Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Lammhults skola och fritidshem läsåret 2014/2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Lammhults skola och fritidshem läsåret 2014/2015"

Transkript

1 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Lammhults skola och fritidshem läsåret 2014/2015 ALLA MÄNNISKOR ÄR LIKA MYCKET VÄRDA

2 Inledning Enligt svensk lag ska verksamheter inom förskola och skola utarbeta en likabehandlingsplan samt en plan mot kränkande behandling. De två planerna, har vi sammanfört till en plan. Syftet med denna plan är att beskriva hur Lammhult skola arbetar för att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planen utvärderas och upprättas varje år. Lagtext Lammhults skola upprättar denna plan i enighet med 3 kap. 16 Diskrimineringslagen samt 6 kap. 8 Skollagen. Enligt 3 kap. 16 Diskrimineringslagen ska huvudmannen varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, dels för att förebygga och förhindra trakasserier. Enligt 6 kap. 8 Skollagen ska huvudmannen se till att det varje år upprättas en plan med översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen gäller från Planen gäller till Begrepp Diskriminering Diskriminering innebär att en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till exempelvis barnets kön, eller någon utav de andra diskrimineringsgrunderna. Exempelvis att en pojke nekas tillträde till ett gymnasieprogram med motiveringen att de redan har så många pojkar på just det programmet. Indirekt diskriminering innebär att en elev diskrimineras genom att alla behandlas lika. Det sker exempelvis när skolan tillämpar en bestämmelse som verkar vara neutral men som i praktiken missgynnar en elev, och som kan kopplas till någon av diskrimineringsgrunderna. 2

3 Exempelvis att servera alla elever samma skolmat, kan indirekt diskriminera elever som på grund av allergi eller på grund av religiösa skäl, behöver annan mat. Trakasserier Trakasserier definieras som ett uppträdande som kränker någons värdighet i samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Till trakasserier räknas sexuella trakasserier, det vill säga anspelningar på kön och sexualitet som kan innefatta allt från tafsningar och blottning till glåpord och ryktesspridning. Främlingsfientlighet, rasism och homofobi är också exempel på trakasserier. Kränkande behandling Kränkande behandling är när någon eller några kränker principerna om alla människors lika värde och kan riktas mot en eller flera personer. En kränkning kan äga rum vid ett enstaka tillfälle eller vara av upprepande art. Kränkningar kan vara - Verbala (t.ex. hot, svordomar, öknamn eller ironiska kommentarer) - Fysiska (t.ex. slag och knuffar) - Psykosocial (t.ex. ryktesspridning eller utfrysning) - Text och bildburna (t.ex. sms, mms, foton, brev, klotter eller meddelanden på sociala medier). Mobbning Mobbning är när en eller flera personer upprepade gånger under en längre tid utsätter en eller flera individer för medvetna, aktiva, destruktiva handlingar eller utfrysning. Enstaka händelser är inte mobbing utan kan istället vara en kränkning. Trakasserier, kränkning och mobbning kan ske mellan elever och mellan vuxna men det kan också vara en vuxen som utsätter en elev, eller en elev som utsätter en vuxen. Diskriminering är det vuxna som kan göra sig skyldig till genom att missgynna en elev. Vision På Lammhult skola ska alla trivas och känna sig trygga och respekterade. Ingen ska behöva bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling oavsett kön, religion, etnisk tillhörighet, funktionshinder eller sexuell läggning. Vi ska bemöta varandra med respekt, både i tal och i handling trots våra olikheter. 3

4 Framtagning och implementering En ny plan skapas varje år utifrån den kartläggning som görs under läsåret av hur elever och personal bedömer att stämningen är på Lammhults skola. Arbetet med likabehandlingsplanen sker på mentorstid, elevråd, personalkonferenser och vid samrådsmöten med vårdnadshavare. Likabehandlingsplanen tas upp i klasserna av mentorer/klasslärare i början av läsåret. Föräldrar får ta del av likabehandlingsplanen på höstterminens föräldramöte. Likabehandlingsplanen finns på skolans hemsida. Likabehandlingsplanen ska vara känd för elever, vårdnadshavare och personal på Lammhults skola och följas av alla som vistas på skolan. Förebyggande och främjande åtgärder De grundläggande principerna i FN:s barnkonvention handlar om att alla barn har samma rättigheter och lika värde samt att alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad. På Lammhult skola är det främjande arbetet en naturlig del i det vardagliga arbetet. Vi arbetar aktivt med lika rättigheter och möjligheter för alla elever på skolan, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. För att skapa trivsel och trygghet för alla som vistas på skolan samt förebygga och förhindra diskriminering och kränkning av elever och personal arbetar vi på Lammhult skola på följande sätt: En stabil och gemensam värdegrund skapas bland elever, personal och föräldrar genom regelbundna samtal om människors lika värde, etik och moral, jämställdhet och demokratins grunder på lektioner och arbetslagsträffar etc. Tydliga ordningsregler som alla känner till. Gemensam policy angående rutiner och bemötande i personalgruppen. Personal på skolan agerar goda förebilder och bemöter varandra och elever med respekt. Regelbundna samtal kring vikten av ett vårdat språkbruk. Trygghetsvandring genomförs med elevrådsrepresentanter en gång per år för att skapa en skolmiljö där alla elever känner sig trygga och utvecklas. Eleverna i 7-9 har varje vecka Livskunskap där de arbetar med ämnen som respekt, värdegrund och social kompetens. Det som tas upp inom ämnet kan knytas an till aktuella händelser som skett på skolan samt händelser i världen. I F-6 tas ämnet upp löpande i undervisningen. Ett aktivt arbete sker för att öka gemenskapen på skolan samt stärka elevernas förmåga att kunna arbeta med olika kamrater både inom klassen och mellan klasser genom: o Medveten placering av elever och sammansättningar. o Gemensamma aktiviteter mellan årskurser och friluftsdag i årskurs F-9. 4

5 o Arbete i åldersblandade grupper i årskurs 7-9 under Elevens val. Personal rör sig i korridorer, på skolgården och andra platser på skolans område, speciellt de platser som upplevs som otrygga. För att därigenom upptäcka och direkt sätta in åtgärder vid kränkande behandling och på så sätt öka tryggheten. Skolans fritidsgård är öppen för elever i årskurs 7-9 under delar av skoldagen. Skolans bibliotek är bemannat och öppet under skoltiden de flesta dagar i veckan. Elevhälsan arbetar aktivt för elevernas hälsa, trygghet och trivsel genom EHT möten, samtal med elever enskilt eller i grupp, lektioner, kontakt med vårdnadshavare och vid behov andra myndigheter. o Enskilda kuratorssamtal i årskurs 7. o Enskilda hälsosamtal med skolsköterska i årskurs F, 2, 4, 6 och 8. o Enskilda vägledningssamtal med studie- och yrkesvägledaren i årskurs 9. Elevråd i årskurs 4-6 och 7-9 fungerar som en länk mellan elever och lärare för att synliggöra sådant som behöver tas tag i vad gäller likabehandling och arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Samverkan med polis och socialtjänst. Temadagar och lektioner kring bl. a. integration, förhållningssätt på internet mm. Åtgärder vid kränkande behandling/diskriminering/trakasserier Lammhults skola har ett elevhälsoteam bestående av skolledning, fritidsledare, skolsköterska, skolkurator, speciallärare samt studie- och yrkesvägledare. Om skolpersonal får vetskap om eller misstänker att någon på Lammhult skola har blivit utsatt för någon typ av kränkande behandling ska detta tas på stort allvar. Är det en pågående kränkning görs ett ingripande direkt. Om en elev känner sig illa behandlad eller märker att någon annan elev blir det ska en kontakt omedelbart tas med någon vuxen på skolan som i sin tur ser till att situationen reds ut. A. Hur vi utreder och åtgärdar kränkande behandling mellan elever Agera direkt! När vi ser/hör en kränkning ingriper vi direkt! Den som upptäcker att en elev utsätts för en kränkning, kontaktar den utsattes klassföreståndare/mentor eller någon annan vuxen på skolan, som i sin tur kontaktar elevens klassföreståndare/mentor. Upptäckare kan vara elever och vuxna i skolan eller föräldrar. Läraren pratar med berörda elever, först med var och en och sedan om det anses lämpligt tillsammans. Eleverna uppmanas att berätta hemma. Vid allvarligare incidenter informerar läraren alla berörda föräldrar samt har gruppsamtal i klassen om det anses lämpligt. Vid behov kopplas skolkuratorn in. Läraren dokumenterar händelserna och vad man har gjort och rektor informeras snarast. Rektor anmäler fall av kränkande behandling, som i sin tur leder till utredning. 5

6 Rektor har ansvar för att valda händelser tas upp i elevhälsoteamet och om kränkningarna fortgår ska skolledningen besluta vilka från teamet som ska vara inkopplade på ärendet och dokumentera vad som gjorts. Klassföreståndare/mentor ska alltid informeras. Rektorn bedömer utifrån varje enskilt fall om en anmälan till socialtjänst och/eller polis ska göras. B. Hur vi utreder och åtgärdar kränkande behandling då vuxna kränker elever Om en elev blir kränkt av en vuxen ska eleven ta kontakt med någon skolpersonal som för ärendet vidare till skolledningen. När skolledningen har informerats genomförs samtal enskilt med eleven och enskilt med den vuxna för att utreda vad det är som har skett. Skolledningen tar därefter kontakt med berörd elevs vårdnadshavare och informerar om den uppkomna situationen. Skolledningen genomför därefter ytterligare samtal med berörd vuxen för att besluta lämplig åtgärd och rektor ska dokumentera de åtgärder som genomförs. Vid upprepad förseelse anmäler rektor den vuxne till Skol- och Barnomsorgsförvaltningen. Vid ett senare tillfälle ska skolledningen göra en uppföljning på ärendet. C. Hur vi utreder och åtgärdar kränkande behandling då elever kränker vuxna Om en vuxen blir kränkt av en elev tas kontakt med elevens klassföreståndare/mentor, skolledning samt skyddsombud. Skolledningen har samtal med den vuxne för sig och eleven för sig för att utreda vad det är som har skett. Skolledningen tar kontakt med elevens vårdnadshavare och informerar om den uppkomna situationen. Skolledningen samt ev. kurator har ytterligare ett samtal med eleven för att besluta om en lämplig åtgärd och rektor ska dokumentera de åtgärder som har genomförts. Vid ett senare tillfälle ska skolledningen göra en uppföljning på ärendet. D. Åtgärder vid våldssituation Alla elever och all personal skall alltid och överallt kunna känna sig trygga och fysiskt säkra i skolan. Därför har alla en skyldighet att på något sätt ingripa om en akut våldssituation uppstår. Hur detta ingripande skall ske är beroende av omständigheterna och går inte att i förväg beskriva. Det viktigaste är att något görs för att snarast få stopp på våldet. När den akuta situationen är över skall snarast skolledningen informeras om händelsen. Därefter är det skolledningen som beslutar om eventuella åtgärder. Kartläggning Kartläggning vad gäller likabehandling, trygghet, trivsel, diskriminering, trakasserier och kränkande behandling på Lammhult skola görs på följande sätt: 6

7 Kontinuerliga samtal med eleverna för kartläggning och förebyggande arbete. Dessa samtal kan ske under lektioner, vid klassråd, på mentorstid m.m. Skolans båda elevråd arbetar med likabehandlingsplanen och lyfter frågor, inför sina klasskamrater, om ev. förbättringsområden. Utvecklingssamtal sker en gång/termin där bland annat elevens psykosociala trivsel tas upp. En trivselenkät genomförs varje läsår. Alla elever i årskurs F, 2, 4, 6 och 8 har hälsosamtal tillsammans med skolsköterskan. Eleverna i årskurs 7 har enskilda samtal med skolkurator. Trygghetsvandring genomförs av elevrådet i F-6 och elevskyddsombudet i årskurs 7-9 tillsammans med skolkuratorn och skolsköterskan. Då kartläggs miljöer som eleverna upplever som otrygga i skolan. Nulägesanalys För att kvalitetssäkra arbetet på skolan genomfördes en enkätundersökning under vårterminen 2014, där eleverna svarat på frågor som bland annat berör trygghet och trivsel. Resultatet är till stora delar positivt men nedan följer en kort utvärdering av vad som behöver arbetas mer med under läsåret 2014/2015. Utifrån enkät, och diskussion i personalgrupp framkom följande: Utvärdering åk F-3 samt fritidshem I årskurs F-3 är resultatet av trivselenkäten till stora delar mycket positivt. De allra flesta eleverna i årskurs F-3 uppger att de trivs på Lammhults skola. Arbetet med fler rastfaddrar har haft en positiv verkan och bör därför behållas även nästa läsår. Under läsåret har årskurs F-3 arbetat med ledstjärnans budskap (se bilaga 1), detta har gjorts efter behov på olika sätt i olika grupper. Arbetetet med ledstjärnans budskap har under läsåret fungerat mycket väl, men det är ett ständigt pågående arbete som hela tiden måste hålls aktuellt. Trivselenkäten i årskurs F-3 påvisar, liksom förra året, att eleverna önskar en lugnare miljö i matsalen. Även trivselenkäten som gjorts i årskurs 4-6 samt årskurs 7-9 påvisar att miljön i matsalen bör förbättras. Målet som sattes upp i förra årets likabehandlingsplan, gällande lugnare miljö i matsalen måste därmed arbetas vidare med. Utvärdering åk 4-6 De allra flesta i årskurs 4-6 (81 elever av 87) uppger att de trivs på Lammhult skola enligt trivselenkäten. Av 89 elever i årskurs 4-6 uppger 33 elever att det förekommer mobbing på Lammhult skola. Eleverna beskriver att mobbningen främst handlar om verbal mobbning, såsom fula ord. Det är 11 elever (av 90) som uppger att de känner sig retad eller utstött av andra elever. Lärarna i åk 4-6 har under läsåret 2013/2014 genomfört aktivitetsdagar för att stärka sammanhållningen, något som fungerat bra och varit positivt. Kill/tjejsnack har varit stående inslag i undervisningen och klassråd har genomförts med jämna mellanrum. Utvärdering åk 7-9 7

8 Merparten av eleverna i årskurs 7-9 (58 elever av 65) uppger att de trivs på Lammhult skola enligt trivselenkäten. Av 65 elever i årskurs 7-9 uppger 38 elever att det förekommer mobbing på Lammhult skola. Eleverna beskriver att mobbningen främst handlar om verbal mobbning, såsom fula ord och öknamn. Det är 8 elever (av 66) som uppger att de känner sig retad eller utstött av andra elever. Under läsåret 2013/2014 har lärarna arbetat med språkbruk som tema under mentorstid och under livskunskapen. Lärarna upplever att språkbruket blivit betydligt bättre, men anser ändå att det behöver arbetas vidare med. På frågan om det är arbetsro på lektionerna svarade 29 elever (av 67) att det sällan är arbetsro på lektionerna. Arbetet med att förbättra studieklimatet är påbörjat på olika sätt. Bland annat har ett gemensamt dokument tagits fram för hur man startar och slutar en lektion. På mentorsråden förs diskussioner om vikten av att det är arbetsro på lektionerna. Under året har Lammhults skola arbetat med att integrera de internationella eleverna i gemenskapen. Bland annat har internationella klassen varit med under friluftsdagar. En handlingsplan kring integration har påbörjats. De utslussande eleverna har hälsat på i klassen och lärarna upplever att stämningen mellan de utslussande eleverna och klasskamraterna är god. Att IK-lärarna har varit med på konferenser, upplevs som mycket positivt. Det arbete som gjorts för att integrera de internationella eleverna i gemenskapen är en bra början men det är ett arbete som måste fortsätta och utvecklas. Målsättning 2014/2015 Utifrån enkät, kartläggning och diskussioner i personal- och elevgrupp bestämdes följande mål för läsåret 2014/2015: Mål för åk F-3 samt fritidshem 1. Lugnare miljö i matsalen Hur når vi målet? - Se över den fysiska miljön i matsalen, förslag på åtgärder: Avskärmning, eventuellt plexiglas mellan rummen Ljuddämpande bord Alla stolar får tassar Ljudabsorbenter på väggarna Svängdörr till köket - Alla personal som befinner sig i matsalen har ett positivt förhållningssätt och bemötande. - All mat skyltas med bild och text. - Bild på lämplig portion/ skyltexemplar i montern. (Så behöver inte alla elever fråga hur mycket man får ta.) - Alla elever har rätt till en bestämd plats. 8

9 - All personal arbetar för att få en behaglig ljudnivå. - Schema på aktuella mattider sätts upp på väggen. Ansvarig: All personal Tidsplan: Läsåret 2014/ Att eleverna känner sig fortsatt trygga på rasten och att vi främjar en starkare vikänsla Hur når vi målet? - Att hålla Värendsgårdens ledstjärna levande. - Hemlig kompis. - Lära eleverna tillämpa Knacka rygg. - Stötta eleverna i att komma på fler rastaktiviteter. - Kolla av efter rasten vad alla har gjort och med vem. - Ansvarselever som tar hand om nya elever. - Medvetet värdegrundsarbete i varje klass. Ansvarig: All personal Tidsplan: Läsåret 2014/2015 Mål för åk Eleverna ska ta ett kollektivt ansvarför sin arbetsmiljö Hur når vi målet? - Vi samtalar med eleverna om varför det är viktigt att ta ett kollektivt ansvar. - Vi har gemensamma regler på 4-6 och är noga med uppföljning av dessa (se bilaga 2). Ansvariga: All personal som arbetar med eleverna på 4-6 Utvärdering: - Vi noterar om svinnet av material minskar. - Vi tar vid arbetslagsmöten upp om vi ser en förbättring kring dessa punkter. - Vi följer upp punkterna vid klassråd en gång per termin. Tidsplan: Läsåret Alla elever ska känna sig trygga med varandra Hur når vi målet? 9

10 - Vi arbetar kontinuerligt med lära känna övningar inom klasserna. Vi tänker på att eleverna i undervisningen samarbetar i så många olika konstellationer som möjligt. - Vi genomför gemensamma aktiviteter på 4-6 då vi blandar eleverna mellan årskurserna. - Vi har tydliga rutiner för hur vi tar emot nya elever till klasserna för att de ska integreras så snabbt som möjligt (se bilaga 3). - Vi har gemensamma regler för eleverna på 4-6 så att de ska veta vad som gäller. Ansvariga: All personal som arbetar med eleverna på 4-6 Utvärdering: Vi utvärderar detta vid vårterminens slut med hjälp av en enkät. Tidsplan: Läsåret Mål för åk Fortsatt arbete kring att främja ett vårdat språkbruk där verbala kränkningar inte får förekomma Hur når vi målet? - Direkt påpeka fel ordval och uppmana eleven att använda andra ord istället. - Kontinuerliga samtal och diskussioner på mentorsråden om språkbruket. - All personal ska föregå med gott exempel, vara en förebild och lyfta goda exempel bland eleverna. Ansvarig: All personal Utvärdering: Utvärderas löpande med eleverna samt genom skolans trivselenkät. 2. Att skapa ett bra studieklimat med arbetsro i klassrummen Hur når vi målet? - Gemensamt förhållningssätt hur man börjar och avslutar en lektion, samma regler gäller på alla lektioner. - Diskussioner om arbetsro på mentorråden. - Lammhultstempen. Varje vecka får eleverna fylla i några frågor som ger en bra bild hur eleverna mår just då. Om det varit arbetsro på lektionerna, om de känt sig kränkta eller om någon annan blivit kränkt osv. - Följa skolans ordningsregler och arbeta enligt konsekvenstrappan. - Få eleverna att förstå att en lektion är arbetstid och kunna utnyttja arbetstiden på bästa sätt. Ansvarig: Alla undervisande lärare 10

11 Utvärdering: Självvärdering inför utvecklingssamtalen. Utvärdering sker via trivselenkät. 3. Arbeta för att integrera de internationella eleverna i gemenskapen. Hur når vi målet? - Ett nära samarbete med lärare i internationella klassen, exempelvis alltid vara med på möten. - Lärarna presenterar sig för IK-eleverna. - Eleverna som ska komma ut i reguljär klass så småningom, ska tidigt få reda på vilken mentor och vilken klasstillhörighet de kommer att få. - Lärarna får tidigt reda på vilka som kommer ut, till vilken klass (höstlov, jullov och påsklov är lämpliga tidpunkter). - Tydliggöra att IK är en del av Lammhults skola. - Fler lokaler och mer personal för att möjliggöra undervisning utifrån den nivå eleven befinner sig på. - Barnens bästa i Lammhult är ett projekt som förväntas dra igång under läsåret 2014/2015. Syftet med projektet är att främja elevernas hälsa, lärande och utveckling med en strävan att skapa likvärdiga förutsättningar för alla elever. o Pedagoger och resurspersonal ska få handledning i teambildning och i sin yrkesroll. o IK eleverna ska få delge sina tankar och funderingar kring sin miljö och kamratskap. o Föräldrautbildning. Ge stöd i föräldraskap för att kunna ge stöd åt sina barn samt en ökad förståelse för det svenska samhället. Ansvarig: - All personal - Projektledare för Barnens bästa i Lammhult Utvärdering: Utvärderas löpande i diskussioner med eleverna. Uppföljning varje termin. Utvärdering och uppföljning Varje läsår: o Utvärderas målen i planen mot kränkande behandling/likabehandlingsplanen. o Genomförs en nulägesanalys genom enkät, trygghetsvandring, enskilda samtal samt dialog och diskussion i personal- och elevgrupp. o Genomförs samtal och dialog med klassråd, elevråd, elevskyddsombud och samråd. o Ny plan upprättas. Uppföljning av åtgärder sker löpande. 11

12 Bilaga 1 VÄRENDSGÅRDENS LEDSTJÄRNa Känna trygghet! Bra kompisar! Arbetsro! Ha roligt! Kunskap är viktigt! Bli respekterad! 12

13 HUR VI SKA ÖKA ELEVERNAS KOLLEKTIVA ANSVARSTAGANDE Bilaga 2 Material Det är vi lärare som delar ut pennor, sudd, linjaler etc. Eleverna får inte själv hämta i våra lådor. Vi bokför hur mycket material varje elev hämtar ut. Vi märker upp allt material med vattenfast penna så att eleverna lätt kan känna igen sitt material. Städning Efter dagens slut ställer alla elever upp sina stolar, städar på och runt sin egen bänk och kollar så att klassrummet ser bra ut. Några elever som läraren utser får som uppgift att ställa iordning gemensamt material och möbler etc i grupprum och kapprum. Detta görs minst en gång dagligen. Elever som har kladdat på sina bänkar stannar kvar efter lektionens slut och tar bort det. Matsalen Eleverna ställer upp utanför matsalen och går inte in förrän läraren har kommit och släppt in dem. Vi uppmanar eleverna att inte ta mer mat än de äter upp. Varje klass sitter samlad så gott det går. Läraren bestämmer vilka bord respektive elev sitter vid. Alla elever är minst 15 minuter i matsalen innan de får duka av och gå. Varje elev ser till att det ser snyggt ut vid sin plats innan den lämnar matsalen. Regler Cyklar, kickbikes etc parkeras i cykelstället dagtid. Dessa får ej användas på raster. Man är ute på rasterna. Tuggummi och godis får ej intagas under skoldagen Vi har bestämda platser i kapprummet Man säger till sin lärare innan man går på toaletten på lektionstid. Ytterkläder och kepsar lämnas i kapprummet. Kepsar kan även förvaras i väskan. 13

14 Bilaga 3 Rutiner för att ta emot nya elever på 4-6 Vi utser några faddrar i klassen som får som uppgift att guida den nya eleven i början. Läraren har som uppgift att påminna och stötta eleverna i detta uppdrag. Vi ordnar en presentation av eleven första dagen som vi visar eleverna i klassen. Eleverna ska ha tillgång till material etc redan den första dagen. Som lärare har man uppföljningssamtal med eleven efter några dagar och efter ett par veckor och följer upp eventuella funderingar och frågor. 14

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. De Geergymnasiet läsåret 2015-2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. De Geergymnasiet läsåret 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN samt plan mot diskriminering och kränkande behandling De Geergymnasiet läsåret 2015-2016 2 (10) Elevhälsoteamet 2015/2016 Rektor (IM/Särskolan) Cathrine Conrad Rektor (SA/HU) Mattias

Läs mer

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Varje elev ska känna glädje i att gå till skolan och ska känna sig trygg och vara känd av alla vuxna. Eleven ska känna

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9 Klöxhultsskolan Telefon; expeditionen 0476-553 40 www.almhult.se HT11-HT12 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Klöxhultsskolan åk F 9 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling Örnsköldsviks Kommun 2015-01-01 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Främjande arbete Syftar till att förstärka

Läs mer

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 3 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling "Likabehandlingsplan" Åkerö skola 7-9 2014

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Likabehandlingsplan Åkerö skola 7-9 2014 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling "Likabehandlingsplan" Åkerö skola 7-9 2014 LEKSANDS KOMMUN Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION...

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola Likabehandlingsplan Lilla Högsätra skola 2012-2013 Värdegrunden i Högsätra skolområde Våra förskolor och skolor är och ska vara bra förskolor/skolor där barn, elever och vuxna har en stark mental närvaro

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 131219 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Leksands gymnasium och samtliga APLplatser Ansvariga för planen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Vasaskolan - fristående kristen skola i centrala Göteborg Plan mot kränkande behandling VASASKOLAN Läsåret 2014/2015 1 rev. 140901 1 Innehållsförteckning Inledning s.3 2 Uppdraget- Skollagen s.3 Diskrimineringslagen

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Skola Förskoleklass och skolår 1 6 Läsåret 2014-2015 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling SOLNA STAD Haga skolområde Fridhemsskolan Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan. grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan. grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem läsåret 2014/15 Keith Haring Upprättad augusti 2014 Lisbeth

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2012-2013 Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Natur och Miljöskolan i Åmål INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅR VISION 3 BAKGRUND 3 SYFTE 3 SKOLANS

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 1 Innehållsförteckning Lag 3 Ansvarsfördelning 3 Skolans mål 4 Definitioner 4 Åtgärder 5 Förebyggande

Läs mer

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 1(7) Likabehandlingsplan för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 2(7) Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen, arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 3 Målsättning 4 Vad innehåller lagen? 4 Förbud mot annan kränkande behandling

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan för

Likabehandlingsplan för Likabehandlingsplan för 100107 FRISKOLAN KRONOBERGSHED Styrelsens ställningstagande till likabehandlingsplanen Styrelsen, som är huvudman för Friskolan Kronobergshed, har läst och förstår arbetet med likabehandlingsplanen.

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Inledning Vi har valt att ha en gemensam plan för plan mot diskriminering och mot kränkande behandling.. Diskrimineringslag (2008:567) och Skollag (2010:800

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

Likabehandlingsplan 2010/2011. Byskolan Blenda Lönashultvägen 29 342 53 Lönashult 0470 75 05 24 2010-08-19

Likabehandlingsplan 2010/2011. Byskolan Blenda Lönashultvägen 29 342 53 Lönashult 0470 75 05 24 2010-08-19 Likabehandlingsplan 2010/2011 2010-08-19 Byskolan Blenda Lönashultvägen 29 342 53 Lönashult 0470 75 05 24 Syfte med likabehandlingsplanen Syftet med planen är att förebygga och behandla alla former av

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 INLEDNING Centralskolans handlingsplan är upprättad utifrån skrivelser i skollag och diskrimineringslag. Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska upprätta en likabehandlingsplan

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SFI 2012-12-28 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning SFI skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan

Läs mer

Skogsgläntans förskola. Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling

Skogsgläntans förskola. Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling Skogsgläntans förskola Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2015 Innehållsförteckning VISION, POLICY OCH ANSVAR... 3 DET ÅTGÄRDANDE

Läs mer

Madenskolans och Fritidshemmets Likabehandlingsplan läsåret 2014 2015

Madenskolans och Fritidshemmets Likabehandlingsplan läsåret 2014 2015 Madenskolans och Fritidshemmets Likabehandlingsplan läsåret 2014 2015 en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Upprättad i juni 2014 Innehåll

Läs mer

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 VÄRDEGRUND Alla på skolan ska visa varandra respekt i samtal och bemötande oberoende av bakgrund, tro, kön eller sexuell läggning

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vision 3. Resurser för likabehandlingsarbete 4. Begrepp och definitioner 5. Utvärdering av

Läs mer

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola a för planen Rektor i samråd med Personal och EHT-Team Vår

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola År 2014 Innehållsförteckning Introduktion och bakgrund... 3 Struktur och LB-gruppens

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 15/16 Per Gamalielsson Rektor Stefan Marklund Biträdande rektor 2015-08-18 Bakgrund Det finns två lagar som ska skydda elever från kränkningar, diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling, enligt 6 kap.

Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling, enligt 6 kap. Datum BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Flodafors Sköldinge Valla rektorsområde 2012-10-24 Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ann Jaktlund 1 (12) Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Hjelm

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Hjelm 2014 YDRE KOMMUN Barn och utbildning Ydreskolan Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ydreskolan Hjelm 2014/2015 Reviderad hösten 2014 Innehållsförteckning Skolledningens

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin Sidan 1 av 5 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin INLEDNING Bestämmelser i 1 skollagen och 2 diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE Antagen av Skolledning 2014/2015 Inledning Skolor i Sverige är skyldiga att varje

Läs mer

Källbrinksskolan 7-9. Likabehandlingsplan. Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Källbrinksskolan 7-9. Likabehandlingsplan. Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Källbrinksskolan, Fullersta rektorsområde 2013-01-07 Innehållsförteckning 1. Källbrinksskolans

Läs mer

Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium

Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium Vasagatan 95 722 23 VÄSTERÅS Tel. 021-185385 // 021-185330 Innehåll Innehåll... 2 Handlingsplan för Västerås Idrottsgymnasium 2011/2012...

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014-09-01

LOKAL ARBETSPLAN 2014-09-01 Utbildningsförvaltningen Los skola LOKAL ARBETSPLAN 2014-09-01 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING utifrån diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800) Mål Det goda mötet,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kungsbacka läsåret 2013/2014 Planen omfattar både arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 1 Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Sandeplanskolan. Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Sandeplanskolan. Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Rev 2014-06-23 1 (10) Sandeplanskolan Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-06-23 2 (10) Innehållsförteckning 1. Lagstöd och definition 3 2. Övergripande

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Strands förskolor 2014-2015 Innehållsförteckning Till dig som vuxen 3 Syfte med planen mot kränkande behandling 3 Definition på kränkande behandling enligt skollagen 3 Strands

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28. LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28. LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28 LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier Innehåll: Inledning - lagrum, definitioner... 3 Kommunens övergripande målsättning

Läs mer

Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasiet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Särskild utbildning för vuxnas plan

Särskild utbildning för vuxnas plan Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj 2013. Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson

Läs mer

Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015

Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015 2014-09-12 Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015 Innehållsförteckning Definitioner och begrepp Varför en likabehandlingsplan? Vad är diskriminering? Direkt diskriminering Indirekt diskriminering

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015 1 Vår vision På Bergsjö skola ska alla må bra och känna sig trygga. Alla ska accepteras för den man är och kunna vara sig själv. Alla på skolan känner

Läs mer

Kviingeskolan. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling. Mot diskriminering Främjande av likabehandling. För verksamheterna

Kviingeskolan. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling. Mot diskriminering Främjande av likabehandling. För verksamheterna Kviingeskolan Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Mot diskriminering Främjande av likabehandling För verksamheterna Grundskola F-6 Fritidshem Upprättad 2011-09-13 Reviderad 2014-10-14 1

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Böle Byskola 2014-2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Årlig plan 3 Vision 3 Vad säger styrdokumenten? 4 Definitioner 5 Ansvarsfördelning 6 Huvudman och Rektor

Läs mer

T4-SKOLANS LIKABEHANDLINGSARBETE

T4-SKOLANS LIKABEHANDLINGSARBETE T4-SKOLANS LIKABEHANDLINGSARBETE TRIVSEL TILLSAMMANS TILLIT TRYGGHET På skolan finns en likabehandlingsgrupp (LBG) som består av kurator, skolsköterska, socialpedagog samt arbetslagsrepresentanter. Rektor

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grunduppgifter Verksamhetsformer samt ansvarig för planen Skolformer som omfattas av planen är gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 2014/2015

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 2014/2015 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 2014/2015 Lånsiktigt mål för Fridhemsgymnasiet Vårt långsiktiga mål är att alla på Fridhemsgymnasiet ska mötas med respekt, bli positivt uppmärksammade,

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, fritidshem och grundskola a för planen Rektor Cecilia Svebrant Vår

Läs mer