Plan mot kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot kränkande behandling"

Transkript

1 Senast reviderad rektor, bitr. rektor, elevhälsan, personal, klasser och elevrådet Plan mot kränkande behandling Och åtgärdsplan mot alla former av kränkande behandling Grillska gymnasium i Uppsala

2 Innehållsförteckning VAD SÄGER STYRDOKUMENTEN?... 3 DEFINITIONER... 4 DISKRIMINERING... 4 KRÄNKANDE BEHANDLING... 4 MOBBNING... 5 PERSONAL... 5 KARTLÄGGNING AV VERKSAMHETEN... 5 ÖVERGRIPANDE MÅL... 6 ÅTGÄRDER UTIFRÅN KARTLÄGGNING FÖR ATT FÖREBYGGA KRÄNKANDE BEHANDLING... 6 DE OLIKA DISKREMINERINGSGRUNDERNA OCH ÅTGÄRDER FÖR ATT MOTVERKA DISKRIMINERING ETNICITET OCH RELIGION... 8 KÖN... 8 ELEVER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING... 9 SEXUELL LÄGGNING... 9 KÖNSIDENTITET ELLER KÖNSUTTRYCK... 9 ÅLDER FÖRANKRING I VERKSAMHETEN ATT UPPTÄCKA, UTREDA OCH ÅTGÄRDA KRÄNKANDE BEHANDLING OM EN ELEV BLIR KRÄNKT AV EN ANNAN ELEV/PERSONAL OM PERSONAL BLIR KRÄNKT ÅRSHJUL, UPPFÖLJNING & UTVÄRDERING REDOVISNING AV 2012/2013 ÅRS ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE BEHANDLING PLANERING INFÖR 2013/2014 DET FRÄMJANDE ARBETET PLANERING INFÖR 2013/2014 DET FÖREBYGGANDE ARBETET

3 Att alla skall kunna känna sig trygga är ett av Grillska gymnasiets viktigaste mål. Skolans ledning och personal tar avstånd från alla former av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Vår likabehandlingsplan innehåller riktlinjerna för det löpande arbetet under läsåret för att uppnå detta mål, för att förebygga och förhindra diskriminering och kränkande behandling samt åtgärder att använda sig av för att utreda och åtgärda fall av kränkande behandling. I arbetet med att utarbeta planen har Rektor, Bitr. rektor, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, kurator, personal och elever medverkat. VAD SÄGER STYRDOKUMENTEN? Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. (Skollagen 1 kap 5 ). Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. (Gymnasieskolans läroplan 2011, Avsnitt 1 Skolans värdegrund och uppgifter) Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen, i arbetet med eleverna verka för solidaritet med eftersatta grupper både i och utanför vårt land, aktivt främja likabehandling av individer och grupper, uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgärder för att motverka, förebygga och förhindra alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, och visa respekt för den enskilda eleven och ha ett demokratiskt förhållningssätt. (Gymnasieskolans läroplan 2011, Avsnitt 2, Övergripande ansvar och riktlinjer) Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. (Gymnasieskolans läroplan 2011) 3

4 Lagen 2008:567 (Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever) har som ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. I och med denna lag införs förbud mot direkt och indirekt diskriminering, att diskriminera, trakasserier och annan kränkande behandling av elever i svenska skolor (Diskrimineringslagen 1 kap- 4 ). Skollagen påvisar även enligt (6 kap 11 ) förbud mot repressalier på grund av att barnet eller eleven medverkat i en utredning. I skollagen (6 kap. 8 ) anges det även att det är huvudmannens ansvar att se till att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Huvudmannen har skyldighet att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling (7 ). Skyldigheten gäller även att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier och annan kränkande behandling(10 ). Ovanstående utdrag ur skollag och läroplan, tillsammans med Grillska gymnasiums egen värdegrund för arbetet i skolan, visar på vikten att på alla sätt motverka kränkande behandling av elever i skolan. DEFINITIONER DISKRIMINERING Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av individer eller grupper av individer utifrån olika grunder. De sju diskrimineringsgrunderna är kön, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, könsidentitet eller könsuttryck samt ålder KRÄNKANDE BEHANDLING Kränkande behandling kan finnas i form av diskriminering, trakasserier, och kränkande behandling som inte har samband med diskrimineringsgrunderna, s.k. annan kränkande behandling. Begreppet kan inte eller ska inte tolkas för snävt. Kränkande behandling är, som vi ser det, t.ex. diskriminering, trakasserier, beteenden eller andra yttringar, såsom utfrysning, osynliggörande och tillmälen, som kan uppfattas som kränkande av den enskilde. I myndigheten för skolutvecklings skrift Olikas lika värde står Det är inte handlingen i sig som kan definieras som kränkande utan om en handling upplevs som kränkande av den som utsätts. Trakasserier och annan kränkande behandling kan ta sig uttryck i nedsättande tillmälen, nedsvärtning, förtal och ryktesspridning, förlöjligande eller förnedrande uppförande som t ex negativa kommentarer om utseende och beteende. Det kan också handla om att frysa ut, hota eller sprida text och bilder som kan upplevas som kränkande. Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Kränkningarna kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. En kränkning kan äga rum en gång eller vara systematisk och återkommande och äga rum I alla 4

5 miljöer. Kränkningarna kan vara synliga och handfasta likväl som dolda och subtila. Kränkningarna kan vara fysiska, verbala, psykosociala och text- och bildburna. De kan utföras inte bara under den tid och plats där verksamheten äger rum utan också via t ex dator och telefon. MOBBNING En person är mobbad när han eller hon upprepade gånger och under viss tid, blir utsatt för negativa handlingar, såsom fysiskt eller psykiskt våld från en eller flera individer. (enl. mobbingforskaren Dan Olweus) PERSONAL Personal är samtliga anställda som jobbar i verksamheten på Grillska gymnasiet. KARTLÄGGNING AV VERKSAMHETEN Syftet med en kartläggning är att identifiera risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i verksamheten. De problem- och riskområden som identifieras ligger till grund för planeringen av de åtgärder som ska genomföras för att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Kartläggningen bör inte bara omfatta förekomsten av trakasserier och kränkande behandling utan även en översyn av den egna organisationen på såväl individ-, grupp- och verksamhetsnivå. Verksamheten kan genom sin organisation, regler, gruppindelningar, schemaläggningar och andra inslag oavsiktligt medverka till att diskriminering uppstår. Rutiner och regler behöver därför ses över för att minimera risken för att det uppstår strukturer som bidrar till diskriminering. Kartläggningen ska omfatta diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och sexuell läggning. DO rekommenderar att ni beaktar även diskrimineringsgrunderna könsidentitet eller könsuttryck samt ålder vid kartläggningen. Olika diskrimineringsgrunder stärker ofta varandra. Kartläggningen kan till exempel omfatta platser, situationer och särskilda delar av verksamheten där barn och elever känner sig otrygga. Kartläggningen kan också omfatta attityder kopplade till diskrimineringsgrunderna som exempelvis rasism, islamofobi och homofobi. För att kartlägga hur situationen är på vår skola genomför vi årligen en nationell anonym enkät som samtliga Grillska gymnasium genomför, den s.k. Elevenkäten. Där lyfts bland annat frågor om trygghet, mobbning och kränkande behandling. Alla årskurser deltar i enkäten. Utöver enkäten diskuteras även eventuella uppkomna situationer mellan lärarna i arbetslaget. Vid läsårskifte görs ytterligare en avstämning och i samband med att likabehandlingsplanen årligen revideras lyfts också eventuella utvecklingsområden fram. 5

6 Mentorssamtal/Utvecklingssamtal, elevhälsosamtal och andra enskilda samtal är självklart även de ett forum att uppmärksamma eventuella utvecklingsområden. Vi strävar ständiga mot att skapa en skolmiljö som känns trygg för samtliga inom vår verksamhet. I vår årliga elevenkät är högsta värde 6 och våra frågor om trygghet på skolan genererade lå 0910: 4,86, för lå 1011: 5,11 och för lå 1112: 5,36. Kartläggning avseende de sju diskrimineringsgrunderna återkommer längre fram i planen. ÖVERGRIPANDE MÅL Alla på skolan ska känna att de blir sedda. Alla på skolan ska kunna känna sig trygga och respekterade av varandra. Vår målsättning är att alla ska våga och tillåtas vara sig själva oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder samt könsidentitet. Alla på Grillska gymnasiet i Uppsala ska verka för en känsla av samhörighet där elever och personal har inflytande och är delaktiga. Ingen elev eller vuxen ska utsättas för någon form av diskriminering eller kränkande behandling, dvs. vi arbetar både förebyggande samt agerar vid kränkningar och mobbning. Alla elever, föräldrar och personal ska känna till och vara väl förtrogna med handlingsplanen. Under läsåret ska vi finna nya former för det där vi planerar temadagar kring diskrimineringsgrunderna och likabehandlingsplanen där diskussion och fördjupning har en självklar plats. Alla på skolan, ska vara involverade i och medvetna om det förebyggande arbetet för att motverka alla former av kränkande behandling. Alla som har kännedom om kränkningar är skyldiga att meddela detta till skolans personal eller rektor. All personal och elever ska känna till skolans rutiner gällande utredning av misstänkt diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Alla vet vart de ska vända sig och hur de kan få hjälp. Alla vuxna ska lägga särskild vikt vid att främja ett språkbruk som inte är kränkande. Alla vuxna ska lägga särskild vikt vid att motverka kränkningar av det motsatta könet. Skolans arbete för att motverka alla former av kränkande behandling ska utvärderas kontinuerligt och handlingsplanen revideras varje år. ÅTGÄRDER UTIFRÅN KARTLÄGGNING FÖR ATT FÖREBYGGA KRÄNKANDE BEHANDLING Målsättningen är att ge eleverna en trygg vistelse på skolan. Det förebyggande arbetet innebär att: 6

7 All personal verkar för att skapa ett nära samarbete mellan elever och lärare. Elevhälsan, bestående av rektor, bitr. rektor, specialpedagog, SYV, skolsköterska och kurator, har ett övergripande ansvar för elevernas välbefinnande och driver frågor av denna karaktär. Lokalerna är utformade för att främja en trygg miljö med glasade ytor där elever och lärare synliga under skoldagen. Lärarna strävar ständigt efter att arbeta ämnesöverskridande och i arbetslag med elevgruppen i fokus i syfte att synliggöra eleven. Det elevvårdande arbetet är prioriterat med ett väl utvecklat samarbete med Elevhälsan. Skolsköterskan genomför årligen hälsosamtal med samtliga elever i årskurs 1. Samtliga elever samt personal genomför arbetsmiljöenkäten årligen. Rektor ansvarar för att enkät- resultaten utvärderas i personalgruppen, i klasserna samt med elevskyddsombuden. Varje elev har en mentor som har ett samordnande ansvar för elevens skolsituation. Mentorns ansvar finns dokumenterat och hittas på vårt intranät (teachersarea). Mentor, undervisande lärare och övrig personal anmäler till Elevhälsan när de märker att eleven har studiesvårigheter, hög frånvaro eller ser andra varningssignaler detta görs via anmälan av elev som riskerar att inte nå målen, enligt skollagen 3 kap 8 och lämnas till elevhälsans personal. Mentorsrollen utvärderas vid medarbetarsamtal samt resultatsamtal med rektor eller bitr. rektor årligen under höst samt vår. Yttre och inre miljö (inre miljö ex. ordningsfrågor, kränkningar, språkbruk mm) tas regelbundet upp under lektionstid och klassråd genomföras regelbundet. Klassråden ska genomföras så att eleverna känner att de har gemensamt ansvar för tryggheten och studieron i klassen och att de är delaktiga och har inflytande över sin skolmiljö. För att underlätta klassrådsarbetet finns mall för dagordning som finns att hitta på intranätet teachersarea. Mentor ansvarar för att klassråd genomförs. Mentor ansvarar för att sociala aktiviteter som främjar samarbetsklimatet i klassen genomförs minst en gång per termin. Rektor ansvarar för att projekt/teman där samarbete mellan elever över klass- gränserna genomförs ett par gånger per läsår för att öka sammanhållningen och respekten mellan elever på olika program. Skolan uppmuntrar nya grupper av olika karaktär i syfte att lära känna varandra. Rektor ansvarar för att elevråd och elevskyddsombud deltar i ett kontinuerligt samarbete med arbetslagen och skolans ledning för att främja god skolmiljö. * Rektorer deltar på samtliga elevrådsmöten för att både fånga upp frågor och funderingar och delge eleverna om vad som sker på skolan. 7

8 Rektor ansvarar för att skolans personal får kompetensutveckling inom området för likabehandling och kränkande behandling samt att ny personal introduceras till handlingsplanen. Mentor ansvarar för att mentorssamtal hålls med eleverna minst 2 ggr per läsår där fokus läggs på elevens studiesituation ur ett helhetsperspektiv. Mentor ansvarar för att aktuell version av likabehandlingsplanen finns uppsatt i alla klassrum. Medarbetarsamtal mellan skolledare och anställd hålls minst 1 ggr per läsår Mentor ansvarar för att eleverna i alla årskurser årligen går igenom planen. Frågorna bör, enligt elevrådet, hållas levande genom att hela tiden framhålla vad den enskilda eleven kan göra för att förebygga kränkande behandling. Att diskutera vad kränkande behandling egentligen är och innebär för den enskilde får inte tappas bort. DE OLIKA DISKREMINERINGSGRUNDERNA OCH ÅTGÄRDER FÖR ATT MOTVERKA DISKRIMINERING. Förutom det allmänna förebyggande arbetet ovan som syftar till en trygg miljö på skolan har vi följande målsättningar under läsåret för att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, könsidentitet och könsuttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder samt könsidentitet ETNICITET OCH RELIGION Grillska gymnasium i Uppsala har för närvarande en mångkulturell och mänskligare skola där ca 12% av eleverna har så kallad utländsk bakgrund. Detta kan innebära att det finns risk för diskriminering eller kränkande behandling som kan ses ha sin orsak i etnicitet. Vi tar i vårt arbete hänsyn till kulturella och etniska skillnader och uppmuntrar till kulturmöten gällande exempelvis kläder och språk. Vi tillåter inga rasistiska symboler, ord eller rasistiska handlingar. Det är viktigt att personalen bemöter ungdomarna som individer, inte som representanter för något land eller någon kultur. Ett kontinuerligt samtal i personalgruppen kring funderingar om detta är ett av verktygen vi använder för att bevara en jämlik syn på alla ungdomar. Religiösa och kulturella normer kan vara oförenliga med exempelvis viss idrottsundervisning, vilket skolan naturligtvis tar hänsyn till utan att göra någon stor affär av det. Eleverna ska inte behöva uppleva att de är till besvär för att man behöver göra speciallösningar. När elever behöver vara lediga för att fira högtider som normalt inte finns med i den svenska almanackan löses detta enkelt genom att eleverna begär ledighet, en ledighet som när det handlar om enstaka dagar alltid beviljas. Prov eller liknande obligatorisk verksamhet schemaläggs ej på religiösa högtider. Hittills har skolan inte haft några incidenter kring detta. KÖN På Grillska gymnasium i Uppsala finns ca 68 % pojkar och 32 % flickor totalt. Vi arbetar ständigt med jämställdhetsfrågor och har under årens lopp jobbat med olika tjej- och killgrupper som behövt 8

9 skolans stöd. Det är viktigt att programmen med fler andelar flickor inte alltid får uppgifter som anknyter till traditionellt kvinnliga uppgifter, som t ex att arrangera Luciatåg. Vi arbetar för att flickor och pojkar inte schablonmässigt antas ha särskilda egenskaper på grund av deras kön. All personal ska observera och uppmärksamma språkbruk och attityder i klasserna och framförallt i klasser som har en viss jargong. Personalen ska regelbundet diskutera aspekten av klasser med övervikt av det ena könet på arbetslagsmöten och föra värdegrundsdiskussioner med eleverna kring mans- och kvinnoroller. ELEVER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Vår utgångspunkt är att ungdomar är angelägna om att smälta in och att bli accepterade, det är därför viktigt att ungdomar med funktionsnedsättning får stort inflytande över hur deras behov kan tillgodoses på bästa sätt. Ett nära samarbete med föräldrar och eventuell hälso- och sjukvård, samt upprättande av tydliga åtgärdsprogram är viktigt i arbetet för att skapa en god arbetsmiljö för elever med funktionsnedsättning. Arbetslaget som arbetar med eleven ska alltid få den information som behövs (och som eleven accepterar att de får) för att bemöta eleven på ett professionellt sätt. Skolsköterskan och specialpedagogen ansvarar för ovanstående. En stor del av studiematerialet finns i elevens bärbara dator och det har visat sig underlätta för elever som behöver tydlig struktur. Mentor ansvarar för att arbetet med att organisera elevens studier med hjälp av datorn fortgår och samtliga lärare som undervisar eleven ska för att förenkla studierna i möjligaste mån lägga upp material lättåtkomligt och enhetligt. Rektor ansvarar för att personal fortlöpande kompetensutvecklas i bemötandet av elever med funktionshinder. Specialpedagog och skolsköterskan ansvarar för kartläggning av hjälpmedel och för att hitta lämpliga hjälpmedel för varje elev som har behov av det. De funktionsnedsättningar vi framförallt stött på hittills hos elever och som påverkar deras skolsituation är främst neuropsykologiska funktionsnedsättningar som dyslexi, ADHD och koncentrationssvårigheter. De eleverna har integrerats med övriga klasskamraterna. Studier visar att elever med dessa former av funktionshinder tenderar att bli utsatta och utsätta andra för kränkningar. Vi måste därför vara extra observant på hur dessa elever mår. Vi har också haft ett par elever med nedsatt hörsel. Vi har en fysisk miljö som är anpassad efter elever med funktionshinder. SEXUELL LÄGGNING All personal ska vara uppmärksam på eventuellt kränkande språk och attityder och fortlöpande diskutera allas lika värde beträffande olika sexuell läggning i klasserna. KÖNSIDENTITET ELLER KÖNSUTTRYCK Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses enligt 1 kap. 5 i diskrimineringslagen att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. I diskrimineringslagen står att diskriminering som har samband med könsöverskridande identitet eller uttryck är förbjuden. Med det menas personer med en könsidentitet eller ett könsuttryck som hela tiden eller periodvis skiljer sig från könsnormen, exempelvis transvestiter eller intersexuella. 9

10 Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppen könsidentitet eller könsuttryck. Alla människor har könsidentitet och könsuttryck, inte bara transpersoner. Med könsidentitet eller könsuttryck menar Diskrimineringsombudsmannen en persons identitet eller uttryck i form av kläder, kroppsspråk, beteende eller annat liknande förhållande med avseende på kön. På Grillska gymnasium värdesätter vi allas lika värde oavsett könsidentitet. Att oavsett könsidentitet känna sig trygg och bekväm samt kunna vara sig själv är en självklarhet för oss. Skolan jobbar ständigt med att hitta verktyg och informationskanaler för att uppmärksamma diskriminering mot just könsidentitet eller könsuttryck. Skolan jobbar även metodiskt med att upplysa personal och elever kring ämnet könsidentitet eller könsuttryck i syfte i att skapa en förståelse gällande könsöverskridande identitet eller uttryck. ÅLDER Med ålder avses enligt 1 kap. 5 i diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd. Skyddet mot åldersdiskriminering omfattar alla, unga som gamla. Åldersnormen kan se olika ut i olika sammanhang, men generellt drabbas yngre och äldre av diskriminering på grund av ålder. Skyddet gäller alltså även i skolan. På Grillska gymnasium jobbar vi aktivt och medvetet med att förhindra åldersdiskriminering både hos personal samt elever. På Grillska gymnasiet har ålder ingen betydelse oavsett man är elever eller personal. Vi uppmuntrat ständigt med delaktighet och inflytande då skolledningens övertygelse är att kompetensen finns ute i verksamheten oavsett ålder och funktion. De som har bäst tankar och idéer ska lyftas fram oavsett födelseår. Elevrådet bjuds in 1 ggr i månaden till ledningsgruppen i syfte att ta del av våra elevers tankar och reflektioner kring frågor som anses beröra elever på ett eller annat sätt. Att förmå våra elevers röster göra sig hörda är något vi uppmuntrar både i den dagliga undervisningen samt under klassråden som sker på regelbunden basis. FÖRANKRING I VERKSAMHETEN Rektor ansvarar för att personalen går igenom likabehandlingsplanen årligen vid läsårsstart och vid läsårets slut i samband med utvärdering av läsåret. Lärarna ansvarar för att eleverna presenteras för planen när de börjar på skolan. Elevhälsan ser till att det genomförs ett antal temadagar där eleverna arbetar kring diskrimineringsgrunderna under året. Likabehandlingsplanen finns också tillgänglig på skolans intranät. Lärarna ansvarar för att föräldrarna blir informerade om planen på föräldramöten. Rektor ansvarar för att en arbetsmiljöenkät genomförs i februari, att resultatet delges och diskuteras i lärargruppen och med skyddsombuden. Lärarna ansvarar för att resultaten på klassnivå diskuteras i klasserna. Efter dessa diskussioner ansvarar rektor för att personal och elever reviderar likabehandlingsplanen. 10

11 ATT UPPTÄCKA, UTREDA OCH ÅTGÄRDA KRÄNKANDE BEHANDLING Vara lyhörd och observant Skapa en sådan relation med eleverna att de själva vågar säga till om de själva eller någon i deras närhet blir diskriminerad eller kränkt. Ta upp ämnet till diskussion i klassen och i enskilda samtal med elever. OM EN ELEV BLIR KRÄNKT AV EN ANNAN ELEV/PERSONAL 1. Det är all personals ansvar att ingripa mot alla former av kränkande behandling. Du som uppmärksammar en kränkning - Blunda inte! Visa att Du har upptäckt situationen. Tala om att Du inte accepterar handlandet. Du som känner dig kränkt ta kontakt med din mentor eller till någon annan ur skolpersonalen. Även misstanke om att kränkningar förekommer ska tas på allvar. Vid misstanke genomförs kartläggningssamtal med eleverna i klassen/gruppen. 2. Mentorer till inblandade elever informeras. (Rektor vid en kränkning från personal) 3. Respektive mentor tillsammans med annan vuxen samtalar med inblandade elever, en och en, och lyssnar till deras versioner. Samtalen ska ske snarast och i snabb följd. Minnesanteckningar ska föras av mentor. Det är viktigt att vara saklig och direkt. Man ska inte döma, inte vara anklagande och inte heller fråga varför. 4. Respektive mentor informerar, efter samråd med rektor, förälder/vårdnadshavare till både drabbad elev och den/de som utfört kränkningen om eleverna är omyndiga. 5. Ärendet tas upp för diskussion i personalgruppen. Mentor ansvarar för att ärendet dokumenteras och att åtgärdsprogram upprättas vid behov i samråd med eleven/eleverna och dennes/deras föräldrar. Åtgärderna bör som regel riktas till såväl den elev som blivit utsatt som till den/de som utövat kränkningen. 6. Den kränkte måste kunna lita på att få stöd från de vuxna i skolan. Stödsamtal ska erbjudas av elevvårdspersonal. Även mobbaren ska erbjudas stöd för att hitta en ny positiv roll. 7. Åtgärdsprogrammet följs upp av respektive mentor. 8. När alla andra vägar är prövade kallar rektor i samråd med mentor till möte. 9. Rektor är ytterst ansvarig för elevvårdsarbetet och anmäler vid allvarliga fall av kränkande behandling till Arbetsmiljöverket. Rektor beslutar också om eventuell polisanmälan. 11

12 OM PERSONAL BLIR KRÄNKT Blir någon i personalen på skolan kränkt av en elev tas detta upp med elev och elevens vårdnadshavare av den kränkte eller mentor. Rektor informeras, utreder, vidtar åtgärder och dokumenterar. Om en förälder/vårdnadshavare kränker någon i personalen, informeras rektor, som har ansvar för åtgärder. Om någon i personalen blir kränkt av en annan vuxen ska samtal hållas i följande steg: 1. i första steget tas kränkningen upp med personen ifråga eller om det behövs med någon ur skolledningen. 2. i steg två ber den vuxne en arbetslagledare inom eller utanför arbetslaget om hjälp att utreda saken. 3. i steg tre håller rektor samtal med de inblandade personerna Skyddsombud finns att tillgå vid behov. Rektor är ytterst ansvarig för elevvård och arbetsmiljöfrågor och anmäler allvarliga fall av kränkande behandling till Arbetsmiljöverket samt till huvudmannen. ÅRSHJUL, UPPFÖLJNING & UTVÄRDERING Varje läsår utvärderar personalen tillsammans med elevrepresentanter arbetet mot kränkande behandling. Såväl det allmänna förebyggande arbetet som särskilda fall utvärderas. Vid behov revideras handlingsplanen. Arbetet med att hålla handlingsplanen levande kan sammanfattas på följande sätt: Aktivitet Följa upp och utvärdera årligen (Q3, sep) Följa upp och utvärdera Grillska gymnasiets elevenkät (mars- april) Följa upp och utvärdera NMI, Nöjd Medarbetar Index (personal) Återkoppling av enkäten till elevskyddsombud (sep) Ansvarig Rektor Rektor Rektor Rektor 12

13 Återkoppling av enkäten till eleverna (april- maj) Introduktion av planen till ny personal (aug- sept) Introduktion av planen till elever och föräldrar (aug- sept) Plan för kompetensutveckling i förebyggande och åtgärdande Arbete (aug- sept) Mentorerna Bitr. Rektor Mentorer Rektor 13

14 REDOVISNING AV 2012/2013 ÅRS ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Likabehandlingsplanen och skolans ordningsregler har kontinuerligt jobbats med bland både personal och elever, under föregående läsår. Detta omfattar både genomgång och revidering av planen. Elevhälsan jobbade under året med att förstärka likabehandlingsarbetet inom både elev- och personalgruppen. Tid avsattes bland personal och elever dels för att diskutera och förstå planens innehåll och dels för att revidera och utveckla innehållet. Den årliga elevnöjdhetsenkäten genomfördes som planerat i april månad med högt resultat för skolan. Bl.a. på följande frågor på en skala mellan 1-5, där 1 är lägst/sämst och 5 högst/bäst. 1. Jag känner mig trygg på skolan 4,71 2. De vuxna på skolan tar ansvar för att alla ska bli behandlade med respekt, 4,54 3. Jag trivs i min skola 4,51 Skolan stötte aktivt elevföreningar på skolan som en del av det förebyggande arbetet. Musikföreningen, elevrådet, SKOL- IF, matrådet, LAN- gruppen, Teknik- föreningen för att nämna några föreningar som aktivt stöttades av personalen på skolan. Efter den årliga riksinventeringen på skolan monterades det upp insyns- speglar i de tre utrymmena i skolans lokaler som bedömdes vara undanskymda. Vi monterade även ytterligare handstöd i trappan mellan vån 2 och vån 3 i skolan. Den årliga hälsoveckan för åk 1 elever genomfördes med stor uppskattning bland eleverna. Under veckan fick eleverna bl.a. serverat frukost varje morgon, lyssna till Olle Waller (Känd från programmet Fråga Olle) kring temat sex och samlevnad, träffa representanter från RFSL och samtala om droger och alkohol. Genomförande av skolövergripande aktiviteter för att stärka banden mellan varandra på skolan. Kortfilmsfestivalen, IT- LAN under en hel helg på skolan och en introduktionsvecka för alla åk 1 elever i samband med deras läsårsstart. Besök av fredens hus, röda korset och Sharafs hjältinnor på skolan för att belysa både genus-, diskriminerings- och jämställdhetsfrågor. PLANERING INFÖR 2013/2014 DET FRÄMJANDE ARBETET Syftar till att skapa en trygg skolmiljö och förstärka respekten för allas lika värde, omfattar de sju diskrimeringsgrunderna och riktas mot alla och bedrivs kontinuerligt och utan förekommen anledning. EXEMPEL 14

15 Elever får återkommande, med stöd av personal, hålla i aktiviteter för att skapa en god atmosfär, t.ex. elevkafé eller trivselaktiviteter i klassen. Pojkar och flickor ges lika stort inflytande och utrymme i verksamheten. Under läsåret 2013/2014 planeras följande främjande arbete Initiera HBTQ- certifiering för all personal All personal (ny som gammal) ska få en fullständig genomgång av likabehandlingsplanen och ökad kunskap om de sju diskrimineringsgrunderna. Eleverna skall regelbundet diskutera likabehandlingsplanen under mentorstiden Elevhälsan skall starta en mysklubb för elever som behöver inkluderas i skolans sociala verksamhet. Förutom ett regelbundet arbete med klassen kring trivsel så genomför mentorerna minst 1 trivselaktivitet/mentorsaktivtet med klassen på extern plats, dvs. utanför skolan. Elevhälsan besöker i ett proaktivt syfte samtliga klasser för att utföra värderingsövningar under läsåret och bl.a. lyfta klasstämningen. Likaså besöker elevhälsan mentorspassen regelbundet för att få ytterligare god kontakt med klasserna. Strategisk placering av skolpersonalen i syfte att sprida på vuxennärvaron i byggnaden. Bibehålla våra höga trygghet och trivselvärden enligt elevnöjdhetsenkäten PLANERING INFÖR 2013/2014 DET FÖREBYGGANDE ARBETET Syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling, och omfattar sådant som i en kartläggning av verksamheten identifierats som risker. EXEMPEL Utifrån identifierade behov: Ha rastvakter som har uppsikt över platser som eleverna upplever som otrygga. Se till att miljön i förskolan är överblickbar och underlättar kontakten mellan barn och personal. Analysera kartläggningar av barnen och elevernas trygghet och planera insatser tillsammans med dem. Ta fram ordningsregler tillsammans med eleverna Under läsåret 2013/2014 planeras följande Förebyggande arbete (Se även årshjulet ovan) Arbeta för att lyfta både näthat och kränkningar på sociala medier för våra elever Tillsammans med elevhälsopersonal och elevrepresentanter genomföra en årlig, i juni månad, riksinventering av skolans lokaler. Bemanna elevcafeterian på fler tider för att ge eleverna en naturlig samlingsplats med vuxennärvaro. 15

16 Ordningsregler skall lyftas i samtliga klasser för deras insyn och förståelse för vad som gäller på skolan. Anordna en hälsovecka för åk 1 elever med fokus på frågor ur likabehandlingsplanen. Fler inköp av brädspel för att aktivera eleverna positivt. Sammanhållna raster och scheman för att fler elever skall känna varandra och på så sätt bidra till skolandan och skolgemenskapen. Introduktionsvecka med alla nya åk 1 elever för att snabbt känna sig som en del av skolan och med ett snabbt välkomnande. Strategisk placering av skolpersonalen i syfte att sprida på vuxennärvaron i byggnaden. 16

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Likabehandlingsplan Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definitioner 3. Mål 4. Uppföljning 5. Utvärdering 6. Varningssignaler 7. Förebyggande

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagarns ändamål och tillämpningsområde... 1 Diskrimineringslag

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR. Skolenhet Mjölner. Läsåret 2014/15

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR. Skolenhet Mjölner. Läsåret 2014/15 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR Skolenhet Mjölner Läsåret 2014/15 Innehållsförteckning Bakgrund 3 1 Mål. 4 2 Handlingsplan.. 4 2.1 Ansvar. 4 2.2 Förebyggande arbete 5 2.3 När något inträffar som strider mot lagen.

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 3 Målsättning 4 Vad innehåller lagen? 4 Förbud mot annan kränkande behandling

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. De Geergymnasiet läsåret 2015-2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. De Geergymnasiet läsåret 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN samt plan mot diskriminering och kränkande behandling De Geergymnasiet läsåret 2015-2016 2 (10) Elevhälsoteamet 2015/2016 Rektor (IM/Särskolan) Cathrine Conrad Rektor (SA/HU) Mattias

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grundskola Tunabergsskolan Ansvarig för planen Rektor: Lena Engebrand Nikou Planens giltighetstid: Augusti 2014 januari 2016

Läs mer

Sandeplanskolan. Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Sandeplanskolan. Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Rev 2014-06-23 1 (10) Sandeplanskolan Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-06-23 2 (10) Innehållsförteckning 1. Lagstöd och definition 3 2. Övergripande

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Likabehandlingsplan Strömbackaskolan. Naturvetenskap, Teknik och Introduktionsprogrammet

Likabehandlingsplan Strömbackaskolan. Naturvetenskap, Teknik och Introduktionsprogrammet Likabehandlingsplan Strömbackaskolan Naturvetenskap, Teknik och Introduktionsprogrammet 2014-2015 Innehåll Bakgrund... 3 1. Mål... 4 2. Handlingsplan... 4 2:1 Ansvar... 4 2:2 Förebyggande arbete... 5 2:3

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasiet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 INLEDNING Centralskolans handlingsplan är upprättad utifrån skrivelser i skollag och diskrimineringslag. Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska upprätta en likabehandlingsplan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Org.nr Lindesbergs Kommun Dalkarlshyttan 0581-810 00 vxl masugnen@lindesberg.se 212000-2015 711 31 Lindesberg

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Campeon Frigymnasium LÅ 2011/2012

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Campeon Frigymnasium LÅ 2011/2012 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Campeon Frigymnasium LÅ 2011/2012 Styrande dokument för verksamheten på Campeon Frigymnasium är: o Skollagen, SFS 2010:800 o Läroplan för de frivilliga

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE Antagen av Skolledning 2014/2015 Inledning Skolor i Sverige är skyldiga att varje

Läs mer

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola a för planen Rektor i samråd med Personal och EHT-Team Vår

Läs mer

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 131219 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Leksands gymnasium och samtliga APLplatser Ansvariga för planen

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 10 Innehåll Syfte... 3 Bakgrund och definitioner... 3 Skollag (2010:800)... 3 Skolförordning... 3 Diskrimineringslag (2008:567)... 3 Främjande

Läs mer

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 1(7) Likabehandlingsplan för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 2(7) Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen, arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Skola Förskoleklass och skolår 1 6 Läsåret 2014-2015 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

Trygghet- och likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling för HEDEMORA LÄRCENTRUM 2014-2015

Trygghet- och likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling för HEDEMORA LÄRCENTRUM 2014-2015 Trygghet- och likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling för HEDEMORA LÄRCENTRUM 2014-2015 TRYGGHET- OCH LIKABEHANDLINGSPLANEN GÄLLER FÖR ALLA ELEVER INOM GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kungsbacka läsåret 2013/2014 Planen omfattar både arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 1 Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 TRANÅS KOMMUN Hösten 2014 Författare: Soili Nilsson, Marianne Persson, Julia Valaszkai Lärcentrum Västra Vux Innehållsförteckning

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola Likabehandlingsplan Lilla Högsätra skola 2012-2013 Värdegrunden i Högsätra skolområde Våra förskolor och skolor är och ska vara bra förskolor/skolor där barn, elever och vuxna har en stark mental närvaro

Läs mer

2014 Likabehandlingsplan

2014 Likabehandlingsplan 2014 Likabehandlingsplan Innehåll 1. Inledning...2 2. Vision...2 3. Lag och begrepp...2 3.1 Skollagen (SFS 2010:800) 1 kap. 5...2 3.2 Centrala begrepp...2 3.2.1 Direkt och indirekt diskriminering...2 3.2.2

Läs mer

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 1 FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 S STRUKTUR K APITEL 5 FRÄMJANDE ARBETE K APITEL 6 FÖREBYGGANDE ARBETE K APITEL 7 UPPTÄCKA

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 3 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola År 2014 Innehållsförteckning Introduktion och bakgrund... 3 Struktur och LB-gruppens

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SFI 2012-12-28 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning SFI skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Böle Byskola 2014-2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Årlig plan 3 Vision 3 Vad säger styrdokumenten? 4 Definitioner 5 Ansvarsfördelning 6 Huvudman och Rektor

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Särskild utbildning för vuxnas plan

Särskild utbildning för vuxnas plan Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj 2013. Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9 Klöxhultsskolan Telefon; expeditionen 0476-553 40 www.almhult.se HT11-HT12 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Klöxhultsskolan åk F 9 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 VÄRDEGRUND Alla på skolan ska visa varandra respekt i samtal och bemötande oberoende av bakgrund, tro, kön eller sexuell läggning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier.

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. 1 Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för träffpunkterna

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Källbrinksskolan 7-9. Likabehandlingsplan. Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Källbrinksskolan 7-9. Likabehandlingsplan. Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Källbrinksskolan, Fullersta rektorsområde 2013-01-07 Innehållsförteckning 1. Källbrinksskolans

Läs mer

Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015

Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015 2014-09-12 Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015 Innehållsförteckning Definitioner och begrepp Varför en likabehandlingsplan? Vad är diskriminering? Direkt diskriminering Indirekt diskriminering

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 15/16 Per Gamalielsson Rektor Stefan Marklund Biträdande rektor 2015-08-18 Bakgrund Det finns två lagar som ska skydda elever från kränkningar, diskriminering

Läs mer

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling SOLNA STAD Haga skolområde Fridhemsskolan Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör

Läs mer

2013-10-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2013-10-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-10-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Morö backe grundskola förskoleklass och fritidshem 2013/2014 Likabehandlingsplan för Morö backe skola förskoleklass och fritidshem Våra ledord

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Varje elev ska känna glädje i att gå till skolan och ska känna sig trygg och vara känd av alla vuxna. Eleven ska känna

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Vasaskolan - fristående kristen skola i centrala Göteborg Plan mot kränkande behandling VASASKOLAN Läsåret 2014/2015 1 rev. 140901 1 Innehållsförteckning Inledning s.3 2 Uppdraget- Skollagen s.3 Diskrimineringslagen

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

HÄGGVIKS GYMNASIUMS LIKABEHANDLINGSPLAN/PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

HÄGGVIKS GYMNASIUMS LIKABEHANDLINGSPLAN/PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HÄGGVIKS GYMNASIUMS LIKABEHANDLINGSPLAN/PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Rev. HT 2014 Innehållsförteckning Sid: 1. Inledning 4 2. Vision 5 2.1 Elevernas delaktighet

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Madenskolans och Fritidshemmets Likabehandlingsplan läsåret 2014 2015

Madenskolans och Fritidshemmets Likabehandlingsplan läsåret 2014 2015 Madenskolans och Fritidshemmets Likabehandlingsplan läsåret 2014 2015 en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Upprättad i juni 2014 Innehåll

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för ARANÄSGYMNASIET med GYMNASIESÄRSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN för ARANÄSGYMNASIET med GYMNASIESÄRSKOLAN uniform KUB101 v 1.0, 2005-11-25 LIKABEHANDLINGSPLAN för ARANÄSGYMNASIET med GYMNASIESÄRSKOLAN Fastställd i LSG 2013-06-12 Kungsbacka kommun Innehållsförteckning Diskrimineringslagen 3 Skollagen 3 Lagens

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-2014 2013-11-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga roller...

Läs mer