Likabehandlingsplan/Trygghetsplan Plan mot kränkande behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan/Trygghetsplan Plan mot kränkande behandling"

Transkript

1 Likabehandlingsplan/Trygghetsplan Plan mot kränkande behandling Internationella Engelska Skolan i Örebro Kortversion av planen. Hela planen går att finna på hemsidan 1 P a g e

2 Inledning Internationella Engelska Skolan i Örebro ska vara en arbetsplats för elever och vuxna där alla trivs och kan känna sig trygga enligt de dokument som beslutats av de styrande. Om någon upplever sig kränkt eller om någon uppmärksammar att någon blir utsatt skall denne omedelbart få hjälp. Planer finns för detta. Man behöver inte ha haft någon elak avsikt för att göra sig skyldig till diskriminering eller trakasserier; det är effekten som avgör. Man behöver dock ha viss insikt i att det egna uppträdandet kan upplevas som trakasserier. Det kan vara svårt att bedöma om ett barn har den insikten. Därför är det viktigt att personalen är observant och beredd att ingripa i konkreta situationer. Det förebyggande arbetet är också viktigt här. Skolans personal och elever informeras muntligt och skriftligt om planen Föräldrar/målsmän informeras på föräldramöten och får till gång till en skriftlig version Mål Vår likabehandlingsplan ska inte vara en produkt som i första hand behandlar akuta ärenden utan den ska vara en beskrivning av hur vi arbetar för att förebygga och förhindra alla former av diskriminering och annan kränkande behandling. Den skall också främja positiva beteenden och styra skolan i en allt mer positiv riktning. I vår skolas regler framgår klart och tydligt att vi inte accepterar mobbning eller annan kränkande behandling. Dessa regler behandlas och diskuteras under klassråd och vid andra tillfällen vid behov. Vid ett tillfälle då en elev missköter sig använder vi oss av ett varningssystem där uppföljandet av varningen är viktig. Skolan kontaktar, oftast via mentor, hemmet och diskuterar vad som hänt efter samtal med eleven. Begrepp Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra och det har samband med diskrimineringsgrunderna som beskrivs senare. Trakasserier är uppträdanden som kränker en elevs värdighet och det har samband med diskrimineringsgrunderna som beskrivs senare. Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en elevs värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Det kan vara att retas, mobba, frysa ut någon, knuffas eller rycka någon i håret. Både skolpersonal och elever kan göra sig skyldiga till kränkande behandling. Repressalier är om en elev drabbas negativt om eleven eller vårdnadshavare påtalat eller anmält skolan för något av ovanstående och får inte förekomma. 2 P a g e

3 Diskrimineringsgrunder Etnisk tillhörighet Med etnisk tillhörighet menas att någon tillhör en grupp personer med samma nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande (man kan tillhöra flera). Funktionshinder Funktionshinder kan vara fysiska, psykiska eller intellektuella och påverka livet på olika sätt. Som funktionshinder räknas både sådana som syns, som att man använder rullstol, och sådana som inte märks lika lätt, som exempelvis allergi, ADHD och dyslexi. Kön Trakasserier eller sexuella trakasserier som har samband med kön kan vara utfrysning, förlöjligande och skämt kopplade till en elevs könstillhörighet. Även transsexuella, alltså personer som har ändrat eller kommer att ändra sin juridiska könstillhörighet, skyddas utifrån diskrimineringsgrunden kön. Könsöverskridande identitet eller uttryck Elever får inte diskrimineras eller trakasseras i skolan på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck. Transpersoner är ett paraplybegrepp som används om människor som på olika sätt bryter mot samhällets normer kring könsidentitet och könsuttryck mot föreställningar om hur kvinnor och män, pojkar och flickor förväntas vara och se ut. Religion och annan trosuppfattning Religionsfriheten är skyddad i såväl internationella konventioner som i den svenska grundlagen. Undervisningen i skolan ska enligt läroplanen vara icke- konfessionell och skolan får inte missgynna någon elev på grund av hans eller hennes religion. Sexuell läggning Med sexuell läggning menas homosexualitet, bisexualitet eller heterosexualitet. Skolan har ett ansvar att förmedla samhällets gemensamma värdegrund till sina elever. En homofobisk hållning strider mot principen om alla människors lika värde och allas lika rättigheter. Ålder Elever får inte diskrimineras eller trakasseras i skolan på grund av ålder. Skyddet mot åldersdiskriminering omfattar alla, unga som gamla. Kartläggning och nutidsanalys För att säkerställa hur situationen i skolan i nuläget är ska eleverna på olika sätt få möjlighet att beskriva hur de upplever situationen. Detta ska dels ske i en kvantitativ undersökning, dels i en kvalitativ del som sker genom återkommande samtal under skolårets lopp. De verktyg som används för detta är: Enkät, elevens enskilda samtal med mentorer, utvecklingssamtal samt vuxnas närvaro bland eleverna 3 P a g e

4 Utvärdering föregående plan Livskunskapen genomfördes i alla årskurserna under året. Enligt utvärderingar är detta mycket omtyckt av eleverna. Eleverna är särskilt tacksamma över att ha ett ställe att prata om olika saker då de inte har en betygsättande lärare närvarande. DISA genomfördes i en klass under året av skolkuratorn och skolsköterskan. Elevernas utvärdering var mycket positiv. Ytterligare två lärare skall utbildas i DISA under läsåret för att utveckla arbetet med DISA. Lärarna har i klassrummet ansvaret för vad som sker och se till att det är en bra arbetsmiljö och att inga kränkningar sker. I elevernas utvärdering är detta något som måste förbättras. Under läsåret har personal haft rastvakt. Eleverna är i stort sett nöjda med detta men menar att vissa utrymmen är mer problematiska än andra. Under året har personalen haft två externa föreläsare, Steinberg och Ögren. Eleverna har under året haft möjlighet att via elevrådet, klassråd, kamratstödjare och vid utvecklingssamtal kunnat påverka planen. Det som framkommit tydligast är att arbetsron i klassrummet inte är bra. Eleverna vill att dessa saker förbättras under kommande läsår. Föräldrar har via telefon och e-post kontaktat biträdande rektor om samma saker vilket naturligtvis ska beaktas i denna plan för. Under året fick eleverna i årskurs 7 (även personal, föräldrar samt en grupp anställd av polisen och Örebro kommun var inbjudna) lyssna på en extern föreläsare, Johanna Ögren, som pratade om sociala medier. Mycket uppskattat av elever och föräldrar. I år 9 föreläste Benny Grünfeld om sina upplevelser i koncentrationsläger under andra världskriget. Skolan har haft schemalagd mentortid under året samt mentordagar för att klasserna ska kunna utvecklas positivt. Varje klass har haft kamratstödjare som träffats var tredje vecka. Detta upplevs mycket positivt och kamratstödjarna har till stor del bidragit till den nya planens utformning. Under året började utvecklingen mot arbetslag men blev inte färdig varpå denna fortsätter under kommande år. Arbetslagsledaren tillsammans med arbetslaget får till uppgift att göra planer för enskilda elever eller klasser. Frukost har serverats i elevkafeterian under året och ca elever har ätit där varje morgon tillsammans med ett tiotal personal. En av skolans bästa 4 P a g e

5 stunder enligt många elever. I elevkafeterian har en till två klassmormödrar funnits som extra ögon och öron under året. Skolans regler och följder ifall någon bryter mot dem: Alla är lika inför dessa och konsekvenserna blir lika oavsett vem eleven är. Ibland upplever eleverna att så inte är fallet eller undrar hur de vuxna tänker. Skolan samarbetar med polisen och de sociala myndigheterna. Ett tätt samarbete har utvecklats med Fältgruppen i Örebro som kan ge oss stöd och tips om hur vi kan arbeta i olika situationer som kan uppstå. Fältgruppen besöker också skolan ibland och finns då företrädesvis i elevcafeterian. Under året skulle ett system med diplom till elever som gjort något bra införas men detta kvarstår till kommande läsårsplan. 4 % ansåg att de blivit utsatt av någon elev och 3 % av någon vuxen. De elever som fått hjälp från ABT eller biträdande rektor anser att det blivit bättre än tidigare. Vissa fall följs upp under HT Revidering och omarbetning Planen ska utvärderas och en ny skall produceras varje år. Revideringen skall göras av representanter från elevhälsan, från pedagoggruppen samt representanter från eleverna. Det förebyggande arbetet utvärderas årligen av skolans elever via klass- och elevråd, kamratstödjare samt föräldrar generellt, via PTA/ föräldraföreningen på skolan. Främjande insatser och planer för kommande läsår Arbetsro i klassrummet - Under året kommer IESÖ att i arbetslag, helgrupp och i ämneslag diskutera och se till att arbetsron i klassrummen blir bättre enligt framför allt elevernas önskemål. Det är skolledningens ansvar att detta sker. Nya lärare kommer att skolas in i skolans system och träffa biträdande rektor var tredje vecka för att säkerställa detta. Arbetslag med dess rutiner - Arbetslag startades under föregående läsår men ska nu utvecklas till att bli en mer drivande del i skolans organisation. Arbetslagsledarna leder arbetet, fördelar arbetet samt ansvarar för att skolledning är informerad om vad som är på gång. Skolledningen ger i uppdrag åt arbetslagen vad som behöver arbetas med. Diplom för goda insatser - Biträdande rektor skall utveckla detta system och informera de anställda hur vi skall använda oss av det och ska senast börja användas december P a g e

6 Trygghet och miljö i vissa områden - Samtal med eleverna om de områden som är problematiska. Personal ska mer frekventerat vistas i utsatta områden, inte minst personal som går runt på rastvakt. Liksom tidigare erbjuds all personal pedagogisk lunch. Hur många som känner till likabehandlingsplanen - Den andel elever som känner till likabehandlingsplanen ska öka via information från rektorer, arbetslagsledare, mentorer samt övrig personal. Procentandelen utsatta måste gå ner - Genom ett aktivt arbete enligt de rutiner som beskrivits ovan ska andelen elever som känner sig utsatta bli mindre. Oro vid busshållplatserna - Ökad information om problemet, diskussion med elever samt vid vissa tidpunkter någon från personalen som kan vistas i området. Flytt av busshållplatsen har när detta skrivs diskuterats men har i skrivandets stund inte skett. Mentortid - Detta är ett bra verktyg och skall användas av alla lärare vilket inte är upplevelsen hos eleverna. Plan för hur ett mobbningsärende tas om hand Definition av mobbning och konflikt Mobbning är när någon/några blir utsatta för negativa handlingar, fysiska och/eller psykiska, upprepade gånger och över tid, av en eller flera andra individer. Ett ojämnlikt maktförhållande föreligger mellan förövare och den utsatte. I ett konfliktläge mäter två eller flera personer sina krafter mot varandra som jämställda, i en mobbningssituation har mobbaren makt. I en jämställd konflikt finns inte detta maktutövande. Att mobba och vara osams är inte samma sak! Alla elever, föräldrar och skolans personal skall vid varje skolstart informeras om hur skolan arbetar mot mobbning. Hur kan mobbning visa sig Fysiskt att bli utsatt för våld, slag och knuffar Verbalt att bli muntligen hotad, att ges förnedrande namn (hora, bögjävel, svenne eller blatte) Text- och bildburen klotter, brev, sms, mms, e-post eller chatt Psykiskt t.ex. utfrysning och blickar 6 P a g e

7 Arbetsgång När en vuxen i skolan blir vittne till en situation där en elev blir utsatt för någon form av trakasserier/kränkande behandling skall följande göras: 1. Fysiska trakasserier/fysisk kränkande behandling: Vid slagsmål: Ingripa och se till att bråket upphör. Vid behov tillkallas hjälp. Ta in de inblandade i olika rum och notera deras namn och klass. Omedelbart efter det inträffade skall alla inblandade var för sig ge sin syn på det inträffade. Sedan kontaktas mentorer. Händelsen följs upp med att skolledning, elevvårdspersonal samt föräldrar kontaktas. Vid misstanke om fysisk mobbning, kontakta Antimobbningsteamet för uppföljning av dess medlemmar. 2. Psykiska trakasserier/psykisk kränkande behandling: Ingripa, avbryta och se till att det inträffade bearbetas vidare. Då händelsen är av sådan art att det är befogat ska händelsen diskuteras i klass/grupp. Händelsen rapporteras alltid till mentorer. Händelsen följs upp med att skolledning, elevvårdspersonal samt föräldrar kontaktas. Vid misstanke om psykisk mobbning, till exempel utfrysning; ta kontakt med Antimobbningsteamet för uppföljning av dess medlemmar. Åtgärder vid rapporterad mobbning Antimobbningsteamet följer upp enligt utarbetad modell, samt rapporterar till skolledning, mentorer, elevhälsoteam samt föräldrar vad som görs/gjorts. Endast i undantagsfall ska en undervisande lärare ta sig an ett fall. Det är viktigt att inte förövaren/förövarna får vetskap om när samtal kommer att ske för att minska risken för uppdiktade historier. Kortfattad sammanfattning av modellen: När teamet får vetskap om ett ärende görs följande. Teamet samtalar med den utsatte för att inhämta så mycket information som möjligt. All information dokumenteras. Eleven informeras om vad som kommer att ske, uppmuntras att tala om händelsen hemma och att teamet kommer att informera hemmet. 7 P a g e

8 Efter detta sker en kartläggning av vad som skett och sedan förs samtal med förövaren/förövarna. Samtalen sker med två representanter från teamet. Samtalet sker strukturerat, fast och bestämt. Här kommer hjälp för att kunna ändra sitt beteende att ges. Eleven/eleverna uppmuntras tala med sina vårdnadshavare och informeras om att teamet även kommer att kontakta dem. De sistnämnda är ett viktigt stöd för eleven i processen att ändra beteendet. Uppföljningssamtal inom två veckor med båda parter. Eleverna ska veta att förväntningen är att mobbningen upphört. Om mobbningen ej upphört sker samtal igen inom ytterligare en vecka. Om mobbningen sedan inte upphört kopplas SCT in. Där beslutas hur ärendet ska gå vidare; elevvårdskonferens där åtgärder diskuteras. Detta kan exempelvis vara klassbyte, vuxenstöd, ansökan om stöd utanför skolan, anmälan till socialtjänsten. I vissa fall kan naturligtvis ett ärende leda till polisanmälan. SCT kan kontaktas tidigare i processen, den mobbade behöver mycket stöd men även en mobbare behöver stöd och riktlinjer. Arbetsordningen är en riktlinje eftersom flexibilitet och annorlunda arbetssätt aldrig kan uteslutas beroende på situationen. Antimobbningsteam - Representanter Nils Rutqvist Lotta Kohl (SYV och livskunskapsresurs) Kajsa Sjöblom (Elevresurs/Socialpedagog) Huvudansvarig Biträdande personal Biträdande personal Elevhälsa - Representanter för Elevhälsoteamet Rektor Biträdande rektor Kurator Skolsyster Specialpedagoger SYV och livskunskapsresurs Elevresurs/Socialpedagog Fritidsledare Johan Rapp Nils Rutqvist Anna Envall Christina Rudström Bia Johansson-Tapper och Karina Wesslén Lotta Kohl Kajsa Sjöblom Mats Åkerstedt 8 P a g e

9 Rektor är ytterst ansvarig för att skolans elevhälsoteam följer arbetsgången. Åtgärder när elever känner sig mobbade, trakasserade eller på annat sätt kränkta av personal vid IESÖ 1. Om elever känner sig mobbade, trakasserade eller på annat sätt kränkta av personal på IESÖ kontaktas rektor/biträdande rektor. 2. Kontakt tas av rektor/biträdande rektor med uppgiftslämnaren och med den utsatte eller de utsatta för insamling av information. Om mobbning eller annan kränkande behandling konstateras kontaktas föräldrar. 3. Enskilda samtal hålls av rektor/biträdande rektor med den eller de i personalen som misstänks ha utsatt någon för mobbning, trakasserier eller kränkning. 4. Enskilda uppföljningssamtal hålls av rektor/biträdande rektor med de inblandade efter cirka en vecka. Tiden kan variera beroende på hur situationen sett ut och hur samtalen med de inblandade gått. 5. Föräldrar informeras av ansvarig om samtalens resultat. 6. Om överenskomna åtgärder inte följts eller inte givit önskat resultat tas beslut om fortsatt tillvägagångssätt av rektor/biträdande rektor efter uppföljningssamtalen. Arbetet dokumenteras fortlöpande och en åtgärdsplan upprättas. Om elever känner sig mobbade av någon av skolledarna vänder de sig till den andre skolledaren. Tillvägagångssättet följer likt ovan. Skolreglerna Skolreglerna är allmänna och rimliga förväntningar liksom i vilken allmän offentlig institution som helst. Respekt för individen, omgivningarna och andra, är hörnstenarna för skolreglerna. Skolregler gäller för alla evenemang på eller utanför skolans område. Närvaro Regelbunden och punktlig närvaro krävs för att lyckas med skolarbetet. Elever får enbart vara frånvarande eller komma för sent med en förälders tillåtelse, på grund av sjukdom eller oundvikliga omständigheter. Föräldrarna ska använda SchoolSoft för att meddela skolan så fort som möjligt om frånvaro eller försening. 9 P a g e

10 Klädsel Eleverna måste klä sig på ett lämpligt och respektfullt sätt. Saker som bedöms olämpliga är alla kläder eller utrustningar med avbildningar av tobak, alkohol, illegala substanser och anstötligt språk inklusive sexuella anspelningar. Eleverna måste försäkra sig om att kläderna täcker kroppen väl, underkläder får ej synas. Eleverna ombeds att byta till lämplig klädsel omedelbart om de klär sig olämpligt samt får tala med en vuxen om detta. Respekt Respekt måste visas för alla i skolan för att alla ska trivas. Elevernas beteende mot andra, vuxna och skolans faciliteter måste vara av högsta kvalitet. Avsiktlig och överlagd olydnad kommer inte att tillåtas. Mat och dryck IESÖ förespråkar en hälsosam livsstil och därför vill vi att eleverna äter hälsosamt och ordentlig mat. På grund av detta är inte tuggummi eller godis tillåtet på skolans område. Mat och dryck är endast tillåtna i Elevkafeterian. Endast frukt eller vatten är tillåtet i elevens skåp. Förbjudna saker Alkohol, tobak, narkotika, vapen och andra liknande saker är aldrig tillåtna i skolan. Begränsade saker Jackor skall tas av när man kommer in i skolan och placeras i skåpen liksom hjälmar, mössor och andra huvudbonader (om de inte bärs av kulturella eller medicinska skäl). Skateboards och inlines får användas på skolans område om hjälm används. Snöbollar får ej kastas på skolans område eller vid bussområdet p g a hälso/säkerhetsfaktorer. Kameror får ej användas utan tillstånd från administrationen. Mobiltelefoner och MP3 Spelare Mobiltelefoner får inte användas någonstans i skolbyggnaden och skall förvaras i skåpet. MP3 spelare får bara användas i Elevkafeterian. Dessa saker kan beslagtas och förvaras säkert av skolan om de används olämpligt. Eleverna kan hämta dem i slutet av dagen. Om någon av dessa apparater ses eller hörs i ett klassrum kommer en kvarsittning att ges direkt och apparaten kommer att beslagtas för säker förvaring som ovan. Tillstånd att lämna skolan Skolan är ett slutet skolområde. Om en elev måste lämna skolan under schemalagd skoltid måste denne ha tillstånd av sina föräldrar/mentor. Föräldrar ska kontakta skolsekreteraren och informera skolan om så är fallet. Om tillstånd ges måste eleven anmäla att de lämnar skolan och även när de kommer tillbaka till skolsekreteraren. 10 P a g e

Likabehandlingsplan/Trygghetsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/Trygghetsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan/Trygghetsplan Plan mot kränkande behandling Internationella Engelska Skolan i Örebro Kortversion av planen. Hela planen går att finna på SchoolSoft. Det går även bra att få en kopia

Läs mer

Trygghetsplan. Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan

Trygghetsplan. Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Trygghetsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Kortversion av planen. Hela planen går att finna på SchoolSoft. Det går även bra att få en kopia från administrationen. 1 Page Inledning

Läs mer

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Björnungens förskola Enligt 14 a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Gäller under tiden 20100901 20110831 Handlingsplanens främsta syfte

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Likabehandlingsplan Medåkers skola

Likabehandlingsplan Medåkers skola Förskoleklass och Medåkers fritidshem en plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 V s vision Vårt viktigaste mål är att alla på vår skola ska trivas och komma hit med glädje. Detta förutsätter

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Skolans vision På Eksjö Gymnasium respekterar alla varandra och ges möjlighet att utvecklas som människa utifrån egna förutsättningar. Mål 1. Vi arbetar

Läs mer

Förskolan Frö & Freja

Förskolan Frö & Freja Förskolan Frö & Freja Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Januari Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006 kom Barn-

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå

Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå Innehållsförteckning: Bakgrund sid 3 Vision sid 3 Definitioner och begrepp

Läs mer

Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Innehållsförteckning Inledning s.3 Förskolan Laxens vision s.3 Definitioner s.4 Diskrimineringsgrunder enligt diskrimineringslagen

Läs mer

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärrs förskolas Vision: Ett lustfullt lärande i trygg miljö Kärrs förskolas Mål: En förskola fri från kränkningar där alla

Läs mer

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö INLEDNING Nya lagen som trädde ikraft 2006-04-01 innebär förbud mot mobbning, kränkande behandling

Läs mer

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. December 2013, utvärderad september 2014 Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium 1. Varför finns likabehandlingsplanen? Enligt skollagen ska alla skolor ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Denna plan kallas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Rektor Eva Andersson Rektor Eva Andersson 2015-01-28 1 (5) Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan

Läs mer

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola Likabehandlingsplan Hästhagens Förskola Östra skoldistriktet År 2009 2011/12 Barn, Utbildning och Fritid Barn, 2011

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Invux Särskild utbildning för vuxna

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Invux Särskild utbildning för vuxna HANDLINGSPLAN 1(6) 2012-06-11 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Invux Särskild utbildning för vuxna På Vuxenutbildningen i Skara ska ingen känna sig diskriminerad eller kränkt. Personal

Läs mer

ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN

ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN 1 ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN Syftet med Ullvigymnasiets trygghetsplan är att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling genom att vi inhämtar kunskap om

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Växthuset Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I januari 2009 kom Diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor Plan mot kränkande behandling Sandbyhovs förskolor Läsåret 2010/2011 Likabehandlingsplan Innehåll: 1. Inledning Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Barn och elevers delaktighet Eleverna utvärderar likabehandlingsplanen varje läsår och kommer med förslag på förändringar och förbättringar.

Barn och elevers delaktighet Eleverna utvärderar likabehandlingsplanen varje läsår och kommer med förslag på förändringar och förbättringar. Likabehandlingsplan A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Enhetens övergripande mål för likabehandling Alla elever är trygga i skolan. Alla elever behandlas lika oavsett kön, etisk tillhörighet, religion eller andra trosuppfattningar,

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015 Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt 2014- okt 2015 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete, skollagen och diskrimineringslagen. Syftet med

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Reviderad 2014-09-30 Vår vision på Örjansskolan årskurs 6-9 Vårt arbete mot diskriminering, mobbing och kränkande behandling utgår från 14: e kap

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Läsår 16/17 Reviderad 30/8 16. Likabehandlingsplan Hörby Yrkesgymnasium

Läsår 16/17 Reviderad 30/8 16. Likabehandlingsplan Hörby Yrkesgymnasium Likabehandlingsplan Hörby Yrkesgymnasium 1. Inledning Hörby Yrkesgymnasium tar avstånd från alla tendenser till kränkningar. Hörby Yrkesgymnasium skall utmärkas av trygghet, tolerans, öppenhet och trivsel

Läs mer

Frötuna skola. Likabehandlingsplan Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för skola och fritidshem.

Frötuna skola. Likabehandlingsplan Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för skola och fritidshem. Frötuna skola Likabehandlingsplan 2013-2014 Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för skola och fritidshem. 1 Innehåll Frötuna skolas vision... 2 Vad står begreppen för?...

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Elevversion PLUGGPARADISET Vad betyder Plan mot diskriminering och kränkande behandling? Plan mot diskriminering och kränkande behandling är ett dokument

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Albäcksskolan Klass 7-9 Vi på Albäcksskolan främjar likabehandling genom att främja och förebygga diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling. Ditt bästa

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Likabehandlingsplan för Mönsteråsgymnasiet

Likabehandlingsplan för Mönsteråsgymnasiet Likabehandlingsplan för Mönsteråsgymnasiet Fastställd 090514 På Mönsteråsgymnasiet visar alla varandra ömsesidig respekt. Vi tar hänsyn så att alla trivs på sin arbetsplats. Här har alla elever och all

Läs mer

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.)

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) s fritidshem Läsåret 2015/16 Vision På är atmosfären sådan att alla barn och vuxna känner trygghet, trivsel och respekt för varandra.

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Likasplan/plan mot kränkande 1. VISION Vår ambition är att alla våra elever ska trivas och känna samhörighet med skolans personal och varandra. Det är en av de viktigaste förutsättningarna för att en god

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Likabehandlingsplan läsår 2014/2015

Likabehandlingsplan läsår 2014/2015 Likabehandlingsplan läsår 2014/2015 Huvudman för CyberGymnasiet är PPS AB Organisationsnummer: 55 65 54 79 Innehåll 1. Inledning och Vision 2. Definitioner och begrepp 3. Främjande och förebyggande arbete

Läs mer

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan STRÖMSTADS KOMMUN BARN OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN Strömstiernaskolan Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan Gäller från och med 2007-08-13 Innehåll Begrepp... 3 Strömstads skolors policy...4

Läs mer

Långsättersskolans likabehandlingsplan Grundskola och fritidshem

Långsättersskolans likabehandlingsplan Grundskola och fritidshem Långsättersskolans likabehandlingsplan Grundskola och fritidshem Vision: Miljön på Långsättersskolan ska präglas av trygghet, glädje, kreativitet, ansvar och samarbete. Allas lika värde och omsorg om den

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Läroplan

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret Utbildningsförvaltningen Sida 1 (5) 2015-06-02 I och med att vi arbetar i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret 2015-2016 Verksamheter som omfattas av planen

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen,

Läs mer

BIRKASKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN

BIRKASKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN BIRKASKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Birkaskolan är en fristående skolverksamhet som innefattar förskola och skola upp till år 9. Skolbarnomsorgen är integrerad i skolverksamheten, såväl i det

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ett förebyggande arbete

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ett förebyggande arbete Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ett förebyggande arbete Vision: Barnet i fokus! Inledning Förskolan har en skyldighet att agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan och

Likabehandlingsplan och Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling med årlig plan 2014/2015 Hammardalens förskoleområde Vision: Alla barn känner sig trygga i förskolan. Alla barn och vuxna har en god arbetsmiljö och

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013/2014 Strandvägsskolan Träningsskolan Regnbågen Ingela Dullum Rektor 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Yllestad förskola Läsåret 2012/2013

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Yllestad förskola Läsåret 2012/2013 20120921 Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Yllestad förskola Läsåret 2012/2013 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Lagar och förordningar: Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Innehållsförteckning Syfte Vision Lagstiftning Kiva Ansvarsfördelning Förebyggande arbete mot kränkningar, diskriminering och trakasserier Att utreda och åtgärda

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2016 2017 1. Bakgrund l januari 2009 skärptes kraven på skolan i både skollagen 14 kap och diskrimineringslagen. Den som ansvarar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Skolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplanen utgår från att Alla människor är lika

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Danderyds gymnasiums Likabehandlingsplan

Danderyds gymnasiums Likabehandlingsplan Danderyds gymnasiums Likabehandlingsplan läsåret 2013/2014 1. Vision I en anda av trygghet, glädje och kreativitet ska alla studerande och alla medarbetare utvecklas så att de både vill och kan ge sitt

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING För år 2013-14 Förskolan Berguven Britt-Marie Bundsen ansvarig förskolechef 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Enligt 14 a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen.

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Enligt 14 a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen. Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Enligt 14 a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Vemdalens skola Gäller under tiden 20110901 20120831 Handlingsplanens främsta syfte är

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Varför

Läs mer

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 1 090928 Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara fri från trakasserier och annan kränkande behandling. Alla barn och elever ska vara trygga

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN SÖLVESBORGS KOMMUN Möllebacksskolan LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN Reviderad 2013-09-10 Förord Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Bildningsförvaltningen Grundsärskolan Reviderad 2016 02 15 Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2 (11) Innehållsförteckning: Regelverk

Läs mer

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan för IM Ungdomscentrum

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan för IM Ungdomscentrum Sida 1 av 6 Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan för IM Ungdomscentrum Reviderad 2014-08-19 Inledning Hässleholms Gymnasium skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering

Läs mer

Västerskolans mål. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017.

Västerskolans mål. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017. Västerskolans mål Vår skola ska präglas av respekt för människans olikheter. Ingen elev eller vuxen ska fysiskt eller psykiskt utsättas

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN Karlskrona 2007-01-31 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN FÖR ATT FÖRHINDRA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Lagar och andra styrdokument: SFS 2006:67

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 1 1. Inledning och vision Fryxellska Skolans vision är kunskap och kultur i harmoni. Vi ska ha en skola där alla elever

Läs mer

Tryde Friskolas Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015

Tryde Friskolas Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015 s Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015 Alla elever på skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. På vår skola ska ingen elev bli diskriminerad, trakasserad

Läs mer

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Lagen Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever 1 i skolan anger att varje verksamhet ska upprätta en likabehandlingsplan. Detta

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Skolområde Östra. Ängsgårdens förskola

Skolområde Östra. Ängsgårdens förskola RR Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Östra Ängsgårdens förskola Förskolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Förskolan

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Syfte Planen ska syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet,

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För Pedagogisk omsorg Läsår 2012/2013 Vision All förskoleverksamhet inom enheten ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Våra verksamheter

Läs mer

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Uppdaterad 2015-03-10 Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Mål vid Morups Friskola Ingen mobbning, trakasserier eller annan särbehandling på grund av

Läs mer

Likabehandlingsplan. Läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan. Läsåret 2015/2016 Likabehandlingsplan Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 1. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 3 1.2 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Metod 3 2. Definition av begrepp

Läs mer

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 1. Inledning Falkenbergs gymnasium och Vuxenutbildning är en del av omvärlden och omvärlden är en del av oss. Skolan skall vara välkomnande

Läs mer

Trygghetsplan. förskolan Linden

Trygghetsplan. förskolan Linden Trygghetsplan förskolan Linden LIKABEHANDLING LINDENS TRYGGHETSPLAN Plan för att främja barns trygghet i förskolan Gäller under tiden 2011-08-01 2012-07-30 Handlingsplanens främsta syfte är att främja

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Stenhagenskolan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Stenhagenskolan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Stenhagenskolan Vi har olika intressen, behov, erfarenheter och möjligheter Vi vill att just du: Ska komma till skolan och känna dig glad. Ska lära

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Vision På förskolan skall inget barn eller vuxen känna sig diskriminerade eller bli utsatt för kränkande

Läs mer

Götlunda skolas likabehandlingsplan en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-2016

Götlunda skolas likabehandlingsplan en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (7) Barn- och utbildningsförvaltningen Götlunda skola Datum 2015-08-28 Götlunda skolas likabehandlingsplan en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-2016

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9 Klöxhultsskolan Telefon; expeditionen 0476-553 40 www.almhult.se HT11-HT12 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Klöxhultsskolan åk F 9 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Hjoggböleskolan Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola F-5 och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Johanna Norlund Planen

Läs mer

Bergmanska Förskolan

Bergmanska Förskolan Bergmanska Förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006 kom Barn- och elevskyddslagen

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer