Gemensam målbild och vision för Stockholm City Version 1, Februari 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gemensam målbild och vision för Stockholm City Version 1, Februari 2010"

Transkript

1 TÄNK OM CITY - Del 5 Gemensam målbild och vision för Stockholm City Version, Februari 200

2 Gemensam målbild och vision för Stockholm City Februari, 200 S. 02 City i Samverkan har under arbetat med att formulera och förankra en gemensam syn på utveckling av Stockholms City. Utgångspunkten har varit att engagera viktiga aktörer organisationer, fastighetsägare, företagare, beslutsfattare, offentliga verksamheter och stadsbor i en gemensam diskussion, för att vaska fram de viktigaste kvalitéerna,problemen och möjligheterna i city. En hållbar framtidsbild av Sveriges huvudstad bygger inte på enskilda experters tyckanden utan på användarnas krav och idéer. Genomförande av komplicerade projekt underlättas av en demokratisk process. I dokumenten Tänk OM City (del 4) redovisar vi resultaten av våra workshops, enkäter, intervjuer och analyser - tilsammans med exempel på åtgärder och inspirerande förebilder från andra städer.

3 Tänk OM City del 5 Februari, 200 S. 03 Under hösten 2009 har ett antal viktigare fastighetsägare i City, på basis av detta arbete, presenterat en avsiktsförklaring i tio punkter för en helhetssyn på Citys utveckling. I denna del av Tänk OM City (Del 5) presenteras ett förslag till hur fastighetsägarnas avsiktsförklaring kan konkretiseras och drivas vidare. En avgörande faktor är att ansvar och finansiering är tydlig fördelat och att enskilda förändringar kan relateras till en helhetssyn. En gemensam karta med förslag till prioriteringar ersätter inte på något sätt den planering som bedrivs av stadens politiker och tjänstemän. Materialet är avsett att fungera som underlag och inspiration för fortsatt dialog i första hand mellan fastighetsägare och Stockholms Stad. De tio punkterna inleds med korta citat från City i Samverkans workshops och intervjuer. Vi definierar City som de centrala delarna av innerstaden. Kartan visar en avgränsning från Norrström mot Gamla Stan i söder upp till Tegnérgatan i norr. Planerna på ny bebyggelse kring spårområdet gör det naturligt att göra en avgränsning från Klara Sjö och Barnhusviken i väster till Birger Jarlsgatan inklusive Sturegallerian i öster. Det blivande Västra City ingår således i det centrala cityområdet.

4 Tio punkter för ett förbättrat City Februari, 200 S. 04 Avsiktsförklaring Fastighetsägarna i Stockholms city vill gemensamt och i nära samarbete med Stockholms Stad verka för följande mål för utveckling av City, Sveriges viktigaste mötes- och handelsplats: Goda förutsättningar för fler boende i City För detta föreslås att en hållbar ekonomisk struktur som gynnar skapandet av fler bostäder i city utreds. 2 Goda förutsättningar för investeringar i City För detta krävs en fördjupad dialog mellan staden och fastighetsägarna, med syfte att skapa tydliga ekonomiska villkor för utveckling. 3 Ett mer sammanhållet och tydligt Cityområde För detta krävs bättre kopplingar för rörelser mellan östra och västra City och tydligare samband mellan viktiga mötes- och handelsplatser. 4 Ett starkt och varierat utbud av både handel, service och kultur För detta krävs att handelsytorna i City utökas och att huvudstråken definieras. 5 Ett marknadsledande handelsutbud För detta krävs en inventering av befintligt utbud, en samordnad etableringsstrategi och aktiv införsäljning av City som ledande marknadsplats. 6 En starkare identitet för Citys offentliga rum För detta krävs ett tydligt och sammanhållet stadsmiljöprogram för möblering, belysning, skyltning, gatubeläggning mm. 7 Fördjupad samverkan för skötsel och underhåll av offentliga platser För detta föreslås att en försöksverksamhet initieras där fastighetsägare och staden tar ett gemensamt ansvar för specifika delområden. 8 Ett bättre mottagande av besökare För detta krävs samordnade insatser vad gäller information och hänvisning till kultur, service och handel i City. 9 Ett bättre Sergels Torg på både kort och lång sikt För detta krävs att en fysisk upprustning av platsen påbörjas redan nu, i avvaktan på framtida eventuella mer genomgripande förändringar. 0 En starkare grön profil För detta krävs ett tydligt måldokument (hållbarhetsanalys) som visar hur och på vilket sätt City långsiktigt kan göras mer ekologiskt hållbart. Sammanställt av Svante Torell, Vasakronan Jerker Söderlind och Per Eriksson, Cty i Samverkan

5 ) Goda förutsättningar för fler boende i City Februari, 200 S. 05 För detta föreslås att en hållbar ekonomisk struktur som gynnar skapandet av fler bostäder i City utreds. Mer bostäder i City är en överordnad fråga om vi ska skapa ett levande City öppet för alla grupper. Både stora och små bostäder. Abit Dundar, Folkpartiet, Stockholms Stadshus. Fler boende i City är en viktig fråga för att skapa en levande stadsmiljö. Samtidigt gäller att bostäder kan byggas på lämpliga platser och så att dessa inte hamnar i konflikt med andra funktioner. Bostäder kan t ex vara olämpliga längs vissa trafikstråk och på platser som ofta används för större event och folksamlingar. City i Samverkan har ställt fyra frågor till de viktigaste fastighetsägarna i City: Fastigheter som lämpliga för nya bostäder ((blått). Platser som är mindre lämpliga för nya bostäder (rött) I vilka av era egna fastigheter bedömer ni att det är lämpligt och önskvärt att addera nya bostäder? Ungefär hur många nya bostäder skulle kunna adderas i ert fastighetsbestånd? Vilka önskemål eller krav kan ställas för att bygga nya bostäder i ert fastighetsbestånd? På vilka platser, längs vilka gator och torg, är det mindre lämpligt att tillskapa nya bostäder? (Denna karta skall kompletteras med förslag) Svaren på dessa frågor är självklart inte bindande, men ger ändå en bild av framtida möjligheter, förutom de bostadsprojekt i City som redan planeras. Flera fastighetsägare menar att det krävs... En annan viktig fråga är att... (Denna text skall kompletteras)

6 2 - Goda förutsättningar för investeringar i City För detta krävs en fördjupad dialog mellan staden och fastighetsägarna, med syfte att skapa tydliga ekonomiska villkor för utveckling. Februari, 200 S. 06 Fler aktörer än staden kan satsa pengar på drift och skötsel, men då måste vi skapa ekonomiska incitament för detta. Om city verkligen ska kuna utvecklas måste fastighetsägarna tillförsäkras en rimlig avkastning på sina investeringar. Inte bara, som idag, påräknas ökade kostnader i form av högre tomträttsavgäld. Anna Wersäll, Stockholms Handelskammare. En avgörande fråga är att... För att underlätta investeringar i City kan... (Denna text skall kompletteras)

7 3 - Ett mer sammanhållet och tydligt C ityområde För detta krävs bättre kopplingar för rörelser mellan östra och västra City och tydligare samband mellan viktiga mötes- och handelsplatser. Februari, 200 S. 07 Jag tror att vi behöver utvidga det mentala Cityområdet, med bättre samband och flöden, för att göra kalla fastigheter varma och få ett större och mer levande City. Idag är koncentrationen för retail och retaillägen som efterfrågas begränsad till Drottninggatan, Hamngatan och Biblioteksgatan. Karolin Forsling, AMF Pension. Ett genomgående tema som framkommit i workshops och intervjuer är bristen på goda kopplingar mellan Citys olika delar. Vissa stråk, som Drottninggatan, är närmast överbelastade. I andra fall, som i Gallerians södra del och i slutet av Sergelgatan, finns stora fotgängarflöden som stoppas upp eller hindras på grund av bristen på naturliga länkar. Kartorna på följande sidor visar dagens starka stråk, missing links och en möjlig framtida situation. Kundflöde i City, fredag 25 September Antal passerande per dag. Dagens starka handelsområden är direkt kopplade till T-centralens uppgång till Åhléns och Hötorgets T-baneuppgång till Hötorget. Det finns egentligen bara två starka shoppinggator, Drottninggatan med Sergelgatan som sidogata och Klarabergsgatan-Hamngatan. Flödena avtar relativt snabbt mot T-centralen, Gamla Stan, Birgerjarlsgatan och Kungsgatan. Notera de låga flödena vid Stureplan, Regeringsgatan och Vasagatan. Flödesmätningen visar samtidigt att nya framtida öst-västliga stråk som kan koppla samman dagens stråk kan vara Olof Palmes Gata och Jakobsgatan.

8 3 - Ett mer sammanhållet och tydligt cityområde Prioriterade förbättringar av gångstråk, missing links Februari, 200 S. 08. Sergelgatans fortsättning mot Kulturhuset / Brunkebergstorg Tydligare och enklare övergångsställen, ny markbeläggning, belysning och gatumöblering kan stärka flödet söderut och avlasta Drottninggatan. När cityspårvägen byggs kan det bli aktuellt att se över biltrafikens flöden. Ett förslag har varit att göra om rondellen vid Sergels Torg till en trevägskorsning och därmed låta kulturtorget expandera ända fram till fontänen. 2. Sergelgatans fortsättning mot Hamngatan/NK.Förbättrade övergångsställen och gatumöblering kan skapa ett tydligare och bekvämare samband österut. 3. Kulturhusets baksida mot Brunkebergstorg. En bortglömd gränd som kan ges nya material, möblering och funktioner. Ett förslag har varit en offentligt til lgänglig vinterträdgård. En starkare länk mot Gallerian kan också stödja förnyelsen av Brunkebergstorg. 4. Klarabergsgatans flöde från Centralen mot Hamngatan. Promenadstråket längs gatan och rondellen kan stärkas med mindre tillägg längs trottoaren som ökar trygghet och orienterbarhet - gatumöblering, belysning, växter, regnskydd eller tillfälliga utställningsplatser och paviljonger. 5. Jakobsbergsgatan mellan Stureplan och Hötogscity. Gatan är i huvudsak bilfri och har många tomma bottenvåningar som kan utvecklas till ett sekundärt gångstråk med mindre butiker. En förebild kan vara den småskaliga verksamhet som blomstrat upp längs Luntmakargatan en lugn och trivsam bakgata till Sveavägen, med hantverk, kaféer och unika butiker. 6. Jakobsgatan mellan Tegelbacken och Jakobs Kyrka. Ett starkt öst-västligt flöde mellan Centralstationen och Gallerian och Kungsträdgården kan avlasta Drottninggatan och ta hand om flödena i södra Gallerian som idag har karaktär av återvändsgränd. Fler kommersiella lokaler i regeringskvarterens bottenvåningar (Södra Klara) ingår även i Statens Fastighetsverks nya planer. 7-8 Olof Palmes Gata från Norra Bantorget till Sveavägen. Det höga flödet och mer annorlunda utbudet längs Drottninggatans norra del kan utvecklas. Konvertering av bottenvåningar till handel och service kan ge ett nytt shoppingstråk och fånga in besökare till Clarion Hotel och Norra Latin. Det kan stärka denna del av Sveavägen, som handelsmässigt ligger i Hötorgscitys slagskugga. 9. Gamla Brogatan har redan idag ett relativt bra flöde, men svaga kopplingspunkter till Vasagatan och Sergelgatan. 0. Vasagatan mellan centralen och Norra Bantorget. Utbudet av restauranger och kultur kan i vissa fastigheter kompletteras med ett starkare handelsutbud, eventuellt i övre våningsplan. Exempel på prioriterade förbättringar av gångstråk - missing links

9 3 - Ett mer sammanhållet och tydligt cityområde Dagens väl fungerande gångstråk sammanfaller i hög grad med flödesmätningarna. Samtidigt bryts flera stråk av korsande biltrafik, nivåskillnader, gator med lågt utbud och kontor/lager i bottenvåningarna. De viktigaste stråken idag är:. Drottninggatan, utan konkurrens det starkaste stråket i City. 2. Klarabergsgatan, från Sergels Torg till Centralen 3. Sergelgatan, från Hötorget till Sergels Torg 4. Sveavägen, från Sergels Torg till Kungsgatan 5. Hamngatan, från Sergels Torg till Norrmalmstorg 6. Biblioteksgatan, från Norrmalmstorg till Sture Plan 7. Kungsgatan, från Vasagatan till Stureplan IDAG. Sergelgatan - Kulturhuset - Brunkebergstorg. 2. Sergelgatan till Hamngatan 3. Kulturhusets baksida till Brunkebergstorg, Gallerian 4. Klarabergsgatan från Västra City till Hamngatan 5. Jakobsbergsgatan mellan Stureplan och Högstorgscity 6. Jakobsgatan från Vasagatan till Kungsträdgården 7. Olof Palmes gata från Norra Bantorget till Sveavägen 8. Sveavägen från Kungsgatan mot Odengatan 9. Gamla Brogatan från Hötorget till Vasagatan 0. Vasagatan från Norra Bantorget mot Gamla Stan. Kungsgatans och Klarabergsgatans fortsättning till Västra City IMORGON Februari, 200 S. 09 Exempel på framtida ihopkopplade gångstråk i city. Med ett fåtal strategiska förbättringar kan dagens överbelastade eller underutnyttjade stråk koppas ihop till en helhet av detta utseende. Förstärkta stråk markerade med siffror

10 4 - Ett starkt och varierat utbud av både handel, service och kultur Februari, 200 S. 0 För detta krävs att handelsytorna i City utökas och att huvudstråken definieras. Om t ex fastighetsägarna runt Brunkebergstorg och på Malmskillnadsgatan gemensamt kunde få dit mer publik verksamhet i form av butiker och restauranger skulle City växa. Det skulle öppna upp de delar som idag känns ogästvänliga. Claeus Hulting, Clear Channel. City lever inte på kvällarna, på samma sätt som Södermalm. Därför måste vi ersätta döda fasader och kvarrter med ombyggnad eller att man river och bygger nytt. Anders Edlund, Stockholm Parkering. Citys attraktivitet och konkurrenskraft består av blandningen av både handel, service, kultur och offentliga mötesplatser. Mixen av gammalt och nytt, stort och smått, exklusivt och enkelt behöver stärkas och utvecklas för att City även framgent ska utgöra den naturliga samlingspunkten och utflyktsmålet för såväl Stockholmare som besökare. Jakobsbergsgatan Ett enkelt överslag visar att City behöver tillskapa kvm ny tillgänglig yta per år, enbart för att behålla sin procentuella andel av utbudet i Stockholmsregionen. Men det är betydligt svårare att öka utbudet av lokaler för handel, service och kultur i City jämfört med de externa centrum som City delvis konkurrerar med. En kartläggning av idag lågt använda, kontoriserade eller bortglömda men samtidigt lämpliga lokaler kan vara ett första steg. Möjligen krävs också ekonomiska lösningar och villkor som ger goda incitament för fastighetsägare att upplåta lokaler till verksamheter som stödjer ett levande och varierat stadsliv. Ett exempel på hur en detaljerad analys av lokalanvändningen i City kan göras. Ur City i Samverkans pågående arbete med en etableringsguide till City.

11 4 - Ett starkt och varierat utbud av både handel, service och kultur Det är svårt att tillskapa nya stora varuhus eller gallerior i City. På kort sikt kan bara nya handelsytor tillskapas i närheten av dagens viktigaste dragare, som exempelvis intill Gallerian längs Regeringsgatan. Några stråk med lågt utnyttjade bottenvåningar är: Februari, 200 S. Möjliga nya ytor för handel, service och kultur. Malmskillnadsgatan från Kungsgatan via Brunkebergs torg ned mot vattnet. Här finns gott om döda bottenvåningar som skulle kunna omvandlas för handel, service, kultur. För att detta ska bli realistiskt krävs förändringar av gatumiljö och trafik, rimliga ekonomiska villkor, förstärkta flöden och samsyn mellan fastighetsägare. 2. Jakobsbergsgatan mellan Malmskillnadsgatan och Stureplan. Gatan har redan idag ett ganska högt flöde men många outnyttjade ytor i bottenplan. Ett förslag som väckts är att skapa en delvis övertäckt galleria för mindre butiker, service och restauranger. 3. Tvärgatorna till södra Drottninggatan. Det pågående arbetet med en förnyelse av Södra Klara, regeringskvarteren, gör det möjligt att utöka de kommersiella ytorna. Närheten till Gamla Stan och Stadshuset kan motivera en breddning av dagens ganska enkla turistinriktade utbud. 4. Olof Palmes Gata. Stråket från Carion Hotell och Norra Bantorget mot Sveavägen kan utvecklas till en ny sammabindande länk. Större kontorshus längs Sveavägen kan på sikt bli attraktiva för handel och service, t ex i Skandias tidigare kontorskvarter Utbyggnaden av Västra City ger möjlighet att tillskapa en större volym handel, restauranger och service vägg i vägg med centralstationen. Ett förslag som framkommit i workshops och intervjuer är att vid Järnvägsparken skapa en modern saluhall. Närheten till Stadshuset och Sheraton Hotel kan motivera en fastighet med hög andel publik verksamhet. Läget vid vattnet innebär också att kvarteret kommer att få ett högt symbolvärde för Stockholm och Sverige. 6. Bryggargatan. Närheten till den livaktiga miljön längs Gamla Brogatan gör det realistiskt att utreda vilka bottenvåningar och möjligen även källarlokaler som kan ges en mer publik användning. Ett tanke som väckts har varit att skapa ett restaurangstråk mellan Drottninggatan och Vasagatan. En förebild skulle kunna vara Skånegatan och SoFo på Södermalm. 5 3

12 4 - Ett starkt och varierat utbud av både handel, service och kultur Dagens starka huvudstråk och mötesplatser. Norra Drottninggatan med Åhléns och Pub som starka målpunkter. 2. Sergelgatan, Hötorget. 3. Regeringsgatan med Gallerian. 4. Hamngatan med NK. 5. Stureplan med Sturegallerian som viktigaste handelsplats. Det övriga handelsutbudet är lokaliserat främst i bottenvåningar, främst längs Drottninggatans södra delar, Kungsgatan, Sturegatan och den södra delen av Sveavägen. Fastigheter med flera våningsplan handel är markerade med heltäckande färg. Fastigheter med handel främst i bottenvåningar är markerade med linje längs gatan. Bottenvåningar främst använda för restauranger och service är ej markerade. Februari, 200 S. 2 Framtida möjliga ytor för handel, service och kultur Med föreslagna förändringar kan utbudet av offentligt tillgängliga lokaler och levande stadsgator utökas och länka samman dagens starka kommersiella stråk. Kartan visar ett city med fler alternativa gångstråk vilket också ökar möjligheterna för starka kluster med specialiserat utbud att växa fram. IDAG IMORGON 4 2 3

13 5 - Ett marknadsledande handelsutbud För detta krävs en inventering av befintligt utbud, en samordnad etableringsstrategi och aktiv införsäljning av City som ledande marknadsplats. Stadsbilden måste anpassas till kommersen, vi kan inte låtsas att shoppingen inte finns. Därför vill vi ha bättre skyltning och information till besökare. Lena Nyblom, Lindex. City i Samverkan betonar i sitt tiopunktsprogram vikten av att lyfta fram Sveriges framgångsrika design- och modeindustri i stadsbilden. Med nya showrooms, mötesplatser, arenor och väldesignad ljusreklam kan Stockholms position som modemetropol stödjas. För detta krävs en aktiv insäljning av Sverige, Stockholm och därmed Stockholms city som naturlig etableringsplats för nya kedjor, butiker och servicekoncept. Införsäljning och information till internationella etablerare bör bygga på tydliga kartläggningar av trender, efterfrågan, konsumentgrupper och inte minst utländska etablerares önskemål, prioriteringar och krav. En viktig fråga är att lokalisera, förstärka och om möjligt tillskapa nya tydliga klusterbildningar. Både ur konsumenters och etablerares perspektiv finns stora fördelar med platser med specifik karaktär och ett nischat utbud. Etablerare efterfrågar ofta platser med många goda grannar. Detta gäller både butiker, restauranger och annan service. Den starkaste kommersiella tyngdpunkten i city ligger längs stråket Klarabergsgatan/Åhléns/Hamngatan/Gallerian. Utbudet här vänder sig av naturliga skäl till den breda publiken. Detta gör att kedjebutiker med hög omsättning - främst kläder, sport, skor, presenter - dominerar stadsbilden. För att hävda City i konkurrensen med andra länder och regionens externa handelsplatser är det viktigt att kombinera denna viktiga volymhandel med mer speciella erbjudanden och platser. Februari, 200 S. 3

14 5 - Ett marknadsledande handelsutbud Februari, 200 S. 4 Möjliga platser för nischad handel Tre områden där dagens profil kan utvecklas och förstärkas :. Biblioteksstan. Den exklusiva shoppingen från Normalmstorg och längs Biblioteksgatan kan utvecklas längs tvärgatorna. Utvecklingen kan stödjas av ett samlat grepp kring utemiljö, skyltning, gatubeläggning, belysning, design och samordnad marknadsföring. Kopplingen till Sturegallerian och området som ibland kallas norr om Stureplan kan också utvecklas. Möjliga platser for nischad handel 2. Gamla Bro. En förstärkt satsning på ett annorlunda och alternativt utbud kan stödjas genom ett samlat grepp från fastighetsägarnas sida, t ex genom bevarande av den småskaliga fastighetsstrukturen, förstärkta uteserveringar, unik gaututformning och inventering av eventuella tomma källarlokaler. Som på liknande platser finns en hotbild där höjda hyresnivåer och större etableringar urholkar det spontant framvuxna konceptet. En referens för utvecklingsarbetet kan vara den diversifierade hyressättningen längs Carnaby Street i London där små och experimentella butiker som förstärker stadsdelens unika karaktär stödjs av intäkter från större och mer etablerade butiker. 3. Södra Klara. De planerade ombyggnaderna av regeringskvarteren ger möjlighet att höja ambitionsnivån vad gäller utbudet. Fler och större butikslokaler kan ge plats för ett mer internationellt utbud inriktat på turister och affärsbesökare. Den bredare delen av Jakobsgatan intill Drottninggatan kan med lämpliga kopplingar i öst-västlig riktning kan utvecklas till en naturlig mötesplats, kanske också lämplig för att testa nya koncept och erbjudanden. 2 3

15 5 - Ett marknadsledande handelsutbud Dagens handelsutbud saknar i hög utsträckning tydliga kopplingar till specifika platser. Några platser och stråk som i dagsläget har en viss grad av specialisering och klusterbildning är:. Drottninggatans södra del, enkel turistshopping, små butiker med billigt utbud, enklare matställen. 2. Drottninggatans norra del, kläder, skor, klockor, acessoarer, få stora kedjebutiker. 3. Kungsgatan mot Stureplan, elektronik, teknik, sport och nöje. 4. NK och stråket mot Norrmalmstorg/Biblioteksgatan, mer exklusivt mode, märkesbutiker, juveler. 5. Gamla Brogatan, ungt mode, alternativt utbud, experimentella och unika koncept. Februari, 200 S. 5 En förstärkning av dagens handelsutbud och klusterbildningar kan skapa starkare handelsstråk och tydligare lokala karaktärer i stadsbilden. Bilden visar en möjlig framtida situation där starka handelsstråk och klusterbildningar lappar över varandra. Denna utveckling kan stödjas av andra åtgärder - som planteringar, belysning, markbeläggning och konvertering av lokaler i bottenvåningar till ytor för handel och service. IDAG IMORGON

16 6 - En starkare identitet för Citys offentliga rum För detta krävs ett tydligt och sammanhållet stadsmiljöprogram för möblering, belysning, skyltning, gatubeläggning mm. Februari, 200 S. 6 Citys samlade stadsmiljö är utomordentligt viktig för uppfattningen om Sverige och Stockholm runt om i världen. Finns det trevliga caféer? Finns det butiker med attraktivt utbud? Känns det tryggt? Är det rent och snyggt? Avspeglar byggnadernas skick att det är ett välmående och välskött land? Peter Ohrstedt, Statens Fastighetsverk. I dagens globala konkurrens om etableringar, hushåll, investeringar och inte minst besökare framstår själva stadsmiljön som en allt viktigare komponent. Stadens varumärke byggs upp av en mångfald faktorer kopplade till identitet, exklusiva erbjudanden, arkitektur och design, skötsel och underhåll, attityder, kultur och sociala faktorer. Dagens utformning av gator och platser i city är ett resultat av en mångfald tidsepoker, synsätt och ideal, vilket kan ge en splittrad och otydlig bild av Sveriges huvudstad. Olika delar av City kan ges en mer samordnad identitet med hjälp av gatubeläggning, möbler, blommor etc. Detta kan förstärka klusterbildningar och specialisering av utbudet. Ett mål kan vara att en besökare med ledning av gatumöblering, skyltning, belysning etc direkt uppfattar vilken del av City han eller hon befinner sig i. Eller, åtminstone, att staden är Stockholm. Paviljonger för tillfälliga event och ambulerande stadsliv City i Samverkan har i sitt tiopunktsprogram pekat på fördelarna med levande och välordnad handel på gator och torg. Förstärkt torghandel kan både öka tryggheten och lyfta fram Stockholms mångkulturella befolkning. Med ett ökat antal event, festivaler, marknader och tillfälliga aktiviteter i City ökar också efterfrågan på tillfälliga och flyttbara byggnader. Hittills har i regel olika former av provisoriska tältlösningar av skiftande kvalitet använts. Dessa har snarast förfulat och stört stadsmiljön. Även gatuhandeln använder ofta provisoriska kiosker eller tillfälliga ställningar för varuexponering. Dessa ger varken en god arbetsmiljö eller bidrar till stadens identitet. Ett steg i skapandet av en samordnad identitetsskapande gatumöblering kan vara att skapa särskilt utformade stockholmspaviljonger, praktiska och flyttbara kiosker i några olika storlekar. Dessa kan användas både för tillfälliga event som matmarknader och kulturfestivaler liksom för den mobila gatuhandeln året om. En officiell Stockholmspaviljong som uppträder på många olika platser och tidpunkter i staden bör självfallet ha en specifik och varumärkesbyggande utformning och arkitektonisk identitet. Hopfällbara mobila kiosker i i London bidrar till stadens identiet och ökar utbudet.

17 6 - En starkare identitet för Citys offentliga rum Mobila paviljonger på bland annat dessa platser - vid olika tillfällen på året - kan stödja den fasta handeln, kulturlivet och stadslivet.. Julmarknad kring Sergels Torg längs Klarabergsgatan och rondellen mot Hamngatan. 2. Kulturfestival på Brunkebergstorg med musik, uppträdanden och mobila restauranger. 3. Medeltidsfestival med mat, dryck, smycken och kläder i Drottninggatans förlängning mot Slottet. 4. Bondens marknad med lokalt producerad mat vid Järnvägsparken och centralen. 5. Internationell solidaritetshelg med kläder, hantverk och mat från tredje världen vid Norra Bantorget och Olof Palmes Gata. 6. Smaka på Stockholm, sommarfirande med mat, musik och dryck i Kungsträdgården. Paviljonger Februari, 200 S. 7 Möjliga platser för utplacering av tillfälliga paviljonger Ett av flera förslag till utformning av en stadspaviljong som kan stärka Stockholms identitet och varumärke. 3

18 7 - Fördjupad samverkan för skötsel och underhåll av offentliga platser För detta föreslås att en försöksverksamhet initieras där fastighetsägare och staden tar ett gemensamt ansvar för specifika delområden. Februari, 200 S. 8 Det försök med särskilda ordningsvakter på Sergels Torg som fastighetsägarna finansierade under sommaren 2008 gav också mycket goda resultat, i form av minskad brottslighet och ökad trygghet. I Denver har man sett till att en enda person ansvarar för den övergripaned driften av City. Det gäller alla saker, som sopor, blommor, klotter, städning. Med ett samlat ansvar i stället för ett stort antal instanser tror jag att man använder resurserna effektivare och får ett bättre resultat. Sören Eriksson, Stockholm Tourist Shop, Ordförande i Drottninggatans Förening. Jag tror att en svensk modell av Business Improvement Districtis är möjlig, där fastighetsaktörerna tar ett större ansvar och får ett större inflytande över sin närmiljö. Som exempel skulle det kunna vara ett samarbete där t ex staden handlar upp klottersanering och fastighetsägarna är med och finansierar. Lars Edwin Andersson, Fastighetskontoret, Stockholms stad Biblioteksstan En annan - väl avgränsad stadsdel - där det är möjligt att testa en delegerad modell för skötsel är Biblioteksstan, där fastighetsägarna arbetar för att utveckla områdets särart och utbud. En möjlighet är att Stockholms stad tecknar ett särskilt avtal om städning och underhåll med fastighetsägarna och därefter gör kontinuerliga uppföljningar av kontraktet. Lokalt ansvar går att kombinera med kostnadseffektivitet och kommunal styrning. Möjliga platser för lokalt ansvar för skötsel och underhåll I flera av City i Samverkans intervjuer efterfrågas mer samordning av tillståndsgivning, städning, säkerhetsfrågor och upplåtelse av gatumark för tillfälliga aktiviteter. Flera aktörer menar att dagens organisationsmodell kan uppfattas som oöverskådlig och med överlappande och därmed otydliga ansvarsfördelningar. För att stärka stadens arbete med högre kvalitet och säkerhet på offentliga platser kan en möjlighet vara att teckna särskilda skötselavtal för en viss plats med en begränsad grupp fastighetsägare. Ett exempel är Kungsträdgården Park & Evenemang som på uppdrag av Stockholms stad och i samarbete med Trafikkontoret svarar för uthyrning och underhållning i Kungsträdgården. Ett annat exempel är Gallerian, där fastighetsägaren AMF tar ett samlat ansvar för säkerhet, städning, arrangemang och skyltning i det offentliga rum som Gallerian de facto fungerar som. Här föjer två exempel på platser där lokalt ansvar för offentliga platser kan provas. Sergels Torg City i Samverkans samverkansgrupp för Sergels Torg har diskuterat möjligheterna att samordna bevakning och brottsförebyggande arbete kring Sergels Torg. I dagsläget tar Kulturhuset, SL, Åhléns och andra aktörer ansvar för sina egna mindre delar av området. En samordning eller ett närmare samarbete mellan de ordningsvakter och vaktmästare som redan är på plats skulle kunna öka den upplevda säkerheten även utomhus, på Plattan och i gatumiljön.

19 8 - Ett bättre mottagande av besökare För detta krävs samordnade insatser vad gäller information och hänvisning till kultur, service och handel i city. Utgå mer från besökarnas perspektiv. Börja med städningen och förbättra sedan orienteringen och informationen vid stationer, färjor och hotell. Skylta sedan upp staden ordentligt, självklart både på svenska och på engelska. Vi bör också arbeta mer på att folk ska känna sig välkomna, exempelvis genom cityvärdar. Lukas Forslund, Centerpartiet, Stockholms Stadshus. För att stärka besöksmottagningen i City flyttar turistinformationen under 200 från Kungsträdgården till nya lokaler intill centralstationen. Stockholm Visitors Board har också skapat en interaktiv informationsstation, Stockholmspanelen, som idag finns på ett stort antal platser, främst i innerstaden. I denna informationsstation kan användaren hitta allt det som Stockholm har att erbjuda i kombination med ett brett utbud av digitala tjänster. Februari, 200 S. 9 För att ytterligare stärka besöksmottagandet är det lämpligt att placera ut tydliga hänvisnings- och informationsskyltar i City. Detta har varit en av de högst prioriterade frågorna som kommit fram i City i Samverkans workshops och intervjuer. En möjlighet som nämnts är att skapa en kombinerad stadsmöbel med både hänvisningskyltar, allmän stadsinformation från staden och polisen, belysning, papperskorg, blomlåda etc. Frågor om design, huvudmannaskap och finansiering är inte löst, men genom att visa förslag till utplacering och riktningar kan ett förverkligande komma närmare. I London Informationsstationer i Stockholms innerstad, Stockholm Visitors Board I Canterbury

20 8 - Ett bättre mottagande av besökare Februari, 200 S. 20 Sergels Torg Brunkebergstorg Riksdagshuset Dansmuseet Stadsteatern Konserthuset Stockholms Slott WC, Skötrum Kulturhuset Centralen Operan Gamla Stan Stureplan Hötorget Djurgården Polisstation T-bana Möjliga platser för utplacering av hänvisningsskyltar Förslag till viktiga platser, sevärdheter och verksamheter i City med omgivningar. Även för stockholmarna i gemen kan det vara positivt att uppmärksamma allt det som Stockholm har att erbjuda.

21 9 - Ett bättre Sergels Torg på både kort och lång sikt För detta krävs att en fysisk upprustning av platsen påbörjas redan nu, i avvaktan på framtida eventuella mer G enomgripande förändringar. En uppsnyggning av området kring Plattan vore positiv. I viss mån har Plattan som mötesplats och utgångspunkt för demonstrationer och folkyttringar spelat ut sin roll, eller åtminstone fått en mindre roll än på 70-talet. I realiteten är det en tom yta som människor springer tvärs över med den stora trappan som mötesplats för den yngre generationen. Vi behöver en mer nutidsorienterad analys av hur området kan utnyttjas och hur den kan stärkas som en attraktiv plats för olika verksamheter. Mats Eggeby, Kulturhuset. Sergels Torg är utan konkurrens den plats som de flesta aktörer i City anser behöver förbättras och rustas upp. Samtidigt är detta en av de mest symbolladdade och omdebatterade platserna i Stockholm och kanske också i Sverige. City i Samverkans samverkansgrupp kring Sergels Torg, med företrädare för staden, handeln, polisen, kulturen med flera, har initierat ett praktiskt upprustningsarbete av torget där frågor om belysning, reparation, målning, säkerhet och trygghet står i fokus. Synliga förändringar redan under våren 200 står inte i motsättning till mer långsiktiga förändringar, som kan föranledas av t ex cityspårvägen. Gruppen har gjort en SWOT-analys av torgets styrkor och svagheter och presenterat ett första förslag till policydokument. Inledningen lyder: Återerövra visionen om Sergels Torg Sergels Torg skall vara ett öppet, demokratiskt och ständigt föränderligt offentligt vardagsrum som kompletterar det kommersiella utbudet i City. Sergels Torg har ett högt politiskt-, symbolmässigt- och arkitekturhistoriskt värde. Det bör användas och utvecklas med utgångspunkt från dess sociala visioner och modernistiska designideal. Tillfälliga och reversibla förändringar bör bejakas så länge dessa baseras på en helhetssyn på det omgivande stadsrummet och torgets roll som mötesplats. Detta bör stödjas av ett samlat designprogram för Sergels Torg som helhet. Februari, 200 S. 2 Enligt policydokumentet finns inga hinder för en mer aktiv användning av torget, som plats för marknader, event, demonstrationer och utställningar. För att stödja de ursprungliga idéeerna om en aktiv mötesplats kan torget behöva stärkas med olika former av tillägg och kompletteringar - så länge dessa inte går på tvärs mot dess grundläggande karaktär och arkitektur. För att stödja ett dynamiskt och föränderligt stadsliv inom området har gruppen även lyft frågan om tillskapandet av en gemensam förvaltningsorganisation för området kring torget. En sådan organisation skulle kunna samla de flesta kompetenser och ansvarigheter för torget och underlätta tillståndsgivning, trygghetsarbete, tillgänglighet och nyttjande.

22 0 - En starkare grön profil För detta krävs ett tydligt måldokument (hållbarhetsanalys) som visar hur och på vilket sätt City långsiktigt kan göras mer ekologiskt hållbart. Februari, 200 S. 22 Jag skulle vilja förbättra området kring Sturegatan, Birgerjarlsgatan och Humlegårdsgatan. Det som vi kallar Biblioteksstaden. Här finns möjlighet att stärka kopplingen till Humlegården, en av Citys största gröna parker som turisterna inte hittar till i dagsläget.. Sven Renström, Humlegården Fastigheter. I samband med utmärkelsen Green Capital of Europe 200 skulle stadsmiljön kunna förbättras med gröna miljöer och installationer, nya gröna stråk som lyfter fram vattnet, tillägg på tak och fasader som minskar bullret och förbättrar luften. Varför inte ett grästak på muttern vid T-banan vid Sergels Torg? Carin Jämtin, Socialdemokraterna, Stockholms stad. Den gröna strukturen i dagens City synliggör inte tillräckligt stadens framgångsrika miljöarbete och utnämningen till Europas miljöhuvudstad 200. Många fastighetsägare arbetar idag med om-, till- och nybyggnader av fastigheter i City med tydlig ekologisk profil och nydanande tekniska lösningar, från materialval till energiförsörjning. Dessa projekt kan lyftas fram i stadsbilden genom mer sammanhållna program för gatumöblering och ytskikt (se vidare punkt 6 i detta dokument). Bryant Park på Manhattan, ett exempel på lokalt ansvar för skötsel och underhåll av en offentlig plats. Den tydligaste sättet att marknadsföra ett grönt City är dock enkelt: att förstärka stadens parker, planteringar, trädalléer och gröna oaser. Den gröna strukturen i City är idag relativt uppsplittrad och saknar en sammanhållande identitet. Med utgångspunkt från dagens planteringar och parker kan ett antal starka och identitetsskapande gröna stråk tillskapas. Idéskiss för en grön utställning på Sergels Torg

23 0 - En starkare grön profil Prioriterade förbättringar av grönstrukturen Förstärkta planteringar och parker. Klara Kyrka. Denna stadspark utgör förmodligen Citys mest välbevarande gröna hemlighet. Trots det centrala läget är kyrkoparken märkligt osynlig i stadsbilden och har sedan länge kämpat med ett dåligt rykte som farligt tilhåll. Omgivande kransbebyggelse och de smala obefolkade gatonar gör det svårt att nå parken på ett naturligt sätt. En möjlighet är att låta parken flyta ut i alla fyra väderstreck, med träd och planteringar som annonserar parken ut mot omgivande gator och flöden. Februari, 200 S. 23 Ny grönstruktur Befintlig 2. Sveavägen. Den kontinentala stämning som de stora träden längs den norra delen av Sveavägen skapar kan förlängas ned mot Sergels Torg. Även om det finns många praktiska hinder kan kostnaden och besväret uppvägas av att Citykärnan på allvar kan växa vidare norrut mot Odengatan - en av ambitionerna i Stockhlms stads nya översiktsplan. 3. Malmskillnadsgatan. Den lilla torgbildningen i korsningen Malmskillnadsgatan-Jakobsbergsgatan kan med en annan trafiklösning omvandlas till en pocket park. En liten grön oas här kan på sikt kan stödja en omvandling av döda bottenvåningar fram till Brunkebergstorg. 4. Klarabergsgatan. De små träden längs Klarabergsgatans södra sida har idag dåliga förutsättningar att växa sig starka. Den breda tottoaren har dock utrymme för olika varianter av tätare och mer livskraftiga planteringar - mellan Sergels Torg och Västra City och gärna fram till Kungsholmen Vasagatan. Stråket mellan centralstationen och Norra Bantorget har idag en hög trafikbelastning. Trots detta bör det vara möjligt att ge gatan en mer grön profil. Ett välkomnande grönt torg utanför centralstationen kan ge ett gott första intryck och skapa en visuell koppling till det omgjorda gröna torget vid Clarion Hotel.

24 0 - En starkare grön profil. Februari, 200 S. 24 Dagens gröna struktur De mer befolkade och aktiva gröna rummen i city är Kungsträdgården, Berzeèli Park och den omgjorda parken vid Norra Bantorget. Kyrkogårdarna kring Klara Kyrka, Adolf Fredriks Kyrka och Johannes Kyrka fungerar mer som lugna oaser och är inte direkt lämpliga för mer aktiv användning och stadsliv. Humlegården och Tegnérlunden ligger i utkanten av det egentliga City men kan spela en viktig roll om och när citykärnan utvidgas mot norr. Förutom längs ett kort avsnitt av Sveavägen saknar city den sorts klassiska trädplanterade boulevarder som många av Stockholms konkurrentstäder erbjuder. Framtida möjlig grön struktur På längre sikt kan City få ett mer sammanhållet nät av parker, planteringar och alléer. Många gator och stråk är av praktiska skäl svåra att förbättra eftersom källarplan, garage, tunnlar, ramper och nedgångar till tunnelbanan gör det svårt att plantera direkt i marken. I sådana fall får nya modeller och lösningar testas, med mindre ytkrävande planteringar, förändrade nivåer på trottoarer eller någon form av urbana blomkrukor. Nya koncept för gröna hus, vertikala planteringar och gröna tak kan också bidra till att ge staden en mer sammanhållen och tydlig grönstruktur. IDAG Befintlig grönstruktur IMORGON Förslag till framtida grönstruktur

25

Delvision för Brunkebergstorg

Delvision för Brunkebergstorg Delvisioner för utveckling av City Delvision för Brunkebergstorg är en av flera konkretiseringar av City i Samverkans samlade vision för Stockholm City. En delvision är en genomförandeplan, kopplad till

Läs mer

Det här är City i Samverkan

Det här är City i Samverkan Det här är City i Samverkan Detta är City i Samverkan Många av de vykort som skickas från Sverige har motiv från Stockholms innerstad. Många rum där Sveriges politiska och ekonomiska framtid formas har

Läs mer

Attitydundersökning i Stockholm City maj 2008

Attitydundersökning i Stockholm City maj 2008 Attitydundersökning i Stockholm City maj City i Samverkan har under maj genomfört attitydundersökningar på 500 personer bosatta i Stockholms län Attitydundersökning i Stockholm City Under maj har 500 personliga

Läs mer

10 punktsprogram för Stockholm City

10 punktsprogram för Stockholm City 10 punktsprogram för Stockholm City City i Samverkans tiopunktsprogram för city Många av de vykort som skickats från Sverige har motiv från Stockholms innerstad. Många rum där Sveriges politiska och ekonomiska

Läs mer

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng PLATSEN Ett torg på vattnet Det som är unikt för Kristinehamns torg är att det är ett torg runt ett vattendrag. Varnan

Läs mer

Delvision för Sergels Torg

Delvision för Sergels Torg Delvisioner för utveckling av City Delvision för Sergels Torg är en av flera konkretiseringar av City i Samverkans samlade vision för Stockholm City. En delvision är en genomförandeplan, kopplad till en

Läs mer

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna 2011 01 26 Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Arbetet med Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium 25 november 2010 Bearbetning och analys Uppföljningsmöte

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

Nya City-saneringen. Gråskala och glas i stället för färg Splittrat - högre här och var Ulf Johannisson

Nya City-saneringen. Gråskala och glas i stället för färg Splittrat - högre här och var Ulf Johannisson Nya City-saneringen Gråskala och glas i stället för färg Splittrat - högre här och var 140224 Ulf Johannisson www.ulfjohannisson.se Skärgårdsstaden Stockholms identitet Riksintresset Stockholms innerstad

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

Delresultat och slutredovisning av projekt 2009-01-01-2009-12-31

Delresultat och slutredovisning av projekt 2009-01-01-2009-12-31 Delresultat och slutredovisning av projekt 2009-01-01-2009-12-31 Delresultat och slutredovisning Grundvisionen är att öka Citys attraktivitet och därigenom ser vi till att Stockholm City alltid är värt

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Dialogmöte Exercisheden

Dialogmöte Exercisheden Dialogmöte Exercisheden Anteckningar från möte #1 med allmänheten (21 januari 2017) Varför är vi här? Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till ett antal dialoger kring utvecklingen av Heden på temat Vad

Läs mer

Nya City-saneringen. Gråskala och glas i stället för färg och puts Påbyggnader och Riva och bygga högre

Nya City-saneringen. Gråskala och glas i stället för färg och puts Påbyggnader och Riva och bygga högre Nya City-saneringen Gråskala och glas i stället för färg och puts Påbyggnader och Riva och bygga högre Helheter eller kontraster i ett stadsrum och i en stadsdel? 151120 Ulf Johannisson www.ulfjohannisson.se

Läs mer

Sveavägen 38 Kontor, Stockholm 156 kvm

Sveavägen 38 Kontor, Stockholm 156 kvm Sveavägen 38 Kontor, Stockholm 156 kvm Välkommen till Sveavägen 38, plan 7 Fastigheten Fastigheten byggdes 1980 och genomgick en övergripande renovering 2010. Fastigheten har erhållit certifieringen Miljöbyggnad

Läs mer

Åtgärder. Centrala stan GRANSKNINGSHANDLING. En bilaga till den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan

Åtgärder. Centrala stan GRANSKNINGSHANDLING.  En bilaga till den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan GRANSKNINGSHANDLING Dnr: 2011-1536 2016-04-01 Åtgärder Centrala stan En bilaga till den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan www.skelleftea.se/centralastan Skellefteå kommun 931 85 Skellefteå 0910-73

Läs mer

Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia

Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia Grupp A Att skapa förutsättningar på nya platser för uteserveringar och möten. Aktiviteter i centrum året runt. Lilla torgplanen

Läs mer

Sveavägen 20 Kontor, Stockholm 680 kvm

Sveavägen 20 Kontor, Stockholm 680 kvm Sveavägen 20 Kontor, Stockholm 680 kvm Välkommen till Sveavägen 20, plan 7 Fastigheten Huset byggdes år 1967 för Skandia International. 2006 påbörjade man en totalrenovering av fastigheten och det var

Läs mer

Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 371 kvm

Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 371 kvm Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 371 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 22, plan 10 Fastigheten Här på Jakobsbergsgatan, mitt i Stockholms city erbjuds en kontorslokal med ett populärt och representativt

Läs mer

Förslaget är positivt men bör kompletteras med en tidsbegränsning av liknande slag som i zon 1. I Röd zon kan följande tidsreglering övervägas:

Förslaget är positivt men bör kompletteras med en tidsbegränsning av liknande slag som i zon 1. I Röd zon kan följande tidsreglering övervägas: Stockholm 2012-09-25 City i Samverkan Korgmakargatan 2 111 22 Stockholm Stockholms stad Trafik- och renhållningsnämnden 105 35 Stockholm Synpunkter på förslag till parkeringsplan Remissversion augusti

Läs mer

TYCK TILL. om den fördjupade översiktsplanen över OSKARSHAMNS STAD. Samråd 16 januari till 9 mars

TYCK TILL. om den fördjupade översiktsplanen över OSKARSHAMNS STAD. Samråd 16 januari till 9 mars TYCK TILL om den fördjupade översiktsplanen över OSKARSHAMNS STAD Samråd 16 januari till 9 mars Vår vision: "Den attraktiva småstaden med de stora livskvaliteterna". Oskarshamn ska ha 30 000 invånare år

Läs mer

Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 152 kvm

Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 152 kvm Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 152 kvm Välkommen till Gamla Brogatan 34, plan 5 Fastigheten Mer centralt blir det inte! Här på Gamla Brogatan, med närhet till Centralstationen och Hötorget, erbjuds

Läs mer

Attraktiv stadsmiljö. Antoni Research. @RudolfAntoni

Attraktiv stadsmiljö. Antoni Research. @RudolfAntoni Attraktiv stadsmiljö Antoni Research @RudolfAntoni STADEN FÖRÄNDRAS Människor mer rörliga och flyttbenägna Koncentration till allt större städer Staden är inte bara en handelsplats mötesplats, arena

Läs mer

KVALITETSKARTA Vad kännetecknar en attraktiv stadskärna? Grupp: Blombackaskolan Datum: 040330 Kvalitetsfaktorer Kännetecken Miljön

KVALITETSKARTA Vad kännetecknar en attraktiv stadskärna? Grupp: Blombackaskolan Datum: 040330 Kvalitetsfaktorer Kännetecken Miljön Grupp: Blombackaskolan Datum: 040330 n n kring Maren, gågatan, Centralen, Stadsparken, gör något för alkoholisterna och åt Lunahuset. Mindre trafik. Städa/sanera hela centrum. Mer träd och blommor. Glada

Läs mer

Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 135 kvm

Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 135 kvm Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 135 kvm Välkommen till Gamla Brogatan 34, 3 tr Fastigheten Mer centralt blir det inte! Här på Gamla Brogatan, med närhet till Centralstationen och Hötorget, erbjuds

Läs mer

- Den moderna och attraktiva mötesplatsen

- Den moderna och attraktiva mötesplatsen LINKÖPINGS CITY - Den moderna och attraktiva mötesplatsen Utvecklingen av Linköpings city har under de senaste åren varit mycket positiv ur en rad aspekter. Stadskärnan upplevs av både invånare och besökare

Läs mer

ETT TILLÅTANDE UTERUM JÄRNMALMSGATAN, RINGÖN Förslag av Stella Svanberg, Fastighetskontoret 2014

ETT TILLÅTANDE UTERUM JÄRNMALMSGATAN, RINGÖN Förslag av Stella Svanberg, Fastighetskontoret 2014 ETT TILLÅTANDE UTERUM JÄRNMALMSGATAN, RINGÖN Förslag av Stella Svanberg, Fastighetskontoret 2014 KOPPLINGAR FRAMTIDA STRÅK OCH TILLFÄLLIGA AKTIVITETER IDAG IDAG OCH IMORGON + TEMPORÄRA AKTIVITETER FLERTAL

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

Tänk om småbutikerna i city

Tänk om småbutikerna i city DEL 2 SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED AKTÖRER OCH INTRESSENTER I CITY Här följer en kort sammanfattning av synpunkter från ett 30-tal intervjuade personer. Först sammanfattas de vanligaste åsikterna

Läs mer

Humlegårdsgatan 20 Kontor, Stockholm 804 kvm

Humlegårdsgatan 20 Kontor, Stockholm 804 kvm Humlegårdsgatan 20 Kontor, Stockholm 804 kvm Välkommen till Humlegårdsgatan 20 Gamla Brogatan 34 Yta: 804 kvm Plan: 3 Lokalens utformning En modern och representativ hörnlokal, till största delen rumsindelad

Läs mer

Lästmakargatan 19 Kontor, Stockholm 378 kvm

Lästmakargatan 19 Kontor, Stockholm 378 kvm Lästmakargatan 19 Kontor, Stockholm 378 kvm Välkommen till Lästmakargatan 19, markplan Fastigheten Här på Lästmakargatan, mitt i Stockholms city erbjuds en kontorslokal med ett populärt och representativt

Läs mer

Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn

Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn Till Stadsbyggnadskontoret Diarienummer 09/0841 Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn Avenyföreningen har ca 230 medlemmar på och kring Avenyn. Medlemmarna är företag och fastighetsägare

Läs mer

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och byggnadsnämnden 2013-01-23 17 Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar

Läs mer

Den gröna småstaden. Antagit av kommunfullmäktige 2013-06-19 96

Den gröna småstaden. Antagit av kommunfullmäktige 2013-06-19 96 2013-05-22 1(10) Den gröna småstaden Antagit av kommunfullmäktige 2013-06-19 96 2(10) Innehåll 1. Uppdraget...3 2. Beredningens arbete...3 3. Vårgårda tätorts historia...4 4. Vårgårda tätort idag olika

Läs mer

Jakobsbergsgatan 16 Kontor, Stockholm 1055 kvm

Jakobsbergsgatan 16 Kontor, Stockholm 1055 kvm Jakobsbergsgatan 16 Kontor, Stockholm 1055 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 16, plan 4 Fastigheten Här på Jakobsbergsgatan, mitt i Stockholms city erbjuds en kontorslokal med ett populärt och representativt

Läs mer

Tänk om skyltningen i City.

Tänk om skyltningen i City. DEL 3 SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT FRÅN CITY I SAMVERKANS WORKSHOPS Workshop 1, 29 Januari 2009 Workshop 2, 15 Maj 2009 Tänk om skyltningen i City. 1-16 Workshop 1 den 29 januari 2009 För att samla idéer

Läs mer

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre är Sveriges nyaste och mest mångsidiga arena för större möten och evenemang. Med den djärva arkitekturen

Läs mer

Jakobsbergsgatan 18 Kontor, Stockholm 902 kvm

Jakobsbergsgatan 18 Kontor, Stockholm 902 kvm Jakobsbergsgatan 18 Kontor, Stockholm 902 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 18, plan 8 Fastigheten Här på Jakobsbergsgatan, mitt i Stockholms city erbjuds en kontorslokal med ett populärt och representativt

Läs mer

Centrumutveckling är Moderat politik!

Centrumutveckling är Moderat politik! Hur skapar vi en attraktionskraft som lockar? Vanligtvis så talar man om områden som: Invånarantal Näringsliv Bostäder Arbetstillfällen Skola och välfärd Handel och turism Livskvalitet När vi under året

Läs mer

Baltzarsgatan 25 Kontor, Malmö 80 kvm

Baltzarsgatan 25 Kontor, Malmö 80 kvm Baltzarsgatan 25 Kontor, Malmö 80 kvm Baltzarsgatan 25 Yta: 80 kvm Plan: 5 Välkommen till Västra Baltzarsgatan 25, plan 5 Fastigheten Här befinner du dig i händelsernas centrum mitt i Malmö. Huset byggdes

Läs mer

STADSLIV. Utgångspunkter för stadsliv

STADSLIV. Utgångspunkter för stadsliv Utgångspunkter för stadsliv Utveckla centrala staden med attraktiva och flexibla mötesplatser för alla Prioritera centrala staden för gående och vistelse Sammankoppla stadens centrala delar i ett mer finmaskigt

Läs mer

Sveavägen 20 Butik, Stockholm 318 kvm

Sveavägen 20 Butik, Stockholm 318 kvm Sveavägen 20 Butik, Stockholm 318 kvm Denna fastighet använder klimatneutral fjärrvärme. Välkommen till Sveavägen 20 Fastigheten Kontorsbyggnaden uppfördes 1964-1967 i åtta våningar mot Sveavägen. 2006

Läs mer

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Humlegårdsgatan 20 Ledig kontorslokal på 405 kvm. Yta Våning 405 kvm Plan 2 Husets karaktär Huset är byggt år 1972 och genomgick en

Läs mer

Utlåtande 2013:107 RI (Dnr 319-303/2013)

Utlåtande 2013:107 RI (Dnr 319-303/2013) Utlåtande 2013:107 RI (Dnr 319-303/2013) Öppnande och utvecklande av ett nytt upplevelsekvarter i city, Klara gårdar, kvarteren mellan Gamla Brogatan, Korgmakargränd och Bryggargatan Motion (2013:19) av

Läs mer

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager 3 Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager VÅR ORGANISATION Ett unikt

Läs mer

Det perfekta kvarteret! 8 december 2009

Det perfekta kvarteret! 8 december 2009 Det perfekta kvarteret! 8 december 2009 1 Vi frågade 600 invånare* i Stockholms Stad om vad som bäst bidrar till ett perfekt kvarter generellt och för Slussen specifikt. Tänk dig att du skulle bo i Stockholms

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Kungsgatan 57 Kontor, Stockholm 1162 kvm

Kungsgatan 57 Kontor, Stockholm 1162 kvm Kungsgatan 57 Kontor, Stockholm 1162 kvm Denna fastighet använder klimatneutral fjärrvärme. Välkommen till Kungsgatan 57, pl 5, 4 tr Fastigheten Mer centralt blir det inte! Här på Kungsgatan, med närhet

Läs mer

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Humlegårdsgatan 20 Ledig kontorslokal på 405 kvm. Yta Våning 405 kvm Plan 2 Husets karaktär Huset är byggt år 1972 och genomgick en

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Ombyggnad av Swedbanks fastighet vid Brunkebergstorg till bostäder i hyresrätt Motion (2010:10) av Teres Lindberg (S)

Ombyggnad av Swedbanks fastighet vid Brunkebergstorg till bostäder i hyresrätt Motion (2010:10) av Teres Lindberg (S) Utlåtande 2011:18 RV (Dnr 316-1080/2010) Ombyggnad av Swedbanks fastighet vid Brunkebergstorg till bostäder i hyresrätt Motion (2010:10) av Teres Lindberg (S) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

CERTIFIERAD SVERIGE. Jakobsbergsgatan 16 Kontor, Stockholm 1075 kvm

CERTIFIERAD SVERIGE. Jakobsbergsgatan 16 Kontor, Stockholm 1075 kvm CERTIFIERAD SVERIGE MILJÖBYGGNAD SILVER Jakobsbergsgatan 16 Kontor, Stockholm 1075 kvm Denna fastighet använder klimatneutral fjärrvärme. Välkommen till Jakobsbergsgatan 16, plan 4 Fastigheten Här på Jakobsbergsgatan,

Läs mer

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 1 City vårt gemensamma vardagsrum City ska vara och upplevas som vårt gemensamma vardagsrum fullt av aktiviteter och möten. Evenemang

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen KUN 2008-11-06 p, 11 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Agneta Olofsson Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Gamla Brogatan 34 364 kvm kontor Stockholm

Gamla Brogatan 34 364 kvm kontor Stockholm Gamla Brogatan 34 364 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Gamla Brogatan 34 Här finns ledig lokal på 364 kvm. Yta Våning 364 kvm Plan 1 Husets karaktär Huset byggdes 1890 och 1989 skedde en

Läs mer

Humlegårdsgatan 20 Kontor, Stockholm 804 kvm

Humlegårdsgatan 20 Kontor, Stockholm 804 kvm Humlegårdsgatan 20 Kontor, Stockholm 804 kvm Välkommen till Humlegårdsgatan 20 Humlegårdsgatan 20 Yta: 804 kvm Plan: 3 Lokalens utformning En modern och representativ hörnlokal, till största delen rumsindelad

Läs mer

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter 2012-01-25 Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter Är det dags för Hallmans monumentalbyggnad från 1905 eller inte? Carl-Henrik Barnekow Utredning för omvandling av busstorget Bilden på

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Trädplan CITY OCH GAMLA STAN. för Stockholm. januari 1996

Trädplan CITY OCH GAMLA STAN. för Stockholm. januari 1996 Trädplan för Stockholm januari 1996 CITY OCH GAMLA STAN TRÄDPLAN FÖR CITY OCH GAMLA STAN Trädplanen har utarbetats av Gatu- och fastighetskontoret, region innerstad. Handläggare: Jette Harboe Fotografier:

Läs mer

Helsingborgs stadskärna

Helsingborgs stadskärna Helsingborgs stadskärna Styrkor, utmaningar och utvecklingsmöjligheter 2014-01-20 FÖRORD I Helsingborg har stadskärnans detaljhandel efter Väla centrums ombyggnad fått känna av en allt hårdare konkurrens.

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

no-20 LÄSTMAKARGATAN

no-20 LÄSTMAKARGATAN n o 20 LÄSTMAKARGATAN vi ses vid svampen om en minut! Det finns många omskrivningar av ordet mittpunkt. När det gäller våra lokaler på Lästmakargatan skulle man vilja använda samtliga floskler mitt i smeten,

Läs mer

Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31

Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31 MÖTESANTECKNINGAR 2012-10-31 1 (5) Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31 Kenneth Löthegård, kommunalråd, hälsar välkommen. Marianne Hagman, utvecklingschef, inleder med dagordning.

Läs mer

Området Ångfärjan Mål och motiv

Området Ångfärjan Mål och motiv Området Ångfärjan Mål och motiv w w w. h e l s i n g b o r g. s e /a n g f a r j a n Området Ångfärjan ska utvecklas till en ny mötesplats för helsingborgarna. Här ska man ses, flanera, umgås, äta, underhållas

Läs mer

Yttrande över förslag till fördjupad översiktsplan för Göteborg: Backaplan

Yttrande över förslag till fördjupad översiktsplan för Göteborg: Backaplan Yttrande över förslag till fördjupad översiktsplan för Göteborg: Backaplan YimbyGBG YimbyGBG är ett politiskt och ekonomiskt obundet nätverk av medborgare som vill se mer tät, levande blandstad. Vi vill

Läs mer

Trädplan KUNGSHOLMEN. för Stockholm. maj 2002

Trädplan KUNGSHOLMEN. för Stockholm. maj 2002 Trädplan för Stockholm maj 2002 KUNGSHOLMEN TRÄDPLAN FÖR KUNGSHOLMEN Trädplanen har utarbetats av Landskapsarkitekterna Söderblom & Palm på uppdrag av Margareta Jonsson, Gatu- och fastighetskontoret, region

Läs mer

Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med?

Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med? Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med? Målet är att göra Jönköping till Skandinaviens mest attraktiva stadskärna i sin storlek. Ganska kaxigt, tycker kanske en del. Men faktum

Läs mer

Barnhusgatan 3 Fenix

Barnhusgatan 3 Fenix Barnhusgatan 3 Fenix unika lokaler i levande citykvarter När du är i New York, Paris, London och andra metropoler, vart söker du dig då? Vår gissning är att du ganska snart letar dig bort från turiststråken

Läs mer

Detaljplan för Trollhättan 30 m.fl. (del av Galleriankvarteret) - svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

Detaljplan för Trollhättan 30 m.fl. (del av Galleriankvarteret) - svar på remiss från stadsbyggnadskontoret Norrmalms stadsdelsförvaltning Parkmiljöavdelningen norra innerstaden Tjänsteutlåtande Dnr 1.5.3.-336/2015 Sida 1 (9) 2015-06-22 Handläggare Leila Massih Telefon: 08-508 09 306 Till Norrmalms stadsdelsnämnd

Läs mer

MAGASINSGATAN Daterad 2006-10-01

MAGASINSGATAN Daterad 2006-10-01 MAGASINSGATAN Daterad 2006-10-01 INLEDNING Magasinsgatan har haft en positiv utveckling under en längre tid som formligen exploderat dom senaste åren från skum bakgata till shoppinggata med fokus på design,

Läs mer

Lästmakargatan 13. Kontor, Stockholm. 380 kvm

Lästmakargatan 13. Kontor, Stockholm. 380 kvm Lästmakargatan 13 Kontor, Stockholm 380 kvm Välkommen till Lästmakargatan 13 Lokalens utformning Välkomnande och generös reception/lounge. Öppet landskap för ca 17 personer, konferensrum för 10 personer

Läs mer

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 , Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 Lokalisering Med sin placering mellan Stureplan, Norrmalmstorg och Hamngatan ligger kvarteret Vildmannen 10 mitt i händelsernas centrum. De omgivande kvarteren eller

Läs mer

Motala centrum - diskussionskväll Nya Moderaterna

Motala centrum - diskussionskväll Nya Moderaterna Motala centrum - diskussionskväll Nya Moderaterna Diskussionskväll om Motala centrum Vi ville med denna kväll utifrån diskussioner formulera konkreta åtgärdsförslag för att öka livsgnistan av Motalas Centrum.

Läs mer

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Uteserveringar Råd och riktlinjer Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Vi vill ha en vacker stadsmiljö Alla har ett gemensamt ansvar för att göra staden vacker. Det är viktigt att vi behandlar

Läs mer

Riktlinjer. Uteserveringar i Luleå kommun

Riktlinjer. Uteserveringar i Luleå kommun Riktlinjer Uteserveringar i Luleå kommun Riktlinjer för uteserveringar i Luleå kommun. Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för uteserveringar i Luleå kommun. 2002 -

Läs mer

Busshållplatserna och tågens plattformar är viktiga målpunkter som ska var lätta att hitta och trygga att uppehålla sig på.

Busshållplatserna och tågens plattformar är viktiga målpunkter som ska var lätta att hitta och trygga att uppehålla sig på. Resecentrum är den viktigaste noden för kommunikation i Uppsala. Här möts tåg, buss, cykel och gångtrafik. I resecentrums förlängning ingår även Vretgränd och Kungsgatan på den västra sidan och Stationsgatan

Läs mer

Skandinaviens bästa julbelysning

Skandinaviens bästa julbelysning Skandinaviens bästa julbelysning 2011-2013 En riktig Stockholmsjul är full av drömmar, hopp och ljus. I år lyser det lite extra om Stockholm. Glöm inte att stanna upp och lyfta blicken. Satsningen på julbelysning

Läs mer

Projekt Kungälvs Stadskärna - motorn i kommunens tillväxtarbete

Projekt Kungälvs Stadskärna - motorn i kommunens tillväxtarbete Projekt Kungälvs Stadskärna - motorn i kommunens tillväxtarbete Målbild Dynamisk Stadskärna självverkande energisk aktiv driftig initiativrik företagsam Bostäder, näringsliv, arbetsplatser, kultur, fritidssysselsättningar,

Läs mer

Vision centrumutveckling

Vision centrumutveckling Vision centrumutveckling Habo kommun Antagandehandling 2013-11-28 1. Bakgrund Bostadsförsörjningsplan blir en centrumutvecklingsplan År 2010 beslutade kommunstyrelsen i Habo att kommunen skulle ta fram

Läs mer

Jakobsbergsgatan 22. Kontor, Stockholm. 375 kvm

Jakobsbergsgatan 22. Kontor, Stockholm. 375 kvm Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 375 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 22 Lokalens utformning Modern lokal högst upp i fastigheten vilket ger ett fint ljusinsläpp. Välkomnande entré/kapprum med

Läs mer

Kungsgatan 57. Stockholm

Kungsgatan 57. Stockholm Kungsgatan 57 Stockholm 35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000 människor bor i

Läs mer

TORGET / KYRKAN / BRUNNSPARKEN

TORGET / KYRKAN / BRUNNSPARKEN Deltagare i dialogworkshops för TORGET / KYRKAN / BRUNNSPARKEN November 2012 Februari 2013 Användargrupp (ca 30 personer): krögare med verksamhet i direkt anslutning till området elever på Hagaskolan (barn)

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande 8.00. Mingel och frukostbuffé 8.15 Välkommen Kort

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Drottninggatan 29, City kvm. Var med och skapa en fin produkt med tillgång till uteplats mitt i City

STOCKHOLMS INNERSTAD. Drottninggatan 29, City kvm. Var med och skapa en fin produkt med tillgång till uteplats mitt i City Var med och skapa en fin produkt med tillgång till uteplats mitt i City Yta: 1 033 kvm Typ av lokal: Kontor Sidan 1 (5) Om lokalen Nu finns det möjlighet att vara med och påverka ditt nya kontor. Det kommer

Läs mer

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Esplanaden 1 Sundbyberg 670 kvm Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Välkommen till Diligentia Esplanaden 1 Esplanaden 1 är i huvudsak en kontorsfastighet, med Kronofogden

Läs mer

Attraktiva. städer. Antoni

Attraktiva. städer. Antoni Attraktiva städer Antoni Research @RudolfAntoni STADEN FÖRÄNDRAS Människor mer rörliga Koncentration till allt större städer Staden är inte bara en handelsplats mötesplats, arena för upplevelser Från

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

STADSUTVECKLING I JÖNKÖPING ATOLLEN EN NY ENTRÉ TILL CITY

STADSUTVECKLING I JÖNKÖPING ATOLLEN EN NY ENTRÉ TILL CITY STADSUTVECKLING I JÖNKÖPING ATOLLEN EN NY ENTRÉ TILL CITY CARINA LUNDEHOLM Skåning. Smålänning. Kommunalråd. Kommunikationskonsult. CCJ KOMMUNIKATION AB Reklambyrå i Huskvarna, startade 1978. 11 medarbetare.

Läs mer

Humlegårdsgatan 20. Stockholm

Humlegårdsgatan 20. Stockholm Humlegårdsgatan 20 Stockholm Välkommen till Diligentia Humlegårdsgatan 20 Yta Våning 210 kvm Plan 1 Husets karaktär Huset är byggt år 1972 och genomgick en större ombyggnation 1988. Huset har 8 våningar

Läs mer

Kungsgatan 57 440 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 440 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 440 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 440 kvm. Yta Våning 440 kvm Plan 4 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78 Storgatan 60-78 Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Typ Kontor, Övrigt, Utbildning Storlek 426 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Gamla Brogatan 34 Här finns ledig lokal på 359 kvm. Yta 359 kvm Plan 1 Våning Husets karaktär Huset byggdes 1890 och 1989 skedde en

Läs mer

Svalövs kommun. 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING

Svalövs kommun. 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING Svalövs kommun 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING PROJEKT Svalövs kommun Utarbetat av TH Granskat av AH NIRAS Sweden AB Besöksadress: Fleminggatan 14 Boxadress: Box 70375 107 24 Stockholm, Sverige Org

Läs mer

VISIONGRUPP/ ÅTGÄRDSGRUPP

VISIONGRUPP/ ÅTGÄRDSGRUPP VISIONGRUPP/ ÅTGÄRDSGRUPP DELTAGANDE ORGANISATIONER: UDDEVALLA CENTRUMUTVECKLING FÖRETAGARNA I UDDEVALLA UDDEVALLA HANDEL UDDEVALLA NÄRINGSLIV FASTIGHETSÄGARNA DESTINATION UDDEVALLA Tillväxt Uddevalla

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer