Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Lammhults skola och fritidshem läsåret 2014/2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Lammhults skola och fritidshem läsåret 2014/2015"

Transkript

1 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Lammhults skola och fritidshem läsåret 2014/2015 ALLA MÄNNISKOR ÄR LIKA MYCKET VÄRDA

2 Inledning Enligt svensk lag ska verksamheter inom förskola och skola utarbeta en likabehandlingsplan samt en plan mot kränkande behandling. De två planerna, har vi sammanfört till en plan. Syftet med denna plan är att beskriva hur Lammhult skola arbetar för att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planen utvärderas och upprättas varje år. Lagtext Lammhults skola upprättar denna plan i enighet med 3 kap. 16 Diskrimineringslagen samt 6 kap. 8 Skollagen. Enligt 3 kap. 16 Diskrimineringslagen ska huvudmannen varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, dels för att förebygga och förhindra trakasserier. Enligt 6 kap. 8 Skollagen ska huvudmannen se till att det varje år upprättas en plan med översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen gäller från Planen gäller till Begrepp Diskriminering Diskriminering innebär att en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till exempelvis barnets kön, eller någon utav de andra diskrimineringsgrunderna. Exempelvis att en pojke nekas tillträde till ett gymnasieprogram med motiveringen att de redan har så många pojkar på just det programmet. Indirekt diskriminering innebär att en elev diskrimineras genom att alla behandlas lika. Det sker exempelvis när skolan tillämpar en bestämmelse som verkar vara neutral men som i praktiken missgynnar en elev, och som kan kopplas till någon av diskrimineringsgrunderna. 2

3 Exempelvis att servera alla elever samma skolmat, kan indirekt diskriminera elever som på grund av allergi eller på grund av religiösa skäl, behöver annan mat. Trakasserier Trakasserier definieras som ett uppträdande som kränker någons värdighet i samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Till trakasserier räknas sexuella trakasserier, det vill säga anspelningar på kön och sexualitet som kan innefatta allt från tafsningar och blottning till glåpord och ryktesspridning. Främlingsfientlighet, rasism och homofobi är också exempel på trakasserier. Kränkande behandling Kränkande behandling är när någon eller några kränker principerna om alla människors lika värde och kan riktas mot en eller flera personer. En kränkning kan äga rum vid ett enstaka tillfälle eller vara av upprepande art. Kränkningar kan vara - Verbala (t.ex. hot, svordomar, öknamn eller ironiska kommentarer) - Fysiska (t.ex. slag och knuffar) - Psykosocial (t.ex. ryktesspridning eller utfrysning) - Text och bildburna (t.ex. sms, mms, foton, brev, klotter eller meddelanden på sociala medier). Mobbning Mobbning är när en eller flera personer upprepade gånger under en längre tid utsätter en eller flera individer för medvetna, aktiva, destruktiva handlingar eller utfrysning. Enstaka händelser är inte mobbing utan kan istället vara en kränkning. Trakasserier, kränkning och mobbning kan ske mellan elever och mellan vuxna men det kan också vara en vuxen som utsätter en elev, eller en elev som utsätter en vuxen. Diskriminering är det vuxna som kan göra sig skyldig till genom att missgynna en elev. Vision På Lammhult skola ska alla trivas och känna sig trygga och respekterade. Ingen ska behöva bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling oavsett kön, religion, etnisk tillhörighet, funktionshinder eller sexuell läggning. Vi ska bemöta varandra med respekt, både i tal och i handling trots våra olikheter. 3

4 Framtagning och implementering En ny plan skapas varje år utifrån den kartläggning som görs under läsåret av hur elever och personal bedömer att stämningen är på Lammhults skola. Arbetet med likabehandlingsplanen sker på mentorstid, elevråd, personalkonferenser och vid samrådsmöten med vårdnadshavare. Likabehandlingsplanen tas upp i klasserna av mentorer/klasslärare i början av läsåret. Föräldrar får ta del av likabehandlingsplanen på höstterminens föräldramöte. Likabehandlingsplanen finns på skolans hemsida. Likabehandlingsplanen ska vara känd för elever, vårdnadshavare och personal på Lammhults skola och följas av alla som vistas på skolan. Förebyggande och främjande åtgärder De grundläggande principerna i FN:s barnkonvention handlar om att alla barn har samma rättigheter och lika värde samt att alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad. På Lammhult skola är det främjande arbetet en naturlig del i det vardagliga arbetet. Vi arbetar aktivt med lika rättigheter och möjligheter för alla elever på skolan, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. För att skapa trivsel och trygghet för alla som vistas på skolan samt förebygga och förhindra diskriminering och kränkning av elever och personal arbetar vi på Lammhult skola på följande sätt: En stabil och gemensam värdegrund skapas bland elever, personal och föräldrar genom regelbundna samtal om människors lika värde, etik och moral, jämställdhet och demokratins grunder på lektioner och arbetslagsträffar etc. Tydliga ordningsregler som alla känner till. Gemensam policy angående rutiner och bemötande i personalgruppen. Personal på skolan agerar goda förebilder och bemöter varandra och elever med respekt. Regelbundna samtal kring vikten av ett vårdat språkbruk. Trygghetsvandring genomförs med elevrådsrepresentanter en gång per år för att skapa en skolmiljö där alla elever känner sig trygga och utvecklas. Eleverna i 7-9 har varje vecka Livskunskap där de arbetar med ämnen som respekt, värdegrund och social kompetens. Det som tas upp inom ämnet kan knytas an till aktuella händelser som skett på skolan samt händelser i världen. I F-6 tas ämnet upp löpande i undervisningen. Ett aktivt arbete sker för att öka gemenskapen på skolan samt stärka elevernas förmåga att kunna arbeta med olika kamrater både inom klassen och mellan klasser genom: o Medveten placering av elever och sammansättningar. o Gemensamma aktiviteter mellan årskurser och friluftsdag i årskurs F-9. 4

5 o Arbete i åldersblandade grupper i årskurs 7-9 under Elevens val. Personal rör sig i korridorer, på skolgården och andra platser på skolans område, speciellt de platser som upplevs som otrygga. För att därigenom upptäcka och direkt sätta in åtgärder vid kränkande behandling och på så sätt öka tryggheten. Skolans fritidsgård är öppen för elever i årskurs 7-9 under delar av skoldagen. Skolans bibliotek är bemannat och öppet under skoltiden de flesta dagar i veckan. Elevhälsan arbetar aktivt för elevernas hälsa, trygghet och trivsel genom EHT möten, samtal med elever enskilt eller i grupp, lektioner, kontakt med vårdnadshavare och vid behov andra myndigheter. o Enskilda kuratorssamtal i årskurs 7. o Enskilda hälsosamtal med skolsköterska i årskurs F, 2, 4, 6 och 8. o Enskilda vägledningssamtal med studie- och yrkesvägledaren i årskurs 9. Elevråd i årskurs 4-6 och 7-9 fungerar som en länk mellan elever och lärare för att synliggöra sådant som behöver tas tag i vad gäller likabehandling och arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Samverkan med polis och socialtjänst. Temadagar och lektioner kring bl. a. integration, förhållningssätt på internet mm. Åtgärder vid kränkande behandling/diskriminering/trakasserier Lammhults skola har ett elevhälsoteam bestående av skolledning, fritidsledare, skolsköterska, skolkurator, speciallärare samt studie- och yrkesvägledare. Om skolpersonal får vetskap om eller misstänker att någon på Lammhult skola har blivit utsatt för någon typ av kränkande behandling ska detta tas på stort allvar. Är det en pågående kränkning görs ett ingripande direkt. Om en elev känner sig illa behandlad eller märker att någon annan elev blir det ska en kontakt omedelbart tas med någon vuxen på skolan som i sin tur ser till att situationen reds ut. A. Hur vi utreder och åtgärdar kränkande behandling mellan elever Agera direkt! När vi ser/hör en kränkning ingriper vi direkt! Den som upptäcker att en elev utsätts för en kränkning, kontaktar den utsattes klassföreståndare/mentor eller någon annan vuxen på skolan, som i sin tur kontaktar elevens klassföreståndare/mentor. Upptäckare kan vara elever och vuxna i skolan eller föräldrar. Läraren pratar med berörda elever, först med var och en och sedan om det anses lämpligt tillsammans. Eleverna uppmanas att berätta hemma. Vid allvarligare incidenter informerar läraren alla berörda föräldrar samt har gruppsamtal i klassen om det anses lämpligt. Vid behov kopplas skolkuratorn in. Läraren dokumenterar händelserna och vad man har gjort och rektor informeras snarast. Rektor anmäler fall av kränkande behandling, som i sin tur leder till utredning. 5

6 Rektor har ansvar för att valda händelser tas upp i elevhälsoteamet och om kränkningarna fortgår ska skolledningen besluta vilka från teamet som ska vara inkopplade på ärendet och dokumentera vad som gjorts. Klassföreståndare/mentor ska alltid informeras. Rektorn bedömer utifrån varje enskilt fall om en anmälan till socialtjänst och/eller polis ska göras. B. Hur vi utreder och åtgärdar kränkande behandling då vuxna kränker elever Om en elev blir kränkt av en vuxen ska eleven ta kontakt med någon skolpersonal som för ärendet vidare till skolledningen. När skolledningen har informerats genomförs samtal enskilt med eleven och enskilt med den vuxna för att utreda vad det är som har skett. Skolledningen tar därefter kontakt med berörd elevs vårdnadshavare och informerar om den uppkomna situationen. Skolledningen genomför därefter ytterligare samtal med berörd vuxen för att besluta lämplig åtgärd och rektor ska dokumentera de åtgärder som genomförs. Vid upprepad förseelse anmäler rektor den vuxne till Skol- och Barnomsorgsförvaltningen. Vid ett senare tillfälle ska skolledningen göra en uppföljning på ärendet. C. Hur vi utreder och åtgärdar kränkande behandling då elever kränker vuxna Om en vuxen blir kränkt av en elev tas kontakt med elevens klassföreståndare/mentor, skolledning samt skyddsombud. Skolledningen har samtal med den vuxne för sig och eleven för sig för att utreda vad det är som har skett. Skolledningen tar kontakt med elevens vårdnadshavare och informerar om den uppkomna situationen. Skolledningen samt ev. kurator har ytterligare ett samtal med eleven för att besluta om en lämplig åtgärd och rektor ska dokumentera de åtgärder som har genomförts. Vid ett senare tillfälle ska skolledningen göra en uppföljning på ärendet. D. Åtgärder vid våldssituation Alla elever och all personal skall alltid och överallt kunna känna sig trygga och fysiskt säkra i skolan. Därför har alla en skyldighet att på något sätt ingripa om en akut våldssituation uppstår. Hur detta ingripande skall ske är beroende av omständigheterna och går inte att i förväg beskriva. Det viktigaste är att något görs för att snarast få stopp på våldet. När den akuta situationen är över skall snarast skolledningen informeras om händelsen. Därefter är det skolledningen som beslutar om eventuella åtgärder. Kartläggning Kartläggning vad gäller likabehandling, trygghet, trivsel, diskriminering, trakasserier och kränkande behandling på Lammhult skola görs på följande sätt: 6

7 Kontinuerliga samtal med eleverna för kartläggning och förebyggande arbete. Dessa samtal kan ske under lektioner, vid klassråd, på mentorstid m.m. Skolans båda elevråd arbetar med likabehandlingsplanen och lyfter frågor, inför sina klasskamrater, om ev. förbättringsområden. Utvecklingssamtal sker en gång/termin där bland annat elevens psykosociala trivsel tas upp. En trivselenkät genomförs varje läsår. Alla elever i årskurs F, 2, 4, 6 och 8 har hälsosamtal tillsammans med skolsköterskan. Eleverna i årskurs 7 har enskilda samtal med skolkurator. Trygghetsvandring genomförs av elevrådet i F-6 och elevskyddsombudet i årskurs 7-9 tillsammans med skolkuratorn och skolsköterskan. Då kartläggs miljöer som eleverna upplever som otrygga i skolan. Nulägesanalys För att kvalitetssäkra arbetet på skolan genomfördes en enkätundersökning under vårterminen 2014, där eleverna svarat på frågor som bland annat berör trygghet och trivsel. Resultatet är till stora delar positivt men nedan följer en kort utvärdering av vad som behöver arbetas mer med under läsåret 2014/2015. Utifrån enkät, och diskussion i personalgrupp framkom följande: Utvärdering åk F-3 samt fritidshem I årskurs F-3 är resultatet av trivselenkäten till stora delar mycket positivt. De allra flesta eleverna i årskurs F-3 uppger att de trivs på Lammhults skola. Arbetet med fler rastfaddrar har haft en positiv verkan och bör därför behållas även nästa läsår. Under läsåret har årskurs F-3 arbetat med ledstjärnans budskap (se bilaga 1), detta har gjorts efter behov på olika sätt i olika grupper. Arbetetet med ledstjärnans budskap har under läsåret fungerat mycket väl, men det är ett ständigt pågående arbete som hela tiden måste hålls aktuellt. Trivselenkäten i årskurs F-3 påvisar, liksom förra året, att eleverna önskar en lugnare miljö i matsalen. Även trivselenkäten som gjorts i årskurs 4-6 samt årskurs 7-9 påvisar att miljön i matsalen bör förbättras. Målet som sattes upp i förra årets likabehandlingsplan, gällande lugnare miljö i matsalen måste därmed arbetas vidare med. Utvärdering åk 4-6 De allra flesta i årskurs 4-6 (81 elever av 87) uppger att de trivs på Lammhult skola enligt trivselenkäten. Av 89 elever i årskurs 4-6 uppger 33 elever att det förekommer mobbing på Lammhult skola. Eleverna beskriver att mobbningen främst handlar om verbal mobbning, såsom fula ord. Det är 11 elever (av 90) som uppger att de känner sig retad eller utstött av andra elever. Lärarna i åk 4-6 har under läsåret 2013/2014 genomfört aktivitetsdagar för att stärka sammanhållningen, något som fungerat bra och varit positivt. Kill/tjejsnack har varit stående inslag i undervisningen och klassråd har genomförts med jämna mellanrum. Utvärdering åk 7-9 7

8 Merparten av eleverna i årskurs 7-9 (58 elever av 65) uppger att de trivs på Lammhult skola enligt trivselenkäten. Av 65 elever i årskurs 7-9 uppger 38 elever att det förekommer mobbing på Lammhult skola. Eleverna beskriver att mobbningen främst handlar om verbal mobbning, såsom fula ord och öknamn. Det är 8 elever (av 66) som uppger att de känner sig retad eller utstött av andra elever. Under läsåret 2013/2014 har lärarna arbetat med språkbruk som tema under mentorstid och under livskunskapen. Lärarna upplever att språkbruket blivit betydligt bättre, men anser ändå att det behöver arbetas vidare med. På frågan om det är arbetsro på lektionerna svarade 29 elever (av 67) att det sällan är arbetsro på lektionerna. Arbetet med att förbättra studieklimatet är påbörjat på olika sätt. Bland annat har ett gemensamt dokument tagits fram för hur man startar och slutar en lektion. På mentorsråden förs diskussioner om vikten av att det är arbetsro på lektionerna. Under året har Lammhults skola arbetat med att integrera de internationella eleverna i gemenskapen. Bland annat har internationella klassen varit med under friluftsdagar. En handlingsplan kring integration har påbörjats. De utslussande eleverna har hälsat på i klassen och lärarna upplever att stämningen mellan de utslussande eleverna och klasskamraterna är god. Att IK-lärarna har varit med på konferenser, upplevs som mycket positivt. Det arbete som gjorts för att integrera de internationella eleverna i gemenskapen är en bra början men det är ett arbete som måste fortsätta och utvecklas. Målsättning 2014/2015 Utifrån enkät, kartläggning och diskussioner i personal- och elevgrupp bestämdes följande mål för läsåret 2014/2015: Mål för åk F-3 samt fritidshem 1. Lugnare miljö i matsalen Hur når vi målet? - Se över den fysiska miljön i matsalen, förslag på åtgärder: Avskärmning, eventuellt plexiglas mellan rummen Ljuddämpande bord Alla stolar får tassar Ljudabsorbenter på väggarna Svängdörr till köket - Alla personal som befinner sig i matsalen har ett positivt förhållningssätt och bemötande. - All mat skyltas med bild och text. - Bild på lämplig portion/ skyltexemplar i montern. (Så behöver inte alla elever fråga hur mycket man får ta.) - Alla elever har rätt till en bestämd plats. 8

9 - All personal arbetar för att få en behaglig ljudnivå. - Schema på aktuella mattider sätts upp på väggen. Ansvarig: All personal Tidsplan: Läsåret 2014/ Att eleverna känner sig fortsatt trygga på rasten och att vi främjar en starkare vikänsla Hur når vi målet? - Att hålla Värendsgårdens ledstjärna levande. - Hemlig kompis. - Lära eleverna tillämpa Knacka rygg. - Stötta eleverna i att komma på fler rastaktiviteter. - Kolla av efter rasten vad alla har gjort och med vem. - Ansvarselever som tar hand om nya elever. - Medvetet värdegrundsarbete i varje klass. Ansvarig: All personal Tidsplan: Läsåret 2014/2015 Mål för åk Eleverna ska ta ett kollektivt ansvarför sin arbetsmiljö Hur når vi målet? - Vi samtalar med eleverna om varför det är viktigt att ta ett kollektivt ansvar. - Vi har gemensamma regler på 4-6 och är noga med uppföljning av dessa (se bilaga 2). Ansvariga: All personal som arbetar med eleverna på 4-6 Utvärdering: - Vi noterar om svinnet av material minskar. - Vi tar vid arbetslagsmöten upp om vi ser en förbättring kring dessa punkter. - Vi följer upp punkterna vid klassråd en gång per termin. Tidsplan: Läsåret Alla elever ska känna sig trygga med varandra Hur når vi målet? 9

10 - Vi arbetar kontinuerligt med lära känna övningar inom klasserna. Vi tänker på att eleverna i undervisningen samarbetar i så många olika konstellationer som möjligt. - Vi genomför gemensamma aktiviteter på 4-6 då vi blandar eleverna mellan årskurserna. - Vi har tydliga rutiner för hur vi tar emot nya elever till klasserna för att de ska integreras så snabbt som möjligt (se bilaga 3). - Vi har gemensamma regler för eleverna på 4-6 så att de ska veta vad som gäller. Ansvariga: All personal som arbetar med eleverna på 4-6 Utvärdering: Vi utvärderar detta vid vårterminens slut med hjälp av en enkät. Tidsplan: Läsåret Mål för åk Fortsatt arbete kring att främja ett vårdat språkbruk där verbala kränkningar inte får förekomma Hur når vi målet? - Direkt påpeka fel ordval och uppmana eleven att använda andra ord istället. - Kontinuerliga samtal och diskussioner på mentorsråden om språkbruket. - All personal ska föregå med gott exempel, vara en förebild och lyfta goda exempel bland eleverna. Ansvarig: All personal Utvärdering: Utvärderas löpande med eleverna samt genom skolans trivselenkät. 2. Att skapa ett bra studieklimat med arbetsro i klassrummen Hur når vi målet? - Gemensamt förhållningssätt hur man börjar och avslutar en lektion, samma regler gäller på alla lektioner. - Diskussioner om arbetsro på mentorråden. - Lammhultstempen. Varje vecka får eleverna fylla i några frågor som ger en bra bild hur eleverna mår just då. Om det varit arbetsro på lektionerna, om de känt sig kränkta eller om någon annan blivit kränkt osv. - Följa skolans ordningsregler och arbeta enligt konsekvenstrappan. - Få eleverna att förstå att en lektion är arbetstid och kunna utnyttja arbetstiden på bästa sätt. Ansvarig: Alla undervisande lärare 10

11 Utvärdering: Självvärdering inför utvecklingssamtalen. Utvärdering sker via trivselenkät. 3. Arbeta för att integrera de internationella eleverna i gemenskapen. Hur når vi målet? - Ett nära samarbete med lärare i internationella klassen, exempelvis alltid vara med på möten. - Lärarna presenterar sig för IK-eleverna. - Eleverna som ska komma ut i reguljär klass så småningom, ska tidigt få reda på vilken mentor och vilken klasstillhörighet de kommer att få. - Lärarna får tidigt reda på vilka som kommer ut, till vilken klass (höstlov, jullov och påsklov är lämpliga tidpunkter). - Tydliggöra att IK är en del av Lammhults skola. - Fler lokaler och mer personal för att möjliggöra undervisning utifrån den nivå eleven befinner sig på. - Barnens bästa i Lammhult är ett projekt som förväntas dra igång under läsåret 2014/2015. Syftet med projektet är att främja elevernas hälsa, lärande och utveckling med en strävan att skapa likvärdiga förutsättningar för alla elever. o Pedagoger och resurspersonal ska få handledning i teambildning och i sin yrkesroll. o IK eleverna ska få delge sina tankar och funderingar kring sin miljö och kamratskap. o Föräldrautbildning. Ge stöd i föräldraskap för att kunna ge stöd åt sina barn samt en ökad förståelse för det svenska samhället. Ansvarig: - All personal - Projektledare för Barnens bästa i Lammhult Utvärdering: Utvärderas löpande i diskussioner med eleverna. Uppföljning varje termin. Utvärdering och uppföljning Varje läsår: o Utvärderas målen i planen mot kränkande behandling/likabehandlingsplanen. o Genomförs en nulägesanalys genom enkät, trygghetsvandring, enskilda samtal samt dialog och diskussion i personal- och elevgrupp. o Genomförs samtal och dialog med klassråd, elevråd, elevskyddsombud och samråd. o Ny plan upprättas. Uppföljning av åtgärder sker löpande. 11

12 Bilaga 1 VÄRENDSGÅRDENS LEDSTJÄRNa Känna trygghet! Bra kompisar! Arbetsro! Ha roligt! Kunskap är viktigt! Bli respekterad! 12

13 HUR VI SKA ÖKA ELEVERNAS KOLLEKTIVA ANSVARSTAGANDE Bilaga 2 Material Det är vi lärare som delar ut pennor, sudd, linjaler etc. Eleverna får inte själv hämta i våra lådor. Vi bokför hur mycket material varje elev hämtar ut. Vi märker upp allt material med vattenfast penna så att eleverna lätt kan känna igen sitt material. Städning Efter dagens slut ställer alla elever upp sina stolar, städar på och runt sin egen bänk och kollar så att klassrummet ser bra ut. Några elever som läraren utser får som uppgift att ställa iordning gemensamt material och möbler etc i grupprum och kapprum. Detta görs minst en gång dagligen. Elever som har kladdat på sina bänkar stannar kvar efter lektionens slut och tar bort det. Matsalen Eleverna ställer upp utanför matsalen och går inte in förrän läraren har kommit och släppt in dem. Vi uppmanar eleverna att inte ta mer mat än de äter upp. Varje klass sitter samlad så gott det går. Läraren bestämmer vilka bord respektive elev sitter vid. Alla elever är minst 15 minuter i matsalen innan de får duka av och gå. Varje elev ser till att det ser snyggt ut vid sin plats innan den lämnar matsalen. Regler Cyklar, kickbikes etc parkeras i cykelstället dagtid. Dessa får ej användas på raster. Man är ute på rasterna. Tuggummi och godis får ej intagas under skoldagen Vi har bestämda platser i kapprummet Man säger till sin lärare innan man går på toaletten på lektionstid. Ytterkläder och kepsar lämnas i kapprummet. Kepsar kan även förvaras i väskan. 13

14 Bilaga 3 Rutiner för att ta emot nya elever på 4-6 Vi utser några faddrar i klassen som får som uppgift att guida den nya eleven i början. Läraren har som uppgift att påminna och stötta eleverna i detta uppdrag. Vi ordnar en presentation av eleven första dagen som vi visar eleverna i klassen. Eleverna ska ha tillgång till material etc redan den första dagen. Som lärare har man uppföljningssamtal med eleven efter några dagar och efter ett par veckor och följer upp eventuella funderingar och frågor. 14

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Del 1 Sjöboskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, samt

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015 Utifrån Diskrimineringslagen 2008:567 samt Skollagen 2010:800 6 kap. 1. Vision På Kungsholmens gymnasium ska alla

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. De Geergymnasiet läsåret 2015-2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. De Geergymnasiet läsåret 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN samt plan mot diskriminering och kränkande behandling De Geergymnasiet läsåret 2015-2016 2 (10) Elevhälsoteamet 2015/2016 Rektor (IM/Särskolan) Cathrine Conrad Rektor (SA/HU) Mattias

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9 Klöxhultsskolan Telefon; expeditionen 0476-553 40 www.almhult.se HT11-HT12 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Klöxhultsskolan åk F 9 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Porsnässkolans likabehandlingsplan 2014-2015

Porsnässkolans likabehandlingsplan 2014-2015 Porsnässkolans likabehandlingsplan 2014-2015 En förebyggande, främjande och åtgärdande handlingsplan mot diskriminering, trakasserier, mobbning och annan kränkande behandling. Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Varje elev ska känna glädje i att gå till skolan och ska känna sig trygg och vara känd av alla vuxna. Eleven ska känna

Läs mer

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina Läsåret 2012-13 Plan mot diskriminering och kränkande behandling, plan för hur vi ska vara mot varandra Malgoviks skola, Vilhelmina 1 Innehåll: Förord Så här vill vi att det ska vara på Malgoviks skola

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling Örnsköldsviks Kommun 2015-01-01 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Främjande arbete Syftar till att förstärka

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 3 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014

Likabehandlingsplan 2014 Referenser: Skolverket: Allmänna råd och kommentarer (2009) DO, BEO m fl: Förebygga diskriminerin och kränkande behandling - främja likabehandling Universitetskurs: Mobbning, kränkande behandling och diskriminering

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Innehållsförteckning 2 Vision 3 Lagtext och styrdokument Diskrimineringsgrunder Definitioner 4 Förebyggande och främjande

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling "Likabehandlingsplan" Åkerö skola 7-9 2014

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Likabehandlingsplan Åkerö skola 7-9 2014 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling "Likabehandlingsplan" Åkerö skola 7-9 2014 LEKSANDS KOMMUN Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION...

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016 Datum 2015-06-18 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33 100

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

LOKAL LIKABEHANDLINGSPLAN. mot diskriminering och kränkande behandling

LOKAL LIKABEHANDLINGSPLAN. mot diskriminering och kränkande behandling LOKAL LIKABEHANDLINGSPLAN mot diskriminering och kränkande behandling FAGERHULTS SKOLA 2014-2015 Innehållsförteckning Vision s. 2 Vad säger lagen s. 2 Utvärdering av likabehandlingsplanen 13/14 s. 2 Främjande

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling SMEDBY FÖRSKOLOR Plan för likabehandling och mot kränkande behandling, 2014-2015 ÄPPLETS FÖRSKOLA Lidaleden 270, 603 81 Norrköping. Telefon 011-15 28 22 Innehållsförteckning Vision 2 1. Diskrimineringslagen

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015 Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015 Innehåll Bakgrund... 3 Skolledningens ställningsstagande...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola Likabehandlingsplan Lilla Högsätra skola 2012-2013 Värdegrunden i Högsätra skolområde Våra förskolor och skolor är och ska vara bra förskolor/skolor där barn, elever och vuxna har en stark mental närvaro

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Solbackens förskola (I enlighet med 6 kap. 8 i skollagen och 3 kap. 16 i diskrimineringslagen) Mål Alla barn på förskolan Solbacken skall känna

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26 Likabehandlingsplan Mosjö skola Skolförvaltning sydost Diarienummer 227-06-004 reviderad 2008-08-26 Rektor Marine Rosenberg Inledning I både skollagen och läroplanen, Lpo 94, betonas betydelsen av att

Läs mer

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling SOLNA STAD Haga skolområde Fridhemsskolan Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör

Läs mer

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9 Likabehandlingsplan Bollebygdskolan 7-9 BOLLEBYGDS KOMMUN 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan. grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan. grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem läsåret 2014/15 Keith Haring Upprättad augusti 2014 Lisbeth

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 131219 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Leksands gymnasium och samtliga APLplatser Ansvariga för planen

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Skola Förskoleklass och skolår 1 6 Läsåret 2014-2015 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 3 Målsättning 4 Vad innehåller lagen? 4 Förbud mot annan kränkande behandling

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Vasaskolan - fristående kristen skola i centrala Göteborg Plan mot kränkande behandling VASASKOLAN Läsåret 2014/2015 1 rev. 140901 1 Innehållsförteckning Inledning s.3 2 Uppdraget- Skollagen s.3 Diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 1(7) Likabehandlingsplan för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 2(7) Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen, arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 1 Innehållsförteckning Lag 3 Ansvarsfördelning 3 Skolans mål 4 Definitioner 4 Åtgärder 5 Förebyggande

Läs mer

Valås/Hällesåkersskolan Läsår 14/15

Valås/Hällesåkersskolan Läsår 14/15 Skolförvaltningen Valåskolan/Hällesåkersskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Valås/Hällesåkersskolan Läsår 14/15 Grundskolan, Förskoleklassen

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2012-2013 Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Natur och Miljöskolan i Åmål INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅR VISION 3 BAKGRUND 3 SYFTE 3 SKOLANS

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Vision Vår vision är att ingen på våra skolor ska bli eller känna sig diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling.

Vision Vår vision är att ingen på våra skolor ska bli eller känna sig diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vederslöv skola Tävelsås skola Kalvsvik skola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola och skolbarnomsorg Vision Vår vision är

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckby norra förskola 2013-05/2014-05 Mónica Jansson Förskolechef Innehåll Vår vision... 3 Syftet... 3 Bäckby norra värdegrund... 3 Definitioner...

Läs mer

Plan för arbetet. mot diskriminering. och. kränkande behandling. Varekils skola/ Fritidshem

Plan för arbetet. mot diskriminering. och. kränkande behandling. Varekils skola/ Fritidshem Plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Varekils skola/ Fritidshem 2014 1. Vision 2. Nu gällande plan 2:1 Giltighetstid 2:2 Uppföljning av fjolårets åtgärder 2:3 Ansvar 3. Samverkan

Läs mer

LINDESKOLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015

LINDESKOLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015 LINDESKOLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015 1 Innehåll Utgångspunkter 3 Definitioner av begrepp 3 Vad säger FN:s barnkonvention? 3 Vad säger lagen? 4 Vad säger Lindesbergs

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Inledning Vi har valt att ha en gemensam plan för plan mot diskriminering och mot kränkande behandling.. Diskrimineringslag (2008:567) och Skollag (2010:800

Läs mer

Sollebrunns skola årskurs 6-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Sollebrunns skola årskurs 6-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Sollebrunns skola årskurs 6-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UTIFRÅN FÖRVALTINGENS VISION LUST ATT LÄRA Denna plan gäller till och med 30/9-15. Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stadsskogen skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stadsskogen skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Stadsskogen skolan Hänvisningar till lagtext och styrdokument: Enligt skollagen (2010:800 6 kap.) och diskrimineringslagen (2008:567 1-4 kap.) är varje

Läs mer

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Skolans likabehandlingsplan regleras utifrån två lagar: Diskrimineringslagen och Skollagen kap 14. Likabehandlingsplanen beskriver skolans arbete för att

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Skolenhet Mjölner Läsåret 2015/16

LIKABEHANDLINGSPLAN Skolenhet Mjölner Läsåret 2015/16 www.pitea.se/strombacka LIKABEHANDLINGSPLAN Skolenhet Mjölner Läsåret 2015/16 Innehåll LIKABEHANDLINGSPLAN... 1 Strömbackaskolans vision... 3 Värdegrund... 3 Trygghet... 3 Ansvar... 3 Respekt... 3 Likabehandlingsplan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Zederslundsskolan med kunskap i centrum Läsåret 2015/2016 2 Innehållsförteckning Ansvariga för planen... 4 Motiv... 4 Verksamheter som omfattas av planen...

Läs mer

Likabehandlingsplan för

Likabehandlingsplan för Likabehandlingsplan för 100107 FRISKOLAN KRONOBERGSHED Styrelsens ställningstagande till likabehandlingsplanen Styrelsen, som är huvudman för Friskolan Kronobergshed, har läst och förstår arbetet med likabehandlingsplanen.

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SFI 2012-12-28 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning SFI skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan

Läs mer