Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013"

Transkript

1 Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET

2 Innehållsförteckning Lag 3 Ansvarsfördelning 3 Skolans mål 4 Definitioner 4 Åtgärder 5 Förebyggande åtgärder 5 Akuta åtgärder vid kränkning 6 Om någon vuxen kränker ett barn/en elev 6 Akuta åtgärder vid mobbning 7 Utredning 7 Dokumentation 8 Plan för kompetensutveckling 8 Kvalitetssäkring av likabehandlingsplan 8 Utvärdering/fortsatt arbete 8 Kartläggning/Nulägesanalys Bilaga 1 Trivselregler i skolan Bilaga 2 2

3 Lag Likabehandlingsarbetet i skolan regleras av två regelverk: Diskrimineringslagen, (2008:567) 6:e kap i skollagen (2010:800), Åtgärder mot kränkande behandling Hietaniemi friskolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling har sammanförts till en gemensam plan. Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. Plan mot kränkande behandling Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Förbud mot kränkande behandling Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling. (Skollagen 7-9 ) Rektor ansvarar för att: det på skolan drivs ett målinriktat arbete för att främja elevers lika rättigheter och motverka att diskriminering och kränkande beteende förekommer. all personal, elever och vårdnadshavare informeras om Hietaniemi friskolas likabehandlingsplan och arbete. all personal får, vid behov, möjlighet till kompetensutveckling inom arbetet med att främja likabehandling och motverka kränkande behandling. årligen upprätta, utvärdera och revidera likabehandlingsplanen i samarbete med personal och elever. se till att utredning görs och åtgärder vidtas vid förekomst av diskriminering eller kränkande behandling. Det är de vuxna som har det yttersta ansvaret för att ingen skall bli illa behandlad i skolan eller på fritiden. På vår skola skall alla vuxna ta ett ansvar för alla barn oavsett var och när en kränkning sker. Men det är bara tillsammans som barn, ungdomar och vuxna kan skapa ett klimat där kränkande behandling inte tolereras. 3

4 Skolans Mål Förskolan/grundskolan/fritidshemmet skall vara en trivsam, trygg arbetsplats där alla, elever som vuxna, kan utvecklas efter sina egna förutsättningar och ta ansvar för sin inlärning. Det ska råda en öppen atmosfär mellan barn/elever och vuxna som bygger på ömsesidig respekt. Definitioner Kränkande behandling är ett sammanfattande begrepp för olika former av förtryck av en individ eller grupp av individer. Gemensamt för alla former av kränkande behandling är att den strider mot principen om alla människors lika värde. Kränkande behandling kan ske i olika uttryck och former, till exempel: Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativa och kränkande behandlingar av individer eller grupper av individer. Diskrimineringsgrunderna är kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Direkt diskriminering är när ett barn/elev/vuxen missgynnas i förhållande till andra om missgynnandet har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Indirekt diskriminering är när ett barn/elev/vuxen missgynnas genom att huvudmannen/rektor eller annan person i ledande ställning för verksamheten tillämpar en regel, ett kriterium eller ett förfaringssätt, som i praktiken missgynnar någon i förhållande till diskrimineringsgrunderna. Trakasserier är när någon uppträder kränkande mot ett barns/elevs/vuxens värdighet och när det har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Annan kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker ett barns/elevs värdighet. Kränkningar kan vara. fysiska (t ex bli utsatt för slag och knuffar) verbala (t ex att bli hotad eller kallad hora, bög) psykosociala (t ex att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning) text och bildburna (t ex klotter, brev och lappar, sociala medier, e-post, sms och mms). Mobbning Mobbning är när en eller flera elever vid flera tillfällen bär sig illa åt, till exempel slår eller knuffar eller retar eller sprider lögner och falska rykten om andra elever. Det är också mobbning om man fryser ut och isolerar elever från att vara med i gemenskapen Eric Horning 4

5 Repressalier Personal får inte utsätta en elev för straff eller annan form av negativ behandling på grund av att eleven eller vårdnadshavaren har anmält skolan för diskriminering eller påtalat förekomst av trakasserier eller kränkande behandling. Det gäller även när en elev, exempelvis som vittne, medverkar i en utredning som rör diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Man behöver inta ha någon elak avsikt för att göra sig skyldig till diskriminering eller trakasserier. Det är effekten som avgör. Därför ska den som upplever sig vara utsatt för någon form av förtryck och därigenom känner sig vara utsatt för kränkande behandling alltid tas på allvar. Åtgärder Aktiviteter/handlingsplan för läsåret 2012/2013 Arbetet mot kränkande behandling skall ske på tre nivåer: 1. Förebyggande arbete 2. Akuta åtgärder vid kränkning 3. Akuta åtgärder vid mobbning Förebyggande arbete Du som vuxen Bry dig om alla elever/barn Prata om kränkande behandling Var uppmärksam och våga ingripa Var tydlig i att du inte accepterar kränkande behandling nolltolerans råder Föregå med gott exempel Du som elev Behandla andra som du själv vill bli behandlad Säg ifrån när någon kränks Tala om för någon vuxen om någon är illa behandlad Stötta och hjälp den som blir kränkt Du som känner dig kränkt Berätta för någon vuxen i skolan Prata med dina föräldrar Prata med dina kompisar Ring barnens hjälptelefon (BRIS) 5

6 Du som förälder Engagera dig i dina barn Prata om kränkande behandling hemma Lär barnen visa medmänsklighet Var ett föredöme Kontakta skolan vid misstanke om kränkande behandling Skolan skall Ha stor närvaro av vuxna under hela skoldagen Verka för att alla barn skall känna sig trygga Ha återkommande etiska samtal ( tjej- och killsnack vid behov) Ha en återkommande punkt vid loggboksutvärderingen i slutet av varje vecka där kränkande behandling tas upp. Om något framkommer skall detta dokumenteras. Föregå med gott exempel Alltid ta elevernas upplevelser på allvar Informera föräldrar om vår Likabehandlingsplan genom föräldramöten, hembrev och vår hemsida. Kontinuerligt utvärdera arbetet mot kränkning genom utvecklingssamtal, enkäter och observationer. Se till att elevrådet medverkar i arbetet med kartläggning och nulägesanalys Akuta åtgärder vid kränkning 1.Närmaste vuxen ingriper omgående. 2.Mentorn/annan vuxen samtalar med den som känner sig kränkt med syfte att få fram fakta och därigenom avgöra om vilken typ av kränkande behandling det rör sig om. 3.Samtal med den som har kränkt. Klargör som vuxen att du inte accepterar kränkningar. 4.Prata tillsammans med den kränkta och den som kränkt och se till att komma fram till en lösning som gynnar samtliga parter. Formen för detta samtal kan vara till exempel ett medlarsamtal mellan de inblandade och en vuxen. 5.Vid behov kan uppföljning ske. Om problemet inte har lösts utan fortsätter, gå vidare till akuta situationer vid mobbning. 6.Den vuxna bestämmer om kontakt behöver tas med föräldrar. Om någon vuxen kränker barn/elev. Om någon vuxen eller elev får kännedom om att ett barn blir utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller repressalier från någon annan vuxen är det en skyldighet att informera rektorn. Rektorn ansvarar för utredningen i dessa fall. 6

7 Akuta åtgärder vid mobbning 1.Rektorn ansvarar för att en utredning genomförs där den som är mobbad, personal och vårdnadshavare medverkar, med syfte att få fram fakta och därigenom avgöra vilken typ av kränkningar det rör sig om. Utgångspunkten skall alltid vara att den kränkta eleven/barnet talar sanning. Se nedan! 2.Vid mobbning skall den utsatta få stöd och hjälp tills problemet lösts. 3.Information till den/de som misstänks vara mobbare om att en utredning ska startas och att vårdnadshavare kommer att kontaktas. 4.Alla vårdnadshavare skall informeras och ev. kallas till enskilda samtal. Vårdnadshavarna skall också ge sitt medgivande till att personal ur skolan får ha samtal med respektive part samt erbjuda vårdnadshavarna att delta i samtalen. Om vårdnadshavarna ej ger sitt tillstånd bör skolan göra en anmälan till de sociala myndigheterna. 5.All berörd personal skall informeras om vad som hänt. 6.Samtal mellan parterna skall göras. Med på samtalet bör det finnas minst två vuxna varav den ena dokumenterar samtalet. Det är viktigt att behandla de inblandade med respekt. Mobbaren är ingen ond person utan ett barn som alla andra. 7.De vuxna skall tydligt föra fram att de ej tolererar kränkningar och att det skall upphöra. 8.Samtalen skall utmynna i en åtgärdsplan för att stoppa kränkningarna. I denna skall förutom åtgärder för att stoppa mobbningen också beskrivas hur och när en uppföljning skall ske. 9.Om samtalen inte ger resultat skall en kurator, eller skolpsykolog kontaktas för vägledning. Vid behov skall socialtjänsten underrättas. Utredning En utredning skall allsidigt belysa vad som inträffat och omfatta både den eller de som kan ha utövat kränkningen och den som blivit utsatt samt eventuella vittnen. Härvid skall följande om möjligt klarläggas och dokumenteras: Tid och plats för händelsen? Vilka var inblandade? Vem gjorde vad? Vem sa vad? Vad var/är orsaken till det inträffade? Är det en enskild händelse eller systematiskt återkommande har det hänt förut? Hur ser de inblandade på det inträffade är det allvarligt eller bagatellartat? Vilka konsekvenser har det inträffade för de inblandade? Skolpersonalens omedelbara och hittills vidtagna åtgärder? 7

8 Dokumentation I samband med utredning och handläggning av ärenden som omfattas av denna likabehandlingsplan skall dokumentation utföras. Dokumentationen skall vara skriftlig och omfatta: Utredningar Möten Samtal (telefonsamtal) Åtgärder och åtgärdsprogram/överenskommelser Uppföljning och utvärdering Beslut och bedömningar I dokumentationen bör det framgå tid och plats för dokumentationen, vem som har gjort den, vilka övriga som har varit närvarande eller delaktiga samt ärende och innehåll. Riktlinjer för förvaring och arkivering All dokumentation förvaras på ett betryggande sätt. Dokumentation skall sparas i 10 år. Plan för kompetensutveckling All personal utbildas kontinuerligt i frågor rörande olika former av kränkande behandling samt metoder för det förebyggande arbetet i de olika barngrupperna. Kvalitetssäkring av Likabehandlingsplanen I början av läsåret informeras elever, föräldrar och personal om skolans Likabehandlingsplan genom klassmöten, föräldramöten, hembrev och på skolans hemsida. Arbetet med att motverka kränkande behandling skall följas upp kontinuerligt genom arbetslagsmöten, personalkonferenser och vid terminsutvärderingar. Eleverna skall ges möjlighet att anonymt fylla i en arbetsmiljö- enkät, skolmiljö 2000 av arbetslivsinstitutet. Föräldrar och elever skall ges möjlighet att svara på enkäter med frågor rörande elevernas psykosociala arbetsmiljö inför utvecklingssamtal och vid skolårets slut. Utvärdering/fortsatt arbete Vid läsårets början skall en utvärdering göras av Likabehandlingsplanen utifrån enkäter, utvecklingssamtal, observationer samt terminsuppföljningen. En kartläggning och nulägesanalys genomförs. Utvärderingen/kartläggningen skall utmynna i ev. åtgärder för förbättring av Likabehandlingsplanen. Elevrådet skall medverka vid utformningen av likabehandlingsplanen och skolans gemensamma regler. 8

9 Litteraturtips Lars Edling, Kompissamtal Monica Fahrman, Mobbning och våld i verkligheten Eric Horning, Mobbning går att stoppa Skolverket, Allmänna råd och kommentarer för arbete med att motverka alla former av kränkande behandling, Skolverket, Allmänna råd och kommentarer för arbetet med att främja likabehandling, 2006 Elenore Lind, Medkompis. Medling och konflikthantering i skolan,

10 Kartläggning/Nulägesanalys Bilaga 1 Kartläggningsmetoder Nulägesanalys Elevrådet har fått till uppdrag att genomföra en undersökning i samtliga klasser utifrån tre frågeställningar: 1. Förekommer diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling? Hur ser det ut? 2. Var förekommer det? 3. Förslag på vad vi kan göra för att förhindra det. Enkäter och utvärdering Kartläggningen sker genom utvärdering av arbetsmiljöenkäten samt undersökningar i klasserna. 10

11 Bilaga 2 Trivselregler i skolan I skolan liksom i samhället i övrigt behövs regler. I vår skola har personal, föräldrar och elever kommit överens om följande. Alla vuxna och barn/elever på skolan skall visa hänsyn och respekt för varandra. Hänsyn och hövlighet visar man genom att använda vårdat språk och en lämplig samtalston, vara rädd om varandra, vara aktsam om andra elevers- och skolans utrusning samt att inte skräpa ner. Av hänsyn till dig och övriga på skolan tar du inte med dig farliga föremål. Enligt lag är det förbjudet att bära kniv på offentlig plats och så även i skolan. Tänk på Kom alltid i tid till rätt plats med rätt utrustning. Studera ditt schema och passa tider. Var rädd om skolans materiel liksom dina och andras tillhörigheter. Tänk på att du är ersättningsskyldig om du orsakar skada på kamraters tillhörigheter eller på skolans lokaler och utrustning. All användning av tobak inom skolans område är enligt lag förbjuden. Följande påföljder kan bli aktuella: Samtal mellan lärare och elev Samtal mellan lärare, elev och föräldrar Kvarsittning, max en timma efter skoldagens slut Skolledning och elevvårdande personal kopplas in Förälder kallas akut till skolan Ersättningsskyldighet Anmälan till sociala myndigheter Vid grövre fall görs polisanmälan Sammanfattningsvis gäller: Inte störa eller förstöra. 11

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012

Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012 Barn- och utbildningsförvaltningen Österleds rektorsområde Vretskolan DATUM 21 juni 2011 SIDA 1 (27) Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012 Vretskolan Österleds rektorsområde Innehåll A. ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

Kyrkskolan. Ansvarig: Lena Funseth Norberg Läsåret 2013/2014. Reviderad 131028

Kyrkskolan. Ansvarig: Lena Funseth Norberg Läsåret 2013/2014. Reviderad 131028 Likabehandlingsplan I likabehandlingsplanen ingår skollagens krav på en årlig plan mot kränkande behandling och diskrimineringslagens krav på en likabehandlingsplan mot diskriminering och trakasserier.

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014

Likabehandlingsplan 2013-2014 Likabehandlingsplan 2013-2014 mot diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling Ängskolan 7-9 skola Justerad 2014 01 08 Innehåll 1. Beskrivning av Ängskolan 2. Trygghetsgruppen 3. Ansvarsfördelning

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vision 3. Resurser för likabehandlingsarbete 4. Begrepp och definitioner 5. Utvärdering av

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning...

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning... Backa skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 1 Innehåll Till dig som elev... 3 Till dig som förälder... 3 Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Sannerudsskolan. Åk F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Sannerudsskolan. Åk F-6 2014-12-15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sannerudsskolan Åk F-6 KIL1000, v1.1, 2014-01-31 Sida 1 av 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN SANNERUDSSKOLANS MÅLSÄTTNING 3 ANSVARSFÖRDELNING 4 LAGAR

Läs mer

Plan för likabehandling

Plan för likabehandling Utbildningsförvaltningen 2013-08-02 Nälstaskolan Version 13L Plan för likabehandling Läsåret 2013 2014 Nälstaskolans plan mot kränkande behandling för skolan och fritidshemmet. Innehåll Innehåll... 2 Inledning...

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Stodeneskolan inklusive fritidshemmen

Likabehandlingsplan för. Stodeneskolan inklusive fritidshemmen Likabehandlingsplan för Stodeneskolan inklusive fritidshemmen Läsåret 2011-2012 1 Plan för likabehandling vid Stodeneskolan / fritidshemmen Bakgrund Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun 2013-11-05 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Töllsjöskolan 2013-08-20 till 2014-11-20 Bollebygds kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28. LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28. LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28 LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier Innehåll: Inledning - lagrum, definitioner... 3 Kommunens övergripande målsättning

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013-09-04 diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Gaddenskolan Läsåret 2013/2014 Skräddaregårdsvägen 21, 517 37 BOLLEBYGD, Tel. 033 202640 Fax. 033-202647 www.gadden.se Epost: rektor@gadden.se

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-10 Reviderad: 2014-11-13 Om jag säger

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun.

Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun. Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun. 2012-10-15 tom 2013-10-14 Innehållsförteckning KOMMUNGEMENSAM DEL... 3 1. Bakgrund... 3 2. Lagstöd... 3 3. Definitioner... 4

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Skogsgläntans förskola. Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling

Skogsgläntans förskola. Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling Skogsgläntans förskola Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2015 Innehållsförteckning VISION, POLICY OCH ANSVAR... 3 DET ÅTGÄRDANDE

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Sulviks skola 2014/15. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trygghet, ansvar och respekt på. Sulviks skola 2014/15. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Trygghet, ansvar och respekt på Sulviks skola 2014/15 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Bakgrund...3 Årlig plan...4 Skolans vision...4 Definitioner av begrepp...5

Läs mer