Bredband för personer med funktionshinder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bredband för personer med funktionshinder"

Transkript

1 DATUM RAPPORTNUMMER 28 september 2004 PTS-ER-2004:33 ISSN Bredband för personer med funktionshinder Redovisning av försöksverksamhet

2

3 Förord Förord Post- och telestyrelsen har av regeringen i december 2001 fått i uppdrag att bedriva försöksverksamhet avseende funktionshindrades tillgång till produkter och tjänster inom telekommunikationsområdet vilka kräver hög överföringskapacitet. I uppdraget ingår en samhällsekonomisk utvärdering av tjänster för personer med funktionshinder som genomförts i samarbete med Linköpings Universitet, Centrum för utvärdering av Medicinsk Teknologi. Utvärderingsrapporten biläggs denna rapport. Totalt genomförs sju försöksprojekt, varav sex slutredovisas i denna rapport. Det återstående försöksprojektet, mobilt bredband för funktionshindrade, slutredovisas till regeringen senast den 1 maj Rapporten har utarbetats av Patrik Bystedt. Anna Lindgren och Robert Hecht har bidragit i arbetet. Stockholm i september 2004 Marianne Treschow Tf. generaldirektör Post- och telestyrelsen

4

5 Innehåll Innehåll Sammanfattning... 7 Summary Uppdraget och dess genomförande Uppdraget från regeringen till PTS Riktlinjer för uppdraget Delrapporter till regeringen och beslut om ändring i uppdraget Utgångspunkter och tidigare uppdrag Genomförande av försöksverksamheten Inledande planering Försöksverksamhetens organisation Referensgrupp Samhällsekonomisk utvärdering av försöken Nationellt och internationellt samråd Disposition av rapporten och läsanvisningar Vad avses med hög överföringskapacitet? Vad avses med funktionshinder? Bredband för dövblinda servicecentral Om dövblindhet Vad är dövblindhet? Antal dövblinda i Sverige Praktiska konsekvenser av dövblindhet Visionen med en servicecentral för dövblinda Beskrivning av försöksprojektet Projektets huvudman och organisation Deltagare i försöksprojektet Projekttid Översiktlig beskrivning av försöksprojektet Övergripande teknisk beskrivning Resultat av försöket Antal samtal från deltagarna till servicecentralen Deltagarnas gensvar på servicecentralen Ekonomiskt utfall Utvärdering av samhällsekonomisk nytta Utvärderingens genomförande och resultat CMT:s slutsatser och rekommendationer Slutsatser Nytta av bredband för dövblinda Nytta av servicecentral Andra funktionshindergrupper som kan ha nytta av en servicecentral Kostnader för att driva en servicecentral Vilka samhällsekonomiska effekter får servicecentralen? Samutnyttjande och breddning krävs Servicecentralen kräver bredband Förslag Post- och telestyrelsen 1

6 Innehåll Fortsatt försöksverksamhet med servicecentral för dövblinda och synskadade Bredband för intellektuellt funktionshindrade daglig information och kommunikation Om intellektuella funktionshinder Vad menas med intellektuella funktionshinder? Antal personer med intellektuella funktionshinder Visionen med bredband för personer med intellektuella funktionshinder Beskrivning av försöksprojektet Projektets huvudman och organisation Deltagare i försöksprojektet Projekttid Översiktlig beskrivning av försöksprojektet Övergripande teknisk beskrivning Resultat av försöket Nya möjligheter till kontakt, kommunikation och information Deltagarnas gensvar Ekonomiskt utfall Utvärdering av samhällsekonomisk nytta CMT:s slutsatser och rekommendationer Slutsatser Generell ansats generella slutsatser Nyttan av bredband består främst i själva tillgängligheten Videokommunikation särskilt lämpad för personer med grava intellektuella funktionshinder Videokommunikation fungerar bra för distanssupport Bredband behövs vid videokommunikation med fler parter Förslag Subventionering av dator och bredband Centralt kompetens- och resurscentrum för videokonferenslösningar Bredband för synskadade och andra läshandikappade distribution av digitala talböcker till högskolestudenter Om läshandikapp Vad menas med läshandikapp? Antal personer med läshandikapp Visionen med digital distribution av talande böcker Beskrivning av försöksprojektet Projektets huvudman och organisation Deltagare i försöksprojektet Projekttid Översiktlig beskrivning av försöksprojektet Övergripande teknisk beskrivning Resultat av försöket Snart talböcker i arkivet Nästan 2000 nedladdade talböcker Post- och telestyrelsen

7 Innehåll Stort intresse bland högskolebibliotek och studenter Fyra böcker dellevererades Positivt gensvar på strömmande läsning Deltagarnas gensvar Ekonomiskt utfall Utvärdering av samhällsekonomisk nytta Utvärderingens genomförande och resultat CMT:s slutsatser och rekommendationer Slutsatser Nytta av digitalt distribuerad talbok Talböcker kräver bredband Strömmande läsning framtidens talbok Nytta av dellevererade talböcker under produktion Kostnader och vinster med distribution av digitala talböcker Förslag Säkerställ drift och utveckling av bredbandstjänsten Fortsatta försök med strömmande läsning Nationellt digitalt distributionssystem för läshandikappade Riktade medel till bibliotek Lättnader i Upphovsrättslagen Utbildning på distans för personer med lätt afasi Om afasi Vad är afasi? Antal personer med afasi Visionen med distansutbildning för personer med afasi Beskrivning av försöksprojektet Projektets huvudman och organisation Deltagare i försöksprojektet Projekttid Översiktlig beskrivning av försöksprojektet Övergripande teknisk beskrivning Resultat av försöket Utbildning i tre ämnen Tekniska bekymmer byte av videokonferenslösning Spontan kontakt och byggande av socialt nätverk Distansutbildning för personer med afasi snart i Karlskoga folkhögskolas utbud? Deltagarnas gensvar på distansutbildningen Ekonomiskt utfall Utvärdering av samhällsekonomisk nytta Utvärderingens genomförande och resultat CMT:s slutsatser och rekommendationer Slutsatser Nyttan av distansutbildning för personer med afasi Bredband och videokonferens skapar ett viktigt socialt nätverk Post- och telestyrelsen 3

8 Innehåll Andra funktionshindergrupper som kan ha nytta av distansutbildning Fyra till fem personer är en lämplig storlek på interaktiva videomöten Kostnader för att driva en distansutbildning för personer med afasi Förslag Subventionering av dator och bredband Centralt kompetens- och resurscentrum för videokonferenslösningar Riktade åtgärder för att stimulera framtagandet av distansutbildningar Distansutbildning på teckenspråk via bredband Om döva och teckenspråket Om dövhet och teckenspråk Antal döva personer i Sverige Visionen med distansutbildning på teckenspråk Beskrivning av försöksprojektet Projektets huvudman och organisation Deltagare i försöksprojektet Projekttid Översiktlig beskrivning av försöksprojektet Övergripande teknisk beskrivning Resultat av försöket Intensiv distanskommunikation i utbildningen Ämnet styrde valet av kommunikationsmetod Distansutbildning numera med i Västanviks kursutbud Tekniska lärdomar Deltagarnas gensvar på distansutbildningen Ekonomiskt utfall Utvärdering av samhällsekonomisk nytta Utvärderingens genomförande och resultat CMT:s slutsatser och rekommendationer Slutsatser Nyttan av bredband och distansutbildning för döva Teknikkostnader för att bedriva en distansutbildning Distansutbildning på teckenspråk är en realitet Förslag Ökad fokusering på dator, bredband och programvara som hjälpmedel Centralt kompetens- och resurscentrum för videokonferenslösningar Riktade åtgärder för att stimulera framtagandet av distansutbildningar Vinnande kommunikation arbetsvägledning på distans Om arbetshandikapp Antal personer med arbetshandikapp Visionen med arbetsvägledning på distans Beskrivning av försöksprojektet Projektets huvudman och organisation Post- och telestyrelsen

9 Innehåll Deltagare i försöksprojektet Projekttid Översiktlig beskrivning av försöksprojektet Övergripande teknisk beskrivning Resultat av försöket Nio kontor med videokonferenslösningar för Vinnande kommunikation genomförda videokommunikationspass Omfattande utveckling och utbildning i teknik och metodik Vinnande kommunikation och distansvägledning är numera ordinarie verksamhet Deltagarnas gensvar på Vinnande kommunikation Ekonomiskt utfall Utvärdering av samhällsekonomisk nytta Utvärderingens genomförande och resultat CMT:s slutsatser och rekommendationer Slutsatser Nytta av distansvägledning Inga begränsningar vad gäller funktionshinder särskilt lämpad för vissa grupper Effektiva och mer fokuserade möten Distansvägledning ger även kostnadsbesparingar Handläggare mer tveksamma än arbetssökande Enbart ny teknik skapar ingen nytta metodiken måste styra Andra verksamhetsområden som kan bedriva vinnande kommunikation Förslag Nationell satsning på distansvägledning inom Af Sverige Undersök möjligheter till distansvägledning inom andra liknande verksamheter Övergripande slutsatser Bredband skapar möjligheter Ökad tillgänglighet skapar nytta Samhällsekonomiska effekter av bredband för funktionshindrade Bredband och IT-baserade hjälpmedel är framtiden Nästa utvecklingssteg är mobilitet Standardiserad teknik inte lika med problemfria försök Det tar tid att se effekter av försök och nya tjänster Ofta långt steg från försök till etablerad tjänst Förslag Fortsatta försök och tjänster Fortsatt försöksverksamhet med servicecentral för dövblinda och synskadade Säkerställ fortsatt drift och utveckling av digitala talböcker Post- och telestyrelsen 5

10 Fortsatta försök med strömmande läsning av talböcker Nationellt digitalt distributionssystem för läshandikappade Nationell satsning på distansvägledning inom Af Sverige Undersök möjligheter till distansvägledning inom andra liknande verksamheter Övriga förslag Se över subventionering av datorer och bredband Skapa ett centralt kompetens- och resurscentrum för videokonferenslösningar Riktade medel till bibliotek för hantering av digitala talböcker Lättnader i Upphovsrättslagen med avseende på digitala talböcker Riktade åtgärder för att stimulera framtagandet av distansutbildningar Ökad fokusering på IT-baserade hjälpmedel och en ökad enhetlighet och flexibilitet i förskrivningsprocessen Fortsatta bredbandsförsök för personer med funktionshinder med inriktning på mobilitet Bilagor Bilaga 1 - Förkortningar Bilaga 2 - Bredbandstjänster för funktionshindrade utvärdering av brukarnyttan, Linköpings Universitet, Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi, CMT Rapport 2004:2 6 Post- och telestyrelsen

11 Sammanfattning Sammanfattning Post- och telestyrelsen, PTS, fick i december 2001 i uppdrag av regeringen att bedriva försöksverksamhet avseende funktionshindrades tillgång till produkter och tjänster inom telekommunikationsområdet vilka kräver hög överföringskapacitet. Enligt uppdraget skall PTS senast den 1 oktober 2004 slutredovisa resultaten och en utvärdering av de genomförda försöken och föreslå lämpliga åtgärder. Uppdraget delades in i sammanlagt sju försöksprojekt. Bredband för dövblinda servicecentral Bredband för intellektuellt funktionshindrade daglig information och kommunikation Bredband för synskadade och andra läshandikappade distribution av digitala talböcker till högskolestudenter Mobilt bredband för funktionshindrade Utbildning på distans för personer med lätt afasi Distansutbildning på teckenspråk via bredband Vinnande kommunikation arbetsvägledning på distans I denna rapport slutredovisas sex av försöken. Försöket med mobilt bredband för funktionshindrade kommer att redovisas till regeringen senast den 1 maj I försöksverksamheten har PTS samarbetat med Linköpings Universitet, Centrum för utvärdering av Medicinsk Teknologi, avseende en samhällsekonomisk utvärdering av tjänster för personer med funktionshinder. Försöksprojekten som pågått under åren har varit framgångsrika. Två av försöken, Bredband för synskadade och andra läshandikappade samt Vinnande kommunikation, håller på att etableras som tjänster i ordinarie verksamhet. Utbildningsanordnarna för distansutbildningsprojekten har goda erfarenheter av försöken och håller på att införa distansutbildningen i sina ordinarie kursutbud. De genomförda försöken visar att bredband skapar stora möjligheter för personer med funktionshinder. Bredband möjliggör kommunikation i bild, text och ljud för de som annars har mycket begränsade möjligheter att kommunicera, t.ex. dövblinda personer. Det skapar möjligheter för vägledning och service på distans genom att anlita expertis via videokommunikation. Det skapar möjligheter att delta på lika villkor för personer med funktionshinder som annars inte är en del av IT-samhället. Det skapar möjligheter för distansutbildning i situationer där videokommunikation är särskilt viktig, där den studerande kan ha svårigheter att ta sig till skolan eller har lång väg dit. Det skapar möjligheter för många att ta del av begränsade resurser genom att utnyttja centrala arkiv, digital distribution och decentraliserad hantering, som görs för talböcker i denna försöksverksamhet. Post- och telestyrelsen 7

12 Sammanfattning Personer med funktionshinder har generellt sett stor nytta av bredband och bredbandstjänster. Kanske större än befolkningen som helhet eftersom det skapar helt nya möjligheter till kommunikation. Försöksverksamheten har framför allt gett deltagarna en ökad tillgänglighet, dels till de specifika tjänster som utvärderats, men även till allmänt tillgängliga Internetbaserade tjänster. Eftersom många personer med funktionshinder idag står utanför IT-samhället innebär en dator med bredbandsaccess en ökad tillgänglighet. Försöken visar att den ökade tillgängligheten skapar nytta i form av ökad delaktighet, frihet och självständighet, vilket bidrar till en ökad livskvalitet. Bredband och ökade möjligheter till distanskommunikation fyller även en viktig social funktion, en nytta som inte direkt relaterar till själva tjänsten som tillhandahålls. Med bredband och ökade kommunikationsmöjligheter får man tillgång till ett större socialt nätverk. För många betyder det att en isolering bryts, man kan kommunicera dagligen på sina egna villkor med andra personer, med eller utan funktionshinder. Förutom nytta för användarna visar de genomförda försöken att bredbandstjänster även kan skapa samhällsnytta i form av besparingar och bättre resursutnyttjande. En ökad självständighet kan för dövblinda och personer med intellektuella funktionshinder innebära ett minskat behov av assistenter. Distansutbildningar innebär minskat resande för kursdeltagare och lärare och effektivare resursutnyttjande av utbildningskompetens som bara finns på enstaka platser i landet. Distribution av digitala talböcker leder till vinster i form av minskad fysisk distribution, miljövinster och ett bättre resursutnyttjande då man med små centrala resurser kan nå en stor målgrupp genom ett effektivt digitalt distributionssystem. Arbetsvägledning på distans leder till kortare handläggningstider, effektivare utnyttjande av expertresurser och minskat resande. I förslagen till fortsatt arbete föreslår PTS en fortsatt försöksverksamhet med en servicecentral för dövblinda och synskadade. Drift och utveckling av den bredbandstjänst som har byggts upp för distribution av digitala talböcker bör säkerställas. Man bör också undersöka möjligheterna att bredda tjänsten till ett nationellt digitalt distributionssystem för läshandikappade. Försöken med strömmande läsning av talböcker som drevs i liten skala bör fortsätta och utökas. Vidare föreslås att möjligheterna till en nationell satsning på arbetsvägledning på distans bör undersökas och att möjligheter till distansvägledning inom andra liknade verksamheter bör undersökas. Som övriga förslag föreslår PTS bl.a. att en subventionering av dator och bredband övervägs för ekonomiskt resurssvaga grupper av funktionshindrade som inte omfattas av Hem-PC-reformen eller får datorer föreskrivna som hjälpmedel. PTS föreslår vidare att det bör satsas medel på att upprätta ett centralt kompetensoch resurscentrum för videokonferenslösningar för att stimulera distansutbildningar och andra distanskommunikationstjänster. Fortsatta bredbandsförsök för personer med funktionshinder med särskild inriktning på mobilitet föreslås också, där t.ex. möjligheterna med 3G och mobila bredbandstjänster bör undersökas. 8 Post- och telestyrelsen

13 Summary Summary The National Post and Telecom Agency (PTS) was assigned in December 2001 by the Government to conduct trial operations regarding the access of people with disability to products and services within the telecommunications sector that require high transmission capacity. According to the assignment, PTS should no later than 1 October 2004 present the final report and an evaluation of the trials conducted and propose appropriate measures. The assignment was divided into in total seven trial projects. Broadband for people who are deaf-blind service centre Broadband for people with intellectual impairments daily information and communication Broadband for people with visual impairment and others with reading disabilities distribution of digital talking books to students in higher education Mobile broadband for people with disability Distance education for people with mild aphasia Distance education in sign language via broadband Winning Communication distance occupational guidance The final reports on six of these trials are presented in this report. The trial with mobile broadband for people with disability will be reported to the Government no later than 1 May PTS has cooperated with the University of Linköping, Center for Medical Technology Assessment, with the trial operation, regarding a socio-economic evaluation of services for people with disability. The trial projects that were conducted during the years 2002 to 2004 have been successful. Two of the trials, broadband for people with visual impairment and others with reading disabilities together with Winning Communication, are in the process of being established as services in ordinary operation. The education arrangers for the distance education projects have positive experience from the trials and are in the process of introducing distance education in their ordinary range of courses. The trials implemented show that broadband creates great opportunities for people with disability. Broadband facilitates communication in pictures, text and audio for those who would otherwise have very limited opportunities to communicate, for example deaf-blind people. This creates opportunities for guidance and service at a distance by engaging expertise via video communication. It creates opportunities for people with disability who are otherwise not a part of the IT society to participate on equal terms. It creates opportunities for distance education in situations where video communication is particularly important, where the student may have difficulties in getting to school or have a long way there. It creates opportunities for many people to make use of limited resources by utilising central archives, digital distribution and decentralised management, that are used for talking books in this trial operation. People with disability Post- och telestyrelsen 9

14 Summary generally gain great benefit from broadband and broadband services. Perhaps greater than the population as a whole, as it creates completely new opportunities for communication. This trial operation has primarily provided the participants with enhanced accessibility, first to the specific services that were evaluated, but also to public Internet-based services. As many people with disability today stand outside the IT society, a computer with broadband access enhances this. The trials show that increased accessibility creates benefits in the form of enhanced participation, freedom and independence, which promotes an enhanced quality of life. Broadband and increased opportunities for distance communication also satisfy an important social function, a benefit that is not directly related to the actual service that is provided. Through broadband and better communication opportunities, access is gained to a greater social network. For many, this means that isolation is broken, one can communicate daily on one s own terms with other people, with or without disability. Besides user benefits, the trials implemented show that broadband services can also provide social benefits in the form of savings and better utilisation of resources. Increased independence for deaf-blind and people with intellectual impairments can mean a reduced need for assistants. Distance education involves reduced travelling for the course participants and teachers and a more efficient utilisation of educational competence resources that are only available at specific places in Sweden. Distribution of digital talking books results in gains in the form of reduced physical distribution, environmental gains and a better utilisation of resources, as it is possible with small central resources to reach a large target group by an efficient digital distribution system. Distance occupational guidance results in shorter processing times, more efficient utilisation of expert resources and reduced travelling. In the proposals for future work, PTS proposes the continuation of the trial operation with a service centre for people who are deaf-blind and people with visual impairment. The operation and development of the broadband service that has been built up for distribution of digital talking books should be safeguarded. One should also investigate the opportunities to broaden the service as a national digital distribution system for people with reading disabilities. The trials with streaming reading of talking books that were conducted on a small scale should continue and be increased. It is also proposed that the opportunities for a national initiative for distance occupational guidance should be investigated and that opportunities for distance guidance within other similar operations should be investigated. Other proposals by PTS include, among other things, a deliberation on the subsidy of computers and broadband for groups of people with disabilities with weak financial resources, who are not covered by the Home PC Reform or receive computers prescribed as aids. PTS also proposes that funds should be devoted to preparing a central competence and resource centre for videoconference solutions and to stimulate distance education and other distance communication services. Continued broadband trials for people with disability with a special orientation towards mobility are also proposed, where for instance the opportunities with 3G and mobile broadband services should be investigated. 10 Post- och telestyrelsen

15 Uppdraget och dess genomförande 1 Uppdraget och dess genomförande 1.1 Uppdraget från regeringen till PTS Regeringen beslutade den 20 december att uppdra åt Post- och telestyrelsen, PTS, att bedriva försöksverksamhet avseende funktionshindrades tillgång till produkter och tjänster inom telekommunikationsområdet vilka kräver hög överföringskapacitet. Verksamheten skulle bedrivas med utgångspunkt från de till regeringsbeslutet bifogade riktlinjerna. 2 Enligt uppdraget skall PTS senast den 1 mars 2002 redovisa en plan för plan för projektets genomförande. Vidare skall myndigheten årligen i samband med årsredovisningen redovisa hur projektet fortskrider och då bl.a. redovisa hur PTS samrått inom referensgruppen. Myndigheten skall omgående informera regeringen om projektets förutsättningar att genomföras enligt plan förändras. Senast den 1 oktober 2004 skall PTS slutredovisa resultaten och en utvärdering av de genomförda försöken och föreslå lämpliga åtgärder. Kostnaden för försöksverksamheten får inte överstiga 20 miljoner kronor. PTS skall i samband med redovisningen av en plan för projektets genomförande den 1 mars 2002 redovisa ett förslag till utbetalningsplan för avsatta medel Riktlinjer för uppdraget Enligt uppdragets bifogade riktlinjer skall följande försök genomföras. Bredband för dövblinda servicecentral Bredband för intellektuellt funktionshindrade daglig information och kommunikation Bredband för synskadade distribution av digitala talböcker till högskolestudenter Mobilt bredband för funktionshindrade olika tillämpningar Utbildning på distans av funktionshindrade olika utbildningsanordnare Konsultation av expertis arbetsvägledning och kompetensutveckling Försöken skall i möjligaste mån bedrivas i en miljö med en överföringskapacitet som möjliggör överföring av multimediatjänster med god kvalitet i båda riktningarna. PTS skall i sin slutrapport, för varje delprojekt, redovisa produkten eller tjänstens nytta och kostnadseffektivitet baserad dels på den förbättring i brukarens sociala liv och livskvalitet som åstadkoms genom tillgången till produkten/tjänsten i 1 Regeringsbeslut nr II 21, den 20 december 2001, Dnr Bilaga till regeringsbeslut nr II 21, den 20 december 2001, Dnr Post- och telestyrelsen 11

16 Uppdraget och dess genomförande försöket, dels på hur de samhällsekonomiska kostnaderna fördelar sig på olika aktörer i samhället och vilka kostnader som uppstår för den enskilde. PTS skall vid planerande och genomförande av försöksverksamheten nära samarbeta med berörda handikapporganisationer och Hjälpmedelsinstitutet, HI, samt andra berörda myndigheter och organisationer. Den referensgrupp som bildades vid framtagandet av förslag till utformning skall kvarstå. PTS skall samarbeta med projektansvariga för det pågående forskningsprojektet vid Linköpings Universitet, Centrum för utvärdering av Medicinsk Teknologi, avseende en samhällsekonomisk utvärdering av tjänster för personer med funktionshinder. PTS skall, vad avser utvecklingen på det teletekniska området, samråda med Utredningen om vissa hjälpmedel för personer med funktionshinder samt om vissa insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (dir. 2001:81). PTS skall, inom ramen för målsättningen med föreslagna försöken, beakta målen i EU:s handlingsplan e-europe och då bl.a. de riktlinjer som utformats inom initiativet för webbtillgänglighet, the Web Accessibility Initiative (WAI) Delrapporter till regeringen och beslut om ändring i uppdraget PTS har redovisat delrapporter till regeringen vid tre tillfällen. Den 21 februari 2002 redovisades en plan för försöksverksamhetens genomförande 3 i enlighet med uppdragets villkor. Den 24 februari 2003 redovisades den första årliga återrapporten 4 och den 4 februari 2004 redovisades den andra årliga återrapporten 5. Den 11 april 2002 beslutade regeringen 6 att PTS får disponera sammanlagt högst 20 miljoner kronor för att bedriva försöksverksamheten. Medlen skall betalas ut med maximalt kronor år 2002, kronor år 2003 och kronor år Enligt beslutet skall PTS senast den 1 februari 2005 redovisa de kostnader myndigheten haft för uppdraget och oförbrukade medel skall återbetalas senast den 15 februari I den senaste återrapporteringen 7 föreslog PTS att försöket med mobilt bredband för funktionshindrade rapporteras inklusive utvärdering till regeringen senast den 1 maj PTS har gjort bedömningen att förutsättningarna för projektstart inte 3 Plan för försök med funktionshindrade, den 21 februari 2002, Dnr Redovisning av försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade, årlig återrapportering, den 24 februari 2003, Dnr Redovisning av försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade, årlig återrapportering, den 4 februari 2004, Dnr Regeringsbeslut nr II 9, den 11 april 2002, Dnr Redovisning av försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade, årlig återrapportering, den 4 februari 2004, Dnr Post- och telestyrelsen

17 Uppdraget och dess genomförande funnits förrän våren 2004, då en mer omfattande lansering av 3G-tjänster och telefoner gjorts. För att ge försöksprojektet Mobilt bredband för funktionshindrade rimligt med tid för att genomföra ett försök och utvärdera detta föreslog PTS att försöket återrapporteras till regeringen vid ett senare tillfälle än det som fastställts i regeringsuppdraget 8. Förslaget innebär vidare att PTS senast den 15 augusti 2005 skall redovisa hur medlen har disponerats och att medel som inte förbrukats skall återbetalas den dag redovisning lämnas. Den 23 juni 2004 beslutade regeringen 9 om ändring av uppdraget i enlighet med PTS förslag. Enligt beslutet skall PTS lämna en slutrapport avseende försöksprojektet om mobilt bredband för funktionshindrade senast den 1 maj PTS skall senast den 15 augusti 2005 redovisa hur medlen har disponerats samt återbetala medel som inte förbrukats Utgångspunkter och tidigare uppdrag Den 19 oktober 2000 beslutade regeringen 10 att uppdra åt PTS att utreda och lämna förslag till utformning av en försöksverksamhet avseende funktionshindrades tillgång till produkter och tjänster inom telekommunikationsområdet vilka kräver hög överföringskapacitet. Som bakgrund till beslutet ligger propositionen 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla 11 där regeringen gör bedömningen att en försöksverksamhet bör inledas för personer med funktionshinder när det gäller möjligheterna till förbättrade levnadsvillkor med hjälp av produkter och tjänster som kräver hög överföringskapacitet inom telekommunikationsområdet. Fortsatta insatser bör göras för utveckling och kompetensutveckling då det gäller IT för funktionshindrade. I skälen för regeringens bedömning nämns att den pågående utbyggnaden av bredband och utvecklingen av tjänster som kräver hög nätkapacitet kan ge ökade möjligheter för personer med funktionshinder att utnyttja informationstekniken på ett effektivt och smidigt sätt. Nya tjänster och tillämpningar kan bidra till att överbrygga kommunikationsklyftor mellan personer med funktionshinder och andra. Vidare nämner regeringen att särskilda lösningar för personer med funktionshinder så långt som möjligt skall undvikas. IT-systemen skall vara så flexibelt utformade att de går att utnyttja av så många som möjligt och med samma utrustning som andra. I regeringsuppdraget 12 skriver regeringen att PTS skall samarbeta med Hjälpmedelsinstitutet, HI som utvecklade handlingsprogrammet IT för funktionshindrade och äldre för åren Detta eftersom 8 Regeringsbeslut nr II 21, den 20 december 2001, Dnr Regeringsbeslut nr II 10, den 23 juni 2004, Dnr Regeringsbeslut nr II 1, den 19 oktober 2000, Dnr Proposition 1999:2000:86 Ett informationssamhälle för alla, s Regeringsbeslut nr II 1, den 19 oktober 2000, Dnr Post- och telestyrelsen 13

18 Uppdraget och dess genomförande försöksverksamheten syftar till att komplettera handlingsprogrammet med särskilda insatser för att utnyttja den nya tekniken inom området hög överföringskapacitet. Senast den 1 juni 2001 skulle PTS redovisa uppdraget. Den 29 maj 2001 redovisade PTS rapporten Bredband för funktionshindrade. 13 Uppdraget som kan karaktäriseras som en djupgående förstudie bedrevs i en idéfas, en analysfas och en förslagsfas. Idéfasen omfattade en förfrågan till ett antal enskilda personer, institutioner, företag och handikapporganisationer om förslag till försöksverksamheter. Ett 30-tal förslag kom in med närmare 90 detaljförslag. I analysfasen bearbetades förslagen och strukturerades efter hand i elva projektförslag. Dessa projektförslag analyserades i detalj och värderades utifrån ett antal kriterier. I förslagsfasen gjordes en total värdering utifrån ett antal uppställda projektmål, exempelvis att understödja begreppet design-för-alla och att pröva bredband med olika modalitet realtidsvideo/stora krav på överföringskapacitet. Rapporten föreslog sex förslag för genomförande, vilka är desamma som framgår av regeringsuppdragets riktlinjer 14, se avsnitt Vidare poängteras i rapporten att utredningen syftat på att ta fram förslag på försök baserade på komponenter, system och tjänsteinnehåll som kan beräknas vara tillgängliga inom cirka ett år från utredningens avlämnande. För det mobila bredbandsförsöket anges att det skall genomföras när förutsättningarna för detta föreligger. De föreslagna försöken avsåg i första hand att belysa värdet av bredbandskommunikation i olika tillämpningar. Förslag som innebar mer omfattande nyutveckling av specifika tekniklösningar undveks. 1.2 Genomförande av försöksverksamheten Inledande planering Den inledande fasen av projektarbetet omfattade att utifrån uppdragets målsättning skapa en fast struktur för PTS styrning av de olika delprojekten. Detta innebar bl.a. att ansvaret för de olika delprojektens genomförande tydliggjordes i avtal mellan PTS och respektive projektansvariga. Den inledande fasen i genomförandet omfattade: att bilda projektorganisation, att precisera projektinnehållet utifrån förslagen i utredningen. För försöket Utbildning på distans av funktionshindrade genomfördes två försöksprojekt, vilket även aviserades i projektplanen, 15 att engagera tjänsteleverantörer, t.ex. organisationer som kan genomföra utbildning eller tillhandahålla en central tjänst i ett visst försök, 13 Bredband för funktionshindrade, den 30 maj 2001, Dnr Bilaga till regeringsbeslut nr II 21, den 20 december 2001, Dnr Plan för försök med bredband för funktionshindrade, den 21 februari 2002, Dnr Post- och telestyrelsen

19 Uppdraget och dess genomförande att engagera försöksgrupper/deltagare. Här fyllde berörda handikapporganisationer en viktig roll för respektive försök, att förbereda för samhällsekonomisk utvärdering med Linköping universitet, att teckna projektavtal mellan PTS och respektive projektansvariga. Vidare upprättade PTS en gemensam projektstyrningsmodell med projektmallar för att enklare administrera projekten och få en enhetlig styrning och kontroll. Två projektpärmar upprättades, Pärm Blå och Pärm Röd. Pärm Blå var gemensam för samtliga försöksprojekt, där dels information om regeringsuppdraget gavs men framför allt anvisningar till de olika projektansvariga. Anvisningarna berörde organisation av försöksprojektet, budget, finansiering, utvärdering av värde/nytta, avvikelsehantering, informationshantering och projektdirektiv. Pärm Röd var den projektansvariges instrument för att genomföra respektive projekt. Här samlades t.ex. avtal som upprättades mellan PTS och den projektansvarige, projektdirektiv för hela projektet och för de olika etapperna, etapprapporter och ekonomiska redovisningar Försöksverksamhetens organisation Uppdraget delades in i sex försöksområden med sammanlagt sju försöksprojekt, varav sex redovisas i denna rapport. Följande försöksprojekt slutredovisas. Bredband för dövblinda servicecentral Bredband för intellektuellt funktionshindrade daglig information och kommunikation Bredband för synskadade och andra läshandikappade distribution av digitala talböcker till högskolestudenter Utbildning på distans för personer med lätt afasi Distansutbildning på teckenspråk via bredband Vinnande kommunikation arbetsvägledning på distans Som beskrevs i avsnitt kommer försöket med mobilt bredband för funktionshindrade att redovisas till regeringen senast den 1 maj För varje delprojekt utsågs en separat projektorganisation med därtill engagerade tjänsteleverantörer och försökspersoner. Försöksprojekten hölls samman av PTS. För att leda projektet anlitade PTS inledningsvis en konsult, Ulf Keijer, KTH, som också ledde arbetet med att arbeta fram förslag för försöksverksamheten. I maj 2003 övertog en projektledare på PTS, Patrik Bystedt, ansvaret att leda försöksverksamheten. Ulf Keijer kvarstod dock som deltagare i referensgruppen och har även varit engagerad i samarbetet med Linköpings Universitet avseende den samhällsekonomiska utvärderingen. Post- och telestyrelsen 15

20 Uppdraget och dess genomförande Projektorganisation och styrningsmodell i har varit enhetliga för de olika försöksprojekten och reglerades i det avtal som tecknades mellan PTS och respektive projektansvarig. En beslutsgrupp upprättades för samtliga försöksprojekt. Beslutsgruppen bestod av en representant för PTS och en för de projektansvariga, samt i förekommande fall, en för medfinansiärer till försöksprojektet. Varje försöksprojekt delades in i etapper, vanligtvis tre till fem etapper. Syftet med etappindelningen var att få en naturlig planering, rapportering, styrning och uppföljning av projektet. I samband med etappavslut genomfördes beslutsgruppsmöten där genomgången etapp redovisades och godkändes samt att beslut inför kommande etapp fattades Referensgrupp Den referensgrupp som bildades under framtagandet av förslag till utformning av försöksverksamheten 16 har kvarstått under hela projektperioden. Sammanlagt har 14 referensgruppsmöten hållits varav tio sedan regeringsuppdraget gavs i december Referensgruppens arbete kommer att fortsätta även under hösten 2004 för att behandla frågor rörande det kvarvarande försöksprojektet, mobilt bredband för funktionshindrade, och dess utvärdering. Referensgruppen består av följande representanter: Jan Breding Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS Anna-Karin Gullberg Socialstyrelsen Stig Wintzer Landstingsförbundet Per-Olov Nylander Svenska Kommunförbundet Kristian Kristiansson Hjälpmedelsinstitutet, HI Pelle Kölhed Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO Jan-Olof Bergold Hörselskadades Riksförbund, HRF Susanne-Hodosi Ewerman Föreningen Sveriges Dövblinda, FSDB Birgitta Rudin Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn Stig Kjellberg Sveriges Dövas Riksförbund, SDR Johan Hedrén Sveriges Dövas Ungdomsförbund, SDU Vivi-Anne Emmanuelsson Synskadades Riksförbund, SRF Ulf Keijer KTH 16 Bredband för funktionshindrade, den 30 maj 2001, Dnr Post- och telestyrelsen

21 Uppdraget och dess genomförande Referensgruppen har löpande tagit del av det pågående arbetet i försöken och lämnat värdefulla synpunkter. Samtliga projektledare har vid olika tillfällen deltagit i referensgruppsmöten för att beskriva och demonstrera respektive försöksprojekts framskridande. Den samhällsekonomiska utvärderingen har också presenterats vid två tillfällen av representanter från Linköpings Universitet Samhällsekonomisk utvärdering av försöken För att genomföra en utvärdering av försökens nytta och bedöma dess kostnadseffektivitet samarbetar PTS med Linköpings universitet, Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi, CMT. Ansvarig för utvärderingsarbetet är professor Jan Persson. Avtal med tillhörande projektplan för utvärdering har under 2003 upprättats mellan PTS och Linköpings Universitet. Avtalet omfattade utvärdering av de sex försöksverkprojekt som redovisas i denna rapport. En slutrapport avseende dessa sex försöksprojekt lämnades till PTS den 24 juni Ett tilläggsavtal har upprättats för utvärderingen av det mobila bredbandsförsöket som kommer att utvärderas efter samma modell. Slutrapporten för utvärderingen av det mobila bredbandsförsöket skall CMT lämna till PTS senast den 28 februari Som utvärderingsmodell används den s.k. ICF-modellen (International Classification of Functioning, Disability and Health) med huvudsaklig fokus på aktivitet och delaktighet. ICF kompletterades med generella instrument, PIRS och EQ-5D, för att få en mer fullständig bild av brukarnas situation. I de försöksprojekten med minst antal deltagare (mellan fyra och elva) kompletterades formulär med intervjuer av ett urval av deltagare. Nedan ges en mer övergripande beskrivning av utvärderingen. För en mer utförlig beskrivning av modeller och utvärderingsinstrument hänvisas till CMT:s rapport. 18 Utvärderingsdesignen är genomgående av karaktären före/efter, d.v.s. att samma frågor ställs såväl före som efter projektets genomförande. Undantaget är omgivningsfaktorer som har med den tillämpade tekniken att göra, eftersom erfarenhet av denna saknades innan projektet. Eftersom antalet deltagare i försöksprojekten har varit få genomfördes inga statistiska signifikanstester. Dessutom är svarsalternativen/nivåerna i ICF inte enligt någon skala som gör det meningsfullt att analysera förändringars storlek, avstånden mellan nivåerna kan inte antas vara lika. Därför begränsades jämförelsen till att konstatera om deltagaren upplevt förbättring, försämring, eller oförändrad situation med avseende på olika aspekter. ICF-modellen anpassades utifrån försökens förutsättningar och den funktionshindrades situation för att öka förståelsen för utvärderingen och dess 17 Bredbandstjänster för funktionshindrade utvärdering av brukarnyttan, CMT rapport 2004:2 18 Bredbandstjänster för funktionshindrade utvärdering av brukarnyttan, CMT rapport 2004:2 Post- och telestyrelsen 17

22 Uppdraget och dess genomförande frågeställning. I försöket Bredband för intellektuellt funktionshindrade användes t.ex. glada/ledsna ansikten för att visualisera svarsalternativen i utvärderingen. Figurerna betyder detta 1 Lätt 2 Ok, jag klarar det 3 Svårt, men jag klarar det 4 Omöjligt, jag klarar det inte Bild 1.1: Anpassade svarsalternativ i utvärderingen av Bredband för intellektuellt funktionshindrade 19 I försöket Distansutbildning på teckenspråk via bredband gjordes en annan form av anpassning. Eftersom utvärderingsformulären var skrivna på svenska, en teckenspråkig persons andraspråk, så gjordes relativt omfattande revisioner av formulären där en döv psykolog deltog för att på bästa sätt anpassa sättet att ställa frågor till döva personer. För bedömning av de samhällsekonomiska aspekterna av bredbandstjänsterna har CMT valt att fokusera på de aspekter av kostnader (minus) och intäkter (plus) som framgår av figuren nedan. 19 Bredbandstjänster för funktionshindrade utvärdering av brukarnyttan, CMT rapport 2004:2 18 Post- och telestyrelsen

23 Uppdraget och dess genomförande - + Kostnader Direkta - investerings- och driftskostnader Indirekta - förlorad produktion - övriga kostnader p.g.a. men inte direkt relaterade till tjänsten Bredbandstjänsten Figur 1.2: Samhällsekonomiska aspekter av bredbandstjänsterna 20 Intäkter Direkta - förändrad brukarsituation Indirekta - förändringar i närståendes situation - kostnader som undviks till följd av tjänsten - ev. övriga p.g.a. tjänsten indirekta effekter I den mån det har varit möjligt har ovanstående kostnads- och intäktsposter för respektive projekt bedömts enligt en skala 0-5 där kostnaden/intäkten bedöms som: 0 = obefintlig 1 = låg 2 = måttlig 3 = betydande 4 = hög 5 = mycket hög Resultatet från utvärderingen kan ses under respektive försöksprojekt Nationellt och internationellt samråd Förutom arbetet i referensgruppen har PTS under projekttiden samrått med olika utredningar, arbetsgrupper och myndigheter. PTS har samrått med Utredningen om vissa hjälpmedel för personer med funktionshinder samt om vissa insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (dir. 2001:81), som i rapporten benämns LSSoch hjälpmedelsutredningen. Vid tre tillfällen under projekttiden, våren 2002, hösten 2003 och i februari 2004, har möten hållits med Margita Lundman, sekreterare i LSS- och hjälpmedelsutredningen. Fokus på mötena har varit att diskutera utvecklingen av tekniska hjälpmedel inom IT- och telekommunikationsområdet och vilka lösningar som används i de olika försöksverksamheterna. 20 Bredbandstjänster för funktionshindrade utvärdering av brukarnyttan, CMT rapport 2004:2 Post- och telestyrelsen 19

24 Uppdraget och dess genomförande PTS har under 2003 medverkat i en europeisk arbetsgrupp INCOM. Gruppen INCOM (Inclusive Communications) sattes upp under Article 7 (1) of the Rules of Procedure som en arbetsgrupp under COCOM för att arbeta under 2003, Europeiska handikappåret. Gruppens arbete leddes av Per G Blixt, EC, och deltagare har varit representanter för europeiska handikappförbund, näringslivsrepresentanter (operatörer och tillverkare) och representanter från respektive medlemslands ansvariga departement och myndigheter. Målet var att arbeta fram ett antal särskilda fokusområden samt att ge exempel på best practise och föreslå aktiviteter. Försöksverksamheten har rönt stort intresse i arbetsgruppen och rapporterades i ett eget stycke i INCOM:s slutrapport till COCOM. Försöksverksamheten har också diskuterats i en arbetsgrupp som PTS deltager i tillsammans med representanter från HI och Örebro Läns Landsting. Arbetsgruppen har diskuterat utveckling och kravställning inom text- och bildtelefoni. 1.3 Disposition av rapporten och läsanvisningar I kapitel 1 beskrivs uppdraget, de riktlinjer och förarbeten som ligger till grund för försöksverksamheten. Vidare beskrivs hur försöksverksamheten genomförts och vilka samråd som gjorts. En översiktlig beskrivning av utvärderingen ges. I kapitel 2 förs ett kortare resonemang kring begreppet hög överföringskapacitet. Kapitel 3 behandlar i korthet begreppen funktionshinder och handikapp. En mer utförlig beskrivning av de funktionshinder som är representerade i försöksverksamheten görs under respektive försöksprojekt. I kapitel 4-9 presenteras respektive försöksprojekt. En kortare beskrivning görs av försökets innehåll och resultat, den tekniska lösningen, projektets organisation, projekttid och ekonomi. En mer utförlig beskrivning av försöksverksamheten finns i respektive försöksprojekts slutrapport som lämnats till PTS. I kapitlen beskrivs dessutom i korthet resultatet av utvärderingen av respektive försöksverksamhet, där valda delar av CMT:s rapport tagits med. För djupare beskrivning, analyser, slutsatser och rekommendationer hänvisas till CMT:s rapport. 21 Kapitlen avslutas med slutsatser och förslag för respektive försöksverksamhet. Kapitel 10 innehåller övergripande slutsatser sett ur ett större perspektiv. Mer utförligt beskrivna och konkreta slutsatser relaterade till enskilda försök och tjänster görs i redovisningen av respektive försöksprojekt, kapitel 4-9. Kapitel 11 innehåller förslag till fortsatt arbete och övriga förslag. Här görs en sammanställning av de förslag som lämnas i redovisningen av respektive försöksprojekt. Dessutom ges förslag av mer övergripande karaktär. Bilagor. Rapporten innehåller en hel del begrepp och förkortningar. I bilaga 1 ges förklaringar till dessa. CMT:s rapport avseende utvärdering av försöksverksamheten bilägges också rapporten. 21 Bredbandstjänster för funktionshindrade utvärdering av brukarnyttan, CMT rapport 2004:2 20 Post- och telestyrelsen

25 Vad avses med hög överföringskapacitet? 2 Vad avses med hög överföringskapacitet? Av uppdraget framgår att PTS skall bedriva försöksverksamheten avseende funktionshindrades tillgång till produkter och tjänster inom telekommunikationsområdet vilka kräver hög överföringskapacitet. I rapporten Bredband i Sverige behandlas begreppet hög överföringskapacitet och definierar den som sådan kapacitet att den medger förmedling av multimediatjänster med god kvalitet i riktning både till och från användaren. Rapporten konstaterar att definitionen överensstämmer i sak med den som ges i Bredbandsutredningens slutbetänkande (SOU 2000:111) IT-infrastruktur för stad och land, där det även framhålls att kapacitetsbehovet för bredbandstjänster är beroende av hur många som kommunicerar samtidigt, vilken tjänst de utnyttjar och avståndet till den de kommunicerar med. Det är därför inte möjligt att ange något exakt tal för överföringskapaciteten, utan den beror på vilken situation som föreligger i varje enskilt fall. IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet består av nät baserade på: 23 optisk fiberkabel, koaxialkabel i den mån den används för överföring med hög kapacitet, koppartråd i den mån den uppgraderats till DSL-teknik, elnätskommunikation (PLC), radio, satellit. Regeringen konstaterar i sin rapport Utveckling av IT-infrastrukturen 24 att begreppet bredband ibland byts ut mot IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet och att bägge begreppen används allmänt idag. I denna rapport används begreppet hög överföringskapacitet och bredband synonymt. I försöksprojekten har framför allt ADSL-förbindelser använts för kommunikation, i enstaka fall även fiber- och radioförbindelser. En utförligare beskrivning av kommunikationslösningen görs längre fram i rapporten för respektive försöksprojekt. 22 Bredband i Sverige 2004, PTS-ER 2004:28, den 11 augusti Bredband i Sverige 2004, PTS-ER 2004:28, den 11 augusti Utveckling av IT-infrastrukturen en skrift av insatser för att öka tillgängligheten i hela Sverige, Näringsdepartementet, oktober 2003 Post- och telestyrelsen 21

Redovisning av försöksverksamhet. funktionshindrade. Årlig återrapportering till regeringen. 4 februari 2004 PTS-ER-2004:5 ISSN 1650-9862

Redovisning av försöksverksamhet. funktionshindrade. Årlig återrapportering till regeringen. 4 februari 2004 PTS-ER-2004:5 ISSN 1650-9862 DATUM RAPPORTNUMMER 4 februari 2004 PTS-ER-2004:5 ISSN 1650-9862 Redovisning av försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade Årlig återrapportering till regeringen FÖRFATTARE Patrik Bystedt Förord

Läs mer

Redovisning av en försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade

Redovisning av en försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade DATUM RAPPORTNUMMER 19 februari 2003 PTS-ER-2003:17 ISSN 1650-9862 Redovisning av en försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade FÖRFATTARE Lillian Eikeland Innehåll 1 Inledning... 1 2 Uppdraget...

Läs mer

Mobil videokommunikation för döva

Mobil videokommunikation för döva DATUM RAPPORTNUMMER 26 april 2005 PTS-ER-2005:14 ISSN 1650-9862 Mobil videokommunikation för döva Redovisning av försöksverksamhet med bredband för personer med funktionshinder Förord Förord Post- och

Läs mer

IT ger nya möjligheter för personer med funktionshinder PTS bredbandsförsök

IT ger nya möjligheter för personer med funktionshinder PTS bredbandsförsök IT ger nya möjligheter för personer med funktionshinder PTS bredbandsförsök Information från Post- och telestyrelsen PTS sju bredbandsförsök Bredbandstekniken har blivit tillgänglig för en allt större

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan Projektmaterial Studieförbundet Vuxenskolan Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 Projektnamn:...3

Läs mer

Särskilt begåvade elever

Särskilt begåvade elever STÖDMATERIAL Särskilt begåvade elever 1.4 Att ge förutsättningar för skolornas arbete Sara Penje och Inger WIStedt 1.4 Att ge förutsättningar för skolornas arbete FörFattare Sara Penje är skolutvecklare

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Lika Unikas synpunkter på Barnrättskommitténs frågor till den svenska regeringen (List of issues in relation to the fifth periodic report of Sweden)

Lika Unikas synpunkter på Barnrättskommitténs frågor till den svenska regeringen (List of issues in relation to the fifth periodic report of Sweden) Stockholm 2014-11-01 Till Committee on the Rights of the Child Lika Unikas synpunkter på Barnrättskommitténs frågor till den svenska regeringen (List of issues in relation to the fifth periodic report

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

BREDBAND OCH VÄLFÄRD EN FÖRSTUDIE. Marco Forzati, Crister Mattsson

BREDBAND OCH VÄLFÄRD EN FÖRSTUDIE. Marco Forzati, Crister Mattsson BREDBAND OCH VÄLFÄRD EN FÖRSTUDIE Marco Forzati, Crister Mattsson Roll-out cost Un-captured values VARFÖR SAMHÄLLSEKONOMISKA STUDIER OM BREDBAND Telco return Revenue from Internet service Revenue from

Läs mer

Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter i ett mobilt satellitsystem

Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter i ett mobilt satellitsystem BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-11-19 Dnr: 14-11103 9 Spektrumavdelningen Inmarsat Ventures Limited 99 City Road London EC1Y 1AX Storbritannien Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Kommittédirektiv Översyn av ersättningen för personlig assistans Dir. 2013:34 Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska se över ersättningen för personlig

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

10 frågor och svar om. bredband

10 frågor och svar om. bredband 10 frågor och svar om bredband Bredband var för några år sedan ett i det närmaste okänt begrepp för de flesta av oss. I dag tävlar företagen om att erbjuda de snabbaste bredbandsuppkopplingarna till hushåll

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Distansutbildning. av Anders Andersson. Västanvik Resurs- och Utvecklingscenter

Distansutbildning. av Anders Andersson. Västanvik Resurs- och Utvecklingscenter Distansutbildning av Anders Andersson Västanvik Resurs- och Utvecklingscenter VRC är en ek. förening bildad av: Sveriges Dövas Riksförbund Sveriges Dövas Ungdomsförbund Västanviks folkhögskola Dalarnas

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

Molnet ett laglöst land?

Molnet ett laglöst land? Molnet ett laglöst land? 31 januari 2012 Pernilla Borg, CISA Magnus Ahlberg Om Ernst & Young IT Risk and Assurance Inom IT Risk and Assurance hjälper vi organisationer att hantera IT-risker på ett sätt

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Anvisningar till ansökan

Anvisningar till ansökan ANVISNING Datum Vår referens Sida 2010-03-25 Dnr: 10-2324-5 Bilaga 1 1(5) Anvisningar till ansökan Nedan följer anvisningar för hur ansökan till PTS innovationstävling ska fyllas i. Projekttitel: Er benämning

Läs mer

Projektmaterial. Göteborgs folkhögskola

Projektmaterial. Göteborgs folkhögskola Projektmaterial Lokal samverkan med flexibelt lärande på lokal nivå Göteborgs folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd GENERALDIREKTÖREN 2011-06-30 NKC 2010/44 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd (Ert ärende

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2010 AUDIT TAX ADVISORY Inledning KPMG har genomfört en studie av de incitamentsprogram som föreslagits i svenska börsbolag under

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen Regeringsbeslut II:1 2014-01-16 S2013/3515/FST S2014/398/FST (delvis) Socialdepartementet Försäkringskassan 103 51 Stockholm Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag

Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-03-30 Dnr: 10-7697 1(13) Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress:

Läs mer

PACT Webinar. Göteborg 120903

PACT Webinar. Göteborg 120903 PACT Webinar Göteborg 120903 Agenda Bakgrund Ramverket I praktiken Exempel Gothenburg 2012 Bakgrund Gothenburg 2012 Vad är? PACT är ett empiriskt ramverk utvecklat för att utvärdera och utveckla kapaciteten

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2 LULEÅ KOMMUN Version. 1 (9) utvecklingsenhet 1.0-1 PROJEKTBESKRIVNING 2008-10-21 PROJEKTBESKRIVNING Luleå NETWORKS OLE2 Projektledare: Lars Mikaelsson 070-600 22 73 lars@projectservices.se POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

En skola för alla? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Normalisering

En skola för alla? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Normalisering En skola för alla? Helene Tranquist Utifrån en vision om en skola för alla, en skola där barn, ungdomar och vuxna inte särskiljs därför att de har olika förutsättningar och behov, tillsatte regeringen

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Medborgarskolan Sörmland-Östergötland. Flexibel nätverksbaserad utbildning för småföretagare

PROJEKTMATERIAL. Medborgarskolan Sörmland-Östergötland. Flexibel nätverksbaserad utbildning för småföretagare PROJEKTMATERIAL Medborgarskolan Sörmland-Östergötland s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

Projektets primära målsättning är:

Projektets primära målsättning är: HJÄLPMEDEL- KVALITET FRÅN ETT BRU KARPERSPEKTIV RSPEKTIV Projektet Hjälpmedel- kvalitet från ett brukarperspektiv har pågått sedan september 2009. Lars Gustavsson är projektansvarig och Malin Björk är

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Handel med Elcertifikat ett stödsystem för fönybar el

Handel med Elcertifikat ett stödsystem för fönybar el Etableringen av sertifikatmarked i Sverige Handel med Elcertifikat ett stödsystem för fönybar el Seminarium på OED i Oslo den 26 februari 2008 Nils Andersson, Svensk Vindkraft Stödsystem till förnybar

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Övergripandemål... 4 4. Delmål... 4 Att 15 ungdomar lär känna sina styrkor

Läs mer