Plan mot kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot kränkande behandling"

Transkript

1 Senast reviderad rektor, bitr. rektor, elevhälsan, personal, klasser och elevrådet Plan mot kränkande behandling Och åtgärdsplan mot alla former av kränkande behandling Grillska gymnasium i Uppsala

2 Innehållsförteckning VAD SÄGER STYRDOKUMENTEN?... 3 DEFINITIONER... 4 DISKRIMINERING... 4 KRÄNKANDE BEHANDLING... 4 MOBBNING... 5 PERSONAL... 5 KARTLÄGGNING AV VERKSAMHETEN... 5 ÖVERGRIPANDE MÅL... 6 ÅTGÄRDER UTIFRÅN KARTLÄGGNING FÖR ATT FÖREBYGGA KRÄNKANDE BEHANDLING... 6 DE OLIKA DISKREMINERINGSGRUNDERNA OCH ÅTGÄRDER FÖR ATT MOTVERKA DISKRIMINERING ETNICITET OCH RELIGION... 8 KÖN... 8 ELEVER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING... 9 SEXUELL LÄGGNING... 9 KÖNSIDENTITET ELLER KÖNSUTTRYCK... 9 ÅLDER FÖRANKRING I VERKSAMHETEN ATT UPPTÄCKA, UTREDA OCH ÅTGÄRDA KRÄNKANDE BEHANDLING OM EN ELEV BLIR KRÄNKT AV EN ANNAN ELEV/PERSONAL OM PERSONAL BLIR KRÄNKT ÅRSHJUL, UPPFÖLJNING & UTVÄRDERING REDOVISNING AV 2012/2013 ÅRS ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE BEHANDLING PLANERING INFÖR 2013/2014 DET FRÄMJANDE ARBETET PLANERING INFÖR 2013/2014 DET FÖREBYGGANDE ARBETET

3 Att alla skall kunna känna sig trygga är ett av Grillska gymnasiets viktigaste mål. Skolans ledning och personal tar avstånd från alla former av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Vår likabehandlingsplan innehåller riktlinjerna för det löpande arbetet under läsåret för att uppnå detta mål, för att förebygga och förhindra diskriminering och kränkande behandling samt åtgärder att använda sig av för att utreda och åtgärda fall av kränkande behandling. I arbetet med att utarbeta planen har Rektor, Bitr. rektor, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, kurator, personal och elever medverkat. VAD SÄGER STYRDOKUMENTEN? Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. (Skollagen 1 kap 5 ). Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. (Gymnasieskolans läroplan 2011, Avsnitt 1 Skolans värdegrund och uppgifter) Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen, i arbetet med eleverna verka för solidaritet med eftersatta grupper både i och utanför vårt land, aktivt främja likabehandling av individer och grupper, uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgärder för att motverka, förebygga och förhindra alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, och visa respekt för den enskilda eleven och ha ett demokratiskt förhållningssätt. (Gymnasieskolans läroplan 2011, Avsnitt 2, Övergripande ansvar och riktlinjer) Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. (Gymnasieskolans läroplan 2011) 3

4 Lagen 2008:567 (Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever) har som ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. I och med denna lag införs förbud mot direkt och indirekt diskriminering, att diskriminera, trakasserier och annan kränkande behandling av elever i svenska skolor (Diskrimineringslagen 1 kap- 4 ). Skollagen påvisar även enligt (6 kap 11 ) förbud mot repressalier på grund av att barnet eller eleven medverkat i en utredning. I skollagen (6 kap. 8 ) anges det även att det är huvudmannens ansvar att se till att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Huvudmannen har skyldighet att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling (7 ). Skyldigheten gäller även att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier och annan kränkande behandling(10 ). Ovanstående utdrag ur skollag och läroplan, tillsammans med Grillska gymnasiums egen värdegrund för arbetet i skolan, visar på vikten att på alla sätt motverka kränkande behandling av elever i skolan. DEFINITIONER DISKRIMINERING Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av individer eller grupper av individer utifrån olika grunder. De sju diskrimineringsgrunderna är kön, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, könsidentitet eller könsuttryck samt ålder KRÄNKANDE BEHANDLING Kränkande behandling kan finnas i form av diskriminering, trakasserier, och kränkande behandling som inte har samband med diskrimineringsgrunderna, s.k. annan kränkande behandling. Begreppet kan inte eller ska inte tolkas för snävt. Kränkande behandling är, som vi ser det, t.ex. diskriminering, trakasserier, beteenden eller andra yttringar, såsom utfrysning, osynliggörande och tillmälen, som kan uppfattas som kränkande av den enskilde. I myndigheten för skolutvecklings skrift Olikas lika värde står Det är inte handlingen i sig som kan definieras som kränkande utan om en handling upplevs som kränkande av den som utsätts. Trakasserier och annan kränkande behandling kan ta sig uttryck i nedsättande tillmälen, nedsvärtning, förtal och ryktesspridning, förlöjligande eller förnedrande uppförande som t ex negativa kommentarer om utseende och beteende. Det kan också handla om att frysa ut, hota eller sprida text och bilder som kan upplevas som kränkande. Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Kränkningarna kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. En kränkning kan äga rum en gång eller vara systematisk och återkommande och äga rum I alla 4

5 miljöer. Kränkningarna kan vara synliga och handfasta likväl som dolda och subtila. Kränkningarna kan vara fysiska, verbala, psykosociala och text- och bildburna. De kan utföras inte bara under den tid och plats där verksamheten äger rum utan också via t ex dator och telefon. MOBBNING En person är mobbad när han eller hon upprepade gånger och under viss tid, blir utsatt för negativa handlingar, såsom fysiskt eller psykiskt våld från en eller flera individer. (enl. mobbingforskaren Dan Olweus) PERSONAL Personal är samtliga anställda som jobbar i verksamheten på Grillska gymnasiet. KARTLÄGGNING AV VERKSAMHETEN Syftet med en kartläggning är att identifiera risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i verksamheten. De problem- och riskområden som identifieras ligger till grund för planeringen av de åtgärder som ska genomföras för att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Kartläggningen bör inte bara omfatta förekomsten av trakasserier och kränkande behandling utan även en översyn av den egna organisationen på såväl individ-, grupp- och verksamhetsnivå. Verksamheten kan genom sin organisation, regler, gruppindelningar, schemaläggningar och andra inslag oavsiktligt medverka till att diskriminering uppstår. Rutiner och regler behöver därför ses över för att minimera risken för att det uppstår strukturer som bidrar till diskriminering. Kartläggningen ska omfatta diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och sexuell läggning. DO rekommenderar att ni beaktar även diskrimineringsgrunderna könsidentitet eller könsuttryck samt ålder vid kartläggningen. Olika diskrimineringsgrunder stärker ofta varandra. Kartläggningen kan till exempel omfatta platser, situationer och särskilda delar av verksamheten där barn och elever känner sig otrygga. Kartläggningen kan också omfatta attityder kopplade till diskrimineringsgrunderna som exempelvis rasism, islamofobi och homofobi. För att kartlägga hur situationen är på vår skola genomför vi årligen en nationell anonym enkät som samtliga Grillska gymnasium genomför, den s.k. Elevenkäten. Där lyfts bland annat frågor om trygghet, mobbning och kränkande behandling. Alla årskurser deltar i enkäten. Utöver enkäten diskuteras även eventuella uppkomna situationer mellan lärarna i arbetslaget. Vid läsårskifte görs ytterligare en avstämning och i samband med att likabehandlingsplanen årligen revideras lyfts också eventuella utvecklingsområden fram. 5

6 Mentorssamtal/Utvecklingssamtal, elevhälsosamtal och andra enskilda samtal är självklart även de ett forum att uppmärksamma eventuella utvecklingsområden. Vi strävar ständiga mot att skapa en skolmiljö som känns trygg för samtliga inom vår verksamhet. I vår årliga elevenkät är högsta värde 6 och våra frågor om trygghet på skolan genererade lå 0910: 4,86, för lå 1011: 5,11 och för lå 1112: 5,36. Kartläggning avseende de sju diskrimineringsgrunderna återkommer längre fram i planen. ÖVERGRIPANDE MÅL Alla på skolan ska känna att de blir sedda. Alla på skolan ska kunna känna sig trygga och respekterade av varandra. Vår målsättning är att alla ska våga och tillåtas vara sig själva oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder samt könsidentitet. Alla på Grillska gymnasiet i Uppsala ska verka för en känsla av samhörighet där elever och personal har inflytande och är delaktiga. Ingen elev eller vuxen ska utsättas för någon form av diskriminering eller kränkande behandling, dvs. vi arbetar både förebyggande samt agerar vid kränkningar och mobbning. Alla elever, föräldrar och personal ska känna till och vara väl förtrogna med handlingsplanen. Under läsåret ska vi finna nya former för det där vi planerar temadagar kring diskrimineringsgrunderna och likabehandlingsplanen där diskussion och fördjupning har en självklar plats. Alla på skolan, ska vara involverade i och medvetna om det förebyggande arbetet för att motverka alla former av kränkande behandling. Alla som har kännedom om kränkningar är skyldiga att meddela detta till skolans personal eller rektor. All personal och elever ska känna till skolans rutiner gällande utredning av misstänkt diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Alla vet vart de ska vända sig och hur de kan få hjälp. Alla vuxna ska lägga särskild vikt vid att främja ett språkbruk som inte är kränkande. Alla vuxna ska lägga särskild vikt vid att motverka kränkningar av det motsatta könet. Skolans arbete för att motverka alla former av kränkande behandling ska utvärderas kontinuerligt och handlingsplanen revideras varje år. ÅTGÄRDER UTIFRÅN KARTLÄGGNING FÖR ATT FÖREBYGGA KRÄNKANDE BEHANDLING Målsättningen är att ge eleverna en trygg vistelse på skolan. Det förebyggande arbetet innebär att: 6

7 All personal verkar för att skapa ett nära samarbete mellan elever och lärare. Elevhälsan, bestående av rektor, bitr. rektor, specialpedagog, SYV, skolsköterska och kurator, har ett övergripande ansvar för elevernas välbefinnande och driver frågor av denna karaktär. Lokalerna är utformade för att främja en trygg miljö med glasade ytor där elever och lärare synliga under skoldagen. Lärarna strävar ständigt efter att arbeta ämnesöverskridande och i arbetslag med elevgruppen i fokus i syfte att synliggöra eleven. Det elevvårdande arbetet är prioriterat med ett väl utvecklat samarbete med Elevhälsan. Skolsköterskan genomför årligen hälsosamtal med samtliga elever i årskurs 1. Samtliga elever samt personal genomför arbetsmiljöenkäten årligen. Rektor ansvarar för att enkät- resultaten utvärderas i personalgruppen, i klasserna samt med elevskyddsombuden. Varje elev har en mentor som har ett samordnande ansvar för elevens skolsituation. Mentorns ansvar finns dokumenterat och hittas på vårt intranät (teachersarea). Mentor, undervisande lärare och övrig personal anmäler till Elevhälsan när de märker att eleven har studiesvårigheter, hög frånvaro eller ser andra varningssignaler detta görs via anmälan av elev som riskerar att inte nå målen, enligt skollagen 3 kap 8 och lämnas till elevhälsans personal. Mentorsrollen utvärderas vid medarbetarsamtal samt resultatsamtal med rektor eller bitr. rektor årligen under höst samt vår. Yttre och inre miljö (inre miljö ex. ordningsfrågor, kränkningar, språkbruk mm) tas regelbundet upp under lektionstid och klassråd genomföras regelbundet. Klassråden ska genomföras så att eleverna känner att de har gemensamt ansvar för tryggheten och studieron i klassen och att de är delaktiga och har inflytande över sin skolmiljö. För att underlätta klassrådsarbetet finns mall för dagordning som finns att hitta på intranätet teachersarea. Mentor ansvarar för att klassråd genomförs. Mentor ansvarar för att sociala aktiviteter som främjar samarbetsklimatet i klassen genomförs minst en gång per termin. Rektor ansvarar för att projekt/teman där samarbete mellan elever över klass- gränserna genomförs ett par gånger per läsår för att öka sammanhållningen och respekten mellan elever på olika program. Skolan uppmuntrar nya grupper av olika karaktär i syfte att lära känna varandra. Rektor ansvarar för att elevråd och elevskyddsombud deltar i ett kontinuerligt samarbete med arbetslagen och skolans ledning för att främja god skolmiljö. * Rektorer deltar på samtliga elevrådsmöten för att både fånga upp frågor och funderingar och delge eleverna om vad som sker på skolan. 7

8 Rektor ansvarar för att skolans personal får kompetensutveckling inom området för likabehandling och kränkande behandling samt att ny personal introduceras till handlingsplanen. Mentor ansvarar för att mentorssamtal hålls med eleverna minst 2 ggr per läsår där fokus läggs på elevens studiesituation ur ett helhetsperspektiv. Mentor ansvarar för att aktuell version av likabehandlingsplanen finns uppsatt i alla klassrum. Medarbetarsamtal mellan skolledare och anställd hålls minst 1 ggr per läsår Mentor ansvarar för att eleverna i alla årskurser årligen går igenom planen. Frågorna bör, enligt elevrådet, hållas levande genom att hela tiden framhålla vad den enskilda eleven kan göra för att förebygga kränkande behandling. Att diskutera vad kränkande behandling egentligen är och innebär för den enskilde får inte tappas bort. DE OLIKA DISKREMINERINGSGRUNDERNA OCH ÅTGÄRDER FÖR ATT MOTVERKA DISKRIMINERING. Förutom det allmänna förebyggande arbetet ovan som syftar till en trygg miljö på skolan har vi följande målsättningar under läsåret för att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, könsidentitet och könsuttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder samt könsidentitet ETNICITET OCH RELIGION Grillska gymnasium i Uppsala har för närvarande en mångkulturell och mänskligare skola där ca 12% av eleverna har så kallad utländsk bakgrund. Detta kan innebära att det finns risk för diskriminering eller kränkande behandling som kan ses ha sin orsak i etnicitet. Vi tar i vårt arbete hänsyn till kulturella och etniska skillnader och uppmuntrar till kulturmöten gällande exempelvis kläder och språk. Vi tillåter inga rasistiska symboler, ord eller rasistiska handlingar. Det är viktigt att personalen bemöter ungdomarna som individer, inte som representanter för något land eller någon kultur. Ett kontinuerligt samtal i personalgruppen kring funderingar om detta är ett av verktygen vi använder för att bevara en jämlik syn på alla ungdomar. Religiösa och kulturella normer kan vara oförenliga med exempelvis viss idrottsundervisning, vilket skolan naturligtvis tar hänsyn till utan att göra någon stor affär av det. Eleverna ska inte behöva uppleva att de är till besvär för att man behöver göra speciallösningar. När elever behöver vara lediga för att fira högtider som normalt inte finns med i den svenska almanackan löses detta enkelt genom att eleverna begär ledighet, en ledighet som när det handlar om enstaka dagar alltid beviljas. Prov eller liknande obligatorisk verksamhet schemaläggs ej på religiösa högtider. Hittills har skolan inte haft några incidenter kring detta. KÖN På Grillska gymnasium i Uppsala finns ca 68 % pojkar och 32 % flickor totalt. Vi arbetar ständigt med jämställdhetsfrågor och har under årens lopp jobbat med olika tjej- och killgrupper som behövt 8

9 skolans stöd. Det är viktigt att programmen med fler andelar flickor inte alltid får uppgifter som anknyter till traditionellt kvinnliga uppgifter, som t ex att arrangera Luciatåg. Vi arbetar för att flickor och pojkar inte schablonmässigt antas ha särskilda egenskaper på grund av deras kön. All personal ska observera och uppmärksamma språkbruk och attityder i klasserna och framförallt i klasser som har en viss jargong. Personalen ska regelbundet diskutera aspekten av klasser med övervikt av det ena könet på arbetslagsmöten och föra värdegrundsdiskussioner med eleverna kring mans- och kvinnoroller. ELEVER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Vår utgångspunkt är att ungdomar är angelägna om att smälta in och att bli accepterade, det är därför viktigt att ungdomar med funktionsnedsättning får stort inflytande över hur deras behov kan tillgodoses på bästa sätt. Ett nära samarbete med föräldrar och eventuell hälso- och sjukvård, samt upprättande av tydliga åtgärdsprogram är viktigt i arbetet för att skapa en god arbetsmiljö för elever med funktionsnedsättning. Arbetslaget som arbetar med eleven ska alltid få den information som behövs (och som eleven accepterar att de får) för att bemöta eleven på ett professionellt sätt. Skolsköterskan och specialpedagogen ansvarar för ovanstående. En stor del av studiematerialet finns i elevens bärbara dator och det har visat sig underlätta för elever som behöver tydlig struktur. Mentor ansvarar för att arbetet med att organisera elevens studier med hjälp av datorn fortgår och samtliga lärare som undervisar eleven ska för att förenkla studierna i möjligaste mån lägga upp material lättåtkomligt och enhetligt. Rektor ansvarar för att personal fortlöpande kompetensutvecklas i bemötandet av elever med funktionshinder. Specialpedagog och skolsköterskan ansvarar för kartläggning av hjälpmedel och för att hitta lämpliga hjälpmedel för varje elev som har behov av det. De funktionsnedsättningar vi framförallt stött på hittills hos elever och som påverkar deras skolsituation är främst neuropsykologiska funktionsnedsättningar som dyslexi, ADHD och koncentrationssvårigheter. De eleverna har integrerats med övriga klasskamraterna. Studier visar att elever med dessa former av funktionshinder tenderar att bli utsatta och utsätta andra för kränkningar. Vi måste därför vara extra observant på hur dessa elever mår. Vi har också haft ett par elever med nedsatt hörsel. Vi har en fysisk miljö som är anpassad efter elever med funktionshinder. SEXUELL LÄGGNING All personal ska vara uppmärksam på eventuellt kränkande språk och attityder och fortlöpande diskutera allas lika värde beträffande olika sexuell läggning i klasserna. KÖNSIDENTITET ELLER KÖNSUTTRYCK Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses enligt 1 kap. 5 i diskrimineringslagen att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. I diskrimineringslagen står att diskriminering som har samband med könsöverskridande identitet eller uttryck är förbjuden. Med det menas personer med en könsidentitet eller ett könsuttryck som hela tiden eller periodvis skiljer sig från könsnormen, exempelvis transvestiter eller intersexuella. 9

10 Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppen könsidentitet eller könsuttryck. Alla människor har könsidentitet och könsuttryck, inte bara transpersoner. Med könsidentitet eller könsuttryck menar Diskrimineringsombudsmannen en persons identitet eller uttryck i form av kläder, kroppsspråk, beteende eller annat liknande förhållande med avseende på kön. På Grillska gymnasium värdesätter vi allas lika värde oavsett könsidentitet. Att oavsett könsidentitet känna sig trygg och bekväm samt kunna vara sig själv är en självklarhet för oss. Skolan jobbar ständigt med att hitta verktyg och informationskanaler för att uppmärksamma diskriminering mot just könsidentitet eller könsuttryck. Skolan jobbar även metodiskt med att upplysa personal och elever kring ämnet könsidentitet eller könsuttryck i syfte i att skapa en förståelse gällande könsöverskridande identitet eller uttryck. ÅLDER Med ålder avses enligt 1 kap. 5 i diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd. Skyddet mot åldersdiskriminering omfattar alla, unga som gamla. Åldersnormen kan se olika ut i olika sammanhang, men generellt drabbas yngre och äldre av diskriminering på grund av ålder. Skyddet gäller alltså även i skolan. På Grillska gymnasium jobbar vi aktivt och medvetet med att förhindra åldersdiskriminering både hos personal samt elever. På Grillska gymnasiet har ålder ingen betydelse oavsett man är elever eller personal. Vi uppmuntrat ständigt med delaktighet och inflytande då skolledningens övertygelse är att kompetensen finns ute i verksamheten oavsett ålder och funktion. De som har bäst tankar och idéer ska lyftas fram oavsett födelseår. Elevrådet bjuds in 1 ggr i månaden till ledningsgruppen i syfte att ta del av våra elevers tankar och reflektioner kring frågor som anses beröra elever på ett eller annat sätt. Att förmå våra elevers röster göra sig hörda är något vi uppmuntrar både i den dagliga undervisningen samt under klassråden som sker på regelbunden basis. FÖRANKRING I VERKSAMHETEN Rektor ansvarar för att personalen går igenom likabehandlingsplanen årligen vid läsårsstart och vid läsårets slut i samband med utvärdering av läsåret. Lärarna ansvarar för att eleverna presenteras för planen när de börjar på skolan. Elevhälsan ser till att det genomförs ett antal temadagar där eleverna arbetar kring diskrimineringsgrunderna under året. Likabehandlingsplanen finns också tillgänglig på skolans intranät. Lärarna ansvarar för att föräldrarna blir informerade om planen på föräldramöten. Rektor ansvarar för att en arbetsmiljöenkät genomförs i februari, att resultatet delges och diskuteras i lärargruppen och med skyddsombuden. Lärarna ansvarar för att resultaten på klassnivå diskuteras i klasserna. Efter dessa diskussioner ansvarar rektor för att personal och elever reviderar likabehandlingsplanen. 10

11 ATT UPPTÄCKA, UTREDA OCH ÅTGÄRDA KRÄNKANDE BEHANDLING Vara lyhörd och observant Skapa en sådan relation med eleverna att de själva vågar säga till om de själva eller någon i deras närhet blir diskriminerad eller kränkt. Ta upp ämnet till diskussion i klassen och i enskilda samtal med elever. OM EN ELEV BLIR KRÄNKT AV EN ANNAN ELEV/PERSONAL 1. Det är all personals ansvar att ingripa mot alla former av kränkande behandling. Du som uppmärksammar en kränkning - Blunda inte! Visa att Du har upptäckt situationen. Tala om att Du inte accepterar handlandet. Du som känner dig kränkt ta kontakt med din mentor eller till någon annan ur skolpersonalen. Även misstanke om att kränkningar förekommer ska tas på allvar. Vid misstanke genomförs kartläggningssamtal med eleverna i klassen/gruppen. 2. Mentorer till inblandade elever informeras. (Rektor vid en kränkning från personal) 3. Respektive mentor tillsammans med annan vuxen samtalar med inblandade elever, en och en, och lyssnar till deras versioner. Samtalen ska ske snarast och i snabb följd. Minnesanteckningar ska föras av mentor. Det är viktigt att vara saklig och direkt. Man ska inte döma, inte vara anklagande och inte heller fråga varför. 4. Respektive mentor informerar, efter samråd med rektor, förälder/vårdnadshavare till både drabbad elev och den/de som utfört kränkningen om eleverna är omyndiga. 5. Ärendet tas upp för diskussion i personalgruppen. Mentor ansvarar för att ärendet dokumenteras och att åtgärdsprogram upprättas vid behov i samråd med eleven/eleverna och dennes/deras föräldrar. Åtgärderna bör som regel riktas till såväl den elev som blivit utsatt som till den/de som utövat kränkningen. 6. Den kränkte måste kunna lita på att få stöd från de vuxna i skolan. Stödsamtal ska erbjudas av elevvårdspersonal. Även mobbaren ska erbjudas stöd för att hitta en ny positiv roll. 7. Åtgärdsprogrammet följs upp av respektive mentor. 8. När alla andra vägar är prövade kallar rektor i samråd med mentor till möte. 9. Rektor är ytterst ansvarig för elevvårdsarbetet och anmäler vid allvarliga fall av kränkande behandling till Arbetsmiljöverket. Rektor beslutar också om eventuell polisanmälan. 11

12 OM PERSONAL BLIR KRÄNKT Blir någon i personalen på skolan kränkt av en elev tas detta upp med elev och elevens vårdnadshavare av den kränkte eller mentor. Rektor informeras, utreder, vidtar åtgärder och dokumenterar. Om en förälder/vårdnadshavare kränker någon i personalen, informeras rektor, som har ansvar för åtgärder. Om någon i personalen blir kränkt av en annan vuxen ska samtal hållas i följande steg: 1. i första steget tas kränkningen upp med personen ifråga eller om det behövs med någon ur skolledningen. 2. i steg två ber den vuxne en arbetslagledare inom eller utanför arbetslaget om hjälp att utreda saken. 3. i steg tre håller rektor samtal med de inblandade personerna Skyddsombud finns att tillgå vid behov. Rektor är ytterst ansvarig för elevvård och arbetsmiljöfrågor och anmäler allvarliga fall av kränkande behandling till Arbetsmiljöverket samt till huvudmannen. ÅRSHJUL, UPPFÖLJNING & UTVÄRDERING Varje läsår utvärderar personalen tillsammans med elevrepresentanter arbetet mot kränkande behandling. Såväl det allmänna förebyggande arbetet som särskilda fall utvärderas. Vid behov revideras handlingsplanen. Arbetet med att hålla handlingsplanen levande kan sammanfattas på följande sätt: Aktivitet Följa upp och utvärdera årligen (Q3, sep) Följa upp och utvärdera Grillska gymnasiets elevenkät (mars- april) Följa upp och utvärdera NMI, Nöjd Medarbetar Index (personal) Återkoppling av enkäten till elevskyddsombud (sep) Ansvarig Rektor Rektor Rektor Rektor 12

13 Återkoppling av enkäten till eleverna (april- maj) Introduktion av planen till ny personal (aug- sept) Introduktion av planen till elever och föräldrar (aug- sept) Plan för kompetensutveckling i förebyggande och åtgärdande Arbete (aug- sept) Mentorerna Bitr. Rektor Mentorer Rektor 13

14 REDOVISNING AV 2012/2013 ÅRS ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Likabehandlingsplanen och skolans ordningsregler har kontinuerligt jobbats med bland både personal och elever, under föregående läsår. Detta omfattar både genomgång och revidering av planen. Elevhälsan jobbade under året med att förstärka likabehandlingsarbetet inom både elev- och personalgruppen. Tid avsattes bland personal och elever dels för att diskutera och förstå planens innehåll och dels för att revidera och utveckla innehållet. Den årliga elevnöjdhetsenkäten genomfördes som planerat i april månad med högt resultat för skolan. Bl.a. på följande frågor på en skala mellan 1-5, där 1 är lägst/sämst och 5 högst/bäst. 1. Jag känner mig trygg på skolan 4,71 2. De vuxna på skolan tar ansvar för att alla ska bli behandlade med respekt, 4,54 3. Jag trivs i min skola 4,51 Skolan stötte aktivt elevföreningar på skolan som en del av det förebyggande arbetet. Musikföreningen, elevrådet, SKOL- IF, matrådet, LAN- gruppen, Teknik- föreningen för att nämna några föreningar som aktivt stöttades av personalen på skolan. Efter den årliga riksinventeringen på skolan monterades det upp insyns- speglar i de tre utrymmena i skolans lokaler som bedömdes vara undanskymda. Vi monterade även ytterligare handstöd i trappan mellan vån 2 och vån 3 i skolan. Den årliga hälsoveckan för åk 1 elever genomfördes med stor uppskattning bland eleverna. Under veckan fick eleverna bl.a. serverat frukost varje morgon, lyssna till Olle Waller (Känd från programmet Fråga Olle) kring temat sex och samlevnad, träffa representanter från RFSL och samtala om droger och alkohol. Genomförande av skolövergripande aktiviteter för att stärka banden mellan varandra på skolan. Kortfilmsfestivalen, IT- LAN under en hel helg på skolan och en introduktionsvecka för alla åk 1 elever i samband med deras läsårsstart. Besök av fredens hus, röda korset och Sharafs hjältinnor på skolan för att belysa både genus-, diskriminerings- och jämställdhetsfrågor. PLANERING INFÖR 2013/2014 DET FRÄMJANDE ARBETET Syftar till att skapa en trygg skolmiljö och förstärka respekten för allas lika värde, omfattar de sju diskrimeringsgrunderna och riktas mot alla och bedrivs kontinuerligt och utan förekommen anledning. EXEMPEL 14

15 Elever får återkommande, med stöd av personal, hålla i aktiviteter för att skapa en god atmosfär, t.ex. elevkafé eller trivselaktiviteter i klassen. Pojkar och flickor ges lika stort inflytande och utrymme i verksamheten. Under läsåret 2013/2014 planeras följande främjande arbete Initiera HBTQ- certifiering för all personal All personal (ny som gammal) ska få en fullständig genomgång av likabehandlingsplanen och ökad kunskap om de sju diskrimineringsgrunderna. Eleverna skall regelbundet diskutera likabehandlingsplanen under mentorstiden Elevhälsan skall starta en mysklubb för elever som behöver inkluderas i skolans sociala verksamhet. Förutom ett regelbundet arbete med klassen kring trivsel så genomför mentorerna minst 1 trivselaktivitet/mentorsaktivtet med klassen på extern plats, dvs. utanför skolan. Elevhälsan besöker i ett proaktivt syfte samtliga klasser för att utföra värderingsövningar under läsåret och bl.a. lyfta klasstämningen. Likaså besöker elevhälsan mentorspassen regelbundet för att få ytterligare god kontakt med klasserna. Strategisk placering av skolpersonalen i syfte att sprida på vuxennärvaron i byggnaden. Bibehålla våra höga trygghet och trivselvärden enligt elevnöjdhetsenkäten PLANERING INFÖR 2013/2014 DET FÖREBYGGANDE ARBETET Syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling, och omfattar sådant som i en kartläggning av verksamheten identifierats som risker. EXEMPEL Utifrån identifierade behov: Ha rastvakter som har uppsikt över platser som eleverna upplever som otrygga. Se till att miljön i förskolan är överblickbar och underlättar kontakten mellan barn och personal. Analysera kartläggningar av barnen och elevernas trygghet och planera insatser tillsammans med dem. Ta fram ordningsregler tillsammans med eleverna Under läsåret 2013/2014 planeras följande Förebyggande arbete (Se även årshjulet ovan) Arbeta för att lyfta både näthat och kränkningar på sociala medier för våra elever Tillsammans med elevhälsopersonal och elevrepresentanter genomföra en årlig, i juni månad, riksinventering av skolans lokaler. Bemanna elevcafeterian på fler tider för att ge eleverna en naturlig samlingsplats med vuxennärvaro. 15

16 Ordningsregler skall lyftas i samtliga klasser för deras insyn och förståelse för vad som gäller på skolan. Anordna en hälsovecka för åk 1 elever med fokus på frågor ur likabehandlingsplanen. Fler inköp av brädspel för att aktivera eleverna positivt. Sammanhållna raster och scheman för att fler elever skall känna varandra och på så sätt bidra till skolandan och skolgemenskapen. Introduktionsvecka med alla nya åk 1 elever för att snabbt känna sig som en del av skolan och med ett snabbt välkomnande. Strategisk placering av skolpersonalen i syfte att sprida på vuxennärvaron i byggnaden. 16

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekonomiprogrammet 2014-09-01 2015-08-10 Innehåll Syfte och innehåll... 2 Definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.... 2 Analys

Läs mer

Realgymnasiet Linköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola

Realgymnasiet Linköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Realgymnasiet Linköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4

Läs mer

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagarns ändamål och tillämpningsområde... 1 Diskrimineringslag

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-10 Reviderad: 2014-11-13 Om jag säger

Läs mer

Årlig Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011

Årlig Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011 Årlig Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011 Upprättad: 2006-09-15 Omskrivning: 2011-07-31 Gäller till: 2012-07-31 Fastställd av: Rektor Personal Elever Föräldrar 1 Angår det dig kanske

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-01 Gäller till: 2014-10-01 Om jag

Läs mer

Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan

Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Läsåret 2014 1 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som vårdnadshavare 3 1. Vision 3 2. Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Sulviks skola 2014/15. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trygghet, ansvar och respekt på. Sulviks skola 2014/15. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Trygghet, ansvar och respekt på Sulviks skola 2014/15 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Bakgrund...3 Årlig plan...4 Skolans vision...4 Definitioner av begrepp...5

Läs mer

Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013-09-04 diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Gaddenskolan Läsåret 2013/2014 Skräddaregårdsvägen 21, 517 37 BOLLEBYGD, Tel. 033 202640 Fax. 033-202647 www.gadden.se Epost: rektor@gadden.se

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan Brynäs-Nynäs skolenhet Gävle Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan 2 Innehållsförteckning Vår vision sid 3 Våra styrdokument sid 4 Definition

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014/2015. Soldatängens förskola

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014/2015. Soldatängens förskola LIKABEHANDLINGSPLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014/2015 Soldatängens förskola Innehållsförteckning 1. Vision 2. Grunduppgifter 3. Utvärdering 4. Främjande arbete 5. Kartläggning och analys

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Upprättad: Augusti 2014 Gäller till: Augusti 2015

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012

Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012 Barn- och utbildningsförvaltningen Österleds rektorsområde Vretskolan DATUM 21 juni 2011 SIDA 1 (27) Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012 Vretskolan Österleds rektorsområde Innehåll A. ÖVERGRIPANDE

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/14

Likabehandlingsplan 2013/14 Likabehandlingsplan 2013/14 Jernvallsskolan 4-9 Sandvikens kommun 1 Inledning Det här är en plan som har till syfte att främja likabehandling. Planen tydliggör skolans vision, mål och ansvar när det gäller

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR. Skolenhet Mjölner. Läsåret 2014/15

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR. Skolenhet Mjölner. Läsåret 2014/15 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR Skolenhet Mjölner Läsåret 2014/15 Innehållsförteckning Bakgrund 3 1 Mål. 4 2 Handlingsplan.. 4 2.1 Ansvar. 4 2.2 Förebyggande arbete 5 2.3 När något inträffar som strider mot lagen.

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013/2014 DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING MED LIKABEHANDLINGSPLAN. Estet och Hantverk

HANDLINGSPLAN 2013/2014 DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING MED LIKABEHANDLINGSPLAN. Estet och Hantverk Barn- och utbildningsförvaltningen HANDLINGSPLAN 2013/2014 DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING MED LIKABEHANDLINGSPLAN Estet och Hantverk Johanna Kamph 1 Inledning Beskrivning av Estet och Hantverk Enheten

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Skolområde Gy/Vux WENDESGYMNASIET. VVS- och fastighetsprogrammet

Skolområde Gy/Vux WENDESGYMNASIET. VVS- och fastighetsprogrammet 11111111111 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gy/Vux WENDESGYMNASIET VVS- och fastighetsprogrammet Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att en

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa Täby 20150603 Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Med särskild hänsyn till barnets bästa I skollagens 1 kap. 10 står det att i all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara

Läs mer