FSO tar strid för föräldrakooperativen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FSO tar strid för föräldrakooperativen"

Transkript

1 23 november 2012 FSO tar strid för föräldrakooperativen FSO begär i en skrivelse till utbildningsminister Jan Björklund att han snarast ska se över den nya skollagen som trädde i kraft den 1 juli Lagen är otydlig och lämnar fältet vidöppet för tolkningar. Flera kommuner tolkar nu lagen på ett sätt som i stället för att underlätta och ge lika villkor för kommunala och fria förskolor, nu allvarligt hotar verksamheten för de många föräldrakooperativen i landet, säger Mimmi von Troil, vd på FSO. Utgångspunkten i den nya skollagen skulle vara barnets bästa och lika Mimmi von Troil, vd på FSO. villkor för dem som driver förskolorna, oavsett om det är kommuner eller fristående huvudmän. - Vi kan konstatera att effekten inte bara har uteblivit, utan blivit den rakt motsatta. I en rad kommuner fattar man nu beslut som är direkta hot mot den verksamhet som föräldrakooperativen bedriver, och det kan sluta med att alla landets föräldrakooperativ tvingas i konkurs, säger Mimmi von Troil. Några exempel: I Söderhamn införs registreringsutrustning (tidsmätning med hjälp av id-brickor) på barnen. Datainspektionen genomför just nu på FSO:s initiativ en granskning om detta är förenligt med Personuppgiftslagen och det integritetsskydd som medborgarna har rätt att kräva. I Håbo förbjuder man föräldrar att utföra ideella medlemsinsatser med hänvisning till att föräldrarna är outbildade. I Enköpings kommun fattar man i dag beslut om att kommunen ska styra köerna till de fristående förskolorna. Det kommer t ex att innebära att kommunen kan bestämma vilka barn som hamnar på föräldrakooperativ. I Flen och Göteborg förbjuder man ekonomiska föreningar (föräldrakooperativ) att ta ut medlemsavgifter med hänvisning till lagen om maxtaxa. Jan Björklund. Foto: Regeringskansliet I skrivelsen till utbildningsminister Jan Björklund skriver FSO bland annat: Det är uppenbart att den nya skollagen inte uppfyller någon av sina utgångspunkter sett ur föräldrakooperativens synvinkel. För att vara övertydlig: Det är svårt att se att det är för barnets bästa som föräldrakooperativen försvinner, precis som det är svårt att se att kommunernas tolkningar av skollagen handlar om lika villkor. I detta avseende är faktiskt kommunerna och föräldrakooperativen helt jämställda som huvudmän. Som branschorganisation ser FSO med stor oro på utvecklingen. Det behövs ett snabbt agerande från regeringens sida om de föräldrakooperativa förskolor ska kunna fortleva och bidra till en trygg pedagogisk utveckling för alla de barn som vistas där. - De fristående förskolorna utgör en femtedel av all förskoleverksamhet i Sverige. Över barn finns inskrivna i föräldrakooperativa förskolor. Dessa förskolor bidrar till att öka antalet arbetstillfällen, de gör så att föräldrar kan förvärvsarbeta och de är en viktig del av det livslånga lärandet. Utbildningsminister Jan Björklund måste reagera innan det inte finns några föräldrakooperativ kvar, säger Mimmi von Troil.

2 Förskolebuller ger hörselproblem Varje år anmäls nästan tusen arbetssjukdomar orsakade av buller. En grupp som drabbas i hög grad är förskolepersonal. En färsk doktorsavhandling från Umeå universitet visar att nästan var tredje anställd uppgav problem med tinnitus ett resultat som oroar både forskare och personal. Ljudforskaren Fredrik Sjödin, som förra veckan skickade iväg sin doktorsavhandling Buller i förskolan hälsa och åtgärder", ger följande beskrivning av förskolepersonalens arbetssituation: - Vi ser en ganska stor överrepresentation av hörselnedsättningar, framförallt tinnitus, och det är oroväckande. När man tittar på ljudnivåerna är de inte så höga att de ska ge den här typen av nedsättning. Därför är det något annat än den genomsnittliga ljudnivån som är det problematiska, konstaterar han. I sin avhandling visar Fredrik Sjödin att det går att förbättra ljudmiljön med olika typer av åtgärder. Några av dem har man redan genomfört på Hållängets förskola i Örnsköldsvik. Här jobbar man för att minska bullret dels genom att hålla nere storleken på barngrupperna, dels genom ljuddämpande åtgärder i lokalerna. - Vi har satt upp ljudabsorbenter och köpt in ljuddämpande bord, sedan jobbar vi mycket med textilier. Men det finns självklart mycket mer att göra, säger förskolechef Ann-Sophie Östman, som oroas över resultatet i Umeåforskarnas rapport. (SVT Mittmytt) Förskola hotas av vite För första gången hotas en privat förskola av vite, kronor, på grund av brister bland annat vad gäller pedagogik, barnens säkerhet och personalens utbildningsnivå. Förskolan, som ligger på Lidingö utanför Stockholm, har inte lyckats leva upp till kommunens krav trots flera påpekanden. Bland annat har ett ettårigt barn tagit sig ut från förskolans område och nästan blivit påkört av en bil, rapporterar SVT Nyheter. Förskolan har nu fram till 15 januari på sig att rätta till problemen för att slippa betala. Förskolan har överklagat vitesföreläggandet. (Aftonbladet) Läge och trygghet viktigt på förskolan Viktigast är att dagis ligger nära hemmet. Vad barnen får för lunch är av mindre betydelse vid valet av förskola. Stockholms föräldrar har tyckt till i en superenkät om förskolan. Utbildningsförvaltningen i Stockholm har för första gången någonsin låtit alla stockholmare ge sin syn på vad som är viktigast för en bra förskola. Drygt föräldrar tog chansen och besvarade den e-baserade superenkäten som låg ute på stadens hemsida i september. Nu har resultatet sammanställts. Enkäten visar att det absolut viktigaste när vi väljer förskola är att den ligger nära hemmet. Däremot bryr vi oss mindre om andelen utbildade förskollärare, pedagogisk inriktning och vilken kvalitet maten har. På frågan vad som är viktigt i förskolans verksamhet svarar föräldrarna att barnen är trygga och att de får ägna sig åt lek, kreativitet och skapande. Minst viktigt är att förskolan använder sig av datorer samt att barnen får lära sig om matematik och naturvetenskap.

3 Friskolor får extrapengar Årets höga lönepåslag för de kommunalt anställda lärarna ger också mer pengar till friskolorna. Men de behöver inte använda dem till löner. - Ägarna får en bonus som de kan använda till vad som helst. Det blir en snedvriden konkurrens när det inte finns någon garanti för att pengarna går till lärarnas löner, säger Mats Norrstad, ordförande i Lärarförbundets lokalavdelning i Huddinge. Det kommunala avtalet som blev klart i september ger lärarkollektivet lägst 4,2 procent i lönepåslag i år. Avtalen för friskolorna är utformade på olika sätt, men är i princip värda 2,6 procent per år. Trots det betalar Huddinge kommun ut lika mycket till fristående skolor och förskolor i kompensation för det kommande läraravtalet. Skälet är skollagens regler om lika villkor för fristående och kommunala skolor. - Det ska inte spela någon roll för eleven vem som är huvudman. Därför går samma grundbelopp per elev ut till kommunala och fristående skolor, säger Malin Danielsson (FP), ordförande i grundskolenämnden i Huddinge. Enligt Mona Fridell, ekonom på Sveriges Kommuner och Landsting, kan kommunerna inte hantera frågan på något annat sätt. - Så måste de göra för att uppfylla kraven på lika villkor. Förhoppningsvis jämnar det i längden ut sig, till exempel är kommunernas avtal med fackförbunden om arbetsgivaravgifter ibland bättre än de privata företagens, säger hom. (Lärarnar Nyheter) Uppdatering pågår FSO håller på att uppdatera medlemsregistret och behöver din hjälp att få aktuella uppgifter, e-postadresser, telefonnummer mm. Vi är mycket tacksamma om du så snart som möjligt fyller i bifogade blankett och skickar tillbaka den till oss! FSO agerar mot Nordmalings kommun Nu anmäls Nordmalings kommun till Justitieombudsmannen för bristande handläggning. När branschorganisationen FSO överklagade ett kommunalt beslut tog det nästan fyra månader för kommunen att skicka överklagan vidare till förvaltningsrätten. Nordmalings kommun JO-anmäls för bristande handläggning. Det är FSO, en nationell branschorganisation för fristående förskolor och fritidshem, som anmäler. FSO skickade in en överklagan av ett ersättningsbeslut till kommunen, men det tog nästan fyra månader innan den kom in till förvaltningsrätten. FSO tycker att Nordmalings kommun grovt åsidosatt sina skyldigheter som kommunal myndighet och vill att JO gör en granskning. (SR Västerbotten) K O M M E N T A R FSO begärde under den gångna veckan ut ett antal handlingar från Nordmalings kommun, men fick besked att kommunen på grund av pågående budgetarbete inte kunde bistå FSO med begärda handlingar förrän omkring vecka 52, alltså om ca fem veckor. FSO har därför åter JO-anmält Nordmalings kommun, denna gång för att dröja oskäligt länge med utlämnande av allmänna handlingar.

4 Män vill inte bli förskollärare Enligt Skolverket arbetar personer i förskolan. Bara tre procent av dem är män. Så har det sett ut i många år och någon förändring är inte i sikte. Mäns låga intresse för förskollärarprogrammet märks tydligt på Karlstads universitet. I höstas började sex män och 83 kvinnor på utbildningen på campus. Ju yngre barn man läser mot, desto fler kvinnor är det. Det är en väldigt tydlig bild och det ser likadant ut i hela landet, säger Kenneth Nordgren, dekan för lärarutbildningen på Karlstads universitet. Tradition, den tydliga kopplingen till kvinnoyrke och låg lön är några orsaker till att män väljer bort förskollärarprogrammet. Den svenska arbetsmarknaden är bland de mest könssegregerade i Europa, säger Marie Nordberg, genusforskare vid Karlstads universitet. Hon tror också att pedofildebatten stoppat många män. Mäns kroppar sexualiseras på ett annat sätt än kvinnors. Män som byter blöjor uppfattas ofta annorlunda än kvinnor som gör det. Varför är det viktigt med fler män i förskolan? Världen består av både män och kvinnor och det är viktigt att de finns på många platser. Det är viktigt med mångfald överhuvudtaget, även när det gäller ålder och ursprung. Alla går miste om den kompetens och utveckling som sker med en blandning av människor på en arbetsplats. För barnen handlar det också om att lära sig att barnomsorg är något som både män och kvinnor kan ägna sig åt. Men allt blir inte frid och fröjd med fler män i förskolan. Forskning visar att när män kliver in på förskolorna återskapas ofta traditionella könsmönster. Männen tilldelas eller tar på sig traditionellt manliga uppgifter, exempelvis idrottsaktiviteter eller utelek. Det är viktigt att män och kvinnor delar på alla arbetsuppgifter, säger Marie Nordberg. Kvinnor kan också hamna i underläge då auktoritet ofta förknippas med män. Männen gör också ofta snabb karriär när de går in i yrket. Hur lockar man fler män till förskolan? Det bästa sättet är att tidigt låta elever göra praktik i förskolan. Och att låta arbetslösa män, som är intresserade, prova på att jobba där. Jag tror också man måste försöka få upp lönen. Försök med kvotering till förskollärarprogrammet har misslyckats. Det var under många år så få studenter som sökte till lärarutbildningen att de män som sökte kom in ändå. Medan de manliga förskollärarna är fortsatt få, så har de manliga sjuksköterskorna blivit fler. Sjuksköterskeutbildningen har haft hög status och har i högre grad kopplats samman med teknik och fått en mer maskulin prägel än förskollärarprogrammet. Det har till viss del underlättat mäns inträde på utbildningen. Marie Nordberg spår ingen rusning av män till förskollärarprogrammen de närmsta åren heller. Genusfrågor får en allt mindre framträdande position. Vi tycker att vi är jämställda och trötta på frågorna. Diskussionen tenderar att handla mer om pojkar ska ha klänning eller inte i stället för att lyfta diskussionen och se hur vissa jobb i vårt samhälle fortfarande knyts till kvinnor. (nwt.se)

5 Vi uppdaterar våra medlemsregister och behöver din hjälp. Var vänlig och fyll i nedanstående uppgifter så är du säker på att få FSO-Nytt, FSO-Bladet och all annan information från oss på FSO. Obs! Det är viktigt att du fyller i rätt e-postadresser och mobiltelefonnummer så att vi snabbt kan nå dig med aktuell och viktig information via e-post eller SMS. Förskola Adress Organisationsnummer Telefonnummer Mobiltelefon Hemsida www. Kontaktperson telefon E-post Tillhör organisation (exempelvis Svenska Kyrkan, I Ur och Skur) Pedagogisk inriktning Öppetider Personal, antal, ange även antal tjänster per personalkategori Antal barn Utbildad förskolechef? FSOs befattningsutbildning eller annan? I så fall vilken? Skicka till: eller per post: FSO Engelbrektsgatan Göteborg

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 6. Ge bra lärare högre lön. 80 000 funderar på att lämna läraryrket

Perspektiv på lärarlöner, del 6. Ge bra lärare högre lön. 80 000 funderar på att lämna läraryrket Perspektiv på lärarlöner, del 6 Ge bra lärare högre lön 80 000 funderar på att lämna läraryrket Höj lönerna och behåll duktiga lärare 4 av 10 lärare funderar på att lämna yrket, det kan vi visa i en ny

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 9. Varifrån ska alla nya lärare komma?

Perspektiv på lärarlöner, del 9. Varifrån ska alla nya lärare komma? Perspektiv på lärarlöner, del 9 Varifrån ska alla nya lärare komma? Ja, vem ska stå i klassrummet om 10, 20 och 30 år? De som tycker att vi är ett särintresse när vi kräver högre lärarlöner har fel. Faktum

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Har någon sett. Matilda? någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara. Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012

Har någon sett. Matilda? någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara. Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012 Har någon sett någon sett Matilda? Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012 Har någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna

Läs mer

Den manliga pedagogens roll i förskolan

Den manliga pedagogens roll i förskolan Malmö högskola Lärande och samhälle Barn unga samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Den manliga pedagogens roll i förskolan The male educator s role in pre-school Jörgen Karlsson Migena Huqi Lärarexamen

Läs mer

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens FOKUS PÅ KVINNORS ARBETSMILJÖ EN TIDNING FRÅN ARBETSMILJÖVERKET FOTO: ARBETSMILJÖVERKET Arbetsmiljö som framgångsfaktor Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsmiljöverket sid 2 FOTO: ERIK MÅRTENSSON FOTO:

Läs mer

LÄRARFACKLIGT. Byt jobb höj lönen! Ett av flera sätt att höja lönen är att byta arbetsgivare. Läs mer på sidan 2-3.

LÄRARFACKLIGT. Byt jobb höj lönen! Ett av flera sätt att höja lönen är att byta arbetsgivare. Läs mer på sidan 2-3. 18/9 Falun och Göteborg 22/9 Norrköping 18/11 Gävle 19/11 Gällivare och Göteborg 24/11 Sundsvall och Luleå 25/11 Vänersborg LÄRARFACKLIGT NR 4 FÖR DIG SOM ÄR OMBUD I LÄRARFÖRBUNDET JUNI 2015 Byt jobb höj

Läs mer

Yrkesroller i förskolan

Yrkesroller i förskolan IPD-rapport 2008:01 Yrkesroller i förskolan En utvärderingsstudie av en fortbildning initierad av Kommunal och Lärarförbundet Karin Gustafsson och Elisabeth Mellgren Institutionen för pedagogik och didaktik

Läs mer

Hur många jobb. många jobb. - Så påverkades Kommunals medlemmar och Kommunals a-kassa vid införandet av aktivitetsrapporteringen

Hur många jobb. många jobb. - Så påverkades Kommunals medlemmar och Kommunals a-kassa vid införandet av aktivitetsrapporteringen Hur Hur många jobb många jobb har har du sökt du idag? sökt idag? - Så påverkades Kommunals medlemmar och Kommunals a-kassa vid införandet av aktivitetsrapporteringen _Kommunal 7. Hur många jobb har du

Läs mer

Framtidens fritidshem

Framtidens fritidshem 2014-08-31 PM Framtidens fritidshem Vallöfte: investeringar för att vända utvecklingen på fritidshemmen och minska ungdomsarbetslösheten 7 000 traineejobb på fritidshem 1 miljard kronor årligen. Läxhjälp

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2005

Akademikerbarometer 3-2005 Akademikerbarometer 3-2005 "Sveriges akademiker om arbete..." Jonas Bengtsson November 2005 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om arbete 3. Sveriges

Läs mer

Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING

Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING Arbetsgrupp: Elsa Mattsson (redaktör), elsa.mattsson@skl.se, Christin N. Granberg, christin.n.granberg@skl.se,

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Höj lönen hejda lärarkrisen

Höj lönen hejda lärarkrisen Höj lönen hejda lärarkrisen Perspektiv på läraryrket LÖN Politikerna sitter på lösningen till lärarkrisen! Min dröm var att bli lärare och det var en dröm som jag delade med många. Det var många sökanden

Läs mer

Höj lönen hejda lärarkrisen

Höj lönen hejda lärarkrisen Höj lönen hejda lärarkrisen Perspektiv på läraryrket LÖN Politikerna sitter på lösningen till lärarkrisen! Min dröm var att bli lärare och det var en dröm som jag delade med många. Det var många sökanden

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST Chef- och ledarskap inom statlig sektor En rapport från Fackförbundet ST ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Tryck: Intellecta Tryckindustri, juni 2006. Upplaga: 4 000 ex.

Läs mer

Med företagens glasögon

Med företagens glasögon Med företagens glasögon Birgitta Laurent, Monica Renstig, Peter Fritz Oktober 2007 Hur Sveriges 50 största kommuner på sina hemsidor informerar företagarna om upphandlingar och om hur man blir privat utförare

Läs mer

Halvdagskonferens på Timbro Att skapa en skolmarknad

Halvdagskonferens på Timbro Att skapa en skolmarknad Halvdagskonferens på Timbro Att skapa en skolmarknad Inledning: Karin Svanborg-Sjövall, projektledare för välfärdsfrågor på Timbro, inleder med att hälsa välkommen till en halvdag som kommer ägnas åt att

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING

VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING INLEDNING Den svenska skolan har två grundläggande problem. Det ena handlar om att resultaten sjunker. Tiotusentals elever i Sverige förvägras idag den kunskap de har rätt

Läs mer

Konkurrens- och upphandlingsproblem i byggbranschen

Konkurrens- och upphandlingsproblem i byggbranschen KKV1000, v1.1, 2010-05-05 2011-09-28 1 (7) Konkurrens- och upphandlingsproblem i byggbranschen Anförande av Dan Sjöblom, generaldirektör Konkurrensverket vid konferens Entreprenadrisker inom bygg och anläggning,

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Kvalitet i fritidshem Skolinspektionens rapport 2010:3 Diarienummer 40-2009:477 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Så här mår vi i klass 6-9 i Östersund!

Så här mår vi i klass 6-9 i Östersund! Så här mår vi i klass 6-9 i Östersund! Rapport från enkäten Skolelevers arbetsmiljö och hälsa VT 1 Katja Gillander Gådin Hej! I slutet av höstterminen 9 och i början av vårterminen 1 svarade ni elever

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Lärande och samhälle Kultur, Språk och Media Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Samverkans påverkan Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Educaters

Läs mer