Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling för Tjärnaängskolan/ Solängsskolan Läsåret 2014/2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling för Tjärnaängskolan/ Solängsskolan Läsåret 2014/2015"

Transkript

1 Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling 1 för Tjärnaängskolan/ Solängsskolan Läsåret 2014/2015

2 Innehållsförteckning Vad står det i skollagen (SFS 2010:800)... 3 Vad står det i läroplanen... 4 Definition: Vad är en kränkande behandling?... 4 Etnisk tillhörighet... 6 Sexuell läggning:... 6 Funktionsnedsättning... 6 Annan kränkande behandling... 6 Tjärnaängskolans värdegrund... 7 Nulägesanalys... 8 Det vardagliga förebyggande arbetet... 8 Det förebyggande arbetet är organiserat i fyra nivåer... 9 Skolnivå... 9 Klassnivå... 9 Individnivå Åtgärdsplan ) Anmälan till rektor ) Kontakt med de inblandade och insamling av fakta ) Analys ) Åtgärder ) Om samtalen inte hjälper ) Omhändertagande av den drabbade Tillägg Åtgärder vid glåpord mot personal Åtgärder där personal kränker eller mobbar elev Åtgärder vid hot eller våld mot annan elev eller personal Likabehandlingsplanen revideras varje läsår Utvärdering av planerade åtgärder Aktiviteter under läsåret 2014/ Bil Bil

3 Vad säger lagen Från gäller lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2006:67). Syftet med den nya barn- och elevskyddslagen är att förtydliga skolans ansvar när det gäller att garantera alla elevers trygghet i skolan. Det innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och funktionsnedsättning förbjuds i skolan. Diskriminering är förbjuden oberoende av diskriminerande avsikt och oberoende om det är frågan om direkt eller indirekt diskriminering. Lagen innebär också att elever får ett lagligt skydd mot kränkande behandling. Skadestånd kan utdömas om inte skolan kan påvisa att den fullgjort sitt uppdrag. Lagen innebär för skolans del en skyldighet att utreda och åtgärda. Bakgrund till ny lag from Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya diskrimineringsförbudet gäller från den 1 januari 2015 inom alla samhällsområden där diskrimineringslagens övriga regler gäller i dag, med undantag för tillhandahållande av bostäder. I dag finns ett diskrimineringsförbud mot bristande tillgänglighet som endast gäller inom delar av arbetslivet och utbildningsområdet. Bristande tillgänglighet betyder att en person med funktionsnedsättning missgynnas därför att man inte gjort skäliga tillgänglighetsåtgärder för att personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning. Vilka åtgärder som är skäliga bedöms utifrån bland annat lagens krav på tillgänglighet samt praktiska och ekonomiska förutsättningar (http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/utskottensdokument/betankanden/arenden/201314/au8/). 5 /Träder i kraft I: / Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (2010:800) eller annan utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare) får inte diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten. Anställda och uppdragstagare i verksamheten ska likställas med utbildningsanordnaren när de handlar inom ramen för anställningen eller uppdraget. Lag (2014:958). Vad står det i skollagen (SFS 2010:800) 5 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 3

4 Vad står det i läroplanen Utdrag ur Lgr-11. Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser Definition: Vad är en kränkande behandling? I Diskrimineringslagen (2008:567, 4) definieras vad som avses med diskriminering: 1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, 2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, att kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriterierna eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå ett syftet, 3. bristande tillgänglighet: att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till - de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, - varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde, samt - andra omständigheter av betydelse, 4. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, 5. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker värdighet, 6. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i 1 4 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag. I Diskrimineringslagen (2008:567 5) definieras vad som avses med Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 4

5 5 I denna lag avses med 1. kön: att någon är kvinna eller man, 2. könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön, 3. etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande, 4. funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå, 5. sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning, och 6. ålder: uppnådd levnadslängd Även den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av diskrimineringsgrunden kön. Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. En viktig utgångspunkt är att den som uppger sig ha blivit kränkt, alltid måste tas på allvar. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar inkl. trakasserier som kan ha samband med etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, kön eller av sexuell natur. Diskriminering är en handling eller struktur som utestänger eller kränker en person. Den behöver inte vara medveten eller aktiv. Trakasserier är en aktiv, medveten handling som kränker en person. En kränkning - är ett uttryck för makt och förtryck. - kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. - kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande och kallas då mobbning. - utförs av och drabbar såväl barn som vuxna. Mobbning En individ anses vara mobbad när denne utan att vara provokativ utsätts för upprepade kränkningar och över en längre tid är föremål för andras avsiktliga försök att såra eller skada denne genom någon form av social isolering, psykningar eller fysiska övergrepp. Upprepade gånger betyder att mobbningen sker flera gånger under en viss tid. Enstaka tillfällen kan vara en kränkning men inte mobbning. En längre tid, betyder att det måste äga rum under en tidsperiod som är längre än ex. en rast eller en dag. 5

6 Kränkningar kan vara Fysiska, t.ex. att bli utsatt för slag, sparkar, krokben och knuffar. Tysta, t.ex. himla med ögonen, stirra på någon, kasta menande blickar mellan varandra, göra miner, sucka, tystna, vända ryggen till, inte svara på tilltal, behandla någon som luft. Verbala, t.ex. viska, snacka skit, retas, håna, härma, hota, anmärka på utseende och kläder, kommentera allt den utsatte gör eller säger, fnittra, hånskratta, skämta, utsättas för ryktesspridning. Text och bildburna, t.ex. klotter, brev och lappar, e-post, sms, mms olika sociala medier Nätmobbing, t.ex. Facebook, Kik, Instagram, Habbo, Whats-App, Snapchat mm. Etnisk tillhörighet Att någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller etniska ursprung, ras eller hudfärg. Sexuell läggning: Homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Funktionsnedsättning Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Annan kränkande behandling Ett uppträdande som annars kränker en persons värdighet. Tecken hos elev som kan tyda på utsatthet orsakad av kränkning eller mobbning. Eleven är: håglös, tystlåten, passiv, orkar inte, håller sig undan, går eller står för sig själv, håller sig i närheten av en vuxen. Dröjer sig kvar i klassrummet, går ogärna ut på rast, orolig och okoncentrerad inför eller efter rasten, uppriven efter rasten, clownbeteende, försämrade skolresultat, klagar på ont i magen, huvudvärk, stor frånvaro. Eleven kan också ha ett utåtagerande beteende. 6

7 Tjärnaängskolans värdegrund I Tjärnaängskolan/Solängsskolan skall vi alla aktivt arbeta för att skapa trivsel bland barn, elever och vuxna. Ett grundfundament hos oss skall vara att Bry sig om. Vuxna som arbetar i Tjärnaängskolan/Solängsskolan skall alltid vara goda förebilder och tilltala och bemöta barn och varandra på ett respektfullt sätt. Vi ger våra elever en god utbildning i trygg miljö. Vi har en god arbetsmiljö. Vi visar varandra hänsyn. Vi tar ansvar för det vi säger och gör. Vi accepterar varandras olikheter. Vi har en bra föräldrasamverkan. Vi sammanfattar detta med tre viktiga ord: RESPEKT, ANSVAR och KAMRATSKAP Målet är att alla barn och vuxna ska trivas på Tjärnaängskolan/Solängsskolan och att ingen ska känna sig mobbad eller på annat sätt utsättas för kränkande behandling. 7

8 Nulägesanalys Tjärnaängskolan/Solängsskolan ligger i den mångkulturella stadsdelen Tjärnaängar. Upptagningsområde är Tjärna Ängar, Paradiset och Övre Tjärna, ett dynamiskt område med stor social spännvidd. Tjärnaängskolan/ Solängsskolan är en f-6 skola med ca 350 elever. Andel elever med annan etnisk bakgrund utgör ca 80 %. Språkbruket mellan vissa elever är mycket hårt. Vissa lär sig snabbt fula ord på olika språk. Konflikter på rasterna förekommer, och handlar ofta om regelverk eller missförstånd p.g.a. språkliga brister. Nedvärderande blickar mellan elever har ökat. I elevtemp (mars) och elevenkät (i år 3-6) svarar eleverna att de trivs på sin skola. Det stora flertalet svarar att det inte förekommer så mycket mobbing på skolan. Om de ibland ser någon som blir retad försöker de stoppa det och säga till en vuxen. Samarbete finns med barn- och ungdomsenheten, och en fältassistent har sin placering på skolan. Om oro finns kring elevers sociala situation, både i skola och under fritid, kan vi vid behov kontakta socialtjänst, Tunabyggen, Tjärnkraft, Tjängans fritidsgård, polis, präst, och imam. Föräldrasamverkan är en viktig del av nätverksarbetet kring elevernas trygghet i skolan. Vi har stor nytta av att ha vuxna med annan etnisk bakgrund i vår skola. De kan vara förebilder och länk mellan skola och hem. Modersmålslärarna finns idag med till viss del, och de försöker i möjligaste mån förlägga sin arbetstid till skoltid för att vara en bro mellan våra olika kulturer. Det vardagliga förebyggande arbetet Vid läsårsstart har man en genomgång med samtliga elever om skolans regelverk. Vår värdegrund (bil.1) presenteras i början av varje skolstart och då en ny elev kommer till skolan. Under terminens arbete hålls den ständigt levande, då lärare ofta återkopplar till den. Så här hanterar vi överträdelser mot Tjärnaängskolans/Solängsskolans värdegrund: 1. Rastvakt och/eller klasslärare samtalar med eleven om det som har hänt. Hjälp att hitta strategier för att klara problematiska situationer. 2. Om problemet kvarstår samtalar en vuxen med eleven igen och kontakt tas med vårdnadshavare. 3. Kontakt tas med trygghetsteamet. 4. Vårdnadshavare och berörd personal kallas till elevvårdskonferens. Arbete omkring att vara en bra kamrat pågår dagligen. Vi har kompissamtal. De yngre barnen har dagligen samling i ring. Vi leker lekar och har samarbetsövningar. Vi fortsätter vårt samarbete med polis, socialtjänst, fritidsgård, Tunabyggen, Tjärnkraft m.fl. för att bli ännu bättre på att förebygga och ha kännedom om elever i riskzon. 8

9 Kamratstödjare utses i skolår 4-6, 2 per klass. Dessa väljs av sina klasskamrater. De har en viktig uppgift i att vara ögon och öron under skoldagen för att få en bild av kamratrelationer och språkbruk. Kamratstödjarna träffas regelbundet för att samtala om pågående situationer. Det finns en speciell arbetsgrupp 1 som ansvarar för att ta tag i mobbningsproblem. Vid misstänkt fall av mobbning anmäler personal till rektor, som beslutar om åtgärd. Blankett finns i mappen >Blanketter, som ligger i vår Dropbox (kränkande behandling). Arbetsgruppen formerar sig och agerar utifrån det specifika fallet som skall lösas. Föräldrar informeras i ett tidigt skede. Lika viktigt som det är att elever inte skall utsätta kamrater för kränkande behandling är att vuxna i förskola och skola inte uppträder kränkande mot barn/elever. Om en elev utsätts för kränkning av en vuxen, eller om en vuxen utsätts för kränkning av en elev, skall rektor informeras. Detta gäller även när personal kränker annan personal. Rektor kallar till samtal med berörda parter. Beroende på omfattning kan arbetsgruppen kallas in. Det är en skyldighet för alla som arbetar i rektorsområdet att se till att reglerna är kända och följs. Samtalen dokumenteras och diarieförs. Det förebyggande arbetet är organiserat i fyra nivåer 1.skolnivå 2.klassnivå/gruppnivå 3.individnivå 4.föräldranivå Skolnivå Skolan: Skolkurator, berörda klasslärare, kamratstödjare (elever), skolsköterska, skyddsombud, rektor och fältassistent. Vi har en gemensam värdegrund och ordningsregler för hela skolan som utgår från RESPEKT, ANSVAR och KAMRATSKAP (se bil. 1). Friendsträffar för representanter i skolår 4-6 hålls regelbundet på skolan och leds av Anna-Marie Högberg. Klassnivå Det finns tydliga klassregler som återkommande aktualiseras och diskuteras med eleverna. Det förs samtal om värdegrundsfrågor i klassen. Det anordnas aktiviteter för att stärka klass och gruppgemenskapen. Arrangemang av olika slag som bidrar till att öka trivseln bland barn och personal, t.ex storsamlingar, utflykter, fester. 1 En pedagog från varje arbetslag, fältfritidsledare, skolsköterska och eventuellt annan personal. 9

10 Återkommande analyser av gruppklimatet genomförs (bl.a. genom enkätundersökning av elevers trivsel, ansvarig är skolkurator). Vi har kompissamtal i varje klass. Kompissamtalens innebörd: En modell att lösa konflikter med ord istället för tystnad eller våld Förebygga mobbing Övning i att tala inför andra och att använda ett tydligt kroppsspråk Övning i empati Elevernas roller i det sociala samspelet En moraluppfattning som inte lägger vikt vid skuld och straff. Inga straff får delas ut, istället skall det positiva betonas. Att ta ansvar för negativa handlingar och förstå vad den orsakat, det ska vara en process för känslomässig medvetenhet. Syftet är att eleverna själva skall lära sig att lösa en konflikt. Under kompissamtalet tar man endast upp det som berör klassen och det som eleverna väljer att ta upp. Det är önskvärt att vara två pedagoger. En som samtalsledare, en som lyssnar och betraktar t.ex. blickar, kroppsspråk etc. Allt som sägs i rummet stannar där (tystnadsplikt). Det är viktigt att besök inte tillåts och att störande avbrott inte förekommer. Svårt att få tillbaka tråden och stämningen. Inga anhöriga skall delta. OBS. Kompissamtalen får aldrig bli ett skvallerforum. Man berättar om sin egen roll i konflikten. Detta för att skapa trygghet i samtalet. De vuxna får aldrig moralisera över elevernas handlingar. Det vanliga är att vuxna för över sina värderingar på barnen. Lyssnandet är viktigt både för de vuxna och för barnen, samt att visa respekt. Individnivå Trygghetsteamet har ett speciellt ansvar vid mobbingsituationer. Trygghetsteamet genomför enskilda samtal med mobbare och mobbningsoffer. Teamet ansvarar för uppföljande samtal med individer och grupper. Varje individ skall vara förtrogen med vilka regler som gäller på skolan om kränkande behandling. 10

11 Föräldranivå För att underlätta samarbetet mellan hem och skola är det viktigt att föräldrarna: tycker att skolan är viktig vill samarbeta med skolan ser till att barnet kommer i tid till skolan tar del av information som skickas hem med barnen ser till att barnet kan göra sina läxor kommer till möten i skolan och respekterar tiden hör av sig till skolan om något problem uppstår Åtgärdsplan Åtgärder vid misstänkt kränkning eller mobbning 1) Anmälan till rektor I 6 kap.10 har det införts ett förtydligande avseende personalens skyldighet att informera rektor och huvudmannen: Lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling är nu skyldiga att anmäla detta till rektorn. Rektorn är i sin tur skyldig att föra informationen vidare till huvudmannen. (bil.2) 2) Kontakt med de inblandade och insamling av fakta. Ansvariga för ärendet är berörd personal. Vad har hänt? Vilka är inblandade? Hur länge har det pågått? Var har det ägt rum? Har eleven varit utsatt tidigare? Vad gjordes då? Försiktig kontakt med utsatt elev. Hämta inte eleven när han/hon befinner sig tillsammans med sin klass. Hitta en tidpunkt på dagen som väcker minst uppmärksamhet. Låt någon personal som har en bra relation till eleven ta kontakt. 11

12 Tala om för eleven att ni inte tänker berätta för någon vad denne berättar för er. Garantera eleven att ingenting som sägs ska kunna härledas till honom/henne. Definiera begreppen kränkning och mobbning för eleven och gör klart för eleven att skolan inte accepterar någon form av sådan handling. Viktigt att gå försiktigt fram med stor hänsyn till elevens integritet. En vanlig reaktion hos elev som får frågan om han/hon är utsatt för kränkning eller mobbning är förnekelse. Rädslan att situationen förvärras kan få eleven att undanhålla viktig information. Viktigast av allt är att skapa en relation till eleven som innebär största möjliga trygghet inför alla kommande insatser. Respektera och bekräfta barnets känsloreaktioner. Inga känslor är fel! Förklara för eleven skolans ansvar och vad som kommer att hända. Handla inte för snabbt. När eleven litar på dig är det dags att agera. Fortsätt samla fakta från klasskamrater. Hur ser relationerna i klassen ut? Hur förhåller man sig till varandra? Begär information från undervisande lärare och personal som dagligen vistas ute på raster och andra offentliga miljöer i och i nära anslutning till skolan. Finns det tränare, idrottsledare och föreningsanställda som kan lämna viktig information? Även historiebeskrivning är av vikt, ta därför kontakt med tidigare undervisande lärare. Om personal aktivt är inblandad i kränkningen eller mobbningen, hänvisas ärendet till rektor. Förslag på frågor vid samtal med utsatt elev: Berätta hur det känns när du tänker på skolan. är på väg till skolan. tänker på klasskamraterna. tänker på speciella områden i skolan. Uteslut frågor om varför, be om beskrivning istället. Exempel. Berätta mer. Är det så här du menar? Är det så här du känner? 3) Analys Undersök om det är en kränkning, mobbning eller en vanlig konflikt. Hur ser den samlade bilden ut? Graden av kränkning eller mobbning? Var inträffar den? I eller utanför skolan? Hur omfattande tycks den vara? Hur länge har den pågått? Rör det enbart elever i klassen eller är elever från andra klasser inblandade? Finns det olika roller i kränknings- eller mobbningssituationen? Hur uppfattar föräldrarna problemet på skolan? Vid allvarlig form av kränkning eller mobbning kontaktas alltid inblandade föräldrar. Bestäm vem som ska delta i eventuell utredning. 12

13 4) Åtgärder Trygghetsteamet sammanträder och fördelar uppgifter. Samtal genomförs med de elever som aktivt deltagit i kränkningen eller mobbningen. Alla samtal med dessa elever måste ske enskilt, aldrig i klassen eller i grupp. Mötena äger rum inom en samlad tidsperiod, helst samma dag. Ingen förvarning till eleven om att samtal kommer att ske. Två vuxna deltar alltid. En för talan, en antecknar. Samtalet hålls i ett rum där man kan prata ostört. När det är möjligt får trygghetsteamet lämna sina lektioner för att kunna utreda situationer som uppstått. Viktigt att tänka på inför samtalet. Mobbaren placeras framför den vuxne som sköter samtalet. Viktigt att mobbaren inte känner sig instängd. Samtalet inleds med att den vuxne säger att skolan vet vad eleven håller på med. Beskrivning av vad skolan tycker om kränkning, mobbning, och vad lagen säger. Fråga eleven vad han/hon ska göra, kräv konkreta förslag. Samtalet dokumenteras. Uppföljning, vid behov. Samtalsmönstret återupprepas för alla elever som deltagit i kränkningen/mobbningen. 5) Om samtalen inte hjälper Markeringssamtal med eleven. Rektor deltar och betonar allvaret i mobbningen. Om detta inte hjälper Kalla på föräldrar för samtal med rektor och någon ur trygghetsteamet. Om detta inte hjälper Trepartssamtal med elev, förälder, skolpersonal samt personal från socialförvaltningen. Om detta inte hjälper Polisanmälan. Även elev har rätt att polisanmäla. 13

14 Under pågående utredning observerar mentorer, kamratstödjare och trygghetsteam vad som händer i och omkring klassen och i de situationer där kränkningen eller mobbningen inträffat. 6) Omhändertagande av den drabbade Stödåtgärder i form av samtal genomförs även en tid efter att kränkningen eller mobbningen har upphört. Den drabbades problematik är inte automatiskt förbi när det icke acceptabla beteendet har försvunnit. Arbetsgruppen tar upp frågan om det finns behov av hjälp från öppenvården. Även de som utfört kränkningen/mobbningen ska få samtalskontakt den tid som behövs. Tillägg Åtgärder vid glåpord mot personal Den vuxne som bevittnar alternativt blivit utsatt för händelsen tillrättavisar omedelbart eleven. Vid upprepat icke acceptabelt beteende eller grova glåpord kontaktas elevens lärare. Den berörda kontaktar hemmet efter samråd med klassläraren. Om man som klasslärare blir utsatt för kränkande behandling ska man kontakta skyddsombud eller rektor. Åtgärder där personal kränker eller mobbar elev Rektor utreder och ansvarar för ärendet. Teamet kopplas in och ansvarar för att den utsatte eleven får stöd och hjälp. Åtgärder vid hot eller våld mot annan elev eller personal Rektor kontaktas och tar omedelbart tag i händelsen. Vårdnadshavare meddelas. Vid grövre fall kallar rektor föräldrarna till skolan. Den drabbade och rektor samråder om händelsen ska polisanmälas. Händelsen anmäls till skyddsombudet på skolan. Det ska alltid skrivas en tillbudsrapport. Organisation Följande personer ingår i Tjärnaängskolans/ Solängsskolans trygghetsteam: Kevin Ferguson Jan Norén Lise-Lotte Hedberg Anna-Marie Högberg Karin Magnusson Linda Wikén Nderim Rexhepi Anita Isaksson 14 Fältassistent Kurator Skolsköterska Lärare Lärare Lärare Lärare Rektor

15 Likabehandlingsplanen revideras varje läsår Denna plan kommer att utvärderas och revideras varje hösttermin. Kontrollfrågor Vad har vi åtagit oss att göra under året? Har det blivit utfört? Om inte, varför och vem bär ansvaret? Har vi nått vårt mål? Om inte, varför? Var målen för högt satta eller var åtgärderna felaktiga eller otillräckliga? Vi nådde målet. Beror det på åtgärderna eller var det annat som påverkade? Hur använder vi de här erfarenheterna i nästa likabehandlingsplan? Vad gjorde vi som fick effekt? Vad fungerade inte? Bör vi ändra taktik i nästa plan? Hur ser det ut idag jämfört med tidigare? Går det åt rätt håll? Har åtgärderna gett positiv effekt? Reviderad plan ingår i den obligatoriska informationen till samtliga i personalen och elevernas föräldrar. Tidpunkten för informationen är vid första Ap-träffen samt vid första föräldramötet. Eleverna informeras vid läsårets start. Planen finns dessutom utlagd på skolans hemsida. Utvärdering av planerade åtgärder. Utbildning av kamratstödjare genomfördes på Asken höstterminen Eleverna fick genom olika övningar leva sig in i olika situationer som kan inträffa i en skola. Efter genomgång av resultatet på elevenkäten från 2013 diskuterade all personal på en arbetsplatsträff hur vi ska öka tryggheten för barnen på skolan. Vi fortsätter med detta arbete under läsår Vi fortsätter även med det utökade antalet rastvakter på varje rast samt rastvakt innan skolan börjar på morgonen, som bestämdes ht-12, då effekten av detta är att det har blivit mycket lugnare bland våra elever. Fadderverksamheten där äldre elever tar hand om yngre elever vid olika aktiviteter, till exempel julpysseldagen och skolskogen fortsätter. Aktiviteter under läsåret 2014/2015 Kartlägga otrygga platser på skolan. Jan genomför en enkätundersökning om elevernas trivsel under våren. Inför varje läsår upprättas ett rastvaktsschema. Vi har personal som går med eleverna mellan Tjärnaängskolan och Solängsskolan under skoltid. Vi fortsätter att utbilda elever till kamratstödjare. Ansvariga för utbildningen är Kulturcentrum Asken. Dessutom får eleverna utbildning via Friends hemsida och tidskrifter. Under våren åker våra Friendselever till Alborgen utanför Gävle tillsammans med kamratstödjare från Kvarnsvedensskola. 15

16 Bil. 1 Tjärnaängskolan och Solängsskolans värdegrund Vi ger våra elever en god utbildning i trygg miljö. Vi har en god arbetsmiljö. Vi visar varandra hänsyn. Vi tar ansvar för det vi säger och gör. Vi accepterar varandras olikheter. Vi har en bra föräldrasamverkan. RESPEKT ANSVAR KAMRATSKAP 16

17 Bil.2 Ärendebeteckning:. Rapportblad vid kränkning eller diskriminerande handling Beskrivning av uppmärksammad händelse, ange även datum, tidpunkt och plats för händelsen:.. Namnge nedan samtliga inblandade personer och i förekommande fall klasstillhörighet:.. Denna blankett skall alltid underställas rektor Anmält datum. Anmält av:. Av rektor beslutad åtgärd Rek tor 17

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan Upprättad Ht 2014 Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan På vår skola är det inte annorlunda att vara olika 1 Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Skolbarnsomsorg Planen

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun 2013-11-05 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Töllsjöskolan 2013-08-20 till 2014-11-20 Bollebygds kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd

Läs mer

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning...

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning... Backa skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 1 Innehåll Till dig som elev... 3 Till dig som förälder... 3 Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan Brynäs-Nynäs skolenhet Gävle Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan 2 Innehållsförteckning Vår vision sid 3 Våra styrdokument sid 4 Definition

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

Skolorna i Tallboda. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan.

Skolorna i Tallboda. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. Likabehandlingsplan skolorna i Tallboda läsåret 2014 Skolorna i Tallboda Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. 2014 Innehåll

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-10 Reviderad: 2014-11-13 Om jag säger

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Toltorpsskolan 2013-2014 Innehållsförteckning 1.Inledning...1 1.1 Mål,Vision... 1 1.2 Ansvar... 1 1.3 Förankringsprocess...2 2.Definition diskrimineringstyper...2

Läs mer

Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan

Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Läsåret 2014 1 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som vårdnadshavare 3 1. Vision 3 2. Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-01 Gäller till: 2014-10-01 Om jag

Läs mer

Plan för likabehandling

Plan för likabehandling Utbildningsförvaltningen 2013-08-02 Nälstaskolan Version 13L Plan för likabehandling Läsåret 2013 2014 Nälstaskolans plan mot kränkande behandling för skolan och fritidshemmet. Innehåll Innehåll... 2 Inledning...

Läs mer

Finnbacksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15

Finnbacksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15 Finnbacksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15 Upprättad September 2014 2 Innehåll Övergripande policy och mål 3 Utarbetning av årlig plan/likabehandlingsplan 4 Kartläggning

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014

Likabehandlingsplan 2013-2014 Likabehandlingsplan 2013-2014 mot diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling Ängskolan 7-9 skola Justerad 2014 01 08 Innehåll 1. Beskrivning av Ängskolan 2. Trygghetsgruppen 3. Ansvarsfördelning

Läs mer

Årlig Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011

Årlig Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011 Årlig Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011 Upprättad: 2006-09-15 Omskrivning: 2011-07-31 Gäller till: 2012-07-31 Fastställd av: Rektor Personal Elever Föräldrar 1 Angår det dig kanske

Läs mer

Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun.

Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun. Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun. 2012-10-15 tom 2013-10-14 Innehållsförteckning KOMMUNGEMENSAM DEL... 3 1. Bakgrund... 3 2. Lagstöd... 3 3. Definitioner... 4

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Ölmstads skolområde grundskola F-6 och fritidshem

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Ölmstads skolområde grundskola F-6 och fritidshem Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Ölmstads skolområde grundskola F-6 och fritidshem Ölmstads skolområde 2015-06-22 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vision... 3 Syfte, uppföljning

Läs mer

2013-2014. Årlig plan mot kränkande behandling och plan för likabehandling. Bildningsförvaltningen Västerlanda förskola Okt -13

2013-2014. Årlig plan mot kränkande behandling och plan för likabehandling. Bildningsförvaltningen Västerlanda förskola Okt -13 2013-2014 Årlig plan mot kränkande behandling och plan för likabehandling. Bildningsförvaltningen Västerlanda förskola Okt -13 Innehållsförteckning Syfte 3 Barn som far illa 3 Lagrum 4 Definitioner 10

Läs mer

FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Plan mot diskriminering,och kränkande behandling Analysera arbetet med arbete mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan skolorna i Tallboda läsåret 2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. 2015 Innehåll 1. Vision... 3

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Sulviks skola 2014/15. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trygghet, ansvar och respekt på. Sulviks skola 2014/15. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Trygghet, ansvar och respekt på Sulviks skola 2014/15 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Bakgrund...3 Årlig plan...4 Skolans vision...4 Definitioner av begrepp...5

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013/2014 DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING MED LIKABEHANDLINGSPLAN. Estet och Hantverk

HANDLINGSPLAN 2013/2014 DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING MED LIKABEHANDLINGSPLAN. Estet och Hantverk Barn- och utbildningsförvaltningen HANDLINGSPLAN 2013/2014 DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING MED LIKABEHANDLINGSPLAN Estet och Hantverk Johanna Kamph 1 Inledning Beskrivning av Estet och Hantverk Enheten

Läs mer

Kyrkskolan. Ansvarig: Lena Funseth Norberg Läsåret 2013/2014. Reviderad 131028

Kyrkskolan. Ansvarig: Lena Funseth Norberg Läsåret 2013/2014. Reviderad 131028 Likabehandlingsplan I likabehandlingsplanen ingår skollagens krav på en årlig plan mot kränkande behandling och diskrimineringslagens krav på en likabehandlingsplan mot diskriminering och trakasserier.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling

LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling + -+ LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Södra skolan Läsåret 2014/2015 Innehåll Varför denna plan 2 Våra åtgärder 6 Vår vision.. 3 Kommunikation och Våra ordningsregler..

Läs mer