Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bruksskolan förskoleklass till skolår 6 skolår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bruksskolan förskoleklass till skolår 6 skolår 7-9 2014-15"

Transkript

1 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bruksskolan förskoleklass till skolår 6 skolår Blunda inte för kränkande behandling! Fastställs Reviderad Gäller till

2 Innehållsförteckning 1 Vision Syfte Ansvar Diskrimineringslagen Skollagen Definitioner Kartläggning och nulägesanalys Bruksskolans trygghetsteam och elevhälsan Bruksskolans hälsofrämjande arbete läsåret 14/ Arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsårets arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling skolår F Läsårets arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling skolår Läsårets förebyggande arbete mellan hem och skola Rutiner för akuta situationer Arbetsgång vid utredning gällande kränkande behandling, trakasserier och diskriminering Arbetsgång när personal eller annan vuxen kränker, hotar eller misshandlar elev Utvärdering och uppföljning av likabehandlingsplan och värdegrundsarbete Dessa tecken kan innebära mobbing, men kan också ha andra orsaker Revisionshistorik

3 1 Vision Att skapa en skolmiljö fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Det innebär att: Att alla ska kunna gå till förskoleklass, fritidshem, skola och känna glädje och trygghet och bemötas med respekt. Att alla är lika mycket värda oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Att alla har kunskap om vad kränkande behandling innebär och att alla reagerar snabbt på tecken och tendenser till sådan. Att alla ska: Våga se! Våga säga ifrån! Våga bry sig om! Att alla pratar med varandra inte om varandra. 2 Syfte Planen syftar till att främja allas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. 3 Ansvar Pedagoger ansvarar för: Att elever i början av varje läsår tar del av och förstår innebörden av planen. Att följa planen i det dagliga arbetet med eleverna och aktivt arbeta mot diskriminering och kränkande behandling enligt gällande styrdokument. Uppmärksamma, slå larm vid diskriminering/kränkande behandling av elever genom tillsägelser eller information till närmast berörd (enligt rapporteringsordning) pedagog eller rektor. 3

4 Övrig personal ansvarar för: Att agera vid diskriminering/kränkande behandling av elever genom tillsägelser eller information till närmast berörd (enligt rapporteringsordning) pedagog eller rektor. Elever/studerande ansvarar för Att bidra till en god arbetsmiljö och goda relationer med både personal och elever. Att aktivt ta del av planen mot diskriminering och kränkande behandling och agera utifrån den. Att alltid informera en vuxen på skolan om någon elev blir utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Vårdnadshavare ansvarar för: Att aktivt ta del av likabehandlingsplanen gällande diskriminering och kränkande behandling i början av varje läsårsstart. Att ta kontakt med skolan om barnet berättar eller antyder att det själv eller någon annan elev utsätts för trakasserier/diskriminering, likaså om det är barnet/eleven själv som diskriminerar. 4 Diskrimineringslagen Skollagen Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet och arbetet mot kränkande behandling i två regelverk Diskrimineringslagen (2008:567) Skollagen (2010:800) Övriga styrdokument är Läroplanerna för förskoleklass, fritidshem, skola (Lgr:11) Arbetsmiljölagen (AML 1977:1160). Socialtjänstlagen (SoL 2001:453). FN:s Barnkonvention Europakonventionen Salamancadeklarationen (1994) för elever med behov av särskilt stöd. 5 Definitioner Arbetet mot kränkande behandling omfattar elever, personal och vårdnadshavare på skolan. Kränkningar kan förekomma mellan vuxen/barn, barn/barn, barn/vuxen och vuxen/vuxen. Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever. Ingen får missgynnas genom att verksamheten behandlar, har behandlat eller skulle ha behandlat någon sämre än någon annan i en jämförbar situation. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till exempelvis kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller ålder. Indirekt diskriminering kan vara att behandla alla lika, vilket i praktiken missgynnar någon med exempelvis en viss religion. 4

5 Trakasserier är en behandling som kränker en elevs värdighet och som har koppling till någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Det är trakasserier även när en elev kränks på grund av en förälders sexuella läggning, funktionshinder etc. Annan kränkande behandling är en kränkning av en elevs värdighet som saknar koppling till en diskrimineringsgrund. Det kan vara mobbning, men även enstaka händelser som inte är mobbning. Kränkningar kan vara: fysiska (slag, knuffar) verbala (hot, svordomar, öknamn, nedsättande ryktesspridning) psykosociala (utfrysningar, blickar, andra går när man kommer, förlöjliganden) texter och bilder (även lappar, fotografier, sms, mms, sociala medier.) Mobbning Det är mobbning när någon vid upprepade tillfällen under en viss tid blir utsatt för negativa handlingar (t.ex. knuffar, psykningar, elaka kommentarer, textburna meddelanden, oönskad fotografering, utfrysning, sexuella trakasserier, främlingsfientlighet, rasism, diskriminering eller fysiskt våld) från en eller flera andra. Det är mobbning om parterna i en konflikt inte är jämnstarka utan den ena parten är i underläge. 6 Kartläggning och nulägesanalys Bruksskolan har ett systematiskt arbete för att förebygga all diskriminering, direkt eller indirekt, mobbning, trakasserier samt annan kränkande behandling. För att veta vad skolan främst behöver göra för att förebygga och motverka all kränkande behandling genomförs årligen en kartläggning av nuläget m h a en trivselenkät inom Qualis-verktyget. Utifrån resultatet sätter skolan (elever, vårdnadshavare, personal) upp de mål som vi tillsammans kommer att arbeta med under kommande läsår. Årets Qualisenkäter visade att trygghet och trivsel vid skolan är god. Enkäterna belyser inte specifikt de ovan nämnda diskrimineringsgrunderna. Skolan har tidigare haft ett system med kamratstödjare. Deras arbete ingår från de senaste åren i arbetsmiljöarbetet med elevskyddsombuden. Elevskyddsombuden år 7-9 deltog i arbetsmiljöverkets inspektion av Höganäs skolor i april De fick bl.a. svara på frågor om hur de upplevde elevernas psykosociala arbetsmiljö. De upplevde skolan som trygg och elevskyddsombudens uppfattning var att mobbning och trakasserier knappast förekommer på skolan. Dock har några fall av kränkande behandling förekommit under läsåret. Vid uppkomna fall av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling finns upparbetade rutiner som följer kommunala riktlinjer. Ärenden som uppkommer anmäls av rektor till utbildningsförvaltningen och behandlas i skolans trygghetsteam och i elevhälsan. I trygghetsteamet arbetar två personal från varje arbetslag aktivt vid uppkomna mobbingärenden. Rutinerna förbättras kontinuerligt utifrån nya erfarenheter och ny kunskap. Likabehandlingsplanen i sin helhet utvärderas årligen med start efter läsåret. En ny plan fastställs efter att elever och föräldrar godkänt den i början av nytt läsår, i september. 5

6 7 Bruksskolans trygghetsteam och elevhälsan Trygghetsteam Trygghetsteamet träffas varje månad, oftare vid behov Pär Olof Olsson rektor 7-9 Sofia Walka rektor 1-6 Sofi Erös kurator Eva Nilsson förskollärare, förskoleklass Anna Thoresson pedagog 1-3 Agnetha Gülich pedagog 1-3 Helena Olsson Kyriakidis pedagog 4-6 Anna-Karin Erling specialpedagog 1-4 Pia Meijer specialpedagog 5-9 Anders Ingelberg pedagog 7-9 Henrik Bengtsson pedagog 7-9 Malin Krite-Shaarup pedagog 6-9 Ansvariga: spec.ped. Pia Meijer och rektorer Elevhälsoteam Bruksskolans elevhälsoteam träffas varje vecka. Där ingår förutom rektorer även skolpsykolog, kurator, skolsköterska, specialpedagoger. Elevhälsoteamet diskuterar och vidtar åtgärder utifrån elevernas totala hälsoperspektiv. Pär Olof Olsson rektor 7-9 samt områdesansvarig Sofia Walka rektor F-6 Maria Nilsson förskolechef Mats Möller skolpsykolog Katarina Stedt skolsköterska Sofi Erös kurator Pia Mähler Ahlin specialpedagog Förskola/Förskoleklass Anna-Karin Erling specialpedagog 1-4 Pia Meijer specialpedagog 5-9 Ansvarig: rektor Pär Olof Olsson samt rektor Sofia Walka 8 Bruksskolans hälsofrämjande arbete läsåret 14/ Arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Bruksskolans främjande och förebyggande arbete syftar till att skapa en trygg skolmiljö och förstärka respekten för allas lika värde. Arbetet omfattar diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Kränkande behandling är uppträdande som kränker en elevs värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. 6

7 1. Likabehandlingsplanen presenteras: för elever vid läsårsstart. Ansvar: mentor på föräldramöten vid läsårsstart. Ansvar: trygghetsteam på Bruksskolans hemsida. Ansvar: IT-ansvarig vid introduktion av nya elever och föräldrar. Ansvar: mentor på Föräldrarådets första möte på läsåret Ansvar: rektor vid introduktion av ny personal. Ansvar: rektor i personalgruppen vid uppstart av nytt läsår. Ansvar: skolledning 2. Likabehandlingsarbetet utgår ifrån Bruksenhetens ledstjärna samt från skolans, arbetslagens och klassernas trivselregler. Ansvar: all personal 3. Bruksskolan fortsätter sitt kvalitetsarbete där ett centralt område under året är Trygghet och trivsel. Vårens Qualisenkäter och andra trivselenkäter ligger till grund för de insatser och åtgärder som görs under läsåret. Ansvar: skolledning, kvalitetsgruppen, arbetslag 4. Årlig elevenkät kartlägger och analyserar den psykosociala miljön på skolan Utfallet diskuteras i Trygghetsteamet och stäms av med Elevskyddsombuden och arbetslagen. Trygghetsenkäterna samordnas med Qualisenkäten ovan. Ansvar: trygghetsteamet, skolledning 5. Tydliga och väl förankrade regler/konsekvenser om vad som gäller på skolan. Reglerna revideras varje läsår i samråd med elever, elevråd och föräldraråd. Information med aktuella regler skickas hem till föräldrarna för påskrift. Ansvar: arbetslag, mentorer/ klasslärare Skolår F-6 Läsårets hälsofrämjande arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Skolans hälsofrämjande arbete syftar till att motverka alla diskrimineringsgrunder. Det riktas mot alla och bedrivs kontinuerligt och utan förekommen anledning. Tydlig vuxennärvaro på raster, i korridorer, i matsalen och vid skolbussen, enligt fastställda scheman. Rastvaktsscheman uppsatta synligt i varje hus. Ansvar: Arbetslagen men all personal har uppmärksamhet Planerade rastlekar erbjuds vid olika tillfällen under terminen. Ansvar: rastvaktande personal, arbetslagen Undervisning och diskussion kring användandet av digitala medier. Ansvar: klasslärare. Extern föreläsning, LAJKS för elever 4-6 samt för vårdnadshavare och personal om nätetik och hur man umgås på nätet Ansvar: skolledning, arbetslag 4-6 Öppet hus på skolan skapar samhörighet, en röd tråd genom skolan Ansvar: skolledning, all personal Värdegrundsarbete ute i klasserna m h a pedagoger, kurator och specialpedagog 7

8 Skolan deltar i Comenius, ett projekt som består av möten mellan mellanstadielever och lärare från olika europeiska länder. Comenius pågår fram till Ansvar: Gustaf Rodhe Skolans elevkafé är mötesplats mellan elever och personal och tillgängligt för elever från år 6. Frukost serveras från år 4. Ansvar: skolvärdinna och skolvärd. Temadagar stärker gemenskapen mellan klasserna. Ansvar: respektive arbetslag De vuxna ansvarar för hur alla gruppsammansättningar ser ut. Kommunen har byggt ut så att varje skola har sin egen kurator, alla dagar i veckan. Observationer och Kartläggning ute i klasserna bl.a. m h a sociogram, ett instrument som visar upp sociala mönster. Ansvar: kurator m h a pedagogerna i klassen Klassråd från förskoleklass, har möte varje månad. Klassrådet tar upp frågor som sedan lyfts upp i elevrådet. Ansvar: klasslärare/mentorer Elevråd: två råd med representanter från förskoleklass och uppåt. Fokus på nära kontakt och samarbete med klassråden. Ansvar: arbetslagen Kamratstödjare: två från varje klass från skolår 3an. Har varit vilande några år men diskussioner förs om att eventuellt starta upp detta igen. Ansvar: trygghetsteamet Fadderverksamhet: mellan årskurserna 6-3,5-2,4-1,3-F. Ska fördjupas ytterligare. Ansvar: samarbetande klasslärare/mentorer Kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/ uttryck, etnisk tillhörighet Värdegrundsarbete 1-3 inom klassen med värderingsövningar och kompissamtal. Ansvar: klasslärare i samarbete med specialpedagog och kurator. Värdegrundsarbete 4-6 i samarbete med dramapedagoger från Eric Ruuth kulturskola. Ansvar: Ansvariga pedagoger på Bruksskolan och Kulturskolan Samarbete med det lokala brottsförebyggande rådet (Bruksgruppen) minst två gånger per termin. Här medverkar bland annat kyrka, socialtjänst, fritidsgård, stadsbibliotek och representanter från föreningslivet. Ansvar: rektor Pär Olof Olsson Funktionshinder Elever med funktionshinder (fysiska, psykiska eller intellektuella) har rätt till stöd. Specialpedagogerna har ett särskilt ansvar och bevakar så att det alltid beaktas i planeringen, genomförandet och utvärderingen av alla aktiviteter. Ansvar: specialpedagogerna i samarbete med all personal Religion eller annan trosuppfattning, ålder, etnisk tillhörighet I ordinarie samhällsorienterande undervisning. Ansvar: undervisande pedagog Relationsfrämjande insatser på temadagar med åldersblandade grupper som leder till ökad trygghet och trivsel. Ansvar: arbetslaget 8

9 8.1.3 skolår 7-9 Läsårets hälsofrämjande arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Skolans hälsofrämjande arbete syftar till att motverka alla diskrimineringsgrunder. Det riktas mot alla och bedrivs kontinuerligt och utan förekommen anledning. Tydlig vuxennärvaro på raster, på skolgård, i korridorer, i kafeterian och andra lokaler, i matsalen och vid skolbussen enligt fastställda scheman som är synligt uppsatta i husen. Ansvar: respektive arbetslag Skolans elevcafeteria är en mötesplats mellan elever och personal. Där ges möjlighet till delaktighet och medansvar för eleverna. Ansvar: skolvärdinna, skolvärd De vuxna ansvarar för alla gruppsammansättningar. Ansvar: all personal Utökad kuratorstjänst med en kurator knuten till varje skola. Det ger nära tillgång skolkuratorn. Mentorssystem som skapar trygghet och närhet elev/vuxen Ansvar: mentorer Riktad mentors- och IPT-tid för att vidareutveckla goda relationer inom gruppen. Ansvar: mentorer Undervisning och diskussion kring användandet av digitala medier. Ansvar: undervisande lärare, mentor Extern Föreläsning, LAJKS för eleverna, samt för vårdnadshavare och personal om nätetik och hur man bör umgås på nätet Ansvar: skolledning, arbetslagen Temadagar iblandade åldrar. Ansvar: respektive arbetslag Öppet hus varje år för att öka samhörigheten på skolan Ansvar: skolledning och all personal Klassråd i alla årskurser t.o.m. årskurs nio. Klassråden har möte varje månad innan elevrådet, man tar upp frågor som ska behandlas i elevrådet. Ansvar: Mentor Elevråd: två representanter per klass, ordföranden i 9an, sekreterare i 8an Ansvar: lärare 7-9, tillsammans med skolvärdinna Elevskyddsombud 7-9, 4 st per årskurs träffas tillsammans med skyddsombud och skolsköterska. Tar upp om arbetsmiljön både fysiskt och socialt. Ansvar: Skyddsombud, skolsköterska Kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet Förebyggande arbete för att främja psykisk hälsa hos elever, åk 7-9. Ansvar: elevhälsan Arbete med relationer i den ordinarie sex- och samlevnadsundervisningen. Ansvar: undervisande lärare Samarbete med det lokala brottsförebyggande rådet (Bruksgruppen) 2 ggr/ termin. Här medverkar bl.a. kyrkan, socialtjänsten, fritidsgården, stadsbiblioteket samt representanter från föreningslivet. Ansvar: rektor Pär Olof Olsson Värdegrundsarbete med dramapedagoger från Kulturskolan Eric Ruuth. Ansvar: mentorer tillsammans med pedagoger från Kulturskolan 9

10 Funktionshinder Elever med funktionshinder (fysiska, psykiska eller intellektuella) har rätt till stöd. Specialpedagogerna har särskilt ansvar för att detta alltid beaktas i planeringen och genomförandet av alla aktiviteter och vid utvärderingar. Ansvar: specialpedagogerna i samarbete med all personal Religion eller annan trosuppfattning, ålder, etnisk tillhörighet I det dagliga arbetet och i den samhällsorienterande undervisningen Ansvar: undervisande pedagoger, all personal Relationsfrämjande insatser på temadagar med åldersblandade grupper som leder till ökad trygghet och trivsel. Ansvar: arbetslag elevhälsopersonal 8.2 Läsårets hälsofrämjande och förebyggande arbete mellan hem och skola Kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare om elevens skolsituation via samtal, lärplattform, (nu Fronter, innan Devtalk), kontaktbok eller veckobrev - en länk mellan skolan och hemmet. Ansvar: mentor Vårdnadshavare informeras om skolans likabehandlingsplan vid terminsstart varje läsår. Ansvar: trygghetsteamet Tillsammans med Föräldrarådet, som består av föräldrar till elever i alla årskurser, diskuteras riktlinjer, åtgärder och lösningar för eleverna. Föräldrarådet träffas 4ggr per läsår. Ansvar: rektor 9 Rutiner för akuta situationer 1. Vid misstanke om kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering ska all personal ha kännedom om de rutiner som styr vårt agerande. Rutinerna utgår från de kommunalt utarbetade riktlinjerna och är sedan nedbrutna i Bruksskolans egna rutiner. Alla vuxna har ett ansvar att uppmärksamma och agera vid signaler som kan utvecklas till ett utanförskap. Exempel på signaler, se punkt 11. Anmälan görs snarast till ansvarig rektor. Alla steg i utredningen och behandlingsarbetet ska dokumenteras. Ansvar: all personal 2. För att kontrollera att de akuta åtgärderna har haft effekt följs insatserna upp kontinuerligt. Ansvar: av rektor utsedda ansvariga 3. Händelser och åtgärder dokumenteras på särskild framtagen blankett Anmälan- Händelserapportering som lämnas till rektor för sammanställning som redovisas vid det systematiska arbetsmiljöarbetet, lämnas även in till utbildningskontoret. Statistik finns över trakasserier uppdelat på de olika diskrimineringsgrunderna och över kränkande behandling Ansvar: berörd personal, skolledning 10

11 9.1 Arbetsgång vid utredning gällande kränkande behandling, trakasserier och diskriminering Ansvar: Anmälan från personal eller elev till rektor som beslutar om utredning. Trygghetsteamet inleder en utredning när rektor beslutat att det ska ske. Rektor ansvarar för att personal från trygghetsteamet och tid avsätts. Man beslutar om metod för det fortsatta arbetet. Vår arbetsmodell igångsätts med utgångspunkt i en version av Farsta-metoden, där föräldrar informeras tidigt, lösningsfokuserade supportgrupper eller ART/ Repulse. Teamet samtalar med den utsatte och tar reda på: Vad har hänt? Vilka är inblandade? Hur ofta? Elevens vårdnadshavare informeras. De som kränkt kallas en i taget till samtal. Eleverna ska upplysas om att skolan ser allvarligt på det inträffade och att kränkningen genast måste upphöra. Elevernas vårdnadshavare informeras. Uppföljning genom samtal efter någon dag. Den kränkta eleven erbjuds vid behov stöd. Ansvar: minst två personal från TT, berörd personal och mentor. Klassföreståndaren/mentorn ringer berörda vårdnadshavare. Denna kontakt tas snarast, i normalfallet samma dag. Valet av tidpunkt är emellertid en avvägning, där den utsatte elevens intressen alltid måste ha högsta prioritet. Trygghetsteamet genomför uppföljande samtal med samtliga inblandade elever tills situationen utifrån den kränkta elevens upplevelse bedöms utredd. Arbetet får aldrig avslutas förrän den utsatte anser att kränkningarna har upphört och att de vuxna är övertygade att så är fallet. Har kränkningarna inte upphört kallar rektor till samrådsmöte. Vid kränkning av vuxna mot elever eller omvänt ansvarar rektor för utredning och åtgärder. Om situationen kräver kan tillfällig förflyttning av elev (den kränkande) övervägas och beslutas av rektor. Rektor överväger och beslutar under utredningens gång om anmälan till sociala myndigheter och/eller polisanmälan ska göras. 9.2 Arbetsgång när personal eller annan vuxen kränker elev Våld eller hot om våld mellan lärare och elev får aldrig förekomma på Bruksskolan. Skulle det ändå inträffa så är detta under alla omständigheter en sak för rektor att följa upp och åtgärda Elevens vårdnadshavare måste omedelbart underrättas och allvarligare incidenter ska anmälas till polis och/eller sociala myndigheter Lärare ska omedelbart tas bort från elevkontakter under det att utredning av det inträffade sker. I allvarligare fall, där det inträffade kan rubriceras som misshandel och därmed jämställd handling, ska lärare eller den anställde omedelbart påtvingas tjänstledighet under det att utredning sker. Om en elev känner sig hotad av eller kränkt av någon lärare eller annan personal ska rektor omedelbart kopplas in för att kunna vidta lämpliga åtgärder Då våld eller annan incident pågår, ska man om möjligt påkalla uppmärksamhet så att vittne finns till situationen 11

12 9.3 Arbetsgång när elev kränker personal eller annan vuxen Se separat handlingsplan 9.4 Arbetsgång när förälder eller annan vuxen kränker personal. Se separat handlingsplan 10 Utvärdering, uppföljning av likabehandlingsplan och värdegrundsarbete Skolledning Genomgång av årets kvalitetsarbete med resultaten från Qualis och övriga enkäter. I utvärderingen dokumenteras frekvens av tillbud och tillsammans med kartläggning och nulägesanalys. Detta utgör grunden för resursfördelning och nya insatser/åtgärder. Utbildningskontoret delges statistisk genom kvalitetsrapporten. Arbetslag Genomgång av kvalitetsresultat och olika trivselenkäter. Beslut om nya mål och insatser under kommande läsår. Trygghetsteamet Revidering av Likabehandlingsplanen vid varje läsårsslut. Ny Likabehandlingsplan gäller från september varje år efter att planen godkänts av elever, vårdnadshavare och personal. Ansvarar för att trivselenkäten besvaras varje år. Genomgång och uppföljning utifrån enkätsvaren. Diskuterar sammanställningen av inkomna ärenden fördelade på de sju diskrimineringsgrunderna, trakasserier och kränkande behandling. Kommer fram till vilka behoven är och vilka fördjupade insatser som krävs. Ansvariga för elevrådet/elevskyddsombuden Utvärdering med kamratstödjare eller elevskyddsombud i slutet av varje läsår. Regelbundna rapporter från elevskyddsombuden och elevrådet ang. ensamma elever Vårdnadshavare Tar del av och ges möjlighet att ha synpunkter på likabehandlingsplanen vid höstterminens första föräldramöte. Information om utvärdering av läsårets plan sker på läsårets första föräldraråd. Elever Klasslärare/mentor utvärderar och diskuterar enkätresultat tillsammans med eleverna All personal Vid studiedagarna i juni/augusti sker utvärdering i arbetslagen. Utvärdering med övrig personal sker vid läsårets första APT. 12

13 11 Dessa tecken kan innebära mobbing, men kan också ha andra orsaker Hemma: Nedstämdhet Inget är roligt Blir aldrig bortbjuden (inga kamrater) Ont i magen, speciellt på morgnarna Ovilja att gå till skolan Sönderrivna eller nedsmutsade kläder Blyertsstreck eller sönderrivet i skolböckerna Huvudvärk Skolan: Nedstämdhet Vill inte gå ut på rast Tystlåten, håller sig undan Leker inte med de andra Håller sig i närheten av en vuxen Tappar Skolresultaten de försämras Okoncentrerad, uppskruvad Ofta ont i magen Uppträder som clown Sönderrivna kläder, ritat i skolböcker 2 Revisionshistorik Rev. Nr. Anledning till ändring Beskrivning av ändring 1. Ny Skollag och Reviderad läroplan Diskussioner i olika forum, angående målformulering och struktur på planen. Genomgång av referenser Ny struktur har bearbetats fram med hjälp av arbetsgrupp av personal. 2. Omstruktur i arbetet med planerna. Lokala mål för grundskolan är arbete inom området arbetsro. 3. Arbetssätt och rutiner har reviderats Finns som särskilda dokument på Bruksskolan 13

14 14

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012

Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012 Barn- och utbildningsförvaltningen Österleds rektorsområde Vretskolan DATUM 21 juni 2011 SIDA 1 (27) Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012 Vretskolan Österleds rektorsområde Innehåll A. ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan Upprättad Ht 2014 Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan På vår skola är det inte annorlunda att vara olika 1 Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Skolbarnsomsorg Planen

Läs mer

Årlig Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011

Årlig Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011 Årlig Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011 Upprättad: 2006-09-15 Omskrivning: 2011-07-31 Gäller till: 2012-07-31 Fastställd av: Rektor Personal Elever Föräldrar 1 Angår det dig kanske

Läs mer

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning...

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning... Backa skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 1 Innehåll Till dig som elev... 3 Till dig som förälder... 3 Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande

Läs mer

TÄRNSJÖ SKOLA. Plan för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2014-2015

TÄRNSJÖ SKOLA. Plan för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2014-2015 TÄRNSJÖ SKOLA Plan för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2014-2015 Fastställd 17 sept 2014 Rektor har fastställt 2014-09-17 Inledning

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28. LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28. LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28 LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier Innehåll: Inledning - lagrum, definitioner... 3 Kommunens övergripande målsättning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Midgårds skola och fritidshem 2014/2015

Likabehandlingsplan. för. Midgårds skola och fritidshem 2014/2015 Datum 2014-11-13 Sida 1/15 Likabehandlingsplan för Midgårds skola och fritidshem 2014/2015 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50 26 E-post info@svalov.se

Läs mer

Kyrkskolan. Ansvarig: Lena Funseth Norberg Läsåret 2013/2014. Reviderad 131028

Kyrkskolan. Ansvarig: Lena Funseth Norberg Läsåret 2013/2014. Reviderad 131028 Likabehandlingsplan I likabehandlingsplanen ingår skollagens krav på en årlig plan mot kränkande behandling och diskrimineringslagens krav på en likabehandlingsplan mot diskriminering och trakasserier.

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016 Trygghet, ansvar och respekt på Järvenskolan 2015/2016 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon:

Läs mer

Furuparksskolan. Plan för att främja trygghet, studiero och likvärdig utbildning samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Furuparksskolan. Plan för att främja trygghet, studiero och likvärdig utbildning samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Furuparksskolan Plan för att främja trygghet, studiero och likvärdig utbildning samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Läsåret 2014/2015 Reviderad 2014-09-04 Innehållsförteckning

Läs mer

Plan för likabehandling

Plan för likabehandling Utbildningsförvaltningen 2013-08-02 Nälstaskolan Version 13L Plan för likabehandling Läsåret 2013 2014 Nälstaskolans plan mot kränkande behandling för skolan och fritidshemmet. Innehåll Innehåll... 2 Inledning...

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Sulviks skola 2014/15. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trygghet, ansvar och respekt på. Sulviks skola 2014/15. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Trygghet, ansvar och respekt på Sulviks skola 2014/15 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Bakgrund...3 Årlig plan...4 Skolans vision...4 Definitioner av begrepp...5

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun 2013-11-05 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Töllsjöskolan 2013-08-20 till 2014-11-20 Bollebygds kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Fastställd av: Upprättad 2014-10-28 Skolledning Personal Elevråd Forum för samråd Föräldraråd Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling 2014/2015 Martin Olsson, verksamhetschef

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Ölmstads skolområde grundskola F-6 och fritidshem

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Ölmstads skolområde grundskola F-6 och fritidshem Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Ölmstads skolområde grundskola F-6 och fritidshem Ölmstads skolområde 2015-06-22 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vision... 3 Syfte, uppföljning

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan Brynäs-Nynäs skolenhet Gävle Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan 2 Innehållsförteckning Vår vision sid 3 Våra styrdokument sid 4 Definition

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola Förskoleklass, fritidshem och grundskola Till dig som är elev: Den här likabehandlingsplanen är till för dig. Den finns för att Du

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan 2015-16

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan 2015-16 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan 2015-16 Vi arbetar aktivt för att motverka alla former av kränkande behandling. Vår målsättning är att

Läs mer

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan Mackleanskolans Likabehandlingsplan 2015 Mackleanskolans likabehandlingsplan 2015 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 2 1:1 Övergripande mål 2 1:2 Regelverk som styr skolans arbete 3 1:3 Revidering

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret 2014-2015 Stenbocksskolan/Skolområde Syd År 2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-06-13 Vision: På Stenbocksskolan ska alla känna sig trygga och

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer