Karlstads universitetsbibliotek

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karlstads universitetsbibliotek"

Transkript

1 Karlstads universitetsbibliotek Referenser enligt Harvard KAU Inledning Det finns många olika referenssystem och exemplen nedan är en variant av Harvardsystemet. Syftet med en källförteckning/referenslista är att det skall vara lätt för dina läsare att hitta tillbaka till de källor som ligger till grund för ditt arbete. Det är viktigt att du är konsekvent och tydlig vid din referenshantering. Om du arbetar med referenshanteringssystemet Refworks finns det 2 lokala Harvardstilar. En Harvard svensk för dig som skriver på svenska och en Harvard engelsk för dig som skriver på engelska. Texthänvisning Med texthänvisning avses hänvisningar i den löpande texten. Vad som är dina egna tankar och slutsatser och vad som bygger på andras texter skall vara tydligt i en uppsats. Normalt består texthänvisningen av en författares efternamn följt av årtal (Ekelund 1999). Du kan också fläta in namnet i texten och ha enbart år i parentesen. Ekelund (1999) beskriver i sin text Sidhänvisning i texten anges enbart vid direkt citat, tabeller, diagram och figurer. Om man vill hänvisa till flera referenser av samma författare anger man författarnamnet i parentesen och därefter årtalen med ett komma emellan (Grönroos 2001, 2005). Vill man referera till flera olika författare i samma parentes skiljer man dem åt genom semikolon. (Grönroos 2005 ; Jonsson 2001). Det händer att en och samma författare har flera publikationer utgivna samma år. Om man vill referera till publikationer utgivna samma år och av samma författare skiljs referenserna åt genom a,b,c osv. (Andersson 2003a) (på samma sätt som i referenslistan). Författare Två författare med samma efternamn När två författare med samma efternamn har skrivit var sin publikation som är utgiven samma år, blir det nödvändigt att ta med författarnas initialer. Lägg märke till placeringen av initialer beroende på om du skriver författarens efternamn inom eller utanför parentesen. (Svensson, T. 2001; Svensson, K. 2001) När T. Svensson (2001) och K. Svensson (2001) hävdar att... Karlstads universitetsbibliotek, Karlstad 1(8)

2 Två författare Alla skall tas med i texthänvisningen. När namnen står inom parentesen skall du använda & i stället för och. Står däremot namnen utanför parentesen måste du använda och. (Svensson & Andersson 1997) Svensson och Andersson (1997) gör följande... Flera författare Om det finns tre eller flera författare till samma publikation skriver du bara det första namnet och et al i texthänvisningen. Det är en förkortning för et alii som betyder och andra. I texten blir det: (Edvardsson et al. 1988) I källförteckningen skriver man dock ut alla författares namn. Edvardsson, B., Edvinsson, L. & Nyström, H. (1988). Internationalisering i kunskapsintensiva tjänsteföretag. Karlstad: Centrum för tjänsteforskning. Kapitel i böcker Om författare skrivit ett kapitel i en bok där det finns en redaktör skrivs kapitelförfattarens namn i texten och redaktörens namn i källförteckningen. I texten refererar man till författaren/författarna som skrivit kapitlet: (Gonäs 2006) I källförteckningen skrivs den fullständiga referensen: Gonäs, L. (2006). Ett arbetsvetenskapligt perspektiv på strukturomvandlingen och dess konsekvenser. I Holmer, J. & Simonson, B. (red.) Forskning om arbete. Lund: Studentlitteratur. s Citat Kortare citat skall skrivas direkt i texten och inom citattecken (" "). Om man vill citera ett längre stycke (mer än två eller tre rader) används istället blockcitat. Citatet markeras då genom indrag från båda sidor och med en mindre teckenstorlek. Bara vid blockcitat ska källparentesen (om den inte föregår citatet) placeras efter sista meningens punkt: Språket är en mekanism för att bildlikt uttryckt lagra kunskaper, insikter och förståelse hos individer och kollektiv. Genom att tolka en händelse i begreppsliga termer, kan vi jämföra och lära av erfarenheter. Begrepp som färg, form och vikt hjälper oss att se likheter och skillnader mellan objekt och vi kan lära oss något om hur vi skall förhålla oss till dem i olika sammanhang. (Säljö 2000, s. 34) Andrahandscitering Undvik så långt som möjligt att referera i andra hand men om du måste referera till en annan bok och inte kommer åt grundkällan skriv då: Exempel: Ledare behöver flera typer av information för att kunna leda en verksamhet (Johansson 1995 refererad i Bjurklo & Kardemark 2003). I referenslistan: Bjurklo, M. & Kardemark, G. (2003).. Karlstads universitetsbibliotek, Karlstad 2(8)

3 Lagtext Svenska lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling SFS. Varje lag får ett SFSnummer som består av årtal och löpnummer. När du hänvisar till en lag i texten ska du ange både lagens namn och SFS-nummer. T.ex. I referenslistan: Enligt Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) skall den grundläggande. SFS 1995:1554. Årsredovisningslagen. Stockholm: Justitiedepartementet. Observera! I Refworks lägger du in lagar som reference type Laws/Statutes. I fältet sponsors skriver du in t.ex SFS 1995:1554 och i fältet Jurisdiction skriver du in utgivande departement. Företag, myndigheter, organisationer som författare Företag, myndigheter, organisationer ger ofta ut publikationer och anges som författare om publikationen inte har någon tydlig upphovsman. Namn på företag, myndigheter eller organisationer skrivs vanligen ut i sin helhet varje gång de citeras. Vissa grupper med välkända akronymer skrivs ut vid första tillfället med akronymen i hakparentes och förkortas sedan. Första texthänvisningen: (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut [SMHI] 2007) Efterföljande tillfällen: (SMHI 2007) I referenslistan är det dock nödvändigt att skriva ut hela namnet: Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut [SMHI] (2007).. Källförteckning I Harvardsystemet skrivs titlar på böcker och tidskrifter med kursiv stil. När det gäller titlar på artiklar, bidrag i tidskrifter och olika typer av samlingsverk är det huvudpublikationens titel, t ex en tidskriftstitel, som skall anges med kursiv stil. En bra tumregel är att en kursiverad titel alltid är sökbar i en bibliotekskatalog. Förlagsort och förlag skall anges för alla publikationer utom tidskrifter och tidningar. Ett bra tips är att söka fram publikationen via den nationella katalogen LIBRIS så får du fram en fullständig bibliografisk referens med förlagsort och förlag! Referenser till böcker En författare Fransson, J. (2007). Effektivare informationssökning på webben : en handbok i konsten att söka information. Ronneby: Hexa. In-Text Citation: (Fransson 2007) Karlstads universitetsbibliotek, Karlstad 3(8)

4 Två författare Corvellec, H. & Lindquist, H. (2005). Servicemötet : multidisciplinära öppningar. Malmö: Liber. In-Text Citation: (Corvellec & Lindquist 2006) Flera författare Wahlgren, P., Warnling-Nerep, W. & Wrange, P. (2004). Juridisk skrivguide. Stockholm: Norstedts juridik. In-Text Citation: (Wahlgren et al. 2004) Redaktörer Gonäs, L. & Karlsson, J.C. (red.) (2005). Gender segregation : divisions of work in post-industrial welfare states. Burlington, Vt.: Ashgate. In-Text Citation: (Gonäs & Karlsson 2005) Författare eller redaktör saknas Arbetsgivaren och arbetsrätten : en introduktion. (2001). (9. uppl.). Stockholm: Transportgruppen. In-Text Citation: (Arbetsgivaren och arbetsrätten 2001) Kapitel i böcker Gonäs, L. (2006). Ett arbetsvetenskapligt perspektiv på strukturomvandlingen och dess konsekvenser. I Holmer, J. & Simonson, B. (red.) Forskning om arbete. Lund: Studentlitteratur. s In-Text Citation: (Gonäs 2006) Referenser till elektronisk bok Elektroniska böcker läggs in som reference type Monograph i Refworks. Om du använder böcker från Ebrary eller Dawsonera skriver du in Ebrary eller Dawsonera i URL-fältet. Fritt tillgängliga böcker anger du med http-adressen i URL-fältet och hämtdatum inom klamrar [ ] sist. Ip, K. (2009). Environmental Ethics : Intercultural Perspectives. [Elektronisk] Amsterdam, NLD: Rodopi. Tillgänglig: Ebrary. In-Text Citation: (Ip 2009) Avhandling Windell, K. (2006). Corporate social responsibility under construction : ideas, translations and institutional change. Diss. Uppsala: Företagekonomiska institutionen, Uppsala universitet. In-Text Citation: (Windell 2006) Karlstads universitetsbibliotek, Karlstad 4(8)

5 Referenser till tidskriftsartiklar Blegen, M.A., Goode, C.J. & Reed, L. (1998). Nurse staffing and patient outcomes. Nursing research, 47 (1), In-Text Citation: (Blegen et al. 2004) Elektroniska tidskriftsartiklar = tryckta tidskriftsartiklar Referenser till elektroniska tidskriftsartiklar som är identiska med den tryckta artikeln (pdf-format) refereras till som om det vore den tryckta artikeln. In-Text Citation: (Bowden 2009) Bowden, J.L. (2009). The process of customer engagement: A conceptual framework. Journal of Marketing Theory & Practice, 17 (1), Om tidskriftartikeln däremot enbart finns tillgänglig som elektronisk tidskrift så ska adressen till artikeln läggas till referensen. Grant, K.A. (2007). Tacit Knowledge Revisited : We Can Still Learn from Polanyi. Electronic Journal of Knowledge Management, 5 (2), Tillgänglig: [ ]. In-Text Citation: (Grant 2007) Referenser till tidningsartiklar Ahlenius, I. (2004). De farliga jasägarna. Dagens nyheter. 15 januari. In-Text Citation: (Ahlenius 2004) Referenser till lagar, utredningar etc. SFS 1998:204. Personuppgiftslag. Stockholm: Justitiedepartementet. In-Text Citation: (SFS 1998:204 ) SOU 2001:63. Offentliga Sverige på nätet : delbetänkande. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. In-Text Citation: (SOU 2001:63) Ds 2008:6 Sveriges antagande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet. Stockholm: Justitiedepartementet. In-Text Citation: (Ds 2008:6) Karlstads universitetsbibliotek, Karlstad 5(8)

6 Rapporter Två exempel på referenser till rapporter där den ena rapporten har en författare och den andra har ingen författare utan myndigheten står som upphovsman: Furberg, E. (2007). Ansvar för sin hälsa? : problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården. Linköping: PrioriteringsCentrum, Landstinget i Östergötland. In-Text Citation: (Furberg 2007) Statens beredning för medicinsk utvärdering (2009). Vacciner till barn : skyddseffekt och biverkningar : en systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). In-Text Citation: (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] 2009) Elektroniska rapporter skrivs enligt exemplet nedan. Använder du dig av referenshanteringsprogrammet Refworks så välj referenstyp Report, lägg in adressen i fältet URL. Hämtdatum sist inom klamrar [ ]. Kristensson, P. (2009). Den tjänstedominanta logiken: innebörd och implikationer för policy. Stockholm: Vinnova. Tillgänglig:http://www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/vr pdf. [ ] In-Text Citation: (Kristensson 2009) Elektroniskt uppslagsverk Wiqzell, H. & Malmquist, J. Vaccin. Nationalencyklopedin. Tillgänglig: [ ] In-Text Citation: (Wiqzell & Malmquist 2008) Karlstads universitetsbibliotek, Karlstad 6(8)

7 Källor på internet För att referera till en källa på Internet bör man ange 1. upphovsman 2. titel 3. år, original eller uppdaterat 4. URL, dokumentets webbadress 5. datum när du besökte dokumentet på nätet. Ange författaren i första hand om det framkommer vem det är. Om det inte finns någon författare, så ange institutionen/myndigheten/organisationen. KPMG (2008). Sarbanes-Oxley Act (SOX) och dess följder för svenska företag. [Elektronisk]. Tillgänglig: [ ]. In-Text Citation: (KPMG 2008) Om du vill referera till flera dokument från samma webbplats så bör du skilja dem åt genom att sätta a, b, c osv direkt efter året inom parentes i texten: Vad gäller karteller (Konkurrensverket 2009a) och transparenslagen (Konkurrensverket 2009b) så anser konkurrensverket.. I referenslistan blir det då: Konkurrensverket (2009a). Karteller. [Elektronisk]. Tillgänglig: 290.aspx [ ]. Konkurrensverket (2009b). Transparenslagen. [Elektronisk]. Tillgänglig: 294.aspx [ ]. Muntliga källor Hit räknas intervjuer, telefonsamtal, e-post, brev och föreläsningar. Enligt Harvardsystemet ska de muntliga källorna inte finnas med i källförteckningen utan anges i en fotnot på de sidor i den löpande texten där de omnämns. Du bör även inhämta den refererade personens godkännande. I texten skriver du Björk 1 anser att I fotnoten 1 Hans Björk VD KPMG, intervju den 14 juni Tabeller och figurer Det är vanligt att man hänvisar till tabeller och figurer i uppsatser. Tabeller och figurer numreras i löpande ordning och i separata serier. Om man har många tabeller och figurer kan man lägga till en tabell respektive figurförteckning. Den placeras i så fall direkt efter innehållsförteckningen. Har du bara enstaka tabeller och figurer så räcker det att ta med dem i referenslistan. När man refererar till en specifik tabell eller figur måste sida alltid anges. Karlstads universitetsbibliotek, Karlstad 7(8)

8 Exempel på källförteckning/referenslista Corvellec, H. & Lindquist, H. (2005). Servicemötet : multidisciplinära öppningar. Malmö: Liber. Czinkota, M.R. & Ronkainen, I.A. (2007). International marketing. (8 uppl.). Mason, Ohio: Thomson/South-Western. Ds 2008:6 Sveriges antagande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet. Stockholm: Justitiedepartementet. Farrell, M. (2006). The effective teacher's guide to dyslexia and other specific learning difficulties : practical strategies. [Elektronisk] London: Routledge. Furberg, E. (2007). Ansvar för sin hälsa? : problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården. Linköping: PrioriteringsCentrum, Landstinget i Östergötland. Gonäs, L. (2006). Ett arbetsvetenskapligt perspektiv på strukturomvandlingen och dess konsekvenser. I Holmer, J. & Simonson, B. (red.) Forskning om arbete. Lund: Studentlitteratur. s Jerkeby, S. (1992). Drivkrafter bakom handlingar under ockupation. Sundbyberg: FOA. Konkurrensverket (2009a). Karteller. [Elektronisk]. Tillgänglig: 290.aspx [ ]. Konkurrensverket (2009b). Transparenslagen. [Elektronisk]. Tillgänglig: 294.aspx [ ]. Kristensson, P. (2009). Den tjänstedominanta logiken: innebörd och implikationer för policy. (Vinnova rapport, VR 2009:07) Stockholm: Vinnova. Tillgänglig: Macauley, P. & McKnight, S. (2001). Library representation. I Bartlett, A. & Mercer, G. (red.) Postgraduate research supervision. New York, N.Y.: Peter Lang. s Petzäll, K., Tällberg, J., Lundin, T. & Suserud, B. (2011). Threats and violence in the Swedish prehospital emergency care. International Emergency Nursing, 19 (1), 5-11 Robra-Bissantz, S. & Zabel, A. (2005). Push concepts to control interactions in e-commerce. I Proceedings of the Seventh IEEE International Conference on E-Commerce Technology, Munich, Germany, July 2005, s SFS 1960:644. Varumärkeslagen. Stockholm: Justitiedepartementet. Starrin, B. & Kalander Blomqvist, M. (2001). "Det är den där skammen- skammen att inte klara sig själv" : en studie om socialbidragstagares ekonomiska, sociala och hälsomässiga förhållande. (Arbetsrapport, 4) Karlstad: Inst. för samhällsvetenskap, Karlstads universitet. Statens beredning för medicinsk utvärdering (2009). Vacciner till barn : skyddseffekt och biverkningar : en systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Statens industriverk (1988). De bortglömda företagen : medelstora företag i förändring. Stockholm: Statens industriverk. WHO (2009). International Classification of Diseases. [Elektronisk]. Tillgänglig: [ ]. Wilde-Larsson, B., Sandin-Bojö, A., Starrin, B. & Larsson, G. (2011). Birthgiving women's feelings and perceptions of quality of intrapartal care: A nationwide swedish cross-sectional study. Journal of Clinical Nursing, 20 (7), Windell, K. (2006). Corporate social responsibility under construction : ideas, translations and institutional change. Diss. Uppsala: Företagekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Berit Hjort Karlstads universitetsbibliotek, Karlstad 8(8)

MINIGUIDE TILL HARVARDSYSTEMET

MINIGUIDE TILL HARVARDSYSTEMET MINIGUIDE TILL HARVARDSYSTEMET Margareta Melén, bibliotekarie, Högskolan Väst. Reviderad version, utförd av gruppen för Lärande och Bibliotek vid Högskolan Väst mars 2005. Att skriva referenser I en rapport,

Läs mer

ATT ANGE KÄLLOR Råd och anvisningar om referenshantering till studenter på GIH

ATT ANGE KÄLLOR Råd och anvisningar om referenshantering till studenter på GIH ATT ANGE KÄLLOR Råd och anvisningar om referenshantering till studenter på GIH 2012 Gymnastik- och idrottshögskolan, biblioteket Sjunde upplagan Senast ändrad 2014-01-23 INNEHÅLL INLEDNING... 1 DU SOM

Läs mer

Guide till Harvardsystemet

Guide till Harvardsystemet HÖGSKOLAN I BORÅS Guide till Harvardsystemet Bibliotek & Läranderesurser Högskolan i Borås 4/24/2013 Version 8 Innehåll Inledning och källor... 4 Harvardguiden en kort historik... 5 Generellt om att referera...

Läs mer

Referenshantering i Pedagogik. Eva Hagström

Referenshantering i Pedagogik. Eva Hagström Referenshantering i Pedagogik Eva Hagström 2011 Innehållsförteckning Referenshantering i Pedagogik förord och läsanvisning... 1 Utskrift... 2 Referensers utformning... 3 Referensernas ordning... 3 Böcker/Monografier...

Läs mer

Guide till referenshantering enligt APA-systemet

Guide till referenshantering enligt APA-systemet Guide till referenshantering enligt APA-systemet Svensk tolkning av APA systemet för Röda Korsets Högskola 2011-11-24 INNEHÅLL 1. Inledning till referenshantering 1 2. Referenser i löpande text 2 2.1 Ett

Läs mer

MANUAL : ATT REFERERA ENLIGT APA-SYSTEMET

MANUAL : ATT REFERERA ENLIGT APA-SYSTEMET MANUAL : ATT REFERERA ENLIGT APA-SYSTEMET INLEDNING En bibliografisk referens hänvisar till ett dokument som du använt i din framställning. Läsaren av din text ska alltid kunna veta vem som ansvarar för

Läs mer

Guide till referenshantering enligt APA-systemet

Guide till referenshantering enligt APA-systemet Guide till referenshantering enligt APA-systemet Svensk tolkning av APA systemet för Röda Korsets Högskola Senast ändrad 2014-01-15 INNEHÅLL 1. INLEDNING TILL REFERENSHANTERING 1 2. REFERENSER I LÖPANDE

Läs mer

ATT SKRIVA REFERENSER ENLIGT APA-STILEN Om referenshantering i akademiskt skrivande inom socialt arbete

ATT SKRIVA REFERENSER ENLIGT APA-STILEN Om referenshantering i akademiskt skrivande inom socialt arbete ATT SKRIVA REFERENSER ENLIGT APA-STILEN Om referenshantering i akademiskt skrivande inom socialt arbete Avdelningen för socialt arbete Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) Eskilstuna 2011-10-11 (Reviderad,

Läs mer

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Att skriva uppsats Några råd inför projektarbetet Mimers Hus Gymnasieskola Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Innehållsförteckning Att skriva uppsats 1 Den skriftliga rapportens delar

Läs mer

Vägledning i referensskrivning enligt APA-manualen ( Lathund )

Vägledning i referensskrivning enligt APA-manualen ( Lathund ) Vägledning i referensskrivning enligt APA-manualen ( Lathund ) Innehåll: Introduktion... 3 Referenshantering i löpande text... 4 Olika typer av källor i samma textavsnitt... 4 Flera författare/verk stödjer

Läs mer

Lathund för rapportskrivning

Lathund för rapportskrivning Lathund för rapportskrivning Magnus Merkel, Ulrika Andersson, Malin Lundquist och Britta Önnegren Linköpings universitet Linköping 2006-01-20 Omslagsbild: Lat hund. Källa: Ulrika Andersson. Sammanfattning

Läs mer

Att skriva en god rapport

Att skriva en god rapport Institutionen för Teknik och samhälle Att skriva en god rapport Hjälp och stöd för examensarbeten, rapporter och inlämningsuppgifter 2011 Version 2 April 2011 Teknik och samhälle Framtagen av Koglin, Adell

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Att skriva en teknisk rapport

Att skriva en teknisk rapport Att skriva en teknisk rapport Riktlinjer för tekniska rapporter på Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås Victoria Johansson vix@ling.gu.se Ett kompendium avsett för rapporter på institutionen Ingenjörshögskolans

Läs mer

Lathund för Gymnasiearbetet

Lathund för Gymnasiearbetet ENSKILDA GYMNASIET Lathund för Gymnasiearbetet Hugo Persson HT2013 Bilden ovan används med tillåtelse av Grant Cochrane / FreeDigitalPhotos.net 2 1. Inledning Gymnasiearbetet för de högskoleförberedande

Läs mer

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Håll framsidan så enkel som möjligt! Den ser tråkig ut utan bild, men framsidan på större arbeten ska endast innehålla text och vara informativ! Placera skolans logotype

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

När man använder någon annans text

När man använder någon annans text Kursmaterial om hänvisningar, från kursen FÖ1002 Företagsekonomi A, Handelshögskolan, Örebro universitet, läsåret 2010/11 När man använder någon annans text Citat Ett citat återger exakt originaltexten,

Läs mer

Skrivregler och manuskriptanvisningar för författare och redaktörer Januari 2015

Skrivregler och manuskriptanvisningar för författare och redaktörer Januari 2015 TIDSKRIFTEN NORDISK MUSEOLOGI Skrivregler och manuskriptanvisningar för författare och redaktörer Januari 2015 För en generell presentation av tidskriftens inriktning och villkor för publicering, se Forfattervejledning/Guidelines

Läs mer

Ange källor! Med fotnoter. 2. Hur anger man i löpande text sina källor? 1. Varför skall man ange källor? (Oxfordmodellen)

Ange källor! Med fotnoter. 2. Hur anger man i löpande text sina källor? 1. Varför skall man ange källor? (Oxfordmodellen) Ange källor! Hjälpreda från biblioteket på Sundstagymnasiet i Karlstad. Reviderad maj 2010 Med fotnoter (Oxfordmodellen) 1. Varför skall man ange källor? Du skall ange dina källor för att ditt arbete skall

Läs mer

Noter och referenser - Oxfordsystemet

Noter och referenser - Oxfordsystemet Noter och referenser - Oxfordsystemet Centrum för barnkulturforskning Centrum för barnkulturforskning Vårterminen 2012 Noter och referenser - Oxfordsystemet Noter och referenser Oxfordsystemet Det finns

Läs mer

Frågor och svar om tekniska rapporter

Frågor och svar om tekniska rapporter Frågor och svar om tekniska rapporter Frågorna är ordnade efter rapportens struktur Titelsidan Hur ska titelsidan se ut? Universitet, program, kurs, termin, datum och år. Författarnamn och e-postadresser,

Läs mer

Håll reda på denna! Du behöver den under hela din utbildning! Att presentera vetenskap

Håll reda på denna! Du behöver den under hela din utbildning! Att presentera vetenskap Håll reda på denna! Du behöver den under hela din utbildning! Att presentera vetenskap Institutionen för biologisk grundutbildning 2013 Institutionen för biologisk grundutbildning 2013 Illustration framsida:

Läs mer

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Sven Åke Hörte 2010 Innehåll Introduktion... 2 I. Allmänna tips och regler... 5 Skriv för läsaren och inte för dig själv... 5 Håll hårt i den "röda tråden"!...

Läs mer

Hur du skriver en argumenterande text. Svenska B/Svenska 2

Hur du skriver en argumenterande text. Svenska B/Svenska 2 Hur du skriver en argumenterande text Svenska B/Svenska 2 1 Att skriva en argumenterande text steg för steg Tänk igenom och disponera din text innan du börjar! Visst, vi lärare tjatar alltid om disposition

Läs mer

Att skriva en rapport

Att skriva en rapport Version 2.9, maj -03 Att skriva en rapport Sammanställd av Maria Björklund och Ulf Paulsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT...1 2 EN AKADEMISK RAPPORT...2 2.1 KRAV PÅ ETT AKADEMISKT ARBETE...

Läs mer

Att skriva källförteckning

Att skriva källförteckning Att skriva källförteckning Celsiusskolans biblioteksgrupp 2011 1 2 Kort om att skriva ett skolarbete... 5 Referat... 5 Citat... 5 Fotnoter... 6 Böcker... 6 Internetsidor... 6 Tidningar... 7 Tidskrifter...

Läs mer

Ett urval av exempel på referenser från International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)

Ett urval av exempel på referenser från International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) Ett urval av exempel på referenser från International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) Karolinska Institutet Universitetsbibliotekets guide Juni 2013 Bild: från Flickr, enligt Creative Commons-licens.

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer