Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Campeon Frigymnasium LÅ 2011/2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Campeon Frigymnasium LÅ 2011/2012"

Transkript

1 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Campeon Frigymnasium LÅ 2011/2012 Styrande dokument för verksamheten på Campeon Frigymnasium är: o Skollagen, SFS 2010:800 o Läroplan för de frivilliga skolformerna, SKOLFS2011:144 o Diskrimineringslagen, SFS 2008:567 o Förordning om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling, SFS 2006:1083 o Samt övriga, vid varje tillfälle gällande styrdokument Läroplanen för de frivilliga skoformerna (Lpf-11) inleds med följade om grundläggande värden: Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla. 2.2 Normer och värden Skolan mål är att att varje elev kan göra medvetna ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, respekterar andra människors egenvärde och integritet, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa människor, kan samspela i möten med andra människor utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen, i arbetet med eleverna verka för solidaritet med eftersatta grupper både i och utanför vårt land, aktivt främja likabehandling av individer och grupper, uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgärder för att motverka, förebygga och förhindra alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, och visa respekt för den enskilda eleven och ha ett demokratiskt förhållningssätt. Läraren ska klargöra det svenska samhällets grundläggande demokratiska värden och de mänskliga rättigheterna samt med eleverna diskutera konflikter som kan uppstå mellan dessa värden och rättigheter och faktiska händelser, öppet redovisa och tillsammans med eleverna analysera olika värderingar, uppfattningar och problemställningar samt konsekvenserna av dessa, klargöra skolans normer och regler och hur dessa är en grund för arbetet, och tillsammans med eleverna diskutera och utveckla regler för arbetet och samvaron i gruppen.

2 Förtydligande Enligt diskrimineringslagen ska ett målinriktat arbete bedrivas för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för elever som deltar i verksamheten, vilket presenteras i Likabehandlingsplanen. Enligt skollagen ska ett målinriktat arbete bedrivas för att motverka kränkande behandling av elever, vilket presenteras i Planen mot kränkande behandling. För att få tydlighet och systematik i planarbetet har dessa skrivits ihop i en och samma plan. Skolans vision Campeon frigymnasium är en arbetsplats som ska präglas av respekt för människors olikheter. Vår skola ska vara trygg för våra elever och fri från diskriminering och kränkande behandling. Elever och personal visar varandra en ömsesidig respekt, där alla är delaktiga och tar ansvar för sitt skolarbete, sin miljö och för varandra. Vi ska tänka på att vi dagligen är varandras arbetsmiljö. Ansvarsfördelning Alla som arbetar eller studerar på Campeon Frigymnasium har ansvar för att skapa en god psykosocial arbetsmiljö. Den som upptäcker diskriminering, trakasserier eller mobbning har ett ansvar för att övergreppen stoppas. Elever, föräldrar eller personal, som upptäcker eller misstänker sådana problem, ska snarast ta kontakt med klassföreståndare (fortsättningsvis klf), rektor eller skolsköterska. (För preciserad ansvarsfördelning se bilaga 1.) Förebyggande arbete Det förebyggande arbetet måste ske i på flera olika nivåer. Samarbetsövningar i klasserna ska anordnas av lärare och/eller klassföreståndare. Klf har ansvar för att elevgrupper träffas och samtalar om den gemensamma psykosociala arbetsmiljön. Individuella hälsosamtal med skolsköterska erbjuds samtliga elever. Skolledning välkomnar och understödjer ekonomiskt elevaktiviteter som gagnar och utvecklar umgänget och trivseln. Användandet av internet och deltagande i sociala forum på nätet kan utgöra en risk för att bli utsatt för kränkningar. Tryckfrihetsförordningen, en av grundlagarna, ger varje svensk medborgare rätt att fritt uttrycka sina tankar och åsikter, samtidigt finns skollagens bestämmelser kring arbetet mot kränkningar. Eleverna på Campeon anser att internet och sociala medier ger nya möjligheter till mobbning. På nätet kan man vara anonym och behöver inte heller möta den man kränker öga mot öga. Det är därför viktigt att eleverna regelbundet får möjlighet att fundera över och diskutera med klasskompisar vad de anser vara en kränkning och var gränsen för mobbning går. En kränkning kan exempelvis vara att ladda upp privata bilder eller att pinsamma händelser blir offentliga och att någon tar illa vid sig av detta. Skollagens definition av en kränkning är något som utan att vara diskriminering kränker ett barns eller en elevs värdighet. Årliga enkäter besvaras av elever och personal, och som därefter bearbetas, analyseras och utvärderas. (För förtydligat preventivt arbete och kartläggning av nuläget se bilaga 2 och bilaga 6.) Rutiner för utredning och dokumentation 1. Den som får information eller misstanke om kränkning informerar omgående klf eller rektor. 2. Rektor och klf undersöker situationen genom att tala med de inblandade. 3. Beroende på kränkningens art eller om kränkningen inte upphör, gör rektor tillsammans med klf en utredning, samt skriftligt åtgärdsplan. 4. Vårdnadshavare meddelas om utredning och vidtagna åtgärder. 5. Om övergreppen fortsätter kallas till elevvårdskonferens och uppföljning görs. 6. I slutändan kan polis och Socialförvaltning komma att kontaktas.

3 (För förtydligade och preciserade rutiner se bilaga 3.) Utvärdering och revidering av Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Denna plan utvärderas och förnyas en gång per läsår i samband läsårsstart. Skolledning, personal och elever ska involveras i detta arbete, och även ta beslut om ny plan. (För förtydligande kring utvärdering och preciserad information kring revidering se bilaga 4.) Informationsspridning om Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Vid varje termins början informerar klassföreståndare om Likabehandlingsplanen och Planen mot kränkande behandling. Elevernas föräldrar informeras i samband med föräldramöten. Likabehandlingsplanen och Planen mot kränkande behandling publiceras på skolans intranät. (För förtydligad och preciserad information se bilaga 5.)

4 Ansvarsfördelning Bilaga 1 Rektor Det är rektors ansvar att: aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för de elever som deltar i verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. se till att all personal, alla elever och vårdnadshavare känner till att diskriminering och kränkande behandling inte är tillåten på skolan. se till att det bedrivs ett arbete för att främja elevers lika rättigheter, samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt annan kränkande behandling. se till att årligen upprätta, utvärdera och revidera en Plan mot kränkande behandling i samarbete med personal och elever (om möjligt även vårdnadshavare). upprätta en Likabehandlingsplan se till att, om personal eller elever på skolan får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande behandling förekommer, utredning görs och att åtgärder vidtas. underrätta Arbetsmiljöverket vid händelse som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa. se till att elever medverkar i arbetet med Likabehandlingsplanen och Planen mot kränkande behandling. Rektor bör även: se till att skolpersonal dokumenterar anmäld/upptäckt diskriminering och annan kränkande behandling och de åtgärder som vidtagits. Lärare och annan skolpersonal Det är lärares och annan skolpersonals ansvar att: följa skolans Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar genom sin undervisning och sträva efter likabehandling. se till att åtgärder vidtas då diskriminering eller annan kränkande behandling anmäls/upptäcks. dokumentera anmäld/upptäckt diskriminering och annan kränkande behandling och de åtgärder som vidtas. bevaka att utredda fall av diskriminering och annan kränkande behandling, där den enskilda läraren är berörd, följs upp. vid misstanke om att ett barn far illa eller på annat sätt behöver stöd, hjälp och skydd ska anmäla detta till socialtjänsten. Elever Det är alla elevers gemensamma ansvar att: påtala diskriminering och annan kränkande behandling som förekommer på skolan. att inte diskriminera eller kränka någon på skolan. Personer som elever på vår skola kan prata med är antingen: lärare, klf, rektor, skolsköterskan. Elever kan även tala med externa personer, så som: föräldrar, vänner.

5 Bilaga 1 Elevers rätt till stöd Det är den utsatte eleven som avgör om ett beteende eller en handling är oönskad eller kränkande. Kränkningar kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras inte bara direkt i verksamheten utan även via exempelvis telefon och internet. Kränkande behandling kan till exempel uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjligande eller fysiskt våld. Kränkningar kan även handla om att frysa ut eller hota någon. Mobbning är en form av kränkande behandling som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. Eleven har rätt att få stöd och hjälp när han/hon känner sig kränkt. En elevs upplevelser av kränkningar får inte avfärdas. Vem eleven än kontaktar så har han/hon rätt att bli tagen på allvar och få stöd. För att skolan ska kunna göra något måste någon i personalen få vetskap om det inträffade. Åtgärderna ska i möjligaste mån ske i samråd med eleven. Skolpersonal har dock alltid ett vuxenansvar att skydda elever från att fara illa.

6 Förebyggande arbete Bilaga 2 Förutsättningar Lokalernas utformning är utformade så att diskriminering eller kränkande behandling undviks. Lokalerna kan nås via trappor eller hiss och det finns inga korridorer. Skolan består av tre våningsplan där varje årskurs har tilldelats sitt våningsplan. Det finns många naturliga samlingspunkter på vardera våningsplan. Vi ska få kunskap om förekomsten av diskriminering och kränkande behandling för att kunna utforma relevanta åtgärder, och måste därmed kartlägga nuläget. Om det förekommer diskriminering och kränkande behandling bör personalen upptäcka det tidigt. Personalen måste då agera, antingen om man själva har bevittnat diskriminering och kränkande behandling eller om någon elev informerat om dylik. Rektor ansvarar för att en enkät tas fram och att svaren sammanställs. Sammanställningen ska ligga till grund för eventuella åtgärder. Särskilt eventuella skillnader mellan könen ska uppmärksammas. Sammanställningen ligger sedan till grund för eventuella åtgärder. Tidpunkt: oktober Ansvar: rektor och klassföreståndare Trygghet, trivsel och kamratrelationer tas upp på elevsamtalen. Tidpunkt: en gång per termin Ansvar: klf Trygghet, trivsel och kamratrelationer tas upp i samband med hälsosamtal som elever inbjuds till. Tidpunkt: vid hälsosamtal med skolsköterskan Ansvar: skolsköterskan Trakasserier och kränkningar som dokumenteras under läsåret sammanställs och analyseras. Analysen ligger sedan till grund för eventuella åtgärder i nästa års Plan mot kränkande behandling. Tidpunkt: juni - augusti Ansvar: rektor

7 På raster och luncher ska den personal som finns på skolan observera och agera om det förekommer orättvis behandling. Det ska snarast komma till skolledningens kännedom om sådan behandling förekommer. Tidpunkt: varje arbetsdag hela läsåret Ansvar: hela skolans personal Vi har ett aktivt förhållningssätt som innebär att vi avsätter minst ett möte per termin till att ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som skolan förmedlar, genom sin organisation och undervisning. Vidare reflekterar vi över skolans och den enskilda personalens förhållningssätt till och bemötande av kränkta elever. Tidpunkt: en gång per läsår Ansvar: rektor

8 Bilaga 3 Rutiner för utredning och dokumentation Det är den utsatte eleven som avgör om beteendet eller handlingen är oönskad eller kränkande. Om sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller annan kränkande behandling, upptäcks eller anmäls ska likabehandlingsplanens eller Planen mot kränkande behandlings rutiner och ansvarsfördelning tillämpas. Tidpunkt: omgående, samma dag Ansvar: den i personalen som får kännedom om den oacceptabla handlingen Utredning av diskriminering Vid kännedom om att diskriminering har eller kan ha inträffat ska rektor informeras. Rektor har ansvar för att händelsen/ärendet utreds och dokumenteras. Berörda ska informeras. Utredning av kränkande behandling Vid kännedom om att kränkning har eller kan ha inträffat ska uppgifterna utredas skyndsamt. Utredningen ska alltid ske med all möjlig hänsyn till den utsatte och övriga inblandade. Utredningen bör allsidigt belysa vad som inträffat och omfatta både den som blivit utsatt och den/de som utövat kränkningen. Vårdnadshavare till elever som är inblandade (både den kränkte och de som kränkt) ska informeras skyndsamt. Rutiner bör finnas om hur kommunikationen ska ske mellan rektor, personal, elever och vårdnadshavare när kränkningar misstänks, upptäcks eller anmäls. Om personal misstänks för kränkning av en elev ska rektor ansvara för utredningen. Vid varje enskilt fall bör en bedömning göras av hur allvarlig kränkningen är, om anmälan till socialtjänsten eller polis ska göras och om skolan behöver ta hjälp av andra instanser som t ex psykolog. Vid allvarliga kränkningar bör utredningen resultera i ett individuellt åtgärdsprogram som beskriver nuvarande situation, vilket mål man ska till och vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå målet. Åtgärder vid kränkande behandling eller diskriminering Skolan ska ha tydliga rutiner för hur skolan ska agera och vilka som ska agera när kränkningar inträffat. Åtgärderna ska grunda sig på utredningen av vad som skett i det enskilda fallet och bör som regel riktas till såväl den elev som blivit utsatt som till den/de som utövat kränkningen. Åtgärderna bör syfta till att avhjälpa akuta situationer liksom att finna mer långsiktiga lösningar. Skolan ska också överväga om åtgärder även behöver vidtas i syfte att förändra förhållanden på grupp- och skolnivå utifrån de enskilda fallen. Om skolan inte själv har den nödvändiga kompetensen för att klara upp en situation ska hjälp tas utifrån. För vägledning kontakta skolledare. På vår skola vidtar vi nedanstående åtgärder när kränkningar inträffat: Behandlingsgång enligt Farstamodellen: 1. Besked om misstänkt mobbning/kränkning. 2. Rektor eller av denne utsedd ansvarig meddelas

9 3. Kontakt med uppgiftslämnare och den mobbade/kränkte för kontroll. 4. Ytterligare information samlas in (diskret). 5. Behandlingssamtal med mobbare/kränkare (likaså under diskretion). 6. Uppföljningssamtal, max efter 3-4 dagar. Kontakt tas med alla inblandades vårdnadshavare. 7. Kontroll av mobbarna/kränkarna och klassen. Kontakt med den mobbade/kränkte. 8. Uppföljningssamtal med mobbarna efter 1-2 veckor och fler vid tillfällen vid behov. Vid svårlösta fall: 9. Samtal med vårdnadshavare utan barn, för att motivera samtal om problemet hemma. 10. Samtal med vårdnadshavare och barn. 11. Samtal där rektor deltar. Eventuella åtgärder från skolans elevråd eller elevstödjare. Vid grova trakasserier eller misshandel skall polisanmälan eller anmälan till social myndighet ske i samråd med misshandelsoffrets vårdnadshavare. Uppföljning och utvärdering Det är viktigt att skolan har rutiner för hur varje enskilt fall ska följas upp. Det är viktigt att alla inblandade får komma till tals i uppföljningen. Därför rekommenderas att uppföljningen inleds med ett samtal med den som varit utsatt. Uppföljningen bör innehålla en utvärdering av utredningen, åtgärderna och dokumentationen samt göras inom rimlig tid. Vad gjorde skolan bra, vad kunde göras bättre och nådde skolan målet med de vidtagna åtgärderna. Dokumentation Skolan ska ha rutiner för hur utredning av kränkningar ska dokumenteras. Dessa rutiner ska följa Helsingborg Stads övriga rutiner för dokumentation. Varje misstanke om kränkning ska utredas och dokumenteras. Varje åtgärd mot kränkningar ska dokumenteras. Uppföljningen av varje fall ska dokumenteras. På vår skola dokumenterar vi utredning, åtgärder och uppföljning enligt nedan: 1. Dokumentation sker under hela fallet, både vid informationshämtning och vid alla samtal. 2. Arkivering av insamlad fakta sker enligt Campeons arkiveringspolicy.

10 Bilaga 4 Utvärdering och revidering av Likabehandlingsplanen och Planen mot kränkande behandling Skolan ska ha en Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling som syftar till att förverkliga skolans vision. Planen mot kränkande behandling ska revideras årligen, under våren. Uppföljning och utvärdering av Planen mot kränkande behandling ska redovisas i den årliga kvalitetsredovisningen enligt förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet, ändring (2006:279). Tidpunkt: oktober Ansvar: rektor

11 Informationsspridning om Likabehandlingsplanen och Planen mot kränkande behandling Bilaga 5 All personal på skolan, alla elever och vårdnadshavare ska få information om lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever och om skolans Likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanen och Planen mot kränkande behandling ska läggas ut på skolans hemsida. Klassföreståndarna ska gå igenom Likabehandlingsplanen och Planen mot kränkande behandling med sin klass. Tidpunkt: oktober, efter den årliga revideringen, samt en gång under vårterminen Ansvar: rektor, klassföreståndarna

12 Specifika åtgärder Kön Bilaga 6 Verksamheten på vår skola ska genomsyras av ett könsperspektiv för att öka jämställdheten. Inga elever ska känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av kön. o Tankar kring ett nedsättande, sexualiserande språkbruk diskuteras på ett personalmöte under läsåret. Tidpunkt: någon gång under läsåret Ansvar: rektor eller den rektor utser o Under läsåret ska personalen särskilt arbeta för att införa nolltolerans mot nedsättande sexualiserat språkbruk. Vi börjar med en diskussion i varje klass, där de skapar regler för hur man ska agera mot varandra och vilka konsekvenser överträdelser av reglerna ska ge. Tidpunkt: reglerna skapas i september och i april utvärderar varje klass sina regler Ansvar: klassföreståndare och elever Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning På Campeon ska alla elever oavsett etnisk eller kulturell tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ha samma rättigheter och möjligheter. Inga elever ska känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av etnisk eller kulturell tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. o All skolpersonal ska få gemensamma riktlinjer för hur de bör hantera situationer där etnisk, kulturell eller religiös tillhörighet har betydelse. Personal och likabehandlingsgruppen ska under läsåret ta fram gemensamma riktlinjer. Exempel på frågeställningar: Hur informerar vi vårdnadshavare som inte talar eller förstår svenska? Hur gör vi om elever inte kan vara med på idrotten för att det är ramadan? Hur hanterar vi situationen om vårdnadshavare inte vill att deras barn ska delta i simundervisningen? Hur hanterar vi hedersrelaterad kontroll av flickor? Tidpunkt: klart i maj Ansvar: rektor eller den rektor utser Funktionshinder På Campeon ska alla elever ha samma rättigheter och möjligheter oavsett funktionshinder. Inga elever ska känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av funktionshinder.

13 o Arbeta för att alla elever ska ha lika möjligheter att delta i skolans verksamhet, oavsett funktionshinder. Vid planering av skolans verksamhet ska konsekvenserna för elever med olika funktionshinder beaktas. Tidpunkt: vid verksamhetsplanering samt kontinuerligt under läsåret Ansvar: rektor och all personal o Under läsåret ska vår skola kartlägga och åtgärda fysiska hinder för elever att delta på lika villkor i skolans verksamhet. Vi gör en kartläggning av hur vår skola ser ut och fungerar. Tidpunkt: klart i juni Ansvar: rektor eller den rektor utser Sexuell läggning På Campeon ska arbeta för ökad förståelse för olika sexuell läggning. Inga elever ska känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av sexuell läggning. o Capeon ska ge eleverna information och undervisning om HBT inom ämnen Sex och samlevnad. I samband med detta ska frågor om heteronormativitet, könsöverskridande, könsidentitet och olika familjebildning ingå. Tidpunkt: under läsåret Ansvar: skolsköterska (som ansvarar för Sex- och samlevnadsundervisningen) Annan kränkande behandling Inga elever på Campeon ska känna sig utsatta för kränkande behandling. o Vi ska arbeta med samtal kring sociala normer och värderingar. Tid finns till förfogande under klassråds- eller klassföreståndartid, en kvart varje vecka. Tidpunkt: kontinuerligt Ansvar: klassföreståndarna

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagarns ändamål och tillämpningsområde... 1 Diskrimineringslag

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Sulviks skola 2014/15. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trygghet, ansvar och respekt på. Sulviks skola 2014/15. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Trygghet, ansvar och respekt på Sulviks skola 2014/15 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Bakgrund...3 Årlig plan...4 Skolans vision...4 Definitioner av begrepp...5

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012

Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012 Barn- och utbildningsförvaltningen Österleds rektorsområde Vretskolan DATUM 21 juni 2011 SIDA 1 (27) Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012 Vretskolan Österleds rektorsområde Innehåll A. ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-10 Reviderad: 2014-11-13 Om jag säger

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan för likabehandling

Plan för likabehandling Utbildningsförvaltningen 2013-08-02 Nälstaskolan Version 13L Plan för likabehandling Läsåret 2013 2014 Nälstaskolans plan mot kränkande behandling för skolan och fritidshemmet. Innehåll Innehåll... 2 Inledning...

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan Brynäs-Nynäs skolenhet Gävle Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan 2 Innehållsförteckning Vår vision sid 3 Våra styrdokument sid 4 Definition

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Tillsammans steg för steg mot nya mål

Tillsammans steg för steg mot nya mål 1 (19) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-08-26 Sörviks rektorsområde LIKABEHANDLINGSPLAN och plan mot kränkande behandling Tillsammans steg för steg mot nya mål 1 LUDVIKA KOMMUN 2 (19) INNEHÅLL

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun 2013-11-05 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Töllsjöskolan 2013-08-20 till 2014-11-20 Bollebygds kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd

Läs mer

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Förskolechef och personal i verksamheten tar klart

Läs mer

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4

Läs mer

Realgymnasiet Linköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola

Realgymnasiet Linköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Realgymnasiet Linköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsåret 2012/13 1.Vision l Vi vill att alla barn på Orust Montessori ska känna sig trygga och trivas. Ingen ska behöva utsättas för någon form av kränkande

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 Vår vision Vi skall skapa en trygg miljö där alla visar varandra hänsyn och omtanke. Gemenskapen på vår förskola berikas av

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-01 Gäller till: 2014-10-01 Om jag

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller barn - barn, barn - personal och personal barn samt personal personal. s likabehandlingsplan 2009/10 1 s likabehandlingsplan.

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vision 3. Resurser för likabehandlingsarbete 4. Begrepp och definitioner 5. Utvärdering av

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR. Skolenhet Mjölner. Läsåret 2014/15

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR. Skolenhet Mjölner. Läsåret 2014/15 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR Skolenhet Mjölner Läsåret 2014/15 Innehållsförteckning Bakgrund 3 1 Mål. 4 2 Handlingsplan.. 4 2.1 Ansvar. 4 2.2 Förebyggande arbete 5 2.3 När något inträffar som strider mot lagen.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer