna utreda situationer som uppstått. Viktigt att tänka på inför samtalet. Mobbaren placeras framför den vuxne som sköter samtalet. Viktigt att mobbaren inte känner sig instängd. Samtalet inleds med att den vuxne säger att skolan vet vad eleven håller på med. Beskrivning av vad skolan tycker om kränkning, mobbning, och vad lagen säger. Fråga eleven vad han/hon ska göra, kräv konkreta förslag. Samtalet dokumenteras. Uppföljning, vid behov. Samtalsmönstret återupprepas för alla elever som deltagit i kränkningen/mobbningen. 5) Om samtalen inte hjälper Markeringssamtal med eleven. Rektor deltar och betonar allvaret i mobbningen. Om detta inte hjälper Kalla på föräldrar för samtal med rektor och någon ur trygghetsteamet. Om detta inte hjälper Trepartssamtal med elev, förälder, skolpersonal samt personal från socialförvaltningen. Om detta inte hjälper Polisanmälan. Även elev har rätt att polisanmäla. 13

14 Under pågående utredning observerar mentorer, kamratstödjare och trygghetsteam vad som händer i och omkring klassen och i de situationer där kränkningen eller mobbningen inträffat. 6) Omhändertagande av den drabbade Stödåtgärder i form av samtal genomförs även en tid efter att kränkningen eller mobbningen har upphört. Den drabbades problematik är inte automatiskt förbi när det icke acceptabla beteendet har försvunnit. Arbetsgruppen tar upp frågan om det finns behov av hjälp från öppenvården. Även de som utfört kränkningen/mobbningen ska få samtalskontakt den tid som behövs. Tillägg Åtgärder vid glåpord mot personal Den vuxne som bevittnar alternativt blivit utsatt för händelsen tillrättavisar omedelbart eleven. Vid upprepat icke acceptabelt beteende eller grova glåpord kontaktas elevens lärare. Den berörda kontaktar hemmet efter samråd med klassläraren. Om man som klasslärare blir utsatt för kränkande behandling ska man kontakta skyddsombud eller rektor. Åtgärder där personal kränker eller mobbar elev Rektor utreder och ansvarar för ärendet. Teamet kopplas in och ansvarar för att den utsatte eleven får stöd och hjälp. Åtgärder vid hot eller våld mot annan elev eller personal Rektor kontaktas och tar omedelbart tag i händelsen. Vårdnadshavare meddelas. Vid grövre fall kallar rektor föräldrarna till skolan. Den drabbade och rektor samråder om händelsen ska polisanmälas. Händelsen anmäls till skyddsombudet på skolan. Det ska alltid skrivas en tillbudsrapport. Organisation Följande personer ingår i Tjärnaängskolans/ Solängsskolans trygghetsteam: Kevin Ferguson Jan Norén Lise-Lotte Hedberg Anna-Marie Högberg Karin Magnusson Linda Wikén Nderim Rexhepi Anita Isaksson 14 Fältassistent Kurator Skolsköterska Lärare Lärare Lärare Lärare Rektor

15 Likabehandlingsplanen revideras varje läsår Denna plan kommer att utvärderas och revideras varje hösttermin. Kontrollfrågor Vad har vi åtagit oss att göra under året? Har det blivit utfört? Om inte, varför och vem bär ansvaret? Har vi nått vårt mål? Om inte, varför? Var målen för högt satta eller var åtgärderna felaktiga eller otillräckliga? Vi nådde målet. Beror det på åtgärderna eller var det annat som påverkade? Hur använder vi de här erfarenheterna i nästa likabehandlingsplan? Vad gjorde vi som fick effekt? Vad fungerade inte? Bör vi ändra taktik i nästa plan? Hur ser det ut idag jämfört med tidigare? Går det åt rätt håll? Har åtgärderna gett positiv effekt? Reviderad plan ingår i den obligatoriska informationen till samtliga i personalen och elevernas föräldrar. Tidpunkten för informationen är vid första Ap-träffen samt vid första föräldramötet. Eleverna informeras vid läsårets start. Planen finns dessutom utlagd på skolans hemsida. Utvärdering av planerade åtgärder. Utbildning av kamratstödjare genomfördes på Asken höstterminen Eleverna fick genom olika övningar leva sig in i olika situationer som kan inträffa i en skola. Efter genomgång av resultatet på elevenkäten från 2013 diskuterade all personal på en arbetsplatsträff hur vi ska öka tryggheten för barnen på skolan. Vi fortsätter med detta arbete under läsår Vi fortsätter även med det utökade antalet rastvakter på varje rast samt rastvakt innan skolan börjar på morgonen, som bestämdes ht-12, då effekten av detta är att det har blivit mycket lugnare bland våra elever. Fadderverksamheten där äldre elever tar hand om yngre elever vid olika aktiviteter, till exempel julpysseldagen och skolskogen fortsätter. Aktiviteter under läsåret 2014/2015 Kartlägga otrygga platser på skolan. Jan genomför en enkätundersökning om elevernas trivsel under våren. Inför varje läsår upprättas ett rastvaktsschema. Vi har personal som går med eleverna mellan Tjärnaängskolan och Solängsskolan under skoltid. Vi fortsätter att utbilda elever till kamratstödjare. Ansvariga för utbildningen är Kulturcentrum Asken. Dessutom får eleverna utbildning via Friends hemsida och tidskrifter. Under våren åker våra Friendselever till Alborgen utanför Gävle tillsammans med kamratstödjare från Kvarnsvedensskola. 15

16 Bil. 1 Tjärnaängskolan och Solängsskolans värdegrund Vi ger våra elever en god utbildning i trygg miljö. Vi har en god arbetsmiljö. Vi visar varandra hänsyn. Vi tar ansvar för det vi säger och gör. Vi accepterar varandras olikheter. Vi har en bra föräldrasamverkan. RESPEKT ANSVAR KAMRATSKAP 16

17 Bil.2 Ärendebeteckning:. Rapportblad vid kränkning eller diskriminerande handling Beskrivning av uppmärksammad händelse, ange även datum, tidpunkt och plats för händelsen:.. Namnge nedan samtliga inblandade personer och i förekommande fall klasstillhörighet:.. Denna blankett skall alltid underställas rektor Anmält datum. Anmält av:. Av rektor beslutad åtgärd Rek tor 17

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Likabehandlingsplan Knappen 2014 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Vision..2 Kartläggning/nulägesanalys.2 Förankring av likabehandlingsplanen..4 Åtgärder.5 kompetensutveckling.6

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING 100510 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING GÄRDETS FÖRSKOLA Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Nysäters förskola Ht2013-Vt2014 Förskolans helhetside: Rötter och vingar. Ansvarig: Förskolechef Elisabeth Wallberg Ansvariga Pedagoger

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Slussen 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2 3.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Gula 2010 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision...2 2. Vad säger lagen...2 3. Rutiner

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Pedagogisk omsorg i Säters stad 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Tanneforsskolan Likabehandlingsplan år F-6

Tanneforsskolan Likabehandlingsplan år F-6 Tanneforsskolan Likabehandlingsplan år F-6 Vision På Tanneforsskolan ska alla känna sig trygga. Genom denna trygghet skapas förutsättningar för ett allsidigt lärande. Uppdraget Ny lag: Från 2006-04-01

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Gröna 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2 3. Rutiner

Läs mer

för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/ 2014 Pedagogisk omsorg Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING. FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA.

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING. FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA. 100825 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA. Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade,

Läs mer

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Nysäters förskola Ht2014-Vt2015 Förskolans helhetside: Rötter och vingar. Ansvarig: Förskolechef Elisabeth Wallberg Ansvariga Pedagoger

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Bikupan 2014 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2 3.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för Björkängens förskola LÄSÅRET 2008/2009

LIKABEHANDLINGSPLAN för Björkängens förskola LÄSÅRET 2008/2009 Utdrag ur FN:s barnkonvention: LIKABEHANDLINGSPLAN för Björkängens förskola LÄSÅRET 2008/2009 Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade. Varje barn

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Lilla Vargen 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen...

Läs mer

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan för IM Ungdomscentrum

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan för IM Ungdomscentrum Sida 1 av 6 Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan för IM Ungdomscentrum Reviderad 2014-08-19 Inledning Hässleholms Gymnasium skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 Läsåret 2013/2014 Planen gäller från 2013-08-19 till 2014-09-20 Inledning En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium

Likabehandlingsplan. Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium Likabehandlingsplan Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium Innehållsförteckning 2 Målsättning 3 Planens syfte 3 Definitioner vad betyder orden? 3 Förebyggande arbete 4 Att upptäcka 4 Att utreda 4 Att åtgärda

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Adolf Fredriks musikklasser Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Adolf Fredriks musikklasser Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Adolf Fredriks 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Utgivningsdatum: 2016-03-01 Utgivare: Adolf Fredriks Kontaktperson: Pia Tegman

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Röda 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2 3. Rutiner

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Upprättad: 100101 Reviderad: 130227 LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola Bjuvs förskolor En känsla av härlighet! Återupprättad dec 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Prästkragens Förskola 151210-161210 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor Plan mot kränkande behandling Sandbyhovs förskolor Läsåret 2010/2011 Likabehandlingsplan Innehåll: 1. Inledning Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem

Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem 2013-2014 Det övergripande målet är att alla ska trivas och känna glädje över att gå till skolan. För att nå målet arbetar vi för att ha

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen,

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Syfte Planen ska syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Återupprättad 20151209 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Vitsippans Förskola 20151209-20161209 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen StoraVargen 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Dorotea kommun Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Strandenskolan Åk F-9 Fastställd av KUN 2016-09-22 47 Inledning 2 Alla elever och all personal har rätt att vistas i vår

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Borgen Övre 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan i Ekedalen Tidaholm

Likabehandlingsplan. Förskolan i Ekedalen Tidaholm Likabehandlingsplan Förskolan i Ekedalen Tidaholm 2015/2016 Innehållsförteckning Vad säger styrdokumentet?... 3 Skollagen (14 a kapitlet)... 3 Diskrimineringslagen... 3 Läroplanen (Lpfö 98)... 4 Värdegrund...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Förebyggande och åtgärdande handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

LIKABEHANDLINGSPLAN. Förebyggande och åtgärdande handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling LIKABEHANDLINGSPLAN Förebyggande och åtgärdande handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller fritidshemmet Stinsen under läsåret 2009-2010 Så som du själv vill att andra ska

Läs mer

Årlig plan för likabehandling 2014/ 2015. Öxnered förskola

Årlig plan för likabehandling 2014/ 2015. Öxnered förskola Årlig plan för likabehandling 2014/ 2015 Öxnered förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier och kränkande

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

Planen mot diskriminering och kränkande behandling

Planen mot diskriminering och kränkande behandling Planen mot diskriminering och kränkande behandling Elias Fries skola Läsår 14/15 Innehållsförteckning 1. Ny Lag Barnkonventionen Definition av kränkande behandling 2.Skolans vision 3. Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Likabehandlingsplanen är utformad i enlighet med Diskrimineringslag 2008:567 samt Skollagens 2010:800 kapitel 6.

Likabehandlingsplanen är utformad i enlighet med Diskrimineringslag 2008:567 samt Skollagens 2010:800 kapitel 6. Likabehandlingsplan År 2016 Likabehandlingsplanen är utformad i enlighet med Diskrimineringslag 2008:567 samt Skollagens 2010:800 kapitel 6. Inledning Enligt Arbetsmiljölagen 1999:841 är Vuxenutbildningen

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Gothem förskola 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan. Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan. Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017 1 (8) Reviderad 27 juni 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017 g:\bf\skolområde gymnasiet\skolområde gymnasiet\gemensamt\policydokument\likabehandlingsplan\2016-17\övergripande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling

LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling Onsala Montessoriskola Reviderad sept -15 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 1. Introduktion Del 1 2. Lagar och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 Innehållsförteckning 1. Rektors ord och skolans ansvarsfördelning 2. Definitioner 3. Svenska skolans värdegrund och vision 4. Svenska skolans

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För Pedagogisk omsorg Läsår 2012/2013 Vision All förskoleverksamhet inom enheten ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Våra verksamheter

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Lilla Vargen 2014 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR Vårby Skolor 20 augusti 2009 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR Innehållsförteckning A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Ansvarsfördelning. 1 Barns och elevers delaktighet.. 2 Barns och elevers rätt till stöd. 2 B.

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Ankan 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot all form

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Denna likabehandlingsplan omfattar alla barn och personal vid förskolan Lundby och gäller för Ht16, Vt17. Revideras juni/17

Denna likabehandlingsplan omfattar alla barn och personal vid förskolan Lundby och gäller för Ht16, Vt17. Revideras juni/17 Likabehandlingsplan Denna likabehandlingsplan omfattar alla barn och personal vid förskolan Lundby och gäller för Ht16, Vt17. Revideras juni/17 Bakgrund Alla barn och personal ska känna sig trygga. De

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Stora Vargen 2014 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen...

Läs mer

Förskolan i Surahammars Kommun

Förskolan i Surahammars Kommun Förskolan i Surahammars Kommun Förskolans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling. 2015/2016 Innehållsförteckning Vision, syfte, policy och ansvar 3 Definitioner

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Likabehandlingsplan Medåkers skola

Likabehandlingsplan Medåkers skola Förskoleklass och Medåkers fritidshem en plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 V s vision Vårt viktigaste mål är att alla på vår skola ska trivas och komma hit med glädje. Detta förutsätter

Läs mer

BJÖRKHAGA FÖRSKOLA. Björkhaga förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

BJÖRKHAGA FÖRSKOLA. Björkhaga förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 BJÖRKHAGA FÖRSKOLA Björkhaga förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Bakgrund Alla förskolor och skolor ska ha en aktuell och levande plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Strands förskolor 2014-2015 Innehållsförteckning Till dig som vuxen 3 Syfte med planen mot kränkande behandling 3 Definition på kränkande behandling enligt skollagen 3 Strands

Läs mer

Västerskolans mål. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017.

Västerskolans mål. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017. Västerskolans mål Vår skola ska präglas av respekt för människans olikheter. Ingen elev eller vuxen ska fysiskt eller psykiskt utsättas

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mariebergs förskola, dagbarnvårdare och skola 2007-10-15 2006-08-29 2005-01-19. www.orebro.se

Likabehandlingsplan. Mariebergs förskola, dagbarnvårdare och skola 2007-10-15 2006-08-29 2005-01-19. www.orebro.se Likabehandlingsplan Mariebergs förskola, dagbarnvårdare och skola 2007-10-15 2006-08-29 2005-01-19 1 Inledning I både Skollagen, Läroplanen för förskolan (Lpfö) samt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet

Läs mer

Barn och elevers delaktighet Eleverna utvärderar likabehandlingsplanen varje läsår och kommer med förslag på förändringar och förbättringar.

Barn och elevers delaktighet Eleverna utvärderar likabehandlingsplanen varje läsår och kommer med förslag på förändringar och förbättringar. Likabehandlingsplan A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Enhetens övergripande mål för likabehandling Alla elever är trygga i skolan. Alla elever behandlas lika oavsett kön, etisk tillhörighet, religion eller andra trosuppfattningar,

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2014-06-24 Reviderad 2015-06-22 Verksamhetens namn Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Likabehandlingsplanen syftar till att främja barns

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fågelviksgymnasiet Gymnasieskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fågelviksgymnasiet Gymnasieskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fågelviksgymnasiet Gymnasieskolan Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen, arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer

Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor

Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor Regelverk Den 1 januari 2009 trädde Diskrimineringslagen i kraft (SFS

Läs mer

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Backstugans förskola

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Backstugans förskola Likabehandlingsplan Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Backstugans förskola 2015-16 1 Innehållsförteckning Backstugans vision sid 3 Till dig som barn sid 3 Till dig som förälder

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Rektor Eva Andersson Rektor Eva Andersson 2015-01-28 1 (5) Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Datum Sida 2014-03-12 1 (11) Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Upprättad 20140312 Dokumentägare Tuula Dajén Kulturchef Giltighetstid: Tillsvidare Postadress Besöksadress

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Hyssnaskolans likabehandlingsplan 10/11

Hyssnaskolans likabehandlingsplan 10/11 Hyssnaskolans likabehandlingsplan 10/11 MÅL: Vårt mål är att förhindra och förebygga all form av diskriminering och kränkande behandling i skolan. Därför skall elever och personal: aktivt motverka kränkningar

Läs mer

Likabehandlingsplan. Erikslunds resultatenhet

Likabehandlingsplan. Erikslunds resultatenhet Likabehandlingsplan Erikslunds resultatenhet 2009-2010 Innehåll Syfte Mål Handlingsplanens omfattning Deltagare i arbetsgruppen Definition kränkning Definition mobbning Förebyggande åtgärder Arbetsgång:

Läs mer

Förskolans vision: På förskolan Sparven ska alla känna sig trygga och känna tillit till alla barn och vuxna.

Förskolans vision: På förskolan Sparven ska alla känna sig trygga och känna tillit till alla barn och vuxna. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN SPARVEN 2014-2015 Förskolans vision: På förskolan Sparven ska alla känna sig trygga och känna tillit till alla barn och vuxna. Förskolans allmänna förebyggande arbete:

Läs mer

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg i Tidaholm 2015/2016 Vad säger styrdokumentet?... 3 UPPDRAGET... 3 Skollagen (14 a kapitlet)... 3 Diskrimineringslagen... 3 Läroplanen (Lpfö 98)... 4 Värdegrund...

Läs mer

Likabehandlingsplan för Bikupans fritidshem 2009-2010

Likabehandlingsplan för Bikupans fritidshem 2009-2010 Likabehandlingsplan för Bikupans fritidshem 2009-2010 Bikupans fritidshems likabehandlingsplan 2009-2010 Den 1 april 06 trädde en ny lag i kraft; Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. HT 2015/VT 2016 /Sundlerhälsan 2015-06-12 1 Innehållsförteckning Värdegrund...3 Varför behövs en plan mot diskriminering och kränkande...3 behandling?...3

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Norrskenet

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Norrskenet Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2016-10-31 2017-10-31 Stockslycke förskola avdelning Norrskenet 1 Innehåll Inledning 3 Mål 3 Syfte 3 Förskolans mål enligt Lpfö

Läs mer

Vi är varandras arbetsmiljö, all personal och alla elever på skolan har ansvar för sina handlingar och ska ta hänsyn till hur andra upplever dem.

Vi är varandras arbetsmiljö, all personal och alla elever på skolan har ansvar för sina handlingar och ska ta hänsyn till hur andra upplever dem. Rytmus plan under läsåret 2015-2016 för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I enlighet med 3kap. 16 diskrimineringslagen och 6 kap. 8 skollagen.

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. ( nedan kallad Pkbd) vid. Lunds skola Fritidshem, 13/14. Vår policy. Mål. Vision

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. ( nedan kallad Pkbd) vid. Lunds skola Fritidshem, 13/14. Vår policy. Mål. Vision Plan mot kränkande behandling och diskriminering ( nedan kallad Pkbd) vid Lunds skola Fritidshem, 13/14 Planen antogs i november 2013 och gäller i ett år. Vår policy Vi på Lunds skola bygger vår verksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan Ålands förskola

Likabehandlingsplan Ålands förskola Likabehandlingsplan Ålands förskola Likabehandlingsplan reviderad 201010-25 1 Policy och vision... 2 2 Definitioner och lagens omfattning... 2 3 Förebygga... 3 3.1 Upptäcka... 3 3.2 Utreda och åtgärda...

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA Verksamhetsåret 2015/2016 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Hagnäs förskola 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla skolformer

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SFI 2012-12-28 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning SFI skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan

Läs mer

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan STRÖMSTADS KOMMUN BARN OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN Strömstiernaskolan Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan Gäller från och med 2007-08-13 Innehåll Begrepp... 3 Strömstads skolors policy...4

Läs mer

Urfjälls Montessoriförskola

Urfjälls Montessoriförskola Urfjälls Montessoriförskola QuickTime och en -dekomprimerare krävs för att kunna se bilden. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2012-2013 Allt har en särskild avsikt. Alla har en särskild

Läs mer

SOLNA STAD LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling TALLBACKA FÖRSKOLEENHET 2013

SOLNA STAD LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling TALLBACKA FÖRSKOLEENHET 2013 SOLNA STAD LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling TALLBACKA FÖRSKOLEENHET 2013 Förskolan: Stenbacka Likabehandlingsplan - Handlingsplan mot kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarnskolan, Hjo läsåret 2015/16 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAMMARNSKOLAN Läsåret 2015/2016 Visionen för Hammarnskolan är att det

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SFI PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning SFI skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer