FÖR OPERASÅNGARE under utbildning och i yrkeslivet Claes Fellbom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖR OPERASÅNGARE under utbildning och i yrkeslivet Claes Fellbom"

Transkript

1 FÖR OPERASÅNGARE under utbildning och i yrkeslivet Claes Fellbom Utbildningstiden: Vad kännetecknar en opera? Det inledande kapitlet behandlar vad som verkligen kan definieras som opera, till skillnad från sångspel, oratorium, operett, musikal etc. Operakonstens olika genrer och utveckling. Kapitlet redogör den uppdelning som finns i operakonsten: från barock, wienklassisism, bel canto, romantik, verismo etc. Operans strukturer och vanligaste ämnesområden. Vi försöker upptäcka gemensamma linjer i strukturen hos olika operor från skilda genrer och tider. Dessutom vill vi skrapa något på ytan om vilka preferenser tonsättare har haft genom tiderna när de gjort sina ämnesval. Detta är det inledande avsnittet om musikteaterdramaturgi. Operans dramaturgi. Här görs en beskrivning av konsten att berätta en historia, dvs dramaturgi. Vi ger exempel från Hollywoods kartläggning av detta ämnesområde och använder oss av deras kunskaper för att kunna analysera vilka funktioner som kan vara gemensamma för filmens sätt att berätta och operans. Några viktiga avsnitt här blir: den allmänna och vanligaste strukturen av en film, respektive en opera. I begreppsbeskrivningen ingår exempelvis: anslaget, dvs hur man börjar, vändpunkterna, point of no return eller peripeti, en rolls dramaturgiska karaktärsutveckling, vem är opponent, den lilla scenens struktur etc. Musikdramatisk gestaltning. Här försöker vi förklara skillnaden mellan skådespeleri och gestaltning. Vad som är musikteaterskådespeleri och vilka medel som står till buds för att en god musikdramatisk gestaltning ska kunna genomföras. Att gestalta en opera. Vi penetrerar de möjligheter som står till buds när en opera ska iscensättas och diskuterar på vilka sätt operasångaren kan närma sig rollen. Hur man förbereder sig. Operasångarens uppgift i helheten. Ofta möter man uppfattningen att sångaren är underordnad flera andra konstnärliga funktioner i den skapande processen. Här försöker vi betona sångarens eget ansvar för sin konstnärliga insats i uppsättningen. Men inte bara det, varje utbildad operasångare ska vara medveten om operakonstens utveckling. Varje sångare ska förstå att hon/han är en länk i denna process. Vägar mot kärnan i gestaltningen. Nu handlar det om metod, vägen till en lyckad scenframställning. Vi betonar sökandet och applåderar finnandet. Det gyllene verktyget.

2 Finns det något sådant?vi gör en kort genomgång av Constantin Stanislavskis teorier och metod.detta leder fram till något som skulle kunna betecknas som det gyllene verktyget. Verkanalys. För att lyckas med sin gestaltning är det en förutsättning att själv kunna utforska vilka intentioner som kan tänkas ligga till grund för hur librettisten, men framför allt hur tonsättaren har arbetat. Vi ger nycklar till hur en effektiv verkanalys kan genomföras. Kontext. I arbetet med verkanalysen är kontexten det första som måste klarläggas.i vilket sammanhang och i vilken tid skrev librettisten och tonsättaren sitt verk?på vilket sätt har den kontexten satt sin prägel på verket? I vilken tid och i vilket sammanhang utspelar sig handlingen? Här diskuteras även den egna kontexten d.v.s.vår egen tid och omgivning. Hur påverkar den iscensättningen av ett verk.hur viktig är den egna kontexten för den färdiga produktionen? Struktur, vändpunkter, ledmotiv. Hur behandlar tonsättaren den struktur som finns i librettot? Vilken form dominerar, librettots eller tidens musikaliskt formmässiga ideal?hur behandlar tonsättare genom tiderna små och stora vändpunkter?ledmotivstekniken och hur tonsättarna har använt sig av denna under tiderna, diskuteras.hur ser peripetin (point of no return) ut i en barockhopera I jämförelse med en senromantisk opera? Tonsättarens intentioner. Hur påverkar tonsättarens intentioner sångarens sätt att gestalta en roll? Hur kan sångaren utnyttja tonsättarens intentioner för att berika sin gestaltning? Rollanalys. Förutom den analys som vanligen utgår från vad som står i texten, använder vi våra kunskaper om verkanalys för att ge oss själva en rikare ingång till rollanalysen. Rollförberedelse. Här diskuteras metoder för hur operasångaren kan förbereda sig på egen hand iför en repetitionsperiod, utan att låsa fast sig. Operasångarens hinder för att lyckas. Vi går igenom de vanligaste hinder som en operasångare brukar ställa framför sig när repetitionsprocessen har inletts. Här diskuteras konvention, rädsla, egna fördomar, hämningar, rösten etc. Med andra ord allt som kan tänkas hindra en vanlig operasångare från att ge sig hän in i rollen. Operasångarens ansvar för den konstnärliga helheten. Tanken på det egna konstnärliga ansvaret i en produktion är ett ämne som vi ofta kommer att återkomma till när det gäller musikdramatisk gestaltning. Operasångarens egna uttrycksmedel. Vi diskuterar vad som står till buds för operasångaren och betonar den egna personligheten som den viktigaste delen för en framgångsrik gestaltningsverksamhet. Kroppens resurser och möjligheter. Vikten av kroppskontroll är central för en operasångares gestaltningsmässiga arbete med sig själv. Vikten av rörelseundervisning.

3 Många sångstudenter har ofta inte förstått vikten av rörelseundervisning.vi diskuterar varför denna del av utbildningen är så betydelsefull. Rösten som pensel i en målning. Här undersöks hur man kan använda röstens möjligheter till ett varierat sceniskt uttryck. Måste man alltid sjunga vackert?måste man överhuvudtaget alltid sjunga? Hur kan man ge en annan stämning genom att färga rösten? Indelning i röstfack. Vi gör en kort beskrivning av operavärldens sätt att indela roller och sångare i röstfack. Röstfacksbyte. Under utbildningstiden och för all del även senare kan en sångare av olika anledningar känna behov av att sjunga i ett annat fack. Professionellt arbetande sångare som har genomgått sådana byten berättar om sina erfarenheter. Även sångpedagoger som har lett sådana arbeten kommer till tals. Operasångarens egen personlighet. En bra röst utan en personlig prägel blir ointressant att lyssna till. Varför? På vilket sätt kan sångarens speciella bakgrund hämma sångarens utveckling? Vad i sångarens bakgrund och även fysik kan hämma utvecklingen som artist? Att sjunga upp och ned. Här diskuteras regissörens krav på sångaren. Hur man bemöter omöjliga krav, hur förvånad man kan bli av att klara det till synes omöjliga. Operasångarens blick för den egna och andras insatser. Ett sätt att bli en bra musikteaterskådespelare är att lära sig iaktta andra. Vi resonerar om hur man kan skärpa sin blick. Hur förhåller sig en musikalisk framställning till det sceniska uttrycket?vad är sant och vad är falskt? Föreställningsanalys I momentet att lära sig iaktta andra ingår även att förstå hur en föreställningsanalys görs. Man lär sig här identifiera och verbalisera styrkor och svagheter i en operföreställning. Språken. Vi går igenom de vanligaste operaspråken och hur dessa språk har förändrats sedan verken skrevs.vi behandlar även översättningar från olika verks originalspråk. Att gestalta på ett främmande språk. En talteaterskådespelare skulle tycka att det är i stort sätt omöjligt, eller ytterst obekvämt att spela bra teater på ett främmande språk.i en operasångares värld är att uttrycka sig på ett främmande språk, en förutsättning.hur bär man sig åt? Självstudier och dispositionen av den egna tiden. Varje operasångare bör ha ett gott begrepp om hur man disponerar den egna tiden för självstudier och vikten av att dessa underhålls kontinuerligt. Här diskuteras hur ett sådant arbete kan se ut. Provsjungningsteknik.

4 I en operasångares vardag ingår att man alltid måste provsjunga. I det sammanhanget är det därför bra att skaffa sig kunskaper om vad som, förutom den röstliga framställningen, kan förstärka kvalitén på provsjungningen. Operasångarstudentens förberedelse för yrkeslivet. Det är betydelsefullt att operastudenten på ett tidigt stadium förstår vikten av att preparera sig för det professionella livet. Här resonerar vi om ämnen som mental träning, egen marknadsföring (hur man skriver en CV), den egna hemsidan etc. Om opera på TV Vi lär ut några förutsättningar för en lyckad operaframställning i detta medium. Hur kan exempelvis spel och scenerier anpassas? Operasångaren i repetitionssituationen. Det finns vissa oskrivna regler och rutiner för hur en operasångare bör förhålla sig under repetitionsprocessen. Detta för att kunna bidra till en kreativ och kollegial stämning i arbetet. Förhållandet till kollegorna. Ett centralt ämne i detta sammanhang är hur man arbetar tillsammans. Konkurrens, samarbete, lojalitet, att sätta gränser, är några av de frågeställningar som tas upp. Förhållandet till repetitör, dirigent, regissör. Vi går igenom andra delar av samarbetet som gäller både musikaliskt och sceniskt.hur hanterar man en situation när dirigentens eller regissörens vilja inte stämmer med sångarens? En dans på rosor. Under en repetitionsperiod kan många sångare ibland känna det som om allt bara flyter fram på ett alldeles underbart sätt. Vi resonerar om vikten av en sund och god repetitionsstämning. Men även om de faror som eventuellt kan uppstå kring sådana kanske alltför goda stämningar. Ingen säger något. Det kan förekomma situationer där sångaren känner sig helt utlämnad i repetitionsprocessen. Inga kommentarer förekommer, inga bekräftelser. Betyder detta att man går mot katastrof?hur hanteras situationen? Upstaging Vi tittar på denna företeelse och ger råd om hur den kan bemästras. Krisen och dess betydelse. Sångaren står och stampar, kommer inte vidare i processen, känner hur till och med kollegorna blir irriterade. Sångaren kan helt enkelt hamna i kris. Hur hanteras denna? Hur kan man vända krisen till något positivt och vidareutvecklande, för att därmed gå segrande ur krisen? Upptrappningen. Sångaren befinner sig i upptrappningen av repetitionsperioden.många yttre moment tillkommer, stressen inför premiären börjar märkas.vilken kurs ska man välja? Den musikaliska veckan.

5 Vi resonerar om den period där hela det sceniska arbetet ska vara färdigt. Det gäller nu att synkronisera detta tillsammans med orkester.nya problem dyker upp, scenerier måste ändras, sångaren får kanske anpassa rösten och disponera sin vokala framställning på ett annat sätt. Kostymen och maskens betydelse. Dessa två enheter i den gestaltningsmässiga processen har till uppgift att hjälpa sångaren att förstärka sin sceniska framställning. Men vissa sångare kan i detta skede upptäcka att effekten är den rakt motsatta. Kostymen eller masken arbetar emot den egna intentionen.hur gör man då? Scenografi och akustik. En god operascenografi kan av sångaren utnyttjas som en förstärkning av den sceniska framställningen. Sångaren måste därför lära sig inte bara detta, utan även lära sig se och förstå hur scenografin kan hjälpa röstframställningen rent akustiskt. Sångaren ska kunna bedöma hur en scenografi påverkar akustiken och vad man kan göra åt detta. Ljus. Alla visuella medier som finns i en operaproduktion ska kunna hjälpa sångaren till en starkare scenisk framställning. Vi går igenom olika typer av ljus, hur man exempelvis parerar ett sidljus, hur man agerar i överljus, hur man undviker skuggställen etc. Pianogenrep. Detta är den repetition där alla sceniska uttryck ska mötas. Med lite kunskap om vad som brukar hända vid sådana tillfällen, kan sångaren lära sig minska sin oro och eventuella frustration. Förberedande och genrep. Detta är den näst sista och sista repetitionen innan premiären.vad ska uppnås vid det förberedande respektive själva genrepet? Vi diskuterar även den risk som kan uppstå med ett fulländat genrep. Premiär. Vilka särskilda förberedelser bör iakttas inför en premiär?hur brukar en premiärpublik se ut till skillnad från en genrepspublik?hur påverkar den eventuella bristen på respons från publikens sida sångarens framställning? Vad händer om alla i ensemblen blir skrämda? Recensioner. Recensioner är risky business. Man kan aldrig veta vad som kan ligga bakom olika egendomliga eller fantastiska uttalanden. Men orden är tryckta och måste värderas.hur hanterar man som sångare ett konstigt utlåtande från en kritiker?ska man svara på kritik? Den yrkesverksamma sångaren: Förhållande till operachefer och agenter. Nu är frågan, hur går man vidare? När anbuden haglar eller när telefonen är tyst? Om ingen agent vill ha mig, vad gör jag då? Vi resonerar om planering och strategi. Branschen utanför hemlandet. Vi gör en överblick över vilka länder som kan tänkas anlita internationella operasångare och hur branschen ser ut i dessa.

6 Egen marknadsföring. Det vanligaste är inte att agenterna står i kö, beredda på att ansvara för all marknadsföring och allt kontaktarbete för sångaren. Tyvärr är det helt nödvändigt att själv veta hur man ska göra sig hörd. Här presenteras lämpliga sätt för detta baserat på intervjuer med etablerade människor i branschen. Vägval: Metropolitan, Detmold eller källaropera? Det vanligaste är heller inte att en färdigutbildad operasångare går raka vägen till de stora internationella operahusen. Men ganska snart efter utbildningen bör sångaren kunna bedöma vilka hans eller hennes utsikter är för en stor, en mellan eller en liten karriär är. M.a.o: kommer jag att hamna i Wien, Forzheim (mycket litet operahus) eller ska jag bli tvungen att bilda nisch och starta en egen ensemble för att överhuvudtaget få utöva mitt yrke? Kapitlet diskuterar dessa frågeställningar och visar på vilka möjligheter som står till buds. Att kunna tacka nej. Vissa operachefer kan vara rätt hänsynslösa och bara se till sin egen teaters lycka och framgång. Det kan innebära att unga operasångare sätts in i uppgifter som de till en början kanske klarar av, men som senare visar sig ha skadat den unga sångaren. I vissa fall kan denna skada bli så allvarlig att det kan ta år att återkomma. Vi ger exempel på hur sådana situationer har uppstått och hur de drabbade ser på situationen. Hålla kontinuitet. Detta kapitel resonerar om hur den arbetslösa sångaren gör för att hålla sin röst och sin artistiska förmåga i trim. Samt att hålla kontakt med branschen. Många exempel kommer att ges från sångare som gått speciella och ibland slingriga vägar för att nå sin etablering. Bygga upp en förankring utanför sången. För arbetslösa sångare är det viktigt att hålla kontinuitet i yrkesutövandet. Men det kan även vara att rekommendera att undersöka alternativa möjligheter, som exempelvis tidigare utbildningar och vidareutbildning. I ett osäkert läge är det en trygghet att veta att alternativ till sången finns. Privatliv, familj etc. Det finns operachefer som på allvar uttalar att det är oprofessionellt för en operasångerska att bli gravid och vilja bilda familj. Hur kan man på ett vettigt sätt kombinera önskan att bilda familj med en verksamhet som operasångare med världen som arbetsplats? Livet i hotellrum. Vissa sångare kanske tidigt får erbjudanden om att sjunga på olika platser på kontinenten eller till och med över hela världen. För sådana kan det vara intressant att veta vad det är för ett liv som väntar dem och hur andra har hanterat det. Återigen vittnar äldre sångare om sina liv och hur de klarar att behandla sina livsvillkor. Hantera besvärliga medarbetare. Väl ute i arbetslivet kommer sångaren att möta olika sorters medarbetare av skiftande bakgrund och förmåga. Att samarbeta med djupt begåvade dirigenter och regissörer är bara en glädje och ytterst lärorikt. Här uppstår sällan problem. Men hur bemöter man personer som varken utstrålar kunskap eller begåvning? Här återkommer vi till sångarens eget ansvar för den konstnärliga helheten och utvecklar det resonemanget. Hantera rotlösheten. Utövande sångare med kringflackande arbetsvillkor berättar om hur de hanterar sina existentiella problem i en till synes rotlös tillvaro. Artistens kontinuerliga utveckling och identifikation i branschen.

7 För de sångare som kanske inte för detta kringflackande liv, är vikten av kontinuerlig utveckling som operasolister stor. Här resonerar vi om vådan av isolering och utanförskap, egenskaper som oftast inte främjar artistens utveckling. Publicitet, intervjuer. Nu behandlar vi hur en artist hanterar det offentliga livet. Vikten av publicitet och vikten av att denna ska vara rätt. Hur kan man vara säker på att det som en journalist tänker skriva är korrekt? Det egna ansvaret för operakonstens utveckling. Redan under utbildningstiden ska operasångaren förstå att hon/han är en viktig del i operakonstens utveckling. Under sitt yrkesverksamma liv ska hon/han verka för att den konstnärliga kvaliteten i det hon/han medverkar i ska vara så hög att konstformen förblir livskraftig och kan utvecklas vidare. Alternativa möjligheter. För operasångare som varken gjort någon internationell karriär eller kanske överhuvudtaget heller aldrig stått på en inhemsk operascen, återstår ändå en del alternativa möjligheter. Under samtal med sådana sångare får vi lära oss hur de har burit sig åt med att trots allt fortsätta som operasångare. Naturlig avgång: De flesta sångare vet när det blir dags att upphöra med sångarverksamheten. De känner när de vokala resurserna börjar svika. Andra gör det inte. När anbuden sinar. Vad gör man då? Är det bara omskolning som gäller? Det finns möjligheter i en ny tid utan att stå på scenen. Vi diskuterar sådana. Toi, toi, toi!!! Vi hoppas att denna bok ska kunna komma till användning inte bara under utbildningstiden, utan även under de professionella åren som operasångare. Syftet med den har varit att ge operasångaren en större intellektuell medvetenhet om professionen och genom denna kunna bli en del av den stora uppgiften nämligen: utvecklingen av operakonsten.

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Musikalen FETT. en projektredovisning från

Musikalen FETT. en projektredovisning från Musikalen FETT en projektredovisning från 2 VAD GJORDE VI? Under ca två års tid har vi, tillsammans med kompositören och författaren Bertil Goldberg, arbetat på att skapa en musikal med målsättningen att

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater PER BRAHEGYMNASIET Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap

Läs mer

Dramats form Var sak har sin tid. anslag presentation fördjupning

Dramats form Var sak har sin tid. anslag presentation fördjupning Dramats form Var sak har sin tid. På samma sätt som det är viktigt i vilken ordning bilderna i en scen klipps efter varan- dra, så är det av betydelse också i vilken ordning saker händer i filmen. För

Läs mer

7. Filmen berättar på olika sätt om ett sexualiserat samhälle där olika typer av gränser hela tiden överskrids. Hur berättar filmen om detta?

7. Filmen berättar på olika sätt om ett sexualiserat samhälle där olika typer av gränser hela tiden överskrids. Hur berättar filmen om detta? TRUST Annie är 14 år och har träffat Charlie online. De är lika gamla, båda spelar volleyboll och han är den första kille som förstår henne. Hon berättar inget om honom för sina föräldrar, inte heller

Läs mer

Välgörenhetsprojektet Musikalen RENT PROJEKTPLAN

Välgörenhetsprojektet Musikalen RENT PROJEKTPLAN Bakgrund: Välgörenhetsprojektet Musikalen RENT PROJEKTPLAN Vi är en ideell förening som består av unga konstnärer från Västra Götalands län i åldrarna 18 25 år som har sitt säte i Skaraborg. Nedanstående

Läs mer

På spaning efter jämställdhet del 2

På spaning efter jämställdhet del 2 På spaning efter jämställdhet del 2 och män i scenkonsten i Sverige 2008 SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI På spaning efter jämställdhet del 2 och män i scenkonsten i Sverige 2008 Innehåll 6 Inledning 9 Innehåll

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015

Skapande skola- projekt 2014-2015 Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTET? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i Teater Eksems skapande skola- projekt.

Läs mer

Ta med skolklassen på teater!

Ta med skolklassen på teater! Ta med skolklassen på teater! Ett handledningsmaterial för högstadiet och gymnasiet Att ta med sina elever på en teaterföreställning behöver inte vara så svårt. Visst kan man vara orolig över hur de ska

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005 Del 1 Vad är professionell kunskap? Kapitel 1: Introduktion: olika former av professionell kunskap I detta inledande kapitel ges en översikt över synen på professionell kunskap med avseende på undervisning

Läs mer

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Inledning Med utgångspunkt från det lyckade projektet Fantasystafetten som avslutades i augusti 2010, vill vi genomföra ett läsfrämjande projekt

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Ämnet estetisk kommunikation behandlar kommunikationsprocesser och interaktion mellan människor med hjälp av olika estetiska uttrycksformer. Ämnet handlar om att tolka budskap som

Läs mer

Åt de minsta ingenting annat än det bästa. Operaverkstans pedagogiska arbete kring föreställningen Andrejs längtan

Åt de minsta ingenting annat än det bästa. Operaverkstans pedagogiska arbete kring föreställningen Andrejs längtan Åt de minsta ingenting annat än det bästa Operaverkstans pedagogiska arbete kring föreställningen Andrejs längtan Åt de minsta ingenting annat än det bästa Operaverkstans pedagogiska arbete kring föreställningen

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att:

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: Musik Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: o spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer o skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar

Läs mer

Restaurang & livsmedel

Restaurang & livsmedel Om skolan Nyköpings Strand Utbildningscentrum driver i dag Nyköpings Hotell- och Restaurangskola. Skolan har sedan 1994 bedrivit Hotell- och Restaurangutbildning. Nu går vi vidare och utvecklar skolan

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

VÄSSA BLICKEN. Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken

VÄSSA BLICKEN. Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken VÄSSA BLICKEN Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken photospin.com VÄSSA BLICKEN Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken Lisa Lindén, genusvetare och dramaturg,

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL OM ATT GÅ PÅ TEATER

INSPIRATIONSMATERIAL OM ATT GÅ PÅ TEATER INSPIRATIONSMATERIAL OM ATT GÅ PÅ TEATER Av Ellinor Lidén, barnteaterforskare vid Stockholms universitet och av Malin Appeltoft, dramapedagog Texten är baserad på en handledning som skrevs för Stockholms

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst

Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2014-04-29 UAN-2014-0191 Rev.2014-05-15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst

Läs mer

Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011

Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011 Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011 Totalt på denna utbildning deltog 81 personer. 75 personer har besvarat enkäten vilket innebär att svarsfrekvensen ligger på 93 procent. 72 st har svarat på denna fråga

Läs mer

AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR. AnnCatrin Hansson Utveckling Online

AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR. AnnCatrin Hansson Utveckling Online AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR AnnCatrin Hansson Utveckling Online Vägen till framgång! Välkommen! Här finns alla aktuella kurser/utbildningar och föreläsningar. Kurserna och utbildningarna sker antingen

Läs mer

Kursmål och kostnader för respektive kurs

Kursmål och kostnader för respektive kurs Bilaga 4 Kursmål och kostnader för respektive kurs Mål för Allmän kurs Vårt mål är att oavsett din bakgrund, förutsättningar och intressen, skapa bästa möjliga villkor för studier och kunskapsutveckling.

Läs mer

Redovisning av internationellt kulturytbyte Kajsa Bohlin, cirkusartist Push Me, Pull You! Circus Space LAB, London Spoffin Festival, Amersfoort

Redovisning av internationellt kulturytbyte Kajsa Bohlin, cirkusartist Push Me, Pull You! Circus Space LAB, London Spoffin Festival, Amersfoort Redovisning av internationellt kulturytbyte Kajsa Bohlin, cirkusartist Push Me, Pull You! Circus Space LAB, London Spoffin Festival, Amersfoort (Holland) 5-10 Juni & 1-26 Augusti 2012 Inledning Det har

Läs mer

Sibylle Glosted, sopran

Sibylle Glosted, sopran Sibylle Glosted, sopran Född 1988 i Århus, Danmark. Hon är utbildad vid Det Kongelige Danske Musikkonservatorium och studerar sedan 2013 på Operahögskolan i Stockholm. Under åren 2003 2008 var hon medlem

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Mi Ridell Ditt professionella rykte Mi Ridell En sann inspiratör som med sprudlande glädje och unik kompetens gör det svåra enkelt. Mi har ett totalt

Läs mer

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler. MUSIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl tanke- som känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var

Läs mer

Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK. Master Programme in Classical Western Tradition

Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK. Master Programme in Classical Western Tradition Page 1 of 25 Samlat dokument gällande Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK Master Programme in Classical Western Tradition 120 hp 120 credits Innehåll: Utbildningsplan Terminsplanering

Läs mer

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild.

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Nära och fjärran Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Våra lärarhandledningar är ett hjälpmedel för skolan

Läs mer

Ledarskap. Ledarskap. Medvetet Personligt. Kursstart i mars 2013! Ledarskap är konkret,

Ledarskap. Ledarskap. Medvetet Personligt. Kursstart i mars 2013! Ledarskap är konkret, Medvetet Personligt Kursstart i mars 2013! Vårt mål är att du vågar ta steg i ditt ledarskap och liv du inte trodde var möjligamen bara till 100%! För en bättre värld. Vi vänder oss till dig som idag har

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik www.fungerandemedier.se Han lanserade både retoriken och dramaturgin Aristoteles, född 384 före 0, insåg potentialen i att använda hjärnans

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2013/14 1 Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor:

Läs mer

VINNARINTERVJU ANNA LARSSON

VINNARINTERVJU ANNA LARSSON 1 ANNA LARSSON Operadirektör, hovsångerska, festivalgeneral, debattör, sångcoach, bloggare, projektledare. Det är bara att kapitulera inför uppgiften att sätta endast en titel på Anna Larsson. Sång och

Läs mer

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper 2005-06-28 KUR 2005:120 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper Kulturrådet fick i 2005

Läs mer

Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper

Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper VAD ÄR EN BYGGEMENSKAP? En Byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar,

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan 3.8 Musik Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Organisatorisk skyddsrond

Organisatorisk skyddsrond Organisatorisk skyddsrond Arbetsmaterial för arbetsplatsträffen Lisbeth Rydén www. EllErr? Om arbetsmaterialet Det finns olika sätt att analysera och bedöma den pyskosociala arbetsmiljön. Ett av de sätt

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Handledningsmaterial för lärare, ledare m.fl. Lägret Barndomen drabbar oss alla

Handledningsmaterial för lärare, ledare m.fl. Lägret Barndomen drabbar oss alla Handledningsmaterial för lärare, ledare m.fl. Lägret Barndomen drabbar oss alla efter en allåldersbok av Oscar K och Dorte Karrebaek www.tigerbrand.se cirkustigerbrand@telia.com tel. 08-665 80 18 Inledning

Läs mer

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll 3.8 SIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011 Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern januari 2011 Syftet med enkäten har varit att ta reda vad elever och deras föräldrar vid Kulturskolan tycker om verksamheten. Vi har

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer

ÅRETS CHEF Dialogen mellan fyra ögon är jätteviktig, säger Årets chef 2008, Björn Olsson, chef för Postens brevterminaler.

ÅRETS CHEF Dialogen mellan fyra ögon är jätteviktig, säger Årets chef 2008, Björn Olsson, chef för Postens brevterminaler. BJÖRN OLSSONS TIPS Så förhindrar du överlevnadsjukan När företaget tagit beslutet att dra ner på personal måste du som chef skapa en egen målbild och strategi för det framtida arbetet: Hur ska processen

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

skrivar LINJEN FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA

skrivar LINJEN FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA skrivar LINJEN FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA skrivar Skrivarlinjen är en utbildning för dig som har skrivit en hel del och vill bli en säkrare skribent på vägen mot publicering. Du träffar likasinnade i en kreativ

Läs mer

Konsten att bedöma bilder & ge konstruktiv kritik

Konsten att bedöma bilder & ge konstruktiv kritik Konsten att bedöma bilder & ge konstruktiv kritik Varför ska vi bedöma bilder och hur kan vi som fotografer utvecklas av det? Sammanställt av Eds Fotoklubb www.edsfotoklubb.se Frågan varför och hur vi

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Hemligheten med framgång är att veta hur man ska förmå andra att ändra sig. Det är en stor skillnad mellan att vara dirigent eller solist.

Hemligheten med framgång är att veta hur man ska förmå andra att ändra sig. Det är en stor skillnad mellan att vara dirigent eller solist. Hemligheten med framgång är att veta hur man ska förmå andra att ändra sig. En chef måste man följa, en ledare vill man följa. Det är en stor skillnad mellan att vara dirigent eller solist. De stora ledarna

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

Hjälpa att hjälpa. kontaktinformation

Hjälpa att hjälpa. kontaktinformation Hjälpa att hjälpa På Ersta diakoni är vi stolta över att ha hjälpt människor i utsatta livssituationer i över 150 år och att vi fortsätter att göra det även idag. Med stark vilja och en envis framåtanda

Läs mer

Den Kreativa Nervositeten

Den Kreativa Nervositeten Den Kreativa Nervositeten Jan Alpsjö www.lentos.se tel: 0705-120206 1 DEN KREATIVA NERVOSITETEN Den Kreativa Nervositeten riktar sig till personer som skall förbereda en presentation. Syftet är att kunna

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum - funderingsfrågor, högläsning och reflektion, skrivuppgift.

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum - funderingsfrågor, högläsning och reflektion, skrivuppgift. en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Röda rummet - funderingsfrågor, högläsning och reflektion, skrivuppgift. Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux, Lektionstyp:

Läs mer

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- och diskussionsmaterial till webbutbildningen i BPSD-registret Materialet kan användas som underlag för gruppdiskussioner vid till exempel arbetsplatsträffar

Läs mer

Information om KulturKlivet

Information om KulturKlivet Information om KulturKlivet Verksamheten KulturKlivet vänder sig till den som är berörd av missbrukets och kriminalitetens konsekvenser och andra som på något sätt stått utanför samhället. Vi använder

Läs mer

kursprogram våren 2012 Örebro

kursprogram våren 2012 Örebro kursprogram våren 2012 Örebro välkommen till vårens kursprogram som fackförbundet Vision, i samverkan med sensus studieförbund, erbjuder dig som medlem! genom att erbjuda dig utbildningar, vill vi ge dig

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7.

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla de förmågor som uttrycks i målen genom

Läs mer

Underlag för självvärdering

Underlag för självvärdering Underlag för självvärdering Se nedanstående rubriker och frågor som stöd när du gör din självvärdering. Det är inte vad du bör tänka/göra/säga utan det du verkligen tänker/gör/säger/avser. Skriv gärna

Läs mer

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald.

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald. Mångfaldsövningar Isberget När vi möter en människa skapar vi oss först en uppfattning av henne utifrån det som är synligt och hörbart. Ofta drar vi då slutsatser om hur denna människa är, och vi tror

Läs mer

Några tips och tankeställare om Studieteknik

Några tips och tankeställare om Studieteknik Några tips och tankeställare om Studieteknik Huvuddelen hämtat från: Ingmar Andersson Ingmar.andersson@oviknet.com telefon: 0660-58434 och 070-6368751 adress: Murarvägen 12, 891 77 Järved Alla har vi olika

Läs mer

Konkreta åtgärdsförslag från må bra- utredningen.

Konkreta åtgärdsförslag från må bra- utredningen. Konkreta åtgärdsförslag från må bra- utredningen. Följande frågeställningar avses besvaras: 1. Finns det någon form av mobbing i Sveroks organisation? 2. Råder ett onödigt hårt diskussionsklimat i organisationen?

Läs mer

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 Samverkande insatser från skola - till arbete - i arbete Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 ARBETSMARKNAD U N GA V U X N A M ED F U N KTION S HIN D ER s o

Läs mer

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 Bäste Kim, Välkommen! Vi tror att denna rapport kommer att bli en värdefull tillgång för dig oavsett om du befinner dig i

Läs mer

Varför en manusförfattare?

Varför en manusförfattare? Varför en manusförfattare? Tove Frambäcks föredrag vid Centrum för dramatiks seminarium Att skapa en berättelse på Sjöhistoriska den 2 april 2012. på Naturhistoriska riksmuseet. Bakgrunden till valet att

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Kurs: Engelska årskurs 6 Tidsperiod: Vårterminen 2015 vecka 3-16 Skola: Nordalsskolan, Klass: 6A, 6B och 6C Lärare: Kickie Nilsson Teveborg Kursen kommer att

Läs mer

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott!

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott! Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens bästa! Visionen

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013 Utbud hösten 2012 Nora vt - 2013 Hej Nytt år, nya möjligheter! Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande och kreativa studiecirklar. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram vårens utbud

Läs mer

Fotografering att se och bli berörd

Fotografering att se och bli berörd Fotografering att se och bli berörd Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler

Läs mer

design: Grafisk Textbearbetning: av: tagna Foton

design: Grafisk Textbearbetning: av: tagna Foton www.amanda.nu Foton tagna av: James Holm, Janna Holmstedt, Mark Vuori, Carina Isaksson och Marie Hedberg. Textbearbetning: Fia Adler Sandblad, Ingrid Zetterlund. Grafisk design: Agnes Backegårdh musik,

Läs mer

Hur kom det sig att folket litade på Hitler?

Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Ämne: Historia om media Namn: Carolin Zethelius Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 BAKGRUND... 2 SYFTE, FRÅGESTÄLLNING,

Läs mer

Innehållsfrågor till boken Hungerspelen

Innehållsfrågor till boken Hungerspelen Innehållsfrågor till boken Hungerspelen 1. Beskriv Katniss Everdeen så utförligt du kan. 2. Varför är hon så duktig på att jaga? 3. Vem är Prim och varför heter hon så? 4. Berätta hur det ser ut och fungerar

Läs mer

SÅGMYRAKUNGEN. 1. Redovisat projekt Journalnummer 2011-2752 Projektnamn Sågmyrakungen Stödmottagare NBV Dalarna

SÅGMYRAKUNGEN. 1. Redovisat projekt Journalnummer 2011-2752 Projektnamn Sågmyrakungen Stödmottagare NBV Dalarna SÅGMYRAKUNGEN 1. Redovisat projekt Journalnummer 2011-2752 Projektnamn Sågmyrakungen Stödmottagare NBV Dalarna 2. Kontaktpersoner vid frågor om projektet NBV Dalarna Ganime Stålenhag Box 1190, 791 11 Falun

Läs mer

Monica Månsson. Alla som undervisar är präglade av sina personligheter och. akvarellen 3/09. Snäcka från Koster och kykladiskt souvenirhuvud.

Monica Månsson. Alla som undervisar är präglade av sina personligheter och. akvarellen 3/09. Snäcka från Koster och kykladiskt souvenirhuvud. Monica Månsson Snäcka från Koster och kykladiskt souvenirhuvud. Det är precis trettio år sedan som Monica Månsson, 23 år gammal, började undervisa i akvarell. Då hade hon redan målat på allvar i fem år

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

JUNOGATAN 7 451 42 UDDEVALLA

JUNOGATAN 7 451 42 UDDEVALLA Education Times Hässleholm. Tryckt på amtryck.se visit.us JUNOGATAN 7 451 42 UDDEVALLA 20 Aug. www.session.nu phone.us 0522-130 50 mail.us kevin.murphy@session.nu see.us session.nu 2012 UTBILDNING HÖST

Läs mer

Folkets Bio pressmaterial

Folkets Bio pressmaterial 1 Folkets Bio pressmaterial Hotel en film av Jessica Hausner www.folketsbio.se En ung kvinna, Irene, anländer till ett isolerat hotel som ligger mitt i skogen vid de österikiska alperna. Hon ska arbeta

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer