Välkommen in i arkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen in i arkivet"

Transkript

1 INFORMATION FRÅN TRELLEBORGS KOMMUN 6 NOVEMBER 2014 Välkommen in i arkivet Sidan 4-5 Sahlin till Trelleborg Sidan 7 Nu kan husen växa Sedan i somras gäller nya regler för den som vill bygga om och till sitt hus. Någon rusning har det dock inte blivit till Rådhuset. Sidan 3 Ungdomsforum bjuder på middag Sidan 6 TÄVLING Kan du ditt Trelleborg? Sidan 8

2 2 VÅRT TRELLEBORG INFORMATION FRÅN TRELLEBORGS KOMMUN 6 NOVEMBER 2014 Många föreningsmänniskor och kommunanställda hade mött upp till den första uppföljningskonferensen för Trelleborg Tillsammans, den lokala överenskommelsen mellan kommunen och den idéburna sektorn. Jonas Rosenkvist Kommundirektör Tillsammans är vi starka Unikt samarbete firade ett år Inom kort ska jag tillsammans med några kollegor besöka den danska kommunen Skanderborg för att få veta mer om Kommune 3.0 som man arbetar med där. Kommune 3.0 är enligt deras sätt att se det den utveckling som har skett i kommunerna där medborgarna har gått från att vara undersåtar till att bli kunder och nu till att vara engagerade samhällsmedborgare som deltar i välfärdsbygget. Man bedriver bland annat ett omfattande socialt frivilligarbete där medborgarna via kommunens hemsida kan söka oavlönade frivilligjobb som besøgsven, kørestolsskubbere eller motionsven. Genom det kommunala engagemanget i frågan får frivilligarbetarna stöd och uppmärksamhet för sina viktiga insatser. Även här i Trelleborg ser vi många goda exempel på hur medborgare, företagare, föreningar och andra organisationer vill vara med och skapa en kommun som är så bra som möjligt för alla oss som bor och verkar här. Även om vi inte har utvecklat frivilligarbetet lika väl som i Skanderborg än, så finns det goda exempel även i vår kommun. Här finns Läskraft där frivilliga läser högt för dementa eller Anhörigstödcenter där den som har en närstående med långvarig sjukdom, fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar eller har missbrukoch beroendeproblem kan få hjälp och stöd. Trelleborg Tillsammans är ett spännande projekt för samverkan mellan kommunen och den idéburna sektorn som du kan läsa mer om här intill. Lokala företagsledare och deras chefer och medarbetare vänder sig allt oftare till kommunen och ställer frågan vad vi kan göra tillsammans och hur de kan medverka i att bygga lokalsamhället. Våra företagsfrukostar har blivit välbesökta arrangemang till vilka man kommer för att både lyssna på intressanta föredrag och knyta kontakter för både affärer och samarbete. För att utveckla centrumhandeln i Trelleborg krävs samverkan mellan kommunen, fastighetsägarna och handlarna. Denna samverkan måste utvecklas ytterligare för att vi ska få det blomstrande centrum vi vill ha. Utöver vår samverkan med företag och organisationer har vi har också många engagerade enskilda kommuninvånare som hör av sig spontant till kommunen med tips och idéer och ibland mer formellt genom till exempel medborgarförslag. Dessa inspel är alltid välkomna och kan på olika sätt bidra till att göra vår kommun ännu bättre. Föreningsfaddrar, guidning på olika språk, gemensamma lokaler, mässa, prova-på och sociala medier. Listan på förslag var lång när Trelleborg Tillsammans begick sin första årliga uppföljningskonferens. Malmrossalen fylldes av människor med det gemensamma intresset att utveckla Trelleborg tillsammans. Text: Ingrid Wall Foto: Ove Hed Trelleborg är den första kommunen i Skåne och en av de första i landet som tagit fram en lokal överenskommelse om samverkan med den idéburna sektorn, berättar Susanne Larsson som är folkhälsostrateg i kommunen och den som arbetat med Trelleborg Tillsammans sedan idéstadiet. Avsikten är att visa på den viktiga roll som föreningslivet och de idéburna organisationerna har. I överenskommelsen finns en vision och principer för hur parterna ska arbeta tillsammans. Visionen lyder - Trelleborg ska vara en framgångskommun med hög livskvalitet där den idéburna sektorn har en viktig roll. Stort intresse Ett antal grundprinciper är fastslagna samverkan, öppenhet och insyn, självständighet, oberoende, dialog, långsiktighet, kvalitet och mångfald. Varje princip följs av åtaganden som parterna ska leva upp till. Trelleborg Tillsammans har rönt stort intresse, säger Susanne Larsson. Vi har tagit emot studiebesök från andra kommuner och också fått presentera vårt arbete i en rad olika sammanhang. En av utmaningarna under det första året har varit att sprida kunskap om nyttan av överenskommelsen, det arbetet måste fortsätta. När den lokala överenskommelsen presenterades förra året, skrev ett femtiotal föreningar under. Vid uppföljningskonferensen var det ytterligare sju som anslöt sig. Främst är det sociala föreningar och kulturföreningar som skrivit under. Nya projekt och nya samarbetspartners har hittat varandra under året medan en del sedan länge invanda gemensamma projekt fortsatt. Tydligast koppling till Trelleborg Tillsammans finns i arbetsmarknadsförvaltningens projekt FIN, Integration i förening, och tekniska förvaltningens Slåtter på Modeshög. Goda exempel Föreningarna har varit angelägna att vi ska lyfta fram och visa på exempel på den goda samverkan som finns sedan länge i Trelleborg och på det viset göra föreningarna insatser synliga, säger Susanne Larsson som fungerar som processledare. Goda exempel var också temat för uppföljningskonferensen och listan över pågående samarbeten är lång och spänner från den politiska nivån till föreningar och organisationer, från dialogforum till aktiviteter. Bland de riktade aktiviteterna nämns bland annat Gamla Trelleborg som regelbundet besöker äldreboenden, Samverkan Anderslöv och en rad evenemang där föreningsliv och kommun går hand i hand. Massor av idéer Idérikedomen flödade vid workshopen och en lång rad förslag på nya aktiviteter listades under kvällen. Flera av förslagen handlar om att vi behöver underlätta möjligheten att få kontakt och sprida idéer och goda exempel. Bland de konkreta förslagen finns en inventering av lokalbehov hos föreningarna och möjlighet att dela lokaler. Borgquistska hattmuséet som drivs ideellt vill gärna har guidning på olika språk. En folkdansfestival med internationellt tema, Trelleborg Tillsammans på facebook och ett utökat samarbete mellan sociala föreningar, studieförbund och socialtjänst nämndes. Andra idéer är att samordna gemensamma utbildningar och ge dessa större bredd, bättre föreningsregister, låta skolbarn prova på föreningsaktiviteter, gymnasiets idrottsklasser samarbetar med idrottsföreningar, kombinerad förenings och näringslivsmässa, använda varandras nätverk och blanda olika generationer i samverkansprojekt. Nästa uppföljningskonferens hålls i oktober nästa år. Använd gärna e-postadressen Mer information finns på kommunens webbplats Det finns en e-postlåda kopplad till verksamheten Vårt Trelleborg utges av Trelleborgs kommun Redaktör: kommunikationschef Ingrid Wall, Distribueras med Trelleborgs Allehanda till samtliga hushåll i kommunen.

3 VÅRT TRELLEBORG INFORMATION FRÅN TRELLEBORGS KOMMUN 6 NOVEMBER Nu kan trelleborgarna se om sitt hus lite till Johnny Möller och Görel Björkengren är byggnadsinspektör respektive bygglovsarkitekt på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Trelleborg. I somras kom nya regler som medger större möjligheter att bygga om och till sitt hus. Uterum på våren braskaminer på hösten. Bygglovshandläggarna på Samhällsbyggnadskontoret i Trelleborg vet när årstiderna skiftar. När träden knoppas vaknar drömmen om uterum, när löven faller vill trelleborgarna kura framför den öppna spisen. Fakta BYGGLOV Oftast krävs bygglov för ny- och tillbyggnader, ibland krävs det också för ombyggnader. Att riva eller flytta en byggnad kan också kräva bygglov. Text och foto : Ingrid Wall Bygglovsansökningarna följer årstiderna väl, konstaterar Görel Björkengren som är bygglovsarkitekt och Johnny Möller, byggnadsinspektör, som arbetar med att handlägga bygglov och bygganmälningar. De vanligaste ärenden annars är tillbyggnader, och här det kommit nya regler i år. Nu får man lov att bygga till sitt hus och bygga en komplementbyggnad med sammanlagt fyrtio kvadratmeter utan bygglov. Det var vid halvårsskiftet som reglerna kring de så kallade Attefallshusen trädde i kraft. De betyder i korthet att man utan bygglov men med anmälan, får lov att bygga till 15 kvadratmeter till sin villa och utrusta huset med två takkupor. Någon rusning till tredje våningen i Rådhuset har det dock inte blivit. Hittills har vi haft knappt ett dussin anmälningar, säger Görel Björkengren. Både Görel och Johnny har arbetat i många år med bygglov, och har under den perioden hunnit se mängder av ärenden. Ett av de mer udda jag jobbar med just nu är ett fritidshus som ska byggas på betongbalkar, säger Johnny Möller. Fram till slutet av september hade 320 bygglovsärenden behandlats 46 efter beslut i Samhällsbyggnadsnämnden, 184 på delegation och 90 gällde bygganmälan. Ungefär en tredjedel klarades av på tio arbetsdagar. Antalet ärenden har ökat, konstaterar Johnny Möller, det låga ränteläget spelar säkert in. Många vill bygga till sitt hus, det kan vara uterum eller verandor. Bygglovsfolket arbetar med ett brett spektra från små bodar till höghus. Just nu hanterar Johnny ett ärende där balkongerna på Hallasvängen ska glasas in. Trelleborgshems nybyggen vid Bryggaregatan tillhör de större ärendena som är aktuella liksom ombyggnaden av Centralskolan till lägenheter. Restriktivt Ärenden som oftast får nej är nya villor på landet. Det är för att vi är mycket restriktiva med att tillåta byggen på åkermark, vi har ju Sveriges bästa jordar här nere, säger Görel, men tillägger att inget är hugget i sten; Det kan ju finnas lucktomter eller andra skäl att godkänna ett bygge. Plank upptar också mycket tid för handläggarna. Upp till en höjd av 1,10 får man bygga, därefter krävs bygglov. Dels av trafiksäkerhetsskäl, dels av estetiska skäl. Häckar däremot får lov att växa sig hur höga som helst så länge de inte stör sikten vid trafikkorsningar eller utfarter. Orsakar oenighet Plank kan ibland liksom andra byggen resultera i oenighet mellan grannar, något som bygglovshandläggarna är vana vid att möta. De allra flesta som vi kommer i kontakt med är vänliga och trevliga, men så finns det en och annan, och dom tar mycket energi, konstaterar Görel. Avdelningen hanterar också tillsynsärenden och misstänkta svartbyggen. Då kan vi ibland möta hårda ord, men vi gör ju bara vårt jobb. Det finns lagar och regler och dessa är vi satta att följa. Man är som husägare skyldig att hålla sin fastighet i vårdat skick och det får inte vara en betydande olägenhet för andra. De nya reglerna kring Attefallshusen innebär att man inte behöver söka bygglov men måste göra en anmälan och få ett startbesked innan arbetena påbörjas. Den som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom en friggebod på 15 kvadratmeter, lov att bygga ett Attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter. Huset ska uppföras i omedelbar närhet av bostadshuset och den högsta höjden maximalt fyra meter. Huset får användas som bostad, förråd, gäststuga eller garage. Om huset byggs närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs grannars medgivande. Säger grannarna nej avgör byggnadsnämnden efter en ansökan om bygglov Friggeboden får vara maximalt femton kvadratmeter, maximalt tre meter hög och här gäller samma regler 4,5 meter från tomtgräns. De nya reglerna medger också två takkupor som får uppta högst halva takfallets längd. Om konstruktionen berör de bärande delarna måste en anmälan göras innan bygget startar. Kostnaden för en bygganmälan för ett Attefallshus föreslås bli kronor i Trelleborg, samma belopp som ett bygglov. Kommunfullmäktige fattar beslut i höst. Fotnot: Mer information om att bygga och bo, tillstånd och fastighetsfrågor, taxor och annat finns att läsa på under bygga, bo och miljö

4 4 VÅRT TRELLEBORG INFORMATION FRÅN TRELLEBORGS KOMMUN 6 NOVEMBER 2014 Det är trångt i hyllorna i arkivet, här finns Trelleborg och Söderslätts historia sedan 200 år tillbaka. Hyllmeter efter hyllmeter. Inbundna i gyllenläder eller insatta i vanliga ringpärmar. I källaren under Rådhuset finns stora delar av Trelleborgs historia. Betyg, protokoll, beslut och ting från en svunnen tid finns nogsamt ordnade i kommunens arkiv. Det här är en veritabel skattkammare för alla som är intresserade av hur livet levts i Trelleborg de senaste 150 åren. Sedan några månader tillbaka vårdas dyrgriparna av Emma Nordstrand som är ny kommunarkivarie. Kommunvapnet, utskuret i trä, pryder en av arkivhyllorna Text och foto: Ingrid Wall Trelleborgs kommunarkivarie Emma Nordstrand öppnar dörren till det omfångsrika arkivet i källaren Det är lite av ett detektivarbete att hitta rätt, säger Emma som håller på att lära sig mer om sin nya kommun. Trelleborg verkar vara en spännande kommun, både om man ser bakåt i tiden och till vad som händer nu. Jag lär mig nytt varje dag. I Kommunarkivet i Trelleborg förvaras kommunala handlingar från 1863 för alla de trettio kommuner som idag utgör storkommunen Trelleborg. De äldre handlingarna förvaras på Landsarkivet i Lund. Det är mängder med material som trängs på hyllorna handlingar som berättar om forna tiders fattigvård och socialtjänst, hamn- och sjöfart, miljö- och hälsovård. Här kan man lära sig mycket om hur människor hade det förr. De äldsta protokollsböckerna är skrivna med prydlig piktur, och meningarna omsorgsfullt formulerade. Också 150 år efter att besluten sattes på pränt är det lätt att läsa vad den tidens politiker bestämde sig för. Tillhör de yngsta Emma Nordstrand är än så länge tämligen unik bland sina kollegor på kommunarkiv runt om i landet. Med sina 29 år tillhör hon de yngsta i skrået, och även om Emma är relativt ny bland arkivlådorna så känner hon att hon hamnat rätt. Jag har ett antal akademiska poäng inom humaniora och har under studierna arbetat mycket med källor och källkritik. Arkiven är en fantastisk källa till kunskap. Jag har dessutom läggningen att jag gärna vill strukturera och organisera och när det gick upp för mig att det faktiskt fanns ett yrke där jag kunde kombinera intressena så bestämde jag mig. Arkivarie blir man efter en tvåårig Mastersutbildning som bygger på en treårig akademisk examen. Tolv elever gick i Emmas klass och det borgar för att arkivarieyrket kommer att föryngras framöver. Får jobba med människor Tidigare hade jag funderat på att arbeta på bokförlag eller liknande, och böckerna har jag ju fått med mig. Dessutom får jag jobba nära människor och vara en del av den demokratiska processen. Emma är uppvuxen i Hästveda och har pluggat i Lund. Under sin utbildning praktiserade hon på Landsarkivet i Lund. Efter en kortare sejour på kommunarkivet i Hässleholm tog hon nyligen över efter Catharina Rywall som gått i pension. Det är spännande och jag lär mig nya saker varje dag, säger Emma när vi träffas på hennes kontor på Garvaregården, en byggnad jämngammal med de äldsta dokumenten i arkivet. Det heter i lagstiftningen att arkiven ska vårda och bevara det nationella kulturarvet. Det innebär att protokoll, allmänna handlingar och annat ska bevaras som en del i den demokratiska processen. Hit kan den komma som av någon anledning vill söka efter ett beslut, kanske som bevis eller av rent historiska skäl. Lockar släktforskare Inte minst släktforskare och hembygdsintresserade söker sig till arkiven. För forskare är det en fantastisk källa att hitta information i. Andra har frågor som ligger mera nära i tiden, man vill exempelvis ha ut klasslistor från skolan för att kunna hitta forna klasskamrater till ett jubileum. Betygsböckerna finns kvar, bevarade för eftervärlden. För egen del hittar jag lätt slutbetyget från Söderslättgymnasiets avgångsklass E3C Gamla Trelleborg Föreningen Gamla Trelleborg har redan varit i kontakt med Emma och bett om hjälp att söka i arkivet. Här finns en framtida samarbetspartner, liksom Arbetarrörelsens arkiv som påpassligt nog finns en våning under i Garvaregården. Såväl Gamla Trelleborg som Arbetarrörelsen har gedigna arkiv som fyller Välkommen in i

5 VÅRT TRELLEBORG INFORMATION FRÅN TRELLEBORGS KOMMUN 6 NOVEMBER Gummiskrot, järnplåt och regn Inbundna vackra läderband berättar om Trelleborg från förr. på informationen om Trelleborg i forna dagar. När Kommunarkivet har de formella besluten har de övriga arkiven dokument från arbets-, förenings- och familjeliv Trots att Trelleborgs kommun liksom många andra gått över till digitala möteshandlingar, är arkivet fortfarande i pappersform. Alla slutdokument förvaras på specialpapper som ska klara tidens tand och bläcket i pennan ska vara dokumentäkta. E-arkiv är målet Ambitionen är förstås ett e-arkiv i framtiden, och vi är med i SKL, Sveriges Kommuner och Landstings utredning. Men det kommer säkert att dröja ett tag till, även om fördelarna med ett digitalt arkiv är många, inte minst blir det mer lättillgänglighet via nätet. Varje förmiddag har Emma öppet för besökare på Garvaregården och då kan frågeställningarna vara de mest skiftande. Då får jag ofta leka detektiv, konstaterar Emma, det kan ibland vara knepiga frågor men jag lär mig mer för varje dag. Dagarna blir aldrig detsamma, det dyker alltid upp något nytt att leta reda på. Och visst har Emma en hel del att bläddra i bara listan över de olika dokumenten är 79 sidor lång arkivet Emma Nordstrand är ny kommunarkivarie I Trelleborg. Emma Nordstrand är van vid att läsa den gammaldags handstilen i de gamla protokollen I arkivet finns bland annat kommunens sigill, gjutna i vax Den historieintresserade hittar sitt Shangri-La i arkivet i Rådhusets källare. Var annars kan man finna uppgifter om vilka varor som fördes in till kajen i Trelleborg med ångaren Lilly i januari 1914 eller veta hur vädret var den 12 oktober samma år? Med prydlig handstil förtecknade hamnens kamrer såväl varor som väder i läderbundna böcker. Idag hundra år senare kan man hjälp av dessa göra en tidsresa och få ta del av hur livet kunde gestalta sig i sjö och stapelstaden Trelleborg. Ångaren Kaiga anlände från Stockholm den femte januari under befäl av B Nilsson. Ombord fanns 51 kilo bröd till Johan Löfström, Kvarnen skulle ha 600 kilo mjöl och 105 begagnade tomkärl. Färghandlaren Karl Ask fick leverans av 25 kilo tapeter, Ingrid Karlsson 140 kilo vin, Gummifabriken 77 kilo gummiskrot, Ab Gleitsmann 250 kilo tomkärl och Färgfabriken Standard 25 kilo begagnade tomfat. Dagen därpå anländer ångaren Lilly och hon har med sig tusen kilo järnplåt till John Rasmusson. Att det var varmt i oktober också för hundra år sedan visar Väderiakttagelserna vid Trelleborgs hamn. Den tolfte oktober var det 9 grader på morgon, 12 klockan 12 och 10 klockan fem på eftermiddagen. Det var sydlig vind, regn på morgon och kväll, medelvattenståndet 6.70 och friska vindar från syd. Arkivens dag på lördag Varje år firas Arkivens dag, så också i år. Andra lördagen i november öppnar många av landets arkiv för besökare. I år är temat Orostider och i Trelleborg kommer Arbetarrörelsens arkiv att ha en utställning på Garvaregården. Start 8 november, öppet mellan klockan 11 och 14. Utställningen kommer också att visas under veckan därpå, måndag klockan 13 till 16, tisdag till fredag mellan klockan 9 och 16. Fotnot: Den som är intresserad av vad som finns i arkiven kan söka i NAD (Nationell arkivdatabas). Det är öppet för alla att söka där: sok.riksarkivet.se/nad

6 6 VÅRT TRELLEBORG INFORMATION FRÅN TRELLEBORGS KOMMUN 6 NOVEMBER 2014 Politiker och unga möts vid middagsbordet Välkommen på middag! Ungdomsforum består av sju unga trelleborgare i år här är drygt halva styrkan samlad Natalie Angelevska Lind, Rebecca Oswald, Johanna Allard och Axel Nilsson. Inbjudan kommer från Ungdomsforum i Trelleborg och vänder sig till stadens politiker. På måndag hoppas de sju unga trelleborgarna att borden i Parken ska fyllas med intresserade förtroendevalda. Text: Ingrid Wall Ungdomsforum är nu inne på andra året och i somras tog en ny omgång ungdomar över stafettpinnen. Projektet började som ett kommunalt sommarjobb och under några intensiva veckor beslöt de åtta vilken inriktning årets arbete ska ha. Att man ska fungera som remissinstans för kommunala nämnder och styrelse är grunden till Ungdomsforum men de unga vill mer. Vi har definierat tre saker som vi vill jobba med bättre stränder, utebio i Stadsparken och middag med politikerna. Middag Närmaste i tiden ligger middagen med politiker den tionde november; Det gör vi för att länka samman politiker och unga, vi vill ta kontakt för att visa på att vi unga har en röst, säger Axel Nilsson. Inbjudan har gått ut till ungdomar i högstadiet och gymnasiet samt till ledamöterna i kommunfullmäktige. Vi vill att ungdomar och politiker ska träffas under trevliga och lättsamma former. På det här sättet ger vi unga personer en möjlighet att påverka, att dela med sig av idéer till politiker, menar Johanna Allard. Politikerna får å sin sida chansen att möta unga trelleborgare, lyssna och diskutera kring de frågor som är viktiga för den yngre generationen. Vi bjuder på trerätters middag och heta diskussioner, säger ungdomarna som i sin inbjudan också angett klädkoden som finklädd, något som antyder vilken vikt Ungdomsforum lägger vid arrangemanget. Träffas regelbundet Av de ursprungliga åtta ungdomarna i årets Forum återstår sju. Den åttonde pluggar i Lund och avståndet blev ett hinder att aktivt delta i arbetet. Övriga sju går i gymnasiet i Trelleborg och träffas regelbundet. Under Palmfestivalen samlade de in synpunkter från andra unga trelleborgare och under hösten har projektet finslipats. Vi har förstått att arbetet med att göra vid stränderna är stort och omfattande och involverar många, säger ungdomarna och presenterar en hel åtgärdskalender för i första hand Dalabadet. Många idéer Här finns idéer kring hur tången ska rensas bort, om ombytesbås på stranden, tångnät och sommarjobb. En fin strand kan få campare att stanna en natt extra, tror ungdomarna. Den tredje idén som Ungdomsforum arbetar med är utebio i Stadsparken. Gratis inträde och underhållning ska locka många ungdomar, både från Trelleborg och andra kommuner. Ungdomsforum ska fungera som en länk mellan politiker och tjänstemän och ungdomar Vi jobbar för att unga människor ska engagera sig i politiska och kommunala frågor. Vi vill också att ungdomar ska kunna påverka och veta att dom kan göra det, samtidigt vill vi att politiker ska få upp ögonen för att unga människor har åsikter och lyssna på dessa. Efter några månader med såväl teoretiskt som praktiskt arbete ungdomsforum har bland annat deltagit i en trygghetsvandring och framträtt inför kommunstyrelsen är entusiasmen obruten; Det är kul och spännande, konstaterar Axel, kompisarna är nyfikna på vad vi gör och politikerna vill gärna träffa oss. Fotnot: Ungdomarna som ingår i Ungdomsforum är Erik Råstrander, Rebecca Oswald, Johanna Allard, Natalie Angelevska Lind, Axel Nilsson, Chenchira Mårtensson och Anton Pålsson. Mer information om Ungdomsforum finns på Barnkonventionen fyller 25 år! Den 20 november fyller FN:s barnkonvention 25 år, en konvention som nästan alla länder i världen har beslutat sig för att följa. Trelleborgs kommun har under mer än tio år tillbaka arbetat aktivt med utgångspunkt från barnkonventionen. För att följa upp vad som görs sammanställs varje år ett barnbokslut. En lokal strategi som syftar till att stärka barns rättigheter antogs förra året. Länge har Trelleborgs kommun också använt sig av en barnchecklista för att säkerställa att hänsyn tas till barns rättigheter vid beslut. Checklistan har nyligen arbetats om och förbättrats. Den ska användas av politiker och tjänstemän vid beslut som t.ex. rör lek, familjesituation, boende, trafik, samhällsplanering, förskola/skola eller kultur- och fritidsverksamhet. Sedan tio år tillbaka ingår Trelleborg i ett partnerskap med tio andra svenska kommuner; partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Att utbyta erfarenheter och ömsesidigt granska varandras arbete är exempel på arbetssätt som partnerskapet använder sig av för att utveckla och förbättra. Sammantaget har Trelleborgs kommun kommit en bit på väg i arbetet med att stärka barns rättigheter. Men arbetet är långt ifrån klart, istället är det något som ständigt måste pågå och vara långsiktigt. Karin Jeppsson barnkonventionssamordnare Trelleborgs kommun Vad vet du om barnkonventionen? Har du koll på barns rättigheter? Ta några minuter av din tid och testa dina kunskaper här:

7 VÅRT TRELLEBORG INFORMATION FRÅN TRELLEBORGS KOMMUN 6 NOVEMBER Det händer i höst Luciakröning i år i Parken Eftersom Trelleborg kyrka är stängd för renovering, kommer årets Luciakröning att ske i Trelleborgssalen i Parken. Kröningen äger rum fredagen den 5 december klockan 18. Bakom arrangemanget Trelleborgs Lucia står Lions i Trelleborg med stöd från Trelleborgs kommun och Citysamverkan. Insläpp i Trelleborgssalen sker och då bjuds musikunderhållning av pianisten Anton Nilsson. Vi lovar att bjuda på traditionellt luciaframträdande med vackra luciasånger, säger Brittmarie Lindqvist från Lions som håller samman årets luciaarrangemang. Som traditionen kräver kröns årets lucia av kyrkoherde Gustaf Centervall. Medverkar gör också förra årets lucia med tärnor som kommer att framträda tillsammans med årets luciafölje. Som avslutning spelar Anton Nilsson. Alla är varmt välkomna att närvara vid ceremonin, hälsar Brittmarie Lindqvist. Trelleborg går ingalunda in i någon vinterdvala även om mörkret sänker sig over stad och land. Det finns många skäl att pigga upp sig, det är bara att botanisera i evenemangskalendern på Här är ett litet axplock av vad som sker den närmaste månaden Penseldraget PRO visar målningar på Trelleborgs Bibliotek fram till den 28 nov ember. Bakom verken står Marion Hansson, Kerstin Kristensson, Inez Melander, Inga Mårtensson, Raija Tapola och Kerstin Zetterman. Museet visar utställningen Fådda saker som består av nyförvärv till samlingarna. Utställningen visas fram till den tredje maj nästa år. Museet är öppet tisdag till söndag 12 till 16. Under hösten arrangerar Trelleborgs bibliotek pysselfika för alla åldrar, närmast 6 november och 4 december, klockslaget är mellan 15 och 16. Kaffe och kaka till självkostnadspris. Biblioteket manar att besökaren ska ta med hantverk eller pyssel. Lördagen den 8 november är det familjeföreställning i Parken med dockor, skuggor och musik. Föreställningen vänder sig till barn mellan tre och åtta år och drar igång klockan 14. Dagen därpå, den 9 november, kan man lämpligen fira fars dag med att bjuda honom på höstkonsert i Parken. Trelleborgs Musikkår får sällskap av Danne Stråhed och Jennie Rosengren. Klockan 17 går konserten igång. Popikonen Bob Dylan står i centrum den 11 november på Trelleborgs Bibliotek. Lars Fernebring och Thomas Wiehe berättar om Dylans liv i text och musik. Romeo och Julia kommer till stan samma afton, den 11 november. Det är Malmöoperan som är ute på turné och nu gästar Grandbiografen, start klockan 19. Kulturskolan ger Världens barnkonsert samma kväll, i Parken med start klockan 19, fri entré. Han var Per Polis med hela Svedala, nu bjuder Anderslövsbon Per Jystrand på berättelser ur sitt yrkesliv i samband med Afternoon tea på Studieförbundet Vuxenskolan onsdagen den 12 november. Tid 14 till 16, fika ingår i priset som är en femtiolapp. Samma dag och samma plats, men klockan 19 på kvällen, kommer Wictor Magnusson Broder att berätta om sin färd från Smålands mörka skogar till brandman och vinnare av Gladiatorerna. Wictor talar om sina erfarenheter av att jobba som personlig tränare, brandman och idrottsman samt hur man skaffar sig hälsosamma vanor för ett sunt och friskt liv. Sahlin på företagarfrukost Vid årets fjärde företagarfrukost kommer Mona Sahlin att vara huvudtalare. Hon har tidigare varit partiordförande för Socialdemokraterna, minister och egen företagare. Företagarfrukosten arrangeras i Parken den 27 november. De tre tidigare frukostmötena har varit välbesökta. Vid den första i januari var Trelleborg AB:s koncernchef Peter Nilsson talare, vid den andra Bodil Rosvall Jönsson från Region Skåne. Niclas Mårtensson, COO på Stena Line, berättade om koncernen i allmänhet Anmälan senast 22 november till Vill du säga din mening? I slutet av november kommer Trelleborgs kommun och Skånetrafiken att undersöka hur trelleborgarna ser på de möjligheter som Pågatågstrafiken och den nya Centralstationen innebär. Undersökningen genomförs i två fokusgrupper, en för personer som idag och färjetrafiken i synnerhet vid mötet i september. Mona Sahlin är bland annat ledamot i Riksidrottsstyrelsen och ordförande i Anna Lindhs minnesfond. Förutom frukost och föredrag finns möjlighet att nätverka, skapa nya kontakter, samtala och ställa frågor till kommunens tjänstemän och politiker. Dörrarna öppnas 07.10, mellan 7.45 och 8.40 talar Mona Sahlin om likhet och olikheter i ledarskap inom idrotten, politiker och näringslivet samt om värdebaserat ledarskap. Ett lotteri avslutar mötet en kvart i nio. pendlar med bil, en för de som reser kollektivt. Avsikten är att presentera och testa nya tankar om hur pendlandet ska bli enklare och göra Trelleborg C till ett flaggskepp för kollektivtrafiken. Fokusgrupperna träffas under två timmar i Rådhuset på kvällstid. Intresserad? Anmäl ditt intresse på Helgen 15 och 16 november är det dags för julrunda på Söderslätt, båda dagarna mellan klockan 11 och 16. Då har butiker, restauranger och caféer på landet bullat upp med inspiration inför advent och jul. Scenfolket presenterar All shook up, en musikalkomedi av Joe Dipietro som binds ihop med Elvis musik. Grand med premiär den 15 november klockan 15, därefter föreställningar onsdagar och lördagar. Anders Fänge talar om Afghanistan den 17 november på Biblioteket. Han har under många år varit platschef för Svenska Afghanistankommittéen. Arrangemanget är en del av den skånska Afghanistanveckan. Det bjuds på kaffe och kaka från landet. Skånes landskap i förändring är titeln på ett föredrag av Sven Persson i Klagstorps församlingshem den 18 november klockan 19. Konserten i Juletid äger rum den 18 november. Magnus Johansson, Marcos Ubeda och Elisa Lindström framträder i Trelleborgs församlingshem. Mer musik blir det den 20 november när Trelleborgsgalan arrangeras för åttonde gången. Framstående trelleborgare som utmärkt sig inom olika områden prisas för sina insatser och samtliga galagäster får underhållning av Helena Paparizou. Biljetter finns till såväl golvet med trerätters middag som till läktaren. Den 22 november blir det stor öppning av Museets nya permanenta utställning. Det är forna tiders trelleborgare som flyttat in i den nya fornsalen. Tioårsjubilerande Teater Tittin ger julshow i parken med start den 28 november klockan 18.30, därefter ges föreställningar fredagar och lördagar. Isormen får sin premiär den första advent. Den nya skridskobanan kring Sjöormen är på plats från lördagen den 29 november. Julmarknaden äger rum fredag till söndag från sista helgen i november till lille julafton, tiderna är klockan 11 till 20, isbanan öppen dygnet runt. Ljus och ljudspel blir det i Stadsparken första advent klockan 17. För ytterligare information, biljettpriser, tider och annat, besök

8 8 VÅRT TRELLEBORG INFORMATION FRÅN TRELLEBORGS KOMMUN 6 NOVEMBER 2014 Vill du komma i kontakt med Trelleborgs kommun? Välj själv hur! Besök Algatan 13, måndag till torsdag , fredag Telefon Webb E-post Twitter twitter.com/trelleborgse Facebook Tävling Kan du ditt Trelleborg? Det är de små, små detaljerna som gör det. Så hette det i den gamla slagdängan och det är just detaljer som utgör hela tävlingen den här månaden. Ange var bilden är tagen och var med och tävla om tio priser. Sänd in den rätta lösningen till Tävling, Trelleborgs kommun, Trelleborg senast 20 november. Det går också bra att lägga lösningen i brevlådan på Rådhuset. 524 svar! Visst behärskar trelleborgarna Varrdens grannaste språg det visar resultatet av tävlingen I förra numret av Vårt Trelleborg. Inte mindre än 524 svar kom in och därför har vi beslutat att inte dela ut bara tio pris utan femton. Priserna är på väg till: Birgitta Karlmark, Falsterbovägen 49, Höllviken Ingegerd Selic, Tommarpsvägen 14 Annelie Ogén, Högalids Yttergränd 12 Berit Jönsson, Liljeborgsgatan 34 a, Lillemor Andersson, Mejerigatan 5, Vellinge Maggie Jönsson, Kullagrundsgatan 6a Karin Sandgren, Valldammsgatan 10 Kenneth Andersson, Ripatorget 1 c Lina Erös, Ripagatan 26 Ann Christin Berggren, Lektorsgränd 9 Kerstin Hansson, Föreningsgatan 1 a Ann-Marie Arley, Fiskaregatan 1, Anderslöv Kerstin Hägg, Gislövs kyrkoväg 19-9 Inger Karlsson, Backavägen 24, Anderslöv Ebba Hallenberg, Vårvindsvägen 5 Grattis! Namn: Adress: Postadress:

När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT

När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT Innehåll Klicka på en länk för att komma till svaret. Vad gäller om man vill bygga en Friggebod? Finns det andra fall då jag inte behöver varken bygglov eller

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

KARLSLUNDS MÖTESPLATS. MÅNADSPROGRAM December Västerås stad Västerås

KARLSLUNDS MÖTESPLATS. MÅNADSPROGRAM December Västerås stad Västerås MÅNADSPROGRAM December 2017 KARLSLUNDS MÖTESPLATS MÅNADSPROGRAM December 2017 Västerås stad 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Aktiviteter december 2017 Varje vecka: Måndag: Tisdag: 13.30 Sittande

Läs mer

Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga

Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola September 2014 1 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan inleds den 7 september kl.14.00 med tal av Liliana Lindström och lite barsnack

Läs mer

Trelleborg 2015. Trelleborgs kommun. En rapport av Ungdomsforum ang.

Trelleborg 2015. Trelleborgs kommun. En rapport av Ungdomsforum ang. Trelleborgs kommun En rapport av Ungdomsforum ang. Trelleborg 2015 Författare: Axel Nilsson, Erik Råstander, Anton Pålsson, Gustav Fahlen, Natalie Angelevska Lind, Chencira Mårtensson, Johanna Allard &

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul Hösten 2015 Dans Bowling Musikcafé Simning Disco Grillning vid Glänninge Och annat kul I Samarbete med bl a Fub Laholm, Höks Hi, Fritid Halmstad, m fl. Hej! Från och med den 1:e januari 2015 finns fritidsprogrammet

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola September 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckan invigs söndagen den 13 september av kommunstyrelsens

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Oktober

Vad händer i Färgelanda? Oktober Vad händer i Färgelanda? Oktober Världens Barn Gala Torsdag 2 oktober kl. 18.30 Färgelanda Sporthall Lilla Bandet Jenny och Frank Margareta Haglund med familj DNA and The Cellarboys Färgelanda Judoklubb

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Tillsammans skapar vi trygghet i Biskopsgården

Tillsammans skapar vi trygghet i Biskopsgården Tillsammans skapar vi trygghet i Biskopsgården Detta gör Stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen för att skapa trygghet Den 16 september ordnade förvaltningen ett öppet möte om trygghet efter skottlossningarna

Läs mer

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek Program hösten 2013 Sjöbo bibliotek Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

Nu hade vi tänkt att vi skulle ha en må bra kväll, men tyvärr så var intresset för dåligt så det blev inställt.

Nu hade vi tänkt att vi skulle ha en må bra kväll, men tyvärr så var intresset för dåligt så det blev inställt. Kvarnberget/Viken är ett Plusboende där det finns ca 650 lägenheter. Vi har ansvar för att det är rent och snyggt i 54 trapphus. Vi anordnar även aktiviteter och vi kan ge stöd och hjälp om du tillfälligt

Läs mer

Program Helsingborgs Mångfaldsvecka september - 1 oktober

Program Helsingborgs Mångfaldsvecka september - 1 oktober Program Helsingborgs Mångfaldsvecka 2107 25 september - 1 oktober Måndagen den 25 september den 1 oktober. Datum: Varje dag under Mångfaldsveckan Tid: 11:00-17:00. Tisdagen den 26 september 09:00 11:30

Läs mer

Kulturhösten. Decemberupplagan 2016

Kulturhösten. Decemberupplagan 2016 Kulturhösten Decemberupplagan 2016 Medverkande kulturaktörer Daglig verksamhet, Svalövs kommun Kultur i Svalöv Kulturhuset i Svalöv Röstångabygdens Kulturförening Studieförbundet Vuxenskolan, Skåneland

Läs mer

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun Samarbetspartners Navets Fritidsgård Kulturförvaltningen Medborgarförvaltningen Visit Värnamo Gummifabriken Träffpunkt Vråen Tekniska Kontoret Sörsjö Ridskola Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo

Läs mer

Lokal överenskommelse mellan sektorn social ekonomi och Göteborgs stad 4 september 2012

Lokal överenskommelse mellan sektorn social ekonomi och Göteborgs stad 4 september 2012 Lokal överenskommelse mellan sektorn social ekonomi och Göteborgs stad 4 september 2012 Ceremonin hölls på Börsen i Göteborg. Text: Malin Sand Foto: Malin Ekelund Vid en ceremoni tisdagen den 4 september

Läs mer

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Måndag 10 oktober söndag 23 oktober Harrys erbjuder hemlagad Fairtrade kaka med apelsin&mangotäcke samt Fairtrade- och KRAV märkt kaffe. Pris: 85:- Harrys,

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Kultur i Hörby Oktober 2016

Kultur i Hörby Oktober 2016 Kultur i Hörby Oktober 2016 Teater Litteratur Utställning Förtäring Musik Dans Föreläsning Barn Guidning i Östra Sallerups 1600-talspark Samling vid Östra Sallerups Kulturhus. Hur kom Jöns Henriksson,

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN 2015-2017 UTKAST studieförbund gymnastik teater orientering bridge socialt arbete klättring rollspel körsång film

Läs mer

Förskola, arbetsliv & framtidstro

Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Foto: Med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Publiceras med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Välkommen! presenterar Den förtrollade sparven. En japansk folksaga dramatiserad för dockteater i teaterbussen

Välkommen! presenterar Den förtrollade sparven. En japansk folksaga dramatiserad för dockteater i teaterbussen Ludgo 26 juni 2015 presenterar Den förtrollade sparven En japansk folksaga dramatiserad för dockteater i teaterbussen Det var en gång för länge sedan långt borta i Japan. Där bodde en gubbe och en gumma

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Program barn & unga. Våren 2015. Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00

Program barn & unga. Våren 2015. Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00 Älmhlts Bibliotek Program barn & nga Våren 2015 http://bibliotek.almhlt.se Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00 Tors kl. 9.00 19.00 Fre kl. 9.00 17.00 Lör kl. 10.00 14.00

Läs mer

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande.

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande. EVENEMANG VÅREN 2013 På Albert har vi ständigt lite smakfulla och välarrangerade kvällar på gång. Nedan finner ni ett antal av dessa som är planerade för våren 2013. Håll utkik för den kan komma att fyllas

Läs mer

Höstlovs Program 2015

Höstlovs Program 2015 Höstlovs Program 2015 Aktiviteter, evenemang och tips för unga Planering inför höstlovet 2015 Inför höstlovet har Laholms kommun tillsammans med andra aktörer i kommunen och regionen samlat material som

Läs mer

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Där är varmt välkommen till oss på Anhörigcenter och vi vill helst att du kommer innan du sliter ut dig

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Nedan finns vanligt förekommande frågor och kortfattade svar. Är du osäker på vad som gäller för just din fastighet så är du välkommen att ringa eller komma in och träffa en handläggare

Läs mer

FRITIDSPROGRAM November 2012

FRITIDSPROGRAM November 2012 FRITIDSPROGRAM November 2012 Teater Mimulus Eldshow Kulturnatten 21/9 i Museiparken 1 FRITIDSAKTIVITETER FÖR DIG SOM BOR I KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUN Karlstads Kommuns Fritidsverksamhet (LSS) För personer

Läs mer

Klimatdialog 2010 LYSEKIL

Klimatdialog 2010 LYSEKIL Klimatdialog 2010 LYSEKIL klimatdialog 2010 LYSEKIL! På initiativ av Lysekil kommun kommer unga, lokala politiker och engagerade tjänstemän under hösten 2010 tillsammans skapa förslag och projekt kring

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Foto Taina Ahola ANSLAGSTAVLAN Ört och Kryddcafé Kom på vårt första Ört

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 MÅNDAG 15/9 Vi träffades tidigt på morgonen, för att ta tåget till Kastrup. Därifrån flög vi till Budapest, sen vidare till Sarajevo. Kärt återseende med regn. Vi tog taxi till

Läs mer

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-03 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Malin.Midler-Noren@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

Trevlig helg Monika och Helene

Trevlig helg Monika och Helene Hej! v.47 Den här veckan har vi börjat tänka lite matte, vi har tex 6 kulor i handen och "gömmer" 3 i andra handen hur många finns då kvar? jo 3, vi har också 6 små fyrkanter till hjälp som ligger framför

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Förskoleklass Bubblan

Förskoleklass Bubblan Sida 1 av 5 Skarpnäcks skola Förskoleklass Bubblan Bulleribock telenr: 0761291067 Bubblan telenr: 0761294382 Öppning och stängningsfritids telenr: 50815626 Veckobrev 30 mars 2012 för vecka 14, 16 och 17

Läs mer

Din Fritid Våren 2016

Din Fritid Våren 2016 Vård- och omsorgsförvaltningen Stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning Fritidsverksamhet Din Fritid Våren 2016 Fritidsverksamhet för ungdomar och vuxna Innehåll Information Fritidsverksamheten....

Läs mer

Mer information kring kulturhistoriska byggnader och miljöer finns i slutet av dokumentet.

Mer information kring kulturhistoriska byggnader och miljöer finns i slutet av dokumentet. Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider R T P - Malmö Verksamheten fjärde kvartalet 2003 Datum på nyhetsbrevet 21 september GOD JUL & GOTT NYTT ÅR I det här numret: God Jul & Gott Nytt År 1 1 Aktiviteter 2 Kalender 3 Telefonlista 4 Det känns

Läs mer

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Beteendevetare i Lund EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Vad är BiL? BiL (Beteendevetare i Lund) är programföreningen för alla oss som läser på Lunds Universitets beteendevetenskapliga kandidatprogram,

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Måndag 10 oktober söndag 23 oktober Harrys erbjuder hemlagad Fairtrade kaka med apelsin&mangotäcke samt Fairtrade- och KRAV märkt kaffe. Pris: 85:- Harrys,

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Det händer hos oss! program. vår/sommar. Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen

Det händer hos oss! program. vår/sommar. Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen Det händer hos oss! program vår/sommar 2014 Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen Vem berörs av anhörigstöd? Kommunen erbjuder anhörigstöd till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en person

Läs mer

OXIEBIBLIOTEKET Höst och vinter 2013

OXIEBIBLIOTEKET Höst och vinter 2013 OXIEBIBLIOTEKET Höst och vinter 2013 föreläsningar för vuxna Tisdagen den 24 september kl 18.30 Kärlek, svek och längtan tre unga kvinnoliv kring förra sekelskiftet Marianne Söderberg Marianne Söderberg

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRETS DELTÄVLINGAR!

VÄLKOMMEN TILL ÅRETS DELTÄVLINGAR! - en musiktävling av och med personer med funktionsvariationer VÄLKOMMEN TILL ÅRETS DELTÄVLINGAR! 12 oktober Fanfaren i Farsta Centrum - Kulturskolan Stockholm, Farstagången 8 21 oktober Blå Huset i Tensta

Läs mer

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun orebro.se/barnetsrattigheter Varje barn i Örebro, utan undantag,

Läs mer

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71 Örninfo Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan Telefon: 0739-08 46 71 E-post: Unga Örnar Väst info@vast.ungaornar.se Distriktsombudman

Läs mer

Att bygga på prickad mark

Att bygga på prickad mark Att bygga på prickad mark Önskemål om att placera Friggebod eller Attefallshus etc närmare tomtgräns än 4,5 m kommer upp med jämna mellanrum. När det gäller att inkräkta på avståndet 4,5 m mot väg, gata,

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Riksfotoutställningen RIFO 2014 9 11 maj på Fotografiska i Stockholm Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Fotografiska En av världens främsta samlingsplatser för fotografi År 2010

Läs mer

LÖRDAGSKUL! LAHOLMS BIBLIOTEK VÅR 2015

LÖRDAGSKUL! LAHOLMS BIBLIOTEK VÅR 2015 LÖRDAGSKUL! PÅ LAHOLMS BIBLIOTEK VÅR 2015 LÖRDAGSKUL - FÖR BARN PÅ LAHOLMS BIBLIOTEK! I vår blir det författarbesök, musikprogram, barnboksfest, teaterföreställningar och sagostund med polisen. För platser

Läs mer

Välkommen till Grodan, våren 2009

Välkommen till Grodan, våren 2009 Välkommen till Grodan, våren 2009 Ett nytt år och en ny termin står framför oss med massor av nya utmaningar och spännande lärande. Vi planerar för fullt vad våren ska innehålla men vi tänker också ta

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Juni-juli 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Juni-juli 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Foto Taina Ahola Juni-juli 2014 1 ANSLAGSTAVLAN Semesterstängt Medelpunkten har stängt för aktiviteter

Läs mer

Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn

Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn Program Hösten 2017 Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn Sagostunder Att läsa och lyssna tillsammans är toppen! På våra sagostunder läser vi både ur de allra senaste bilderböckerna och

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention 2014-02-06 1 (7) Rapport FRN 2014/56 Fritidsnämnden Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention Bakgrund En enkätundersökning i samarbete med Attention Nackas har genomförts under hösten 2013.

Läs mer

Att dra grisen i svansen

Att dra grisen i svansen Att dra grisen i svansen Om kontrafinalitetens olika yttringar Gemensam inventering och utredning Forskarbyn Ölsdalen OPEN 13-16 augusti 2013 Bruksgården, Degerfors Välkommen! Tema: Kontrafinalitet Vad

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

PROGRAM HÖSTEN 2014 SEPTEMBER

PROGRAM HÖSTEN 2014 SEPTEMBER PROGRAM HÖSTEN 2014 Varmt välkomna till höstens aktiviteter! Separat inbjudan med utförlig information och pris kommer att skickas ut via email i god tid inför varje aktivitet. För uppdaterat program,

Läs mer

Släktforskarhjälp med KLGF Måndag 9 september kl. 13.00-15.00 Plats: Huvudbiblioteket Arr: Kalmar läns genealogiska förening

Släktforskarhjälp med KLGF Måndag 9 september kl. 13.00-15.00 Plats: Huvudbiblioteket Arr: Kalmar läns genealogiska förening Välkommen till bibliotekets program hösten 2013 Kalmar Stadsbibliotek Alla evenemang anordnas i Huvudbibliotekets samlingssal om inget annat anges. September Måndag 2 september kl. 17.00-20.00 Torsdag

Läs mer

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Alingsås museum. Foto: Okänd Bästa konferensdeltagare FALK har i år nöjet att tillsammans med Alingsås kommun bjuda in till konferens

Läs mer

VÅRGÅRDA BIBLIOTEKS HÖSTEN 2015. Omslagsfoto: (CC0 1.0)

VÅRGÅRDA BIBLIOTEKS HÖSTEN 2015. Omslagsfoto: (CC0 1.0) VÅRGÅRDA BIBLIOTEKS HÖSTEN 2015 Omslagsfoto: (CC0 1.0) Sista tisdagen i varje månad, kl.16.00-17.00, med start 25/8: Bokklubb Bokklubb för dig som är 9-12 år. Vi pratar om böcker vi läst/lyssnat på och

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

RÅD OCH RIKTLINJER I ÄRENDEN OM STAKET, PLANK OCH MURAR MM I SVEDALA KOMMUN

RÅD OCH RIKTLINJER I ÄRENDEN OM STAKET, PLANK OCH MURAR MM I SVEDALA KOMMUN RÅD OCH RIKTLINJER I ÄRENDEN OM STAKET, PLANK OCH MURAR MM I SVEDALA KOMMUN Bygg- och miljönämnden i Svedala kommun godkänner 2010-10-14 att Råd och riktlinjer i ärenden om staket, plank och murar mm i

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring Årets PrimörPremiär kommer gå av stapeln under Kristi Himmelfärdshelgen den 17-20 maj. Helgen innan, lördagen den 12 maj tjuvstartar vi med en Sparrispremiär utanför Österport i Visby. Årets Primörpremiär

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

MEDLEMSNYTT HÖSTEN 2014

MEDLEMSNYTT HÖSTEN 2014 MEDLEMSNYTT HÖSTEN 2014 PROGRAM HÖSTEN 2014 ÖPPET HUS: Forskarhjälp under hösten 2014 i släktforskarrummet, biblioteket, Vänersborg MÅNDAGAR 1/9, 15/9, 6/10, 20/10, 3/11, 17/11 kl 16-18. FÖREDRAG Onsdag

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

Människor emellan. 5 9 november. en vecka om kärlek. Örgryte-Härlandas temavecka om kärlek för seniorer! Välkommen till

Människor emellan. 5 9 november. en vecka om kärlek. Örgryte-Härlandas temavecka om kärlek för seniorer! Välkommen till Människor emellan en vecka om kärlek 5 9 november Välkommen till Örgryte-Härlandas temavecka om kärlek för seniorer! Måndag 5 november Tisdag 6 november Entrén Invigning. Veckans konferencier Christina

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD Framtidskompis är Stiftelsen Framtidsgenerationens ömsesidiga mentorsprogram en konkret möjlighet för dig, ditt företag och era medarbetare att vara med och bygga framtidens samhälle. VILL DU VARA MED?

Läs mer

SOMMARSKOLA. språkutveckling nätverk metodik lek delaktighet. IAKM-Sverige inbjuder till Sommarskola i Karlstadmodellen.

SOMMARSKOLA. språkutveckling nätverk metodik lek delaktighet. IAKM-Sverige inbjuder till Sommarskola i Karlstadmodellen. SOMMARSKOLA språkutveckling nätverk metodik lek delaktighet IAKM-Sverige inbjuder till Sommarskola i Karlstadmodellen 18-21 juni 2017 Furuboda Folkhögskola Åhus, Skåne IAKM Sverige Furuboda Folkhögskola

Läs mer

Bygglovbefriade åtgärder

Bygglovbefriade åtgärder Bygglovbefriade åtgärder Informationskväll på SBK Mari von Sivers och Beatrice Udén Bygglovbefriad tillbyggnad En tillbyggnad max 15 kvm bruttoarea, inte över taknockshöjd och inte närmare tomtgräns än

Läs mer

Öppen förskola. Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. kulansoppnaforskola@live.se

Öppen förskola. Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. kulansoppnaforskola@live.se Öppen förskola Höstterminen 2014 Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 E-mail : kulansoppnaforskola@live.se Hemsida: www.lund.se/kulan Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Blå Stället SOMMARKUL I ANGEREDS STADSPARK 2015. Hej alla leksugna barn! För dig mellan 6-13 år. Allt är gratis! Vecka 26-32. Kl 13-16.

Blå Stället SOMMARKUL I ANGEREDS STADSPARK 2015. Hej alla leksugna barn! För dig mellan 6-13 år. Allt är gratis! Vecka 26-32. Kl 13-16. s SOMMARKUL I ANGEREDS STADSPARK 2015 För dig mellan 6-13 år. Allt är gratis! Vecka 26-32. Kl 13-16. Hej alla leksugna barn! Nu är det ÄNTLIGEN SOMMAR snart! Skolan är slut för denna gång och vi på kommer

Läs mer

Barnteater. Bokfrukost

Barnteater. Bokfrukost Karlskoga biblioteks vårprogram 2013 Barnteater Foto: Martin Skoog Hemma hos med Teater TR3 Söndag 27 januari kl 11.00 och kl 13.00 Ålder 3-6 år. Cirka 35 minuter. En liten man i ett litet hus. En alldeles

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2014-10-13 Jamal Esfahani Dnr 2014-0829 Stadsarkitekt 08-568 91246 jamal.esfahani@danderyd.se

Tjänsteutlåtande 2014-10-13 Jamal Esfahani Dnr 2014-0829 Stadsarkitekt 08-568 91246 jamal.esfahani@danderyd.se Miljö- och stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande 2014-10-13 Jamal Esfahani Dnr 2014-0829 Stadsarkitekt 08-568 91246 jamal.esfahani@danderyd.se Tillämpning av plan- och bygglagen 9 kap. 4a-d, åtgärder

Läs mer

Finjasjöns strand vid Skyrup. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se. Byabladet 2014 Nr 2

Finjasjöns strand vid Skyrup. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se. Byabladet 2014 Nr 2 Finjasjöns strand vid Skyrup Nära naturen vid ås & sjö www.matterodsbyalag.se Byabladet 2014 Nr 2 Aktiviteter 2014 12 maj Trivselkväll vid Agdas stuga kl 18,00. Vårstädning av stugan och i trädgården.

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

AKTIVITETSKALENDER HÖSTEN 2017

AKTIVITETSKALENDER HÖSTEN 2017 AKTIVITETSKALENDER HÖSTEN 0 Fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning Kontakt: Yvonne Wallin tfn. 00 0 yvonne.wallin@ludvika.se START dagar för några aktiviteter BAD måndag september SKYTTE

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

ETT (KUNSKA FÖR HELA ST

ETT (KUNSKA FÖR HELA ST TEXT JESSICA RICKARDSSON FOTO JAN EKBLOM Hösten 1996 hände något som förändrade Norrköping totalt universitetet kom till stan! Nu, nästan tio år senare, är studenterna en självklar del av stadsbilden.

Läs mer