PROTOKOLL Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-02-17"

Transkript

1 sid 1 av 22 Plats och tid: Asarumssalen, klockan 17: Beslutande: Per-Ola Mattsson Ordförande (S) Annika Westerlund Vice Ordförande (S) Gertrud Ivarsson Vice Ordförande (C) Elin Petersson Ledamot (M) Marie Sällström Ledamot (S) Magnus Gärdebring Ledamot (M) Jan Bremberg Ledamot (S) Sara Sakhnini Ledamot (S) Sara Månsson Möllergren Ledamot (MP) Leif Håkansson Ledamot (S) Tor Billing Ledamot (SD) Paul Hedlund Ledamot (FP) Anders Englesson Ledamot (MP) Tjänstgörande ersättare: Emanuel Norén (M) tjänstgör för Marco Paulsson Anna Wihlstrand (SD) tjänstgör för Tommy Strannemalm Närvarande ersättare: Övriga: Utses att justera: Andreas Saleskog (S), Lena Sandgren (S), Marco Gustavsson (C), Bärthil Ottosson (M), Jan Åke Berg (S), Vivianne Andersson (S), Anna Kälvestam (M), Göran Svensson (S), Ulf Lind (SD), Bodil Frigren Ericsson (FP), Ted Olander (MP) Göran Persson, direktör Marie Sällström Paragrafer: Justeringsdatum: Torsdagen den 19 februari 2015 kl Sekreterare Jens Odevall Ordförande Per-Ola Mattsson Justerande Marie Sällström

2 sid 2 av 22 Anslag/Bevis Organ: Sammanträdesdatum: Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ner: Förvaringsplats för Rådhuset protokollet: Underskrift:

3 Innehållsförteckning sid 3 av Val av justerare / Godkännande av dagordning / Utseende av ombud till föreningsstämma i Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2014/ Beställning av detaljplan 2015/ Projekt BLK - Baltic Logistics Know-How - ansökan om projektmedel 2014/ Försäkringskassans fortsatta utveckling i Karlshamn 2014/ Yttrande till energimarknadsinspektionen över ansökan från E.ON 2014/ Förfrågan om köp av fastigheterna Svärdet och Fästet 2015/ Köp av byggnad samt inlösen av tomträtt inom Karlshamn 5: / Ansökan om hyresstöd för Blekinge Uppfinnarverkstad 2014/ Begäran om investeringsmedel för betongplatta Jössarinken 2014/ Budgetunderskott Dataenheten 2013/ Projekt e-handel 2015/ Stöd till samlingslokaler / Delegationsärenden styrelsen 2015/ Handlingar för kännedom

4 46 Val av justerare / sid 4 av 22 s beslut, att utse Marie Sällström att justera dagens protokoll

5 47 Godkännande av dagordning / sid 5 av 22 s beslut, att godkänna dagordningen

6 sid 6 av Utseende av ombud till föreningsstämma i Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2014/4040 s beslut, att utse Per-Ola Mattsson (S) med Annika Westerlund (S) och Gertrud Ivarsson (C) som ersättare vid föreningsstämma i Kommunassurans Syd Försäkrings AB för tiden t o m ordinarie föreningsstämma skall utse ombud till föreningsstämma i Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Kommuninvest Utsedda ombud

7 sid 7 av Beställning av detaljplan 2015/433 s beslut, föreslås besluta: att ge direktören i uppdrag att beställa detaljplan av byggnadsnämnden. att anslå totalt tkr till planprövningen, från styrelsens investeringskonto, Strategisk utveckling Kommunen har tidigare genomfört dialogmöten med boende och verkande i Asarum för att utveckla och förändra miljön i Asarums centrum. Vid dessa dialogmöten har många nya förslag inkommit där den tidigare ICA-fastigheten och trafikmiljön längs Storgatan har varit viktiga fråga för många. Den tidigare ICA-fastigheten (Asarum 1:13) och dess parkering (Asarum 1:116) har nu en ny ägare som är intresserad av att utveckla sin mark men då nuvarande plan endast tillåter bostäder kräver detta en planändring. Planändring krävs även för att få en optimal trafiklösning genom centrum. I samband med planändring bör även ens skolor (Asarum 43:1 och Asarum 1:4) tas med för att förbereda en eventuell försäljning av dessa. Kommundirektörens tjänsteskrivelse Karta Kommundirektören Näringslivschefen Diariet

8 sid 8 av Projekt BLK - Baltic Logistics Know-How - ansökan om projektmedel 2014/988 s beslut, att i egenskap av projektägare ställa sig bakom projektets intentioner att i enlighet med regionala handlingsplanen för Europeiska socialfonden i Skåne- Blekinge verka för en implementering av projektkonceptet ESF BLK. ESF BLK har under 2014 kartlagt och testat en modell för en ny transnationell arbetsmarknad med utbildning, praktik och möjlighet till anställning. Den modell som utvecklats skapar i första hand nya förutsättningar för deltagare som vill arbeta inom området transport, lager och logistik i såväl Blekinge/Sverige som i Stade/Hamburg. I andra hand är denna modell transparent även mot andra fokusområden. Nätverken och resultaten har vuit fram tack vare att Karlshamn och Stade utanför Hamburg är vänorter. ESF BLK beviljades socialfondens medel till en förstudie för perioden och sedan med förlängning t.o.m Finansieringen genom socialfonden blev startskottet och förutsättningen för kartläggning, analys och test med pilotgrupp i liten skala från januari till oktober Testerna med några få deltagare i pilotgrupp har varit framgångsrika. Kortfattat bygger projektet på fakta, att ena sidan Östersjön, Blekinge har mycket hög ungdomsarbetslöshet i åldersgruppen år (nästan 30% ). Enligt den regionala planen beaktas hela området Blekinge och Skåne. Den andra sidan om Östersjön i Stade/Hamburg har brist på yrkeskunnig arbetskraft inom transport, lager, logistik och hamn bla pga demografiska förändringar och generationsskiften. Skrivelse från Vu/arbetsmarknad. Yrkanden Per-Ola Mattsson (S) och Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Förvaltningschefen för utbildningsförvaltningen Arbetsmarknadschefen

9 sid 9 av Försäkringskassans fortsatta utveckling i Karlshamn 2014/3734 s beslut, att med hänvisning till om flyttning av biblioteket avsätta 2,3 mnkr i bokslutet för 2014 att utse ekonomichefen som beslutsattestant för uppkomna kostnader i samband med flyttningen att ordförande och direktören får i uppdrag att förhandla med Karlshamnsbostäder AB om evakueringskostnader som kommer uppstå i samband med flyttningen i syfte att kostnaderna skall belasta Karlshamnsbostäder AB. att den tillfälliga tjänsten till de nya lokalerna hänskjuts till bokslutsberedningen för finansiering. fattade beslut om att ställa sig bakom den analys och de prioriteringar som har gjorts avseende föreslagna åtgärder i samband med Försäkringskassans behov av lokaler för fortsatt utveckling i Karlshamn. gav ledningsförvaltningen i uppdrag att i samverkan med berörda planera och genomföra det åtgärder som behövs för att säkerställa Försäkringskassans lokalbehov samt utvecklingsmöjligheter i Karlshamn samt återkomma till styrelsen med förslag till beslut där så krävs. Karlshamnsbostäder har nu tecknat hyresavtal med Försäkringskassan avseende de lokaler som idag används för Stadsbibliotekets verksamhet. Projektering av lokalernas ombyggnad för Försäkringskassans behov är påbörjad. Tillfälliga lokaler för Stadsbiblioteks verksamhet har säkerställts i avvaktan på det nya kultur- och bibliotekshusets färdigställande. Dessa lokaler är inrymda i Citygallerian, plan för evakuering är upprättad och är väl förankrad i Utbildningsförvaltningens kulturverksamhet. En preliminär sammanställning av kostnader för flytten till tillfälliga lokaler pekat på en kostnad om sammanlagt ca 2,3 mnkr samt behov av ytterligare en tjänst under tiden i tillfälliga lokaler. Kostnaderna kommer att analyseras ytterligare samband med inrättande av biblioteket i de nya lokalerna men angiven kostnadsram föreslås avsättas i bokslutet 2014 med hänvisning till styrelsens tidigare beslut. Näringslivschefens tjänsteskrivelse Kommundirektörens tjänsteskrivelse Reservationer Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M)och Emanuel Norén (M) reserverar till förmån för Magnus Gärdebring (M) yrkande.

10 sid 10 av 22 Yrkanden Magnus Gärdebring (M) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till att ordförande och direktören får i uppdrag att förhandla med Karlshamnsbostäder AB om evakueringskostnader som kommer uppstå i samband med flyttningen i syfte att kostnaderna skall belasta Karlshamnsbostäder AB. Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommundirektören Näringslivschefen Ekonomichefen

11 sid 11 av Yttrande till energimarknadsinspektionen över ansökan från E.ON 2014/3888 s beslut, att lämna yttrande enligt nedan samt E.ON Elnät Sverige AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om tillstånd att bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan avser en ny 50 kv ledning vid Mörrums Bruk i Karlshamns, Blekinge län. Energimarknadsinspektionen vill veta om den planerade ledningen är förenlig med detaljplaner och områdesbestämmelser. Av yttrandet ska det även framgå om något annat kan vara av betydelse. Kommunen har fått förlängd svarstid och ska senast den 17 februari 2015 yttra sig över förslaget. Byggnadsnämndens yttrande den 21 januari 2015 har vägts in i remissvaret. I aktuellt område, pågår arbete med framtagande av ny detaljplan för del av fastigheten Rävabygget 4:1 med flera. För tillfället arbetar Trafikverket med en vägplan för en ny väg i området. När vägplanen är färdig kommer den nya detaljplanen att samrådas. Kommundirektörens tjänsteskrivelse Energimarknadsinspektionen ( )

12 sid 12 av Förfrågan om köp av fastigheterna Svärdet och Fästet 2015/467 s beslut, att godkänna bifogat köpekontrakt att ge direktören i uppdrag att, efter köpares påskrift, underteckna kontraktet. Karlshamns har fått in ett bud om kronor på fastigheterna Svärdet 1-4 samt Fästet 1-2 från Sölvegårds Entreprenad AB. Sölvegårds Entreprenad AB avser att bygga 4 hus med 2 tvåor i varje inom Svärdet 1-4 samt 1 hus med 3 treor inom Fästet 1-2, samtliga lägenheter avsedda för hyresrätter. Karlshamns byggde 2006 ut gata och VA till området med en total kostnad om ca kronor. Området har tidigare varit ute till försäljning där flera olika avtal har skrivits men samtliga har, av olika anledningar, dragit sig ur projektet. Köpeskillingen i dessa avtal har uppgått till kronor samt ca kronor för anslutning till det allmänna VA-nätet. Fastigheterna har även erbjudits i den ala tomtkön med ett pris/tomt om kronor men inget intresse har funnits för detta då tomtytan är liten. Eploateringsingenjören har varit i kontakt med en tidigare intressent av området men denne har inget intresse trots det lägre fastighetspriset. Den totala intäkten till en i budet från Sölvegårds Entreprenad AB innebär ca kronor inklusive anslutning till det allmänna VA-nätet. Det ger ett nettounderskott om ca kr men samtidigt bebyggs tomterna med marklägenheter med hyresrätt, som är en mycket efterfrågad boendeform i hela en. Eploateringsingenjörens tjänsteskrivelse Köpekontrakt Karta Kommundirektören Eploateringsingenjören

13 sid 13 av Köp av byggnad samt inlösen av tomträtt inom Karlshamn 5: /3669 s beslut, att köpa in byggnad och tomträtt inom Karlshamn 5:10 för kronor. att köpet belastar styrelsens investeringskonto Strategisk utveckling. att ge styrelsens ordförande och direktören i uppdrag att underteckna köpekontrakt med Blekingefiskarenas Centralförening Ekonomisk Förening under likvidation. Blekingefiskarenas Centralförening Ekonomisk Förening har begärt sig själva i likvidation. Föreningen äger, sedan 1959, en tomträtt på Fastigheten Karlshamn 5:10, se bilaga, där dom även äger en byggnad som tidigare använts som isfabrik, för att förse yrkesfisket med is. Denna verksamhet har i dag upphört och byggnaden har de senaste åren delvis varit till uthyrning varav en av hyresgästerna finns kvar idag med årlig hyra om kronor inklusive el. I samband med likvidationen kommer föreningens samtliga byggnader och fastigheter att säljas och med ens framtida intentioner i området bör en förvärva denna. Karlshamn har varit med i budgivning på fastigheten och nu blivit erbjuden att köpa för kronor. Inom området pågår en detaljplaneprövning som utgår ifrån de riktlinjer som tagits fram i arbetet med Program för Väggaområdet, antaget av fullmäktige, Programmet anger att verksamheterna i framtiden bör ha en tydlig inriktning, dels mot det marina, men även mot turism/kultur/servering. Verksamheter som är av mer industriliknande karaktär bör på sikt omlokaliseras. Ett av styrelsens mål för 2015 handlar om att höja servicenivån, tillgängligheten och beläggningen i våra gästhamnar där Vägga ses som en viktig del i detta och där Karlshamn 5:10 kan användas för faciliteter för gästhamnsanläggningen. Om byggnad (Isfabrik) köps av annan aktör kan detta för lång tid framöver försvåra ens omvandling av området. Eploateringsingenjörens tjänsteskrivelse Karta Yrkanden Magnus Gärdebring (M) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. Marie Sällström (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

14 sid 14 av 22 Beslutsgång Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Magnus Gärdebring (M) yrkande och finner att styrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs och följande beslutsgång godkänns: Den som röstar vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar JA Den som vill bifalla Magnus Gärdebrings yrkande röstar NEJ. Omröstningsresultat Med 12 JA röster för arbetsutskottets förslag och 3 NEJ röster för Magnus Gärdebrings yrkande beslutar styrelsen bifalla arbetsutskottets förslag. Ledamot/tjänstgörande ersättare Per-Ola Mattsson (S) Emanuel Norén (M) Annika Westerlund (S) Gertrud Ivarsson (C) Elin Petersson (M) Anna Wihlstrand (SD) Marie Sällström (S) Magnus Gärdebring (M) Jan Bremberg (S) Sara Sakhnini (S) Sara Månsson Möllegren (MP) Leif Håkansson (S) Tor Billing (SD) Paul Hedlund (FP) Anders Englesson (MP) Ja-röst Nej-röst Avstår X Kommundirektören Näringslivschefen

15 sid 15 av Ansökan om hyresstöd för Blekinge Uppfinnarverkstad 2014/3684 s beslut, att för verksamhetsåret 2015 bevilja Blekinge Uppfinnarverkstad kronor i stöd för basverksamheten att efter 2015 utgår inget stöd från Karlshamns att stödet finansieras inom ramen för Avdelningen för tillvät och utvecklings budget att föreningen inkommer med årsredovisning direkt efter årsstämman för verksamhetsåret som stödet avser. Blekinge Uppfinnarverkstad har inkommit med en ansökan om ett ekonomiskt stöd motsvarande den av Karlshamnsfastigheter begärd hyra, totalt kr för verksamhetsåret Näringslivsenheten har sedan många år tillbaka via enhetens budget tillhandahållit hyresfria lokaler på Halda Utvecklingscentrum för Blekinge Uppfinnarverkstad. Enligt styrelsens beslut (2013/84) så kommer inte en att stå för hyresfria lokaler och uppmanar istället föreningen att teckna hyreskontrakt med Karlshamnsfastigheter. tog också beslut om att upplysa föreningen om att stöd kan sökas för föreningens basverksamhet från en avseende verksamhetsåret För verksamhetsåret 2013 beviljades Blekinge Uppfinnarverkstad kronor i stöd, och för verksamhetsåret 2014 beviljades föreningen kronor i stöd. För verksamhetsåret 2015 föreslogs att bevilja Blekinge Uppfinnarverkstad kronor i stöd för basverksamheten och efter 2015 utgår inget ekonomiskt stöd från Karlshamns. Näringslivschefens tjänsteskrivelse Bidragsansökan. Ekonomichefen Blekinge Uppfinnarverkstad

16 sid 16 av Begäran om investeringsmedel för betongplatta Jössarinken 2014/3953 s beslut, att projektet Betongplatta på Jössarinken finansieras genom omprioritering av nämndens investeringsutrymme för åren att förslag till prioritering redovisas av fritidsnämnden i samband med beredning av 2014 års bokslut. Fritidsnämnden har beslutat att begära investeringsmedel till en ny betongpist på Jössarinken. Anledningen är att nuvarande är sprucken och måste åtgärdas. Den totala investeringsbudgeten för de kommande tre åren är drygt 500 mnkr. Detta är en för Karlshamns del hög nivå. Fritidsnämndens investeringsutrymme för åren är cirka 100 mnkr. Det borde därför vara möjligt för nämnden att inom detta utrymme kunna omprioritera och därmed finansiera utgiften för projektet. Ekonomichefens yttrande Fritidsnämndens protokoll Fritidsnämnden Ekonomichefen Förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen

17 sid 17 av Budgetunderskott Dataenheten 2013/2134 s beslut, att dataenhetens beräknade budgetunderskott med tkr ska finansieras inom tekniska nämndens budgetram 2014 att ge direktören i uppdrag att dataenhetens verksamhet och finansiering 2015 ska redovisas i samband med bokslutsberedningen. Dataenheten inom tekniska nämnden beräknas redovisa budgetunderskott med tkr för verksamhetsåret Anledningen till underskottet beskrivs som ökat antal användare, mer teknisk utrustning, utbyggnad av trådlöst nätverk, flera projekt som startats m m. Tekniska nämnden har beslutat begära att underskottet täcks av styrelsen alternativt fördelas till användarna, eftersom tekniska nämnden inte ser någon möjlighet att själva hantera underskottet. Ekonomichefen föreslår att dataenhetens beräknade underskott ska hanteras inom tekniska nämndens budgetram Vidare föreslås att dataenhetens verksamhet och finansiering 2015 redovisas i samband med beredningen av 2014 års bokslut. Ekonomichefens tjänsteskrivelse Tekniska nämndens protokoll Yrkande Anders Englesson (MP) yrkar att underskottet ska fördelas ut på samtliga nämnder. Beslutsgång Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Anders Englesson (MP) yrkande och finner att styrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Tekniska nämnden Ekonomichefen Förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen

18 58 Projekt e-handel 2015/220 sid 18 av 22 s beslut, att ge direktören i uppdrag att genomföra projektet att investering av ev programvara finansieras i över- och underskottshanteringen i bokslutsberedningen. Karlshamns handlar varor och tjänster för stora belopp. Eakt hur mycket vi handlar för är svårt att beräkna men beloppet hamnar någonstans mellan miljoner kronor per år. De varor och tjänster som vi har ett löpande behov av, anskaffas via sk ramavtal, det vill säga avtal som reglerar framtida köp. Efter hand som avtal går ut, eller då nya behov uppstår, handlar vi upp nya ramavtal. Ramavtalen är civilrättsligt bindande och tillämpningen av avtal regleras av avtalslagen. I Karlshamns har vi sedan sommaren 2013 påbörjat arbetet med att skapa en centraliserad upphandlingsfunktion. Anledningen till detta är att upphandlingsreglerna är komplicerade och kräver spetskompetens. Dessutom säkerställs genom detta arbetssätt att avtal överhuvudtaget handlas upp, något som inte alltid skett historiskt sett. Sammantaget innebär avsaknaden av bra inköpssystem följande: Risk för stigande prisbild vid kommande upphandlingar pga låg tidigare köptrohet Risk för civilrättslig tvist pga avtalsbrott Risk för upphandlingsskadeavgift pga otillåten direktupphandling Tveksam användning av arbetstid vid inköp då folk går och handlar Onödigt hög fakturahanteringskostnad. För att minska ovan beskrivna risker/problem kan så kallat e-inköp tillämpas, något som redan tillämpas för inköp av livsmedel till kostenheten. I korthet innebär e- handel att en genom ett befintligt elektroniskt inköpsprogram kopplar ihop sig med avtals-leverantörerna. Utvärdering och ställningstagande bör dock ske kring huruvida det befintliga programmet skall användas och ersättas med annat. Sammantaget blir effekterna vid fullt utbyggt e-inköp flera. Lägre ramavtalspriser, minskad tidsåtgång vid beställning och administration av fakturor etc gör att en besparing på cirka 1 % är möjlig. Projektets driftskostnad är cirka 860 tkr för år 1. För projektets första år kommer samtliga uppkomna kostnader att i efterhand internfaktureras till respektive förvaltning. För resterande projekttid kommer omfördelning av förvaltningarnas rambudget att göras.

19 sid 19 av 22 Ekonomichefens tjänsteskrivelse Kommundirektören Ekonomichefen Upphandlingschefen

20 sid 20 av Stöd till samlingslokaler /1249 s beslut, att stöd till samlingslokaler utgår med tkr enligt följande: Föreningen Folkets Hus i Karlshamn Mörrums Folketshusförening Törneryds bygdegårdsförening Ringamåla bygdegårdsförening Forneboda bygdeförening Kontakten Åryds hembygdsförening Halasjö hembygdsförening Emneboda Samhällsförening Tararp-Nötabråne bygdeförening 360 tkr 385 tkr 20 tkr 18 tkr 15 tkr 120 tkr 87 tkr 30 tkr 10 tkr 5 tkr Föreligger förslag till fördelning av anslaget för samlingslokaler Totalt har 12 föreningar ansökt om tkr ur ens anslag om tkr. Förslag till fördelning av stöd till samlingslokaler 2015 Yrkanden Magnus Gärdebring (M) yrkar att stöd till samlingslokaler utgår med 305 tkr enligt följande: Törneryds bygdegårdsförening Ringamåla bygdegårdsförening Forneboda bygdegårdsförening Kontakten Åryds hembygdsförening Halasjö hembygdsförening Emneboda samhällsförening Tararp-Nötabråne bygdeförening 20 tkr 18 tkr 15 tkr 120 tkr 87 tkr 30 tkr 10 tkr 5 tkr Beslutsgång Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Magnus Gärdebring (M) yrkande och finner att styrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Ekonomichefen Redovisningschefen Berörda föreningar

21 sid 21 av Delegationsärenden styrelsen 2015/202 s beslut, att lägga redovisningen av delegationsbesluten till handlingarna. har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänsteman enligt en av styrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till styrelsen. Redovisningen innebär inte att styrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det styrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. s arbetsutskott protokoll /394 Yttrande över antagning i hemvärnet 2015/601 Förslag till Karlshamns Bygga en hundpark på fältet vid korsningen Idrottsvägen Hunnemaravägen 2015/320 Serveringstillstånd.

22 61 Handlingar för kännedom / sid 22 av 22 s beslut, att lägga redovisningen till handlingarna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 3 47 (76) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 3 47 (76) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 3 47 (76) Kommunstyrelsen 2013-03-19 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kl17.00-19.45 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 9 269(319) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 9 269(319) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 9 269(319) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kl 17 00 19 00 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-06-24

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-06-24 sid 1 av 35 Plats och tid: Mörrumssalen, klockan 13:15-18:55 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Britt Kilsäter Ledamot (M) Anneli Bengtsson Vice Ordförande (S) Katrin Johansson Ledamot (S) Tor Billing

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby Stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby Stadshus 1(41) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08:30-15:06, ajournering kl 12:55-13:15 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-25 1-49

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-25 1-49 Kommunstyrelsen 2014-03-25 1-49 Plats och tid Sammanträdesrum A 1, kl. 15.25-17.40 ande Ajournering kl. 17.25-17.30 Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Lena Andersson (M) Micael Åkesson (M) Harald

Läs mer

Roland Strömqvist (S) Louise Solin (S) f r.o.m kl. 14.00 Charlotta Bothorp (M) 106-120 Anne Wigren (C) mellan kl. 08.35-16.35

Roland Strömqvist (S) Louise Solin (S) f r.o.m kl. 14.00 Charlotta Bothorp (M) 106-120 Anne Wigren (C) mellan kl. 08.35-16.35 2012-05-24 Plats och tid Olof Högbergsalen, sambiblioteket kl. 08.00-09.45, 10.05-11.10, 15.00-16.55 Ajournering mellan kl. 09.45-10.05, 11.10-15.00 Beslutande Övriga deltagande Amanda Lind (MP) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Pettersson, FP

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Pettersson, FP Sammanträdesprotokoll 1 (22) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.30 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Gunvor Nilsson, M Carola

Läs mer

2011-11-10 2013-06-11 1 (31) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013, kl. 09.00 13.

2011-11-10 2013-06-11 1 (31) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013, kl. 09.00 13. 2011-11-10 2013-06-11 1 (31) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013, kl. 09.00 13.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED KOMMUNSTYRELSEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 13 409(439) Kommunstyrelsen 2011-12-13 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kll7.00-18.40 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-06-15 127-139

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-06-15 127-139 Kommunstyrelsen 127-139 2 127 Svar på motion om "Vattensäker kommun" - Leif Hansson (S) och Birgitta Carlsson (S)... 6 128 Utredning angående avgångsbetyg i grundskolan och gymnasieskolan... 8 129 Förändrad

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1-39

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1-39 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1-39 Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 10.30-16.45 Beslutande Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Christofer Bergenblock (C) Jana Nilsson (S) Ewa

Läs mer

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s)

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s) Sammanträdesprotokoll 1(38) 2012-08-20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-16.00 ande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(32) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum Harrie, kl. 15:00-16:10 Ajournering ande Se sidan 2 Ersättare Se sidan 2 Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Larserik Johansson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Utskottet för samhällsutveckling 2012-12-12. Plats och tid Centrumhuset, Henån, s-rum 5 2012-12-12 08:15-15.00

Utskottet för samhällsutveckling 2012-12-12. Plats och tid Centrumhuset, Henån, s-rum 5 2012-12-12 08:15-15.00 1 Plats och tid Centrumhuset, Henån, s-rum 5 2012-12-12 08:15-15.00 Beslutande Bo Andersson Leif Apelgren Bengt Johansson Kerstin Gadde Hans Stevander Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 9 243(271) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 9 243(271) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 9 243(271) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kl 17.00 19.30 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe

Läs mer