Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bruksskolan förskoleklass till skolår 6 skolår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bruksskolan förskoleklass till skolår 6 skolår 7-9 2014-15"

Transkript

1 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bruksskolan förskoleklass till skolår 6 skolår Blunda inte för kränkande behandling! Fastställs Reviderad Gäller till

2 Innehållsförteckning 1 Vision Syfte Ansvar Diskrimineringslagen Skollagen Definitioner Kartläggning och nulägesanalys Bruksskolans trygghetsteam och elevhälsan Bruksskolans hälsofrämjande arbete läsåret 14/ Arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsårets arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling skolår F Läsårets arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling skolår Läsårets förebyggande arbete mellan hem och skola Rutiner för akuta situationer Arbetsgång vid utredning gällande kränkande behandling, trakasserier och diskriminering Arbetsgång när personal eller annan vuxen kränker, hotar eller misshandlar elev Utvärdering och uppföljning av likabehandlingsplan och värdegrundsarbete Dessa tecken kan innebära mobbing, men kan också ha andra orsaker Revisionshistorik

3 1 Vision Att skapa en skolmiljö fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Det innebär att: Att alla ska kunna gå till förskoleklass, fritidshem, skola och känna glädje och trygghet och bemötas med respekt. Att alla är lika mycket värda oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Att alla har kunskap om vad kränkande behandling innebär och att alla reagerar snabbt på tecken och tendenser till sådan. Att alla ska: Våga se! Våga säga ifrån! Våga bry sig om! Att alla pratar med varandra inte om varandra. 2 Syfte Planen syftar till att främja allas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. 3 Ansvar Pedagoger ansvarar för: Att elever i början av varje läsår tar del av och förstår innebörden av planen. Att följa planen i det dagliga arbetet med eleverna och aktivt arbeta mot diskriminering och kränkande behandling enligt gällande styrdokument. Uppmärksamma, slå larm vid diskriminering/kränkande behandling av elever genom tillsägelser eller information till närmast berörd (enligt rapporteringsordning) pedagog eller rektor. 3

4 Övrig personal ansvarar för: Att agera vid diskriminering/kränkande behandling av elever genom tillsägelser eller information till närmast berörd (enligt rapporteringsordning) pedagog eller rektor. Elever/studerande ansvarar för Att bidra till en god arbetsmiljö och goda relationer med både personal och elever. Att aktivt ta del av planen mot diskriminering och kränkande behandling och agera utifrån den. Att alltid informera en vuxen på skolan om någon elev blir utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Vårdnadshavare ansvarar för: Att aktivt ta del av likabehandlingsplanen gällande diskriminering och kränkande behandling i början av varje läsårsstart. Att ta kontakt med skolan om barnet berättar eller antyder att det själv eller någon annan elev utsätts för trakasserier/diskriminering, likaså om det är barnet/eleven själv som diskriminerar. 4 Diskrimineringslagen Skollagen Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet och arbetet mot kränkande behandling i två regelverk Diskrimineringslagen (2008:567) Skollagen (2010:800) Övriga styrdokument är Läroplanerna för förskoleklass, fritidshem, skola (Lgr:11) Arbetsmiljölagen (AML 1977:1160). Socialtjänstlagen (SoL 2001:453). FN:s Barnkonvention Europakonventionen Salamancadeklarationen (1994) för elever med behov av särskilt stöd. 5 Definitioner Arbetet mot kränkande behandling omfattar elever, personal och vårdnadshavare på skolan. Kränkningar kan förekomma mellan vuxen/barn, barn/barn, barn/vuxen och vuxen/vuxen. Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever. Ingen får missgynnas genom att verksamheten behandlar, har behandlat eller skulle ha behandlat någon sämre än någon annan i en jämförbar situation. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till exempelvis kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller ålder. Indirekt diskriminering kan vara att behandla alla lika, vilket i praktiken missgynnar någon med exempelvis en viss religion. 4

5 Trakasserier är en behandling som kränker en elevs värdighet och som har koppling till någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Det är trakasserier även när en elev kränks på grund av en förälders sexuella läggning, funktionshinder etc. Annan kränkande behandling är en kränkning av en elevs värdighet som saknar koppling till en diskrimineringsgrund. Det kan vara mobbning, men även enstaka händelser som inte är mobbning. Kränkningar kan vara: fysiska (slag, knuffar) verbala (hot, svordomar, öknamn, nedsättande ryktesspridning) psykosociala (utfrysningar, blickar, andra går när man kommer, förlöjliganden) texter och bilder (även lappar, fotografier, sms, mms, sociala medier.) Mobbning Det är mobbning när någon vid upprepade tillfällen under en viss tid blir utsatt för negativa handlingar (t.ex. knuffar, psykningar, elaka kommentarer, textburna meddelanden, oönskad fotografering, utfrysning, sexuella trakasserier, främlingsfientlighet, rasism, diskriminering eller fysiskt våld) från en eller flera andra. Det är mobbning om parterna i en konflikt inte är jämnstarka utan den ena parten är i underläge. 6 Kartläggning och nulägesanalys Bruksskolan har ett systematiskt arbete för att förebygga all diskriminering, direkt eller indirekt, mobbning, trakasserier samt annan kränkande behandling. För att veta vad skolan främst behöver göra för att förebygga och motverka all kränkande behandling genomförs årligen en kartläggning av nuläget m h a en trivselenkät inom Qualis-verktyget. Utifrån resultatet sätter skolan (elever, vårdnadshavare, personal) upp de mål som vi tillsammans kommer att arbeta med under kommande läsår. Årets Qualisenkäter visade att trygghet och trivsel vid skolan är god. Enkäterna belyser inte specifikt de ovan nämnda diskrimineringsgrunderna. Skolan har tidigare haft ett system med kamratstödjare. Deras arbete ingår från de senaste åren i arbetsmiljöarbetet med elevskyddsombuden. Elevskyddsombuden år 7-9 deltog i arbetsmiljöverkets inspektion av Höganäs skolor i april De fick bl.a. svara på frågor om hur de upplevde elevernas psykosociala arbetsmiljö. De upplevde skolan som trygg och elevskyddsombudens uppfattning var att mobbning och trakasserier knappast förekommer på skolan. Dock har några fall av kränkande behandling förekommit under läsåret. Vid uppkomna fall av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling finns upparbetade rutiner som följer kommunala riktlinjer. Ärenden som uppkommer anmäls av rektor till utbildningsförvaltningen och behandlas i skolans trygghetsteam och i elevhälsan. I trygghetsteamet arbetar två personal från varje arbetslag aktivt vid uppkomna mobbingärenden. Rutinerna förbättras kontinuerligt utifrån nya erfarenheter och ny kunskap. Likabehandlingsplanen i sin helhet utvärderas årligen med start efter läsåret. En ny plan fastställs efter att elever och föräldrar godkänt den i början av nytt läsår, i september. 5

6 7 Bruksskolans trygghetsteam och elevhälsan Trygghetsteam Trygghetsteamet träffas varje månad, oftare vid behov Pär Olof Olsson rektor 7-9 Sofia Walka rektor 1-6 Sofi Erös kurator Eva Nilsson förskollärare, förskoleklass Anna Thoresson pedagog 1-3 Agnetha Gülich pedagog 1-3 Helena Olsson Kyriakidis pedagog 4-6 Anna-Karin Erling specialpedagog 1-4 Pia Meijer specialpedagog 5-9 Anders Ingelberg pedagog 7-9 Henrik Bengtsson pedagog 7-9 Malin Krite-Shaarup pedagog 6-9 Ansvariga: spec.ped. Pia Meijer och rektorer Elevhälsoteam Bruksskolans elevhälsoteam träffas varje vecka. Där ingår förutom rektorer även skolpsykolog, kurator, skolsköterska, specialpedagoger. Elevhälsoteamet diskuterar och vidtar åtgärder utifrån elevernas totala hälsoperspektiv. Pär Olof Olsson rektor 7-9 samt områdesansvarig Sofia Walka rektor F-6 Maria Nilsson förskolechef Mats Möller skolpsykolog Katarina Stedt skolsköterska Sofi Erös kurator Pia Mähler Ahlin specialpedagog Förskola/Förskoleklass Anna-Karin Erling specialpedagog 1-4 Pia Meijer specialpedagog 5-9 Ansvarig: rektor Pär Olof Olsson samt rektor Sofia Walka 8 Bruksskolans hälsofrämjande arbete läsåret 14/ Arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Bruksskolans främjande och förebyggande arbete syftar till att skapa en trygg skolmiljö och förstärka respekten för allas lika värde. Arbetet omfattar diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Kränkande behandling är uppträdande som kränker en elevs värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. 6

7 1. Likabehandlingsplanen presenteras: för elever vid läsårsstart. Ansvar: mentor på föräldramöten vid läsårsstart. Ansvar: trygghetsteam på Bruksskolans hemsida. Ansvar: IT-ansvarig vid introduktion av nya elever och föräldrar. Ansvar: mentor på Föräldrarådets första möte på läsåret Ansvar: rektor vid introduktion av ny personal. Ansvar: rektor i personalgruppen vid uppstart av nytt läsår. Ansvar: skolledning 2. Likabehandlingsarbetet utgår ifrån Bruksenhetens ledstjärna samt från skolans, arbetslagens och klassernas trivselregler. Ansvar: all personal 3. Bruksskolan fortsätter sitt kvalitetsarbete där ett centralt område under året är Trygghet och trivsel. Vårens Qualisenkäter och andra trivselenkäter ligger till grund för de insatser och åtgärder som görs under läsåret. Ansvar: skolledning, kvalitetsgruppen, arbetslag 4. Årlig elevenkät kartlägger och analyserar den psykosociala miljön på skolan Utfallet diskuteras i Trygghetsteamet och stäms av med Elevskyddsombuden och arbetslagen. Trygghetsenkäterna samordnas med Qualisenkäten ovan. Ansvar: trygghetsteamet, skolledning 5. Tydliga och väl förankrade regler/konsekvenser om vad som gäller på skolan. Reglerna revideras varje läsår i samråd med elever, elevråd och föräldraråd. Information med aktuella regler skickas hem till föräldrarna för påskrift. Ansvar: arbetslag, mentorer/ klasslärare Skolår F-6 Läsårets hälsofrämjande arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Skolans hälsofrämjande arbete syftar till att motverka alla diskrimineringsgrunder. Det riktas mot alla och bedrivs kontinuerligt och utan förekommen anledning. Tydlig vuxennärvaro på raster, i korridorer, i matsalen och vid skolbussen, enligt fastställda scheman. Rastvaktsscheman uppsatta synligt i varje hus. Ansvar: Arbetslagen men all personal har uppmärksamhet Planerade rastlekar erbjuds vid olika tillfällen under terminen. Ansvar: rastvaktande personal, arbetslagen Undervisning och diskussion kring användandet av digitala medier. Ansvar: klasslärare. Extern föreläsning, LAJKS för elever 4-6 samt för vårdnadshavare och personal om nätetik och hur man umgås på nätet Ansvar: skolledning, arbetslag 4-6 Öppet hus på skolan skapar samhörighet, en röd tråd genom skolan Ansvar: skolledning, all personal Värdegrundsarbete ute i klasserna m h a pedagoger, kurator och specialpedagog 7

8 Skolan deltar i Comenius, ett projekt som består av möten mellan mellanstadielever och lärare från olika europeiska länder. Comenius pågår fram till Ansvar: Gustaf Rodhe Skolans elevkafé är mötesplats mellan elever och personal och tillgängligt för elever från år 6. Frukost serveras från år 4. Ansvar: skolvärdinna och skolvärd. Temadagar stärker gemenskapen mellan klasserna. Ansvar: respektive arbetslag De vuxna ansvarar för hur alla gruppsammansättningar ser ut. Kommunen har byggt ut så att varje skola har sin egen kurator, alla dagar i veckan. Observationer och Kartläggning ute i klasserna bl.a. m h a sociogram, ett instrument som visar upp sociala mönster. Ansvar: kurator m h a pedagogerna i klassen Klassråd från förskoleklass, har möte varje månad. Klassrådet tar upp frågor som sedan lyfts upp i elevrådet. Ansvar: klasslärare/mentorer Elevråd: två råd med representanter från förskoleklass och uppåt. Fokus på nära kontakt och samarbete med klassråden. Ansvar: arbetslagen Kamratstödjare: två från varje klass från skolår 3an. Har varit vilande några år men diskussioner förs om att eventuellt starta upp detta igen. Ansvar: trygghetsteamet Fadderverksamhet: mellan årskurserna 6-3,5-2,4-1,3-F. Ska fördjupas ytterligare. Ansvar: samarbetande klasslärare/mentorer Kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/ uttryck, etnisk tillhörighet Värdegrundsarbete 1-3 inom klassen med värderingsövningar och kompissamtal. Ansvar: klasslärare i samarbete med specialpedagog och kurator. Värdegrundsarbete 4-6 i samarbete med dramapedagoger från Eric Ruuth kulturskola. Ansvar: Ansvariga pedagoger på Bruksskolan och Kulturskolan Samarbete med det lokala brottsförebyggande rådet (Bruksgruppen) minst två gånger per termin. Här medverkar bland annat kyrka, socialtjänst, fritidsgård, stadsbibliotek och representanter från föreningslivet. Ansvar: rektor Pär Olof Olsson Funktionshinder Elever med funktionshinder (fysiska, psykiska eller intellektuella) har rätt till stöd. Specialpedagogerna har ett särskilt ansvar och bevakar så att det alltid beaktas i planeringen, genomförandet och utvärderingen av alla aktiviteter. Ansvar: specialpedagogerna i samarbete med all personal Religion eller annan trosuppfattning, ålder, etnisk tillhörighet I ordinarie samhällsorienterande undervisning. Ansvar: undervisande pedagog Relationsfrämjande insatser på temadagar med åldersblandade grupper som leder till ökad trygghet och trivsel. Ansvar: arbetslaget 8

9 8.1.3 skolår 7-9 Läsårets hälsofrämjande arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Skolans hälsofrämjande arbete syftar till att motverka alla diskrimineringsgrunder. Det riktas mot alla och bedrivs kontinuerligt och utan förekommen anledning. Tydlig vuxennärvaro på raster, på skolgård, i korridorer, i kafeterian och andra lokaler, i matsalen och vid skolbussen enligt fastställda scheman som är synligt uppsatta i husen. Ansvar: respektive arbetslag Skolans elevcafeteria är en mötesplats mellan elever och personal. Där ges möjlighet till delaktighet och medansvar för eleverna. Ansvar: skolvärdinna, skolvärd De vuxna ansvarar för alla gruppsammansättningar. Ansvar: all personal Utökad kuratorstjänst med en kurator knuten till varje skola. Det ger nära tillgång skolkuratorn. Mentorssystem som skapar trygghet och närhet elev/vuxen Ansvar: mentorer Riktad mentors- och IPT-tid för att vidareutveckla goda relationer inom gruppen. Ansvar: mentorer Undervisning och diskussion kring användandet av digitala medier. Ansvar: undervisande lärare, mentor Extern Föreläsning, LAJKS för eleverna, samt för vårdnadshavare och personal om nätetik och hur man bör umgås på nätet Ansvar: skolledning, arbetslagen Temadagar iblandade åldrar. Ansvar: respektive arbetslag Öppet hus varje år för att öka samhörigheten på skolan Ansvar: skolledning och all personal Klassråd i alla årskurser t.o.m. årskurs nio. Klassråden har möte varje månad innan elevrådet, man tar upp frågor som ska behandlas i elevrådet. Ansvar: Mentor Elevråd: två representanter per klass, ordföranden i 9an, sekreterare i 8an Ansvar: lärare 7-9, tillsammans med skolvärdinna Elevskyddsombud 7-9, 4 st per årskurs träffas tillsammans med skyddsombud och skolsköterska. Tar upp om arbetsmiljön både fysiskt och socialt. Ansvar: Skyddsombud, skolsköterska Kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet Förebyggande arbete för att främja psykisk hälsa hos elever, åk 7-9. Ansvar: elevhälsan Arbete med relationer i den ordinarie sex- och samlevnadsundervisningen. Ansvar: undervisande lärare Samarbete med det lokala brottsförebyggande rådet (Bruksgruppen) 2 ggr/ termin. Här medverkar bl.a. kyrkan, socialtjänsten, fritidsgården, stadsbiblioteket samt representanter från föreningslivet. Ansvar: rektor Pär Olof Olsson Värdegrundsarbete med dramapedagoger från Kulturskolan Eric Ruuth. Ansvar: mentorer tillsammans med pedagoger från Kulturskolan 9

10 Funktionshinder Elever med funktionshinder (fysiska, psykiska eller intellektuella) har rätt till stöd. Specialpedagogerna har särskilt ansvar för att detta alltid beaktas i planeringen och genomförandet av alla aktiviteter och vid utvärderingar. Ansvar: specialpedagogerna i samarbete med all personal Religion eller annan trosuppfattning, ålder, etnisk tillhörighet I det dagliga arbetet och i den samhällsorienterande undervisningen Ansvar: undervisande pedagoger, all personal Relationsfrämjande insatser på temadagar med åldersblandade grupper som leder till ökad trygghet och trivsel. Ansvar: arbetslag elevhälsopersonal 8.2 Läsårets hälsofrämjande och förebyggande arbete mellan hem och skola Kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare om elevens skolsituation via samtal, lärplattform, (nu Fronter, innan Devtalk), kontaktbok eller veckobrev - en länk mellan skolan och hemmet. Ansvar: mentor Vårdnadshavare informeras om skolans likabehandlingsplan vid terminsstart varje läsår. Ansvar: trygghetsteamet Tillsammans med Föräldrarådet, som består av föräldrar till elever i alla årskurser, diskuteras riktlinjer, åtgärder och lösningar för eleverna. Föräldrarådet träffas 4ggr per läsår. Ansvar: rektor 9 Rutiner för akuta situationer 1. Vid misstanke om kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering ska all personal ha kännedom om de rutiner som styr vårt agerande. Rutinerna utgår från de kommunalt utarbetade riktlinjerna och är sedan nedbrutna i Bruksskolans egna rutiner. Alla vuxna har ett ansvar att uppmärksamma och agera vid signaler som kan utvecklas till ett utanförskap. Exempel på signaler, se punkt 11. Anmälan görs snarast till ansvarig rektor. Alla steg i utredningen och behandlingsarbetet ska dokumenteras. Ansvar: all personal 2. För att kontrollera att de akuta åtgärderna har haft effekt följs insatserna upp kontinuerligt. Ansvar: av rektor utsedda ansvariga 3. Händelser och åtgärder dokumenteras på särskild framtagen blankett Anmälan- Händelserapportering som lämnas till rektor för sammanställning som redovisas vid det systematiska arbetsmiljöarbetet, lämnas även in till utbildningskontoret. Statistik finns över trakasserier uppdelat på de olika diskrimineringsgrunderna och över kränkande behandling Ansvar: berörd personal, skolledning 10

11 9.1 Arbetsgång vid utredning gällande kränkande behandling, trakasserier och diskriminering Ansvar: Anmälan från personal eller elev till rektor som beslutar om utredning. Trygghetsteamet inleder en utredning när rektor beslutat att det ska ske. Rektor ansvarar för att personal från trygghetsteamet och tid avsätts. Man beslutar om metod för det fortsatta arbetet. Vår arbetsmodell igångsätts med utgångspunkt i en version av Farsta-metoden, där föräldrar informeras tidigt, lösningsfokuserade supportgrupper eller ART/ Repulse. Teamet samtalar med den utsatte och tar reda på: Vad har hänt? Vilka är inblandade? Hur ofta? Elevens vårdnadshavare informeras. De som kränkt kallas en i taget till samtal. Eleverna ska upplysas om att skolan ser allvarligt på det inträffade och att kränkningen genast måste upphöra. Elevernas vårdnadshavare informeras. Uppföljning genom samtal efter någon dag. Den kränkta eleven erbjuds vid behov stöd. Ansvar: minst två personal från TT, berörd personal och mentor. Klassföreståndaren/mentorn ringer berörda vårdnadshavare. Denna kontakt tas snarast, i normalfallet samma dag. Valet av tidpunkt är emellertid en avvägning, där den utsatte elevens intressen alltid måste ha högsta prioritet. Trygghetsteamet genomför uppföljande samtal med samtliga inblandade elever tills situationen utifrån den kränkta elevens upplevelse bedöms utredd. Arbetet får aldrig avslutas förrän den utsatte anser att kränkningarna har upphört och att de vuxna är övertygade att så är fallet. Har kränkningarna inte upphört kallar rektor till samrådsmöte. Vid kränkning av vuxna mot elever eller omvänt ansvarar rektor för utredning och åtgärder. Om situationen kräver kan tillfällig förflyttning av elev (den kränkande) övervägas och beslutas av rektor. Rektor överväger och beslutar under utredningens gång om anmälan till sociala myndigheter och/eller polisanmälan ska göras. 9.2 Arbetsgång när personal eller annan vuxen kränker elev Våld eller hot om våld mellan lärare och elev får aldrig förekomma på Bruksskolan. Skulle det ändå inträffa så är detta under alla omständigheter en sak för rektor att följa upp och åtgärda Elevens vårdnadshavare måste omedelbart underrättas och allvarligare incidenter ska anmälas till polis och/eller sociala myndigheter Lärare ska omedelbart tas bort från elevkontakter under det att utredning av det inträffade sker. I allvarligare fall, där det inträffade kan rubriceras som misshandel och därmed jämställd handling, ska lärare eller den anställde omedelbart påtvingas tjänstledighet under det att utredning sker. Om en elev känner sig hotad av eller kränkt av någon lärare eller annan personal ska rektor omedelbart kopplas in för att kunna vidta lämpliga åtgärder Då våld eller annan incident pågår, ska man om möjligt påkalla uppmärksamhet så att vittne finns till situationen 11

12 9.3 Arbetsgång när elev kränker personal eller annan vuxen Se separat handlingsplan 9.4 Arbetsgång när förälder eller annan vuxen kränker personal. Se separat handlingsplan 10 Utvärdering, uppföljning av likabehandlingsplan och värdegrundsarbete Skolledning Genomgång av årets kvalitetsarbete med resultaten från Qualis och övriga enkäter. I utvärderingen dokumenteras frekvens av tillbud och tillsammans med kartläggning och nulägesanalys. Detta utgör grunden för resursfördelning och nya insatser/åtgärder. Utbildningskontoret delges statistisk genom kvalitetsrapporten. Arbetslag Genomgång av kvalitetsresultat och olika trivselenkäter. Beslut om nya mål och insatser under kommande läsår. Trygghetsteamet Revidering av Likabehandlingsplanen vid varje läsårsslut. Ny Likabehandlingsplan gäller från september varje år efter att planen godkänts av elever, vårdnadshavare och personal. Ansvarar för att trivselenkäten besvaras varje år. Genomgång och uppföljning utifrån enkätsvaren. Diskuterar sammanställningen av inkomna ärenden fördelade på de sju diskrimineringsgrunderna, trakasserier och kränkande behandling. Kommer fram till vilka behoven är och vilka fördjupade insatser som krävs. Ansvariga för elevrådet/elevskyddsombuden Utvärdering med kamratstödjare eller elevskyddsombud i slutet av varje läsår. Regelbundna rapporter från elevskyddsombuden och elevrådet ang. ensamma elever Vårdnadshavare Tar del av och ges möjlighet att ha synpunkter på likabehandlingsplanen vid höstterminens första föräldramöte. Information om utvärdering av läsårets plan sker på läsårets första föräldraråd. Elever Klasslärare/mentor utvärderar och diskuterar enkätresultat tillsammans med eleverna All personal Vid studiedagarna i juni/augusti sker utvärdering i arbetslagen. Utvärdering med övrig personal sker vid läsårets första APT. 12

13 11 Dessa tecken kan innebära mobbing, men kan också ha andra orsaker Hemma: Nedstämdhet Inget är roligt Blir aldrig bortbjuden (inga kamrater) Ont i magen, speciellt på morgnarna Ovilja att gå till skolan Sönderrivna eller nedsmutsade kläder Blyertsstreck eller sönderrivet i skolböckerna Huvudvärk Skolan: Nedstämdhet Vill inte gå ut på rast Tystlåten, håller sig undan Leker inte med de andra Håller sig i närheten av en vuxen Tappar Skolresultaten de försämras Okoncentrerad, uppskruvad Ofta ont i magen Uppträder som clown Sönderrivna kläder, ritat i skolböcker 2 Revisionshistorik Rev. Nr. Anledning till ändring Beskrivning av ändring 1. Ny Skollag och Reviderad läroplan Diskussioner i olika forum, angående målformulering och struktur på planen. Genomgång av referenser Ny struktur har bearbetats fram med hjälp av arbetsgrupp av personal. 2. Omstruktur i arbetet med planerna. Lokala mål för grundskolan är arbete inom området arbetsro. 3. Arbetssätt och rutiner har reviderats Finns som särskilda dokument på Bruksskolan 13

14 14

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Förskoleklass Grundskola 1-5 Fritidshem Fritidsklubb 1 Innehåll: 1. Inledning. 2. Vision 2013/2014. 3. Mål

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Reviderad 2014-09-30 Vår vision på Örjansskolan årskurs 6-9 Vårt arbete mot diskriminering, mobbing och kränkande behandling utgår från 14: e kap

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Bruksskolan F-3s plan mot kränkande behandling och diskriminering

Bruksskolan F-3s plan mot kränkande behandling och diskriminering 1 (22) Bruksskolan F-3s plan mot kränkande behandling och diskriminering Upprättad: 2015-09-28 Reviderad: 2016-09-09 Fastställd: 2016-09- Gäller till: 2017-09-20 2 (22) Den säger att alla får vara med

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Vision och värdegrund: Våga språnget vinn världen Om jag blir sedd och hörd blir jag trygg Om jag är trygg, vågar och kan jag se

Läs mer

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.)

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) s fritidshem Läsåret 2015/16 Vision På är atmosfären sådan att alla barn och vuxna känner trygghet, trivsel och respekt för varandra.

Läs mer

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun Likabehandlingplan Finningeskolan 2014-15 2014-09-18 Strängnäs kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Del 1... 4 1.1 Värdegrund, vision och mål... 4 1.2 Förankring och ansvar... 4 1.3 Utvärdering av föregående

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015 Bullerbyns förskola Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande... 2 Vision... 2 Lagutrymmen /Definitioner av begrepp... 2 Utvärdera

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärrs förskolas Vision: Ett lustfullt lärande i trygg miljö Kärrs förskolas Mål: En förskola fri från kränkningar där alla

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Brogårdsgymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 Läsåret 2013/2014 Planen gäller från 2013-08-19 till 2014-09-20 Inledning En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Lagen Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever 1 i skolan anger att varje verksamhet ska upprätta en likabehandlingsplan. Detta

Läs mer

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. December 2013, utvärderad september 2014 Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Albäcksskolan Klass 7-9 Vi på Albäcksskolan främjar likabehandling genom att främja och förebygga diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling. Ditt bästa

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Skolans vision På Eksjö Gymnasium respekterar alla varandra och ges möjlighet att utvecklas som människa utifrån egna förutsättningar. Mål 1. Vi arbetar

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA Verksamhetsåret 2015/2016 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan Medåkers skola

Likabehandlingsplan Medåkers skola Förskoleklass och Medåkers fritidshem en plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 V s vision Vårt viktigaste mål är att alla på vår skola ska trivas och komma hit med glädje. Detta förutsätter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Dorotea kommun Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Strandenskolan Åk F-9 Fastställd av KUN 2016-09-22 47 Inledning 2 Alla elever och all personal har rätt att vistas i vår

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem Innehåll Inledning... 3 Definitioner... 3 Vår vision... 4 Långsiktiga mål för det främjande

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Rektor Eva Andersson Rektor Eva Andersson 2015-01-28 1 (5) Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Gothem förskola 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret Utbildningsförvaltningen Sida 1 (5) 2015-06-02 I och med att vi arbetar i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret 2015-2016 Verksamheter som omfattas av planen

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem

Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem 2013-2014 Det övergripande målet är att alla ska trivas och känna glädje över att gå till skolan. För att nå målet arbetar vi för att ha

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN VÄSTERÅS STAD Tibbleskolan, Skultuna Rektor, Annica Avelin 2015-09-11 Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN Mål Tibbleskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Likasplan/plan mot kränkande 1. VISION Vår ambition är att alla våra elever ska trivas och känna samhörighet med skolans personal och varandra. Det är en av de viktigaste förutsättningarna för att en god

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Ankan 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot all form

Läs mer

Brännans förskoleområde

Brännans förskoleområde Del 1 Brännans förskoleområde Orkesterns förskola avd Näktergalen Förskolans namn Läsåret 2015-2016 2015-08-10 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Upprättad: 100101 Reviderad: 130227 LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem Barn och utbildning Smedstorp Läsåret 2013/2014 1. LAGSTIFTNING OCH DEFINITION AV BEGREPP Lagstiftning Sedan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Likabehandlingsplan Hulans enhet

Likabehandlingsplan Hulans enhet 1 (9) 2014-2015 Hulans enhet Likabehandlingsplan Hulans enhet Hulanskolan Uppdaterad 2014-09-01 2 Inledning I skollagen och läroplanerna slås fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratins

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Fritidshemmet och 5-årsverksamheten i Bredöl Dokumenttyp Fastställd Plan Av Utbildningsnämnden 2016-12-05, 60 Detta dokument

Läs mer

Förskolan Frö & Freja

Förskolan Frö & Freja Förskolan Frö & Freja Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Januari Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006 kom Barn-

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem

LIKABEHANDLINGSPLAN Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem Bakgrund LIKABEHANDLINGSPLAN 2016-2017 Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem Planen grundar sig på diskrimineringslagen 2 kap. 5, 6, 7 och Skollagen 6 kap. Både diskrimineringslagen och 6 kapitlet

Läs mer

Likabehandlingsplan. Kulltorpsskolan 2016/2017. Plan mot mobbning, diskriminering och övrig kränkande behandling. Inledning

Likabehandlingsplan. Kulltorpsskolan 2016/2017. Plan mot mobbning, diskriminering och övrig kränkande behandling. Inledning Likabehandlingsplan Plan mot mobbning, diskriminering och övrig kränkande behandling Kulltorpsskolan 2016/2017 Inledning Arbetet med att motverka kränkningar är en del av skolans demokratiuppdrag, FN:s

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Karlshamns kommun Hällaryd-/Sternöenheten Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Hällaryds skola och fritidshem Läsåret 2017-18 Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Patrik Backman, 0554-194 19 patrik.backman@kil.se 2016-11-07 Plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖR VIKSTASKOLAN (FRITIDSHEM, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA)

Läs mer

Kvarndammskolans likabehandlingsplan

Kvarndammskolans likabehandlingsplan Kvarndammskolans likabehandlingsplan Verksamheter som omfattas av planen: Förskoleklass, fritidshem och grundskola 1-6. Planen gäller från 2014-08-18 2015-06-12 Ansvarig för planen är rektor. Inledning

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016 Bullerbyns förskola Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande... 2 Vision... 2 Lagutrymmen /Definitioner av begrepp... 2 Utvärdera

Läs mer

Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6. Läsåret 2015/16

Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6. Läsåret 2015/16 Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6 Läsåret 2015/16 Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Bakgrund:

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN KYRKSKOLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kyrkskolan

LIKABEHANDLINGSPLAN KYRKSKOLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kyrkskolan SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kyrkskolan KYRKSKOLAN 7-9 - PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Planen gäller för Kyrkskolan 7-9, Grundskola och Grundsärskola Elevversion Senast reviderad:

Läs mer

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.)

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) för Mariedalsskolan läsåret 2015/2016 Vision På Mariedalsskolan är atmosfären sådan att alla barn och vuxna känner trygghet, trivsel

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Vision På förskolan skall inget barn eller vuxen känna sig diskriminerade eller bli utsatt för kränkande

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Syfte Planen ska syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet,

Läs mer

ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN

ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN 1 ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN Syftet med Ullvigymnasiets trygghetsplan är att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling genom att vi inhämtar kunskap om

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

Likabehandlingsplan Tillvägagångssätt vid kränkningar och mobbning

Likabehandlingsplan Tillvägagångssätt vid kränkningar och mobbning Likabehandlingsplan Tillvägagångssätt vid kränkningar och mobbning Tove Risberg Inger Palmér Tyresö Förskola och Skola Innehållsförteckning Varför likabehandlingsplan Vision Kartläggning Nulägesanalys

Läs mer

Västerskolans mål. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017.

Västerskolans mål. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017. Västerskolans mål Vår skola ska präglas av respekt för människans olikheter. Ingen elev eller vuxen ska fysiskt eller psykiskt utsättas

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SUNDBY FÖRSKOLA 2011 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola Bakgrund Från den 1 januari 2009 finns bestämmelser om diskriminering och kränkande

Läs mer

Bakgrund. Mål. Ansvarsfördelning

Bakgrund. Mål. Ansvarsfördelning Bakgrund Likabehandlingsplanens främsta syfte är att klargöra hur vi ska främja och förebygga likabehandling samt motverka trakasserier och annan kränkande behandling oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarnskolan, Hjo läsåret 2015/16 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAMMARNSKOLAN Läsåret 2015/2016 Visionen för Hammarnskolan är att det

Läs mer

BIRKASKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN

BIRKASKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN BIRKASKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Birkaskolan är en fristående skolverksamhet som innefattar förskola och skola upp till år 9. Skolbarnomsorgen är integrerad i skolverksamheten, såväl i det

Läs mer

Brage förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Brage förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Brage förskola rev 2016-08-25 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Planens omfattning Planen är aktuell för förskola och förskoleklass. Planens giltighetstid September 2016-augusti

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor Jönköping Planen gäller från 2015-01-01 till 2015-12-31 Ansvarig för planen: Rektor 1 Innehållsförteckning 1. Begreppsförklaring... 3 2. Vår vision... 4 3. Delaktighet i framtagande av plan..... 4 4. Förankring

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9 Klöxhultsskolan Telefon; expeditionen 0476-553 40 www.almhult.se HT11-HT12 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Klöxhultsskolan åk F 9 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium 1. Varför finns likabehandlingsplanen? Enligt skollagen ska alla skolor ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Denna plan kallas

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Innehållsförteckning Syfte Vision Lagstiftning Kiva Ansvarsfördelning Förebyggande arbete mot kränkningar, diskriminering och trakasserier Att utreda och åtgärda

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Växthuset Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I januari 2009 kom Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

HÖGSTORP SKOLAS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/2016 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

HÖGSTORP SKOLAS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/2016 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem HÖGSTORP SKOLAS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/2016 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling HEMSJÖ FÖRSKOLOR

Plan mot diskriminering och kränkande behandling HEMSJÖ FÖRSKOLOR Elevhälsoteamet Rektor grundskola/fritids/förskola Pia Hanzén, tfn, 0322-617285, 0705-751063 pia.hanzen@alingsas.se Specialpedagog Ulla Pettersson tfn: 0734-154998 ulla.pettersson@alingsas.se Plan mot

Läs mer

Montessoriförskolan Paletten

Montessoriförskolan Paletten Montessoriförskolan Paletten Likabehandlingsplan Med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, mobbning och annan kränkande behandling. Upprättad 16-01-15 1 Innehållsförteckning Mål

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå

Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå Innehållsförteckning: Bakgrund sid 3 Vision sid 3 Definitioner och begrepp

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling gällande för Lorensberga skolan åk 4-9 läsåret

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling gällande för Lorensberga skolan åk 4-9 läsåret Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling gällande för Lorensberga skolan åk 4-9 läsåret 2010-2011 Likabehandlingsarbetet regleras i Diskrimineringslagen (likabehandlingsplanen) Skollagen 14 kapitel

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för läsåret 2016/2017 (inklusive jämställdhetsplan) Page 1 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för läsåret 2016/2017 All personal

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östrabo Yrkes Fordons- och transportprogrammet Läsår 2017 Innehåll Introduktion och bakgrund... 3 Vision... 3 Grundläggande begrepp... 3 Diskriminering...

Läs mer

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande Rocknebyskolan-förskola Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Gemensam för alla verksamhetsformer Burock 710.20-1 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Bitr.rektor,

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö INLEDNING Nya lagen som trädde ikraft 2006-04-01 innebär förbud mot mobbning, kränkande behandling

Läs mer

Hyssnaskolans likabehandlingsplan 10/11

Hyssnaskolans likabehandlingsplan 10/11 Hyssnaskolans likabehandlingsplan 10/11 MÅL: Vårt mål är att förhindra och förebygga all form av diskriminering och kränkande behandling i skolan. Därför skall elever och personal: aktivt motverka kränkningar

Läs mer

Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2016/2017

Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2016/2017 Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2016/2017 Vision Ugglemoskolan vill att alla inom skolan ska känna rättvisa, likvärdighet och trygghet. Arbetslaget ska utveckla en skola där

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2016 2017 1. Bakgrund l januari 2009 skärptes kraven på skolan i både skollagen 14 kap och diskrimineringslagen. Den som ansvarar

Läs mer

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun Likabehandlingplan Finningeskolan 2016-2017 2016-01-08 Strängnäs kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Del 1... 4 1.1 Värdegrund, vision och mål... 4 1.2 Förankring och ansvar... 4 1.3 Utvärdering av föregående

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skolan LÄR

Likabehandlingsplan för Skolan LÄR Likabehandlingsplan för Skolan LÄR Läsåret 2012/2013 Innehåll Innehåll... 2 Mål:... 3 Definition av kränkande behandling:... 3 Definition av mobbning:... 3 Lagar och andra styrdokument om mobbning och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad: 150114 Upprättad: 150615 Gäller till: 160831 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkskolan och Kyrkskolans fritidshem Innehåll Vår vision Vad säger lagen Till dig som elev Till

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer