PROTOKOLL Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-02-17"

Transkript

1 sid 1 av 22 Plats och tid: Asarumssalen, klockan 17: Beslutande: Per-Ola Mattsson Ordförande (S) Annika Westerlund Vice Ordförande (S) Gertrud Ivarsson Vice Ordförande (C) Elin Petersson Ledamot (M) Marie Sällström Ledamot (S) Magnus Gärdebring Ledamot (M) Jan Bremberg Ledamot (S) Sara Sakhnini Ledamot (S) Sara Månsson Möllergren Ledamot (MP) Leif Håkansson Ledamot (S) Tor Billing Ledamot (SD) Paul Hedlund Ledamot (FP) Anders Englesson Ledamot (MP) Tjänstgörande ersättare: Emanuel Norén (M) tjänstgör för Marco Paulsson Anna Wihlstrand (SD) tjänstgör för Tommy Strannemalm Närvarande ersättare: Övriga: Utses att justera: Andreas Saleskog (S), Lena Sandgren (S), Marco Gustavsson (C), Bärthil Ottosson (M), Jan Åke Berg (S), Vivianne Andersson (S), Anna Kälvestam (M), Göran Svensson (S), Ulf Lind (SD), Bodil Frigren Ericsson (FP), Ted Olander (MP) Göran Persson, direktör Marie Sällström Paragrafer: Justeringsdatum: Torsdagen den 19 februari 2015 kl Sekreterare Jens Odevall Ordförande Per-Ola Mattsson Justerande Marie Sällström

2 sid 2 av 22 Anslag/Bevis Organ: Sammanträdesdatum: Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ner: Förvaringsplats för Rådhuset protokollet: Underskrift:

3 Innehållsförteckning sid 3 av Val av justerare / Godkännande av dagordning / Utseende av ombud till föreningsstämma i Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2014/ Beställning av detaljplan 2015/ Projekt BLK - Baltic Logistics Know-How - ansökan om projektmedel 2014/ Försäkringskassans fortsatta utveckling i Karlshamn 2014/ Yttrande till energimarknadsinspektionen över ansökan från E.ON 2014/ Förfrågan om köp av fastigheterna Svärdet och Fästet 2015/ Köp av byggnad samt inlösen av tomträtt inom Karlshamn 5: / Ansökan om hyresstöd för Blekinge Uppfinnarverkstad 2014/ Begäran om investeringsmedel för betongplatta Jössarinken 2014/ Budgetunderskott Dataenheten 2013/ Projekt e-handel 2015/ Stöd till samlingslokaler / Delegationsärenden styrelsen 2015/ Handlingar för kännedom

4 46 Val av justerare / sid 4 av 22 s beslut, att utse Marie Sällström att justera dagens protokoll

5 47 Godkännande av dagordning / sid 5 av 22 s beslut, att godkänna dagordningen

6 sid 6 av Utseende av ombud till föreningsstämma i Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2014/4040 s beslut, att utse Per-Ola Mattsson (S) med Annika Westerlund (S) och Gertrud Ivarsson (C) som ersättare vid föreningsstämma i Kommunassurans Syd Försäkrings AB för tiden t o m ordinarie föreningsstämma skall utse ombud till föreningsstämma i Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Kommuninvest Utsedda ombud

7 sid 7 av Beställning av detaljplan 2015/433 s beslut, föreslås besluta: att ge direktören i uppdrag att beställa detaljplan av byggnadsnämnden. att anslå totalt tkr till planprövningen, från styrelsens investeringskonto, Strategisk utveckling Kommunen har tidigare genomfört dialogmöten med boende och verkande i Asarum för att utveckla och förändra miljön i Asarums centrum. Vid dessa dialogmöten har många nya förslag inkommit där den tidigare ICA-fastigheten och trafikmiljön längs Storgatan har varit viktiga fråga för många. Den tidigare ICA-fastigheten (Asarum 1:13) och dess parkering (Asarum 1:116) har nu en ny ägare som är intresserad av att utveckla sin mark men då nuvarande plan endast tillåter bostäder kräver detta en planändring. Planändring krävs även för att få en optimal trafiklösning genom centrum. I samband med planändring bör även ens skolor (Asarum 43:1 och Asarum 1:4) tas med för att förbereda en eventuell försäljning av dessa. Kommundirektörens tjänsteskrivelse Karta Kommundirektören Näringslivschefen Diariet

8 sid 8 av Projekt BLK - Baltic Logistics Know-How - ansökan om projektmedel 2014/988 s beslut, att i egenskap av projektägare ställa sig bakom projektets intentioner att i enlighet med regionala handlingsplanen för Europeiska socialfonden i Skåne- Blekinge verka för en implementering av projektkonceptet ESF BLK. ESF BLK har under 2014 kartlagt och testat en modell för en ny transnationell arbetsmarknad med utbildning, praktik och möjlighet till anställning. Den modell som utvecklats skapar i första hand nya förutsättningar för deltagare som vill arbeta inom området transport, lager och logistik i såväl Blekinge/Sverige som i Stade/Hamburg. I andra hand är denna modell transparent även mot andra fokusområden. Nätverken och resultaten har vuit fram tack vare att Karlshamn och Stade utanför Hamburg är vänorter. ESF BLK beviljades socialfondens medel till en förstudie för perioden och sedan med förlängning t.o.m Finansieringen genom socialfonden blev startskottet och förutsättningen för kartläggning, analys och test med pilotgrupp i liten skala från januari till oktober Testerna med några få deltagare i pilotgrupp har varit framgångsrika. Kortfattat bygger projektet på fakta, att ena sidan Östersjön, Blekinge har mycket hög ungdomsarbetslöshet i åldersgruppen år (nästan 30% ). Enligt den regionala planen beaktas hela området Blekinge och Skåne. Den andra sidan om Östersjön i Stade/Hamburg har brist på yrkeskunnig arbetskraft inom transport, lager, logistik och hamn bla pga demografiska förändringar och generationsskiften. Skrivelse från Vu/arbetsmarknad. Yrkanden Per-Ola Mattsson (S) och Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Förvaltningschefen för utbildningsförvaltningen Arbetsmarknadschefen

9 sid 9 av Försäkringskassans fortsatta utveckling i Karlshamn 2014/3734 s beslut, att med hänvisning till om flyttning av biblioteket avsätta 2,3 mnkr i bokslutet för 2014 att utse ekonomichefen som beslutsattestant för uppkomna kostnader i samband med flyttningen att ordförande och direktören får i uppdrag att förhandla med Karlshamnsbostäder AB om evakueringskostnader som kommer uppstå i samband med flyttningen i syfte att kostnaderna skall belasta Karlshamnsbostäder AB. att den tillfälliga tjänsten till de nya lokalerna hänskjuts till bokslutsberedningen för finansiering. fattade beslut om att ställa sig bakom den analys och de prioriteringar som har gjorts avseende föreslagna åtgärder i samband med Försäkringskassans behov av lokaler för fortsatt utveckling i Karlshamn. gav ledningsförvaltningen i uppdrag att i samverkan med berörda planera och genomföra det åtgärder som behövs för att säkerställa Försäkringskassans lokalbehov samt utvecklingsmöjligheter i Karlshamn samt återkomma till styrelsen med förslag till beslut där så krävs. Karlshamnsbostäder har nu tecknat hyresavtal med Försäkringskassan avseende de lokaler som idag används för Stadsbibliotekets verksamhet. Projektering av lokalernas ombyggnad för Försäkringskassans behov är påbörjad. Tillfälliga lokaler för Stadsbiblioteks verksamhet har säkerställts i avvaktan på det nya kultur- och bibliotekshusets färdigställande. Dessa lokaler är inrymda i Citygallerian, plan för evakuering är upprättad och är väl förankrad i Utbildningsförvaltningens kulturverksamhet. En preliminär sammanställning av kostnader för flytten till tillfälliga lokaler pekat på en kostnad om sammanlagt ca 2,3 mnkr samt behov av ytterligare en tjänst under tiden i tillfälliga lokaler. Kostnaderna kommer att analyseras ytterligare samband med inrättande av biblioteket i de nya lokalerna men angiven kostnadsram föreslås avsättas i bokslutet 2014 med hänvisning till styrelsens tidigare beslut. Näringslivschefens tjänsteskrivelse Kommundirektörens tjänsteskrivelse Reservationer Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M)och Emanuel Norén (M) reserverar till förmån för Magnus Gärdebring (M) yrkande.

10 sid 10 av 22 Yrkanden Magnus Gärdebring (M) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till att ordförande och direktören får i uppdrag att förhandla med Karlshamnsbostäder AB om evakueringskostnader som kommer uppstå i samband med flyttningen i syfte att kostnaderna skall belasta Karlshamnsbostäder AB. Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommundirektören Näringslivschefen Ekonomichefen

11 sid 11 av Yttrande till energimarknadsinspektionen över ansökan från E.ON 2014/3888 s beslut, att lämna yttrande enligt nedan samt E.ON Elnät Sverige AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om tillstånd att bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan avser en ny 50 kv ledning vid Mörrums Bruk i Karlshamns, Blekinge län. Energimarknadsinspektionen vill veta om den planerade ledningen är förenlig med detaljplaner och områdesbestämmelser. Av yttrandet ska det även framgå om något annat kan vara av betydelse. Kommunen har fått förlängd svarstid och ska senast den 17 februari 2015 yttra sig över förslaget. Byggnadsnämndens yttrande den 21 januari 2015 har vägts in i remissvaret. I aktuellt område, pågår arbete med framtagande av ny detaljplan för del av fastigheten Rävabygget 4:1 med flera. För tillfället arbetar Trafikverket med en vägplan för en ny väg i området. När vägplanen är färdig kommer den nya detaljplanen att samrådas. Kommundirektörens tjänsteskrivelse Energimarknadsinspektionen ( )

12 sid 12 av Förfrågan om köp av fastigheterna Svärdet och Fästet 2015/467 s beslut, att godkänna bifogat köpekontrakt att ge direktören i uppdrag att, efter köpares påskrift, underteckna kontraktet. Karlshamns har fått in ett bud om kronor på fastigheterna Svärdet 1-4 samt Fästet 1-2 från Sölvegårds Entreprenad AB. Sölvegårds Entreprenad AB avser att bygga 4 hus med 2 tvåor i varje inom Svärdet 1-4 samt 1 hus med 3 treor inom Fästet 1-2, samtliga lägenheter avsedda för hyresrätter. Karlshamns byggde 2006 ut gata och VA till området med en total kostnad om ca kronor. Området har tidigare varit ute till försäljning där flera olika avtal har skrivits men samtliga har, av olika anledningar, dragit sig ur projektet. Köpeskillingen i dessa avtal har uppgått till kronor samt ca kronor för anslutning till det allmänna VA-nätet. Fastigheterna har även erbjudits i den ala tomtkön med ett pris/tomt om kronor men inget intresse har funnits för detta då tomtytan är liten. Eploateringsingenjören har varit i kontakt med en tidigare intressent av området men denne har inget intresse trots det lägre fastighetspriset. Den totala intäkten till en i budet från Sölvegårds Entreprenad AB innebär ca kronor inklusive anslutning till det allmänna VA-nätet. Det ger ett nettounderskott om ca kr men samtidigt bebyggs tomterna med marklägenheter med hyresrätt, som är en mycket efterfrågad boendeform i hela en. Eploateringsingenjörens tjänsteskrivelse Köpekontrakt Karta Kommundirektören Eploateringsingenjören

13 sid 13 av Köp av byggnad samt inlösen av tomträtt inom Karlshamn 5: /3669 s beslut, att köpa in byggnad och tomträtt inom Karlshamn 5:10 för kronor. att köpet belastar styrelsens investeringskonto Strategisk utveckling. att ge styrelsens ordförande och direktören i uppdrag att underteckna köpekontrakt med Blekingefiskarenas Centralförening Ekonomisk Förening under likvidation. Blekingefiskarenas Centralförening Ekonomisk Förening har begärt sig själva i likvidation. Föreningen äger, sedan 1959, en tomträtt på Fastigheten Karlshamn 5:10, se bilaga, där dom även äger en byggnad som tidigare använts som isfabrik, för att förse yrkesfisket med is. Denna verksamhet har i dag upphört och byggnaden har de senaste åren delvis varit till uthyrning varav en av hyresgästerna finns kvar idag med årlig hyra om kronor inklusive el. I samband med likvidationen kommer föreningens samtliga byggnader och fastigheter att säljas och med ens framtida intentioner i området bör en förvärva denna. Karlshamn har varit med i budgivning på fastigheten och nu blivit erbjuden att köpa för kronor. Inom området pågår en detaljplaneprövning som utgår ifrån de riktlinjer som tagits fram i arbetet med Program för Väggaområdet, antaget av fullmäktige, Programmet anger att verksamheterna i framtiden bör ha en tydlig inriktning, dels mot det marina, men även mot turism/kultur/servering. Verksamheter som är av mer industriliknande karaktär bör på sikt omlokaliseras. Ett av styrelsens mål för 2015 handlar om att höja servicenivån, tillgängligheten och beläggningen i våra gästhamnar där Vägga ses som en viktig del i detta och där Karlshamn 5:10 kan användas för faciliteter för gästhamnsanläggningen. Om byggnad (Isfabrik) köps av annan aktör kan detta för lång tid framöver försvåra ens omvandling av området. Eploateringsingenjörens tjänsteskrivelse Karta Yrkanden Magnus Gärdebring (M) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. Marie Sällström (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

14 sid 14 av 22 Beslutsgång Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Magnus Gärdebring (M) yrkande och finner att styrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs och följande beslutsgång godkänns: Den som röstar vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar JA Den som vill bifalla Magnus Gärdebrings yrkande röstar NEJ. Omröstningsresultat Med 12 JA röster för arbetsutskottets förslag och 3 NEJ röster för Magnus Gärdebrings yrkande beslutar styrelsen bifalla arbetsutskottets förslag. Ledamot/tjänstgörande ersättare Per-Ola Mattsson (S) Emanuel Norén (M) Annika Westerlund (S) Gertrud Ivarsson (C) Elin Petersson (M) Anna Wihlstrand (SD) Marie Sällström (S) Magnus Gärdebring (M) Jan Bremberg (S) Sara Sakhnini (S) Sara Månsson Möllegren (MP) Leif Håkansson (S) Tor Billing (SD) Paul Hedlund (FP) Anders Englesson (MP) Ja-röst Nej-röst Avstår X Kommundirektören Näringslivschefen

15 sid 15 av Ansökan om hyresstöd för Blekinge Uppfinnarverkstad 2014/3684 s beslut, att för verksamhetsåret 2015 bevilja Blekinge Uppfinnarverkstad kronor i stöd för basverksamheten att efter 2015 utgår inget stöd från Karlshamns att stödet finansieras inom ramen för Avdelningen för tillvät och utvecklings budget att föreningen inkommer med årsredovisning direkt efter årsstämman för verksamhetsåret som stödet avser. Blekinge Uppfinnarverkstad har inkommit med en ansökan om ett ekonomiskt stöd motsvarande den av Karlshamnsfastigheter begärd hyra, totalt kr för verksamhetsåret Näringslivsenheten har sedan många år tillbaka via enhetens budget tillhandahållit hyresfria lokaler på Halda Utvecklingscentrum för Blekinge Uppfinnarverkstad. Enligt styrelsens beslut (2013/84) så kommer inte en att stå för hyresfria lokaler och uppmanar istället föreningen att teckna hyreskontrakt med Karlshamnsfastigheter. tog också beslut om att upplysa föreningen om att stöd kan sökas för föreningens basverksamhet från en avseende verksamhetsåret För verksamhetsåret 2013 beviljades Blekinge Uppfinnarverkstad kronor i stöd, och för verksamhetsåret 2014 beviljades föreningen kronor i stöd. För verksamhetsåret 2015 föreslogs att bevilja Blekinge Uppfinnarverkstad kronor i stöd för basverksamheten och efter 2015 utgår inget ekonomiskt stöd från Karlshamns. Näringslivschefens tjänsteskrivelse Bidragsansökan. Ekonomichefen Blekinge Uppfinnarverkstad

16 sid 16 av Begäran om investeringsmedel för betongplatta Jössarinken 2014/3953 s beslut, att projektet Betongplatta på Jössarinken finansieras genom omprioritering av nämndens investeringsutrymme för åren att förslag till prioritering redovisas av fritidsnämnden i samband med beredning av 2014 års bokslut. Fritidsnämnden har beslutat att begära investeringsmedel till en ny betongpist på Jössarinken. Anledningen är att nuvarande är sprucken och måste åtgärdas. Den totala investeringsbudgeten för de kommande tre åren är drygt 500 mnkr. Detta är en för Karlshamns del hög nivå. Fritidsnämndens investeringsutrymme för åren är cirka 100 mnkr. Det borde därför vara möjligt för nämnden att inom detta utrymme kunna omprioritera och därmed finansiera utgiften för projektet. Ekonomichefens yttrande Fritidsnämndens protokoll Fritidsnämnden Ekonomichefen Förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen

17 sid 17 av Budgetunderskott Dataenheten 2013/2134 s beslut, att dataenhetens beräknade budgetunderskott med tkr ska finansieras inom tekniska nämndens budgetram 2014 att ge direktören i uppdrag att dataenhetens verksamhet och finansiering 2015 ska redovisas i samband med bokslutsberedningen. Dataenheten inom tekniska nämnden beräknas redovisa budgetunderskott med tkr för verksamhetsåret Anledningen till underskottet beskrivs som ökat antal användare, mer teknisk utrustning, utbyggnad av trådlöst nätverk, flera projekt som startats m m. Tekniska nämnden har beslutat begära att underskottet täcks av styrelsen alternativt fördelas till användarna, eftersom tekniska nämnden inte ser någon möjlighet att själva hantera underskottet. Ekonomichefen föreslår att dataenhetens beräknade underskott ska hanteras inom tekniska nämndens budgetram Vidare föreslås att dataenhetens verksamhet och finansiering 2015 redovisas i samband med beredningen av 2014 års bokslut. Ekonomichefens tjänsteskrivelse Tekniska nämndens protokoll Yrkande Anders Englesson (MP) yrkar att underskottet ska fördelas ut på samtliga nämnder. Beslutsgång Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Anders Englesson (MP) yrkande och finner att styrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Tekniska nämnden Ekonomichefen Förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen

18 58 Projekt e-handel 2015/220 sid 18 av 22 s beslut, att ge direktören i uppdrag att genomföra projektet att investering av ev programvara finansieras i över- och underskottshanteringen i bokslutsberedningen. Karlshamns handlar varor och tjänster för stora belopp. Eakt hur mycket vi handlar för är svårt att beräkna men beloppet hamnar någonstans mellan miljoner kronor per år. De varor och tjänster som vi har ett löpande behov av, anskaffas via sk ramavtal, det vill säga avtal som reglerar framtida köp. Efter hand som avtal går ut, eller då nya behov uppstår, handlar vi upp nya ramavtal. Ramavtalen är civilrättsligt bindande och tillämpningen av avtal regleras av avtalslagen. I Karlshamns har vi sedan sommaren 2013 påbörjat arbetet med att skapa en centraliserad upphandlingsfunktion. Anledningen till detta är att upphandlingsreglerna är komplicerade och kräver spetskompetens. Dessutom säkerställs genom detta arbetssätt att avtal överhuvudtaget handlas upp, något som inte alltid skett historiskt sett. Sammantaget innebär avsaknaden av bra inköpssystem följande: Risk för stigande prisbild vid kommande upphandlingar pga låg tidigare köptrohet Risk för civilrättslig tvist pga avtalsbrott Risk för upphandlingsskadeavgift pga otillåten direktupphandling Tveksam användning av arbetstid vid inköp då folk går och handlar Onödigt hög fakturahanteringskostnad. För att minska ovan beskrivna risker/problem kan så kallat e-inköp tillämpas, något som redan tillämpas för inköp av livsmedel till kostenheten. I korthet innebär e- handel att en genom ett befintligt elektroniskt inköpsprogram kopplar ihop sig med avtals-leverantörerna. Utvärdering och ställningstagande bör dock ske kring huruvida det befintliga programmet skall användas och ersättas med annat. Sammantaget blir effekterna vid fullt utbyggt e-inköp flera. Lägre ramavtalspriser, minskad tidsåtgång vid beställning och administration av fakturor etc gör att en besparing på cirka 1 % är möjlig. Projektets driftskostnad är cirka 860 tkr för år 1. För projektets första år kommer samtliga uppkomna kostnader att i efterhand internfaktureras till respektive förvaltning. För resterande projekttid kommer omfördelning av förvaltningarnas rambudget att göras.

19 sid 19 av 22 Ekonomichefens tjänsteskrivelse Kommundirektören Ekonomichefen Upphandlingschefen

20 sid 20 av Stöd till samlingslokaler /1249 s beslut, att stöd till samlingslokaler utgår med tkr enligt följande: Föreningen Folkets Hus i Karlshamn Mörrums Folketshusförening Törneryds bygdegårdsförening Ringamåla bygdegårdsförening Forneboda bygdeförening Kontakten Åryds hembygdsförening Halasjö hembygdsförening Emneboda Samhällsförening Tararp-Nötabråne bygdeförening 360 tkr 385 tkr 20 tkr 18 tkr 15 tkr 120 tkr 87 tkr 30 tkr 10 tkr 5 tkr Föreligger förslag till fördelning av anslaget för samlingslokaler Totalt har 12 föreningar ansökt om tkr ur ens anslag om tkr. Förslag till fördelning av stöd till samlingslokaler 2015 Yrkanden Magnus Gärdebring (M) yrkar att stöd till samlingslokaler utgår med 305 tkr enligt följande: Törneryds bygdegårdsförening Ringamåla bygdegårdsförening Forneboda bygdegårdsförening Kontakten Åryds hembygdsförening Halasjö hembygdsförening Emneboda samhällsförening Tararp-Nötabråne bygdeförening 20 tkr 18 tkr 15 tkr 120 tkr 87 tkr 30 tkr 10 tkr 5 tkr Beslutsgång Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Magnus Gärdebring (M) yrkande och finner att styrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Ekonomichefen Redovisningschefen Berörda föreningar

21 sid 21 av Delegationsärenden styrelsen 2015/202 s beslut, att lägga redovisningen av delegationsbesluten till handlingarna. har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänsteman enligt en av styrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till styrelsen. Redovisningen innebär inte att styrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det styrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. s arbetsutskott protokoll /394 Yttrande över antagning i hemvärnet 2015/601 Förslag till Karlshamns Bygga en hundpark på fältet vid korsningen Idrottsvägen Hunnemaravägen 2015/320 Serveringstillstånd.

22 61 Handlingar för kännedom / sid 22 av 22 s beslut, att lägga redovisningen till handlingarna

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen sid 1 av 6 Plats och tid: Asarumssalen, klockan 17:00 - Beslutande: Per-Ola Mattsson Ordförande (S) Annika Westerlund 1:a vice Ordförande (S) Gertrud Ivarsson 2:a vice Ordförande (C) Elin Petersson Ledamot

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-08-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-08-25 sid 1 av 26 Plats och tid: Asarumssalen, klockan 17:00 17:55 Beslutande: Per-Ola Mattsson Ordförande (S) Annika Westerlund 1:a Vice Ordf (S) Gertrud Ivarsson 2:a Vice Ordf (C) Elin Petersson Ledamot (M)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-26

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-26 sid 1 av 28 Plats och tid: Asarumssalen, klockan 17:00 19:10 Beslutande: Per-Ola Mattsson Ordförande (S) Annika Westerlund 1:a vice Ordförande (S) Gertrud Ivarsson 2:a vice Ordförande (C) Elin Petersson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-01-20

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-01-20 sid 1 av 22 Plats och tid: Asarumssalen, klockan 17:00-18:00 Beslutande: Per-Ola Mattsson Ordförande (S) Annika Westerlund 1:e v. ordf (S) Gertrud Ivarsson 2:e v. ordf (C) Elin Petersson Ledamot (M) Tommy

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2009-02-17 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.45 ande ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Pär Palmgren (M) Tjänstemän Utses att justera Kommunchef

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(15) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-11-11 - i Kommunhuset klockan 15.00. Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande, ej 109 Ursel

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13, kl. 10:00-11:30. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20 sid 1 av 22 Plats och tid: Rådhussalen, klockan 13:30 16:00 Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) Berith Gustavsson (jäv 64) Vice ordförande (S) Tommy Alm (tom 66)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Carl-Göran Svensson (c) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Göran Nydahl,

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.15 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.50 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-04-23

Utbildningsnämndens protokoll 2015-04-23 Datum: Torsdagen den 23 april 2015 Tid: 16.00-19.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 25-31 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 april 2015 kl. 09.50-10.00 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-09-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.25, Sammanträdesrum E-plan, Nämndhuset Birgitta Höijer (C), ordförande Annika Engelbrektsson (S) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Socialnämnden (11)

Socialnämnden (11) Socialnämnden 2016-11-30 1(11) Tid och plats Onsdagen den 30 november 2016, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Karin Nodin

Läs mer

Rolf Lundberg, kommundirektör Anders Ottosson, ekonomichef. Bernt Franzén. Kommunkontoret Rolf Lundberg. Ordförande Arnold Andréasson

Rolf Lundberg, kommundirektör Anders Ottosson, ekonomichef. Bernt Franzén. Kommunkontoret Rolf Lundberg. Ordförande Arnold Andréasson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 15.00 16.20 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Irene Alm, ledamot

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen 1(7) Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 20 oktober 2016 kl 13:00 14.10, 14.40 14.50 Ajournering 14.10 14.40 Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Fred Nilsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

PROTOKOLL Gymnasienämnden

PROTOKOLL Gymnasienämnden sid 1 av 12 Plats och tid Rhone, klockan 13:15 15.45 Beslutande: Paul Hedlund Ordförande (L) Cecilia Holmberg Ledamot (M) Johnny Persson Vice Ordförande (S) Mona Wettergren Ledamot (SD) Torgny Lindqvist

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.10 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KS 41 KS 42 KS 43 KS 44 Godkännande av anhållan från Förvaltnings AB Östra Piren om byggstart och borgen för etapp II på Östra Piren Samarbetsavtal med Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum s arbetsutskott 2010-12-08 1(7) Plats och tid Kommunkontoret, Åsele 11 00 12 00 Beslutande Bert-Rune Dahlberg(s) ordf Christer Hedman(åp) vice ordf Sida Övriga deltagande Lars-Ove Hedman

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.20 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), ordförande/sed Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga

Läs mer

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2016-05-02 1(5) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl. 13:30 14:50 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

Karin Fellström Arnoldsson Kultur- och fritidsförvaltningen, onsdagen den 16 april kl Sekreterare. Ulrika Wedberg

Karin Fellström Arnoldsson Kultur- och fritidsförvaltningen, onsdagen den 16 april kl Sekreterare. Ulrika Wedberg 1 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Simrishamns Segelsällskap, Strandvägen 2, kl 08.30-15.00, ajournering kl. 10.15 10.30, 12.00 13.00, 14.30-14.45, gruppdiskussioner 11.20-12.00, 13.00-14.30. Beslutande

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

2015-04-01, kl 13.30-15.10 i Skeneholmssalen, Storgatan 24, Billesholm

2015-04-01, kl 13.30-15.10 i Skeneholmssalen, Storgatan 24, Billesholm 1 Plats och tid, kl 13.30-15.10 i Skeneholmssalen, Storgatan 24, Billesholm ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (15) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Sven Östergaard (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (15) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Sven Östergaard (SD) 2012-04-10 1(15) Plats och tid Kommunhuset Christian Kruse, kl. 18.30 21.30 Beslutande Thore Lennartsson, C, ordförande Anette Persson, M Anders Malmgren, M Gertrude Nilsson, S, tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Ulrika Landergren (L) Lisa Andersson (M) Eva Borg (S)

Kommunstyrelsens arbetsutskott Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Ulrika Landergren (L) Lisa Andersson (M) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8-13.50, paus 9.45-10 och 12.20-13.15 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson

Läs mer

Göran Edberg (C), ordförande Birgitta Årzén (S) Thom Ericsson (M)

Göran Edberg (C), ordförande Birgitta Årzén (S) Thom Ericsson (M) Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2015-01-27 1 (11) Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret, Centrumhuset i Hyltebruk, kl. 9:00-9:45 Beslutande Göran Edberg (C), ordförande Birgitta Årzén

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Drift- och fastighet, Verkstadsgatan 1, måndag kl 17.30

Drift- och fastighet, Verkstadsgatan 1, måndag kl 17.30 1(10) Plats och tid Flötsen, Verkstadsgatan 1, Bjuv, kl 16.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Niklas Svalö (S), ordförande Alf Nilsson (S) Sven-Ingvar Blixt (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Henrik Smithsgatan 13, rum Studion

Henrik Smithsgatan 13, rum Studion Malmö stad Servicenämnden 1 (6) Protokoll Sammanträdestid 2015-01-15 Plats Paragrafer 1-9 Henrik Smithsgatan 13, rum Studion Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Ej närvarande Petra Bergquist (S) Ordförande

Läs mer

Individnämndens protokoll 2014-03-25

Individnämndens protokoll 2014-03-25 Datum: Tisdagen den 25 mars 2014 Tid: 17.00 18.35 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 26 mars 2014 Paragrafer: 19-28 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.00 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Mats Eriksson (C), ersättare för Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund

Läs mer

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 1(18) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Anders Månsson (S) Christer

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Protokoll för Samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll för Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll för Samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 08.30 11.25 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2015-11-09 13:00 Paragrafer: 156-168 Sekreterare:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Sida 1 (7) Plats och tid Kvarnkullen, 4 september 2014, kl. 15:00-15:30 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Tommy Ohlsson (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande Mikael Wintell

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 14 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.30 ande Persson, Reino (s) ordf. 32-43 Friberg, Gun (s), vice ordf. 32-43 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 32-43 Eriksson, Lennart (s) 32-43

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Restuarang Kvarnen, konferenslokal Vete, Spannmålsgatan 9, Kristianstad. klockan 18.00-19.50. Beslutande Bo Silverbern (M), ordförande Bernt Lindén (FP) Jessi

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18) Protokoll 1 (18) Mötesdatum Innehåll 72 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 73 Informationsärenden 74 Delegationsärenden 75 Rapporter och skrivelser 2015 76 Övrigt 77 Delårsrapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 13:30-15:55 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

Mikael Jonsson. Tekniska nämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-04-24. Beslutande organ

Mikael Jonsson. Tekniska nämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-04-24. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Vänersalen kl 17.00-19.45 Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande Evert Eklind (MAP) 2:e vice ordförande

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(17) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 10.50 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande

Läs mer