Människa-datorinteraktion i hälsooch sjukvård. Lokal anpassning. Automatiserade processer. Mänskligt minne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Människa-datorinteraktion i hälsooch sjukvård. Lokal anpassning. Automatiserade processer. Mänskligt minne"

Transkript

1 Människa-datorinteraktion i hälsooch sjukvård Bengt Sandblad Människa-datorinteraktion (MDI) Inst. för informationsteknologi Uppsala universitet Människa-datorinteraktion är speciellt viktigt inom hälso- och sjukvård Utformning av gränssnitt och interaktion måste baseras på en kartläggning och analys av: Vilken information, ska vem använda, på vilket sätt och form, på vilken plats, vid vilken tidpunkt, i vilket sammanhang, förvilket syfte? Man ska ha ett effektivt datorstöd, inte hantera en dator (ej bli datorstörd ). Man behöver ett hjälpmedel som bidrar till effektivitet, utveckling och en bra arbetsmiljö. Det måste bli accepterat och betraktat som bra och nyttigt av användarna. Lokal anpassning Ofta är kraven specifika för en viss verksamhet på en viss avdelning. Datorstöden måste därför kunna anpassas till de lokala förhållandena och kraven. Det blir å andra sidan mycket ineffektivt att specialutforma datorstöd till varje verksamhet. Detta är en krånglig balans! Det är viktigt att förstå vad människan är bra på Kognitiva förmågor Minne och kortidsminne Mönsterigenkänning Automatiserade processer Man måste basera gränssnittsutformningen på kunskap om detta, samt om innehållet i arbetet. Mänskligt minne Korttidsminnet 5-8 saker åt gången Avklingningstid c:a 15 sek. Störningskänsligt Långtidsminnet Fordrar inlärning Lagrat för livet, ingen informationsförlust Svårt att återvinna information ( triggers fordras) Automatiserade processer På hög kognitiv nivå Avancerade funktioner Bara en sak åt gången På låg kognitiv nivå Hög parallell-kapacitet Automatiskt utförande Fordrar träning 1

2 Mönsterigenkänning Ett exempel Hur använder man en lablista? Vad säger er denna bild? Vad innehåller den för information? Hur kan den tolkas av en professionell person? Och denna? Människan i samverkan med teknik (MDI) Det gäller att förstår hur människan fungerar i samverkan med datorer - och hur man kan anpassa arbetsprocesserna och tekniken till detta. Olika personer är användare Olika yrkesgrupper Läkare, sjuksköterska, läkarsekreterare, undersköterska, sjukgymnast m fl. Tekniker m fl. Administrativ personal Olika användningstyper Skriva och läsa journaler Beställa labprover och få svar Patientadministration Medicinsk teknik Öppenvårdsmottagningar Primärvården Kommunal hemtjänst Etc. etc. 2

3 Påstående Att använda sig av datorer, IT, teknik i arbetet är ofta bra, nyttigt, effektivt! Eller? Användbarhet Den utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda en produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet användningssammanhang ISO 9241 Mänskligt felagerande (Human error) Sleipner före.. 80% av alla olyckor beror på mänskliga faktorn???? Människor gör fel! Vi är praktiska men ologiska Felgrepp, misstag och regelbrott.och efter Situation awareness Att skapa koll på läget, genom att: Kunna identifiera läget, status Kunna förstå läget, status Kunna göra prognoser om vad som håller på att ske. Är en förutsättning för att kunna agera snabbt och korrekt. 3

4 Automation surprises Automatiska funktioner kan vara svåra att förstå och förutse. De kan överraska oss (surprises). I besvärliga situationer stänger man ofta av automatiken, för att kunna klara av situationen (the irony of automation). Barriärer En barriär ska förhindra att vi gör fel, samt att felet får allvarliga konsekvenser. Tekniska (förhindra fel agerande) Informationsmässiga (ge bättre informationsstöd) Kompetensmässiga (utbildning, träning) Organisatoriska (roller, säkerhets-tänkande) Larm Larm ska stödja, inte störa Larm ska visa vad som är viktigt och hur man bör agera. Många samtidiga larm kan vi inte hantera. Fall 1 Dialysmålet Dialysmålet Den 28 november 1983 dog tre patienter på dialysavdelningen vid regionsjukhuset i Linköping. De dog på grund av utspädd dialysatvätska som ledde till skador på de röda blodkropparna, elektrolytrubbning och akut cellskada i vävnaderna. Dialyskoncentratet hade tagit slut i det för sexton patienter byggda dialyssystemet medan vatten fortsatt att pumpas in. Göta hovrätt kom fram till att en sjuksköterska orsakat olyckan genom att av misstag stänga av larmet och dömde henne för grovt vållande till annans död och framkallande av fara för annan. Högsta domstolen gav inte prövningstillstånd och avslog senare en ansökan om resning i målet. Dialysmålet, forts Dialysolyckan i Linköping orsakades av tekniska brister i dialysanläggningens konstruktion och otillräckliga rutiner för tillsyn av dialysatberedningen. Det borde ha funnits en spärr för dialysflöde till patientplats, ett automatstopp som skulle ha trätt i funktion vid larm, fel i larmkrets eller avslagen larmfunktion. Dialyskoncentratet räckte inte till en hel dialyssession. Ändå saknades schemalagda rutiner för påfyllning. Sjuksköterskorna, vars primära uppgift var att sköta patienterna, fyllde på när man kände på sig att dialyskoncentratet höll på att ta slut eller när larmet gick. Bidragande till olyckan var en vilseledande utformning av larmpanelen. 4

5 Dialysmålet - analys Sjukvården har en "straffkultur" och en lagstiftning som inbjuder till att förtiga olyckor och tillbud. Att rapportera om misstag kan vara liktydigt med att utsätta sig själv eller arbetskamraterna för risk att mista jobb eller karriärmöjligheter. Därför är mörkertalet stort. System för riskanalys vinner inträde, men än så länge är det ljusår mellan attityderna till säkerhet inom luftfarten och inom sjukvården. På regionsjukhuset i Linköping skapade straffkulturen en syndabock, nämligen den sjuksköterska som på morgonen efter olyckan gick till överläkaren och berättade att hon kunde ha förväxlat gula och gröna lampor på larmpanelen och av misstag kopplat ur larmet. Detta basunerades ut som att sjuksköterskan "erkänt". Dialysmålet åtgärder? Tre patienter hade dött och tolv svävat i livsfara. Vad gjorde sjukhuset för att höja säkerheten? Rimligen borde man väl ha stängt av den sjuksköterska som påstods vara orsak till tragedin? Det var det aldrig tal om. Den för rutinerna ansvarige överläkaren uttalade "att hon fungerat väldigt bra på avdelningen, att hon var en normalt ansvarsmedveten sjuksköterska som engagerat sig starkt i just skyddsfrågor och att den inträffade händelsen inte på något sätt föranlett någon omplacering av henne". Däremot vidtogs omgående en rad åtgärder för att förbättra den tekniska utrustningen. Och ganska snart fattades beslut att skrota hela anläggningen. Fall 2 E-journaler Cosmic från landstinget Fakta om införandet (juni 2006) Sedan tre år tillbaka använder vårt landsting systemet. Idag är användare inne i systemet. Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset använder journalsystemet fullt ut. 200 användare finns inom Habilitering och hjälpmedel, 50 återstår. 300 användare finns i Primärvården, 600 återstår. I Primärvårdens fall är införandet mer komplicerat eftersom man samtidigt introducerar ett patientadministrativt system. Drivkraften bakom projektet - Att vårdpersonal i hela landstinget överallt och när som helst på dygnet kan ta del av journaluppgifter ökar patientsäkerheten radikalt! Men införanden av stora datasystem innebär ofta problem. Den största delen av vårt införande har gått förhållandevis smärtfritt. Cosmic i media Elektroniska journaler knäckte läkarmottagning Grova missar kring den digitala arbetsmiljön inom vården i Uppsala, rapporterar UNT: "Husläkarmottagningen i Alunda stängdes under måndagseftermiddagen. Hög arbetsbelastning i kombination med nya elektroniska patientjournaler har tagit musten ur personalen. Hyrläkare ska nu lätta på bördan. - Vi har jobbat hårt hela hösten. Det nya journalsystemet får det att rinna över, säger NN, verksamhetschef vid husläkarmottagningen. Media. Nya journaler blir arbetsmiljöproblem Enhetliga journalsystem i vården blir säkrare för patienterna och arbetet underlättas. Men systemen kan orsaka teknikstress och sjukskrivningar. I Uppsala läns landsting införs journalsystemet Cosmic. På Enköpings vårdcentral ledde Cosmic till att övertiden ökade, telefontillgängligheten minskade, väntetiderna steg och personalen blev stressad. Vårdcentralens chef har skrivit över 100 felrapporter och det krävs över tjugo knapptryckningar för att registrera en enda vaccinering. Det nya IT-stödet, som beräknas kosta cirka 240 miljoner, beskrivs som tungrott och svåröverskådligt av användarna. 5

6 Vad är sanningen? Vilka är problemen? Vad kan man göra? Hur ska man göra? Vilka ska göra detta? Slutsatser Utforma tekniken efter människorna och arbetssituationerna Analys + användarstyrd utveckling Låt människan vara i kontroll Stöd våra möjligheter att göra rätt Ge mycket information på rätt sätt Inför inte onödig komplexitet Stöd kommunikation och samverkan m.m. Arbetsmiljö Fysisk arbetsmiljö Psykosocial arbetsmiljö Kognitiv arbetsmiljö Man tillåts inte jobba effektivt. Något förhindrar oss från att använda våra kunskaper och färdigheter på ett effektivt sätt. Är viktiga att förstå i samband med IT-stött arbete! Karasek & Theorell: Ett bra arbete Stöd starkt Ett bra arbete hög Kontroll Krav höga Ett dåligt arbete Mycket är känt... Fysisk arbetsmiljö svagt Stöd Kontroll låg Ett farligt arbete! Krav höga 6

7 Design- utformning Gränssnittsdesign Grundläggande designidé metaforer (skrivbord och rum, se separat pdf om metaforer med ett exempel) Designheuristik (se separat pdf om designheuristik, vilken måste tillämpas med extra noggrannhet inom sjukvården. Huvudsakliga mål för utformning av datorstöd Designa för skickliga användare Operatören vill ha "koll på läget Management by awareness vs. Management by exception Underlätta för operatören att förstå processen Reducera komplexiteten Gör designen färdig. Disposition av bildskärmsytan. Visa helhet och detalj samtidigt. Fast och logisk placering av information Rätt användning av färger. Använd bläddring för informationsväxling. m.m. Ett exempel på gränssnittsdesign En arbetsuppgift, en arbetsyta Gränssnittet ska vara klart för användning direkt Se detalj och helhet samtidigt Betona viktig information Enkel navigation Identifiera viktiga samband Stöd mönsterigenkänning Stöd snabbhet för den skicklige M.m. Exempel Välj journalrummet och en viss patient 7

8 Användarcentrerad systemutveckling En iterativ process Beakta användbarhet från början Visualisera med hjälp av prototyper En samverkan mellan användare, utvecklare och användbarhetsexperter Utvecklare Användare Test Designer Krav Prototyp Tid 8

Förstudierapport: Införande av verksamhetsstödjande IT-system

Förstudierapport: Införande av verksamhetsstödjande IT-system UFV 2011/xxx Förstudierapport: Införande av verksamhetsstödjande IT-system Problem, effekter och nytta 2011-11-01 Thomas Lind Fredrik Brattlöf Åsa Cajander Bengt Sandblad Bengt Göransson Anders Jansson

Läs mer

IT-baserat utbildningssystem för dialyspersonal

IT-baserat utbildningssystem för dialyspersonal UPTEC STS10 021 Examensarbete 30 hp Mars 2010 IT-baserat utbildningssystem för dialyspersonal - en användarcentrerad förstudie Filippa Jonsson Abstract IT-baserat utbildningssystem för dialyspersonal

Läs mer

Hur fungerar vårdens IT-system egentligen?

Hur fungerar vårdens IT-system egentligen? STS11015 Examensarbete 30 hp Februari 2011 Hur fungerar vårdens IT-system egentligen? Jämförelse av elektroniska patientjournalsystem Cecilia Lundberg Abstract How does health care IT system really work?

Läs mer

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö 3 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 6 SAMMANFATTNING 7 Starka sidor av tjänstemännens IT-miljö 7 Svaga sidor av tjänstemännens

Läs mer

Datorarbete Programvara och gränssnitt

Datorarbete Programvara och gränssnitt Datorarbete Programvara och gränssnitt av Eva Olsson och Bengt Sandblad Människa-datorinteraktion 1, inst. för informationsteknologi, Uppsala universitet Datorprogram påverkar arbetet och dess organisation

Läs mer

Användbar IT. Användarcentrerad IT-utveckling i den statliga sektorn. Jan Gulliksen, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH

Användbar IT. Användarcentrerad IT-utveckling i den statliga sektorn. Jan Gulliksen, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Användbar IT Användarcentrerad IT-utveckling i den statliga sektorn Jan Gulliksen, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Användbar IT Användarcentrerad IT-utveckling i den statliga sektorn Jan Gulliksen, Kungliga

Läs mer

Vård-IT-rapporten 2010

Vård-IT-rapporten 2010 1 Vård-IT-rapporten 2010 Enkätundersökningar, flödesstudier och uppföljning av Vård-IT-kartan 2004 Förord Detta är en presentation av UsersAwards undersökning om användarnas erfarenheter av IT i vården.

Läs mer

IT i välfärdens tjänst

IT i välfärdens tjänst september 2014 Rapport om välfärdens digitala arbetsmiljö IT i välfärdens tjänst Inledning Med hjälp av IT kan samhällsservicen nu vara mer tillgänglig än tidigare. Människor förväntar sig i allt högre

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det 1 2 Förord I den här rapporten presenteras resultaten från Unionens årliga undersökning om IT-användning och IT-miljö. Det är allmänt känt

Läs mer

Införandet av ett nytt IT-system vid en studentorganisation i Uppsala

Införandet av ett nytt IT-system vid en studentorganisation i Uppsala Uppsala Universitet IT-system och människor i samspel 7.5 hp STS 4 Införandet av ett nytt IT-system vid en studentorganisation i Uppsala Emelie Eriksson Thörnell Tommy Gerdén-Låbbman Jon Karlsson Mats

Läs mer

Arbetsmiljö vid IT-stött arbete. En kort introduktion

Arbetsmiljö vid IT-stött arbete. En kort introduktion Arbetsmiljö vid IT-stött arbete En kort introduktion Bengt Sandblad Människa-datorinteraktion Institutionen för informationsteknologi Uppsala universitet IT, arbetsmiljö och hälsa Arbetsmiljö är ett brett

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Säkra din kommunikation Information från MSB till dig som arbetar inom socialtjänst, vård och omsorg

Säkra din kommunikation Information från MSB till dig som arbetar inom socialtjänst, vård och omsorg Säkra din kommunikation Information från MSB till dig som arbetar inom socialtjänst, vård och omsorg Häng med nattpatrullen i Ö-vik Sidorna 9 10 Katrin Vedin och Milo Lundberg jobbar i nattpatrullen som

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elektroniskt patientjournalsystem

EXAMENSARBETE. Elektroniskt patientjournalsystem EXAMENSARBETE 2005:060 SHU Elektroniskt patientjournalsystem Hur påverkar det vårdpersonalens arbetssituation? Peter Lundkvist Malin Stenvall Luleå tekniska universitet Informatik och systemvetenskap D-nivå

Läs mer

SISU. Metoder för att hitta användbarhetsproblem hos datorsystem. Per Fossum . PUBLIKATION 96:20. -lslsul- RAPPORT - OKTOBER 1996

SISU. Metoder för att hitta användbarhetsproblem hos datorsystem. Per Fossum . PUBLIKATION 96:20. -lslsul- RAPPORT - OKTOBER 1996 SISU. PUBLIKATION 96:20 RAPPORT - OKTOBER 1996 Metoder för att hitta användbarhetsproblem hos datorsystem Per Fossum SVENSKA INSTITU1ET -lslsul- FÖR SYSTEMUTVECKLING Förord Rapporten är ett delresultat

Läs mer

AvI-enkäten Ett verktyg för att mäta användbarhet, stress och nytta av IT-stöd

AvI-enkäten Ett verktyg för att mäta användbarhet, stress och nytta av IT-stöd AvI-enkäten Ett verktyg för att mäta användbarhet, stress och nytta av IT-stöd Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet Institutionen för IT-MDI Iordanis Kavathatzopoulos, Uppsala universitet, Institutionen

Läs mer

Synnöve Ödegård. Tabell 1. Svar på frågan Jämfört med 2003, anser Du att säkerheten för patienterna i Sverige idag är?.

Synnöve Ödegård. Tabell 1. Svar på frågan Jämfört med 2003, anser Du att säkerheten för patienterna i Sverige idag är?. 28 september 2013 Hot mot säkerheten och möjligheter till förbättring Konferensdeltagarnas synpunkter inför konferensen Patientsäkerhet teori och praktik den 3:e och 4:e sept. 2013 Synnöve Ödegård Vid

Läs mer

Försäkringskassan. En utvärdering av AFU. Handläggare och läkares upplevelser av att arbeta med AFU

Försäkringskassan. En utvärdering av AFU. Handläggare och läkares upplevelser av att arbeta med AFU Försäkringskassan En utvärdering av AFU Handläggare och läkares upplevelser av att arbeta med AFU En rapport baserad på djupintervjuer med handläggare och läkare 1 Innehåll Inledning... 3 Övergripande

Läs mer

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J.

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. Mayhew Rasha Alshammari, rasha.alshammari.2454@student.uu.se

Läs mer

Smarta telefoner underlättar för både patienter och personal Sid 7

Smarta telefoner underlättar för både patienter och personal Sid 7 Shared Care Delad vård stärker patienten och ger läkaren mer tid Sid 8 Mobilitet Smarta telefoner underlättar för både patienter och personal Sid 7 IBM Watson Superdatorn bistår i cancervården Sid 4 Från

Läs mer

Journalsystemet TakeCare

Journalsystemet TakeCare Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, medier och IT Kandidatuppsats 15 hp Informatik C VT 2012 Programmet för Information och systemvetenskap Journalsystemet TakeCare En studie av funktioner

Läs mer

Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem

Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem Rapport till Läkemedelsverket Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem Fokus på elektroniska patientjournalsystem Lisa Ericson Nils Schönström Göran Petersson ehälsoinstitutet, Linnéuniversitetet

Läs mer

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården UPTEC STS 11 021 Examensarbete 30 hp Juli 2011 Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården Johan Augustsson Gustaf Nolinder Abstract Evaluating the benefits of IT in healthcare Johan Augustsson

Läs mer

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Delrapport: Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Författare: Niklas Johansson Isabella Scandurra Lena Eriksson Bengt Sandblad Innehåll 1 FÖRORD... 4 2 INLEDNING... 5 2.1 VIHO-PROJEKTETS

Läs mer

Hållbar webbdesign: en litteraturstudie

Hållbar webbdesign: en litteraturstudie Hållbar webbdesign: en litteraturstudie Examensarbete Mediakultur 2010 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Identifikationsnummer: Författare: Arbetets namn: Handledare (Arcada): Mediakultur - multimedia

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Uppdrag granskning, SVT1, 2006-06-06, inslag om datoriserad journalföring; fråga om opartiskhet och saklighet

Uppdrag granskning, SVT1, 2006-06-06, inslag om datoriserad journalföring; fråga om opartiskhet och saklighet 1/14 BESLUT SB 114/07 2007-02-21 Dnr: 661/06-20 SAKEN Uppdrag granskning, SVT1, 2006-06-06, inslag om datoriserad journalföring; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer