Bredband för personer med funktionshinder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bredband för personer med funktionshinder"

Transkript

1 DATUM RAPPORTNUMMER 28 september 2004 PTS-ER-2004:33 ISSN Bredband för personer med funktionshinder Redovisning av försöksverksamhet

2

3 Förord Förord Post- och telestyrelsen har av regeringen i december 2001 fått i uppdrag att bedriva försöksverksamhet avseende funktionshindrades tillgång till produkter och tjänster inom telekommunikationsområdet vilka kräver hög överföringskapacitet. I uppdraget ingår en samhällsekonomisk utvärdering av tjänster för personer med funktionshinder som genomförts i samarbete med Linköpings Universitet, Centrum för utvärdering av Medicinsk Teknologi. Utvärderingsrapporten biläggs denna rapport. Totalt genomförs sju försöksprojekt, varav sex slutredovisas i denna rapport. Det återstående försöksprojektet, mobilt bredband för funktionshindrade, slutredovisas till regeringen senast den 1 maj Rapporten har utarbetats av Patrik Bystedt. Anna Lindgren och Robert Hecht har bidragit i arbetet. Stockholm i september 2004 Marianne Treschow Tf. generaldirektör Post- och telestyrelsen

4

5 Innehåll Innehåll Sammanfattning... 7 Summary Uppdraget och dess genomförande Uppdraget från regeringen till PTS Riktlinjer för uppdraget Delrapporter till regeringen och beslut om ändring i uppdraget Utgångspunkter och tidigare uppdrag Genomförande av försöksverksamheten Inledande planering Försöksverksamhetens organisation Referensgrupp Samhällsekonomisk utvärdering av försöken Nationellt och internationellt samråd Disposition av rapporten och läsanvisningar Vad avses med hög överföringskapacitet? Vad avses med funktionshinder? Bredband för dövblinda servicecentral Om dövblindhet Vad är dövblindhet? Antal dövblinda i Sverige Praktiska konsekvenser av dövblindhet Visionen med en servicecentral för dövblinda Beskrivning av försöksprojektet Projektets huvudman och organisation Deltagare i försöksprojektet Projekttid Översiktlig beskrivning av försöksprojektet Övergripande teknisk beskrivning Resultat av försöket Antal samtal från deltagarna till servicecentralen Deltagarnas gensvar på servicecentralen Ekonomiskt utfall Utvärdering av samhällsekonomisk nytta Utvärderingens genomförande och resultat CMT:s slutsatser och rekommendationer Slutsatser Nytta av bredband för dövblinda Nytta av servicecentral Andra funktionshindergrupper som kan ha nytta av en servicecentral Kostnader för att driva en servicecentral Vilka samhällsekonomiska effekter får servicecentralen? Samutnyttjande och breddning krävs Servicecentralen kräver bredband Förslag Post- och telestyrelsen 1

6 Innehåll Fortsatt försöksverksamhet med servicecentral för dövblinda och synskadade Bredband för intellektuellt funktionshindrade daglig information och kommunikation Om intellektuella funktionshinder Vad menas med intellektuella funktionshinder? Antal personer med intellektuella funktionshinder Visionen med bredband för personer med intellektuella funktionshinder Beskrivning av försöksprojektet Projektets huvudman och organisation Deltagare i försöksprojektet Projekttid Översiktlig beskrivning av försöksprojektet Övergripande teknisk beskrivning Resultat av försöket Nya möjligheter till kontakt, kommunikation och information Deltagarnas gensvar Ekonomiskt utfall Utvärdering av samhällsekonomisk nytta CMT:s slutsatser och rekommendationer Slutsatser Generell ansats generella slutsatser Nyttan av bredband består främst i själva tillgängligheten Videokommunikation särskilt lämpad för personer med grava intellektuella funktionshinder Videokommunikation fungerar bra för distanssupport Bredband behövs vid videokommunikation med fler parter Förslag Subventionering av dator och bredband Centralt kompetens- och resurscentrum för videokonferenslösningar Bredband för synskadade och andra läshandikappade distribution av digitala talböcker till högskolestudenter Om läshandikapp Vad menas med läshandikapp? Antal personer med läshandikapp Visionen med digital distribution av talande böcker Beskrivning av försöksprojektet Projektets huvudman och organisation Deltagare i försöksprojektet Projekttid Översiktlig beskrivning av försöksprojektet Övergripande teknisk beskrivning Resultat av försöket Snart talböcker i arkivet Nästan 2000 nedladdade talböcker Post- och telestyrelsen

7 Innehåll Stort intresse bland högskolebibliotek och studenter Fyra böcker dellevererades Positivt gensvar på strömmande läsning Deltagarnas gensvar Ekonomiskt utfall Utvärdering av samhällsekonomisk nytta Utvärderingens genomförande och resultat CMT:s slutsatser och rekommendationer Slutsatser Nytta av digitalt distribuerad talbok Talböcker kräver bredband Strömmande läsning framtidens talbok Nytta av dellevererade talböcker under produktion Kostnader och vinster med distribution av digitala talböcker Förslag Säkerställ drift och utveckling av bredbandstjänsten Fortsatta försök med strömmande läsning Nationellt digitalt distributionssystem för läshandikappade Riktade medel till bibliotek Lättnader i Upphovsrättslagen Utbildning på distans för personer med lätt afasi Om afasi Vad är afasi? Antal personer med afasi Visionen med distansutbildning för personer med afasi Beskrivning av försöksprojektet Projektets huvudman och organisation Deltagare i försöksprojektet Projekttid Översiktlig beskrivning av försöksprojektet Övergripande teknisk beskrivning Resultat av försöket Utbildning i tre ämnen Tekniska bekymmer byte av videokonferenslösning Spontan kontakt och byggande av socialt nätverk Distansutbildning för personer med afasi snart i Karlskoga folkhögskolas utbud? Deltagarnas gensvar på distansutbildningen Ekonomiskt utfall Utvärdering av samhällsekonomisk nytta Utvärderingens genomförande och resultat CMT:s slutsatser och rekommendationer Slutsatser Nyttan av distansutbildning för personer med afasi Bredband och videokonferens skapar ett viktigt socialt nätverk Post- och telestyrelsen 3

8 Innehåll Andra funktionshindergrupper som kan ha nytta av distansutbildning Fyra till fem personer är en lämplig storlek på interaktiva videomöten Kostnader för att driva en distansutbildning för personer med afasi Förslag Subventionering av dator och bredband Centralt kompetens- och resurscentrum för videokonferenslösningar Riktade åtgärder för att stimulera framtagandet av distansutbildningar Distansutbildning på teckenspråk via bredband Om döva och teckenspråket Om dövhet och teckenspråk Antal döva personer i Sverige Visionen med distansutbildning på teckenspråk Beskrivning av försöksprojektet Projektets huvudman och organisation Deltagare i försöksprojektet Projekttid Översiktlig beskrivning av försöksprojektet Övergripande teknisk beskrivning Resultat av försöket Intensiv distanskommunikation i utbildningen Ämnet styrde valet av kommunikationsmetod Distansutbildning numera med i Västanviks kursutbud Tekniska lärdomar Deltagarnas gensvar på distansutbildningen Ekonomiskt utfall Utvärdering av samhällsekonomisk nytta Utvärderingens genomförande och resultat CMT:s slutsatser och rekommendationer Slutsatser Nyttan av bredband och distansutbildning för döva Teknikkostnader för att bedriva en distansutbildning Distansutbildning på teckenspråk är en realitet Förslag Ökad fokusering på dator, bredband och programvara som hjälpmedel Centralt kompetens- och resurscentrum för videokonferenslösningar Riktade åtgärder för att stimulera framtagandet av distansutbildningar Vinnande kommunikation arbetsvägledning på distans Om arbetshandikapp Antal personer med arbetshandikapp Visionen med arbetsvägledning på distans Beskrivning av försöksprojektet Projektets huvudman och organisation Post- och telestyrelsen

9 Innehåll Deltagare i försöksprojektet Projekttid Översiktlig beskrivning av försöksprojektet Övergripande teknisk beskrivning Resultat av försöket Nio kontor med videokonferenslösningar för Vinnande kommunikation genomförda videokommunikationspass Omfattande utveckling och utbildning i teknik och metodik Vinnande kommunikation och distansvägledning är numera ordinarie verksamhet Deltagarnas gensvar på Vinnande kommunikation Ekonomiskt utfall Utvärdering av samhällsekonomisk nytta Utvärderingens genomförande och resultat CMT:s slutsatser och rekommendationer Slutsatser Nytta av distansvägledning Inga begränsningar vad gäller funktionshinder särskilt lämpad för vissa grupper Effektiva och mer fokuserade möten Distansvägledning ger även kostnadsbesparingar Handläggare mer tveksamma än arbetssökande Enbart ny teknik skapar ingen nytta metodiken måste styra Andra verksamhetsområden som kan bedriva vinnande kommunikation Förslag Nationell satsning på distansvägledning inom Af Sverige Undersök möjligheter till distansvägledning inom andra liknande verksamheter Övergripande slutsatser Bredband skapar möjligheter Ökad tillgänglighet skapar nytta Samhällsekonomiska effekter av bredband för funktionshindrade Bredband och IT-baserade hjälpmedel är framtiden Nästa utvecklingssteg är mobilitet Standardiserad teknik inte lika med problemfria försök Det tar tid att se effekter av försök och nya tjänster Ofta långt steg från försök till etablerad tjänst Förslag Fortsatta försök och tjänster Fortsatt försöksverksamhet med servicecentral för dövblinda och synskadade Säkerställ fortsatt drift och utveckling av digitala talböcker Post- och telestyrelsen 5

10 Fortsatta försök med strömmande läsning av talböcker Nationellt digitalt distributionssystem för läshandikappade Nationell satsning på distansvägledning inom Af Sverige Undersök möjligheter till distansvägledning inom andra liknande verksamheter Övriga förslag Se över subventionering av datorer och bredband Skapa ett centralt kompetens- och resurscentrum för videokonferenslösningar Riktade medel till bibliotek för hantering av digitala talböcker Lättnader i Upphovsrättslagen med avseende på digitala talböcker Riktade åtgärder för att stimulera framtagandet av distansutbildningar Ökad fokusering på IT-baserade hjälpmedel och en ökad enhetlighet och flexibilitet i förskrivningsprocessen Fortsatta bredbandsförsök för personer med funktionshinder med inriktning på mobilitet Bilagor Bilaga 1 - Förkortningar Bilaga 2 - Bredbandstjänster för funktionshindrade utvärdering av brukarnyttan, Linköpings Universitet, Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi, CMT Rapport 2004:2 6 Post- och telestyrelsen

11 Sammanfattning Sammanfattning Post- och telestyrelsen, PTS, fick i december 2001 i uppdrag av regeringen att bedriva försöksverksamhet avseende funktionshindrades tillgång till produkter och tjänster inom telekommunikationsområdet vilka kräver hög överföringskapacitet. Enligt uppdraget skall PTS senast den 1 oktober 2004 slutredovisa resultaten och en utvärdering av de genomförda försöken och föreslå lämpliga åtgärder. Uppdraget delades in i sammanlagt sju försöksprojekt. Bredband för dövblinda servicecentral Bredband för intellektuellt funktionshindrade daglig information och kommunikation Bredband för synskadade och andra läshandikappade distribution av digitala talböcker till högskolestudenter Mobilt bredband för funktionshindrade Utbildning på distans för personer med lätt afasi Distansutbildning på teckenspråk via bredband Vinnande kommunikation arbetsvägledning på distans I denna rapport slutredovisas sex av försöken. Försöket med mobilt bredband för funktionshindrade kommer att redovisas till regeringen senast den 1 maj I försöksverksamheten har PTS samarbetat med Linköpings Universitet, Centrum för utvärdering av Medicinsk Teknologi, avseende en samhällsekonomisk utvärdering av tjänster för personer med funktionshinder. Försöksprojekten som pågått under åren har varit framgångsrika. Två av försöken, Bredband för synskadade och andra läshandikappade samt Vinnande kommunikation, håller på att etableras som tjänster i ordinarie verksamhet. Utbildningsanordnarna för distansutbildningsprojekten har goda erfarenheter av försöken och håller på att införa distansutbildningen i sina ordinarie kursutbud. De genomförda försöken visar att bredband skapar stora möjligheter för personer med funktionshinder. Bredband möjliggör kommunikation i bild, text och ljud för de som annars har mycket begränsade möjligheter att kommunicera, t.ex. dövblinda personer. Det skapar möjligheter för vägledning och service på distans genom att anlita expertis via videokommunikation. Det skapar möjligheter att delta på lika villkor för personer med funktionshinder som annars inte är en del av IT-samhället. Det skapar möjligheter för distansutbildning i situationer där videokommunikation är särskilt viktig, där den studerande kan ha svårigheter att ta sig till skolan eller har lång väg dit. Det skapar möjligheter för många att ta del av begränsade resurser genom att utnyttja centrala arkiv, digital distribution och decentraliserad hantering, som görs för talböcker i denna försöksverksamhet. Post- och telestyrelsen 7

12 Sammanfattning Personer med funktionshinder har generellt sett stor nytta av bredband och bredbandstjänster. Kanske större än befolkningen som helhet eftersom det skapar helt nya möjligheter till kommunikation. Försöksverksamheten har framför allt gett deltagarna en ökad tillgänglighet, dels till de specifika tjänster som utvärderats, men även till allmänt tillgängliga Internetbaserade tjänster. Eftersom många personer med funktionshinder idag står utanför IT-samhället innebär en dator med bredbandsaccess en ökad tillgänglighet. Försöken visar att den ökade tillgängligheten skapar nytta i form av ökad delaktighet, frihet och självständighet, vilket bidrar till en ökad livskvalitet. Bredband och ökade möjligheter till distanskommunikation fyller även en viktig social funktion, en nytta som inte direkt relaterar till själva tjänsten som tillhandahålls. Med bredband och ökade kommunikationsmöjligheter får man tillgång till ett större socialt nätverk. För många betyder det att en isolering bryts, man kan kommunicera dagligen på sina egna villkor med andra personer, med eller utan funktionshinder. Förutom nytta för användarna visar de genomförda försöken att bredbandstjänster även kan skapa samhällsnytta i form av besparingar och bättre resursutnyttjande. En ökad självständighet kan för dövblinda och personer med intellektuella funktionshinder innebära ett minskat behov av assistenter. Distansutbildningar innebär minskat resande för kursdeltagare och lärare och effektivare resursutnyttjande av utbildningskompetens som bara finns på enstaka platser i landet. Distribution av digitala talböcker leder till vinster i form av minskad fysisk distribution, miljövinster och ett bättre resursutnyttjande då man med små centrala resurser kan nå en stor målgrupp genom ett effektivt digitalt distributionssystem. Arbetsvägledning på distans leder till kortare handläggningstider, effektivare utnyttjande av expertresurser och minskat resande. I förslagen till fortsatt arbete föreslår PTS en fortsatt försöksverksamhet med en servicecentral för dövblinda och synskadade. Drift och utveckling av den bredbandstjänst som har byggts upp för distribution av digitala talböcker bör säkerställas. Man bör också undersöka möjligheterna att bredda tjänsten till ett nationellt digitalt distributionssystem för läshandikappade. Försöken med strömmande läsning av talböcker som drevs i liten skala bör fortsätta och utökas. Vidare föreslås att möjligheterna till en nationell satsning på arbetsvägledning på distans bör undersökas och att möjligheter till distansvägledning inom andra liknade verksamheter bör undersökas. Som övriga förslag föreslår PTS bl.a. att en subventionering av dator och bredband övervägs för ekonomiskt resurssvaga grupper av funktionshindrade som inte omfattas av Hem-PC-reformen eller får datorer föreskrivna som hjälpmedel. PTS föreslår vidare att det bör satsas medel på att upprätta ett centralt kompetensoch resurscentrum för videokonferenslösningar för att stimulera distansutbildningar och andra distanskommunikationstjänster. Fortsatta bredbandsförsök för personer med funktionshinder med särskild inriktning på mobilitet föreslås också, där t.ex. möjligheterna med 3G och mobila bredbandstjänster bör undersökas. 8 Post- och telestyrelsen

13 Summary Summary The National Post and Telecom Agency (PTS) was assigned in December 2001 by the Government to conduct trial operations regarding the access of people with disability to products and services within the telecommunications sector that require high transmission capacity. According to the assignment, PTS should no later than 1 October 2004 present the final report and an evaluation of the trials conducted and propose appropriate measures. The assignment was divided into in total seven trial projects. Broadband for people who are deaf-blind service centre Broadband for people with intellectual impairments daily information and communication Broadband for people with visual impairment and others with reading disabilities distribution of digital talking books to students in higher education Mobile broadband for people with disability Distance education for people with mild aphasia Distance education in sign language via broadband Winning Communication distance occupational guidance The final reports on six of these trials are presented in this report. The trial with mobile broadband for people with disability will be reported to the Government no later than 1 May PTS has cooperated with the University of Linköping, Center for Medical Technology Assessment, with the trial operation, regarding a socio-economic evaluation of services for people with disability. The trial projects that were conducted during the years 2002 to 2004 have been successful. Two of the trials, broadband for people with visual impairment and others with reading disabilities together with Winning Communication, are in the process of being established as services in ordinary operation. The education arrangers for the distance education projects have positive experience from the trials and are in the process of introducing distance education in their ordinary range of courses. The trials implemented show that broadband creates great opportunities for people with disability. Broadband facilitates communication in pictures, text and audio for those who would otherwise have very limited opportunities to communicate, for example deaf-blind people. This creates opportunities for guidance and service at a distance by engaging expertise via video communication. It creates opportunities for people with disability who are otherwise not a part of the IT society to participate on equal terms. It creates opportunities for distance education in situations where video communication is particularly important, where the student may have difficulties in getting to school or have a long way there. It creates opportunities for many people to make use of limited resources by utilising central archives, digital distribution and decentralised management, that are used for talking books in this trial operation. People with disability Post- och telestyrelsen 9

14 Summary generally gain great benefit from broadband and broadband services. Perhaps greater than the population as a whole, as it creates completely new opportunities for communication. This trial operation has primarily provided the participants with enhanced accessibility, first to the specific services that were evaluated, but also to public Internet-based services. As many people with disability today stand outside the IT society, a computer with broadband access enhances this. The trials show that increased accessibility creates benefits in the form of enhanced participation, freedom and independence, which promotes an enhanced quality of life. Broadband and increased opportunities for distance communication also satisfy an important social function, a benefit that is not directly related to the actual service that is provided. Through broadband and better communication opportunities, access is gained to a greater social network. For many, this means that isolation is broken, one can communicate daily on one s own terms with other people, with or without disability. Besides user benefits, the trials implemented show that broadband services can also provide social benefits in the form of savings and better utilisation of resources. Increased independence for deaf-blind and people with intellectual impairments can mean a reduced need for assistants. Distance education involves reduced travelling for the course participants and teachers and a more efficient utilisation of educational competence resources that are only available at specific places in Sweden. Distribution of digital talking books results in gains in the form of reduced physical distribution, environmental gains and a better utilisation of resources, as it is possible with small central resources to reach a large target group by an efficient digital distribution system. Distance occupational guidance results in shorter processing times, more efficient utilisation of expert resources and reduced travelling. In the proposals for future work, PTS proposes the continuation of the trial operation with a service centre for people who are deaf-blind and people with visual impairment. The operation and development of the broadband service that has been built up for distribution of digital talking books should be safeguarded. One should also investigate the opportunities to broaden the service as a national digital distribution system for people with reading disabilities. The trials with streaming reading of talking books that were conducted on a small scale should continue and be increased. It is also proposed that the opportunities for a national initiative for distance occupational guidance should be investigated and that opportunities for distance guidance within other similar operations should be investigated. Other proposals by PTS include, among other things, a deliberation on the subsidy of computers and broadband for groups of people with disabilities with weak financial resources, who are not covered by the Home PC Reform or receive computers prescribed as aids. PTS also proposes that funds should be devoted to preparing a central competence and resource centre for videoconference solutions and to stimulate distance education and other distance communication services. Continued broadband trials for people with disability with a special orientation towards mobility are also proposed, where for instance the opportunities with 3G and mobile broadband services should be investigated. 10 Post- och telestyrelsen

15 Uppdraget och dess genomförande 1 Uppdraget och dess genomförande 1.1 Uppdraget från regeringen till PTS Regeringen beslutade den 20 december att uppdra åt Post- och telestyrelsen, PTS, att bedriva försöksverksamhet avseende funktionshindrades tillgång till produkter och tjänster inom telekommunikationsområdet vilka kräver hög överföringskapacitet. Verksamheten skulle bedrivas med utgångspunkt från de till regeringsbeslutet bifogade riktlinjerna. 2 Enligt uppdraget skall PTS senast den 1 mars 2002 redovisa en plan för plan för projektets genomförande. Vidare skall myndigheten årligen i samband med årsredovisningen redovisa hur projektet fortskrider och då bl.a. redovisa hur PTS samrått inom referensgruppen. Myndigheten skall omgående informera regeringen om projektets förutsättningar att genomföras enligt plan förändras. Senast den 1 oktober 2004 skall PTS slutredovisa resultaten och en utvärdering av de genomförda försöken och föreslå lämpliga åtgärder. Kostnaden för försöksverksamheten får inte överstiga 20 miljoner kronor. PTS skall i samband med redovisningen av en plan för projektets genomförande den 1 mars 2002 redovisa ett förslag till utbetalningsplan för avsatta medel Riktlinjer för uppdraget Enligt uppdragets bifogade riktlinjer skall följande försök genomföras. Bredband för dövblinda servicecentral Bredband för intellektuellt funktionshindrade daglig information och kommunikation Bredband för synskadade distribution av digitala talböcker till högskolestudenter Mobilt bredband för funktionshindrade olika tillämpningar Utbildning på distans av funktionshindrade olika utbildningsanordnare Konsultation av expertis arbetsvägledning och kompetensutveckling Försöken skall i möjligaste mån bedrivas i en miljö med en överföringskapacitet som möjliggör överföring av multimediatjänster med god kvalitet i båda riktningarna. PTS skall i sin slutrapport, för varje delprojekt, redovisa produkten eller tjänstens nytta och kostnadseffektivitet baserad dels på den förbättring i brukarens sociala liv och livskvalitet som åstadkoms genom tillgången till produkten/tjänsten i 1 Regeringsbeslut nr II 21, den 20 december 2001, Dnr Bilaga till regeringsbeslut nr II 21, den 20 december 2001, Dnr Post- och telestyrelsen 11

16 Uppdraget och dess genomförande försöket, dels på hur de samhällsekonomiska kostnaderna fördelar sig på olika aktörer i samhället och vilka kostnader som uppstår för den enskilde. PTS skall vid planerande och genomförande av försöksverksamheten nära samarbeta med berörda handikapporganisationer och Hjälpmedelsinstitutet, HI, samt andra berörda myndigheter och organisationer. Den referensgrupp som bildades vid framtagandet av förslag till utformning skall kvarstå. PTS skall samarbeta med projektansvariga för det pågående forskningsprojektet vid Linköpings Universitet, Centrum för utvärdering av Medicinsk Teknologi, avseende en samhällsekonomisk utvärdering av tjänster för personer med funktionshinder. PTS skall, vad avser utvecklingen på det teletekniska området, samråda med Utredningen om vissa hjälpmedel för personer med funktionshinder samt om vissa insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (dir. 2001:81). PTS skall, inom ramen för målsättningen med föreslagna försöken, beakta målen i EU:s handlingsplan e-europe och då bl.a. de riktlinjer som utformats inom initiativet för webbtillgänglighet, the Web Accessibility Initiative (WAI) Delrapporter till regeringen och beslut om ändring i uppdraget PTS har redovisat delrapporter till regeringen vid tre tillfällen. Den 21 februari 2002 redovisades en plan för försöksverksamhetens genomförande 3 i enlighet med uppdragets villkor. Den 24 februari 2003 redovisades den första årliga återrapporten 4 och den 4 februari 2004 redovisades den andra årliga återrapporten 5. Den 11 april 2002 beslutade regeringen 6 att PTS får disponera sammanlagt högst 20 miljoner kronor för att bedriva försöksverksamheten. Medlen skall betalas ut med maximalt kronor år 2002, kronor år 2003 och kronor år Enligt beslutet skall PTS senast den 1 februari 2005 redovisa de kostnader myndigheten haft för uppdraget och oförbrukade medel skall återbetalas senast den 15 februari I den senaste återrapporteringen 7 föreslog PTS att försöket med mobilt bredband för funktionshindrade rapporteras inklusive utvärdering till regeringen senast den 1 maj PTS har gjort bedömningen att förutsättningarna för projektstart inte 3 Plan för försök med funktionshindrade, den 21 februari 2002, Dnr Redovisning av försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade, årlig återrapportering, den 24 februari 2003, Dnr Redovisning av försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade, årlig återrapportering, den 4 februari 2004, Dnr Regeringsbeslut nr II 9, den 11 april 2002, Dnr Redovisning av försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade, årlig återrapportering, den 4 februari 2004, Dnr Post- och telestyrelsen

17 Uppdraget och dess genomförande funnits förrän våren 2004, då en mer omfattande lansering av 3G-tjänster och telefoner gjorts. För att ge försöksprojektet Mobilt bredband för funktionshindrade rimligt med tid för att genomföra ett försök och utvärdera detta föreslog PTS att försöket återrapporteras till regeringen vid ett senare tillfälle än det som fastställts i regeringsuppdraget 8. Förslaget innebär vidare att PTS senast den 15 augusti 2005 skall redovisa hur medlen har disponerats och att medel som inte förbrukats skall återbetalas den dag redovisning lämnas. Den 23 juni 2004 beslutade regeringen 9 om ändring av uppdraget i enlighet med PTS förslag. Enligt beslutet skall PTS lämna en slutrapport avseende försöksprojektet om mobilt bredband för funktionshindrade senast den 1 maj PTS skall senast den 15 augusti 2005 redovisa hur medlen har disponerats samt återbetala medel som inte förbrukats Utgångspunkter och tidigare uppdrag Den 19 oktober 2000 beslutade regeringen 10 att uppdra åt PTS att utreda och lämna förslag till utformning av en försöksverksamhet avseende funktionshindrades tillgång till produkter och tjänster inom telekommunikationsområdet vilka kräver hög överföringskapacitet. Som bakgrund till beslutet ligger propositionen 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla 11 där regeringen gör bedömningen att en försöksverksamhet bör inledas för personer med funktionshinder när det gäller möjligheterna till förbättrade levnadsvillkor med hjälp av produkter och tjänster som kräver hög överföringskapacitet inom telekommunikationsområdet. Fortsatta insatser bör göras för utveckling och kompetensutveckling då det gäller IT för funktionshindrade. I skälen för regeringens bedömning nämns att den pågående utbyggnaden av bredband och utvecklingen av tjänster som kräver hög nätkapacitet kan ge ökade möjligheter för personer med funktionshinder att utnyttja informationstekniken på ett effektivt och smidigt sätt. Nya tjänster och tillämpningar kan bidra till att överbrygga kommunikationsklyftor mellan personer med funktionshinder och andra. Vidare nämner regeringen att särskilda lösningar för personer med funktionshinder så långt som möjligt skall undvikas. IT-systemen skall vara så flexibelt utformade att de går att utnyttja av så många som möjligt och med samma utrustning som andra. I regeringsuppdraget 12 skriver regeringen att PTS skall samarbeta med Hjälpmedelsinstitutet, HI som utvecklade handlingsprogrammet IT för funktionshindrade och äldre för åren Detta eftersom 8 Regeringsbeslut nr II 21, den 20 december 2001, Dnr Regeringsbeslut nr II 10, den 23 juni 2004, Dnr Regeringsbeslut nr II 1, den 19 oktober 2000, Dnr Proposition 1999:2000:86 Ett informationssamhälle för alla, s Regeringsbeslut nr II 1, den 19 oktober 2000, Dnr Post- och telestyrelsen 13

18 Uppdraget och dess genomförande försöksverksamheten syftar till att komplettera handlingsprogrammet med särskilda insatser för att utnyttja den nya tekniken inom området hög överföringskapacitet. Senast den 1 juni 2001 skulle PTS redovisa uppdraget. Den 29 maj 2001 redovisade PTS rapporten Bredband för funktionshindrade. 13 Uppdraget som kan karaktäriseras som en djupgående förstudie bedrevs i en idéfas, en analysfas och en förslagsfas. Idéfasen omfattade en förfrågan till ett antal enskilda personer, institutioner, företag och handikapporganisationer om förslag till försöksverksamheter. Ett 30-tal förslag kom in med närmare 90 detaljförslag. I analysfasen bearbetades förslagen och strukturerades efter hand i elva projektförslag. Dessa projektförslag analyserades i detalj och värderades utifrån ett antal kriterier. I förslagsfasen gjordes en total värdering utifrån ett antal uppställda projektmål, exempelvis att understödja begreppet design-för-alla och att pröva bredband med olika modalitet realtidsvideo/stora krav på överföringskapacitet. Rapporten föreslog sex förslag för genomförande, vilka är desamma som framgår av regeringsuppdragets riktlinjer 14, se avsnitt Vidare poängteras i rapporten att utredningen syftat på att ta fram förslag på försök baserade på komponenter, system och tjänsteinnehåll som kan beräknas vara tillgängliga inom cirka ett år från utredningens avlämnande. För det mobila bredbandsförsöket anges att det skall genomföras när förutsättningarna för detta föreligger. De föreslagna försöken avsåg i första hand att belysa värdet av bredbandskommunikation i olika tillämpningar. Förslag som innebar mer omfattande nyutveckling av specifika tekniklösningar undveks. 1.2 Genomförande av försöksverksamheten Inledande planering Den inledande fasen av projektarbetet omfattade att utifrån uppdragets målsättning skapa en fast struktur för PTS styrning av de olika delprojekten. Detta innebar bl.a. att ansvaret för de olika delprojektens genomförande tydliggjordes i avtal mellan PTS och respektive projektansvariga. Den inledande fasen i genomförandet omfattade: att bilda projektorganisation, att precisera projektinnehållet utifrån förslagen i utredningen. För försöket Utbildning på distans av funktionshindrade genomfördes två försöksprojekt, vilket även aviserades i projektplanen, 15 att engagera tjänsteleverantörer, t.ex. organisationer som kan genomföra utbildning eller tillhandahålla en central tjänst i ett visst försök, 13 Bredband för funktionshindrade, den 30 maj 2001, Dnr Bilaga till regeringsbeslut nr II 21, den 20 december 2001, Dnr Plan för försök med bredband för funktionshindrade, den 21 februari 2002, Dnr Post- och telestyrelsen

19 Uppdraget och dess genomförande att engagera försöksgrupper/deltagare. Här fyllde berörda handikapporganisationer en viktig roll för respektive försök, att förbereda för samhällsekonomisk utvärdering med Linköping universitet, att teckna projektavtal mellan PTS och respektive projektansvariga. Vidare upprättade PTS en gemensam projektstyrningsmodell med projektmallar för att enklare administrera projekten och få en enhetlig styrning och kontroll. Två projektpärmar upprättades, Pärm Blå och Pärm Röd. Pärm Blå var gemensam för samtliga försöksprojekt, där dels information om regeringsuppdraget gavs men framför allt anvisningar till de olika projektansvariga. Anvisningarna berörde organisation av försöksprojektet, budget, finansiering, utvärdering av värde/nytta, avvikelsehantering, informationshantering och projektdirektiv. Pärm Röd var den projektansvariges instrument för att genomföra respektive projekt. Här samlades t.ex. avtal som upprättades mellan PTS och den projektansvarige, projektdirektiv för hela projektet och för de olika etapperna, etapprapporter och ekonomiska redovisningar Försöksverksamhetens organisation Uppdraget delades in i sex försöksområden med sammanlagt sju försöksprojekt, varav sex redovisas i denna rapport. Följande försöksprojekt slutredovisas. Bredband för dövblinda servicecentral Bredband för intellektuellt funktionshindrade daglig information och kommunikation Bredband för synskadade och andra läshandikappade distribution av digitala talböcker till högskolestudenter Utbildning på distans för personer med lätt afasi Distansutbildning på teckenspråk via bredband Vinnande kommunikation arbetsvägledning på distans Som beskrevs i avsnitt kommer försöket med mobilt bredband för funktionshindrade att redovisas till regeringen senast den 1 maj För varje delprojekt utsågs en separat projektorganisation med därtill engagerade tjänsteleverantörer och försökspersoner. Försöksprojekten hölls samman av PTS. För att leda projektet anlitade PTS inledningsvis en konsult, Ulf Keijer, KTH, som också ledde arbetet med att arbeta fram förslag för försöksverksamheten. I maj 2003 övertog en projektledare på PTS, Patrik Bystedt, ansvaret att leda försöksverksamheten. Ulf Keijer kvarstod dock som deltagare i referensgruppen och har även varit engagerad i samarbetet med Linköpings Universitet avseende den samhällsekonomiska utvärderingen. Post- och telestyrelsen 15

20 Uppdraget och dess genomförande Projektorganisation och styrningsmodell i har varit enhetliga för de olika försöksprojekten och reglerades i det avtal som tecknades mellan PTS och respektive projektansvarig. En beslutsgrupp upprättades för samtliga försöksprojekt. Beslutsgruppen bestod av en representant för PTS och en för de projektansvariga, samt i förekommande fall, en för medfinansiärer till försöksprojektet. Varje försöksprojekt delades in i etapper, vanligtvis tre till fem etapper. Syftet med etappindelningen var att få en naturlig planering, rapportering, styrning och uppföljning av projektet. I samband med etappavslut genomfördes beslutsgruppsmöten där genomgången etapp redovisades och godkändes samt att beslut inför kommande etapp fattades Referensgrupp Den referensgrupp som bildades under framtagandet av förslag till utformning av försöksverksamheten 16 har kvarstått under hela projektperioden. Sammanlagt har 14 referensgruppsmöten hållits varav tio sedan regeringsuppdraget gavs i december Referensgruppens arbete kommer att fortsätta även under hösten 2004 för att behandla frågor rörande det kvarvarande försöksprojektet, mobilt bredband för funktionshindrade, och dess utvärdering. Referensgruppen består av följande representanter: Jan Breding Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS Anna-Karin Gullberg Socialstyrelsen Stig Wintzer Landstingsförbundet Per-Olov Nylander Svenska Kommunförbundet Kristian Kristiansson Hjälpmedelsinstitutet, HI Pelle Kölhed Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO Jan-Olof Bergold Hörselskadades Riksförbund, HRF Susanne-Hodosi Ewerman Föreningen Sveriges Dövblinda, FSDB Birgitta Rudin Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn Stig Kjellberg Sveriges Dövas Riksförbund, SDR Johan Hedrén Sveriges Dövas Ungdomsförbund, SDU Vivi-Anne Emmanuelsson Synskadades Riksförbund, SRF Ulf Keijer KTH 16 Bredband för funktionshindrade, den 30 maj 2001, Dnr Post- och telestyrelsen

21 Uppdraget och dess genomförande Referensgruppen har löpande tagit del av det pågående arbetet i försöken och lämnat värdefulla synpunkter. Samtliga projektledare har vid olika tillfällen deltagit i referensgruppsmöten för att beskriva och demonstrera respektive försöksprojekts framskridande. Den samhällsekonomiska utvärderingen har också presenterats vid två tillfällen av representanter från Linköpings Universitet Samhällsekonomisk utvärdering av försöken För att genomföra en utvärdering av försökens nytta och bedöma dess kostnadseffektivitet samarbetar PTS med Linköpings universitet, Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi, CMT. Ansvarig för utvärderingsarbetet är professor Jan Persson. Avtal med tillhörande projektplan för utvärdering har under 2003 upprättats mellan PTS och Linköpings Universitet. Avtalet omfattade utvärdering av de sex försöksverkprojekt som redovisas i denna rapport. En slutrapport avseende dessa sex försöksprojekt lämnades till PTS den 24 juni Ett tilläggsavtal har upprättats för utvärderingen av det mobila bredbandsförsöket som kommer att utvärderas efter samma modell. Slutrapporten för utvärderingen av det mobila bredbandsförsöket skall CMT lämna till PTS senast den 28 februari Som utvärderingsmodell används den s.k. ICF-modellen (International Classification of Functioning, Disability and Health) med huvudsaklig fokus på aktivitet och delaktighet. ICF kompletterades med generella instrument, PIRS och EQ-5D, för att få en mer fullständig bild av brukarnas situation. I de försöksprojekten med minst antal deltagare (mellan fyra och elva) kompletterades formulär med intervjuer av ett urval av deltagare. Nedan ges en mer övergripande beskrivning av utvärderingen. För en mer utförlig beskrivning av modeller och utvärderingsinstrument hänvisas till CMT:s rapport. 18 Utvärderingsdesignen är genomgående av karaktären före/efter, d.v.s. att samma frågor ställs såväl före som efter projektets genomförande. Undantaget är omgivningsfaktorer som har med den tillämpade tekniken att göra, eftersom erfarenhet av denna saknades innan projektet. Eftersom antalet deltagare i försöksprojekten har varit få genomfördes inga statistiska signifikanstester. Dessutom är svarsalternativen/nivåerna i ICF inte enligt någon skala som gör det meningsfullt att analysera förändringars storlek, avstånden mellan nivåerna kan inte antas vara lika. Därför begränsades jämförelsen till att konstatera om deltagaren upplevt förbättring, försämring, eller oförändrad situation med avseende på olika aspekter. ICF-modellen anpassades utifrån försökens förutsättningar och den funktionshindrades situation för att öka förståelsen för utvärderingen och dess 17 Bredbandstjänster för funktionshindrade utvärdering av brukarnyttan, CMT rapport 2004:2 18 Bredbandstjänster för funktionshindrade utvärdering av brukarnyttan, CMT rapport 2004:2 Post- och telestyrelsen 17

22 Uppdraget och dess genomförande frågeställning. I försöket Bredband för intellektuellt funktionshindrade användes t.ex. glada/ledsna ansikten för att visualisera svarsalternativen i utvärderingen. Figurerna betyder detta 1 Lätt 2 Ok, jag klarar det 3 Svårt, men jag klarar det 4 Omöjligt, jag klarar det inte Bild 1.1: Anpassade svarsalternativ i utvärderingen av Bredband för intellektuellt funktionshindrade 19 I försöket Distansutbildning på teckenspråk via bredband gjordes en annan form av anpassning. Eftersom utvärderingsformulären var skrivna på svenska, en teckenspråkig persons andraspråk, så gjordes relativt omfattande revisioner av formulären där en döv psykolog deltog för att på bästa sätt anpassa sättet att ställa frågor till döva personer. För bedömning av de samhällsekonomiska aspekterna av bredbandstjänsterna har CMT valt att fokusera på de aspekter av kostnader (minus) och intäkter (plus) som framgår av figuren nedan. 19 Bredbandstjänster för funktionshindrade utvärdering av brukarnyttan, CMT rapport 2004:2 18 Post- och telestyrelsen

23 Uppdraget och dess genomförande - + Kostnader Direkta - investerings- och driftskostnader Indirekta - förlorad produktion - övriga kostnader p.g.a. men inte direkt relaterade till tjänsten Bredbandstjänsten Figur 1.2: Samhällsekonomiska aspekter av bredbandstjänsterna 20 Intäkter Direkta - förändrad brukarsituation Indirekta - förändringar i närståendes situation - kostnader som undviks till följd av tjänsten - ev. övriga p.g.a. tjänsten indirekta effekter I den mån det har varit möjligt har ovanstående kostnads- och intäktsposter för respektive projekt bedömts enligt en skala 0-5 där kostnaden/intäkten bedöms som: 0 = obefintlig 1 = låg 2 = måttlig 3 = betydande 4 = hög 5 = mycket hög Resultatet från utvärderingen kan ses under respektive försöksprojekt Nationellt och internationellt samråd Förutom arbetet i referensgruppen har PTS under projekttiden samrått med olika utredningar, arbetsgrupper och myndigheter. PTS har samrått med Utredningen om vissa hjälpmedel för personer med funktionshinder samt om vissa insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (dir. 2001:81), som i rapporten benämns LSSoch hjälpmedelsutredningen. Vid tre tillfällen under projekttiden, våren 2002, hösten 2003 och i februari 2004, har möten hållits med Margita Lundman, sekreterare i LSS- och hjälpmedelsutredningen. Fokus på mötena har varit att diskutera utvecklingen av tekniska hjälpmedel inom IT- och telekommunikationsområdet och vilka lösningar som används i de olika försöksverksamheterna. 20 Bredbandstjänster för funktionshindrade utvärdering av brukarnyttan, CMT rapport 2004:2 Post- och telestyrelsen 19

24 Uppdraget och dess genomförande PTS har under 2003 medverkat i en europeisk arbetsgrupp INCOM. Gruppen INCOM (Inclusive Communications) sattes upp under Article 7 (1) of the Rules of Procedure som en arbetsgrupp under COCOM för att arbeta under 2003, Europeiska handikappåret. Gruppens arbete leddes av Per G Blixt, EC, och deltagare har varit representanter för europeiska handikappförbund, näringslivsrepresentanter (operatörer och tillverkare) och representanter från respektive medlemslands ansvariga departement och myndigheter. Målet var att arbeta fram ett antal särskilda fokusområden samt att ge exempel på best practise och föreslå aktiviteter. Försöksverksamheten har rönt stort intresse i arbetsgruppen och rapporterades i ett eget stycke i INCOM:s slutrapport till COCOM. Försöksverksamheten har också diskuterats i en arbetsgrupp som PTS deltager i tillsammans med representanter från HI och Örebro Läns Landsting. Arbetsgruppen har diskuterat utveckling och kravställning inom text- och bildtelefoni. 1.3 Disposition av rapporten och läsanvisningar I kapitel 1 beskrivs uppdraget, de riktlinjer och förarbeten som ligger till grund för försöksverksamheten. Vidare beskrivs hur försöksverksamheten genomförts och vilka samråd som gjorts. En översiktlig beskrivning av utvärderingen ges. I kapitel 2 förs ett kortare resonemang kring begreppet hög överföringskapacitet. Kapitel 3 behandlar i korthet begreppen funktionshinder och handikapp. En mer utförlig beskrivning av de funktionshinder som är representerade i försöksverksamheten görs under respektive försöksprojekt. I kapitel 4-9 presenteras respektive försöksprojekt. En kortare beskrivning görs av försökets innehåll och resultat, den tekniska lösningen, projektets organisation, projekttid och ekonomi. En mer utförlig beskrivning av försöksverksamheten finns i respektive försöksprojekts slutrapport som lämnats till PTS. I kapitlen beskrivs dessutom i korthet resultatet av utvärderingen av respektive försöksverksamhet, där valda delar av CMT:s rapport tagits med. För djupare beskrivning, analyser, slutsatser och rekommendationer hänvisas till CMT:s rapport. 21 Kapitlen avslutas med slutsatser och förslag för respektive försöksverksamhet. Kapitel 10 innehåller övergripande slutsatser sett ur ett större perspektiv. Mer utförligt beskrivna och konkreta slutsatser relaterade till enskilda försök och tjänster görs i redovisningen av respektive försöksprojekt, kapitel 4-9. Kapitel 11 innehåller förslag till fortsatt arbete och övriga förslag. Här görs en sammanställning av de förslag som lämnas i redovisningen av respektive försöksprojekt. Dessutom ges förslag av mer övergripande karaktär. Bilagor. Rapporten innehåller en hel del begrepp och förkortningar. I bilaga 1 ges förklaringar till dessa. CMT:s rapport avseende utvärdering av försöksverksamheten bilägges också rapporten. 21 Bredbandstjänster för funktionshindrade utvärdering av brukarnyttan, CMT rapport 2004:2 20 Post- och telestyrelsen

25 Vad avses med hög överföringskapacitet? 2 Vad avses med hög överföringskapacitet? Av uppdraget framgår att PTS skall bedriva försöksverksamheten avseende funktionshindrades tillgång till produkter och tjänster inom telekommunikationsområdet vilka kräver hög överföringskapacitet. I rapporten Bredband i Sverige behandlas begreppet hög överföringskapacitet och definierar den som sådan kapacitet att den medger förmedling av multimediatjänster med god kvalitet i riktning både till och från användaren. Rapporten konstaterar att definitionen överensstämmer i sak med den som ges i Bredbandsutredningens slutbetänkande (SOU 2000:111) IT-infrastruktur för stad och land, där det även framhålls att kapacitetsbehovet för bredbandstjänster är beroende av hur många som kommunicerar samtidigt, vilken tjänst de utnyttjar och avståndet till den de kommunicerar med. Det är därför inte möjligt att ange något exakt tal för överföringskapaciteten, utan den beror på vilken situation som föreligger i varje enskilt fall. IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet består av nät baserade på: 23 optisk fiberkabel, koaxialkabel i den mån den används för överföring med hög kapacitet, koppartråd i den mån den uppgraderats till DSL-teknik, elnätskommunikation (PLC), radio, satellit. Regeringen konstaterar i sin rapport Utveckling av IT-infrastrukturen 24 att begreppet bredband ibland byts ut mot IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet och att bägge begreppen används allmänt idag. I denna rapport används begreppet hög överföringskapacitet och bredband synonymt. I försöksprojekten har framför allt ADSL-förbindelser använts för kommunikation, i enstaka fall även fiber- och radioförbindelser. En utförligare beskrivning av kommunikationslösningen görs längre fram i rapporten för respektive försöksprojekt. 22 Bredband i Sverige 2004, PTS-ER 2004:28, den 11 augusti Bredband i Sverige 2004, PTS-ER 2004:28, den 11 augusti Utveckling av IT-infrastrukturen en skrift av insatser för att öka tillgängligheten i hela Sverige, Näringsdepartementet, oktober 2003 Post- och telestyrelsen 21

Redovisning av försöksverksamhet. funktionshindrade. Årlig återrapportering till regeringen. 4 februari 2004 PTS-ER-2004:5 ISSN 1650-9862

Redovisning av försöksverksamhet. funktionshindrade. Årlig återrapportering till regeringen. 4 februari 2004 PTS-ER-2004:5 ISSN 1650-9862 DATUM RAPPORTNUMMER 4 februari 2004 PTS-ER-2004:5 ISSN 1650-9862 Redovisning av försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade Årlig återrapportering till regeringen FÖRFATTARE Patrik Bystedt Förord

Läs mer

Redovisning av en försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade

Redovisning av en försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade DATUM RAPPORTNUMMER 19 februari 2003 PTS-ER-2003:17 ISSN 1650-9862 Redovisning av en försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade FÖRFATTARE Lillian Eikeland Innehåll 1 Inledning... 1 2 Uppdraget...

Läs mer

21 februari 2002 02-507. 2001-12-20 N2000/9893/ITFoU N2001/5963/ITFoU N2001/6671/ITFoU N2001/11502/ ITFoU. Näringsdepartementet.

21 februari 2002 02-507. 2001-12-20 N2000/9893/ITFoU N2001/5963/ITFoU N2001/6671/ITFoU N2001/11502/ ITFoU. Näringsdepartementet. DATUM VÅR REFERENS 21 februari 2002 02-507 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Alf Tengström Samhällsåtaganden tel 08-678 5626 alf.tengstrom@pts.se ERT DATUM ER REFERENS 2001-12-20 N2000/9893/ITFoU

Läs mer

Mobil videokommunikation för döva

Mobil videokommunikation för döva DATUM RAPPORTNUMMER 26 april 2005 PTS-ER-2005:14 ISSN 1650-9862 Mobil videokommunikation för döva Redovisning av försöksverksamhet med bredband för personer med funktionshinder Förord Förord Post- och

Läs mer

Tjänster inom elektronisk kommunikation och post för personer med funktionshinder

Tjänster inom elektronisk kommunikation och post för personer med funktionshinder DATUM RAPPORTNUMMER 1 juni 2005 PTS-ER-2005:22 ISSN 1650-9862 Tjänster inom elektronisk kommunikation och post för personer med funktionshinder Utvärdering av tjänster och försöksprojekt som PTS tillhandahåller

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Bredband för funktionshindrade

Bredband för funktionshindrade DATUM DIARIENUMMER 30 maj 2001 00-16571 Bredband för funktionshindrade Huvudrapport Förord Post- och telestyrelsen, PTS, har haft regeringens uppdrag att utreda och lämna förslag till utformning av försöksverksamhet

Läs mer

IT ger nya möjligheter för personer med funktionshinder PTS bredbandsförsök

IT ger nya möjligheter för personer med funktionshinder PTS bredbandsförsök IT ger nya möjligheter för personer med funktionshinder PTS bredbandsförsök Information från Post- och telestyrelsen PTS sju bredbandsförsök Bredbandstekniken har blivit tillgänglig för en allt större

Läs mer

Tjänster& försök för personer med funktionsnedsättning

Tjänster& försök för personer med funktionsnedsättning Tjänster& försök för personer med funktionsnedsättning PTS tjänster underlättar vardagen Post- och telestyrelsen, PTS, har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk

Läs mer

Definitioner. IT och funktionshindrade. Hur uppstår ett handikapp? Olika typer av funktionshinder. Synskador. Synskador och IT

Definitioner. IT och funktionshindrade. Hur uppstår ett handikapp? Olika typer av funktionshinder. Synskador. Synskador och IT IT och funktionshindrade Fredrik Winberg, MDI/CSC, KTH Stig Becker, Hjälpmedelsinstitutet Definitioner Skada en faktisk skada, sjukdom eller annan störning som ger en nedsatt fysisk eller psykisk funktion.

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Vägen till självförsörjning

Vägen till självförsörjning Monica Gullin projektledare Thomas Franzén chef ARE Ansökan Gällande ansökan om medel från Samordningsförbundet för att tillämpa föreslagen modell för identifierad målgrupp inom Torsås kommun. Vägen till

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER Kvarteret Nornan, Glumslöv

MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER Kvarteret Nornan, Glumslöv INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK OCH BYGGD MILJÖ MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER Kvarteret Nornan, Glumslöv Eva Lif Juni 2008 Examensarbete i Byggnadsteknik, 15 poäng (C-nivå) Handledare (intern): Mauritz Glaumann

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

The Swedish Family Care Competence Centre

The Swedish Family Care Competence Centre The Swedish Family Care Competence Centre ELIZABETH HANSON & LENNART MAGNUSSON Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Our mandate Create a national overview of the area family care of older people

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

1IK430 Brukarorienterad design

1IK430 Brukarorienterad design 1IK430 Brukarorienterad design Projektarbete i 1IK430 Följande text är en förklaring av projektarbetet som ingår i kursen 1IK430 Brukarorienterad design, 15 högskolepoäng Enligt kursplanen, ska studenten,

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011 Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users Kort presentation Tomas Mjörnheden Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg Planeringsledare för - Studerandeuppföljning

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Maaret Castrén Professor in Emergency Medicine Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 22 februari 2013 Avser år 2012 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2013-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012 Uppdraget samt

Läs mer

Investeringsbedömning

Investeringsbedömning Investeringsbedömning 27/2 2013 Martin Abrahamson Doktorand UU Föreläsningen avhandlar Genomgång av Grundläggande begrepp och metoder NPV och jämförbara tekniker Payback Internränta/Internal Rate of Return

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

Barn och unga i samhällsplaneringen

Barn och unga i samhällsplaneringen Barn och unga i samhällsplaneringen Utgångspunkter i arbetet FN:s konvention om barns rättigheter Demokratiaspekter i den fysiska planeringen Ta tillvara lokal kunskap för bättre planering och god bebyggd

Läs mer

Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter

Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter ANVISNING Gäller från och med 2008-06-27 Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter Gäller fr o m 2006-01-01 Ändrad fr o m 2008-06-27 Denna anvisning grundar sig på: Högskoleförordningen (1993:100) Rektors

Läs mer

Human Resources Development and Training Proposed Recommendations Based on the Conslusions adopted at the ILC (first discussion June 2003)

Human Resources Development and Training Proposed Recommendations Based on the Conslusions adopted at the ILC (first discussion June 2003) Svenska ILO-kommittén Näringsdepartementet 103 30 STOCKHOLM Stockholm 2003-10-24 Er ref Dnr 16/2003-10-28 YTTRANDE Human Resources Development and Training Proposed Recommendations Based on the Conslusions

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Läkemedels miljöeffekter internationell utveckling på väg. Åke Wennmalm f.d. miljödirektör i Stockholms läns landsting

Läkemedels miljöeffekter internationell utveckling på väg. Åke Wennmalm f.d. miljödirektör i Stockholms läns landsting Läkemedels miljöeffekter internationell utveckling på väg Åke Wennmalm f.d. miljödirektör i Stockholms läns landsting Landstingets miljöarbete med läkemedel under perioden 2000-2010: 2001 Förorening av

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Demokratins utveckling och medborgarnas förändrade livsförutsättningar behov av nya metoder för att skapa engagemang

Demokratins utveckling och medborgarnas förändrade livsförutsättningar behov av nya metoder för att skapa engagemang Medborgarbudget Kongressbeslut 2015 SKL ska stödja medlemmarnas utveckling av medborgardialog och medskapande som en del i styrning och verksamhetsutveckling för ett demokratiskt och socialt hållbart samhälle.

Läs mer

Särskilt begåvade elever

Särskilt begåvade elever STÖDMATERIAL Särskilt begåvade elever 1.4 Att ge förutsättningar för skolornas arbete Sara Penje och Inger WIStedt 1.4 Att ge förutsättningar för skolornas arbete FörFattare Sara Penje är skolutvecklare

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Plats för projektsymbol. Nätverket för svensk Internet- Infrastruktur

Plats för projektsymbol. Nätverket för svensk Internet- Infrastruktur Nätverket för svensk Internet- Infrastruktur NSII Nätverket för Svensk Internet-Infrastruktur Medlemmar: FMV, Frobbit, Netnod, STUPI, SUNET och TU-Stiftelsen Vi har några av världens ledande experter inom

Läs mer

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London Klara Jonsson Stadsutveckling, Göteborg Maj 2014 Olympic Delivery Authority som beställarorganisation Ansvar för utformning, projektering

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016.

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016. Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016 v.6-12 Book Project During this project you will be reading English

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Asylum seekers -health evaluation and vaccination. Bernice Aronsson MD The Public Health Agency Sweden

Asylum seekers -health evaluation and vaccination. Bernice Aronsson MD The Public Health Agency Sweden Asylum seekers -health evaluation and vaccination Bernice Aronsson MD The Public Health Agency Sweden 2015 1,014,836 people made it into the EU zone by sea routes 3,771 either went missing or died (UNHCR)

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Magnus Bergqvist Tekniskt Säljstöd Magnus.Bergqvist@msb.se 072-502 09 56 Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Funktionen Förutsättningar Funktionen

Läs mer

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterska inom barncancervård Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterskor Tidig kontakt med familjen Information Samordna psykosoc

Läs mer

www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten

www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten Utmaningar Organisatoriska Processer Arkiv System Styrdokument Personer Regulatoriska Offentlighetsprincipen Sekretess Persondata

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan och högskolans grundutbildning. Till grund för kartläggningen

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN

OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN Lars Uhlin och Maria Kvarnström Enheten för medicinsk pedagogik (UME), Karolinska Institutet, Stockholm

Läs mer

Sammanfattning svenska studier om nyttan med bredband

Sammanfattning svenska studier om nyttan med bredband PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2015-10-07 Dnr: 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Ann-Sofie Fahlgren 08-678 55 57 Sammanfattning svenska studier om nyttan med bredband Innehåll Sammanfattning svenska

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning Liberaliseringen av den svenska telekommunikationsmarknaden har bidragit till att öka konkurrensen inom branschen. Den ökade konkurrensen har i sin tur inneburit betydande prissänkningar på många teletjänster.

Läs mer

Distansutbildning. av Anders Andersson. Västanvik Resurs- och Utvecklingscenter

Distansutbildning. av Anders Andersson. Västanvik Resurs- och Utvecklingscenter Distansutbildning av Anders Andersson Västanvik Resurs- och Utvecklingscenter VRC är en ek. förening bildad av: Sveriges Dövas Riksförbund Sveriges Dövas Ungdomsförbund Västanviks folkhögskola Dalarnas

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. Del M Subpart F & Del 145 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda Inledning Allmänt Viktigare krav

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Conference: Sustainable use of plastics and textiles

Conference: Sustainable use of plastics and textiles 2016-07-05 SLUTRAPPORT 1 (6) Datum 2016-11-22 Dnr Konferens: Hållbar användning av plast och textilier Projektnr 6515 Conference: Sustainable use of plastics and textiles SLUTSATSER Projektets mål avseende

Läs mer

Jämställd vård. Primärvårdsdelegationen 2015-12-11

Jämställd vård. Primärvårdsdelegationen 2015-12-11 Jämställd vård Primärvårdsdelegationen 2015-12-11 En god hälsa och en vård på lika villkor till hela befolkningen God vård innebär att vården är kunskapsbaserad, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer