Välkommen in i arkivet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen in i arkivet"

Transkript

1 INFORMATION FRÅN TRELLEBORGS KOMMUN 6 NOVEMBER 2014 Välkommen in i arkivet Sidan 4-5 Sahlin till Trelleborg Sidan 7 Nu kan husen växa Sedan i somras gäller nya regler för den som vill bygga om och till sitt hus. Någon rusning har det dock inte blivit till Rådhuset. Sidan 3 Ungdomsforum bjuder på middag Sidan 6 TÄVLING Kan du ditt Trelleborg? Sidan 8

2 2 VÅRT TRELLEBORG INFORMATION FRÅN TRELLEBORGS KOMMUN 6 NOVEMBER 2014 Många föreningsmänniskor och kommunanställda hade mött upp till den första uppföljningskonferensen för Trelleborg Tillsammans, den lokala överenskommelsen mellan kommunen och den idéburna sektorn. Jonas Rosenkvist Kommundirektör Tillsammans är vi starka Unikt samarbete firade ett år Inom kort ska jag tillsammans med några kollegor besöka den danska kommunen Skanderborg för att få veta mer om Kommune 3.0 som man arbetar med där. Kommune 3.0 är enligt deras sätt att se det den utveckling som har skett i kommunerna där medborgarna har gått från att vara undersåtar till att bli kunder och nu till att vara engagerade samhällsmedborgare som deltar i välfärdsbygget. Man bedriver bland annat ett omfattande socialt frivilligarbete där medborgarna via kommunens hemsida kan söka oavlönade frivilligjobb som besøgsven, kørestolsskubbere eller motionsven. Genom det kommunala engagemanget i frågan får frivilligarbetarna stöd och uppmärksamhet för sina viktiga insatser. Även här i Trelleborg ser vi många goda exempel på hur medborgare, företagare, föreningar och andra organisationer vill vara med och skapa en kommun som är så bra som möjligt för alla oss som bor och verkar här. Även om vi inte har utvecklat frivilligarbetet lika väl som i Skanderborg än, så finns det goda exempel även i vår kommun. Här finns Läskraft där frivilliga läser högt för dementa eller Anhörigstödcenter där den som har en närstående med långvarig sjukdom, fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar eller har missbrukoch beroendeproblem kan få hjälp och stöd. Trelleborg Tillsammans är ett spännande projekt för samverkan mellan kommunen och den idéburna sektorn som du kan läsa mer om här intill. Lokala företagsledare och deras chefer och medarbetare vänder sig allt oftare till kommunen och ställer frågan vad vi kan göra tillsammans och hur de kan medverka i att bygga lokalsamhället. Våra företagsfrukostar har blivit välbesökta arrangemang till vilka man kommer för att både lyssna på intressanta föredrag och knyta kontakter för både affärer och samarbete. För att utveckla centrumhandeln i Trelleborg krävs samverkan mellan kommunen, fastighetsägarna och handlarna. Denna samverkan måste utvecklas ytterligare för att vi ska få det blomstrande centrum vi vill ha. Utöver vår samverkan med företag och organisationer har vi har också många engagerade enskilda kommuninvånare som hör av sig spontant till kommunen med tips och idéer och ibland mer formellt genom till exempel medborgarförslag. Dessa inspel är alltid välkomna och kan på olika sätt bidra till att göra vår kommun ännu bättre. Föreningsfaddrar, guidning på olika språk, gemensamma lokaler, mässa, prova-på och sociala medier. Listan på förslag var lång när Trelleborg Tillsammans begick sin första årliga uppföljningskonferens. Malmrossalen fylldes av människor med det gemensamma intresset att utveckla Trelleborg tillsammans. Text: Ingrid Wall Foto: Ove Hed Trelleborg är den första kommunen i Skåne och en av de första i landet som tagit fram en lokal överenskommelse om samverkan med den idéburna sektorn, berättar Susanne Larsson som är folkhälsostrateg i kommunen och den som arbetat med Trelleborg Tillsammans sedan idéstadiet. Avsikten är att visa på den viktiga roll som föreningslivet och de idéburna organisationerna har. I överenskommelsen finns en vision och principer för hur parterna ska arbeta tillsammans. Visionen lyder - Trelleborg ska vara en framgångskommun med hög livskvalitet där den idéburna sektorn har en viktig roll. Stort intresse Ett antal grundprinciper är fastslagna samverkan, öppenhet och insyn, självständighet, oberoende, dialog, långsiktighet, kvalitet och mångfald. Varje princip följs av åtaganden som parterna ska leva upp till. Trelleborg Tillsammans har rönt stort intresse, säger Susanne Larsson. Vi har tagit emot studiebesök från andra kommuner och också fått presentera vårt arbete i en rad olika sammanhang. En av utmaningarna under det första året har varit att sprida kunskap om nyttan av överenskommelsen, det arbetet måste fortsätta. När den lokala överenskommelsen presenterades förra året, skrev ett femtiotal föreningar under. Vid uppföljningskonferensen var det ytterligare sju som anslöt sig. Främst är det sociala föreningar och kulturföreningar som skrivit under. Nya projekt och nya samarbetspartners har hittat varandra under året medan en del sedan länge invanda gemensamma projekt fortsatt. Tydligast koppling till Trelleborg Tillsammans finns i arbetsmarknadsförvaltningens projekt FIN, Integration i förening, och tekniska förvaltningens Slåtter på Modeshög. Goda exempel Föreningarna har varit angelägna att vi ska lyfta fram och visa på exempel på den goda samverkan som finns sedan länge i Trelleborg och på det viset göra föreningarna insatser synliga, säger Susanne Larsson som fungerar som processledare. Goda exempel var också temat för uppföljningskonferensen och listan över pågående samarbeten är lång och spänner från den politiska nivån till föreningar och organisationer, från dialogforum till aktiviteter. Bland de riktade aktiviteterna nämns bland annat Gamla Trelleborg som regelbundet besöker äldreboenden, Samverkan Anderslöv och en rad evenemang där föreningsliv och kommun går hand i hand. Massor av idéer Idérikedomen flödade vid workshopen och en lång rad förslag på nya aktiviteter listades under kvällen. Flera av förslagen handlar om att vi behöver underlätta möjligheten att få kontakt och sprida idéer och goda exempel. Bland de konkreta förslagen finns en inventering av lokalbehov hos föreningarna och möjlighet att dela lokaler. Borgquistska hattmuséet som drivs ideellt vill gärna har guidning på olika språk. En folkdansfestival med internationellt tema, Trelleborg Tillsammans på facebook och ett utökat samarbete mellan sociala föreningar, studieförbund och socialtjänst nämndes. Andra idéer är att samordna gemensamma utbildningar och ge dessa större bredd, bättre föreningsregister, låta skolbarn prova på föreningsaktiviteter, gymnasiets idrottsklasser samarbetar med idrottsföreningar, kombinerad förenings och näringslivsmässa, använda varandras nätverk och blanda olika generationer i samverkansprojekt. Nästa uppföljningskonferens hålls i oktober nästa år. Använd gärna e-postadressen Mer information finns på kommunens webbplats Det finns en e-postlåda kopplad till verksamheten Vårt Trelleborg utges av Trelleborgs kommun Redaktör: kommunikationschef Ingrid Wall, Distribueras med Trelleborgs Allehanda till samtliga hushåll i kommunen.

3 VÅRT TRELLEBORG INFORMATION FRÅN TRELLEBORGS KOMMUN 6 NOVEMBER Nu kan trelleborgarna se om sitt hus lite till Johnny Möller och Görel Björkengren är byggnadsinspektör respektive bygglovsarkitekt på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Trelleborg. I somras kom nya regler som medger större möjligheter att bygga om och till sitt hus. Uterum på våren braskaminer på hösten. Bygglovshandläggarna på Samhällsbyggnadskontoret i Trelleborg vet när årstiderna skiftar. När träden knoppas vaknar drömmen om uterum, när löven faller vill trelleborgarna kura framför den öppna spisen. Fakta BYGGLOV Oftast krävs bygglov för ny- och tillbyggnader, ibland krävs det också för ombyggnader. Att riva eller flytta en byggnad kan också kräva bygglov. Text och foto : Ingrid Wall Bygglovsansökningarna följer årstiderna väl, konstaterar Görel Björkengren som är bygglovsarkitekt och Johnny Möller, byggnadsinspektör, som arbetar med att handlägga bygglov och bygganmälningar. De vanligaste ärenden annars är tillbyggnader, och här det kommit nya regler i år. Nu får man lov att bygga till sitt hus och bygga en komplementbyggnad med sammanlagt fyrtio kvadratmeter utan bygglov. Det var vid halvårsskiftet som reglerna kring de så kallade Attefallshusen trädde i kraft. De betyder i korthet att man utan bygglov men med anmälan, får lov att bygga till 15 kvadratmeter till sin villa och utrusta huset med två takkupor. Någon rusning till tredje våningen i Rådhuset har det dock inte blivit. Hittills har vi haft knappt ett dussin anmälningar, säger Görel Björkengren. Både Görel och Johnny har arbetat i många år med bygglov, och har under den perioden hunnit se mängder av ärenden. Ett av de mer udda jag jobbar med just nu är ett fritidshus som ska byggas på betongbalkar, säger Johnny Möller. Fram till slutet av september hade 320 bygglovsärenden behandlats 46 efter beslut i Samhällsbyggnadsnämnden, 184 på delegation och 90 gällde bygganmälan. Ungefär en tredjedel klarades av på tio arbetsdagar. Antalet ärenden har ökat, konstaterar Johnny Möller, det låga ränteläget spelar säkert in. Många vill bygga till sitt hus, det kan vara uterum eller verandor. Bygglovsfolket arbetar med ett brett spektra från små bodar till höghus. Just nu hanterar Johnny ett ärende där balkongerna på Hallasvängen ska glasas in. Trelleborgshems nybyggen vid Bryggaregatan tillhör de större ärendena som är aktuella liksom ombyggnaden av Centralskolan till lägenheter. Restriktivt Ärenden som oftast får nej är nya villor på landet. Det är för att vi är mycket restriktiva med att tillåta byggen på åkermark, vi har ju Sveriges bästa jordar här nere, säger Görel, men tillägger att inget är hugget i sten; Det kan ju finnas lucktomter eller andra skäl att godkänna ett bygge. Plank upptar också mycket tid för handläggarna. Upp till en höjd av 1,10 får man bygga, därefter krävs bygglov. Dels av trafiksäkerhetsskäl, dels av estetiska skäl. Häckar däremot får lov att växa sig hur höga som helst så länge de inte stör sikten vid trafikkorsningar eller utfarter. Orsakar oenighet Plank kan ibland liksom andra byggen resultera i oenighet mellan grannar, något som bygglovshandläggarna är vana vid att möta. De allra flesta som vi kommer i kontakt med är vänliga och trevliga, men så finns det en och annan, och dom tar mycket energi, konstaterar Görel. Avdelningen hanterar också tillsynsärenden och misstänkta svartbyggen. Då kan vi ibland möta hårda ord, men vi gör ju bara vårt jobb. Det finns lagar och regler och dessa är vi satta att följa. Man är som husägare skyldig att hålla sin fastighet i vårdat skick och det får inte vara en betydande olägenhet för andra. De nya reglerna kring Attefallshusen innebär att man inte behöver söka bygglov men måste göra en anmälan och få ett startbesked innan arbetena påbörjas. Den som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom en friggebod på 15 kvadratmeter, lov att bygga ett Attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter. Huset ska uppföras i omedelbar närhet av bostadshuset och den högsta höjden maximalt fyra meter. Huset får användas som bostad, förråd, gäststuga eller garage. Om huset byggs närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs grannars medgivande. Säger grannarna nej avgör byggnadsnämnden efter en ansökan om bygglov Friggeboden får vara maximalt femton kvadratmeter, maximalt tre meter hög och här gäller samma regler 4,5 meter från tomtgräns. De nya reglerna medger också två takkupor som får uppta högst halva takfallets längd. Om konstruktionen berör de bärande delarna måste en anmälan göras innan bygget startar. Kostnaden för en bygganmälan för ett Attefallshus föreslås bli kronor i Trelleborg, samma belopp som ett bygglov. Kommunfullmäktige fattar beslut i höst. Fotnot: Mer information om att bygga och bo, tillstånd och fastighetsfrågor, taxor och annat finns att läsa på under bygga, bo och miljö

4 4 VÅRT TRELLEBORG INFORMATION FRÅN TRELLEBORGS KOMMUN 6 NOVEMBER 2014 Det är trångt i hyllorna i arkivet, här finns Trelleborg och Söderslätts historia sedan 200 år tillbaka. Hyllmeter efter hyllmeter. Inbundna i gyllenläder eller insatta i vanliga ringpärmar. I källaren under Rådhuset finns stora delar av Trelleborgs historia. Betyg, protokoll, beslut och ting från en svunnen tid finns nogsamt ordnade i kommunens arkiv. Det här är en veritabel skattkammare för alla som är intresserade av hur livet levts i Trelleborg de senaste 150 åren. Sedan några månader tillbaka vårdas dyrgriparna av Emma Nordstrand som är ny kommunarkivarie. Kommunvapnet, utskuret i trä, pryder en av arkivhyllorna Text och foto: Ingrid Wall Trelleborgs kommunarkivarie Emma Nordstrand öppnar dörren till det omfångsrika arkivet i källaren Det är lite av ett detektivarbete att hitta rätt, säger Emma som håller på att lära sig mer om sin nya kommun. Trelleborg verkar vara en spännande kommun, både om man ser bakåt i tiden och till vad som händer nu. Jag lär mig nytt varje dag. I Kommunarkivet i Trelleborg förvaras kommunala handlingar från 1863 för alla de trettio kommuner som idag utgör storkommunen Trelleborg. De äldre handlingarna förvaras på Landsarkivet i Lund. Det är mängder med material som trängs på hyllorna handlingar som berättar om forna tiders fattigvård och socialtjänst, hamn- och sjöfart, miljö- och hälsovård. Här kan man lära sig mycket om hur människor hade det förr. De äldsta protokollsböckerna är skrivna med prydlig piktur, och meningarna omsorgsfullt formulerade. Också 150 år efter att besluten sattes på pränt är det lätt att läsa vad den tidens politiker bestämde sig för. Tillhör de yngsta Emma Nordstrand är än så länge tämligen unik bland sina kollegor på kommunarkiv runt om i landet. Med sina 29 år tillhör hon de yngsta i skrået, och även om Emma är relativt ny bland arkivlådorna så känner hon att hon hamnat rätt. Jag har ett antal akademiska poäng inom humaniora och har under studierna arbetat mycket med källor och källkritik. Arkiven är en fantastisk källa till kunskap. Jag har dessutom läggningen att jag gärna vill strukturera och organisera och när det gick upp för mig att det faktiskt fanns ett yrke där jag kunde kombinera intressena så bestämde jag mig. Arkivarie blir man efter en tvåårig Mastersutbildning som bygger på en treårig akademisk examen. Tolv elever gick i Emmas klass och det borgar för att arkivarieyrket kommer att föryngras framöver. Får jobba med människor Tidigare hade jag funderat på att arbeta på bokförlag eller liknande, och böckerna har jag ju fått med mig. Dessutom får jag jobba nära människor och vara en del av den demokratiska processen. Emma är uppvuxen i Hästveda och har pluggat i Lund. Under sin utbildning praktiserade hon på Landsarkivet i Lund. Efter en kortare sejour på kommunarkivet i Hässleholm tog hon nyligen över efter Catharina Rywall som gått i pension. Det är spännande och jag lär mig nya saker varje dag, säger Emma när vi träffas på hennes kontor på Garvaregården, en byggnad jämngammal med de äldsta dokumenten i arkivet. Det heter i lagstiftningen att arkiven ska vårda och bevara det nationella kulturarvet. Det innebär att protokoll, allmänna handlingar och annat ska bevaras som en del i den demokratiska processen. Hit kan den komma som av någon anledning vill söka efter ett beslut, kanske som bevis eller av rent historiska skäl. Lockar släktforskare Inte minst släktforskare och hembygdsintresserade söker sig till arkiven. För forskare är det en fantastisk källa att hitta information i. Andra har frågor som ligger mera nära i tiden, man vill exempelvis ha ut klasslistor från skolan för att kunna hitta forna klasskamrater till ett jubileum. Betygsböckerna finns kvar, bevarade för eftervärlden. För egen del hittar jag lätt slutbetyget från Söderslättgymnasiets avgångsklass E3C Gamla Trelleborg Föreningen Gamla Trelleborg har redan varit i kontakt med Emma och bett om hjälp att söka i arkivet. Här finns en framtida samarbetspartner, liksom Arbetarrörelsens arkiv som påpassligt nog finns en våning under i Garvaregården. Såväl Gamla Trelleborg som Arbetarrörelsen har gedigna arkiv som fyller Välkommen in i

5 VÅRT TRELLEBORG INFORMATION FRÅN TRELLEBORGS KOMMUN 6 NOVEMBER Gummiskrot, järnplåt och regn Inbundna vackra läderband berättar om Trelleborg från förr. på informationen om Trelleborg i forna dagar. När Kommunarkivet har de formella besluten har de övriga arkiven dokument från arbets-, förenings- och familjeliv Trots att Trelleborgs kommun liksom många andra gått över till digitala möteshandlingar, är arkivet fortfarande i pappersform. Alla slutdokument förvaras på specialpapper som ska klara tidens tand och bläcket i pennan ska vara dokumentäkta. E-arkiv är målet Ambitionen är förstås ett e-arkiv i framtiden, och vi är med i SKL, Sveriges Kommuner och Landstings utredning. Men det kommer säkert att dröja ett tag till, även om fördelarna med ett digitalt arkiv är många, inte minst blir det mer lättillgänglighet via nätet. Varje förmiddag har Emma öppet för besökare på Garvaregården och då kan frågeställningarna vara de mest skiftande. Då får jag ofta leka detektiv, konstaterar Emma, det kan ibland vara knepiga frågor men jag lär mig mer för varje dag. Dagarna blir aldrig detsamma, det dyker alltid upp något nytt att leta reda på. Och visst har Emma en hel del att bläddra i bara listan över de olika dokumenten är 79 sidor lång arkivet Emma Nordstrand är ny kommunarkivarie I Trelleborg. Emma Nordstrand är van vid att läsa den gammaldags handstilen i de gamla protokollen I arkivet finns bland annat kommunens sigill, gjutna i vax Den historieintresserade hittar sitt Shangri-La i arkivet i Rådhusets källare. Var annars kan man finna uppgifter om vilka varor som fördes in till kajen i Trelleborg med ångaren Lilly i januari 1914 eller veta hur vädret var den 12 oktober samma år? Med prydlig handstil förtecknade hamnens kamrer såväl varor som väder i läderbundna böcker. Idag hundra år senare kan man hjälp av dessa göra en tidsresa och få ta del av hur livet kunde gestalta sig i sjö och stapelstaden Trelleborg. Ångaren Kaiga anlände från Stockholm den femte januari under befäl av B Nilsson. Ombord fanns 51 kilo bröd till Johan Löfström, Kvarnen skulle ha 600 kilo mjöl och 105 begagnade tomkärl. Färghandlaren Karl Ask fick leverans av 25 kilo tapeter, Ingrid Karlsson 140 kilo vin, Gummifabriken 77 kilo gummiskrot, Ab Gleitsmann 250 kilo tomkärl och Färgfabriken Standard 25 kilo begagnade tomfat. Dagen därpå anländer ångaren Lilly och hon har med sig tusen kilo järnplåt till John Rasmusson. Att det var varmt i oktober också för hundra år sedan visar Väderiakttagelserna vid Trelleborgs hamn. Den tolfte oktober var det 9 grader på morgon, 12 klockan 12 och 10 klockan fem på eftermiddagen. Det var sydlig vind, regn på morgon och kväll, medelvattenståndet 6.70 och friska vindar från syd. Arkivens dag på lördag Varje år firas Arkivens dag, så också i år. Andra lördagen i november öppnar många av landets arkiv för besökare. I år är temat Orostider och i Trelleborg kommer Arbetarrörelsens arkiv att ha en utställning på Garvaregården. Start 8 november, öppet mellan klockan 11 och 14. Utställningen kommer också att visas under veckan därpå, måndag klockan 13 till 16, tisdag till fredag mellan klockan 9 och 16. Fotnot: Den som är intresserad av vad som finns i arkiven kan söka i NAD (Nationell arkivdatabas). Det är öppet för alla att söka där: sok.riksarkivet.se/nad

6 6 VÅRT TRELLEBORG INFORMATION FRÅN TRELLEBORGS KOMMUN 6 NOVEMBER 2014 Politiker och unga möts vid middagsbordet Välkommen på middag! Ungdomsforum består av sju unga trelleborgare i år här är drygt halva styrkan samlad Natalie Angelevska Lind, Rebecca Oswald, Johanna Allard och Axel Nilsson. Inbjudan kommer från Ungdomsforum i Trelleborg och vänder sig till stadens politiker. På måndag hoppas de sju unga trelleborgarna att borden i Parken ska fyllas med intresserade förtroendevalda. Text: Ingrid Wall Ungdomsforum är nu inne på andra året och i somras tog en ny omgång ungdomar över stafettpinnen. Projektet började som ett kommunalt sommarjobb och under några intensiva veckor beslöt de åtta vilken inriktning årets arbete ska ha. Att man ska fungera som remissinstans för kommunala nämnder och styrelse är grunden till Ungdomsforum men de unga vill mer. Vi har definierat tre saker som vi vill jobba med bättre stränder, utebio i Stadsparken och middag med politikerna. Middag Närmaste i tiden ligger middagen med politiker den tionde november; Det gör vi för att länka samman politiker och unga, vi vill ta kontakt för att visa på att vi unga har en röst, säger Axel Nilsson. Inbjudan har gått ut till ungdomar i högstadiet och gymnasiet samt till ledamöterna i kommunfullmäktige. Vi vill att ungdomar och politiker ska träffas under trevliga och lättsamma former. På det här sättet ger vi unga personer en möjlighet att påverka, att dela med sig av idéer till politiker, menar Johanna Allard. Politikerna får å sin sida chansen att möta unga trelleborgare, lyssna och diskutera kring de frågor som är viktiga för den yngre generationen. Vi bjuder på trerätters middag och heta diskussioner, säger ungdomarna som i sin inbjudan också angett klädkoden som finklädd, något som antyder vilken vikt Ungdomsforum lägger vid arrangemanget. Träffas regelbundet Av de ursprungliga åtta ungdomarna i årets Forum återstår sju. Den åttonde pluggar i Lund och avståndet blev ett hinder att aktivt delta i arbetet. Övriga sju går i gymnasiet i Trelleborg och träffas regelbundet. Under Palmfestivalen samlade de in synpunkter från andra unga trelleborgare och under hösten har projektet finslipats. Vi har förstått att arbetet med att göra vid stränderna är stort och omfattande och involverar många, säger ungdomarna och presenterar en hel åtgärdskalender för i första hand Dalabadet. Många idéer Här finns idéer kring hur tången ska rensas bort, om ombytesbås på stranden, tångnät och sommarjobb. En fin strand kan få campare att stanna en natt extra, tror ungdomarna. Den tredje idén som Ungdomsforum arbetar med är utebio i Stadsparken. Gratis inträde och underhållning ska locka många ungdomar, både från Trelleborg och andra kommuner. Ungdomsforum ska fungera som en länk mellan politiker och tjänstemän och ungdomar Vi jobbar för att unga människor ska engagera sig i politiska och kommunala frågor. Vi vill också att ungdomar ska kunna påverka och veta att dom kan göra det, samtidigt vill vi att politiker ska få upp ögonen för att unga människor har åsikter och lyssna på dessa. Efter några månader med såväl teoretiskt som praktiskt arbete ungdomsforum har bland annat deltagit i en trygghetsvandring och framträtt inför kommunstyrelsen är entusiasmen obruten; Det är kul och spännande, konstaterar Axel, kompisarna är nyfikna på vad vi gör och politikerna vill gärna träffa oss. Fotnot: Ungdomarna som ingår i Ungdomsforum är Erik Råstrander, Rebecca Oswald, Johanna Allard, Natalie Angelevska Lind, Axel Nilsson, Chenchira Mårtensson och Anton Pålsson. Mer information om Ungdomsforum finns på Barnkonventionen fyller 25 år! Den 20 november fyller FN:s barnkonvention 25 år, en konvention som nästan alla länder i världen har beslutat sig för att följa. Trelleborgs kommun har under mer än tio år tillbaka arbetat aktivt med utgångspunkt från barnkonventionen. För att följa upp vad som görs sammanställs varje år ett barnbokslut. En lokal strategi som syftar till att stärka barns rättigheter antogs förra året. Länge har Trelleborgs kommun också använt sig av en barnchecklista för att säkerställa att hänsyn tas till barns rättigheter vid beslut. Checklistan har nyligen arbetats om och förbättrats. Den ska användas av politiker och tjänstemän vid beslut som t.ex. rör lek, familjesituation, boende, trafik, samhällsplanering, förskola/skola eller kultur- och fritidsverksamhet. Sedan tio år tillbaka ingår Trelleborg i ett partnerskap med tio andra svenska kommuner; partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Att utbyta erfarenheter och ömsesidigt granska varandras arbete är exempel på arbetssätt som partnerskapet använder sig av för att utveckla och förbättra. Sammantaget har Trelleborgs kommun kommit en bit på väg i arbetet med att stärka barns rättigheter. Men arbetet är långt ifrån klart, istället är det något som ständigt måste pågå och vara långsiktigt. Karin Jeppsson barnkonventionssamordnare Trelleborgs kommun Vad vet du om barnkonventionen? Har du koll på barns rättigheter? Ta några minuter av din tid och testa dina kunskaper här:

7 VÅRT TRELLEBORG INFORMATION FRÅN TRELLEBORGS KOMMUN 6 NOVEMBER Det händer i höst Luciakröning i år i Parken Eftersom Trelleborg kyrka är stängd för renovering, kommer årets Luciakröning att ske i Trelleborgssalen i Parken. Kröningen äger rum fredagen den 5 december klockan 18. Bakom arrangemanget Trelleborgs Lucia står Lions i Trelleborg med stöd från Trelleborgs kommun och Citysamverkan. Insläpp i Trelleborgssalen sker och då bjuds musikunderhållning av pianisten Anton Nilsson. Vi lovar att bjuda på traditionellt luciaframträdande med vackra luciasånger, säger Brittmarie Lindqvist från Lions som håller samman årets luciaarrangemang. Som traditionen kräver kröns årets lucia av kyrkoherde Gustaf Centervall. Medverkar gör också förra årets lucia med tärnor som kommer att framträda tillsammans med årets luciafölje. Som avslutning spelar Anton Nilsson. Alla är varmt välkomna att närvara vid ceremonin, hälsar Brittmarie Lindqvist. Trelleborg går ingalunda in i någon vinterdvala även om mörkret sänker sig over stad och land. Det finns många skäl att pigga upp sig, det är bara att botanisera i evenemangskalendern på Här är ett litet axplock av vad som sker den närmaste månaden Penseldraget PRO visar målningar på Trelleborgs Bibliotek fram till den 28 nov ember. Bakom verken står Marion Hansson, Kerstin Kristensson, Inez Melander, Inga Mårtensson, Raija Tapola och Kerstin Zetterman. Museet visar utställningen Fådda saker som består av nyförvärv till samlingarna. Utställningen visas fram till den tredje maj nästa år. Museet är öppet tisdag till söndag 12 till 16. Under hösten arrangerar Trelleborgs bibliotek pysselfika för alla åldrar, närmast 6 november och 4 december, klockslaget är mellan 15 och 16. Kaffe och kaka till självkostnadspris. Biblioteket manar att besökaren ska ta med hantverk eller pyssel. Lördagen den 8 november är det familjeföreställning i Parken med dockor, skuggor och musik. Föreställningen vänder sig till barn mellan tre och åtta år och drar igång klockan 14. Dagen därpå, den 9 november, kan man lämpligen fira fars dag med att bjuda honom på höstkonsert i Parken. Trelleborgs Musikkår får sällskap av Danne Stråhed och Jennie Rosengren. Klockan 17 går konserten igång. Popikonen Bob Dylan står i centrum den 11 november på Trelleborgs Bibliotek. Lars Fernebring och Thomas Wiehe berättar om Dylans liv i text och musik. Romeo och Julia kommer till stan samma afton, den 11 november. Det är Malmöoperan som är ute på turné och nu gästar Grandbiografen, start klockan 19. Kulturskolan ger Världens barnkonsert samma kväll, i Parken med start klockan 19, fri entré. Han var Per Polis med hela Svedala, nu bjuder Anderslövsbon Per Jystrand på berättelser ur sitt yrkesliv i samband med Afternoon tea på Studieförbundet Vuxenskolan onsdagen den 12 november. Tid 14 till 16, fika ingår i priset som är en femtiolapp. Samma dag och samma plats, men klockan 19 på kvällen, kommer Wictor Magnusson Broder att berätta om sin färd från Smålands mörka skogar till brandman och vinnare av Gladiatorerna. Wictor talar om sina erfarenheter av att jobba som personlig tränare, brandman och idrottsman samt hur man skaffar sig hälsosamma vanor för ett sunt och friskt liv. Sahlin på företagarfrukost Vid årets fjärde företagarfrukost kommer Mona Sahlin att vara huvudtalare. Hon har tidigare varit partiordförande för Socialdemokraterna, minister och egen företagare. Företagarfrukosten arrangeras i Parken den 27 november. De tre tidigare frukostmötena har varit välbesökta. Vid den första i januari var Trelleborg AB:s koncernchef Peter Nilsson talare, vid den andra Bodil Rosvall Jönsson från Region Skåne. Niclas Mårtensson, COO på Stena Line, berättade om koncernen i allmänhet Anmälan senast 22 november till Vill du säga din mening? I slutet av november kommer Trelleborgs kommun och Skånetrafiken att undersöka hur trelleborgarna ser på de möjligheter som Pågatågstrafiken och den nya Centralstationen innebär. Undersökningen genomförs i två fokusgrupper, en för personer som idag och färjetrafiken i synnerhet vid mötet i september. Mona Sahlin är bland annat ledamot i Riksidrottsstyrelsen och ordförande i Anna Lindhs minnesfond. Förutom frukost och föredrag finns möjlighet att nätverka, skapa nya kontakter, samtala och ställa frågor till kommunens tjänstemän och politiker. Dörrarna öppnas 07.10, mellan 7.45 och 8.40 talar Mona Sahlin om likhet och olikheter i ledarskap inom idrotten, politiker och näringslivet samt om värdebaserat ledarskap. Ett lotteri avslutar mötet en kvart i nio. pendlar med bil, en för de som reser kollektivt. Avsikten är att presentera och testa nya tankar om hur pendlandet ska bli enklare och göra Trelleborg C till ett flaggskepp för kollektivtrafiken. Fokusgrupperna träffas under två timmar i Rådhuset på kvällstid. Intresserad? Anmäl ditt intresse på Helgen 15 och 16 november är det dags för julrunda på Söderslätt, båda dagarna mellan klockan 11 och 16. Då har butiker, restauranger och caféer på landet bullat upp med inspiration inför advent och jul. Scenfolket presenterar All shook up, en musikalkomedi av Joe Dipietro som binds ihop med Elvis musik. Grand med premiär den 15 november klockan 15, därefter föreställningar onsdagar och lördagar. Anders Fänge talar om Afghanistan den 17 november på Biblioteket. Han har under många år varit platschef för Svenska Afghanistankommittéen. Arrangemanget är en del av den skånska Afghanistanveckan. Det bjuds på kaffe och kaka från landet. Skånes landskap i förändring är titeln på ett föredrag av Sven Persson i Klagstorps församlingshem den 18 november klockan 19. Konserten i Juletid äger rum den 18 november. Magnus Johansson, Marcos Ubeda och Elisa Lindström framträder i Trelleborgs församlingshem. Mer musik blir det den 20 november när Trelleborgsgalan arrangeras för åttonde gången. Framstående trelleborgare som utmärkt sig inom olika områden prisas för sina insatser och samtliga galagäster får underhållning av Helena Paparizou. Biljetter finns till såväl golvet med trerätters middag som till läktaren. Den 22 november blir det stor öppning av Museets nya permanenta utställning. Det är forna tiders trelleborgare som flyttat in i den nya fornsalen. Tioårsjubilerande Teater Tittin ger julshow i parken med start den 28 november klockan 18.30, därefter ges föreställningar fredagar och lördagar. Isormen får sin premiär den första advent. Den nya skridskobanan kring Sjöormen är på plats från lördagen den 29 november. Julmarknaden äger rum fredag till söndag från sista helgen i november till lille julafton, tiderna är klockan 11 till 20, isbanan öppen dygnet runt. Ljus och ljudspel blir det i Stadsparken första advent klockan 17. För ytterligare information, biljettpriser, tider och annat, besök

8 8 VÅRT TRELLEBORG INFORMATION FRÅN TRELLEBORGS KOMMUN 6 NOVEMBER 2014 Vill du komma i kontakt med Trelleborgs kommun? Välj själv hur! Besök Algatan 13, måndag till torsdag , fredag Telefon Webb E-post Twitter twitter.com/trelleborgse Facebook Tävling Kan du ditt Trelleborg? Det är de små, små detaljerna som gör det. Så hette det i den gamla slagdängan och det är just detaljer som utgör hela tävlingen den här månaden. Ange var bilden är tagen och var med och tävla om tio priser. Sänd in den rätta lösningen till Tävling, Trelleborgs kommun, Trelleborg senast 20 november. Det går också bra att lägga lösningen i brevlådan på Rådhuset. 524 svar! Visst behärskar trelleborgarna Varrdens grannaste språg det visar resultatet av tävlingen I förra numret av Vårt Trelleborg. Inte mindre än 524 svar kom in och därför har vi beslutat att inte dela ut bara tio pris utan femton. Priserna är på väg till: Birgitta Karlmark, Falsterbovägen 49, Höllviken Ingegerd Selic, Tommarpsvägen 14 Annelie Ogén, Högalids Yttergränd 12 Berit Jönsson, Liljeborgsgatan 34 a, Lillemor Andersson, Mejerigatan 5, Vellinge Maggie Jönsson, Kullagrundsgatan 6a Karin Sandgren, Valldammsgatan 10 Kenneth Andersson, Ripatorget 1 c Lina Erös, Ripagatan 26 Ann Christin Berggren, Lektorsgränd 9 Kerstin Hansson, Föreningsgatan 1 a Ann-Marie Arley, Fiskaregatan 1, Anderslöv Kerstin Hägg, Gislövs kyrkoväg 19-9 Inger Karlsson, Backavägen 24, Anderslöv Ebba Hallenberg, Vårvindsvägen 5 Grattis! Namn: Adress: Postadress:

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Information från kommunstyrelsen till Dig som bor i Lomma kommun

Information från kommunstyrelsen till Dig som bor i Lomma kommun Lommaaktuellt Nr 3, september 2011 Information från kommunstyrelsen till Dig som bor i Lomma kommun ÄNNU EN FÖRSKOLA INVIGD Behovet av förskoleplatser i kommunen är fortsatt mycket stort. För någon vecka

Läs mer

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 3 juni 2010 forshaga.se Klassrum i skogen? Följ med till skolskogen där teori och praktik ska samspela. s 11 Musik

Läs mer

En tidning från Hylte kommun 2015

En tidning från Hylte kommun 2015 HYLTE15 En tidning från Hylte kommun 2015 kvalité: hylte utmärker sig igen kris: ÄR DU BEREDD? tema: integration - Hylte har visat vägen i Halland projektstart: E-förvaltning för smartare service Foto:

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År

God Jul & Gott Nytt År God Jul & Gott Nytt År Detta nummer Ett stort tack! Sid 2 Uppåt i skolrankningen Sid 2 Jubileumsfinal Sid 2 Jul i kommunen Sid 3 Roligaste året Sid 5 Grattis Triton! Sid 5 Kungörelser Sid 6 Sammanträdesdagar

Läs mer

aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun

aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Nr 4, december 2012 Lomma Trygghet och säkerhet tema på mässa för seniorer Seniorers fallolyckor kostar samhället stora summor

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

Ekerö tidning. 2011 www.ekero.se. Samhällsinformation från din kommun www.ekero.se. Närlundaskolan på tredje plats i Årets Felix tävling

Ekerö tidning. 2011 www.ekero.se. Samhällsinformation från din kommun www.ekero.se. Närlundaskolan på tredje plats i Årets Felix tävling Nr Ekerö tidning 4 2011 Äppelfabriken Blev Årets Ekeröföretagare Närlundaskolan på tredje plats i Årets Felix tävling Inför en jury av yrkeskockar och publik fick skolkockarna under tidspress skapa en

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Vi i. Lena kämpar för ett samhälle tillgängligt för alla. Nr 3 2009 Årg. 21 INFORMATIONSTIDNING FRÅN ÄNGELHOLMS KOMMUN

Vi i. Lena kämpar för ett samhälle tillgängligt för alla. Nr 3 2009 Årg. 21 INFORMATIONSTIDNING FRÅN ÄNGELHOLMS KOMMUN Vi i Nr 3 2009 Årg. 21 INFORMATIONSTIDNING FRÅN ÄNGELHOLMS KOMMUN Lena kämpar för ett samhälle tillgängligt för alla Utblick från kommunalrådsstolen Jag hade börjat tänka att vi gott skulle kunna ha sommaraktiviteter

Läs mer

Vi i. LÄRA genom lek. I detta nummer bl a: Så fördelas pengarna Leder badhusbygget Lyfter miljöfrågorna Strålande träffpunkt. Nr 4 2008 Årg.

Vi i. LÄRA genom lek. I detta nummer bl a: Så fördelas pengarna Leder badhusbygget Lyfter miljöfrågorna Strålande träffpunkt. Nr 4 2008 Årg. Vi i Nr 4 2008 Årg. 20 INFORMATIONSTIDNING FRÅN ÄNGELHOLMS KOMMUN LÄRA genom lek I detta nummer bl a: Så fördelas pengarna Leder badhusbygget Lyfter miljöfrågorna Strålande träffpunkt Utblick från kommunalrådsstolen

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! Gilla oss på Facebook Den 6 juli är det dags för Sveriges största Epa-träff 2 x historiska

Läs mer

FALKENBERG NR 3 2013 FALKENBERG. Fotbollsseger för hela Falkenberg. Satsningar i nästa års budget. Destination Falkenberg under 2014

FALKENBERG NR 3 2013 FALKENBERG. Fotbollsseger för hela Falkenberg. Satsningar i nästa års budget. Destination Falkenberg under 2014 EN TIDNING FRÅN FALKENBERGS KOMMUN FALKENBERG FALKENBERG NR 3 2013 NR 2 2013 EN TIDNING FRÅN FALKENBERGS KOMMUN Fotbollsseger för hela Falkenberg Satsningar i nästa års budget Destination Falkenberg under

Läs mer

Elever lär sig umgås på nätet. vi på. Fast styrka hos Räddningstjänsten. Stort intresse för Almöstrand sid 5. sid 16. sid 8.

Elever lär sig umgås på nätet. vi på. Fast styrka hos Räddningstjänsten. Stort intresse för Almöstrand sid 5. sid 16. sid 8. vi på Tjörn Nr 3/2014 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Elever lär sig umgås på nätet sid 16 Fast styrka hos Räddningstjänsten sid 8 Stort intresse för Almöstrand sid 5 Hitta ditt

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Arrangöra! - Om engagemang, arrangemang och hur du lyckas som arrangör.

Arrangöra! - Om engagemang, arrangemang och hur du lyckas som arrangör. Arrangöra! - Om engagemang, arrangemang och hur du lyckas som arrangör. Redaktör: Pernilla Alexandersson. Referensgrupp: Herman Geijer, Sara Bergsmark och Charlotta Nordblom Nellgård. Illustration och

Läs mer

För en levande demokrati

För en levande demokrati För en levande demokrati Regeringens satsning på dialog om samhällets värdegrund PAWEL FLATO I vår globaliserade värld sker förändringar snabbt. Samhället är inte detsamma i dag som det var för tjugo eller

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

Blekinge syns i media sid 10

Blekinge syns i media sid 10 Ali Johansson spränger gränserna sid 8 Oss föräldrar emellan skapar trygghet i Burlöv sid 6 Schysst spel i LUGI sid 16 Blekinge syns i media sid 10 Innehåll MIKAEL SANDGREN, REGIONCHEF 2 RASTVÄNNER I SJÖBO

Läs mer

Ledarskap. Malmös nye stadsbibliotekarie. Pia Sundhage en hyllad ledare. Behrang Miri skriver nytt kapitel

Ledarskap. Malmös nye stadsbibliotekarie. Pia Sundhage en hyllad ledare. Behrang Miri skriver nytt kapitel Framsidan Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 1 2013 Ledarskap Malmös nye stadsbibliotekarie Pia Sundhage en hyllad ledare Behrang Miri skriver nytt kapitel Ny satsning på bibliotekschefer

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

vänersborg.kommunguide.se

vänersborg.kommunguide.se KOMMUNGUIDE 2015/2016 I kampen för en friskare jord är varje insats värdefull. Våra handlingar i dag bestämmer hur världen vi lämnar till kommande generationer skall se ut. Genom att återvinna vårt avfall

Läs mer

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. BUNKEFLONr 2 Juni 2005. Nr 2 Juni 2005. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 2/2005 1

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. BUNKEFLONr 2 Juni 2005. Nr 2 Juni 2005. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 2/2005 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO BUNKEFLONr 2 Juni 2005 Nr 2 Juni 2005 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 2/2005 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO Nyheter och information från Malmö stad Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar Mälarnära..... samhällsinformation från Upplands-bro kommun n 4:2013 Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro Under hösten deltar Upplands-Bro kommun i två nationella satsningar i matematik, Pisa

Läs mer

Gräv. Minimera vårt avfall. Och ut i arbetslivet. där du står. Välkommen in i butiken. Att bo för sig själv fast tillsammans!

Gräv. Minimera vårt avfall. Och ut i arbetslivet. där du står. Välkommen in i butiken. Att bo för sig själv fast tillsammans! Framtidenkoncernens Hållbarhetsrapport 2014 Gräv där du står Hur utvecklar man ett bostadsområde? Man pratar ihop sig Välkommen in i butiken Och ut i arbetslivet Minimera vårt avfall Att bo för sig själv

Läs mer

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp Årgång 44, nr 1, vecka 9 --- 13, 2009. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Boxare med bakgrund Foto: Göran Lager sid 5 Ungdomsrådet under lupp Foto: sid 4 Biskopen kom på besök

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

TRANÅS direkt. 1Ar med tranas nya vatten. Lyckad satsning pa elever GLASRIKET MiTT i TRANAS STADSVISION 2040!!

TRANÅS direkt. 1Ar med tranas nya vatten. Lyckad satsning pa elever GLASRIKET MiTT i TRANAS STADSVISION 2040!! TRANÅS direkt INFORMATION FRÅN HELA TRANÅS KOMMUN - SOMMAR 2010 1Ar med tranas nya vatten o o o Lyckad satsning pa elever GLASRIKET MiTT i TRANAS o STADSVISION 2040!! ETT ETT TIPS! Du vet väl att du kan

Läs mer

Assistenten. Nya områdeschefen presenteras. Brukarrådet gör studiebesök. Sommarvikarie intervjuas

Assistenten. Nya områdeschefen presenteras. Brukarrådet gör studiebesök. Sommarvikarie intervjuas Assistenten Tidskrift om personlig assistans i Borås Stad Årgång 8 Nummer 3 2014 Nya områdeschefen presenteras Brukarrådet gör studiebesök Sommarvikarie intervjuas om personlig assistans i Borås Stad 1

Läs mer