KODEX FÖR EU-ONLINE- RÄTTIGHETER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KODEX FÖR EU-ONLINE- RÄTTIGHETER"

Transkript

1 KODEX FÖR EU-ONLINE- RÄTTIGHETER En digital agenda för Europa

2 Författarens förbehåll Varken Europeiska kommissionen eller någon person som agerar på kommissionens vägnar är ansvarig för hur nedanstående uppgifter används. EU:s publikationsbyrå - Luxemburg ISBN doi: /93879 Europeiska unionen 2012 Kopiering tillåten med angivande av källan.

3 KODEX FÖR EU-ONLINERÄTTIGHETER Om denna kodex Denna kodex är en sammanställning av de grundläggande rättigheter och principer i EUlagstiftningen som skyddar medborgarna vid tillträde till och användning av onlinenät och -tjänster. Det är inte alltid lätt att få grepp om dessa rättigheter och principer eftersom de inte uteslutande omfattar den digitala miljön utan är utspridda på olika direktiv, förordningar och konventioner som rör elektronisk kommunikation, e-handel och konsumentskydd. I många fall gäller en harmoniserad miniminivå för dessa rättigheter och principer, vilket innebär att medlemsstaterna har rätt att gå längre än de minimikrav som föreskrivs i EUlagstiftningen. Följaktligen har en del medlemsstater infört högre skyddsnivåer än vad som föreskrivs i EU-direktiven när de införlivat dem med nationell lagstiftning. Detta gäller t.ex. vissa delar av konsumentskyddslagstiftningen. Huvuddelen av dessa rättigheter är inte nya i sig, men i och med att den rättsliga ramen är så komplex känner många onlinekonsumenter inte till dem. Därför behövs denna kodex: Medborgarna måste ha grepp om sina minimirättigheter och de principer som erkänns i EU-lagstiftningen när de kopplar upp sig, befinner sig online och när de köper och konsumerar onlinetjänster. Denna kodex handlar alltså inte om att införa några nya rättigheter utan att göra en sammanställning av befintliga rättigheter och principer. Kodexen är inte verkställbar i sig, men de enskilda rättigheter och principer som beskrivs i den är verkställbara inom ramen för de rättsakter som de härleds ur. 2

4 Innehåll AVSNITT I: Rättigheter och principer som ska tillämpas på tillträde till och användning av onlinetjänster Kapitel 1: Tillträde till elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster Kapitel 2: Tillträde till de tjänster och tillämpningar som du väljer Kapitel 3: Icke-diskriminering vid tillträde till onlinetjänster Kapitel 4: Personlig integritet, skydd av personuppgifter och säkerhet AVSNITT II: Rättigheter och principer som ska tillämpas på tillträde till och användning av onlinetjänster Kapitel 5: Förhandsinformation innan ett avtal ingås online Kapitel 6: Avtalsinformation som är entydig och fullständig och lämnas i god tid Kapitel 7: Rättvisa avtalsvillkor Kapitel 8: Skydd mot otillbörliga metoder Kapitel 9: Leverans av varor och tjänster utan defekter och inom skälig tid Kapitel 10: Frånträdande av avtal AVSNITT III: Rättigheter och principer som skyddar dig vid tvister Kapitel 11: Tillgång till rättslig prövning och tvistlösning 3

5 AVSNITT 1 Rättigheter och principer som ska tillämpas på tillträde till och användning av onlinetjänster Kapitel 1: Tillträde till elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster 1 (1) Alla i EU måste kunna få tillgång till en minimiuppsättning elektroniska kommunikationstjänster av god kvalitet till rimligt pris. Detta brukar kallas principen om samhällsomfattande tjänster. När det gäller rätten till internetåtkomst måste varje rimlig begäran om anslutning från en fast punkt till ett allmänt tillgängligt kommunikationsnät tillgodoses av minst en operatör. Denna anslutning måste klara tal-, fax- och datakommunikation med en datahastighet som räcker för funktionell internetåtkomst och tillhandahållande av taltelefonitjänster. Detta gäller även för slutanvändare med funktionshinder som ska ha samma åtkomst och valfrihet som majoriteten av konsumenterna 2. 1 Nyckelord: Samhällsomfattande tjänster, likvärdigt tillträde för slutanvändare med funktionshinder. 2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (direktiv om samhällsomfattande tjänster), ändrat genom artiklarna 1, 3 och 23a i direktiv 2009/136/EG. 4

6 Kapitel 2: Tillträde till de tjänster och tillämpningar som man själv väljer 3 (1) Alla i EU ska kunna nå och distribuera information och använda de tillämpningar och tjänster som de själv väljer via elektroniska kommunikationsnät. De grundläggande friheterna och rättigheterna för fysiska personer, som garanteras i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och de allmänna principerna i EU-lagstiftningen, ska respekteras i detta sammanhang. Därför får en medlemsstat endast införa åtgärder som rör konsumenternas åtkomst till eller användning av tjänster och tillämpningar som riskerar att begränsa dessa grundläggande rättigheter och friheter om åtgärderna är lämpliga, proportionerliga och nödvändiga i ett demokratiskt samhälle 4. (2) Regleringsmyndigheterna inom området elektronisk kommunikation måste verka för att alla i EU har möjlighet att få tillträde till och distribuera all information och använda varje tillämpning och tjänst som de själv väljer. Detta är principen om internets öppna och neutrala karaktär 5. Dessa regleringsmyndigheter har befogenhet att vid förekomst av problem fastställa minimikrav avseende tjänsternas kvalitet för att skydda ett öppet internet. I syfte att förebygga försämring av tjänster och förhindrad eller långsam trafik i näten ska medlemsstaterna se till att de nationella regleringsmyndigheterna kan fastställa krav på lägsta tjänstekvalitet för företag som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät 6. (3) Alla konsumenter med funktionshinder ska ha tillgång till samma utbud av e- kommunikationsleverantörer och e-kommunikationstjänster som huvuddelen av konsumenterna 7. När det gäller konsumenter med nedsatt syn eller hörsel uppmuntras leverantörer av audiovisuella medietjänster att se till att deras program, t.ex. filmer, sportevenemang, komediserier, dokumentärer, barnprogram eller dramaproduktioner och reklammeddelanden successivt görs tillgängliga för dessa konsumenter 8. Denna skyldighet gäller oavsett vilken typ av tjänst det rör sig om och vilken plattform som används för tillhandahållandet, så länge som denna plattform är baserad på elektroniska kommunikationsnät, och omfattar därmed även audiovisuella mediatjänster som köps online. 3 Nyckelord: Grundläggande rättigheter, fri internetåtkomst, internets öppna och neutrala karaktär, minsta tjänstekvalitet, motsvarande valfrihet för slutanvändare med funktionshinder, successiv åtkomst för personer med nedsatt syn och hörsel, skydd av minderåriga, skydd mot sådant som uppammar hat, grundat på ras, kön, religion eller nationalitet. 4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv) ändrat genom direktiv 2009/140/EG och förordning 544/2009, artikel 1.3a. 5 Direktiv 2002/21/EG (ramdirektiv), artikel 8.4 g. 6 Direktiv 2002/22/EG (direktiv om samhällsomfattande tjänster), artikel Direktiv 2002/22/EG (direktiv om samhällsomfattande tjänster), artikel Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster), artikel 7. 5

7 (4) Minderåriga är skyddade när det gäller audiovisuella medieprogram och kommersiella meddelande som allvarligt skulle kunna skada deras fysiska, mentala och moraliska utveckling. Sådant innehåll kan endast tillhandahållas online i EU på uttrycklig begäran och endast på sätt som säkerställer att minderåriga normalt inte får höra eller se sådana tjänster 9. (5) Audiovisuella medietjänster får inte innehålla något som uppammar hat, grundat på ras, kön, religion eller nationalitet. Regeringarna måste säkerställa att varken audiovisuella medieprogram eller audiovisuella kommersiella meddelande som tillhandahålls online innehåller något sådant Direktiv 2010/13/EU (direktiv om audiovisuella medietjänster), artikel Direktiv 2010/13/EU (direktiv om audiovisuella medietjänster), artikel 6. 6

8 Kapitel 3: Icke-diskriminering vid tillträde till tjänster som tillhandahålls online 11 (1) Konsumenter som önskar utnyttja onlinetjänster 12 i en annan medlemsstat ska av näringsidkarna beviljas tillgång till offentlig information om villkoren för åtkomst. (2) Konsumenter ska inte nekas tillgång till onlinetjänster på grund av den medlemsstat där de är bosatta om inte nekandet kan motiveras med objektiva kriterier 13. När så är möjligt ska näringsidkarna i den information som de tillhandahåller till allmänheten underrätta konsumenterna om denna motivering till att tjänsterna inte tillhandahålls till vissa territorier. När detta inte är möjligt bör de tillhandahålla sådan information när konsumenterna så begär. (3) När konsumenter försöker få tillträde till onlinetjänster får leverantörer av onlinetjänster inte tillämpa mindre gynnsamma tillträdesvillkor på konsumenter på grund av den medlemsstat där de är bosatta, om inte skillnaderna kan motiveras enligt objektiva kriterier 14. När konsumenterna så begär ska näringsidkarna göra sitt yttersta för att informera dem om motiveringen för skillnaderna i behandling. 11 Nyckelord: Ingen diskriminering grundad på hemvist, lika tillgång till onlinetjänster i hela EU, likabehandling i onlinemiljön. 12 Denna princip gäller endast för tjänster (inte varor). 13 Commission Staff Working Document with a view to establishing guidance on the application of Article 20(2) of Directive 2006/123/EC on services in the internal market ('the Services Directive'). Dessa riktlinjer klargör hur en bedömning ska göras från fall till fall för att fastställa om objektiva kriterier kan motivera en skillnad i behandling Se fotnot

9 Kapitel 4: Personlig integritet, skydd av personuppgifter och säkerhet 15 (1) Skydd av personuppgifter är en grundläggande rättighet, som också fastställs i Lissabonfördraget. I Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna fastställs att Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne. Dessa uppgifter ska behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på grundval av den berörda personens samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund. Var och en har rätt att få tillgång till insamlade uppgifter som rör honom eller henne och att få rättelse av dem. 16 Varje enskild person har rätt till ett tillfredsställande skydd av sina personuppgifter 17. Behandlingen av personuppgifter ska vara nödvändig, rättvis, laglig och stå i proportion till sitt syfte. De personuppgifter som enskilda personer direkt eller indirekt tillhandahåller får inte användas för andra syften än de som ursprungligen avsetts. Sådana personuppgifter får inte heller vidarebefordras utan urskiljning till enheter som personen inte har valt att ha att göra med. Dessa rättigheter gäller för alla, oavsett nationalitet eller bosättningsort. Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk trosuppfattning, medlemskap i fackföreningar, samt behandling av personuppgifter som rör hälsa, sjukdomar eller sexliv tillåts endast om den berörda personen uttryckligen ger sitt medgivande, när detta är tillåtet enligt den nationella lagstiftningen 18. (2) Enskilda personer har rätt att få information från personer och företag som har en del av deras personuppgifter i sina arkiv, t.ex. webbplatser, databaser och tjänsteleverantörer (registeransvariga) och de har rätt att korrigera eller radera dessa uppgifter om de är ofullständiga eller felaktiga: Registeransvariga är skyldiga att informera konsumenterna när de samlar in personuppgifter om dem. Enskilda personer har rätt att få veta den registeransvarigas namn, den avsedda användningen av databehandlingen och till vem personuppgifterna får vidarebefordras. Enskilda personer har rätt att fråga den registeransvariga om denne behandlar personuppgifter som rör dem. Enskilda personer har rätt att få en kopia av de personuppgifter som rör dem i läsbar form. Enskilda personer har rätt att begära att uppgifterna stryks, spärras eller raderas om de är ofullständiga, felaktiga eller erhållits i strid med lag. Enskilda personer har rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter. (3) Enskilda personer har rätt att inte bli föremål för ett beslut som har rättsliga följder för dem eller som märkbart påverkar dem och som enbart grundas på automatisk 15 Nyckelord: Personlig integritet, dataskydd, säkerhet, personuppgifter, 16 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, artikel 16. Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, artiklarna 6 och Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, artikel 8. 8

10 behandling av uppgifter som är avsedda att bedöma vissa personliga egenskaper hos dem, exempelvis deras arbetsprestationer, kreditvärdighet, pålitlighet och uppträdande 19. (4) Dessa rättigheter gäller också online, där enskilda personer dessutom har följande rättigheter 20 : Att få fullständig information och ge sitt samtycke om en webbplats lagrar och hämtar information från deras terminalutrustning eller vill spåra dem när de surfar på internet. Konfidentialitet för deras onlinekommunikation, som e-postmeddelanden. Att bli meddelade om säkerheten för deras personuppgifter som finns hos deras internetleverantör har äventyrats, t.ex. genom att de förlorats eller stulits, och deras personliga integritet därför kan påverkas negativt. Att slippa icke begärd kommersiell kommunikation (skräppost, spam) om de inte har givit sitt samtycke. AVSNITT II 19 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, artikel Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktivet om integritet och elektronisk kommunikation), ändrat genom direktiv 2006/24/EG och direktiv 2009/136/EG, artiklarna 4, 5 och 13. 9

11 Rättigheter och principer som ska tillämpas på tillträde till och användning av onlinetjänster Kapitel 5: Förhandsinformation innan ett avtal ingås online 21 (1) Varje konsument i EU har rätt att erhålla entydig, korrekt och begriplig information om de viktigaste aspekterna av en produkt eller tjänst innan de gör ett onlineköp. Denna information ska omfatta produktens viktigaste egenskaper, priset inklusive skatt, leveranskostnader, betalningsvillkor, leveransvillkor, villkoren för genomförande av tjänsten, näringsidkarens identitet och geografiska adress, uppgift om ångerrätt eller hävanderätt (för produkter som omfattas av sådana rättigheter), den period då erbjudandet eller priset fortsätter att gälla och, om tillämpligt, minsta löptid för avtalet 22. Om avtalen inte ingås uteslutande genom utbyte av elektronisk post eller genom motsvarande individuell kommunikation måste denna information även omfatta de olika tekniska steg som ska följas för att ingå avtalet, huruvida avtalet kommer att arkiveras och finnas tillgängligt, de tekniska metoderna för att identifiera och korrigera inmatningsfel samt de avtalsspråk som erbjuds 23. Den konsument som gör en onlinebeställning har rätt att erhålla ett mottagningsbevis på beställningen utan onödigt dröjsmål och på elektronisk väg 24. (2) Rätten att erhålla viktig information i god tid innan man blir bunden av ett distansavtal eller anbud omfattar också finansiella tjänster som bankverksamhet, kredit, försäkring, individuell pension eller placeringar. Informationen bör vara entydig och heltäckande och inbegripa uppgifter om leverantören och den finansiella tjänstens viktigaste egenskaper, som priset inklusive alla skatter, betalningsarrangemangen eller villkoren för genomförandet. Leverantörer bör också informera konsumenterna om deras avtalsenliga rättigheter, som rätten att häva avtalet eller säga upp avtalet i förtid, samt om eventuella åtgärder vid problem. Av praktiska skäl kan den information som lämnas till konsumenterna, när det rör sig om finansiella tjänster, vara begränsad när de talar på telefon med leverantören av finansiella tjänster och när avtalet, på deras begäran, ingås online. Fullständig information lämnas i sådana fall omedelbart efter det att avtalet ingåtts Nyckelord: förhandsinformation innan ett avtal ingås, information före onlineköp, information innan ett distansavtal ingås, information om finansiella tjänster när ett avtal ingås online, vilseledande jämförande reklam. 22 Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om konsumentskydd vid distansavtal, artikel 4. ** Från och med den 13 juni 2014 kommer detta direktiv att ersättas med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter, som kommer att ändra kraven för förhandsinformation. 23 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden ( Direktiv om elektronisk handel ), artikel Direktiv 2000/31/EG om elektronisk handel, artikel Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/65/EG av den 23 september 2002 om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter och om ändring av rådets direktiv 90/619/EEG samt direktiven 97/7/EG och 98/27/EG, artikel 3. 10

12 Kapitel 6: Avtalsinformation som är entydig och fullständig och lämnas i god tid 26 (1) Varje onlinekonsument som ingår ett avtal i EU har rätt till enkel, direkt och permanent tillgång till åtminstone leverantörens namn och geografiska adress, e- postadress eller webbplats, det handelsregister där leverantören är registrerad, 26 Nyckelord: De viktigaste uppgifterna, detaljerad information om avtalet, rätt att få information. 11

13 leverantörens registreringsnummer, yrkestitel och yrkessammanslutning där leverantören är registrerad, momsuppgifter om tillämpligt och alla andra uppgifter som möjliggör en snabb och effektiv kontakt med leverantören 27. Onlinekonsumenten måste också ha tillgång till de uppförandekoder som leverantören ansluter sig till samt avtalsvillkor och allmänna villkor. Dessa uppgifter ska tillhandahållas på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra och mångfaldiga (trycka) dem. Denna rätt gäller inte när avtal ingås uteslutande genom utbyte av e-postmeddelanden eller genom motsvarande individuell kommunikation 28. (2) Varje konsument har rätt att efter att ha beställt varor eller tjänster få de viktigaste delarna av avtalet bekräftade skriftligt eller i ett varaktigt medium som e-post. Denna information måste lämnas senast vid tidpunkten för leveransen av varorna eller, för tjänster, i god tid under genomförandet av tjänsten. Näringsidkaren behöver dock inte upprepa information som lämnats redan tidigare. Bekräftelsen måste alltid innefatta information som anger under vilka omständigheter och hur konsumenten kan häva avtalet (ångerrätt), en adress dit konsumenten kan rikta klagomål och reklamation, information om service efter köpet och existerande garantier och, för avtal som gäller längre än ett år eller tillsvidareavtal, villkoren för att säga upp avtalet 29. (3) När ett avtal om finansiella tjänster ingåtts online har konsumenterna rätt att, i god tid innan de blir bundna av distansavtalet, få detaljerade uppgifter om avtalsvillkoren, t.ex. tjänstens egenskaper, priset och villkoren för betalning och genomförande. Leverantörer bör också informera konsumenterna om deras avtalsenliga rättigheter, hur de kan frånträda avtalet eller säga upp det i förtid, om service efter köpet och existerande garantier samt om eventuella åtgärder vid problem 30. (4) Abonnenter på elektroniska kommunikationstjänster, inbegripet sådana som används för att leverera informationssamhällets tjänster, har rätt att få information från leverantören om t.ex. tillämpliga priser, tariffer och avgifter, inklusive tariffalternativ och paket, standardvillkor för åtkomst till och användning av de tjänster som tillhandahålls samt tjänstekvalitet. Abonnenter med funktionshinder ska regelbundet informeras om de produkter och tjänster som utformats för dem 31. (5) Varje konsument som gör en betalningstransaktion online har rätt att i förväg få alla relevanta betalningsuppgifter, i synnerhet villkoren för tjänsten, inklusive information om den betaltjänstleverantör som ansvarar för transaktionen. Information om betaltjänstens egenskaper och behandlingstiden, information om avgifter på transaktionen och om återbetalningsrätten samt information om eventuella tilläggsavgifter eller rabatter som tillämpas av näringsidkaren. 27 Direktiv 2000/31/EG om elektronisk handel, artikel 5. Direktiv 2010/13/EU om audiovisuella medietjänster, artikel Direktiv 2000/31/EG om elektronisk handel, artikel Direktiv 1997/7/EG om elektronisk handel, artikel Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/65/EG av den 23 september 2002 om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter, artikel Direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster, artiklarna 10, 21 och

14 Efter varje betalningstransaktion ska konsumenten få en bekräftelse, som åtminstone innehåller inköpsbeloppet, transaktionsdatumet och en redovisning av varje enskild avgift som tagits ut 32. Kapitel 7: Rättvisa avtalsvillkor Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/64/EG av den 13 november 2007 om betaltjänster på den inre marknaden, artiklarna 37, 38, 42, 46 och Skydd mot oskäliga standardavtalsvillkor, minimivillkor för standardavtal, lika avgifter oavsett hemvist. 13

15 (1) Alla konsumenter i EU, även i ett digitalt sammanhang, är skyddade mot oskäliga standardvillkor i avtal med näringsidkare som skapar en orimlig obalans till skada för konsumenten. Om ett avtal innehåller sådana villkor är konsumenten inte bunden av dem, även om själva avtalet vanligtvis förblir giltigt, Oskäliga villkor är i synnerhet följande 34 : - Avtalsvillkor som en konsument inte har haft någon verklig möjlighet att ta del av innan avtalet ingicks, men som är bindande för konsumenten. - Avtalsvillkor som utesluter eller står i vägen för konsumentens rätt att vidta rättsliga åtgärder eller använda sig av andra rättsmedel (t.ex. genom att ålägga dem att uteslutande lösa tvister med skiljedom). - Avtalsvillkor som automatiskt förlänger ett avtal med fast löptid när en orimligt kort tidsfrist har fastställs för konsumenten för att uttrycka sin önskan att inte förlänga avtalet. - Avtalsvillkor som tillåter betydande höjningar av priset utan att ge konsumenten rätt att säga upp avtalet. (2) Konsumenten har rätt att få avtalsvillkoren skrivna på ett enkelt och begripligt sätt och detta gäller även online. Vid tveksamhet om ett begrepps innebörd ska den för konsumenten mest gynnsamma tolkningen gälla 35. (3) Abonnenter på elektroniska kommunikationstjänster har rätt till minimivillkor för standardavtal med företag som tillhandahåller internetåtkomst. Abonnenterna har rätt att bli informerade i god tid i förväg om tjänsteleverantören vill ändra avtalet och att frånträda avtalet utan straffavgift om de inte godtar de nya villkoren. De har också möjligheten att ingå avtal för en maxavtalsperiod på 12 månader för onlineanslutning och ska inte vara tvungna att ingå avtal för en inledande period på mer än 24 månader 36. (4) Vid onlinebetalning för varor och tjänster gäller samma avgifter för en transaktion i euro oavsett om handlaren är lokaliserad till konsumentens bosättningsland eller till en annan EU-medlemsstat. Detta innefattar betalningar i euro genom kredit- (bank-) överföringar, med autogiro och med kreditkort 37. Kapitel 8: Skydd mot otillbörliga metoder Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal, artikel 3 och bilagan. 35 Rådets direktiv 93/13/EEG om oskäliga villkor i konsumentavtal, artikel Direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster, artiklarna 20, 21 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 924/2009 av 16 september 2009 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur gemenskapen, artikel Nyckelord: Otillbörliga affärsmetoder, oproportionerliga hinder, vilseledande marknadsföring, aggressive metoder, inkorrekta.marknadsföringsmetoder. 14

16 (1) Varje konsument, även digitala konsumenter, har rätt att antingen klaga till de nationella tillsynsmyndigheterna 39 eller vidta rättsliga åtgärder mot handlare i EU som använder otillbörliga affärsmetoder. Exempelvis får konsumenter som gör onlineinköp inte bli föremål för betungande eller oproportionerliga hinder som inte följer av avtalet (som att behöva fylla i många blanketter eller uppmanas att ringa ett särskilt telefonnummer när ingen svarar på samtalet) som hindrar dem från att säga upp avtalet eller byta till en annan produkt eller näringsidkare 40. (2) Konsumenterna får inte vilseledas eller utsättas för aggressiv marknadsföring och detta gäller även i den digitala miljön. Varje påstående som görs av näringsidkare i EU måste vara sanningsenligt, entydigt, tillförlitligt och styrkt så att konsumenterna kan göra välgrundade och meningsfulla val 41. Jämförande reklam måste jämföra varor eller tjänster som uppfyller samma behov eller är avsedda för samma syfte och den måste på ett objektivt sätt jämföra väsentliga, relevanta och kontrollerbara och utmärkande egenskaper 42. Exempel på otillbörliga affärsmetoder: - En näringsidkare har inte rätt att inbjuda någon till att köpa produkter till ett angivet pris om han/hon sedan vägrar att ta emot deras beställningar eller leverera dem inom rimlig tid, med avsikten att marknadsföra en annan produkt (bait and switch, en typ av otillbörligt lockerbjudande). - En näringsidkare får inte beskriva en produkt som gratis, kostnadsfri, utan avgift eller liknande om konsumenten måste betala annat än den oundvikliga kostnaden för att svara på affärsmetoden och hämta eller betala för leverans av produkten En konsument kan inte uppmanas att betala för eller returnera obeställda produkter som tillhandahålls av en näringsidkare (leverans utan föregående beställning). (3) Vid onlineinköp av produkter, inklusive finansiella tjänster, är konsumenterna skyddade mot inkorrekta försäljningsmetoder som går ut på att försöka få konsumenterna att köpa något som de inte har bett om. De skyddas också mot andra metoder som oönskade telefonsamtal och e-postmeddelanden En förteckning över de behöriga myndigheterna kan nås via följande länk: 40 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden, artikel Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden, artiklarna Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam, artikel Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden, bilaga 1. Exempel på otillbörliga affärsmetoder. 44 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden, bilaga I. 15

17 Kapitel 9: Leverans av varor och tjänster utan defekter och inom skälig tid 45 (1) Varje konsument i EU måste erhålla varor eller tjänster som beställts online från en näringsidkare inom 30 dagar, om inte något annat överenskommits med säljaren. Om varan eller tjänsten inte levereras inom den tidsfristen har konsumenten rätt till återbetalning 46. (2) Konsumenter kan begära att mottagna varor som är defekta eller inte motsvarar deras beställning kostnadsfritt lagas eller ersätts. Näringsidkaren måste laga eller ersätta varan inom rimlig tid och med begränsade olägenheter för konsumenten. Om näringsidkaren underlåter att laga eller ersätta varan inom rimlig tid får konsumenten i stället begära återbetalning eller sänkning av priset. Den lagstadgade garantin gäller minst två år från leveransen av varan, men efter sex månader måste konsumenten bevisa att defekten existerade redan vid tidpunkten för leveransen. Inom sex månader från leveransen antas det att defekten existerade redan vid tidpunkten för leveransen om inte säljaren kan bevisa att så inte är fallet 47. Om tillverkaren eller försäljaren ger kommersiella garantier som utlovar fri lagning och ersättning inom en viss period, kan onlinekonsumenten även vända sig till den som erbjuder sådana garantier. (3) I EU har konsumenterna rätt att få sina betalningstransaktioner online behandlade inom strikta gränser genom betaltjänstleverantören. Som regel ska transaktionsbeloppet krediteras betalningsmottagarens konto senast nästa arbetsdag. Undantag gäller för autogirering (som utförs den avtalade dagen) och betalningar som initierats i pappersform (en extra handläggningsdag) 48. (4) Vid icke auktoriserade betalningstransaktioner (dvs. misstag som görs av näringsidkaren eller banken eller bedrägeriförsök utan koppling till betalaren) har betalaren rätt till omedelbar återbetalning av hela transaktionsbeloppet från betaltjänstleverantören Nyckelord: mottagande av varor/tjänster, lagning eller ersättande, återbetalning, prisminskning. 46 Direktiv 97/7/EG om konsumentskydd vid distansavtal, artikel 7. Från och med den 13 juni 2014 kommer detta direktiv att ersättas med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter. 47 Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG av den 25 maj 1999 om vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier, artiklarna 3 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/64/EG av den 13 november 2007 om betaltjänster på den inre marknaden, artikel Direktiv 2007/64/EG om elektronisk handel, artikel

18 Kapitel 10: Frånträdande av ett avtal 50 (1) Konsumenterna i EU har minst sju dagar ångerrätt när det gäller varor och tjänster som de beställt online från en näringsidkare. För varor börjar ångerfristen löpa på leveransdagen, för tjänster gäller den i allmänhet från den dag då onlinebeställningen gjordes. Konsumenter kan då frånträda avtalet utan straffavgifter och utan att behöva ange något skäl. Återbetalningen av de belopp som betalats måste göras snarast möjligt och i vart fall inom 30 dagar. Den enda avgift som kan tas ut av konsumenten i detta fall är den direkta kostnaden för att returnera varorna 51. Vid onlineköp av finansiella tjänster kan konsumenterna frånträda avtalet inom 14 dagar utan några straffavgifter och utan att behöva ange några skäl Keyword: frånträdande, ångerrätt utan straffavgift, återbetalning, returnering av varor. 51 Direktiv 97/7/EG om konsumentskydd vid distansavtal, artikel 6. Från och med den 13 juni 2014 kommer detta direktiv att ersättas med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter, som kommer att utvidga, förtydliga och harmonisera konsumentens rätt att frånträda ett avtal. Denna rätt gäller inte i följande fall: Om tillhandahållandet av tjänsten redan påbörjats, med konsumentens samtycke, före utgången av fristen på sju arbetsdagar för utnyttjande av ångerrätten. För logi, transporter, catering eller fritidstjänster, om inte datumet eller perioden för denna tjänst är öppen och inte specificerad. För varor eller tjänster vars pris beror på fluktuationer på finansmarknaden som leverantören inte kan kontrollera. För individanpassade eller skräddarsydda varor. För tillhandahållande av varor som snabbt kan försämras eller bli för gamla. För tillhandahållande av ljud- eller bildinspelningar eller datorprogram vars plombering brutits av konsumenten. För tillhandahållande av tidningar och tidskrifter. För spel- och lotteritjänster. 52 Direktiv 2002/65/EG om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter, artikel 6. Denna rätt gäller inte för finansiella tjänster vars pris beror på fluktuationer på finansmarknaden som ligger utanför leverantörens kontroll, rese- och bagageförsäkringar eller liknande kortfristiga försäkringar med kortare löptid än en månad, avtal som båda parter har fullgjort på konsumentens uttryckliga begäran, innan konsumenten har utövat sin ångerrätt. 17

19 AVSNITT III Rättigheter och principer som skyddar dig vid tvister Kapitel 11: Tillgång till rättslig prövning och tvistlösning 53 (1) Var och en vars unionsrättsligt garanterade fri- och rättigheter har kränkts har rätt till ett effektivt rättsmedel inför en domstol. I Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna föreskrivs att Var och en vars unionsrättsligt garanterade fri- och rättigheter har kränkts har rätt till ett effektivt rättsmedel inför en domstol, med beaktande av de villkor som föreskrivs i denna artikel. Var och en har rätt att inom skälig tid få sin sak prövad i en rättvis och offentlig rättegång och inför en oavhängig och opartisk domstol som har inrättats enligt lag. Var och en ska ha möjlighet att erhålla rådgivning, låta sig försvaras och företrädas. Rättshjälp ska ges till personer som inte har tillräckliga medel, om denna hjälp är nödvändig för att ge dem en effektiv möjlighet att få sin sak prövad inför domstol 54. Detta gäller även konsumenter som ansluter sig till eller använder onlinetjänster. I frågor som rör ett konsumentavtal har onlinekonsumenter i EU rätt att föra talan inför en domstol där konsumenten har sin hemvist om näringsidkaren är affärsmässigt eller yrkesmässigt verksam i, eller riktar sådan verksamhet mot, den medlemsstat där konsumenten har sin hemvist 55. I denna situation kan onlinekonsumenter omfattas av skydd i bosättningslandets lagstiftning. Parterna får också, på grundval av valfriheten, tillämpa annan lagstiftning, så länge som den ger samma skyddsnivå för konsumenten som lagstiftningen i hans/hennes bosättningsland 56. (2) Konsumenter har också möjlighet att lösa tvister om onlinetransaktioner utanför domstol genom ingripande av alternativa tvistlösningsorgan, där sådana finns 57. För lösande av tvister som avser betalningstransaktioner i synnerhet har konsumenterna tillgång till de särskilda förfaranden för tvistlösning utanför domstol som finns i alla medlemsstater Nyckelord: rättsmedel inför domstol i bosättningslandet, tillämplig lagstiftning, system för alternativ tvistlösning, tvistlösning utanför domstol, gränsöverskridande medling, småmålsförfarande. 54 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. 56 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I), artikel Kommissionen har antagit ett förslag till direktiv om alternativ tvistlösning för att säkerställa att organ för alternativ tvistlösning finns tillgängliga för alla avtalstvister mellan näringsidkare och konsumenter som uppstår i samband med försäljning av varor eller tillhandahållande av tjänster på den inre marknaden: I samband med den digitala agendan kommer en EU-onlineplattform för tvistlösning att inrättas som ska vara direkt tillgänglig online för konsumenter och näringsidkare för att hjälpa dem att lösa avtalstvister som uppstår i samband med onlinetransaktioner, genom ingripande av ett organ för alternativ tvistlösning Direktiv 2007/64/EG om betaltjänster på den inre marknaden, artiklarna 80 och

20 När det gäller tillhandahållandet av elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster ska medlemsstaterna se till att konsumenterna har tillgång till förfaranden som är insynsvänliga, icke-diskriminerande, enkla och förenade med låga kostnader för reglering utanför domstol av olösta tvister mellan konsumenter och tjänsteleverantörer, när det gäller avtalsvillkor och/eller fullgörande av avtal 59. (3) När det gäller gränsöverskridande ärenden uppmuntras onlinekonsumenter att använda sig av ett medlingsförfarande som förblir konfidentiellt och säkerställer att parterna kan begära att innehållet i deras förlikningsavtal förklaras verkställbara. När ett försök att lösa en tvist genom medling misslyckas är konsumenten inte förhindrad från att väcka talan i domstol på grund av talefrister och preskriptionstider 60. (4) I gränsöverskridande ärenden kan onlinekonsumenter i EU använda det europeiska småmålsförfarandet 61. Detta är ett snabbt och kostnadseffektivt alternativ till traditionella domstolsförfaranden. Det kan användas för anspråk på upp till euro i mål på privaträttens område, inbegripet onlinetransaktioner. Detta förfarande kan inledas av käranden med användning av standardformulär Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (direktiv om samhällsomfattande tjänster), artikel Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa aspekter på medling på privaträttens område 61 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande. 62 ( Dom måste avkunnas inom 30 dagar och domstolsbeslutet kan direkt verkställas i andra medlemsstater. Parterna kan själva väcka talan utan att behöva företrädas av en advokat. 19

21 Europeiska kommissionen KODEX FÖR EU-ONLINE RÄTTIGHETER Luxemburg: EU:s publikationsbyrå pp. 21 x 29.7 cm ISBN doi: /93879

22

23

24 doi: /93879 KK SV-N

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal 1 Denna lag gäller för avtal varigenom en näringsidkare överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför tjänster åt en konsument,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster; SFS 2002:562 Utkom från trycket den 14 juni 2002 utfärdad den 6 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter 2640 Nr 789 Bilaga 1 Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Kreditfömedlare * Denna information är frivillig

Läs mer

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5)

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5) 1 (5) Prop. 2008/09:187 Förslag till lag om tjänster på den inre marknaden Härigenom föreskrivs följande. Inledande bestämmelse 1 Denna lag innehåller allmänna bestämmelser avseende tjänster som omfattas

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för framställningar 27.1.2016 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 1563/2014, ingiven av D. G., polsk medborgare, om de metoder som används av vissa

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4 UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4.2 ANVISNINGAR OM DISTANSFÖRSÄLJNING AV ADVOKATTJÄNSTER (3.9.2010, ändr. 12.5.2014) 1. Inledning Bestämmelser om distansförsäljning av konsumtionsnyttigheter

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 372, 31/12/1985 s. 0031-0033

Läs mer

Blankett 8A Standardavtalsklausuler

Blankett 8A Standardavtalsklausuler Blankett 8A Standardavtalsklausuler STANDARDAVTALSKLAUSULER i enlighet med artikel 26 punkt 2 i direktivet 95/46/EG för överföring av personuppgifter till tredje land som inte säkerställer adekvat skyddsnivå

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal; SFS 2000:274 Utkom från trycket den 23 maj 2000 utfärdad den 11 maj 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2015/0284(COD) 26.5.2016 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi till utskottet för

Läs mer

Kodex för god förvaltningssed för anställda vid Europeiska kemikaliemyndigheten

Kodex för god förvaltningssed för anställda vid Europeiska kemikaliemyndigheten Kodex för god förvaltningssed för anställda vid Europeiska kemikaliemyndigheten Konsoliderad version Antagen genom styrelsens beslut MB/11/2008 av den 14 februari 2008 Ändrad genom styrelsens beslut MB/21/2013

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt; SFS 2011:914 Utkom från trycket den 5 juli 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 februari 2004 (26.2) (OR. en) 6620/04 LIMITE FRONT 27 COMIX 119 NOT från: till: Ärende: Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet

Läs mer

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015 Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen 12 november 2015 1 Historik och processen mot en dataskyddsförordning Datalagen från 1973. Dataskyddsdirektivet

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3 Konsument verket KO INK. PROTOKOLL Datum Dnr 2015-06-24 2OH/1939 (BÖ 2015:3) Dnr... ^^... v.../..»*- 232, Ordn.w Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund,

Läs mer

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA A. Brev från Konungariket Sverige Jag ber att få hänvisa till avtalet mellan Konungariket

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) 12062/3/04 REV 3 ADD 1 SOC 382 CODEC 968 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen

Läs mer

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR CT/CA-012/2004/01sv ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR STYRELSEN HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av rådets förordning

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 115/12 Europeiska unionens officiella tidning 27.4.2012 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 363/2012 av den 23 februari 2012 om förfarandereglerna för

Läs mer

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET Uppgifter om svaranden 1. Ange för- och efternamn ELLER namnet på den organisation / det företag / den institution du företräder

Läs mer

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Inledande bestämmelser 1 [8351] Denna lag gäller för sådant

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 27.10.2010 2010/0067(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och

Läs mer

Standardmall för information om ångerrätten

Standardmall för information om ångerrätten Standardmall för information om ångerrätten Denna mall kan användas av näringsidkare för att informera konsumenter om ångerrätten enligt de krav som finns i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 15-34

ÄNDRINGSFÖRSLAG 15-34 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 12.4.2010 2008/0192(COD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 15-34 Förslag till andrabehandlingsrekommendation Astrid

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*) Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige Kreditförmedlare

Läs mer

Lag om elektronisk handel och andra informations- samhällets tjänster. Peter Dyer. ADVOKATFIRMAN FOYEN & Co

Lag om elektronisk handel och andra informations- samhällets tjänster. Peter Dyer. ADVOKATFIRMAN FOYEN & Co Lag om elektronisk handel och andra informations- samhällets tjänster Peter Dyer ADVOKATFIRMAN FOYEN & Co Introduktion DS 2001:13. Införlivar e-handelsdirektivet e med svensk rätt. Skall vara implementerat

Läs mer

Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband

Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Uppföranderegler Gäller från 1 juli 2017 Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Om uppförandereglerna: Uppförandereglerna tillämpas när en operatör som är med i Telekområdgivarna

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 31.7.2002 L 201/37 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU 4.4.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 88/45 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso-

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-02-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011 16.12.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 334/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011 om identifikationsmärkning av livsmedelspartier

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Allmänna villkor. I. Tillämpningsområde

Allmänna villkor. I. Tillämpningsområde Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för beställning av varor och tjänster hos rewards arvato services GmbH ur sortimentet från American Express (AMEX) lojalitetsprogram Membership Rewards. I.

Läs mer

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING Dessa riktlinjer gäller endast elektronisk handel mellan företag och konsumenter och ej för transaktioner mellan företag. DEL TVÅ ALLMÄNNA PRINCIPER I. ÖVERSKÅDLIGT

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016: Mål nr B 3/16

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016: Mål nr B 3/16 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:13 2016-08-15 Mål nr B 3/16 KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Malmö Dansakademi AB, 556850-1372 Sofielundsvägen 57, 214 34 Malmö Ombud: Jur. kand.

Läs mer

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Konsoliderat lagstiftningsdokument 13.12.2011 EP-PE_TC2-COD(2009)0035 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 13 december 2011 inför antagandet

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.12.2015 COM(2015) 627 final 2015/0284 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd (Ju 2015:14) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd (Ju 2015:14) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd (Ju 2015:14) Dir. 2016:54 Beslut vid regeringssammanträde den 16 juni 2016. Utvidgning av och

Läs mer

Bilderna på webbplatsen är endast avsedda i illustrativt syfte och för identifikation!

Bilderna på webbplatsen är endast avsedda i illustrativt syfte och för identifikation! Allmänna villkor Kort sammanfattning den viktigaste informationen De beställda Koderna skickas per e-post (i regel inom 30 sekunder) så snart betalningen ägt rum (med undantag för banköverföring, PayPal,

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM37. Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM37. Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans Justitiedepartementet 2016-01-11 Dokumentbeteckning KOM(2015) 635 Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning; SFS 2012:843 Utkom från trycket den 14 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Min Räkning Finance AB (Betalaräkning.se) Box 24104, 10451 Stockholm kundcenter@betalarakning.se http://www.betalaräkning.se

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/ RIKTLINJER OM VILLKOR FÖR FINANSIELLT STÖD INOM KONCERNER EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Riktlinjer om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA:s riktlinjer om

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Telefon E-post Webbadress Stockmann Oyj Abp Aleksanterinkatu 52, 00100

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:128

Regeringens proposition 2014/15:128 Regeringens proposition 2014/15:128 Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden Prop. 2014/15:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 juni 2015 Margot Wallström

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 98/10/EG. av den 26 februari 1998

Europeiska gemenskapernas officiella tidning EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 98/10/EG. av den 26 februari 1998 L 101/24 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 1.4.98 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 98/10/EG av den 26 februari 1998 om tillhandahållande av öppna nätverk (ONP) för taltelefoni och samhällsomfattande

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2016/0278(COD) 5.12.2016 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor till utskottet för rättsliga

Läs mer

PUBLIC. Brysselden26oktober2012(7.11) (OR.fr) EUROPEISKA UNIONENSRÅD /12 Interinstitutioneltärende: 2011/0284(COD) LIMITE

PUBLIC. Brysselden26oktober2012(7.11) (OR.fr) EUROPEISKA UNIONENSRÅD /12 Interinstitutioneltärende: 2011/0284(COD) LIMITE ConseilUE EUROPEISKA UNIONENSRÅD Brysselden26oktober2012(7.11) (OR.fr) 14997/12 Interinstitutioneltärende: 2011/0284(COD) LIMITE PUBLIC JUR538 JUSTCIV307 CONSOM124 CODEC2396 YTTRANDEFRÅNJURIDISKAAVDELNINGEN

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Del 1 Relevant lagstiftning A. Inledning Med uppsökande försäljning av el

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.7.2001 KOM(2001) 411 slutlig Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande

Läs mer

Allmänna köpvillkor. 1. Den exakta leveranstiden hittar du på respektive produktsida.

Allmänna köpvillkor. 1. Den exakta leveranstiden hittar du på respektive produktsida. Allmänna köpvillkor 1. Den exakta leveranstiden hittar du på respektive produktsida. 2. När du klickar på knappen Köp skickas din beställning på de varor som du lagt i varukorgen. Vi skickar dig en bekräftelse

Läs mer

Checklista för näringsidkare

Checklista för näringsidkare Checklista för näringsidkare Om du säljer varor eller tjänster till konsumenter genom en webbplats måste du uppfylla vissa rättsliga skyldigheter. Dessa regler gäller oavsett om du är ett stort, etablerat

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2011/0059(CNS) 6.2.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0930/2005, ingiven av Marc Stahl (tysk medborgare), om erkännande i Tyskland av examina

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-09-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 1999 Utskottet för framställningar 2004 13 september 2004 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Framställning 163/99, ingiven av Michel Robert, fransk medborgare, om den ojämlikhet som råder i

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 28.11.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 0824/2008, ingiven av Kroum Kroumov, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning Regeringskansliet Faktapromemoria Nytt EG-direktiv mot diskriminering Integrations- och jämställdhetsdepartementet 008-08-11 Dokumentbeteckning KOM (008) 46 slutlig Förslag till rådets direktiv om genomförande

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Integritetspolicy - SoftOne

Integritetspolicy - SoftOne Integritetspolicy - SoftOne Omfattning och syfte Denna policy gäller för SoftOne-koncernens (kallad SoftOne eller Vi vid behandling av kunders personuppgifter. Syftet med denna policy är att ge våra nuvarande,

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången

Läs mer

U 73/2016 rd. elektroniska publikationer)

U 73/2016 rd. elektroniska publikationer) Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till rådets direktiv (om mervärdesskattesats på elektroniska publikationer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska kommissionens

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

KLAGOMÅL 1 TILL EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION NÄR GEMENSKAPSRÄTTEN INTE FÖLJS

KLAGOMÅL 1 TILL EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION NÄR GEMENSKAPSRÄTTEN INTE FÖLJS KLAGOMÅL 1 TILL EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION NÄR GEMENSKAPSRÄTTEN INTE FÖLJS 1. Klagandens namn (efternamn och förnamn): 2. Eventuellt företrädd av: 3. Nationalitet: 4. Adress eller säte 2 : 5.

Läs mer

BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING]

BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING] SJUNDE RAMPROGRAMMET BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING] (ange FINANSIERINGSSYSTEM) [Europeiska unionen ( unionen )], [Europeiska atomenergigemenskapen ( Euratom )], företrädd av Europeiska

Läs mer

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/35/EG av den 29 juni 2000 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/35/EG av den 29 juni 2000 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/35/EG av den 29 juni 2000 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 200, 08/08/2000 s. 0035-0038

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Svenska Postorderföreningens Branschregler

Svenska Postorderföreningens Branschregler Svenska Postorderföreningens Branschregler 1 Dessa branschregler har utarbetats efter samråd med Konsumentverket/KO och har antagits av Svenska Postorderföreningen. Reglerna träder i kraft den 1 januari

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 28.2.2013 2012/2101(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 (PE504.091v01) Bättre möjligheter till rättslig prövning: rättshjälp i gränsöverskridande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 5.5.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2006 från José Camacho (portugisisk medborgare), för Federatie van de Portuguese

Läs mer