Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Lammhults skola och fritidshem läsåret 2014/2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Lammhults skola och fritidshem läsåret 2014/2015"

Transkript

1 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Lammhults skola och fritidshem läsåret 2014/2015 ALLA MÄNNISKOR ÄR LIKA MYCKET VÄRDA

2 Inledning Enligt svensk lag ska verksamheter inom förskola och skola utarbeta en likabehandlingsplan samt en plan mot kränkande behandling. De två planerna, har vi sammanfört till en plan. Syftet med denna plan är att beskriva hur Lammhult skola arbetar för att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planen utvärderas och upprättas varje år. Lagtext Lammhults skola upprättar denna plan i enighet med 3 kap. 16 Diskrimineringslagen samt 6 kap. 8 Skollagen. Enligt 3 kap. 16 Diskrimineringslagen ska huvudmannen varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, dels för att förebygga och förhindra trakasserier. Enligt 6 kap. 8 Skollagen ska huvudmannen se till att det varje år upprättas en plan med översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen gäller från Planen gäller till Begrepp Diskriminering Diskriminering innebär att en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till exempelvis barnets kön, eller någon utav de andra diskrimineringsgrunderna. Exempelvis att en pojke nekas tillträde till ett gymnasieprogram med motiveringen att de redan har så många pojkar på just det programmet. Indirekt diskriminering innebär att en elev diskrimineras genom att alla behandlas lika. Det sker exempelvis när skolan tillämpar en bestämmelse som verkar vara neutral men som i praktiken missgynnar en elev, och som kan kopplas till någon av diskrimineringsgrunderna. 2

3 Exempelvis att servera alla elever samma skolmat, kan indirekt diskriminera elever som på grund av allergi eller på grund av religiösa skäl, behöver annan mat. Trakasserier Trakasserier definieras som ett uppträdande som kränker någons värdighet i samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Till trakasserier räknas sexuella trakasserier, det vill säga anspelningar på kön och sexualitet som kan innefatta allt från tafsningar och blottning till glåpord och ryktesspridning. Främlingsfientlighet, rasism och homofobi är också exempel på trakasserier. Kränkande behandling Kränkande behandling är när någon eller några kränker principerna om alla människors lika värde och kan riktas mot en eller flera personer. En kränkning kan äga rum vid ett enstaka tillfälle eller vara av upprepande art. Kränkningar kan vara - Verbala (t.ex. hot, svordomar, öknamn eller ironiska kommentarer) - Fysiska (t.ex. slag och knuffar) - Psykosocial (t.ex. ryktesspridning eller utfrysning) - Text och bildburna (t.ex. sms, mms, foton, brev, klotter eller meddelanden på sociala medier). Mobbning Mobbning är när en eller flera personer upprepade gånger under en längre tid utsätter en eller flera individer för medvetna, aktiva, destruktiva handlingar eller utfrysning. Enstaka händelser är inte mobbing utan kan istället vara en kränkning. Trakasserier, kränkning och mobbning kan ske mellan elever och mellan vuxna men det kan också vara en vuxen som utsätter en elev, eller en elev som utsätter en vuxen. Diskriminering är det vuxna som kan göra sig skyldig till genom att missgynna en elev. Vision På Lammhult skola ska alla trivas och känna sig trygga och respekterade. Ingen ska behöva bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling oavsett kön, religion, etnisk tillhörighet, funktionshinder eller sexuell läggning. Vi ska bemöta varandra med respekt, både i tal och i handling trots våra olikheter. 3

4 Framtagning och implementering En ny plan skapas varje år utifrån den kartläggning som görs under läsåret av hur elever och personal bedömer att stämningen är på Lammhults skola. Arbetet med likabehandlingsplanen sker på mentorstid, elevråd, personalkonferenser och vid samrådsmöten med vårdnadshavare. Likabehandlingsplanen tas upp i klasserna av mentorer/klasslärare i början av läsåret. Föräldrar får ta del av likabehandlingsplanen på höstterminens föräldramöte. Likabehandlingsplanen finns på skolans hemsida. Likabehandlingsplanen ska vara känd för elever, vårdnadshavare och personal på Lammhults skola och följas av alla som vistas på skolan. Förebyggande och främjande åtgärder De grundläggande principerna i FN:s barnkonvention handlar om att alla barn har samma rättigheter och lika värde samt att alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad. På Lammhult skola är det främjande arbetet en naturlig del i det vardagliga arbetet. Vi arbetar aktivt med lika rättigheter och möjligheter för alla elever på skolan, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. För att skapa trivsel och trygghet för alla som vistas på skolan samt förebygga och förhindra diskriminering och kränkning av elever och personal arbetar vi på Lammhult skola på följande sätt: En stabil och gemensam värdegrund skapas bland elever, personal och föräldrar genom regelbundna samtal om människors lika värde, etik och moral, jämställdhet och demokratins grunder på lektioner och arbetslagsträffar etc. Tydliga ordningsregler som alla känner till. Gemensam policy angående rutiner och bemötande i personalgruppen. Personal på skolan agerar goda förebilder och bemöter varandra och elever med respekt. Regelbundna samtal kring vikten av ett vårdat språkbruk. Trygghetsvandring genomförs med elevrådsrepresentanter en gång per år för att skapa en skolmiljö där alla elever känner sig trygga och utvecklas. Eleverna i 7-9 har varje vecka Livskunskap där de arbetar med ämnen som respekt, värdegrund och social kompetens. Det som tas upp inom ämnet kan knytas an till aktuella händelser som skett på skolan samt händelser i världen. I F-6 tas ämnet upp löpande i undervisningen. Ett aktivt arbete sker för att öka gemenskapen på skolan samt stärka elevernas förmåga att kunna arbeta med olika kamrater både inom klassen och mellan klasser genom: o Medveten placering av elever och sammansättningar. o Gemensamma aktiviteter mellan årskurser och friluftsdag i årskurs F-9. 4

5 o Arbete i åldersblandade grupper i årskurs 7-9 under Elevens val. Personal rör sig i korridorer, på skolgården och andra platser på skolans område, speciellt de platser som upplevs som otrygga. För att därigenom upptäcka och direkt sätta in åtgärder vid kränkande behandling och på så sätt öka tryggheten. Skolans fritidsgård är öppen för elever i årskurs 7-9 under delar av skoldagen. Skolans bibliotek är bemannat och öppet under skoltiden de flesta dagar i veckan. Elevhälsan arbetar aktivt för elevernas hälsa, trygghet och trivsel genom EHT möten, samtal med elever enskilt eller i grupp, lektioner, kontakt med vårdnadshavare och vid behov andra myndigheter. o Enskilda kuratorssamtal i årskurs 7. o Enskilda hälsosamtal med skolsköterska i årskurs F, 2, 4, 6 och 8. o Enskilda vägledningssamtal med studie- och yrkesvägledaren i årskurs 9. Elevråd i årskurs 4-6 och 7-9 fungerar som en länk mellan elever och lärare för att synliggöra sådant som behöver tas tag i vad gäller likabehandling och arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Samverkan med polis och socialtjänst. Temadagar och lektioner kring bl. a. integration, förhållningssätt på internet mm. Åtgärder vid kränkande behandling/diskriminering/trakasserier Lammhults skola har ett elevhälsoteam bestående av skolledning, fritidsledare, skolsköterska, skolkurator, speciallärare samt studie- och yrkesvägledare. Om skolpersonal får vetskap om eller misstänker att någon på Lammhult skola har blivit utsatt för någon typ av kränkande behandling ska detta tas på stort allvar. Är det en pågående kränkning görs ett ingripande direkt. Om en elev känner sig illa behandlad eller märker att någon annan elev blir det ska en kontakt omedelbart tas med någon vuxen på skolan som i sin tur ser till att situationen reds ut. A. Hur vi utreder och åtgärdar kränkande behandling mellan elever Agera direkt! När vi ser/hör en kränkning ingriper vi direkt! Den som upptäcker att en elev utsätts för en kränkning, kontaktar den utsattes klassföreståndare/mentor eller någon annan vuxen på skolan, som i sin tur kontaktar elevens klassföreståndare/mentor. Upptäckare kan vara elever och vuxna i skolan eller föräldrar. Läraren pratar med berörda elever, först med var och en och sedan om det anses lämpligt tillsammans. Eleverna uppmanas att berätta hemma. Vid allvarligare incidenter informerar läraren alla berörda föräldrar samt har gruppsamtal i klassen om det anses lämpligt. Vid behov kopplas skolkuratorn in. Läraren dokumenterar händelserna och vad man har gjort och rektor informeras snarast. Rektor anmäler fall av kränkande behandling, som i sin tur leder till utredning. 5

6 Rektor har ansvar för att valda händelser tas upp i elevhälsoteamet och om kränkningarna fortgår ska skolledningen besluta vilka från teamet som ska vara inkopplade på ärendet och dokumentera vad som gjorts. Klassföreståndare/mentor ska alltid informeras. Rektorn bedömer utifrån varje enskilt fall om en anmälan till socialtjänst och/eller polis ska göras. B. Hur vi utreder och åtgärdar kränkande behandling då vuxna kränker elever Om en elev blir kränkt av en vuxen ska eleven ta kontakt med någon skolpersonal som för ärendet vidare till skolledningen. När skolledningen har informerats genomförs samtal enskilt med eleven och enskilt med den vuxna för att utreda vad det är som har skett. Skolledningen tar därefter kontakt med berörd elevs vårdnadshavare och informerar om den uppkomna situationen. Skolledningen genomför därefter ytterligare samtal med berörd vuxen för att besluta lämplig åtgärd och rektor ska dokumentera de åtgärder som genomförs. Vid upprepad förseelse anmäler rektor den vuxne till Skol- och Barnomsorgsförvaltningen. Vid ett senare tillfälle ska skolledningen göra en uppföljning på ärendet. C. Hur vi utreder och åtgärdar kränkande behandling då elever kränker vuxna Om en vuxen blir kränkt av en elev tas kontakt med elevens klassföreståndare/mentor, skolledning samt skyddsombud. Skolledningen har samtal med den vuxne för sig och eleven för sig för att utreda vad det är som har skett. Skolledningen tar kontakt med elevens vårdnadshavare och informerar om den uppkomna situationen. Skolledningen samt ev. kurator har ytterligare ett samtal med eleven för att besluta om en lämplig åtgärd och rektor ska dokumentera de åtgärder som har genomförts. Vid ett senare tillfälle ska skolledningen göra en uppföljning på ärendet. D. Åtgärder vid våldssituation Alla elever och all personal skall alltid och överallt kunna känna sig trygga och fysiskt säkra i skolan. Därför har alla en skyldighet att på något sätt ingripa om en akut våldssituation uppstår. Hur detta ingripande skall ske är beroende av omständigheterna och går inte att i förväg beskriva. Det viktigaste är att något görs för att snarast få stopp på våldet. När den akuta situationen är över skall snarast skolledningen informeras om händelsen. Därefter är det skolledningen som beslutar om eventuella åtgärder. Kartläggning Kartläggning vad gäller likabehandling, trygghet, trivsel, diskriminering, trakasserier och kränkande behandling på Lammhult skola görs på följande sätt: 6

7 Kontinuerliga samtal med eleverna för kartläggning och förebyggande arbete. Dessa samtal kan ske under lektioner, vid klassråd, på mentorstid m.m. Skolans båda elevråd arbetar med likabehandlingsplanen och lyfter frågor, inför sina klasskamrater, om ev. förbättringsområden. Utvecklingssamtal sker en gång/termin där bland annat elevens psykosociala trivsel tas upp. En trivselenkät genomförs varje läsår. Alla elever i årskurs F, 2, 4, 6 och 8 har hälsosamtal tillsammans med skolsköterskan. Eleverna i årskurs 7 har enskilda samtal med skolkurator. Trygghetsvandring genomförs av elevrådet i F-6 och elevskyddsombudet i årskurs 7-9 tillsammans med skolkuratorn och skolsköterskan. Då kartläggs miljöer som eleverna upplever som otrygga i skolan. Nulägesanalys För att kvalitetssäkra arbetet på skolan genomfördes en enkätundersökning under vårterminen 2014, där eleverna svarat på frågor som bland annat berör trygghet och trivsel. Resultatet är till stora delar positivt men nedan följer en kort utvärdering av vad som behöver arbetas mer med under läsåret 2014/2015. Utifrån enkät, och diskussion i personalgrupp framkom följande: Utvärdering åk F-3 samt fritidshem I årskurs F-3 är resultatet av trivselenkäten till stora delar mycket positivt. De allra flesta eleverna i årskurs F-3 uppger att de trivs på Lammhults skola. Arbetet med fler rastfaddrar har haft en positiv verkan och bör därför behållas även nästa läsår. Under läsåret har årskurs F-3 arbetat med ledstjärnans budskap (se bilaga 1), detta har gjorts efter behov på olika sätt i olika grupper. Arbetetet med ledstjärnans budskap har under läsåret fungerat mycket väl, men det är ett ständigt pågående arbete som hela tiden måste hålls aktuellt. Trivselenkäten i årskurs F-3 påvisar, liksom förra året, att eleverna önskar en lugnare miljö i matsalen. Även trivselenkäten som gjorts i årskurs 4-6 samt årskurs 7-9 påvisar att miljön i matsalen bör förbättras. Målet som sattes upp i förra årets likabehandlingsplan, gällande lugnare miljö i matsalen måste därmed arbetas vidare med. Utvärdering åk 4-6 De allra flesta i årskurs 4-6 (81 elever av 87) uppger att de trivs på Lammhult skola enligt trivselenkäten. Av 89 elever i årskurs 4-6 uppger 33 elever att det förekommer mobbing på Lammhult skola. Eleverna beskriver att mobbningen främst handlar om verbal mobbning, såsom fula ord. Det är 11 elever (av 90) som uppger att de känner sig retad eller utstött av andra elever. Lärarna i åk 4-6 har under läsåret 2013/2014 genomfört aktivitetsdagar för att stärka sammanhållningen, något som fungerat bra och varit positivt. Kill/tjejsnack har varit stående inslag i undervisningen och klassråd har genomförts med jämna mellanrum. Utvärdering åk 7-9 7

8 Merparten av eleverna i årskurs 7-9 (58 elever av 65) uppger att de trivs på Lammhult skola enligt trivselenkäten. Av 65 elever i årskurs 7-9 uppger 38 elever att det förekommer mobbing på Lammhult skola. Eleverna beskriver att mobbningen främst handlar om verbal mobbning, såsom fula ord och öknamn. Det är 8 elever (av 66) som uppger att de känner sig retad eller utstött av andra elever. Under läsåret 2013/2014 har lärarna arbetat med språkbruk som tema under mentorstid och under livskunskapen. Lärarna upplever att språkbruket blivit betydligt bättre, men anser ändå att det behöver arbetas vidare med. På frågan om det är arbetsro på lektionerna svarade 29 elever (av 67) att det sällan är arbetsro på lektionerna. Arbetet med att förbättra studieklimatet är påbörjat på olika sätt. Bland annat har ett gemensamt dokument tagits fram för hur man startar och slutar en lektion. På mentorsråden förs diskussioner om vikten av att det är arbetsro på lektionerna. Under året har Lammhults skola arbetat med att integrera de internationella eleverna i gemenskapen. Bland annat har internationella klassen varit med under friluftsdagar. En handlingsplan kring integration har påbörjats. De utslussande eleverna har hälsat på i klassen och lärarna upplever att stämningen mellan de utslussande eleverna och klasskamraterna är god. Att IK-lärarna har varit med på konferenser, upplevs som mycket positivt. Det arbete som gjorts för att integrera de internationella eleverna i gemenskapen är en bra början men det är ett arbete som måste fortsätta och utvecklas. Målsättning 2014/2015 Utifrån enkät, kartläggning och diskussioner i personal- och elevgrupp bestämdes följande mål för läsåret 2014/2015: Mål för åk F-3 samt fritidshem 1. Lugnare miljö i matsalen Hur når vi målet? - Se över den fysiska miljön i matsalen, förslag på åtgärder: Avskärmning, eventuellt plexiglas mellan rummen Ljuddämpande bord Alla stolar får tassar Ljudabsorbenter på väggarna Svängdörr till köket - Alla personal som befinner sig i matsalen har ett positivt förhållningssätt och bemötande. - All mat skyltas med bild och text. - Bild på lämplig portion/ skyltexemplar i montern. (Så behöver inte alla elever fråga hur mycket man får ta.) - Alla elever har rätt till en bestämd plats. 8

