RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den KOM(2011) 556 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om tillämpningen av rådets rekommendation av den 24 september 1998 i fråga om skyddet av minderåriga och människans värdighet och av Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 20 december 2006 om skyddet av minderåriga och människans värdighet och om rätten till genmäle med avseende på konkurrenskraften hos den europeiska industrin för audiovisuella tjänster och nätverksbaserade informationstjänster -ATT SKYDDA BARN I DEN DIGITALA VÄRLDEN- {SEK(2011) 1043 slutlig}

2 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om tillämpningen av rådets rekommendation av den 24 september 1998 i fråga om skyddet av minderåriga och människans värdighet och av Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 20 december 2006 om skyddet av minderåriga och människans värdighet och om rätten till genmäle med avseende på konkurrenskraften hos den europeiska industrin för audiovisuella tjänster och nätverksbaserade informationstjänster -ATT SKYDDA BARN I DEN DIGITALA VÄRLDEN- 1. INLEDNING Syftet med 1998 och 2006 års rekommendationer om skydd av minderåriga 1 var att uppmärksamma medlemsstaterna och industrin på de nya utmaningarna för skyddet av minderåriga inom elektroniska medier, och särskilt utmaningarna i samband med användningen och den allt större betydelsen av nätverksbaserade tjänster. Eftersom lagstiftningen inte alltid kan hålla jämna steg med denna utveckling uppmanades medlemsstaterna och industrin att främja och utveckla lämpliga ramvillkor genom andra åtgärder än rent juridiska, som exempelvis samarbete med aktörerna och sam- eller självreglering 2. Under tiden har konsumenternas och särskilt minderårigas medieanvändning förändrats dramatiskt och allt snabbare. Minderårigas medieanvändning ökar alltmer genom mobila enheter, däribland (nätverksbaserade) videospel, och beställtjänsterna på internet blir allt fler. Det nya fenomenet med sociala medier har sedan den senaste rekommendationen vuxit enormt, både med avseende på enskilda användares användning och ur ett samhällsperspektiv. Fler förändringar som vi kanske inte ens kan föreställa oss nu kommer sannolikt att ske. Denna nya utveckling medför många möjligheter för minderåriga, men även vissa utmaningar beträffande deras skydd, med tanke på att föräldrar ofta har svårt att ta sitt ansvar i sammanhanget med nya tekniska produkter och tjänster, eftersom de vanligtvis har sämre kunskaper om dessa än barnen. Vi måste därför fråga oss om den aktuella politiken fortfarande är lämplig och tillräcklig för att garantera en hög skyddsnivå för minderåriga inom hela EU : Rådets rekommendation av den 24 september 1998 om utvecklingen av konkurrenskraften hos den europeiska industrin för audiovisuella tjänster och informationstjänster genom främjande av nationella system för att uppnå en jämförbar och effektiv skyddsnivå för minderåriga och för den mänskliga värdigheten (98/560/EG, EGT L 270, , s. 48 (http://eurlex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:31998h0560:sv:not)). 2006: Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 20 december 2006 om skyddet av minderåriga och människans värdighet och om rätten till genmäle med avseende på konkurrenskraften hos den europeiska industrin för audiovisuella tjänster och nätverksbaserade informationstjänster (2006/952/EG, EUT L 378, , s. 72 (http://eurlex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32006h0952:sv:not)). Alla sam- eller självregleringsåtgärder bör samtidigt vidtas i enlighet med konkurrenslagstiftningen. SV 1 SV

3 För att bättre kunna bedöma vilka åtgärder som redan vidtagits och vilka ytterligare åtgärder som kan bli nödvändiga görs i denna rapport en analys av genomförandet och effektiviteten av åtgärderna i 1998 och 2006 års rekommendationer i medlemsstaterna, i enlighet med punkt 6 i 2006 års rekommendation. Denna rapport har utarbetats mot bakgrund av information som medlemsstaterna lämnat i ett frågeformulär. Rapporten kompletterar ett flertal åtgärder i den digitala agendan för Europa 3. Mer detaljerad information om svaren och specifika exempel på vilka åtgärder som vidtagits ges i det åtföljande arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar. 2. RESULTAT 2.1. Att hantera olagligt eller skadligt innehåll Innehålls- och tjänsteleverantörerna gör allt större insatser för att hantera diskriminerande och annat olagligt eller skadligt innehåll, framför allt genom egna åtaganden/uppförandekoder, som har antagits i 24 medlemsstater. 4 När det gäller innehåll på internet föreslås inom ramen för vissa av dessa initiativ att webbplatser kan visa att de följer en uppförandekod genom lämplig märkning. Dessutom görs insatser i medlemsstaterna för att öka och underlätta tillgången till lämpligt kvalitetsinnehåll för minderåriga, exempelvis genom särskilda webbplatser för barn och särskilda sökmotorer. 5 Trots att medlemsstaterna är eniga om att det är positivt att medlemsstaterna främjar självregleringsåtgärder (uppförandekoder), kvarstår ändå oron över att medlemsstaternas skydd av minderåriga på detta område fortfarande i hög grad skiljer sig åt. För att garantera effektiviteten hos de befintliga åtgärderna för att hantera olagligt eller skadligt innehåll bör dessa åtgärder i framtiden kontinuerligt övervakas. Innehållsleverantörerna håller till exempel på att inrätta rapporteringspunkter med välfungerande stödavdelningar för denna typ av innehåll som kan användas av barn och föräldrar, men samtliga dessa initiativ skiljer sig från varandra och saknar skalekonomier, vilket gör dem mindre effektiva Hjälplinjer Den digitala agendan för Europa innehåller ett krav på att medlemsstaterna fullt ut ska införa hjälplinjer för rapportering av stötande eller skadligt onlineinnehåll senast KOM(2010) 245 slutlig/2: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén En digital agenda för Europa (den 26 augusti 2010 korrigerad version) (http://ec.europa.eu/information_society/digitalagenda/index_en.htm). Se arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, sidan 7 och fotnot 27. Se arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, sidorna 7 och 8 och fotnoterna 31 och 32. SV 2 SV

4 Hjälplinjer har införts och används i stor utsträckning i medlemsstaterna och i Norge. Samfinansieringen av hjälplinjer genom Europeiska kommissionens program för ett säkrare internet förblir en viktig stödmekanism. Vissa av medlemsstaterna nämnde i sina svar även INHOPE (Association of Internet Hotline Providers in Europe) 6, som grundades 1999 inom ramen för EU:s tidigare handlingsplan för ett säkrare internet och som nu finansieras genom programmet för ett säkrare internet. Sammanslutningen, som även omfattar länder utanför Europa 7, syftar till att öka samarbetet på detta område. INHOPE-medlemmarnas hjälplinjer ska följa INHOPE:s uppförandekod. INHOPE samlar hjälplinjer i 24 medlemsstater. 8 Ett antal hjälplinjer omfattas av så kallade förfaranden för anmälan och avlägsnande av olagligt material 9, genom vilka internetleverantörerna åtar sig att omedelbart avlägsna olagligt innehåll som allmänheten har rapporterat via hjälplinjen. 19 medlemsstater 10 rapporterar att förfaranden för anmälan och avlägsnande av olagligt material har utarbetats och tillämpas. Det finns dock avsevärda skillnader i hur hjälplinjerna fungerar och framför allt mellan förfarandena för anmälan och avlägsnande, bland annat när det gäller att besluta om ett visst innehåll är olagligt, översyn av sådana beslut, spårande av innehållets källa och av webbvärdar och framför allt anmälan till de behöriga myndigheterna. 11 Även om övervakning av hjälplinjer 12 inte togs upp i frågeformuläret hänvisade Bulgarien och Slovenien till denna fråga. Att så många nätverk med hjälplinjer har inrättats är uppmuntrande, men otillräckligt. För att göra hjälplinjerna mer effektiva och öka samstämmigheten mellan medlemsstaterna (exempelvis genom bästa praxis i fråga om samarbetet med de brottsbekämpande myndigheterna), bör man diskutera hur man kan öka kunskapen om hjälplinjerna och göra dem mer lättillgängliga för internetanvändare, däribland barn, och hur man kan förbättra deras funktionssätt samt utveckla synergier med andra berörda tjänster (exempelvis hjälplinjer och informationscenter, / nummer). Hjälplinjerna bör dessutom övervakas noggrannare Internetleverantörer Internetleverantörerna blir generellt sett mer delaktiga i skyddet av minderåriga, trots deras begränsade ansvar i enlighet med e-handelsdirektivet 13. Begränsningen av deras ansvar INHOPE omfattar hjälplinjer i 35 länder världen över. Se arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, fotnot 35. Se arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, sidorna 8 och 9. För internetleverantörernas begränsade ansvarsskyldighet och ansvar i enlighet med e-handelsdirektivet, se fotnot 13 i denna rapport. Se arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, fotnot 39. Se arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, sidan 9. Se arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, sidan 9. I enlighet med e-handelsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk SV 3 SV

