Välkommen in i arkivet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen in i arkivet"

Transkript

1 INFORMATION FRÅN TRELLEBORGS KOMMUN 6 NOVEMBER 2014 Välkommen in i arkivet Sidan 4-5 Sahlin till Trelleborg Sidan 7 Nu kan husen växa Sedan i somras gäller nya regler för den som vill bygga om och till sitt hus. Någon rusning har det dock inte blivit till Rådhuset. Sidan 3 Ungdomsforum bjuder på middag Sidan 6 TÄVLING Kan du ditt Trelleborg? Sidan 8

2 2 VÅRT TRELLEBORG INFORMATION FRÅN TRELLEBORGS KOMMUN 6 NOVEMBER 2014 Många föreningsmänniskor och kommunanställda hade mött upp till den första uppföljningskonferensen för Trelleborg Tillsammans, den lokala överenskommelsen mellan kommunen och den idéburna sektorn. Jonas Rosenkvist Kommundirektör Tillsammans är vi starka Unikt samarbete firade ett år Inom kort ska jag tillsammans med några kollegor besöka den danska kommunen Skanderborg för att få veta mer om Kommune 3.0 som man arbetar med där. Kommune 3.0 är enligt deras sätt att se det den utveckling som har skett i kommunerna där medborgarna har gått från att vara undersåtar till att bli kunder och nu till att vara engagerade samhällsmedborgare som deltar i välfärdsbygget. Man bedriver bland annat ett omfattande socialt frivilligarbete där medborgarna via kommunens hemsida kan söka oavlönade frivilligjobb som besøgsven, kørestolsskubbere eller motionsven. Genom det kommunala engagemanget i frågan får frivilligarbetarna stöd och uppmärksamhet för sina viktiga insatser. Även här i Trelleborg ser vi många goda exempel på hur medborgare, företagare, föreningar och andra organisationer vill vara med och skapa en kommun som är så bra som möjligt för alla oss som bor och verkar här. Även om vi inte har utvecklat frivilligarbetet lika väl som i Skanderborg än, så finns det goda exempel även i vår kommun. Här finns Läskraft där frivilliga läser högt för dementa eller Anhörigstödcenter där den som har en närstående med långvarig sjukdom, fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar eller har missbrukoch beroendeproblem kan få hjälp och stöd. Trelleborg Tillsammans är ett spännande projekt för samverkan mellan kommunen och den idéburna sektorn som du kan läsa mer om här intill. Lokala företagsledare och deras chefer och medarbetare vänder sig allt oftare till kommunen och ställer frågan vad vi kan göra tillsammans och hur de kan medverka i att bygga lokalsamhället. Våra företagsfrukostar har blivit välbesökta arrangemang till vilka man kommer för att både lyssna på intressanta föredrag och knyta kontakter för både affärer och samarbete. För att utveckla centrumhandeln i Trelleborg krävs samverkan mellan kommunen, fastighetsägarna och handlarna. Denna samverkan måste utvecklas ytterligare för att vi ska få det blomstrande centrum vi vill ha. Utöver vår samverkan med företag och organisationer har vi har också många engagerade enskilda kommuninvånare som hör av sig spontant till kommunen med tips och idéer och ibland mer formellt genom till exempel medborgarförslag. Dessa inspel är alltid välkomna och kan på olika sätt bidra till att göra vår kommun ännu bättre. Föreningsfaddrar, guidning på olika språk, gemensamma lokaler, mässa, prova-på och sociala medier. Listan på förslag var lång när Trelleborg Tillsammans begick sin första årliga uppföljningskonferens. Malmrossalen fylldes av människor med det gemensamma intresset att utveckla Trelleborg tillsammans. Text: Ingrid Wall Foto: Ove Hed Trelleborg är den första kommunen i Skåne och en av de första i landet som tagit fram en lokal överenskommelse om samverkan med den idéburna sektorn, berättar Susanne Larsson som är folkhälsostrateg i kommunen och den som arbetat med Trelleborg Tillsammans sedan idéstadiet. Avsikten är att visa på den viktiga roll som föreningslivet och de idéburna organisationerna har. I överenskommelsen finns en vision och principer för hur parterna ska arbeta tillsammans. Visionen lyder - Trelleborg ska vara en framgångskommun med hög livskvalitet där den idéburna sektorn har en viktig roll. Stort intresse Ett antal grundprinciper är fastslagna samverkan, öppenhet och insyn, självständighet, oberoende, dialog, långsiktighet, kvalitet och mångfald. Varje princip följs av åtaganden som parterna ska leva upp till. Trelleborg Tillsammans har rönt stort intresse, säger Susanne Larsson. Vi har tagit emot studiebesök från andra kommuner och också fått presentera vårt arbete i en rad olika sammanhang. En av utmaningarna under det första året har varit att sprida kunskap om nyttan av överenskommelsen, det arbetet måste fortsätta. När den lokala överenskommelsen presenterades förra året, skrev ett femtiotal föreningar under. Vid uppföljningskonferensen var det ytterligare sju som anslöt sig. Främst är det sociala föreningar och kulturföreningar som skrivit under. Nya projekt och nya samarbetspartners har hittat varandra under året medan en del sedan länge invanda gemensamma projekt fortsatt. Tydligast koppling till Trelleborg Tillsammans finns i arbetsmarknadsförvaltningens projekt FIN, Integration i förening, och tekniska förvaltningens Slåtter på Modeshög. Goda exempel Föreningarna har varit angelägna att vi ska lyfta fram och visa på exempel på den goda samverkan som finns sedan länge i Trelleborg och på det viset göra föreningarna insatser synliga, säger Susanne Larsson som fungerar som processledare. Goda exempel var också temat för uppföljningskonferensen och listan över pågående samarbeten är lång och spänner från den politiska nivån till föreningar och organisationer, från dialogforum till aktiviteter. Bland de riktade aktiviteterna nämns bland annat Gamla Trelleborg som regelbundet besöker äldreboenden, Samverkan Anderslöv och en rad evenemang där föreningsliv och kommun går hand i hand. Massor av idéer Idérikedomen flödade vid workshopen och en lång rad förslag på nya aktiviteter listades under kvällen. Flera av förslagen handlar om att vi behöver underlätta möjligheten att få kontakt och sprida idéer och goda exempel. Bland de konkreta förslagen finns en inventering av lokalbehov hos föreningarna och möjlighet att dela lokaler. Borgquistska hattmuséet som drivs ideellt vill gärna har guidning på olika språk. En folkdansfestival med internationellt tema, Trelleborg Tillsammans på facebook och ett utökat samarbete mellan sociala föreningar, studieförbund och socialtjänst nämndes. Andra idéer är att samordna gemensamma utbildningar och ge dessa större bredd, bättre föreningsregister, låta skolbarn prova på föreningsaktiviteter, gymnasiets idrottsklasser samarbetar med idrottsföreningar, kombinerad förenings och näringslivsmässa, använda varandras nätverk och blanda olika generationer i samverkansprojekt. Nästa uppföljningskonferens hålls i oktober nästa år. Använd gärna e-postadressen Mer information finns på kommunens webbplats Det finns en e-postlåda kopplad till verksamheten Vårt Trelleborg utges av Trelleborgs kommun Redaktör: kommunikationschef Ingrid Wall, Distribueras med Trelleborgs Allehanda till samtliga hushåll i kommunen.

3 VÅRT TRELLEBORG INFORMATION FRÅN TRELLEBORGS KOMMUN 6 NOVEMBER Nu kan trelleborgarna se om sitt hus lite till Johnny Möller och Görel Björkengren är byggnadsinspektör respektive bygglovsarkitekt på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Trelleborg. I somras kom nya regler som medger större möjligheter att bygga om och till sitt hus. Uterum på våren braskaminer på hösten. Bygglovshandläggarna på Samhällsbyggnadskontoret i Trelleborg vet när årstiderna skiftar. När träden knoppas vaknar drömmen om uterum, när löven faller vill trelleborgarna kura framför den öppna spisen. Fakta BYGGLOV Oftast krävs bygglov för ny- och tillbyggnader, ibland krävs det också för ombyggnader. Att riva eller flytta en byggnad kan också kräva bygglov. Text och foto : Ingrid Wall Bygglovsansökningarna följer årstiderna väl, konstaterar Görel Björkengren som är bygglovsarkitekt och Johnny Möller, byggnadsinspektör, som arbetar med att handlägga bygglov och bygganmälningar. De vanligaste ärenden annars är tillbyggnader, och här det kommit nya regler i år. Nu får man lov att bygga till sitt hus och bygga en komplementbyggnad med sammanlagt fyrtio kvadratmeter utan bygglov. Det var vid halvårsskiftet som reglerna kring de så kallade Attefallshusen trädde i kraft. De betyder i korthet att man utan bygglov men med anmälan, får lov att bygga till 15 kvadratmeter till sin villa och utrusta huset med två takkupor. Någon rusning till tredje våningen i Rådhuset har det dock inte blivit. Hittills har vi haft knappt ett dussin anmälningar, säger Görel Björkengren. Både Görel och Johnny har arbetat i många år med bygglov, och har under den perioden hunnit se mängder av ärenden. Ett av de mer udda jag jobbar med just nu är ett fritidshus som ska byggas på betongbalkar, säger Johnny Möller. Fram till slutet av september hade 320 bygglovsärenden behandlats 46 efter beslut i Samhällsbyggnadsnämnden, 184 på delegation och 90 gällde bygganmälan. Ungefär en tredjedel klarades av på tio arbetsdagar. Antalet ärenden har ökat, konstaterar Johnny Möller, det låga ränteläget spelar säkert in. Många vill bygga till sitt hus, det kan vara uterum eller verandor. Bygglovsfolket arbetar med ett brett spektra från små bodar till höghus. Just nu hanterar Johnny ett ärende där balkongerna på Hallasvängen ska glasas in. Trelleborgshems nybyggen vid Bryggaregatan tillhör de större ärendena som är aktuella liksom ombyggnaden av Centralskolan till lägenheter. Restriktivt Ärenden som oftast får nej är nya villor på landet. Det är för att vi är mycket restriktiva med att tillåta byggen på åkermark, vi har ju Sveriges bästa jordar här nere, säger Görel, men tillägger att inget är hugget i sten; Det kan ju finnas lucktomter eller andra skäl att godkänna ett bygge. Plank upptar också mycket tid för handläggarna. Upp till en höjd av 1,10 får man bygga, därefter krävs bygglov. Dels av trafiksäkerhetsskäl, dels av estetiska skäl. Häckar däremot får lov att växa sig hur höga som helst så länge de inte stör sikten vid trafikkorsningar eller utfarter. Orsakar oenighet Plank kan ibland liksom andra byggen resultera i oenighet mellan grannar, något som bygglovshandläggarna är vana vid att möta. De allra flesta som vi kommer i kontakt med är vänliga och trevliga, men så finns det en och annan, och dom tar mycket energi, konstaterar Görel. Avdelningen hanterar också tillsynsärenden och misstänkta svartbyggen. Då kan vi ibland möta hårda ord, men vi gör ju bara vårt jobb. Det finns lagar och regler och dessa är vi satta att följa. Man är som husägare skyldig att hålla sin fastighet i vårdat skick och det får inte vara en betydande olägenhet för andra. De nya reglerna kring Attefallshusen innebär att man inte behöver söka bygglov men måste göra en anmälan och få ett startbesked innan arbetena påbörjas. Den som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom en friggebod på 15 kvadratmeter, lov att bygga ett Attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter. Huset ska uppföras i omedelbar närhet av bostadshuset och den högsta höjden maximalt fyra meter. Huset får användas som bostad, förråd, gäststuga eller garage. Om huset byggs närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs grannars medgivande. Säger grannarna nej avgör byggnadsnämnden efter en ansökan om bygglov Friggeboden får vara maximalt femton kvadratmeter, maximalt tre meter hög och här gäller samma regler 4,5 meter från tomtgräns. De nya reglerna medger också två takkupor som får uppta högst halva takfallets längd. Om konstruktionen berör de bärande delarna måste en anmälan göras innan bygget startar. Kostnaden för en bygganmälan för ett Attefallshus föreslås bli kronor i Trelleborg, samma belopp som ett bygglov. Kommunfullmäktige fattar beslut i höst. Fotnot: Mer information om att bygga och bo, tillstånd och fastighetsfrågor, taxor och annat finns att läsa på under bygga, bo och miljö

4 4 VÅRT TRELLEBORG INFORMATION FRÅN TRELLEBORGS KOMMUN 6 NOVEMBER 2014 Det är trångt i hyllorna i arkivet, här finns Trelleborg och Söderslätts historia sedan 200 år tillbaka. Hyllmeter efter hyllmeter. Inbundna i gyllenläder eller insatta i vanliga ringpärmar. I källaren under Rådhuset finns stora delar av Trelleborgs historia. Betyg, protokoll, beslut och ting från en svunnen tid finns nogsamt ordnade i kommunens arkiv. Det här är en veritabel skattkammare för alla som är intresserade av hur livet levts i Trelleborg de senaste 150 åren. Sedan några månader tillbaka vårdas dyrgriparna av Emma Nordstrand som är ny kommunarkivarie. Kommunvapnet, utskuret i trä, pryder en av arkivhyllorna Text och foto: Ingrid Wall Trelleborgs kommunarkivarie Emma Nordstrand öppnar dörren till det omfångsrika arkivet i källaren Det är lite av ett detektivarbete att hitta rätt, säger Emma som håller på att lära sig mer om sin nya kommun. Trelleborg verkar vara en spännande kommun, både om man ser bakåt i tiden och till vad som händer nu. Jag lär mig nytt varje dag. I Kommunarkivet i Trelleborg förvaras kommunala handlingar från 1863 för alla de trettio kommuner som idag utgör storkommunen Trelleborg. De äldre handlingarna förvaras på Landsarkivet i Lund. Det är mängder med material som trängs på hyllorna handlingar som berättar om forna tiders fattigvård och socialtjänst, hamn- och sjöfart, miljö- och hälsovård. Här kan man lära sig mycket om hur människor hade det förr. De äldsta protokollsböckerna är skrivna med prydlig piktur, och meningarna omsorgsfullt formulerade. Också 150 år efter att besluten sattes på pränt är det lätt att läsa vad den tidens politiker bestämde sig för. Tillhör de yngsta Emma Nordstrand är än så länge tämligen unik bland sina kollegor på kommunarkiv runt om i landet. Med sina 29 år tillhör hon de yngsta i skrået, och även om Emma är relativt ny bland arkivlådorna så känner hon att hon hamnat rätt. Jag har ett antal akademiska poäng inom humaniora och har under studierna arbetat mycket med källor och källkritik. Arkiven är en fantastisk källa till kunskap. Jag har dessutom läggningen att jag gärna vill strukturera och organisera och när det gick upp för mig att det faktiskt fanns ett yrke där jag kunde kombinera intressena så bestämde jag mig. Arkivarie blir man efter en tvåårig Mastersutbildning som bygger på en treårig akademisk examen. Tolv elever gick i Emmas klass och det borgar för att arkivarieyrket kommer att föryngras framöver. Får jobba med människor Tidigare hade jag funderat på att arbeta på bokförlag eller liknande, och böckerna har jag ju fått med mig. Dessutom får jag jobba nära människor och vara en del av den demokratiska processen. Emma är uppvuxen i Hästveda och har pluggat i Lund. Under sin utbildning praktiserade hon på Landsarkivet i Lund. Efter en kortare sejour på kommunarkivet i Hässleholm tog hon nyligen över efter Catharina Rywall som gått i pension. Det är spännande och jag lär mig nya saker varje dag, säger Emma när vi träffas på hennes kontor på Garvaregården, en byggnad jämngammal med de äldsta dokumenten i arkivet. Det heter i lagstiftningen att arkiven ska vårda och bevara det nationella kulturarvet. Det innebär att protokoll, allmänna handlingar och annat ska bevaras som en del i den demokratiska processen. Hit kan den komma som av någon anledning vill söka efter ett beslut, kanske som bevis eller av rent historiska skäl. Lockar släktforskare Inte minst släktforskare och hembygdsintresserade söker sig till arkiven. För forskare är det en fantastisk källa att hitta information i. Andra har frågor som ligger mera nära i tiden, man vill exempelvis ha ut klasslistor från skolan för att kunna hitta forna klasskamrater till ett jubileum. Betygsböckerna finns kvar, bevarade för eftervärlden. För egen del hittar jag lätt slutbetyget från Söderslättgymnasiets avgångsklass E3C Gamla Trelleborg Föreningen Gamla Trelleborg har redan varit i kontakt med Emma och bett om hjälp att söka i arkivet. Här finns en framtida samarbetspartner, liksom Arbetarrörelsens arkiv som påpassligt nog finns en våning under i Garvaregården. Såväl Gamla Trelleborg som Arbetarrörelsen har gedigna arkiv som fyller Välkommen in i

5 VÅRT TRELLEBORG INFORMATION FRÅN TRELLEBORGS KOMMUN 6 NOVEMBER Gummiskrot, järnplåt och regn Inbundna vackra läderband berättar om Trelleborg från förr. på informationen om Trelleborg i forna dagar. När Kommunarkivet har de formella besluten har de övriga arkiven dokument från arbets-, förenings- och familjeliv Trots att Trelleborgs kommun liksom många andra gått över till digitala möteshandlingar, är arkivet fortfarande i pappersform. Alla slutdokument förvaras på specialpapper som ska klara tidens tand och bläcket i pennan ska vara dokumentäkta. E-arkiv är målet Ambitionen är förstås ett e-arkiv i framtiden, och vi är med i SKL, Sveriges Kommuner och Landstings utredning. Men det kommer säkert att dröja ett tag till, även om fördelarna med ett digitalt arkiv är många, inte minst blir det mer lättillgänglighet via nätet. Varje förmiddag har Emma öppet för besökare på Garvaregården och då kan frågeställningarna vara de mest skiftande. Då får jag ofta leka detektiv, konstaterar Emma, det kan ibland vara knepiga frågor men jag lär mig mer för varje dag. Dagarna blir aldrig detsamma, det dyker alltid upp något nytt att leta reda på. Och visst har Emma en hel del att bläddra i bara listan över de olika dokumenten är 79 sidor lång arkivet Emma Nordstrand är ny kommunarkivarie I Trelleborg. Emma Nordstrand är van vid att läsa den gammaldags handstilen i de gamla protokollen I arkivet finns bland annat kommunens sigill, gjutna i vax Den historieintresserade hittar sitt Shangri-La i arkivet i Rådhusets källare. Var annars kan man finna uppgifter om vilka varor som fördes in till kajen i Trelleborg med ångaren Lilly i januari 1914 eller veta hur vädret var den 12 oktober samma år? Med prydlig handstil förtecknade hamnens kamrer såväl varor som väder i läderbundna böcker. Idag hundra år senare kan man hjälp av dessa göra en tidsresa och få ta del av hur livet kunde gestalta sig i sjö och stapelstaden Trelleborg. Ångaren Kaiga anlände från Stockholm den femte januari under befäl av B Nilsson. Ombord fanns 51 kilo bröd till Johan Löfström, Kvarnen skulle ha 600 kilo mjöl och 105 begagnade tomkärl. Färghandlaren Karl Ask fick leverans av 25 kilo tapeter, Ingrid Karlsson 140 kilo vin, Gummifabriken 77 kilo gummiskrot, Ab Gleitsmann 250 kilo tomkärl och Färgfabriken Standard 25 kilo begagnade tomfat. Dagen därpå anländer ångaren Lilly och hon har med sig tusen kilo järnplåt till John Rasmusson. Att det var varmt i oktober också för hundra år sedan visar Väderiakttagelserna vid Trelleborgs hamn. Den tolfte oktober var det 9 grader på morgon, 12 klockan 12 och 10 klockan fem på eftermiddagen. Det var sydlig vind, regn på morgon och kväll, medelvattenståndet 6.70 och friska vindar från syd. Arkivens dag på lördag Varje år firas Arkivens dag, så också i år. Andra lördagen i november öppnar många av landets arkiv för besökare. I år är temat Orostider och i Trelleborg kommer Arbetarrörelsens arkiv att ha en utställning på Garvaregården. Start 8 november, öppet mellan klockan 11 och 14. Utställningen kommer också att visas under veckan därpå, måndag klockan 13 till 16, tisdag till fredag mellan klockan 9 och 16. Fotnot: Den som är intresserad av vad som finns i arkiven kan söka i NAD (Nationell arkivdatabas). Det är öppet för alla att söka där: sok.riksarkivet.se/nad

6 6 VÅRT TRELLEBORG INFORMATION FRÅN TRELLEBORGS KOMMUN 6 NOVEMBER 2014 Politiker och unga möts vid middagsbordet Välkommen på middag! Ungdomsforum består av sju unga trelleborgare i år här är drygt halva styrkan samlad Natalie Angelevska Lind, Rebecca Oswald, Johanna Allard och Axel Nilsson. Inbjudan kommer från Ungdomsforum i Trelleborg och vänder sig till stadens politiker. På måndag hoppas de sju unga trelleborgarna att borden i Parken ska fyllas med intresserade förtroendevalda. Text: Ingrid Wall Ungdomsforum är nu inne på andra året och i somras tog en ny omgång ungdomar över stafettpinnen. Projektet började som ett kommunalt sommarjobb och under några intensiva veckor beslöt de åtta vilken inriktning årets arbete ska ha. Att man ska fungera som remissinstans för kommunala nämnder och styrelse är grunden till Ungdomsforum men de unga vill mer. Vi har definierat tre saker som vi vill jobba med bättre stränder, utebio i Stadsparken och middag med politikerna. Middag Närmaste i tiden ligger middagen med politiker den tionde november; Det gör vi för att länka samman politiker och unga, vi vill ta kontakt för att visa på att vi unga har en röst, säger Axel Nilsson. Inbjudan har gått ut till ungdomar i högstadiet och gymnasiet samt till ledamöterna i kommunfullmäktige. Vi vill att ungdomar och politiker ska träffas under trevliga och lättsamma former. På det här sättet ger vi unga personer en möjlighet att påverka, att dela med sig av idéer till politiker, menar Johanna Allard. Politikerna får å sin sida chansen att möta unga trelleborgare, lyssna och diskutera kring de frågor som är viktiga för den yngre generationen. Vi bjuder på trerätters middag och heta diskussioner, säger ungdomarna som i sin inbjudan också angett klädkoden som finklädd, något som antyder vilken vikt Ungdomsforum lägger vid arrangemanget. Träffas regelbundet Av de ursprungliga åtta ungdomarna i årets Forum återstår sju. Den åttonde pluggar i Lund och avståndet blev ett hinder att aktivt delta i arbetet. Övriga sju går i gymnasiet i Trelleborg och träffas regelbundet. Under Palmfestivalen samlade de in synpunkter från andra unga trelleborgare och under hösten har projektet finslipats. Vi har förstått att arbetet med att göra vid stränderna är stort och omfattande och involverar många, säger ungdomarna och presenterar en hel åtgärdskalender för i första hand Dalabadet. Många idéer Här finns idéer kring hur tången ska rensas bort, om ombytesbås på stranden, tångnät och sommarjobb. En fin strand kan få campare att stanna en natt extra, tror ungdomarna. Den tredje idén som Ungdomsforum arbetar med är utebio i Stadsparken. Gratis inträde och underhållning ska locka många ungdomar, både från Trelleborg och andra kommuner. Ungdomsforum ska fungera som en länk mellan politiker och tjänstemän och ungdomar Vi jobbar för att unga människor ska engagera sig i politiska och kommunala frågor. Vi vill också att ungdomar ska kunna påverka och veta att dom kan göra det, samtidigt vill vi att politiker ska få upp ögonen för att unga människor har åsikter och lyssna på dessa. Efter några månader med såväl teoretiskt som praktiskt arbete ungdomsforum har bland annat deltagit i en trygghetsvandring och framträtt inför kommunstyrelsen är entusiasmen obruten; Det är kul och spännande, konstaterar Axel, kompisarna är nyfikna på vad vi gör och politikerna vill gärna träffa oss. Fotnot: Ungdomarna som ingår i Ungdomsforum är Erik Råstrander, Rebecca Oswald, Johanna Allard, Natalie Angelevska Lind, Axel Nilsson, Chenchira Mårtensson och Anton Pålsson. Mer information om Ungdomsforum finns på Barnkonventionen fyller 25 år! Den 20 november fyller FN:s barnkonvention 25 år, en konvention som nästan alla länder i världen har beslutat sig för att följa. Trelleborgs kommun har under mer än tio år tillbaka arbetat aktivt med utgångspunkt från barnkonventionen. För att följa upp vad som görs sammanställs varje år ett barnbokslut. En lokal strategi som syftar till att stärka barns rättigheter antogs förra året. Länge har Trelleborgs kommun också använt sig av en barnchecklista för att säkerställa att hänsyn tas till barns rättigheter vid beslut. Checklistan har nyligen arbetats om och förbättrats. Den ska användas av politiker och tjänstemän vid beslut som t.ex. rör lek, familjesituation, boende, trafik, samhällsplanering, förskola/skola eller kultur- och fritidsverksamhet. Sedan tio år tillbaka ingår Trelleborg i ett partnerskap med tio andra svenska kommuner; partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Att utbyta erfarenheter och ömsesidigt granska varandras arbete är exempel på arbetssätt som partnerskapet använder sig av för att utveckla och förbättra. Sammantaget har Trelleborgs kommun kommit en bit på väg i arbetet med att stärka barns rättigheter. Men arbetet är långt ifrån klart, istället är det något som ständigt måste pågå och vara långsiktigt. Karin Jeppsson barnkonventionssamordnare Trelleborgs kommun Vad vet du om barnkonventionen? Har du koll på barns rättigheter? Ta några minuter av din tid och testa dina kunskaper här:

7 VÅRT TRELLEBORG INFORMATION FRÅN TRELLEBORGS KOMMUN 6 NOVEMBER Det händer i höst Luciakröning i år i Parken Eftersom Trelleborg kyrka är stängd för renovering, kommer årets Luciakröning att ske i Trelleborgssalen i Parken. Kröningen äger rum fredagen den 5 december klockan 18. Bakom arrangemanget Trelleborgs Lucia står Lions i Trelleborg med stöd från Trelleborgs kommun och Citysamverkan. Insläpp i Trelleborgssalen sker och då bjuds musikunderhållning av pianisten Anton Nilsson. Vi lovar att bjuda på traditionellt luciaframträdande med vackra luciasånger, säger Brittmarie Lindqvist från Lions som håller samman årets luciaarrangemang. Som traditionen kräver kröns årets lucia av kyrkoherde Gustaf Centervall. Medverkar gör också förra årets lucia med tärnor som kommer att framträda tillsammans med årets luciafölje. Som avslutning spelar Anton Nilsson. Alla är varmt välkomna att närvara vid ceremonin, hälsar Brittmarie Lindqvist. Trelleborg går ingalunda in i någon vinterdvala även om mörkret sänker sig over stad och land. Det finns många skäl att pigga upp sig, det är bara att botanisera i evenemangskalendern på Här är ett litet axplock av vad som sker den närmaste månaden Penseldraget PRO visar målningar på Trelleborgs Bibliotek fram till den 28 nov ember. Bakom verken står Marion Hansson, Kerstin Kristensson, Inez Melander, Inga Mårtensson, Raija Tapola och Kerstin Zetterman. Museet visar utställningen Fådda saker som består av nyförvärv till samlingarna. Utställningen visas fram till den tredje maj nästa år. Museet är öppet tisdag till söndag 12 till 16. Under hösten arrangerar Trelleborgs bibliotek pysselfika för alla åldrar, närmast 6 november och 4 december, klockslaget är mellan 15 och 16. Kaffe och kaka till självkostnadspris. Biblioteket manar att besökaren ska ta med hantverk eller pyssel. Lördagen den 8 november är det familjeföreställning i Parken med dockor, skuggor och musik. Föreställningen vänder sig till barn mellan tre och åtta år och drar igång klockan 14. Dagen därpå, den 9 november, kan man lämpligen fira fars dag med att bjuda honom på höstkonsert i Parken. Trelleborgs Musikkår får sällskap av Danne Stråhed och Jennie Rosengren. Klockan 17 går konserten igång. Popikonen Bob Dylan står i centrum den 11 november på Trelleborgs Bibliotek. Lars Fernebring och Thomas Wiehe berättar om Dylans liv i text och musik. Romeo och Julia kommer till stan samma afton, den 11 november. Det är Malmöoperan som är ute på turné och nu gästar Grandbiografen, start klockan 19. Kulturskolan ger Världens barnkonsert samma kväll, i Parken med start klockan 19, fri entré. Han var Per Polis med hela Svedala, nu bjuder Anderslövsbon Per Jystrand på berättelser ur sitt yrkesliv i samband med Afternoon tea på Studieförbundet Vuxenskolan onsdagen den 12 november. Tid 14 till 16, fika ingår i priset som är en femtiolapp. Samma dag och samma plats, men klockan 19 på kvällen, kommer Wictor Magnusson Broder att berätta om sin färd från Smålands mörka skogar till brandman och vinnare av Gladiatorerna. Wictor talar om sina erfarenheter av att jobba som personlig tränare, brandman och idrottsman samt hur man skaffar sig hälsosamma vanor för ett sunt och friskt liv. Sahlin på företagarfrukost Vid årets fjärde företagarfrukost kommer Mona Sahlin att vara huvudtalare. Hon har tidigare varit partiordförande för Socialdemokraterna, minister och egen företagare. Företagarfrukosten arrangeras i Parken den 27 november. De tre tidigare frukostmötena har varit välbesökta. Vid den första i januari var Trelleborg AB:s koncernchef Peter Nilsson talare, vid den andra Bodil Rosvall Jönsson från Region Skåne. Niclas Mårtensson, COO på Stena Line, berättade om koncernen i allmänhet Anmälan senast 22 november till Vill du säga din mening? I slutet av november kommer Trelleborgs kommun och Skånetrafiken att undersöka hur trelleborgarna ser på de möjligheter som Pågatågstrafiken och den nya Centralstationen innebär. Undersökningen genomförs i två fokusgrupper, en för personer som idag och färjetrafiken i synnerhet vid mötet i september. Mona Sahlin är bland annat ledamot i Riksidrottsstyrelsen och ordförande i Anna Lindhs minnesfond. Förutom frukost och föredrag finns möjlighet att nätverka, skapa nya kontakter, samtala och ställa frågor till kommunens tjänstemän och politiker. Dörrarna öppnas 07.10, mellan 7.45 och 8.40 talar Mona Sahlin om likhet och olikheter i ledarskap inom idrotten, politiker och näringslivet samt om värdebaserat ledarskap. Ett lotteri avslutar mötet en kvart i nio. pendlar med bil, en för de som reser kollektivt. Avsikten är att presentera och testa nya tankar om hur pendlandet ska bli enklare och göra Trelleborg C till ett flaggskepp för kollektivtrafiken. Fokusgrupperna träffas under två timmar i Rådhuset på kvällstid. Intresserad? Anmäl ditt intresse på Helgen 15 och 16 november är det dags för julrunda på Söderslätt, båda dagarna mellan klockan 11 och 16. Då har butiker, restauranger och caféer på landet bullat upp med inspiration inför advent och jul. Scenfolket presenterar All shook up, en musikalkomedi av Joe Dipietro som binds ihop med Elvis musik. Grand med premiär den 15 november klockan 15, därefter föreställningar onsdagar och lördagar. Anders Fänge talar om Afghanistan den 17 november på Biblioteket. Han har under många år varit platschef för Svenska Afghanistankommittéen. Arrangemanget är en del av den skånska Afghanistanveckan. Det bjuds på kaffe och kaka från landet. Skånes landskap i förändring är titeln på ett föredrag av Sven Persson i Klagstorps församlingshem den 18 november klockan 19. Konserten i Juletid äger rum den 18 november. Magnus Johansson, Marcos Ubeda och Elisa Lindström framträder i Trelleborgs församlingshem. Mer musik blir det den 20 november när Trelleborgsgalan arrangeras för åttonde gången. Framstående trelleborgare som utmärkt sig inom olika områden prisas för sina insatser och samtliga galagäster får underhållning av Helena Paparizou. Biljetter finns till såväl golvet med trerätters middag som till läktaren. Den 22 november blir det stor öppning av Museets nya permanenta utställning. Det är forna tiders trelleborgare som flyttat in i den nya fornsalen. Tioårsjubilerande Teater Tittin ger julshow i parken med start den 28 november klockan 18.30, därefter ges föreställningar fredagar och lördagar. Isormen får sin premiär den första advent. Den nya skridskobanan kring Sjöormen är på plats från lördagen den 29 november. Julmarknaden äger rum fredag till söndag från sista helgen i november till lille julafton, tiderna är klockan 11 till 20, isbanan öppen dygnet runt. Ljus och ljudspel blir det i Stadsparken första advent klockan 17. För ytterligare information, biljettpriser, tider och annat, besök

8 8 VÅRT TRELLEBORG INFORMATION FRÅN TRELLEBORGS KOMMUN 6 NOVEMBER 2014 Vill du komma i kontakt med Trelleborgs kommun? Välj själv hur! Besök Algatan 13, måndag till torsdag , fredag Telefon Webb E-post Twitter twitter.com/trelleborgse Facebook Tävling Kan du ditt Trelleborg? Det är de små, små detaljerna som gör det. Så hette det i den gamla slagdängan och det är just detaljer som utgör hela tävlingen den här månaden. Ange var bilden är tagen och var med och tävla om tio priser. Sänd in den rätta lösningen till Tävling, Trelleborgs kommun, Trelleborg senast 20 november. Det går också bra att lägga lösningen i brevlådan på Rådhuset. 524 svar! Visst behärskar trelleborgarna Varrdens grannaste språg det visar resultatet av tävlingen I förra numret av Vårt Trelleborg. Inte mindre än 524 svar kom in och därför har vi beslutat att inte dela ut bara tio pris utan femton. Priserna är på väg till: Birgitta Karlmark, Falsterbovägen 49, Höllviken Ingegerd Selic, Tommarpsvägen 14 Annelie Ogén, Högalids Yttergränd 12 Berit Jönsson, Liljeborgsgatan 34 a, Lillemor Andersson, Mejerigatan 5, Vellinge Maggie Jönsson, Kullagrundsgatan 6a Karin Sandgren, Valldammsgatan 10 Kenneth Andersson, Ripatorget 1 c Lina Erös, Ripagatan 26 Ann Christin Berggren, Lektorsgränd 9 Kerstin Hansson, Föreningsgatan 1 a Ann-Marie Arley, Fiskaregatan 1, Anderslöv Kerstin Hägg, Gislövs kyrkoväg 19-9 Inger Karlsson, Backavägen 24, Anderslöv Ebba Hallenberg, Vårvindsvägen 5 Grattis! Namn: Adress: Postadress:

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Nedan finns vanligt förekommande frågor och kortfattade svar. Är du osäker på vad som gäller för just din fastighet så är du välkommen att ringa eller komma in och träffa en handläggare

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Måndag 10 oktober söndag 23 oktober Harrys erbjuder hemlagad Fairtrade kaka med apelsin&mangotäcke samt Fairtrade- och KRAV märkt kaffe. Pris: 85:- Harrys,

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD Framtidskompis är Stiftelsen Framtidsgenerationens ömsesidiga mentorsprogram en konkret möjlighet för dig, ditt företag och era medarbetare att vara med och bygga framtidens samhälle. VILL DU VARA MED?

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Alingsås museum. Foto: Okänd Bästa konferensdeltagare FALK har i år nöjet att tillsammans med Alingsås kommun bjuda in till konferens

Läs mer

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider R T P - Malmö Verksamheten fjärde kvartalet 2003 Datum på nyhetsbrevet 21 september GOD JUL & GOTT NYTT ÅR I det här numret: God Jul & Gott Nytt År 1 1 Aktiviteter 2 Kalender 3 Telefonlista 4 Det känns

Läs mer

Talboksklubben Vi träffas och berättar om nya DAISY-böcker. Fika. Onsdagen den 19 september kl 14.00-15.00

Talboksklubben Vi träffas och berättar om nya DAISY-böcker. Fika. Onsdagen den 19 september kl 14.00-15.00 Bibliotekets höstprogram 2012 Cecilia Gyllenhammar Vad säger Maja Ekelöfs blick? Rapporter från en skurhink 2012. Karlskoga kommunarkiv bjuder in till föreläsning med Cecilia Persson. Onsdagen den 12 september

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring Årets PrimörPremiär kommer gå av stapeln under Kristi Himmelfärdshelgen den 17-20 maj. Helgen innan, lördagen den 12 maj tjuvstartar vi med en Sparrispremiär utanför Österport i Visby. Årets Primörpremiär

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-03 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Malin.Midler-Noren@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

Mer information finns på www.trelleborg.se/hostlov och www.facebook.com/kulturfritidtrelleborg.

Mer information finns på www.trelleborg.se/hostlov och www.facebook.com/kulturfritidtrelleborg. Höstlovskul vecka 44 Höstlovslediga barn är välkomna till Badhuset, Biblioteket, fritidsgårdarna, Parken och Söderslättshallen vecka 44! På programmet finns bland annat dans, innefotbollsturnering, gipsporträtt,

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Kultur 2014 i Nordmalings kommun - sammanställning

Kultur 2014 i Nordmalings kommun - sammanställning Kultur 2014 i Nordmalings kommun - sammanställning Kulturhuvudstadsåret 2014 delas in enligt samernas åtta årstider: (December-Mars); vinter (Mars-April); (April-Maj); Försommar (Juni); Sommar (Juni-Juli);

Läs mer

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Evenemangslista Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Folkrörelsernas arkiv för Värmland firar 60-årsjubileum fredagen den 8 maj 2009 kl 14.00 i Arkivcentrum Värmland,

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING MUSIK LIVE & ONLINE ON/OFF I LJUSDAL BRÄDSPEL & KINECT LÄSA PÅ OLIKA SÄTT TISDAG 12 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING För alla som vill prova på handarbete. Du som redan kan, kom

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71 Örninfo Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan Telefon: 0739-08 46 71 E-post: Unga Örnar Väst info@vast.ungaornar.se Distriktsombudman

Läs mer

Barnteater. Bokfrukost

Barnteater. Bokfrukost Karlskoga biblioteks vårprogram 2013 Barnteater Foto: Martin Skoog Hemma hos med Teater TR3 Söndag 27 januari kl 11.00 och kl 13.00 Ålder 3-6 år. Cirka 35 minuter. En liten man i ett litet hus. En alldeles

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Andalusien. Den 9-16 april

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Beteendevetare i Lund EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Vad är BiL? BiL (Beteendevetare i Lund) är programföreningen för alla oss som läser på Lunds Universitets beteendevetenskapliga kandidatprogram,

Läs mer

Kommunbladet sommaren 2014

Kommunbladet sommaren 2014 Kommunbladet sommaren 2014 Ett urval av information från Norsjö kommun på lättläst svenska. National-dagen i Norsjö Den 6 juni är det Sveriges national-dag och det firar vi med olika aktiviteter i Norsjö.

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Riktlinjer för plank, staket och murar. Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx

Riktlinjer för plank, staket och murar. Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx Riktlinjer för plank, staket och murar Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx Under senaste åren har intresset för att sätta upp plank och mur vid tomtgräns som insynseller bullerskydd ökat

Läs mer

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition.

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition. Måndag den 30 juni Idrotten vill Atle Johansen och lycka med idrottens vision Svensk idrott - världens bästa som tema. Plats/tid: Knallerian klockan 11.00 och Grand Hotel klockan 13.00 Friskvård och Hälsa

Läs mer

Eksjö bibliotek med filialer. Vårprogram. med 100-årsfirande Eksjö stadsbibliotek och filialer

Eksjö bibliotek med filialer. Vårprogram. med 100-årsfirande Eksjö stadsbibliotek och filialer Vårprogram Eksjö bibliotek med filialer Vå r p r o g r a m med 100-årsfirande Eksjö stadsbibliotek och filialer Vårprogram 2015 www.eksjo.se/biblioteket stadsbiblioteket@eksjo.se 0381-361 00 Biblioteket

Läs mer

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Riksfotoutställningen RIFO 2014 9 11 maj på Fotografiska i Stockholm Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Fotografiska En av världens främsta samlingsplatser för fotografi År 2010

Läs mer

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun orebro.se/barnetsrattigheter Varje barn i Örebro, utan undantag,

Läs mer

Aktivitetsguide för norra Öland 2015

Aktivitetsguide för norra Öland 2015 Aktivitetsguide för norra Öland 2015 Fyren Långe Erik Böda Skogsjärnväg Fyren Långe Erik ÖPPETTIDER 5 juli - 16 augusti 11.00-16.00 Lördagar stängt Entré till fyren Vuxna 40 kr Barn 20 kr FYRSHOPEN Försäljning

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS.

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. EM I FRIIDROTT GÖTEBORG 6 AUGUSTI 006 DET STÖRSTA EVENEMANGET PÅ TIO ÅR. Under tio dagar i augusti är hela Göteborg en arena och staden sjuder av aktivitet, förväntan

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

Resor och Läger Sommaren 2013

Resor och Läger Sommaren 2013 Resor och Läger Sommaren 2013 Fritid LSS i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad har ett gemensamt utbud av resor och lägerverksamhet. et är anpassat till hur många som följer med eller får plats

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Fritidsbladet. Aktiviteter

Fritidsbladet. Aktiviteter Fritidsbladet Aktiviteter Sommar 2015 Aktivitetsinformation Bokning Ange alltid namn födelsenummer (underlag till faktureringen), adress, samt telefonnummer, när du anmäler dig till en aktivitet. Du måste

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se Ett häfte samlat med aktiviteter från studieförbund, föreningar och organisationer i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Ystad kommuner. Alternativet riktar sig till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras).

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras). HUVUDSTA PENSIONÄRSFÖRENING Klippgatan 8 171 47 SOLNA Tel: 08 27 50 32 Hemsida: www.pro.se/huvudsta E-mail: huvudstapro@gmail.com Nr 3 8 september 2015 Höstprogrammet 2015 Månadsmöten hålls på Skoga Äldreboende,

Läs mer

Konferens om samverkan mellan föreningslivet och Uppsala kommun Uppsala konsert & kongress 23 januari 2013

Konferens om samverkan mellan föreningslivet och Uppsala kommun Uppsala konsert & kongress 23 januari 2013 Konferens om samverkan mellan föreningslivet och Uppsala kommun Uppsala konsert & kongress 23 januari 2013 Gillis Herlitz inleder med att hälsa alla välkomna till dagens konferens: En ny lokal överenskommelse

Läs mer

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en en vecka med YOGA på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien.

Läs mer

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Inledning Bakgrunden till denna utvärdering av Partnerskapet är att

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

- att kunna välja utförare av hemtjänst. Kommunhuset, Naverlönnsalen, tisdagen den 29 september 2009, klockan 19.00 20.30

- att kunna välja utförare av hemtjänst. Kommunhuset, Naverlönnsalen, tisdagen den 29 september 2009, klockan 19.00 20.30 Medborgarmöte - att kunna välja utförare av hemtjänst Kommunhuset, Naverlönnsalen, tisdagen den 29 september 2009, klockan 19.00 20.30 Närvarande Värdar (vårdutskottet) Per Mattsson (M), ordförande i vårdutskottet

Läs mer

Personalföreningen Trikumo vänder sig till dig som är anställd på minst 40% i Borgholms kommun, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund.

Personalföreningen Trikumo vänder sig till dig som är anställd på minst 40% i Borgholms kommun, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Trikumo program 2011 Personalföreningen Trikumo vänder sig till dig som är anställd på minst 40% i Borgholms kommun, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Trikumo står för Trivsel, Kultur och Motion.

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne Bättre liv i Skåne Bättre liv i Skåne Grafisk formgivning: Annelie Christensen, Enheten för kommunikation, Region Skåne Fotograf: Kasper Dudzik, Ingram, Dan Ljungsvik, Håkan Sandbring Tryck: AM-Tryck &

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Påsklov 2015. Påsklov. Hörby 30 mars-6 april 2015

Påsklov 2015. Påsklov. Hörby 30 mars-6 april 2015 Påsklov 2015 Hörby 30 mars-6 april 2015 Bada och lek på Lågedammsbadet Vi kommer ha vår populära leksak, bläckfisken, i vattnet måndag-torsdag 11.00-15.00 (ingen motionssimning denna tid). Skärtorsdag

Läs mer

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Plats: Kvarnsvedens Vårdcentral Ordförande: Rose-Marie Casselbrant, MVC Sekreterare: Maria Bäck, BVC Jakobsgårdarna Närvarande: Jenny Westergren

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

På tapeten i Svalöv. 20-29 oktober. Kulturveckan

På tapeten i Svalöv. 20-29 oktober. Kulturveckan På tapeten i Svalöv 20-29 oktober Kulturveckan 2012 HELA KULTURVECKAN PÅ BIBLIOTEKET Utställning Inlämnade konstverk till Kulturpriset 2012 Susanne Jardeback Ximena Narea Gunilla Lervik Cutileiro Mirra

Läs mer

DHR ÄNGELHOLM. NR. 2. 2012. Informationsblad om det som händer i föreningen. kurser, fester, resor och andra aktiviteter.

DHR ÄNGELHOLM. NR. 2. 2012. Informationsblad om det som händer i föreningen. kurser, fester, resor och andra aktiviteter. DHR ÄNGELHOLM. NR. 2. 2012 Informationsblad om det som händer i föreningen. kurser, fester, resor och andra aktiviteter. DHR ÄNGELHOLM. BRUKSGATAN 5. 26233 ÄNGELHOLM. MOBIL. 070 5818051 ORGANISATIONSNR:

Läs mer

Studera på distans. boka en tid innan ditt besök. Du bokar tid på telefon: 090-785 91 16. Personer som blir akut sjuka får alltid hjälp först.

Studera på distans. boka en tid innan ditt besök. Du bokar tid på telefon: 090-785 91 16. Personer som blir akut sjuka får alltid hjälp först. Kommunbladet april år 2014, information från Norsjö kommun. Kommunens överförmyndar-nämnd har anställt en ny handläggare som heter Helén Ask. De som arbetar på överförmyndar-nämnden ska se till att de

Läs mer

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé Ett tack till NSS sponsorer StjärneXpressen Skeppa Marin Rejmes Matsson Arkö Rib TreCé SEB Norrköping Jobmeal Dahllöf & Roxner Alvar Båtar Ekbacken Cramo Sommarprogram 2014 SM Neptunkryssare SM Rival 22

Läs mer

Kulturprogram. Sommar 2008

Kulturprogram. Sommar 2008 Kulturprogram Sommar 2008 Musik på bruket Söndagen den 1 juni står Hällekis Musikkår åter som värd för den traditionella musikfestivalen Musik på bruket. I år är det 20:e gången som publiken bjuds på musik

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

PROGRAM VÅREN 2014 JANUARI FEBRUARI

PROGRAM VÅREN 2014 JANUARI FEBRUARI PROGRAM VÅREN 2014 Varmt välkomna till vårens aktiviteter! Separat inbjudan med utförlig information och pris kommer att skickas ut via email i god tid inför varje aktivitet. För uppdaterat program, läs

Läs mer

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18 2014-02-18 1 (5) Inspirationsartikel Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett inspirationsdokument för skolor och ungdomar att arbeta vidare med. Inspirationsdokumentet ska

Läs mer

INBJUDAN TILL Samojedernas vintersamling 2016 Vid Ore camping i Furudal http://www.sphksamojedfurudal.n.nu

INBJUDAN TILL Samojedernas vintersamling 2016 Vid Ore camping i Furudal http://www.sphksamojedfurudal.n.nu INBJUDAN TILL Samojedernas vintersamling 2016 Vid Ore camping i Furudal http://www.sphksamojedfurudal.n.nu Världens största vintersamling för Samojedhundar och deras ägare. Nordiska mästerskapen i drag

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör.

Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör. Vi vidgar vyerna Välkomna till SFÖ:s konferens på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg 19-21 april 2013 Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör. Som facköversättare arbetar vi dagligen med att vidga

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Anneli Assmundson och Ingela Andersson Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning Oktober 2013 Social ekonomi kort definition Organiserade verksamheter som

Läs mer

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Öppet för alla AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens invånare där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för

Läs mer

Stort 30-års jubileum 1983-2013

Stort 30-års jubileum 1983-2013 RSMH Mittpunkten Malmö RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA Stort 30-års jubileum 1983-2013 Vi är alla människor, ej bara diagnoser Inflytande - Återhämtning - Självbestämmande Välkomna på konferens,

Läs mer