Plan mot diskriminering och kränkande behandling Polhemskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot diskriminering och kränkande behandling Polhemskolan 2014-15"

Transkript

1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Polhemskolan Lunds kommunala gymnasieskolor, vuxenutbildning, grundskolan International School of Lund samt Modersmålscentrum i Lund tar avstånd från alla former av kränkningar i enlighet med Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och Skollagen 6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling (SFS 2010:800). Denna plan innehåller Vår vision Kartläggning Främjande arbete Förebyggande arbete Riskanalys Mål och konkreta åtgärder Rutiner för anmälan Rutiner för akuta situationer Uppföljning och dokumentation Vår vision Alla elever ska trivas och känna sig trygga, sedda och respekterade! Diskriminering och annan kränkande behandling ska inte förekomma. Alla på skolan ska agera så att dessa mål kan uppfyllas. Kartläggning Underlag för vår kartläggning är elevenkäter och fördjupade samtal med en fokusgrupp bestående av skolledare, personal från elevhälsan och framför allt representanter från Klassens änglar, dvs skolans kamratstödjare (se bilaga). Om vi ser till de enkäter som gjorts (Qualis och Skolinspektionens enkät inför granskning) ligger Polhem högre än rikssnittet när det handlar om grundläggande värden på skolan trygghet. Skillnaderna mot föregående år i Qualisenkäten är mycket små. Det vi enligt enkäterna behöver förbättra är att arbeta mer aktivt med att förhindra kränkande behandling, att de vuxna på skolan reagerar om de får reda på att en elev blivit kränkt och tydligare upplysa eleverna vem de kan prata med om någon uppträtt kränkande. Samtidigt ligger vi högt över rikssnittet när det gäller elevernas upplevelse att de kan gå och prata med skolsyster eller kuratorn/skolpsykolog om vad de vill. När vi pratar med klassens änglar upplever de ett par platser som kan upplevas som otrygga av vissa elever. Det är byggnad 2 i första hand, bland annat den del som kalla "akuten", som inte har någon naturlig passage för vuxna. Även delar av byggnad 3 nämns, framför allt högst upp, där få vuxna rör sig så ofta, men även i labyrinten bland bildsalarna. Köerna utanför matsalen upplevs ibland som stökiga. Det fälls ibland kommentarer i klassrummen, och en del lärare låter det passera. De lärarna skulle behöva bli mer vaksamma och tydliga kring vad som är acceptabelt och inte. Det förekommer i liten utsträckning att sociala medier används för kräkningar. Några nämner att

2 vuxna på skolan inte alltid lyssnar eller tar eleverna på allvar. Det kan handla om funktionsnedsättningar eller sjukdom. Att inte bli trodd upplevs som kränkande. Änglarna tror inte att det förekommer direkt mobbning på skolan. Elevhälsan har haft några få ärenden under året, vilka alla är utredda och skolan har agerat i samtliga fall. Flera elever ser skolans storlek som en fördel. I princip alla elever har ett stort nätverk, så man har alltid några kompisar att vara med. Främjande arbete Klassens änglar fyller en viktig roll. Vi ska fortsätta utbilda dem i värderingsövningar och sociala övningar. De mentorer som i dag inte är det behöver vara mer aktiva i att skapa goda sociala relationer i klassen, inte minst genom att ge Klassens änglar utrymme på mentorstid. Att man som elev har en byggnad som känns som en hemvist bidrar till ökad känsla av trygghet. Vårt främjande arbete för att hitta och stärka de positiva förutsättningarna för att alla elever ska ha lika rättigheter och möjligheter ska fokusera på o att stärka väl fungerande arbetslag o att lyfta fram mentors uppgifter o att fortsätta med Klassens dag o att skapa ett positivt klassrums- och socialt klimat o att fortsätta arbetet med elevprogramråd för att främja elevdemokratin o att fortsätta stötta elevkåren, elevskyddsombuden och elevföreningar t.ex. Spektra och H.Ä.V.D.A.T. o att de mentorer som i dag inte är det behöver vara mer aktiva i att skapa goda sociala relationer i klassen. En del av det arbetet är att ge Klassens änglar utrymme på mentorstid Se vidare under rubriken Mål och konkreta åtgärder. Förebyggande arbete Klassens dag, med teambuildande övningar, är mycket bra, enligt både elever och personal. Att rektor redan första dagen tydligt talar om att skolan har nolltolerans mot kränkningar skickar också en tydlig signal, liksom att elevernas slogan "På Polhem är alla polare" faktiskt får en betydelse. Andra insatser är o att eleverna är delaktiga i skolans arbetsmiljöarbete via elevskyddsombud o att biträdande rektorer besöker alla klasser i årskurs 1 för att bl.a. prata om det sociala klimatets betydelse för framgångsrika studier och att skolan har nolltolerans mot kränkningar o att skolsköterskor och kuratorer besöker alla klasser och berättar om vilket stöd de kan ge och att Klassens änglar finns o änglarnas välkomnande arbete på ettornas uppropsdag o att arbeta med att alla reagerar på och markerar mot olämpliga kommentarer. Dels genomför vi en kompetensutveckling för alla anställda, dels kommer vi att sjösätta en

3 kampanj mot kränkande kommentarer för hela skolan. I det arbetet ingår naturligtvis också kränkningar via internet o att skolledningen gör lektionsbesök o att ordningsregler finns och är väl kända av eleverna o vår elevhandbok, med information om skolans regler och rutiner o våra elevprogramråd o elevhälsoteamens arbete o att se till att alla vuxna på skolan är uppmärksamma på och reagerar omedelbart kring kränkningar o att läraren är den som delar in klassen i grupper vid olika grupparbeten. Mentorstid är inlagt på schemat o att genomföra Klassens dag, där lärare och elever gör saker tillsammans, i alla årskurser o en medveten schemaläggning o fler vuxna på skolan som rör sig i matsal, i de olika skolbyggnaderna och på skolgården o en upprepning av den temadag kring HBTQ m.fl. likabehandlingsfrågor som elevkårens utskott Spektra anordnat i samarbete med skolledningen o att lärarna ska vara tydliga med att inför klassen markera att det inte är okej att kränka/mobba någon. Lärarna ska aktivt arbeta för ett positivt klassrumsklimat, från dag 1 i varje årskurs. Riskanalys Eleverna ser få risker, egentligen inga utöver de som nämnts under rubriken Kartläggning. En risk vi pratat om är den att vi slår oss till ro med att så många elever trivs och att det är så få fall av kränkningar och nästan ingen förekomst alls av mobbning. Vi måste hela tiden arbeta med att bli lite bättre och att behålla och underhålla allt det som är bra. Mål och konkreta åtgärder Naturligtvis ska vi bli ännu bättre på att skapa en god trivsel och miljö, utan kränkningar, för eleverna. Eleverna tycker att det vi gör är bra, men det som behövs är att alla lärare ser till att skapa goda sociala miljöer, och att vi gör det mer systematiskt och oftare. Det vi gör är väldigt bra, men det måste göras av alla och oftare. De fortbildningsinsatser vi beslutade om förra året har, pga i första hand lärarnas arbetsbelastning, skjutits till hösten Förslag: Alla mentorer ska genomföra sociala övningar på mentorstid, och resultatet följs upp via checklista. En skolövergripande "kampanj" kring hur vi samtalar med varandra genomförs i oktober/november. En eller två schemabrytande dagar varje år med sociala övningar skulle behövas, även i år två och tre. Att då blanda elever från olika program skulle vara positivt.

4 Fortbildningsdag kring ledarskap för all personal i oktober, med efterföljande "kampanj" över hela skolan. Kompetensutveckling för personal i hur man kan agera vid kränkningar och diskriminerande beteende, särskilt stöd för lärare som i dag inte hanterar det tillräckligt bra. Affischer på skolan som talar om vem man ska vända sig till om man upplever sig kränkt. Rutiner för anmälan Följande rutiner vid anmälan har vi. Alla anställda är skyldiga att agera och anmäla till respektive biträdande rektor när man får kännedom om att en elev känner sig trakasserad, diskriminerad eller kränkt. All personal har skyldighet att ta emot en anmälan från en elev och agera i situationer som man uppfattar som kränkande. Alla lärare måste informera sina elever om diskrimineringslagen och skollagens bestämmelser om åtgärder mot kränkande behandling vid läsårets start. Man måste meddela skolledningen när man gjort det. All personal och alla elever uppmanas att vara vaksamma och lyhörda för signaler om diskriminering och kränkande behandling. Det är viktigt att reagera i situationer som kan upplevas som kränkande och/eller diskriminerande och att man för informationen vidare till berörd biträdande rektor. Skolans elevvårdspersonal, skolsköterskor och kuratorer har ett speciellt ansvar för att vara uppmärksamma och föra vidare information till berörd rektor. Skolledningen träffar regelbundet elevkåren och elevskyddsombuden för att diskutera frågor om bl.a. trivsel och trygghet på skolan. Mentorerna har ett särskilt ansvar för att bidra till att mentorsklassen känner trivsel och trygghet i gruppen och på skolan samt upptäcka eventuella trakasserier och kränkande behandling. Alla lärare uppmanas att påverka och styra gruppsammansättningar så att ingen elev i klassen hamnar utanför klass/gruppgemenskapen samt uppmärksamma eventuella trakasserier och kränkande behandling. Ansvarig är undervisande lärare. Vaktmästare och lokalvårdare som rör sig mycket i korridorer och elevutrymmen är extra uppmärksamma. Det är viktigt att reagera i situationer som kan upplevas som kränkande och/eller diskriminerande. Information ska föras vidare till berörd biträdande rektor. Klassråd hålls regelbundet, minst en gång i månaden. Där ska bl. a. ordningsregler tas upp. Ansvarig är mentor. Mentorstid ska schemaläggas som separat tid, inte som del av lektion. Regelbundna möten mellan respektive biträdande rektor och elevhälsan inkl. syv samt klasskonferenser med respektive biträdande rektor, mentor och elevhälsa inkl. syv. (Särskild anmälningsblankett finns tillgänglig i vår lärplattform It's Learning ) Rutiner för akuta situationer Skolan har följande handlingsplan vid akuta situationer.

5 Så snart skolan fått kännedom om att diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling kan ha inträffat ska uppgifterna utredas. Biträdande rektor utreder och han/hon ska o ta uppgifterna på allvar, o utan dröjsmål ta reda på vad som hänt, o tala om för den som blivit utsatt vilka handlingsalternativ som finns, o lyssna på anmälarens önskemål beträffande ärendets hantering och åtgärder, o klargöra att skolan inte accepterar diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, o agera aktivt, snabbt och diskret, o genomföra en saklig och objektiv utredning, o uppmärksamma behov av stöd- och hjälpinsatser, o hålla de inblandade informerade om ärendets gång och de ställningstaganden skolan gör, o genomföra en uppföljning efter att utredningen är gjord, o vid varje enskilt fall bedöma hur allvarlig kränkningen är ifall anmälan till polisen och socialtjänsten skall göras, o dokumentera. Arbetsgång vid misstanke om diskriminering, trakasserier och/eller kränkande behandling 1. Den som uppmärksammar att någon blivit mobbad alternativt den som blivit mobbad vänder sig till respektive programs elevhälsoteam (biträdande rektor, kurator, skolsköterska). Anmälningsblankett fylls i. 2. Biträdande rektor kallar till möte. Samtal sker med den berörde. Elevhälsoteamet inhämtar information. Anmälningsblanketten fylls i. Skolpersonalen undersöker genom samtal och faktainsamling om det är diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Det är viktigt att elevens upplevelser tas på allvar. 3. Omyndig elevs vårdnadshavare underrättas skyndsamt. 4. Eventuell konfrontation: samtal med den som blivit mobbad och den/de som utfört mobbing för att försöka hitta en lösning och vidta lämpliga åtgärder. 5. Kontinuerliga uppföljningssamtal med samtliga inblandade. 6. Dokumentation förs kontinuerligt. I dokumentationen ska händelseförloppet beskrivas, vem som varit med i samtalen, vilka åtgärder som vidtagits, vad man kommit fram till, vem som är ansvariga. En tidsplan upprättas för uppföljning av åtgärderna. 7. En bedömning av om en polisanmälan och eller en anmälan till socialen ska göras bör ske i varje enskilt fall. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Lärare förbinder sig i sin yrkesutövning att o alltid bemöta eleverna med respekt för deras person och integritet samt skydda varje individ mot skada, kränkning och trakasserier, o påtala fel, komma med konstruktiv kritik och i yttersta fall genom aktivt handlande ingripa mot sådant som strider mot den människo- och kunskapssyn som lärares yrkesetik vilar på,

6 o respektera såväl kollegor som andra yrkesgruppers kompetens, skyldigheter och ansvar i skolvardagen och o ingripa om en kollega uppträder kränkande mot en elev eller motverkar en elevs rättigheter. Polhemskolans arbetsgång 1. En anställd som upplever att en kollega eller annan vuxen kränker en elev ska omedelbart prata med den som uppträtt tvivelaktigt. 2. Rapportera kränkningen till ansvarig biträdande rektor inom 24 timmar. 3. Fylla i anmälningsblanketten. 4. Biträdande rektor utreder tillsammans med kurator vad som hänt. De samtalar bl a med eleven, vårdnadshavare och personal. Blanketten Dokumentation vid diskriminering och kränkande behandling anmälan och vidtagna åtgärder används. 5. Om så behövs kontaktas polismyndigheterna och arbetsmiljöverket. Rutiner för uppföljning Vid utredning av kränkande behandling göra alltid överenskommelse om uppföljningssamtal. Detta dokumenteras i utredningen. Rutiner för dokumentation Alla utredningar och åtgärder dokumenteras alltid skriftligen. Ansvarsförhållande Biträdande rektor i första hand, men även rektor Uppföljning och dokumentation A. Uppföljning av fjolårets åtgärder. Ansvarig: Rektor B. Uppföljning av vidtagna åtgärder vid läsårets slut. Ansvarig: Rektor C. Åtgärder som eventuellt inte vidtagits under året och som förs över i nästkommande års plan. Ansvarig: Rektor Uppföljning av planen sker även årligen i en redovisning av likabehandlingsarbetet till Utbildningsnämnden. Denna plan är framtagen i samråd med elever och personal. Planen gäller för läsåret Upprättad av Torbjörn Hanö, rektor Ansvariga biträdande rektorer: Malin Dahlgren, Petra Karlsson, Christian Fegler, Åsa Narin, Gunilla Linton och Stefan Njord

7

8 Bilaga Klassens Änglar Klassens Änglar är den kamratstödjande verksamheten på Polhemskolan. De arbetar som sociala ambassadörer och verkar för ett positivt socialt klimat. Varje klass utser två elever till Klassens Änglar. Alla som väljs som Klassens Änglar i ettan går en heldagsutbildning som vi köper in av Hassela. Under utbildningen diskuteras värdegrund, kamratskap, Polhemskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling och hur man kan få till ett gott socialt klimat i sin klass och på skolan. De får bland annat lära sig hur man håller samarbetsövningar i sin klass. Detta fortsätter också kuratorerna att träna med Klassens Änglar på de möten som hålls under terminens gång. Klassens Änglar har också till uppgift att hjälpa ettorna under deras första skoldag, delta när skolan håller öppet hus och vid behov introducera nya elever i klasser.

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR. Skolenhet Mjölner. Läsåret 2014/15

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR. Skolenhet Mjölner. Läsåret 2014/15 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR Skolenhet Mjölner Läsåret 2014/15 Innehållsförteckning Bakgrund 3 1 Mål. 4 2 Handlingsplan.. 4 2.1 Ansvar. 4 2.2 Förebyggande arbete 5 2.3 När något inträffar som strider mot lagen.

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3, Grundskola 4-6 samt Skolbarnsomsorg Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 131219 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Leksands gymnasium och samtliga APLplatser Ansvariga för planen

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Plan för likabehandling

Plan för likabehandling Utbildningsförvaltningen 2013-08-02 Nälstaskolan Version 13L Plan för likabehandling Läsåret 2013 2014 Nälstaskolans plan mot kränkande behandling för skolan och fritidshemmet. Innehåll Innehåll... 2 Inledning...

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Sunnerbogymnasiet Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun 2013-11-05 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Töllsjöskolan 2013-08-20 till 2014-11-20 Bollebygds kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd

Läs mer

Realgymnasiet Linköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola

Realgymnasiet Linköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Realgymnasiet Linköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Fastställd av: Upprättad 2014-10-28 Skolledning Personal Elevråd Forum för samråd Föräldraråd Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling 2014/2015 Martin Olsson, verksamhetschef

Läs mer

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för F -3, 4-6, Fritidshemmet & Särskolan Ht-2014 Vt 2015 Vår värdegrund Lärande Medvetet lärande Målrelaterat lärande Motiverat och

Läs mer

Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 1 Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 1. Våra verksamheter De verksamheter som omfattas av denna plan mot diskriminering och kränkande behandling är grundskolan

Läs mer

Skolorna i Tallboda. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan.

Skolorna i Tallboda. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. Likabehandlingsplan skolorna i Tallboda läsåret 2014 Skolorna i Tallboda Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. 2014 Innehåll

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 15/16

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 15/16 Plan mot kränkande behandling Rudbecksgymnasiet läsår 15/16 1 Inledning Det finns två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen, som ska skydda mot kränkning, diskriminering och trakasserier i skolan.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa Täby 20150603 Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Med särskild hänsyn till barnets bästa I skollagens 1 kap. 10 står det att i all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Årlig Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011

Årlig Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011 Årlig Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011 Upprättad: 2006-09-15 Omskrivning: 2011-07-31 Gäller till: 2012-07-31 Fastställd av: Rektor Personal Elever Föräldrar 1 Angår det dig kanske

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vision 3. Resurser för likabehandlingsarbete 4. Begrepp och definitioner 5. Utvärdering av

Läs mer

Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasiet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan Brynäs-Nynäs skolenhet Gävle Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan 2 Innehållsförteckning Vår vision sid 3 Våra styrdokument sid 4 Definition

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling

LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling + -+ LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Södra skolan Läsåret 2014/2015 Innehåll Varför denna plan 2 Våra åtgärder 6 Vår vision.. 3 Kommunikation och Våra ordningsregler..

Läs mer

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 Bruksgymnasiet en plats att mötas Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 INLEDNING Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla

Läs mer