Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning"

Transkript

1 1 (26) Avdelningen för närsjukvård Rehab- Habilitering och Hjälpmedel Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m Uppdraget omfattar inte personer som är inskrivna i ASIH eller SÄBO. Gäller fr o m 1 Juni Ny ersättning och produkt (2PV60) för avslutad demensutredning, punkt Nytt pris på produkt 2PV34, 2PV35, 2PV38 Justering Punkt 4.2. Återbud ska lämnas senast 24 tim före besöket.

2 2 (26) Innehåll 1 Beskrivningssystem som grund för ersättning Variabler för rapportering av vårdkontakter Patientavgifter och reservnummer Variabler för rapportering av vårdkontakter i öppen vård er Vårdgivarkoder Taxekoder KVÅ-koder... 8 Obligatoriska KVÅ... 8 Obligatoriska KVÅ... 9 Ej obligatoriska KVÅ men bör rapporteras Rapportering av vårdkontakter Manuell fakturering av vissa vårdkontakter Basuppdrag Primärvårdsrehabilitering Enskilt nybesök Enskilt återbesök Enskilt hembesök Teambesök i hemmet Besök på annan plats Vårdhändelse utan patient (konferens) Gruppbesök på mottagning Gruppteambesök på mottagning Tilläggsersättning, Basuppdrag primärvårdsrehabilitering Tilläggsersättning, avslutande utredning/utprovning enskilt åter- och hembesök Tilläggstjänster till basuppdraget Lymfödembehandling Grupp bassäng Kiropraktor och naprapat Tilläggsuppdrag - Neuroteam Första teambesök på mottagning eller i hemmet Uppföljande Teambesök på mottagning eller i hemmet Enskilt hembesök Besök på annan plats Mottagningsbesök Nybesök/Återbesök Gruppbesök Tilläggsersättning, för tilläggsuppdrag Neuroteam Tilläggsersättning, Behandlingsserie om minst 8 besök... 22

3 3 (26) 3.7 Tilläggsuppdrag Behandling av barn och ungdom med obesitas Enskilt nybesök Enskilt återbesök Gruppbesök Gruppteambesök Grupp bassäng Tilläggsersättning, Tilläggsuppdrag obesitas Tilläggsersättning, omfattande utredning/utprovning Ej fastställd Tilläggsersättning, gäller samtliga uppdrag i vårdvalet Tilläggsersättning, tolk Tilläggsersättning, hembesök i perifert belägna område Avdrag för erlagd patientavgift i öppen vård Övriga patientkategorier Asylsökande, gömda, utländska personer Uteblivet besök/sent återbud... 26

4 4 (26) Introduktion Rapporteringsanvisningarna ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt Förfrågningsunderlag Vårdval Primärvårdsrehabilitering. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar för att hålla dokumentet uppdaterat med aktuella koder som ligger till grund för utbetalning av ersättning för utförd vård i enlighet med kap 6 i Förfrågningsunderlag Vårdval Primärvårdsrehabilitering. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar även för att hålla nämnda koder uppdaterade i CodeServer. Vid frågor kontakta avtalshandläggare vid Avdelningen för närsjukvård, Enheten för Rehab- Habilitering och Hjälpmedel. För tekniska frågor kontakta SLL-IT servicedesk: Beskrivningssystem som grund för ersättning Beskrivningssystemet bygger på ett regelverk för rapportering av vårdkontakter där den enskilda patientens kontakt med hälso- och sjukvården rapporteras med ett antal olika variabler. För rapportering av vårdkontakter till gemensamt vårdregister (GVR) för öppen vård finns ett antal obligatoriska variabler exempelvis besökstyp, vårdgivare och taxekod. Alla vårdkontakter ska beskrivas med klassifikationer enligt ICD-10-SE för att beskriva patientens hälsotillstånd och med KVÅ för att beskriva relevanta vårdåtgärder. En vårdkontakt ska alltid beskrivas enligt vid var tid gällande regelverk, oavsett påverkan på utbetalad ersättning. Nedanstående länk innehåller fördjupad information om regelverk för rapportering av vårdkontakter, ICD-10-SE och KVÅ. Alla vårdkontakter ska rapporteras till det gemensamma vårdregistret (GVR). Detta dokument beskriver utifrån avtalet vad som ska rapporteras från det lokala patientadministrativa systemet (PAS) till gemensamt vårdregister (GVR) för att ersättning ska utgå i enlighet med avtalet. Detta dokument beskriver inte den tekniska lösningen för hur PAS levererar informationen till GVR. För att säkerställa korrekt leverans av information till GVR finns dokumentation att tillgå för vårdenhetens leverantör av PAS. Informationen från GVR bearbetas för utbetalning av ersättning i systemet ERSMO. I ERSMO bearbetas denna rapporteringsanvisning i enlighet med modell/följande modeller: 098 -Vårdval primärvårdsrehab Vårdval PV-rehab, neuroteam VV PV-rehab, obesitas (tilläggsavtal) Denna information kommer verksamheten se i Avstämningsfunktionen. Information om modell ska inte rapporteras från det lokala PAS.

5 5 (26) 2 Variabler för rapportering av vårdkontakter Detta kapitel beskriver variabler som är obligatoriska att rapportera. Information om regelverk och definitioner kring rapportering av vårdkontakter finns hos Hälso- och sjukvårdsförvaltningen vid Vårdinformatik och ersättningsmodeller Patientavgifter och reservnummer Regler om avgifter finns i Avgiftshandboken på Vårdgivarguiden. Regler om personer från andra länder (ej asylsökande) finns i Turisthandboken på Vårdgivarguiden. Regler för asylsökande och gömda återfinns i Avgiftshandboken, kapitel 7. Rutiner för ersättning för dessa vårdhändelser beskrivs i kapitel 3. För att kunna rapportera en vårdkontakt för en person som inte har ett giltigt svenskt personnummer används istället ett reservnummer. Om personen inte redan har ett reservnummer ska vårdgivaren ta ut ett nummer från personuppgiftsregistret (PU). Kontakta Service desk för ytterligare information. E-post: Telefon: Variabler för rapportering av vårdkontakter i öppen vård er Den vid var tid gällande översikt över besökstyper finns att hämta i CodeServer. erna finns i tabellen/klassifikationsid BTYP. Uppmärksamma att tabellen i CodeServer innehåller samtliga koder som skulle kunna vara tillämpbara. I specifikationen för varje produkt som redovisas i kapitel 3 framgår vilka koder som ersätts i uppdraget. Kod er 0 Nybesök enskilt 1 Återbesök enskilt 2 Hembesök 4 Vårdhändelse utan patient 8 Gruppbesök 9 Telefonkontakt A B H L Teambesök Gruppteambesök Teambesök i hemmet Besök på annan plats

6 6 (26) Vårdgivarkoder Den vid var tid gällande översikt över vårdgivarkoder finns att hämta i CodeServer Vårdgivarkoderna finns i tabellen/klassifikationsid VDG. Med vårdgivare menas i detta fall hälso- och sjukvårdspersonal. Alla enskilda besök ska rapporteras med endast en (1) vårdgivarkod. Vid teambesök och gruppteambesök ska endast den som i vårdteamet har det huvudsakliga behandlingsansvaret vid den aktuella vårdkontakten rapportera vårdkontakten och anges som vårdgivare 1, övriga medverkande ska anges som vårdgivare 2, 3 osv. Uppmärksamma att tabellen i CodeServer innehåller samtliga koder som skulle kunna vara tillämpbara. I specifikationen för varje produkt som redovisas i kapitel 3 framgår vilka koder som ersätts i uppdraget. Kod Vårdgivarkoder 72 Logoped* 75 Kurator* 77 Sjukgymnast/Fysioterapeut 78 Arbetsterapeut 79 Dietist A2 A3 Naprapat** Kiropraktor** * Ingår endast i tilläggsuppdrag ** Ingår endast i tilläggstjänst Taxekoder Den vid var tid gällande översikt över taxekoder finns att hämta i CodeServer. Taxekoderna finns i tabellen/klassifikationsid TAXA. Uppmärksamma att tabellen i CodeServer innehåller samtliga koder som skulle kunna vara tillämpbara. I specifikationen för varje produkt som redovisas i kapitel 3 framgår vilka koder som ersätts i uppdraget Taxekoder för personer folkbokförda i Sverige Taxa Namn Användningsområde 01 Primärvård och geriatrik Vårdkontakt i primärvård samt geriatrik, betalande patient. 06 Avgiftsbefriad Vårdkontakt med patient som inte ska betala någon avgift t ex. anhållen, häktad eller som omfattas av smittskyddslagen. 08 SLL Frikort Patient som har frikort

7 7 (26) Taxa Namn Användningsområde 10 Resterande avgift till frikort Vårdkontakt när avgiften blir mindre än ordinarie för att komma upp i högkostnadsskyddsbeloppet. 25 Återbetalning enligt 30-minuters regeln Planerat besök då patient väntat mer än 30 minuter efter bokad tid. 60 Patient yngre än 18 år Besök på mottagning av patient som är under 18 år Taxekoder för personer bosatta utomlands I samband med rapporteringen av vårdkontakt ska reservnummer användas, det gäller också för personer med ett avaktiverat personnummer hos Skatteverket. Beroende på vilken patientavgift patienten ska betala varierar valet av taxekod. Avgiftsreglerna för dessa patienter varierar bland annat beroende på vilket land patienten kommer ifrån, orsaken till vistelsen i Sverige samt medborgarskap med mera. Fullständigt regelverk om avgifter finns i Turisthandboken på Vårdgivarguiden. Taxa Namn Användningsområde 04 EU/EES- och Konventionspatient 08 SLL Frikort Patient som har frikort. EU/EES- och konventionspatient Vårdkontakt när sjukförsäkringskort/ E106/E112 finns. Nordisk medborgare visar leg, konventionspatient visar pass. Fakturering av faktisk kostnad sker till försäkringskassan eller beställaren (privata vårdgivare). Används också för akut vård av utlandssvensk bosatt i andra länder än EU/EES-land. 10 Resterande avgift till frikort Vårdkontakt när besöksavgiften blir mindre än ordinarie för att komma upp i högkostnadsskyddsgränsen. 19 Fullbetalande patient Vårdkontakt när patienten betalar hela kostnaden själv t ex vissa utländska och utlandssvenska patienter Taxekod för asylsökande I samband med rapporteringen av vårdkontakt ska reservnummer användas. Asylsökande som kan uppvisa ett giltigt LMA kort har rätt till reducerad patientavgift, se avgiftshandboken kapitel 7 på Vårdgivarguiden för fullständigt regelverk. Taxa Namn Användningsområde 12 Asylsökande Asylsökande - Vårdkontakt när patienten kan uppvisa giltigt LMA-kort.

8 8 (26) Taxekoder för personer som saknar tillstånd att vistas i Sverige och bevispersoner En viktig princip som vårdgivaren ska utgå från är att en person som söker hälso- och sjukvård i Sverige har nödvändiga tillstånd att vistas här. De har visum och/eller arbetstillstånd/tillfälligt uppehållstillstånd/lma-kort eller har fått rätt att vistas här medan ansökan om uppehållstillstånd prövas. I dessa falla gäller ordinarie avgiftsregler för personer från andra länder, se turisthandboken. Om det finns anledning att tro ett en person inte har nödvändiga tillstånd att vistas i Sverige ska taxekoderna nedan användas. Mer information om patientgruppen finns i handbok om Personer som saknar tillstånd, Vårdgivarguiden. Använd alltid reservnummer vid rapportering av vårdkontakten. Taxa Namn Användningsområde 70 Bevispersoner Har särskild typ av uppehållstillstånd. 71 Personer utan tillstånd Avser personer som saknar tillstånd att vistas i Sverige KVÅ-koder Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) är en klassifikation för att beskriva åtgärder som utförs i hälso- och sjukvården. Klassifikationen möjliggör uppföljning av vårdinnehållet och sekundärt till detta vårdtyngd och resursåtgång. Vissa KVÅ-koder är ersättningsgrundande, vilket framgår av anvisningarna 4. Vårdgivaren bör rapportera för besöket relevanta åtgärder enligt KVÅ. Fullständig förteckning över koder nås via nedanstående länk: Vårdgivarguiden. Obligatoriska KVÅ Tid KVÅ-kod Beskrivning ZV minuter ZV minuter ZV minuter ZV minuter ZV minuter ZV minuter ZV minuter ZV minuter ZV minuter ZV220 Upp till och med 4 tim ZV221 Mer än 4 tim upp till och med 8 tim UX minuter eller mer

9 9 (26) Obligatoriska KVÅ Åtgärd KVÅ-kod DP005 DP006 UW011 UW013 ZX608 XS007 XS008 XS013 XV001 ZV020 ZV021 ZV022 Beskrivning Kompressionsbehandling Manuellt lymfdränage Behandlingsserie, påbörjad Behandlingsserie, avslutad 8 åtgärder med samma kod, ej samma tillfälle Konferens med patient Konferens om patient Avstämningsmöte med försäkringskassan Bassängträning Tolk Arbetsplatsbesök Besök hjälpmedelscentralen ZV023 ZV043 Besök inom barnomsorg, skola Övriga besök utanför vårdenheten UU019 Utredningen omfattar insamling, analys och bedömning samt intyg Funktions- och om individens funktion- och aktivitetsförmåga. I utredningen ingår aktivitetsutredning i den basala minst två hembesök och strukturerad observation med hjälp av demensutredningen vedertagna bedömningsinstrument t.ex. ADL taxonomin, AMPS, kognitiva checklista och MoCA. I förekommande fall intervju med närstående och hemtjänst inför hembesök 2. UW038 Utredning/utprovning och förskrivning av kommunikation/kognitionshjäl pmedel UW039 Utredning och förskrivning av rullstol UW040 Tillverkning/anpassning av arm- och handortos AV118 Standardiserad undersökning av praktiska aktiviteter och funktioner Utredning och förskrivning samt anpassning av utrustningar och Ev ytterligare hembesök. tekniker för kommunikation och kognition som bistår personen i det dagliga Dokumentation: livet. Innefattar Remissvar hembesök till läkare. och information Kortfattad samt i sammanfattning träning i att använda i text (vad kommunikations/ är svårigheterna, kognitionshjälpmedel i vilka situationer/aktiviteter i det dagliga livet. Uppdraget innefattar besök på hjälpmedelscentral samt övriga kontakter Åtgärder med och hjälpmedelskonsulent. behandlingsplaner: framkommer under utredning Vårdplanering Utredning och förskrivning avrullstol som kräver specialanpassning, Ev intyg till trafikmedicin Utrednigen innefattar hembesök för information och träning i förflyttning Hjälpmedelsutprovning samt administrativ rutiner och konsultationer samt i förekommande Strategier fall besök på hjälpmedelscentral. Bostadsanpassning Tillverkning och anpassning av specialutformad ortos som bistår personen i det dagliga livet. Innefattar administrativa rutiner i samband med utprovning. Bedömning Standardiserad av bl.a. undersökning individens funktioner av praktiska och aktiviteter aktivitetsförmåga och i funktioner. Bedömning av bl.a. individens funktioner och praktiska situationer med hjälp av vedertagen skattningsskala, strukturerad aktivitetsförmåga intervju i eller praktiska motsvarande. situationer t.ex. med ADL hjälp taxonomin, av vedertagen AMPS, skattningsskala, kognitiva checklista strukturerad och intervju MoCA. enligt ADL taxonomin. Utredningen ska omfatta minst två hembesök och remissvar till remitterande läkare.

10 10 (26) PT009 Bedömning av boendemiljön AV091 Näringsvärdesberäkning komplett DV025 Förskrivning av livsmedel för särskilda ändamål (SärNär) Utredning och bedömning av individens boendemiljö relaterat till aktuellt hälsotillstånd och behovet av anpassning avseende t e x hiss, entré, badrum, toalett och kök. Utredningen omfattar minst ett hembesök och intyg som underlag till ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Avser ej enklare ärenden t ex tröskelborttagning, spis-timer och stödhandtag. Näringsvärdersberäkning med samtliga makronutrienter samt relevant antal mikronutrienter beräknat enligt Livsmedelsverkets. SärNär (Särskilda Näringsändamål) avser livsmedel som på grund av en särskild sammansättning eller tillverkningsmetod skiljer sig från övriga livsmedel. ZV511 Medverkan av LSShandläggare ZV509 Medverkan av företrädare för socialtjänst Tilläggskod som anger medverkan av LSS-handläggare vid exempelvis konferens eller upprättande av vård- och omsorgsplan. Tilläggskod som anger medverkan av företrädare för socialtjänsten vid exempelvis konferens eller upprättande av vård- och omsorgsplan. Utesluter ZV511 Medverkan av LSS-handläggare. GD003 Intyg, omfattande Omfattande intyg ska endast registreras om intyget kan kopplas till en omfattande utredning. Ej obligatoriska KVÅ men bör rapporteras Åtgärd KVÅ-kod DV200 DV143 DV051 QV05 GB0010 DV111 DV121 DV131 DV132 DV133 Beskrivning Utfärdande av recept på fysisk aktivitet (FAR) Kvalificerat rådgivande samtal om matvanor Nutritionsbehandling individuellt anpassas kost Information och undervisning om kostfrågor Föräldrar skola Enkla råd om tobaksbruk Enkla råd om alkoholvanor Enkla råd om fysisk aktivitet Rådgivande samtal om fysisk aktivitet Kvalificerat rådgivande samtal om fysisk aktivitet

11 11 (26) 3 Rapportering av vårdkontakter Alla vårdkontakter ska beskrivas med klassifikationer enligt ICD-10-SE och KVÅ. Detta gäller alla vårdgivarkategorier. Delar av denna information används som underlag för utbetalning av ersättning, se specifikationen för varje produkt i detta kapitel. Produktkoden skapas från den inrapporterade informationen och rapporteras inte direkt i det patientadministrativa systemet (PASInformationen presenteras i detta dokument för att ge transparens i hur bearbetningen görs så att vårdverksamheten har kontrollmöjlighet). Notera: Att rapportera ytterligare koder utöver det som beskrivs i denna rapporteringsanvisning genererar inte ytterligare ersättning. Om man endast rapporterar koder som inte är beskrivna i denna rapporteringsanvisning medför detta att ingen ersättning utgår. Till koder för ICD-10-SE och KVÅ hör beskrivning av innehåll och tillämpning för respektive kod, vilket inte beskrivs i detta dokument. För mer information se 3.1 Manuell fakturering av vissa vårdkontakter Uppmärksamma att vissa vårdkontakter inte ersätts via Vårdfaktura. Fakturering av ersättningar gällande vårdkontakter för asylsökande, gömda/papperslösa, utlandssvenskar, EU/EES-medborgare med EU-kort, eller från länder med konventionsavtal med Sverige sker enligt särskild rutin. För självbetalande patienter måste vårdenheten säkerställa betalningen för hela vårdtjänsten från patienten. Detta eftersom det inte utgår någon ersättning till vårdenheten från det offentliga i dessa fall. Utomlänspatienter Vid fakturering av ersättningar gällande vårdkontakter för utomlänspatienter ska Vårdgivaren direktfakturera berört hemlandsting/region. Vårdgivaren ska följa av Stockholms läns landsting fastställda faktureringsrutiner och besöksersättningar. I samband med tecknande av avtal utfärdar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen en ettårig fullmakt.

12 12 (26) 3.2 Basuppdrag Primärvårdsrehabilitering Om en patient gör två eller flera besök hos en och samma personalkategori samma dag på samma mottagning ska endast ett besök rapporteras Enskilt nybesök Öppenvårdsbesök på mottagning där en patient möter en hälso- och sjukvårdspersonal med självständigt behandlingsansvar (Socialstyrelsen) som inte har medicinskt samband med tidigare besök på samma mottagning oavsett personalkategori. 0 (nybesök) Hälso- och sjukvårdspersonal 77, 78, 79 KVÅ-koder: Inte obligatoriskt för ersättning. Vårdgivaren ska rapportera lämpliga åtgärdskoder enligt KVÅ där så är möjligt. KVÅ Produktnamn Produkt Ej obligatoriskt Enskilt nybesök 2PV01(620 kr) Enskilt återbesök Öppenvårdsbesök på mottagning där en patient möter en hälso- och sjukvårdspersonal med självständigt behandlingsansvar (Socialstyrelsen). 1 (återbesök) Hälso- och sjukvårdspersonal 77, 78, 79 KVÅ-koder: Obligatorisk för att få ersättning. Rapportera en av de angivna KVÅ-koderna för tid. I övrigt ska vårdgivaren rapportera lämpliga åtgärdskoder enligt KVÅ där så är möjligt. KVÅ-tid Produktnamn Produkt ZV201, ZV202 Enskilt återbesök, kort 2PV02 (120 kr) ZV203, ZV204, ZV205, ZV206 Enskilt återbesök, normal 2PV03 (420 kr) ZV211, ZV212, ZV216, ZV220, ZV221 Enskilt återbesök, resurskrävande* 2PV04 (620 kr) KVÅ-åtgärd Produktnamn Produkt XS007 + KVÅ-tid Konferens med patient*** 2PV36 (1 220 kr) * Vid denna rapportering utgår en extra ersättning för arbetsterapeuter och dietister ***konferens med patient och extern hälso- och sjukvårdspersonal/aktörer som kommer till mottagningen.

13 13 (26) Enskilt hembesök Öppenvårdsbesök i patientens bostad eller motsvarande där patienten möter en hälso- och sjukvårdspersonal med självständigt behandlingsansvar. 2 (hembesök) Hälso- och sjukvårdspersonal 77, 78, 79 KVÅ-koder: Obligatorisk för att få ersättning. Rapportera en av de angivna KVÅ-koderna för tid. I övrigt ska vårdgivaren rapportera lämpliga åtgärdskoder enligt KVÅ där så är möjligt. KVÅ-tid Produktnamn Produkt ZV203, ZV204, ZV205, ZV206 Enskilt hembesök, normal 2PV05 (820 kr) ZV211, ZV212, ZV216, ZV220, ZV221 Enskilt hembesök, resurskrävande* 2PV06 (1 220 kr) * Vid denna rapportering utgår en extra ersättning för arbetsterapeuter och dietister Teambesök i hemmet Ett personligt möte i patientens hem mellan en patient och två eller fler hälso- och sjukvårdspersonal. Den som har den huvudsakliga patientkontakten skall rapportera ett teambesök. Övriga personalkategorier som deltar i vårdteamet skall inte rapportera sin medverkan som besök i patientadministrativa systemet (PAS). De professioner som deltar vid besöket anger detta med vårdgivarkoder vid besöksrapporteringen. H (teambesök i hemmet) Hälso- och sjukvårdspersonal 77, 78, 79 Obs! minst 2 olika professioner rapporteras. KVÅ-koder: Obligatorisk för att få ersättning. Rapportera en av de angivna KVÅ-koderna för tid. I övrigt ska vårdgivaren rapportera lämpliga åtgärdskoder enligt KVÅ där så är möjligt. KVÅ-tid Produktnamn Produkt ZV203, ZV204, ZV205, ZV206 Teambesök i hemmet 2PV32 (1 640 kr) ZV211, ZV212, ZV216, ZV220, ZV221 Teambesök i hemmet, resurskrävande 2PV37 (1 840 kr)

14 14 (26) Besök på annan plats Besök på hjälpmedelscentral, funktionsbedömning/träning i närmiljö etc. Patienten närvarar vid besöket. Uppdraget omfattar inte behandling på annan mottagning eller friskvårdsenhet. L (besök på annan plats) Hälso- och sjukvårdspersonal 77, 78, 79 KVÅ-koder: Obligatorisk för att få ersättning. Rapportera en av angivna KVÅ-koder för tid samt en KVÅ-kod för utförd åtgärd. I övrigt ska vårdgivaren rapportera lämpliga åtgärdskoder enligt KVÅ där så är möjligt. KVÅ-tid Produktnamn Produkt ZV203, ZV204, ZV205, ZV206 Besök på annan plats, normal 2PV07 (820 kr) ZV211, ZV212, ZV216, ZV220, ZV221 Besök på annan plats, resurskrävande* 2PV08 (1 020 kr) XS007 + KVÅ-tid Konferens med patient*** 2PV36 (1 220 kr) KVÅ-åtgärd ZV021 + KVÅ-tid ZV022 + KVÅ- tid XS013 + KVÅ- tid ZV023 + KVÅ- tid ZV043 + KVÅ- tid ZV511 + KVÅ- tid ZV509 + KVÅ- tid KVÅ-namn Arbetsplatsbesök Besök hjälpmedelscentralen Avstämningsmöte med försäkringskassan Besök inom barnomsorg, skola Övriga besök utanför vårdenheten Medverkan av LSS-handläggare Medverkan av företrädare för socialtjänst * Vid denna rapportering utgår en extra ersättning för arbetsterapeuter och dietister *** konferens med patient och extern hälso- och sjukvårdspersonal/aktörer t.ex. husläkarmottagning Vårdhändelse utan patient (konferens) Konferens med extern hälso- och sjukvårdspersonal/aktörer om patient, utan att patienten är närvarande. En Vårdhändelse utan patientkontakt/ indirekt kontakt är ett planerat fysiskt besök med extern personal på annan plats eller på den egna mottagningen. Taxa 06 Hälso- och sjukvårdspersonal 77, 78, 79 4 (Vårdhändelse utan patient) KVÅ-koder: Obligatorisk för att få ersättning. Rapportera en av angivna KVÅ- för utförd åtgärd. I övrigt ska vårdgivaren rapportera lämpliga åtgärdskoder enligt KVÅ där så är möjligt. KVÅ-åtgärd Produktnamn Produkt XS008 Konferens om patient Vårdhändelse utan patient 2PV09 (1 000 kr) ZV021 Arbetsplatsbesök Vårdhändelse utan patient 2PV09 (1 000 kr)

15 15 (26) ZV022 Besök hjälpmedelscentralen Vårdhändelse utan patient 2PV09 (1 000 kr) XS013 Avstämningsmöte med försäkringskassan Vårdhändelse utan patient 2PV09 (1 000 kr) ZV023 Besök inom barnomsorg, skola Vårdhändelse utan patient 2PV09 (1 000 kr) ZV043 Övriga besök utanför vårdenheten Vårdhändelse utan patient 2PV09 (1 000 kr) ZV511 Medverkan av LSS-handläggare Vårdhändelse utan patient 2PV09 (1 000 kr) ZV509 Medverkan av företrädare för socialtjänst Vårdhändelse utan patient 2PV09 (1 000 kr) Gruppbesök på mottagning Öppenvårdsbesök på mottagning där flera patienter i grupp möter en hälso- och sjukvårdspersonal. Minst två och maximalt tio personer per grupp. 8 (gruppbesök) Hälso- och sjukvårdspersonal 77, 78, 79 KVÅ-koder: Obligatorisk för att få ersättning. Rapportera en av de angivna KVÅ-koderna för tid. I övrigt ska vårdgivaren rapportera lämpliga åtgärdskoder enligt KVÅ där så är möjligt. KVÅ-tid Produktnamn Produkt ZV203, ZV204, ZV205, ZV206 Gruppbesök, mottagning, normal 2PV10 (200 kr) ZV211, ZV212, ZV216, ZV220, ZV221 Gruppbesök, mottagning, resurskrävande 2PV11 (350 kr) Gruppteambesök på mottagning Öppenvårdsbesök på mottagning där flera patienter i grupp möter två eller fler hälso- och sjukvårdspersonal. Minst två och maximalt tio personer per grupp. Den som har den huvudsakliga patientkontakten skall rapportera ett teambesök. Övriga personalkategorier som deltar i vårdteamet skall inte rapportera sin medverkan som besök i patientadministrativa systemet (PAS). De vårdgivare som deltar vid besöket anger detta med vårdgivarkoder (77,78,79) vid besöksrapporteringen. B (gruppteambesök) Hälso- och sjukvårdspersonal 77, 78, 79 Obs! minst 2 olika professioner rapporteras. KVÅ-koder: Obligatorisk för att få ersättning. Rapportera en av de angivna KVÅ-koderna för tid. I övrigt ska vårdgivaren rapportera lämpliga åtgärdskoder enligt KVÅ där så är möjligt. KVÅ-tid Produktnamn Produkt ZV203, ZV204, ZV205, ZV206, ZV211, ZV212, ZV216, ZV220, ZV221 Gruppteambesök 2PV33 (400 kr)

16 16 (26) 3.3 Tilläggsersättning, Basuppdrag primärvårdsrehabilitering Tilläggsersättning, avslutande utredning/utprovning enskilt åter- och hembesök Omfattande utredning inkl. intyg -Arbetsterapeut Funktions- och aktivitetsutredning i den basala demensutredningen med utlåtande/intyg till remitterande till läkare. Obs! Utredningen ska omfatta minst två hembesök. Funktions- och aktivitetsutredning och intyg som underlag till t.ex. Försäkringskassan. Bedömning av individens boendemiljö relaterat till aktuellt hälsotillstånd och behovet av anpassning samt intyg. Omfattande utredning/utprovning-arbetsterapeut Utredning/utprovning och förskrivning av kommunikationshjälpmedel. Utredning, tillverkning och utprovning av arm och handortos. Utredning och utprovning samt specialanpassning och träning i att använda rullstol. Omfattande utredning/utprovning Dietist Utprovning/ Förskrivning av livsmedel för särskilda näringsändamål S.k. SÄRNÄR. Näringsvärdesberäkningar, komplett. Tilläggsersättning utgår vid omfattande utredningar/utprovningar och intyg. I samband med det senaste besöket måste en ut av dem följande KVÅ-koder rapporteras. 1 (återbesök), 2 (hembesök) Hälso- och sjukvårdspersonal 77, 78, 79 KVÅ-koder OBS endast en ersättning per utredning (820 kr ska vara överordnad) KVÅ-Åtgärd Namn KVÅ Produktnamn Produktkod UW038 + KVÅtid resurskrävande Vdg 78 Utredning/utprovning och förskrivning av kommunikation/kognitio nshjälpmedel omfattande utredning/utprovning Återbesök 2PV34 (600 kr)/ Hembesök 2PV38 (900 kr) UW039 + KVÅtid resurskrävande vdg 78 Utredning och förskrivning av rullstol omfattande utredning/utprovning Återbesök 2PV34 (600 kr)/ Hembesök 2PV38 (900 kr) UW040 + KVÅtid resurskrävande vdg 78 Tillverkning/anpassning av arm- och handortos omfattande utredning/utprovning Återbesök 2PV34 (600 kr)/ Hembesök 2PV38 (900 kr) AV091 vdg 79 Näringsvärdesberäkning komplett omfattande utredning/utprovning Återbesök 2PV34 (600 kr)/ Hembesök 2PV38 (900 kr) DV025 vdg 79 Förskrivning av livsmedel för särskilda ändamål (Livsmedelsanvisning SÄRNÄR) omfattande utredning/utprovning Återbesök 2PV34 (600 kr)/ Hembesök 2PV38 (900 kr)

17 17 (26) UU019+GD003 vdg 78 Funktions- och aktivitetsutredning i den basala demensutredningen Avslutad demensutredning 2PV60 (1300 kr) AV118+GD003 vdg 77 eller 78 Standardiserad undersökning av praktiska aktiviteter och funktioner Avslutande utredning/utprovning 2PV35(1100 kr) PT009 +GD003 vdg 78 Bedömning av boendemiljön Avslutande utredning/utprovning 2PV35(1100 kr) 3.4 Tilläggstjänster till basuppdraget Lymfödembehandling 0 (nybesök) eller 1 (återbesök) eller 2 (hembesök) Hälso- och sjukvårdspersonal 77, 78 KVÅ-koder: Obligatorisk för att få ersättning. Rapportera en av angivna KVÅ-koder för tid samt en KVÅ-kod för utförd åtgärd. I övrigt ska vårdgivaren rapportera lämpliga åtgärdskoder enligt KVÅ där så är möjligt. KVÅ-tid Produktnamn Produkt ZV201, ZV202, ZV203, ZV204, Lymfödem behandling, 0-59 min 2PV39 (800 kr) ZV205, ZV206 ZV211 Lymfödem behandling, min 2PV40 (1200 kr) UX025 Lymfödem behandling, 90 min 2PV41 (1500 kr) KVÅ-åtgärd DP005+ KVÅ-tid DP006+ KVÅ-tid KVÅ-namn Kompressionsbehandling Manuellt lymfdränage Grupp bassäng Minst två och maximalt tio personer per grupp. 8 (gruppbesök) Hälso- och sjukvårdspersonal 77, 78,79 KVÅ-koder: Obligatorisk för att få ersättning, Besöksrapporteringen kompletteras med åtgärds- KVÅ. I övrigt ska vårdgivaren rapportera lämpliga åtgärdskoder enligt KVÅ där så är möjligt. KVÅ-åtgärd Produktnamn Produkt XV001 Gruppbesök, bassäng 2PV12 (370 kr)

18 18 (26) Kiropraktor och naprapat Enskilt nybesök Öppenvårdsbesök på mottagning där en patient möter en hälso- och sjukvårdspersonal med självständigt behandlingsansvar (Socialstyrelsen). 0 (nybesök) Hälso- och sjukvårdspersonal A2, A3 KVÅ-koder: Obligatorisk för att få ersättning. Rapportera en av de angivna KVÅ-koderna för tid. I övrigt ska vårdgivaren rapportera lämpliga åtgärdskoder enligt KVÅ där så är möjligt. KVÅ-tid Produktnamn Produkt ZV201, ZV202, ZV203, ZV204 Nybesök kir/naprapat, Normal 2PV42 (420kr) ZV205, ZV206, ZV211, ZV212, ZV216, ZV220, ZV221 Nybesök, kir/naprapat, Resurskrävande 2PV43 (620kr) Enskilt återbesök Öppenvårdsbesök på mottagning där en patient möter en hälso- och sjukvårdspersonal med självständigt behandlingsansvar (Socialstyrelsen). 1 (återbesök) Hälso- och sjukvårdspersonal A2, A3 KVÅ-koder: Obligatorisk för att få ersättning. Rapportera en av de angivna KVÅ-koderna för tid. I övrigt ska vårdgivaren rapportera lämpliga åtgärdskoder enligt KVÅ där så är möjligt. KVÅ-tid Produktnamn Produkt ZV201, ZV202 Återbesök kir/naprapat, kort 2PV46 (120 kr) ZV203, ZV204 Återbesök kir/naprapat, normal 2PV44 (320kr) ZV205, ZV206, ZV211, ZV212, ZV216, ZV220, ZV221 Återbesök kir/naprapat, Resurskrävande 2PV45 (420kr)

19 19 (26) 3.5 Tilläggsuppdrag - Neuroteam Avser de enheter som blivit godkända att bedriva tilläggsuppdraget Första teambesök på mottagning eller i hemmet Besök som inte har medicinskt samband med tidigare besök inom samma vårdenhet. Inga tidsmässiga preciseringar. Ett personligt möte på mottagning eller i patientens hem mellan en patient och fler hälso- och sjukvårdspersonal. Den som har den huvudsakliga patientkontakten skall rapportera ett teambesök. Övriga personalkategorier som deltar i vårdteamet skall inte rapportera sin medverkan som besök i patientadministrativa systemet (PAS). De professioner som deltar vid besöket anger detta med vårdgivarkoder vid besöksrapporteringen. A (Teambesök), H (Teambesök i hemmet) Hälso- och sjukvårdspersonal 72, 75, 77, 78 Obs! minst 2 olika professioner rapporteras. KVÅ-koder: Obligatorisk för att få ersättning. Rapportera den angivna KVÅ-koden. I övrigt ska vårdgivaren rapportera lämpliga åtgärdskoder enligt KVÅ där så är möjligt. KVÅ-åtgärd Produktnamn Produkt UW011 Neuroteam, första teambesök 2PV20 (2337 kr) Uppföljande Teambesök på mottagning eller i hemmet Ett personligt möte på mottagning eller i patientens hem mellan en patient och fler hälso- och sjukvårdspersonal. Den som har den huvudsakliga patientkontakten skall rapportera ett teambesök. Övriga personalkategorier som deltar i vårdteamet skall inte rapportera sin medverkan som besök i patientadministrativa systemet (PAS). De professioner som deltar vid besöket anger detta med vårdgivarkoder vid besöksrapporteringen. A (Teambesök), H (Teambesök i hemmet) Hälso- och sjukvårdspersonal 72, 75, 77, 78 Obs! minst 2 olika professioner rapporteras. KVÅ-koder: Inte obligatoriskt för ersättning. Vårdgivaren bör rapportera KVÅ-kod för utförd åtgärd där så är möjligt. I samband med det sista besöket ska KVÅ-kod enligt nedan användas. KVÅ-åtgärd Produktnamn Produkt Ej obligatoriskt Neuroteam, uppföljande teambesök 2PV21(1636 kr) UW013 Neuroteam, avslutande teambesök* 2PV31(1636 kr) * I samband med det sista besöket i en behandlingsserie ska KVÅ-kod UW013 användas.

20 20 (26) Enskilt hembesök Öppenvårdsbesök i patientens bostad eller motsvarande där patienten möter en hälso- och sjukvårdspersonal med självständigt behandlingsansvar 2 (hembesök) Hälso- och sjukvårdspersonal 72, 75, 77, 78 KVÅ-koder: Inte obligatoriskt för ersättning. Vårdgivaren bör rapportera KVÅ-kod för utförd åtgärd där så är möjligt. I samband med det första/sista besöket ska KVÅ-kod enligt nedan användas. KVÅ-åtgärd Produktnamn Produkt UW011 Neuroteam, hembesök/besök på annan plats, första besök* 2PV22 (935 kr) Ej obligatoriskt UW013 Neuroteam, hembesök/besök på annan plats, uppföljande besök Neuroteam, hembesök/besök på annan plats, avslutande besök* 2PV23 (935 kr) 2PV24 (935 kr) * I samband med det första besöket i en behandlingsserie ska KVÅ-kod UW011 användas och i samband med det sista besöket i en behandlingsserie ska KVÅ-kod UW013 användas Besök på annan plats Besök på hjälpmedelscentral, funktionsbedömning/träning i närmiljö etc. Patienten närvarar vid besöket. Uppdraget omfattar inte behandling på annan mottagning eller friskvårdsenhet. L (besök på annan plats) Hälso- och sjukvårdspersonal 72, 75, 77, 78 KVÅ-koder: Obligatorisk för att få ersättning. Komplettera besöksrapporteringen med en KVÅ-kod enligt nedan: KVÅ-åtgärd+ UW011 KVÅ-åtgärd KVÅ-åtgärd+ UW013 KVÅ-åtgärd XS007 Konferens med patient ZV021 Arbetsplatsbesök ZV022 Besök hjälpmedelscentralen KVÅ-åtgärd XS013 Avstämningsmöte med försäkringskassan Neuroteam, hembesök/bes på annan plats, första besök* Neuroteam, hembesök/bes på annan plats, uppföljande besök Neuroteam, hembesök/bes på annan plats, avslutande besök* Produkt 2PV22 (935 kr) 2PV23 (935 kr) 2PV24 (935 kr)

21 21 (26) ZV023 Besök inom barnomsorg, skola ZV043 Övriga besök utanför vårdenheten ZV511 Medverkan av LSS-handläggare ZV509 Medverkan av företrädare för socialtjänst * I samband med det första besöket i en behandlingsserie ska KVÅ-kod UW011 användas och i samband med det sista besöket i en behandlingsserie ska KVÅ-kod UW013 användas Mottagningsbesök Nybesök/Återbesök Öppenvårdsbesök på mottagning där en patient möter en hälso- och sjukvårdspersonal med självständigt behandlingsansvar (Socialstyrelsen). 0 (Nybesök), 1 (återbesök) Hälso- och sjukvårdspersonal 72, 75, 77, 78 KVÅ-koder: Inte obligatoriskt för ersättning. Vårdgivaren bör rapportera KVÅ-kod för utförd åtgärd där så är möjligt. I samband med det första/sista besöket ska KVÅ-kod enligt nedan användas. KVÅ-åtgärd Produktnamn Produkt UW011 Neuroteam, mottagningsbesök (ny/åter), första besök* 2PV25 (700 kr) Ej obligatoriskt UW013 Neuroteam, mottagningsbesök (ny/åter), uppföljande besök Neuroteam, mottagningsbesök (ny/åter), avslutande besök* 2PV26 (700 kr) 2PV27 (700 kr) Ej obligatoriskt Neuroteam, mottagningsbesök, ej behandlingsserie 2PV30 (700 kr) * I samband med det första besöket i en behandlingsserie ska KVÅ-kod UW011 användas och i samband med det sista besöket i en behandlingsserie ska KVÅ-kod UW013 användas Gruppbesök Öppenvårdsbesök på mottagning där flera patienter i grupp möter en hälso- och sjukvårdspersonal. Minst två och maximalt tio personer per grupp. 8 (Gruppbesök) Hälso- och sjukvårdspersonal 72, 75, 77, 78 KVÅ-koder: Inte obligatoriskt för ersättning. Vårdgivaren bör rapportera KVÅ-kod för utförd åtgärd där så är möjligt. I samband med det sista besöket ska KVÅ-kod enligt nedan användas. KVÅ-åtgärd Produktnamn Produkt Ej obligatoriskt Neuroteam, gruppbesök 2PV28 (320 kr) * I samband med det sista besöket i en behandlingsserie ska KVÅ-kod UW013 användas.

22 22 (26) 3.6 Tilläggsersättning, för tilläggsuppdrag Neuroteam Tilläggsersättning, Behandlingsserie om minst 8 besök Ersättning ges för en behandlingsserie som innehåller minst 8 besök. I samband med det sista besöket måste följande två KVÅ-koder anges. Kan endast rapporteras en gång. KVÅ KVÅ namn Produkt UW013 Behandlingsserie, avslutad ZX608 8 åtgärder med samma kod, ej samma tillfälle 2PV29 (5500 kr) 3.7 Tilläggsuppdrag Behandling av barn och ungdom med obesitas Enskilt nybesök Öppenvårdsbesök på mottagning där en patient möter en hälso- och sjukvårdspersonal med självständigt behandlingsansvar (Socialstyrelsen). Taxa 60 0 (nybesök) Hälso- och sjukvårdspersonal 77, 79 KVÅ-koder: Inte obligatoriskt för ersättning. Vårdgivaren ska rapportera lämpliga åtgärdskoder enligt KVÅ där så är möjligt. KVÅ Produktnamn Produkt Ej obligatoriskt Enskilt nybesök, Obesitas 2PV48 (620 kr) Enskilt återbesök Öppenvårdsbesök på mottagning där en patient möter en hälso- och sjukvårdspersonal med självständigt behandlingsansvar (Socialstyrelsen). Taxa 60 Hälso- och sjukvårdspersonal 77, 79 1 (återbesök) KVÅ-koder: Obligatorisk för att få ersättning. Rapportera en av de angivna KVÅ-koderna för tid. I övrigt ska vårdgivaren rapportera lämpliga åtgärdskoder enligt KVÅ där så är möjligt. KVÅ-tid Produktnamn Produkt ZV203, ZV204, ZV205, ZV206 Enskilt återbesök, normal, Obesitas 2PV49 (420 kr) ZV211, ZV212, ZV216, ZV220, ZV221 Enskilt återbesök, resurskrävande*, Obesitas * Vid denna rapportering utgår en extra ersättning för dietister 2PV50 (620 kr) 2PV47 (820 kr)

23 23 (26) Gruppbesök Öppenvårdsbesök där flera patienter i grupp möter en hälso- och sjukvårdspersonal. Minst två och maximalt tio personer per grupp. Taxa 60 Hälso- och sjukvårdspersonal 77, 79 8 (gruppbesök) KVÅ-koder: Obligatorisk för att få ersättning. Rapportera en av de angivna KVÅ-koderna för tid. I övrigt ska vårdgivaren rapportera lämpliga åtgärdskoder enligt KVÅ där så är möjligt. KVÅ-Tid Produktnamn Produkt ZV203, ZV204, ZV205, ZV206 Gruppbesök, normal, Obesitas 2PV51 (200 kr) ZV211, ZV212, ZV216, ZV220, ZV Gruppteambesök Gruppbesök, resurskrävande, Obesitas 2PV52 (350 kr) Öppenvårdsbesök där flera patienter i grupp möter två eller fler hälso- och sjukvårdspersonal. Minst två och maximalt tio personer per grupp. Den som har den huvudsakliga patientkontakten skall rapportera ett teambesök. Övriga personalkategorier som deltar i vårdteamet skall inte rapportera sin medverkan som besök i patientadministrativa systemet (PAS). De vårdgivare som deltar vid besöket anger detta med vårdgivarkoder (77,78,79) vid besöksrapporteringen. Taxa 60 Hälso- och sjukvårdspersonal B (gruppteambesök) 77, 79 Obs! minst 2 olika professioner rapporteras. KVÅ-koder: Obligatorisk för att få ersättning. Rapportera en av de angivna KVÅ-koderna för tid. I övrigt ska vårdgivaren rapportera lämpliga åtgärdskoder enligt KVÅ där så är möjligt. KVÅ-Tid Produktnamn Produkt ZV203, ZV204, ZV205, ZV206, ZV211, ZV212, ZV216, ZV220, ZV221 Gruppteambesök, Obesitas 2PV54 (400 kr) Grupp bassäng Minst två och maximalt tio personer per grupp. Taxa 60 Hälso- och sjukvårdspersonal 77 8 (gruppbesök) KVÅ-koder: Obligatorisk för att få ersättning, Besöksrapporteringen kompletteras med åtgärds- KVÅ. I övrigt ska vårdgivaren rapportera lämpliga åtgärdskoder enligt KVÅ där så är möjligt. KVÅ-åtgärd Produktnamn Produkt XV001 Gruppbassäng, Obesitas 2PV53 (370 kr)

24 24 (26) 3.8 Tilläggsersättning, Tilläggsuppdrag obesitas Tilläggsersättning, omfattande utredning/utprovning Ej fastställd. 3.9 Tilläggsersättning, gäller samtliga uppdrag i vårdvalet Tilläggsersättning, tolk För att visa att tolk har medverkar vid ett besök ska man i samband med rapportering av vårdkontakten ange KVÅ-kod. KVÅ Namn Produkt ZV020 Tolk, Obesitas 2PV55 (300 kr) Tilläggsersättning, hembesök i perifert belägna område Vårdgivaren får en extra ersättning för hembesök i perifert belägna basområden enligt tabellen nedan. Basområden är de minsta områden som används för geografisk indelning av länet. Ett basområde kan utgöras av ett bostadsområde, ett arbetsplatsområde eller ett restområde, se även Vårdgivarguiden. Kommun I områdeskategori 1 ingår nedanstående basområden. Extra ersättning 225 kr/besök Botkyrka Ekerö Haninge Nynäshamn Sigtuna I områdeskategori 2 ingår nedanstående basområden. Extra ersättning 350/besök Södertälje I områdeskategori 3 ingår nedanstående basområden. Extra ersättning 465 kr/besök

25 25 (26) Upplands Bro Vallentuna Värmdö Österåker Avdrag för erlagd patientavgift i öppen vård. När patienten betalar patientavgift kontant, med betalkort eller via faktura/inbetalningskort dras motsvarande patientavgift av från ersättningen. Avdrag skapas inte vid besök som ingår i vårdepisodersättningen. Avdragen visas i vårdfaktura. Vid remiss från husläkare/distriktsläkare eller privat specialist i allmänmedicin används normalt taxa 22. Om patienten i detta läge samtidigt kommer upp till frikort, har taxa 10 företräde. Patientavgiften upp till frikort vid nybesök hos läkare skapar ett lägre patientavgiftsavdrag än vid övriga besökstyper 4 Övriga patientkategorier 4.1 Asylsökande, gömda, utländska personer Rapportering av besök av dessa patientkategorier är identisk med punkt 4 och punkt 5 med undantag för valet av taxekod. Se kap 3 för detaljerad information om taxekod.

26 26 (26) 4.2 Uteblivet besök/sent återbud Patient som uteblir från ett besök eller som lämnar sent återbud, senast 24 tim före besöket. : 5 (uteblivet besök) Vårdgivare: 72, 75, 77, 78, 79, A2, A3 Taxa: 20 (uteblivet besök)

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (28) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar 1 (10) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Senast uppdaterad

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (34) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård. - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård. - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (37) Somatisk Specialistvård Avtalsenheten Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m.

Läs mer

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Uppdaterad 2015-06-22 version 2.5 Page 1 Innehåll 1. Allmän information... 4 2. Kombikakod... 4 3. Produkter... 5

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten

Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten 1 Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten Innehåll ALLMÄNNA FRÅGOR... 1 BASAL DEMENSUTREDNING... 2 DYNAMISK SPIROMETRI... 2 GRUPPBESÖK USK/DSK/SSK... 3 HÄLSOSAMTAL... 3 HÄLSOUNDERSÖKNING

Läs mer

Regelverk för patientavgifter

Regelverk för patientavgifter Regelverk för patientavgifter 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-07-01Diarienummer: HSN 1410-1347 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsstyrning och stöd Vårdersättningssystem

Läs mer

Förslag till revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering 2014

Förslag till revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering 2014 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-06 HSN 1311-1221 Handläggare: Gabriele Radler Liljeberg Cecilia Matzon Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-12-11, p 5 Förslag till revidering

Läs mer

Avgiftshandboken 2013

Avgiftshandboken 2013 Avgiftshandboken 2013 Publicerat: 2013-01-07, kl 14:32 Utskrivet: 2013-01-13, kl 20:36 Avgiftshandboken 2013 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen, få vård på lika villkor.

Läs mer

Avgiftshandboken 2014

Avgiftshandboken 2014 Avgiftshandboken 2014 Innehållsansvarig: Britt-Inger Pettersson Publicerat: 2014-01-02, kl 13:24 Utskrivet: 2014-01-06, kl 20:36 Avgiftshandboken 2014 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen,

Läs mer

Regelbok för logopedverksamhet 2011. Bil 9

Regelbok för logopedverksamhet 2011. Bil 9 Regelbok för logopedverksamhet Bil 9 Innehållsförteckning Kap. 1 Auktorisationsvillkor och villkor för återkallelse Kap.2 Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem Kap.3 Allmänna villkor Kap.4 Uppdragsbeskrivning

Läs mer

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2014 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2014) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123

Läs mer

Primärvårdsrehabilitering

Primärvårdsrehabilitering ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Primärvårdsrehabilitering VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 SIDA 2 AV 20 Inledning Stockholms läns landsting har beslutat

Läs mer

Vårdkontaktsregistrering i VAS

Vårdkontaktsregistrering i VAS Styrande dokument Regeldokument Riktlinje Sida 1 (10) Vårdkontaktsregistrering i VAS Inledning Vårdkontakt är kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal för utredning, behandling, rådgivning

Läs mer

Avgiftshandboken 2011

Avgiftshandboken 2011 Avgiftshandboken 2011 Publicerat: 2010-12-22, kl 13:10 Utskrivet: 2010-12-27, kl 08:23 Avgifter - Asylsökande mfl Gömda flyktingar Hälsoundersökning Planerad vård Sammanfattning patientavgiftsregler Utomlänsflyktingar

Läs mer

SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 11 1.1 BETALNINGSRUTINER... 11 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 11 1.

SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 11 1.1 BETALNINGSRUTINER... 11 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 11 1. 1 SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 11 1.1 BETALNINGSRUTINER... 11 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 11 1.3 KVITTON OCH KVITTOKOPIOR... 11 1.4 ADMINISTRATION...

Läs mer

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2015, gällande tills vidare. Ekonomiavdelningen Sandra Stern 1 Patientavgifter i öppen vård... 2 2 Besök - tillämpningsregler...

Läs mer

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare Avgiftshandboken i Örebro läns landsting 2011 för vårdgivare ny version 15 september 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Information och kontakt... 4 Patientavgifter i öppen hälso- och

Läs mer

Flerårsavtal Akutsjukvård. Sjukhusgemensamma villkor 2012-2015

Flerårsavtal Akutsjukvård. Sjukhusgemensamma villkor 2012-2015 Sidan 1 (95) Flerårsavtal Akutsjukvård Sjukhusgemensamma villkor 2012-2015 Sidan 2 (95) I dokumentet redovisas de för leverantörer av akutsjukvård gemensamma villkoren. I kapitlet Allmänna villkor beskrivs

Läs mer

Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2012. reviderad 1 april 2012

Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2012. reviderad 1 april 2012 Avgiftshandboken i Örebro läns landsting 2012 reviderad 1 april 2012 1 Information och kontakt... 4 Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård... 5 Speciellt om avgifter som rör barn och ungdomar...7

Läs mer

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 Presidiets förslag Hjälpmedelsnämnden beslutar Anta övergripande riktlinjer för samtliga hjälpmedel 2015. Ärendet Enligt Reglemente för

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 15/2012. Bidrar ersättningsmodellerna till en styrning. mot fullmäktiges mål?

PROJEKTRAPPORT NR 15/2012. Bidrar ersättningsmodellerna till en styrning. mot fullmäktiges mål? PROJEKTRAPPORT NR 15/2012 N Bidrar ersättningsmodellerna till en styrning mot fullmäktiges mål? Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets

Läs mer

Allmänna riktlinjer. Innehållsförteckning. Allmänna riktlinjer

Allmänna riktlinjer. Innehållsförteckning. Allmänna riktlinjer Gilitigt från och med 2008-05-15 Reviderad den 2012-juni Innehållsförteckning Ansvarsfördelning Vem har rätt till hjälpmedel Vem har rätt att förskriva hjälpmedel Vad gäller vid förskrivning av hjälpmedel

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Innehållsförteckning RIKTLINJER HJÄLPMEDEL FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING.1 Definition av hjälpmedel...1 Medicintekniska produkter...2 - CE-märkning...2

Läs mer