Internationella avtal praktisk kontraktsskrivning för icke-jurister. Betydelsen av internationell handel ökar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationella avtal praktisk kontraktsskrivning för icke-jurister. Betydelsen av internationell handel ökar"

Transkript

1 Copyright Robert Persson (2015) Internationella avtal praktisk kontraktsskrivning för icke-jurister Elite hotel Knaust, Sundsvall, 15 juni Betydelsen av internationell handel ökar Sverige och svenska företag exporterar varor och tjänster till ett värde som motsvarar nästan 50 % av BNP. År 1995 var värdet 40 %. Sveriges export består av cirka 70 % varor och 30 % tjänster. Sveriges import har ungefär samma fördelning Omkring % av den svenska varuexporten respektive varuimporten kommer från och går till EU:s inre marknad. De viktigaste länderna är Tyskland, Norge och Danmark, Sveriges viktigaste handelspartners utanför Europa är USA, Kina och Ryssland. så att inte beakta internationell avtalsrätt är dumt! 1

2 Program Introduktion till den internationella avtalsrätten Förmiddagskaffe Standardavtal vid internationella affärer Introduktion till avtalsskrivning Lunch Praktisk övning avtalsgranskning/avtalsskrivning Eftermiddagskaffe Internationell tvistlösning och förhandlingsteknik Avslutning Mål med kursen Efter avslutad kurs kommer du förhoppningsvis att känna till huvudreglerna kring tillämplig lag och jurisdiktion; kunna grunderna i internationella köplagen respektive common law känna till de huvudsakliga skillnaderna mellan svensk och internationell avtals- och köprätt; känna igen de viktigaste standardavtalen vid internationella köp; Identifiera farliga klausuler och veta hur man undviker dem; bättre positionera dig och ditt företag i förhandlingar och vid tvister. Know your limitations! 2

3 Introduktion till den internationella avtalsrätten - It depends eller inga regler utan undantag Vilka rättsregler styr internationella avtal? Nationell lag Vilket lands lag och domstol avgörs av internationellt privaträttsliga regler. Internationella konventioner CISG Internationella avtals- och köprättsliga principer UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts Principles of European Contract Law ( PECL ) Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft Common Frame of Reference ( DCFR ). Grundläggande principer Avtalsfrihet ( Freedom of Contract ) Undantag: Oskäliga Ogiltiga Konkurrensrätt Formkrav Kontraheringsplikt Avtal ska hållas ( Pacta sunt servanda ) Undantag : Omöjliga villkor Pactum turpe 3

4 Internationell privaträtt - Om reglerna som (nästan) aldrig används Vilket lands lag ska tillämpas? Parterna kan välja vilket lands lag som ska tillämpas på deras avtal avtalsfrihet! Om parterna inte har valt tillämplig lag, innehåller Rom I- förordningen lagvalsregler för olika typer av avtal. Ett avtal om köp av varor vara underkastat säljarens lag (artikel 4.1). Om det inte är ett avtal om köp av varor ska lagen i det land där den part som ska utföra den för avtalet karakteristiska prestationen har sin vanliga vistelseort (artikel 4.2). Ett undantag från reglerna ovan kan göras om avtalet uppenbart har närmare anknytning till ett annat land. I så fall ska lagen i det landet tillämpas (artikel 4.3). För vissa speciella avtal, såsom försäkringsavtal, anställningsavtal och konsumentavtal gäller särskilda regler. Vilket lands domstol är behörig? Parterna kan avtala om hur en tvist ska lösas. Bryssel I förordningen (EU) och Luganokonventionen (Norge, Schweiz och Island) reglerar domsrätt och verkställighet. Huvudregeln är att talan ska väckas där svaranden har sin hemvist. Alternativa regler finns: Avtalstvist kan i allmänhet väckas vid domstolen på uppfyllelseorten för den förpliktelse som talan avser. Norsk gutt Inom EU är huvudregeln att domar från andra medlemsländer ska erkännas och verkställas. 4

5 Krångligt? Strunta i det jag sagt! Välj lag och domstol! Rätten att välja lag Parterna kan helt eller delvis välja den lag som ska gälla för avtalet. Överenskommelsen måste vara klar och tydlig. Parterna kan när som helst välja annan lag än den som ursprungligen gällde. Vissa begränsningar finns gällande rätten att välja lag. Vissa bindande bestämmelser där avtalet har övervägande anknytning Konsumenthänsyn m.m. 5

6 Exempelklausul - lagval Law and Jurisdiction The Contract and any non-contractual obligations arising out of or in connection with it, shall be governed by and construed in accordance with the laws of Sweden [excluding the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods Backup 1: Finsk lag: Byt ut Sweden mot Finland. Backup 2: CISG: "This contract shall be governed by the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) interpreted and supplemented by the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (2010)". Exempelklausul domsrätt Domstol Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this contract, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be finally settled by Swedish courts, with [ ] district court as the court of first instance. Skiljedomstol Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this contract, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be finally settled by arbitration administered by the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (the SCC ). The Rules for Expedited Arbitrations shall apply, unless the SCC in its discretion determines, taking into account the complexity of the case, the amount in dispute and other circumstances, that the Arbitration Rules shall apply. In the latter case, the SCC shall also decide whether the Arbitral Tribunal shall be composed of one or three arbitrators. The seat of arbitration shall be [ ]. The language to be used in the arbitral proceedings shall be [ ]. Sen finns det ju förstås andra sätt att lösa knutar på också 6

7 Internationella köplagen (CISG) - Kärt barn har många namn CISG - Introduktion United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods ( CISG eller FNkonventionen eller Wienkonventionen ) Antagen av 83 länder Av de stater som står utanför återfinns Irland, Malta, Storbritannien och Portugal CISG gäller som lag i Sverige genom lag (1987:822) om internationella köp ( Internationella köplagen ). CISG Tillämplighet Köp av varor av parter, vilkas affärsställen är belägna i skilda stater, när: Båda dessa stater är fördragsslutande (artikel 1(1)(a); eller när tillämplig internationell privaträtt leder till att lagen i en fördragsslutande stat ska tillämpas (artikel 1(1)(b). 7

8 Exempel artikel 1:1 (a) Säljaren har affärsställen runt om i världen, däribland Baltikum och Sverige. Affären gäller försäljning av aluminiumskrov till småbåtar tillverkade i säljarens estniska fabrik med leverans till ett svenskt bolag i Sverige. Samtliga länder är fördragsslutande. Är CISG tillämpligt? Ett Ö-viksföretag i friluftsbranschen säljer plagg av återvunnen fleece till en återförsäljare i Stockholm. Det svenska företaget ägs av ett tyskt risk-kapitalbolag och plaggen är tillverkade i Indien. Samtliga länder är fördragsslutande. Är CISG tillämpligt på avtalet mellan det tyskägda Ö-viksföretaget och återförsäljaren? Exempel artikel 1(1) (b) En tvist har uppstått mellan ett bolag med affärsställe i Sverige (säljaren) och ett bolag med affärsställe i England (köparen) om huruvida den sålda varan är behäftad med fel och omfattningen av säljarens eventuella skadeståndsansvar. Samma förutsättningar som i exemplet bredvid, men anta att säljaren den här gången är ett engelskt företag och att köparen är ett svenskt företag. Är CISG tillämpligt på avtalet? Sverige men inte England är fördragsslutande. Rom I konventionen säger att säljarens lands lag ska tillämpas. Gäller CISG? Undantag från tillämpningsreglerna Naboundantaget för nordiska länder. Bl.a. USA har utnyttjat möjligheten att undanta artikel 1(1)(b). CISG kan avtalas bort. Det räcker inte med att säga laws of Sweden eller laws of the state of new york eller laws of Germany om förutsättningarna för CISG tillämpning finns i övrigt. Man måste uttryckligen uppge att CISG ska avtalas bort: This Contract shall be governed by the laws of Sweden, excluding the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods. 8

9 Engelsk avtalsrätt - Quid pro quo dear Clarice Varför är engelsk avtalsrätt relevant för svenska företag? Engelsk avtalsrätt präglar utformningen och omfattningen av internationella kommersiella avtal, även när engelsk rätt inte är direkt tillämplig. Engelsk avtalsrätt bygger främst på s.k. common law. Denna rättstradition återfinns hos alla f.d. brittiska kolonier. Common law 9

10 Några särskilda aspekter av common law Härstammar från engelsk rätt. Det finns sällan några samlade rättsprinciper, i t.ex. lag. Case law- baserat specifika ord och uttryck får betydelse. Domare har mer makt och bättre status. Doktrin, d.v.s. akademiska verk har begränsad betydelse. Ingen lojalitetsplikt. Parol evidence rule. Ingen specific performance. Ord och uttryck med specifik betydelse! Consideration-doktrinen Undvikande av implicita rättsregler Svenskt avtal Kort och koncist där endast det mest relevanta inkluderas. Kompletteras av generella principer och dispositiv lag. Ett lånt avtal? Hrm det är nått lurt här Engelskt avtal Långt och detaljerat, till undvikande av implicita rättsregler. Generella rättsprinciper erkänns normalt inte. A short contract? Hrm I smell a rat 10

11 Skillnader och likheter mellan svensk nationell rätt, CISG och common law Formkrav Svensk nationell rätt Huvudregeln: Inget formkrav. CISG Huvudregeln: Inget formkrav. Common law Huvudregeln: Inget formkrav. Avtals ingående Svensk nationell rätt Anbud accept Anbud är bindande under acceptfristen (löftesprincipen, 3 avtalslagen) och kan inte återkallas. CISG Common law Anbud accept Ett anbud kan återkallas om inte: Mottagaren avsänt ett antagande svar (mail box rule), eller Bestämd tid för svar fastställts. Anbud accept consideration Ett anbud kan som huvudregel återkallas fram till dess accept lämnas, även när bestämt svar fastställts. 11

12 Exempel Svenska BMT AB begär in en offert på titankomponenter från en engelsk firma. Den skriftliga offerten dimper ned i BMT:s mailkorg 1 maj och innehåller uppgifter om pris och leveranstider. Offertens gilitghet uppges till 30 maj. Den 20 maj, just som BMT skulle acceptera offerten, skickar denengelskafirmanennyoffertmed25%högre priser. Som förklaring uppger man valutasvängningar och ökningar i titanpriser på världsmarknaden. BMT blir upprörda. Kan den engelska firman verkligen göra så här? Lojalitetsprincip Svensk nationell rätt Lojalitetsprincip erkänd men ej i lag. Culpa in contrahendo. Viss upplysningsplikt. CISG Lojalitetsprincipen är uttalad i artikel 7(1). Culpa in contrahendo. Viss upplysningsplikt. Common law Ingen lojalitetsplikt (duty of good faith). Ingen culpa in contrahendo. Ingen generell upplysningsplikt. Felbedömning Svensk nationell rätt Huvudregeln: Avtalet Fel även om en vara avviker från vad köparen med fog kunnat förutse (17 KöpL) och ibland även om den sålts i befintligt skick (19 KöpL) CISG Common law Huvudregeln: Huvudregeln: Avtalet. Avtalet. Fel även om en vara avviker från Implied vad köparen med warranty som fog kunnat förutse huvudregeln ( fit for purpose, bara i artikel 35). Ingen konsumentförhåll regel om befintligt skick. anden. 12

13 Påföljder vid avtalsbrott Svensk nationell rätt Huvudregeln: Avtalet ska fullföljas och är primär påföljd. Säljaren får inte häva även om köparen inte betalar om varan redan avlämnats (dock ok vid ägande- eller återtaganderättsförbehåll) Skadestånd uppdelning av direkta och indirekta skador. CISG Huvudregeln: Avtalet ska fullföljas och är primär påföljd. Säljare får häva om köparen inte betalar även om varan redan avlämnats. Skadestånd ingen uppdelning i direkta och indirekta skador. Foreseeability. Common law Huvudregeln: Ingen skyldighet att fullfölja avtalet ( Specific performance ). Skadestånd primär påföljd. Skadestånd ingen uppdelning i direkta och indirekta skador. Foreseability. Standardavtal i internationella affärer - First shot, last shot eller mittemellan. Definition Avtal som helt eller delvis ingås enligt i förväg formulerade standardiserade villkor, avsedda att tillämpas likartat i ett större antal konkreta avtalssituationer av viss art i vilka åtminstone den ena avtalsparten växlar, och som såvitt gäller dessa villkor inte har blivit föremål för individuell förhandling. Ulf Bernitz 13

14 För- och nackdelar med standardavtal Fördelar Nackdelar + Förenklar avtalsförhandlingar - Vissa standardavtal är leverantörsvänliga och rubbar riskfördelningen + Ökar förutsägbarheten - Lätt att välja fel standardavtal + Förenklar internationella affärer - Detaljer kan förbises och förbli oreglerade + Små företag har bättre möjligheter till jämn riskfördelning - Vissa klausuler, såsom skiljeklausuler kan vara betungande för små företag + Kompletterar köplagen - Gör avsteg från köplagen som kan vara till nackdel för endera part. Exempel på olika internationella standardavtal Avtal Nordiska leveransvillkor 09 E (NL 09) ORGALIME S2000 ICC Model International Sale Contract Ändamål Köp av varor med nordiska företag (främst verkstadsindustri) Köp av varor med Europeiska företag (främst verkstadsindustri) Köp av varor med internationella företag (varor för återförsäljning) Tillägg och förändringar till standardatal Det går alldeles utmärkt att göra avsteg från en eller flera bestämmelser i standardavtal eller göra tillägg och andra förändringar. a) Clause [NO] The entire text of clause [NO] is deleted and replaced with the words Not used. b) Clause [No] This clause is inserted into the standard agreement: SKRIV DEN NYA KLAUSULEN] c) Clause [No] This clause is amended to read as follows: [SKRIV TILLÄGG TILL KLAUSULEN]. 14

15 Hur gör man standardavtalet till del av det individuella avtalet? Inkorporering Måste i sin helhet finnas med i parternas individuella avtal Undantag: Referens, partsbruk (Zagrebresan) Måste dessutom inkorporeras senast vid avtalsslutet. Undantag: Vanliga eller förväntade avtalsvillkor som inkorporeras före arbetenas påbörjan (Lastbilscentralen jfr. Överlåtelsebesiktningen) Exempel Skogsbolaget Mellanskog har inhämtat offerter från en rad skogsmaskintillverkare för köp av en ny skotare. Billigast var Woodfast Oy från Finland. Mellanskog skickar därför en inköpsorder till Woodfast. Med inköpsordern bifogas Mellanskogs allmänna inköpsvillkor. På Woodfast jublar man över den nya ordern och skickar genast en orderbekräftelse med uppgift om beräknad leveransdag. Drygt ett år efter leverans uppvisar den nya skotaren allvarliga fel. Mellanskog reklamerar. Woodfast vill dock inte kännas vid felet och pekar på att reklamationstiden om ett år i NL 09 passerat. Orderbekräftelsen hänvisade nämligen till NL 09. Referensen till NL 09 hade visserligen Mellanskog sett men inte lagt så stor vikt vid eftersom man varit tydlig med att avtalet skulle regleras av de egna allmänna inköpsvillkoren. Vad gäller? The Battle of Forms Det finns inget avtal! Accepten är oren! First shot Last shot The knockout rule Situationsanpassad lösning 15

16 Introduktion till avtalsskrivning/avtalstolkning - The devil is in the details Tips inför avtalsskrivande Håll i pennan! Skicka över till motparten till bekräftande och undertecknande Avsätt tillräcklig tid. Intervjua key stakeholders Utgå från tidigare mallar som fungerat. Komplettera med standardavtal. Tänk på språket och se upp för false friends ( paragraph, actor, guarantee ) Konsultera affärsjurist vid osäkerhet Praktisk övning / Case -Gruvbolaget 16

17 Instruktioner Läs igenom de allmänna förutsättningarna (se flik i pärmen). Läs igenom den partspecifika informationen. Granska avtalet (se flik i pärmen). Diskutera i grupp vilka förändringar i avtalet ni skulle föreslå för motparten och vilka förändringar ni tror att motparten kommer att föreslå. Kom ihåg, ni behöver inte författa alternativa klausuler, bara resonera kring hur en eventuell förändring skulle kunna se ut. Bestäm vem i gruppen som muntligt ska redovisa era slutsatser. Internationell tvistlösning - Shit happens Ibland skiter det sig 17

18 se då till att reklamera korrekt! När? Inom den eventuella tid avtalet säger Inom skälig tid / utan oskäligt uppehåll / without undue delay Hur? (Helst) skriftligt Vad? En beskrivning av felet. Ett klargörande om att man anser att motparten är ansvarig för felet. Vilka remedier man vill göra gällande (avhjälpande, omleverans osv). En fastslagen rimlig tid för säljaren att uppfylla remedierna. Skadeståndsgrund Utgångspunkten i CISG är att varje avtalsbrott berättigar till skadestånd. Undantaget till huvudregeln är om avtalsbrottet beror på omständigheter utanför den avtalsbrytande partens kontroll som han inte skäligen kunde ha räknat med vid avtalsslutet och inte heller kunde undvika eller övervinna. Avtalsbrottet måste ha orsakat förlusten (kausalitet)! Skadeståndsberäkning I Sverige kategoriseras förluster i direkta och indirekta (67 KöpL) där endast vissa typer av kontraktsbrott berättigar den skadelidande till indirekta. I CISG behövs ingen kategorisering. Principen är att den skadelidande ska få full ersättning såvida ersättningen är förutsägbar (foreseable) och den skadelidande har vidtagit rimliga åtgärder för att begränsa sin skada (artikel 74). 18

19 Skriv förlikningsavtal! Beskriv tvisten tydligt så att det framgår vad förlikningen ska omfatta. Innebär förlikningen att parterna går skilda vägar eller ska det ursprungliga avtalet fortsätta att löpa? Är förlikningen villkorad? Vad händer om den skadeståndsskyldige inte uppfyller förlikningsavtalet? Har den skadelidande rätt till det ursprungliga skadeståndet eller den ersättning som parterna överenskommit i förlikningsavtalet? Beskriv hur eventuell betalning ska ske. Reglera kostnadsansvar för eventuella advokatkostnader. Sekretess? Lagval och domsrätt? Internationell förhandlingsteknik - En teaser i den ädla konsten att göra bra affärer Analysera din och motpartens BATNA 19

20 Set the scene Lägg första budet eller? Tänk på ditt uppträdande studera motståndarens! 20

21 Var försiktig med språket! Svenska Den gubben gick inte! Vi kan inte tillåta att ni tar en gräddfil genom våra rutiner Det kräver att vi förhandlar med facket Svengelska That man did not walk We cannot allow you to take a sour cream through our routines! That requires us to negotiate with the fack-organisation Var försiktig med språket (forts.) Förfrågan från amerikanska moderbolaget: Please account for your board members, broken down by sex Svar från det finska dotterbolaget: In Finland, we do not have any problems with sex. However, two of our board members have been broken down by alcohol. Tack! Frågor? Robert Persson 21

Internationella köp av fritidsfartyg

Internationella köp av fritidsfartyg EXAMENSARBETE UPPSALA UNIVERSITET VT 2005 Internationella köp av fritidsfartyg Examensarbete med praktik Civilrätt, Sjörätt: 20 poäng Författare: Ida Dahlborg Handledare: Hugo Tiberg 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Orosmoln över tjänsteavtal

Orosmoln över tjänsteavtal s UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt Orosmoln över tjänsteavtal En avtalsanalys inom molntjänster Datum: 2012-01-19 Kandidatuppsats HT 2011 Författare: Anna-Karin Andersen

Läs mer

Regeringens proposition 2010/11:97

Regeringens proposition 2010/11:97 Regeringens proposition 2010/11:97 Slutande av avtal vid internationella köp av varor Prop. 2010/11:97 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 april 2011 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

EXAMENSARBETE. Avtalstolkning. De olika tolkningsmetoderna och deras inbördes betydelse. Sandra Ramke. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Avtalstolkning. De olika tolkningsmetoderna och deras inbördes betydelse. Sandra Ramke. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Avtalstolkning De olika tolkningsmetoderna och deras inbördes betydelse Sandra Ramke Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och

Läs mer

Internetauktioner och lagval

Internetauktioner och lagval Internetauktioner och lagval Magisteruppsats i affärsrätt (internationell privaträtt) Författare: Handledare: Ida Andersson Marie Larsson Linton Framläggningsdatum 2010-12-08 Jönköping december 2010 Magisteruppsats

Läs mer

EXAMENSARBETE. www.?.se ANNE TANO ANN-LOUISE ÖHGREN. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

EXAMENSARBETE. www.?.se ANNE TANO ANN-LOUISE ÖHGREN. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ 2003:127 SHU EXAMENSARBETE www.?.se Frågan om en Internethemsida kan utgöra ett driftställe vid bedömningen av svensk domsrätt och tillämplig lag ANNE TANO ANN-LOUISE ÖHGREN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer

JON KIHLMAN. 1. Inledning

JON KIHLMAN. 1. Inledning 247 JON KIHLMAN SLUTANDE AV AVTAL GENOM FÖRHANDLING 1. Inledning De skandinaviska avtalslagarna var frukten av ett samarbete mellan Sverige, Norge och Danmark. 1 Lagarna, som i allt väsentligt är identiska,

Läs mer

Allmän reklamationsplikt utanför det lagreglerade området

Allmän reklamationsplikt utanför det lagreglerade området JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Elsa Nikolai Allmän reklamationsplikt utanför det lagreglerade området JURM02 Examensarbete Examensarbete på juristprogrammet 30 högskolepoäng Handledare: Ola

Läs mer

ATT ANLITA BOLAG - en kort handledning

ATT ANLITA BOLAG - en kort handledning ATT ANLITA BOLAG - en kort handledning Medlemmarna i Svensk Scenkonst anlitar ofta bolag för uppgifter som görs av personer som traditionellt betraktats som arbetstagare. Flertalet regissörer, koreografer,

Läs mer

Inledning. Avtal och köp. JURIDIK Introduktion

Inledning. Avtal och köp. JURIDIK Introduktion 6. JURIDIK Introduktion Inledning 3 Avtal och köp 3 Köpavtal 4 Offerter och fakturering 5 Konsumenträtt 6 IT-juridik 7 Kompanjonskap 8 Fördjupning Lagar och avtal 10 Konsumenträtt 19 Kompanjonskap 23 Sekretessavtal

Läs mer

INDIVIDUELLA ANSTÄLLNINGS- AVTAL I DEN NYA ROM I-FÖRORDNINGEN

INDIVIDUELLA ANSTÄLLNINGS- AVTAL I DEN NYA ROM I-FÖRORDNINGEN Individuella anställningsavtal i den nya Rom I-förordningen INDIVIDUELLA ANSTÄLLNINGS- AVTAL I DEN NYA ROM I-FÖRORDNINGEN Michael Bogdan* 1. INLEDNING Numera är det inte ovanligt att ett anställningsförhållande

Läs mer

C-UPPSATS. Hur reglerar köplagstiftningen civilköp? Pauline Ahlnér Magdalena Jonsson. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Hur reglerar köplagstiftningen civilköp? Pauline Ahlnér Magdalena Jonsson. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:249 Hur reglerar köplagstiftningen civilköp? Pauline Ahlnér Magdalena Jonsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

C-UPPSATS. Om friskrivningsklausuler vid fastighetsköp

C-UPPSATS. Om friskrivningsklausuler vid fastighetsköp C-UPPSATS 2010:198 Om friskrivningsklausuler vid fastighetsköp Lisa Lund Mia Nilsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen

Läs mer

En studie av lagvalsproblem i försäkringsförhållanden

En studie av lagvalsproblem i försäkringsförhållanden NFT 1/1995 En studie av lagvalsproblem i försäkringsförhållanden av jur. kand. Markus Thaler, notarie vid länsrätten i Göteborgs och Bohus län Markus Thaler En entydig tendens i vår oroliga och föränderliga

Läs mer

Tvist i Asien. INNOVATION & ENTREPRENÖRSKAP Nyhetsbrev för intresserade av innovation och småföretagande. Tvista i Taiwan.

Tvist i Asien. INNOVATION & ENTREPRENÖRSKAP Nyhetsbrev för intresserade av innovation och småföretagande. Tvista i Taiwan. Tvist i Asien Tvist och tvistekonomi är ett mycket intressant ämne som det forskar alldeles för lite kring, speciellt sambanden mellan juridik och kommersiella fördelar och risker. Det viktigaste med tvister

Läs mer

Finansiell leasing Sverige, Danmark, Norge och

Finansiell leasing Sverige, Danmark, Norge och JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Niklas Svensson Finansiell leasing Sverige, Danmark, Norge och hur UNIDROIT vill ha det LAGM01 Examensarbete Examensarbete på juristprogrammet 30 högskolepoäng

Läs mer

ÖVNINGSFRÅGOR AVTALSLAGEN 2010

ÖVNINGSFRÅGOR AVTALSLAGEN 2010 ÖVNINGSFRÅGOR AVTALSLAGEN 2010 1. Adam och Bea Avtals ingående. Bedöm följande händelseförlopp. Analysera om varje enskilt steg utgör ett rättsligt bindande anbud. Adam sätter in en annons på Blocket.se:

Läs mer

ANGLOSAXISKA STANDARDAVTAL GÄLLANDE KREDIT -Ett svenskt bemötande. Kandidatuppsats från Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, termin 6

ANGLOSAXISKA STANDARDAVTAL GÄLLANDE KREDIT -Ett svenskt bemötande. Kandidatuppsats från Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, termin 6 ANGLOSAXISKA STANDARDAVTAL GÄLLANDE KREDIT -Ett svenskt bemötande Kandidatuppsats från Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, termin 6 Caroline Pettersson Nina Sala Engelsk titel: Standardised

Läs mer

EXAMENSARBETE. Konsumentskydd enligt KköpL 16. Säljarens felansvar. Linn Åström 2014. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Konsumentskydd enligt KköpL 16. Säljarens felansvar. Linn Åström 2014. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Konsumentskydd enligt KköpL 16 Säljarens felansvar Linn Åström 2014 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Sammanfattning

Läs mer

Företagets affärsavtal en liten handledning

Företagets affärsavtal en liten handledning Företagets affärsavtal en liten handledning Innehåll Inledning Olika avtalstyper Inköp och direkt försäljning Underhåll och service Agenter och återförsäljare m.m. Samarbetsavtal Licensavtal Konsultavtal

Läs mer

I befintligt skick - En bra affär?

I befintligt skick - En bra affär? Institutionen för handelsrätt I befintligt skick - En bra affär? Per-Christian Nilsson Kandidatuppsats 15 högskolepoäng Handledare Martin Smiciklas HARK11 Köprätt VT11 iii Summary This essay aims to deeper

Läs mer

Syndikeringsprocessen vid garantier och lån

Syndikeringsprocessen vid garantier och lån JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Klas Eklund Syndikeringsprocessen vid garantier och lån Examensarbete 30 högskolepoäng Handledare: Lars Gorton Ämnesområde: Bankrätt Termin 9 Innehåll FÖRORD

Läs mer

Försäkringsbart intresse i motorfordonsförsäkring

Försäkringsbart intresse i motorfordonsförsäkring JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Emilia Persson Försäkringsbart intresse i motorfordonsförsäkring JURM02 Examensarbete Examensarbete på juristprogrammet 30 högskolepoäng Handledare: Eva Lindell-

Läs mer

Beräkning av försäkringsersättning vid skada på byggnad

Beräkning av försäkringsersättning vid skada på byggnad JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Evelina Hansson Cronberg Beräkning av försäkringsersättning vid skada på byggnad Examensarbete 30 högskolepoäng Eva Lindell-Frantz Försäkringsrätt VT 2010 Innehåll

Läs mer

JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet. Malin Jansson. Några Juridiska aspekter på Aktiehandel över Internet. Examensarbete 20 poäng

JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet. Malin Jansson. Några Juridiska aspekter på Aktiehandel över Internet. Examensarbete 20 poäng JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Malin Jansson Några Juridiska aspekter på Aktiehandel över Internet Examensarbete 20 poäng Professor Lars Gorton Förmögenhetsrätt VT 2001 Innehåll SAMMANFATTNING

Läs mer

C-UPPSATS. Osanna fakturor

C-UPPSATS. Osanna fakturor C-UPPSATS 2010:258 Osanna fakturor Undersökningsplikt vid beställning av tjänst mellan företag Sara Bäckström Marika Sieppi Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Håndheving av normer og avtaler om næringslivets samfunnsansvar («corporate social responsibility»)

Håndheving av normer og avtaler om næringslivets samfunnsansvar («corporate social responsibility») Håndheving av normer og avtaler om næringslivets samfunnsansvar («corporate social responsibility») Professor Christina Ramberg, Sverige Vid denna session vill jag ta tillfället i akt att diskutera några

Läs mer

Befintligt skick -klausuler

Befintligt skick -klausuler JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Jon Runebjer Befintligt skick -klausuler - en perspektivstudie Examensarbete 30 poäng Eva Lindell-Frantz Förmögenhetsrätt Termin 9 Innehåll SUMMARY 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

Hästar och Konsumentköplagen

Hästar och Konsumentköplagen Slutrapport Hästar och Konsumentköplagen Ett projektarbete under 2010 i samverkan mellan ASVH, Svenska Ridsportförbundet och Sveriges Veterinärförbund med stöd från Jordbruksverkets satsning på Livskraftigt

Läs mer