9 - All personal arbetar för att få en behaglig ljudnivå. - Schema på aktuella mattider sätts upp på väggen. Ansvarig: All personal Tidsplan: Läsåret 2014/ Att eleverna känner sig fortsatt trygga på rasten och att vi främjar en starkare vikänsla Hur når vi målet? - Att hålla Värendsgårdens ledstjärna levande. - Hemlig kompis. - Lära eleverna tillämpa Knacka rygg. - Stötta eleverna i att komma på fler rastaktiviteter. - Kolla av efter rasten vad alla har gjort och med vem. - Ansvarselever som tar hand om nya elever. - Medvetet värdegrundsarbete i varje klass. Ansvarig: All personal Tidsplan: Läsåret 2014/2015 Mål för åk Eleverna ska ta ett kollektivt ansvarför sin arbetsmiljö Hur når vi målet? - Vi samtalar med eleverna om varför det är viktigt att ta ett kollektivt ansvar. - Vi har gemensamma regler på 4-6 och är noga med uppföljning av dessa (se bilaga 2). Ansvariga: All personal som arbetar med eleverna på 4-6 Utvärdering: - Vi noterar om svinnet av material minskar. - Vi tar vid arbetslagsmöten upp om vi ser en förbättring kring dessa punkter. - Vi följer upp punkterna vid klassråd en gång per termin. Tidsplan: Läsåret Alla elever ska känna sig trygga med varandra Hur når vi målet? 9

10 - Vi arbetar kontinuerligt med lära känna övningar inom klasserna. Vi tänker på att eleverna i undervisningen samarbetar i så många olika konstellationer som möjligt. - Vi genomför gemensamma aktiviteter på 4-6 då vi blandar eleverna mellan årskurserna. - Vi har tydliga rutiner för hur vi tar emot nya elever till klasserna för att de ska integreras så snabbt som möjligt (se bilaga 3). - Vi har gemensamma regler för eleverna på 4-6 så att de ska veta vad som gäller. Ansvariga: All personal som arbetar med eleverna på 4-6 Utvärdering: Vi utvärderar detta vid vårterminens slut med hjälp av en enkät. Tidsplan: Läsåret Mål för åk Fortsatt arbete kring att främja ett vårdat språkbruk där verbala kränkningar inte får förekomma Hur når vi målet? - Direkt påpeka fel ordval och uppmana eleven att använda andra ord istället. - Kontinuerliga samtal och diskussioner på mentorsråden om språkbruket. - All personal ska föregå med gott exempel, vara en förebild och lyfta goda exempel bland eleverna. Ansvarig: All personal Utvärdering: Utvärderas löpande med eleverna samt genom skolans trivselenkät. 2. Att skapa ett bra studieklimat med arbetsro i klassrummen Hur når vi målet? - Gemensamt förhållningssätt hur man börjar och avslutar en lektion, samma regler gäller på alla lektioner. - Diskussioner om arbetsro på mentorråden. - Lammhultstempen. Varje vecka får eleverna fylla i några frågor som ger en bra bild hur eleverna mår just då. Om det varit arbetsro på lektionerna, om de känt sig kränkta eller om någon annan blivit kränkt osv. - Följa skolans ordningsregler och arbeta enligt konsekvenstrappan. - Få eleverna att förstå att en lektion är arbetstid och kunna utnyttja arbetstiden på bästa sätt. Ansvarig: Alla undervisande lärare 10

11 Utvärdering: Självvärdering inför utvecklingssamtalen. Utvärdering sker via trivselenkät. 3. Arbeta för att integrera de internationella eleverna i gemenskapen. Hur når vi målet? - Ett nära samarbete med lärare i internationella klassen, exempelvis alltid vara med på möten. - Lärarna presenterar sig för IK-eleverna. - Eleverna som ska komma ut i reguljär klass så småningom, ska tidigt få reda på vilken mentor och vilken klasstillhörighet de kommer att få. - Lärarna får tidigt reda på vilka som kommer ut, till vilken klass (höstlov, jullov och påsklov är lämpliga tidpunkter). - Tydliggöra att IK är en del av Lammhults skola. - Fler lokaler och mer personal för att möjliggöra undervisning utifrån den nivå eleven befinner sig på. - Barnens bästa i Lammhult är ett projekt som förväntas dra igång under läsåret 2014/2015. Syftet med projektet är att främja elevernas hälsa, lärande och utveckling med en strävan att skapa likvärdiga förutsättningar för alla elever. o Pedagoger och resurspersonal ska få handledning i teambildning och i sin yrkesroll. o IK eleverna ska få delge sina tankar och funderingar kring sin miljö och kamratskap. o Föräldrautbildning. Ge stöd i föräldraskap för att kunna ge stöd åt sina barn samt en ökad förståelse för det svenska samhället. Ansvarig: - All personal - Projektledare för Barnens bästa i Lammhult Utvärdering: Utvärderas löpande i diskussioner med eleverna. Uppföljning varje termin. Utvärdering och uppföljning Varje läsår: o Utvärderas målen i planen mot kränkande behandling/likabehandlingsplanen. o Genomförs en nulägesanalys genom enkät, trygghetsvandring, enskilda samtal samt dialog och diskussion i personal- och elevgrupp. o Genomförs samtal och dialog med klassråd, elevråd, elevskyddsombud och samråd. o Ny plan upprättas. Uppföljning av åtgärder sker löpande. 11

12 Bilaga 1 VÄRENDSGÅRDENS LEDSTJÄRNa Känna trygghet! Bra kompisar! Arbetsro! Ha roligt! Kunskap är viktigt! Bli respekterad! 12

13 HUR VI SKA ÖKA ELEVERNAS KOLLEKTIVA ANSVARSTAGANDE Bilaga 2 Material Det är vi lärare som delar ut pennor, sudd, linjaler etc. Eleverna får inte själv hämta i våra lådor. Vi bokför hur mycket material varje elev hämtar ut. Vi märker upp allt material med vattenfast penna så att eleverna lätt kan känna igen sitt material. Städning Efter dagens slut ställer alla elever upp sina stolar, städar på och runt sin egen bänk och kollar så att klassrummet ser bra ut. Några elever som läraren utser får som uppgift att ställa iordning gemensamt material och möbler etc i grupprum och kapprum. Detta görs minst en gång dagligen. Elever som har kladdat på sina bänkar stannar kvar efter lektionens slut och tar bort det. Matsalen Eleverna ställer upp utanför matsalen och går inte in förrän läraren har kommit och släppt in dem. Vi uppmanar eleverna att inte ta mer mat än de äter upp. Varje klass sitter samlad så gott det går. Läraren bestämmer vilka bord respektive elev sitter vid. Alla elever är minst 15 minuter i matsalen innan de får duka av och gå. Varje elev ser till att det ser snyggt ut vid sin plats innan den lämnar matsalen. Regler Cyklar, kickbikes etc parkeras i cykelstället dagtid. Dessa får ej användas på raster. Man är ute på rasterna. Tuggummi och godis får ej intagas under skoldagen Vi har bestämda platser i kapprummet Man säger till sin lärare innan man går på toaletten på lektionstid. Ytterkläder och kepsar lämnas i kapprummet. Kepsar kan även förvaras i väskan. 13

14 Bilaga 3 Rutiner för att ta emot nya elever på 4-6 Vi utser några faddrar i klassen som får som uppgift att guida den nya eleven i början. Läraren har som uppgift att påminna och stötta eleverna i detta uppdrag. Vi ordnar en presentation av eleven första dagen som vi visar eleverna i klassen. Eleverna ska ha tillgång till material etc redan den första dagen. Som lärare har man uppföljningssamtal med eleven efter några dagar och efter ett par veckor och följer upp eventuella funderingar och frågor. 14

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Realgymnasiet Linköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola

Realgymnasiet Linköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Realgymnasiet Linköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016 Trygghet, ansvar och respekt på Järvenskolan 2015/2016 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon:

Läs mer

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan Mackleanskolans Likabehandlingsplan 2015 Mackleanskolans likabehandlingsplan 2015 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 2 1:1 Övergripande mål 2 1:2 Regelverk som styr skolans arbete 3 1:3 Revidering

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning...

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning... Backa skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 1 Innehåll Till dig som elev... 3 Till dig som förälder... 3 Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa Täby 20150603 Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Med särskild hänsyn till barnets bästa I skollagens 1 kap. 10 står det att i all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Ölmstads skolområde grundskola F-6 och fritidshem

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Ölmstads skolområde grundskola F-6 och fritidshem Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Ölmstads skolområde grundskola F-6 och fritidshem Ölmstads skolområde 2015-06-22 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vision... 3 Syfte, uppföljning

Läs mer

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Toltorpsskolan 2013-2014 Innehållsförteckning 1.Inledning...1 1.1 Mål,Vision... 1 1.2 Ansvar... 1 1.3 Förankringsprocess...2 2.Definition diskrimineringstyper...2

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Skolorna i Tallboda. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan.

Skolorna i Tallboda. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. Likabehandlingsplan skolorna i Tallboda läsåret 2014 Skolorna i Tallboda Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. 2014 Innehåll

Läs mer

Årlig PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Årlig PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Årlig PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Myrsjöskolan 2015 2 Innehållsförteckning sid Plan mot diskriminering och kränkande behandling 3 Organisation och förebyggande arbete 3 Delaktighet

Läs mer

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Fastställd av: Upprättad 2014-10-28 Skolledning Personal Elevråd Forum för samråd Föräldraråd Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling 2014/2015 Martin Olsson, verksamhetschef

Läs mer

Kyrkskolan. Ansvarig: Lena Funseth Norberg Läsåret 2013/2014. Reviderad 131028

Kyrkskolan. Ansvarig: Lena Funseth Norberg Läsåret 2013/2014. Reviderad 131028 Likabehandlingsplan I likabehandlingsplanen ingår skollagens krav på en årlig plan mot kränkande behandling och diskrimineringslagens krav på en likabehandlingsplan mot diskriminering och trakasserier.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun 2013-11-05 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Töllsjöskolan 2013-08-20 till 2014-11-20 Bollebygds kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Sulviks skola 2014/15. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trygghet, ansvar och respekt på. Sulviks skola 2014/15. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Trygghet, ansvar och respekt på Sulviks skola 2014/15 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Bakgrund...3 Årlig plan...4 Skolans vision...4 Definitioner av begrepp...5

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vision 3. Resurser för likabehandlingsarbete 4. Begrepp och definitioner 5. Utvärdering av

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan skolorna i Tallboda läsåret 2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. 2015 Innehåll 1. Vision... 3

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Likabehandlingsplan för

Likabehandlingsplan för Likabehandlingsplan för 100107 FRISKOLAN KRONOBERGSHED Styrelsens ställningstagande till likabehandlingsplanen Styrelsen, som är huvudman för Friskolan Kronobergshed, har läst och förstår arbetet med likabehandlingsplanen.

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28. LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28. LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28 LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier Innehåll: Inledning - lagrum, definitioner... 3 Kommunens övergripande målsättning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Furuparksskolan. Plan för att främja trygghet, studiero och likvärdig utbildning samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Furuparksskolan. Plan för att främja trygghet, studiero och likvärdig utbildning samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Furuparksskolan Plan för att främja trygghet, studiero och likvärdig utbildning samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Läsåret 2014/2015 Reviderad 2014-09-04 Innehållsförteckning

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer