Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bruksskolan förskoleklass till skolår 6 skolår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bruksskolan förskoleklass till skolår 6 skolår 7-9 2014-15"

Transkript

1 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bruksskolan förskoleklass till skolår 6 skolår Blunda inte för kränkande behandling! Fastställs Reviderad Gäller till

2 Innehållsförteckning 1 Vision Syfte Ansvar Diskrimineringslagen Skollagen Definitioner Kartläggning och nulägesanalys Bruksskolans trygghetsteam och elevhälsan Bruksskolans hälsofrämjande arbete läsåret 14/ Arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsårets arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling skolår F Läsårets arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling skolår Läsårets förebyggande arbete mellan hem och skola Rutiner för akuta situationer Arbetsgång vid utredning gällande kränkande behandling, trakasserier och diskriminering Arbetsgång när personal eller annan vuxen kränker, hotar eller misshandlar elev Utvärdering och uppföljning av likabehandlingsplan och värdegrundsarbete Dessa tecken kan innebära mobbing, men kan också ha andra orsaker Revisionshistorik

3 1 Vision Att skapa en skolmiljö fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Det innebär att: Att alla ska kunna gå till förskoleklass, fritidshem, skola och känna glädje och trygghet och bemötas med respekt. Att alla är lika mycket värda oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Att alla har kunskap om vad kränkande behandling innebär och att alla reagerar snabbt på tecken och tendenser till sådan. Att alla ska: Våga se! Våga säga ifrån! Våga bry sig om! Att alla pratar med varandra inte om varandra. 2 Syfte Planen syftar till att främja allas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. 3 Ansvar Pedagoger ansvarar för: Att elever i början av varje läsår tar del av och förstår innebörden av planen. Att följa planen i det dagliga arbetet med eleverna och aktivt arbeta mot diskriminering och kränkande behandling enligt gällande styrdokument. Uppmärksamma, slå larm vid diskriminering/kränkande behandling av elever genom tillsägelser eller information till närmast berörd (enligt rapporteringsordning) pedagog eller rektor. 3

4 Övrig personal ansvarar för: Att agera vid diskriminering/kränkande behandling av elever genom tillsägelser eller information till närmast berörd (enligt rapporteringsordning) pedagog eller rektor. Elever/studerande ansvarar för Att bidra till en god arbetsmiljö och goda relationer med både personal och elever. Att aktivt ta del av planen mot diskriminering och kränkande behandling och agera utifrån den. Att alltid informera en vuxen på skolan om någon elev blir utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Vårdnadshavare ansvarar för: Att aktivt ta del av likabehandlingsplanen gällande diskriminering och kränkande behandling i början av varje läsårsstart. Att ta kontakt med skolan om barnet berättar eller antyder att det själv eller någon annan elev utsätts för trakasserier/diskriminering, likaså om det är barnet/eleven själv som diskriminerar. 4 Diskrimineringslagen Skollagen Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet och arbetet mot kränkande behandling i två regelverk Diskrimineringslagen (2008:567) Skollagen (2010:800) Övriga styrdokument är Läroplanerna för förskoleklass, fritidshem, skola (Lgr:11) Arbetsmiljölagen (AML 1977:1160). Socialtjänstlagen (SoL 2001:453). FN:s Barnkonvention Europakonventionen Salamancadeklarationen (1994) för elever med behov av särskilt stöd. 5 Definitioner Arbetet mot kränkande behandling omfattar elever, personal och vårdnadshavare på skolan. Kränkningar kan förekomma mellan vuxen/barn, barn/barn, barn/vuxen och vuxen/vuxen. Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever. Ingen får missgynnas genom att verksamheten behandlar, har behandlat eller skulle ha behandlat någon sämre än någon annan i en jämförbar situation. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till exempelvis kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller ålder. Indirekt diskriminering kan vara att behandla alla lika, vilket i praktiken missgynnar någon med exempelvis en viss religion. 4

5 Trakasserier är en behandling som kränker en elevs värdighet och som har koppling till någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Det är trakasserier även när en elev kränks på grund av en förälders sexuella läggning, funktionshinder etc. Annan kränkande behandling är en kränkning av en elevs värdighet som saknar koppling till en diskrimineringsgrund. Det kan vara mobbning, men även enstaka händelser som inte är mobbning. Kränkningar kan vara: fysiska (slag, knuffar) verbala (hot, svordomar, öknamn, nedsättande ryktesspridning) psykosociala (utfrysningar, blickar, andra går när man kommer, förlöjliganden) texter och bilder (även lappar, fotografier, sms, mms, sociala medier.) Mobbning Det är mobbning när någon vid upprepade tillfällen under en viss tid blir utsatt för negativa handlingar (t.ex. knuffar, psykningar, elaka kommentarer, textburna meddelanden, oönskad fotografering, utfrysning, sexuella trakasserier, främlingsfientlighet, rasism, diskriminering eller fysiskt våld) från en eller flera andra. Det är mobbning om parterna i en konflikt inte är jämnstarka utan den ena parten är i underläge. 6 Kartläggning och nulägesanalys Bruksskolan har ett systematiskt arbete för att förebygga all diskriminering, direkt eller indirekt, mobbning, trakasserier samt annan kränkande behandling. För att veta vad skolan främst behöver göra för att förebygga och motverka all kränkande behandling genomförs årligen en kartläggning av nuläget m h a en trivselenkät inom Qualis-verktyget. Utifrån resultatet sätter skolan (elever, vårdnadshavare, personal) upp de mål som vi tillsammans kommer att arbeta med under kommande läsår. Årets Qualisenkäter visade att trygghet och trivsel vid skolan är god. Enkäterna belyser inte specifikt de ovan nämnda diskrimineringsgrunderna. Skolan har tidigare haft ett system med kamratstödjare. Deras arbete ingår från de senaste åren i arbetsmiljöarbetet med elevskyddsombuden. Elevskyddsombuden år 7-9 deltog i arbetsmiljöverkets inspektion av Höganäs skolor i april De fick bl.a. svara på frågor om hur de upplevde elevernas psykosociala arbetsmiljö. De upplevde skolan som trygg och elevskyddsombudens uppfattning var att mobbning och trakasserier knappast förekommer på skolan. Dock har några fall av kränkande behandling förekommit under läsåret. Vid uppkomna fall av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling finns upparbetade rutiner som följer kommunala riktlinjer. Ärenden som uppkommer anmäls av rektor till utbildningsförvaltningen och behandlas i skolans trygghetsteam och i elevhälsan. I trygghetsteamet arbetar två personal från varje arbetslag aktivt vid uppkomna mobbingärenden. Rutinerna förbättras kontinuerligt utifrån nya erfarenheter och ny kunskap. Likabehandlingsplanen i sin helhet utvärderas årligen med start efter läsåret. En ny plan fastställs efter att elever och föräldrar godkänt den i början av nytt läsår, i september. 5

6 7 Bruksskolans trygghetsteam och elevhälsan Trygghetsteam Trygghetsteamet träffas varje månad, oftare vid behov Pär Olof Olsson rektor 7-9 Sofia Walka rektor 1-6 Sofi Erös kurator Eva Nilsson förskollärare, förskoleklass Anna Thoresson pedagog 1-3 Agnetha Gülich pedagog 1-3 Helena Olsson Kyriakidis pedagog 4-6 Anna-Karin Erling specialpedagog 1-4 Pia Meijer specialpedagog 5-9 Anders Ingelberg pedagog 7-9 Henrik Bengtsson pedagog 7-9 Malin Krite-Shaarup pedagog 6-9 Ansvariga: spec.ped. Pia Meijer och rektorer Elevhälsoteam Bruksskolans elevhälsoteam träffas varje vecka. Där ingår förutom rektorer även skolpsykolog, kurator, skolsköterska, specialpedagoger. Elevhälsoteamet diskuterar och vidtar åtgärder utifrån elevernas totala hälsoperspektiv. Pär Olof Olsson rektor 7-9 samt områdesansvarig Sofia Walka rektor F-6 Maria Nilsson förskolechef Mats Möller skolpsykolog Katarina Stedt skolsköterska Sofi Erös kurator Pia Mähler Ahlin specialpedagog Förskola/Förskoleklass Anna-Karin Erling specialpedagog 1-4 Pia Meijer specialpedagog 5-9 Ansvarig: rektor Pär Olof Olsson samt rektor Sofia Walka 8 Bruksskolans hälsofrämjande arbete läsåret 14/ Arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Bruksskolans främjande och förebyggande arbete syftar till att skapa en trygg skolmiljö och förstärka respekten för allas lika värde. Arbetet omfattar diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Kränkande behandling är uppträdande som kränker en elevs värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. 6

7 1. Likabehandlingsplanen presenteras: för elever vid läsårsstart. Ansvar: mentor på föräldramöten vid läsårsstart. Ansvar: trygghetsteam på Bruksskolans hemsida. Ansvar: IT-ansvarig vid introduktion av nya elever och föräldrar. Ansvar: mentor på Föräldrarådets första möte på läsåret Ansvar: rektor vid introduktion av ny personal. Ansvar: rektor i personalgruppen vid uppstart av nytt läsår. Ansvar: skolledning 2. Likabehandlingsarbetet utgår ifrån Bruksenhetens ledstjärna samt från skolans, arbetslagens och klassernas trivselregler. Ansvar: all personal 3. Bruksskolan fortsätter sitt kvalitetsarbete där ett centralt område under året är Trygghet och trivsel. Vårens Qualisenkäter och andra trivselenkäter ligger till grund för de insatser och åtgärder som görs under läsåret. Ansvar: skolledning, kvalitetsgruppen, arbetslag 4. Årlig elevenkät kartlägger och analyserar den psykosociala miljön på skolan Utfallet diskuteras i Trygghetsteamet och stäms av med Elevskyddsombuden och arbetslagen. Trygghetsenkäterna samordnas med Qualisenkäten ovan. Ansvar: trygghetsteamet, skolledning 5. Tydliga och väl förankrade regler/konsekvenser om vad som gäller på skolan. Reglerna revideras varje läsår i samråd med elever, elevråd och föräldraråd. Information med aktuella regler skickas hem till föräldrarna för påskrift. Ansvar: arbetslag, mentorer/ klasslärare Skolår F-6 Läsårets hälsofrämjande arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Skolans hälsofrämjande arbete syftar till att motverka alla diskrimineringsgrunder. Det riktas mot alla och bedrivs kontinuerligt och utan förekommen anledning. Tydlig vuxennärvaro på raster, i korridorer, i matsalen och vid skolbussen, enligt fastställda scheman. Rastvaktsscheman uppsatta synligt i varje hus. Ansvar: Arbetslagen men all personal har uppmärksamhet Planerade rastlekar erbjuds vid olika tillfällen under terminen. Ansvar: rastvaktande personal, arbetslagen Undervisning och diskussion kring användandet av digitala medier. Ansvar: klasslärare. Extern föreläsning, LAJKS för elever 4-6 samt för vårdnadshavare och personal om nätetik och hur man umgås på nätet Ansvar: skolledning, arbetslag 4-6 Öppet hus på skolan skapar samhörighet, en röd tråd genom skolan Ansvar: skolledning, all personal Värdegrundsarbete ute i klasserna m h a pedagoger, kurator och specialpedagog 7

8 Skolan deltar i Comenius, ett projekt som består av möten mellan mellanstadielever och lärare från olika europeiska länder. Comenius pågår fram till Ansvar: Gustaf Rodhe Skolans elevkafé är mötesplats mellan elever och personal och tillgängligt för elever från år 6. Frukost serveras från år 4. Ansvar: skolvärdinna och skolvärd. Temadagar stärker gemenskapen mellan klasserna. Ansvar: respektive arbetslag De vuxna ansvarar för hur alla gruppsammansättningar ser ut. Kommunen har byggt ut så att varje skola har sin egen kurator, alla dagar i veckan. Observationer och Kartläggning ute i klasserna bl.a. m h a sociogram, ett instrument som visar upp sociala mönster. Ansvar: kurator m h a pedagogerna i klassen Klassråd från förskoleklass, har möte varje månad. Klassrådet tar upp frågor som sedan lyfts upp i elevrådet. Ansvar: klasslärare/mentorer Elevråd: två råd med representanter från förskoleklass och uppåt. Fokus på nära kontakt och samarbete med klassråden. Ansvar: arbetslagen Kamratstödjare: två från varje klass från skolår 3an. Har varit vilande några år men diskussioner förs om att eventuellt starta upp detta igen. Ansvar: trygghetsteamet Fadderverksamhet: mellan årskurserna 6-3,5-2,4-1,3-F. Ska fördjupas ytterligare. Ansvar: samarbetande klasslärare/mentorer Kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/ uttryck, etnisk tillhörighet Värdegrundsarbete 1-3 inom klassen med värderingsövningar och kompissamtal. Ansvar: klasslärare i samarbete med specialpedagog och kurator. Värdegrundsarbete 4-6 i samarbete med dramapedagoger från Eric Ruuth kulturskola. Ansvar: Ansvariga pedagoger på Bruksskolan och Kulturskolan Samarbete med det lokala brottsförebyggande rådet (Bruksgruppen) minst två gånger per termin. Här medverkar bland annat kyrka, socialtjänst, fritidsgård, stadsbibliotek och representanter från föreningslivet. Ansvar: rektor Pär Olof Olsson Funktionshinder Elever med funktionshinder (fysiska, psykiska eller intellektuella) har rätt till stöd. Specialpedagogerna har ett särskilt ansvar och bevakar så att det alltid beaktas i planeringen, genomförandet och utvärderingen av alla aktiviteter. Ansvar: specialpedagogerna i samarbete med all personal Religion eller annan trosuppfattning, ålder, etnisk tillhörighet I ordinarie samhällsorienterande undervisning. Ansvar: undervisande pedagog Relationsfrämjande insatser på temadagar med åldersblandade grupper som leder till ökad trygghet och trivsel. Ansvar: arbetslaget 8

9 8.1.3 skolår 7-9 Läsårets hälsofrämjande arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Skolans hälsofrämjande arbete syftar till att motverka alla diskrimineringsgrunder. Det riktas mot alla och bedrivs kontinuerligt och utan förekommen anledning. Tydlig vuxennärvaro på raster, på skolgård, i korridorer, i kafeterian och andra lokaler, i matsalen och vid skolbussen enligt fastställda scheman som är synligt uppsatta i husen. Ansvar: respektive arbetslag Skolans elevcafeteria är en mötesplats mellan elever och personal. Där ges möjlighet till delaktighet och medansvar för eleverna. Ansvar: skolvärdinna, skolvärd De vuxna ansvarar för alla gruppsammansättningar. Ansvar: all personal Utökad kuratorstjänst med en kurator knuten till varje skola. Det ger nära tillgång skolkuratorn. Mentorssystem som skapar trygghet och närhet elev/vuxen Ansvar: mentorer Riktad mentors- och IPT-tid för att vidareutveckla goda relationer inom gruppen. Ansvar: mentorer Undervisning och diskussion kring användandet av digitala medier. Ansvar: undervisande lärare, mentor Extern Föreläsning, LAJKS för eleverna, samt för vårdnadshavare och personal om nätetik och hur man bör umgås på nätet Ansvar: skolledning, arbetslagen Temadagar iblandade åldrar. Ansvar: respektive arbetslag Öppet hus varje år för att öka samhörigheten på skolan Ansvar: skolledning och all personal Klassråd i alla årskurser t.o.m. årskurs nio. Klassråden har möte varje månad innan elevrådet, man tar upp frågor som ska behandlas i elevrådet. Ansvar: Mentor Elevråd: två representanter per klass, ordföranden i 9an, sekreterare i 8an Ansvar: lärare 7-9, tillsammans med skolvärdinna Elevskyddsombud 7-9, 4 st per årskurs träffas tillsammans med skyddsombud och skolsköterska. Tar upp om arbetsmiljön både fysiskt och socialt. Ansvar: Skyddsombud, skolsköterska Kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet Förebyggande arbete för att främja psykisk hälsa hos elever, åk 7-9. Ansvar: elevhälsan Arbete med relationer i den ordinarie sex- och samlevnadsundervisningen. Ansvar: undervisande lärare Samarbete med det lokala brottsförebyggande rådet (Bruksgruppen) 2 ggr/ termin. Här medverkar bl.a. kyrkan, socialtjänsten, fritidsgården, stadsbiblioteket samt representanter från föreningslivet. Ansvar: rektor Pär Olof Olsson Värdegrundsarbete med dramapedagoger från Kulturskolan Eric Ruuth. Ansvar: mentorer tillsammans med pedagoger från Kulturskolan 9

10 Funktionshinder Elever med funktionshinder (fysiska, psykiska eller intellektuella) har rätt till stöd. Specialpedagogerna har särskilt ansvar för att detta alltid beaktas i planeringen och genomförandet av alla aktiviteter och vid utvärderingar. Ansvar: specialpedagogerna i samarbete med all personal Religion eller annan trosuppfattning, ålder, etnisk tillhörighet I det dagliga arbetet och i den samhällsorienterande undervisningen Ansvar: undervisande pedagoger, all personal Relationsfrämjande insatser på temadagar med åldersblandade grupper som leder till ökad trygghet och trivsel. Ansvar: arbetslag elevhälsopersonal 8.2 Läsårets hälsofrämjande och förebyggande arbete mellan hem och skola Kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare om elevens skolsituation via samtal, lärplattform, (nu Fronter, innan Devtalk), kontaktbok eller veckobrev - en länk mellan skolan och hemmet. Ansvar: mentor Vårdnadshavare informeras om skolans likabehandlingsplan vid terminsstart varje läsår. Ansvar: trygghetsteamet Tillsammans med Föräldrarådet, som består av föräldrar till elever i alla årskurser, diskuteras riktlinjer, åtgärder och lösningar för eleverna. Föräldrarådet träffas 4ggr per läsår. Ansvar: rektor 9 Rutiner för akuta situationer 1. Vid misstanke om kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering ska all personal ha kännedom om de rutiner som styr vårt agerande. Rutinerna utgår från de kommunalt utarbetade riktlinjerna och är sedan nedbrutna i Bruksskolans egna rutiner. Alla vuxna har ett ansvar att uppmärksamma och agera vid signaler som kan utvecklas till ett utanförskap. Exempel på signaler, se punkt 11. Anmälan görs snarast till ansvarig rektor. Alla steg i utredningen och behandlingsarbetet ska dokumenteras. Ansvar: all personal 2. För att kontrollera att de akuta åtgärderna har haft effekt följs insatserna upp kontinuerligt. Ansvar: av rektor utsedda ansvariga 3. Händelser och åtgärder dokumenteras på särskild framtagen blankett Anmälan- Händelserapportering som lämnas till rektor för sammanställning som redovisas vid det systematiska arbetsmiljöarbetet, lämnas även in till utbildningskontoret. Statistik finns över trakasserier uppdelat på de olika diskrimineringsgrunderna och över kränkande behandling Ansvar: berörd personal, skolledning 10

11 9.1 Arbetsgång vid utredning gällande kränkande behandling, trakasserier och diskriminering Ansvar: Anmälan från personal eller elev till rektor som beslutar om utredning. Trygghetsteamet inleder en utredning när rektor beslutat att det ska ske. Rektor ansvarar för att personal från trygghetsteamet och tid avsätts. Man beslutar om metod för det fortsatta arbetet. Vår arbetsmodell igångsätts med utgångspunkt i en version av Farsta-metoden, där föräldrar informeras tidigt, lösningsfokuserade supportgrupper eller ART/ Repulse. Teamet samtalar med den utsatte och tar reda på: Vad har hänt? Vilka är inblandade? Hur ofta? Elevens vårdnadshavare informeras. De som kränkt kallas en i taget till samtal. Eleverna ska upplysas om att skolan ser allvarligt på det inträffade och att kränkningen genast måste upphöra. Elevernas vårdnadshavare informeras. Uppföljning genom samtal efter någon dag. Den kränkta eleven erbjuds vid behov stöd. Ansvar: minst två personal från TT, berörd personal och mentor. Klassföreståndaren/mentorn ringer berörda vårdnadshavare. Denna kontakt tas snarast, i normalfallet samma dag. Valet av tidpunkt är emellertid en avvägning, där den utsatte elevens intressen alltid måste ha högsta prioritet. Trygghetsteamet genomför uppföljande samtal med samtliga inblandade elever tills situationen utifrån den kränkta elevens upplevelse bedöms utredd. Arbetet får aldrig avslutas förrän den utsatte anser att kränkningarna har upphört och att de vuxna är övertygade att så är fallet. Har kränkningarna inte upphört kallar rektor till samrådsmöte. Vid kränkning av vuxna mot elever eller omvänt ansvarar rektor för utredning och åtgärder. Om situationen kräver kan tillfällig förflyttning av elev (den kränkande) övervägas och beslutas av rektor. Rektor överväger och beslutar under utredningens gång om anmälan till sociala myndigheter och/eller polisanmälan ska göras. 9.2 Arbetsgång när personal eller annan vuxen kränker elev Våld eller hot om våld mellan lärare och elev får aldrig förekomma på Bruksskolan. Skulle det ändå inträffa så är detta under alla omständigheter en sak för rektor att följa upp och åtgärda Elevens vårdnadshavare måste omedelbart underrättas och allvarligare incidenter ska anmälas till polis och/eller sociala myndigheter Lärare ska omedelbart tas bort från elevkontakter under det att utredning av det inträffade sker. I allvarligare fall, där det inträffade kan rubriceras som misshandel och därmed jämställd handling, ska lärare eller den anställde omedelbart påtvingas tjänstledighet under det att utredning sker. Om en elev känner sig hotad av eller kränkt av någon lärare eller annan personal ska rektor omedelbart kopplas in för att kunna vidta lämpliga åtgärder Då våld eller annan incident pågår, ska man om möjligt påkalla uppmärksamhet så att vittne finns till situationen 11

12 9.3 Arbetsgång när elev kränker personal eller annan vuxen Se separat handlingsplan 9.4 Arbetsgång när förälder eller annan vuxen kränker personal. Se separat handlingsplan 10 Utvärdering, uppföljning av likabehandlingsplan och värdegrundsarbete Skolledning Genomgång av årets kvalitetsarbete med resultaten från Qualis och övriga enkäter. I utvärderingen dokumenteras frekvens av tillbud och tillsammans med kartläggning och nulägesanalys. Detta utgör grunden för resursfördelning och nya insatser/åtgärder. Utbildningskontoret delges statistisk genom kvalitetsrapporten. Arbetslag Genomgång av kvalitetsresultat och olika trivselenkäter. Beslut om nya mål och insatser under kommande läsår. Trygghetsteamet Revidering av Likabehandlingsplanen vid varje läsårsslut. Ny Likabehandlingsplan gäller från september varje år efter att planen godkänts av elever, vårdnadshavare och personal. Ansvarar för att trivselenkäten besvaras varje år. Genomgång och uppföljning utifrån enkätsvaren. Diskuterar sammanställningen av inkomna ärenden fördelade på de sju diskrimineringsgrunderna, trakasserier och kränkande behandling. Kommer fram till vilka behoven är och vilka fördjupade insatser som krävs. Ansvariga för elevrådet/elevskyddsombuden Utvärdering med kamratstödjare eller elevskyddsombud i slutet av varje läsår. Regelbundna rapporter från elevskyddsombuden och elevrådet ang. ensamma elever Vårdnadshavare Tar del av och ges möjlighet att ha synpunkter på likabehandlingsplanen vid höstterminens första föräldramöte. Information om utvärdering av läsårets plan sker på läsårets första föräldraråd. Elever Klasslärare/mentor utvärderar och diskuterar enkätresultat tillsammans med eleverna All personal Vid studiedagarna i juni/augusti sker utvärdering i arbetslagen. Utvärdering med övrig personal sker vid läsårets första APT. 12

13 11 Dessa tecken kan innebära mobbing, men kan också ha andra orsaker Hemma: Nedstämdhet Inget är roligt Blir aldrig bortbjuden (inga kamrater) Ont i magen, speciellt på morgnarna Ovilja att gå till skolan Sönderrivna eller nedsmutsade kläder Blyertsstreck eller sönderrivet i skolböckerna Huvudvärk Skolan: Nedstämdhet Vill inte gå ut på rast Tystlåten, håller sig undan Leker inte med de andra Håller sig i närheten av en vuxen Tappar Skolresultaten de försämras Okoncentrerad, uppskruvad Ofta ont i magen Uppträder som clown Sönderrivna kläder, ritat i skolböcker 2 Revisionshistorik Rev. Nr. Anledning till ändring Beskrivning av ändring 1. Ny Skollag och Reviderad läroplan Diskussioner i olika forum, angående målformulering och struktur på planen. Genomgång av referenser Ny struktur har bearbetats fram med hjälp av arbetsgrupp av personal. 2. Omstruktur i arbetet med planerna. Lokala mål för grundskolan är arbete inom området arbetsro. 3. Arbetssätt och rutiner har reviderats Finns som särskilda dokument på Bruksskolan 13

14 14

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Varje elev ska känna glädje i att gå till skolan och ska känna sig trygg och vara känd av alla vuxna. Eleven ska känna

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 3 Målsättning 4 Vad innehåller lagen? 4 Förbud mot annan kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling "Likabehandlingsplan" Åkerö skola 7-9 2014

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Likabehandlingsplan Åkerö skola 7-9 2014 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling "Likabehandlingsplan" Åkerö skola 7-9 2014 LEKSANDS KOMMUN Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin Sidan 1 av 5 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin INLEDNING Bestämmelser i 1 skollagen och 2 diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

Källbrinksskolan 7-9. Likabehandlingsplan. Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Källbrinksskolan 7-9. Likabehandlingsplan. Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Källbrinksskolan, Fullersta rektorsområde 2013-01-07 Innehållsförteckning 1. Källbrinksskolans

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9 Klöxhultsskolan Telefon; expeditionen 0476-553 40 www.almhult.se HT11-HT12 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Klöxhultsskolan åk F 9 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Skola Förskoleklass och skolår 1 6 Läsåret 2014-2015 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015

Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015 2014-09-12 Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015 Innehållsförteckning Definitioner och begrepp Varför en likabehandlingsplan? Vad är diskriminering? Direkt diskriminering Indirekt diskriminering

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Del 1 Brännans förskoleområde PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Läsåret 2013-2014 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling SOLNA STAD Haga skolområde Fridhemsskolan Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SFI 2012-12-28 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning SFI skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. De Geergymnasiet läsåret 2015-2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. De Geergymnasiet läsåret 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN samt plan mot diskriminering och kränkande behandling De Geergymnasiet läsåret 2015-2016 2 (10) Elevhälsoteamet 2015/2016 Rektor (IM/Särskolan) Cathrine Conrad Rektor (SA/HU) Mattias

Läs mer

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola förskoleklass, åk 1-6 samt fritidshem a för planen Rektor Peter Gehlin

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

1/8 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR TORTUNASKOLAN OCH TORTUNA FRITIDSHEM.

1/8 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR TORTUNASKOLAN OCH TORTUNA FRITIDSHEM. 1/8 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR TORTUNASKOLAN OCH TORTUNA FRITIDSHEM. Reviderad september 2014 2/8 Våra barn/elever har rätt till

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling, enligt 6 kap.

Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling, enligt 6 kap. Datum BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Flodafors Sköldinge Valla rektorsområde 2012-10-24 Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ann Jaktlund 1 (12) Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt

Läs mer

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 1. Inledning Falkenbergs gymnasium och Vuxenutbildning är en del av omvärlden och omvärlden är en del av oss. Skolan skall vara välkomnande

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Vasaskolan - fristående kristen skola i centrala Göteborg Plan mot kränkande behandling VASASKOLAN Läsåret 2014/2015 1 rev. 140901 1 Innehållsförteckning Inledning s.3 2 Uppdraget- Skollagen s.3 Diskrimineringslagen

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 3 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 131219 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Leksands gymnasium och samtliga APLplatser Ansvariga för planen

Läs mer

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling Örnsköldsviks Kommun 2015-01-01 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Främjande arbete Syftar till att förstärka

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Böle Byskola 2014-2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Årlig plan 3 Vision 3 Vad säger styrdokumenten? 4 Definitioner 5 Ansvarsfördelning 6 Huvudman och Rektor

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE Antagen av Skolledning 2014/2015 Inledning Skolor i Sverige är skyldiga att varje

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Beda Hallbergs gymnasium. Läsåret: 2014/2015

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Beda Hallbergs gymnasium. Läsåret: 2014/2015 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Beda Hallbergs gymnasium. Läsåret: 2014/2015 Mål och vision På Beda Hallbergs gymnasium får man vara sig själv. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014-09-01

LOKAL ARBETSPLAN 2014-09-01 Utbildningsförvaltningen Los skola LOKAL ARBETSPLAN 2014-09-01 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING utifrån diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800) Mål Det goda mötet,

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 2014/2015

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 2014/2015 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 2014/2015 Lånsiktigt mål för Fridhemsgymnasiet Vårt långsiktiga mål är att alla på Fridhemsgymnasiet ska mötas med respekt, bli positivt uppmärksammade,

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 INLEDNING Centralskolans handlingsplan är upprättad utifrån skrivelser i skollag och diskrimineringslag. Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska upprätta en likabehandlingsplan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Strandskolan och fritidshemsavdelningar 2013-2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Strandskolan och fritidshemsavdelningar 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Strandskolan och fritidshemsavdelningar 2013-2014 Utarbetad av: Personalen vid Strandskolan Vision På Strandskolan ska ingen utsättas eller utsätta någon

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR. Skolenhet Mjölner. Läsåret 2014/15

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR. Skolenhet Mjölner. Läsåret 2014/15 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR Skolenhet Mjölner Läsåret 2014/15 Innehållsförteckning Bakgrund 3 1 Mål. 4 2 Handlingsplan.. 4 2.1 Ansvar. 4 2.2 Förebyggande arbete 5 2.3 När något inträffar som strider mot lagen.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildning PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING EMYHILLS FÖRSKOLA 2014/2015 Till dig som förälder Värdeorden Öppenhet, Engagemang, Utveckling - tydliggör vilka värderingar Kävlinge kommun står

Läs mer

Ängaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Ängaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola och fritidshem a för planen, rektor Vår vision

Läs mer

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 1(7) Likabehandlingsplan för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 2(7) Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen, arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Org.nr Lindesbergs Kommun Dalkarlshyttan 0581-810 00 vxl masugnen@lindesberg.se 212000-2015 711 31 Lindesberg

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 1 Innehållsförteckning Lag 3 Ansvarsfördelning 3 Skolans mål 4 Definitioner 4 Åtgärder 5 Förebyggande

Läs mer

T4-SKOLANS LIKABEHANDLINGSARBETE

T4-SKOLANS LIKABEHANDLINGSARBETE T4-SKOLANS LIKABEHANDLINGSARBETE TRIVSEL TILLSAMMANS TILLIT TRYGGHET På skolan finns en likabehandlingsgrupp (LBG) som består av kurator, skolsköterska, socialpedagog samt arbetslagsrepresentanter. Rektor

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Strands förskolor 2014-2015 Innehållsförteckning Till dig som vuxen 3 Syfte med planen mot kränkande behandling 3 Definition på kränkande behandling enligt skollagen 3 Strands

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Likabehandlingsplan Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definitioner 3. Mål 4. Uppföljning 5. Utvärdering 6. Varningssignaler 7. Förebyggande

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola År 2014 Innehållsförteckning Introduktion och bakgrund... 3 Struktur och LB-gruppens

Läs mer

TÄRNSJÖ SKOLA. Plan för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2014-2015

TÄRNSJÖ SKOLA. Plan för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2014-2015 TÄRNSJÖ SKOLA Plan för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2014-2015 Fastställd 17 sept 2014 Rektor har fastställt 2014-09-17 Inledning

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grundskola Tunabergsskolan Ansvarig för planen Rektor: Lena Engebrand Nikou Planens giltighetstid: Augusti 2014 januari 2016

Läs mer

Sandeplanskolan. Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Sandeplanskolan. Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Rev 2014-06-23 1 (10) Sandeplanskolan Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-06-23 2 (10) Innehållsförteckning 1. Lagstöd och definition 3 2. Övergripande

Läs mer

Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium

Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium Vasagatan 95 722 23 VÄSTERÅS Tel. 021-185385 // 021-185330 Innehåll Innehåll... 2 Handlingsplan för Västerås Idrottsgymnasium 2011/2012...

Läs mer

Kviingeskolan. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling. Mot diskriminering Främjande av likabehandling. För verksamheterna

Kviingeskolan. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling. Mot diskriminering Främjande av likabehandling. För verksamheterna Kviingeskolan Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Mot diskriminering Främjande av likabehandling För verksamheterna Grundskola F-6 Fritidshem Upprättad 2011-09-13 Reviderad 2014-10-14 1

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 15/16 Per Gamalielsson Rektor Stefan Marklund Biträdande rektor 2015-08-18 Bakgrund Det finns två lagar som ska skydda elever från kränkningar, diskriminering

Läs mer

2013-10-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2013-10-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-10-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Morö backe grundskola förskoleklass och fritidshem 2013/2014 Likabehandlingsplan för Morö backe skola förskoleklass och fritidshem Våra ledord

Läs mer

2014-08-08 1 (10) Bergvretenskolans. Trygghetsplan

2014-08-08 1 (10) Bergvretenskolans. Trygghetsplan 2014-08-08 1 (10) Bergvretenskolans Trygghetsplan 2 (10) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Planen omfattar förskoleklass, grundskola, fritidshem och särskolan (i tillämpliga delar)

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Detta dokument baseras på riktlinjerna i två lagar, dels i 14 a kap. skollagen angående kränkande behandling, dels i den nya diskrimineringslagen (2008.567)

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola Likabehandlingsplan Lilla Högsätra skola 2012-2013 Värdegrunden i Högsätra skolområde Våra förskolor och skolor är och ska vara bra förskolor/skolor där barn, elever och vuxna har en stark mental närvaro

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015 1 Vår vision På Bergsjö skola ska alla må bra och känna sig trygga. Alla ska accepteras för den man är och kunna vara sig själv. Alla på skolan känner

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2012-2013 Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Natur och Miljöskolan i Åmål INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅR VISION 3 BAKGRUND 3 SYFTE 3 SKOLANS

Läs mer

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 1 FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 S STRUKTUR K APITEL 5 FRÄMJANDE ARBETE K APITEL 6 FÖREBYGGANDE ARBETE K APITEL 7 UPPTÄCKA

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan. grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan. grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem läsåret 2014/15 Keith Haring Upprättad augusti 2014 Lisbeth

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Svejserdalens Förskola 2014-2015

Plan mot kränkande behandling Svejserdalens Förskola 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Svejserdalens Förskola 2014-2015 Förskolans logotyp: Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Svejserdalens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar

Läs mer