Plan mot kränkande behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot kränkande behandling"

Transkript

1 Senast reviderad rektor, bitr. rektor, elevhälsan, personal, klasser och elevrådet Plan mot kränkande behandling Och åtgärdsplan mot alla former av kränkande behandling Grillska gymnasium i Uppsala

2 Innehållsförteckning VAD SÄGER STYRDOKUMENTEN?... 3 DEFINITIONER... 4 DISKRIMINERING... 4 KRÄNKANDE BEHANDLING... 4 MOBBNING... 5 PERSONAL... 5 KARTLÄGGNING AV VERKSAMHETEN... 5 ÖVERGRIPANDE MÅL... 6 ÅTGÄRDER UTIFRÅN KARTLÄGGNING FÖR ATT FÖREBYGGA KRÄNKANDE BEHANDLING... 6 DE OLIKA DISKREMINERINGSGRUNDERNA OCH ÅTGÄRDER FÖR ATT MOTVERKA DISKRIMINERING ETNICITET OCH RELIGION... 8 KÖN... 8 ELEVER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING... 9 SEXUELL LÄGGNING... 9 KÖNSIDENTITET ELLER KÖNSUTTRYCK... 9 ÅLDER FÖRANKRING I VERKSAMHETEN ATT UPPTÄCKA, UTREDA OCH ÅTGÄRDA KRÄNKANDE BEHANDLING OM EN ELEV BLIR KRÄNKT AV EN ANNAN ELEV/PERSONAL OM PERSONAL BLIR KRÄNKT ÅRSHJUL, UPPFÖLJNING & UTVÄRDERING REDOVISNING AV 2012/2013 ÅRS ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE BEHANDLING PLANERING INFÖR 2013/2014 DET FRÄMJANDE ARBETET PLANERING INFÖR 2013/2014 DET FÖREBYGGANDE ARBETET

3 Att alla skall kunna känna sig trygga är ett av Grillska gymnasiets viktigaste mål. Skolans ledning och personal tar avstånd från alla former av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Vår likabehandlingsplan innehåller riktlinjerna för det löpande arbetet under läsåret för att uppnå detta mål, för att förebygga och förhindra diskriminering och kränkande behandling samt åtgärder att använda sig av för att utreda och åtgärda fall av kränkande behandling. I arbetet med att utarbeta planen har Rektor, Bitr. rektor, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, kurator, personal och elever medverkat. VAD SÄGER STYRDOKUMENTEN? Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. (Skollagen 1 kap 5 ). Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. (Gymnasieskolans läroplan 2011, Avsnitt 1 Skolans värdegrund och uppgifter) Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen, i arbetet med eleverna verka för solidaritet med eftersatta grupper både i och utanför vårt land, aktivt främja likabehandling av individer och grupper, uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgärder för att motverka, förebygga och förhindra alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, och visa respekt för den enskilda eleven och ha ett demokratiskt förhållningssätt. (Gymnasieskolans läroplan 2011, Avsnitt 2, Övergripande ansvar och riktlinjer) Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. (Gymnasieskolans läroplan 2011) 3

4 Lagen 2008:567 (Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever) har som ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. I och med denna lag införs förbud mot direkt och indirekt diskriminering, att diskriminera, trakasserier och annan kränkande behandling av elever i svenska skolor (Diskrimineringslagen 1 kap- 4 ). Skollagen påvisar även enligt (6 kap 11 ) förbud mot repressalier på grund av att barnet eller eleven medverkat i en utredning. I skollagen (6 kap. 8 ) anges det även att det är huvudmannens ansvar att se till att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Huvudmannen har skyldighet att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling (7 ). Skyldigheten gäller även att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier och annan kränkande behandling(10 ). Ovanstående utdrag ur skollag och läroplan, tillsammans med Grillska gymnasiums egen värdegrund för arbetet i skolan, visar på vikten att på alla sätt motverka kränkande behandling av elever i skolan. DEFINITIONER DISKRIMINERING Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av individer eller grupper av individer utifrån olika grunder. De sju diskrimineringsgrunderna är kön, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, könsidentitet eller könsuttryck samt ålder KRÄNKANDE BEHANDLING Kränkande behandling kan finnas i form av diskriminering, trakasserier, och kränkande behandling som inte har samband med diskrimineringsgrunderna, s.k. annan kränkande behandling. Begreppet kan inte eller ska inte tolkas för snävt. Kränkande behandling är, som vi ser det, t.ex. diskriminering, trakasserier, beteenden eller andra yttringar, såsom utfrysning, osynliggörande och tillmälen, som kan uppfattas som kränkande av den enskilde. I myndigheten för skolutvecklings skrift Olikas lika värde står Det är inte handlingen i sig som kan definieras som kränkande utan om en handling upplevs som kränkande av den som utsätts. Trakasserier och annan kränkande behandling kan ta sig uttryck i nedsättande tillmälen, nedsvärtning, förtal och ryktesspridning, förlöjligande eller förnedrande uppförande som t ex negativa kommentarer om utseende och beteende. Det kan också handla om att frysa ut, hota eller sprida text och bilder som kan upplevas som kränkande. Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Kränkningarna kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. En kränkning kan äga rum en gång eller vara systematisk och återkommande och äga rum I alla 4

5 miljöer. Kränkningarna kan vara synliga och handfasta likväl som dolda och subtila. Kränkningarna kan vara fysiska, verbala, psykosociala och text- och bildburna. De kan utföras inte bara under den tid och plats där verksamheten äger rum utan också via t ex dator och telefon. MOBBNING En person är mobbad när han eller hon upprepade gånger och under viss tid, blir utsatt för negativa handlingar, såsom fysiskt eller psykiskt våld från en eller flera individer. (enl. mobbingforskaren Dan Olweus) PERSONAL Personal är samtliga anställda som jobbar i verksamheten på Grillska gymnasiet. KARTLÄGGNING AV VERKSAMHETEN Syftet med en kartläggning är att identifiera risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i verksamheten. De problem- och riskområden som identifieras ligger till grund för planeringen av de åtgärder som ska genomföras för att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Kartläggningen bör inte bara omfatta förekomsten av trakasserier och kränkande behandling utan även en översyn av den egna organisationen på såväl individ-, grupp- och verksamhetsnivå. Verksamheten kan genom sin organisation, regler, gruppindelningar, schemaläggningar och andra inslag oavsiktligt medverka till att diskriminering uppstår. Rutiner och regler behöver därför ses över för att minimera risken för att det uppstår strukturer som bidrar till diskriminering. Kartläggningen ska omfatta diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och sexuell läggning. DO rekommenderar att ni beaktar även diskrimineringsgrunderna könsidentitet eller könsuttryck samt ålder vid kartläggningen. Olika diskrimineringsgrunder stärker ofta varandra. Kartläggningen kan till exempel omfatta platser, situationer och särskilda delar av verksamheten där barn och elever känner sig otrygga. Kartläggningen kan också omfatta attityder kopplade till diskrimineringsgrunderna som exempelvis rasism, islamofobi och homofobi. För att kartlägga hur situationen är på vår skola genomför vi årligen en nationell anonym enkät som samtliga Grillska gymnasium genomför, den s.k. Elevenkäten. Där lyfts bland annat frågor om trygghet, mobbning och kränkande behandling. Alla årskurser deltar i enkäten. Utöver enkäten diskuteras även eventuella uppkomna situationer mellan lärarna i arbetslaget. Vid läsårskifte görs ytterligare en avstämning och i samband med att likabehandlingsplanen årligen revideras lyfts också eventuella utvecklingsområden fram. 5

6 Mentorssamtal/Utvecklingssamtal, elevhälsosamtal och andra enskilda samtal är självklart även de ett forum att uppmärksamma eventuella utvecklingsområden. Vi strävar ständiga mot att skapa en skolmiljö som känns trygg för samtliga inom vår verksamhet. I vår årliga elevenkät är högsta värde 6 och våra frågor om trygghet på skolan genererade lå 0910: 4,86, för lå 1011: 5,11 och för lå 1112: 5,36. Kartläggning avseende de sju diskrimineringsgrunderna återkommer längre fram i planen. ÖVERGRIPANDE MÅL Alla på skolan ska känna att de blir sedda. Alla på skolan ska kunna känna sig trygga och respekterade av varandra. Vår målsättning är att alla ska våga och tillåtas vara sig själva oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder samt könsidentitet. Alla på Grillska gymnasiet i Uppsala ska verka för en känsla av samhörighet där elever och personal har inflytande och är delaktiga. Ingen elev eller vuxen ska utsättas för någon form av diskriminering eller kränkande behandling, dvs. vi arbetar både förebyggande samt agerar vid kränkningar och mobbning. Alla elever, föräldrar och personal ska känna till och vara väl förtrogna med handlingsplanen. Under läsåret ska vi finna nya former för det där vi planerar temadagar kring diskrimineringsgrunderna och likabehandlingsplanen där diskussion och fördjupning har en självklar plats. Alla på skolan, ska vara involverade i och medvetna om det förebyggande arbetet för att motverka alla former av kränkande behandling. Alla som har kännedom om kränkningar är skyldiga att meddela detta till skolans personal eller rektor. All personal och elever ska känna till skolans rutiner gällande utredning av misstänkt diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Alla vet vart de ska vända sig och hur de kan få hjälp. Alla vuxna ska lägga särskild vikt vid att främja ett språkbruk som inte är kränkande. Alla vuxna ska lägga särskild vikt vid att motverka kränkningar av det motsatta könet. Skolans arbete för att motverka alla former av kränkande behandling ska utvärderas kontinuerligt och handlingsplanen revideras varje år. ÅTGÄRDER UTIFRÅN KARTLÄGGNING FÖR ATT FÖREBYGGA KRÄNKANDE BEHANDLING Målsättningen är att ge eleverna en trygg vistelse på skolan. Det förebyggande arbetet innebär att: 6

7 All personal verkar för att skapa ett nära samarbete mellan elever och lärare. Elevhälsan, bestående av rektor, bitr. rektor, specialpedagog, SYV, skolsköterska och kurator, har ett övergripande ansvar för elevernas välbefinnande och driver frågor av denna karaktär. Lokalerna är utformade för att främja en trygg miljö med glasade ytor där elever och lärare synliga under skoldagen. Lärarna strävar ständigt efter att arbeta ämnesöverskridande och i arbetslag med elevgruppen i fokus i syfte att synliggöra eleven. Det elevvårdande arbetet är prioriterat med ett väl utvecklat samarbete med Elevhälsan. Skolsköterskan genomför årligen hälsosamtal med samtliga elever i årskurs 1. Samtliga elever samt personal genomför arbetsmiljöenkäten årligen. Rektor ansvarar för att enkät- resultaten utvärderas i personalgruppen, i klasserna samt med elevskyddsombuden. Varje elev har en mentor som har ett samordnande ansvar för elevens skolsituation. Mentorns ansvar finns dokumenterat och hittas på vårt intranät (teachersarea). Mentor, undervisande lärare och övrig personal anmäler till Elevhälsan när de märker att eleven har studiesvårigheter, hög frånvaro eller ser andra varningssignaler detta görs via anmälan av elev som riskerar att inte nå målen, enligt skollagen 3 kap 8 och lämnas till elevhälsans personal. Mentorsrollen utvärderas vid medarbetarsamtal samt resultatsamtal med rektor eller bitr. rektor årligen under höst samt vår. Yttre och inre miljö (inre miljö ex. ordningsfrågor, kränkningar, språkbruk mm) tas regelbundet upp under lektionstid och klassråd genomföras regelbundet. Klassråden ska genomföras så att eleverna känner att de har gemensamt ansvar för tryggheten och studieron i klassen och att de är delaktiga och har inflytande över sin skolmiljö. För att underlätta klassrådsarbetet finns mall för dagordning som finns att hitta på intranätet teachersarea. Mentor ansvarar för att klassråd genomförs. Mentor ansvarar för att sociala aktiviteter som främjar samarbetsklimatet i klassen genomförs minst en gång per termin. Rektor ansvarar för att projekt/teman där samarbete mellan elever över klass- gränserna genomförs ett par gånger per läsår för att öka sammanhållningen och respekten mellan elever på olika program. Skolan uppmuntrar nya grupper av olika karaktär i syfte att lära känna varandra. Rektor ansvarar för att elevråd och elevskyddsombud deltar i ett kontinuerligt samarbete med arbetslagen och skolans ledning för att främja god skolmiljö. * Rektorer deltar på samtliga elevrådsmöten för att både fånga upp frågor och funderingar och delge eleverna om vad som sker på skolan. 7

8 Rektor ansvarar för att skolans personal får kompetensutveckling inom området för likabehandling och kränkande behandling samt att ny personal introduceras till handlingsplanen. Mentor ansvarar för att mentorssamtal hålls med eleverna minst 2 ggr per läsår där fokus läggs på elevens studiesituation ur ett helhetsperspektiv. Mentor ansvarar för att aktuell version av likabehandlingsplanen finns uppsatt i alla klassrum. Medarbetarsamtal mellan skolledare och anställd hålls minst 1 ggr per läsår Mentor ansvarar för att eleverna i alla årskurser årligen går igenom planen. Frågorna bör, enligt elevrådet, hållas levande genom att hela tiden framhålla vad den enskilda eleven kan göra för att förebygga kränkande behandling. Att diskutera vad kränkande behandling egentligen är och innebär för den enskilde får inte tappas bort. DE OLIKA DISKREMINERINGSGRUNDERNA OCH ÅTGÄRDER FÖR ATT MOTVERKA DISKRIMINERING. Förutom det allmänna förebyggande arbetet ovan som syftar till en trygg miljö på skolan har vi följande målsättningar under läsåret för att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, könsidentitet och könsuttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder samt könsidentitet ETNICITET OCH RELIGION Grillska gymnasium i Uppsala har för närvarande en mångkulturell och mänskligare skola där ca 12% av eleverna har så kallad utländsk bakgrund. Detta kan innebära att det finns risk för diskriminering eller kränkande behandling som kan ses ha sin orsak i etnicitet. Vi tar i vårt arbete hänsyn till kulturella och etniska skillnader och uppmuntrar till kulturmöten gällande exempelvis kläder och språk. Vi tillåter inga rasistiska symboler, ord eller rasistiska handlingar. Det är viktigt att personalen bemöter ungdomarna som individer, inte som representanter för något land eller någon kultur. Ett kontinuerligt samtal i personalgruppen kring funderingar om detta är ett av verktygen vi använder för att bevara en jämlik syn på alla ungdomar. Religiösa och kulturella normer kan vara oförenliga med exempelvis viss idrottsundervisning, vilket skolan naturligtvis tar hänsyn till utan att göra någon stor affär av det. Eleverna ska inte behöva uppleva att de är till besvär för att man behöver göra speciallösningar. När elever behöver vara lediga för att fira högtider som normalt inte finns med i den svenska almanackan löses detta enkelt genom att eleverna begär ledighet, en ledighet som när det handlar om enstaka dagar alltid beviljas. Prov eller liknande obligatorisk verksamhet schemaläggs ej på religiösa högtider. Hittills har skolan inte haft några incidenter kring detta. KÖN På Grillska gymnasium i Uppsala finns ca 68 % pojkar och 32 % flickor totalt. Vi arbetar ständigt med jämställdhetsfrågor och har under årens lopp jobbat med olika tjej- och killgrupper som behövt 8

9 skolans stöd. Det är viktigt att programmen med fler andelar flickor inte alltid får uppgifter som anknyter till traditionellt kvinnliga uppgifter, som t ex att arrangera Luciatåg. Vi arbetar för att flickor och pojkar inte schablonmässigt antas ha särskilda egenskaper på grund av deras kön. All personal ska observera och uppmärksamma språkbruk och attityder i klasserna och framförallt i klasser som har en viss jargong. Personalen ska regelbundet diskutera aspekten av klasser med övervikt av det ena könet på arbetslagsmöten och föra värdegrundsdiskussioner med eleverna kring mans- och kvinnoroller. ELEVER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Vår utgångspunkt är att ungdomar är angelägna om att smälta in och att bli accepterade, det är därför viktigt att ungdomar med funktionsnedsättning får stort inflytande över hur deras behov kan tillgodoses på bästa sätt. Ett nära samarbete med föräldrar och eventuell hälso- och sjukvård, samt upprättande av tydliga åtgärdsprogram är viktigt i arbetet för att skapa en god arbetsmiljö för elever med funktionsnedsättning. Arbetslaget som arbetar med eleven ska alltid få den information som behövs (och som eleven accepterar att de får) för att bemöta eleven på ett professionellt sätt. Skolsköterskan och specialpedagogen ansvarar för ovanstående. En stor del av studiematerialet finns i elevens bärbara dator och det har visat sig underlätta för elever som behöver tydlig struktur. Mentor ansvarar för att arbetet med att organisera elevens studier med hjälp av datorn fortgår och samtliga lärare som undervisar eleven ska för att förenkla studierna i möjligaste mån lägga upp material lättåtkomligt och enhetligt. Rektor ansvarar för att personal fortlöpande kompetensutvecklas i bemötandet av elever med funktionshinder. Specialpedagog och skolsköterskan ansvarar för kartläggning av hjälpmedel och för att hitta lämpliga hjälpmedel för varje elev som har behov av det. De funktionsnedsättningar vi framförallt stött på hittills hos elever och som påverkar deras skolsituation är främst neuropsykologiska funktionsnedsättningar som dyslexi, ADHD och koncentrationssvårigheter. De eleverna har integrerats med övriga klasskamraterna. Studier visar att elever med dessa former av funktionshinder tenderar att bli utsatta och utsätta andra för kränkningar. Vi måste därför vara extra observant på hur dessa elever mår. Vi har också haft ett par elever med nedsatt hörsel. Vi har en fysisk miljö som är anpassad efter elever med funktionshinder. SEXUELL LÄGGNING All personal ska vara uppmärksam på eventuellt kränkande språk och attityder och fortlöpande diskutera allas lika värde beträffande olika sexuell läggning i klasserna. KÖNSIDENTITET ELLER KÖNSUTTRYCK Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses enligt 1 kap. 5 i diskrimineringslagen att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. I diskrimineringslagen står att diskriminering som har samband med könsöverskridande identitet eller uttryck är förbjuden. Med det menas personer med en könsidentitet eller ett könsuttryck som hela tiden eller periodvis skiljer sig från könsnormen, exempelvis transvestiter eller intersexuella. 9

10 Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppen könsidentitet eller könsuttryck. Alla människor har könsidentitet och könsuttryck, inte bara transpersoner. Med könsidentitet eller könsuttryck menar Diskrimineringsombudsmannen en persons identitet eller uttryck i form av kläder, kroppsspråk, beteende eller annat liknande förhållande med avseende på kön. På Grillska gymnasium värdesätter vi allas lika värde oavsett könsidentitet. Att oavsett könsidentitet känna sig trygg och bekväm samt kunna vara sig själv är en självklarhet för oss. Skolan jobbar ständigt med att hitta verktyg och informationskanaler för att uppmärksamma diskriminering mot just könsidentitet eller könsuttryck. Skolan jobbar även metodiskt med att upplysa personal och elever kring ämnet könsidentitet eller könsuttryck i syfte i att skapa en förståelse gällande könsöverskridande identitet eller uttryck. ÅLDER Med ålder avses enligt 1 kap. 5 i diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd. Skyddet mot åldersdiskriminering omfattar alla, unga som gamla. Åldersnormen kan se olika ut i olika sammanhang, men generellt drabbas yngre och äldre av diskriminering på grund av ålder. Skyddet gäller alltså även i skolan. På Grillska gymnasium jobbar vi aktivt och medvetet med att förhindra åldersdiskriminering både hos personal samt elever. På Grillska gymnasiet har ålder ingen betydelse oavsett man är elever eller personal. Vi uppmuntrat ständigt med delaktighet och inflytande då skolledningens övertygelse är att kompetensen finns ute i verksamheten oavsett ålder och funktion. De som har bäst tankar och idéer ska lyftas fram oavsett födelseår. Elevrådet bjuds in 1 ggr i månaden till ledningsgruppen i syfte att ta del av våra elevers tankar och reflektioner kring frågor som anses beröra elever på ett eller annat sätt. Att förmå våra elevers röster göra sig hörda är något vi uppmuntrar både i den dagliga undervisningen samt under klassråden som sker på regelbunden basis. FÖRANKRING I VERKSAMHETEN Rektor ansvarar för att personalen går igenom likabehandlingsplanen årligen vid läsårsstart och vid läsårets slut i samband med utvärdering av läsåret. Lärarna ansvarar för att eleverna presenteras för planen när de börjar på skolan. Elevhälsan ser till att det genomförs ett antal temadagar där eleverna arbetar kring diskrimineringsgrunderna under året. Likabehandlingsplanen finns också tillgänglig på skolans intranät. Lärarna ansvarar för att föräldrarna blir informerade om planen på föräldramöten. Rektor ansvarar för att en arbetsmiljöenkät genomförs i februari, att resultatet delges och diskuteras i lärargruppen och med skyddsombuden. Lärarna ansvarar för att resultaten på klassnivå diskuteras i klasserna. Efter dessa diskussioner ansvarar rektor för att personal och elever reviderar likabehandlingsplanen. 10

11 ATT UPPTÄCKA, UTREDA OCH ÅTGÄRDA KRÄNKANDE BEHANDLING Vara lyhörd och observant Skapa en sådan relation med eleverna att de själva vågar säga till om de själva eller någon i deras närhet blir diskriminerad eller kränkt. Ta upp ämnet till diskussion i klassen och i enskilda samtal med elever. OM EN ELEV BLIR KRÄNKT AV EN ANNAN ELEV/PERSONAL 1. Det är all personals ansvar att ingripa mot alla former av kränkande behandling. Du som uppmärksammar en kränkning - Blunda inte! Visa att Du har upptäckt situationen. Tala om att Du inte accepterar handlandet. Du som känner dig kränkt ta kontakt med din mentor eller till någon annan ur skolpersonalen. Även misstanke om att kränkningar förekommer ska tas på allvar. Vid misstanke genomförs kartläggningssamtal med eleverna i klassen/gruppen. 2. Mentorer till inblandade elever informeras. (Rektor vid en kränkning från personal) 3. Respektive mentor tillsammans med annan vuxen samtalar med inblandade elever, en och en, och lyssnar till deras versioner. Samtalen ska ske snarast och i snabb följd. Minnesanteckningar ska föras av mentor. Det är viktigt att vara saklig och direkt. Man ska inte döma, inte vara anklagande och inte heller fråga varför. 4. Respektive mentor informerar, efter samråd med rektor, förälder/vårdnadshavare till både drabbad elev och den/de som utfört kränkningen om eleverna är omyndiga. 5. Ärendet tas upp för diskussion i personalgruppen. Mentor ansvarar för att ärendet dokumenteras och att åtgärdsprogram upprättas vid behov i samråd med eleven/eleverna och dennes/deras föräldrar. Åtgärderna bör som regel riktas till såväl den elev som blivit utsatt som till den/de som utövat kränkningen. 6. Den kränkte måste kunna lita på att få stöd från de vuxna i skolan. Stödsamtal ska erbjudas av elevvårdspersonal. Även mobbaren ska erbjudas stöd för att hitta en ny positiv roll. 7. Åtgärdsprogrammet följs upp av respektive mentor. 8. När alla andra vägar är prövade kallar rektor i samråd med mentor till möte. 9. Rektor är ytterst ansvarig för elevvårdsarbetet och anmäler vid allvarliga fall av kränkande behandling till Arbetsmiljöverket. Rektor beslutar också om eventuell polisanmälan. 11

12 OM PERSONAL BLIR KRÄNKT Blir någon i personalen på skolan kränkt av en elev tas detta upp med elev och elevens vårdnadshavare av den kränkte eller mentor. Rektor informeras, utreder, vidtar åtgärder och dokumenterar. Om en förälder/vårdnadshavare kränker någon i personalen, informeras rektor, som har ansvar för åtgärder. Om någon i personalen blir kränkt av en annan vuxen ska samtal hållas i följande steg: 1. i första steget tas kränkningen upp med personen ifråga eller om det behövs med någon ur skolledningen. 2. i steg två ber den vuxne en arbetslagledare inom eller utanför arbetslaget om hjälp att utreda saken. 3. i steg tre håller rektor samtal med de inblandade personerna Skyddsombud finns att tillgå vid behov. Rektor är ytterst ansvarig för elevvård och arbetsmiljöfrågor och anmäler allvarliga fall av kränkande behandling till Arbetsmiljöverket samt till huvudmannen. ÅRSHJUL, UPPFÖLJNING & UTVÄRDERING Varje läsår utvärderar personalen tillsammans med elevrepresentanter arbetet mot kränkande behandling. Såväl det allmänna förebyggande arbetet som särskilda fall utvärderas. Vid behov revideras handlingsplanen. Arbetet med att hålla handlingsplanen levande kan sammanfattas på följande sätt: Aktivitet Följa upp och utvärdera årligen (Q3, sep) Följa upp och utvärdera Grillska gymnasiets elevenkät (mars- april) Följa upp och utvärdera NMI, Nöjd Medarbetar Index (personal) Återkoppling av enkäten till elevskyddsombud (sep) Ansvarig Rektor Rektor Rektor Rektor 12

13 Återkoppling av enkäten till eleverna (april- maj) Introduktion av planen till ny personal (aug- sept) Introduktion av planen till elever och föräldrar (aug- sept) Plan för kompetensutveckling i förebyggande och åtgärdande Arbete (aug- sept) Mentorerna Bitr. Rektor Mentorer Rektor 13

14 REDOVISNING AV 2012/2013 ÅRS ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Likabehandlingsplanen och skolans ordningsregler har kontinuerligt jobbats med bland både personal och elever, under föregående läsår. Detta omfattar både genomgång och revidering av planen. Elevhälsan jobbade under året med att förstärka likabehandlingsarbetet inom både elev- och personalgruppen. Tid avsattes bland personal och elever dels för att diskutera och förstå planens innehåll och dels för att revidera och utveckla innehållet. Den årliga elevnöjdhetsenkäten genomfördes som planerat i april månad med högt resultat för skolan. Bl.a. på följande frågor på en skala mellan 1-5, där 1 är lägst/sämst och 5 högst/bäst. 1. Jag känner mig trygg på skolan 4,71 2. De vuxna på skolan tar ansvar för att alla ska bli behandlade med respekt, 4,54 3. Jag trivs i min skola 4,51 Skolan stötte aktivt elevföreningar på skolan som en del av det förebyggande arbetet. Musikföreningen, elevrådet, SKOL- IF, matrådet, LAN- gruppen, Teknik- föreningen för att nämna några föreningar som aktivt stöttades av personalen på skolan. Efter den årliga riksinventeringen på skolan monterades det upp insyns- speglar i de tre utrymmena i skolans lokaler som bedömdes vara undanskymda. Vi monterade även ytterligare handstöd i trappan mellan vån 2 och vån 3 i skolan. Den årliga hälsoveckan för åk 1 elever genomfördes med stor uppskattning bland eleverna. Under veckan fick eleverna bl.a. serverat frukost varje morgon, lyssna till Olle Waller (Känd från programmet Fråga Olle) kring temat sex och samlevnad, träffa representanter från RFSL och samtala om droger och alkohol. Genomförande av skolövergripande aktiviteter för att stärka banden mellan varandra på skolan. Kortfilmsfestivalen, IT- LAN under en hel helg på skolan och en introduktionsvecka för alla åk 1 elever i samband med deras läsårsstart. Besök av fredens hus, röda korset och Sharafs hjältinnor på skolan för att belysa både genus-, diskriminerings- och jämställdhetsfrågor. PLANERING INFÖR 2013/2014 DET FRÄMJANDE ARBETET Syftar till att skapa en trygg skolmiljö och förstärka respekten för allas lika värde, omfattar de sju diskrimeringsgrunderna och riktas mot alla och bedrivs kontinuerligt och utan förekommen anledning. EXEMPEL 14

15 Elever får återkommande, med stöd av personal, hålla i aktiviteter för att skapa en god atmosfär, t.ex. elevkafé eller trivselaktiviteter i klassen. Pojkar och flickor ges lika stort inflytande och utrymme i verksamheten. Under läsåret 2013/2014 planeras följande främjande arbete Initiera HBTQ- certifiering för all personal All personal (ny som gammal) ska få en fullständig genomgång av likabehandlingsplanen och ökad kunskap om de sju diskrimineringsgrunderna. Eleverna skall regelbundet diskutera likabehandlingsplanen under mentorstiden Elevhälsan skall starta en mysklubb för elever som behöver inkluderas i skolans sociala verksamhet. Förutom ett regelbundet arbete med klassen kring trivsel så genomför mentorerna minst 1 trivselaktivitet/mentorsaktivtet med klassen på extern plats, dvs. utanför skolan. Elevhälsan besöker i ett proaktivt syfte samtliga klasser för att utföra värderingsövningar under läsåret och bl.a. lyfta klasstämningen. Likaså besöker elevhälsan mentorspassen regelbundet för att få ytterligare god kontakt med klasserna. Strategisk placering av skolpersonalen i syfte att sprida på vuxennärvaron i byggnaden. Bibehålla våra höga trygghet och trivselvärden enligt elevnöjdhetsenkäten PLANERING INFÖR 2013/2014 DET FÖREBYGGANDE ARBETET Syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling, och omfattar sådant som i en kartläggning av verksamheten identifierats som risker. EXEMPEL Utifrån identifierade behov: Ha rastvakter som har uppsikt över platser som eleverna upplever som otrygga. Se till att miljön i förskolan är överblickbar och underlättar kontakten mellan barn och personal. Analysera kartläggningar av barnen och elevernas trygghet och planera insatser tillsammans med dem. Ta fram ordningsregler tillsammans med eleverna Under läsåret 2013/2014 planeras följande Förebyggande arbete (Se även årshjulet ovan) Arbeta för att lyfta både näthat och kränkningar på sociala medier för våra elever Tillsammans med elevhälsopersonal och elevrepresentanter genomföra en årlig, i juni månad, riksinventering av skolans lokaler. Bemanna elevcafeterian på fler tider för att ge eleverna en naturlig samlingsplats med vuxennärvaro. 15

16 Ordningsregler skall lyftas i samtliga klasser för deras insyn och förståelse för vad som gäller på skolan. Anordna en hälsovecka för åk 1 elever med fokus på frågor ur likabehandlingsplanen. Fler inköp av brädspel för att aktivera eleverna positivt. Sammanhållna raster och scheman för att fler elever skall känna varandra och på så sätt bidra till skolandan och skolgemenskapen. Introduktionsvecka med alla nya åk 1 elever för att snabbt känna sig som en del av skolan och med ett snabbt välkomnande. Strategisk placering av skolpersonalen i syfte att sprida på vuxennärvaron i byggnaden. 16

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium

Likabehandlingsplan. Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium Likabehandlingsplan Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium Innehållsförteckning 2 Målsättning 3 Planens syfte 3 Definitioner vad betyder orden? 3 Förebyggande arbete 4 Att upptäcka 4 Att utreda 4 Att åtgärda

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Upprättad: 100101 Reviderad: 130227 LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Likabehandlingsplan Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definitioner 3. Mål 4. Uppföljning 5. Utvärdering 6. Varningssignaler 7. Förebyggande

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uddevalla Gymnasiesärskola 2016-2017 Innehållsförteckning Handlingsplan... 0 Bakgrund...2 Lagar och styrdokument...2 Definitioner och begrepp... 3 Gymnasiesärskolans

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. HT 2015/VT 2016 /Sundlerhälsan 2015-06-12 1 Innehållsförteckning Värdegrund...3 Varför behövs en plan mot diskriminering och kränkande...3 behandling?...3

Läs mer

Maj 2017 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Eneryda förskola Enelyckan

Maj 2017 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Eneryda förskola Enelyckan Maj 2017 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Eneryda förskola Enelyckan INLEDNING Krav på likabehandling Enligt likabehandlingslagen, som började gälla fr.o.m 1 april 2006, ska varje

Läs mer

Målsättning, vision och kärnvärden

Målsättning, vision och kärnvärden Målsättning, vision och kärnvärden På Skanör Falsterbo Montessoriskola är visionen att utbilda morgondagens världsmedborgare. All personal på skolan arbetar aktivt för att förhindra varje form av diskriminering

Läs mer

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Lagen Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever 1 i skolan anger att varje verksamhet ska upprätta en likabehandlingsplan. Detta

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår 2015-2016 Likabehandlingsplan På Ingelstorp och Helgesbo gymnasieskolor är vi varandras arbetsmiljö och inga kränkningar får förekomma. Vi

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Brogårdsgymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN VÄSTERÅS STAD Tibbleskolan, Skultuna Rektor, Annica Avelin 2015-09-11 Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN Mål Tibbleskolans

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärrs förskolas Vision: Ett lustfullt lärande i trygg miljö Kärrs förskolas Mål: En förskola fri från kränkningar där alla

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12.

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12. Likabehandlingsplan Stenbitens förskola 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2014.12.05 2015.12.05 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition av diskriminering, trakasserier

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Kronans Fritidshem 2014

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Kronans Fritidshem 2014 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Kronans Fritidshem 2014 Likabehandling en del av skolans dagliga arbete Likabehandlingsarbetet ska genomsyra hela verksamheten och avspeglas i förhållningssätt,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 Inledning/vision Det åligger samtliga vuxna vid Södervångskolan att

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Augusti 2015 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Eneryda förskola Enelyckan INLEDNING Krav på likabehandling Enligt likabehandlingslagen, som började gälla fr.o.m 1 april 2006, ska varje

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller 2014-2015 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3. Syfte.. 3 4. Lagar och styrdokument 3 5. De sju diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium 1. Varför finns likabehandlingsplanen? Enligt skollagen ska alla skolor ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Denna plan kallas

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden 2014-2015 Förskolechefens ställningstagande På förskolorna på Lyckåkers förskoleområde ska det finnas möjligheter och tillfällen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Likabehandlingsplan läsår 2014/2015

Likabehandlingsplan läsår 2014/2015 Likabehandlingsplan läsår 2014/2015 Huvudman för CyberGymnasiet är PPS AB Organisationsnummer: 55 65 54 79 Innehåll 1. Inledning och Vision 2. Definitioner och begrepp 3. Främjande och förebyggande arbete

Läs mer

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg i Tidaholm 2015/2016 Vad säger styrdokumentet?... 3 UPPDRAGET... 3 Skollagen (14 a kapitlet)... 3 Diskrimineringslagen... 3 Läroplanen (Lpfö 98)... 4 Värdegrund...

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broslättsskolan

Likabehandlingsplan för Broslättsskolan Likabehandlingsplan för Broslättsskolan Broslättskolan tar avstånd från all form av diskriminering och kränkande behandling. Alla som arbetar på skolan arbetar aktivt för att förhindra och förebygga trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Planen gäller från 2015-05-01 till 2015-12-31 Ansvariga för planen Helena Palmquist, Norsborg Yvonne Åkerblad, Östermalm Vision På vår skola ska ingen

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Gothem förskola 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar

Likabehandlingsplan. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar Likabehandlingsplan Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslå att Verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN Karlskrona 2007-01-31 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN FÖR ATT FÖRHINDRA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Lagar och andra styrdokument: SFS 2006:67

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Syfte Planen ska syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet,

Läs mer

Likabehandlingsplan för Nobelgymnasiet

Likabehandlingsplan för Nobelgymnasiet Likabehandlingsplan för Nobelgymnasiet Postadress: Nobelgymnasiet, 651 84 Karlstad Besöksadress: Nokiagatan 20. Webb: karlstad.se/nobelgymnasiet Tel: 054-540 15 00 Fax: 054-21 36 60 E-post: nobelgymnasiet@karlstad.se

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2016 2017 1. Bakgrund l januari 2009 skärptes kraven på skolan i både skollagen 14 kap och diskrimineringslagen. Den som ansvarar

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Likasplan/plan mot kränkande 1. VISION Vår ambition är att alla våra elever ska trivas och känna samhörighet med skolans personal och varandra. Det är en av de viktigaste förutsättningarna för att en god

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun

LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun 2013-05-28 Styrdokument: Skollagen (14 a kapitlet) Förskolans huvudman ska se till att förskolan: - bedriver ett målinriktat arbete för att motverka

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje år upprättas en plan mot kränkande behandling och diskriminering som innehåller en översikt över det som behöver göras för att främja lika rättigheter

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Skutan 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Cybergymnasiet Malmö Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvarig för planen Johan Wingren, rektor Vår vision På vår skola

Läs mer

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling SOLHEMS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING BAKGRUND DEFINITION VISION MÅL FÖREBYGGANDE ARBETE ÅTGÄRDER UTVÄRDERING INLEDNING Likabehandlingsarbete

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Åsö grundskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Åsö grundskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Åsö grundskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde 2011/2012 Arbetsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Syftet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Skolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplanen utgår från att Alla människor är lika

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Voxnadalens gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Voxnadalens gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Voxnadalens gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö INLEDNING Nya lagen som trädde ikraft 2006-04-01 innebär förbud mot mobbning, kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Bofinkens förskola Medåker 2012 Styrdokument Skollagen (6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling) Förskolans huvudman ska se till att förskolan:

Läs mer

Förskolan Frö & Freja

Förskolan Frö & Freja Förskolan Frö & Freja Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Januari Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006 kom Barn-

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Hagnäs förskola 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla skolformer

Läs mer

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola Likabehandlingsplan Skurholmens förskola 2016-2017 Vad säger lagen? Skollagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Skolans vision På Eksjö Gymnasium respekterar alla varandra och ges möjlighet att utvecklas som människa utifrån egna förutsättningar. Mål 1. Vi arbetar

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Hylte gymnasium

Plan mot kränkande behandling Hylte gymnasium Plan mot kränkande behandling Hylte gymnasium Upprättat VT 2012 Inledning Demokratiska värderingar ska utgöra grunden för all verksamhet på gymnasiet. Skolans miljö ska vara trygg och alla elever ska behandlas

Läs mer

Likabehandlingsplan. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten

Likabehandlingsplan. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten Likabehandlingsplan Med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, mobbning och annan kränkande behandling. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten Syfte Inget barn ska ställas

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan 2014-01-09 Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett demokratiuppdrag

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Djuptjärns förskola. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017

Djuptjärns förskola. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017 Djuptjärns förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017 1 Innehåll Ledningsdeklaration Styrdokument Upprättande av likabehandlingsplan Definitioner Främjande arbete Kartläggning Förebyggande

Läs mer

JÄRPÅS SKOLENHET. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret Järpås skola

JÄRPÅS SKOLENHET. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret Järpås skola JÄRPÅS SKOLENHET Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Järpås skola Bakgrund Alla skolor ska ha en aktuell och levande plan mot diskriminering och kränkande behandling och

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Ankan 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot all form

Läs mer

Bottnarydsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Åk 4-6 2014/2015

Bottnarydsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Åk 4-6 2014/2015 Bottnarydsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Åk 4-6 2014/2015 Innehållsförteckning Grunduppgifter... 3 Utvärdering...4 Främjande insatser... 5 Kartläggning... 6 Förebyggande åtgärder...

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Introduktionsprogrammen a för planen Bitr. rektor är ytterst ansvarig för planen.

Läs mer

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 Reviderad augusti 2014 1 Innehållsförteckning 1. Vår vision 2. Till dig som elev 3. Till dig som vårdnadshavare 4. Till dig som personal

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grundskola Tunabergsskolan Ansvarig för planen Rektor: Lena Engebrand Nikou Planens giltighetstid: Augusti 2014 januari 2016

Läs mer

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor Plan mot kränkande behandling Sandbyhovs förskolor Läsåret 2010/2011 Likabehandlingsplan Innehåll: 1. Inledning Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling Solbackens förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling Solbackens förskola Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling 2016-2017 Solbackens förskola Reviderad 2017-02 INNEHÅLL Ledningsdeklaration Styrdokument Upprättande av plan Definitioner Kartläggning Förebyggande

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING 100510 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING GÄRDETS FÖRSKOLA Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

Likabehandlingsplan Ålands förskola

Likabehandlingsplan Ålands förskola Likabehandlingsplan Ålands förskola Likabehandlingsplan reviderad 201010-25 1 Policy och vision... 2 2 Definitioner och lagens omfattning... 2 3 Förebygga... 3 3.1 Upptäcka... 3 3.2 Utreda och åtgärda...

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

Förskolan Barnens värld 2012/2013

Förskolan Barnens värld 2012/2013 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Förskolan Barnens värld 2012/2013 Inledning Vår förskola ska vara en plats för glädje, lek och utveckling. Vi ska ge varje barn de bästa möjligheterna

Läs mer