Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Lammhults skola och fritidshem läsåret 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Lammhults skola och fritidshem läsåret 2014/2015"

Transkript

1 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Lammhults skola och fritidshem läsåret 2014/2015 ALLA MÄNNISKOR ÄR LIKA MYCKET VÄRDA

2 Inledning Enligt svensk lag ska verksamheter inom förskola och skola utarbeta en likabehandlingsplan samt en plan mot kränkande behandling. De två planerna, har vi sammanfört till en plan. Syftet med denna plan är att beskriva hur Lammhult skola arbetar för att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planen utvärderas och upprättas varje år. Lagtext Lammhults skola upprättar denna plan i enighet med 3 kap. 16 Diskrimineringslagen samt 6 kap. 8 Skollagen. Enligt 3 kap. 16 Diskrimineringslagen ska huvudmannen varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, dels för att förebygga och förhindra trakasserier. Enligt 6 kap. 8 Skollagen ska huvudmannen se till att det varje år upprättas en plan med översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen gäller från Planen gäller till Begrepp Diskriminering Diskriminering innebär att en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till exempelvis barnets kön, eller någon utav de andra diskrimineringsgrunderna. Exempelvis att en pojke nekas tillträde till ett gymnasieprogram med motiveringen att de redan har så många pojkar på just det programmet. Indirekt diskriminering innebär att en elev diskrimineras genom att alla behandlas lika. Det sker exempelvis när skolan tillämpar en bestämmelse som verkar vara neutral men som i praktiken missgynnar en elev, och som kan kopplas till någon av diskrimineringsgrunderna. 2

3 Exempelvis att servera alla elever samma skolmat, kan indirekt diskriminera elever som på grund av allergi eller på grund av religiösa skäl, behöver annan mat. Trakasserier Trakasserier definieras som ett uppträdande som kränker någons värdighet i samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Till trakasserier räknas sexuella trakasserier, det vill säga anspelningar på kön och sexualitet som kan innefatta allt från tafsningar och blottning till glåpord och ryktesspridning. Främlingsfientlighet, rasism och homofobi är också exempel på trakasserier. Kränkande behandling Kränkande behandling är när någon eller några kränker principerna om alla människors lika värde och kan riktas mot en eller flera personer. En kränkning kan äga rum vid ett enstaka tillfälle eller vara av upprepande art. Kränkningar kan vara - Verbala (t.ex. hot, svordomar, öknamn eller ironiska kommentarer) - Fysiska (t.ex. slag och knuffar) - Psykosocial (t.ex. ryktesspridning eller utfrysning) - Text och bildburna (t.ex. sms, mms, foton, brev, klotter eller meddelanden på sociala medier). Mobbning Mobbning är när en eller flera personer upprepade gånger under en längre tid utsätter en eller flera individer för medvetna, aktiva, destruktiva handlingar eller utfrysning. Enstaka händelser är inte mobbing utan kan istället vara en kränkning. Trakasserier, kränkning och mobbning kan ske mellan elever och mellan vuxna men det kan också vara en vuxen som utsätter en elev, eller en elev som utsätter en vuxen. Diskriminering är det vuxna som kan göra sig skyldig till genom att missgynna en elev. Vision På Lammhult skola ska alla trivas och känna sig trygga och respekterade. Ingen ska behöva bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling oavsett kön, religion, etnisk tillhörighet, funktionshinder eller sexuell läggning. Vi ska bemöta varandra med respekt, både i tal och i handling trots våra olikheter. 3

4 Framtagning och implementering En ny plan skapas varje år utifrån den kartläggning som görs under läsåret av hur elever och personal bedömer att stämningen är på Lammhults skola. Arbetet med likabehandlingsplanen sker på mentorstid, elevråd, personalkonferenser och vid samrådsmöten med vårdnadshavare. Likabehandlingsplanen tas upp i klasserna av mentorer/klasslärare i början av läsåret. Föräldrar får ta del av likabehandlingsplanen på höstterminens föräldramöte. Likabehandlingsplanen finns på skolans hemsida. Likabehandlingsplanen ska vara känd för elever, vårdnadshavare och personal på Lammhults skola och följas av alla som vistas på skolan. Förebyggande och främjande åtgärder De grundläggande principerna i FN:s barnkonvention handlar om att alla barn har samma rättigheter och lika värde samt att alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad. På Lammhult skola är det främjande arbetet en naturlig del i det vardagliga arbetet. Vi arbetar aktivt med lika rättigheter och möjligheter för alla elever på skolan, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. För att skapa trivsel och trygghet för alla som vistas på skolan samt förebygga och förhindra diskriminering och kränkning av elever och personal arbetar vi på Lammhult skola på följande sätt: En stabil och gemensam värdegrund skapas bland elever, personal och föräldrar genom regelbundna samtal om människors lika värde, etik och moral, jämställdhet och demokratins grunder på lektioner och arbetslagsträffar etc. Tydliga ordningsregler som alla känner till. Gemensam policy angående rutiner och bemötande i personalgruppen. Personal på skolan agerar goda förebilder och bemöter varandra och elever med respekt. Regelbundna samtal kring vikten av ett vårdat språkbruk. Trygghetsvandring genomförs med elevrådsrepresentanter en gång per år för att skapa en skolmiljö där alla elever känner sig trygga och utvecklas. Eleverna i 7-9 har varje vecka Livskunskap där de arbetar med ämnen som respekt, värdegrund och social kompetens. Det som tas upp inom ämnet kan knytas an till aktuella händelser som skett på skolan samt händelser i världen. I F-6 tas ämnet upp löpande i undervisningen. Ett aktivt arbete sker för att öka gemenskapen på skolan samt stärka elevernas förmåga att kunna arbeta med olika kamrater både inom klassen och mellan klasser genom: o Medveten placering av elever och sammansättningar. o Gemensamma aktiviteter mellan årskurser och friluftsdag i årskurs F-9. 4

5 o Arbete i åldersblandade grupper i årskurs 7-9 under Elevens val. Personal rör sig i korridorer, på skolgården och andra platser på skolans område, speciellt de platser som upplevs som otrygga. För att därigenom upptäcka och direkt sätta in åtgärder vid kränkande behandling och på så sätt öka tryggheten. Skolans fritidsgård är öppen för elever i årskurs 7-9 under delar av skoldagen. Skolans bibliotek är bemannat och öppet under skoltiden de flesta dagar i veckan. Elevhälsan arbetar aktivt för elevernas hälsa, trygghet och trivsel genom EHT möten, samtal med elever enskilt eller i grupp, lektioner, kontakt med vårdnadshavare och vid behov andra myndigheter. o Enskilda kuratorssamtal i årskurs 7. o Enskilda hälsosamtal med skolsköterska i årskurs F, 2, 4, 6 och 8. o Enskilda vägledningssamtal med studie- och yrkesvägledaren i årskurs 9. Elevråd i årskurs 4-6 och 7-9 fungerar som en länk mellan elever och lärare för att synliggöra sådant som behöver tas tag i vad gäller likabehandling och arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Samverkan med polis och socialtjänst. Temadagar och lektioner kring bl. a. integration, förhållningssätt på internet mm. Åtgärder vid kränkande behandling/diskriminering/trakasserier Lammhults skola har ett elevhälsoteam bestående av skolledning, fritidsledare, skolsköterska, skolkurator, speciallärare samt studie- och yrkesvägledare. Om skolpersonal får vetskap om eller misstänker att någon på Lammhult skola har blivit utsatt för någon typ av kränkande behandling ska detta tas på stort allvar. Är det en pågående kränkning görs ett ingripande direkt. Om en elev känner sig illa behandlad eller märker att någon annan elev blir det ska en kontakt omedelbart tas med någon vuxen på skolan som i sin tur ser till att situationen reds ut. A. Hur vi utreder och åtgärdar kränkande behandling mellan elever Agera direkt! När vi ser/hör en kränkning ingriper vi direkt! Den som upptäcker att en elev utsätts för en kränkning, kontaktar den utsattes klassföreståndare/mentor eller någon annan vuxen på skolan, som i sin tur kontaktar elevens klassföreståndare/mentor. Upptäckare kan vara elever och vuxna i skolan eller föräldrar. Läraren pratar med berörda elever, först med var och en och sedan om det anses lämpligt tillsammans. Eleverna uppmanas att berätta hemma. Vid allvarligare incidenter informerar läraren alla berörda föräldrar samt har gruppsamtal i klassen om det anses lämpligt. Vid behov kopplas skolkuratorn in. Läraren dokumenterar händelserna och vad man har gjort och rektor informeras snarast. Rektor anmäler fall av kränkande behandling, som i sin tur leder till utredning. 5

6 Rektor har ansvar för att valda händelser tas upp i elevhälsoteamet och om kränkningarna fortgår ska skolledningen besluta vilka från teamet som ska vara inkopplade på ärendet och dokumentera vad som gjorts. Klassföreståndare/mentor ska alltid informeras. Rektorn bedömer utifrån varje enskilt fall om en anmälan till socialtjänst och/eller polis ska göras. B. Hur vi utreder och åtgärdar kränkande behandling då vuxna kränker elever Om en elev blir kränkt av en vuxen ska eleven ta kontakt med någon skolpersonal som för ärendet vidare till skolledningen. När skolledningen har informerats genomförs samtal enskilt med eleven och enskilt med den vuxna för att utreda vad det är som har skett. Skolledningen tar därefter kontakt med berörd elevs vårdnadshavare och informerar om den uppkomna situationen. Skolledningen genomför därefter ytterligare samtal med berörd vuxen för att besluta lämplig åtgärd och rektor ska dokumentera de åtgärder som genomförs. Vid upprepad förseelse anmäler rektor den vuxne till Skol- och Barnomsorgsförvaltningen. Vid ett senare tillfälle ska skolledningen göra en uppföljning på ärendet. C. Hur vi utreder och åtgärdar kränkande behandling då elever kränker vuxna Om en vuxen blir kränkt av en elev tas kontakt med elevens klassföreståndare/mentor, skolledning samt skyddsombud. Skolledningen har samtal med den vuxne för sig och eleven för sig för att utreda vad det är som har skett. Skolledningen tar kontakt med elevens vårdnadshavare och informerar om den uppkomna situationen. Skolledningen samt ev. kurator har ytterligare ett samtal med eleven för att besluta om en lämplig åtgärd och rektor ska dokumentera de åtgärder som har genomförts. Vid ett senare tillfälle ska skolledningen göra en uppföljning på ärendet. D. Åtgärder vid våldssituation Alla elever och all personal skall alltid och överallt kunna känna sig trygga och fysiskt säkra i skolan. Därför har alla en skyldighet att på något sätt ingripa om en akut våldssituation uppstår. Hur detta ingripande skall ske är beroende av omständigheterna och går inte att i förväg beskriva. Det viktigaste är att något görs för att snarast få stopp på våldet. När den akuta situationen är över skall snarast skolledningen informeras om händelsen. Därefter är det skolledningen som beslutar om eventuella åtgärder. Kartläggning Kartläggning vad gäller likabehandling, trygghet, trivsel, diskriminering, trakasserier och kränkande behandling på Lammhult skola görs på följande sätt: 6

7 Kontinuerliga samtal med eleverna för kartläggning och förebyggande arbete. Dessa samtal kan ske under lektioner, vid klassråd, på mentorstid m.m. Skolans båda elevråd arbetar med likabehandlingsplanen och lyfter frågor, inför sina klasskamrater, om ev. förbättringsområden. Utvecklingssamtal sker en gång/termin där bland annat elevens psykosociala trivsel tas upp. En trivselenkät genomförs varje läsår. Alla elever i årskurs F, 2, 4, 6 och 8 har hälsosamtal tillsammans med skolsköterskan. Eleverna i årskurs 7 har enskilda samtal med skolkurator. Trygghetsvandring genomförs av elevrådet i F-6 och elevskyddsombudet i årskurs 7-9 tillsammans med skolkuratorn och skolsköterskan. Då kartläggs miljöer som eleverna upplever som otrygga i skolan. Nulägesanalys För att kvalitetssäkra arbetet på skolan genomfördes en enkätundersökning under vårterminen 2014, där eleverna svarat på frågor som bland annat berör trygghet och trivsel. Resultatet är till stora delar positivt men nedan följer en kort utvärdering av vad som behöver arbetas mer med under läsåret 2014/2015. Utifrån enkät, och diskussion i personalgrupp framkom följande: Utvärdering åk F-3 samt fritidshem I årskurs F-3 är resultatet av trivselenkäten till stora delar mycket positivt. De allra flesta eleverna i årskurs F-3 uppger att de trivs på Lammhults skola. Arbetet med fler rastfaddrar har haft en positiv verkan och bör därför behållas även nästa läsår. Under läsåret har årskurs F-3 arbetat med ledstjärnans budskap (se bilaga 1), detta har gjorts efter behov på olika sätt i olika grupper. Arbetetet med ledstjärnans budskap har under läsåret fungerat mycket väl, men det är ett ständigt pågående arbete som hela tiden måste hålls aktuellt. Trivselenkäten i årskurs F-3 påvisar, liksom förra året, att eleverna önskar en lugnare miljö i matsalen. Även trivselenkäten som gjorts i årskurs 4-6 samt årskurs 7-9 påvisar att miljön i matsalen bör förbättras. Målet som sattes upp i förra årets likabehandlingsplan, gällande lugnare miljö i matsalen måste därmed arbetas vidare med. Utvärdering åk 4-6 De allra flesta i årskurs 4-6 (81 elever av 87) uppger att de trivs på Lammhult skola enligt trivselenkäten. Av 89 elever i årskurs 4-6 uppger 33 elever att det förekommer mobbing på Lammhult skola. Eleverna beskriver att mobbningen främst handlar om verbal mobbning, såsom fula ord. Det är 11 elever (av 90) som uppger att de känner sig retad eller utstött av andra elever. Lärarna i åk 4-6 har under läsåret 2013/2014 genomfört aktivitetsdagar för att stärka sammanhållningen, något som fungerat bra och varit positivt. Kill/tjejsnack har varit stående inslag i undervisningen och klassråd har genomförts med jämna mellanrum. Utvärdering åk 7-9 7

8 Merparten av eleverna i årskurs 7-9 (58 elever av 65) uppger att de trivs på Lammhult skola enligt trivselenkäten. Av 65 elever i årskurs 7-9 uppger 38 elever att det förekommer mobbing på Lammhult skola. Eleverna beskriver att mobbningen främst handlar om verbal mobbning, såsom fula ord och öknamn. Det är 8 elever (av 66) som uppger att de känner sig retad eller utstött av andra elever. Under läsåret 2013/2014 har lärarna arbetat med språkbruk som tema under mentorstid och under livskunskapen. Lärarna upplever att språkbruket blivit betydligt bättre, men anser ändå att det behöver arbetas vidare med. På frågan om det är arbetsro på lektionerna svarade 29 elever (av 67) att det sällan är arbetsro på lektionerna. Arbetet med att förbättra studieklimatet är påbörjat på olika sätt. Bland annat har ett gemensamt dokument tagits fram för hur man startar och slutar en lektion. På mentorsråden förs diskussioner om vikten av att det är arbetsro på lektionerna. Under året har Lammhults skola arbetat med att integrera de internationella eleverna i gemenskapen. Bland annat har internationella klassen varit med under friluftsdagar. En handlingsplan kring integration har påbörjats. De utslussande eleverna har hälsat på i klassen och lärarna upplever att stämningen mellan de utslussande eleverna och klasskamraterna är god. Att IK-lärarna har varit med på konferenser, upplevs som mycket positivt. Det arbete som gjorts för att integrera de internationella eleverna i gemenskapen är en bra början men det är ett arbete som måste fortsätta och utvecklas. Målsättning 2014/2015 Utifrån enkät, kartläggning och diskussioner i personal- och elevgrupp bestämdes följande mål för läsåret 2014/2015: Mål för åk F-3 samt fritidshem 1. Lugnare miljö i matsalen Hur når vi målet? - Se över den fysiska miljön i matsalen, förslag på åtgärder: Avskärmning, eventuellt plexiglas mellan rummen Ljuddämpande bord Alla stolar får tassar Ljudabsorbenter på väggarna Svängdörr till köket - Alla personal som befinner sig i matsalen har ett positivt förhållningssätt och bemötande. - All mat skyltas med bild och text. - Bild på lämplig portion/ skyltexemplar i montern. (Så behöver inte alla elever fråga hur mycket man får ta.) - Alla elever har rätt till en bestämd plats. 8

9 - All personal arbetar för att få en behaglig ljudnivå. - Schema på aktuella mattider sätts upp på väggen. Ansvarig: All personal Tidsplan: Läsåret 2014/ Att eleverna känner sig fortsatt trygga på rasten och att vi främjar en starkare vikänsla Hur når vi målet? - Att hålla Värendsgårdens ledstjärna levande. - Hemlig kompis. - Lära eleverna tillämpa Knacka rygg. - Stötta eleverna i att komma på fler rastaktiviteter. - Kolla av efter rasten vad alla har gjort och med vem. - Ansvarselever som tar hand om nya elever. - Medvetet värdegrundsarbete i varje klass. Ansvarig: All personal Tidsplan: Läsåret 2014/2015 Mål för åk Eleverna ska ta ett kollektivt ansvarför sin arbetsmiljö Hur når vi målet? - Vi samtalar med eleverna om varför det är viktigt att ta ett kollektivt ansvar. - Vi har gemensamma regler på 4-6 och är noga med uppföljning av dessa (se bilaga 2). Ansvariga: All personal som arbetar med eleverna på 4-6 Utvärdering: - Vi noterar om svinnet av material minskar. - Vi tar vid arbetslagsmöten upp om vi ser en förbättring kring dessa punkter. - Vi följer upp punkterna vid klassråd en gång per termin. Tidsplan: Läsåret Alla elever ska känna sig trygga med varandra Hur når vi målet? 9

10 - Vi arbetar kontinuerligt med lära känna övningar inom klasserna. Vi tänker på att eleverna i undervisningen samarbetar i så många olika konstellationer som möjligt. - Vi genomför gemensamma aktiviteter på 4-6 då vi blandar eleverna mellan årskurserna. - Vi har tydliga rutiner för hur vi tar emot nya elever till klasserna för att de ska integreras så snabbt som möjligt (se bilaga 3). - Vi har gemensamma regler för eleverna på 4-6 så att de ska veta vad som gäller. Ansvariga: All personal som arbetar med eleverna på 4-6 Utvärdering: Vi utvärderar detta vid vårterminens slut med hjälp av en enkät. Tidsplan: Läsåret Mål för åk Fortsatt arbete kring att främja ett vårdat språkbruk där verbala kränkningar inte får förekomma Hur når vi målet? - Direkt påpeka fel ordval och uppmana eleven att använda andra ord istället. - Kontinuerliga samtal och diskussioner på mentorsråden om språkbruket. - All personal ska föregå med gott exempel, vara en förebild och lyfta goda exempel bland eleverna. Ansvarig: All personal Utvärdering: Utvärderas löpande med eleverna samt genom skolans trivselenkät. 2. Att skapa ett bra studieklimat med arbetsro i klassrummen Hur når vi målet? - Gemensamt förhållningssätt hur man börjar och avslutar en lektion, samma regler gäller på alla lektioner. - Diskussioner om arbetsro på mentorråden. - Lammhultstempen. Varje vecka får eleverna fylla i några frågor som ger en bra bild hur eleverna mår just då. Om det varit arbetsro på lektionerna, om de känt sig kränkta eller om någon annan blivit kränkt osv. - Följa skolans ordningsregler och arbeta enligt konsekvenstrappan. - Få eleverna att förstå att en lektion är arbetstid och kunna utnyttja arbetstiden på bästa sätt. Ansvarig: Alla undervisande lärare 10

11 Utvärdering: Självvärdering inför utvecklingssamtalen. Utvärdering sker via trivselenkät. 3. Arbeta för att integrera de internationella eleverna i gemenskapen. Hur når vi målet? - Ett nära samarbete med lärare i internationella klassen, exempelvis alltid vara med på möten. - Lärarna presenterar sig för IK-eleverna. - Eleverna som ska komma ut i reguljär klass så småningom, ska tidigt få reda på vilken mentor och vilken klasstillhörighet de kommer att få. - Lärarna får tidigt reda på vilka som kommer ut, till vilken klass (höstlov, jullov och påsklov är lämpliga tidpunkter). - Tydliggöra att IK är en del av Lammhults skola. - Fler lokaler och mer personal för att möjliggöra undervisning utifrån den nivå eleven befinner sig på. - Barnens bästa i Lammhult är ett projekt som förväntas dra igång under läsåret 2014/2015. Syftet med projektet är att främja elevernas hälsa, lärande och utveckling med en strävan att skapa likvärdiga förutsättningar för alla elever. o Pedagoger och resurspersonal ska få handledning i teambildning och i sin yrkesroll. o IK eleverna ska få delge sina tankar och funderingar kring sin miljö och kamratskap. o Föräldrautbildning. Ge stöd i föräldraskap för att kunna ge stöd åt sina barn samt en ökad förståelse för det svenska samhället. Ansvarig: - All personal - Projektledare för Barnens bästa i Lammhult Utvärdering: Utvärderas löpande i diskussioner med eleverna. Uppföljning varje termin. Utvärdering och uppföljning Varje läsår: o Utvärderas målen i planen mot kränkande behandling/likabehandlingsplanen. o Genomförs en nulägesanalys genom enkät, trygghetsvandring, enskilda samtal samt dialog och diskussion i personal- och elevgrupp. o Genomförs samtal och dialog med klassråd, elevråd, elevskyddsombud och samråd. o Ny plan upprättas. Uppföljning av åtgärder sker löpande. 11

12 Bilaga 1 VÄRENDSGÅRDENS LEDSTJÄRNa Känna trygghet! Bra kompisar! Arbetsro! Ha roligt! Kunskap är viktigt! Bli respekterad! 12

13 HUR VI SKA ÖKA ELEVERNAS KOLLEKTIVA ANSVARSTAGANDE Bilaga 2 Material Det är vi lärare som delar ut pennor, sudd, linjaler etc. Eleverna får inte själv hämta i våra lådor. Vi bokför hur mycket material varje elev hämtar ut. Vi märker upp allt material med vattenfast penna så att eleverna lätt kan känna igen sitt material. Städning Efter dagens slut ställer alla elever upp sina stolar, städar på och runt sin egen bänk och kollar så att klassrummet ser bra ut. Några elever som läraren utser får som uppgift att ställa iordning gemensamt material och möbler etc i grupprum och kapprum. Detta görs minst en gång dagligen. Elever som har kladdat på sina bänkar stannar kvar efter lektionens slut och tar bort det. Matsalen Eleverna ställer upp utanför matsalen och går inte in förrän läraren har kommit och släppt in dem. Vi uppmanar eleverna att inte ta mer mat än de äter upp. Varje klass sitter samlad så gott det går. Läraren bestämmer vilka bord respektive elev sitter vid. Alla elever är minst 15 minuter i matsalen innan de får duka av och gå. Varje elev ser till att det ser snyggt ut vid sin plats innan den lämnar matsalen. Regler Cyklar, kickbikes etc parkeras i cykelstället dagtid. Dessa får ej användas på raster. Man är ute på rasterna. Tuggummi och godis får ej intagas under skoldagen Vi har bestämda platser i kapprummet Man säger till sin lärare innan man går på toaletten på lektionstid. Ytterkläder och kepsar lämnas i kapprummet. Kepsar kan även förvaras i väskan. 13

14 Bilaga 3 Rutiner för att ta emot nya elever på 4-6 Vi utser några faddrar i klassen som får som uppgift att guida den nya eleven i början. Läraren har som uppgift att påminna och stötta eleverna i detta uppdrag. Vi ordnar en presentation av eleven första dagen som vi visar eleverna i klassen. Eleverna ska ha tillgång till material etc redan den första dagen. Som lärare har man uppföljningssamtal med eleven efter några dagar och efter ett par veckor och följer upp eventuella funderingar och frågor. 14

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Lammhults skola och fritidshem läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Lammhults skola och fritidshem läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Lammhults skola och fritidshem läsåret 2016/2017 ALLA MÄNNISKOR ÄR LIKA MYCKET VÄRDA Inledning Enligt svensk lag ska verksamheter inom förskola

Läs mer

Likabehandlingsplan. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar

Likabehandlingsplan. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar Likabehandlingsplan Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslå att Verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Skolans vision På Eksjö Gymnasium respekterar alla varandra och ges möjlighet att utvecklas som människa utifrån egna förutsättningar. Mål 1. Vi arbetar

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Reviderad 2014-09-30 Vår vision på Örjansskolan årskurs 6-9 Vårt arbete mot diskriminering, mobbing och kränkande behandling utgår från 14: e kap

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Rektor Eva Andersson Rektor Eva Andersson 2015-01-28 1 (5) Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN VÄSTERÅS STAD Tibbleskolan, Skultuna Rektor, Annica Avelin 2015-09-11 Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN Mål Tibbleskolans

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Likasplan/plan mot kränkande 1. VISION Vår ambition är att alla våra elever ska trivas och känna samhörighet med skolans personal och varandra. Det är en av de viktigaste förutsättningarna för att en god

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Albäcksskolan Klass 7-9 Vi på Albäcksskolan främjar likabehandling genom att främja och förebygga diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling. Ditt bästa

Läs mer

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium 1. Varför finns likabehandlingsplanen? Enligt skollagen ska alla skolor ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Denna plan kallas

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.)

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) s fritidshem Läsåret 2015/16 Vision På är atmosfären sådan att alla barn och vuxna känner trygghet, trivsel och respekt för varandra.

Läs mer

Vår vision 3. Inledning.4. Lagarna 4-5. Definitioner - Vad betyder orden...6. Kartläggning 7. Kön..8. Etnisk tillhörighet 9. Funktionshinder...

Vår vision 3. Inledning.4. Lagarna 4-5. Definitioner - Vad betyder orden...6. Kartläggning 7. Kön..8. Etnisk tillhörighet 9. Funktionshinder... Förskolan Smultronställets Trygghetsplan 2015 Innehållsförteckning Vår vision 3 Inledning.4 Lagarna 4-5 Definitioner - Vad betyder orden...6 Kartläggning 7 Kön..8 Etnisk tillhörighet 9 Religion eller annan

Läs mer

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor Jönköping Planen gäller från 2015-01-01 till 2015-12-31 Ansvarig för planen: Rektor 1 Innehållsförteckning 1. Begreppsförklaring... 3 2. Vår vision... 4 3. Delaktighet i framtagande av plan..... 4 4. Förankring

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN Karlskrona 2007-01-31 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN FÖR ATT FÖRHINDRA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Lagar och andra styrdokument: SFS 2006:67

Läs mer

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår 2015-2016 Likabehandlingsplan På Ingelstorp och Helgesbo gymnasieskolor är vi varandras arbetsmiljö och inga kränkningar får förekomma. Vi

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Stjerneskolan Torsby gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stjerneskolan Torsby gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Stjerneskolan Torsby gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola, Gymnasiesärskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Syfte Planen ska syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarnskolan, Hjo läsåret 2015/16 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAMMARNSKOLAN Läsåret 2015/2016 Visionen för Hammarnskolan är att det

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Gothem förskola 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem. Läsåret 2015/16

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem. Läsåret 2015/16 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem Läsåret 2015/16 Plan för Vallargärdets skola och fritidshem Vision I vårt skolområde vill vi att alla

Läs mer

Målsättning, vision och kärnvärden

Målsättning, vision och kärnvärden Målsättning, vision och kärnvärden På Skanör Falsterbo Montessoriskola är visionen att utbilda morgondagens världsmedborgare. All personal på skolan arbetar aktivt för att förhindra varje form av diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Lammhults förskolor 2015/2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Lammhults förskolor 2015/2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Lammhults förskolor 2015/2016 Vad är kränkande behandling? Det är när någon eller några kränker principerna om alla människors lika värde. Kränkningar

Läs mer

Likabehandlingsplan. Kulltorpsskolan 2016/2017. Plan mot mobbning, diskriminering och övrig kränkande behandling. Inledning

Likabehandlingsplan. Kulltorpsskolan 2016/2017. Plan mot mobbning, diskriminering och övrig kränkande behandling. Inledning Likabehandlingsplan Plan mot mobbning, diskriminering och övrig kränkande behandling Kulltorpsskolan 2016/2017 Inledning Arbetet med att motverka kränkningar är en del av skolans demokratiuppdrag, FN:s

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Ankan 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot all form

Läs mer

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 Reviderad augusti 2014 1 Innehållsförteckning 1. Vår vision 2. Till dig som elev 3. Till dig som vårdnadshavare 4. Till dig som personal

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan STRÖMSTADS KOMMUN BARN OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN Strömstiernaskolan Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan Gäller från och med 2007-08-13 Innehåll Begrepp... 3 Strömstads skolors policy...4

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6. Läsåret 2015/16

Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6. Läsåret 2015/16 Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6 Läsåret 2015/16 Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Bakgrund:

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2015-2016 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under

Läs mer

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Lagen Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever 1 i skolan anger att varje verksamhet ska upprätta en likabehandlingsplan. Detta

Läs mer

Likabehandlingsplan läsår 2014/2015

Likabehandlingsplan läsår 2014/2015 Likabehandlingsplan läsår 2014/2015 Huvudman för CyberGymnasiet är PPS AB Organisationsnummer: 55 65 54 79 Innehåll 1. Inledning och Vision 2. Definitioner och begrepp 3. Främjande och förebyggande arbete

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

HÖGSTORP SKOLAS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/2016 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

HÖGSTORP SKOLAS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/2016 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem HÖGSTORP SKOLAS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/2016 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Dorotea kommun Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Strandenskolan Åk F-9 Fastställd av KUN 2016-09-22 47 Inledning 2 Alla elever och all personal har rätt att vistas i vår

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem Barn och utbildning Smedstorp Läsåret 2013/2014 1. LAGSTIFTNING OCH DEFINITION AV BEGREPP Lagstiftning Sedan

Läs mer

JÄRPÅS SKOLENHET. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret Järpås skola

JÄRPÅS SKOLENHET. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret Järpås skola JÄRPÅS SKOLENHET Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Järpås skola Bakgrund Alla skolor ska ha en aktuell och levande plan mot diskriminering och kränkande behandling och

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Bäcken Fastställd 150911 Gäller läsåret 15/16 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete på förskolan Bäcken

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017 Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017 Inledning Denna likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling gäller för Tävelsås förskola. Vision Förskolan ska

Läs mer

Årlig plan som främjar likabehandling och förebygger diskriminering och kränkande behandling. Grönkullaskolan

Årlig plan som främjar likabehandling och förebygger diskriminering och kränkande behandling. Grönkullaskolan Årlig plan som främjar likabehandling och förebygger diskriminering och kränkande behandling. Grönkullaskolan Läsåret 2016/2017 Inledning Enligt svensk lag ska verksamheter inom förskola och skola utarbeta

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9 Klöxhultsskolan Telefon; expeditionen 0476-553 40 www.almhult.se HT11-HT12 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Klöxhultsskolan åk F 9 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Läroverket Upprättad Juni 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Förskolan Barnens Hus Fastställd 2015-09-11 Gäller läsåret 2015-2016 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015/2016 Drakskeppet & Hajen Visionen för Drakskeppet och Hajen är att det ska vara en arbetsplats för barn och vuxna där alla kan känna sig trygga

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun Likabehandlingplan Finningeskolan 2014-15 2014-09-18 Strängnäs kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Del 1... 4 1.1 Värdegrund, vision och mål... 4 1.2 Förankring och ansvar... 4 1.3 Utvärdering av föregående

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande behandling

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande behandling Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande behandling Grundsärskolan på Vedeby 2013-2014 1 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan och

Likabehandlingsplan och Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling med årlig plan 2014/2015 Hammardalens förskoleområde Vision: Alla barn känner sig trygga i förskolan. Alla barn och vuxna har en god arbetsmiljö och

Läs mer

Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem

Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem Ur skolplan för Tanums kommun Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem Värdegrunden handlar om det demokratiska uppdraget- om ett förhållningssätt till våra medmänniskor, alla människors lika

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Läsår: 2016 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan Medåkers skola

Likabehandlingsplan Medåkers skola Förskoleklass och Medåkers fritidshem en plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 V s vision Vårt viktigaste mål är att alla på vår skola ska trivas och komma hit med glädje. Detta förutsätter

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier och

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 Läsåret 2013/2014 Planen gäller från 2013-08-19 till 2014-09-20 Inledning En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Götlunda skolas likabehandlingsplan en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-2016

Götlunda skolas likabehandlingsplan en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (7) Barn- och utbildningsförvaltningen Götlunda skola Datum 2015-08-28 Götlunda skolas likabehandlingsplan en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-2016

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem

LIKABEHANDLINGSPLAN Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem Bakgrund LIKABEHANDLINGSPLAN 2016-2017 Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem Planen grundar sig på diskrimineringslagen 2 kap. 5, 6, 7 och Skollagen 6 kap. Både diskrimineringslagen och 6 kapitlet

Läs mer

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Bildningsförvaltningen Grundsärskolan Reviderad 2016 02 15 Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2 (11) Innehållsförteckning: Regelverk

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling gällande för Lorensberga skolan åk 4-9 läsåret

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling gällande för Lorensberga skolan åk 4-9 läsåret Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling gällande för Lorensberga skolan åk 4-9 läsåret 2010-2011 Likabehandlingsarbetet regleras i Diskrimineringslagen (likabehandlingsplanen) Skollagen 14 kapitel

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 Stockholms Transport och Fordonstekniska gymnasium Läsåret 2015/2016 1 TILL DIG SOM ELEV Vår ambition är att alla elever skall trivas och känna samhörighet med varandra och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola Likabehandlingsplan Skurholmens förskola 2016-2017 Vad säger lagen? Skollagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola 7-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2016-2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Likabehandlingsplan Järnåkraskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Järnåkraskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Lunds kommun Skolområde Järnåkra/Klostergården Likabehandlingsplan Järnåkraskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad 2010-08-15 Reviderad 2015-08-11 1 Innehållsförteckning Lagstiftning

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Verksamhetsåret 2014/2015 Kunskapsskolan Saltsjöbaden Innehåll: Inledning s. 2 Definitioner s. 3 Främjande och förebyggande arbete s. 4 Nulägesbeskrivning

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För Pedagogisk omsorg Läsår 2012/2013 Vision All förskoleverksamhet inom enheten ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Våra verksamheter

Läs mer

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN

ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN 1 ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN Syftet med Ullvigymnasiets trygghetsplan är att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling genom att vi inhämtar kunskap om

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Upprättad: 100101 Reviderad: 130227 LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje år upprättas en plan mot kränkande behandling och diskriminering som innehåller en översikt över det som behöver göras för att främja lika rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor Plan mot kränkande behandling Sandbyhovs förskolor Läsåret 2010/2011 Likabehandlingsplan Innehåll: 1. Inledning Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan. Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium

Likabehandlingsplan. Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium Likabehandlingsplan Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium Innehållsförteckning 2 Målsättning 3 Planens syfte 3 Definitioner vad betyder orden? 3 Förebyggande arbete 4 Att upptäcka 4 Att utreda 4 Att åtgärda

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Långareds Fritidshem 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Långareds Fritidshem 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Långareds Fritidshem 2014/2015 Planen utvärderas varje år Övertygelse (vision) Alla människor har ett egenvärde och alla duger. Alla är olika och alla

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Brogårdsgymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer