Älvdalens Utbildningscentrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Älvdalens Utbildningscentrum"

Transkript

1 Älvdalens Utbildningscentrum

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILL DIG SOM ELEV 3 TILL DIG SOM FÖRÄLDER 3 TILL DIG SOM PERSONAL 3 BAKGRUND OCH SYFTE 4 ANSVAR 5 MÅL 5 DEFINITIONER 5-6 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 6-8 NULÄGE OCH HANDLINGSPLAN 8-9 FRÄMJANDE ARBETE 9 FÖREBYGGANDE ARBETE RUTIN VID KRÄNKANDEBEHANDLING OCH TRAKASSERIER

3 TILL DIG SOM ELEV Vår ambition är att alla våra elever skall trivas och känna samhörighet med skolans personal och varandra. Det är en av de viktigaste förutsättningarna för att en god inlärning skall ske. Om du någon gång blir utsatt för mobbning, våld eller kränkande behandling, vill vi att du omedelbart kontaktar en vuxen som du känner förtroende för. Detta gäller också dig som känner någon som är utsatt eller som kränker andra elever. TILL DIG SOM FÖRÄLDER Om du misstänker att ditt barn eller någon annan elev utsätts för kränkande behandling på skolan så önskar vi att du kontaktar elevens mentor, skolans rektor eller skolans kurator. Det kan också vara så att det är ditt barn som utsätter andra för kränkande behandling och om du som förälder misstänker att det är så önskar vi att du tar kontakt med någon på skolan och att vi tillsammans kan finna en lösning. TILL DIG SOM PERSONAL Du som är anställd eller arbetar på uppdrag med skolans elever (APL-handledare mfl) är viktig när det gäller att upptäcka, förebygga och förhindra kränkande behandling. Som personal har du också ett ansvar att vara förebild för eleverna genom att själv leva upp till skolans likabehandlingsplan. Om du som anställd blir utsatt för mobbning, våld eller kränkande behandling ska du ta kontakt med din närmaste chef. Om du upptänker eller misstänker att någon annan t ex en arbetskamrat eller elev blir utsatt för mobbning, våld eller kränkande behandling ska du reagera och vidta nödvändiga åtgärder. 3

4 BAKGRUND OCH SYFTE Vid Älvdalens Utbildningscentrum tar ledning och personal avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Ingen elev eller vuxen ska utsättas för kränkande behandling. Skolan ska vara en trygg plats för elever och anställda där man tar fasta på begrepp som medmänsklighet, respekt och hänsyn. Från den 1 juli 2011 finns bestämmelser i två olika lagstiftningar dels i 6 kap. skollagen, dels i de delar av diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som rör utbildningsområdet. Syftet är att skydda elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skolan är skyldig att varje år göra en likabehandlingsplan enligt diskrimineringslagen och en årlig plan enligt skollagen. Planerna kan sammanföras till en vilket vi har valt att göra på skolan. Skolinspektionen har tillsynen över att bestämmelserna i skollagen följs och Diskrimineringsombudsmannen har tillsynen över att bestämmelserna i diskrimineringslagen följs. Diskrimineringslagen och skollagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer krav på att verksamheterna bedriver ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter och för att förebygga trakasserier och kränkande behandling. Alla elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Skolan ska förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling såsom mobbning. Enligt lagen är det förbjudet för de vuxna i verksamheten att på något sätt kränka en elev. Det är viktigt att ledningen och personalen är uppmärksam på om elever upplever sig kränkta av någon vuxen i verksamheten. Denna plan syftar till att åstadkomma en bra arbetsmiljö där alla har förutsättning att må bra. Den omfattar också mobbing samt kränkningar som äger rum mellan elever såväl som mellan personal och elever. Likabehandlingsplanen ska tydliggöra: Främjande åtgärder (vad gör vi för att förstärka de positiva förutsättningarna för likabehandling?) Förebyggande åtgärder (vad gör vi för att förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling?) Vilka rutiner har vi när kränkande behandling misstänks eller upptäcks (vad gör vi när vi misstänker att ett barn/en elev känner sig kränkt?) 4

5 ANSVAR Var och en som arbetar på skolan ansvarar för sina handlingar och för att likabehandlingsplanen efterlevs. Att ta ställning mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att bry sig, att ha mod att fråga och att lägga sig i, utan att kränka. Alla anställda ska reagera och säga ifrån så att eventuella kränkningar kan stoppas på ett tidigt stadium. Elever har ett stort ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö och till goda relationer med både personal och andra elever. Eleven ska ta del av skolans värdegrund, ordningsregler och handla utifrån dem. Som elev på skolan förutsätts man respektera andra och visa hänsyn och gott omdöme. Det är viktigt att man funderar över hur man uppträder och hur andra kan tänkas uppfatta detta. Om diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling sker i skolan skall personal anmäla och tillsammans med rektorn se till att omständigheterna utreds och i förekommande fall åtgärder vidtas för att förhindra fortsatta trakasserier eller annan kränkande behandling. Huvudmannen för utbildningen har det yttersta ansvaret för att likabehandlingsplanen upprättas och efterlevs, samt årligen utvärderas och revideras. Huvudmannen ansvarar också för att personalen inom ramen för sin anställning fullgör de skyldigheter som anges i skollagen 6 kap: Åtgärder mot kränkande behandling. MÅL Ingen form av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling ska förekomma vid Älvdalens Utbildningscentrum. Det skall inte heller förekomma någon diskriminering oavsett kön, religion, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, trosuppfattning, könsöverskridande identitet, funktionshinder eller ålder på vår skola. Skolan ansvarar för att ge elever kunskap och färdigheter men också även förståelse för att de ska ta avstånd från trakasserier och kränkningar. Våra konkreta mål är att: 1. Alla trivs vid skolan. 2. Ingen på skolan utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkningar. DEFINITIONER Vad är diskriminering, trakasserier och kränkande behandling? Kränkningar av elevers värdighet kan förekomma i form av diskriminering, trakasserier eller genom kränkande behandling. 5

6 Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Eftersom diskriminering handlar om missgynnande förutsätter det någon form av makt hos den som diskriminerar. I skolan är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse. Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de nämnda diskrimineringsgrunderna. Kränkande behandling är handlingar som kränker barns eller elevers värdighet. Kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Kränkningarna kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras inte bara direkt i verksamheten utan även via exempelvis telefon och Internet. Kränkande behandling kan till exempel uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysisk våld. Kränkningarna kan även handla om att frysa ut eller hota någon. Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Mobbing är en form av kränkande behandling som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling. Det är förbjudet för huvudmannen och personalen att diskriminera eller utsätta en elev för kränkande behandling. Om någon trakasseras eller utsätts för kränkande behandling måste verksamheten utreda omständigheterna kring detta och i förekommande fall vidta åtgärder för att förhindra att det upprepas. Om huvudmannen eller personalen bryter mot förbuden mot diskriminering och kränkande behandling, eller inte uppfyller skyldigheterna att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier eller kränkande behandling, kan huvudmannen för verksamheten bli skyldig att betala diskrimineringsersättning eller skadestånd till den som kränkts. När en person berättar att hon eller han känner sig diskriminerad, trakasserad, kränkt, eller mobbad måste den personen alltid tas på allvar. Det är individens upplevelse som är viktig i definitionen av diskrimineringen eller kränkningen, och inte huruvida handlingen i sig kan definieras som diskriminerande eller kränkande. UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UPPRÄTTANDE Likabehandlingsplanen följs upp och revideras årligen via flera löpande processer som i sin tur är basen för upprättandet av den nya planen. Skolan genomför årligen en elevenkät vars resultat ligger till grund för utvärderingen av målen. Enkäten bildar också underlag för utvecklingsarbetet inom det främjande och förebyggande området. Samtliga skolan elever ges direkt möjlighet att påverka likabehandlingsplanens upprättande genom att den årliga elevenkäten presenteras för alla klasser och därmed också gör varje elev delaktig i arbetet med att formulera mål och aktiviteter inför kommande läsår. Detta blir sedan ett av underlagen när den nya likabehandlingsplanen ska skrivas. 6

7 Likabehandlingsplanen följs upp och revideras årligen av kurator och elevhälsoteam. Analys och förslag till åtgärder arbetas fram genom att: Händelser utvärderas och summeras en gång per läsår av elevhälsoteamet. Kurator ansvarar för dokumentation och sammanställning. Enkätresultat och utformning av Likabehandlingsplanen och det förebyggande arbetet behandlas årligen i klasserna samt vid personalmöten. Summerade händelser och enkätresultat behandlas årligen vid ett styrelsesammanträde. Självvärdering och utvärdering enligt Bruk i lärargruppen. Bruk har inte gjorts i år. Elevprojekt för årskurs 2 under vecka 47, då eleverna bearbetar och bidrar till utveckling av Likabehandlingsplanen. De förbättringsåtgärder som ska genomföras summeras i en handlingsplan (se nedan) och processen sluts genom att målen mäts på nytt och utvärderas, analyseras och nya åtgärder genomförs. Uppföljning I elevhälsoteamet har vi tagit upp händelserna när de inträffat och vid uppföljningar av ärenden. Även skolkonferensens dokument med en sammanställning tas upp i elevhälsoteamet. Likabehandlingsprojektet Likabehandlingsprojektet har vi nu haft tre år i följd och det omfattar alla i årskurs två på skolan. Det pågår under vecka 47. Störta skillnaden i år är att elever har medverkat på förmöten och varit delaktiga i vad som ska tas upp under veckan. Den första dagen gjordes indelning i olika grupper och därefter sammarbetsövningar för att alla skulle lära känna varandra. Grupperna var indelade med elever från olika utbildningsprogram på skolan. Projektet innehöll 8 rubriker som eleverna arbetade med. Varje grupp har arbetat med samtliga rubriker enligt ett schema. Rubrikerna var: Utvärdering, på flykt, fritid/internat, attityder, sociala medier, löken, bemötande och elevinflytande i skolan. Det som har tagits upp är elevenkäten med fokus på kränkningar, attityder och hur eleverna tycker att undervisningen fungerar. Social medier där eleverna tagit upp frågor om vad som händer i bloggar, facebook och på you tube. Eleverna har också talat om attityder och delaktighet där eleverna bland annat funderat och diskuterat frågor som hur vill jag vara och hur är jag i skolan, arbetslivet och privat. En grupp fick diskutera och få information av läraren för ensamkommande flyktingbarn och från föreståndaren på boendet för ensamkommande flyktingbarn. Eleverna har också fått diskutera frågor om internatet och fritid samt dikuterat runt en berättelse och göra värderingsfrågor och egna beslut utifrån en berättelse. Eleverna har också sett olika föreläsningar via webben samt haft diskussioner runt dessa. Alla grupper som medverkat har blandats med olika elever i samtliga program på skolan, vilket eleverna efteråt uppskattat. Arbeslagen kommer kontinuerligt att arbeta med dessa frågor under året och tillsammans med elever utvecklas och förbättra utbildningen och trivseln. En kort sammanfattning: Av alla elever som medverat så är de flesta mycket positiva och vill att skolan ska ha ett likabehandlingsprojekt varje år och till alla elever på skolan. Alla elever fick utvärdera sina lärare på skolan och där framkommer att de flesta elever är nöjda med sina lärare. Elevernas kommentarer är att lärarna gör lektionerna intressanta, lyssnar, gör att man känner sig respekterad, de har humor, är snälla, uppmuntrar, berömmer, kunniga och är rättvisa. Bra på att lyssna och stärker självförtroendet. 7

8 Det som framkommit av enstaka elever är att lärarna behöver bli bättre på planering, är otydliga och lyssnar inte. Att de favoriserar vissa elever, är negativa och skämtar för mycket. Inom ramen för likabehandlingsprojektet uppgav majoriteten av de elever som medverkade att de inte tycker sig ha sett/märkt någon mobbing på skolan och de uppgav även att de trivs på skolan och i klassen. Men det framkom även av några elever att det är saker som inträffar på skolan och på internatet som inte är bra. Mestadels är det som eleverna uttrycker det retningar och bus som går för långt. Det är ofta verbalt med glåpord, öknamn, skitsnack och rykten. Eleverna tar också upp att det förekommer nätmobbning. NULÄGE OCH HANDLINGSPLAN Resultat från skolans elevenkät visar att trivseln är relativ god bland eleverna. 2013/2014 är det 85,5 % som trivs och 11 % som inte trivs vilket skulle kunna förbättras. Resterande % är elever som inte svarat på frågan. Vi har bytt skala på elevenkäten varför resultaten ej är jämförbara med tidigare år. Vi når därmed inte det första målet att alla ska tycka Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra med att de trivs på skolan. De senaste åren har antalet elever som uppgett att de blivit mobbade varierat mellan 7 % och 3 %. Resultatet på enkäten som genomfördes 2009/2010 var 3,6 %. Enkäten 2011/2012 visar att det är 5,6 % av eleverna som uppgett att de blivit mobbade och 2012/2013 är det 6,5 % och nu 2013/2014 är det 3,07 % och antalet är 7 elever. Totalt har vi haft 4 elevärenden där 9 elever varit inblandade i olika former av kränkningar. Vi har i dessa ärenden haft möten tillsammans med rektor, mentor, kurator, elev och föräldrar samt ett antal möten med elev/elever på boendet och i klassrummet. Olika åtgärder har satts in och förhållandet har förbättrats. Vi har inte haft några ärenden med rasistiska inslag. Det är inte acceptabelt att det förekommer någon form av trakasserier, mobbing eller annan kränkande behandling överhuvudtaget men de åtgärder som satts in verkar ändå gett resultat vilket har framkommit från elever i klassen och från lärare. Vid uppföljning har det visat sig att problemen förbättrats eller helt upphört. Av de elever som fyllt i att de blivit mobbade har också det stora flertalet fyllt i att personalen tar allvarligt på mobbing och kränkande behandling och sätter stopp. Flera aktiviteter genomförs årligen inom det främjande och förebyggande området med temadagar, fortbildning och liknande. Skolan har även påbörjat ett arbete där eleverna mer direkt bidrar i arbetet med likabehandlingsplanen. I och med att skolan arbetar projektinriktat har vi valt att lägga upp arbetet i form av projekt som eleverna genomför. Dessa elevarbeten kan sedan gå in som underlag i revideringen av skolans likabehandlingsplan. Detta arbete kommer att vara årligt återkommande vilket innebär att skolan får en rutin för elevernas deltagande i processen. Dessutom processas uppföljningen av likabehandlingsplanen vid den årliga skolkonferensen. När det gäller kön, manligt/kvinnligt samt sexuella trakasserier så har vad vi vet inga sexuella trakasserier eller kränkningar ägt rum på skolan. I övrigt har skolan inom detta område genomfört besök av ungdomsmottagning mm under en heldag. Det finns också ett projekt som handlar om sex och samlevnad på skolan. 8

9 Prioriterade områden inom skolan 2014 som behöver förebyggas genom en handlingsplan: Att fortsätta projektet om likabehandling tillsammans med ämneslärare och elever även Att samtliga som går årskurs två arbetar med likabehandlingsplanen under en vecka. De går igenom planen, tar upp olika händelser i klassen händelser och kommer med förslag och förbättringar. Likabehandlingsprojektet kommer också att utökas med att få med årkurs ett under två dagar totalt. Personalutbildning under läsåret. Öka elevernas deltagande i upprättandet av den årliga likabehandlingsplanen genom att elevenkäten bearbetas i varje klass. Förbättringar på internatboendet. FRÄMJANDE ARBETE Syftar till att förstärka respekten för allas lika värde, omfattar alla diskrimineringsgrunderna, riktas mot alla och bedrivs utan förekommen anledning, samt är en naturlig del i det vardagliga arbetet. Genom främjande arbete på skolan finns också möjlighet att så tidigt som möjligt upptäcka diskriminering eller kränkande behandling. Arbetet sker på organisationsnivå, skolnivå, klassnivå och i skolans miljö. Prioriterade områden är: Utveckling av pedagogik och struktur med autentiskt lärande. Utveckling av processerna för att följa elevernas kunskapsutveckling, med ämnesvisa utvärderingar och mer systematisk uppföljning av resultaten. Fortbildning för att utveckla ett professionellt bemötande av varje elev och ett förhållningssätt som tydligt visar att vi tror på varje individs utvecklingsförmåga. Handledningen av eleverna behöver utvecklas så att de grundläggande rutinerna följs. Alla mentor ska använda den individuella studieplanen vid utvecklingssamtalen. Närvaroutvecklingen ska följas och rapporteras till föräldrar. Alla lärare ska skriva åtgärdsprogram och kalla till åp-träff när behovet finns. Utveckling av åtgärdsprogrammen så att skolans och lärarens åtgärder framgår tydligt. Fortbildning för förbättrad utredningskompetensen i lärarleden. Regelbundna APT (arbetsplats träff) med värdegrundsfrågor, pedagogisk utvärdering, elevinflytande, ekonomi och ledningsgruppsfrågor på dagordningen. Det ligger också på arbetslagen att handleda, stötta och följa upp kunskapsutvecklingen i klasserna. För att öka måluppfyllelsen inom läroplanens sociala mål samt elevernas delaktighet i likabehandlingsplanen ska åtgärder med temaarbeten användas. Fortsatt utveckling av den gemensamma planering som mentor, fritid och elevhälsoteamet har för ettornas inskolning på skolan och internatet. 9

10 FÖREBYGGANDE ARBETE Syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling och omfattar endast områden som i en kartläggning av verksamheten identifierats som riskfaktorer. Forskning visar att förebyggande arbete är viktigt för att minska förekomsten av mobbning, trakasserier, kränkningar eller främlingsfientlighet. Arbetet är långsiktligt och den främsta faktorn för ett framgångsrikt förebyggande arbete är kunniga och engagerade vuxna, där ungdomar kan bygga upp goda relationer i en bra skolmiljö. Det är även viktigt med ett tydligt och konsekvent ställningstagande från ledningens sida liksom att ansvaret är fördelat till alla, såväl vuxna som barn och ungdomar. Vi har alla ett medmänskligt ansvar. Skolan har ett elevhälsoteam som har en central roll i det förebyggande och stödjande arbetet. Både elever, anhöriga och personal kan vända sig till någon i elevhälsoteamet när de behöver hjälp och råd i dessa frågor. Elevhälsoteamet består av: Kurator, Per-Olof Holmström Skolsköterska, Veronica Mattsson Specialpedagog, Helene Fägerblad Studie- och yrkesvägledare, Ewa Molneklev Rektor, Anneli Gunnars Förebygga när det gäller kön, manligt/kvinnligt samt sexuella trakasserier. Mål: Att inga sexuella trakasserier eller kränkningar får förekomma på skolan samt att ingen elev känner sig utsatt för diskriminering eller trakasserier p g a kön. Åtgärder: Att manligt/kvinnligt samt sexuella trakasserier diskuteras inom ramen för skolämnen som har anknytning till detta. Att vid klassammansättningar, i projektgrupper, arbetsgrupper, kommittéer, styrelser m.m. Ska skolan sträva efter en jämn könsfördelning. Skolan har varje år besök på kommunens ungdomsmottagning. Planerat projekt lett av samhällskunskapslärarna på skolan som kommer att handla om sex och samlevnad. Skolledning kring klassammansättning och fortbildning av personal. Ansvar: All personal samt rektor. Skolsköterskan på skolan ansvarar för samarbetet med ungdomsmottagningen och liknande organisationer. Utvärdering Vi har inte haft några sexuella trakasserier under skolåret Det förebyggande arbetat har bland annat bestått i en förelösning med Manne Forsberg som föreläser om sex och jämställdhet. Föreläsningen var den 28 april 2014 och för alla elever på skolan, under dagen också värderingsövningar och smågruppsdiskussioner. Under året har skolsköterskan tillsammans med en mentor och en barnmorska (externt från Falun) haft föreläsningar och diskussioner med vissa klasser. 10

11 I elevenkäten finns en fråga om skolan arbetar med jämställdhet mellan könen vilket 64 % svarat att de tycker stämmer helt och hållet/stämmer ganska bra. Arbetet kommer att fortsätta under det nya skolåret för att utvärderas igen. Det är bra att det inte förekommit några sexuella trakasserier men det är fortfarande ett prioriterat område för skolan. Öka tryggheten bland elever på skolans internat. Mål: Att ingen elev ska utsättas för någon form av kränkningar på skolans internat. Åtgärder: Se över schemat och arbetsuppgifter för fritidspersonal. Handledning för fritidspersonal på skolan. Utvärdering Antalet kränkningar har minskat men förekommer på skolans internat. Totalt har vi haft 3 kränkningar med flera elever inblandade. Vi har inte uppfyllt målet som är satt. Schemat är ändrat för i år och fritidledarna kommer att arbeta mera med skolans fritidslokal samt att skolans kurator kommer att arbeta mera kvällar/nätter. Handleding med fritidspersonalen inleddes med start under hösten men har därefter avtagit. Det har varit svårt att få till tider då alla arbetar samt att det varit ovanligt lugnt på internatet så behovet har minskat. Även till hösten är internatet ett prioriterat område. Av elevenkäten framkommer att ca 92,1 % känner sig trygg på skolan och 3,94 % gör det inte, resten av svaren vet inte och det uppgår till 3,95 %. Öka delaktighet bland elever om likabehandlingsplanen och dess innehåll. Mål: Att elever ska vara mera delaktiga till utformningen och uppföljning av likabehandlingsplanen. Åtgärder: Ansvar: Att under hösten 2014 fortsätta likabehandlingsprojektet för alla klasser i årskurs 2. Från projektet har framkommit att vi bör sammankoppla likabehandlingsplanen mera med själva projektet. Tanken är att projektet ska vara återkommande varje år. Det har också framkommit att flera årskullar ska få ta del av likabehandlingsveckan eller delar av den. Kurator, ämneslärare och rektor. Utvärdering Under hösten möten tillsammans med en grupp elever som var delaktiga under hela processen för likabehandlingsveckan. De fick komma med synpunkter om upplägget och innehållet. Totalt är flertalet nöjda med veckan men vi måste arbeta mera med att hitta former för att få mera delaktighet av elever i själva likabehandlingsplanen och dess uppföljning. Vid terminsstart hösten 2014 kommer alla i årskurs ett att medverka i en introvecka för att först i tre dagar lära känna varandra och under två dagar kommer vi att genomföra en kortare variant om likabehandlingsveckan med teambildning, föreläsningar och diskussioner i olika stationer där vi kommer att ta upp bland annat likabehandlingsplanen och hur vi vara med varandra i och utanför klassrummet när det gäller bemötande, hålla tider och handhavande av mobiltelefoner och datorer. Under våren 2014 fick alla elever i samband med elevenkäten lämna förslag och synpunkter till revideringen av planen. Förebygga trakasserier och kränkande behandling via mobiltelefoner genom sms och filmning. Mål: Att eleverna använder mobiltelefonen på ett sunt sätt. Åtgärder: Upplysa eleverna om vilka faror som finns med kränkningar via sms. 11

12 Ansvar Informera eleverna om hur de kan agera vid kränkning eller mobbning som förekommer via mobiltelefoner. Klassföreståndarna och annan undervisande personal får information om mobil-mobbning och farorna med att använda sms. Ämneslärare och mentor med anknytning till skolämnen som berörs av detta samt i klassråden. Skolledning fortbildning. Utvärdering Det förekommer kränkningar via nätet och via mobiltelefoner. Det sker främst utanför skolan men vi har agerat när vi fått reda på det. Vi har haft ett ärende under skolåret som varit och åtgärderna var elev hälsokonferens samt medling. Vi kommer att fortsätta arbetet som ovan för att minimera riskerna med dessa kränkningar. Det borde finnas ett visst mörkertal som vi inte får vetskap om. Det ärende som kom upp var allvarligt och blev också polisanmält. Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Mål: Ingen elev ska känna sig utsatt för diskriminering eller trakasserier på grund av etnisk eller kulturell tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Åtgärder Skolan arbetar förebyggande och lär ut etik och moral samt bland annat olika trosuppfattningar i ämnena religion och samhällskunskap. Skolan har utbyte med andra skolor bland annat i Afrika och Ungern. Elever besöker dem och redovisar besöken för andra elever. Elever och lärare från dessa skolor besöker också våran skola där de får kontakt och relationer med skolans elever. Skolan har också ett samarbete med samer vid bland annat renskillning. Samarbete med SFI, elevutbyte. Ansvar Ämneslärarna samt skolledning. Utvärdering Skolan fortsätter att förebygga i klassrummet och har kontakt med en skola i Afrika som elever har besökt och vi har också haft besök av dem på skolan. Vi har också ett sammarbete med Ungern som fortgår varje år elever från skolan besöker dem och vi tar emot elever från Ungern. Vi har också ett sammarbete med en skola i Texas. Vi kommer att arbeta förebyggande även nästa nu under skolåret. Renskillningen med samer har inte varit under hösten 2013 men förhoppningsvis kommer det nu i år. Vid vårterminens start har vi tillsatt en förstelärare inom religion och övergripande värdegrundsarbete på skolan. Funktionsnedsättning. Mål: Ingen elev ska känna sig utsatt för diskriminering eller trakasserier på grund av funktionsnedsättning. Åtgärder: Specialpedagog tillsammans med arbetslagen arbetar för att undanröja hinder i lärandemiljön. Utbildning och föreläsningar för att förstå olika funktionsnedsättningar. Att all personal arbetar för att elever på skolan inte utsätts för diskriminering/kränkande behandling på grund av funktionsnedsättning. Ansvar: All personal. Specialpedagog och arbetslag. Skolledning - fortbildning. 12

13 Utvärdering Vi har inte under året hunnit med så mycket arbete när det gäller funktionsnedsättningar mer än information och handledning i enskilda ärenden med elever och mentor som har en funktionsnedsättning. Det arbetat kommer nu under att utökas betydligt i en modell kallad Älvdalsmodellen. Bakomliggande frågeställningar Hur bemöter vi elever med NPF som har olika behov och annorlunda tänkande? Finns det strategier och pedagogik som är mera framgångsrika? Hur skapas en bra relation med eleven? Hur kan vi få närvaron at bli högre? Och hur samverkar vi med föräldrar på ett bra sätt? Mentorerna kommer att få kontinuerlig information om diagnoser, förhållningssätt och pedagogik. Eleven kommer också att vara delaktig i en kartläggning om sina egna styrkor och svagheter. Kontinuerlig kontakt med elev och mentor med handledning och diskussioner i olika former. Älvdalsmodellen ska vara årligen återkommande och ansvariga är kurator och utveclingsledare/specialpedagog. RUTIN VID KRÄNKANDE BEHANDLING OCH TRAKASSERIER Om en elev, förälder eller skolans personal upplever att en elev eller flera elever kränks av någon (annan elev eller personal) på skolan skall kuratorn kontaktas omedelbart så att en anmälan går till rektor. Rektor ansvarar för att anmälan når styrelsen. Om det är någon ur personalen som utsatt en elev för kränkningar skall den anställde inte hålla i samarbetet med elev och föräldrar. På skolan finns ett elevhälsoteam som vid behov medverkar i utredningen, åtgärder, eller när det gäller information. Arbetsgång vid händelser om en elev utsätts för kränkande behandling av en eller flera elever. 1. Mentorn eller den som tar emot anmälan/gör upptäkten tar snarast reda på vad som inträffat och kontaktar kuratorn som hjälper till med anmälan och ser till att anmälan utan dröjsmål går till rektor. 2. Utredning och dokumentation sammanställs av kurator. Om det är möjligt utifrån ärendets karaktär samlar kurator och mentor berörda elever enskilt eller tillsammans. Mötet bör äga rum direkt eller nästkommande vardag. 3. Om trakasserier, mobbing eller annan kränkande behandling konstateras informeras föräldrar i de fall eleven är under 18 år. Information till föräldrar sker snarast och normalt är det mentorn som sköter kontakten. 4. Efter samtal med berörda elever och föräldrar gör rektorn, mentorn och kuratorn en analys av ärendet. Disciplinära och andra särskilda åtgärder regleras i skollagen. Eventuellt görs en polisanmälan. 5. Beslut om åtgärder och ansvarsfördelning dokumenteras i ett åtgärdsprogram eller i ett protokoll för elevärende. Åtgärder genomförs. 6. Om överenskomna åtgärder ej följs eller ej givit önskat resultat efter uppföljningssamtal, kan åtgärder som eventuellt avstängning av elev bli aktuell. Disciplinära åtgärder regleras i skollagen. 7. Uppföljningsmöte. 8. Utvärdering av samtliga åtgärder. 9. Om åtgärderna haft önskad effekt och kränkningarna upphört avslutas ärendet. Arbetsgång om en elev utsätts för kränkande behandling av skolans personal. 1. Rektorn eller den som rektor utser, träffar den som känner sig kränkt och lyssnar på dennes version av det som hänt. Anmälan dokumenteras. Styrelsen informeras. 2. Rektor eller den som rektor utser kontaktar elevens föräldrar/vårdnadshavare och informerar om vad som hänt och beskriver den tänkta arbetsgången. Tid för kontakt med föräldrar/vårdnadshavare dokumenteras. 3. Rektor eller den som rektor utser, träffar den som påstås ha kränkt och lyssnar på dennes version av det som hänt. Mötet dokumenteras. 4. Skolans VD har det övergripande personalansvaret och är den som handhar personalärendet och arbetsrättsliga frågor. 5. Efter samtal med berörda parter gör rektorn, kurator och VD en analys av ärendet. Eventuellt görs en polisanmälan. 6. Rektor och/eller närmsta chef vidtar de åtgärder som efter utredningen bedöms som nödvändiga. 7. Rektor eller den som rektor utser har uppföljningssamtal med båda parter 2-3 veckor efter första mötet för att kontrollera om den kränkande behandlingen upphört. 8. Utvärdering av samtliga åtgärder. 9. Om åtgärderna haft önskad effekt och kränkningarna upphört avslutas ärendet. 13

14 Arbetsgång om personal utsätts för kränkande behandling av en elev. 1. Rektor eller närmaste chef på skolan har samtal med den utsatte så snart som möjligt och en dokumentation påbörjas. Skolans VD har det övergripande personalansvaret och är den som är ansvarig för personalärendet. 2. Utifrån samtalet tas kontakt med den eller de som påstås kränka, samt elevens föräldrar/vårdnadshavare. 3. Utredning och dokumentation görs av rektor och närmsta chef. 4. Efter samtal med berörda parter gör rektorn, VD och kuratorn en analys av ärendet. Disciplinära åtgärder regleras i skollagen. Eventuellt görs en polisanmälan. 5. Styrelsen informeras. 6. Rektor och/eller närmsta chef vidtar de åtgärder som efter utredningen bedöms som nödvändiga. 7. Uppföljningssamtal med båda parter sker inom 2-3 veckor av rektor respektive VD. 8. Om kränkningarna upphört avslutas ärendet. Arbetsgång vid glåpord mot personal Den vuxne som ser eller hör händelsen alternativt blir utsatt tillrättavisar omedelbart eleven. Vid upprepning av beteendet eller grova glåpord kontaktas rektor samt elevens mentor som meddelar föräldrarna alternativt att den utsatta läraren själv kontaktar föräldrarna. Om problemet kvarstår hänskjuts ärendet till rektor. Arbetsgång vid hot eller våld mot personal och elev Rektor kontaktas och händelsen utreds omedelbart. Föräldrar/vårdnadshavare informeras. Vid grövre fall kallar rektor föräldrar/vårdnadshavare till skolan. Rektor avgör också om händelsen skall anmälas till socialnämnden och/eller polisen. Händelsen anmäls även till skyddsombuden på skolan. Arbetsgång vid vapeninnehav hos elev Vuxen som ser att en elev innehar vapen skall utan fördröjning verka för att vapnet omhändertas. Rektor meddelas och ansvarar för att en omedelbar utredning görs. Rektor avgör om anmälan till socialnämnden och polisen skall göras. Föräldrar/vårdnadshavare informeras. Anmälningsskyldighet Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättpsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Socialtjänstlagen 14 kap.1 14

Älvdalens Utbildningscentrum

Älvdalens Utbildningscentrum Älvdalens Utbildningscentrum 2012-2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILL DIG SOM ELEV 3 TILL DIG SOM FÖRÄLDER 3 TILL DIG SOM PERSONAL 3 BAKGRUND OCH SYFTE 4 ANSVAR 5 MÅL 5 DEFINITIONER 5-6 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

Läs mer

Likabehandlingsplan. Älvdalens Utbildningscentrum

Likabehandlingsplan. Älvdalens Utbildningscentrum Likabehandlingsplan Älvdalens Utbildningscentrum 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILL DIG SOM ELEV 3 TILL DIG SOM FÖRÄLDER 3 TILL DIG SOM PERSONAL 3 BAKGRUND OCH SYFTE 4 ANSVAR 5 MÅL 5 DEFINITIONER 6 UPPFÖLJNING

Läs mer

Likabehandlingsplan. Älvdalens Utbildningscentrum 2016/17

Likabehandlingsplan. Älvdalens Utbildningscentrum 2016/17 Likabehandlingsplan Älvdalens Utbildningscentrum 2016/17 Innehållsförteckning TILL DIG SOM ELEV... 3 TILL DIG SOM FÖRÄLDER... 3 TILL DIG SOM PERSONAL... 3 BAKGRUND OCH SYFTE... 4 ANSVAR... 5 DEFINITIONER...

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Likabehandlingsplan för Stora Bållebergets förskola 2016/2017

Likabehandlingsplan för Stora Bållebergets förskola 2016/2017 Likabehandlingsplan för Stora Bållebergets förskola 2016/2017 1. Bakgrund 1.1. Lagrum Likabehandlingsplanen för Stora Bållebergets förskola tar sin grund i skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567)

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Målsättning, vision och kärnvärden

Målsättning, vision och kärnvärden Målsättning, vision och kärnvärden På Skanör Falsterbo Montessoriskola är visionen att utbilda morgondagens världsmedborgare. All personal på skolan arbetar aktivt för att förhindra varje form av diskriminering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret Utbildningsförvaltningen Sida 1 (5) 2015-06-02 I och med att vi arbetar i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret 2015-2016 Verksamheter som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ilsbo förskola 2016/2017

Likabehandlingsplan för Ilsbo förskola 2016/2017 Likabehandlingsplan för Ilsbo förskola 2016/2017 1. Bakgrund 1.1. Lagrum Likabehandlingsplanen för Ilsbo förskola tar sin grund i skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Verksamhetsåret 2014/2015 Kunskapsskolan Saltsjöbaden Innehåll: Inledning s. 2 Definitioner s. 3 Främjande och förebyggande arbete s. 4 Nulägesbeskrivning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Skolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplanen utgår från att Alla människor är lika

Läs mer

Hållänget förskolas likabehandlingsplan

Hållänget förskolas likabehandlingsplan Hållänget förskolas likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Alla på vår förskola ska visa respekt för varandra Verksamhetsåret 2014-2015 2014-09-10 Till dig med barn på

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde 2011/2012 Arbetsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Syftet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Upprättad: 100101 Reviderad: 130227 LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare

Läs mer

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling inom de kommunala gymnasieskolorna

Plan mot diskriminering och kränkande behandling inom de kommunala gymnasieskolorna Plan mot diskriminering och kränkande behandling inom de kommunala gymnasieskolorna Dokumentnamn: Plan mot diskriminering och kränkande behandling inom de kommunala gymnasieskolorna. Dokumentansvarig:

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem

LIKABEHANDLINGSPLAN Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem Bakgrund LIKABEHANDLINGSPLAN 2016-2017 Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem Planen grundar sig på diskrimineringslagen 2 kap. 5, 6, 7 och Skollagen 6 kap. Både diskrimineringslagen och 6 kapitlet

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-10-15 av Kommunstyrelsen 131 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Barn

Läs mer

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö INLEDNING Nya lagen som trädde ikraft 2006-04-01 innebär förbud mot mobbning, kränkande behandling

Läs mer

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår 2015-2016 Likabehandlingsplan På Ingelstorp och Helgesbo gymnasieskolor är vi varandras arbetsmiljö och inga kränkningar får förekomma. Vi

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD LIKABEHANDLINGSPLAN OCH HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD 2016-09-01 Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor Plan mot kränkande behandling Sandbyhovs förskolor Läsåret 2010/2011 Likabehandlingsplan Innehåll: 1. Inledning Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Reviderad 2014-09-30 Vår vision på Örjansskolan årskurs 6-9 Vårt arbete mot diskriminering, mobbing och kränkande behandling utgår från 14: e kap

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN SÖLVESBORGS KOMMUN Möllebacksskolan LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN Reviderad 2013-09-10 Förord Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling. Ånge Ishockeyklubb

Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling. Ånge Ishockeyklubb Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling. Ånge Ishockeyklubb Enligt Diskrimineringslagen 2008:567 Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. (Barnkonventionen

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kristallens

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kristallens Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kristallens förskola. 2016/2017 Kristallens vision På Kristallens förskola ska alla känna sig trygga och inte utsättas för någon form av diskriminering

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2016 2017 1. Bakgrund l januari 2009 skärptes kraven på skolan i både skollagen 14 kap och diskrimineringslagen. Den som ansvarar

Läs mer

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan för IM Ungdomscentrum

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan för IM Ungdomscentrum Sida 1 av 6 Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan för IM Ungdomscentrum Reviderad 2014-08-19 Inledning Hässleholms Gymnasium skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola 2015/2016 Barn och pedagoger skall känna trygghet och bli bemötta med respekt av varandra vår förskola skall vara fri från diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Lagen Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever 1 i skolan anger att varje verksamhet ska upprätta en likabehandlingsplan. Detta

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 1 090928 Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara fri från trakasserier och annan kränkande behandling. Alla barn och elever ska vara trygga

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Svanskogs fritidshem

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Svanskogs fritidshem Barn- och utbildningsförvaltningen Ane Skoland, 0533-683610 ane.skoland@saffle.se LIKABEHANDLINGSPLAN Godkänd/ansvarig Diarie:2014-210 1(10) Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Svanskogs

Läs mer

Årlig plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan

Årlig plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan ! Handläggning Pernilla Alm Direkttelefon E-post Datum 2015-11-16 Årlig plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Namn på enheten: Citronfjärilen Innehåll 1. Vision 2. Bakgrund 3. Likabehandlingsarbete

Läs mer

Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013

Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013 Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013 Vision En dynamisk vuxenutbildning där man kan studera vad man vill, när man vill och hur man vill förutsätter att ingen diskrimineras,

Läs mer

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium 1. Varför finns likabehandlingsplanen? Enligt skollagen ska alla skolor ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Denna plan kallas

Läs mer

Särskild utbildning för vuxnas plan

Särskild utbildning för vuxnas plan Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj 2013. Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Datum Sida 2014-03-12 1 (11) Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Upprättad 20140312 Dokumentägare Tuula Dajén Kulturchef Giltighetstid: Tillsvidare Postadress Besöksadress

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Skolans vision På Eksjö Gymnasium respekterar alla varandra och ges möjlighet att utvecklas som människa utifrån egna förutsättningar. Mål 1. Vi arbetar

Läs mer

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Albäcksskolan Klass 7-9 Vi på Albäcksskolan främjar likabehandling genom att främja och förebygga diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling. Ditt bästa

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Innehållsförteckning Syfte Vision Lagstiftning Kiva Ansvarsfördelning Förebyggande arbete mot kränkningar, diskriminering och trakasserier Att utreda och åtgärda

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Uppdaterad 2015-03-10 Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Mål vid Morups Friskola Ingen mobbning, trakasserier eller annan särbehandling på grund av

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. HT 2015/VT 2016 /Sundlerhälsan 2015-06-12 1 Innehållsförteckning Värdegrund...3 Varför behövs en plan mot diskriminering och kränkande...3 behandling?...3

Läs mer

ÅRLIG PLAN BLÅ HUSET 2015

ÅRLIG PLAN BLÅ HUSET 2015 ÅRLIG PLAN mot kränkande behandling / Likabehandlingsplan BLÅ HUSET 2015 Innehåll 1. Vision 2. Bakgrund 3. Likabehandlingsarbete 4. Definitioner/ begrepp 5. Kartläggning/Mål 6. Åtgärder 7. Uppföljning

Läs mer

Likabehandlingsplan. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar

Likabehandlingsplan. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar Likabehandlingsplan Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslå att Verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bakgrund. Snösätraskolan. Definition

Likabehandlingsplan. Bakgrund. Snösätraskolan. Definition Snösätraskolan 2012 Likabehandlingsplan Bakgrund Denna likabehandlingsplan utgår från Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål

Läs mer

Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015

Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015 Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015 Upprättad 2014-10-03 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Definitioner av centrala begrepp... 3 3. Personalens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Cybergymnasiet Malmö Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvarig för planen Johan Wingren, rektor Vår vision På vår skola

Läs mer

Likabehandlingsplan. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten

Likabehandlingsplan. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten Likabehandlingsplan Med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, mobbning och annan kränkande behandling. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten Syfte Inget barn ska ställas

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Smygehamns förskola Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Upprättad 140228 Gäller till 150228 Fastställd av: Förskolechef Personal Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Regelverk s.

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12

Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12 Skärgårdens förskolor Dalarö Ornö Utö Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Bankgiro Box 94 Odinsvägen 31 Dalarö Växel: 08-50150416 137 70

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Trygghetsplan. Alsalamskolan i Örebro. Främjande förebyggande åtgärdande Ansvarig utgivare: Shahin Mahmoud 2016 Alsalamskolan i Örebro

Trygghetsplan. Alsalamskolan i Örebro. Främjande förebyggande åtgärdande Ansvarig utgivare: Shahin Mahmoud 2016 Alsalamskolan i Örebro Trygghetsplan Främjande förebyggande åtgärdande Alsalamskolan i Örebro 2016-2017 Ansvarig utgivare: Shahin Mahmoud 2016 Alsalamskolan i Örebro Trygghetsplan 2016-2017 FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan 2014-01-09 Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett demokratiuppdrag

Läs mer

Läsår 16/17 Reviderad 30/8 16. Likabehandlingsplan Hörby Yrkesgymnasium

Läsår 16/17 Reviderad 30/8 16. Likabehandlingsplan Hörby Yrkesgymnasium Likabehandlingsplan Hörby Yrkesgymnasium 1. Inledning Hörby Yrkesgymnasium tar avstånd från alla tendenser till kränkningar. Hörby Yrkesgymnasium skall utmärkas av trygghet, tolerans, öppenhet och trivsel

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier och

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Orrelyckan

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Orrelyckan Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Orrelyckan Läsåret 2016/2017 2(7) 3(7) Bakgrund Planen utgår från det som föreskrivs i Skollagen (2010:800) 6:e kap. och i Diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Björnungens förskola Enligt 14 a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Gäller under tiden 20100901 20110831 Handlingsplanens främsta syfte

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola Likabehandlingsplan Skurholmens förskola 2016-2017 Vad säger lagen? Skollagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Årlig plan för vuxenutbildningen

Likabehandlingsplan. Årlig plan för vuxenutbildningen Likabehandlingsplan Årlig plan för vuxenutbildningen Vuxenutbildningen NVU 2015 1 Lagstiftning I diskrimineringslagen finns idag sju diskrimineringsgrunder. Lagen är till för att förhindra diskriminering

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Timmersvansens Förskola. Plan Mot Diskriminering och Kränkande Behandling 2014/2015

Timmersvansens Förskola. Plan Mot Diskriminering och Kränkande Behandling 2014/2015 Timmersvansens Förskola Plan Mot Diskriminering och Kränkande Behandling 2014/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGSTIFTNING...3 CENTRALA BEGREPP...5 ANSVARSFÖRDELNING...7 MÅL...7 FRÄMJANDE ARBETE...7 FÖREBYGGANDE

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Bergshamraskolan 2014-2015. Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bergshamraskolan 2014-2015. Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bergshamraskolan 2014-2015 Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Genomförda aktioner och kartläggningar under året: Vi har under årets gång upprättat

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Gothem förskola 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot

Läs mer

LÄRLINGSGYMNASIET I SVERIGE AB

LÄRLINGSGYMNASIET I SVERIGE AB LÄRLINGSGYMNASIET I SVERIGE AB Skolenhet Håby Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017/2018 Texten behandlar hur gymnasiet arbetar för att motverka och agera utifrån verksamhetsformer som

Läs mer

Likabehandlingsplan 2016

Likabehandlingsplan 2016 SFI SÖDERORT ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 Likabehandlingsplan 2016 2 Innehållsförteckning 1 Mål... 3 2 Skolans policy... 3 3 Styrdokument... 3 4 Ansvar... 4 5 Åtgärdsplan... 4 6 Åtgärdsrutiner... 5 6.1

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 för den gymnasiala vuxenutbildningen i Falu kommun Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen, AIK Vuxenutbildningen Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN

RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN 2011-08-30 RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN BUN 2014/0288 003 Handläggare Mia Wiman-Olsson Sakkunnig, utbildningskontoret

Läs mer

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN, HAMMARNS FÖRSKOLA läsåret 2015/2016 Vår vision på Hammarns förskola är att vi ska vara en arbetsplats för barn och vuxna

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling DE LA GARDIEGYMNASIET ÅR 2016 ENHET 1 NA, TE Bengt Stenhammar Rektor Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION OCH MÅL... 3 FRAMTAGANDE AV

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer