Stadgar för Lantbrukarnas Riksförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar för Lantbrukarnas Riksförbund"

Transkript

1 Stadgar för Lantbrukarnas Riksförbund Detta dokument redovisar stadgar med anvisningar och kommentarer för Lantbrukarnas Riksförbund förening, u p a och Lantbrukarnas Riksförbund, ideell förening. Stadgarna är likalydande för föreningarna om inte annat anges. från riksförbundsstämman till riksförbundsstyrelsen antas genom enkelt majoritetsbeslut av stämman och gäller till dess stämman beslutar annat. är förklarande. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är samlingsnamn för LRF förening u p a och LRF ideell förening. Till u p a-föreningen är knutet ett servicebolag, Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag. 1 Firma (u p a ) Riksförbundets firma är Lantbrukarnas Riksförbund, förening u p a. Firma (id) Riksförbundets firma är Lantbrukarnas Riksförbund, ideell förening. 2 Säte Riksförbundet har sitt säte i Stockholm. 3 Ändamål (u p a ) Riksförbundet, som är en partipolitiskt obunden organisation, skall främja medlemmarnas ekonomiska intressen samt lantbrukarnas ekonomiska och sociala intressen i allmänhet genom: att företräda lantbruket i frågor som är av allmän betydelse för detta, att utföra uppgifter, som är gemensamma för lantbrukskooperationen, att ordna ett fast samarbete såväl inom lantbrukskooperationen som mellan denna eller dess organisationer och lantbrukarnas organisationer samt att för medlemmarnas räkning bedriva ekonomisk verksamhet, som är av betydelse för medlemmarna och lantbruket. Ändamål (id) Riksförbundet skall medverka till utvecklingen av företagare och företag inom de gröna näringarna i Sverige; företag där jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö är grundläggande resurser; så att den enskilda medlemmen kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och livskvalitet. Verksamheten ska bedrivas med ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.

2 4 Organ (u p a ) Riksförbundets organ är riksförbundsstämman, riksförbundsstyrelsen och revisorerna. Organ (id) Riksförbundets organ är riksförbundsstämman, riksförbundsstyrelsen och revisorerna samt regioner, ortsförbund, kommungrupper och lokalavdelningar För att vara valbar till förtroendeuppdrag inom Lantbrukarnas Riksförbund, LRF krävs individmedlemskap i LRF. Riksförbundsstyrelsen skall fastställa indelning i regioner. Regionstyrelse skall fastställa indelning i kommungrupper, ortsförbund och lokalavdelningar. Riksförbundsstyrelsen skall godkänna stadgar för regioner, ortsförbund och lokalavdelningar samt för kommungrupper som inte väljer att arbeta vidare enligt av riksförbundsstyrelsen fastställda arbetsordningar. 5 Medlemskap (u p a) Till medlemmar i riksförbundet kan riksförbundsstyrelsen anta 1) Organisationsmedlem. Ekonomiska eller ideella föreningar som köper eller säljer produkter eller tjänster inom jord- och skogsbrukssektorn. Även förening som ombildats till aktiebolag kan fortsätta vara medlem. 2) Regionmedlem. Regioner inom Lantbrukarnas Riksförbund, ideell förening. Medlemskap (id) Till medlemmar i riksförbundet kan antas 1) Person, fysisk eller juridisk, som äger eller brukar lantbruksfastighet eller bedriver verksamhet inom de gröna näringarna eller annan enskild person som är sysselsatt inom de gröna näringarna eller dess organisationer eller som stöder riksförbundets allmänna syfte. Närmare regler för medlemskap för individmedlem får fastställas av riksförbundsstyrelsen. 2) Intressemedlem. Juridisk person som bedriver verksamhet med anknytning till de gröna näringarna. Närmare regler om medlemskap för intressemedlemmar får fastställas av riksförbundsstyrelsen.

3 Intressemedlem skall ha en regional eller nationell anknytning. Intressemedlem med verksamhet inom en region kan beviljas medlemskap av styrelsen för den region inom vars område den juridiska personens styrelse har sitt säte. Beredning av beslut om regionalt intressemedlemskap skall ske i samråd med riksförbundet. Sådant beslut skall anmälas till riksförbundsstyrelsen. Intressemedlem med verksamhet i flera regioner eller nationellt beviljas medlemskap av riksförbundsstyrelsen. Riksförbundsstyrelsen kan i särskilda fall besluta om annan regional anknytning än nu sagts. Intressemedlem har närvaro- och yttranderätt på regionstämma och riksförbundsstämma, ej motions- eller rösträtt på regionstämma eller riksförbundsstämma och ej heller rätt att utse fullmäktig till regionstämma eller riksförbundsstämma. Intressemedlem har rätt att framlägga förslag i ärende på regionstämma. 3) Organisationsmedlem i Lantbrukarnas Riksförbund, förening u p a. Sådant medlemskap beviljas av riksförbundsstyrelsen. 6 Medlemskapets upphörande Uppsägning (u p a ) Medlems uppsägning av sitt medlemskap skall vara skriftlig. Avgång sker vid det årsskifte som kommer närmast sex månader efter uppsägningen. Uppsägning och uteslutning avser alltid samtidigt såväl LRF förening u p a som LRF ideell förening Uppsägning (id) Vid uppsägning eller utebliven betalning av medlemsavgift upphör medlemskapet den dag skriftlig uppsägning kommit riksförbundet tillhanda eller tre månader efter förfallodagen. Uteslutning Medlem, som inte iakttar sina förpliktelser mot riksförbundet eller som uppenbarligen motarbetar eller skadar riksförbundet, dess verksamhet eller dess intressen eller inte längre uppfyller kraven för medlemskap, kan uteslutas av riksförbundsstyrelsen. Om den uteslutne begär det kan frågan om uteslutning hänskjutas till riksförbundsstämman. Sådan begäran skall skriftligen ställas till styrelsen inom tre månader från det datum beslutet avsänts till den uteslutne. Efter medlems avgång återbetalas inte insats eller del i beslutad vinstutdelning förutom i fall som avses i 7 kap. 15 eller 12 kap. 4 lagen om ekonomiska föreningar.

4 Bestämmelsen angående återbetalning av insats avser ändring av medlemmarnas insatsskyldighet och förfarande vid fusion och är endast tillämplig för u p a-föreningen. Uppsägning och uteslutning avser alltid samtidigt såväl LRF förening u p a som LRF ideell förening 7 Finansiering Insatser (u p a ) Medlem i riksförbundet skall betala insats i förbundet. Insatsen för nya medlemmar skall vara lägst 100 kr eller det högre belopp riksförbundsstyrelsen fastställer. Insats betalas kontant vid inträde eller på sätt och vid tidpunkt som riksförbundsstyrelsen anger. Medlem som inträtt i riksförbundet före den 30 augusti 2001, har den insatsskyldighet som motsvaras av medlemmens då inbetalda insatser. Överinsatser får ej förekomma. Medlemsavgifter (id) Medlem i riksförbundet skall årligen betala medlemsavgift till föreningen. Ordinarie riksförbundsstämma fastställer medlemsavgiften. Beslut om ändring skall biträdas av minst tre fjärdedelar av de röstande fullmäktige. Serviceersättningar Medlem är skyldig betala serviceersättning till Lantbrukarnas Ekonomi- Aktiebolag enligt villkor som fastställs av riksförbundsstyrelsen. Medlem får utnyttja sina stadgeenliga rättigheter först när de ekonomiska förpliktelserna fullgjorts. Riksförbundsstyrelsen kan vid behov föreslå riksförbundsstämman att förlagsinsatser får tillskjutas föreningen. Stämman beslutar om att införa regler härom genom stadgeändring. 8 Riksförbundsstämma Fullmäktige Föreningsstämmans befogenheter utövas helt av 150 fullmäktige som väljs av medlemmarna enligt nedan. Fullmäktige utses för tiden från och med kommande ordinarie riksförbundsstämma fram till nästa ordinarie riksförbundsstämma. Medlem får utse fullmäktig första gången till den riksförbundsstämma som infaller året efter det att medlemskap beviljats. Fullmäktig får bara representera en medlem.

5 Fullmäktige fördelas på så sätt att 1) 45 fullmäktige väljs av organisationsmedlemmarna. Fördelningen av fullmäktige bland organisationsmedlemmarna beslutas på förslag av riksförbundsstyrelsen. Beslut fattas av ordinarie riksförbundsstämma året före den stämma för vilken fullmäktige utses. 2) 105 fullmäktige väljs av regionerna. Fördelningen av fullmäktige sker proportionellt mot antalet medlemmar i regionerna per den sista december året före. Varje region skall garanteras minst en fullmäktig. Det åligger medlemsorganisationerna att i god tid meddela riksförbundet namn på valda fullmäktige och eventuella ersättare. Fullmäktige skall vid behov styrka sin behörighet. Fullmäktige erhåller rese- och traktamentsersättning av den som fullmäktige representerar. Varje medlem har rätt att i mån av plats åhöra riksförbundsstämmans förhandlingar. Riksförbundsstämman kan besluta att förhandlingarna helt eller delvis skall äga rum inom stängda dörrar. Tidpunkt Ordinarie riksförbundsstämma skall hållas före juni månads utgång på tid och plats som riksförbundsstyrelsen fastställer. Extra riksförbundsstämma hålls, då riksförbundsstyrelsen så beslutar eller en revisor eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade för uppgivet ändamål skriftligen begär det hos riksförbundsstyrelsen. Kallelse Kallelse med föredragningslista till såväl ordinarie som extra riksförbundsstämma skall utfärdas skriftligen tidigast fyra veckor före riksförbundsstämman och senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra riksförbundsstämma. Andra meddelanden till medlemmarna eller fullmäktige skall ske skriftligen. Riksförbundsstyrelsen bör på lämpligt sätt i god tid informera medlemmarna om tid och plats för riksförbundsstämman. Med skriftligen avses även kallelse genom fax eller e-brev. Arbetsformer Riksförbundsstämman öppnas av riksförbundsstyrelsens ordförande och leds av en ordförande som stämman utser. Varje fullmäktig har en röst.

6 Val skall ske med slutna sedlar om någon fullmäktig begär det. Vid lika röstetal gäller det beslut, som biträds av ordföranden, dock att vid val sker avgörandet genom lottning. Stämmoärenden Vid ordinarie riksförbundsstämma skall följande ärenden förekomma 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande vid stämman jämte en eller flera vice ordförande 3. Anmälan av sekreterare och protokollsekreterare 4. Fastställande av röstlängd 5. Fastställande av föredragningslista 6. Fastställande av arbetsordning 7. Val av beredningsutskott 8. Val av protokolljusterare och rösträknare 9. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 10. Framläggande av årsredovisning och i förekommande fall koncernredovisning samt ordförandens och verkställande direktörens redogörelser 11. Anmälan av revisorernas berättelse och i förekommande fall koncernrevisionsberättelse 12. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 13. Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen 14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 15. Bestämmande av ersättning till förtroendevalda och revisorer 16. Fastställande av antal samt val av ledamöter av riksförbundsstyrelsen 17. Val av styrelseordförande, tillika förbundsordförande 18. Val av revisorer jämte suppleanter 19. Fastställande av antal samt val av ledamöter av valberedning, däribland dess ordförande 20. Fördelning av fullmäktige vid nästa ordinarie stämma 21. Ärenden som riksförbundsstyrelsen hänskjutit till stämman 22. Ärenden som medlem hänskjutit till riksförbundsstämman 23. Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på riksförbundsstämman. Ärende som region- eller organisationsmedlem eller LRF Ungdomens riksstämma vill behandla vid ordinarie riksförbundsstämma skall inkomma till riksförbundsstyrelsen senast sista vardagen i mars. Vid extra riksförbundsstämma får endast ärenden som anges på föredragningslistan behandlas. Riksförbundsstyrelsen skall senast två veckor före ordinarie riksförbundsstämma tillställa dem som utser fullmäktige föredragningslista och handlingar till på listan upptagna ärenden. Föredragningslista för extra riksförbundsstämma utsänds på samma sätt senast en vecka före stämman.

7 Fullmäktige kallas ej utan kallelse och stämmounderlag skickas till medlemmarna som i sin tur informerar de fullmäktige som de utsett. Föredragningslista p. 17 Föredragningslista p. 19 Ordförande i riksförbundsstyrelsen tillika förbundsordförande väljs varje år. Ordförande i valberedningen väljs varje år. 9 Beredningsutskott Riksförbundsstämman skall utse ett beredningsutskott att tjänstgöra under riksförbundsstämman, bestående av två fullmäktige och en av riksförbundsstyrelsen utsedd ledamot, varvid en ledamot skall väljas bland regionernas fullmäktige och en ledamot bland organisationsmedlemmarnas fullmäktige. Riksförbundsstyrelsen skall utse två sekreterare till utskottet. Beredningsutskottets två stämmovalda ledamöter har dessutom i uppdrag att efter samråd med region- och organisationsmedlemmarna, till riksförbundsstämman lämna förslag om antal och ledamöter i valberedning och arvodering av densamma. Valberedningens sammansättning skall spegla medlemskåren och dess olika verksamheter. Förslaget skall innehålla namn på personer med stor integritet, vittförgrenade nätverk och väl förankrade hos regioner och organisationsmedlemmar. 10 Valberedning Riksförbundsstämman utser en valberedning med 7-11 personer. Ledamöterna väljs för två år, från ordinarie riksförbundsstämma ena året till slutet av ordinarie riksförbundsstämma andra året därefter. Val sker på riksförbundsstämma som infaller under jämna år. Riksförbundsstämman utser en av ledamöterna till ordförande. Valberedningen skall senast sex veckor före ordinarie riksförbundsstämma avlämna sitt förslag till riksförbundsstyrelse och styrelseordförande, tillika förbundsordförande. Valberedningen skall tillse att styrelsens sammansättning väl återspeglar medlemskårens sammansättning och verksamheter. De föreslagna ledamöterna skall dela LRFs värdegrund och vara väl skickade att förverkliga LRFs vision om att utveckla medlemmarnas företagande i de gröna näringarna och påverka samhällsutvecklingen för att skapa bättre villkor för företagare och boende på landsbygden. Valberedningen skall eftersträva en styrelse med bred kompetens och erfarenhet från såväl samhällsarbete som från de största lantbrukskooperativa branscherna och annan affärsverksamhet i landets olika delar. Valberedningen skall därutöver lämna förslag på a) protokolljusterare och rösträknare vid riksförbundsstämman b) arbetsordning c) arvoden till styrelseledamöter och revisorer d) ersättningar till förtroendevalda

8 e) revisorer f) ledamöter i beredningsutskottet (efter samråd med region- och organisationsmedlemmarna) Ordföranden kallar valberedningen. Valberedningen skall fastställa en instruktion för sitt arbete. 11 Riksförbundsstyrelse Riksförbundsstyrelsen skall bestå av lägst 10 och högst 16 ledamöter. Styrelseledamöterna väljs för två år, från ordinarie riksförbundsstämma ena året till slutet av ordinarie riksförbundsstämma andra året därefter. Från och med stämman 2014 skall mandattiden bestämmas så att halva/näst intill halva styrelsen avgår varje år. För att åstadkomma detta får ledamot väljas på ett år. Som riksförbundsstyrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Riksförbundsstyrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet stämmovalda styrelseledamöter är närvarande. Riksförbundsstyrelsen skall utse en verkställande direktör för riksförbundet. Riksförbundsstyrelsen skall regelbundet och i lämpliga former ha överläggningar med region- och organisationsmedlemmarna i för dem angelägna frågor. Vid första sammanträdet efter avslutad ordinarie riksförbundsstämma skall riksförbundsstyrelsen utse en eller flera vice ordförande för en tid av ett år. Riksförbundsstyrelsen kan till sig adjungera en eller flera personer, t ex vid förfall för någon av styrelseledamöterna. Ordföranden skall enligt lag se till att sammanträden hålls när det behövs. På begäran av en styrelseledamot eller verkställande direktören skall styrelsen sammankallas. Styrelsen för Lantbrukarnas Riksförbund förening u p a sammanträder i regel samtidigt med styrelsen för Lantbrukarnas Riksförbund, ideell förening. Riksförbundsstyrelsen skall anta en arbetsordning för sitt arbete och en instruktion för VD. Riksförbundsstyrelsen beslutar om vem eller vilka som får teckna riksförbundets firma. Styrelsen fastställer vid sin årliga mötesplanering datum för överläggningar med medlemmarna. Överläggningar kan även begäras av region- och organisationsmedlemmarna. 12 Räkenskapsavslutning Riksförbundets räkenskapsår är kalenderåret.

9 Riksförbundets årsredovisning och räkenskaper samt riksförbundsstyrelsens och verkställande direktörens förvaltning granskas av tre revisorer, som jämte tre suppleanter utses för tiden från en ordinarie riksförbundsstämma t o m nästa ordinarie riksförbundsstämma. Av revisorerna skall minst en samt dennes suppleant vara auktoriserad revisor. De ordinarie revisorerna skall anta en arbetsordning för revisorskollegiets arbete. Riksförbundsstyrelsen skall senast den 15 april lämna sina redovisningshandlingar till revisorerna. Revisorerna skall senast den 1 maj avge sin berättelse. 13 Vinstfördelning Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall av riksförbundsstämman fonderas eller föras i ny räkning. 14 Ändring av stadgar För ändring av dessa stadgar krävs beslut fattade på sätt som föreskrivs i lagen om ekonomiska föreningar. Ändring kräver enhälligt beslut av samtliga fullmäktige vid en riksförbundsstämma eller majoritetsbeslut på två stämmor. ändras genom enkelt majoritetsbeslut på en riksförbundsstämma. 15 Likvidation Beslut om likvidation av riksförbundet kräver att samtliga röstberättigade på en riksförbundsstämma enat sig därom eller beslutet fattats på två på varandra följande riksförbundsstämmor, därav minst en ordinarie, och på den riksförbundsstämma som sist hålls biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande. Om riksförbundet går i likvidation skall dess behållna tillgångar användas för återbetalning av medlemmarnas insatser. Uppstår därefter överskott, skall detta fördelas mellan de vid likvidationen kvarstående medlemmarna i förhållande till deras inbetalda insatser. 16 Tvist (u p a ) Tvist mellan å ena sidan riksförbundet och å andra sidan styrelsen, ledamöter av denna eller medlemmar skall avgöras genom skiljedom av tre personer enligt gällande lag om skiljeförfarande. Har saken motsvarande betydelse för eller gentemot Lantbrukarnas Riksförbund, ideell förening, som för eller gentemot riksförbundet äger förstnämnda förening inträda som part i skiljeförfarandet.

10 Har tvist enligt bestämmelse i stadgarna för Lantbrukarnas Riksförbund, ideell förening, hänskjutits till skiljemän och har saken motsvarande betydelse för eller gentemot riksförbundet som för eller gentemot förstnämnda förening är riksförbundet skyldigt att, om part så påfordrar, inträda som part i skiljeförfarandet. Tvist (id) Tvist mellan å ena sidan riksförbundet och å andra sidan styrelsen, ledamöter av denna, regionala eller lokala organ inom riksförbundet och organisationseller intressemedlemmar skall avgöras genom skiljedom av tre personer enligt gällande lag om skiljeförfarande. Har saken motsvarande betydelse för eller gentemot Lantbrukarnas Riksförbund, förening u p a, som för eller gentemot riksförbundet äger förstnämnda förening inträda som part i skiljeförfarandet. Har tvist enligt bestämmelse i stadgarna för Lantbrukarnas Riksförbund, förening u p a, hänskjutits till skiljemän och har saken motsvarande betydelse för eller gentemot riksförbundet som för eller gentemot förstnämnda förening är riksförbundet skyldigt att, om part så påfordrar, inträda som part i skiljeförfarandet. Denna bestämmelse omfattar inte individmedlemmar. (Dessa stadgar antogs av LRFs riksförbundsstämma )

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Örebros regionstämma 20 mars 2014 Godkända av riksförbundsstyrelsen 23 april 2014 Stadgar för LRF Örebro Namn, geografisk omfattning, ändamål, organ och medlemskap

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

STADGAR OK ekonomisk förening

STADGAR OK ekonomisk förening STADGAR OK ekonomisk förening Stadgar för OK ekonomisk förening 1 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att göra en ansvarsfull och effektiv bil- och

Läs mer

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21 Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening Antagna den 2012-05-21 Innehållsförteckning Innehåll 1 Föreningens namn... 3 2 Ändamål och verksamhet... 3 3 Föreningens säte... 3 4 Medlemskap... 3 5 Medlems

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och extra stämma per capsulam 2004-10-25.

2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och extra stämma per capsulam 2004-10-25. Stadgar för Svenska PEFC ek för, 769605-9794. Antagna vid konstituerande stämma 2000-05-15 12 ändrad enligt beslut på årsstämma 2003-05-14 2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Stadgar Reimersholmes Kooperativa Daghem ekonomisk förening

Stadgar Reimersholmes Kooperativa Daghem ekonomisk förening Stadgar Reimersholmes Kooperativa Daghem ekonomisk förening Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Reimersholmes Kooperativa Daghem ekonomisk förening. Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar. för. Färingsö Konsumentförening Ekonomisk förening. Box 82 179 03 STENHAMRA. Förslag till föreningsstämman den 18 april 2015

Stadgar. för. Färingsö Konsumentförening Ekonomisk förening. Box 82 179 03 STENHAMRA. Förslag till föreningsstämman den 18 april 2015 Stadgar för Färingsö Konsumentförening Ekonomisk förening Box 82 179 03 STENHAMRA Förslag till föreningsstämman den 18 april 2015 (Förändringar mot tidigare stadgar är markerade med gult färg) 1 Konsumentkooperationens

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Firma, säte, ändamål 1 Firma, säte, ändamål, verksamhet och finansiering

Firma, säte, ändamål 1 Firma, säte, ändamål, verksamhet och finansiering Firma, säte, ändamål 1 Firma, säte, ändamål, verksamhet och finansiering FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är Konsumentföreningen Göta, ekonomisk förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Växjö. FÖRENINGENS

Läs mer

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141.

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. Stadgar STADGAR FÖR VÄSTANVIND VINDKRAFTSKOOPERATIV 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. 2 Säte Föreningens styrelse har

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening 1 Föreningens firma Föreningens firma är Gunnarn Petrol ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar för Skånska Travsällskapet

Stadgar för Skånska Travsällskapet Stadgar för Skånska Travsällskapet Föreningens namn och firma 1 Föreningens namn och firma är Skånska Travsällskapet Föreningens ändamål 2 Föreningens ändamål är särskilt: anordna travtävlingar verka för

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar. för. Möja Konsumtionsförening Ekonomisk förening

Stadgar. för. Möja Konsumtionsförening Ekonomisk förening Stadgar för Möja Konsumtionsförening Ekonomisk förening Innehållsförteckning Konsumentkooperationens verksamhetsidé Firma, säte, ändamål 1 Firma, säte, ändamål och verksamhet Medlemskap 2 Inträde 3 Medlems

Läs mer

STADGAR VALLEBYGDENS ENERGI EKONOMISK FÖRENING

STADGAR VALLEBYGDENS ENERGI EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR VALLEBYGDENS ENERGI EKONOMISK FÖRENING (Fastställda på ordinarie föreningsstämma 2004-04-20 och reviderade på ordinarie föreningsstämma 2011-04-05 och 2012-04-19.) 1 Firma Föreningens firma

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer