Lättillgänglig och säker IT genom samverkan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lättillgänglig och säker IT genom samverkan"

Transkript

1 Version IT-policy Lidköpings Kommun Lättillgänglig och säker IT genom samverkan - 1 -

2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte Analys IT-relaterade problem ur Invånarperspektiv IT-relaterade problem ur ett Internt perspektiv Verksamhetsbehov i framtidsperspektiv Informationsteknikens möjligheter IT-motto IT-riktlinjer IT-verksamheten Vägledande principer för kommunens IT-verksamhet Övriga riktlinjer Bilagor Flödesschema inköp av nya system

3 1 Bakgrund och syfte Användningen av IT aldrig har varit större. Den omfattar i princip alla områden och de flesta anställda i kommunen. Den tekniska utvecklingen vad gäller prestanda på hårdvara och kommunikation har skapat möjligheter som tidigare inte fanns. IT genomsyrar inte bara vår kommun utan även våra hem. En genomtänkt, samordnad och långsiktig satsning på IT är viktig för kommunens invånare och övriga intressenter och för utveckling av kommunens verksamheter. För att lyckas med detta krävs kunskap och kompetens samt en tydlig strategi. Samverkan med Götene kommun och Skara kommun är förutsättning för att lyckas. IT ska underlätta tillgången till kommunens information och tjänster. Kommunens invånare och andra intressenter ska enkelt få tillgång till kvalitetssäkrad information och anställda ska ha tillgång till väl fungerande och samverkande IT-stöd som underlättar och effektiviserar det dagliga arbetet. Kommunen ställer upp statens mål att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Kommunens övergripande styrdokument för IT-verksamheten är denna IT-policy och IThandlingsplanen. IT-policyn anger Kommunens förhållningssätt till och inriktningen för användning och utveckling av informations- och kommunikationsteknik. Syftet med ITpolicyn är att skapa en gemensam målbild för att få alla aktörer att agera i samma riktning. ITpolicyn lyfter även fram ett antal viktiga frågor som har sin utgångspunkt i nationella styrande dokument inom IT-området: Nationell IT-policy för vård och omsorg och Nationell handlingsplan för den svenska e-förvaltningen. IT-policyn omfattar tre delar: Analys - de nuvarande problemen och identifiering av framtida utmaningar och möjligheter IT motto - de viktigaste ledorden för den framtida IT-verksamheten IT Riktlinjer - vägledande principer för IT-verksamheten, där verksamhetsnytta och ansvarsfrågor sätts i fokus. IT-handlingsplanen är ett separat dokument som beskriver och prioriterar åtgärder för att realisera kommunens IT-policy. Definitioner och begrepp: IT används här som ett samlingsbegrepp för verktyg eller lösningar baserat på informationsteknologi. System används där många personer förändrar data i en gemensam IT lösning - exempelvis ProCapita. Med applikation menar vi i första hand en IT-lösning i exempelvis MS Word eller Mulle Meck

4 2 Analys Underlaget för analysen har tagits fram i ett antal workshops där kommunens olika verksamheter varit representerade. Nedan sammanfattas de viktigaste synpunkterna (ett mer omfattande arbetsmaterialet finns samlat hos IT-strategen): 2.1 IT-relaterade problem ur Invånarperspektiv E-tjänster till invånare och organisationer Den externa webbplatsens funktionalitet behöver bli bättre och innehålla tydligare information. Det saknas funktionalitet för användarvänliga personifierade E-tjänster. Även företag och organisationer ställer krav på mer digitaliserade e-tjänster. E-tjänster i form av ärenden, ansökningar, anmälningar och informationsmaterial, historik och påminnelser efterfrågas. Tjänsterna behöver integreras i bakomliggande verksamhetssystem. Mer interaktiva e-tjänster ställer krav på att informationen är korrekt och strukturerad på ett bra sätt detta ställer krav på informationsinnehållet i de bakomliggande verksamhetssystemen. Inom Vård & Omsorg ställs kraven utifrån en nationell nivå. Det saknas styrning när digitala tjänster upphandlas och lanseras, ofta tillåts både digital och manuell registrering vilket ger ökade kostnader istället för minskade. En förutsättning för individuella e-tjänster är en säker digital identifiering. Infrastruktur för detta saknas idag. Kvalitetsjämförelser Utifrån ett invånareperspektiv finns det ett behov att jämföra kvaliteten mellan kommunala och privata utförare. Informationen behöver vara tydlig för att möjliggöra individuella val där det finns möjlighet. Detta gäller framförallt inom Skola och Vård och Omsorg. Underlaget för dessa jämförelser innebär att statistik och nyckeltal behöver tas fram. Idag sker det med stor del manuell hantering. Förbättringar kräver ökad digitalisering vilket ställer högre krav på att informationen är aktuell och adekvat. Skolan Inom skolan finns det behov att förbättra den digitala kommunikationen mellan lärare, elever och föräldrar e-post är inte tillräcklig. Detta kan hanteras av en Lärplattform vilket också ställer krav på säker digital identifiering. Det finns även ett behov att ge elever tillgång till trådlösa accesspunkter. 2.2 IT-relaterade problem ur ett Internt perspektiv Datorer En del av kommunens datorer är åldersstigna och saknar tillräcklig kapacitet det saknas inköps- och avvecklingsplanering. Mängden och typer av skrivare visar upp en spretig och icke samordnad bild. Utbildning Det är inte tydligt vilka krav som verksamheten ställer på användning av system och applikationer. Det finns kunskapsbrister både när det gäller grundläggande IT-kunskap och - 4 -

5 användandet av verksamhetssystem. Bristande informationskvalitet skapar kvalitetsbrister i rapporter och beslutsunderlag. E-learing används inte planerat i utbildningssyfte. Applikationer Kommunen har idag flera hundra applikationer. Samma applikation kan finnas i olika versioner. Olika applikationer och system kan användas för att lösa samma verksamhetsbehov. Överlappning av funktionalitet mellan olika applikationer och system kan innebära en osäkerhet över användningen. Vissa system och applikationer utnyttjas dåligt vilket innebär att verksamhetsnyttan aldrig uppstår. Behovet av samordning och rensning blir än större i ett samverkansperspektiv med Skara och Götene. Det finns behov av billigare kontorsprogram och riktlinjer för hur Internetbaserade applikationstjänster skall kunna användas. Verksamhetsutveckling och IT-utveckling är inte samordnad Verksamhetsutveckling inom kommunen är till stora delar decentraliserad till varje förvaltning. Det finns ett behov av gemensam utvecklingsplanering. Organisering av upphandling av system varierar mellan olika verksamheter. Gränsdragning och medverkan från GöLiSka-IT är inte tydlig bättre former för detta måste skapas. Säkerhet/inloggning/kommunikation över organisationsgränser Säkerhetsfrågan är central i dagens IT-användning. En kommun hanterar sekretessbelagd information och det finns allmänna krav på hur personuppgifter skall behandlas genom PUL. Säkerhetsfrågan har också ett viktigt driftekonomiskt perspektiv avbrott och störningar i ITdriften innebär direkta problem för verksamhetens genomförande. Nationella IT-strategin för Vård och Omsorg ställer höga krav på säkerhet i form av tillämpningsanvisningar och användning av säker identifiering smarta kort med certifikat kommer att användas för inloggning och signering. Användarna uppfattar att det är för många inloggningar och lösenord att hålla reda på, tiden som läggs på att hantera detta är stor det skapar också säkerhetsmässiga problem. Kommunen arbetar med säkerhetsramverket BITS utbildning och revidering är viktigt framöver. Det finns även ett behov av lämpliga säkerhetslösningar för elever för att kunna hantera datorer som i huvudsak hanteras av eleven själv. 2.3 Verksamhetsbehov i framtidsperspektiv Den kommunala verksamheten står inför stora utmaningar inom de närmaste åren. Befolkningsförändringar Förändringar inom befolkningsstrukturer kommer att påverka kommunernas verksamhet. På sikt kommer det att finnas färre yrkesverksamma kombinerat med en ökad rörlighet av arbetskraft, kapital och marknader. En större andel av de gemensamma resurserna kommer att läggas på service inom vård och omsorg, samtidigt som den nya äldre generationen troligen - 5 -

6 kommer att ställa förändrade krav på service. Detta ställer ännu högre krav på effektivisering av andra verksamheter eftersom ett markant högre skatteuttag inte är möjligt. Tuffa ekonomiska realiteter driver sammanslagning och ökad samverkan De flesta kommuner i Sverige kommer att leva under tuffa ekonomiska villkor, vilket kommer att driva krav på sammanslagningar eller ökad samverkan av verksamheter. Inom IT, Turist, Räddningstjänst, Upphandling, Miljö och Hälsa och Tekniska, Kost och lokalvård, Utskänkningstillstånd, Familjerådgivning finns redan samverkan mellan de tre kommunerna i (GöLiSka)olika konstellationer. Fler områden kan bli aktuella. Informell samverkan (nätverk, kunskapande mm ) är en förutsättning för formell samverkan på olika nivåer. Samverkan kan ha andra fördelar än rent ekonomiska: Informationen om den enskilda brukaren/kunden kan följa honom/henne vid byte av bostadsort Bättre förutsättningar för verksamhetsutveckling och effektivisering Bättre förutsättningar för att ta fram nyckel- och jämförelsetal för styrning och uppföljning Bättre förutsättningar för att skapa en fungerande marknad med ett brett utbud av bra tjänster, däribland IT-tjänster Bättre förutsättningar för forskning och verksamhetsutveckling av gemensamt intresse. En stark drivkraft är att dela på spetskompetens som den egna kommunen inte själv har möjlighet att anskaffa. Sammanslagningar och samverkan är inga lätta processer och som ofta tar ofta lång tid. Förbättrad kvalitet, konkurrens, valfrihet, individualisering och flexibilitet Ett av de tyngsta kraven på kommunen de närmaste åren handlar om att skapa mer kvalitativa, effektivare, flexiblare verksamheter som kan erbjuda fler val för invånaren. Delaktighet och medbestämmande blir viktigt, det kommer att ställa ökade krav på dokumentation och gemensamma underskrifter. Kommunen har idag både en beställare/myndighetsutövningsroll och en utförareroll. Tydligare gränsdragningar mellan dessa roller kommer att påverka utformningen av IT-systemen. Ökade krav från tillsynsmyndigheter Ökade krav från olika tillsynsmyndigheter kommer att ställa högre krav på verksamheterna. Fokus är på uppföljning, kontroll o styrning. Kvalitetsuppföljning och möjlighet till att kunna jämföra olika verksamheter blir än viktigare. Informationen skall vara tillgänglig på olika nivåer. Statistik skall kunna presenteras ner på individnivå. Idag används stora manuella resurser för att ta fram informationen här handlar det om att automatisera, vilket kräver att informationskvaliteten i systemen förbättras. Hållbar utveckling Det finns en politisk vilja att styra mot en Hållbar utveckling Tre dimensioner omfattas: Miljömässig dimension - långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de klarar av. Utgör gränsen för samhällsutvecklingen. Social dimension - bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Utgör målet för samhällsutvecklingen. Ekonomisk dimension - hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Utgör medlet för samhällsutvecklingen

7 Satsningar på Grön-IT tar tillvara en mängd innovativa IT- och telekomlösningar som minskar miljöbelastningen inom en rad områden i samhället. Lösningar för att ersätta fysiska resor, effektivisera och optimera transporter och möten, samt styra och reglera processer inom industrin och inom boende och byggande. Målet är att det skall resultera i lägre kostnader, bättre miljönytta och högre livskvalitet. Inom kommunaltekniken ställs det allt högre krav på energiredovisning. Utbyte av elmätare ger möjligheter till mer exakt uppföljning och styrning av energianvändning. Allt mer sofistikerade GIS-system kommer att skapa bättre överblick och uppföljning inom många tekniska områden vilket kommer att snabba upp och förbättra beslutskvaliteten. Medborgarnas ökade användning av IT kommer att påverka Samhällets ökade IT-användning kommer att påverka kommunen, särskilt tydligt är det inom skola. Acceptansen för IT-baserade löningar ökar snabbt. Samtidigt måste tjänsterna vara enkla. 2.4 Informationsteknikens möjligheter Den tekniska utvecklingen inom IT är snabb och skapar varje dag nya möjligheter. En balans mellan befintlig och ny teknik måste kunna hanteras. Tekniken i sig löser inga problem utan det är förmågan att använda tekniken på rätt sätt som är avgörande. I ett framtidsperspektiv ser vi följande tendenser: Mobilitet Tillgängligheten genom ökad mobilitet kommer att fortsätta. Datorer o smarta telefoner kommer att växa ihop. Användning av trådlösa nät, smartare digitala format och effektivare webbteknik verkar också i samma riktning. Digital kommunikationsteknik kommer att finnas i många typer av tekniska apparater. Detta kommer att driva på en utveckling med mer digitalteknik i hemmet för b.la vårdnadstagare. Säkerhetslösningar och nya tjänster Säkerhetslösningar som underlättar gemensamma tjänster över kommungränserna, enklare inloggning av invånare kommer att vidareutvecklas. Internet kommer att bli en ännu större bärare av kommunala tjänster. Säkra digitala identiteter är en grundläggande förutsättning för att denna utveckling skall kunna ta fart. Nya former av möten Tekniken kommer att underlätta interaktiva digitala möten och lärande/utbildning över nätet. Smartboard / projektorer/ kameror ger möjlighet till ett annat sätt att bedriva undervisning. Applikationer Gratis mjukvara och tjänster på nätet finansierade via reklam kommer att fortsätta att öka i omfattning. Open Source skapar möjlighet till gratis eller billigare licenser Informationssammanställning och beslutsunderlag Utvecklingen mot effektivare och mer sofistikerad sammanställning av information från olika källor kommer att fortsätta. Utvecklingen av sk tjänsteorienterade arkitekturer (färdiga rutiner och moduler för att lätt kunna kommunicera information mellan system) kommer att driva på detta. Användning av beslutstödssystem kommer att öka för att sammanställa information - 7 -

8 från flera verksamhetssystem i syfte att effektivisera statistikframtagning, uppföljning och höja informationskvaliteten på beslutsunderlagen. Statliga myndigheter kommer att tillgängliggöra information gratis. Sammanställning av information med hjälp av GIS (Geografiska informationssystem) kommer att öka, här finns en stor potential framförallt inom fysisk planering och kommunaltekniska området. Omfattande sökmöjligheter kommer att öppna upp digitala arkiv. Digital tekniken kommer att minska pappersflöden -övergång till digitala beställningar, e-fakturor, digital internfakturering kommer att snabbas upp. Serverbaserade användardatorer Utveckling av serverbaserade användardatorer innebär att datorapplikationer körs i server istället för en lokal dator. Datorarbetsplatsen består av en skärm, tangentbord och en enklare hårdvara som kommunicerar med servern. Effektivare administration, längre livslängd på den lokala hårdvaran och mer flexibel användning av licenser är de största fördelarna. Därför är detta en utveckling som kommer att passa vissa delar av den kommunala verksamheten. Dataspelsteknik Dataspelsteknik digitala världar kommer att kunna användas för mer samhälleliga syften som exempelvis byggnation och simulerade krisövningar - 8 -

9 3 IT-motto Lättillgänglig och säker IT genom samverkan IT-mottot ovan bygger på tre stycken ledord: Lättillgänglig, Gôrsäker och Samverkan. Ledorden har en central betydelse för både IT-riktlinjer och IT-handlingsplanen. Nedanstående stycke ger ett antal exempel på detta. Lättillgänglig Kommunens invånare och andra intressenter ska enkelt få tillgång till kvalitetssäkrad information. E-tjänster måste vara lättillgängliga för att användas. Anställda ska ha tillgång till väl fungerande och samverkande IT-stöd - lättillgänglighet leder till användning. Användning skapar verksamhetsnytta. Verksamhetsnytta skall avgöra vilka IT-lösningar som skall användas. En E-förvaltningsplan inriktas på att skapa lättillgängliga tjänster. Intranätet skall utvecklas utifrån den anställdes roll vilket skapar lättgänglighet. En digitaliserad politikermiljö förutsätter lättillgänglighet. Projekt för ökad informationskvalitet skapar förutsättningar för lättillgänglig information. Smarta arbetsplatser inom vård och omsorg skapar lättillgängliga verksamhetsapplikationer. Säker Lagstiftning som Patientdatalag, Sekretesslag och Personuppgiftslagen ställer specifika krav på säkerhet. Kommunen måste trovärdigt kunna hantera sekretessbelagd personlig information. Säker identifiering är en grundläggande förutsättning för e-tjänster och för användning av applikationer inom ramen för Nationella IT-strategin för Vård och omsorg. Säkerhet är centralt för att invånarna skall våga använda sig av nya e-tjänster. Säkerhet innebär även att man skall kunna lita på att informationen är riktig. Det redan antagna säkerhetsramverket BITS ställer krav på förbättrad säkerhet. Både e-förvaltningsplan och en digitaliserad politikermiljö förutsätter en bra säkerhet. Samverkan Det finns en stor samsyn kring problem och utveckling mellan de tre kommunerna. Samverkan är ett av de främsta verktygen för att minska kostnader. Samverkan kan öka kvaliteten i besluten och goda exempel kan skapas. Verksamhetssamverkan underlättas om IT-lösningarna är gemensamma. God planering är en förutsättning för upphandlingssamverkan för de största verksamhetssystemen. Befintliga IT-lösningar inom ramen för samverkan mellan de tre kommunerna ska alltid prövas i första hand. Införskaffning av nya IT-lösningar skall alltid ske i samverkan. Kreativa ekonomimodeller kan behöva utvecklas för att stimulera samverkan. Samverkan är central för att skapa en teknisk infrastruktur för säker behörighetsinloggning och kommunikation. En mer aktiv samverkan kommer att finnas inom ramen för kommunalförbunden och VGR kommunen stödjer dessa initiativ. En förbättrad systemförvaltningsmodell över kommungränserna skall utvecklas. Samordning av applikationsfloran minskar överlappningar. Tydligare gemensamma rutiner för inköp, förvaltning och avveckling av klientdatorer skall genomföras. En fördjupad samordnad ITpolicy för skolan skall utvecklas

10 4 IT-riktlinjer IT-verksamheten 4.1 Vägledande principer för kommunens ITverksamhet IT-policyns uppgift är inte att styra kommunen på detaljnivå. Genom att forma ett antal vägledande principer skapas ett ramverk som skall vara styrande där detaljfrågorna avgörs. Principerna är indelade i ett antal områden enligt nedanstående bild: Koppling till Vision Koppling mellan verksamhet och IT Hur vi går tillväga Krav på användarna Uppföljning Enkel tillgång till kvalitessäkrad information (1) Verksamhetens behov IT-s möjligheter (2) Befintliga lösningar först. Samverkan (5) Krav på användarna skall vara tydligt (7) IT-Strategin skall följas och följas upp (8) IT-lösningar skall tillföra verksamhetsnytta kombineras med verksamhetsutveckling (3) Små steg i riktning mot Vision (Välja ut strategiska projekt) (6) Balans mellan gemensam infrastruktur verksamhetsbehov (4) Kommunen har följande vägledande principer: Koppling till vision Uttalad Princip nr 1: Kommunens invånare och andra intressenter ska enkelt få tillgång till kvalitetssäkrad information och anställda ska ha tillgång till väl fungerande och samverkande IT-stöd som underlättar och effektiviserar det dagliga arbetet. En mångfald av system, flertal inloggningar, arbetsprocesser och ärenden utan överblick, invecklade applikationer, felaktig och svårtillgänglig information präglar dagens ITlösningar. Detta innebär att användandet och önskade effekter av användandet försvåras eller uteblir. Framtida IT-lösningar kräver involvering av anställda, elever, invånare med olika intressen, företag, myndigheter detta förutsätter lättillgänglighet vilket leder till användning. Användning måste alltid sättas i centrum. Målsättningen kräver insatser på olika nivåer: Befintliga IT-lösningar kan behöva utvecklas och förbättras. Införskaffande av nya paketerade lösningar förutsätter noggranna krav där användandet sätts i fokus. Nya specialgjorda IT-lösningar som exempelvis E-tjänster måste vara mycket enkla att använda, trots att de kan vara komplexa rent tekniskt

11 4.1.2 Koppling mellan verksamhet och IT Uttalad Princip nr 2: IT-policyn har sin utgångspunkt i invånarnas behov och därmed också verksamhetens behov och kombineras med de möjligheter som informationsteknologin skapar. IT är inget självändamål utan ett verktyg för att skapa en kvalitetssäkrad och effektiv kommunal organisation. Verksamhetens behov av förändringar på kort och lång sikt måste vara tydliga och kommunicerade till IT-organisationen detta är i första hand ledningsansvar i verksamheten. Nya innovationer inom informationsteknologin skall prövas efter lämplighet och ha sin utgångspunkt i den verksamhetsnytta den kan tillföra. IT-strategen skall ligga i framkant vad gäller att känna till och informera verksamheterna om ny teknik, nya möjligheter, ny hårdvara och nya lösningar. Kvalitetssäkrad IT innebär att rätt nivå av IT-lösning skapas hänsyn till ekonomiska aspekter är avgörande. Uttalad Princip nr 3: IT-lösningar skall alltid prövas efter den verksamhetsnytta den tillför. IT-lösningar skall alltid kombineras med nödvändig verksamhetsutveckling och kostnadseffektiviseringar. IT-lösningar är medel för att uppnå nödvändig verksamhetsutveckling: Nyttan av ITlösningar uppstår först vid användandet av dessa i verksamheten. Effektiv användning av IT-lösningar kräver ofta både utveckling av kompetenser, utveckling av arbetsrutiner och utveckling av organisation. Kostnadseffektivisering kommer att vara centralt för att minska administration och öka tid och kvalitet för medborgaren. IT-lösningar skall alltid underlätta/effektivisera den enskildes arbete. IT-lösningar skall aldrig implementeras innan nytta, verksamhetsutveckling och kostnadseffektiviseringar är klargjorda detta är ett ledningsansvar i verksamheten. IT-lösningar skall användas för att hitta nya innovativa sätt att utföra arbetet genom att skapa nya och effektivare processer. Kommunen kan behöva utveckla speciella kompetenser som kan driva och underlätta detta arbete. Nyttan uppstår ofta under lång tid efter IT-lösningen är implementerad och att följa upp detta och genomföra nödvändig verksamhetsutveckling är ett ledningsansvar i verksamheten. Utbildning är avgörande för att en ny IT-lösning skall bli lönsam snabbare och detta måste ingå i varje IT-projekt

12 Uttalad Princip nr 4: IT-satsningar i gemensam infrastruktur skall alltid avvägas mot verksamhetens krav på flexibilitet och ekonomisk förmåga Infrastrukturella gemensamma IT-lösningar är en stor del av kommunens IT-budget. En alltför stor infrastruktur kan minska utrymmet och möjligheten att genomföra viktiga verksamhetsrelaterade satsningar standardisering är inte alltid effektiv lösning på ett verksamhetsproblem. Infrastrukturella satsningar kan också tvärtom vara en förutsättning för att möjliggöra en sådan lösning. Kommunen måste aktivt i olika formeringar med GöLiSka-IT styra detta för att balansera kraven på standardisering med kraven om unika verksamhetsorienterade lösningar Hur vi går tillväga Uttalad Princip nr 5: Befintliga IT-lösningar inom ramen för samverkan mellan de tre kommunerna ska alltid prövas i första hand. Införskaffning av nya IT-lösningar skall alltid ske i samverkan. De närmaste åren kommer att präglas av hårda ekonomiska realiteter. Kommunen och den samverkan som finns inom ramen för de tre kommunerna omfattar en mängd IT-lösningar, där överlappning i funktionalitet inte är ovanlig. Samordning är ett av de främsta verktygen för att minska kostnader. Verksamhetssamverkan underlättas ofta om ITlösningarna är gemensamma. Alla verksamheter skall följa föreskriven modell (se flödesdiagram i bilaga)för samordning av befintliga och nya IT-lösningar. God planering är en förutsättning för att detta skall fungera. IT-strategen ansvarar på uppdrag av verksamheterna för att upprätta en samordnad upphandlingsplan för de större systemen i hela kommunen som årligen utvärderas. Mer kreativa ekonomimodeller kan behöva utvecklas för att stimulera samverkan, speciellt i de fall då en enskild verksamhetsdel initialt får en högre kostnad men helheten en lägre. Omfattningen av samverkan bör i framtiden utökas utanför ramen för de tre kommunerna

13 Uttalad Princip nr 6: IT-lösningar bör alltid prövas och implementeras i små steg men alltid i riktning mot ITmottot Misslyckade IT-projekt är inte ovanliga: de blir för dyra, levereras inte i rätt tid och nyttan i verksamheten är inte alltid synbar. Avgränsade pilotprojekt, prototyper i medvetna satsningar kan på ett tydligare sätt synliggöra hur IT-lösningen kan komma att fungera för verksamheten samtidigt som det är lättare att göra korrekta riskbedömningar för utökningen av projekten. Målet är att skapa goda exempel som andra kan följa. Nya IT-lösningar skall införskaffas på sådant sätt så att det är möjligt att göra lämpliga avgränsningar. Att samordna och hitta avgränsade projekt som kan vara banbrytande är en central uppgift för IT-strategen Krav på användarna Uttalad Princip nr 7: Det är ett ledningsansvar i verksamheten att se till så att användarna känner till vilka krav på användning av datorer verksamheten har och att användarna har relevant IT kompetens. Kraven på datoranvändning och kompetens är otydliga idag, endast ett fåtal verksamheter har formulerat dessa krav. Eftersom det är i själva användningen av IT-lösningen verksamhetsnyttan uppstår behöver vikt läggas vid att krav och kompetens följs åt. En del användare uppfattar också datorn som sin privata egendom istället för ett arbetsredskap i tjänsten. Varje verksamhet skall fastställa kraven och säkerställa kompetensen för datoranvändning. IT-strategen skall underlätta och stödja denna utveckling. E-learning skall användas där det är möjligt

14 4.1.5 Uppföljning Uttalad Princip nr 8: IT-policyn är styrande och vägledande för IT-aktiviteterna i kommunens alla verksamheter Samordnade utvecklingsaktiviteter är en central framgångsfaktor för att uppnå verksamhetsmål. Splittring och avsaknad av helhetssyn är kostsamma. Återanvändning av olika lösningar och goda exempel är lönsamma. Innehållet i IT-policyn skall vara känt och kommunicerat till kommunens verksamheter och till strategiska IT leverantörer. Chefer har ett särskilt ansvar att känna till innehållet. Eventuella avvikelser från IT-policyns huvudlinjer skall alltid vara ett analyserat och medvetet beslut. Särskilt bör dolda IT-kostnader på förvaltningar följas upp och hanteras. Kommunens IT-strateg i samverkan med kommunchefen ansvarar för uppföljning av ITpolicyns efterlevnad. 4.2 Övriga riktlinjer Kommunen har idag ett ramverk för IT-säkerhetsfrågor BITS, detta innehåller även riktlinjerelaterade frågeställningar. Ytterligare IT-relaterade riktlinje kan komma att utvecklas om behov uppstår

15 5 Bilagor 5.1 Flödesschema inköp av nya system Arbete att stämma av med Inköp kvarstår Förslag på flödesschema för samverkan vid köp/utveckling av IT-system Behov av IT-system uppstår System finns internt System finns externt System finns Göliska Behovsinventering/ Förstudie Ja Inget köpbehov System finns externt Finns behov externt Avvakta Ja Ja Arkivera Finns avtal Ja Avrop Köpbehov uppstår Värde över x prisbb Direktupphandling Ja Inleverans av nytt IT-system Installation av nytt IT-system Värde över tröskelvärde Förenklad alt. Urvalsupph. Ja Öppen alt. Selektiv upph.. Ramavtal alt. engångsköp

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Översiktlig IT-handlingsplan

Översiktlig IT-handlingsplan Version 1.0 2010-03-15 Översiktlig IT-handlingsplan Lidköpings Kommun 2010-03-15-1 - Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Handlingsplan organisationsfrågor... 3 2.1 Utveckla och utöka samverkan inom

Läs mer

Riktlinjer för Grästorps kommuns strategiska IT-arbete

Riktlinjer för Grästorps kommuns strategiska IT-arbete Riktlinjer Dnr 149/2016 Riktlinjer för Grästorps kommuns strategiska IT-arbete Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-08-31, 159. Uppdateras före 2017-08-31. Innehållsförteckning 1 Inledning och nuläge...

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Sida 1/5 Digital strategi Bakgrund Digitalisering är en ständigt pågående utveckling som hela tiden ställer nya krav på infrastruktur, tekniska lösningar i form av verktyg och system och arbetssätt. Digitala

Läs mer

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Nätverk 1 Föreläsare Christer Haglund, Sveriges Kommuner och Landsting Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Verksamhet Ökat erfarenhetsutbyte

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg 2009-06-11 SIDAN 1 Nationell IT-strategi för vård och omsorg Tillämpning för Stockholms stad BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 2009-06-11 SIDAN 2 Bakgrund Hösten 2006 beslutades att en beställarfunktion skulle

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Nytt it-program för Stockholms stad

Nytt it-program för Stockholms stad ÄLDREFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATION TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0401-308/2012 SID 1 (7) 2012-11-19 Handläggare: Carl Smitterberg Telefon: 08-508 36 221 Till Äldrenämnden Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr:

Läs mer

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Antagen av kommunstyrelsen den 28 mars 2006. Inledning... 1 E-tjänster... 2 Processernas och funktionernas IT-stöd... 4 Teknisk plattform... 5 Organisation,

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Härjedalens Kommuns IT-strategi

Härjedalens Kommuns IT-strategi FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 105/04 2004-09-20 1 Härjedalens Kommuns IT-strategi En vägvisare för kommunal IT 2 INNEHÅLL Sid 1. BESKRIVNING 3 1.1 Syfte och omfattning 3 1.2 Kommunens

Läs mer

Verksamhetsutveckling med IT som stöd

Verksamhetsutveckling med IT som stöd Verksamhetsutveckling med IT som stöd kortversion av KARLSTADS KOMMUNs it-policy 1 WWW Kommunfullmäktige har tagit beslut om Karlstads kommuns it-policy Verksamhetsutveckling med it som stöd. Den ska vara

Läs mer

E-strategi för Botkyrka kommun

E-strategi för Botkyrka kommun 1 [10] E-strategi för Botkyrka kommun BOTKYRKA KOMMUN 2 [10] Botkyrka kommun behöver en e-strategi Synen på informationsteknik förändras snabbt. Vi har gått från ADB till IT och nu går vi vidare med e.

Läs mer

IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42. Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262

IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42. Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262 IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42 Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262 Sida 2 av 5 SYFTE MED ANVÄNDANDET AV IT I VANSBRO KOMMUN... 4 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 MÅL FÖR ANVÄNDANDE

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun Dokumenttyp Dokumentägare Kommunledningskontoret Dokumentnamn Program, IT-vision, handlingsplan och -utvecklingsplan Dokumentansvarig IT-chef Beslutad/Antaget

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

IT-styrning i privat och kommunal verksamhet - Undersökning av 400 organisationer Jon Arwidson, 7 maj 2008

IT-styrning i privat och kommunal verksamhet - Undersökning av 400 organisationer Jon Arwidson, 7 maj 2008 IT-styrning i privat och kommunal verksamhet - Undersökning av 400 organisationer Jon Arwidson, 7 maj 2008 2 It s all about transparency! 3 4 E-förvaltning för kommunal utveckling Med hjälp av IT kan en

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Sammanfattning

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Sammanfattning Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Sammanfattning! 2 FOTO SIMON GATE Innehållsförteckning 1 Introduktion 4 2 Möjliggörande faktorer 6 3 Genomförande av strategin 7 3.1 Prioriterade projekt

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

En digital agenda för Linköping. IT-utveckling på verksamhetens villkor. KommITS höstkonferens den 5-7 november 2013

En digital agenda för Linköping. IT-utveckling på verksamhetens villkor. KommITS höstkonferens den 5-7 november 2013 En digital agenda för Linköping IT-utveckling på verksamhetens villkor KommITS höstkonferens den 5-7 november 2013 Idag är det alldeles för stort fokus på de direkta ITkostnaderna, medan nyttan hamnar

Läs mer

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor IT-strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att......barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till modern, pålitlig och säker IT varje dag....alla barn

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

e-strategi för Stockholms stad

e-strategi för Stockholms stad www.stockholm.se Enkelt att vara stockholmare e-strategi för Stockholms stad Stadsledningskontoret Stadshuset, 105 35 Stockholm, Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se 1. Inledning 3 2. E-strategins syfte

Läs mer

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte...3 2. Tillämpning...4 3. Definition...4 3.1 Avgränsningar...4 4. Mål...5 5. Viljeriktning...5 5.1 Fokus

Läs mer

Policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering i Uppsala kommun

Policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Catrin Ditz Maria Nilsson Datum 2015-09-09 Diarienummer KSN-2015-1516 Kommunstyrelsen Policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering i Uppsala kommun

Läs mer

Riktlinje. 3D och visualisering i Norrköping

Riktlinje. 3D och visualisering i Norrköping Riktlinje 2017-04-03 3D och visualisering i Norrköping KS 2016/0805-8 Antagen av kommunstyrelsen 2017-02-27 Denna riktlinje syftar till att fungera vägledande för arbetet med visualisering och modellering

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

Styrdokument. IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN (IKT står för Informations- och kommunikationsteknik) 1 (8)

Styrdokument. IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN (IKT står för Informations- och kommunikationsteknik) 1 (8) Styrdokument Dokumenttyp: Strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 47 Ansvarig: IT-chef Revideras: 2014 Följas upp: årligen IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN 2009-2014 (IKT

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

Styrande dokument inom IT-området

Styrande dokument inom IT-området SID 1 (6) Bilaga 6a Styrande dokument inom IT-området Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd Verksamhetsutveckling med e-stöd eprogram 2025 beslutades av kommunfullmäktige den 29 augusti 2013. Förord Under 2009 inleddes diskussionen kring uppdatering av eprogrammet. Det då gällande eprogrammet

Läs mer

VETENSKAPSRÅDETS IT-STRATEGI 2013-2015

VETENSKAPSRÅDETS IT-STRATEGI 2013-2015 Datum Diarienummer 2013-03-13 159-2013-542 VETENSKAPSRÅDETS IT-STRATEGI 2013-2015 1 (7) 1 INLEDNING Vetenskapsrådets behov och beroende av it växer för varje år och ställer allt högre krav på myndighetens

Läs mer

IT-STRATEGI 2009-2012

IT-STRATEGI 2009-2012 2009-08-24 1 (9) IT-STRATEGI 2009-2012 Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 109 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan 29

Läs mer

Strategi för IT i skolan. Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola

Strategi för IT i skolan. Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola Strategi för IT i skolan Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola Informationstekniken kommer kanske inte att rädda mänskligheten...men den är ett kraftfullt verktyg. Människor

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Piratpartiet LinköpingKommunprogram version 1.1.3

Piratpartiet LinköpingKommunprogram version 1.1.3 Piratpartiet Linköping Kommunprogram version 1.1.3 Uppdaterad 2012-11-20 Piratpartiet LinköpingKommunprogram version 1.1.3 1. Ideologisk utgångspunkt och övergripande strategi 1.1 Syfte 1.2 Utgångspunkt

Läs mer

Kommunerna är på e! Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Kommunerna är på e! Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Kommunerna är på e! Bengt Svenson IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 08-4527430 bengt.svenson@skl.se Offentliga Rummet Västerås 080603 1 Meny e-förvaltningsmätning

Läs mer

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin 1 Syftet med uppdraget Förankring av den nationella IT-strategin Framtagning av en handlingsplan

Läs mer

Handlingsplan för digitalisering av grundskolan för åren

Handlingsplan för digitalisering av grundskolan för åren SID 1 (7) Handlingsplan för digitalisering av grundskolan för åren 2016-2018 Innehåll Vision... 2 Solna stads vision... 2 Barn och utbildningsförvaltningens vision... 2 Barn och utbildningsförvaltningens

Läs mer

E-strategi fo r Knivstas fo rskolor och skolor

E-strategi fo r Knivstas fo rskolor och skolor Knivsta kommun E-strategi fo r Knivstas fo rskolor och skolor - en sammanfattning VISION Vi har valt att sätta en vision, en målbild för Knivstas förskolor och skolor: En skola som utbildar de kommande

Läs mer

Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen

Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Antagen av Kommunfullmäktige 2000-11-30 138, reviderad 2009-04-23 57 IT-strategi för Falkenbergs kommun...

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun 1 (10) Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-12-16 202) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-12-16 Dokumentansvarig:

Läs mer

Riktlinjer för e-förvaltning. Österåkers kommun

Riktlinjer för e-förvaltning. Österåkers kommun Riktlinjer för e-förvaltning Österåkers kommun 2015-2018 - Enklare för medborgare - Effektivare för organisationen 1 Inledning Riktlinjerna uppdateras kontinuerligt och utgör ett kommunövergripande dokument

Läs mer

Ny e-hälsovision, vad händer nu?

Ny e-hälsovision, vad händer nu? Ny e-hälsovision, vad händer nu? Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa SKL Jean-Luc af Geijerstam, utredare ehälsomyndigheten Sofie Zetterström, vice vd Inera Visionen År 2025 ska Sverige vara bäst

Läs mer

IKT- och mediepedagogisk plan

IKT- och mediepedagogisk plan IKT- och mediepedagogisk plan Barn och unga Ödeshögs kommun 2014-2016 Bakgrund Vi lever i en digital värld. En värld som förändras hela tiden och där allting finns inom räckhåll. Överallt. Hela tiden.

Läs mer

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Avec 2013 e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Capital of Scandinavia Agenda Stockholms stads vision, e-strategi och it-program

Läs mer

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun Riktlinjer Kommunikationsplattform Luleå kommun 1 2 Kommunikationsplattform Kommunikationsplattformen sammanfattar de huvudsakliga kanaler som vi använder i vår kommunikation. Det är viktigt att vi ser

Läs mer

PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande

PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande Läsåret 2016-17 PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande Bakgrund Den svenska skolan och även Pysslingens skolor står inför stora utmaningar. Alla elever når inte skolans mål och skillnaderna är många

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige , 2016KS/0157

Beslutad av kommunfullmäktige , 2016KS/0157 Digital agenda 2020 1 (12) Förord Den digitala agendan för Värmdö har arbetats fram med delaktighet av företrädare från samtliga verksamheter i kommunen. Arbetet har letts av Kommuniktions- och IT-avdelningen

Läs mer

IT-strategi för Strängnäs kommun

IT-strategi för Strängnäs kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Utbildnings- och kulturkontoret Handläggare Tor-Erik Lillsebbas tor-erik.lillsebbas@strangnas.se 0709-429 211 Dnr BUN/2010:14-600 2010-05-11 1/5 Barn- och utbildningsnämnden IT-strategi

Läs mer

Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan. Johan Assarsson, tf vd

Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan. Johan Assarsson, tf vd Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan Johan Assarsson, tf vd Bakgrund 1998 Sjunet initieras av sju landsting för att få säkrare datakommunikation mellan

Läs mer

Kävlinge kommuns digitala agenda Ärende 8 KS 2017/317

Kävlinge kommuns digitala agenda Ärende 8 KS 2017/317 Kävlinge kommuns digitala agenda Ärende 8 KS 2017/317 Sida 21 av 249 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-12-05 Dnr: KS 2017/317 Kommunstyrelsen Kävlinge kommuns digitala agenda Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

Åtgärder och aktiviteter

Åtgärder och aktiviteter Åtgärder och aktiviteter 2017-01-24 1 2017-01-24 2 Samhällsdebatten om digitalisering och i-förvaltning 2017-01-24 3 2017-01-24 4 Skattning av baserad på enkätsvar 2017-01-24 5 Verkan Ställer krav på styrning

Läs mer

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015 It inom Polisen Nationell it-strategi 2010/2015 1010101 1010101 1010101 1010101 2010 2015 En it-strategi för att lösa och förebygga fler brott Med ett förnyat och effektivare it-stöd kan Polisen lösa och

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Varför IT-strategi. Mål och värderingar. IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7)

Varför IT-strategi. Mål och värderingar. IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7) IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2005-09-26, 55 Varför IT-strategi. Syftet med denna IT-strategi är att åstadkomma en förflyttning av fokus

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) Barn- & utbildningsförvaltningen 2015-12-31 DELRAPPORT IT

LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) Barn- & utbildningsförvaltningen 2015-12-31 DELRAPPORT IT LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) 2015-12-31 DELRAPPORT IT LULEÅ KOMMUN 2 (7) Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 4 IT... 4 Sammanfattning... 7 LULEÅ KOMMUN 3 (7) Bakgrund Elever ska ha tillgång till

Läs mer

E-strategi för Södertälje kommuns skolor

E-strategi för Södertälje kommuns skolor E-strategi för Södertälje kommuns skolor I Södertälje finns sedan 2004 en övergripande IT-vision och strategi, e-södertälje. IT-visionen är: IT möjliggör en positiv samhällsutveckling genom skapandet av

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2016-05-24 1.0 Stadskontoret Stadskontoret Innehållsförteckning Det digitala

Läs mer

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, transport och miljö Kultur, fritid och besöksnäring Demokrati och delaktighet

Läs mer

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, transport och miljö Kultur, fritid och besöksnäring Demokrati och delaktighet

Läs mer

SUNET:s strategi 2012-2014. SUNET:s strategigrupp 2011-12-07

SUNET:s strategi 2012-2014. SUNET:s strategigrupp 2011-12-07 SUNET:s strategigrupp 2011-12-07 Förord Alla organisationer och verksamheter bör regelbundet se över sin verksamhetsidé och strategi. Särskilt viktigt är det för SUNET som verkar i en snabbt föränderlig

Läs mer

Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation. ehälsa 2014 Västra Götaland

Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation. ehälsa 2014 Västra Götaland Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation ehälsa 2014 Västra Götaland Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation Agenda Mötet öppnas Presentation Föregående mötesanteckningar Information

Läs mer

Välkommen till Det digitala Malmö

Välkommen till Det digitala Malmö Välkommen till Det digitala Malmö Världen blir mer och mer digital för varje dag. Samma sak händer i Malmö. I Malmö stad vill vi använda digitaliseringen på ett positiv sätt och därigenom förbättra servicen

Läs mer

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Elektroniska inköp steget före e-fakturan Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet Enhet

Läs mer

Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen. Offentliga rummet 2017 Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun

Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen. Offentliga rummet 2017 Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen Offentliga rummet 2017 Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun Innehållsdeklaration Catrin Ditz arbetar som CIO i Uppsala kommun och har fått utmärkelsen årets

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Övergripande strategi för användning av Informations- och kommunikationsteknik (IKT*) inom Umeå kommun

Övergripande strategi för användning av Informations- och kommunikationsteknik (IKT*) inom Umeå kommun Övergripande strategi för användning av Informations- och kommunikationsteknik (IKT*) inom Umeå kommun * Definition - Begreppen IT (informationsteknik) och IKT (informationsoch kommunikationsteknik) är

Läs mer

IT-strategi Laholms kommun

IT-strategi Laholms kommun IT-strategi Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-29 6. 2 (7) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 IT- strategins målbild...3 Satsning på IT...3 Effektivt resursanvändande...4 Demokrati...4

Läs mer