Stadgar Lantmännen ek för

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar Lantmännen ek för"

Transkript

1 Stadgar Lantmännen ek för

2 Innehåll Firma, ändamål, styrelsens säte sid 1 1 Firma sid 1 2 Ändamål sid 1 3 Styrelsens säte sid 1 Medlemskap och insats sid 2 4 Antagande av medlem sid 2 5 Förvärv av medlems andel genom bodelning, arv eller testamente sid 2 6 Överlåtelse av andel sid 3 7 Insatsskyldighet sid 3 8 Betalning av insats m m sid 7 9 Utträde sid 8 10 Uteslutning m m sid 8 11 Avgång sid 8 12 Återbetalning av insats sid 9 13 Förlust av rätten att delta i beslut sid Förlagsinsatser sid 10 Styrelse, verkställande direktör och revisorer m m sid Styrelse och verkställande direktör sid Firmateckning sid Räkenskapsår sid Tid för styrelsens årsredovisning sid Revisorer sid Distriktsindelning, distriktsstämma och distriktsmöte sid 14 Föreningsstämma m m sid Föreningsstämma sid Ärenden på ordinarie föreningsstämma sid Motioner sid Möte för förtroendevalda sid Valberedning sid Förtroenderåd sid 20 Övriga bestämmelser sid Meddelanden sid Vinstfördelningsgrunder sid Insatsemission sid Beloppsbegränsning vid vinstutdelning och insatsemission sid Behållna tillgångar vid upplösning sid Anslutning till organisationer sid Stadgeändringar sid Prissättning mm sid Force majeure sid Övrigt sid 25

3 Firma, ändamål, styrelsens säte Firma 1 Föreningens firma är Lantmännen ek för. (nedan benämnd Föreningen) Ändamål 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att själv eller genom annan 1. inköpa, förädla och sälja produkter från medlemmarnas växtodling, samt marknadsföra och sälja insatsvaror för användning i medlemmarnas produktion (växtodling, animalieproduktion och skogsbruk), 2. bedriva handel med byggvaror, maskiner och utrustning för användning i medlemmarnas produktion, 3. bedriva handel med livsmedel och andra produkter och tjänster i den mån styrelsen finner det lämpligt, 4. äga och förvalta fastigheter, ävensom bedriva finansiell rörelse, företrädesvis med anknytning till föreningens verksamhet, inbegripet att svara för finansiering och likviditetshantering för företagen i föreningskoncernen, 5. främja lantbrukets tekniska och ekonomiska utveckling, 6. främja lantbrukarnas föreningsrörelse, 7. bedriva med det sagda förenlig eller sammanhängande verksamhet. Styrelsens säte 3 Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Lantmännen ek för 1 Stadgar 2009

4 Medlemskap och insats Antagande av medlem 4 1 mom. Medlemmar är direktanslutna medlemmar (direktmedlem), organisationsmedlemmar samt lokalföreningar. 2 mom. Till direktmedlem antas fysisk eller juridisk person, som bedriver lantbruk eller livsmedelsproduktion inom föreningens verksamhetsområde och kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt förväntas bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Till direktmedlem antas även annan juridisk person än vad som i föregående stycke sägs, som varit direktmedlem i överlåtande fusionerande förening. 3 mom. Till medlem, som lokalförening eller organisationsmedlem, antas ekonomisk förening, vars medlemmar driver verksamhet enligt 2 mom. ovan och som själv driver verksamhet enligt 2. 4 mom. Ansökan om inträde skall vara skriftlig. Den prövas, såvitt avser direktmedlem enligt 2 mom. ovan, av styrelsen eller av den eller dem styrelsen utser och, såvitt avser medlem enligt 3 mom. ovan, av styrelsen. Ansökan skall vara åtföljd av erforderliga uppgifter för uppskattning av insatsskyldigheten. Förvärv av medlems andel genom bodelning, arv eller testamente 5 Har direktmedlems andel övergått på annan på grund av bodelning, arv eller testamente, äger förvärvaren efter anmälan inträda i medlemmens ställe, om förvärvaren uppfyller förutsättningarna i 4. Anmälan om inträde skall göras före den tidigare medlemmens avgång. Medlems dödsbo utövar den avlidnes rättigheter och fullgör dennes skyldigheter intill dess annan inträtt i dennes ställe eller dödsboet avgått. Lantmännen ek för 2 Stadgar 2009

5 Överlåtelse av andel 6 Den som utan att vara direktmedlem genom överlåtelse förvärvat direktmedlems andel skall ansöka om inträde inom sex månader efter förvärvet. Antas förvärvaren, inträder denne som medlem i överlåtarens ställe. Insatsskyldighet 7 Direktmedlem 1 mom. Direktmedlem skall delta med insats, avrundad till närmast lägre tusental kronor, som uppgår till 15 % av medlemmens omsättningsvärde t o m kronor (gränsbelopp). Föreningsstämman kan besluta att sänka eller höja ovan nämnda procentsats inom intervallet %. Stämman kan även besluta att sänka eller höja gränsbeloppet. Med medlems omsättningsvärde förstås genomsnittet av medlemmens årliga inköp från och leveranser till föreningen och dess hel- och delägda dotterföretag under de fem senast förflutna räkenskapsåren. Styrelsen äger besluta att visst eller vissa hel- eller delägda företags omsättning med medlemmar och/eller att viss eller vissa produkter inte skall ingå i omsättningsvärdet. Medlems insatsskyldighet ändras då - medlemmens omsättningsvärde ökat - medlemmens omsättningsvärde minskat med minst 10 % - den i första stycket ovan angivna procentsatsen och/eller gränsbeloppet ökat eller minskat. Medlems omsättningsvärde och insatsskyldighet skall beräknas varje år, om styrelsen ej beslutar annat. Medlem enligt 4 1 mom. skall delta med den insats styrelsen, eller den som styrelsen utser, bestämt vid inträdet. Därefter följer insatsomräkning enligt detta mom., om ej styrelsen bestämmer annat. Under de fem första räkenskapsåren efter inträdet deltar medlem med den insats, som styrelsen, eller den styrelsen utser, uppskattningsvis bestämmer. Därefter sker reglering av insatsskyldigheten enligt vad som ovan anges i detta moment. Lantmännen ek för 3 Stadgar 2009

6 För medlem i organisationsmedlem eller lokalförening som genom fusion blivit medlem i föreningen gäller som omsättningsvärde genomsnittet per år av medlemmens omsättning med organisationsmedlemmen eller lokalföreningen under de fem senast förflutna räkenskapsåren. Medlemmar med gemensam verksamhet kan registreras tillsammans hos föreningen som en Gemenskap enligt särskilt avtal. Lokalförening 2 mom. Lokalförening skall delta med insats, avrundad till närmast lägre tusental kronor, som uppgår till 10 % av lokalföreningens omsättningsvärde. Föreningsstämman kan besluta att sänka eller höja ovan nämnda procentsats inom intervallet %. Med lokalförenings omsättningsvärde förstås genomsnittet av lokalföreningens och dess hel- och delägda företags och med andra lokalföreningars och/eller föreningens samägda företags sammanlagda årliga omsättning med föreningen och dess hel- och delägda företag under de fem senast förflutna räkenskapsåren. Vid beräkning av omsättningen i ett samägt företag skall endast den del av årsomsättningen beaktas som avser försäljning till andra än lokalföreningens medlemmar. Denna del av årsomsättningen skall fördelas mellan lokalföreningsmedlemmarna proportionellt i förhållande till envar lokalföreningsmedlems ägarandel i det samägda företaget. Med lokalförenings dotterföretag förstås i dessa stadgar sådant företag som inom landet bedriver rörelse, som anges i 2 och i vilket lokalföreningen och till lokalföreningen anslutna medlemmar äger mer än hälften av det inbetalda egna kapitalet eller innehar ett bestämmande inflytande. Insatsgrundande omsättning i fråga om dotterföretag räknas på omsättningen i rörelse som anges i 2, under den tid som företaget varit medlemmens dotterföretag. Såsom omsättning avses ej internomsättning mellan lokalförening och dotterföretag. Lokalförenings omsättningsvärde och insatsskyldighet skall beräknas varje år om styrelsen ej beslutar annat. Styrelsen kan besluta att visst eller vissa av föreningens hel- och delägda företags omsättning med lokalförening och/eller att viss eller vissa produkter ej skall ingå i omsättningsvärdet. Lokalförenings insatsskyldighet ändras då - lokalföreningens omsättningsvärde ökat - lokalföreningens omsättningsvärde minskat med minst 10 % - den ovan i detta moment angivna procentsatsen ökat eller minskat. Lantmännen ek för 4 Stadgar 2009

7 För lokalförening som genom fusion blivit medlem i föreningen gäller som omsättningsvärde vid inträdet genomsnittet av medlemmens årliga sammanlagda omsättning med den överlåtande föreningen och dess hel- och delägda företag under de fem senast förflutna räkenskapsåren. Lokalförening, som antagits som medlem enligt 4 3 mom. deltar under de fem första räkenskapsåren efter inträdet med den insats som styrelsen, eller av den eller dem styrelsen utser, uppskattningsvis bestämmer. Därefter sker reglering enligt dessa stadgar. Organisationsmedlem 3 mom. Organisationsmedlem skall delta med insats, avrundad till närmast lägre tusental kronor, som uppgår till 10 % av medlemmens omsättningsvärde. Föreningsstämman kan besluta att sänka eller höja nämnda procentsats inom intervallet %. Med organisationsmedlems omsättningsvärde förstås genomsnittet av organisationsmedlemmens, dess hel- och delägda företags och med andra organisationsmedlemmar och/eller föreningen samägda företags sammanlagda årliga omsättning med föreningen och dess hel- och delägda företag under organisationsmedlemmens fem senaste räkenskapsår. Vid beräkning av omsättningen i ett samägt företag skall endast den del av årsomsättningen beaktas som avser försäljning till andra än organisationsmedlemmens medlemmar. Denna del av årsomsättningen skall fördelas mellan organisationsmedlemmarna proportionellt i förhållande till envar organisationsmedlems ägarandel i det samägda företaget. Organisationsmedlems omsättningsvärde och insatsskyldighet skall beräknas varje år, om styrelsen ej beslutar annat. Styrelsen kan besluta att visst eller vissa av föreningens hel- och delägda företags omsättning med organisationsmedlem och/eller att viss eller vissa produkter ej skall ingå i omsättningsunderlaget. Organisationsmedlems insatsskyldighet ändras då - medlemmens omsättningsvärde ökat - medlemmens omsättningsvärde minskat med minst 10 % - den ovan i detta moment angivna procentsatsen ökat eller minskat. Organisationsmedlem, som antagits som medlem enligt 4 3 mom., deltar under de fem första räkenskapsåren efter inträdet med den insats som styrelsen, eller av den eller dem som styrelsen utser, uppskattningsvis bestämmer. Därefter sker reglering enligt dessa stadgar. Lantmännen ek för 5 Stadgar 2009

8 Med organisationsmedlems dotterföretag förstås i dessa stadgar sådant företag, som inom landet bedriver rörelse som anges under 2 och i vilket organisationsmedlem och till organisationsmedlemmen anslutna medlemmar äger mer än hälften av det inbetalda egna kapitalet eller innehar ett bestämmande inflytande. Insatsgrundande omsättning i fråga om dotterföretag räknas på omsättningen i rörelse som anges i föregående stycke under den tid som företaget varit medlemmens dotterföretag. Såsom omsättning avses ej internomsättning mellan organisationsmedlem och dotterföretag. Övriga insatsskyldighetsbestämmelser 4 mom. Direktmedlems insatsskyldighet utgör lägst kronor (minimiinsats). 5 mom. Organisationsmedlems och lokalförenings insatsskyldighet utgör lägst kronor per medlem i organisationsmedlemmen respektive lokalföreningen vid utgången av organisationsmedlemmens respektive lokalföreningens föregående räkenskapsår (minimiinsats). 6 mom. Insatsemission påverkar inte direktmedlems, lokalförenings eller organisations medlems insatsskyldighet. 7 mom. Direktmedlem får frivilligt öka sin insatsskyldighet genom att höja sitt gränsbelopp upp till sitt genomsnittliga omsättningsvärde beräknat på den årliga omsättningen under de fem senaste räkenskapsåren. Anmälan om frivillig insatsskyldighet skall ske till styrelsen, eller den styrelsen utser, senast 31 mars det aktuella året. Om insatsbetalning i dessa fall se 8 3 mom. Medlems frivilliga insatsskyldighet och insatsbetalning följer vad som anges i dessa stadgar samt i Föreningslagen (FL) om obligatoriska insatser och ej FL:s regler om överinsatser. 8 mom. Organisationsmedlem och lokalförening får frivilligt höja sin insatsskyldighet till 15 %. Anmälan om frivillig insatsskyldighet skall göras till styrelsen eller till den styrelsen utser, senast 31 mars det aktuella året. Om insatsbetalning i dessa fall se 8 3 mom. Organisationsmedlems och lokalförenings frivilliga insatsskyldighet och insatsbetalning följer vad som anges i dessa stadgar samt i FL om obligatoriska insatser och ej FL:s regler om överinsatser. Lantmännen ek för 6 Stadgar 2009

9 Betalning av insats m m 8 1 mom. Medlems insats skall betalas enligt styrelsens bestämmande genom ianspråktagande av efterlikvid, återbäring och insatsutdelning (insatsränta). Insatsbetalningen får dock under ett räkenskapsår uppgå till högst hälften av vad medlemmen erhåller i efterlikvid, återbäring och insatsutdelning. Medlem äger frivilligt låta all efterlikvid, återbäring och insatsutdelning gå som insatsbetalning, oavsett vad i första stycket andra meningen stadgas. Sådant medgivande skall medlemmen lämna föreningen senast 31 mars det aktuella året, enligt de närmare bestämmelser, som styrelsen eller den eller dem styrelsen utser, utfärdar. 2 mom. Direktmedlems minimiinsats skall betalas enligt styrelsens bestämmande genom ianspråktagande av efterlikvid, återbäring och insatsutdelning under en tid av högst fem år. Under de fem första åren som medlem får hela det belopp som medlemmen erhåller i efter likvid, återbäring och insatsutdelning tas i anspråk för betalning av minimiinsatsen intill dess att denna till fullo är betald. Återstoden skall betalas kontant enligt de närmare bestämmelser som styrelsen, eller den eller dem som styrelsen utser, utfärdar. 3 mom. Medlem äger, utöver vad som framgår av 1 mom. ovan, fullgöra sin insatsskyldighet genom kontant betalning senast 30 juni det aktuella året och enligt de närmare bestämmelser, som styrelsen eller den styrelsen utser, utfärdar. 4 mom. Direktmedlem som inträder i föreningen inom fem år efter det att vederbörande med stöd av FL:s 7 kap. 15 tredje stycket (insatsskärpning mm) eller 12 kap. 20 (fusion) avgått ur föreningen respektive ur överlåtande förening vid fusion är, utöver vad som sägs ovan i 1 och 2 mom. skyldig att på sätt och inom tid som styrelsen bestämmer inbetala det insatsbelopp som vederbörande efter avgången utfått av inbetalda insatser, dock högst med ett belopp som motsvarar medlemmens, vid tidpunkten för återinträde, insatsskyldighet enligt 7 1 mom. ovan. 5 mom. Efterlikvid, återbäring och insatsutdelning, som inte tas i anspråk för insatsbetalning, skall överföras som sparmedel till särskilt konto för direktmedlem, lokalförening och organisationsmedlem. Styrelsen, eller den eller dem styrelsen utser, fastställer ränta och eventuell uppsägningstid för kapital på sparmedelskonto. 6 mom. Insatsemissionsbelopp tillgodoräknas inte medlem som insatsbetalning. Lantmännen ek för 7 Stadgar 2009

10 Övergångsbestämmelse De medlemmar som vid dessa stadgars antagande ej uppfyller kravet på minimiinsats ovan, skall inom fem år med början från nästkommande räkenskapsår, ha fullgjort betalning av minimiinsatsen. Under dessa fem år, intill dess att minimiinsatsen till fullo är betald, får hela det belopp som medlemmen erhåller i efterlikvid, återbäring och insatsutdelning tas i anspråk för betalning av minimiinsatsen. Utträde 9 Medlems anmälan till utträde skall vara skriftlig. Uteslutning m m 10 Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Medlem som inställt sina betalningar, försatts i konkurs eller trätt i likvidation kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Om medlem, utan att förhållanden enligt första stycket föreligger, ej haft insatsgrundande omsättning med föreningen och/eller dess dotterbolag under de fem senaste räkenskapsåren, äger styrelsen anmoda medlemmen att säga upp sig till utträde samt, om medlemmen inte inom tre månader följer denna anmodan, besluta att medlemskapet skall upphöra. Utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämma genom anmälan därom till styrelsen inom tre månader från det meddelandet om uteslutningen avsänts till medlemmen. Frågan skall upptas till behandling vid närmast följande föreningsstämma. Avgång 11 Medlem avgår, utom i de fall som avses i 7 kap. 15 tredje stycket (insatsskärpning m m) och 12 kap. 20 (fusion) FL, ur föreningen vid den utgång av räkenskapsår, vilken infaller tidigast en månad efter det att medlemmen sagt upp sig till utträde eller uteslutits eller annan omständighet inträffat som föranlett avgången. Lantmännen ek för 8 Stadgar 2009

11 Återbetalning av insats 12 1 mom. Avgången direktmedlem har rätt att utfå inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda insatser eller genom handel förvärvade emissionsinsatser samt beslutad vinstutdelning i enlighet med 4 kap. 1 FL endast om medlemmen vid avgången varaktigt upphört med lantbruk eller livsmedelsproduktion inom föreningens verksamhetsområde eller med den verksamhet som föranledde antagandet till medlem och om avgången inte beror på uteslutning enligt 10 första stycket dessa stadgar. Upphörande skall anses varaktigt om det beror på överlåtelse eller utarrendering av fastighet eller frånträde av arrende och produktionen inte fortsätts under sådana förhållanden att medlemmen fortfarande har väsentligt intresse däri eller, om medlemmen är juridisk person, dennas verksamhet upphör och produktion inte fortsättes av den som i den juridiska personen ägt väsentligt intresse. Det skall också anses varaktigt om medlemmen eljest inte bedrivit produktion för försäljning från lantbruket inom föreningens verksamhetsområde under de fem senaste räkenskapsåren. 2 mom. Avgången direktmedlem som inte uppfyller de i 1 mom. angivna förutsättningarna för insatsåterbetalning har ändå rätt att återfå inbetalda och genom insatsemission tillgodo förda medlemsinsatser eller genom handel förvärvade emissionsinsatser, men återbetalningen skall då ske med en tredjedel per år med början sex månader från tidpunkten för avgången. Styrelsen kan för särskilda fall besluta om kortare återbetalningstid. I sådana fall skall föreningen erhålla räntekompensation enligt de regler som styrelsen fastställer. 3 mom. Direktmedlem som är juridisk person, har rätt att efter 25 års medlemskap utan avgång efter uppsägning med undantag av stadgeenlig minimiinsats och genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser eller genom handel förvärvade emissionsinsatser, återfå inbetalade medlemsinsatser med skyldighet att på nytt betala stadgeenlig insats. På sådan uppsägning äger 11 dessa stadgar och 4 kap. 1 FL tillämpning. 4 mom. Inbetalda minimiinsatser och genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser eller genom handel förvärvade emissionsinsatser utbetalas ej under den tid medlemskapet består. 5 mom. Om avgången medlem återinträder i föreningen, innan hela insatsbeloppet åter betalats, upphör återbetalningen och det återstående beloppet tillgodoförs medlemmen såsom insats, oavsett vad som stadgas i 8 men med beaktande av 7. Lantmännen ek för 9 Stadgar 2009

12 6 mom. Har annan än medlem förvärvat andel genom överlåtelse och inte antagits som medlem, har förvärvaren inte rätt att utfå insats eller vad på överlåtaren belöper av beslutad vinstutdelning. 7 mom. Medlems uppkomna överinsatser anses uppsagda till utbetalning en månad efter det att medlemmen underrättats av föreningen att överinsatser uppkommit. Utbetalning av överinsatser sker enligt FL:s regler. 8 mom. Organisationsmedlem och lokalförening som avgått har rätt att utfå inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser eller genom handel förvärvade emissionsinsatser samt beslutad vinstutdelning endast om organisationsmedlemmen/ lokalföreningen utan fusion upplöses i samband med avgången. Har organisationsmedlem respektive lokalförening genom fusion eller likartad åtgärd helt eller delvis gått upp i eller inlett samarbete med annan medlem i föreningen, får organisationsmedlems/lokalförenings inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser eller genom handel förvärvade emissionsinsatser helt eller delvis enligt styrelsens bestämmande överföras på den förening, vilken organisationsmedlem/ lokalförening uppgått i eller upptagit samarbete med. 9 mom. Medlems inbetalda insatser, genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser eller genom handel förvärvade emissionsinsatser, sparmedel, efterlikvid, återbäring och insatsutdelning utgör ständig pant för all föreningens fordran på medlemmen och äger föreningen till följd därav, om medlemmen ej betalar sin skuld, behålla motsvarande belopp av ovanstående, då medlemmen avgår eller i annat fall erhåller rätt att få ut medlen. Förlust av rätten att delta i beslut 13 Medlem som uteslutits eller sagt upp sig till utträde förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. Förlagsinsatser 14 1 mom. Styrelsen kan besluta att kapital i form av förlagsinsatser får tillskjutas föreningen. Sådana insatser får tillskjutas såväl av medlemmar som av andra än medlemmar. Lantmännen ek för 10 Stadgar 2009

13 2 mom. Varje förlagsinsats medför företrädesrätt till årlig utdelning från det belopp som enligt den för räkenskapsåret fastställda balansräkningen står till föreningsstämmans för fogande sedan avdrag skett för vad som åtgår till täckande av möjligen förefintlig förlust från föregående år och till reservfonden avsatts vad som enligt lag måste minst föras dit. Företrädesrätten gäller framför såväl efterlikvid och återbäring, oavsett om dessa inräknats i årsvinsten eller ej, som insatsutdelning och övriga ändamål vartill angivna medel får användas. Förekommer förlagsinsatser skall föreningsstämman årligen besluta att, i den utsträckning de för ändamålet tillgängliga medlen enligt FL förslår därtill, utdelning skall utgå på förlagsinsatserna enligt vad som anges i förlagsandelsbevisen inom det högsta belopp som får tillämpas. Vid utebliven utdelning får ackumulerad utdelning ske senare år. Beslut får fattas om betalning av sista årets/återstående utdelning vid inlösen av förlagsinsats. 3 mom. Beslutad utdelning på förlagsinsatser förfaller till betalning inom två veckor från det beslutet därom fattats. 4 mom. Istället för att utfärda förlagsandelsbevis kan styrelsen besluta att hos en central värdepappersförvaltare låta registrera förlagsandelar. 5 mom. Styrelsen äger besluta att det får förekomma förlagsinsatser som skall lösas in vid viss tidpunkt utan föregående uppsägning, dock tidigast efter fem år från tillskottet. 6 mom. Styrelsen äger besluta vem som skall få tillskjuta förlagsinsats och dennas belopp samt de villkor som utöver vad som ovan sägs skall i varje särskilt fall iakttagas vid tillämpningen av denna paragraf. Lantmännen ek för 11 Stadgar 2009

14 Styrelse, verkställande direktör och revisorer m m Styrelse och verkställande direktör 15 1 mom. Styrelsen består av lägst 7 och högst 13 ledamöter samt av föreningens av styrelsen utsedde verkställande direktör. Med undantag av verkställande direktören väljs ledamöterna av föreningsstämman. Till ledamot kan väljas röstberättigad medlem, person som avses i 6 kap. 4 FL, röstberättigad medlems make/maka, son och dotter, firmatecknare för sådan medlem samt person som är i ansvarsställning anställd hos sådan medlem. Till styrelseledamot kan även väljas annan lämplig person som inte tillhör de i föregående stycke nämnda kategorierna, dock högst två ledamöter. Styrelseledamot utses för tiden till dess ordinarie föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret efter valet; dock skall mandattiden bestämmas så att halva/ näst intill halva antalet styrelseledamöter avgår varje år. Fullmäktig kan ej samtidigt vara styrelseledamot eller revisor. 2 mom. Utöver vad som följer av 1 mom. kan, då avtal om fusion träffats mellan föreningen som övertagande och annan förening som överlåtande, för tiden från det föreningen övertagit överlåtande föreningens rörelse till dess ordinarie föreningsstämma första gången hållits efter det fusionen verkställts, till styrelseledamot utses jämväl den som är valbar som styrelse ledamot i överlåtande förening. Sådana ledamöter utses av överlåtande förening till det antal som föreskrivs i fusionsavtalet. 3 mom. Styrelsen är beslutför när antalet av stämma valda närvarande styrelseledamöter överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter. 4 mom. Styrelsen utser inom sig ordförande och en eller flera vice ordförande. Ordföranden utses bland dem som kan vara ledamot enligt FL 6 kap. 4 andra stycket. 5 mom. Styrelsen skall utse verkställande direktör för föreningen. Lantmännen ek för 12 Stadgar 2009

15 Firmateckning 16 Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser. Räkenskapsår 17 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december. Tid för styrelsens årsredovisning 18 Styrelsen skall senast den 20 mars lämna sina redovisningshandlingar till revisorerna. Revisorer 19 På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas, för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits under räkenskapsåret efter valet, en till två auktoriserade revisorer jämte lika många auktoriserade suppleanter. Till revisor kan även utses av revisorsnämnden registrerat revisionsbolag. Om registrerat revisionsbolag utses erfordras inga revisorssuppleanter. Härutöver skall för samma tid två till tre ordinarie förtroendevalda revisorer väljas jämte högst en suppleant för dessa. Revisorerna skall lämna sina revisionsberättelser senast den 31 mars. Lantmännen ek för 13 Stadgar 2009

16 Distriktsindelning, distriktsstämma och distriktsmöte 20 1 mom. Föreningens verksamhetsområde indelas av styrelsen i distrikt efter samråd med berörda distriktsstyrelser. Distriktsstämma 2 mom. Direktmedlemmar och medlemmar i lokalföreningar skall genom styrelsens försorg, efter samråd med distriktsstyrelserna, kallas till ordinarie distriktsstämma för: a) överläggningar angående distriktets verksamhet för det gångna året och planerad verksamhet för det kommande året samt föreningens affärsverksamhet inom det område distriktet tillhör, överläggningar angående styrelsens redovisningshandlingar och verksamheten inom föreningen det gångna året, information och diskussion kring för lantbruksföretagandet väsentliga frågor och föreningens framtidsmöjligheter, b) val av 5 8 ledamöter i distriktsstyrelse för tiden intill dess ordinarie distriktsstämma hållits andra året efter valet; valet skall ske så att halva/näst intill halva antalet ledamöter avgår varje år, c) val av ordförande i distriktsstyrelse; distriktsstyrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare, d) val av fullmäktige till föreningsstämman för tiden intill nästa ordinarie distriktsstämma. Därutöver skall, intill nästa ordinarie distriktsstämma, väljas det antal fullmäktigesuppleanter distriktsstämman beslutar. Vid val av suppleanter skall beslutas i vilken ordning dessa skall tjänstgöra, e) val av 3 5 ledamöter i distriktets valberedning. Distriktsstämman utser samman kallande i valberedningen, f) ärenden i vilka styrelsen finner att uttalande från distriktsstämman bör inhämtas samt, g) ärenden som distriktsstämman beslutar upptaga. Ordinarie distriktsstämma skall hållas senast den 15 april varje år. Lantmännen ek för 14 Stadgar 2009

17 Extra distriktsstämma 3 mom. Direktmedlemmar och medlemmar i lokalföreningar, skall genom styrelsens eller distriktsstyrelsens försorg, kallas till extra distriktsstämma för ärenden i vilka styrelsen, distriktsstyrelsen eller distriktsmötet finner att uttalande från distriktsstämman bör inhämtas. Rösträtt 4 mom. Vid distriktsstämma har såväl direktmedlem som medlem i lokalförening inom distriktet, som ej förlorat sin rösträtt, en röst. Distriktsmöte 5 mom. Distriktsstyrelsen ansvarar för att arrangera minst ett ordinarie distriktsmöte med distriktets medlemmar varje år för behandling av aktuella frågor som berör såväl distriktet som föreningen. Till distriktsmöte kallar distriktsstyrelsen vid behov representanter för styrelsen och affärsledningen. Extra distriktsmöte 6 mom. Utöver ordinarie distriktsmöte kallar distriktsstyrelsen medlemmarna till extra distriktsmöte för överläggningar som begärts av styrelsen, distriktsstyrelsen eller en tiondel av distriktets medlemmar. Fullmakt 7 mom. Röstberättigad får vid distriktsstämma låta sig företrädas endast av den som enligt 15 1 mom. andra stycket får vara styrelseledamot i föreningen eller enligt motsvarande bestämmelser hos lokalförening och organisationsmedlem får vara styrelseledamot däri eller av fader, moder eller syskon till medlem i föreningen, lokalföreningen eller organisationsmedlemmen. Ingen får på grund av fullmakt företräda mer än en medlem. Fullmakt skall vara skriftlig, daterad och högst ett år gammal. Lantmännen ek för 15 Stadgar 2009

18 Distriktsstyrelse 8 mom. Distriktsstyrelsen är en aktiv och stark förbindelselänk mellan föreningen och de enskilda medlemmarna i distriktet. Den skall verka för goda och regelbundna kontakter såväl mot medlemmarna som mot styrelsen, affärsledningen, affärsområden och dotterbolag. För att utveckla arbetet i distrikten skall en arbetsordning för distriktsstyrelsen utarbetas och fastställas av styrelsen. Till ledamot i distriktsstyrelse får endast utses den inom distriktet som enligt 15 1 mom. andra stycket får vara styrelseledamot i föreningen. Kallelse 9 mom. Kallelse till distriktsstämma sker efter styrelsens beslut och kallelse till distriktsmöte sker efter styrelsens, distriktsstyrelsens eller distriktsstämmans beslut antingen genom annons i lantbrukspress, föreningens medlemstidning eller genom skriftliga meddelanden. Kallelse åtgärden skall vara vidtagen tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie distriktsstämma och senast en vecka före extra distriktsstämma. Motionstid 10 mom. Ärenden som medlem önskar hänskjuta till distriktsstämma skall skriftligen anmälas till distriktsstyrelsens ordförande senast 2 veckor före distriktsstämma. Om särskilda skäl föreligger får dock ärenden som anmälts senare, efter godkännande av distriktsstämman, hänskjutas till distriktsstämman. Övrigt 11 mom. Närmare bestämmelser om distriktsstämma kan utfärdas av styrelsen. Lantmännen ek för 16 Stadgar 2009

19 Föreningsstämma m m Föreningsstämma 21 1 mom. Föreningsstämman utgöres av de av distriktsstämmorna och organisationsmedlemmarna valda fullmäktige. De utövar helt föreningsstämmans befogenheter. Antalet stämmofullmäktige från distrikten och organisationsmedlemmar, som till antal inte får understiga 100, fastställes av styrelsen. För att minimiantalet 100 fullmäktige ej skall underskridas, skall styrelsen varje år ändra delningstalet i relation till antalet röstberättigade i distrikten samt organisationsmedlemmar per senaste årsskifte, så att närmast helt fullmäktigemandat över minimigränsen erhålles. Ordförande i distriktsstyrelse och styrelseordförande hos organisationsmedlemmar skall vara fullmäktige. Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Extra föreningsstämma hålls när styrelsen finner skäl till det eller när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade fullmäktige. Föreningsstämma öppnas av styrelsens ordförande och vid förfall för denne av den som styrelsen utsett. 2 mom. Varje fullmäktig, som inte förlorat sin rösträtt enligt 13, har en röst. Styrelsens ledamöter, verkställande direktören och revisorerna jämte suppleanter för de nu nämnda har rätt att delta i föreningsstämmans överläggningar och framställa förslag. Samma rätt har utsedda representanter för de organisationer inom lantbrukskooperationen, till vilka föreningen direkt eller indirekt är ansluten. Annan person har efter stämmans medgivande rätt att närvara och efter särskilt medgivande rätt att yttra sig. 3 mom. Föreningsstämma är beslutför då mer än hälften av hela antalet fullmäktige är närvarande. 4 mom. Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen till fullmäktige. Kallelseåtgärden skall vara vidtagen tidigast fyra veckor före stämma och senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra stämma. Lantmännen ek för 17 Stadgar 2009

20 Då kallelse utgått till föreningsstämma skall styrelsen omedelbart skriftligen därom underrätta revisorerna samt de organisationer till vilka föreningen är ansluten enligt 32. Information om tidpunkt för ordinarie föreningsstämma skall lämnas på föreningens hemsida senast tre månader före stämman. Ärenden på ordinarie föreningsstämma 22 Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma: 1. val av ordförande och vice ordförande vid stämman, 2. anmälan av protokollförare, 3. godkännande av föredragningslista, 4. fastställande av röstlängd, 5. val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll, 6. fråga om stämman utlysts i behörig ordning, 7. styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret, 8. revisorernas berättelse samt i förekommande fall även koncernrevisionsberättelse, 9. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall även koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, 10. beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 11. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, 12. bestämmande av ersättning till dem som enligt dessa stadgar skall väljas till olika uppdrag inom föreningen, 13. fastställande av antal samt val av styrelseledamöter, 14. fastställande av antal samt val av revisorer jämte suppleanter, 15. beslut angående valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits, 16. val av fullmäktige, ombud och suppleanter till stämmor i organisationer, till vilka föreningen är ansluten, 17. val av representanter att utöva föreningens rösträtt i dotterföretag, 18. ärenden som av styrelsen, distriktsstämma eller av medlem jämlikt 23 hänskjutits till stämman, 19. övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman. Lantmännen ek för 18 Stadgar 2009

21 Motioner 23 1 mom. Ärende, som direktmedlem eller distriktsstämma önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen anmälas till styrelsen senast tre veckor före stämman. Sådant ärende kan medlemmen även ha anmält för behandling på distriktsstämma i det distrikt medlemmen tillhör senast två veckor före distriktsstämman. 2 mom. Ärende som lokalförening eller organisationsmedlem önskar upptaget till behandling vid ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmälas till styrelsen senast tre veckor före stämman. 3 mom. Om särskilda skäl föreligger får dock ärende, som anmälts senare, efter godkännande av styrelsen hänskjutas till stämman. 4 mom. För stämmans prövning av uteslutningsbeslut gäller bestämmelsen i 10 fjärde stycket. Möte för förtroendevalda 24 Styrelsen skall årligen kalla förtroendevalda inom distriktsorganisationen (hela eller delar därav) till minst ett möte för information och diskussion om aktuella frågor för föreningen. Valberedning 25 Valberedningen utgörs av 7-13 ledamöter, som väljs av ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits året efter valet. Valberedningen har sitt konstituerande sammanträde i omedelbar anslutning till föreningsstämman. Vid detta sker val av ordförande, vice ordförande och sekreterare i valberedningen. Föreningsstämmans val och beslut enligt 22 vid punkterna 1, 5, 12, 13, 14, 16 och 17 skall beredas av valberedningen. Lantmännen ek för 19 Stadgar 2009

22 Förtroenderåd 26 Föreningen skall ha ett förtroenderåd i vilket styrelseordförande i distrikt och organisationsmedlem ingår. Därutöver kan styrelsen utse ytterligare ledamöter. Förtroenderådet har till uppgift att ta del i beredningen av frågor med principiell innebörd samt att utgöra ett stöd för styrelsen i dess förvaltning av föreningens angelägenheter. Rådet skall tillsammans med styrelsen verka för en positiv utveckling av föreningen genom att vara rådgivande till styrelsen i utvecklingsfrågor av mer långsiktig karaktär samt genom att förmedla information mellan styrelsen, distrikten samt organisationsmedlemmar. Förtroenderådet nominerar ledamöter till föreningens stämmovalberedning samt ger förslag på ersättning till stämmovalberedningens ledamöter. Förtroenderådet skall sammanträda minst tre gånger under varje kalenderår samt därutöver när styrelsen så beslutar eller det för skriftligen uppgivet ärende begärs av minst en fjärdedel av förtroenderådets ledamöter. Vid sitt första sammanträde efter ordinarie föreningsstämma utser rådet inom sig ordförande och vice ordförande. Lantmännen ek för 20 Stadgar 2009

23 Övriga bestämmelser Meddelanden 27 Andra meddelanden, i föreningsrättsliga angelägenheter, till medlemmar och fullmäktige än kallelse till distriktsstämma, distriktsmöte och föreningsstämma skall ske på sätt som anges i 20, 9 mom. Vinstfördelningsgrunder 28 Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfonden och med de begränsningar som framgår av 10 kap. 3 FL, av föreningsstämman disponeras enligt följande. 1. Utdelning på förekommande förlagsinsatser enligt 14 dessa stadgar.vad därefter återstår skall 2. fonderas och/eller 3. föras i ny räkning och/eller 4. fördelas mellan medlemmarna i förhållande till deras insatsgrundande omsättning med föreningen och/eller dess hel- och delägda dotterföretag under året; styrelsen har härvid rätt att besluta att viss eller vissa produkter skall tas bort från och/eller läggas till den insatsgrundande omsättningen såvitt avser fördelningsunderlaget enligt denna punkt och har härvid rätt att fastställa olika procentsatser för olika produkter och/eller 5. utdelas till medlemmar och avgångna medlemmar i förhållande till innestående inbetalda och/eller genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser och/eller 6. överföras till medlemsinsatserna som insatsemission enligt 29 dessa stadgar och/eller 7. användas för i 10 kap. 8 FL angivet ändamål. Lantmännen ek för 21 Stadgar 2009

24 Insatsemission 29 1 mom. Beslut om insatsemission enligt 10 kap. 2a FL fattas av ordinarie föreningsstämma efter förslag av styrelsen. 2 mom. Utdelningsbart fritt eget kapital får överföras till medlemsinsatser genom insats emission. Till grund för fördelningen av insatsemissionens belopp mellan medlemmarna skall ligga medlemmarnas inbetalda, genom insatsemission tillgodoförda samt genom handel förvärvade medlemsinsatser och/eller medlemmarnas omsättning med föreningen och/eller dess hel- och delägda dotterbolag under visst antal hela räkenskapsår tillbaka, dock högst fem år. Styrelsen beslutar vilken/vilka fördelningsgrunder av de nämnda, som skall tillämpas och fördelningen mellan grunderna vid varje insatsemission och även då medlemsinsatser skall utgöra fördelningsgrund. Styrelsen kan besluta att viss eller vissa produkter ej skall ingå i underlaget. Föreningsstämman kan också besluta om tillämpningsbestämmelser. 3 mom. Oaktat vad som stadgas i 12 ovan vad avser återbetalning av insats äger styrelsen besluta att handel med emissionsinsatser får förekomma mellan medlemmar. Närmare bestämmelser härom utfärdas av styrelsen. 29 a. Särskilda tilläggsbestämmelser angående överlåtande lokalföreningar På föreningsstämma i föreningen efter det att Lantmännens fusioner år 2009 och 2010 som övertagande förening slutligt registrerats, under förutsättning att det finns fritt eget kapital tillgängligt för utdelning, skall beslut fattas om riktade insatsemissioner till överlåtande lokalföreningar. Lantmännens styrelse är inte med anledning av dessa tilläggsbestämmelser skyldig att ingå fusionsavtal med lokalförening. Insatsemissionernas belopp utgörs av de insatser som respektive överlåtande lokalförening har inbetalda och/eller, helt eller delvis med beaktande av om emissionsinsatserna redan använts för gottgörelse och/eller utdelning, enligt Lantmännens styrelses bestämmande, de emissionsinsatser som respektive överlåtande lokalförening tillgodoförts efter stämmobeslut i Lantmännen året efter det år då fusionerna slutligt registrerats. Insatsemissionernas belopp skall fördelas mellan de medlemmar, som eller var medlemmar i respektive överlåtande lokalförening och som genom överlåtande lokalförenings fusion med Lantmännen blivit Lantmännen ek för 22 Stadgar 2009

25 direktanslutna medlemmar och som är medlemmar i Lantmännen vid Lantmännens stämmobeslut om insatsemission, i förhållande till envar medlems inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser av medlemmarnas totala inbetalda och genom insatsemissioner tillgodoförda medlemsinsatser i berörd lokalförening och/eller medlemmarnas omsättning med berörd lokalförening, efter överlåtande lokalförenings eget val. Medlemmar i lokalförening, som ej beslutat om fusion med Lantmännen, deltar inte i de insatsemissioner som anges i denna paragrafs tilläggsbestämmelser. Beloppsbegränsning vid vinstutdelning och insatsemission 30 Föreningsstämman får inte besluta om vinstutdelning eller överföring till medlemsinsatserna genom insatsemission av större belopp än styrelsen föreslagit eller godkänt. Behållna tillgångar vid upplösning 31 Vid föreningens upplösning skall, där ej annat följer av FL, dess behållna tillgångar delas mellan medlemmarna. Därvid skall medlemmarna först återfå inbetalda, genom insats emission tillgodoförda medlemsinsatser samt genom handel förvärvade emissionsinsatser. Återstoden skall delas mellan dem i förhållande till inbetalda, genom insatsemission till godoförda samt genom handel förvärvade emissionsinsatser. Anslutning till organisationer 32 Föreningen skall vara ansluten till Lantbrukarnas Riksförbund, förening u p a, och Lantbrukarnas Riksförbund, ideell förening. Stadgeändringar 33 Lokalförening eller organisationsmedlem, som är medlem i föreningen, får ej registrera stadgar eller stadgeändring utan att samråd skett med föreningen. Lantmännen ek för 23 Stadgar 2009

26 Prissättning m m 34 Grunderna för prissättningen samt gottgörelser såsom efterlikvid och återbäring för de produkter som levereras till eller säljs av föreningen samt för de tjänster som lämnas av föreningen bestäms av styrelsen. Härvid har styrelsen rätt att fatta beslut som anges i 28 p. 4. Styrelsen har rätt att fastställa grunderna för marknadsbetingad prissättning på de produkter och tjänster som köps och säljs av föreningen. Gottgörelser får efter skilda förutsättningar utgå med olika procentsatser till grupperna direktanslutna medlemmar, lokalföreningar och organisationsmedlemmar. Force majeure 35 1 mom. Utöver vad som föreskrivs i köplagen skall följande gälla. Inträffar krig eller krigshandling, mobilisering eller annan förstärkning av försvarsberedskapen eller liknande, offentlig varu-, marknads- eller prisreglering eller ransonering eller liknande, strejk eller lockout på arbetsmarknaden, missväxt eller eljest synnerligen nedsatt skörderesultat eller liknande, eldsvåda, maskinskada eller liknande, stor trafikrubbning eller liknande eller annan med det uppräknade jämförbar omständighet utanför föreningens kontroll och påverkar det inträffade föreningens verksamhet, upphävs omedelbart och utan ersättningsplikt föreningens stadge- och lagenliga skyldigheter med avseende på medlemmarnas produktion, så länge påverkan föreligger. Föreningen beslutar när dess skyldigheter åter inträder. Då fall som i föregående stycke sagt föreligger, fritas föreningen från ersättningsskyldighet för dröjsmål som härav föranleds beställd eller utlovad leverans. Föreningen äger därjämte - alltjämt utan ersättningsskyldighet - häva leveransen, men skall utöva sin hävningsrätt inom 14 dagar från det hävningsanledningen tillkom. 2 mom. Skulle medlemmarna tillfälligt eller varaktigt upphöra att leverera till eller köpa från föreningen i sådan utsträckning att driften kan upprätthållas endast till uppenbart orimliga kostnader i förhållande till de leveranser eller köp som alltjämt sker, äger styrelsen hålla föreningens anläggningar helt eller delvis stängda eller eljest minska driften så länge icke skäl föreligger till antagande att driften kan återupptas utan nyss nämnda innebörd för kostnaderna. Styrelsens beslut äger verkan enligt 1 mom. Lantmännen ek för 24 Stadgar 2009

27 Skulle under tid, då beslut enligt första stycket detta moment gäller, beslutet bli föremål för stämmans prövning anses beslutet upphävt om det inte biträds av minst två tredjedelar av de röstande. Har beslutet biträtts på sätt nu sagts gäller därefter för ändring av beslutet följande. Skulle under tid då driften är inställd eller begränsad fråga uppkomma om återupptagande eller utvidgande av driften, skall frågan hänskjutas till föreningsstämmas avgörande och får beslut därom fattas med enkel majoritet av de röstande. Övrigt 36 I övrigt gäller lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar (FL). Dessa stadgar är antagna vid föreningsstämma samt senast ändrade vid föreningsstämma och registrerade vid Bolagsverket Lantmännen ek för 25 Stadgar 2009

28 Lantmännen ek för Organisationsnummer: S:t Göransgatan 160 A Box 30192, Stockholm Tel:

Stadgar Lantmännen ek för. Maj 2015

Stadgar Lantmännen ek för. Maj 2015 Stadgar Lantmännen ek för Maj 2015 Innehåll Firma, ändamål, styrelsens säte sid 1 1 Firma sid 1 2 Ändamål sid 1 3 Styrelsens säte sid 1 Medlemskap och insats sid 2 4 Antagande av medlem sid 2 5 Förvärv

Läs mer

Firma, ändamål, styrelsens säte

Firma, ändamål, styrelsens säte 1 (15) Stadgar för Lantmännen ek för (Org nr 769605-2856) Firma, ändamål, styrelsens säte Firma 1 Föreningens firma är Lantmännen ek för. (nedan benämnd Föreningen) Ändamål 2 Föreningen har till ändamål

Läs mer

S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för.

S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för. S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för. 1 Firma Föreningens firma är Vara Energi ek. för. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Vara. 3 Ändamål Föreningen har till ändamål att producera, distribuera

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

VALLBERGA LANTMÄN EKONOMISK FÖRENING STADGAR

VALLBERGA LANTMÄN EKONOMISK FÖRENING STADGAR VALLBERGA LANTMÄN EKONOMISK FÖRENING STADGAR 2015-03-24 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, STYRELSENS SÄTE 1 Firma Föreningens firma är VALLBERGA LANTMÄN ekonomisk förening (nedan benämnd föreningen) 2 Ändamål Föreningens

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

STADGAR. för. SANDHULT-SANDAREDS ELEKTRISKA ek. för.

STADGAR. för. SANDHULT-SANDAREDS ELEKTRISKA ek. för. STADGAR för SANDHULT-SANDAREDS ELEKTRISKA ek. för. Firma Ändamål m.m. Styrelsens säte Antagande av medlem 1 Föreningens firma är SANDHULT-SANDAREDS ELEKTRISKA ek. för. 2 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och extra stämma per capsulam 2004-10-25.

2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och extra stämma per capsulam 2004-10-25. Stadgar för Svenska PEFC ek för, 769605-9794. Antagna vid konstituerande stämma 2000-05-15 12 ändrad enligt beslut på årsstämma 2003-05-14 2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och

Läs mer

S T A D G A R för VARABYGDENS ENERGI ek. för.

S T A D G A R för VARABYGDENS ENERGI ek. för. S T A D G A R för VARABYGDENS ENERGI ek. för. 1 Firma Föreningens firma är Varabygdens Energi ek. för. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att distribuera och försälja energi samt driva annan därmed

Läs mer

Växa Sverige ek för (org nr 769621-2344)

Växa Sverige ek för (org nr 769621-2344) Stadgar för Växa Sverige ek för (org nr 769621-2344) 1 Firma Föreningens firma är Växa Sverige ek. för. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att själv

Läs mer

STADGAR FÖR LANDSHYPOTEK, EK. FÖR.

STADGAR FÖR LANDSHYPOTEK, EK. FÖR. STADGAR FÖR LANDSHYPOTEK, EK. FÖR. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Firma Föreningens firma är Landshypotek, ek för. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

STADGAR. Östra Kinds Elkraft, ek.för.

STADGAR. Östra Kinds Elkraft, ek.för. STADGAR för Östra Kinds Elkraft, ek.för. 1 Firma Föreningens firma är Östra Kinds Elkraft, ek.för. 2 Ändamål mm. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att själv

Läs mer

Stadgar för Västra Orusts Energitjänst

Stadgar för Västra Orusts Energitjänst 1 Firma Stadgar för Västra Orusts Energitjänst Dessa stadgar är antagna av Västra Orusts Energitjänsts föreningsstämma den 19 maj 1998 samt extra föreningsstämma den 15 juni 1998. Stadgarna är fastställda

Läs mer

STADGAR VALLEBYGDENS ENERGI EKONOMISK FÖRENING

STADGAR VALLEBYGDENS ENERGI EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR VALLEBYGDENS ENERGI EKONOMISK FÖRENING (Fastställda på ordinarie föreningsstämma 2004-04-20 och reviderade på ordinarie föreningsstämma 2011-04-05 och 2012-04-19.) 1 Firma Föreningens firma

Läs mer

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är HSB Vind Umeå ekonomisk förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Umeå, Umeå kommun. 2 ÄNDAMÅL Föreningens

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING. Föreslagna nya stadgar of. Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening. 1 Namn

STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING. Föreslagna nya stadgar of. Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening. 1 Namn STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING Nuvarande 1 Namn Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

STADGAR för Svedala Företagsgrupp ekonomisk förening. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980.

STADGAR för Svedala Företagsgrupp ekonomisk förening. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980. Ändringen är i kursiv stil under respektive paragraf Firma 1 Föreningens firma är Svedala företagsgrupp ekonomisk förening. Föreningens firma är Svedala

Läs mer

Dessa stadgar antogs på ordinarie föreningsstämma den 10 april 2003. Beslutet konfirmerades på en extra föreningsstämma den 29 april 2003.

Dessa stadgar antogs på ordinarie föreningsstämma den 10 april 2003. Beslutet konfirmerades på en extra föreningsstämma den 29 april 2003. STADGAR FÖR Dessa stadgar antogs på ordinarie föreningsstämma den 10 april 2003. Beslutet konfirmerades på en extra föreningsstämma den 29 april 2003. Stadgar för Götene Elförening ek för 1 Firma Föreningens

Läs mer

Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening

Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening 1 Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening Antagna den 2010-03-16. Reviderade: 2010-04-21; 2010-10-07; 2013-01-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Landsbygdsnät i Tranemo ekonomisk förening.

Läs mer

STADGAR. för Kalmar Lantmän ek för. Firma, ändamål, styrelsens säte

STADGAR. för Kalmar Lantmän ek för. Firma, ändamål, styrelsens säte STADGAR STADGAR för Kalmar Lantmän ek för antagna vid ordinarie föreningsstämma den 24 april 2008 och registrerade vid Bolagsverket den 18 augusti 2008. Firma, ändamål, styrelsens säte 1 Firma Föreningens

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Mellansvenska Odlare ek för Org. nr

Stadgar för Mellansvenska Odlare ek för Org. nr 1 Stadgar för Mellansvenska Odlare ek för Org. nr. 716410-3561 Gällande stadgar från och med 20 mars 2014. 1 Firma Föreningens firma är Mellansvenska Odlare ek. för. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening.

Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening. Sida 1 av 5 Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma 2014-02-20 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Lugnåsbergets fiber ekonomisk förening

Läs mer

Föreningsstadgar för Sexdrega fiberförening ekonomisk förening.

Föreningsstadgar för Sexdrega fiberförening ekonomisk förening. Sida 1 av 5 Föreningsstadgar för Sexdrega fiberförening ekonomisk förening. Antagna av föreningens årsstämma 2015-02-19 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Sexdrega fiberförening ekonomisk förening

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

STADGAR FÖR LANDSHYPOTEK, EK. FÖR.

STADGAR FÖR LANDSHYPOTEK, EK. FÖR. STADGAR FÖR LANDSHYPOTEK, EK. FÖR. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Firma Föreningens firma är Landshypotek, ek för. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

STADGAR Knislingeortens Lagerhusförening ek. för

STADGAR Knislingeortens Lagerhusförening ek. för STADGAR Knislingeortens Lagerhusförening ek. för Föreningens firma Ändamål 1. Föreningens firma är Knislingeortens Lagerhusförening ek. för. 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Förslag till reviderade Föreningsstadgar för Haurida-Vireda Framtidsfiber ekonomisk förening.

Förslag till reviderade Föreningsstadgar för Haurida-Vireda Framtidsfiber ekonomisk förening. Haurida- Vireda Framtidsfiber 2016-03-29 Sida 1 av 5 Förslag till reviderade Föreningsstadgar för Haurida-Vireda Framtidsfiber ekonomisk förening. Bifogas Kallelse till årsstämma 2016-04-17 1 Föreningens

Läs mer

Föreningsstadgar för Fiber i Brunskog - Furtan

Föreningsstadgar för Fiber i Brunskog - Furtan Föreningsstadgar för Fiber i Brunskog - Furtan Antagna av föreningens konstituerade stämma 2014-04-01 1 Föreningens namn 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR för Kulladal-Eriksfält fiberförening

STADGAR för Kulladal-Eriksfält fiberförening STADGAR för Kulladal-Eriksfält fiberförening Antagna av föreningens konstituerande stämma 2013-05-13 1 FIRMA Föreningens namn är Kulladal-Eriksfält fiberförening ekonomisk förening 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Läs mer

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21 Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening Antagna den 2012-05-21 Innehållsförteckning Innehåll 1 Föreningens namn... 3 2 Ändamål och verksamhet... 3 3 Föreningens säte... 3 4 Medlemskap... 3 5 Medlems

Läs mer

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Borås kommun. Föreningens verksamhetsområde är Funningen och Bosnäs med viss omnejd.

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Borås kommun. Föreningens verksamhetsområde är Funningen och Bosnäs med viss omnejd. STADGAR FÖR BOSSNETS FIBERFÖRENING 1 FIRMA Föreningens namn är BossNet. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna

Läs mer

Stadgar för Varbergsvind ekonomisk förening

Stadgar för Varbergsvind ekonomisk förening Antagna 1999-06-12 Firmaändrad 1 2006-05-14 och 2006-10-15. Stadgar för Varbergsvind ekonomisk förening Firma, ändamål, säte 1 Firma Föreningens firma är Varbergsvind ekonomisk förening. 2 Ändamål Föreningen

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Föreningsstadgar för Vikaskogarna Fiber. Antagna av föreningens konstituerande stämma xxxxx.

Föreningsstadgar för Vikaskogarna Fiber. Antagna av föreningens konstituerande stämma xxxxx. Sida 1 av 5 Föreningsstadgar för Vikaskogarna Fiber. Antagna av föreningens konstituerande stämma xxxxx. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Vikaskogarna Fiber ekonomisk förening 2 Ändamål och

Läs mer

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Stadgar Stadgar för Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Organisations nr: 769628-0515 Reviderade vid extrastämma 2014-11-05 1 Föreningens namn Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber

Läs mer

Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening

Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomisk förening 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11.

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. Sida 1 av 6 Bilaga 2 Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Matteröds fiber ekonomisk förening 2 Ändamål

Läs mer

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening 1 Föreningens firma Föreningens firma är Gunnarn Petrol ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING 1 Föreningens firma och ändamål Föreningen, vars firma är O2 el ekonomisk förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen, har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR för NORREBORGS FÖRENINGSHAMN EKONOMISK FÖRENING

STADGAR för NORREBORGS FÖRENINGSHAMN EKONOMISK FÖRENING STADGAR för NORREBORGS FÖRENINGSHAMN EKONOMISK FÖRENING Bildad 1987-05-10 Stadgarna ändrade vid föreningsstämmor 1995-06-18 och 1996-06-16 2004-06-13 och 2005-06-12 Förslag till ändringar 2014-06-08 i

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för.

S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för. 1 S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för. Antagna av föreningens konstituerande stämma 2012-05-15 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Göteryd Delary fiber öst ek. för. 2 ÄNDAMÅL och VERKSAMHET

Läs mer

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Antagna vid konstituerande styrelsemöte 2014-11-27. 1 Firma Föreningens namn är Lögdö Byfiber Ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

STADGAR. NORRA SKOGSÄGARNA Ek. för.

STADGAR. NORRA SKOGSÄGARNA Ek. för. STADGAR FÖR NORRA SKOGSÄGARNA Ek. för. Stadgarna antagna genom beslut vid ordinarie föreningsstämma i Luleå den 19 maj 2011. Stadgarna registrerade av Patent och Registreringsverket den 22 augusti 2011.

Läs mer

Fastställda vid Extrastämmor i Skruvs Folkets Hus torsdagen den 24 mars och söndagen den 10 april 2011

Fastställda vid Extrastämmor i Skruvs Folkets Hus torsdagen den 24 mars och söndagen den 10 april 2011 STADGAR FÖR Ljuders Byanät EKONOMISK FÖRENING. Fastställda vid Extrastämmor i Skruvs Folkets Hus torsdagen den 24 mars och söndagen den 10 april 2011 1 FIRMA Föreningens namn är Ljuders Byanät ekonomisk

Läs mer

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening 1 FIRMA STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening Föreningens namn är Kville Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar. för Södra Skogsägarna ekonomisk förening 2014-05-14

Stadgar. för Södra Skogsägarna ekonomisk förening 2014-05-14 Stadgar för Södra Skogsägarna ekonomisk förening 2014-05-14 Firma, ändamål, medlemsområde och styrelsens säte Firma Ändamål Medlemsområde Styrelsens säte 1 Föreningens firma är Södra Skogsägarna ekonomisk

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Föreningens styrelse har sitt säte i Innertavle, Umeå Kommun

Föreningens styrelse har sitt säte i Innertavle, Umeå Kommun 1. Stadgar för Innertavle IT ekonomisk förening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Innertavle IT ekonomisk förening Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Strädelängan Ekonomisk förening

Stadgar för Strädelängan Ekonomisk förening Stadgar för Strädelängan Ekonomisk förening (antagna första gången 9 april 2014) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Strädelängan Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen är en politiskt

Läs mer

Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening

Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening Stadgar Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening 1 Föreningens namn Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening (nedan benämnd Föreningen). 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

SAMI:s stadgar. att uppbära och fördela ersättningar som tillkommer medlemmarna enligt ovan nämnda lag eller motsvarande utländsk lagstiftning;

SAMI:s stadgar. att uppbära och fördela ersättningar som tillkommer medlemmarna enligt ovan nämnda lag eller motsvarande utländsk lagstiftning; SAMI:s stadgar Stadgar för Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), ek. för. I deras lydelse efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2009-05-18. 1 Ändamål och verksamhet Föreningen,

Läs mer

Stadgar för Freja Husdjur ek för

Stadgar för Freja Husdjur ek för 1 Stadgar för Freja Husdjur ek för 1 Firma Föreningens firma är Freja Husdjur ek för 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att själv eller genom annan;

Läs mer

SAMI SAMI. stadgar. stadgar

SAMI SAMI. stadgar. stadgar SAMI stadgar SAMI stadgar Stadgar för Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), ek. för. I deras lydelse efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2009-05-18. 1 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141.

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. Stadgar STADGAR FÖR VÄSTANVIND VINDKRAFTSKOOPERATIV 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. 2 Säte Föreningens styrelse har

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. Förslag till: STADGAR FÖR OTHEM FIBER EKONOMISK FÖRENING Antagna vid konstituerande sammanträde 2013-08-13. 1 FIRMA Föreningens namn är OTHEM Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Stadgar för Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening

Stadgar för Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening Stadgar för Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening Antagna vid extra styrelsemöte den 27-11 2014. 1-23 1 Föreningens firma Föreningens namn är Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening (TBEK). 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Förslag till stadgeändringar 2012. STADGAR för OLSERÖDS ELEKTRISKA DISTRIBUTIONSFÖRENING

Förslag till stadgeändringar 2012. STADGAR för OLSERÖDS ELEKTRISKA DISTRIBUTIONSFÖRENING Förslag till stadgeändringar 2012 Ny text: Kursiv fetstil 1(6) STADGAR för OLSERÖDS ELEKTRISKA DISTRIBUTIONSFÖRENING 1 Firma Föreningens firma är Olseröds Elektriska Distributionsförening, ekonomisk förening

Läs mer

STADGAR FÖR FLICKSÄTER VATTEN EKONOMISK FÖRENING, 1-23 Antagna av föreningens medlemmar den

STADGAR FÖR FLICKSÄTER VATTEN EKONOMISK FÖRENING, 1-23 Antagna av föreningens medlemmar den STADGAR FÖR FLICKSÄTER VATTEN EKONOMISK FÖRENING, 1-23 Antagna av föreningens medlemmar den 2012-05-29 1 FIRMA Föreningens namn är Flicksäter Vatten Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Stadgar för Bonus Copyright Access, ek. för.

Stadgar för Bonus Copyright Access, ek. för. 1 (9) Stadgar för Bonus Copyright Access, ek. för. Antagna av föreningsstämman i november 1998, justerade vid föreningsstämman i maj 1999, 21 november 2000, 12 december 2001, 5 maj 2010 och i oktober 2013.

Läs mer

Stadgar för Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (Antagna 2012-06-07)

Stadgar för Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (Antagna 2012-06-07) Stadgar för Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (Antagna 2012-06-07) FIRMA, SÄTE & ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Dala Vindkraft Ekonomisk förening. Föreningen är en sammanslutning av elkunder boende och

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

4 Styrelsen består av lägst fyra och högst nio ordinarie ledamöter med högst tre suppleanter.

4 Styrelsen består av lägst fyra och högst nio ordinarie ledamöter med högst tre suppleanter. Stadgar för Hamnens Företagsgrupp, ideell förening ( Gällande fr o m 2015--) FIRMA 1 Föreningens firma är Hamnens Företagsgrupp, ideell förening. ÄNDAMÅL 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemsföretagen

Läs mer

Stadgar för Tengene Föräldrakooperativ

Stadgar för Tengene Föräldrakooperativ Stadgar för Tengene Föräldrakooperativ 1 Firma Föreningens firma är Tengene Föräldrakooperativ ekonomisk förening. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom

Läs mer

STADGAR för Bildupphovsrätt i Sverige ek. för.

STADGAR för Bildupphovsrätt i Sverige ek. för. STADGAR för Bildupphovsrätt i Sverige ek. för. DEFINITIONER Förvaltningsavtal: Med förvaltningsavtal avses det obligatoriska avtal som individmedlem träffar med föreningen och i vilket ett förvaltnings-uppdrag

Läs mer

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Firma. 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening.

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Firma. 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening Firma 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Föreningens ändamål och verksamhetens art 2. Ändamålet med föreningens verksamhet

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening

Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening 1 Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening Dessa stadgar antogs vid Föreningens konstituerande möte. 1 Föreningens namn Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

Stadgar för Förskolan Framtiden i Lund Ekonomisk Förening

Stadgar för Förskolan Framtiden i Lund Ekonomisk Förening Förskolan Framtiden Stadgar 1(5) Stadgar för Förskolan Framtiden i Lund Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningen är en ekonomisk förening. Dess firma är Förskolan Framtiden i Lund Ekonomisk Förening. Föreningen

Läs mer

Protokoll Svenska PEFC ek. för. Extra stämma 2012

Protokoll Svenska PEFC ek. för. Extra stämma 2012 Protokoll Svenska PEFC ek. för. Extra stämma 2012 Tid: 17 januari 2012, 16.00 16.30 Plats: Telefonmöte Deltagare med rösträtt: Klara Helstad Dan Glöde Mats Ågren Henrik Asplund Claes Göran Johansson Anders

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

F Ö R S L A G STADGEFÖRÄNDRING INFÖR EXTRASTÄMMA

F Ö R S L A G STADGEFÖRÄNDRING INFÖR EXTRASTÄMMA STADGAR FÖR Ljuders Byanät EKONOMISK FÖRENING. 1 FIRMA Föreningens namn är Ljuders Byanät ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SOLKATTEN I ARBOGA

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SOLKATTEN I ARBOGA ARBOGA 2009-03-03 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SOLKATTEN I ARBOGA 1. Firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Solkatten i Arboga. 2. Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen Bondens egen Marknad Ideell Förening (uppdaterade enligt årsmötet )

Stadgar för Riksföreningen Bondens egen Marknad Ideell Förening (uppdaterade enligt årsmötet ) Stadgar för Riksföreningen Bondens egen Marknad Ideell Förening (uppdaterade enligt årsmötet 2009-03-09) 1 Firma Föreningens firma är Bondens egen Marknad. Föreningen är ideell förening. 2 Ändamål Föreningen

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 Stadgar för Montessoriförskolan Blåsippan Ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Montessoriförskolan Blåsippan ekonomisk förening.

Läs mer

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 Stadgar för Bilpool i Sala ek. för. antagna vid föreningsstämma 2007-03-29 reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

SVENSKA VÄRMEVERKENS EKONOMISKA FÖRENING

SVENSKA VÄRMEVERKENS EKONOMISKA FÖRENING SVENSKA VÄRMEVERKENS EKONOMISKA FÖRENING STADGAR utgåva januari 2016 STADGAR för VÄRMEK SVENSKA VÄRMEVERKENS EKONOMISKA FÖRENING Antagna vid föreningens stämma den 11 december 1984 och senast reviderade

Läs mer

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS Stadgar för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS 1 Ändamål och verksamhet Föreningen vars firma är ALIS, stiftad av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, Svenska

Läs mer

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet STADGAR för Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 1. FIRMA Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 2. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Utgöra ett samarbetsorgan mellan aktörer inom

Läs mer

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening.

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget och medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Proposition om tillägg i stadgarna Styrelsen för Solidaritetshuset vill härmed lägga förslag om ett tillägg i stadgarna. Vi saknar en tydlig regel kring hur vi kan hantera medlemmar som inte verkar vara

Läs mer

Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11

Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11 Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11 1. Firma och säte Firma är Föräldrakooperativet Vikdalens Barn Ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Nacka. 2. Ändamål

Läs mer

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård FÖRFATTNING 2.12 Fastställda vid ordinarie föreningsstämma 1999-06-22 Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård 1 Föreningens firma är Staffanstorps Företagshälsovård Ekonomisk förening. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23 FIRMA, SÄTE, ÄNDAMÅL 1 Göteborgsvind nr 1, ekonomisk förening är en sammanslutning av elhushållskunder inom Göteborg Energi AB:s distributionsområde. Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg. Föreningens

Läs mer

STADGAR. för. Upplands Energi Ekonomisk Förening

STADGAR. för. Upplands Energi Ekonomisk Förening STADGAR för Upplands Energi Ekonomisk Förening Antagna vid extra föreningsstämma 13 mars 2013 samt vid ordinarie föreningsstämma den 25 april 2013 Stadgar För Upplands Energi Ekonomisk Förening Organisationsnummer

Läs mer

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 1 (5) 1 Firma Föreningen firma är Rödmyrans förskola ekonomisk förening 2 Ändamål m m Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården.

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Hudiksvalls Kommun. 3 Föreningen har

Läs mer

Stadgar för Växjö Intresseförening för Montessori version 4.0

Stadgar för Växjö Intresseförening för Montessori version 4.0 Box 515, 351 06 VÄXJÖ tel: 0470-74 20 72 www.vimbloggen.se Stadgar för Växjö Intresseförening för Montessori version 4.0 1 Innehållsförteckning Allmänt... 3 1. Firma... 3 2. Säte... 3 3. Ändamål... 3 4.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING 1 Föreningens firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Snigeln Ekonomisk Förening. 2 Ort och säte för styrelsen. Styrelsen har sitt säte i Söderköping.

Läs mer