Kränkningar i sociala medier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kränkningar i sociala medier"

Transkript

1 Kränkningar i sociala medier förebygga - upptäcka - åtgärda Block 5 Rektorsprogrammet, K3 VT 2013 HT 2013 Viktoria Holmgren Anna Stålhök

2 Innehållförteckning o.se sid. 1. Inledning Syfte Frågeställningar Förutsättningar Våra skolor Kränkningsbegreppet 5 2. Tolkningsram 5 3. Metod 6 4. Resultat Örebro universitets enkät Skolornas egna trivselenkäter Intervjuer med trygghetsgrupperna Kränkningsbegreppet Förekomsten av nätkränkningar Att förebygga och åtgärda nätkränkningar Teknikens påverkan Rektors ansvar Sammanfattning av intervjuerna Diskussion Förekomsten av kränkningar på nätet Vårt ansvar rektor och övrig personal Förebygga, upptäcka, åtgärda Förebygga Upptäcka Åtgärda Slutord Referenser Bilaga 17 2

3 1. Inledning I rektorsprogrammets avslutande delkurs Rektor som resultat och verksamhetsansvarig ska vi genomföra ett utvecklingsarbete som leder till utveckling för den verksamhet vi arbetar i och för oss som skolledare. Vi vill göra bästa möjliga skola för våra elever och vi vet att en trygg och stimulerande lärandemiljö är avgörande för att våra elever ska prestera väl och nå goda resultat i enlighet med läroplanen, LGR 11. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. (Lgr 11, Kap 1, s. 7) Kränkningar som sker öga mot öga har skolan en vana att hantera, men kränkningar på nätet är ett relativt nytt område. Vårt utvecklingsarbete kommer därför att handla om Kränkningar på nätet, ett ämne som den senaste tiden varit aktuellt och omdebatterat. Det är också ett område där vi i skolan generellt inte hängt med i den snabba utveckling som sker med modern teknik och ständig uppkoppling. Troligen är detta inte bara ett problem för skolan utan något som gäller hela vuxenvärlden. Skolan är ofta den part som står inför att lösa situationer när kränkningar på nätet skett därför behöver vi höja vår kunskapsnivå på området, samt hitta effektiva verktyg, för att kunna förebygga och hantera detta på bästa sätt när kränkningar sker. Detta arbete skulle kunna bli mycket omfattande och ha en stor bredd om vi beaktar kränkningar och mobbning ur många olika aspekter, och därför har vi valt att fokusera på nätkränkningar och de utmaningar som följer av att våra elever lever en stor del av sina sociala liv på nätet i olika former. Kränkningar öga mot öga och nätkränkningar har många gemensamma nämnare, men det finns skillnader. Det kan finnas en risk för att det är lättare att 3

4 kränka någon över nätet än öga mot öga. Dessutom är det lätt att fortsätta kränkningarna dygnet runt. De tar inte slut i och med att skoldagen tar slut. Å andra sidan kan nätkränkningar vara tydligare och mer lättdefinierade i och med att det skrivna ordet finns kvar. Med hjälp av litteratur från rektorsprogrammet, våra styrdokument och föreläsningar vi tagit del av i ämnet har vi tolkat kränkningsbegreppet. Det är viktigt att vi är på det klara med vad en nätkränkning är, och inte är, för att kunna arbeta förebyggande och sedan vara skickliga på att upptäcka och åtgärda kränkningar. Vidare vill vi ta tempen på våra skolor. Hur ser det ut? Är kränkningar vanligare över nätet numera? Och slutligen komma fram till hur vi på våra respektive skolor måste arbeta vidare. 1.1 Syfte Med denna PM vill vi bringa klarhet i vad som menas med begreppet nätkränkning och vad som krävs av oss som skolledare. Vi vill klarlägga vårt ansvar och säkerställa att vi fullgör vårt uppdrag när gäller arbetet med nätkränkningar i förhållande till gällande lagstiftning. Vidare vill vi få en tydlig bild av nuläget på våra skolor när det gäller kränkningar på nätet och vilket förändringsarbete som krävs framåt för att arbeta så effektivt som möjligt enlig principen förebygga - upptäcka åtgärda. 1.2 Frågeställningar De frågor vi ställer oss är: Hur utbrett är problemet med kränkningar på nätet på våra respektive skolor? Vilket är rektors ansvar enskilt och tillsammans med övrig personal? Hur kan vi effektivast förebygga, upptäcka och åtgärda kränkningar på nätet? 1.3 Förutsättningar Det finns en rad aspekter att beakta rörande våra förutsättningar. Det gäller lagar och regler kring kränkningar samt förutsättningar och behov på våra respektive skolor Våra skolor De skolor vi arbetar på skiljer sig åt i många avseenden trots att de ligger i samma kommun. Den ena skolan är en mångkulturell f-9 skola i ett av stadens ytterområden. En skola som står 4

5 inför stora utmaningar men där det också sker en stark utveckling utifrån bland annat skolforskaren Trevor Dolans tankar om framgångsrika skolor. Framgångsrika skolor är idag ett vedertaget begrepp inom skolforskning och som även Sveriges kommuner och landsting, SKL, använt sig av inom sitt projekt Framgångsrika skolkommuner. Benämns fortsättningsvis skola 1. Den andra skolan, som också är en f-9 skola, ligger i utkanten av stadens centrum. Skolan har funnits under lång tid och haft ett stabilt elevunderlag från närområdet. Stora delar av personalen har arbetat lång tid på skolan och det finns god rutin och stort engagemang bland skolans personal. Under de senaste två åren har elevunderlaget förändrats på grund av förändrade anvisningsområden och kommit att bli mycket mer blandat. Skolan arbetar sedan ett par år tillbaka med en 1-1 satsning. Benämns fortsättningsvis skola 2. Vi rektorer har båda relativt nyligen påbörjat nya rektorsuppdrag, vilket både kan vara ett hinder och en tillgång. Det som kan betecknas som ett hinder är att det tar tid att lära känna en organisations styrkor och svagheter och därmed tar det lite tid innan man som ledare får upp farten i förändringsarbetet. Det som är en tillgång är att man kommer in med nya ögon och därmed hjälpa organisationen till en nystart inom vissa områden Kränkningsbegreppet En viktig förutsättning för oss är lagens definition av kränkning. Begreppet mobbning har ersatts med kränkning, kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Ett av skälen är just att lagstiftarna anser att handlingen inte ska behöva upprepas för att det ska bryta mot lagen. En gång räcker. Ett annat skäl rör vem som definierar handlingen. Det är inte nödvändigt att den som kränker ska ha ont uppsåt, utan det är den som är kränkt som avgör vad som är kränkning. Kränkning kan alltså ske omedvetet och utan ont uppsåt. Detta regleras enligt diskrimineringslagen (2008:567) och Skollagen (2010:800). (Frånberg, G-M. (2011). 2. Tolkningsram 5

6 Enligt skollagen (2010:800) definieras kränkande behandling enligt följande: ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet. (Skollag 2010:800) 6 kap 3 ) För att klarlägga vad som ingår i skolans och rektors uppdrag har vi använt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 samt Skollagen (2010:800). Vi har varit på ett seminarium med temat Sociala medier i skolan att förebygga och hantera kränkningar på nätet. Där fick vi möjlighet att ta del av aktuell forskning samt förtydligande av gällande lagstiftning som vi använt oss av i denna PM. Vi har även använt oss av relevant litteratur från Rektorsprogrammets olika delkurser och då bland annat Susan Wheelans tankar kring effektiva team, och hur grupper som arbetar mot tydliga mål är mer framgångsrika, då teamarbete är en viktig del i trygghetsarbetet. Vi har även tagit del av etikforskaren och teologie doktor Ann Heberleins tankar kring etik och moral som utmanar lagstiftningen med verklighetens komplexitet. Lagstiftningen är väldigt tydlig med att det är den drabbade eller kränkta personen som har tolkningsföreträde, medan Heberlein pekar på att man i samspelet mellan människor inte alltid kan lägga ansvaret på andra. Med stöd av Heberlein vill vi visa svårigheten med lagens formulering i förhållande till människors sätt att agera och reagera utifrån de starka känslomässiga spänningar som uppstår i samband med att en människa upplever sig kränkt. Ann Frisén och Sofia Bernes forskningsrapport om cybermobbning har varit viktig eftersom forskningen utgår ifrån den åldersgrupp vi arbetar med och ger svar på för oss relevanta frågor, så som till exempel vilka signaler vi ska vara uppmärksamma på för att upptäcka nätkränkningar. 3. Metod I samarbete med Örebro universitet genomför Örebro kommuns alla grundskolor i årskurs 4-9 en enkät med ett antal frågeställningar om mobbning en gång per läsår. Vi har använt oss av de frågeställningar och svar som berör kränkningar på nätet. Där finns både resultat för de skolor vi arbetar på samt ett kommunövergripande resultat. Vi har också använt oss av de Trygghetsenkäter våra skolor genomfört med samtliga elever under vårterminen För att få fördjupade kunskaper kring vad vi behöver utveckla och arbeta med på våra skolor har vi intervjuat personal i våra Trygghetsgrupper (frågeställningar se bilaga 1). I Trygghetsgruppen ingår lärarrepresentanter från alla arbetslag samt elevhälsopersonal. Intervjuerna med 6

7 informanterna i trygghetsgrupperna har skett genom samtal kring resultatet av våra olika enkäter. Vilka slutsatser kan vi dra? Med trygghetsgrupperna och vi också diskuterat kränkningsbegreppet, nuläget på skolorna, samt hur vi bäst kan förebygga upptäcka åtgärda. Vi har klarlagt vad som är rektors ansvar med hjälp av våra styrdokument. 4. Resultat En intressant och relevant frågeställning är givetvis hur utbrett problemet med kränkningar på nätet är. Olika undersökningar ger olika resultat i den frågan. Exempelvis har Statens medieråd (2010) gjort en undersökning som visar att 9 % av 9-12 åringar och 11 % av åringarna har varit utsatta för kränkningar på nätet. Enligt organisationen Friends (2012) har 5 % av åringarna utsatts för detta. (Föreläsningsanteckningar: S. Berne. Vilken typ av mobbning sker på nätet och vilka konsekvenser får den. Stockholm, ) 4.1 Örebro Universitets enkät Enligt den undersökning som gjorts på Örebro kommuns skolor 2013 baserat på 5078 svar har 2,7 % av eleverna i skolår 4-9 utsatts för kränkningar eller mobbning på nätet. Den siffran kan jämföras med att 6,7 % i samma grupp anger att de utsatts för social- eller fysisk mobbning. (Föreläsningsanteckningar: B. Johansson. Nätmobbning och nätkränkningar Hur ser det ut och vilka insatser fungerar för att förebygga och åtgärda problemet. Örebro, ) När vi tittar på resultatet på skolnivå kan vi konstatera att våra respektive skolor i stort följer det kommunövergripande resultatet i den Mobbnings- och trygghetsenkät som genomförts på Örebro kommuns grundskolor årskurs 4-9 under våren 2013 Andel elever som angivit att de blivit utsatta för övergrepp via mail, internet och så vidare visar att: 91 % av hela materialet är inte utsatta för cyberövergrepp 92 % på skola 1 är inte utsatta för cyberövergrepp 91 % på skola 2 är inte utsatta för cyberövergrepp 7

8 Hela materialet visar att det är social- och fysisk kränkning som är mer utbredd än kränkningar på nätet. Örebro Universitet (2013) 4.2 Skolornas egna trivselenkäter Skolornas egna trivselenkäter har genomförts under flera år och är ett sätt för skolan att kunna följa trygghetsarbetet över tid, men även kunna bryta ner det på klass, grupp och individnivå. Örebro universitets undersökning däremot ger oss ett resultat på skolnivå i förhållande till kommunen i övrigt. De Trivselenkäter vi under vårterminen 2013 genomfört på respektive skola skiljer sig åt då vi använt oss av den enkät skolan använder i verksamheten för att kunna följa resultatet över tid. Enkäten har nästan 100 % svarsfrekvens då den genomförs med eleverna under lektionstid. På skola 1 upplever: 78 % av eleverna att de är trygga på skolan 42 % uppger att någon på skolan blir oschysst behandlad 77 % uppger att de har någon vuxen på skolan som de kan prata med om de behöver Enkäten saknar fråga som handlar om kränkningar på nätet På skola 2 upplever: 96,5 % av eleverna att de är trygga på skolan 19 % uppger att någon på skolan blir kränkt eller mobbad 64 % vänder sig till någon vuxen på skolan om någon utsätts för kränkningar Av de upplevda kränkningarna har 5 % skett på nätet medan 20 % uppger att de upplevda kränkningarna sker på raster Dessa resultat visar att vi trots ett ständigt pågående trygghetsarbete har mycket att arbeta med för att alla elever ska känna trygghet och trivsel på sina respektive skolor. Främst sker skolornas trygghetsarbete inom ramen för klassen men alla vuxna har ett lika stort ansvar i detta arbete. Skolornas Trygghetsgrupper är viktiga för att hålla dessa frågor på agendan och finnas till hands när det behövs ytterligare insatser. 4.3 Intervjuer med trygghetsgrupperna 8

9 På våra respektive skolor har vi en Trygghetsgrupp, de arbetar med främjande, förebyggande och åtgärdande arbete på skolan. Bland annat sammanställer de skolans Trygghetsplan och är de som arbetar med kränkningsärenden som uppstår. I våra Trygghetsgrupper finns representanter från samtliga arbetslag och från elevhälsoteamet. I dessa grupper strävar vi efter en bredd avseende både personlighet och kompetens. Gemensamt är att representanterna brinner för skolans trygghetsarbete. Vi valde att intervjua våra Trygghetsgrupper för att få en tydligare bild av hur utbrett problemet med nätkränkningar är på våra skolor. Dessa personer som arbetar över hela skolan är också ett gott stöd när vi tolkar resultatet av våra trivselenkäter. Tanken är också att intervjuerna ska ge en klarare bild av vilket främjande och förebyggande arbete vi behöver fokusera på. Vi genomförde intervjuer i våra Trygghetsgrupper i form av ett gemensamt samtal kring olika frågeställningar, se bilaga Kränkningsbegreppet Vi inledde samtalen med att diskutera begreppet kränkning. Vi konstaterade att det är svårdefinierat och att det finns behov i personalgrupperna att enas kring vad en kränkning är. Å ena sidan är det en kränkning enligt gällande lagar när en person upplever sig kränkt, å andra sidan måste vi hitta en balans i när det är en kränkning eller handlar om friktion i mänskligt samspel Förekomsten av nätkränkningar Att kränkningar på nätet förekommer på våra skolor är informanterna övertygade om men det är ingen utstuderad mobbning som sker på nätet. Eftersom vi inte kan se kränkningarna finns det säkert ett mörkertal. På skola 1 har inte Trygghetsgruppen arbetat med några ärenden som gäller kränkningar på nätet och på skola 2 har gruppen arbetat med ett fall. Att upptäcka 9

10 kränkningar på nätet är ännu svårare än att upptäcka kränkningar öga mot öga, men i de flesta fall kommer det till mentors kännedom och kan då redas ut direkt med de inblandade och blir därmed inte ett ärende för trygghetsgruppen. Ofta är det den som utsatts som väljer att berätta för en kompis, förälder eller lärare. Ibland kommer det fram via kompisar som sett kränkningar i sociala medier som till exempel Facebook och Instagram Att förebygga och åtgärda nätkränkningar Samtliga informanter konstaterar att kränkningar live fortfarande är mest förekommande, medan kränkningar på nätet inte verkar vara lika ofta förekommande. Informanterna konstaterade att kränkningar på nätet måste ingå i den kartläggning som alltid görs kring otrygga platser i samband med att trygghetsplanen upprättas. Under intervjuerna konstateras också att alla vuxna på skolan måste se till att finnas bland eleverna i så hög utsträckning det bara går eftersom det är tät vuxennärvaro som är den effektivaste förebyggande åtgärden. Det har en lugnande effekt när vi rör oss bland eleverna. (Lärare i Trygghetsgruppen). Informanterna är eniga om att kontinuerliga samtal med eleverna är mycket viktigt för att skapa goda relationer och ett tryggt klimat. Vid intervjuerna framkommer att informanterna ser goda samtal med våra elever som bra hjälp för oss att höja kunskapsnivån inom olika typer av sociala medier. Eleverna kan också hjälpa oss att upptäcka fall av kränkningar eller övergrepp som vuxenvärlden måste agera mot Teknikens påverkan Informanterna på skola 1 tror att tillgången till telefoner och datorer har betydelse för i vilken utsträckning kränkningarna uppstår på nätet eller live. Tillgången till datorer och teknik skiljer sig stort på skolorna där Skola 2 har 1-1, medan skola 1 inte alls har samma tillgång till datorer. Resultaten i skolornas egna enkäter respektive Örebro kommuns gemensamma enkät visar dock väldigt lika resultat. 10

11 4.3.5 Rektors ansvar Informanterna anser att rektor är en del i arbetet med att motverka kränkningar på nätet tillsammans med övrig personal. Därutöver önskar de att rektor håller frågan aktuell och på agendan då personal upplever en svårighet att sortera bland alla de arbetsuppgifter som ska genomföras. Rektor kan inte göra jobbet men däremot hjälpa oss alla att hålla frågan aktuell och prioritera den bland alla de arbetsuppgifter vi har (Kurator i Trygghetsgruppen). Det är tydligt att inte bara en profession kan driva hela trygghetsarbetet även om rektor har det yttersta ansvaret Sammanfattning av intervjuerna Vi kan konstatera att informanterna i stor utsträckning har en samsyn kring arbetet med att förebygga, upptäcka och åtgärda nätkränkningar. Gemensamt är att kränkningar på nätet är svåra att upptäcka och utreda då en stor del av nätkränkningarna sker utanför skolan. Samtal med eleverna och hög vuxennärvaro är de främsta framgångsfaktorerna i vårt trygghetsarbete. Den gemensamma uppfattningen hos informanterna är att dessa samtal och hög vuxennärvaro formar eleverna till god samvaro som sedan flyttar med ut på nätet. 5. Diskussion Om vi nu återvänder till de frågor som är fokus för det här arbetet. Hur utbrett är problemet med kränkningar på nätet på respektive skolor? Vilket är rektors ansvar enskilt och tillsammans med övrig personal? Hur kan vi effektivast förebygga, upptäcka och åtgärda kränkningar på nätet? 11

12 Vi kommer nedan att diskutera det resultat vi kommit fram till. Innan vi diskuterar de frågor vi ställt vill vi klarlägga kränkningsbegreppet och dess användande. Lagstiftarens definition av kränkningsbegreppet är det som vi måste förhålla oss till och arbeta utifrån och det är tydligt framskrivet att det är den utsatte som avgör vad som är en kränkning. Detta är dock inte lika enkelt när man kommer till praktiken och samspelet mellan människor. Kan det vara så att kränkningsbegreppet ibland överanvänds? Exempelvis när det handlar om konflikter eller meningsskiljaktigheter. Etikforskaren Ann Heberlein har skrivit om hur lätt det är att skylla ifrån sig och lägga ansvaret för tillkortakommanden och misslyckanden på andra. Om man gör sig själv till offer slipper man ta ansvar för sina handlingar. Heberlein tycker sig ha märkt att svenskarna numera i högre grad anser sig utsatta för kränkningar. Man vet vilka rättigheter man har men är inte lika intresserad av sina skyldigheter (Heberlein, 2009). Vi tror att Heberleins tankar kan överföras på skolans värld. Barn av idag växer upp med föräldrar som känner till sina rättigheter men ibland, som vi upplever det, glömmer sina skyldigheter. Skolan har ansvaret för barn/elever en stor del av dagen och måste därför arbeta med att varje individ lär sig att ta ansvar för sina egna handlingar för att värna sig själv och andra. För skolans del är det också viktigt att hitta en balans mellan vad som är kränkningar respektive vad som är konflikter och friktioner i mänskligt samspel. 5.1 Förekomsten av kränkningar på nätet Efter att vi har tagit del av forskningsresultat kring kränkningar på nätet samt genomfört våra egna enkäter och intervjuer kan vi dra slutsatsen att kränkningar som sker live fortfarande är i majoritet men kränkningar på nätet är ett problem som vi behöver arbeta vidare med. Man kan ställa sig frågan varför vi valt att inrikta oss på nätkränkningar när kränkningar öga mot öga fortfarande är ett större problem. Med tanke på den snabba teknikutvecklingen och den ökade tillgången till sociala medier är det relativt nytt för oss att arbeta med. I denna fråga har vi påverkats av massmedia och det fokus som varit kring nätkränkningar har fått oss att tro att nätkränkningar är ett större problem än det visat sig vara i de undersökningar vi haft tillgång till i detta arbete. Det är viktigt att inte fastna i tekniken och fokusera på att något sker på nätet, utan man bör framförallt prata om hur man ska behandla andra, oavsett plats. 12

13 (Sofia Berne, psykolog och doktorand vid Göteborgs Universitet, GP 14/3 2013). I en nära framtid kommer vi förmodligen inte att göra en distinktion mellan nätkränkningar och andra kränkningar utan arbeta med kränkningsbegreppet som helhet. 5.2 Vårt ansvar rektor och övrig personal Även om de flesta kränkningar som sker på nätet sker på fritiden är det skolans ansvar att inleda en utredning kring det som skett om det på något sätt har inletts på skolan eller kan anses ha en koppling till skolan. (Föreläsningsanteckningar: C. Dyrefors Grufman. Vad säger lagen om skolans ansvar för nätmobbning? Stockholm, ). De krav som ställs på verksamheten avseende kränkande behandling regleras i Skollagen (2010:800) 6 kap. Där beskrivs att skolan ska ha ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling samt för att förebygga och förhindra. Alla skolor ska även ha en plan mot kränkande behandling. När kränkningar uppstår har skolan ett ansvar att anmäla, utreda och åtgärda kränkningar. Det är också huvudmannen som har bevisbördan om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling att visa att kränkande behandling eller repressalier inte har förekommit. (Skollagen (2010:800), 6 kap 14 ) Lagstiftarens budskap är tydligt - förskola och skola ska vara en frizon från kränkande behandling = nolltolerans (Föreläsningsanteckningar: C. Dyrefors Grufman. Vad säger lagen om skolans ansvar för nätmobbning? Stockholm, ). Att skolan ska vara helt fri från kränkande behandling är givetvis något vi arbetar för som är önskvärt och eftersträvansvärt men kanske en utopi. Dock kan vi säkerställa att alla kränkningar som kommer till vår kännedom utreds och åtgärdas. Mats Leonardsson talar i en föreläsning om vikten av gemensamma målbilder för ett bra team/grupp. Först när vi har en samsyn kan vi dra åt samma håll (Föreläsningsanteckningar: 13

14 M. Leonardsson. Mitt eget ledarskap. Tällberg ). Vi tror att det är en del i arbetet som rektor måste leda på skolorna att skapa gemensamma målbilder och försäkra oss om att vi har en samsyn i dessa frågor. Även Susan Wheelan(2010) skriver: Grupper som har uppsatta mål och uppgifter som kräver ett kontinuerligt lärande är de mest framgångsrika grupperna. Det bästa med sådana grupper är att de lär av varandra och att de söker information för att lära sig mer om hur uppgiften ska utföras (Wheelan, 2010, s.27). I skolan har det traditionellt bedrivits mycket ensamarbete baserat på läraren och dennes grupp. Det fungerar inte i dagens skola som i mycket högre utsträckning ställer krav på samarbete med gemensamma mål och grupprocesser. Att alla på skolan arbetar åt samma håll med gemensamma mål är en förutsättning för att vi ska säkerställa att all personal är medvetna om sitt uppdrag och ansvar samt arbetar för nolltolerans mot kränkningar. 5.3 Förebygga, upptäcka och åtgärda Skolans ansvar att arbeta med att förebygga, upptäcka och åtgärda sträcker sig även utanför vad lagen säger, det finns tydliga samband till elevers mående och skolresultat Förebygga Enligt Barn- och elevombudet går det att stoppa kränkningar med nolltolerans mot kränkningar och ett gemensamt synsätt på vad nolltolerans är. Ett gemensamt och systematiskt förebyggande arbete där elever, lärare och föräldrar deltar är också en förutsättning i arbetet med att stoppa kränkningar. Som vi påtalat tidigare är vuxna som tar barn och elever på allvar och lyssnar samt hög vuxennärvaro i skolan av största vikt. (Föreläsningsanteckningar: C. Dyrefors Grufman. Vad säger lagen om skolans ansvar för nätmobbning? Stockholm, ). 14

15 För att uppnå detta krävs att all personal i skolan arbetar i team mot samma mål. Som exempel kan man öka vuxennärvaron bland elever med 5 timmar om varje personal vistas 10 min mer per dag bland eleverna. Förutsatt att skolan har 30 medarbetare. Eftersom forskningen visar att det fortfarande är vanligast med kränkningar i verkliga livet kan vi anta att allt förebyggande arbete för att motverka kränkningar får effekter även på nätet. 2. Upptäcka Frisén och Berne (2010) visar i sin forskning på olika typer av problem som kan uppstå på grund av mobbning. Det är signaler som skolan bör reagera på. Det kan exempelvis vara olika typer av problem i skolan så som sämre studieresultat och skolk. De psykosociala problemen exempelvis ångest, låg självkänsla, depression och psykosomatiska symptom kan öka. Det är också vanligt att familjerelationer påverkas negativt (Föreläsningsanteckningar: S. Berne. Vilken typ av mobbning sker på nätet och vilka konsekvenser får den. Stockholm, ). Ovanstående signaler måste vi generellt vara uppmärksamma på. Tyvärr kan det ibland ta för lång tid innan vi upptäcker kränkningar och då särskilt hos de tysta eleverna. Men genom att sprida kunskap till all personal blir vi sammantaget bättre på att upptäcka om elever far illa Åtgärda Friends och Norton By Symantec (2013) har genomfört en undersökning om ungas liv på nätet och hur vuxna kan agera för ett justare nätklimat. Ett förslag på åtgärdsplan kan vara följande då det handlar om ett konkret görande: Barn behöver stöd. Lyssna och agera Ingrip: den som får vetskap om kränkningen Utred: mentor, trygghetsteam, rektor Kontakta vårdnadshavare: mentor, trygghetsteam, rektor Skapa åtgärder: mentor, trygghetsteam, rektor, föräldrar, inblandade elever Utvärdera: mentor, trygghetsteam, rektor, föräldrar, inblandade elever 15

16 Skapa (eventuella) nya åtgärder: mentor, trygghetsteam, rektor, föräldrar, inblandade elever (Föreläsningsanteckningar: O. Cox. Sociala medier i skolan. Stockholm, ) Vi kan se att våra handlingsplaner följer den rekommenderade arbetsgången. Svårigheten vi behöver arbeta vidare med är att hitta lämpliga åtgärder. Dels i relation till skollagen och dels i relation till att åtgärderna ska få verkningsfulla effekter. 6. Slutord Att motverka kränkningar är ett av skolans viktigaste men också svåraste uppdrag. Det finns inga enkla universallösningar och det är ett arbete som ständigt måste pågå, utvecklas och situationsanpassas. Det är viktigt att arbeta med förtroendet för skolans verksamhet. Om elever och vårdnadshavare känner tillit och förtroende tror vi att vi kan motverka att ärenden går så långt som till kränkningar. Vi har genom detta arbete dragit lärdomar om hur vi kan arbeta med förekomsten och upptäckten av nätkränkningar samt nätkränkningarnas omfattning både när det gäller våra skolor, kommunen och riket som helhet. Kunskaperna om kränkningar på nätet måste dock spridas vidare till all personal. Vi kommer att fortsätta vårt arbete för nolltolerans och en skola där alla är trygga. Genom hög vuxennärvaro, goda relationer och gemensamt fokus på att förebygga upptäcka åtgärda är vi övertygade om att vi även kommer att nå ut med trygghet på nätet. 16

17 7. Referenser Diskrimineringslagen (2008:567) Friends och Norton By Symantec (2013) Friends nätrapport Frisén, A. och Berne, S. (2010) Ja, du vågar mer om du gör det på Internet Cybermobbning Göteborgs Universitet Frånberg, G-M. (2011). Vad är mobbning. Hämtad 26 juli, 2013, från Heberlein, A. (2009). Det var inte mitt fel. ICA förlaget Skollagen (2010:800) Skolverket. (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Wheelan, S. (2010). Att skapa effektiva team. Lund: Studentlitteratur Örebro Universitet (2013) Mobbning- och trygghetsenkät, Örebro kommun i samarbete med Örebro universitet. Örebro: Örebro universitet. 17

18 Bilaga 1 Frågor till personalen i våra respektive Trygghetsgrupper: Vad är en kränkning för dig? Vad är inte en kränkning? Anser ni att kränkningar på nätet är ett utbrett problem på vår skola? Om ja, i vilka former? Om nej, hur vet vi det? Hur upptäcker vi situationer av kränkningar? Ge exempel. Hur hanteras upptäckta kränkningar? Vilket förebyggande arbete behöver vi ägna oss åt? Hur kan vi bli bättre på att upptäcka kränkningar på nätet? Vilka behov finns hos övriga personalgruppen? Vad kan rektor bidra med? 18

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 Inledning/vision Det åligger samtliga vuxna vid Södervångskolan att

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 mot diskriminering och alla former av kränkande behandling Varje förskola ska årligen utarbeta plan för sitt arbete mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan 2014-01-09 Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett demokratiuppdrag

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskolan. Mål och vision. Lagen

Likabehandlingsplan för förskolan. Mål och vision. Lagen 1 Likabehandlingsplan för förskolan 2013-08-05 Mål och vision Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt. Vi ska aktivt arbeta för att barnen ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gärdslösa Förskola

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gärdslösa Förskola Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gärdslösa Förskola 2015 2016 På vår förskola är man respekterad för den man är! Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Gärdslösa

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN 2015-2016 VÅR VISION ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och accepteras för den de är. Föräldrar ska känna tillit och förtroende när

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Orrelyckan

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Orrelyckan Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Orrelyckan Läsåret 2016/2017 2(7) 3(7) Bakgrund Planen utgår från det som föreskrivs i Skollagen (2010:800) 6:e kap. och i Diskrimineringslagen

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Sonfjällsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sonfjällsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sonfjällsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan och fritids Läsår 2014-2015 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 15/16

Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 15/16 Grunduppgifter Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 15/16 Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Ansvariga för planen Fritidshemmets

Läs mer

Trygghetsplan 2015/2016 Järntorgets förskola

Trygghetsplan 2015/2016 Järntorgets förskola Trygghetsplan 2015/2016 Järntorgets förskola Vision På Järntorgets förskola ska barn och vuxna känna sig trygga och ingen ska bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Inledning

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Innehållsförteckning Syfte Vision Lagstiftning Kiva Ansvarsfördelning Förebyggande arbete mot kränkningar, diskriminering och trakasserier Att utreda och åtgärda

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Rektor Eva Andersson Rektor Eva Andersson 2015-01-28 1 (5) Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan

Läs mer

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling SOLHEMS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING BAKGRUND DEFINITION VISION MÅL FÖREBYGGANDE ARBETE ÅTGÄRDER UTVÄRDERING INLEDNING Likabehandlingsarbete

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SUNDBY FÖRSKOLA 2011 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola Bakgrund Från den 1 januari 2009 finns bestämmelser om diskriminering och kränkande

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-10-15 av Kommunstyrelsen 131 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Barn

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING 100510 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING GÄRDETS FÖRSKOLA Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. HT 2015/VT 2016 /Sundlerhälsan 2015-06-12 1 Innehållsförteckning Värdegrund...3 Varför behövs en plan mot diskriminering och kränkande...3 behandling?...3

Läs mer

Likabehandlingsplan. Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium

Likabehandlingsplan. Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium Likabehandlingsplan Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium Innehållsförteckning 2 Målsättning 3 Planens syfte 3 Definitioner vad betyder orden? 3 Förebyggande arbete 4 Att upptäcka 4 Att utreda 4 Att åtgärda

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN Karlskrona 2007-01-31 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN FÖR ATT FÖRHINDRA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Lagar och andra styrdokument: SFS 2006:67

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan för att arbeta mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan för att arbeta mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Trygghetsplan Likabehandlingsplan för att arbeta mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Rostastugans förskola Läsår 2016/2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Visioner för barn i Örebro

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

JOHANSFORS SKOLA OCH FRITIDSHEM

JOHANSFORS SKOLA OCH FRITIDSHEM Bildningsförvaltningen BF 221 1 2015-10-28 JOHANSFORS SKOLA OCH FRITIDSHEM LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015-2016 Vår vision På Johansfors skola och Solbackens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Lillboskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lillboskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Lillboskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen fritidshem, förskoleklass och skola Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvalitetsplan för Holstagårdsskolans Olweusarbete

Kvalitetsplan för Holstagårdsskolans Olweusarbete Kvalitetsplan för Holstagårdsskolans Olweusarbete 2016-2017 Presentation av verksamheten Holstagårdsskolan är en F 9 skola med ca 418 elever och ca 45 medarbetare. Skolan byggdes 1996 och är belägen i

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp 2015/2016 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Fyren i Stenstorp Lagstiftning Förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Likabehandlingsplan Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definitioner 3. Mål 4. Uppföljning 5. Utvärdering 6. Varningssignaler 7. Förebyggande

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå förskola. Mål och vision. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå förskola. Mål och vision. Lagen Likabehandlingsplan för Skå förskola Mål och vision Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att barnen ska känna sig sedda och ingen ska utsättas för diskriminering,

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 16/17

Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 16/17 Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 16/17 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Ansvariga för planen Fritidshemmets

Läs mer

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.)

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) s fritidshem Läsåret 2015/16 Vision På är atmosfären sådan att alla barn och vuxna känner trygghet, trivsel och respekt för varandra.

Läs mer

Tanneforsskolan Likabehandlingsplan år F-6

Tanneforsskolan Likabehandlingsplan år F-6 Tanneforsskolan Likabehandlingsplan år F-6 Vision På Tanneforsskolan ska alla känna sig trygga. Genom denna trygghet skapas förutsättningar för ett allsidigt lärande. Uppdraget Ny lag: Från 2006-04-01

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2015-2016 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fågelbo och fritidshemmet Smultronstället 24 januari 2013 Plan mot diskriminering och kränkande behandling förskolan Fågelbo och fritidshemmet

Läs mer

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-2014 2013-11-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga roller...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2016 Logårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2016 Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud mot kränkande behandling samt Skolverkets allmänna råd

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola 7-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

2012-10-25 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA

2012-10-25 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA 2012-10-25 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA 2012-2013 2012-10-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Lillåns Södra skola 2014/15

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Lillåns Södra skola 2014/15 Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Lillåns Södra skola 2014/15 2 Innehåll 1. Lagstiftning... 4 2. Vision... 5 3. Uppföljning, utvärdering och analys av trygghetsplanen

Läs mer

Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Fritidshem Läsår: 2015/16 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem

Läs mer

Mobbningen slutar inte utanför klassrummet skolans ansvar för kränkningar på nätet. Göteborg den 21 april 2016 Caroline Dyrefors Grufman

Mobbningen slutar inte utanför klassrummet skolans ansvar för kränkningar på nätet. Göteborg den 21 april 2016 Caroline Dyrefors Grufman Mobbningen slutar inte utanför klassrummet skolans ansvar för kränkningar på nätet Göteborg den 21 april 2016 Caroline Dyrefors Grufman BEO på Skolinspektionen Kansli med drygt 20 anställda; kanslichef,

Läs mer

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium 1. Varför finns likabehandlingsplanen? Enligt skollagen ska alla skolor ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Denna plan kallas

Läs mer

Innehållsförteckning. Vision. Främjande arbete. Kartläggning av verksamhet. Förebyggande arbete. Rutiner, åtgärder vid akut situation

Innehållsförteckning. Vision. Främjande arbete. Kartläggning av verksamhet. Förebyggande arbete. Rutiner, åtgärder vid akut situation Innehållsförteckning Vision Främjande arbete Kartläggning av verksamhet Förebyggande arbete Rutiner, åtgärder vid akut situation Hur gör vi planen känd? Utvärdering och uppföljning Vision En liten skola,

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2014-2015 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9 Klöxhultsskolan Telefon; expeditionen 0476-553 40 www.almhult.se HT11-HT12 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Klöxhultsskolan åk F 9 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår 2015-2016 Likabehandlingsplan På Ingelstorp och Helgesbo gymnasieskolor är vi varandras arbetsmiljö och inga kränkningar får förekomma. Vi

Läs mer

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 1 FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 S STRUKTUR K APITEL 5 FRÄMJANDE ARBETE K APITEL 6 FÖREBYGGANDE ARBETE K APITEL 7 UPPTÄCKA

Läs mer

Likabehandlingsplan för Mönsteråsgymnasiet

Likabehandlingsplan för Mönsteråsgymnasiet Likabehandlingsplan för Mönsteråsgymnasiet Fastställd 090514 På Mönsteråsgymnasiet visar alla varandra ömsesidig respekt. Vi tar hänsyn så att alla trivs på sin arbetsplats. Här har alla elever och all

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1 (5) Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Edsta Fritids 2011/2012 Planen reviderad oktober 2011 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling utgår från Skollagen

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. 1 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. ProAros vision: Alltid bästa möjliga möte. Definitioner: Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Treälvsskolans årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling

Treälvsskolans årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling Treälvsskolans årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling Grundskola f-9 och fritidshem Vår vision På Treälvsskolan accepterar vi inte kränkande behandling eller mobbing. Inget barn, ingen

Läs mer

Hållänget förskolas likabehandlingsplan

Hållänget förskolas likabehandlingsplan Hållänget förskolas likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Alla på vår förskola ska visa respekt för varandra Verksamhetsåret 2014-2015 2014-09-10 Till dig med barn på

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fyllinge Verksamhetsområde Fyllinge förskola BARN- & UNGDOMS- FÖRVALTNINGEN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GÄLLANDE FÖR OCH UPPRÄTTAD AV: Pedagoger och barn på Fyllinge förskola med hjälp

Läs mer

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Förskoleklass Grundskola 1-5 Fritidshem Fritidsklubb 1 Innehåll: 1. Inledning. 2. Vision 2013/2014. 3. Mål

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Kinnarpsskolan 2015-09- 16 Kunskap för framtiden Livsstil Engagemang Kompetens Skolans trygghetsgrupp - Tommy Forsberg, rektor - Göran Fagerblom, kurator

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Södervångs förskola Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015

Södervångs förskola Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015 Södervångs förskola Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015 Innehåll Inledning/vision 3 Lagar och styrdokument 4 Kartläggning och nulägesanalys 6 Tydliga mål och konkreta åtgärder 7

Läs mer

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Läsår: 2016 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Bolinder Förskolor Förskolan Skattkistans Likabehandlingsplan plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bolinder Förskolor Förskolan Skattkistans Likabehandlingsplan plan mot diskriminering och kränkande behandling Uppdaterad 2016-05-18 1 Bolinder Förskolor Förskolan Skattkistans Likabehandlingsplan plan mot diskriminering och kränkande behandling 2 Inledning Alla förskolor/ skolor i Sverige ska ha en egen likabehandlingsplan.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Hagnäs förskola 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla skolformer

Läs mer

LÅNGASJÖ SKOLA OCH FRITIDSHEM LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret

LÅNGASJÖ SKOLA OCH FRITIDSHEM LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret Bildningsförvaltningen BF 221 1 2016-12-13 LÅNGASJÖ SKOLA OCH FRITIDSHEM LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2016-2017 Vår vision På Långasjö skola och fritidshem

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förkortad version Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förkortad version Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förkortad version Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan 2016-17 Vi arbetar aktivt för att motverka alla former av kränkande behandling. Vår

Läs mer

Åsö grundskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Åsö grundskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Åsö grundskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broslättsskolan

Likabehandlingsplan för Broslättsskolan Likabehandlingsplan för Broslättsskolan Broslättskolan tar avstånd från all form av diskriminering och kränkande behandling. Alla som arbetar på skolan arbetar aktivt för att förhindra och förebygga trakasserier

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på Skälbyskolans förskola Lå 2012/2013. Gäller under tiden

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på Skälbyskolans förskola Lå 2012/2013. Gäller under tiden Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på Skälbyskolans förskola Lå 2012/2013 Gäller under tiden 2012-08-30 2013-08-30 Inledning Handlingsplanens främsta syfte är att främja barns och

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12

Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12 Skärgårdens förskolor Dalarö Ornö Utö Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Bankgiro Box 94 Odinsvägen 31 Dalarö Växel: 08-50150416 137 70

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 (6) Reviderad juni 2010 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande tiden 20120101-20121231 Plan mot diskriminering och

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

Trygghetsplan 2017/2018. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fåraherdens förskola

Trygghetsplan 2017/2018. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fåraherdens förskola Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2017/2018 Fåraherdens förskola Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna i skolområdet Ängen orebro.se Inledning Verksamheten

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje år upprättas en plan mot kränkande behandling och diskriminering som innehåller en översikt över det som behöver göras för att främja lika rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan för IM Ungdomscentrum

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan för IM Ungdomscentrum Sida 1 av 6 Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan för IM Ungdomscentrum Reviderad 2014-08-19 Inledning Hässleholms Gymnasium skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 (6) Reviderad juni 2010 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkbergsskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande tiden 20110101-20111231 Plan mot diskriminering

Läs mer