5 avser deras rättsliga skyldigheter i fråga om olagligt innehåll, men framför allt gemensamma frivilliga åtaganden och tillämpningen av uppförandekoder. Sammanslutningarna av internetleverantörer har dock i regel inget specifikt uppdrag när det gäller skydd av minderåriga. Därför är det i allmänhet endast frivilligt för medlemmarna i dessa sammanslutningar 14 att underteckna och följa uppförandekoder för skydd av minderåriga. Dessutom rapporterade endast åtta medlemsstater 15 samt Norge att konsumenterna eller de offentliga myndigheterna deltagit i utarbetandet av uppförandekoder under översynsperioden. Endast sex medlemsstater 16 rapporterade att utvärderingssystem hade införts för att bedöma kodernas effektivitet. Sammantaget anser endast elva medlemsstater 17 samt Norge att självregleringssystemet och internetleverantörernas uppförandekoder är väl anpassade till den nya digitala miljön. Internetleverantörerna uppmuntras att delta ännu mer aktivt i skyddet av minderåriga. Uppförandekoderna bör följas i högre utsträckning och övervakas noggrannare. Sammanslutningarna av internetleverantörer uppmuntras att införliva skyddet av minderåriga i sitt uppdrag, vilket även omfattar deras medlemmar. Dessutom skulle ett större deltagande av konsumenterna och myndigheterna i utarbetandet av uppförandekoder bidra till att göra självregleringen bättre anpassad till den snabbt föränderliga digitala världen Sociala medier Sociala medier erbjuder minderåriga enorma möjligheter. Även om sociala medier inte har slagit igenom förrän relativt nyligen har de redan helt förändrat minderårigas sätt att interagera och kommunicera med varandra. Sociala medier kan dock även medföra stora risker som kan sammanfattas i kategorierna olagligt innehåll, innehåll som är olämpligt för vissa ålderskategorier, otillbörliga kontakter och otillbörligt beteende. 18 Ett effektivt sätt att bekämpa dessa risker är att anta riktlinjer för leverantörer av sociala nätverkssajter och/eller deras användare handel, på den inre marknaden ( direktivet om elektronisk handel ) (EGT L 178, , s. 1) (http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32000l0031:sv:not), har internetleverantörerna ingen allmän skyldighet att övervaka den information de överför eller lagrar, och inte heller någon allmän skyldighet att aktivt efterforska fakta eller omständigheter som kan tyda på olaglig verksamhet (artikel 15.1). Internetleverantörerna har ett begränsat ansvar för den överförda informationen (artikel 12.1), för den automatiska, mellanliggande och tillfälliga lagringen av informationen (artikel 13.1) och för information som lagrats på begäran av en tjänstemottagare av tjänsten (artikel 14.1). Se arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, fotnot 46. Se arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, fotnot 48. Se arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, fotnot 49. Se arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, fotnot 50. Se arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, fotnot 52. SV 4 SV

6 Endast tio medlemsstater 19 angav att de antagit sådana riktlinjer, och ännu färre rapporterade att utvärderingssystem hade införts för att bedöma riktlinjernas effektivitet 20. Följaktligen är tillämpningen av icke-bindande regler för närvarande tämligen bristfällig. Detta tomrum skulle delvis kunna fyllas av Principer för säkrare sociala nätverk i EU 21, som 21 sociala nätverk har åtagit sig att följa. Med tanke på den enorma utvecklingen av sociala medier brister operatörernas kontrollsystem när det gäller att täcka alla potentiella risker på ett effektivt och konsekvent sätt. Aktörerna uppmuntras att delta aktivt, särskilt genom fler informationskampanjer om riskerna och om hur de kan mildras och genom en mer utbredd tillämpning av riktlinjer, samt övervakning av dessa. Dessutom blir det allt vanligare med rapporteringspunkter med en välfungerande stödavdelningsinfrastruktur för sociala medier för att hjälpa barn att hantera gromning, mobbning på internet och liknande frågor, men lösningarna skiljer sig åt från fall till fall. Vidare är användningen av förvalda inställningar för skydd av den personliga integriteten för barn som går med i sociala nätverkssajter begränsad Problematiskt innehåll på internet från andra medlemsstater/från länder utanför EU De flesta medlemsstater anser att andelen skadligt innehåll med ursprung på deras eget territorium är mycket låg, att andelen skadligt innehåll från andra EU-medlemsstater är avsevärt högre och att andelen skadligt innehåll från länder utanför EU är högst. 22 När det gäller möjliga förbättringar anser vissa medlemsstater att det vore lättare att åstadkomma ett mer harmoniserat skydd på EU-nivå, vilket de skulle välkomna, än på internationell nivå. 23 Den allmänna uppfattningen är trots det att tredjeländer bör uppmuntras att vidta nationella åtgärder, och en stor majoritet av medlemsstaterna samt Norge anser att fler avtal med tredjeländer 24 bör ingås. Ett fördjupat samarbete och ett harmoniserat skydd i fråga om problematiskt innehåll på internet tycks vara önskvärt. Även om detta innehåll främst kommer från länder utanför EU anser vissa medlemsstater att en sådan strategi vore mer realistisk inom EU än med deltagande av tredjeländer Se arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, fotnot 58. Se arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, sidan 12. Se arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, fotnot 60. Se arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, sidan 13. Se arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, sidan 13 och fotnot 63. Beträffande hantering av spridning på internet av material med sexuellt utnyttjande av barn är programmet för ett säkrare internet inriktat på internationellt samarbete och EU-samarbete, framför allt genom att stödja INHOPE-nätet med hjälplinjer. SV 5 SV

7 2.6. Mediekompetens och informationskampanjer Alla medlemsstater har åtagit sig att främja mediekompetens och att öka kunskaperna om riskerna med nätverksbaserade medier och om befintliga skyddsverktyg som effektiva förebyggande instrument. Medlemsstaterna har framför allt antagit allt fler relevanta initiativ i form av offentlig-privata partnerskap. Enligt medlemsstaterna har Europeiska kommissionens program för ett säkrare internet och projektet EU Kids Online visat sig utgöra värdefulla ramar på dessa områden 25. Mediekompetens och informationskampanjer är delvis integrerade i den formella utbildningen, och vissa insatser görs också för att öka föräldrars och lärares kunskaper på området. En utvärdering som gjordes av kommissionen 2009 visade dock att även om denna fråga har införlivats i den nationella läroplanen i 23 EU-länder är själva den praktiska undervisningen i detta ämne fragmenterad och inkonsekvent 26. Samtidigt som ett bättre införlivande av mediekompetens och informationskampanjer i skolundervisningen är positivt, är det fortfarande en stor utmaning att nå fram till alla barn och föräldrar och att öka konsekvensen mellan de olika skolorna och medlemsstaterna Begränsad tillgång till innehåll Att begränsa minderårigas tillgång till innehåll som är lämpligt för deras ålder förutsätter två saker: å ena sidan en ålders- och innehållsklassificering och å andra sidan att denna klassificering följs. Det senare är främst föräldrarnas ansvar, men tekniska system för bland annat filtrering, ålderskontroll och föräldrakontroll är ett uppskattat stöd Ålders- och innehållsklassificering Tolv medlemsstater 27 anser att de befintliga systemen för ålders- och innehållsklassificering för audiovisuellt innehåll är tillräckliga och effektiva, medan tretton medlemsstater 28 samt Norge anser att de borde förbättras. Sexton medlemsstater 29 och Norge svarade att de tillämpar olika ålders- och innehållsklassificeringar för olika typer av medier. Tio medlemsstater 30 och Norge anser att detta är ett problem. Åtta medlemsstater 31 och Norge påpekar att åtgärder eller initiativ övervägs för att öka konsekvensen på detta område. Sammanlagt anser femton medlemsstater 32 och Norge att klassificeringssystem som omfattar flera medier och/eller EU-omfattande klassificeringssystem för medieinnehåll är Se arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, sidan 14. Se arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, fotnot 65. Se arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, fotnot 81. Se arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, fotnot 82. Se arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, fotnot 83. Se arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, fotnot 85. Se arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, fotnot 86. Se arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, fotnot 87. SV 6 SV

8 användbara och genomförbara. Detta bestrids av nio medlemsstater 33 med hänvisning till kulturskillnader. Detta är ett område som är oerhört fragmenterat, eftersom uppfattningen om vad som är nödvändigt och användbart skiljer sig avsevärt åt mellan och i medlemsstaterna Tekniska system (filtrering, ålderskontrollsystem, föräldrakontrollsystem etc.) Medlemsstaterna tycks på det stora hela vara eniga om att enbart tekniska åtgärder inte kan skydda minderåriga från skadligt innehåll och endast bör vara ett inslag i en rad åtgärder. När det gäller tekniska åtgärder som syftar till att undvika skadligt innehåll genom att garantera respekten för de relevanta gränserna och klassificeringarna, är medlemsstaterna splittrade när det gäller sådana åtgärders användbarhet, lämplighet (med avseende på rätten till information och möjligt missbruk av censur), tekniska genomförbarhet och tillförlitlighet. 34 Dessutom är medlemsstaterna eniga om behovet av öppenhet beträffande uppförandet av visst innehåll på en svart lista och möjligheten att avlägsna detta innehåll. 20 medlemsstater 35 rapporterade att industrin eller de offentliga myndigheterna hade vidtagit åtgärder för att utarbeta ett filtrerings- och åldersklassificeringssystem för internet. 24 medlemsstater 36 och Norge rapporterar att verktyg för föräldrakontroll används. Dessa verktyg är kostnadsfria i femton medlemsstater och avgiftsbelagda i fyra medlemsstater. 37 Dessutom görs allt större insatser för att informera kunderna om de tillgängliga filtreringsoch åldersklassificeringssystemen och om programvara för ålderskontroll, vilket krävs i sexton medlemsstater 38, genom lagstiftning eller inom ramen för de relevanta uppförandekoderna för internetleverantörer eller mobiloperatörer. Medan de flesta medlemsstater anser att deras ålders- och innehållsklassificeringssystem skulle kunna förbättras, är de inte eniga om användbarheten eller genomförbarheten av klassificeringssystem som omfattar flera medier eller EU-omfattande klassificeringssystem för medieinnehåll. Mot bakgrund av den alltmer gränsöverskridande karaktären hos innehåll på internet bör man dock grundligare undersöka hur dessa system kan göras mer enhetliga. Internetanslutna enheter med föräldrakontrollverktyg blir allt vanligare, men användningen av lämpligt innehåll regleras genom lösningar från fall till fall som skiljer sig avsevärt åt mellan och i medlemsstaterna. Det vore därför lämpligt med innovativa ålders- och innehållsklassificeringssystem som skulle kunna användas i större utsträckning inom IKT-sektorn (av tillverkare, värd- och innehållsleverantörer etc.), samtidigt som den nödvändiga flexibiliteten bevaras för att lokala tolkningar av begreppet lämplighet ska kunna göras och samtidigt som de Se arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, fotnot 88. Programmet för ett säkrare internet har beställt en jämförande studie om effektiviteten hos de tillgängliga filtreringslösningarna i Europa. De första resultaten publicerades i januari Se arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, sidan 16. Se arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, fotnot 77. Se arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, sidan 16 och fotnot 78. Se arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, fotnot 76. SV 7 SV

9 etablerade synsätten på de olika internetaktörernas ansvar vägs in Audiovisuella medietjänster När det gäller system för sam-/självreglering för att skydda minderåriga från skadligt innehåll släpar audiovisuella beställmedietjänster (för vilka sådana system har införts i åtta medlemsstater, varav sju har antagit en uppförandekod) efter tv-program, för vilka sådana system har införts i fjorton medlemsstater, varav elva har antagit en uppförandekod. 39 De vanligaste metoderna för att uppmärksamma föräldrar på förekomsten av skadligt innehåll och på nödvändigheten att begränsa tillgången till innehållet är meddelanden på skärmen och/eller ljudvarningar precis innan eventuellt skadligt innehåll visas. Detta gäller för såväl tv-program som för audiovisuella beställmedietjänster. De flesta medlemsstater anser att sådana signaler är användbara, och i vissa medlemsstater är sådana signaler obligatoriska enligt lag eller föreskrivs i uppförandekoder. Tekniska filtreringsfunktioner eller programvara används i mindre utsträckning, däribland spärrsystem och PIN-koder. Åldersklassificering och begränsning av sändningstiden för audiovisuella beställmedietjänster tillämpas endast i ett begränsat antal medlemsstater. 40 Beträffande tillförlitligheten hos märknings- och varningssystem betonade vissa medlemsstater vikten av föräldraansvar och att sådana system endast fungerar när föräldrarna ser till att de blir effektiva genom att kontrollera vad deras barn tittar på. Mångfalden av åtgärder på detta område återspeglar distinktionerna i direktivet om audiovisuella medietjänster, men även svårigheten att enas om politiska lösningar för denna utmaning. De allmänt tillgängliga tekniska åtgärderna för att begränsa barns tillgång till innehåll på internet, som exempelvis verktyg för föräldrakontroll för åldersklassificerat och märkt innehåll, är mycket olikartade. Lösningarna för linjära sändningar/tv-sändningar (exempelvis sändningstid) är ofta illa anpassade till internet och andra audiovisuella beställmedietjänster Videospel Sammanlagt sjutton medlemsstater och Norge anser att deras åldersklassificeringssystem fungerar på ett tillfredsställande sätt. 41 Med undantag för Tyskland använder sig medlemsstaterna av PEGI (Pan-European Games Information System) 42 och PEGI Online 43. Beträffande onlinespel anses PEGI Online i princip vara en bra lösning, men ett antal medlemsstater oroar sig över industrins fortsatt begränsade deltagande i detta system Se arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, sidorna och fotnoterna 93, 94, 99 och 100. Se arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, sidorna Se arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, fotnot SV 8 SV

10 Utvärderingssystem för att bedöma de möjliga gynnsamma eller negativa effekterna av videospel på minderårigas utveckling eller hälsa har endast införts i fem medlemsstater 44 samt i Norge. När det gäller eventuella ytterligare åtgärder för att skydda minderåriga från skadliga videospel hänvisar medlemsstaterna främst till mediekompetens och informationskampanjer, framför allt för att bättre varna för riskerna med videospel och för att främja de befintliga skyddsverktygen. Sådana åtgärder har dock endast införts i skolundervisningen i åtta medlemsstater och i Norge. Medlemsstaterna bekräftar i sina svar också behovet av fler åtgärder i fråga om försäljning av videospel i butiker för att hantera försäljningen av videospel till underåriga personer. Informationskampanjer på detta område har endast genomförts i sex medlemsstater och i Norge 45, och relevanta uppförandekoder har endast antagits av återförsäljarna i fyra medlemsstater 46. Samtidigt som åldersklassificeringssystemen (främst PEGI) fungerar bra i merparten av medlemsstaterna, kvarstår utmaningar i form av systemens begränsade tillämpning på onlinespel och inom detaljhandelsförsäljningen av spel till underåriga personer. Dessutom skulle fler informationskampanjer (exempelvis mediekompetens i skolor) ha användbara förebyggande effekter Rätten till genmäle i nätverksbaserade medier Sexton medlemsstater 47 har infört en rätt till genmäle som omfattar tidningar/tidskrifter på internet. I tretton medlemsstater 48 omfattar denna rätt internetbaserade nyhetstjänster, i sjutton medlemsstater 49 omfattar rätten till genmäle tv-tjänster på internet, i femton medlemsstater 50 omfattar den radiotjänster på internet och i nio medlemsstater 51 andra nätverksbaserade tjänster. Mot bakgrund av en utvärdering av fakta 52 anser ungefär lika många medlemsstater att skyddsnivån för nätverksbaserade medier och effektiviteten hos de respektive befintliga systemen är tillräcklig och effektiv som de som anser att dessa är otillfredsställande. Införandet av en rätt till genmäle som omfattar nätverksbaserade medier i medlemsstaterna är inkonsekvent och skiljer sig åt för de olika typerna av nätverksbaserade medier. Det finns dessutom utrymme för förbättring av de befintliga systemens effektivitet Se arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, fotnot 118. Se arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, sidorna och fotnot 119. Se arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, fotnot 120. Se arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, fotnot 128. Se arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, fotnot 129. Se arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, fotnot 130. Se arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, fotnot 131. Se arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, fotnot 132. Enligt 2006 års rekommendation, bilaga 1 Vägledande riktlinjer för genomförande på nationell nivå av åtgärder i nationell lag eller praxis för att säkerställa rätten till genmäle eller motsvarande med avseende på nätverksbaserade medier. SV 9 SV

11 3. SLUTSATSER Undersökningen i medlemsstaterna om de olika dimensionerna i 1998 och 2006 års rekommendationer visar som ett positivt generellt resultat att alla medlemsstater är medvetna om utmaningarna i fråga om skydd av minderåriga på internet och gör allt fler insatser för att hantera dem. Olika politiska åtgärder, med ett stort inslag av självreglering, verkar vara den bästa lösningen för att på ett så flexibelt och lämpligt sätt som möjligt hantera samstämmigheten mellan olika plattformar (tv, pc, smarttelefoner, konsoler etc.) och audiovisuellt innehåll. Av den detaljerade bedömningen av medlemsstaternas politiska åtgärder framgår dock att åtgärderna inom EU på detta område är mycket skiftande, och i ett antal fall olikartade. Detta gäller särskilt hanteringen av olagligt och skadligt innehåll, åtgärderna för att göra sociala medier säkrare och harmoniseringen av systemen för innehållsklassificering. Reglerings- eller självregleringsåtgärderna saknar också ofta ambitioner och är oförenliga med liknande åtgärder som införts i andra medlemsstater, eller tillämpas helt enkelt inte effektivt i praktiken. Ett lappverk av åtgärder inom EU leder oundvikligen till en fragmentering av den inre marknaden och skapar förvirring hos föräldrar och lärare som försöker fastställa vad man bör göra och inte göra för att skydda och stödja barn på internet. Denna rapport och medlemsstaternas detaljerade svar inom ramen för undersökningen 53 visar att framtida åtgärder på EU-nivå skulle kunna utgå från bästa praxis i medlemsstaterna och att de kan leda till stordriftsfördelar inom IKT-sektorn som kommer att hjälpa barn att på ett säkert sätt dra nytta av en digital värld i ständig utveckling. 53 Se arbetsdokument från kommissionens avdelningar. SV 10 SV

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2008/2173(INI) 20.11.2008 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om skydd av konsumenter, särskilt minderåriga, i samband med användning

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 27.6.2012 2012/2030(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Angelika Niebler (PE491.093v01-00) Fullbordandet av den inre e-marknaden (2012/2030(INI)) AM\907170.doc

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Lag om elektronisk handel och andra informations- samhällets tjänster. Peter Dyer. ADVOKATFIRMAN FOYEN & Co

Lag om elektronisk handel och andra informations- samhällets tjänster. Peter Dyer. ADVOKATFIRMAN FOYEN & Co Lag om elektronisk handel och andra informations- samhällets tjänster Peter Dyer ADVOKATFIRMAN FOYEN & Co Introduktion DS 2001:13. Införlivar e-handelsdirektivet e med svensk rätt. Skall vara implementerat

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 25.5.2012 2011/0366(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga

Läs mer

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 12 december 2017 (OR. en) 15648/17 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 11 december 2017 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 14755/17 Ärende: CT 160

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för kultur och utbildning

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för kultur och utbildning EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 2007/0174(COD) 20.12.2007 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning till utskottet för industrifrågor, forskning och

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.9.2011 KOM(2011) 537 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Utvärdering

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2012 COM(2012) 416 final 2012/0202 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller att förtydliga bestämmelserna

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

RESTREINT UE/EU RESTRICTED EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.11.2017 COM(2017) 670 final This document was downgraded/declassified Date 27.11.2017 By Matthias Petschke Authority DG/GROW Rekommendation till RÅDETS BESLUT om

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.10.2012 SWD(2012) 291 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till förslag till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32.

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32. Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet Europeiska

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 11/12/2003 K(2003) 4639 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 11/12/2003 om genomförandet och användningen av Eurokoder för byggnadsverk och byggprodukter

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.7.2016 COM(2016) 438 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om tillämpning av lagstiftningspaketet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kultur och utbildning 2012/...(INI) 2.4.2012 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om skyddet av barn i den digitala världen (2012/...(INI)) Utskottet för kultur och utbildning

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV A7-0041/8. Ändringsförslag. Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV A7-0041/8. Ändringsförslag. Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen 7.3.2012 A7-0041/8 8 Punkt 9 9. Europaparlamentet uppmanar rådet att gå vidare med parlamentets ståndpunkt om en ändring av direktivet om mammaledighet, framför allt när det gäller ersättning till kvinnor

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/678/EU om bemyndigande för Republiken Italien att fortsätta

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2017 COM(2017) 640 final 2017/0282 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EESkommittén avseende

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.2.2011 K(2011) 909 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 21.2.2011 om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV KOMMISSIONENS

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Regeringskansliet Faktapromemoria Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Miljödepartementet 2016-03-21 Dokumentbeteckning KOM(2016) 53 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna,

Läs mer

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 februari 2004 (26.2) (OR. en) 6620/04 LIMITE FRONT 27 COMIX 119 NOT från: till: Ärende: Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2016/0278(COD) 5.12.2016 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor till utskottet för rättsliga

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vad gäller förslag till Unece-handelsnormer

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.11.2012 SWD(2012) 392 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Rapport från kommissionen till

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Följedokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Följedokument till EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Följedokument till FÖRSLAG FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.3.2011 KOM(2011) 148 slutlig 2008/0062 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster; SFS 2002:562 Utkom från trycket den 14 juni 2002 utfärdad den 6 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.7.2001 KOM(2001) 411 slutlig Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.2.2016 COM(2016) 53 final 2016/0031 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga

Läs mer

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik P5_TA(2003)0471 Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om en handlingsplan för insamling

Läs mer

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT Europaparlamentet 204-209 Konsoliderat lagstiftningsdokument 2.9.207 EP-PE_TC-COD(206)0368 ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 2 september 207 inför antagandet av

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2011 KOM(2011) 377 slutlig 2011/0164 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III

Läs mer

15505/16 abr/hg/ub 1 DGG 2B

15505/16 abr/hg/ub 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 16 december 2016 (OR. en) 15505/16 FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 I/A-PUNKTSNOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Ständiga representanternas kommitté (Coreper

Läs mer

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG)

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG) 1991L0671 SV 20.03.2014 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

Kommissionens arbetsdokument

Kommissionens arbetsdokument Kommissionens arbetsdokument En kontinuerlig och systematisk dialog med sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter i utformningen av politiken. INLEDNING Som svar på den önskan som uttrycktes

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

Samarbetsgruppen för tillsyn av Eurodac Rapport från den andra inspektionen sammanfattning

Samarbetsgruppen för tillsyn av Eurodac Rapport från den andra inspektionen sammanfattning Samarbetsgruppen för tillsyn av Eurodac Rapport från den andra inspektionen sammanfattning 1. Eurodac bakgrund Eurodac är ett informationssystem som har inrättats för att identifiera vilken medlemsstat

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 15-34

ÄNDRINGSFÖRSLAG 15-34 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 12.4.2010 2008/0192(COD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 15-34 Förslag till andrabehandlingsrekommendation Astrid

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM54. Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM54. Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism Regeringskansliet Faktapromemoria Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism Justitiedepartementet 2014-02-18 Dokumentbeteckning KOM (2013) 941 slutlig MEDDELANDE

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM13. Förordning och direktiv om genomförande av Marrakechfördraget i EU-rätten. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM13. Förordning och direktiv om genomförande av Marrakechfördraget i EU-rätten. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning och direktiv om genomförande av Marrakechfördraget i EU-rätten Justitiedepartementet 2016-10-18 Dokumentbeteckning KOM(2016) 595 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.7.2014 C(2014) 4580 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014 om villkorför klassificering utan provning av vissa obehandlade trägolv enligt

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.3.2011 KOM(2011) 138 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Andra rapporten

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 22.9.2016 JOIN(2016) 45 final 2016/0299 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande,

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Ny förordning om spritdrycker Näringsdepartementet 2017-01-03 Dokumentbeteckning KOM(2016) 750 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 27.10.2010 2010/0067(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 28.2.2013 2012/2101(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 (PE504.091v01) Bättre möjligheter till rättslig prövning: rättshjälp i gränsöverskridande

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 28.11.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 0824/2008, ingiven av Kroum Kroumov, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 COM(2015) 181 final 2015/0094 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan

Läs mer

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03)

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03) 20.5.2003 Europeiska unionens officiella tidning C 118/5 Kommissionens meddelande Exempel på försäkran rörande uppgifter om ett företags status som tillhörande kategorin mikroföretag samt små och medelstora

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 6.2.2015 ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar Utskottet för rättsliga

Läs mer

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN 3.9.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 253/3 EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om kommissionens meddelande Att frigöra de molnbaserade datortjänsternas

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.1.2016 COM(2016) 17 final 2016/0006 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE

KOMMISSIONENS YTTRANDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.9.2011 KOM(2011) 533 slutlig 2008/0062 (COD) KOMMISSIONENS YTTRANDE enligt artikel 294.7 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om Europaparlamentets ändring[ar]

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 18 januari /0106(COD) PE2

EUROPAPARLAMENTET ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 18 januari /0106(COD) PE2 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Konsoliderat lagstiftningsdokument 18 januari 2000 1998/0106(COD) PE2 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 18 januari 2000 inför antagandet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 8 oktober 2002 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM69. Kommissionens meddelande "Att återvända till Schengen - en färdplan" Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM69. Kommissionens meddelande Att återvända till Schengen - en färdplan Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Kommissionens meddelande "Att återvända till Schengen - en färdplan" Justitiedepartementet 2016-04-08 Dokumentbeteckning KOM(2016) 120 Meddelande från kommissionen till

Läs mer

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR CT/CA-012/2004/01sv ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR STYRELSEN HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av rådets förordning

Läs mer

MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN

MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 5.9.2016 MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN Ärende: Motiverat yttrande från Maltas parlamentet om förslaget

Läs mer

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011 16.12.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 334/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011 om identifikationsmärkning av livsmedelspartier

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.8.2005 KOM(2005) 361 slutlig 2005/0147 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM40. Förordning och direktiv om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM40. Förordning och direktiv om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning och direktiv om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel Finansdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM(2016) 755 Förslag till rådets förordning

Läs mer

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar:

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar: EU KOMMISSIONENS STANDARDISERINGSPAKET: MEDDELANDE OCH FÖRORDNING HUVUDINNEHÅLL Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.11.2011 KOM(2011) 710 slutlig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 10.5.2012 2012/2037(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal (2012/2037(INI))

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.10.2016 COM(2016) 648 final 2016/0316 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken

Läs mer

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 december 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0408 (COD) 17633/13 ADD 2 DROIPEN 159 COPEN 236 CODEC 2930 FÖLJENOT från: mottagen den: 28 december 2013

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 18.12.2008 2008/2144(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 Förslag till betänkande Roberta Angelilli (PE414.011v01-00)

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 21.6.2012 2012/0074(NLE) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi till utskottet för

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd ÄNDRINGSFÖRSLAG 24-32

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd ÄNDRINGSFÖRSLAG 24-32 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2007/0121(COD) 11.2.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 24-32 Förslag till yttrande Andreas Schwab (PE398.646v01-00) Över förslaget till

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kultur och utbildning 31.1.2013 2012/2300(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om smart-tv (connected TV) (2012/2300(INI)) Utskottet för kultur och utbildning Föredragande:

Läs mer