PROTOKOLL Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-02-17"

Transkript

1 sid 1 av 22 Plats och tid: Asarumssalen, klockan 17: Beslutande: Per-Ola Mattsson Ordförande (S) Annika Westerlund Vice Ordförande (S) Gertrud Ivarsson Vice Ordförande (C) Elin Petersson Ledamot (M) Marie Sällström Ledamot (S) Magnus Gärdebring Ledamot (M) Jan Bremberg Ledamot (S) Sara Sakhnini Ledamot (S) Sara Månsson Möllergren Ledamot (MP) Leif Håkansson Ledamot (S) Tor Billing Ledamot (SD) Paul Hedlund Ledamot (FP) Anders Englesson Ledamot (MP) Tjänstgörande ersättare: Emanuel Norén (M) tjänstgör för Marco Paulsson Anna Wihlstrand (SD) tjänstgör för Tommy Strannemalm Närvarande ersättare: Övriga: Utses att justera: Andreas Saleskog (S), Lena Sandgren (S), Marco Gustavsson (C), Bärthil Ottosson (M), Jan Åke Berg (S), Vivianne Andersson (S), Anna Kälvestam (M), Göran Svensson (S), Ulf Lind (SD), Bodil Frigren Ericsson (FP), Ted Olander (MP) Göran Persson, direktör Marie Sällström Paragrafer: Justeringsdatum: Torsdagen den 19 februari 2015 kl Sekreterare Jens Odevall Ordförande Per-Ola Mattsson Justerande Marie Sällström

2 sid 2 av 22 Anslag/Bevis Organ: Sammanträdesdatum: Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ner: Förvaringsplats för Rådhuset protokollet: Underskrift:

3 Innehållsförteckning sid 3 av Val av justerare / Godkännande av dagordning / Utseende av ombud till föreningsstämma i Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2014/ Beställning av detaljplan 2015/ Projekt BLK - Baltic Logistics Know-How - ansökan om projektmedel 2014/ Försäkringskassans fortsatta utveckling i Karlshamn 2014/ Yttrande till energimarknadsinspektionen över ansökan från E.ON 2014/ Förfrågan om köp av fastigheterna Svärdet och Fästet 2015/ Köp av byggnad samt inlösen av tomträtt inom Karlshamn 5: / Ansökan om hyresstöd för Blekinge Uppfinnarverkstad 2014/ Begäran om investeringsmedel för betongplatta Jössarinken 2014/ Budgetunderskott Dataenheten 2013/ Projekt e-handel 2015/ Stöd till samlingslokaler / Delegationsärenden styrelsen 2015/ Handlingar för kännedom

4 46 Val av justerare / sid 4 av 22 s beslut, att utse Marie Sällström att justera dagens protokoll

5 47 Godkännande av dagordning / sid 5 av 22 s beslut, att godkänna dagordningen

6 sid 6 av Utseende av ombud till föreningsstämma i Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2014/4040 s beslut, att utse Per-Ola Mattsson (S) med Annika Westerlund (S) och Gertrud Ivarsson (C) som ersättare vid föreningsstämma i Kommunassurans Syd Försäkrings AB för tiden t o m ordinarie föreningsstämma skall utse ombud till föreningsstämma i Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Kommuninvest Utsedda ombud

7 sid 7 av Beställning av detaljplan 2015/433 s beslut, föreslås besluta: att ge direktören i uppdrag att beställa detaljplan av byggnadsnämnden. att anslå totalt tkr till planprövningen, från styrelsens investeringskonto, Strategisk utveckling Kommunen har tidigare genomfört dialogmöten med boende och verkande i Asarum för att utveckla och förändra miljön i Asarums centrum. Vid dessa dialogmöten har många nya förslag inkommit där den tidigare ICA-fastigheten och trafikmiljön längs Storgatan har varit viktiga fråga för många. Den tidigare ICA-fastigheten (Asarum 1:13) och dess parkering (Asarum 1:116) har nu en ny ägare som är intresserad av att utveckla sin mark men då nuvarande plan endast tillåter bostäder kräver detta en planändring. Planändring krävs även för att få en optimal trafiklösning genom centrum. I samband med planändring bör även ens skolor (Asarum 43:1 och Asarum 1:4) tas med för att förbereda en eventuell försäljning av dessa. Kommundirektörens tjänsteskrivelse Karta Kommundirektören Näringslivschefen Diariet

8 sid 8 av Projekt BLK - Baltic Logistics Know-How - ansökan om projektmedel 2014/988 s beslut, att i egenskap av projektägare ställa sig bakom projektets intentioner att i enlighet med regionala handlingsplanen för Europeiska socialfonden i Skåne- Blekinge verka för en implementering av projektkonceptet ESF BLK. ESF BLK har under 2014 kartlagt och testat en modell för en ny transnationell arbetsmarknad med utbildning, praktik och möjlighet till anställning. Den modell som utvecklats skapar i första hand nya förutsättningar för deltagare som vill arbeta inom området transport, lager och logistik i såväl Blekinge/Sverige som i Stade/Hamburg. I andra hand är denna modell transparent även mot andra fokusområden. Nätverken och resultaten har vuit fram tack vare att Karlshamn och Stade utanför Hamburg är vänorter. ESF BLK beviljades socialfondens medel till en förstudie för perioden och sedan med förlängning t.o.m Finansieringen genom socialfonden blev startskottet och förutsättningen för kartläggning, analys och test med pilotgrupp i liten skala från januari till oktober Testerna med några få deltagare i pilotgrupp har varit framgångsrika. Kortfattat bygger projektet på fakta, att ena sidan Östersjön, Blekinge har mycket hög ungdomsarbetslöshet i åldersgruppen år (nästan 30% ). Enligt den regionala planen beaktas hela området Blekinge och Skåne. Den andra sidan om Östersjön i Stade/Hamburg har brist på yrkeskunnig arbetskraft inom transport, lager, logistik och hamn bla pga demografiska förändringar och generationsskiften. Skrivelse från Vu/arbetsmarknad. Yrkanden Per-Ola Mattsson (S) och Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Förvaltningschefen för utbildningsförvaltningen Arbetsmarknadschefen

9 sid 9 av Försäkringskassans fortsatta utveckling i Karlshamn 2014/3734 s beslut, att med hänvisning till om flyttning av biblioteket avsätta 2,3 mnkr i bokslutet för 2014 att utse ekonomichefen som beslutsattestant för uppkomna kostnader i samband med flyttningen att ordförande och direktören får i uppdrag att förhandla med Karlshamnsbostäder AB om evakueringskostnader som kommer uppstå i samband med flyttningen i syfte att kostnaderna skall belasta Karlshamnsbostäder AB. att den tillfälliga tjänsten till de nya lokalerna hänskjuts till bokslutsberedningen för finansiering. fattade beslut om att ställa sig bakom den analys och de prioriteringar som har gjorts avseende föreslagna åtgärder i samband med Försäkringskassans behov av lokaler för fortsatt utveckling i Karlshamn. gav ledningsförvaltningen i uppdrag att i samverkan med berörda planera och genomföra det åtgärder som behövs för att säkerställa Försäkringskassans lokalbehov samt utvecklingsmöjligheter i Karlshamn samt återkomma till styrelsen med förslag till beslut där så krävs. Karlshamnsbostäder har nu tecknat hyresavtal med Försäkringskassan avseende de lokaler som idag används för Stadsbibliotekets verksamhet. Projektering av lokalernas ombyggnad för Försäkringskassans behov är påbörjad. Tillfälliga lokaler för Stadsbiblioteks verksamhet har säkerställts i avvaktan på det nya kultur- och bibliotekshusets färdigställande. Dessa lokaler är inrymda i Citygallerian, plan för evakuering är upprättad och är väl förankrad i Utbildningsförvaltningens kulturverksamhet. En preliminär sammanställning av kostnader för flytten till tillfälliga lokaler pekat på en kostnad om sammanlagt ca 2,3 mnkr samt behov av ytterligare en tjänst under tiden i tillfälliga lokaler. Kostnaderna kommer att analyseras ytterligare samband med inrättande av biblioteket i de nya lokalerna men angiven kostnadsram föreslås avsättas i bokslutet 2014 med hänvisning till styrelsens tidigare beslut. Näringslivschefens tjänsteskrivelse Kommundirektörens tjänsteskrivelse Reservationer Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M)och Emanuel Norén (M) reserverar till förmån för Magnus Gärdebring (M) yrkande.

10 sid 10 av 22 Yrkanden Magnus Gärdebring (M) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till att ordförande och direktören får i uppdrag att förhandla med Karlshamnsbostäder AB om evakueringskostnader som kommer uppstå i samband med flyttningen i syfte att kostnaderna skall belasta Karlshamnsbostäder AB. Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommundirektören Näringslivschefen Ekonomichefen

11 sid 11 av Yttrande till energimarknadsinspektionen över ansökan från E.ON 2014/3888 s beslut, att lämna yttrande enligt nedan samt E.ON Elnät Sverige AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om tillstånd att bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan avser en ny 50 kv ledning vid Mörrums Bruk i Karlshamns, Blekinge län. Energimarknadsinspektionen vill veta om den planerade ledningen är förenlig med detaljplaner och områdesbestämmelser. Av yttrandet ska det även framgå om något annat kan vara av betydelse. Kommunen har fått förlängd svarstid och ska senast den 17 februari 2015 yttra sig över förslaget. Byggnadsnämndens yttrande den 21 januari 2015 har vägts in i remissvaret. I aktuellt område, pågår arbete med framtagande av ny detaljplan för del av fastigheten Rävabygget 4:1 med flera. För tillfället arbetar Trafikverket med en vägplan för en ny väg i området. När vägplanen är färdig kommer den nya detaljplanen att samrådas. Kommundirektörens tjänsteskrivelse Energimarknadsinspektionen ( )

12 sid 12 av Förfrågan om köp av fastigheterna Svärdet och Fästet 2015/467 s beslut, att godkänna bifogat köpekontrakt att ge direktören i uppdrag att, efter köpares påskrift, underteckna kontraktet. Karlshamns har fått in ett bud om kronor på fastigheterna Svärdet 1-4 samt Fästet 1-2 från Sölvegårds Entreprenad AB. Sölvegårds Entreprenad AB avser att bygga 4 hus med 2 tvåor i varje inom Svärdet 1-4 samt 1 hus med 3 treor inom Fästet 1-2, samtliga lägenheter avsedda för hyresrätter. Karlshamns byggde 2006 ut gata och VA till området med en total kostnad om ca kronor. Området har tidigare varit ute till försäljning där flera olika avtal har skrivits men samtliga har, av olika anledningar, dragit sig ur projektet. Köpeskillingen i dessa avtal har uppgått till kronor samt ca kronor för anslutning till det allmänna VA-nätet. Fastigheterna har även erbjudits i den ala tomtkön med ett pris/tomt om kronor men inget intresse har funnits för detta då tomtytan är liten. Eploateringsingenjören har varit i kontakt med en tidigare intressent av området men denne har inget intresse trots det lägre fastighetspriset. Den totala intäkten till en i budet från Sölvegårds Entreprenad AB innebär ca kronor inklusive anslutning till det allmänna VA-nätet. Det ger ett nettounderskott om ca kr men samtidigt bebyggs tomterna med marklägenheter med hyresrätt, som är en mycket efterfrågad boendeform i hela en. Eploateringsingenjörens tjänsteskrivelse Köpekontrakt Karta Kommundirektören Eploateringsingenjören

13 sid 13 av Köp av byggnad samt inlösen av tomträtt inom Karlshamn 5: /3669 s beslut, att köpa in byggnad och tomträtt inom Karlshamn 5:10 för kronor. att köpet belastar styrelsens investeringskonto Strategisk utveckling. att ge styrelsens ordförande och direktören i uppdrag att underteckna köpekontrakt med Blekingefiskarenas Centralförening Ekonomisk Förening under likvidation. Blekingefiskarenas Centralförening Ekonomisk Förening har begärt sig själva i likvidation. Föreningen äger, sedan 1959, en tomträtt på Fastigheten Karlshamn 5:10, se bilaga, där dom även äger en byggnad som tidigare använts som isfabrik, för att förse yrkesfisket med is. Denna verksamhet har i dag upphört och byggnaden har de senaste åren delvis varit till uthyrning varav en av hyresgästerna finns kvar idag med årlig hyra om kronor inklusive el. I samband med likvidationen kommer föreningens samtliga byggnader och fastigheter att säljas och med ens framtida intentioner i området bör en förvärva denna. Karlshamn har varit med i budgivning på fastigheten och nu blivit erbjuden att köpa för kronor. Inom området pågår en detaljplaneprövning som utgår ifrån de riktlinjer som tagits fram i arbetet med Program för Väggaområdet, antaget av fullmäktige, Programmet anger att verksamheterna i framtiden bör ha en tydlig inriktning, dels mot det marina, men även mot turism/kultur/servering. Verksamheter som är av mer industriliknande karaktär bör på sikt omlokaliseras. Ett av styrelsens mål för 2015 handlar om att höja servicenivån, tillgängligheten och beläggningen i våra gästhamnar där Vägga ses som en viktig del i detta och där Karlshamn 5:10 kan användas för faciliteter för gästhamnsanläggningen. Om byggnad (Isfabrik) köps av annan aktör kan detta för lång tid framöver försvåra ens omvandling av området. Eploateringsingenjörens tjänsteskrivelse Karta Yrkanden Magnus Gärdebring (M) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. Marie Sällström (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

14 sid 14 av 22 Beslutsgång Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Magnus Gärdebring (M) yrkande och finner att styrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs och följande beslutsgång godkänns: Den som röstar vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar JA Den som vill bifalla Magnus Gärdebrings yrkande röstar NEJ. Omröstningsresultat Med 12 JA röster för arbetsutskottets förslag och 3 NEJ röster för Magnus Gärdebrings yrkande beslutar styrelsen bifalla arbetsutskottets förslag. Ledamot/tjänstgörande ersättare Per-Ola Mattsson (S) Emanuel Norén (M) Annika Westerlund (S) Gertrud Ivarsson (C) Elin Petersson (M) Anna Wihlstrand (SD) Marie Sällström (S) Magnus Gärdebring (M) Jan Bremberg (S) Sara Sakhnini (S) Sara Månsson Möllegren (MP) Leif Håkansson (S) Tor Billing (SD) Paul Hedlund (FP) Anders Englesson (MP) Ja-röst Nej-röst Avstår X Kommundirektören Näringslivschefen

15 sid 15 av Ansökan om hyresstöd för Blekinge Uppfinnarverkstad 2014/3684 s beslut, att för verksamhetsåret 2015 bevilja Blekinge Uppfinnarverkstad kronor i stöd för basverksamheten att efter 2015 utgår inget stöd från Karlshamns att stödet finansieras inom ramen för Avdelningen för tillvät och utvecklings budget att föreningen inkommer med årsredovisning direkt efter årsstämman för verksamhetsåret som stödet avser. Blekinge Uppfinnarverkstad har inkommit med en ansökan om ett ekonomiskt stöd motsvarande den av Karlshamnsfastigheter begärd hyra, totalt kr för verksamhetsåret Näringslivsenheten har sedan många år tillbaka via enhetens budget tillhandahållit hyresfria lokaler på Halda Utvecklingscentrum för Blekinge Uppfinnarverkstad. Enligt styrelsens beslut (2013/84) så kommer inte en att stå för hyresfria lokaler och uppmanar istället föreningen att teckna hyreskontrakt med Karlshamnsfastigheter. tog också beslut om att upplysa föreningen om att stöd kan sökas för föreningens basverksamhet från en avseende verksamhetsåret För verksamhetsåret 2013 beviljades Blekinge Uppfinnarverkstad kronor i stöd, och för verksamhetsåret 2014 beviljades föreningen kronor i stöd. För verksamhetsåret 2015 föreslogs att bevilja Blekinge Uppfinnarverkstad kronor i stöd för basverksamheten och efter 2015 utgår inget ekonomiskt stöd från Karlshamns. Näringslivschefens tjänsteskrivelse Bidragsansökan. Ekonomichefen Blekinge Uppfinnarverkstad

16 sid 16 av Begäran om investeringsmedel för betongplatta Jössarinken 2014/3953 s beslut, att projektet Betongplatta på Jössarinken finansieras genom omprioritering av nämndens investeringsutrymme för åren att förslag till prioritering redovisas av fritidsnämnden i samband med beredning av 2014 års bokslut. Fritidsnämnden har beslutat att begära investeringsmedel till en ny betongpist på Jössarinken. Anledningen är att nuvarande är sprucken och måste åtgärdas. Den totala investeringsbudgeten för de kommande tre åren är drygt 500 mnkr. Detta är en för Karlshamns del hög nivå. Fritidsnämndens investeringsutrymme för åren är cirka 100 mnkr. Det borde därför vara möjligt för nämnden att inom detta utrymme kunna omprioritera och därmed finansiera utgiften för projektet. Ekonomichefens yttrande Fritidsnämndens protokoll Fritidsnämnden Ekonomichefen Förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen

17 sid 17 av Budgetunderskott Dataenheten 2013/2134 s beslut, att dataenhetens beräknade budgetunderskott med tkr ska finansieras inom tekniska nämndens budgetram 2014 att ge direktören i uppdrag att dataenhetens verksamhet och finansiering 2015 ska redovisas i samband med bokslutsberedningen. Dataenheten inom tekniska nämnden beräknas redovisa budgetunderskott med tkr för verksamhetsåret Anledningen till underskottet beskrivs som ökat antal användare, mer teknisk utrustning, utbyggnad av trådlöst nätverk, flera projekt som startats m m. Tekniska nämnden har beslutat begära att underskottet täcks av styrelsen alternativt fördelas till användarna, eftersom tekniska nämnden inte ser någon möjlighet att själva hantera underskottet. Ekonomichefen föreslår att dataenhetens beräknade underskott ska hanteras inom tekniska nämndens budgetram Vidare föreslås att dataenhetens verksamhet och finansiering 2015 redovisas i samband med beredningen av 2014 års bokslut. Ekonomichefens tjänsteskrivelse Tekniska nämndens protokoll Yrkande Anders Englesson (MP) yrkar att underskottet ska fördelas ut på samtliga nämnder. Beslutsgång Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Anders Englesson (MP) yrkande och finner att styrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Tekniska nämnden Ekonomichefen Förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen

18 58 Projekt e-handel 2015/220 sid 18 av 22 s beslut, att ge direktören i uppdrag att genomföra projektet att investering av ev programvara finansieras i över- och underskottshanteringen i bokslutsberedningen. Karlshamns handlar varor och tjänster för stora belopp. Eakt hur mycket vi handlar för är svårt att beräkna men beloppet hamnar någonstans mellan miljoner kronor per år. De varor och tjänster som vi har ett löpande behov av, anskaffas via sk ramavtal, det vill säga avtal som reglerar framtida köp. Efter hand som avtal går ut, eller då nya behov uppstår, handlar vi upp nya ramavtal. Ramavtalen är civilrättsligt bindande och tillämpningen av avtal regleras av avtalslagen. I Karlshamns har vi sedan sommaren 2013 påbörjat arbetet med att skapa en centraliserad upphandlingsfunktion. Anledningen till detta är att upphandlingsreglerna är komplicerade och kräver spetskompetens. Dessutom säkerställs genom detta arbetssätt att avtal överhuvudtaget handlas upp, något som inte alltid skett historiskt sett. Sammantaget innebär avsaknaden av bra inköpssystem följande: Risk för stigande prisbild vid kommande upphandlingar pga låg tidigare köptrohet Risk för civilrättslig tvist pga avtalsbrott Risk för upphandlingsskadeavgift pga otillåten direktupphandling Tveksam användning av arbetstid vid inköp då folk går och handlar Onödigt hög fakturahanteringskostnad. För att minska ovan beskrivna risker/problem kan så kallat e-inköp tillämpas, något som redan tillämpas för inköp av livsmedel till kostenheten. I korthet innebär e- handel att en genom ett befintligt elektroniskt inköpsprogram kopplar ihop sig med avtals-leverantörerna. Utvärdering och ställningstagande bör dock ske kring huruvida det befintliga programmet skall användas och ersättas med annat. Sammantaget blir effekterna vid fullt utbyggt e-inköp flera. Lägre ramavtalspriser, minskad tidsåtgång vid beställning och administration av fakturor etc gör att en besparing på cirka 1 % är möjlig. Projektets driftskostnad är cirka 860 tkr för år 1. För projektets första år kommer samtliga uppkomna kostnader att i efterhand internfaktureras till respektive förvaltning. För resterande projekttid kommer omfördelning av förvaltningarnas rambudget att göras.

19 sid 19 av 22 Ekonomichefens tjänsteskrivelse Kommundirektören Ekonomichefen Upphandlingschefen

20 sid 20 av Stöd till samlingslokaler /1249 s beslut, att stöd till samlingslokaler utgår med tkr enligt följande: Föreningen Folkets Hus i Karlshamn Mörrums Folketshusförening Törneryds bygdegårdsförening Ringamåla bygdegårdsförening Forneboda bygdeförening Kontakten Åryds hembygdsförening Halasjö hembygdsförening Emneboda Samhällsförening Tararp-Nötabråne bygdeförening 360 tkr 385 tkr 20 tkr 18 tkr 15 tkr 120 tkr 87 tkr 30 tkr 10 tkr 5 tkr Föreligger förslag till fördelning av anslaget för samlingslokaler Totalt har 12 föreningar ansökt om tkr ur ens anslag om tkr. Förslag till fördelning av stöd till samlingslokaler 2015 Yrkanden Magnus Gärdebring (M) yrkar att stöd till samlingslokaler utgår med 305 tkr enligt följande: Törneryds bygdegårdsförening Ringamåla bygdegårdsförening Forneboda bygdegårdsförening Kontakten Åryds hembygdsförening Halasjö hembygdsförening Emneboda samhällsförening Tararp-Nötabråne bygdeförening 20 tkr 18 tkr 15 tkr 120 tkr 87 tkr 30 tkr 10 tkr 5 tkr Beslutsgång Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Magnus Gärdebring (M) yrkande och finner att styrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Ekonomichefen Redovisningschefen Berörda föreningar

21 sid 21 av Delegationsärenden styrelsen 2015/202 s beslut, att lägga redovisningen av delegationsbesluten till handlingarna. har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänsteman enligt en av styrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till styrelsen. Redovisningen innebär inte att styrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det styrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. s arbetsutskott protokoll /394 Yttrande över antagning i hemvärnet 2015/601 Förslag till Karlshamns Bygga en hundpark på fältet vid korsningen Idrottsvägen Hunnemaravägen 2015/320 Serveringstillstånd.

22 61 Handlingar för kännedom / sid 22 av 22 s beslut, att lägga redovisningen till handlingarna

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 1(18) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Anders Månsson (S) Christer

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tid: kl 19.00 20.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 22 maj, klockan 15.00 Paragrafer: 27-33 Utses att justera: Uno Ekberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 14 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.30 ande Persson, Reino (s) ordf. 32-43 Friberg, Gun (s), vice ordf. 32-43 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 32-43 Eriksson, Lennart (s) 32-43

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-15 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2011-08-15 kl. 08.00-12.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Åke Almqvist (M) Markus Hall (MP) Roger Rydström (S)

Läs mer

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare Sida 1 (8) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 14.00-16.30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers. för T Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M)

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-03-31 Anslags nedtagande: 2011-04-21

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-03-31 Anslags nedtagande: 2011-04-21 Kommunstyrelsens arbetsuskott 2011-03-14 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-03-14 klockan 08.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Åke Almqvist (M) Jan-Olof Andersson (C) Ing-Britt

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00 12.20 Beslutande Henrik Yngvesson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Margaretha Lööf-Johanson (S) Berne Klysing (FP) Nina Åkesson-Nylander

Läs mer

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-16 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Utses att justera Ulf Mellin Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-03-18 16:00

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 40-44 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl 14.00 16.30 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Örjan Ström (siv), 43 Helen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17 Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 20.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Beslutande M C FP S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10) Sidnr 1 (10) Plats och sammanträdestid Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Beslutare Ulf Gustafsson (s), 29-30, 32-36 Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 10 322(337) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 10 322(337) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 10 322(337) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kl 17.00 18.20 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00-19:55 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson (S) Håkan Harvigsson (ALP)

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006

Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006 Protokoll Kommunstyrelsen den 16 januari Ks 3 Dnr KS05/537 141 Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006 Ung företagsamhet är en ideell organisation som jobbar med ett utbildningskoncept

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-02-12, Visten, klockan 18:30 20:40 Avser paragrafer 18-29 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-12 1(26) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 17.30 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Anita Bergman (m) Gullvi

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76 Plats och tid Scandic Winn, Karlstad, kl 9.15-11.30 2013-11-18 76 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.45 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Magnus Carlsson (M) Eva-Lotte Campbell (FP) Christina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 16.30-17.40 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer