LOKAL ARBETSPLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOKAL ARBETSPLAN 2014-09-01"

Transkript

1 Utbildningsförvaltningen Los skola LOKAL ARBETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING utifrån diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800) Mål Det goda mötet, dvs ett respektfullt bemötande mellan elev-elev, elev-vuxen, vuxen-elev och vuxenvuxen, är grunden till en trygg och respektfull lärandemiljö för elever och personal. Vi tar aktivt avstånd från diskriminering på grund av kön könsöverskridande identitet eller uttryck sexuell läggning etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning funktionsförmåga ålder Vi tar också avstånd mot annan kränkande behandling, såsom mobbing Detta ska uppmärksammas av alla på skolan, förebyggas och bekämpas aktivt. Skolans personal måste ibland tillrättavisa en elev för att skapa en god miljö för hela klassen. En befogad tillrättavisning är inte en kränkning i lagens mening, även om eleven ifråga kan uppleva det som kränkande. Skollagen säger: Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde (ur regeringsformen lag 2002:903) I Lgr 11, läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, står att alla former av trakasserier och kränkande särbehandling bland elever och anställda ska motverkas. Skolan ska verka för en god psykisk och social arbetsmiljö. Av Skollagen 1 kap, 4 och 5 paragraferna, framgår att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna. Utbildningen ska utformas i överenstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar i skolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde. Skolan ska aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbing och rasistiska beteenden, och årligen upprätta en plan mot kränkande behandling av barn och elever. Detta står att läsa i Skollagen 6 kap 7 och 8 paragraferna. Denna lag klargör att det är skolans ansvar att se till att eventuella trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling upphör. En Likabehandlingsplan skall upprättas, och utvärderas årligen i skolans kvalitetsredovisning. Rektor är ansvarig för detta.

2 Diskrimineringslagens ändamål Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller ålder. En likabehandlingsplan, innehållande åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever oavsett diskrimineringsgrund samt åtgärder för att förebygga och förhindra trakasserier, skall årligen upprättas av skolan. Förklaring av begrepp Diskriminering Diskriminering är när en elev missgynnas genom att behandlas sämre än annan elev i jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller ålder. Direkt diskriminering Med direkt diskriminering menas att behandla någon sämre än annan i jämförbar situation, missgynnandet har samband med diskrimineringsgrunderna. Indirekt diskriminering Tillämpning av bestämmelser, kriterier eller förfaringssätt som framstår som neutrala men som i praktiken särskilt missgynnar personer med diskrimineringsgrund. Trakasserier Uppträdande som kränker en elevs värdighet utifrån diskrimineringsgrunderna. Både skolpersonal och elever kan göra sig skyldiga till trakasserier. Kränkande behandling Uppträdande som kränker en elevs värdighet som saknar koppling till en diskrimineringsgrund. I begreppet kränkande behandling inkluderas mobbning (prop. 2005/06:38, Trygghet, respekt och ansvar). Både skolpersonal och elever kan göra sig skyldiga till kränkningar. Det är alltid den kränkte som avgör om han/hon blivit utsatt för kränkning. Kränkningarna skall varken förstoras eller förminskas. Mobbning är när en eller flera personer systematiskt, vid upprepade tillfällen under viss tid, trakasserar en annan person fysiskt, psykiskt eller båda delarna. Utfrysning och social isolering är en form av mobbning, liksom en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag (Skolverkets Allmänna råd och kommentarer). Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker en elevs värdighet, såsom fysiska slag och knuffar, verbala hot, svordomar och öknamn. Exempel på psykosociala trakasserier och kränkningar är utfrysning, grimaser, alla går när man kommer, texter och bilder t ex teckningar, lappar, sms, mms, fotografier, meddelanden på olika webbplatser och sociala medier. Definitioner utifrån aktuell lagstiftning (5 ): Kön Skolan skall förebygga och förhindra könsdiskriminering. Skolan skall också förebygga och förhindra trakasserier som har samband med kön liksom sexuella trakasserier av elever. Trakasserier som har samband med kön kan vara utfrysning, förlöjligande och skämt kopplade till en elevs könstillhörighet. Sexuella trakasserier är kränkningar av sexuell natur. Även transsexuella (personer som har ändrat eller kommer att ändra sin juridiska könstillhörighet) skyddas utifrån diskrimineringsgrunden kön.

3 Könsöverskridande identitet eller uttryck Elever får inte diskrimineras eller trakasseras i skolan på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck. Könsöverskridande identitet eller uttryck innebär att någon inte identifierar sig som kvinna eller man, eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Sexuell läggning Skolan skall förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av sexuell läggning. Med sexuell läggning menas homosexualitet, bisexualitet och heterosexualitet. I denna diskrimineringsgrund ingår begreppet homofobi, dvs en ideologi med stark negativ syn på homo- och bisexuella personer. Etnisk tillhörighet Skolan skall förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av etnisk tillhörighet. Med etnisk tillhörighet menas att någon tillhör en grupp personer med samma nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Skolan har ett ansvar att arbeta mot rasism och främlingsfientlighet. Religion och annan trosuppfattning Skolan skall förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av religion eller annan trosuppfattning. Skolan får inte missgynna någon elev på grund av hans eller hennes religion. Begreppet annan trosuppfattning innefattar uppfattningar som har sin grund i eller har samband med en religiös åskådning, t ex buddism eller ateism. De anses ha ett naturligt samband med eller vara jämförbara med religion. Funktionshinder Skolan skall förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av funktionshinder. Med funktionshinder avses varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Som funktionshinder räknas både och sådana som syns, som att man använder rullstol, och sådana som inte märks lika lätt, som exempelvis allergi, ADHD och dyslexi. Ålder Elever får inte diskrimineras eller trakasseras i skolan på grund av ålder. Skyddet mot åldersdiskriminering omfattar alla, unga som gamla. Brottsbalken 16 kap 8 paragrafen säger att: Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids, hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år, eller om brottet är ringa, till böter.

4 Plan för likabehandling och plan för kränkande behandling Skolan skall i sitt arbete verka för att främja ett respektfullt förhållningssätt, förebygga att kränkningar inte sker, förbjuda och förhindra alla typer av diskriminering. Medan det förebyggande arbetet siktar på att minimera risken för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling handlar det främjande arbetet mer om att hitta och stärka de positiva förutsättningarna för att alla elever skall ha lika rättigheter och möjligheter. Främjande arbete Utgår från vår handlingsplan Trappan (se bilaga 10) Förebyggande arbete EFE - Elev För Elev (se bilaga 7) Elevråd, klassråd och stormöten Rastvakter Skolans ordningsregler (se bilaga 8) Förhindra och förbjuda Ingen form kränkande behandling mellan elev-elev, elev-vuxen, vuxen-elev och vuxen-vuxen tolereras. Vid eventuell kränkande behandling skall skolan agera aktivt, se handlingsplan. Förankring, delaktighet och uppföljning Likabehandlingsplanen och planen för kränkande behandling publiceras på Los skolas hemsida (www.ljusdal.se), tas upp på personalkonferens samt är ett levande arbetsmaterial under hela läsåret. Planen bearbetas i faddergrupper vid läsårsstart för att sedan presenteras och gås igenom av rektor vid höstterminens föräldramöte.

5 EFE Elev För Elev Bilaga 7 Målet med Elever För Elever är att arbeta för att alla elever och lärare på Los skola ska känna sig trygga under sin tid på skolan. EFE ska bestå av en klassrepresentant från varje klass samt en eller två lärare. En gång i månaden samt vid behov kommer EFE att träffas och ta upp frågor eller förslag till bättring av skolmiljön. Den elev som varje klass väljer att vara med i EFE skall vara ett bra föredöme för andra och en person som tar ansvar. Det är viktigt att representanterna är uppmärksamma under sin skoldag för att se om någon behandlas illa av andra, eller om någon uppträder på ett sätt som inte är trevligt eller använder ett språk till andra som bryter mot skolans trivselregler. Exempel på saker som EFE kan jobba med är: trygghet på raster, regler och uppträdande på raster, omklädningsrum och matsal, aktiviteter på raster, trivsel i skolan m m. EFE kommer också jobba för att motverka kränkningar, trakasserier och mobbning. Representanten kommer att ta upp frågor eller förslag i klassen före varje möte, som man tar med sig till mötet och där man sedan diskuterar och beslutar hur man kan gå vidare. Efter mötet kommer anteckningar från mötet att läsas upp i klassen så att alla i klassen får information om vad som beslutats. EFE består av pedagoger och elever som arbetar för att alla bemöts trevligt i skolan att upptäcka om någon blir kränkt, trakasserad eller mobbad under skoltid att kunna lyssna på den som känner sig utsatt och få den att berätta för sin lärare att skapa trevlig stämning i skolan att alla skall känna till skolans ordningsregler att göra så att så många som möjligt lär känna varandra att föregå med gott exempel EFE har utvärderats av eleverna, och det är deras önskan att EFE finns kvar ( )

6 ORDNINGSREGLER LOOS SKOLA Bilaga 8 För att vi på skolan skall få en maximalt bra arbets- och inlärningsmiljö har vi gemensamt kommit fram till att följande skall gälla: Vi RESPEKTERAR och BEMÖTER varandra på ett bra sätt genom att vara trevliga mot varandra, stötta varandra positivt samt lyssna på varandra ge varandra matro i matsalen ha ett bra språk mot varandra utan svordomar, fula kommentarer och pikar lyssna på varandra Tar ANSVAR gör vi genom att komma i tid och ha med rätt material göra arbets-/hemuppgifter till utsatt datum, samt att kolla läxor/vad man missat vid frånvaro stå för våra handlingar endast använda mobilen för skolarbete under lektionstid God INLÄRNING får vi genom att skapa en trivsam arbetsmiljö i klassrummen, där vi kan jobba ensamma eller tillsammans i egen takt utifrån tydliga anvisningar och bra hjälp från läraren ORDNING och ARBETSRO skapar vi genom att lugnt vänta på vår tur sitta still i klassrummet (inget spring ut och in rätt material med från början, toalettbesök sköts i möjligaste mån på rasterna) bara prata om sådant som hör till arbetet i låg samtalston KONSEKVENSER om man inte följer reglerna: Kvarsittning vid upprepade sena ankomster, samt då elev återkommande inte har med sig rätt material och därmed fördröjer lektionsstart Ta igen förlorat arbete (kvarsittning) på läxhjälpstid (om man inte arbetat på lektionstid) Utvisning om eleven stör och tillsägelser inte hjälper, samt ta igen tiden (kvarsittning) på läxhjälpstid Ersätta borttappat/förstört skolmaterial Läraren beslagtar mobilen om den används på fel sätt, återlämnas när skoldagen är slut Kontakt med vårdnadshavare när konsekvenser blir följden av att en elev inte följer skolans ordningsregler Vid kränkande behandling/trakasserier/mobbing etc används skolans plan mot kränkande behandling

7 Prioriterade områden läsåret 13/14 Arbeta för ett trevligare språk på skolgården Arbeta för en tydlig hälsoprofil, bl a genom daglig rörelse, frukost för alla elever Olika aktiviteter ur Trappan (inkl filmer om olika funktionshinder) Likabehandlings-/värdegrundsarbete i samarbete med Skapande skola åk F-9 (dansprojekt) Värdegrundssamtal med församlingspedagog åk F-2 Ego Boy & Ego Girl (åk 8-9), Kärlek & Respekt (åk 6-7), Vänskap (åk F-5) Utvärdering: Språket kan fortfarande bli bättre Dåligt att frukosten försvann, eleverna saknar den (ligger utanför vår kontroll på grund av omorganisation vid kostenheten) Vi borde ha hälsodagar igen (roligt och kreativt enligt en del, mindre roligt enligt andra) Bra insikter om funktionshinder Värdegrundssamtalen var lärorika. Dansen påverkade bara de yngre elevernas kompisrelationer. Blandade omdömen om dansen. Likabehandlingsplanen är bra för den hjälper skolan att minska mobbing och trakasserier. Man känner en trygghet för man vet att det alltid finns någon man kan prata med om det händer något. Bra temaarbeten

8 Prioriterade områden läsåret 14/15 Arbeta för ett trevligare språk Arbetsro i klassrummen Olika aktiviteter ur Trappan Värdegrundssamtal med församlingspedagog åk F-2 Arbete med Världsarvet utifrån likabehandlingsperspektiv Utvärdering:

9 TRAPPAN Bilaga 10 Trappan beskriver vilka värdegrundsområden skolan arbetar med i de olika årskurserna.

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING utifrån diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen(2010:800) Stenhamreskolan F-6 Gäller läsåret 12/13 Antagen ljusdal.se Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola Förskoleklass, fritidshem och grundskola Till dig som är elev: Den här likabehandlingsplanen är till för dig. Den finns för att Du

Läs mer

Finnbacksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15

Finnbacksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15 Finnbacksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15 Upprättad September 2014 2 Innehåll Övergripande policy och mål 3 Utarbetning av årlig plan/likabehandlingsplan 4 Kartläggning

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Ölmstads skolområde grundskola F-6 och fritidshem

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Ölmstads skolområde grundskola F-6 och fritidshem Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Ölmstads skolområde grundskola F-6 och fritidshem Ölmstads skolområde 2015-06-22 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vision... 3 Syfte, uppföljning

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

Furuparksskolan. Plan för att främja trygghet, studiero och likvärdig utbildning samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Furuparksskolan. Plan för att främja trygghet, studiero och likvärdig utbildning samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Furuparksskolan Plan för att främja trygghet, studiero och likvärdig utbildning samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Läsåret 2014/2015 Reviderad 2014-09-04 Innehållsförteckning

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Högåsens förskola Öckerö 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2/3 Definition av kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Västerfärnebo skola och fritidshem 2014-15

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Västerfärnebo skola och fritidshem 2014-15 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Västerfärnebo skola och fritidshem 2014-15 Inledning Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: Diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Midgårds skola och fritidshem 2014/2015

Likabehandlingsplan. för. Midgårds skola och fritidshem 2014/2015 Datum 2014-11-13 Sida 1/15 Likabehandlingsplan för Midgårds skola och fritidshem 2014/2015 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50 26 E-post info@svalov.se

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Solna Stad Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Vision s.3 Så säger lagen s.3 Likabehandling s.3 Definitioner och begrepp s.4 Diskrimineringsgrunderna s.4

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012

Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012 Barn- och utbildningsförvaltningen Österleds rektorsområde Vretskolan DATUM 21 juni 2011 SIDA 1 (27) Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012 Vretskolan Österleds rektorsområde Innehåll A. ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013-09-04 diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Gaddenskolan Läsåret 2013/2014 Skräddaregårdsvägen 21, 517 37 BOLLEBYGD, Tel. 033 202640 Fax. 033-202647 www.gadden.se Epost: rektor@gadden.se

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling CONSENSUM VUX LUND Upprättad 2009-01-01 Reviderad 2014-12-05 Gäller till 2015-12-05 Fastställd av Consensum vuxenutbildnings lärarlag och studeranderåd

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013/2014 DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING MED LIKABEHANDLINGSPLAN. Estet och Hantverk

HANDLINGSPLAN 2013/2014 DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING MED LIKABEHANDLINGSPLAN. Estet och Hantverk Barn- och utbildningsförvaltningen HANDLINGSPLAN 2013/2014 DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING MED LIKABEHANDLINGSPLAN Estet och Hantverk Johanna Kamph 1 Inledning Beskrivning av Estet och Hantverk Enheten

Läs mer

Ope skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ope skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Bilaga 1 Begrepp sid. 6 Bilaga 2 Diskrimineringsgrunder sid. 8 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola, fritidshem Ansvariga för planen Rektor och Ope skolas personal

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15 Likabehandlingsplan för Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsåret 14-15 Fastställd 2014-08-11 Gäller till 2015-08-12 1 Att ha en vän är som att vakna och känna solen skina (Aristoteles)

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling Rälsen Norrviken Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Varför en Likabehandlingsplan? 1.2 Grunduppgifter 1.3 Rälsens policy och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkandebehandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkandebehandling Trygghet Ansvar Respekt Likabehandlingsplan och plan mot kränkandebehandling Föräldrakooperativet Kalven HT 2010 Av: Anna-Lena Nilsson Katarina Nilsson Helena Sundqvist 1 Styrdokument I skollagen och i

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer

Skolområde Gy/Vux WENDESGYMNASIET. VVS- och fastighetsprogrammet

Skolområde Gy/Vux WENDESGYMNASIET. VVS- och fastighetsprogrammet 11111111111 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gy/Vux WENDESGYMNASIET VVS- och fastighetsprogrammet Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att en

Läs mer

Skolorna i Tallboda. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan.

Skolorna i Tallboda. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. Likabehandlingsplan skolorna i Tallboda läsåret 2014 Skolorna i Tallboda Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. 2014 Innehåll

Läs mer