Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planen mot kränkande behandling och diskriminering"

Transkript

1 Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Naturförskola Läsåret

2 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskoleverksamhet Mörbylånga kommun ska vara fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Mitt uppdrag som förskolechef är att tillsammans med barn, personal och föräldrar upprätta en plan för att skapa en trygg och jämställd verksamhet. Planen grundar sig på bestämmelserna i skollagen, lagen om förbud mot diskriminering och kränkande behandling av barn och elever, förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med planen. Vår plan upprättas varje läsår och ställer krav på att vi ska förebygga och förhindra trakasserier, kränkande behandling och mobbning samt en skyldighet att utreda när det kommit till personalens kännedom att ett barn blivit utsatt för trakasserier, kränkande behandling eller mobbning. Vi utgår också från kommunens vision Människan i fokus. Ansvarsfördelningen mellan förskolechef och personal vid Torslunda förskola tydliggörs i planen. Diskrimineringsgrunder Alla barn och elever ska ha samma rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Alla barn och elever har rätt att vistas i våra verksamheter utan att utsättas för någon form av kränkande behandling. Definitioner Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av individer eller grupper av individer utifrån diskrimineringsgrunderna. Direkt diskriminering är när någon missgynnas i förhållande till andra och detta har ett samband med diskrimineringsgrunderna. Indirekt diskriminering när skolan har rutiner eller bestämmelser som verkar neutrala men som i praktiken missgynnar en elev med visst kön, religion o.s.v. Trakasserier är en behandling som kränker individens värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Sexuellt trakasseri är en form av trakasseri som är av sexuell natur. Kränkande behandling kan finnas i form av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som inte har samband med diskrimineringsgrunderna. Annan kränkande behandling kan vara mer eller mindre uppenbar och förekomma i många olika sammanhang. Kränkningarna kan vara fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar) verbala (t.ex. att bli hotad eller kallad med nedsättande ord) psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning) text- och bildburna (t.ex. klotter, brev och lappar, e-post, sociala medier) Mobbning: En upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt försöker tillfoga en annan skada eller obehag och detta sker under en längre tid. Torslunda förskola använder det verktyg som finns på DO:s hemsida

3 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef och all personal Vår vision Vi ansvarar för att tillsammans utveckla Mörbylånga kommun på ett kreativt och jämlikt sätt. Vi ger ett gott bemötande och en god service. Vi är öppna och tydliga och ser vår roll i ett större sammanhang. Vi ansvarar för att hela verksamheten fungerar och når uppsatta mål. Vi presterar mer när vi tillsammans tar tillvara våra erfarenheter och kompetenser. Planen gäller från Planen gäller till Barnens delaktighet Genom kompistema får barnen vara med och utarbeta kompisregler som gäller på förskolan. Samtal med barnen om hur man ska visa varandra hänsyn och respekt. Vårdnadshavarnas delaktighet Vid föräldramöten, utvecklingssamtal, föräldraråd, månadsbrev, hemsida och i skoltidningen. Personalens delaktighet Vara goda förebilder. Information om likabehandlingsarbetet vid inskolningssamtal, föräldramöten, föräldraråd, månadsbrev. Spela teater för och med barnen om hur vi är och hur vi ska behandla varandra för att trivas och må bra. Kompisreglerna som barnen själva är med och utformar, är väl synliga på hela förskolan i ord och bild. Regelbundna samtal med barnen om hur vi mår och hur vi är mot varandra. Arbeta med barnens språkbruk och i vardagen visa varandra hänsyn och respekt. Förankring av planen Förankring av planen. Lägga ut planen på vår egen hemsida och i skoltidningen. Planen finns väl synlig på varje avdelning. Nyanställd personal, vikarier och VFU-studenter informeras om planen. Förskolechef och arbetslag ansvarar för information till berörda. Planen är tillgänglig för verksamhetschef och huvudman.

4 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Vi har läst igenom planen gemensamt, analyserat och utvärderat den. Vi kom fram till följande: Vi har haft temadag om Sydamerika som fungerade mycket bra. All personal har varit i Malmö på en centralt belägen mångkulturell förskola med barn från många olika länder. Besöket var mycket givande. Vi fick många tankar om barnsyn, värdegrund och att bemöta barn och föräldrar. Vi har utvärderat kompistemat och tycker att det har varit så bra att det ska vi jobba vidare med detta även kommande år. Vi har jobbat mycket med barnens språkbruk och kommer att fortsätta med det. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Alla på förskolan har varit delaktiga i utvärderingen av förra årets plan. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Vi har blivit inspirerade av att jobba mer med andra kulturer. Vi vill att det ska vara mer konkret för våra barn så nu ska vi besöka en flyktingförskola i närområdet. Vi kommer att besöka dem och de kommer att besöka oss. Vi fick många tankar och ny kompetens genom att besöka en annan förskola som bidrar till att utveckla förskolans kvalitet och värdegrundsarbete. Föräldraenkäten visade ett mycket bra resultat där föräldrar upplever att vår förskola är trygg. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Diskuterar den gemensamt med både personal och barn. Gå igenom planen gemensamt med förskolechef. Lämna ut en föräldraenkät om upplevelsen av trygghet på förskolan. Ansvarig för att årets plan utvärderas Förskolechef och all personal

5 Främjande insatser Namn Motverka kränkande behandling Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling och Kön Mål och uppföljning Att vi ska öka vår kunskap om hur vi ska jobba med kränkande behandling. Lära barnen säga nej och kommunicera med varandra. Observera barnen. Jobba med hur vi är mot varandra och vad vi säger till varandra. Insats Vi är med i ett forskningsprojekt genom Linnéuniversitetet om hur vi vuxna förmedlar värden. Kompetensutvecklingen leds av forskare och i seminarieform diskuterar vi hänsyn och respekt. Föreläsningar omkring värdegrundsarbete, pedagogisk dokumentation, filmanalys och systematiskt kvalitetsarbete. Vi ska få en föreläsning av vår psykolog Karin kring barns beteende med anknytning till diskrimineringsgrunderna. Vår förskolechef har varit på föreläsning angående genus och jämställdhet som hon sedan förmedlat vidare till oss i arbetslagen. Vi ska ändra vår Föräldrablankett från att det står mamma och pappa till vårdnadshavare. Vi ska arbeta med känslor och använda känslodockorna i samtal med barnen. Film, Smartboard och Ipad används i arbetet med att förebygga och förhindra kränkningar. Teater och drama, litteratur och kompissamtal är metoder och material som används i arbetet. Ansvarig Förskolechefen och all personal Datum när det ska vara klart

6 Främjande insatser Namn Integrering av andra kulturer i förskolan. Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, Kön och Etnisk tillhörighet Mål och uppföljning Att öka vår kunskap om hur vi i vår verksamhet ska arbeta med olika kulturer. Under året ska varje avdelning ha arbetat med en tradition från Syrien och presentera detta för varandra. Vi ska träffa barn från Syrien som bor på en flyktingförläggning i vårt närområde. Studiebesök på mångkulturell förskola i Färjestaden. Motverka traditionella könsmönster. Uppmuntra till könsöverskridande lekar. Vi för en diskussion kring könsöverskridande leksaker. Insats Områden som berörs av insatsen Kön. Vi är med i ett forskningsprojekt genom Linnéuniversitetet om hur vi förmedlar värden. Vi ska få en föreläsning av vår psykolog Karin kring barns beteende och kön. Vår förskolechef har varit på föreläsning angående genus som hon sedan informerat vidare till oss i arbetslagen. Lära barnen kommunicera och säga nej. Drama och lek används som en naturlig del i verksamheten. Ansvarig Personal på varje avdelning för planering och genomförande Datum när det ska vara klart Tema om Syrien genomförs under hösten 2014 och våren 2015.

7 Kartläggning Kartläggningsmetoder Observationer. Intervjuer av barnen. 1. Hur ska en bra kompis vara? Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling och Kön Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen Vi har enskilda samtal med barnen och utvecklingssamtal med föräldrar. Visa planen på föräldramöten. Hur personalen har involverats i kartläggningen Vi har diskuterat vid arbetslagets planering och på arbetsplatsträffar/apt. Vi har samarbete med Linnéuniversitetet där vi arbetar med värden inom ett större Nordiskt forskningsprojekt " Värdepedagogiskt arbete i förskolan". Vi arbetar med värdeorden Respekt och hänsyn. Vi ska observera, kartlägga och analysera olika situationer i verksamheten och hur vi vuxna kommunicerar värden till barnen. Resultat och analys Vi har uppmärksammat att barn fysiskt och psykiskt kränker varandra. Vi har observerat att vissa barn favoriseras framför andra och då kränks de som inte får vara med. Vi arbetar kontinuerligt med språkbruk och kommunikation. Vuxna visar och stödjer barnen i konfliktlösning där språket och samtalet är en viktig del i att komma överens. Barnen ges möjlighet att sätta ord på sina känslor och förklara sina handlingar.

8 Förebyggande åtgärder Namn Könsöverskridande lekar. Områden som berörs av åtgärden Kön Mål och uppföljning Barn ska oavsett kön känna sig trygga att välja lek utifrån sina intressen. Genom observationer i den gemensamma leken följer vi barnen. Vi har utrustning och material som stimulerar till olika rollekar. Vi har detta som en återkommande punkt vid vår avdelningsplanering. Utvärdering sker fortlöpande och under vår utvärderingsdag på våren. Åtgärd Vi stimulerar till olika lekar och uppmuntrar alla att vara med. T.ex. hoppa hopprep, snickra, spela fotboll, leka ringlekar, olika rollekar mm. Vi köper in material som riktar sig till alla barn oavsett kön. Vi uppmuntrar barnen att komma med egna förslag och är lyhörda för deras tankar, idéer och önskemål. Motivera åtgärd Vi vill att barnen ska välja efter intresse och inte efter kön. Ansvarig Samtliga anställda är ansvariga att observationer, utmaningar och utvärderingar genomförs. Datum när det ska vara klart Vårens utvärderingsdag.

9 Rutiner för akuta situationer Policy Vi vill att vår verksamhet ska vara trygg för alla våra barn och fri från diskriminering och annan kränkande behandling. Tillsammans arbetar vi förebyggande och agerar i enlighet med denna plan. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling All personal på förskolan är mycket lyhörd och observant både inne och i utemiljön. Personal som barn och föräldrar kan vända sig till Barn och föräldrar kan alltid vända sig till någon i personalgruppen de har förtroende för. Förskolechefen finns tillgänglig för synpunkter och önskemål. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn Förskolan agerar så snart någon i personalgruppen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt eller trakasserat genom att ta hand om det berörda barnet så att det känner sig tryggt och säkert. Personalen samtalar med alla berörda och utreder det som hänt. Förskolechefen blir informerad och meddelar huvudman enligt fastställda rutiner. Händelsen dokumenteras. Samtal i barngruppen och i personalgruppen. Samtal med berörda barns föräldrar. Personalen vidtar åtgärder för att förhindra att det sker igen. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal Händelsen anmäls alltid till Förskolechefen. Vårdnadshavare kontaktas. Förskolechefen utreder, åtgärdar och följer upp ärendet. Dokumentation görs. Förskolechefen följer upp ärendet med barnet och vårdnadshavare. Förskolechefen har regelbundna uppföljningssamtal med berörd personal. Om åtgärderna inte är tillräckliga tas kontakt med verksamhetschefen för Barn och utbildning. Barnets vårdnadshavare kan även vända sig till Barn-och elevombudsmannen. Rutiner för uppföljning Vi vuxna har fokus på barnen och finns med i barnens lek och i vardagliga rutiner, observerar, samtalar, lyssnar och iakttar barngruppen. Delar upp oss så att vi finns där barnen vistas, inne såväl som utomhus. Arbetstid och personalschema planeras utifrån barngruppens behov av trygghet och säkerhet. Gör egenkontroll och säkrar arbetsmiljön enligt särskild plan. Rutiner för dokumentation Händelserna ska dokumenteras skriftligt i loggbok. Dokumentation av händelsen ska lämnas till förskolechefen för diarieföring. Ansvarsförhållande Personal har alltid anmälningsplikt. Förskolechefen har skyldighet att anmäla att ett barn anser sig kränkt till huvudman. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och förhindra nya.

10 Kompetensutveckling Forskningsprojekt Värdepedagogiskt arbete i förskolan Seminarium och erfarenhetsutbyte med andra förskolor i kommunen Tillgång till webbplattformen: Information och artiklar på Skolverkets hemsida Kartläggningsverktyget BBIC/Barns behov i centrum Socialstyrelsens material om anmälningsplikt Föreläsningar: - Christian Eidevald, forskare vid Stockholms Universitet - Anette Emilsson, forskare vid Linnéuniversitetet - Birgitta Söderlund, forskare vid Linnéuniversitetet - Ragnar Olsson, lärarutbildningen Linnéuniversitetet Litteraturstudier: - Hallå hur gör man? av Christian Eidevald - Bångstyriga barn: makt, normer och delaktighet i förskolan av Klara Dolk - Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting /SKL - Jämställdhet, genus & likabehandling, Lisa Andersson Tengnér Tillsammans formar vi förskolans verksamhet efter grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Vårt värdegrundsarbete syftar till att förankra respekten för alla människors lika värde. Vi arbetar ständigt och målmedvetet för att skapa en förskola där alla barn känner sig trygga och har möjlighet att lära och utvecklas. Torslunda Naturförskola Linnéa Danielsson, förskolechef

Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Skola Förskoleklass och skolår 1 6 Läsåret 2014-2015 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014/2015. Soldatängens förskola

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014/2015. Soldatängens förskola LIKABEHANDLINGSPLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014/2015 Soldatängens förskola Innehållsförteckning 1. Vision 2. Grunduppgifter 3. Utvärdering 4. Främjande arbete 5. Kartläggning och analys

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Prästkragens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Prästkragens plan mot diskriminering och kränkande behandling Prästkragens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 1/13 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 Vår vision Vi skall skapa en trygg miljö där alla visar varandra hänsyn och omtanke. Gemenskapen på vår förskola berikas av

Läs mer

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Njutångers förskola Upprättad 2013-12-17 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201401 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildning PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING EMYHILLS FÖRSKOLA 2014/2015 Till dig som förälder Värdeorden Öppenhet, Engagemang, Utveckling - tydliggör vilka värderingar Kävlinge kommun står

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen Trygghetsplan för Granbacken Plan mot diskriminering och kränkande behandling En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING möjligheter samverkan BEmötande delaktighet helhetstänkande relationer dialog samsyn värdegrund PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN RÄVGÅRDEN ÅR 2014 2010-03-08 Rev. 2013-04-03 Rev.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(12) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lönnegårdens förskola och Pedagogisk omsorg 20150201-20160131 2(12 Innehåll 1 Vår vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Förskola: Ringarens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Gunilla Källmark Förskolechef: Biträdande förskolechef Maria

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer