FÖR OPERASÅNGARE under utbildning och i yrkeslivet Claes Fellbom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖR OPERASÅNGARE under utbildning och i yrkeslivet Claes Fellbom"

Transkript

1 FÖR OPERASÅNGARE under utbildning och i yrkeslivet Claes Fellbom Utbildningstiden: Vad kännetecknar en opera? Det inledande kapitlet behandlar vad som verkligen kan definieras som opera, till skillnad från sångspel, oratorium, operett, musikal etc. Operakonstens olika genrer och utveckling. Kapitlet redogör den uppdelning som finns i operakonsten: från barock, wienklassisism, bel canto, romantik, verismo etc. Operans strukturer och vanligaste ämnesområden. Vi försöker upptäcka gemensamma linjer i strukturen hos olika operor från skilda genrer och tider. Dessutom vill vi skrapa något på ytan om vilka preferenser tonsättare har haft genom tiderna när de gjort sina ämnesval. Detta är det inledande avsnittet om musikteaterdramaturgi. Operans dramaturgi. Här görs en beskrivning av konsten att berätta en historia, dvs dramaturgi. Vi ger exempel från Hollywoods kartläggning av detta ämnesområde och använder oss av deras kunskaper för att kunna analysera vilka funktioner som kan vara gemensamma för filmens sätt att berätta och operans. Några viktiga avsnitt här blir: den allmänna och vanligaste strukturen av en film, respektive en opera. I begreppsbeskrivningen ingår exempelvis: anslaget, dvs hur man börjar, vändpunkterna, point of no return eller peripeti, en rolls dramaturgiska karaktärsutveckling, vem är opponent, den lilla scenens struktur etc. Musikdramatisk gestaltning. Här försöker vi förklara skillnaden mellan skådespeleri och gestaltning. Vad som är musikteaterskådespeleri och vilka medel som står till buds för att en god musikdramatisk gestaltning ska kunna genomföras. Att gestalta en opera. Vi penetrerar de möjligheter som står till buds när en opera ska iscensättas och diskuterar på vilka sätt operasångaren kan närma sig rollen. Hur man förbereder sig. Operasångarens uppgift i helheten. Ofta möter man uppfattningen att sångaren är underordnad flera andra konstnärliga funktioner i den skapande processen. Här försöker vi betona sångarens eget ansvar för sin konstnärliga insats i uppsättningen. Men inte bara det, varje utbildad operasångare ska vara medveten om operakonstens utveckling. Varje sångare ska förstå att hon/han är en länk i denna process. Vägar mot kärnan i gestaltningen. Nu handlar det om metod, vägen till en lyckad scenframställning. Vi betonar sökandet och applåderar finnandet. Det gyllene verktyget.

2 Finns det något sådant?vi gör en kort genomgång av Constantin Stanislavskis teorier och metod.detta leder fram till något som skulle kunna betecknas som det gyllene verktyget. Verkanalys. För att lyckas med sin gestaltning är det en förutsättning att själv kunna utforska vilka intentioner som kan tänkas ligga till grund för hur librettisten, men framför allt hur tonsättaren har arbetat. Vi ger nycklar till hur en effektiv verkanalys kan genomföras. Kontext. I arbetet med verkanalysen är kontexten det första som måste klarläggas.i vilket sammanhang och i vilken tid skrev librettisten och tonsättaren sitt verk?på vilket sätt har den kontexten satt sin prägel på verket? I vilken tid och i vilket sammanhang utspelar sig handlingen? Här diskuteras även den egna kontexten d.v.s.vår egen tid och omgivning. Hur påverkar den iscensättningen av ett verk.hur viktig är den egna kontexten för den färdiga produktionen? Struktur, vändpunkter, ledmotiv. Hur behandlar tonsättaren den struktur som finns i librettot? Vilken form dominerar, librettots eller tidens musikaliskt formmässiga ideal?hur behandlar tonsättare genom tiderna små och stora vändpunkter?ledmotivstekniken och hur tonsättarna har använt sig av denna under tiderna, diskuteras.hur ser peripetin (point of no return) ut i en barockhopera I jämförelse med en senromantisk opera? Tonsättarens intentioner. Hur påverkar tonsättarens intentioner sångarens sätt att gestalta en roll? Hur kan sångaren utnyttja tonsättarens intentioner för att berika sin gestaltning? Rollanalys. Förutom den analys som vanligen utgår från vad som står i texten, använder vi våra kunskaper om verkanalys för att ge oss själva en rikare ingång till rollanalysen. Rollförberedelse. Här diskuteras metoder för hur operasångaren kan förbereda sig på egen hand iför en repetitionsperiod, utan att låsa fast sig. Operasångarens hinder för att lyckas. Vi går igenom de vanligaste hinder som en operasångare brukar ställa framför sig när repetitionsprocessen har inletts. Här diskuteras konvention, rädsla, egna fördomar, hämningar, rösten etc. Med andra ord allt som kan tänkas hindra en vanlig operasångare från att ge sig hän in i rollen. Operasångarens ansvar för den konstnärliga helheten. Tanken på det egna konstnärliga ansvaret i en produktion är ett ämne som vi ofta kommer att återkomma till när det gäller musikdramatisk gestaltning. Operasångarens egna uttrycksmedel. Vi diskuterar vad som står till buds för operasångaren och betonar den egna personligheten som den viktigaste delen för en framgångsrik gestaltningsverksamhet. Kroppens resurser och möjligheter. Vikten av kroppskontroll är central för en operasångares gestaltningsmässiga arbete med sig själv. Vikten av rörelseundervisning.

3 Många sångstudenter har ofta inte förstått vikten av rörelseundervisning.vi diskuterar varför denna del av utbildningen är så betydelsefull. Rösten som pensel i en målning. Här undersöks hur man kan använda röstens möjligheter till ett varierat sceniskt uttryck. Måste man alltid sjunga vackert?måste man överhuvudtaget alltid sjunga? Hur kan man ge en annan stämning genom att färga rösten? Indelning i röstfack. Vi gör en kort beskrivning av operavärldens sätt att indela roller och sångare i röstfack. Röstfacksbyte. Under utbildningstiden och för all del även senare kan en sångare av olika anledningar känna behov av att sjunga i ett annat fack. Professionellt arbetande sångare som har genomgått sådana byten berättar om sina erfarenheter. Även sångpedagoger som har lett sådana arbeten kommer till tals. Operasångarens egen personlighet. En bra röst utan en personlig prägel blir ointressant att lyssna till. Varför? På vilket sätt kan sångarens speciella bakgrund hämma sångarens utveckling? Vad i sångarens bakgrund och även fysik kan hämma utvecklingen som artist? Att sjunga upp och ned. Här diskuteras regissörens krav på sångaren. Hur man bemöter omöjliga krav, hur förvånad man kan bli av att klara det till synes omöjliga. Operasångarens blick för den egna och andras insatser. Ett sätt att bli en bra musikteaterskådespelare är att lära sig iaktta andra. Vi resonerar om hur man kan skärpa sin blick. Hur förhåller sig en musikalisk framställning till det sceniska uttrycket?vad är sant och vad är falskt? Föreställningsanalys I momentet att lära sig iaktta andra ingår även att förstå hur en föreställningsanalys görs. Man lär sig här identifiera och verbalisera styrkor och svagheter i en operföreställning. Språken. Vi går igenom de vanligaste operaspråken och hur dessa språk har förändrats sedan verken skrevs.vi behandlar även översättningar från olika verks originalspråk. Att gestalta på ett främmande språk. En talteaterskådespelare skulle tycka att det är i stort sätt omöjligt, eller ytterst obekvämt att spela bra teater på ett främmande språk.i en operasångares värld är att uttrycka sig på ett främmande språk, en förutsättning.hur bär man sig åt? Självstudier och dispositionen av den egna tiden. Varje operasångare bör ha ett gott begrepp om hur man disponerar den egna tiden för självstudier och vikten av att dessa underhålls kontinuerligt. Här diskuteras hur ett sådant arbete kan se ut. Provsjungningsteknik.

4 I en operasångares vardag ingår att man alltid måste provsjunga. I det sammanhanget är det därför bra att skaffa sig kunskaper om vad som, förutom den röstliga framställningen, kan förstärka kvalitén på provsjungningen. Operasångarstudentens förberedelse för yrkeslivet. Det är betydelsefullt att operastudenten på ett tidigt stadium förstår vikten av att preparera sig för det professionella livet. Här resonerar vi om ämnen som mental träning, egen marknadsföring (hur man skriver en CV), den egna hemsidan etc. Om opera på TV Vi lär ut några förutsättningar för en lyckad operaframställning i detta medium. Hur kan exempelvis spel och scenerier anpassas? Operasångaren i repetitionssituationen. Det finns vissa oskrivna regler och rutiner för hur en operasångare bör förhålla sig under repetitionsprocessen. Detta för att kunna bidra till en kreativ och kollegial stämning i arbetet. Förhållandet till kollegorna. Ett centralt ämne i detta sammanhang är hur man arbetar tillsammans. Konkurrens, samarbete, lojalitet, att sätta gränser, är några av de frågeställningar som tas upp. Förhållandet till repetitör, dirigent, regissör. Vi går igenom andra delar av samarbetet som gäller både musikaliskt och sceniskt.hur hanterar man en situation när dirigentens eller regissörens vilja inte stämmer med sångarens? En dans på rosor. Under en repetitionsperiod kan många sångare ibland känna det som om allt bara flyter fram på ett alldeles underbart sätt. Vi resonerar om vikten av en sund och god repetitionsstämning. Men även om de faror som eventuellt kan uppstå kring sådana kanske alltför goda stämningar. Ingen säger något. Det kan förekomma situationer där sångaren känner sig helt utlämnad i repetitionsprocessen. Inga kommentarer förekommer, inga bekräftelser. Betyder detta att man går mot katastrof?hur hanteras situationen? Upstaging Vi tittar på denna företeelse och ger råd om hur den kan bemästras. Krisen och dess betydelse. Sångaren står och stampar, kommer inte vidare i processen, känner hur till och med kollegorna blir irriterade. Sångaren kan helt enkelt hamna i kris. Hur hanteras denna? Hur kan man vända krisen till något positivt och vidareutvecklande, för att därmed gå segrande ur krisen? Upptrappningen. Sångaren befinner sig i upptrappningen av repetitionsperioden.många yttre moment tillkommer, stressen inför premiären börjar märkas.vilken kurs ska man välja? Den musikaliska veckan.

5 Vi resonerar om den period där hela det sceniska arbetet ska vara färdigt. Det gäller nu att synkronisera detta tillsammans med orkester.nya problem dyker upp, scenerier måste ändras, sångaren får kanske anpassa rösten och disponera sin vokala framställning på ett annat sätt. Kostymen och maskens betydelse. Dessa två enheter i den gestaltningsmässiga processen har till uppgift att hjälpa sångaren att förstärka sin sceniska framställning. Men vissa sångare kan i detta skede upptäcka att effekten är den rakt motsatta. Kostymen eller masken arbetar emot den egna intentionen.hur gör man då? Scenografi och akustik. En god operascenografi kan av sångaren utnyttjas som en förstärkning av den sceniska framställningen. Sångaren måste därför lära sig inte bara detta, utan även lära sig se och förstå hur scenografin kan hjälpa röstframställningen rent akustiskt. Sångaren ska kunna bedöma hur en scenografi påverkar akustiken och vad man kan göra åt detta. Ljus. Alla visuella medier som finns i en operaproduktion ska kunna hjälpa sångaren till en starkare scenisk framställning. Vi går igenom olika typer av ljus, hur man exempelvis parerar ett sidljus, hur man agerar i överljus, hur man undviker skuggställen etc. Pianogenrep. Detta är den repetition där alla sceniska uttryck ska mötas. Med lite kunskap om vad som brukar hända vid sådana tillfällen, kan sångaren lära sig minska sin oro och eventuella frustration. Förberedande och genrep. Detta är den näst sista och sista repetitionen innan premiären.vad ska uppnås vid det förberedande respektive själva genrepet? Vi diskuterar även den risk som kan uppstå med ett fulländat genrep. Premiär. Vilka särskilda förberedelser bör iakttas inför en premiär?hur brukar en premiärpublik se ut till skillnad från en genrepspublik?hur påverkar den eventuella bristen på respons från publikens sida sångarens framställning? Vad händer om alla i ensemblen blir skrämda? Recensioner. Recensioner är risky business. Man kan aldrig veta vad som kan ligga bakom olika egendomliga eller fantastiska uttalanden. Men orden är tryckta och måste värderas.hur hanterar man som sångare ett konstigt utlåtande från en kritiker?ska man svara på kritik? Den yrkesverksamma sångaren: Förhållande till operachefer och agenter. Nu är frågan, hur går man vidare? När anbuden haglar eller när telefonen är tyst? Om ingen agent vill ha mig, vad gör jag då? Vi resonerar om planering och strategi. Branschen utanför hemlandet. Vi gör en överblick över vilka länder som kan tänkas anlita internationella operasångare och hur branschen ser ut i dessa.

6 Egen marknadsföring. Det vanligaste är inte att agenterna står i kö, beredda på att ansvara för all marknadsföring och allt kontaktarbete för sångaren. Tyvärr är det helt nödvändigt att själv veta hur man ska göra sig hörd. Här presenteras lämpliga sätt för detta baserat på intervjuer med etablerade människor i branschen. Vägval: Metropolitan, Detmold eller källaropera? Det vanligaste är heller inte att en färdigutbildad operasångare går raka vägen till de stora internationella operahusen. Men ganska snart efter utbildningen bör sångaren kunna bedöma vilka hans eller hennes utsikter är för en stor, en mellan eller en liten karriär är. M.a.o: kommer jag att hamna i Wien, Forzheim (mycket litet operahus) eller ska jag bli tvungen att bilda nisch och starta en egen ensemble för att överhuvudtaget få utöva mitt yrke? Kapitlet diskuterar dessa frågeställningar och visar på vilka möjligheter som står till buds. Att kunna tacka nej. Vissa operachefer kan vara rätt hänsynslösa och bara se till sin egen teaters lycka och framgång. Det kan innebära att unga operasångare sätts in i uppgifter som de till en början kanske klarar av, men som senare visar sig ha skadat den unga sångaren. I vissa fall kan denna skada bli så allvarlig att det kan ta år att återkomma. Vi ger exempel på hur sådana situationer har uppstått och hur de drabbade ser på situationen. Hålla kontinuitet. Detta kapitel resonerar om hur den arbetslösa sångaren gör för att hålla sin röst och sin artistiska förmåga i trim. Samt att hålla kontakt med branschen. Många exempel kommer att ges från sångare som gått speciella och ibland slingriga vägar för att nå sin etablering. Bygga upp en förankring utanför sången. För arbetslösa sångare är det viktigt att hålla kontinuitet i yrkesutövandet. Men det kan även vara att rekommendera att undersöka alternativa möjligheter, som exempelvis tidigare utbildningar och vidareutbildning. I ett osäkert läge är det en trygghet att veta att alternativ till sången finns. Privatliv, familj etc. Det finns operachefer som på allvar uttalar att det är oprofessionellt för en operasångerska att bli gravid och vilja bilda familj. Hur kan man på ett vettigt sätt kombinera önskan att bilda familj med en verksamhet som operasångare med världen som arbetsplats? Livet i hotellrum. Vissa sångare kanske tidigt får erbjudanden om att sjunga på olika platser på kontinenten eller till och med över hela världen. För sådana kan det vara intressant att veta vad det är för ett liv som väntar dem och hur andra har hanterat det. Återigen vittnar äldre sångare om sina liv och hur de klarar att behandla sina livsvillkor. Hantera besvärliga medarbetare. Väl ute i arbetslivet kommer sångaren att möta olika sorters medarbetare av skiftande bakgrund och förmåga. Att samarbeta med djupt begåvade dirigenter och regissörer är bara en glädje och ytterst lärorikt. Här uppstår sällan problem. Men hur bemöter man personer som varken utstrålar kunskap eller begåvning? Här återkommer vi till sångarens eget ansvar för den konstnärliga helheten och utvecklar det resonemanget. Hantera rotlösheten. Utövande sångare med kringflackande arbetsvillkor berättar om hur de hanterar sina existentiella problem i en till synes rotlös tillvaro. Artistens kontinuerliga utveckling och identifikation i branschen.

7 För de sångare som kanske inte för detta kringflackande liv, är vikten av kontinuerlig utveckling som operasolister stor. Här resonerar vi om vådan av isolering och utanförskap, egenskaper som oftast inte främjar artistens utveckling. Publicitet, intervjuer. Nu behandlar vi hur en artist hanterar det offentliga livet. Vikten av publicitet och vikten av att denna ska vara rätt. Hur kan man vara säker på att det som en journalist tänker skriva är korrekt? Det egna ansvaret för operakonstens utveckling. Redan under utbildningstiden ska operasångaren förstå att hon/han är en viktig del i operakonstens utveckling. Under sitt yrkesverksamma liv ska hon/han verka för att den konstnärliga kvaliteten i det hon/han medverkar i ska vara så hög att konstformen förblir livskraftig och kan utvecklas vidare. Alternativa möjligheter. För operasångare som varken gjort någon internationell karriär eller kanske överhuvudtaget heller aldrig stått på en inhemsk operascen, återstår ändå en del alternativa möjligheter. Under samtal med sådana sångare får vi lära oss hur de har burit sig åt med att trots allt fortsätta som operasångare. Naturlig avgång: De flesta sångare vet när det blir dags att upphöra med sångarverksamheten. De känner när de vokala resurserna börjar svika. Andra gör det inte. När anbuden sinar. Vad gör man då? Är det bara omskolning som gäller? Det finns möjligheter i en ny tid utan att stå på scenen. Vi diskuterar sådana. Toi, toi, toi!!! Vi hoppas att denna bok ska kunna komma till användning inte bara under utbildningstiden, utan även under de professionella åren som operasångare. Syftet med den har varit att ge operasångaren en större intellektuell medvetenhet om professionen och genom denna kunna bli en del av den stora uppgiften nämligen: utvecklingen av operakonsten.

TEATER. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teater ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

TEATER. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teater ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: TEATER Ämnet teater behandlar skapande och gestaltande arbete samt hur olika sceniska uttrycksmedel kan kombineras för att kommunicera med en publik. Ämnet handlar om teater som konstform samt om att gestalta

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

TEATER. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teater ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

TEATER. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teater ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: TEATER Teater handlar om mötet mellan aktörer och publik, här och nu. Ämnet teater behandlar de konstnärliga uttrycksformer som kan samverka i en teaterföreställning, till exempel skådespeleri, regi och

Läs mer

galaxens bästa Operaverkstad

galaxens bästa Operaverkstad www.malmoopera.seomåhända galaxens bästa Operaverkstad 05 08 19 28 24 03 13 32 O _ n? 23 06 14 30 26 09 o s 02-03: Operaverkstan spelar musikteater för små barn, stora barn och vuxna barn. Vi är Malmö

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Introduktion av Estetisk kommunikation Lektionsupplägg för 75 min. Underlag till ca 24 elever

Introduktion av Estetisk kommunikation Lektionsupplägg för 75 min. Underlag till ca 24 elever Dokument till elev Introduktion av Estetisk kommunikation Introduktion av Estetisk kommunikation Lektionsupplägg för 75 min. Underlag till ca 24 elever Gymnasium: kursen estetisk kommunikation, 100 poäng,

Läs mer

På liv och död Sveriges största center för estetiska utbildningar

På liv och död Sveriges största center för estetiska utbildningar Stockholm Operastudio På liv och död Sveriges största center för estetiska utbildningar Opera är sorg och lycka, skratt och gråt, kärlek och hat, liv och död! För att gestalta starka känslor krävs mod.

Läs mer

Katrinebergs folkhögskola. Kursmål. Linje: Teaterlinjen. Kursplan, se nedan

Katrinebergs folkhögskola. Kursmål. Linje: Teaterlinjen. Kursplan, se nedan Kursmål Linje: Teaterlinjen Kursen syftar på samhällsnivå till att höja bildnings- och utbildningsnivån inom kulturområdet samt verka för en gemensam värdegrund om människors lika värde och jämställdhet.

Läs mer

Kursplan Dansutbildningen Fastställd av FU 2014-03-24 Godkänd av MYH 2014-04-10

Kursplan Dansutbildningen Fastställd av FU 2014-03-24 Godkänd av MYH 2014-04-10 Kursplan Dansutbildningen Fastställd av FU 2014-03-24 Godkänd av MYH 2014-04-10 Sid Utbildningen 2 Pedagogiken 2 Ämnen: Modernt 3 Balett 4 Jazz 5 Stepp 6 Partnering 7 Dansrepertoar 8 Scenframställning

Läs mer

Redovisning till Konstnärsnämnden gällande förstudien till Candide, eller optimismen som scenisk framställning. av KLO Productions

Redovisning till Konstnärsnämnden gällande förstudien till Candide, eller optimismen som scenisk framställning. av KLO Productions Redovisning till Konstnärsnämnden gällande förstudien till Candide, eller optimismen som scenisk framställning av KLO Productions I denna förstudie har vi behandlat följande frågeställningar med utgångspunkt

Läs mer

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater PER BRAHEGYMNASIET Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Introduktion av Estetisk kommunikation

Introduktion av Estetisk kommunikation Dokument till lärare Introduktion av Estetisk kommunikation Introduktion av Estetisk kommunikation Lektionsupplägg för 75 min. Underlag till ca 24 elever Gymnasium: kursen estetisk kommunikation, 100 poäng,

Läs mer

THM Alumn våren 13 KGSKÅ. Genom utbildningen har jag fått kunskap och förståelse för skådespelarkonstens praktiska och teoretiska grunder

THM Alumn våren 13 KGSKÅ. Genom utbildningen har jag fått kunskap och förståelse för skådespelarkonstens praktiska och teoretiska grunder THM Alumn våren 13 KGSKÅ respondenter: 34 : Svarsfrekvens: 55,88 % Jag avslutade kandidatutbildningen år: Jag avslutade kandidatutbildningen år: 2010 3 (15,8%) 2011 8 (42,1%) 2012 8 (42,1%) Medelvärde

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Projektbeskrivning för stipendiater 2014

Projektbeskrivning för stipendiater 2014 Projektbeskrivning för stipendiater 2014 Vadstena-Akademiens stipendiatplatser Innehåll i broschyren: 1. Projektbeskrivning för sångarstipendiater 2. Projektbeskrivning för musikerstipendiater 3. Projektbeskrivning

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

Introduktion av Estetisk kommunikation

Introduktion av Estetisk kommunikation Dokument till lärare Introduktion av Estetisk kommunikation Introduktion av Estetisk kommunikation Lektionsupplägg för 75 min. Underlag till ca 24 elever Gymnasium: kursen estetisk kommunikation, 100 poäng,

Läs mer

Balettakademien i Göteborg, Danslinjen Kursplan Dansämnen

Balettakademien i Göteborg, Danslinjen Kursplan Dansämnen 1 Balettakademien i Göteborg, Danslinjen Kursplan Dansämnen Balett Att utveckla dansen som sceniskt uttryck Att utveckla en baletteknik som möjliggör en yrkeskarriär som dansare Att skapa insikt och förståelse

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015

Skapande skola- projekt 2014-2015 Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTET? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i Teater Eksems skapande skola- projekt.

Läs mer

Betygsskalan och betygen B och D

Betygsskalan och betygen B och D Betygsskalan och betygen B och D Betygsstegen B och D grundar sig på vad som står under och över i kunskapskraven för betygen E, C och A. Betygen B och D speglar en kunskapsprogression där eleven har påvisbara

Läs mer

Innehåll och förklaringar till de statistiska diagrammen år 2013

Innehåll och förklaringar till de statistiska diagrammen år 2013 Innehåll och förklaringar till de statistiska diagrammen år 2013 Produktioner uppdelade i genrer samt barn/ungdom och vuxenproduktioner av urpremiärer, premiärer och nypremiärer 1 Totalt antal produktioner

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap

Läs mer

Musikalen FETT. en projektredovisning från

Musikalen FETT. en projektredovisning från Musikalen FETT en projektredovisning från 2 VAD GJORDE VI? Under ca två års tid har vi, tillsammans med kompositören och författaren Bertil Goldberg, arbetat på att skapa en musikal med målsättningen att

Läs mer

Sveaskolans mål i musik

Sveaskolans mål i musik Sveaskolans mål i musik På Sveaskolan handlar musiken mycket om glädjen i att spela och sjunga tillsammans. Upptäck hur du kan spela en mängd låtar redan efter att ha lärt dig några grundläggande ackord,

Läs mer

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald.

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald. Mångfaldsövningar Isberget När vi möter en människa skapar vi oss först en uppfattning av henne utifrån det som är synligt och hörbart. Ofta drar vi då slutsatser om hur denna människa är, och vi tror

Läs mer

Predikotext: Luk 9: 46-48

Predikotext: Luk 9: 46-48 Predikotext: Luk 9: 46-48 Att mäta sig och jämföra sig med andra är väl något vi ständigt ägnar oss åt. De senaste veckorna har de idrottsintresserade kunnat följa EM i både friidrott och simning. Vältränade

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015. Allt är möjligt på teatern

Skapande skola- projekt 2014-2015. Allt är möjligt på teatern Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTEN? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i skapande skola- projekten. Susanna har

Läs mer

THM Avnämare våren 13 KGSKÅ. Jag har erfarenheter av THM-studenter från samarbeten under följande år:

THM Avnämare våren 13 KGSKÅ. Jag har erfarenheter av THM-studenter från samarbeten under följande år: THM Avnämare våren 3 KGSKÅ respondenter: 6 : Svarsfrekvens: 30,77 % Jag har erfarenheter av THM-studenter från samarbeten under följande år: Jag har erfarenheter av THM-studenter från samarbeten under

Läs mer

Varma hälsningar, Susanna Vildehav och Mia Kjellkvist, skådespelare och konstnärliga ledare.

Varma hälsningar, Susanna Vildehav och Mia Kjellkvist, skådespelare och konstnärliga ledare. Lärarhandledning Hej! Denna lärarhandledning är till för dig, pedagog eller lärare, som har sett eller ska se Teater Eksems föreställning Mangoträdet. I handledningen ger vi förslag på hur du genom samtal

Läs mer

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Organisationen 25 bibliotek knutna till en fakultet, institution eller centrumbildning - ansvar för den dagliga verksamheten till studenter

Läs mer

Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik

Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som byggts upp under

Läs mer

7. Filmen berättar på olika sätt om ett sexualiserat samhälle där olika typer av gränser hela tiden överskrids. Hur berättar filmen om detta?

7. Filmen berättar på olika sätt om ett sexualiserat samhälle där olika typer av gränser hela tiden överskrids. Hur berättar filmen om detta? TRUST Annie är 14 år och har träffat Charlie online. De är lika gamla, båda spelar volleyboll och han är den första kille som förstår henne. Hon berättar inget om honom för sina föräldrar, inte heller

Läs mer

ES Estetiska programmet

ES Estetiska programmet ES Estetiska programmet Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Efter examen kommer du att ha kunskaper inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. Du

Läs mer

2015-09-08 HJÄLTAR! PASSALEN PÅ TURNÉ. Föreningen Passalen

2015-09-08 HJÄLTAR! PASSALEN PÅ TURNÉ. Föreningen Passalen 2015-09-08 HJÄLTAR! PASSALEN PÅ TURNÉ Föreningen Passalen Innehåll Hjältar en integrerad musikteaterföreställning... 2 Bakgrund... 2 Vem är Passalen?... 2 Varför fortsätta utveckla Hjältar?... 2 Målgrupp...

Läs mer

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i Teater, inriktning skådespeleri, Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SCE

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i Teater, inriktning skådespeleri, Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SCE Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i Teater, inriktning skådespeleri, Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SCE Curriculum Bachelor of Fine Arts in Theatre with Specialization in Acting,

Läs mer

Redovisning av bidrag för internationellt kulturutbyte inom teater.! SNÖFALL I SAO PAULO - OM ETT SVENSK-BRASILIANSKT TEATERSAMARBETE!

Redovisning av bidrag för internationellt kulturutbyte inom teater.! SNÖFALL I SAO PAULO - OM ETT SVENSK-BRASILIANSKT TEATERSAMARBETE! Redovisning av bidrag för internationellt kulturutbyte inom teater. SNÖFALL I SAO PAULO - OM ETT SVENSK-BRASILIANSKT TEATERSAMARBETE Jag har under trettio års tid arbetat växelvis i Sverige och Brasilien.

Läs mer

BOKEN PÅ DUKEN. Lärarhandledning

BOKEN PÅ DUKEN. Lärarhandledning BOKEN PÅ DUKEN Lärarhandledning Inledning Barn ser alltmer rörliga bilder och läser allt färre böcker men de båda medierna står inte i något motsatsförhållande till varandra. Film ger upphov till starka

Läs mer

Mönster Estetisk kommunikation vt 2012

Mönster Estetisk kommunikation vt 2012 Mönster Estetisk kommunikation vt 2012 Mål och Syfte Eleven ska: ha erfarenhet av eget bildskapande och formexperimenterande i olika material och tekniker ha grundläggande kunskaper i skissteknik, komposition

Läs mer

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Utdrag 1 Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Nackdelen med det konventionella utvecklingssamtalet är att det lägger all tonvikt på relationen chef medarbetare. Det är inte ovanligt att

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Del 3 Handlingskompetanse

Del 3 Handlingskompetanse Del 3 Handlingskompetanse - 2 - Höja medvetenheten och utvärdera sin egen handlingsförmåga Din handlingsförmåga visar totalsumman av dina färdigheter som: social kompetens metodkompetens inlärningskompetens

Läs mer

Rapport från klassrummet: Glasblåsarns barn

Rapport från klassrummet: Glasblåsarns barn Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besök: Filmhuset, Borgvägen 1 Telefon: 08-665 11 00 Fax: 08-661 18 20 www.sfi.se 2015-03-26 Rapport från klassrummet: Glasblåsarns barn Klass 4 Örnen

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

KONST OCH KULTUR. Ämnets syfte

KONST OCH KULTUR. Ämnets syfte KONST OCH KULTUR Ämnet konst och kultur är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom estetik, idéhistoria, historia, arkitektur samt dans-, film-, konst-, musik- och teatervetenskap. I

Läs mer

Läroplanen. Normer och värden. Kunskaper. Elevernas ansvar och inflytande 6 Skola och hem

Läroplanen. Normer och värden. Kunskaper. Elevernas ansvar och inflytande 6 Skola och hem Läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag Kursplaner Syfte Centralt innehåll 1-3 2. Övergripande mål och riktlinjer 4-6 Normer och värden 7-9 Kunskaper Kunskapskrav Elevernas ansvar och inflytande 6

Läs mer

Kulturama. Grundskolor ÖPPET HUS! BILD & FORM MUSIKAL MUSIK & SÅNG Årskurs 4 9. Välkommen på. Sveriges största center för estetiska utbildningar

Kulturama. Grundskolor ÖPPET HUS! BILD & FORM MUSIKAL MUSIK & SÅNG Årskurs 4 9. Välkommen på. Sveriges största center för estetiska utbildningar BILD & FORM MUSIKAL MUSIK & SÅNG Årskurs 4 9 Välkommen på ÖPPET HUS! Läs mer på sid 3 Kulturama Grundskolor Sveriges största center för estetiska utbildningar Det ska vara ROLIGT att gå i skolan! Tycker

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Modul 6 Självutveckling För handledare

Modul 6 Självutveckling För handledare Modul 6 Självutveckling För handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Varför är det viktigt att

Läs mer

Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Ett utbildningspaket för barnhälsovården

Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Ett utbildningspaket för barnhälsovården Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning Ett utbildningspaket för barnhälsovården Utbildningspaketet innehåller ett kunskapsstöd två filmer två scenarier en broschyr till föräldrar en studiehandledning

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Balettakademien i Göteborg, Musikallinjen Kursplan. Sång och tal. Enskild sång. Mål:

Balettakademien i Göteborg, Musikallinjen Kursplan. Sång och tal. Enskild sång. Mål: 1 Balettakademien i Göteborg, Musikallinjen Kursplan Sång och tal Enskild sång Att utveckla en sångteknik som möjliggör en karriär som musikalartist Att utveckla den vokala uttrycksförmågan Att skaffa

Läs mer

Lär känna ditt ledarjag hjälp till självhjälp för ledare

Lär känna ditt ledarjag hjälp till självhjälp för ledare Lär känna ditt ledarjag hjälp till självhjälp för ledare Vad är unikt för mig? Det är du själv som är grunden för ditt ledarskap och för att fungera bra som ledare måste du veta mer om ur du själv fungerar

Läs mer

Den Kreativa Nervositeten

Den Kreativa Nervositeten Den Kreativa Nervositeten Jan Alpsjö www.lentos.se tel: 0705-120206 1 DEN KREATIVA NERVOSITETEN Den Kreativa Nervositeten riktar sig till personer som skall förbereda en presentation. Syftet är att kunna

Läs mer

ETIKPOLICY. Reviderad 2009-08-24

ETIKPOLICY. Reviderad 2009-08-24 ETIKPOLICY Reviderad 2009-08-24 Målsättning Värderingar avgör hur vi förhåller oss till varandra. De är grunden för vårt välbefinnande, hur vi kommunicerar med omvärlden och det konstnärliga resultatet.

Läs mer

Stöd för genomförandet

Stöd för genomförandet Till varje fråga anges ett syfte, utom i de fall där frågan är självförklarande. Utöver detta finner du exempel på hur ett resonemang kring ett alternativ kan se ut. Dessa exempel kan du använda som stöd

Läs mer

DÄR ORDÖRONEN FÅR VILA. om dans konst och kunskap

DÄR ORDÖRONEN FÅR VILA. om dans konst och kunskap DÄR ORDÖRONEN FÅR VILA om dans konst och kunskap Ord och meningar omgärdar oss dagligen. Dans är kroppens rörelsespråk och kan ta oss till en plats där ordöronen får vila. Kultur i Väst 2014 Text: Madeleine

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Utbildningen förbereder för vidare studier på avancerad nivå, konstnärlig magister eller konstnärlig master.

Utbildningen förbereder för vidare studier på avancerad nivå, konstnärlig magister eller konstnärlig master. Dansarutbildningen, 180 hp/ Programme in Dance Performance, 180 ECTS Konstnärlig Kandidatexamen, 180 hp/ Degree of Bachelor of Arts, 180 ECTS UTBILDNINGSPLAN Fastställd av Danshögskolans utbildningsnämnd

Läs mer

Övergripande kursplaner för Härryda Kulturskola För mer detaljerad information om vår våra kurser se specifika ämneskursplaner

Övergripande kursplaner för Härryda Kulturskola För mer detaljerad information om vår våra kurser se specifika ämneskursplaner Övergripande kursplaner för Härryda Kulturskola För mer detaljerad information om vår våra kurser se specifika ämneskursplaner Få grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper inom sitt ämne Få kunskap

Läs mer

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- och diskussionsmaterial till webbutbildningen i BPSD-registret Materialet kan användas som underlag för gruppdiskussioner vid till exempel arbetsplatsträffar

Läs mer

Högskoleförberedande. Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater

Högskoleförberedande. Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater Högskoleförberedande Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater På PB får du vara dig själv. Du får vara som du vill vara och ingen kommer döma dig för det.

Läs mer

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Engelska, 450 verksamhetspoäng Ämnet handlar om hur det engelska språket är uppbyggt och fungerar samt om hur det kan användas. Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden

Läs mer

Åsa Schill & Ulrika Kragell EGET FÖRETAGANDE & FAMILJ. Skall det bli business och affärer av det måste familjen vara med!

Åsa Schill & Ulrika Kragell EGET FÖRETAGANDE & FAMILJ. Skall det bli business och affärer av det måste familjen vara med! Åsa Schill & Ulrika Kragell EGET FÖRETAGANDE & FAMILJ Skall det bli business och affärer av det måste familjen vara med! Eget företagande och familj Vårt arbete fokuserar på att stödja och utveckla småföretagare

Läs mer

Dramats form Var sak har sin tid. anslag presentation fördjupning

Dramats form Var sak har sin tid. anslag presentation fördjupning Dramats form Var sak har sin tid. På samma sätt som det är viktigt i vilken ordning bilderna i en scen klipps efter varan- dra, så är det av betydelse också i vilken ordning saker händer i filmen. För

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL

BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL Kristina Wennergren HUR VI SKADAR OCH SKADAS AV VARANDRAS PRAT I min första bok INRE HARMONI (1988) skrev jag ett kapitel om baktal. I min andra bok INRE RESOR (1989) fick jag

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska Engelska Kurskod: GRNENG2 Verksamhetspoäng: 450 Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens

Läs mer

PLANEN PÅ SMÅBARNS- FOSTRAN (0-5 ÅR)

PLANEN PÅ SMÅBARNS- FOSTRAN (0-5 ÅR) PLANEN PÅ SMÅBARNS- FOSTRAN (0-5 ÅR) En gemensam plan gjord av Dragsfjärd, Kimito och Västanfjärd kommun. I arbetsgruppen har suttit tjänstemän från daghemmen, familjedagvården och rådgivningarna på ön.

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom kultur

Vägen till yrkeskunskap inom kultur Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom kultur Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom hantverk och konstindustri Grundexamen i audiovisuell kommunikation Grundexamen i visuell framställning

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING FÖR TROLLFLÖJTEN. fotograf Alexander Kenney

LÄRARHANDLEDNING FÖR TROLLFLÖJTEN. fotograf Alexander Kenney LÄRARHANDLEDNING FÖR TROLLFLÖJTEN PRAKTISKA TIPS FÖRE OPERABESÖKET INSLÄPP OCH GARDEROBERNA Kom gärna till Operahuset i god tid. Garderoberna öppnar en halvtimma innan föreställningen. Observera att om

Läs mer

Kulturama grundskolor Sveriges största center för estetiska utbildningar

Kulturama grundskolor Sveriges största center för estetiska utbildningar TEATER, DANS, MUSIK, SÅNG, BILD & FORM Årskurs 4 9 Kulturama grundskolor Sveriges största center för estetiska utbildningar Välkommen på ÖPPET HUS! Läs mer på sid 3 Det ska vara ROLIGT att gå i skolan!

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL ATT GÅ PÅ TEATER

INSPIRATIONSMATERIAL ATT GÅ PÅ TEATER INSPIRATIONSMATERIAL ATT GÅ PÅ TEATER INFÖR TEATERBESÖKET Ska du gå på teater med en grupp barn/unga? Kanske ingår teaterbesöket som en del av ett större temaarbete på skolan? Eller kanske ska ni gå för

Läs mer

Restaurang & livsmedel

Restaurang & livsmedel Om skolan Nyköpings Strand Utbildningscentrum driver i dag Nyköpings Hotell- och Restaurangskola. Skolan har sedan 1994 bedrivit Hotell- och Restaurangutbildning. Nu går vi vidare och utvecklar skolan

Läs mer

Kursmål och kostnader för respektive kurs

Kursmål och kostnader för respektive kurs Bilaga 4 Kursmål och kostnader för respektive kurs Mål för Allmän kurs Vårt mål är att oavsett din bakgrund, förutsättningar och intressen, skapa bästa möjliga villkor för studier och kunskapsutveckling.

Läs mer

Till: Kulturminister Alice Bah Kuhnke. Kulturutskottet. För kännedom: Svenska Filminstitutet

Till: Kulturminister Alice Bah Kuhnke. Kulturutskottet. För kännedom: Svenska Filminstitutet Till: Kulturminister Alice Bah Kuhnke Kulturutskottet För kännedom: Svenska Filminstitutet Till Kulturminister Alice Bah Kuhnke samt ledamöter i Kulturutskottet med anledning av de pågående diskussionerna

Läs mer

1 Tre parter drev gemensamt projektet: Cirkus Cirkör, som bidrog med såväl kunskap

1 Tre parter drev gemensamt projektet: Cirkus Cirkör, som bidrog med såväl kunskap TRANSFER: CIRKUS & MANAGEMENT ETT UTBILDNINGSPROJEKT Som ett led i forskningsprojektet, och som en utveckling av undervisningen på respektive högskola, beslöt vi att se vad som hände om vi sammanförde

Läs mer

Lära för Livets. Talarutbildning. Introduktionskurs för Lära för Livets talare

Lära för Livets. Talarutbildning. Introduktionskurs för Lära för Livets talare Lära för Livets Talarutbildning Introduktionskurs för Lära för Livets talare Utbildning för dig som vill etablera dig som talare Vissa talare talar så bra, så övertygande och med sådan inlevelse att deras

Läs mer

Lära för Livets. Talarutbildning. Introduktionskurs för dig som vill bli talare

Lära för Livets. Talarutbildning. Introduktionskurs för dig som vill bli talare Lära för Livets Talarutbildning Introduktionskurs för dig som vill bli talare Utbildning för dig som vill bli talare Vissa talare talar så bra, så övertygande och med sådan inlevelse att deras ord betingar

Läs mer

Förslag till huvudområdes- och inriktningsbeskrivningar på DOCH

Förslag till huvudområdes- och inriktningsbeskrivningar på DOCH Förslag till huvudområdes- och inriktningsbeskrivningar på DOCH Konstnärlig examen 2 Grundnivå 2 Huvudområde cirkus 2 Huvudområdet dans 2 Huvudområdet koreografi 3 Avancerad nivå 3 Huvudområdet koreografi

Läs mer

Utvärdering. Konferens psykisk ohälsa 2015

Utvärdering. Konferens psykisk ohälsa 2015 Utvärdering Konferens psykisk ohälsa 2015 Utvärdering Karlstad Upplevelse av dagen Panelen Malte Hallqvist Clas Malmström Eva Vingård 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 62 av 200 svar Utvärdering Sunne Upplevelse

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Existentiellt stöd att samtala om livsfrågor i den palliativa vården

Existentiellt stöd att samtala om livsfrågor i den palliativa vården Existentiellt stöd att samtala om livsfrågor i den palliativa vården Att möta och uppmärksamma patienters behov av existentiellt stöd vid livets slut Annica Charoub Specialistsjuksköterska palliativ vård

Läs mer

Lev livet fullt ut! Befria dig från onödiga begränsningar

Lev livet fullt ut! Befria dig från onödiga begränsningar Lev livet fullt ut! Befria dig från onödiga begränsningar Tänk på en sida av dig själv som du inte alls är nöjd med. Ställ dig frågan: "Var det här ett problem för mig förra månaden också? För ett halvår

Läs mer

2016-03-02. Tänk om det handlar om dina försök att undvika smärtan? - Lektion 5. Kärlek Glädje Nyfikenhet Ilska Rädsla Sorg Skuld/skam Chock Avsmak

2016-03-02. Tänk om det handlar om dina försök att undvika smärtan? - Lektion 5. Kärlek Glädje Nyfikenhet Ilska Rädsla Sorg Skuld/skam Chock Avsmak - Lektion 5 Att acceptera och tillåta oss själva att ha jobbiga känslor och kroppstillstånd utan att behöva tappa kontrollen över beteendet. mariahelander.se mariahelander.se Tänk om det handlar om dina

Läs mer

Välkomna! Öppet Hus 2017

Välkomna! Öppet Hus 2017 Välkomna! Öppet Hus 2017 Estetiska programmet Läsåret 2018/19 SPYKEN År 1848 År 1869 År 1968 År 1986 År 2016 GENOM TIDERNA Skolan grundas. Skolan heter Realskolan i Lund och har bara 15 elever. Elevantalet

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer