Likabehandlingsplan. och plan mot kränkande behandling. Engelska Skolan Norr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan. och plan mot kränkande behandling. Engelska Skolan Norr"

Transkript

1 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Engelska Skolan Norr Läsåret 2014/2015 1

2 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Om Engelska Skolan Norrs likabehandlingsplan 3 Diskriminering och kränkande behandling begrepp och definitioner 3.1 Diskrimineringsgrunder 3.2 Direkt och indirekt diskriminering 3.3 Trakasserier 3.4 Kränkande behandling 3.5 Mobbning 3.6 Kränkning eller mobbning på internet 4 Förebyggande arbete kring likabehandling 4.1 Tidigt och snabbt ingripande av all personal 4.2 Tidigt och snabbt ingripande av föräldrar 4.3 Försoningsmöte efter konflikt 4.4 Vidare ingripande vid olösta konflikter 5 Handlingsplan för att främja likabehandling 5.1 Elevutbildning 5.2 Personalutbildning 5.3 Föräldrainformation 5.4 Elevrådet 6 Rutiner och generella åtgärder 6.1 Vid misstanke om kränkning 6.2 Vid misstanke om mobbning 6.3 Om problem kvarstår efter ingripandet 6.4 Allvarssamtal 6.5 Personal som kränker eller diskriminerar en elev 6.6 Rektors utredningsansvar 7 Utvärdering av åtgärder läsåret Resultat 8 Mål läsåret Bilagor 2

3 1 Inledning En grundläggande faktor för framgångsrikt lärande och personlig utveckling är en trygg skolmiljö där elever och personal trivs. Denna likabehandlingsplan ska vara en hjälp för att skapa en bra arbetsmiljö för alla elever på skolan. Det är viktigt att skolan förebygger och förhindrar trakasserier och annan kränkande behandling. Enligt gällande lagstiftning (Diskrimineringslagen 2008:567 och Skollagen 2010:800) måste skolan varje år ta fram två planer, en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling. Planerna kan sammanföras till en, så länge innehållet uppfyller lagarnas krav. Det finns många fördelar med detta då arbetet mot diskriminering och trakasserier och arbetet mot kränkande behandling har många liknande beröringspunkter. I överensstämmelse med den nya lagen, innehåller denna handlingsplan riktlinjer om vad som anses vara diskriminerande beteende och hur skolan ska ta itu med det. Engelska Skolan Norr, ESN, utgår och använder sig av likabehandlingsplanen i skolans likabehandlingsarbete samt i arbetet för att motverka diskriminering och annan typ av kränkande behandling. ESN har en mångkulturell elev- och personalkår. Det bidrar till att vi har en hög medvetenhet om vikten av god tolerans för olika bakgrunder och kulturer. Vi har en lång tradition av nolltolerans i frågan om mobbning och annan kränkande behandling av elever och vi har ett väl fungerande antimobbningslag; Anti-Bullying Committee (ABC). ABC arbetar aktivt med incidenter/situationer och strävar efter att trakasserier och mobbning inte ska förekomma så att alla kan elever kan känna sig trygga i skolan. ESN:s engagemang och mål i denna fråga ingår i vår skolpolicy, våra skolregler samt i vår undervisning i social och emotionell intelligens som återfinns i vår kursplan i form av Livskunskap. 2 Om Engelska Skolan Norrs likabehandlingsplan Vårt långsiktiga mål är att alla på ENS ska mötas med respekt, bli positivt uppmärksammade, känna trygghet och kamratskap i sin klass och i hela skolan. Den nya lagen ber oss att gå ett steg längre än den gamla lagen som krävde att alla former av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling inte bara ska ska identifieras och redas ut, utan också dokumenteras av skolan. Den nya lagen kräver utöver detta också följande: Skolan gör en utredning och vidtar åtgärder om skolan fått information att en elev känt sig kränkt. Skolan får inte utsätta elever för repressalier för att de har gjort en anmälan. Preskriptionstiden är tio år. För att försäkra sig om att diskrimineringslagen följs har ESN utverkat en likabehandlingsplan som: Definierar konflikt, diskriminering, trakasseri och annan kränkande behandling samt mobbning på internet m.m.; Sammanfattar våra förebyggande åtgärder som återfinns i kursplanen; Förklarar vår policy och handlingsförloppet i konflikt- och mobbningssituationer; Tillhandahåller verktyg för utredning och åtgärder av händelser som involverar diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Dessa åtgärder hjälper ESN uppnå sitt mål att alla ska känna sig trygga i skolan. 3

4 3 Diskriminering och kränkande behandling begrepp och definitioner 3.1 Diskrimineringsgrunder Kön Etnisk tillhörighet Religion och annan trosuppfattning Funktionsnedsättning Sexuell läggning Könsidentitet eller uttryck Ålder Kön Den som har blivit diskriminerad av skäl som har samband med kön kan anmäla detta. Förbudet mot könsdiskriminering omfattar också personer som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet. I diskrimineringslagen står att diskriminering som har samband med könsöverskridande identitet eller uttryck är förbjuden. Med det menas personer med en könsidentitet eller ett könsuttryck som hela tiden eller periodvis skiljer sig från könsnormen, exempelvis transvestiter eller intersexuella. Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppen könsidentitet eller könsuttryck. Alla människor har könsidentitet och könsuttryck, inte bara transpersoner. Med könsidentitet eller könsuttryck menar Diskrimineringsombudsmannen en persons identitet eller uttryck i form av kläder, kroppsspråk, beteende eller annat liknande förhållande med avseende på kön. Etnisk tillhörighet Med etnisk tillhörighet menas enligt lagen en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. Alla kan därför bli utsatta för etnisk diskriminering samer, romer, personer med svensk, somalisk, bosnisk etnisk tillhörighet och så vidare. Den etniska tillhörigheten bygger på självidentifikation. Det är alltså individen själv som definierar sin eller sina etniska tillhörigheter. Religion eller annan trosuppfattning Alla som har en religion eller en annan trosuppfattning omfattas av skyddet mot diskriminering, exempelvis muslimer, kristna, buddister och ateister. Funktionsnedsättning I diskrimineringslagen står att diskriminering som har samband med funktionshinder är förbjuden. Med det menas enligt lagen varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en människas funktionsförmåga. De kan bero på skador eller sjukdomar, som fanns vid födseln, har uppstått senare eller förväntas uppstå. Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppet funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning beskriver nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Det är alltså något som en person har, inte något som en person är. Diskrimineringsombudsmannen anser att ett funktionshinder snarare är något som uppstår i en miljö som ställer upp hinder för personer med funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning kan märkas mer eller mindre i olika situationer som till exempel allergier, dyslexi, hörsel och synskador med mera. Graden av funktionsnedsättning har ingen betydelse för lagens skydd mot diskriminering. Du är alltså även skyddad av lagen även om du har en mindre omfattande funktionsnedsättning. 4

5 Sexuell läggning Homosexuella, heterosexuella och bisexuella kan anmäla diskriminering som har samband med sexuell läggning. Ålder Med ålder menas enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd. Alla människor, oavsett ålder, kan anmäla diskriminering som har samband med ålder. 3.2 Direkt och indirekt diskriminering Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och att det har en koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Diskriminering kan också ske genom att behandla alla lika, så kallad indirekt diskriminering. Det sker när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar neutralt men som i praktiken missgynnar en elev enligt någon av diskrimineringsgrunderna. 3.3 Trakasserier Trakasserier är en behandling som kränker en elevs värdighet och har koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Det kan handla om att retas, mobba, frysa ut någon, knuffas eller liknande. Trakasserier kan också vara av sexuell natur, de kallas då för sexuella trakasserier. Det kan handla om beröringar, tafsande, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande. 3.4 Kränkande behandling Kränkande behandling är när någon kränker en elevs värdighet, när det inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Kränkningar kan vara; Fysiska (slag, knuffar) Verbala (hot, svordomar, öknamn) Psykosociala (utfrysning, blickar, att alla går när man kommer, man får inte vara med och leka) Texter och bilder på sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter m m (sms, mms, fotografier, MSN, skrivna meddelanden på olika communities). 3.5 Mobbning Enligt skollagen skall skolan aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden. Varken skollagen eller diskrimineringslagen definierar mobbning. Barnombudsmannen föreslår följande definition av mobbning: Utfrysning och andra upprepade och systematiska fysiska och/eller psykiska negativa handlingar som syftar till att bryta ned offret psykiskt eller på annat sätt försätta honom eller henne i en situation av underlägsenhet eller vanmakt. Frågan om en person är utsatt för mobbning måste utgå från offrets egen uppfattning av kränkning. 5

6 3.6 Kränkning eller mobbning på internet Mobbning på internet definieras som att någon eller några använder teknik (framför allt internet och mobiltelefoner) som är riktad mot annan person för att medvetet eller omedvetet orsaka psykiskt eller emotionellt obehag för denne utan att det uppfyller ett legitimt syfte. Vanliga inslag är falska anklagelser, övervakning, hot, identitetsstöld samt förstörande eller manipulering av data. Mobbning på internet omfattar, men är ej begränsat till, bland annat följande: att avge nedlåtande kommentarer eller rykten om en person på en webbsida, via , forum eller via mobiltelefon; att skriva eller skicka meddelanden eller som är elaka eller hotfulla, eller i syfte att ge mottagaren en ekonomisk kostnad; att ta eller skicka vidare generande eller hånande fotografier och information av en annan person; att använda sig av fotografier eller annat för att ge vilseledande information om någon annan. Mobbning på internet kan vara speciellt förödande för unga bland annat därför att: man kan nås och utsättas för mobbning överallt och dygnet runt; mobbare kan sprida sitt sårande budskap till en väldigt bred publik med anmärkningsvärd hastighet; när det sårande budskapet väl finns på Internet är det oftast helt omöjligt att radera mobbare har lättare att gömma sig bakom den anonymitet som Internet ger tiden mellan planerande och utförande av mobbning har så gott som eliminerats i och med tekniken. Om en elev eller personal på skolan känner sig utsatt för mobbning på internet, -stalking eller - trakasserier och personalen får vetskap om detta så ska skolan vidta åtgärder. Engelska Skolan Norrs riktlinjer för användning av datorer När du får ett användarkonto på ESN accepterar du även ett stort ansvar. Skolans datorer är till för att användas i utbildningssyfte och på ett propert sätt (se Bilaga 1: Överenskommelse för användning av skolans datorer ). 4 Förebyggande arbete för likabehandling ESN främjande arbete handlar främst om att identifiera och stärka de goda förutsättningarna för likabehandling i verksamheten. Detta arbete syftar till att förankra respekten för alla människors lika värde. Skolans elever kan alltid vända sig till mentorer, rektorer, lärare, kurator, skolsyster, ABC, Friendsrepresentant eller annan vuxen på skolan för att få hjälp vid diskriminering och kränkningar. Enkelt sagt så kan eleverna vända sig till vilken vuxen som helst av skolans personal för att få hjälp. Skolans personal ska vända sig till rektor om de blir kränkta eller på annat sätt utsatta av annan personal eller elever. I allvarliga fall ska polisanmälan göras. Huvudansvaret ligger hos rektor som ska informeras om samtliga fall av misstänkt kränkning. Det blir rektors ansvar att följa upp med ABC när det finns ett fall som anses vara en kränkning samt att dokumentera åtgärder som skolan har vidtagit. 6

7 Skolans personal har skyldighet att omedelbart rapportera misstanke om kränkande behandling till rektor och skolan elevhälsoteam (EHT). Vid kränkande behandling som sker öppet i skolan skall alla vuxna på skolan reagera direkt och tydligt markera att det inte är ett acceptabelt beteende. ABC är ett lagarbete bestående av vissa medlemmar av skolpersonalen som arbetar mot mobbning. Ansvarig för ABC är skolkuratorn som koordinerar insatserna och är sammankallande till möten. Möten hålls en gång i månaden för åk F-5 och för åk 6-9. En gång per termin kallas ABC-lagen till stormöte där då alla i ABC träffas. Den månaden hålls inget årskursindelat möte. 4.1 Tidigt och snabbt ingripande av all personal Om en vuxen på skolan ser en konflikt eller incident ska den vuxna stoppa incidenten och omedelbart diskutera den med de inblandade eleverna. Den vuxna kan vara en lärare eller annan anställd på skolan. All personal är skyldig att ingripa, oberoende av vilken klass en elev går i. Om en incident rapporteras av en elev bör det diskuteras med de inblandade eleverna så fort som möjligt. Vid konflikter så erbjuds eleverna att få mötas i ett försoningsmöte (se punkt 4.3). Personalen bör också göra en preliminär bedömning om trakasseri eller diskriminering har förekommit under konflikten. En incidentrapport ska alltid skrivas och direkt lämnas till biträdande rektor åk K-5 eller biträdande rektor åk 6-9, och/eller fritidsansvarig. 4.2 Tidigt och snabbt ingripande av föräldrar Föräldrar måste vara uppmärksamma på hur deras egna barn känner för hennes/hans relationer till klasskamraterna, andra elever eller personal och rapportera problem till klassläraren eller annan anställd på skolan. 4.3 Försoningsmöte efter konflikt För att ett försoningsmöte ska komma till stånd efter en konflikt krävs att båda parter är positivt inställda till att ha ett möte och om alla är villiga att medverka samt har en positiv inställning till att lösa problemet. Vill någon eller båda av parterna inte ha något försoningsmöte och anser att de kan förbättra situationen utan att detta sker så avvaktar antingen skolan med åtgärder eller följer upp eleverna på var sitt håll. Mentorer och andra lärare ombeds vara extra uppmärksamma på dessa elevers relationer. Visar det sig att klimatet inte blir bättre och konflikten lever kvar, fortsätter skolan med samtal för att hitta en lösning på problematiken. Om utfallet vid försoningsmötet är positivt följs mötet upp med enskilda samtal med eleverna, vid två olika tillfällen, med en veckas mellanrum inom den närmaste månaden. 4.4 Vidare ingripande vid olösta incidenter Om en incident anses ovanligt allvarlig och/eller av upprepande karaktär kommer ABC och skolledningen bli tillkallade att ingripa. Anses det vara fråga om mobbning tillkallas alltid ABC-laget. 5 Handlingsplan för att främja likabehandling 5.1 Elevutbildning Undervisning i social och emotionell intelligens, hälsa och värderingar, detta görs på livskunskapslektioner. Utbilda och träna Friends-representanter elevmedverkan DISA-utbildning. Utbilda elever angående faror samt angående netikett i samband med IT-undervisningen. 7

8 5.2 Personalutbildning ABC utbildar personalen gällande arbetet kring utredning av diskriminering och kränkande behandling. De presenterar sig i början av varje läsår och beskriver stegen för rapportering av mobbning, blanketter m.m. Ansvarig: Skolkurator. Ha uppdaterad personalinformation angående likabehandlingsplanen. Ansvarig: Rektor i samråd med ABC. Personalutbildningen kommer att vara fokuserad på värderingsövningar utifrån läroplanens värdegrund. Ansvarig: Rektor, biträdande rektor och kurator. Detta kommer att ske på Student Care Resource Meetings" utvalda tisdagar klockan Föräldrainformation Information angående ESN:s handlingsplan för att främja likabehandling. Ansvarig: Rektor Broschyr för föräldrar om ABC-laget. 5.4 Elevrådet Elevrådet företräder elevernas intressen. Elevrådet har insyn och medbestämmanderätt angående arbetsmiljöfrågor, ordningsregler och likabehandlingsplan. Elevrådsmöten kommer att hållas varannan vecka på schemalagd tid. Skolkurator närvarar på elevråden. Elevrådet rapporterar därefter till rektor gällande åk F-6 och biträdande rektor gällande åk Rutiner och generella åtgärder 6.1 Vid misstanke om kränking Vid misstanke om kränkning kontaktas rektor, biträdande rektor, och ABC. Ärendet diskuteras i ABC och ärendet fördelas till två personer inom laget. En av dessa två personer utses som ansvarig att individuellt hålla i samtliga samtal med berörda elever. Den andra personen fungerar som bollplank och vikarie vid samtal om den första personen inte kan genomföra planerade samtal av någon anledning. Mentor och rektor informeras om ärendet. Rektor informerar huvudman om händelsen. Utsatt elev kontaktas innan laget planerar åtgärder enligt plan. Under ärendets gång dokumenteras all information och fortlöpande åtgärder. Denna dokumentation delges till berörd rektor som arkiverar informationen. Dokumentation skall innehålla kontaktperson i laget, datering och: Vad ska göras När ska det göras Vem har ansvaret Information om innehåll i samtal Resultat av åtgärd När vårdnadshavare kontaktades och av vem 6.2 Vid misstanke om mobbning I mobbningsituationer tillämpas följande steg: 8

9 När en ev. mobbningsituation upptäcks, skrivs en rapport (se Bilaga 4: Anti-Bullying Committee (ABC)/ Incident Reporting Sheet ) och lämnas till ABC, alltid med kopia till skolkuratorn och biträdande rektor. En medlem i ABC kommer att utreda situationen genom att samla information från inblandade elever och/eller personal. Denna ABC medlem kommer att tala direkt med de elever som är inblandade i mobbningsituationen, i ett så kallat allvarssamtal (se punkt 6.4), utan dröjsmål från dess att rapporten inkom. Detta möte kommer att ske utan förvarning för eleven. En överenskommelse angående uppförandet kommer att ske och relevanta konsekvenser kommer att bli verksamma. Föräldrar kontaktas för att informeras om samtalet som vi har haft med deras barn. Ett uppföljningssamtal kommer att hållas med berörda elever följande vecka och därefter ytterligare ett efter två veckor. Detta är för att försäkra oss om att avtalet har följts. 6.3 Om problem kvarstår efter ingripandet Rektorn/biträdande rektor ska informeras. Situationen kommer att tas upp i EHT som innefattar biträdande rektor (k-5 eller 6-9), skolsköterskan, kuratorn, specialpedagoger och speciallärare. En handlingsplan för vidare ingripande kommer att utformas. Vid detta stadium kommer berörda föräldrar bli direkt involverade för att se till att handlingsplanen följs. Sociala myndigheter kan bli ombedda att ingripa om skolan inte klarar av att lösa problemet. Enskilda samtal hålls med misstänkta elev/elever. Enskilt samtal hålls med utsatt elev eller om processen måste gå vidare med ytterligare åtgärder. Rektor är då involverad i beslut om åtgärder. 6.4 Allvarssamtal En strategi läggs upp inför allvarssamtal med den elev eller de elever som utfört kränkningar mot annan elev. Utan dröjsmål ska enskilda samtal hållas med den elev/de elever som utsatt annan elev för kränkningar. Samtalen hålls direkt efter varandra detta för att eleverna inte skall hinna samråda eller förbereda sig. Undervisande lärare informeras i förväg att eleven/eleverna kommer tas ut ur undervisning under lektionens gång. Vid samtalen upprättas ett kontrakt om vad eleven kan göra för att förbättra situationen. Därefter tas med den utsatta eleven för att förhöra sig om att trakasserierna har upphört. Om inte det skett någon förbättring hålls nya samtal där man tittar över kontraktet och funderar över vad som hänt eftersom det inte följs. Om inte situationen förbättras genom samtal får rektor besluta om ytterligare åtgärder. Vårdnadshavare kontaktas. Arbetet med samtal bör inte inledas inför helg eller lov p.g.a. att kontinuitet i handläggningen ska uppnås. 6.5 Personal som kränker eller diskriminerar en elev När elev på ESN upplever att han/hon blivit kränkt och/eller respektlöst bemött av någon lärare kallar rektor omedelbart läraren till samtal. Skolans huvudman träder in för återkommande uppföljningssamtal med berörd lärare. Läraren erhåller stödsamtal med skolan specialpedagog ett antal gånger per vecka efter rapporterad incident. Specialpedagogen återkopplar till rektor varje vecka. Skolkurator har regelbundna samtal med berörd elev. Om kränkningarna fortsätter har rektor samtal med facket samt LAS-varning utfärdas. 9

10 6.6 Rektors utredningsansvar Rektors utredningsskyldighet innebär att: Ta uppgifterna på allvar. Utan dröjsmål ta reda på vad som hänt. Tala om för den som blivit utsatt vilka handlingsalternativ som finns. Lyssna på anmälarens önskemål beträffande ärendets hantering och åtgärder. Klargöra att skolan inte accepterar diskriminering och trakasserier. Agera aktivt, snabbt och med diskretion. Genomföra en saklig och objektiv utredning. Uppmärksamma behovet av stöd- och hjälpinsatser. Hålla de inblandade informerade om ärendets gång och de ställningstaganden skolan gör (även i de fall skolan kommer fram till att ingen åtgärd behöver vidtas). Göra en uppföljning efter utredning. Vid varje enskilt fall bedöma hur allvarlig kränkningen är och om anmälan till polisen ska göras. I skolverkets skrift Förebygga diskriminering, främja likabehandling i skolan finns dessa begreppsförklaringar. 7 Utvärdering av åtgärder läsåret För att säkerställa att eleverna och personalen ska känna trygghet på skolan har följande metoder utvärderats: Likabehandlingsplanen Utbildning/diskussioner gällande läroplanens riktlinjer och skolans värdegrund. ABC Medlingscentrum Elevenkät DISA-utbildning Förstärka rutiner gällande rutin vid fall då elev känner sig kränkt Sex-samlevnad, alkohol och droger Elevrådet Rastvakt Friends 7.1 Resultat Likabehandlingsplanen Skolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling skrevs om i enlighet med Skolinspektionens riktlinjer. Personal, elever och föräldrar ska ha god kännedom om likabehandlingsplanen. Under vecka 35 och 36 presenterade EHT all personal om innehållet i likabehandlingsplanen. Under samma period presenterade lärarna eleverna om planen på klassmötena. Och under vecka 37 hade alla lärare föräldramöten där de informerade föräldrarna om planen. 10

11 Utbildning/diskussioner gällande läroplanens riktlinjer och skolans värdegrund Diskussioner fördes under Student Care Resource Meetings", fortlöpande under året. Detta arbete kommer att fortgå och dokumenteras bättre. ABC ABC arbetet behöver förbättras vad gäller struktur och rutiner, samt synlighet gentemot elever, personal och föräldrar. De fall som kommit till kännedom har följts upp men förbättring behövs vad gäller statistikföring. Antalet medlemmar i ABC gruppen förblev detsamma som året innan. Föreläsning om mobbning, kränkning och trakasserier sköttes internt. Medlingscentrum Fortbildning ägde rum enligt plan. Elevenkät Elevenkät gjordes i två omgångar under läsåret. DISA Årskurs 0-3 Resultaten visar att eleverna i dessa årskurser känner sig väldigt trygga i skolan, dock behövs ökat arbete med att förbättra känslan av trygghet i kontakten med andra elever och vuxna. Årskurs 4-6 Resultaten visar även här att den generella känslan av trygghet i skolan är hög men att förbättring behövs på området studiero, känsla av trygghet i kontakten med vuxna, samt kränkningar. Årskurs 7-9 Resultaten visar att skolan har förbättrat indexvärdena för områdena; ordningsregler och studiero. Skolan ligger nu över rikssnittet gällande dessa två områden för årskurs 7-9. I områdena trygghet samt kränkningar ligger vi kvar på samma nivå som förra året. DISA-utbildningen genomfördes som planerat. Utvärderingen visade att eleverna upplevde DISA på olika sätt; allt ifrån att de uppskattade frukten som severades till att de hjälpte dem med att sänka deras stressnivå. Generellt visar utvärderingen att eleverna ser DISA som något värdefullt som ger ett mervärde gällande självfötroende och att byta ut negativa tankar mot positiva. Förstärka rutiner gällande rutin vid fall då elev känner sig kränkt Rutinerna förstärktes i likabehandlingsplanen. Rapporteringen och uppföljning av händelser till rektorn och huvudman har i vissa fall inte fungerat tillfredställande. Detta p.g.a. att rektorn slutade mitt i terminen samt att skolan bytte ägare. Sex-samlevnad, alkohol och droger Genomfördes enligt planeringen. Eleverna ger detta mycket gott betyg och de önskar fler timmar om möjligt nästa läsår. 11

12 Elevrådet Mötena hölls på lektionstid som bestämt. Ibland var det svårt för lärarna/eleverna att komma ihåg mötestider och mötesplatser. Eleverna på högstadiet upplevde det att det ibland var svårt att närvara på grund av skolarbete. Förslag är att boka elevrådsmötena på elevens val om möjligt. Eleverna upplevde att många bra områden har diskuteras och att det har varit roligt att vara med i elevrådet. De upplever att de har fått komma till tals. Dock upplever de fortfarande att de brister i återkoppling från skolledningen. I årskurs 3-5 har mötena letts av skolkuratorn och har hållits regelbundet. Rastvakt Rastvaktsrutinen upptäcktes ha brister, vilka åtgärdades under året. Friends Genomfördes enligt planeringen. Vi hade friendsrepresentanter från högstadiet som besökte båda åk 6 flertalet gånger och genomförde övningar, visade film och pratade om deras arbete i Friends. Vi ser det som en viktig åtgärd för att förebygga mobbing samt att öka tryggheten bland eleverna på skolan. 8 Mål läsåret Återkommande diskussioner om läroplanens värdegrund med personalen samt den litteratur som Andreas beställt. Genomgång av mål för Livskunskapen så att teman täcks i alla klasser. Utgå från Läroplanen Kap. 1 Fortsatta samtal och genomgång av rutinerna för EHT (hur man skriver och genomför stödprogram, uppföljning, m.m.) Bättre samarbete mellan EHT K Tydligare samarbete mellan EHT K-5 (K-3) och Fritids. (Exempel: det händer ett bråk under skoldagen. Redan samma dag vet Fritids om detta och mentorerna för de barnen på Fritids kan följa upp). Tydligare samarbete mellan EHT och ABC. Skolkurator sammankallar ABC möten 1 gång/månad i K-5, samt stormöten med hela ABC 1 gång/termin. ABC jobbar enligt handlingsplan. ABC ska bli synligare gentemot elever, personal och föräldrar. Friends samarbete i hela skolan, alla årskurser. Tydligare rutin för inomhusrastvakter vilka områden som måste ha mer vuxennärvaro och under vilka tider. Rutin för hur länge elever sitter i matsalen, att lärare sitter med eleverna, att lärare tar ett gemensamt ansvar för att få ut eleverna på rast, att högstadielärarna 12

13 Bilaga 1: Överenskommelse angående användning av skolans datorer 1) Jag kommer att använda mitt ESN-konto för att göra skolarbete och, i undantagsfall när så uttryckligen tillåts, till andra acceptabla aktiviteter. 2) Jag kommer bara att använda mitt eget konto. Skulle jag komma över en dator med ett öppet konto kommer jag att omedelbart meddela detta till någon i personalen. 3) Jag kommer inte medvetet bryta några lagar om copyright i samband med skolarbete, i skolan eller hemma. 4) Jag kommer inte att använda stötande eller kränkande bilder eller ord om någon annan på ESN, via , textmeddelanden eller annan social media, varken från skolan, hemmet eller någon annanstans. 5) Jag kommer att rapportera stötande eller kränkande bilder eller ord som uttrycks om någon annan, via e-post, textmeddelanden eller annan social media, till föräldrarna eller till någon i skolans personal. Jag förstår att jag kan förbli anonym när jag rapporterar detta. Jag, i klass är överens med dessa principer och kommer att följa dem under min tid på ESN. Datum Elevs underskrift Förälders underskrift 13

14 Bilaga 2: Skolregler angående mobbning På ESN förväntar vi oss en miljö med tolerans och respekt där mobbning inte accepteras. Genom att skriva under på följande regler visar du att du håller med skolan och samhällets policy angående mobbning i samband med skolan. 1) Jag kommer inte använda stötande eller kränkande ord eller handlingar gentemot någon annan på ESN. 2) Om någon annan använder stötande eller kränkande ord eller handlingar mot mig eller någon annan kommer jag omedelbart att informera en vuxen på skolan. 3) Jag kommer inte att använda något slags fysiskt våld. Istället, om så behövs, kommer jag att be en vuxen om hjälp. 4) Jag kommer inte att använda stötande eller kränkande bilder eller ord om någon annan på ESN, via e-post, textmeddelanden eller annan social media, varken från skolan, hemmet eller någon annanstans. 5) Jag kommer att rapportera stötande eller kränkande bilder eller ord som uttrycks om någon annan, via e-post, textmeddelanden eller annan social media, till föräldrarna eller till någon i skolans personal. Jag förstår att jag kan förbli anonym när jag rapporterar detta. Jag, i klass är överens med dessa riktlinjer och kommer att följa dem under min tid på ESN. Datum Elevs underskrift Förälders underskrift 14

15 Bilaga 3: Disciplinär åtgärd utvisning ur undervisningslokalen Eleven Klass Datum Har idag den Kl under lektionen / rast Utvisades från undervisningen eller hade ett samtal med personal p.g.a. att hon/han trots upprepade tillsägelse fortsatt att uppträda störande. Kort beskrivning av elevens uppträdande/uppförande: Vårdnadshavare har blivit kontaktade. Datum Kontaktform: E-post, Telefon Personligen Den undervisande läraren, eleven och vårdnadshavaren och har kommit fram till följande åtgärder för att detta inte ska ske igen: Undervisande lärare: Befattning: Engelska Skolan Norr Incident 1 Incident 2 Incident 3 (träff med förälder) 15

16 Bilaga 4: Anti-Bullying Committee (ABC)/ Incident Reporting Sheet (Please Circle if ABC matter or other incident) If a bullying matter, please complete and pass on to ABC via school counselor s box. If another type of incident please compete and pass on to the revelant staff member Date reported: Your name: Lovcation: Time: Student/s involved & class/es: Playground Corridor Lunchroom Locker Room Before School During Class Morning Tea Break Lunch Break Description of Incident/s: (please attach any other info/notes to the back) Other: After School Immediate action taken: Witnesses Copies of Report to: 16

17 Anti-mobbninglagets (ABC) blankett för rapportering ABC Staff members /responsible Responded to: Yes No Date: 1 st f/u 2 nd fu Uppföljning; åtgärder tagna (v.g. ange datum) 17

18 Bilaga 5: Blankett #2 ESN:s Incidentanmälan om diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling Denna blankett ska lämnas till skolledningen. (Notera att denna anmälan kan vara anonym) Namn Datum Inblandade personer Övergripande beskrivning av incidenten (tidpunkt, datum, plats, elever/personal inblandade, eventuella vittnen) Beskrivning av den specifika situationen av diskriminering, trakasseri eller kränkning. Mottagen av: Datum: Tidpunkt: Incident nummer: 18

19 Uppföljning av incident nummer : Datum: Namn: Befattning: Första ingripandet (vad gjordes och hur): Handlingsplan (kortfattad beskrivning av överenskommen handlingsplan) Uppföljning (2 dagar) Uppföljning (2 veckor) Uppföljning (4 veckor) 19

20 Bilaga 6: Broschyr som gå ut till alla elever och föräldrar Grupper och rutiner Vi har en plan för likabehandling som finns på under "känna sig trygg". Alla klasser och fritidsgrupper har lektioner i livskunskap. Antimobbningsgruppen (ABC) behandlar misstänkta fall av mobbning. Elevvården ansvarar för att barn som behöver extra stöd får det. Vissa elever är representanter för Friends och de rapporterar incidenter som de ser till personalen. HUR VI ARBETAR Om du känner att det finns en fråga eller konflikt under skol- eller fritidstid där ditt barn är inblandat, bör du först kontakta: 1.Klassföreståndaren/mentorn om problemet gäller skoldagen. 2. Fritidslärarna om problemet gäller fritidstid, eller 3. ämnesläraren om problemet har ägt rum under en viss lektion (t.ex. om det har varit ett problem under idrott eller svenska, kontaktas idrotts- eller svenskläraren) Läraren som du talar med kommer att försöka lösa problemet och hålla dig informerad. Om läraren anser att frågan är en del av en större mobbnings- eller elevvårdsproblem kommer denna att skriva en rapport och hänvisa till ABC eller till elevvården och informera dig. Någon från ABC eller elevvården kommer sedan att kontakta dig när en utredning har skett. Om problemet känns särskilt akut eller om det inte har blivit löst kommer ABC, elevvården eller läraren att föra det vidare till rektorn. Steg 6: Om problem kvarstår kontaktas sociala myndigheter Att framföra klagomål Om du inte känner att du får ett tydligt svar efter att du har försökt kontakta den relevanta läraren, föreslår vi att du först och främst kontaktar antingen (skola), Bradford Wohlner, årsk. F-5, Andreas Tull, årsk 6-9, eller Jason Cowling (fritids). Om du vill skriva ett formellt klagomål till skolan finns ett formulär som kallas "klagomålsblankett". Detta finns på under rubriken "känna sig trygg". Detta bör skickas till rektorn som sedan kommer att kontakta dig. Om du fortfarande inte är nöjd kan du skicka ditt klagomål till huvudmannen. 20

Likabehandlingsplan. och plan mot kränkande behandling. Engelska Skolan Norr

Likabehandlingsplan. och plan mot kränkande behandling. Engelska Skolan Norr Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Engelska Skolan Norr Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Om Engelska Skolan Norrs likabehandlingsplan 3 Diskriminering och kränkande

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Tryde Friskolas Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015

Tryde Friskolas Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015 s Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015 Alla elever på skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. På vår skola ska ingen elev bli diskriminerad, trakasserad

Läs mer

Danderyds gymnasiums Likabehandlingsplan

Danderyds gymnasiums Likabehandlingsplan Danderyds gymnasiums Likabehandlingsplan läsåret 2013/2014 1. Vision I en anda av trygghet, glädje och kreativitet ska alla studerande och alla medarbetare utvecklas så att de både vill och kan ge sitt

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Reviderad 2014-09-30 Vår vision på Örjansskolan årskurs 6-9 Vårt arbete mot diskriminering, mobbing och kränkande behandling utgår från 14: e kap

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Läsåret 2014-2015 Inledning En grundläggande faktor för framgångsrikt lärande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2011 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Guldsmedens Förskola Planen antogs 2011-01-01 Gäller till och med 2012-01-01 2 Ett krav finns på att en likabehandlingsplan ska tas fram (enligt

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Datum Sida 2014-03-12 1 (11) Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Upprättad 20140312 Dokumentägare Tuula Dajén Kulturchef Giltighetstid: Tillsvidare Postadress Besöksadress

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Rektor Eva Andersson Rektor Eva Andersson 2015-01-28 1 (5) Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan

Läs mer

Likabehandlingplan uppdaterad 2015-08-12. för Thomasskolan i Strängnäs kommun läsåret 2015-2016

Likabehandlingplan uppdaterad 2015-08-12. för Thomasskolan i Strängnäs kommun läsåret 2015-2016 Likabehandlingplan uppdaterad 2015-08-12 för Thomasskolan i Strängnäs kommun läsåret 2015-2016 0 Innehåll Inledning... 2 Del 1... 3 1.1Värdegrund, vision och mål... 3 1.2Förankring och ansvar... 3 1.3Utvärdering

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Likasplan/plan mot kränkande 1. VISION Vår ambition är att alla våra elever ska trivas och känna samhörighet med skolans personal och varandra. Det är en av de viktigaste förutsättningarna för att en god

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Skarsjö förskola. Plan som motverkar diskriminering och främjar likabehandling. 2016/2017

Skarsjö förskola. Plan som motverkar diskriminering och främjar likabehandling. 2016/2017 Skarsjö förskola Plan som motverkar diskriminering och främjar likabehandling. 2016/2017 Vision Vårt viktigaste uppdrag är att värna om människors okränkbarhet, individens frihet och integritet. Där alla

Läs mer

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium 1. Varför finns likabehandlingsplanen? Enligt skollagen ska alla skolor ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Denna plan kallas

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Förskolan i Surahammars Kommun

Förskolan i Surahammars Kommun Förskolan i Surahammars Kommun Förskolans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling. 2015/2016 Innehållsförteckning Vision, syfte, policy och ansvar 3 Definitioner

Läs mer

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Albäcksskolan Klass 7-9 Vi på Albäcksskolan främjar likabehandling genom att främja och förebygga diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling. Ditt bästa

Läs mer

Plan mot trakasserier, kränkande behandling och mobbning samt för likabehandling gällande Insjöns skolenhet F-6

Plan mot trakasserier, kränkande behandling och mobbning samt för likabehandling gällande Insjöns skolenhet F-6 Plan mot trakasserier, kränkande behandling och mobbning samt för likabehandling gällande Insjöns skolenhet F-6 Huvudmannen ska se till att det inom ramen för särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat

Läs mer

Jämlikhetspolicy för Uppsala Politicesstuderande

Jämlikhetspolicy för Uppsala Politicesstuderande Jämlikhetspolicy för Uppsala Politicesstuderande Dokument fastställt av styrelsen 2014-12-09 Dokument reviderat av styrelsen 2015-05-05 Inledning Denna policy gäller Uppsala Politicesstuderande (UPS) styrelse,

Läs mer

Handelsakademins och NBI:s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Handelsakademins och NBI:s plan mot diskriminering och kränkande behandling Handelsakademins och NBI:s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Yrkeshögskola Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Yrkeshögskola

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD LIKABEHANDLINGSPLAN OCH HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD 2016-09-01 Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan. Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan. Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017 1 (8) Reviderad 27 juni 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017 g:\bf\skolområde gymnasiet\skolområde gymnasiet\gemensamt\policydokument\likabehandlingsplan\2016-17\övergripande

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå

Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå Innehållsförteckning: Bakgrund sid 3 Vision sid 3 Definitioner och begrepp

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.)

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) s fritidshem Läsåret 2015/16 Vision På är atmosfären sådan att alla barn och vuxna känner trygghet, trivsel och respekt för varandra.

Läs mer

Frötuna skola. Likabehandlingsplan Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för skola och fritidshem.

Frötuna skola. Likabehandlingsplan Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för skola och fritidshem. Frötuna skola Likabehandlingsplan 2013-2014 Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för skola och fritidshem. 1 Innehåll Frötuna skolas vision... 2 Vad står begreppen för?...

Läs mer

Vi är varandras arbetsmiljö, all personal och alla elever på skolan har ansvar för sina handlingar och ska ta hänsyn till hur andra upplever dem.

Vi är varandras arbetsmiljö, all personal och alla elever på skolan har ansvar för sina handlingar och ska ta hänsyn till hur andra upplever dem. Rytmus plan under läsåret 2015-2016 för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I enlighet med 3kap. 16 diskrimineringslagen och 6 kap. 8 skollagen.

Läs mer

Likabehandlingsplanen är utformad i enlighet med Diskrimineringslag 2008:567 samt Skollagens 2010:800 kapitel 6.

Likabehandlingsplanen är utformad i enlighet med Diskrimineringslag 2008:567 samt Skollagens 2010:800 kapitel 6. Likabehandlingsplan År 2016 Likabehandlingsplanen är utformad i enlighet med Diskrimineringslag 2008:567 samt Skollagens 2010:800 kapitel 6. Inledning Enligt Arbetsmiljölagen 1999:841 är Vuxenutbildningen

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SUNDBY FÖRSKOLA 2011 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola Bakgrund Från den 1 januari 2009 finns bestämmelser om diskriminering och kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Dorotea kommun Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Strandenskolan Åk F-9 Fastställd av KUN 2016-09-22 47 Inledning 2 Alla elever och all personal har rätt att vistas i vår

Läs mer

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Björnungens förskola Enligt 14 a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Gäller under tiden 20100901 20110831 Handlingsplanens främsta syfte

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013/2014 Strandvägsskolan Träningsskolan Regnbågen Ingela Dullum Rektor 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Ankan 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot all form

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015 Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt 2014- okt 2015 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete, skollagen och diskrimineringslagen. Syftet med

Läs mer

Barn och elevers delaktighet Eleverna utvärderar likabehandlingsplanen varje läsår och kommer med förslag på förändringar och förbättringar.

Barn och elevers delaktighet Eleverna utvärderar likabehandlingsplanen varje läsår och kommer med förslag på förändringar och förbättringar. Likabehandlingsplan A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Enhetens övergripande mål för likabehandling Alla elever är trygga i skolan. Alla elever behandlas lika oavsett kön, etisk tillhörighet, religion eller andra trosuppfattningar,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärrs förskolas Vision: Ett lustfullt lärande i trygg miljö Kärrs förskolas Mål: En förskola fri från kränkningar där alla

Läs mer

Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Innehållsförteckning Inledning s.3 Förskolan Laxens vision s.3 Definitioner s.4 Diskrimineringsgrunder enligt diskrimineringslagen

Läs mer

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår 2015-2016 Likabehandlingsplan På Ingelstorp och Helgesbo gymnasieskolor är vi varandras arbetsmiljö och inga kränkningar får förekomma. Vi

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 Innehållsförteckning 1. Rektors ord och skolans ansvarsfördelning 2. Definitioner 3. Svenska skolans värdegrund och vision 4. Svenska skolans

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2016 2017 1. Bakgrund l januari 2009 skärptes kraven på skolan i både skollagen 14 kap och diskrimineringslagen. Den som ansvarar

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Vad står begreppen för?... 4 Likabehandling... 4 Diskriminering... 4 Direkt

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet Westerlundska gymnasiets ledstjärna Westerlundska gymnasiet är en inspirerande och utmanande arbetsplats

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2015-10-02 2016-09-30: Djurås förskola, Safiren och Rubinen Alla som lämnar vår förskola ska minnas sin förskoletid med glädje! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Återupprättad 20151209 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Vitsippans Förskola 20151209-20161209 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och

Läs mer

Förskolan Frö & Freja

Förskolan Frö & Freja Förskolan Frö & Freja Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Januari Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006 kom Barn-

Läs mer

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola Likabehandlingsplan Skurholmens förskola 2016-2017 Vad säger lagen? Skollagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola Bjuvs förskolor En känsla av härlighet! Återupprättad dec 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Prästkragens Förskola 151210-161210 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN SÖLVESBORGS KOMMUN Möllebacksskolan LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN Reviderad 2013-09-10 Förord Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Likabehandlingsplan Knappen 2014 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Vision..2 Kartläggning/nulägesanalys.2 Förankring av likabehandlingsplanen..4 Åtgärder.5 kompetensutveckling.6

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola Likabehandlingsplan Hästhagens Förskola Östra skoldistriktet År 2009 2011/12 Barn, Utbildning och Fritid Barn, 2011

Läs mer

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 1 090928 Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara fri från trakasserier och annan kränkande behandling. Alla barn och elever ska vara trygga

Läs mer

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2015 Vuxenskolan, Likabehandlingsplan Sida 1 Innehållsförteckning Bakgrund och uppdrag... 3 Lagens syfte... 3 Vuxenskolans värdegrund... 3 Övergripande mål för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Växthuset Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I januari 2009 kom Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För Pedagogisk omsorg Läsår 2012/2013 Vision All förskoleverksamhet inom enheten ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Våra verksamheter

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Gothem förskola 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot

Läs mer

Skolplan mot diskriminering och kränkande behandling

Skolplan mot diskriminering och kränkande behandling Skolplan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Invux Särskild utbildning för vuxna

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Invux Särskild utbildning för vuxna HANDLINGSPLAN 1(6) 2012-06-11 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Invux Särskild utbildning för vuxna På Vuxenutbildningen i Skara ska ingen känna sig diskriminerad eller kränkt. Personal

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Komvux Örebro 2012/2013

Likabehandlingsplan. Komvux Örebro 2012/2013 Likabehandlingsplan Komvux Örebro 2012/2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Värdegrund 3 Bakgrund 3 Definitioner av begrepp 4 Elevers rätt till stöd 6 Åtgärder vid kränkande behandling 6 Förebyggande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR Vårby Skolor 20 augusti 2009 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR Innehållsförteckning A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Ansvarsfördelning. 1 Barns och elevers delaktighet.. 2 Barns och elevers rätt till stöd. 2 B.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN Karlskrona 2007-01-31 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN FÖR ATT FÖRHINDRA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Lagar och andra styrdokument: SFS 2006:67

Läs mer

Västerskolans mål. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017.

Västerskolans mål. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017. Västerskolans mål Vår skola ska präglas av respekt för människans olikheter. Ingen elev eller vuxen ska fysiskt eller psykiskt utsättas

Läs mer

Kommungemensam vision för alla kommunens förskolor och skolor

Kommungemensam vision för alla kommunens förskolor och skolor Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge förskola läsåret 2016-2017 Kommungemensam vision för alla kommunens förskolor och skolor All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

Montessoriförskolan Igelkottens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Montessoriförskolan Igelkottens plan mot diskriminering och kränkande behandling Montessoriförskolan Igelkottens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 1 1. Grunduppgifter... 3 2. Igelkottens mål och vision.. 3 3. Igelkottens policy. 3 4. Definitioner av begreppen...4

Läs mer

Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan...

Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan... Likabehandlingsplan Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan... 3 DEFINITION AV BEGREPP... 4 FRÄMJANDE INSATSER... 5 KARTLÄGGNING...

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogomeskolan Skogomeskolans fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Grunduppgifter: Skogomeskolan Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och fritidshem Ansvarig

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 2014/2015

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 2014/2015 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 2014/2015 Lånsiktigt mål för Fridhemsgymnasiet Vårt långsiktiga mål är att alla på Fridhemsgymnasiet ska mötas med respekt, bli positivt uppmärksammade,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Vision På förskolan skall inget barn eller vuxen känna sig diskriminerade eller bli utsatt för kränkande

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Verksamhetsåret 2014/2015 Kunskapsskolan Saltsjöbaden Innehåll: Inledning s. 2 Definitioner s. 3 Främjande och förebyggande arbete s. 4 Nulägesbeskrivning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarnskolan, Hjo läsåret 2015/16 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAMMARNSKOLAN Läsåret 2015/2016 Visionen för Hammarnskolan är att det

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förkortad version Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förkortad version Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förkortad version Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan 2016-17 Vi arbetar aktivt för att motverka alla former av kränkande behandling. Vår

Läs mer

Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6. Läsåret 2015/16

Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6. Läsåret 2015/16 Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6 Läsåret 2015/16 Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Bakgrund:

Läs mer

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun Likabehandlingplan Finningeskolan 2014-15 2014-09-18 Strängnäs kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Del 1... 4 1.1 Värdegrund, vision och mål... 4 1.2 Förankring och ansvar... 4 1.3 Utvärdering av föregående

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uddevalla Gymnasiesärskola 2016-2017 Innehållsförteckning Handlingsplan... 0 Bakgrund...2 Lagar och styrdokument...2 Definitioner och begrepp... 3 Gymnasiesärskolans

Läs mer

Läsår 16/17 Reviderad 30/8 16. Likabehandlingsplan Hörby Yrkesgymnasium

Läsår 16/17 Reviderad 30/8 16. Likabehandlingsplan Hörby Yrkesgymnasium Likabehandlingsplan Hörby Yrkesgymnasium 1. Inledning Hörby Yrkesgymnasium tar avstånd från alla tendenser till kränkningar. Hörby Yrkesgymnasium skall utmärkas av trygghet, tolerans, öppenhet och trivsel

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fågelviksgymnasiet Gymnasieskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fågelviksgymnasiet Gymnasieskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fågelviksgymnasiet Gymnasieskolan Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen, arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande behandling

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande behandling Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande behandling Grundsärskolan på Vedeby 2013-2014 1 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande

Läs mer

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. December 2013, utvärderad september 2014 Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling.

Läs mer

Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor

Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor Regelverk Den 1 januari 2009 trädde Diskrimineringslagen i kraft (SFS

Läs mer