Årlig plan för likabehandling 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årlig plan för likabehandling 2015"

Transkript

1 D-nr./Utgåva Dokumenttyp Antal sidor Godkänt Plan29-1 Verksamhets & 1/7 Lotta Lindberg-Thompson handlingsplaner Utfärdare Ägare Datum Per Fermvik Per Fermvik Titel Årlig plan för likabehandling 2013 Årlig plan för likabehandling 2015 Ett av skolans uppdrag är att motverka kränkande behandling. Likabehandlingsplanen omfattar arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling och omfattar alla inom Sörmlands Naturbruk. Detta är en strategi för hur vi ska arbeta för att tidigt upptäcka, stoppa och förebygga mobbning, sexuella trakasserier och all annan kränkande behandling inom Sörmlands Naturbruk. Verksamhetschefen som arbetsgivare ansvarar för att all personal, elever och föräldrar känner till denna handlingsplan. Rektor ansvarar för att handlingsplanen kommuniceras, efterlevs och att detta arbete kontinuerligt följs upp och utvärderas. 1. Nulägesanalys Inför årets plan har kuratorn slumpmässigt delat ut enkäter till några elever på Öknaskolan. Detta för att kunna bilda sig en uppfattning om elevernas uppfattning kring vissa sociala frågor och upplevelser på skolan. Av 20 utdelade enkäter har 14 elever svarat på enkäten, vilket motsvarar knappt sju procent av det totala elevantalet på skolan. På frågor som rör diskriminering och kränkning mellan elever, eller av personal svarar 8 st att de inte upplever någon form av diskriminering på skolan. 5 st svarar att det kan florera en del rykten som kan kännas kränkande, och att det ibland kan finnas både elever och personal som fäller kommentarer. Detta stämmer väl in med tidigare undersökningar som identifierat just rykten som det stora problemet. På den direkta frågan om det förekommer mobbning på skolan svarar 8 st att de inte upplever någon mobbning på skolan över huvud taget. 2 st menar att det förekommer överallt i samhället, men alltså inte kopplat specifikt till Öknaskolan. 2 st svarar att de sett mobbning på skolan och 1 st svarar att vissa ibland skrattat åt särskoleeleverna. 1 st uttrycker att det sker mobbning från en lärare. De första svaren stämmer även de in på tidigare undersökningar som gett vid handen att toleransen för varandra generellt är hög. De två sista svaren är emellertid oroande och kommer att analyseras närmare. När det gäller huruvida de tillfrågade eleverna upplever att det förekommer någon form av sexuella trakasserier på skolan, så svarar 9 st att det inte förekommer. 3 st svarar att det kan förekomma, varav en av de svarande preciserar att det kan förekomma på internatet. På frågan om man tycker att tjejer och killar behandlas jämlika på skolan (fråga 5) svarar 7 st att de tycker att det är jämlikt. 1 st svarar att den inte vet och 1 st har inte svarat alls. 5 st svarar på olika sätt att det inte är jämlikt, till exempel på idrotten och på fritiden. 9 st uppger att det att det inte förekommer någon främlingsfientlighet på skolan. 1 st svarar att den inte vet och 1 st svarar inte alls. 2 st svarar ur ett samhälleligt perspektiv t ex att det finns rasister överallt. 1 st svarar att det finns främlingsfientlighet på skolan. Skolan har

2 Plan29 1 2(7) förhållandevis få elever med annan kulturell bakgrund vilket gör att man måste aktivt arbeta med dessa frågor då de sällan kommer upp på ett naturligt sätt i vardagen. Sociala medier är en central del i många elevers liv, och på frågan om man upplevt diskriminering eller kränkning via sociala medier mellan elever på skolan svarar 9 st att det inte upplevt att det förekommer.1 st svarar att den inte vet och 1 st har inte svarat alls på frågan. 1 st svarar generellt att det alltid kommer att florera skitsnack på nätet och 2 st svarar att de upplevt diskriminering eller kränkning via sociala medier. Detta visar att skolan även fortsättningsvis bör ha en viss närvaro på utvalda sociala medier, och arbeta med frågan som vilken annan kränkning som helst. Sammantaget ger detta att vi kan göra bedömningen att de allra flesta elever trivs bra på skolan och känner trygghet och studiero. Men analysen visar också att vi måste arbeta mer aktivt för att motverka ryktesspridning och skitsnack emellan elever. Arbetet måste bedrivas både på individ- och klassnivå, samt på nätet. Kuratorns, socialsamordnarens och i viss mån informatörens roller är centrala i detta. 2. Skolans organisation för arbetet mot mobbning och kränkande behandling Verksamhetschefen ansvarar för att personalen besitter rätt kompetens inom aktuellt område. Rektor har det övergripande ansvaret för arbetet mot kränkande behandling och kan ta hjälp av elevvårdsteamet eller andra sammansatta grupper. Vår värdegrund Alla människor är lika mycket värda och ska mötas med samma respekt. Vår verksamhet utgör en social mötesplats där FN:s barnkonvention skall genomsyra vårt arbete. Arbetet mot alla former av kränkande behandling och diskriminering skall ständigt vara aktuell. Våra ungdomar behöver tydliga vuxna som förebild. Skolan och hemmet ska samarbeta och klart ta avstånd från alla former av kränkande behandling då ett bra samarbete får en positiv inverkan på våra ungdomar. Skolans förebyggande arbete Skolan förebygger bland annat genom information och utbildning. Exempel på detta är att vi arbetar med att aktivt stärka elevinflytandet genom att kontinuerligt stötta elevrådet och arbeta med värdegrundsfrågor i undervisningen, utbildar elevskyddsombud i fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor, samt kompetensutvecklar personalen. Skolans regler skall inte vara onödigt många och gälla alla. Ordningsreglerna är förankrade hos eleverna via elevrådet. Det är ett mycket viktigt arbete att bidra till att varje elev ska ta ansvar för sina studier, miljön och sin sociala situation. Kuratorn och socialsamordnaren arbetar dagligen med dessa frågor på både individnivå i uppkomna situationer som med hela elevgrupper i preventivt och uppbyggande syfte.

3 Plan29 1 3(7) Vision och mål Att ingen utsätts för mobbning, sexuella trakasserier eller någon annan form av kränkande behandling. Att det råder ett lugnt, tryggt klimat, en god stämning och att vi alla visar varandra ömsesidig respekt inom Sörmlands Naturbruk. Alla verksamma inom Sörmlands Naturbruk ska arbeta för att planen för likabehandling efterlevs. Att alla elever, föräldrar och personal ska känna till denna handlingsplan. Att alla elever och personal ska veta vem de ska vända sig till när de själva eller någon annan behöver hjälp. Eleverna ska känna sig delaktiga i skolans verksamhet. Motverka skitsnack och ryktesspridning bland elever. Värdegrunden är väl förankrad hos personalen. Dessa punkter bedöms svara väl mot förvaltningens generella värdegrundsprioriteringar kring värdeorden Respekt, Engagemang, Ansvar, och Göra skillnad. Genomförda åtgärder 2014 Genomfört introduktionsdagar för alla elever på höstterminen. Detta har fallit väl ut och kortat tiden som är relativt orolig vid skolstart, varför det bör fortgå även nästa år. Haft temadag kärlek och samlevnad åk 1, dock utan hjälp av Nyköpings Kommun. Arbetat kring skriften och filmsekvensen don t drink and drive i årskurs 2, integrering med Svenska 1. Materialet är lättarbetat och vi gör bedömningen att de flesta eleverna tar till sig av budskapet. Bör kunna köras varje år. Utbildat elevskyddsombuden samt haft regelbundna träffar med dessa elever. De har även aktivt deltagit i verksamhetens skyddskommitté och i det kontinuerliga arbetsmiljöarbetet. Vårt arbete i dessa frågor bidrog starkt till att vi fick LAMK:s arbetsmiljöstipendium vilket kan ses som en indikator på att det är en bra arbetsmetod. Aktivt stärkt och stöttat elevinflytandet och elevernas delaktighet i elevrådet, skolkonferensen, och matrådet. I synnerhet elevrådet har fungerat väl, och de elever som väljer att nyttja sina möjligheter har chansen till ett reellt inflytande. Strävat efter att aktivt informera om det faktiska händelseförloppet vid upptäckt av rykten eller vid konkreta händelser. Detta har visat sig vara svårt, men arbetet bör fortgå. Genomfört några särskilda insatser i några specifika klasser för att förbättra gruppdynamiken. Genomfört samtal på individ- och klassnivå för att jobba förebyggande mot kränkningar. Planerade åtgärder under 2015 Introduktionsdagar för alla elever på höstterminen. Hälsosamtal för åk 1 med skolsköterskan Temadag kärlek och samlevnad åk 1 och 2.

4 Plan29 1 4(7) Arbete kring don t drink and drive i årskurs 2. Trivselenkät till internatelever Utbildning för elevskyddsrådsombuden samt regelbundna träffar med dessa elever även i en ny organisation som beräknas komma igång under året. Aktivt stärka och stötta elevinflytandet och elevernas delaktighet i elevrådet, skolkonferensen, matrådet och skyddskommittén. Att skolan vid upptäckt av rykten vid konkreta händelser aktivt informerar om det faktiska händelseförloppet. Aktivt arbeta med sociala medier för informationsspridning och kontroll genom skolans närvaro på Facebook. Fortsatt arbete om värdegrundsfrågor hos personalen genom verksamhetschefens försorg. Upptäcka All personal och alla elever har skyldighet att vara uppmärksam på och omedelbart agera vid misstanke om diskriminering och kränkande behandling, och arbetslagen har ett särskilt ansvar för sina elever på respektive inriktning. Elevskyddsombuden har till uppgift att vara extra uppmärksamma och omedelbart informera personal vid misstanke om kränkande behandling eller annan form av diskriminering. Utvecklingssamtal genomförs två gånger per läsår av elevrådgivare med eleverna. Till omyndiga elever bjuda även vårdnadshavare in. För myndiga elever gäller att han eller hon själv väljer om någon mer skall delta. Utvecklingssamtal förs årligen mellan chef och anställd. Kommunikationen skall i övrigt vara så öppen att chefen lätt kan meddelas om den anställde anar att något inte står rätt till. Enkäter genomförs årligen, där det ställs frågor kring elevens studiesociala situation och övrig trivsel på skolan. Utreda och åtgärda När en elev eller anställd berättar att hon eller han har blivit utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling ska skolan utreda och förhindra fortsatt kränkning. Utredningen ska ske så snabbt som möjligt och belysa vad som inträffat och omfatta både den som blivit utsatt och den eller de som utövat kränkningen. Lämpligen följs nedanstående åtgärdslista: 1. Kännedom om misstänkt kränkning. Personal och elever på skolan rapporterar till elevhälsan eller rektor vid misstanke om mobbning eller kränkande behandling av elev eller personal. Även om elevhälsan förväntas arbeta med ärendet är det viktigt att poängtera att all annan personal har ansvar att ta emot information och snabbt föra den vidare för utredning av rektor och elevhälsa. 2. Faktainsamling. Elevhälsan bedömer ärendets art och sammankallar de personer de anser behöver vara med i det enskilda ärendet. Kurator ansvarar för dokumentation.

5 Plan29 1 5(7) 3. Enskilda samtal med uppgiftslämnare och den som är kränkt. Tiden från första beskedet om kränkande behandling eller misstänkt mobbning till inledda samtal bör vara så kort som möjligt. Viktigt är dock att samtalen hinner ge en bra bild av händelserna innan vidare åtgärder vidtas. 4. Enskilda samtal med den eller de som kränker De som misstänks ligga bakom kränkningarna bör vara ovetande och oförberedda inför samtalet. Dessutom bör de inte ges möjlighet att synkronisera sina berättelser, i enlighet med den så kallade Farstametoden. 5. Föräldrakontakt. Vårdnadshavare kontaktas vid återkommande fall av kränkande behandling eller där det anses nödvändigt av annan orsak. Är förövare eller offer myndiga sker detta i samråd med denne. 6. Uppföljande samtal. Kurator, skolsköterska och elevrådgivare håller ärendet under uppsikt genom att ha kontakt med de inblandade eleverna. Därpå sker uppföljande samtal eller annan åtgärd om så behövs. För internatet finns särskilda åtgärder enligt separat rutin. Om åtgärderna inte är tillräckliga Rektor kallar föräldrar, elev, berörd lärare och elevvårdspersonal till elevvårdskonferens om någon av parterna bedömer att situationen inte har förbättrats. I de fall anmälan till polis eller socialtjänst inte redan är gjord kan rektor göra en anmälan i efterhand. Övriga sanktioner regleras i gymnasieförordningen och gymnasiesärskoleförordningen och kan inbegripa avstängning eller förvisning. Dessa frågor hanteras vidare av rektor och skolans styrelse. Elever boende på internatet riskerar att mista sin internatplats, och övriga elever kan förbjudas att vistas på skolans område efter eller före lektionstid. 4 Uppföljning och utvärdering Denna årliga plan för likabehandling skall vara förankrad hos elever och personal, och föräldrarna skall informeras om dess innehåll. Rektor ansvarar för att internutbildning inom området genomförs för nyanställda och att dokumentet finns tillgängligt. Elevrådgivarna ansvarar för att göra planen känd hos elever och föräldrar. Likabehandlingsplanen lagras i dokumenthanteringssystemet Centuri, och bör presenteras på skolans hemsida. Planen, aktiviteterna, mål och åtgärder följs upp och revideras en gång per kalenderår. Rektor ansvarar för planens utformning med stöd av kuratorn.

6 Plan29 1 6(7) Bilaga: Definitioner Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematisk och återkommande. Kränkningar kan utföras av och drabba såväl barn, ungdomar som vuxna. En kränkning kan äga rum mellan elever såväl som mellan personal och elever samt inom personalen. Utgångspunkten är att den som uppger att hon eller han blivit kränkt, alltid måste tas på allvar, och skolans agerande utgår därifrån. 2.2 Vad betyder orden? I allt värdegrundsarbete förekommer ständigt begrepp och ord som kan komma att behöva definieras, inte minst för att veta att vi menar samma sak när vi pratar om något. Etik avser våra reflektioner över mänskliga värderingar och dess grund och handlar om det som vi betraktar som gott och ont det vill säga vilka värden vi ansluter oss till. Fördomar innebär ställningstagande i ord eller handling som bygger på, ofta, felaktiga generaliseringar. Främlingsfientlighet avser motvilja mot grupper utanför samhällets norm, ofta kopplat till etnicitet. Homofobi avser motvilja eller förakt för homo- eller bisexualitet. Kränkande behandling kan vara sårande förolämpningar och hot, muntligt eller anonyma brev, e-post, SMS, sparkar, knuffar, utfrysning, klotter mm. Mobbning är när en eller flera personer systematiskt kränker annan person fysiskt och/eller psykiskt vid upprepande tillfällen under längre tid. Normer säger hur vi ska handla i enlighet med etiska ställningstaganden eller värderingar. Rasism bygger på föreställningen om den ena folkgruppens överlägsenhet. Mot bakgrund av en sådan uppfattning ses vissa folkgrupper som mindre värda och därmed legitima att förtrycka, utnyttja och kontrollera. Sexuella trakasserier avser kränkningar grundande på kön eller som anspelar på kön. 2.1 Diskrimineringsgrunderna Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Kön. Diskriminering av skäl som har samband med kön är förbjudet enligt lagstifningen. Förbudet mot könsdiskriminering omfattar också personer som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet.

7 Plan29 1 7(7) Könsidentitet eller könsuttryck. I diskrimineringslagen står att diskriminering som har samband med könsöverskridande identitet eller uttryck är förbjuden. Med det menas personer med en könsidentitet eller ett könsuttryck som hela tiden eller periodvis skiljer sig från könsnormen, exempelvis transvestiter eller intersexuella. Etnisk tillhörighet. Med etnisk tillhörighet menas enligt lagen en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Religion eller annan trosuppfattning. Alla som har en religion eller en annan trosuppfattning omfattas av skyddet mot diskriminering, exempelvis muslimer, kristna, buddister och ateister. Funktionsnedsättning. I diskrimineringslagen står att diskriminering som har samband med funktionshinder är förbjuden. Med det menas enligt lagen varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en människas funktionsförmåga. De kan bero på skador eller sjukdomar, som fanns vid födseln, har uppstått senare eller förväntas uppstå. Sexuell läggning. Diskriminering utifrån sexuell läggning, till exempel hetro- homo. Eller bisexualitet, är även det förbjudet. Ålder. Med ålder menas enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd. Alla människor, oavsett ålder, har samma rättigheter vad gäller skydd om diskriminering.

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

2015 års plan. för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Örkenedskolan. Fritidshem Åk F-3

2015 års plan. för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Örkenedskolan. Fritidshem Åk F-3 2015 års plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Örkenedskolan Fritidshem Åk F-3 Planen gäller från 2015-02-01 Planen gäller till 2016-01-31 Ansvariga för planen Rektor Ann-Christin

Läs mer

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 Bruksgymnasiet en plats att mötas Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 INLEDNING Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan Brynäs-Nynäs skolenhet Gävle Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan 2 Innehållsförteckning Vår vision sid 3 Våra styrdokument sid 4 Definition

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Sulviks skola 2014/15. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trygghet, ansvar och respekt på. Sulviks skola 2014/15. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Trygghet, ansvar och respekt på Sulviks skola 2014/15 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Bakgrund...3 Årlig plan...4 Skolans vision...4 Definitioner av begrepp...5

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på rektorsenhet 1, läsåret 2014-15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på rektorsenhet 1, läsåret 2014-15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling på rektorsenhet 1, läsåret 2014-15 Årlig plan för arbete med plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckadalsgymnasiets El- och energiprogrammet

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan Upprättad Ht 2014 Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan På vår skola är det inte annorlunda att vara olika 1 Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Skolbarnsomsorg Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014

Likabehandlingsplan 2013-2014 Likabehandlingsplan 2013-2014 mot diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling Ängskolan 7-9 skola Justerad 2014 01 08 Innehåll 1. Beskrivning av Ängskolan 2. Trygghetsgruppen 3. Ansvarsfördelning

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vision 3. Resurser för likabehandlingsarbete 4. Begrepp och definitioner 5. Utvärdering av

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28. LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28. LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28 LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier Innehåll: Inledning - lagrum, definitioner... 3 Kommunens övergripande målsättning

Läs mer

Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013-09-04 diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Gaddenskolan Läsåret 2013/2014 Skräddaregårdsvägen 21, 517 37 BOLLEBYGD, Tel. 033 202640 Fax. 033-202647 www.gadden.se Epost: rektor@gadden.se

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Dnr 97/2014.610 PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÅR 2015 Barn- och utbildningsnämnden Inledning 3 Syfte och mål 3 Värdegrund 3 Normkritiskt

Läs mer

Realgymnasiet Linköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola

Realgymnasiet Linköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Realgymnasiet Linköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR. Skolenhet Mjölner. Läsåret 2014/15

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR. Skolenhet Mjölner. Läsåret 2014/15 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR Skolenhet Mjölner Läsåret 2014/15 Innehållsförteckning Bakgrund 3 1 Mål. 4 2 Handlingsplan.. 4 2.1 Ansvar. 4 2.2 Förebyggande arbete 5 2.3 När något inträffar som strider mot lagen.

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013/2014 DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING MED LIKABEHANDLINGSPLAN. Estet och Hantverk

HANDLINGSPLAN 2013/2014 DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING MED LIKABEHANDLINGSPLAN. Estet och Hantverk Barn- och utbildningsförvaltningen HANDLINGSPLAN 2013/2014 DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING MED LIKABEHANDLINGSPLAN Estet och Hantverk Johanna Kamph 1 Inledning Beskrivning av Estet och Hantverk Enheten

Läs mer

Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan

Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Läsåret 2014 1 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som vårdnadshavare 3 1. Vision 3 2. Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Särskild utbildning för vuxnas plan

Särskild utbildning för vuxnas plan Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj 2013. Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekonomiprogrammet 2014-09-01 2015-08-10 Innehåll Syfte och innehåll... 2 Definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.... 2 Analys

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Sunnerbogymnasiet Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier

Läs mer

Plan för likabehandling

Plan för likabehandling Utbildningsförvaltningen 2013-08-02 Nälstaskolan Version 13L Plan för likabehandling Läsåret 2013 2014 Nälstaskolans plan mot kränkande behandling för skolan och fritidshemmet. Innehåll Innehåll... 2 Inledning...

Läs mer

Furuparksskolan. Plan för att främja trygghet, studiero och likvärdig utbildning samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Furuparksskolan. Plan för att främja trygghet, studiero och likvärdig utbildning samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Furuparksskolan Plan för att främja trygghet, studiero och likvärdig utbildning samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Läsåret 2014/2015 Reviderad 2014-09-04 Innehållsförteckning

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012

Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012 Barn- och utbildningsförvaltningen Österleds rektorsområde Vretskolan DATUM 21 juni 2011 SIDA 1 (27) Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012 Vretskolan Österleds rektorsområde Innehåll A. ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Solna Stad Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Vision s.3 Så säger lagen s.3 Likabehandling s.3 Definitioner och begrepp s.4 Diskrimineringsgrunderna s.4

Läs mer