Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling för Tjärnaängskolan/ Solängsskolan Läsåret 2014/2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling för Tjärnaängskolan/ Solängsskolan Läsåret 2014/2015"

Transkript

1 Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling 1 för Tjärnaängskolan/ Solängsskolan Läsåret 2014/2015

2 Innehållsförteckning Vad står det i skollagen (SFS 2010:800)... 3 Vad står det i läroplanen... 4 Definition: Vad är en kränkande behandling?... 4 Etnisk tillhörighet... 6 Sexuell läggning:... 6 Funktionsnedsättning... 6 Annan kränkande behandling... 6 Tjärnaängskolans värdegrund... 7 Nulägesanalys... 8 Det vardagliga förebyggande arbetet... 8 Det förebyggande arbetet är organiserat i fyra nivåer... 9 Skolnivå... 9 Klassnivå... 9 Individnivå Åtgärdsplan ) Anmälan till rektor ) Kontakt med de inblandade och insamling av fakta ) Analys ) Åtgärder ) Om samtalen inte hjälper ) Omhändertagande av den drabbade Tillägg Åtgärder vid glåpord mot personal Åtgärder där personal kränker eller mobbar elev Åtgärder vid hot eller våld mot annan elev eller personal Likabehandlingsplanen revideras varje läsår Utvärdering av planerade åtgärder Aktiviteter under läsåret 2014/ Bil Bil

3 Vad säger lagen Från gäller lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2006:67). Syftet med den nya barn- och elevskyddslagen är att förtydliga skolans ansvar när det gäller att garantera alla elevers trygghet i skolan. Det innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och funktionsnedsättning förbjuds i skolan. Diskriminering är förbjuden oberoende av diskriminerande avsikt och oberoende om det är frågan om direkt eller indirekt diskriminering. Lagen innebär också att elever får ett lagligt skydd mot kränkande behandling. Skadestånd kan utdömas om inte skolan kan påvisa att den fullgjort sitt uppdrag. Lagen innebär för skolans del en skyldighet att utreda och åtgärda. Bakgrund till ny lag from Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya diskrimineringsförbudet gäller från den 1 januari 2015 inom alla samhällsområden där diskrimineringslagens övriga regler gäller i dag, med undantag för tillhandahållande av bostäder. I dag finns ett diskrimineringsförbud mot bristande tillgänglighet som endast gäller inom delar av arbetslivet och utbildningsområdet. Bristande tillgänglighet betyder att en person med funktionsnedsättning missgynnas därför att man inte gjort skäliga tillgänglighetsåtgärder för att personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning. Vilka åtgärder som är skäliga bedöms utifrån bland annat lagens krav på tillgänglighet samt praktiska och ekonomiska förutsättningar (http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/utskottensdokument/betankanden/arenden/201314/au8/). 5 /Träder i kraft I: / Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (2010:800) eller annan utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare) får inte diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten. Anställda och uppdragstagare i verksamheten ska likställas med utbildningsanordnaren när de handlar inom ramen för anställningen eller uppdraget. Lag (2014:958). Vad står det i skollagen (SFS 2010:800) 5 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 3

4 Vad står det i läroplanen Utdrag ur Lgr-11. Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser Definition: Vad är en kränkande behandling? I Diskrimineringslagen (2008:567, 4) definieras vad som avses med diskriminering: 1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, 2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, att kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriterierna eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå ett syftet, 3. bristande tillgänglighet: att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till - de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, - varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde, samt - andra omständigheter av betydelse, 4. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, 5. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker värdighet, 6. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i 1 4 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag. I Diskrimineringslagen (2008:567 5) definieras vad som avses med Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 4

5 5 I denna lag avses med 1. kön: att någon är kvinna eller man, 2. könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön, 3. etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande, 4. funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå, 5. sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning, och 6. ålder: uppnådd levnadslängd Även den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av diskrimineringsgrunden kön. Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. En viktig utgångspunkt är att den som uppger sig ha blivit kränkt, alltid måste tas på allvar. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar inkl. trakasserier som kan ha samband med etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, kön eller av sexuell natur. Diskriminering är en handling eller struktur som utestänger eller kränker en person. Den behöver inte vara medveten eller aktiv. Trakasserier är en aktiv, medveten handling som kränker en person. En kränkning - är ett uttryck för makt och förtryck. - kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. - kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande och kallas då mobbning. - utförs av och drabbar såväl barn som vuxna. Mobbning En individ anses vara mobbad när denne utan att vara provokativ utsätts för upprepade kränkningar och över en längre tid är föremål för andras avsiktliga försök att såra eller skada denne genom någon form av social isolering, psykningar eller fysiska övergrepp. Upprepade gånger betyder att mobbningen sker flera gånger under en viss tid. Enstaka tillfällen kan vara en kränkning men inte mobbning. En längre tid, betyder att det måste äga rum under en tidsperiod som är längre än ex. en rast eller en dag. 5

6 Kränkningar kan vara Fysiska, t.ex. att bli utsatt för slag, sparkar, krokben och knuffar. Tysta, t.ex. himla med ögonen, stirra på någon, kasta menande blickar mellan varandra, göra miner, sucka, tystna, vända ryggen till, inte svara på tilltal, behandla någon som luft. Verbala, t.ex. viska, snacka skit, retas, håna, härma, hota, anmärka på utseende och kläder, kommentera allt den utsatte gör eller säger, fnittra, hånskratta, skämta, utsättas för ryktesspridning. Text och bildburna, t.ex. klotter, brev och lappar, e-post, sms, mms olika sociala medier Nätmobbing, t.ex. Facebook, Kik, Instagram, Habbo, Whats-App, Snapchat mm. Etnisk tillhörighet Att någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller etniska ursprung, ras eller hudfärg. Sexuell läggning: Homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Funktionsnedsättning Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Annan kränkande behandling Ett uppträdande som annars kränker en persons värdighet. Tecken hos elev som kan tyda på utsatthet orsakad av kränkning eller mobbning. Eleven är: håglös, tystlåten, passiv, orkar inte, håller sig undan, går eller står för sig själv, håller sig i närheten av en vuxen. Dröjer sig kvar i klassrummet, går ogärna ut på rast, orolig och okoncentrerad inför eller efter rasten, uppriven efter rasten, clownbeteende, försämrade skolresultat, klagar på ont i magen, huvudvärk, stor frånvaro. Eleven kan också ha ett utåtagerande beteende. 6

7 Tjärnaängskolans värdegrund I Tjärnaängskolan/Solängsskolan skall vi alla aktivt arbeta för att skapa trivsel bland barn, elever och vuxna. Ett grundfundament hos oss skall vara att Bry sig om. Vuxna som arbetar i Tjärnaängskolan/Solängsskolan skall alltid vara goda förebilder och tilltala och bemöta barn och varandra på ett respektfullt sätt. Vi ger våra elever en god utbildning i trygg miljö. Vi har en god arbetsmiljö. Vi visar varandra hänsyn. Vi tar ansvar för det vi säger och gör. Vi accepterar varandras olikheter. Vi har en bra föräldrasamverkan. Vi sammanfattar detta med tre viktiga ord: RESPEKT, ANSVAR och KAMRATSKAP Målet är att alla barn och vuxna ska trivas på Tjärnaängskolan/Solängsskolan och att ingen ska känna sig mobbad eller på annat sätt utsättas för kränkande behandling. 7

8 Nulägesanalys Tjärnaängskolan/Solängsskolan ligger i den mångkulturella stadsdelen Tjärnaängar. Upptagningsområde är Tjärna Ängar, Paradiset och Övre Tjärna, ett dynamiskt område med stor social spännvidd. Tjärnaängskolan/ Solängsskolan är en f-6 skola med ca 350 elever. Andel elever med annan etnisk bakgrund utgör ca 80 %. Språkbruket mellan vissa elever är mycket hårt. Vissa lär sig snabbt fula ord på olika språk. Konflikter på rasterna förekommer, och handlar ofta om regelverk eller missförstånd p.g.a. språkliga brister. Nedvärderande blickar mellan elever har ökat. I elevtemp (mars) och elevenkät (i år 3-6) svarar eleverna att de trivs på sin skola. Det stora flertalet svarar att det inte förekommer så mycket mobbing på skolan. Om de ibland ser någon som blir retad försöker de stoppa det och säga till en vuxen. Samarbete finns med barn- och ungdomsenheten, och en fältassistent har sin placering på skolan. Om oro finns kring elevers sociala situation, både i skola och under fritid, kan vi vid behov kontakta socialtjänst, Tunabyggen, Tjärnkraft, Tjängans fritidsgård, polis, präst, och imam. Föräldrasamverkan är en viktig del av nätverksarbetet kring elevernas trygghet i skolan. Vi har stor nytta av att ha vuxna med annan etnisk bakgrund i vår skola. De kan vara förebilder och länk mellan skola och hem. Modersmålslärarna finns idag med till viss del, och de försöker i möjligaste mån förlägga sin arbetstid till skoltid för att vara en bro mellan våra olika kulturer. Det vardagliga förebyggande arbetet Vid läsårsstart har man en genomgång med samtliga elever om skolans regelverk. Vår värdegrund (bil.1) presenteras i början av varje skolstart och då en ny elev kommer till skolan. Under terminens arbete hålls den ständigt levande, då lärare ofta återkopplar till den. Så här hanterar vi överträdelser mot Tjärnaängskolans/Solängsskolans värdegrund: 1. Rastvakt och/eller klasslärare samtalar med eleven om det som har hänt. Hjälp att hitta strategier för att klara problematiska situationer. 2. Om problemet kvarstår samtalar en vuxen med eleven igen och kontakt tas med vårdnadshavare. 3. Kontakt tas med trygghetsteamet. 4. Vårdnadshavare och berörd personal kallas till elevvårdskonferens. Arbete omkring att vara en bra kamrat pågår dagligen. Vi har kompissamtal. De yngre barnen har dagligen samling i ring. Vi leker lekar och har samarbetsövningar. Vi fortsätter vårt samarbete med polis, socialtjänst, fritidsgård, Tunabyggen, Tjärnkraft m.fl. för att bli ännu bättre på att förebygga och ha kännedom om elever i riskzon. 8

9 Kamratstödjare utses i skolår 4-6, 2 per klass. Dessa väljs av sina klasskamrater. De har en viktig uppgift i att vara ögon och öron under skoldagen för att få en bild av kamratrelationer och språkbruk. Kamratstödjarna träffas regelbundet för att samtala om pågående situationer. Det finns en speciell arbetsgrupp 1 som ansvarar för att ta tag i mobbningsproblem. Vid misstänkt fall av mobbning anmäler personal till rektor, som beslutar om åtgärd. Blankett finns i mappen >Blanketter, som ligger i vår Dropbox (kränkande behandling). Arbetsgruppen formerar sig och agerar utifrån det specifika fallet som skall lösas. Föräldrar informeras i ett tidigt skede. Lika viktigt som det är att elever inte skall utsätta kamrater för kränkande behandling är att vuxna i förskola och skola inte uppträder kränkande mot barn/elever. Om en elev utsätts för kränkning av en vuxen, eller om en vuxen utsätts för kränkning av en elev, skall rektor informeras. Detta gäller även när personal kränker annan personal. Rektor kallar till samtal med berörda parter. Beroende på omfattning kan arbetsgruppen kallas in. Det är en skyldighet för alla som arbetar i rektorsområdet att se till att reglerna är kända och följs. Samtalen dokumenteras och diarieförs. Det förebyggande arbetet är organiserat i fyra nivåer 1.skolnivå 2.klassnivå/gruppnivå 3.individnivå 4.föräldranivå Skolnivå Skolan: Skolkurator, berörda klasslärare, kamratstödjare (elever), skolsköterska, skyddsombud, rektor och fältassistent. Vi har en gemensam värdegrund och ordningsregler för hela skolan som utgår från RESPEKT, ANSVAR och KAMRATSKAP (se bil. 1). Friendsträffar för representanter i skolår 4-6 hålls regelbundet på skolan och leds av Anna-Marie Högberg. Klassnivå Det finns tydliga klassregler som återkommande aktualiseras och diskuteras med eleverna. Det förs samtal om värdegrundsfrågor i klassen. Det anordnas aktiviteter för att stärka klass och gruppgemenskapen. Arrangemang av olika slag som bidrar till att öka trivseln bland barn och personal, t.ex storsamlingar, utflykter, fester. 1 En pedagog från varje arbetslag, fältfritidsledare, skolsköterska och eventuellt annan personal. 9

10 Återkommande analyser av gruppklimatet genomförs (bl.a. genom enkätundersökning av elevers trivsel, ansvarig är skolkurator). Vi har kompissamtal i varje klass. Kompissamtalens innebörd: En modell att lösa konflikter med ord istället för tystnad eller våld Förebygga mobbing Övning i att tala inför andra och att använda ett tydligt kroppsspråk Övning i empati Elevernas roller i det sociala samspelet En moraluppfattning som inte lägger vikt vid skuld och straff. Inga straff får delas ut, istället skall det positiva betonas. Att ta ansvar för negativa handlingar och förstå vad den orsakat, det ska vara en process för känslomässig medvetenhet. Syftet är att eleverna själva skall lära sig att lösa en konflikt. Under kompissamtalet tar man endast upp det som berör klassen och det som eleverna väljer att ta upp. Det är önskvärt att vara två pedagoger. En som samtalsledare, en som lyssnar och betraktar t.ex. blickar, kroppsspråk etc. Allt som sägs i rummet stannar där (tystnadsplikt). Det är viktigt att besök inte tillåts och att störande avbrott inte förekommer. Svårt att få tillbaka tråden och stämningen. Inga anhöriga skall delta. OBS. Kompissamtalen får aldrig bli ett skvallerforum. Man berättar om sin egen roll i konflikten. Detta för att skapa trygghet i samtalet. De vuxna får aldrig moralisera över elevernas handlingar. Det vanliga är att vuxna för över sina värderingar på barnen. Lyssnandet är viktigt både för de vuxna och för barnen, samt att visa respekt. Individnivå Trygghetsteamet har ett speciellt ansvar vid mobbingsituationer. Trygghetsteamet genomför enskilda samtal med mobbare och mobbningsoffer. Teamet ansvarar för uppföljande samtal med individer och grupper. Varje individ skall vara förtrogen med vilka regler som gäller på skolan om kränkande behandling. 10

11 Föräldranivå För att underlätta samarbetet mellan hem och skola är det viktigt att föräldrarna: tycker att skolan är viktig vill samarbeta med skolan ser till att barnet kommer i tid till skolan tar del av information som skickas hem med barnen ser till att barnet kan göra sina läxor kommer till möten i skolan och respekterar tiden hör av sig till skolan om något problem uppstår Åtgärdsplan Åtgärder vid misstänkt kränkning eller mobbning 1) Anmälan till rektor I 6 kap.10 har det införts ett förtydligande avseende personalens skyldighet att informera rektor och huvudmannen: Lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling är nu skyldiga att anmäla detta till rektorn. Rektorn är i sin tur skyldig att föra informationen vidare till huvudmannen. (bil.2) 2) Kontakt med de inblandade och insamling av fakta. Ansvariga för ärendet är berörd personal. Vad har hänt? Vilka är inblandade? Hur länge har det pågått? Var har det ägt rum? Har eleven varit utsatt tidigare? Vad gjordes då? Försiktig kontakt med utsatt elev. Hämta inte eleven när han/hon befinner sig tillsammans med sin klass. Hitta en tidpunkt på dagen som väcker minst uppmärksamhet. Låt någon personal som har en bra relation till eleven ta kontakt. 11

12 Tala om för eleven att ni inte tänker berätta för någon vad denne berättar för er. Garantera eleven att ingenting som sägs ska kunna härledas till honom/henne. Definiera begreppen kränkning och mobbning för eleven och gör klart för eleven att skolan inte accepterar någon form av sådan handling. Viktigt att gå försiktigt fram med stor hänsyn till elevens integritet. En vanlig reaktion hos elev som får frågan om han/hon är utsatt för kränkning eller mobbning är förnekelse. Rädslan att situationen förvärras kan få eleven att undanhålla viktig information. Viktigast av allt är att skapa en relation till eleven som innebär största möjliga trygghet inför alla kommande insatser. Respektera och bekräfta barnets känsloreaktioner. Inga känslor är fel! Förklara för eleven skolans ansvar och vad som kommer att hända. Handla inte för snabbt. När eleven litar på dig är det dags att agera. Fortsätt samla fakta från klasskamrater. Hur ser relationerna i klassen ut? Hur förhåller man sig till varandra? Begär information från undervisande lärare och personal som dagligen vistas ute på raster och andra offentliga miljöer i och i nära anslutning till skolan. Finns det tränare, idrottsledare och föreningsanställda som kan lämna viktig information? Även historiebeskrivning är av vikt, ta därför kontakt med tidigare undervisande lärare. Om personal aktivt är inblandad i kränkningen eller mobbningen, hänvisas ärendet till rektor. Förslag på frågor vid samtal med utsatt elev: Berätta hur det känns när du tänker på skolan. är på väg till skolan. tänker på klasskamraterna. tänker på speciella områden i skolan. Uteslut frågor om varför, be om beskrivning istället. Exempel. Berätta mer. Är det så här du menar? Är det så här du känner? 3) Analys Undersök om det är en kränkning, mobbning eller en vanlig konflikt. Hur ser den samlade bilden ut? Graden av kränkning eller mobbning? Var inträffar den? I eller utanför skolan? Hur omfattande tycks den vara? Hur länge har den pågått? Rör det enbart elever i klassen eller är elever från andra klasser inblandade? Finns det olika roller i kränknings- eller mobbningssituationen? Hur uppfattar föräldrarna problemet på skolan? Vid allvarlig form av kränkning eller mobbning kontaktas alltid inblandade föräldrar. Bestäm vem som ska delta i eventuell utredning. 12

13 4) Åtgärder Trygghetsteamet sammanträder och fördelar uppgifter. Samtal genomförs med de elever som aktivt deltagit i kränkningen eller mobbningen. Alla samtal med dessa elever måste ske enskilt, aldrig i klassen eller i grupp. Mötena äger rum inom en samlad tidsperiod, helst samma dag. Ingen förvarning till eleven om att samtal kommer att ske. Två vuxna deltar alltid. En för talan, en antecknar. Samtalet hålls i ett rum där man kan prata ostört. När det är möjligt får trygghetsteamet lämna sina lektioner för att kunna utreda situationer som uppstått. Viktigt att tänka på inför samtalet. Mobbaren placeras framför den vuxne som sköter samtalet. Viktigt att mobbaren inte känner sig instängd. Samtalet inleds med att den vuxne säger att skolan vet vad eleven håller på med. Beskrivning av vad skolan tycker om kränkning, mobbning, och vad lagen säger. Fråga eleven vad han/hon ska göra, kräv konkreta förslag. Samtalet dokumenteras. Uppföljning, vid behov. Samtalsmönstret återupprepas för alla elever som deltagit i kränkningen/mobbningen. 5) Om samtalen inte hjälper Markeringssamtal med eleven. Rektor deltar och betonar allvaret i mobbningen. Om detta inte hjälper Kalla på föräldrar för samtal med rektor och någon ur trygghetsteamet. Om detta inte hjälper Trepartssamtal med elev, förälder, skolpersonal samt personal från socialförvaltningen. Om detta inte hjälper Polisanmälan. Även elev har rätt att polisanmäla. 13

14 Under pågående utredning observerar mentorer, kamratstödjare och trygghetsteam vad som händer i och omkring klassen och i de situationer där kränkningen eller mobbningen inträffat. 6) Omhändertagande av den drabbade Stödåtgärder i form av samtal genomförs även en tid efter att kränkningen eller mobbningen har upphört. Den drabbades problematik är inte automatiskt förbi när det icke acceptabla beteendet har försvunnit. Arbetsgruppen tar upp frågan om det finns behov av hjälp från öppenvården. Även de som utfört kränkningen/mobbningen ska få samtalskontakt den tid som behövs. Tillägg Åtgärder vid glåpord mot personal Den vuxne som bevittnar alternativt blivit utsatt för händelsen tillrättavisar omedelbart eleven. Vid upprepat icke acceptabelt beteende eller grova glåpord kontaktas elevens lärare. Den berörda kontaktar hemmet efter samråd med klassläraren. Om man som klasslärare blir utsatt för kränkande behandling ska man kontakta skyddsombud eller rektor. Åtgärder där personal kränker eller mobbar elev Rektor utreder och ansvarar för ärendet. Teamet kopplas in och ansvarar för att den utsatte eleven får stöd och hjälp. Åtgärder vid hot eller våld mot annan elev eller personal Rektor kontaktas och tar omedelbart tag i händelsen. Vårdnadshavare meddelas. Vid grövre fall kallar rektor föräldrarna till skolan. Den drabbade och rektor samråder om händelsen ska polisanmälas. Händelsen anmäls till skyddsombudet på skolan. Det ska alltid skrivas en tillbudsrapport. Organisation Följande personer ingår i Tjärnaängskolans/ Solängsskolans trygghetsteam: Kevin Ferguson Jan Norén Lise-Lotte Hedberg Anna-Marie Högberg Karin Magnusson Linda Wikén Nderim Rexhepi Anita Isaksson 14 Fältassistent Kurator Skolsköterska Lärare Lärare Lärare Lärare Rektor

15 Likabehandlingsplanen revideras varje läsår Denna plan kommer att utvärderas och revideras varje hösttermin. Kontrollfrågor Vad har vi åtagit oss att göra under året? Har det blivit utfört? Om inte, varför och vem bär ansvaret? Har vi nått vårt mål? Om inte, varför? Var målen för högt satta eller var åtgärderna felaktiga eller otillräckliga? Vi nådde målet. Beror det på åtgärderna eller var det annat som påverkade? Hur använder vi de här erfarenheterna i nästa likabehandlingsplan? Vad gjorde vi som fick effekt? Vad fungerade inte? Bör vi ändra taktik i nästa plan? Hur ser det ut idag jämfört med tidigare? Går det åt rätt håll? Har åtgärderna gett positiv effekt? Reviderad plan ingår i den obligatoriska informationen till samtliga i personalen och elevernas föräldrar. Tidpunkten för informationen är vid första Ap-träffen samt vid första föräldramötet. Eleverna informeras vid läsårets start. Planen finns dessutom utlagd på skolans hemsida. Utvärdering av planerade åtgärder. Utbildning av kamratstödjare genomfördes på Asken höstterminen Eleverna fick genom olika övningar leva sig in i olika situationer som kan inträffa i en skola. Efter genomgång av resultatet på elevenkäten från 2013 diskuterade all personal på en arbetsplatsträff hur vi ska öka tryggheten för barnen på skolan. Vi fortsätter med detta arbete under läsår Vi fortsätter även med det utökade antalet rastvakter på varje rast samt rastvakt innan skolan börjar på morgonen, som bestämdes ht-12, då effekten av detta är att det har blivit mycket lugnare bland våra elever. Fadderverksamheten där äldre elever tar hand om yngre elever vid olika aktiviteter, till exempel julpysseldagen och skolskogen fortsätter. Aktiviteter under läsåret 2014/2015 Kartlägga otrygga platser på skolan. Jan genomför en enkätundersökning om elevernas trivsel under våren. Inför varje läsår upprättas ett rastvaktsschema. Vi har personal som går med eleverna mellan Tjärnaängskolan och Solängsskolan under skoltid. Vi fortsätter att utbilda elever till kamratstödjare. Ansvariga för utbildningen är Kulturcentrum Asken. Dessutom får eleverna utbildning via Friends hemsida och tidskrifter. Under våren åker våra Friendselever till Alborgen utanför Gävle tillsammans med kamratstödjare från Kvarnsvedensskola. 15

16 Bil. 1 Tjärnaängskolan och Solängsskolans värdegrund Vi ger våra elever en god utbildning i trygg miljö. Vi har en god arbetsmiljö. Vi visar varandra hänsyn. Vi tar ansvar för det vi säger och gör. Vi accepterar varandras olikheter. Vi har en bra föräldrasamverkan. RESPEKT ANSVAR KAMRATSKAP 16

17 Bil.2 Ärendebeteckning:. Rapportblad vid kränkning eller diskriminerande handling Beskrivning av uppmärksammad händelse, ange även datum, tidpunkt och plats för händelsen:.. Namnge nedan samtliga inblandade personer och i förekommande fall klasstillhörighet:.. Denna blankett skall alltid underställas rektor Anmält datum. Anmält av:. Av rektor beslutad åtgärd Rek tor 17

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 1(7) Likabehandlingsplan för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 2(7) Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen, arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SFI 2012-12-28 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning SFI skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Strands förskolor 2014-2015 Innehållsförteckning Till dig som vuxen 3 Syfte med planen mot kränkande behandling 3 Definition på kränkande behandling enligt skollagen 3 Strands

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Särskild utbildning för vuxnas plan

Särskild utbildning för vuxnas plan Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj 2013. Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Org.nr Lindesbergs Kommun Dalkarlshyttan 0581-810 00 vxl masugnen@lindesberg.se 212000-2015 711 31 Lindesberg

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Likabehandlingsplan Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definitioner 3. Mål 4. Uppföljning 5. Utvärdering 6. Varningssignaler 7. Förebyggande

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Svejserdalens Förskola 2014-2015

Plan mot kränkande behandling Svejserdalens Förskola 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Svejserdalens Förskola 2014-2015 Förskolans logotyp: Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Svejserdalens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever Lagens ändamål och tillämpningsområde /Träder i kraft I:2006-04-01/ 1 Denna lag har till ändamål att främja

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 1. Inledning Falkenbergs gymnasium och Vuxenutbildning är en del av omvärlden och omvärlden är en del av oss. Skolan skall vara välkomnande

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Jämlikhetspolicy för Uppsala Politicesstuderande

Jämlikhetspolicy för Uppsala Politicesstuderande Jämlikhetspolicy för Uppsala Politicesstuderande Dokument fastställt av styrelsen 2014-12-09 Dokument reviderat av styrelsen 2015-05-05 Inledning Denna policy gäller Uppsala Politicesstuderande (UPS) styrelse,

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

T4-SKOLANS LIKABEHANDLINGSARBETE

T4-SKOLANS LIKABEHANDLINGSARBETE T4-SKOLANS LIKABEHANDLINGSARBETE TRIVSEL TILLSAMMANS TILLIT TRYGGHET På skolan finns en likabehandlingsgrupp (LBG) som består av kurator, skolsköterska, socialpedagog samt arbetslagsrepresentanter. Rektor

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Böle Byskola 2014-2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Årlig plan 3 Vision 3 Vad säger styrdokumenten? 4 Definitioner 5 Ansvarsfördelning 6 Huvudman och Rektor

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier.

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. 1 Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för träffpunkterna

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Varje elev ska känna glädje i att gå till skolan och ska känna sig trygg och vara känd av alla vuxna. Eleven ska känna

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 3 Målsättning 4 Vad innehåller lagen? 4 Förbud mot annan kränkande behandling

Läs mer

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling SOLNA STAD Haga skolområde Fridhemsskolan Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 1 Innehållsförteckning Lag 3 Ansvarsfördelning 3 Skolans mål 4 Definitioner 4 Åtgärder 5 Förebyggande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015

Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015 2014-09-12 Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015 Innehållsförteckning Definitioner och begrepp Varför en likabehandlingsplan? Vad är diskriminering? Direkt diskriminering Indirekt diskriminering

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Skogsgläntans förskola. Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling

Skogsgläntans förskola. Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling Skogsgläntans förskola Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2015 Innehållsförteckning VISION, POLICY OCH ANSVAR... 3 DET ÅTGÄRDANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2012-2013 Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Natur och Miljöskolan i Åmål INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅR VISION 3 BAKGRUND 3 SYFTE 3 SKOLANS

Läs mer

Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium

Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium Vasagatan 95 722 23 VÄSTERÅS Tel. 021-185385 // 021-185330 Innehåll Innehåll... 2 Handlingsplan för Västerås Idrottsgymnasium 2011/2012...

Läs mer

Trygghet- och likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling för HEDEMORA LÄRCENTRUM 2014-2015

Trygghet- och likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling för HEDEMORA LÄRCENTRUM 2014-2015 Trygghet- och likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling för HEDEMORA LÄRCENTRUM 2014-2015 TRYGGHET- OCH LIKABEHANDLINGSPLANEN GÄLLER FÖR ALLA ELEVER INOM GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

Läs mer

SAGOGROTTANS FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN

SAGOGROTTANS FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN SAGOGROTTANS FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Förskolans vision 3. Vad står diskrimineringsbegreppen för 4. Främjande åtgärder

Läs mer

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Förskolechef och personal i verksamheten tar klart

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Reviderad juni 2012 LIKABEHANDLINGSPLAN. På Fredriksbergs fritidshem Ludvika kommun

Reviderad juni 2012 LIKABEHANDLINGSPLAN. På Fredriksbergs fritidshem Ludvika kommun Reviderad juni 2012 LIKABEHANDLINGSPLAN På Fredriksbergs fritidshem Ludvika kommun Läsåret 2012-2013 1 Inledning Lag Från 2006-04-01 gäller lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola Likabehandlingsplan Lilla Högsätra skola 2012-2013 Värdegrunden i Högsätra skolområde Våra förskolor och skolor är och ska vara bra förskolor/skolor där barn, elever och vuxna har en stark mental närvaro

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 3 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lövåsen År 2014/2015 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef: Anna Sjöberg Pedagoger: Jan Kjellin, Mia Lyrberg Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 TRANÅS KOMMUN Hösten 2014 Författare: Soili Nilsson, Marianne Persson, Julia Valaszkai Lärcentrum Västra Vux Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan plan mot kränkande behandling. Skolsta Förskola

Likabehandlingsplan plan mot kränkande behandling. Skolsta Förskola Likabehandlingsplan plan mot kränkande behandling Skolsta Förskola Regelverk Diskriminering & Trakasserier lyder under Diskrimineringslagen (2008:567) Kränkande behandling lyder under Skollagen kap.14a

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Framtagen oktober 2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskola: Regnbågen Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning Bild: Grimms. På vår förskola ska alla känna sig trygga

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling, enligt 6 kap.

Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling, enligt 6 kap. Datum BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Flodafors Sköldinge Valla rektorsområde 2012-10-24 Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ann Jaktlund 1 (12) Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt

Läs mer

Plan för att skydda elever mot mobbning, våld och trakasserier

Plan för att skydda elever mot mobbning, våld och trakasserier Plan för att skydda elever mot mobbning, våld och trakasserier HANDLINGSPLAN VID MOBBNING Godkänd i bildningsnämndens svenska skolsektion 16.5.2012 Stadens skolor är med i Kiva Skola programmet och följer

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grunduppgifter Verksamhetsformer samt ansvarig för planen Skolformer som omfattas av planen är gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan. grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan. grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem läsåret 2014/15 Keith Haring Upprättad augusti 2014 Lisbeth

Läs mer

Sandeplanskolan. Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Sandeplanskolan. Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Rev 2014-06-23 1 (10) Sandeplanskolan Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-06-23 2 (10) Innehållsförteckning 1. Lagstöd och definition 3 2. Övergripande

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE Antagen av Skolledning 2014/2015 Inledning Skolor i Sverige är skyldiga att varje

Läs mer

1/8 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR TORTUNASKOLAN OCH TORTUNA FRITIDSHEM.

1/8 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR TORTUNASKOLAN OCH TORTUNA FRITIDSHEM. 1/8 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR TORTUNASKOLAN OCH TORTUNA FRITIDSHEM. Reviderad september 2014 2/8 Våra barn/elever har rätt till

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling Örnsköldsviks Kommun 2015-01-01 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Främjande arbete Syftar till att förstärka

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014-09-01

LOKAL ARBETSPLAN 2014-09-01 Utbildningsförvaltningen Los skola LOKAL ARBETSPLAN 2014-09-01 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING utifrån diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800) Mål Det goda mötet,

Läs mer

Rutiner vid kränkning och vid hot och våld

Rutiner vid kränkning och vid hot och våld Likabehandlingsplan På Stenbackaskolan accepteras ingen form av kränkande behandling. Alla har lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola År 2014 Innehållsförteckning Introduktion och bakgrund... 3 Struktur och LB-gruppens

Läs mer

2013-2014. Årlig plan mot kränkande behandling och plan för likabehandling. Bildningsförvaltningen Västerlanda förskola Okt -13

2013-2014. Årlig plan mot kränkande behandling och plan för likabehandling. Bildningsförvaltningen Västerlanda förskola Okt -13 2013-2014 Årlig plan mot kränkande behandling och plan för likabehandling. Bildningsförvaltningen Västerlanda förskola Okt -13 Innehållsförteckning Syfte 3 Barn som far illa 3 Lagrum 4 Definitioner 10

Läs mer

relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn bemötande

relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn bemötande SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Kortversion Herrgårdsgymnasiet och Särgymnasiet 2014/2015 relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande

Läs mer

Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 5 Bilaga till plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Begrepp Diskriminering Diskriminering är

Läs mer

Likabehandlingsplan för

Likabehandlingsplan för Likabehandlingsplan för 100107 FRISKOLAN KRONOBERGSHED Styrelsens ställningstagande till likabehandlingsplanen Styrelsen, som är huvudman för Friskolan Kronobergshed, har läst och förstår arbetet med likabehandlingsplanen.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Vasaskolan - fristående kristen skola i centrala Göteborg Plan mot kränkande behandling VASASKOLAN Läsåret 2014/2015 1 rev. 140901 1 Innehållsförteckning Inledning s.3 2 Uppdraget- Skollagen s.3 Diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande

Plan mot diskriminering och kränkande Plan mot diskriminering och kränkande behandling -04 Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan 2010/2011. Byskolan Blenda Lönashultvägen 29 342 53 Lönashult 0470 75 05 24 2010-08-19

Likabehandlingsplan 2010/2011. Byskolan Blenda Lönashultvägen 29 342 53 Lönashult 0470 75 05 24 2010-08-19 Likabehandlingsplan 2010/2011 2010-08-19 Byskolan Blenda Lönashultvägen 29 342 53 Lönashult 0470 75 05 24 Syfte med likabehandlingsplanen Syftet med planen är att förebygga och behandla alla former av

Läs mer

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagarns ändamål och tillämpningsområde... 1 Diskrimineringslag

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Inledning Alla miljöer i skolan*) och i samhället i övrigt är underordnade principen om människors lika värde. Skolan som bildande och

Läs mer