Fribergaskolans likabehandlingsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fribergaskolans likabehandlingsplan"

Transkript

1 Fribergaskolans likabehandlingsplan läsåret Postadress Telefon Fax Mörbyhöjden 24, Danderyd

2 Innehållsförteckning Mål och vision 2 Vad betyder orden? 2 Så säger lagen 3 Ansvarsfördelning 3 Processbeskrivning 4 Kartläggning och nuläge 5 Åtgärder och ansvar för dessa, inklusive tidsplan 6 Åtgärder vid akuta situationer 6 Främja, förebygga, åtgärda 7 Övergripande åtgärder 7 Åtgärder för att främja likabehandling 8 Riktade åtgärder 9 Kränkningar 9 Diskriminering och trakasserier 10 Kompetensutveckling 11 Uppföljning och utvärdering

3 Mål och vision Fribergaskolan rustar eleverna för framtiden. I detta ingår inte bara kunskaper och färdigheter, utan även förståelse för och ett bestående avståndstagande från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Vi vill skapa en miljö där hänsyn, gott uppförande och ömsesidig respekt präglar umgängestonen. Vi vill att alla elever känner sig sedda och att ingen utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkningar. Vad betyder orden? Diskriminering = är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och missgynnandet har samband med kön, könsidentitet eller könsutryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Trakasserier = står för ett handlande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Om någon blir kallad blatte, Cp. fjolla. hora eller liknande kan det uppfattas som trakasserier. Kränkande behandling = Står för ett handlande som utan samband med någon med ovan nämnda diskrimineringsgrunder kränker ett barns eller elevs värdighet. Om någon blir kallad plugghäst. glasögonorm. benrangel. UFO eller liknande kan det uppfattas som kränkande behandling. Trakasserier och kränkande behandling är inte alltid verbala utan kan bestå av till exempel gester, ignorering, utfrysning eller att någon stirrar utstuderat. Fysiska påhopp (till exempel att släppa ut luften i ett cykeldäck, eller ta någons saker) är exempel på trakasserier eller kränkande behandling. (Texten kommer från diskrimineringsombudsmannen och skolinspektionen 2012.) Mobbning innebär att en eller flera personer utsätts systematiskt och återkommande för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling 2

4 Så säger lagen Vilket arbete skolan ska driva mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (t ex mobbning) regleras av lagstiftningen i skollagen kap 6 och diskrimineringslagen. Arbetet styrs också av läroplanen, Lgr 11. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering av elever på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning samt ålder. Lagen säger också att skolan måste arbeta förebyggande för att diskriminering inte ska uppstå. Skollagens kapitel 6 talar om att kränkande behandling. Skolan måste arbeta förebyggande mot detta. Om en elev upplever att han/hon blir kränkt i skolan, kan han/hon vända sig till BEO (Barn- och Elevombudet) som kan hjälpa eleven, bland annat genom att kräva skadestånd. BEO finns på Skolinspektionen. I Lgr 2:1 står skrivet att skolan aktivt ska motverka tendenser till diskriminering och annan kränkande behandling. Ingen ska utsättas för det i skolan. Det är skolans uppgift att bemöta främlingsfientlighet och intolerans med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Ansvarsfördelning Rektor Det är rektors ansvar att: se till att all personal, elever och vårdnadshavare känner till att alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är förbjudna på skolan se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter, samt att motverka kränkande behandling och diskriminering eller trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck årligen upprätta och utvärdera en plan mot kränkningar och en plan mot diskriminering och trakasserier i samarbete med personal, elever och vårdnadshavare. Dessa två planer sammanförs i en Likabehandlingsplan om skolan får kännedom om att kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering förekommer, se till att utredning görs och att åtgärder vidtas Rektor ska även: se till att skolpersonal har ett gemensamt system för hur de dokumenterar anmäld eller upptäckt kränkande behandling, trakasserier och diskriminering och de åtgärder som vidtagits kontakta andra myndigheter vid behov Lärare och annan skolpersonal Det är lärares och annan skolpersonals ansvar att: följa skolans likabehandlingsplan ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar genom sin undervisning och sträva efter likabehandling se till att åtgärder vidtas då kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering misstänks, anmäls eller upptäcks 3

5 dokumentera misstänkt, anmäld eller upptäckt kränkande behandling, trakasserier och diskriminering och de åtgärder som vidtas bevaka att utredda fall av kränkande behandling, trakasserier och diskriminering, där den enskilda läraren eller annan personal är berörd, följs upp bemöta elever och kollegor på ett respektfullt sätt Elever Det är alla elevers gemensamma ansvar att: påtala kränkande behandling, trakasserier och diskriminering som förekommer på skolan bemöta elever, lärare och övrig personal på ett respektfullt sätt Processbeskrivning För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller de krav lagarna ställer, där de olika delarna diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ingår, har vi gjort på följande sätt. De två planerna (årlig plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan mot diskriminering och trakasserier) sammanförs i ett dokument i enlighet med riktlinjer från BEO (barn- och elevombudet). (www.skolinspektionen.se/beo/for-larare/planer-mot-krankande-behandling-ochdiskriminering/) En kartläggning av skolans nuläge görs i maj genom att eleverna fyller i Trygghetsenkäten på SchoolSoft. Resultatet av denna presenteras för personal, elever och föräldrar i augusti/oktober. Eleverna ges då även möjlighet att komma med förslag på åtgärder. I olika grupper diskuteras sedan resultatet av enkäten mer ingående och förslag på åtgärder tas fram. De grupper som deltar i detta är: 1) Kompisstödjare och elevråd tillsammans med AMOR (AntiMObbningsRådet, skolans trygghetsteam) 2) Föräldraföreningen och andra intresserade föräldrar tillsammans med rektor och skolkurator 3) Arbetslagen under ledning av arbetslagsledarna En grupp bestående av rektor, skolkurator och AMOR går sedan igenom förslagen och väljer ut de åtgärder som ska genomföras. Dessa åtgärder tidsbestäms och ges en ansvarig för genomförandet. Åtgärderna förs in i likabehandlingsplanen, som färdigställs och presenteras i oktober. Under vintern/våren ses enkäten för kartläggningen över. Detta görs av kurator, rektor, AMOR och kompisstödjarna i årskurs nio. I maj månad genomförs en ny kartläggning, och i samband med detta utvärderas de åtgärder som genomförts under läsåret. Därefter initieras arbetet med en ny plan för kommande läsår. Se även avsnittet Uppföljning och utvärdering, sid

6 Kartläggning och nuläge Trygghetsenkäten genomfördes i maj elever besvarade enkäten via School Soft, vilket ger en svarsfrekvens på 86 %. Detta var likvärdigt med föregående år. Av de elever som svarat trivs 94 % bra eller mycket bra på skolan, och 90 % trivs bra eller mycket bra i sin klass. En svag ökning 9 % av de svarande säger att de upplevt diskriminering i skolan, 5 % att de upplevt trakasserier. Detta är något lägre än föregående år. Frågan om kränkande behandling svarade 6 % av eleverna har känts sig kränkta under läsåret. Detta är en ytterligare sänkning sedan föregående år. Detta kan ha och göra med att vi fortsatt förtydliga begreppen, diskriminering, trakasserier samt kräkning, där vi följer skolinspektionens definition kring innebörden i dessa begrepp. När det gäller diskriminering är det gruppen pojkar som känner sig diskriminerade av lärare utifrån ett genusperspektiv, som utmärker sig. På de frågor som rör trakasserier är det inget svar som utmärker sig framför något annat. Av dem som upplevt kränkningar som inte räknas som diskriminering eller trakasserier, är det övervägande vanligast att bli kränkt med ord, därefter kommer utfrysning, följt av att känna sig kränkt via sociala medier. Slag eller knuffar är det som man upplever minst, tillsammans med alternativet, annat sätt. De vanligaste platserna är i klassrum och korridorer. De områden skolan behöver arbeta vidare med kvarstår från föregående år: likabehandling mellan pojkar och flickor Att trakasserier eller kränkningar via sociala medier enligt enkäten inte var vanligare, var även i år förvånande, då personal under läsåret både fått kännedom om och arbetat med flera incidenter kring just denna fråga! 5

7 Åtgärder och ansvar för dessa, inklusive tidsplan Åtgärder vid akuta situationer Om en elev utsätts för trakasserier eller annan form av kränkande behandling av en annan elev följs nedanstående plan: 1. Den lärare som upptäcker kränkningar skall genast ingripa. Händelsen anmäls till rektor. Då den akuta situationen åtgärdats meddelas elevernas mentorer. 2. Mentor och/eller annan berörd personal talar med den som utsatts för trakasseriet/kränkningen för att klargöra kring det som inträffat. Förklara att trakasserier/kränkningar inte får förekomma och att skolan nu kommer att utreda och åtgärda detta. Bestäm en tid för uppföljning ca en vecka senare. Klargör även att eleven genast ska komma till mentor eller annan personal om något händer innan dess. Dokumentera samtalet. (Mall för dokumentation finns under R:\PersonalAllm\Värdegrund och trygghet\likabehandlingsplan) 3. Mentor och/eller annan personal talar sedan med den/de som utfört kränkningen, om flera personer deltagit talar de vuxna med dem en och en. Förklara att kränkningar inte accepteras och inte heller får förekomma enligt lag, och att de genast ska upphöra. Gör upp en plan för hur detta ska gå till. Bestäm en tid för uppföljning ca en vecka senare. Dokumentera samtalet. 4. Kontakta inblandade elevers vårdnadshavare och berätta om vad som hänt och vad som nu beslutats. Dokumentera samtalen. 5. Meddela EHG vad som skett och vad som gjorts. 6. Eleverna hålls under uppsikt. 7. Uppföljande samtal hålls enligt planering i steg 2 och 3. Därefter kontaktas föräldrarna för att delges information om hur det gått. Eleverna hålls även fortsättningsvis under uppsikt. Dokumentera samtalen. 8. Om kränkningarna eller trakasserierna inte upphört kallas de elever som trakasserar/kränker tillsammans med vårdnadshavare till samtal hos rektor och skolkurator, en så kallad elevkonferens (EK). En handlingsplan upprättas för att komma till rätta med problemet. Samtalet dokumenteras i EK-protokoll. 9. Handlingsplanen följs upp i ett nytt samtal med elev, vårdnadshavare, rektor och skolkurator. Även detta samtal dokumenteras i EK-protokoll. 10. Om kränkningarna eller trakasserierna ändå inte upphört vidtas ytterligare åtgärder, t.ex. kontakt med andra myndigheter som socialtjänst eller polis. 6

8 Om en elev utsätts för diskriminering, trakasserier eller annan form av kränkande behandling av en vuxen följs nedanstående plan: 1. Händelsen anmäls till rektor. 2. Vårdnadshavare informeras. 3. Rektor utreder, åtgärdar och följer upp ärendet. Dokumentering görs. 4. Rektor följer upp ärendet med eleven och elevens vårdnadshavare. 5. Rektor träffar regelbundet den personal som kränkt eleven och samtalar om hur undervisningen med berörd elev fungerar. 6. Om åtgärderna inte är tillräckliga tas kontakt med rektors chef. Eleven kan även vända sig till Barn- och elevombudsmannen (www.skolinspektionen.se/beo). Främja, förebygga, åtgärda Under kommande rubriker Övergripande åtgärder för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, åtgärder för att främja likabehandling, samt Riktade åtgärder gås samtliga åtgärder som planeras under året igenom. Vissa av dessa finns kvar från föregående år. Anledningen till detta är att både elever och personal anser dem fortfarande vara aktuella och effektiva. Övergripande åtgärder för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling En övergripande åtgärd för att skapa en trygg skola, där likabehandling främjas och kränkningar, trakasserier och diskriminering motverkas är arbetet med Kompisstödjare och AMOR. Kompisstödjare finns i varje klass, och de utbildas av stiftelsen Friends. De väljs av klasskamraterna i årskurs 7, och arbetar sedan med sitt uppdrag under hela studietiden vid Fribergaskolan. Deras uppdrag är att uppmärksamma hur eleverna behandlar varandra, att se elever som är ensamma eller utsätts för kränkningar, trakasserier eller diskriminering och i så fall göra vuxna uppmärksamma på detta. För att klara sitt uppdrag träffar de regelbundet skolans kamratstödjare och/eller skolkurator samt arbetslagets AMOR-representant och får handledning av dem. AMOR står för AntiMObbningsRådet, och är skolans trygghetsteam. AMOR består av en representant från varje arbetslag, plus Kamratstödjaren och skolkuratorn. AMOR träffas tre till fyra gånger per termin, och diskuterar då övergripande frågor gällande arbetet för likabehandling och mot kränkningar, diskriminering och trakasserier. Mellan mötena har AMOR-representanterna ansvar för att ingripa i akuta kränkningsärenden tillsammans med övrig personal, hålla samtal och dokumentera. AMOR möter varannan gång även Kompisstödjarna i sitt arbetslag på deras möten tillsammans med kamratstödjare och/eller skolkurator. För att göra AMOR och kompisstödjarna mer kända bland alla elever kommer bilder och namnlistor att sättas upp på anslagstavlor och intern-tv. 7

9 skolkurator och kamratstödjare. fortlöpande under läsåret. Alla arbetslag ser till att Likabehandlingsplanen förankras hos elever och vårdnadshavare. Då förklaras även begreppen diskriminering, trakasserier och kränkning, hur vi på skolan arbetar mot detta och varför det är viktigt att göra det. Vid genomgången betonas vikten av att säga till då en personal diskriminerar, trakasserar eller kränker, och att skolan behöver veta detta. Klimatet i klassen följs upp fortlöpande. arbetslagsledare/arbetslag oktober, och därefter fortlöpande samtal i klassen och vid utvecklingssamtal under läsåret. För att lära känna eleverna och skapa bättre sammanhållning i arbetslaget, både mellan elever och mellan elever och personal, ges möjlighet till aktiviteter utanför undervisningen, t ex utflykter, ALdag, lära-känna-dag för sjuorna. arbetslagen olika, arbetslagen bestämmer. Trygghetsenkäten kommer att ses över. Kompisstödjarna kommer att få vara med och tycka till om bland annat språket i enkäten. kurator, rektor VT-15 Skolans trivselregler kommer att uppdateras. Elevrådet gör detta tillsammans med skolledningen. rektor, elevråd under läsåret Åtgärder för att främja likabehandling Alla mentorsgrupper arbetar under läsåret med med Amorfrågor. Under läsåret går AMOR-frågan igenom olika grunder gällande diskrimminering, kränkande behandling och trakasserier. Vi har valt att fokusera på olika arbetsätt och diskussionsområden med 7:or, 8:or och 9:or men det gemensamma fokuset ligger i år på det som händer i social medier. arbetslagen/amor-gruppen fortlöpande under läsåret. Gällande lagstiftning, de grunder för diskriminering, trakasserier och kränkningar som där anges, samt vad diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är, gås igenom. Alla elever får denna 8

10 genomgång inför den kartläggning av nuläget som görs i april. Då går mentorerna i sina mentorsgrupper igenom det eleverna behöver veta för att på ett bra sätt kunna svara på frågorna om klimatet i skolan. På det viset ökas elevernas medvetenhet om frågorna. arbetslagsledare/arbetslag april/maj Serietidningen Respekt från DO har köpts in i sex klassuppsättningar för att man ska kunna arbeta mer med förståelsen för de olika delar likabehandlingsarbetet innebär. kurator, rektor, arbetslag fortlöpande under året Arbetslagen arbetar med värdegrundsfrågor och samtal om normer. arbetslag fortlöpande under året Skolans värdegrundsdokument förankras hos elever och personal. rektor, arbetslag oktober Riktade åtgärder Kränkningar Mål På Fribergaskolan ska alla känna sig trygga. Ingen ska bli utsatt för kränkningar. Vi ska snabbt upptäcka, ingripa och tillsätta åtgärder om kränkningar ändå förekommer. Insatserna dokumenteras och följs upp. Aktiviteter: Personalen arbetar fortlöpande med en samsyn i ledarskapsfrågor, t ex rutiner för gruppindelning. Vid arbetslagsmöten ägnas tid åt att uppmärksamma om diskriminering, trakasserier eller kränkningar förekommer i arbetslaget. rektor, arbetslagsledare fortlöpande under läsåret. Möten med kompisstödjare och AMOR. skolkurator 9

11 fortlöpande under året. Kompisstödjarmöten en gång i månaden. AMOR 2 ggr/termin. Fasta placeringar i klassrummen. Vid grupparbete gör läraren grupperna. varje enskild lärare. fortlöpande under året. Media har under senare år uppmärksammat så kallade maktlekar. Utifrån detta har vi en fortlöpande uppgift att uppmärksamma förekomsten av det på Fribergaskolan, och vara noga med att ingripa och stoppa. all personal fortlöpande under året När kränkningar eller mobbing ändå uppstår arbetar vi enligt den plan som anges ovan, under rubriken Åtgärder vid akuta situationer. Trakasserier och diskriminering på grund av - Kön Mål: Aktiviteter: Ingen elev på skolan utsätts för diskriminering eller trakasserier på grund av sitt kön. Alla elever värderas lika ur ett könsperspektiv, för att öka jämställdheten. Diskussioner om elevers olika behov, olika bemötande av olika elever, individanpassning, mellan elever och personal i mentorsgrupperna, och inom arbetslagen mellan personal. I arbetslagen ges möjlighet till reflektion. Fortlöpande under året Rektor och arbetslagsledare I årskurs niors undervisning i sex- och samlevnad tas frågor om diskriminering och trakasserier på grund av kön upp. Hösttermin Arbetslagsledare årskurs nio - Sexuell läggning Mål: Ingen elev på skolan utsätts för diskriminering eller trakasserier på grund av sin sexuella läggning. 10

12 Aktiviteter: Skolans niondeklassare blir utbildade av RFSL i sexualkunskap, då även sexuella minoritetsgrupper tas upp. Även frågor om diskriminering och trakasserier på grund av kön och eller könsidentitet och könsuttryck tas upp. Hösttermin Arbetslagsledare årskurs 9 Normkritiska övningar under temaveckan om sex- och samlevnad. Hösttermin Arbetslagsledare årskurs 9 Kompetensutveckling Under läsåret kommer vi att fortsätta arbeta med hur eleverna använder sociala medier i sina interaktioner i och utanför skolan och hur detta påverkar den sociala miljön i skolan gällande trakasserier och kränkningar. Ordet mobbning är ett samlingsnamn som nu ryms inom begreppen diskriminering, trakasserier och kränkning. Vi behöver fortsätta att implementera skolinspektionens definition bland elever och personal på Fribergaskolan, då det kan vara svåra att särskilja. Det svar som avviker tydligast i årets enkät men även gjort så tidigare år, är att pojkar upplever att de diskriminerade i skolan gentemot flickor. Denna skillnad mellan pojkar och flickor upplevelser om hur man blir behandlad i skolan måste blir mer likvärdiga under följande läsår Uppföljning och utvärdering Föregående år, LBP Föregående års plan utvärderades genom kontrollfrågor som ställdes i slutet av trygghetsenkäten i maj % av de svarande känner till skolans likabehandlingsplan. Exakt samma siffra som förra året 40 % har märkt av att personalen blivit hårdare när det gäller vilket språk som används. En ökning från 34 % 36 % vet vem som är representant för AMOR i deras arbetslag. En sänkning! 11

13 6 % av de svarande eleverna anger att de ofta arbetar med samarbetsökningar i sitt arbetslag, 67 % man gör det någon gång och 27 % att man inte gjort det alls. Tyvärr är detta en sänkning i år igen 23 % av eleverna säger att man alltid har fasta platser i klassrummet. 74 % säger att man har det på vissa lektioner, och 4 % att man inte har det alls. 23 % säger att det alltid är lärarna som bestämmer vilka som ska arbeta ihop vid grupparbeten. 73 % säger att vissa lärare gör det men inte alla, och 4 % att läraren aldrig bestämmer det. Väldigt likt förra året. På frågan om det finns vuxna i närheten när man inte har lektion svarar 41 % oftast, 44 % ibland, 13 % oftast inte och 2 % aldrig. En ökning med föregående år. Lite förvånande då vi på olika håll upplevt att vuxennärvaron sjunkit markant under vårterminen, då vi flyttat personalrummet. På frågan om det finns vuxna som griper in om någon behandlas illa svarar 55 % ja oftast, 34 % ja ibland, 10 % oftast inte och 2 % aldrig. En glädjande ökning från föregående år Av de nior som svarat på enkäten anger 88 % att de haft besök av RFSL under temaveckan om sex- och samlevnad och12% svarar att de inte haft det. En svag sänkning. Planering av utvärdering, LBP Årets likabehandlingsplan kommer att utvärderas i samband med trygghetsenkäten

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

Likabehandlingsplan /Code of Conduct Svenska Skolan i London Läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan /Code of Conduct Svenska Skolan i London Läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan /Code of Conduct Svenska Skolan i London Läsåret 2014/2015 Vision: På Svenska Skolan i London ska alla känna sig trygga. Ingen ska bli utsatt för trakasserier och kränkningar. 1 Definition

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

2015 års plan. för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Örkenedskolan. Fritidshem Åk F-3

2015 års plan. för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Örkenedskolan. Fritidshem Åk F-3 2015 års plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Örkenedskolan Fritidshem Åk F-3 Planen gäller från 2015-02-01 Planen gäller till 2016-01-31 Ansvariga för planen Rektor Ann-Christin

Läs mer

Årlig Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011

Årlig Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011 Årlig Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011 Upprättad: 2006-09-15 Omskrivning: 2011-07-31 Gäller till: 2012-07-31 Fastställd av: Rektor Personal Elever Föräldrar 1 Angår det dig kanske

Läs mer

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för F -3, 4-6, Fritidshemmet & Särskolan Ht-2014 Vt 2015 Vår värdegrund Lärande Medvetet lärande Målrelaterat lärande Motiverat och

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun 2013-11-05 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Töllsjöskolan 2013-08-20 till 2014-11-20 Bollebygds kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016 Trygghet, ansvar och respekt på Järvenskolan 2015/2016 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon:

Läs mer

Killebergsskolans F-6 och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Killebergsskolans F-6 och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Killebergsskolans F-6 och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och Fritidshem Ansvariga för planen Rektor Ingrid

Läs mer

Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan

Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Läsåret 2014 1 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som vårdnadshavare 3 1. Vision 3 2. Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagarns ändamål och tillämpningsområde... 1 Diskrimineringslag

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Sulviks skola 2014/15. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trygghet, ansvar och respekt på. Sulviks skola 2014/15. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Trygghet, ansvar och respekt på Sulviks skola 2014/15 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Bakgrund...3 Årlig plan...4 Skolans vision...4 Definitioner av begrepp...5

Läs mer

Realgymnasiet Linköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola

Realgymnasiet Linköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Realgymnasiet Linköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa Täby 20150603 Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Med särskild hänsyn till barnets bästa I skollagens 1 kap. 10 står det att i all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan 2015-16

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan 2015-16 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan 2015-16 Vi arbetar aktivt för att motverka alla former av kränkande behandling. Vår målsättning är att

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE OCH DISKRIMINERANDE BEHANDLING OCH FÖR LIKABEHANDLING 2015 F-9

PLAN MOT KRÄNKANDE OCH DISKRIMINERANDE BEHANDLING OCH FÖR LIKABEHANDLING 2015 F-9 PLAN MOT KRÄNKANDE OCH DISKRIMINERANDE BEHANDLING OCH FÖR LIKABEHANDLING 2015 F-9 VISION Vi vill ha en öppen och generös skola där: alla har samma värde och accepteras som de är alla vågar bry sig om och

Läs mer

SHOW ME THE PLAN GRANSKNINGSRAPPORT OCH HANDBOK OM SKOLORS LIKABEHANDLINGSARBETE

SHOW ME THE PLAN GRANSKNINGSRAPPORT OCH HANDBOK OM SKOLORS LIKABEHANDLINGSARBETE Ungdom Mot Rasism & Malmö mot Diskriminering presenterar SHOW ME THE PLAN GRANSKNINGSRAPPORT OCH HANDBOK OM SKOLORS LIKABEHANDLINGSARBETE Hanna Carlsson Selma Gušić Karin Henrikz Ana Marega INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/14

Likabehandlingsplan 2013/14 Likabehandlingsplan 2013/14 Jernvallsskolan 4-9 Sandvikens kommun 1 Inledning Det här är en plan som har till syfte att främja likabehandling. Planen tydliggör skolans vision, mål och ansvar när det gäller

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan Brynäs-Nynäs skolenhet Gävle Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan 2 Innehållsförteckning Vår vision sid 3 Våra styrdokument sid 4 Definition

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Dnr 97/2014.610 PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÅR 2015 Barn- och utbildningsnämnden Inledning 3 Syfte och mål 3 Värdegrund 3 Normkritiskt

Läs mer

Årlig PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Årlig PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Årlig PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Myrsjöskolan 2015 2 Innehållsförteckning sid Plan mot diskriminering och kränkande behandling 3 Organisation och förebyggande arbete 3 Delaktighet

Läs mer