Älvdalens Utbildningscentrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Älvdalens Utbildningscentrum"

Transkript

1 Älvdalens Utbildningscentrum

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILL DIG SOM ELEV 3 TILL DIG SOM FÖRÄLDER 3 TILL DIG SOM PERSONAL 3 BAKGRUND OCH SYFTE 4 ANSVAR 5 MÅL 5 DEFINITIONER 5-6 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 6-8 NULÄGE OCH HANDLINGSPLAN 8-9 FRÄMJANDE ARBETE 9 FÖREBYGGANDE ARBETE RUTIN VID KRÄNKANDEBEHANDLING OCH TRAKASSERIER

3 TILL DIG SOM ELEV Vår ambition är att alla våra elever skall trivas och känna samhörighet med skolans personal och varandra. Det är en av de viktigaste förutsättningarna för att en god inlärning skall ske. Om du någon gång blir utsatt för mobbning, våld eller kränkande behandling, vill vi att du omedelbart kontaktar en vuxen som du känner förtroende för. Detta gäller också dig som känner någon som är utsatt eller som kränker andra elever. TILL DIG SOM FÖRÄLDER Om du misstänker att ditt barn eller någon annan elev utsätts för kränkande behandling på skolan så önskar vi att du kontaktar elevens mentor, skolans rektor eller skolans kurator. Det kan också vara så att det är ditt barn som utsätter andra för kränkande behandling och om du som förälder misstänker att det är så önskar vi att du tar kontakt med någon på skolan och att vi tillsammans kan finna en lösning. TILL DIG SOM PERSONAL Du som är anställd eller arbetar på uppdrag med skolans elever (APL-handledare mfl) är viktig när det gäller att upptäcka, förebygga och förhindra kränkande behandling. Som personal har du också ett ansvar att vara förebild för eleverna genom att själv leva upp till skolans likabehandlingsplan. Om du som anställd blir utsatt för mobbning, våld eller kränkande behandling ska du ta kontakt med din närmaste chef. Om du upptänker eller misstänker att någon annan t ex en arbetskamrat eller elev blir utsatt för mobbning, våld eller kränkande behandling ska du reagera och vidta nödvändiga åtgärder. 3

4 BAKGRUND OCH SYFTE Vid Älvdalens Utbildningscentrum tar ledning och personal avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Ingen elev eller vuxen ska utsättas för kränkande behandling. Skolan ska vara en trygg plats för elever och anställda där man tar fasta på begrepp som medmänsklighet, respekt och hänsyn. Från den 1 juli 2011 finns bestämmelser i två olika lagstiftningar dels i 6 kap. skollagen, dels i de delar av diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som rör utbildningsområdet. Syftet är att skydda elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skolan är skyldig att varje år göra en likabehandlingsplan enligt diskrimineringslagen och en årlig plan enligt skollagen. Planerna kan sammanföras till en vilket vi har valt att göra på skolan. Skolinspektionen har tillsynen över att bestämmelserna i skollagen följs och Diskrimineringsombudsmannen har tillsynen över att bestämmelserna i diskrimineringslagen följs. Diskrimineringslagen och skollagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer krav på att verksamheterna bedriver ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter och för att förebygga trakasserier och kränkande behandling. Alla elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Skolan ska förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling såsom mobbning. Enligt lagen är det förbjudet för de vuxna i verksamheten att på något sätt kränka en elev. Det är viktigt att ledningen och personalen är uppmärksam på om elever upplever sig kränkta av någon vuxen i verksamheten. Denna plan syftar till att åstadkomma en bra arbetsmiljö där alla har förutsättning att må bra. Den omfattar också mobbing samt kränkningar som äger rum mellan elever såväl som mellan personal och elever. Likabehandlingsplanen ska tydliggöra: Främjande åtgärder (vad gör vi för att förstärka de positiva förutsättningarna för likabehandling?) Förebyggande åtgärder (vad gör vi för att förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling?) Vilka rutiner har vi när kränkande behandling misstänks eller upptäcks (vad gör vi när vi misstänker att ett barn/en elev känner sig kränkt?) 4

5 ANSVAR Var och en som arbetar på skolan ansvarar för sina handlingar och för att likabehandlingsplanen efterlevs. Att ta ställning mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att bry sig, att ha mod att fråga och att lägga sig i, utan att kränka. Alla anställda ska reagera och säga ifrån så att eventuella kränkningar kan stoppas på ett tidigt stadium. Elever har ett stort ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö och till goda relationer med både personal och andra elever. Eleven ska ta del av skolans värdegrund, ordningsregler och handla utifrån dem. Som elev på skolan förutsätts man respektera andra och visa hänsyn och gott omdöme. Det är viktigt att man funderar över hur man uppträder och hur andra kan tänkas uppfatta detta. Om diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling sker i skolan skall personal anmäla och tillsammans med rektorn se till att omständigheterna utreds och i förekommande fall åtgärder vidtas för att förhindra fortsatta trakasserier eller annan kränkande behandling. Huvudmannen för utbildningen har det yttersta ansvaret för att likabehandlingsplanen upprättas och efterlevs, samt årligen utvärderas och revideras. Huvudmannen ansvarar också för att personalen inom ramen för sin anställning fullgör de skyldigheter som anges i skollagen 6 kap: Åtgärder mot kränkande behandling. MÅL Ingen form av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling ska förekomma vid Älvdalens Utbildningscentrum. Det skall inte heller förekomma någon diskriminering oavsett kön, religion, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, trosuppfattning, könsöverskridande identitet, funktionshinder eller ålder på vår skola. Skolan ansvarar för att ge elever kunskap och färdigheter men också även förståelse för att de ska ta avstånd från trakasserier och kränkningar. Våra konkreta mål är att: 1. Alla trivs vid skolan. 2. Ingen på skolan utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkningar. DEFINITIONER Vad är diskriminering, trakasserier och kränkande behandling? Kränkningar av elevers värdighet kan förekomma i form av diskriminering, trakasserier eller genom kränkande behandling. 5

6 Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Eftersom diskriminering handlar om missgynnande förutsätter det någon form av makt hos den som diskriminerar. I skolan är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse. Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de nämnda diskrimineringsgrunderna. Kränkande behandling är handlingar som kränker barns eller elevers värdighet. Kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Kränkningarna kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras inte bara direkt i verksamheten utan även via exempelvis telefon och Internet. Kränkande behandling kan till exempel uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysisk våld. Kränkningarna kan även handla om att frysa ut eller hota någon. Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Mobbing är en form av kränkande behandling som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling. Det är förbjudet för huvudmannen och personalen att diskriminera eller utsätta en elev för kränkande behandling. Om någon trakasseras eller utsätts för kränkande behandling måste verksamheten utreda omständigheterna kring detta och i förekommande fall vidta åtgärder för att förhindra att det upprepas. Om huvudmannen eller personalen bryter mot förbuden mot diskriminering och kränkande behandling, eller inte uppfyller skyldigheterna att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier eller kränkande behandling, kan huvudmannen för verksamheten bli skyldig att betala diskrimineringsersättning eller skadestånd till den som kränkts. När en person berättar att hon eller han känner sig diskriminerad, trakasserad, kränkt, eller mobbad måste den personen alltid tas på allvar. Det är individens upplevelse som är viktig i definitionen av diskrimineringen eller kränkningen, och inte huruvida handlingen i sig kan definieras som diskriminerande eller kränkande. UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UPPRÄTTANDE Likabehandlingsplanen följs upp och revideras årligen via flera löpande processer som i sin tur är basen för upprättandet av den nya planen. Skolan genomför årligen en elevenkät vars resultat ligger till grund för utvärderingen av målen. Enkäten bildar också underlag för utvecklingsarbetet inom det främjande och förebyggande området. Samtliga skolan elever ges direkt möjlighet att påverka likabehandlingsplanens upprättande genom att den årliga elevenkäten presenteras för alla klasser och därmed också gör varje elev delaktig i arbetet med att formulera mål och aktiviteter inför kommande läsår. Detta blir sedan ett av underlagen när den nya likabehandlingsplanen ska skrivas. 6

7 Likabehandlingsplanen följs upp och revideras årligen av kurator och elevhälsoteam. Analys och förslag till åtgärder arbetas fram genom att: Händelser utvärderas och summeras en gång per läsår av elevhälsoteamet. Kurator ansvarar för dokumentation och sammanställning. Enkätresultat och utformning av Likabehandlingsplanen och det förebyggande arbetet behandlas årligen i klasserna samt vid personalmöten. Summerade händelser och enkätresultat behandlas årligen vid ett styrelsesammanträde. Självvärdering och utvärdering enligt Bruk i lärargruppen. Bruk har inte gjorts i år. Elevprojekt för årskurs 2 under vecka 47, då eleverna bearbetar och bidrar till utveckling av Likabehandlingsplanen. De förbättringsåtgärder som ska genomföras summeras i en handlingsplan (se nedan) och processen sluts genom att målen mäts på nytt och utvärderas, analyseras och nya åtgärder genomförs. Uppföljning I elevhälsoteamet har vi tagit upp händelserna när de inträffat och vid uppföljningar av ärenden. Även skolkonferensens dokument med en sammanställning tas upp i elevhälsoteamet. Likabehandlingsprojektet Likabehandlingsprojektet har vi nu haft tre år i följd och det omfattar alla i årskurs två på skolan. Det pågår under vecka 47. Störta skillnaden i år är att elever har medverkat på förmöten och varit delaktiga i vad som ska tas upp under veckan. Den första dagen gjordes indelning i olika grupper och därefter sammarbetsövningar för att alla skulle lära känna varandra. Grupperna var indelade med elever från olika utbildningsprogram på skolan. Projektet innehöll 8 rubriker som eleverna arbetade med. Varje grupp har arbetat med samtliga rubriker enligt ett schema. Rubrikerna var: Utvärdering, på flykt, fritid/internat, attityder, sociala medier, löken, bemötande och elevinflytande i skolan. Det som har tagits upp är elevenkäten med fokus på kränkningar, attityder och hur eleverna tycker att undervisningen fungerar. Social medier där eleverna tagit upp frågor om vad som händer i bloggar, facebook och på you tube. Eleverna har också talat om attityder och delaktighet där eleverna bland annat funderat och diskuterat frågor som hur vill jag vara och hur är jag i skolan, arbetslivet och privat. En grupp fick diskutera och få information av läraren för ensamkommande flyktingbarn och från föreståndaren på boendet för ensamkommande flyktingbarn. Eleverna har också fått diskutera frågor om internatet och fritid samt dikuterat runt en berättelse och göra värderingsfrågor och egna beslut utifrån en berättelse. Eleverna har också sett olika föreläsningar via webben samt haft diskussioner runt dessa. Alla grupper som medverkat har blandats med olika elever i samtliga program på skolan, vilket eleverna efteråt uppskattat. Arbeslagen kommer kontinuerligt att arbeta med dessa frågor under året och tillsammans med elever utvecklas och förbättra utbildningen och trivseln. En kort sammanfattning: Av alla elever som medverat så är de flesta mycket positiva och vill att skolan ska ha ett likabehandlingsprojekt varje år och till alla elever på skolan. Alla elever fick utvärdera sina lärare på skolan och där framkommer att de flesta elever är nöjda med sina lärare. Elevernas kommentarer är att lärarna gör lektionerna intressanta, lyssnar, gör att man känner sig respekterad, de har humor, är snälla, uppmuntrar, berömmer, kunniga och är rättvisa. Bra på att lyssna och stärker självförtroendet. 7

8 Det som framkommit av enstaka elever är att lärarna behöver bli bättre på planering, är otydliga och lyssnar inte. Att de favoriserar vissa elever, är negativa och skämtar för mycket. Inom ramen för likabehandlingsprojektet uppgav majoriteten av de elever som medverkade att de inte tycker sig ha sett/märkt någon mobbing på skolan och de uppgav även att de trivs på skolan och i klassen. Men det framkom även av några elever att det är saker som inträffar på skolan och på internatet som inte är bra. Mestadels är det som eleverna uttrycker det retningar och bus som går för långt. Det är ofta verbalt med glåpord, öknamn, skitsnack och rykten. Eleverna tar också upp att det förekommer nätmobbning. NULÄGE OCH HANDLINGSPLAN Resultat från skolans elevenkät visar att trivseln är relativ god bland eleverna. 2013/2014 är det 85,5 % som trivs och 11 % som inte trivs vilket skulle kunna förbättras. Resterande % är elever som inte svarat på frågan. Vi har bytt skala på elevenkäten varför resultaten ej är jämförbara med tidigare år. Vi når därmed inte det första målet att alla ska tycka Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra med att de trivs på skolan. De senaste åren har antalet elever som uppgett att de blivit mobbade varierat mellan 7 % och 3 %. Resultatet på enkäten som genomfördes 2009/2010 var 3,6 %. Enkäten 2011/2012 visar att det är 5,6 % av eleverna som uppgett att de blivit mobbade och 2012/2013 är det 6,5 % och nu 2013/2014 är det 3,07 % och antalet är 7 elever. Totalt har vi haft 4 elevärenden där 9 elever varit inblandade i olika former av kränkningar. Vi har i dessa ärenden haft möten tillsammans med rektor, mentor, kurator, elev och föräldrar samt ett antal möten med elev/elever på boendet och i klassrummet. Olika åtgärder har satts in och förhållandet har förbättrats. Vi har inte haft några ärenden med rasistiska inslag. Det är inte acceptabelt att det förekommer någon form av trakasserier, mobbing eller annan kränkande behandling överhuvudtaget men de åtgärder som satts in verkar ändå gett resultat vilket har framkommit från elever i klassen och från lärare. Vid uppföljning har det visat sig att problemen förbättrats eller helt upphört. Av de elever som fyllt i att de blivit mobbade har också det stora flertalet fyllt i att personalen tar allvarligt på mobbing och kränkande behandling och sätter stopp. Flera aktiviteter genomförs årligen inom det främjande och förebyggande området med temadagar, fortbildning och liknande. Skolan har även påbörjat ett arbete där eleverna mer direkt bidrar i arbetet med likabehandlingsplanen. I och med att skolan arbetar projektinriktat har vi valt att lägga upp arbetet i form av projekt som eleverna genomför. Dessa elevarbeten kan sedan gå in som underlag i revideringen av skolans likabehandlingsplan. Detta arbete kommer att vara årligt återkommande vilket innebär att skolan får en rutin för elevernas deltagande i processen. Dessutom processas uppföljningen av likabehandlingsplanen vid den årliga skolkonferensen. När det gäller kön, manligt/kvinnligt samt sexuella trakasserier så har vad vi vet inga sexuella trakasserier eller kränkningar ägt rum på skolan. I övrigt har skolan inom detta område genomfört besök av ungdomsmottagning mm under en heldag. Det finns också ett projekt som handlar om sex och samlevnad på skolan. 8

9 Prioriterade områden inom skolan 2014 som behöver förebyggas genom en handlingsplan: Att fortsätta projektet om likabehandling tillsammans med ämneslärare och elever även Att samtliga som går årskurs två arbetar med likabehandlingsplanen under en vecka. De går igenom planen, tar upp olika händelser i klassen händelser och kommer med förslag och förbättringar. Likabehandlingsprojektet kommer också att utökas med att få med årkurs ett under två dagar totalt. Personalutbildning under läsåret. Öka elevernas deltagande i upprättandet av den årliga likabehandlingsplanen genom att elevenkäten bearbetas i varje klass. Förbättringar på internatboendet. FRÄMJANDE ARBETE Syftar till att förstärka respekten för allas lika värde, omfattar alla diskrimineringsgrunderna, riktas mot alla och bedrivs utan förekommen anledning, samt är en naturlig del i det vardagliga arbetet. Genom främjande arbete på skolan finns också möjlighet att så tidigt som möjligt upptäcka diskriminering eller kränkande behandling. Arbetet sker på organisationsnivå, skolnivå, klassnivå och i skolans miljö. Prioriterade områden är: Utveckling av pedagogik och struktur med autentiskt lärande. Utveckling av processerna för att följa elevernas kunskapsutveckling, med ämnesvisa utvärderingar och mer systematisk uppföljning av resultaten. Fortbildning för att utveckla ett professionellt bemötande av varje elev och ett förhållningssätt som tydligt visar att vi tror på varje individs utvecklingsförmåga. Handledningen av eleverna behöver utvecklas så att de grundläggande rutinerna följs. Alla mentor ska använda den individuella studieplanen vid utvecklingssamtalen. Närvaroutvecklingen ska följas och rapporteras till föräldrar. Alla lärare ska skriva åtgärdsprogram och kalla till åp-träff när behovet finns. Utveckling av åtgärdsprogrammen så att skolans och lärarens åtgärder framgår tydligt. Fortbildning för förbättrad utredningskompetensen i lärarleden. Regelbundna APT (arbetsplats träff) med värdegrundsfrågor, pedagogisk utvärdering, elevinflytande, ekonomi och ledningsgruppsfrågor på dagordningen. Det ligger också på arbetslagen att handleda, stötta och följa upp kunskapsutvecklingen i klasserna. För att öka måluppfyllelsen inom läroplanens sociala mål samt elevernas delaktighet i likabehandlingsplanen ska åtgärder med temaarbeten användas. Fortsatt utveckling av den gemensamma planering som mentor, fritid och elevhälsoteamet har för ettornas inskolning på skolan och internatet. 9

10 FÖREBYGGANDE ARBETE Syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling och omfattar endast områden som i en kartläggning av verksamheten identifierats som riskfaktorer. Forskning visar att förebyggande arbete är viktigt för att minska förekomsten av mobbning, trakasserier, kränkningar eller främlingsfientlighet. Arbetet är långsiktligt och den främsta faktorn för ett framgångsrikt förebyggande arbete är kunniga och engagerade vuxna, där ungdomar kan bygga upp goda relationer i en bra skolmiljö. Det är även viktigt med ett tydligt och konsekvent ställningstagande från ledningens sida liksom att ansvaret är fördelat till alla, såväl vuxna som barn och ungdomar. Vi har alla ett medmänskligt ansvar. Skolan har ett elevhälsoteam som har en central roll i det förebyggande och stödjande arbetet. Både elever, anhöriga och personal kan vända sig till någon i elevhälsoteamet när de behöver hjälp och råd i dessa frågor. Elevhälsoteamet består av: Kurator, Per-Olof Holmström Skolsköterska, Veronica Mattsson Specialpedagog, Helene Fägerblad Studie- och yrkesvägledare, Ewa Molneklev Rektor, Anneli Gunnars Förebygga när det gäller kön, manligt/kvinnligt samt sexuella trakasserier. Mål: Att inga sexuella trakasserier eller kränkningar får förekomma på skolan samt att ingen elev känner sig utsatt för diskriminering eller trakasserier p g a kön. Åtgärder: Att manligt/kvinnligt samt sexuella trakasserier diskuteras inom ramen för skolämnen som har anknytning till detta. Att vid klassammansättningar, i projektgrupper, arbetsgrupper, kommittéer, styrelser m.m. Ska skolan sträva efter en jämn könsfördelning. Skolan har varje år besök på kommunens ungdomsmottagning. Planerat projekt lett av samhällskunskapslärarna på skolan som kommer att handla om sex och samlevnad. Skolledning kring klassammansättning och fortbildning av personal. Ansvar: All personal samt rektor. Skolsköterskan på skolan ansvarar för samarbetet med ungdomsmottagningen och liknande organisationer. Utvärdering Vi har inte haft några sexuella trakasserier under skolåret Det förebyggande arbetat har bland annat bestått i en förelösning med Manne Forsberg som föreläser om sex och jämställdhet. Föreläsningen var den 28 april 2014 och för alla elever på skolan, under dagen också värderingsövningar och smågruppsdiskussioner. Under året har skolsköterskan tillsammans med en mentor och en barnmorska (externt från Falun) haft föreläsningar och diskussioner med vissa klasser. 10

11 I elevenkäten finns en fråga om skolan arbetar med jämställdhet mellan könen vilket 64 % svarat att de tycker stämmer helt och hållet/stämmer ganska bra. Arbetet kommer att fortsätta under det nya skolåret för att utvärderas igen. Det är bra att det inte förekommit några sexuella trakasserier men det är fortfarande ett prioriterat område för skolan. Öka tryggheten bland elever på skolans internat. Mål: Att ingen elev ska utsättas för någon form av kränkningar på skolans internat. Åtgärder: Se över schemat och arbetsuppgifter för fritidspersonal. Handledning för fritidspersonal på skolan. Utvärdering Antalet kränkningar har minskat men förekommer på skolans internat. Totalt har vi haft 3 kränkningar med flera elever inblandade. Vi har inte uppfyllt målet som är satt. Schemat är ändrat för i år och fritidledarna kommer att arbeta mera med skolans fritidslokal samt att skolans kurator kommer att arbeta mera kvällar/nätter. Handleding med fritidspersonalen inleddes med start under hösten men har därefter avtagit. Det har varit svårt att få till tider då alla arbetar samt att det varit ovanligt lugnt på internatet så behovet har minskat. Även till hösten är internatet ett prioriterat område. Av elevenkäten framkommer att ca 92,1 % känner sig trygg på skolan och 3,94 % gör det inte, resten av svaren vet inte och det uppgår till 3,95 %. Öka delaktighet bland elever om likabehandlingsplanen och dess innehåll. Mål: Att elever ska vara mera delaktiga till utformningen och uppföljning av likabehandlingsplanen. Åtgärder: Ansvar: Att under hösten 2014 fortsätta likabehandlingsprojektet för alla klasser i årskurs 2. Från projektet har framkommit att vi bör sammankoppla likabehandlingsplanen mera med själva projektet. Tanken är att projektet ska vara återkommande varje år. Det har också framkommit att flera årskullar ska få ta del av likabehandlingsveckan eller delar av den. Kurator, ämneslärare och rektor. Utvärdering Under hösten möten tillsammans med en grupp elever som var delaktiga under hela processen för likabehandlingsveckan. De fick komma med synpunkter om upplägget och innehållet. Totalt är flertalet nöjda med veckan men vi måste arbeta mera med att hitta former för att få mera delaktighet av elever i själva likabehandlingsplanen och dess uppföljning. Vid terminsstart hösten 2014 kommer alla i årskurs ett att medverka i en introvecka för att först i tre dagar lära känna varandra och under två dagar kommer vi att genomföra en kortare variant om likabehandlingsveckan med teambildning, föreläsningar och diskussioner i olika stationer där vi kommer att ta upp bland annat likabehandlingsplanen och hur vi vara med varandra i och utanför klassrummet när det gäller bemötande, hålla tider och handhavande av mobiltelefoner och datorer. Under våren 2014 fick alla elever i samband med elevenkäten lämna förslag och synpunkter till revideringen av planen. Förebygga trakasserier och kränkande behandling via mobiltelefoner genom sms och filmning. Mål: Att eleverna använder mobiltelefonen på ett sunt sätt. Åtgärder: Upplysa eleverna om vilka faror som finns med kränkningar via sms. 11

12 Ansvar Informera eleverna om hur de kan agera vid kränkning eller mobbning som förekommer via mobiltelefoner. Klassföreståndarna och annan undervisande personal får information om mobil-mobbning och farorna med att använda sms. Ämneslärare och mentor med anknytning till skolämnen som berörs av detta samt i klassråden. Skolledning fortbildning. Utvärdering Det förekommer kränkningar via nätet och via mobiltelefoner. Det sker främst utanför skolan men vi har agerat när vi fått reda på det. Vi har haft ett ärende under skolåret som varit och åtgärderna var elev hälsokonferens samt medling. Vi kommer att fortsätta arbetet som ovan för att minimera riskerna med dessa kränkningar. Det borde finnas ett visst mörkertal som vi inte får vetskap om. Det ärende som kom upp var allvarligt och blev också polisanmält. Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Mål: Ingen elev ska känna sig utsatt för diskriminering eller trakasserier på grund av etnisk eller kulturell tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Åtgärder Skolan arbetar förebyggande och lär ut etik och moral samt bland annat olika trosuppfattningar i ämnena religion och samhällskunskap. Skolan har utbyte med andra skolor bland annat i Afrika och Ungern. Elever besöker dem och redovisar besöken för andra elever. Elever och lärare från dessa skolor besöker också våran skola där de får kontakt och relationer med skolans elever. Skolan har också ett samarbete med samer vid bland annat renskillning. Samarbete med SFI, elevutbyte. Ansvar Ämneslärarna samt skolledning. Utvärdering Skolan fortsätter att förebygga i klassrummet och har kontakt med en skola i Afrika som elever har besökt och vi har också haft besök av dem på skolan. Vi har också ett sammarbete med Ungern som fortgår varje år elever från skolan besöker dem och vi tar emot elever från Ungern. Vi har också ett sammarbete med en skola i Texas. Vi kommer att arbeta förebyggande även nästa nu under skolåret. Renskillningen med samer har inte varit under hösten 2013 men förhoppningsvis kommer det nu i år. Vid vårterminens start har vi tillsatt en förstelärare inom religion och övergripande värdegrundsarbete på skolan. Funktionsnedsättning. Mål: Ingen elev ska känna sig utsatt för diskriminering eller trakasserier på grund av funktionsnedsättning. Åtgärder: Specialpedagog tillsammans med arbetslagen arbetar för att undanröja hinder i lärandemiljön. Utbildning och föreläsningar för att förstå olika funktionsnedsättningar. Att all personal arbetar för att elever på skolan inte utsätts för diskriminering/kränkande behandling på grund av funktionsnedsättning. Ansvar: All personal. Specialpedagog och arbetslag. Skolledning - fortbildning. 12

13 Utvärdering Vi har inte under året hunnit med så mycket arbete när det gäller funktionsnedsättningar mer än information och handledning i enskilda ärenden med elever och mentor som har en funktionsnedsättning. Det arbetat kommer nu under att utökas betydligt i en modell kallad Älvdalsmodellen. Bakomliggande frågeställningar Hur bemöter vi elever med NPF som har olika behov och annorlunda tänkande? Finns det strategier och pedagogik som är mera framgångsrika? Hur skapas en bra relation med eleven? Hur kan vi få närvaron at bli högre? Och hur samverkar vi med föräldrar på ett bra sätt? Mentorerna kommer att få kontinuerlig information om diagnoser, förhållningssätt och pedagogik. Eleven kommer också att vara delaktig i en kartläggning om sina egna styrkor och svagheter. Kontinuerlig kontakt med elev och mentor med handledning och diskussioner i olika former. Älvdalsmodellen ska vara årligen återkommande och ansvariga är kurator och utveclingsledare/specialpedagog. RUTIN VID KRÄNKANDE BEHANDLING OCH TRAKASSERIER Om en elev, förälder eller skolans personal upplever att en elev eller flera elever kränks av någon (annan elev eller personal) på skolan skall kuratorn kontaktas omedelbart så att en anmälan går till rektor. Rektor ansvarar för att anmälan når styrelsen. Om det är någon ur personalen som utsatt en elev för kränkningar skall den anställde inte hålla i samarbetet med elev och föräldrar. På skolan finns ett elevhälsoteam som vid behov medverkar i utredningen, åtgärder, eller när det gäller information. Arbetsgång vid händelser om en elev utsätts för kränkande behandling av en eller flera elever. 1. Mentorn eller den som tar emot anmälan/gör upptäkten tar snarast reda på vad som inträffat och kontaktar kuratorn som hjälper till med anmälan och ser till att anmälan utan dröjsmål går till rektor. 2. Utredning och dokumentation sammanställs av kurator. Om det är möjligt utifrån ärendets karaktär samlar kurator och mentor berörda elever enskilt eller tillsammans. Mötet bör äga rum direkt eller nästkommande vardag. 3. Om trakasserier, mobbing eller annan kränkande behandling konstateras informeras föräldrar i de fall eleven är under 18 år. Information till föräldrar sker snarast och normalt är det mentorn som sköter kontakten. 4. Efter samtal med berörda elever och föräldrar gör rektorn, mentorn och kuratorn en analys av ärendet. Disciplinära och andra särskilda åtgärder regleras i skollagen. Eventuellt görs en polisanmälan. 5. Beslut om åtgärder och ansvarsfördelning dokumenteras i ett åtgärdsprogram eller i ett protokoll för elevärende. Åtgärder genomförs. 6. Om överenskomna åtgärder ej följs eller ej givit önskat resultat efter uppföljningssamtal, kan åtgärder som eventuellt avstängning av elev bli aktuell. Disciplinära åtgärder regleras i skollagen. 7. Uppföljningsmöte. 8. Utvärdering av samtliga åtgärder. 9. Om åtgärderna haft önskad effekt och kränkningarna upphört avslutas ärendet. Arbetsgång om en elev utsätts för kränkande behandling av skolans personal. 1. Rektorn eller den som rektor utser, träffar den som känner sig kränkt och lyssnar på dennes version av det som hänt. Anmälan dokumenteras. Styrelsen informeras. 2. Rektor eller den som rektor utser kontaktar elevens föräldrar/vårdnadshavare och informerar om vad som hänt och beskriver den tänkta arbetsgången. Tid för kontakt med föräldrar/vårdnadshavare dokumenteras. 3. Rektor eller den som rektor utser, träffar den som påstås ha kränkt och lyssnar på dennes version av det som hänt. Mötet dokumenteras. 4. Skolans VD har det övergripande personalansvaret och är den som handhar personalärendet och arbetsrättsliga frågor. 5. Efter samtal med berörda parter gör rektorn, kurator och VD en analys av ärendet. Eventuellt görs en polisanmälan. 6. Rektor och/eller närmsta chef vidtar de åtgärder som efter utredningen bedöms som nödvändiga. 7. Rektor eller den som rektor utser har uppföljningssamtal med båda parter 2-3 veckor efter första mötet för att kontrollera om den kränkande behandlingen upphört. 8. Utvärdering av samtliga åtgärder. 9. Om åtgärderna haft önskad effekt och kränkningarna upphört avslutas ärendet. 13

14 Arbetsgång om personal utsätts för kränkande behandling av en elev. 1. Rektor eller närmaste chef på skolan har samtal med den utsatte så snart som möjligt och en dokumentation påbörjas. Skolans VD har det övergripande personalansvaret och är den som är ansvarig för personalärendet. 2. Utifrån samtalet tas kontakt med den eller de som påstås kränka, samt elevens föräldrar/vårdnadshavare. 3. Utredning och dokumentation görs av rektor och närmsta chef. 4. Efter samtal med berörda parter gör rektorn, VD och kuratorn en analys av ärendet. Disciplinära åtgärder regleras i skollagen. Eventuellt görs en polisanmälan. 5. Styrelsen informeras. 6. Rektor och/eller närmsta chef vidtar de åtgärder som efter utredningen bedöms som nödvändiga. 7. Uppföljningssamtal med båda parter sker inom 2-3 veckor av rektor respektive VD. 8. Om kränkningarna upphört avslutas ärendet. Arbetsgång vid glåpord mot personal Den vuxne som ser eller hör händelsen alternativt blir utsatt tillrättavisar omedelbart eleven. Vid upprepning av beteendet eller grova glåpord kontaktas rektor samt elevens mentor som meddelar föräldrarna alternativt att den utsatta läraren själv kontaktar föräldrarna. Om problemet kvarstår hänskjuts ärendet till rektor. Arbetsgång vid hot eller våld mot personal och elev Rektor kontaktas och händelsen utreds omedelbart. Föräldrar/vårdnadshavare informeras. Vid grövre fall kallar rektor föräldrar/vårdnadshavare till skolan. Rektor avgör också om händelsen skall anmälas till socialnämnden och/eller polisen. Händelsen anmäls även till skyddsombuden på skolan. Arbetsgång vid vapeninnehav hos elev Vuxen som ser att en elev innehar vapen skall utan fördröjning verka för att vapnet omhändertas. Rektor meddelas och ansvarar för att en omedelbar utredning görs. Rektor avgör om anmälan till socialnämnden och polisen skall göras. Föräldrar/vårdnadshavare informeras. Anmälningsskyldighet Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättpsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Socialtjänstlagen 14 kap.1 14

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin Sidan 1 av 5 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin INLEDNING Bestämmelser i 1 skollagen och 2 diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

Särskild utbildning för vuxnas plan

Särskild utbildning för vuxnas plan Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj 2013. Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson

Läs mer

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 131219 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Leksands gymnasium och samtliga APLplatser Ansvariga för planen

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SFI 2012-12-28 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning SFI skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 TRANÅS KOMMUN Hösten 2014 Författare: Soili Nilsson, Marianne Persson, Julia Valaszkai Lärcentrum Västra Vux Innehållsförteckning

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Beda Hallbergs gymnasium. Läsåret: 2014/2015

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Beda Hallbergs gymnasium. Läsåret: 2014/2015 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Beda Hallbergs gymnasium. Läsåret: 2014/2015 Mål och vision På Beda Hallbergs gymnasium får man vara sig själv. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9 Klöxhultsskolan Telefon; expeditionen 0476-553 40 www.almhult.se HT11-HT12 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Klöxhultsskolan åk F 9 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Likabehandlingsplan Plönningegymnasiet 2015/2016 1

Likabehandlingsplan Plönningegymnasiet 2015/2016 1 Likabehandlingsplan Plönningegymnasiet 2015/2016 1 Varför har skolan en likabehandlingsplan? Verksamheten har en skyldighet att ingripa vid trakasserier och kränkande behandling och lagen gör ingen skillnad

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR. Skolenhet Mjölner. Läsåret 2014/15

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR. Skolenhet Mjölner. Läsåret 2014/15 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR Skolenhet Mjölner Läsåret 2014/15 Innehållsförteckning Bakgrund 3 1 Mål. 4 2 Handlingsplan.. 4 2.1 Ansvar. 4 2.2 Förebyggande arbete 5 2.3 När något inträffar som strider mot lagen.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 3 Målsättning 4 Vad innehåller lagen? 4 Förbud mot annan kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE Antagen av Skolledning 2014/2015 Inledning Skolor i Sverige är skyldiga att varje

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola Likabehandlingsplan Lilla Högsätra skola 2012-2013 Värdegrunden i Högsätra skolområde Våra förskolor och skolor är och ska vara bra förskolor/skolor där barn, elever och vuxna har en stark mental närvaro

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 3 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 1. Inledning Falkenbergs gymnasium och Vuxenutbildning är en del av omvärlden och omvärlden är en del av oss. Skolan skall vara välkomnande

Läs mer

Sandeplanskolan. Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Sandeplanskolan. Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Rev 2014-06-23 1 (10) Sandeplanskolan Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-06-23 2 (10) Innehållsförteckning 1. Lagstöd och definition 3 2. Övergripande

Läs mer

Likabehandlingsplan Strömbackaskolan. Naturvetenskap, Teknik och Introduktionsprogrammet

Likabehandlingsplan Strömbackaskolan. Naturvetenskap, Teknik och Introduktionsprogrammet Likabehandlingsplan Strömbackaskolan Naturvetenskap, Teknik och Introduktionsprogrammet 2014-2015 Innehåll Bakgrund... 3 1. Mål... 4 2. Handlingsplan... 4 2:1 Ansvar... 4 2:2 Förebyggande arbete... 5 2:3

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. De Geergymnasiet läsåret 2015-2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. De Geergymnasiet läsåret 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN samt plan mot diskriminering och kränkande behandling De Geergymnasiet läsåret 2015-2016 2 (10) Elevhälsoteamet 2015/2016 Rektor (IM/Särskolan) Cathrine Conrad Rektor (SA/HU) Mattias

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 1 Innehållsförteckning Lag 3 Ansvarsfördelning 3 Skolans mål 4 Definitioner 4 Åtgärder 5 Förebyggande

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Varje elev ska känna glädje i att gå till skolan och ska känna sig trygg och vara känd av alla vuxna. Eleven ska känna

Läs mer

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagarns ändamål och tillämpningsområde... 1 Diskrimineringslag

Läs mer

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 1 FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 S STRUKTUR K APITEL 5 FRÄMJANDE ARBETE K APITEL 6 FÖREBYGGANDE ARBETE K APITEL 7 UPPTÄCKA

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 INLEDNING Centralskolans handlingsplan är upprättad utifrån skrivelser i skollag och diskrimineringslag. Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska upprätta en likabehandlingsplan

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling "Likabehandlingsplan" Åkerö skola 7-9 2014

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Likabehandlingsplan Åkerö skola 7-9 2014 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling "Likabehandlingsplan" Åkerö skola 7-9 2014 LEKSANDS KOMMUN Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION...

Läs mer

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 1(7) Likabehandlingsplan för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 2(7) Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen, arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling Örnsköldsviks Kommun 2015-01-01 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Främjande arbete Syftar till att förstärka

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

HÄGGVIKS GYMNASIUMS LIKABEHANDLINGSPLAN/PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

HÄGGVIKS GYMNASIUMS LIKABEHANDLINGSPLAN/PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HÄGGVIKS GYMNASIUMS LIKABEHANDLINGSPLAN/PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Rev. HT 2014 Innehållsförteckning Sid: 1. Inledning 4 2. Vision 5 2.1 Elevernas delaktighet

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Likabehandlingsplan Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definitioner 3. Mål 4. Uppföljning 5. Utvärdering 6. Varningssignaler 7. Förebyggande

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Campeon Frigymnasium LÅ 2011/2012

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Campeon Frigymnasium LÅ 2011/2012 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Campeon Frigymnasium LÅ 2011/2012 Styrande dokument för verksamheten på Campeon Frigymnasium är: o Skollagen, SFS 2010:800 o Läroplan för de frivilliga

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vuxenutbildningen i Karlshamn Lärcenter 2015 Ansvarig: Peter Stålbrand, utbildningsstrateg och rektor för utbildningar som genomförs av interna

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Böle Byskola 2014-2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Årlig plan 3 Vision 3 Vad säger styrdokumenten? 4 Definitioner 5 Ansvarsfördelning 6 Huvudman och Rektor

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

Källbrinksskolan 7-9. Likabehandlingsplan. Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Källbrinksskolan 7-9. Likabehandlingsplan. Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Källbrinksskolan, Fullersta rektorsområde 2013-01-07 Innehållsförteckning 1. Källbrinksskolans

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 15/16

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 15/16 Plan mot kränkande behandling Rudbecksgymnasiet läsår 15/16 1 Inledning Det finns två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen, som ska skydda mot kränkning, diskriminering och trakasserier i skolan.

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Strands förskolor 2014-2015 Innehållsförteckning Till dig som vuxen 3 Syfte med planen mot kränkande behandling 3 Definition på kränkande behandling enligt skollagen 3 Strands

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kungsbacka läsåret 2013/2014 Planen omfattar både arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 1 Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola År 2014 Innehållsförteckning Introduktion och bakgrund... 3 Struktur och LB-gruppens

Läs mer

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier.

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. 1 Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för träffpunkterna

Läs mer

Likabehandlingsplan 2010/2011. Byskolan Blenda Lönashultvägen 29 342 53 Lönashult 0470 75 05 24 2010-08-19

Likabehandlingsplan 2010/2011. Byskolan Blenda Lönashultvägen 29 342 53 Lönashult 0470 75 05 24 2010-08-19 Likabehandlingsplan 2010/2011 2010-08-19 Byskolan Blenda Lönashultvägen 29 342 53 Lönashult 0470 75 05 24 Syfte med likabehandlingsplanen Syftet med planen är att förebygga och behandla alla former av

Läs mer

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 VÄRDEGRUND Alla på skolan ska visa varandra respekt i samtal och bemötande oberoende av bakgrund, tro, kön eller sexuell läggning

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 Vår vision Vi skall skapa en trygg miljö där alla visar varandra hänsyn och omtanke. Gemenskapen på vår förskola berikas av

Läs mer

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Al-Maarif Tvåspråksförskola 2009-2010 Syftet med planen är att främja barns och vuxnas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 10 Innehåll Syfte... 3 Bakgrund och definitioner... 3 Skollag (2010:800)... 3 Skolförordning... 3 Diskrimineringslag (2008:567)... 3 Främjande

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 15/16 Per Gamalielsson Rektor Stefan Marklund Biträdande rektor 2015-08-18 Bakgrund Det finns två lagar som ska skydda elever från kränkningar, diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasiet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Org.nr Lindesbergs Kommun Dalkarlshyttan 0581-810 00 vxl masugnen@lindesberg.se 212000-2015 711 31 Lindesberg

Läs mer

Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Skola Förskoleklass och skolår 1 6 Läsåret 2014-2015 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola a för planen Rektor i samråd med Personal och EHT-Team Vår

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan för

Likabehandlingsplan för Likabehandlingsplan för 100107 FRISKOLAN KRONOBERGSHED Styrelsens ställningstagande till likabehandlingsplanen Styrelsen, som är huvudman för Friskolan Kronobergshed, har läst och förstår arbetet med likabehandlingsplanen.

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vision 3. Resurser för likabehandlingsarbete 4. Begrepp och definitioner 5. Utvärdering av

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer