Internationella avtal praktisk kontraktsskrivning för icke-jurister. Betydelsen av internationell handel ökar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationella avtal praktisk kontraktsskrivning för icke-jurister. Betydelsen av internationell handel ökar"

Transkript

1 Copyright Robert Persson (2015) Internationella avtal praktisk kontraktsskrivning för icke-jurister Elite hotel Knaust, Sundsvall, 15 juni Betydelsen av internationell handel ökar Sverige och svenska företag exporterar varor och tjänster till ett värde som motsvarar nästan 50 % av BNP. År 1995 var värdet 40 %. Sveriges export består av cirka 70 % varor och 30 % tjänster. Sveriges import har ungefär samma fördelning Omkring % av den svenska varuexporten respektive varuimporten kommer från och går till EU:s inre marknad. De viktigaste länderna är Tyskland, Norge och Danmark, Sveriges viktigaste handelspartners utanför Europa är USA, Kina och Ryssland. så att inte beakta internationell avtalsrätt är dumt! 1

2 Program Introduktion till den internationella avtalsrätten Förmiddagskaffe Standardavtal vid internationella affärer Introduktion till avtalsskrivning Lunch Praktisk övning avtalsgranskning/avtalsskrivning Eftermiddagskaffe Internationell tvistlösning och förhandlingsteknik Avslutning Mål med kursen Efter avslutad kurs kommer du förhoppningsvis att känna till huvudreglerna kring tillämplig lag och jurisdiktion; kunna grunderna i internationella köplagen respektive common law känna till de huvudsakliga skillnaderna mellan svensk och internationell avtals- och köprätt; känna igen de viktigaste standardavtalen vid internationella köp; Identifiera farliga klausuler och veta hur man undviker dem; bättre positionera dig och ditt företag i förhandlingar och vid tvister. Know your limitations! 2

3 Introduktion till den internationella avtalsrätten - It depends eller inga regler utan undantag Vilka rättsregler styr internationella avtal? Nationell lag Vilket lands lag och domstol avgörs av internationellt privaträttsliga regler. Internationella konventioner CISG Internationella avtals- och köprättsliga principer UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts Principles of European Contract Law ( PECL ) Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft Common Frame of Reference ( DCFR ). Grundläggande principer Avtalsfrihet ( Freedom of Contract ) Undantag: Oskäliga Ogiltiga Konkurrensrätt Formkrav Kontraheringsplikt Avtal ska hållas ( Pacta sunt servanda ) Undantag : Omöjliga villkor Pactum turpe 3

4 Internationell privaträtt - Om reglerna som (nästan) aldrig används Vilket lands lag ska tillämpas? Parterna kan välja vilket lands lag som ska tillämpas på deras avtal avtalsfrihet! Om parterna inte har valt tillämplig lag, innehåller Rom I- förordningen lagvalsregler för olika typer av avtal. Ett avtal om köp av varor vara underkastat säljarens lag (artikel 4.1). Om det inte är ett avtal om köp av varor ska lagen i det land där den part som ska utföra den för avtalet karakteristiska prestationen har sin vanliga vistelseort (artikel 4.2). Ett undantag från reglerna ovan kan göras om avtalet uppenbart har närmare anknytning till ett annat land. I så fall ska lagen i det landet tillämpas (artikel 4.3). För vissa speciella avtal, såsom försäkringsavtal, anställningsavtal och konsumentavtal gäller särskilda regler. Vilket lands domstol är behörig? Parterna kan avtala om hur en tvist ska lösas. Bryssel I förordningen (EU) och Luganokonventionen (Norge, Schweiz och Island) reglerar domsrätt och verkställighet. Huvudregeln är att talan ska väckas där svaranden har sin hemvist. Alternativa regler finns: Avtalstvist kan i allmänhet väckas vid domstolen på uppfyllelseorten för den förpliktelse som talan avser. Norsk gutt Inom EU är huvudregeln att domar från andra medlemsländer ska erkännas och verkställas. 4

5 Krångligt? Strunta i det jag sagt! Välj lag och domstol! Rätten att välja lag Parterna kan helt eller delvis välja den lag som ska gälla för avtalet. Överenskommelsen måste vara klar och tydlig. Parterna kan när som helst välja annan lag än den som ursprungligen gällde. Vissa begränsningar finns gällande rätten att välja lag. Vissa bindande bestämmelser där avtalet har övervägande anknytning Konsumenthänsyn m.m. 5

6 Exempelklausul - lagval Law and Jurisdiction The Contract and any non-contractual obligations arising out of or in connection with it, shall be governed by and construed in accordance with the laws of Sweden [excluding the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods Backup 1: Finsk lag: Byt ut Sweden mot Finland. Backup 2: CISG: "This contract shall be governed by the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) interpreted and supplemented by the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (2010)". Exempelklausul domsrätt Domstol Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this contract, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be finally settled by Swedish courts, with [ ] district court as the court of first instance. Skiljedomstol Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this contract, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be finally settled by arbitration administered by the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (the SCC ). The Rules for Expedited Arbitrations shall apply, unless the SCC in its discretion determines, taking into account the complexity of the case, the amount in dispute and other circumstances, that the Arbitration Rules shall apply. In the latter case, the SCC shall also decide whether the Arbitral Tribunal shall be composed of one or three arbitrators. The seat of arbitration shall be [ ]. The language to be used in the arbitral proceedings shall be [ ]. Sen finns det ju förstås andra sätt att lösa knutar på också 6

7 Internationella köplagen (CISG) - Kärt barn har många namn CISG - Introduktion United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods ( CISG eller FNkonventionen eller Wienkonventionen ) Antagen av 83 länder Av de stater som står utanför återfinns Irland, Malta, Storbritannien och Portugal CISG gäller som lag i Sverige genom lag (1987:822) om internationella köp ( Internationella köplagen ). CISG Tillämplighet Köp av varor av parter, vilkas affärsställen är belägna i skilda stater, när: Båda dessa stater är fördragsslutande (artikel 1(1)(a); eller när tillämplig internationell privaträtt leder till att lagen i en fördragsslutande stat ska tillämpas (artikel 1(1)(b). 7

8 Exempel artikel 1:1 (a) Säljaren har affärsställen runt om i världen, däribland Baltikum och Sverige. Affären gäller försäljning av aluminiumskrov till småbåtar tillverkade i säljarens estniska fabrik med leverans till ett svenskt bolag i Sverige. Samtliga länder är fördragsslutande. Är CISG tillämpligt? Ett Ö-viksföretag i friluftsbranschen säljer plagg av återvunnen fleece till en återförsäljare i Stockholm. Det svenska företaget ägs av ett tyskt risk-kapitalbolag och plaggen är tillverkade i Indien. Samtliga länder är fördragsslutande. Är CISG tillämpligt på avtalet mellan det tyskägda Ö-viksföretaget och återförsäljaren? Exempel artikel 1(1) (b) En tvist har uppstått mellan ett bolag med affärsställe i Sverige (säljaren) och ett bolag med affärsställe i England (köparen) om huruvida den sålda varan är behäftad med fel och omfattningen av säljarens eventuella skadeståndsansvar. Samma förutsättningar som i exemplet bredvid, men anta att säljaren den här gången är ett engelskt företag och att köparen är ett svenskt företag. Är CISG tillämpligt på avtalet? Sverige men inte England är fördragsslutande. Rom I konventionen säger att säljarens lands lag ska tillämpas. Gäller CISG? Undantag från tillämpningsreglerna Naboundantaget för nordiska länder. Bl.a. USA har utnyttjat möjligheten att undanta artikel 1(1)(b). CISG kan avtalas bort. Det räcker inte med att säga laws of Sweden eller laws of the state of new york eller laws of Germany om förutsättningarna för CISG tillämpning finns i övrigt. Man måste uttryckligen uppge att CISG ska avtalas bort: This Contract shall be governed by the laws of Sweden, excluding the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods. 8

9 Engelsk avtalsrätt - Quid pro quo dear Clarice Varför är engelsk avtalsrätt relevant för svenska företag? Engelsk avtalsrätt präglar utformningen och omfattningen av internationella kommersiella avtal, även när engelsk rätt inte är direkt tillämplig. Engelsk avtalsrätt bygger främst på s.k. common law. Denna rättstradition återfinns hos alla f.d. brittiska kolonier. Common law 9

10 Några särskilda aspekter av common law Härstammar från engelsk rätt. Det finns sällan några samlade rättsprinciper, i t.ex. lag. Case law- baserat specifika ord och uttryck får betydelse. Domare har mer makt och bättre status. Doktrin, d.v.s. akademiska verk har begränsad betydelse. Ingen lojalitetsplikt. Parol evidence rule. Ingen specific performance. Ord och uttryck med specifik betydelse! Consideration-doktrinen Undvikande av implicita rättsregler Svenskt avtal Kort och koncist där endast det mest relevanta inkluderas. Kompletteras av generella principer och dispositiv lag. Ett lånt avtal? Hrm det är nått lurt här Engelskt avtal Långt och detaljerat, till undvikande av implicita rättsregler. Generella rättsprinciper erkänns normalt inte. A short contract? Hrm I smell a rat 10

11 Skillnader och likheter mellan svensk nationell rätt, CISG och common law Formkrav Svensk nationell rätt Huvudregeln: Inget formkrav. CISG Huvudregeln: Inget formkrav. Common law Huvudregeln: Inget formkrav. Avtals ingående Svensk nationell rätt Anbud accept Anbud är bindande under acceptfristen (löftesprincipen, 3 avtalslagen) och kan inte återkallas. CISG Common law Anbud accept Ett anbud kan återkallas om inte: Mottagaren avsänt ett antagande svar (mail box rule), eller Bestämd tid för svar fastställts. Anbud accept consideration Ett anbud kan som huvudregel återkallas fram till dess accept lämnas, även när bestämt svar fastställts. 11

12 Exempel Svenska BMT AB begär in en offert på titankomponenter från en engelsk firma. Den skriftliga offerten dimper ned i BMT:s mailkorg 1 maj och innehåller uppgifter om pris och leveranstider. Offertens gilitghet uppges till 30 maj. Den 20 maj, just som BMT skulle acceptera offerten, skickar denengelskafirmanennyoffertmed25%högre priser. Som förklaring uppger man valutasvängningar och ökningar i titanpriser på världsmarknaden. BMT blir upprörda. Kan den engelska firman verkligen göra så här? Lojalitetsprincip Svensk nationell rätt Lojalitetsprincip erkänd men ej i lag. Culpa in contrahendo. Viss upplysningsplikt. CISG Lojalitetsprincipen är uttalad i artikel 7(1). Culpa in contrahendo. Viss upplysningsplikt. Common law Ingen lojalitetsplikt (duty of good faith). Ingen culpa in contrahendo. Ingen generell upplysningsplikt. Felbedömning Svensk nationell rätt Huvudregeln: Avtalet Fel även om en vara avviker från vad köparen med fog kunnat förutse (17 KöpL) och ibland även om den sålts i befintligt skick (19 KöpL) CISG Common law Huvudregeln: Huvudregeln: Avtalet. Avtalet. Fel även om en vara avviker från Implied vad köparen med warranty som fog kunnat förutse huvudregeln ( fit for purpose, bara i artikel 35). Ingen konsumentförhåll regel om befintligt skick. anden. 12

13 Påföljder vid avtalsbrott Svensk nationell rätt Huvudregeln: Avtalet ska fullföljas och är primär påföljd. Säljaren får inte häva även om köparen inte betalar om varan redan avlämnats (dock ok vid ägande- eller återtaganderättsförbehåll) Skadestånd uppdelning av direkta och indirekta skador. CISG Huvudregeln: Avtalet ska fullföljas och är primär påföljd. Säljare får häva om köparen inte betalar även om varan redan avlämnats. Skadestånd ingen uppdelning i direkta och indirekta skador. Foreseeability. Common law Huvudregeln: Ingen skyldighet att fullfölja avtalet ( Specific performance ). Skadestånd primär påföljd. Skadestånd ingen uppdelning i direkta och indirekta skador. Foreseability. Standardavtal i internationella affärer - First shot, last shot eller mittemellan. Definition Avtal som helt eller delvis ingås enligt i förväg formulerade standardiserade villkor, avsedda att tillämpas likartat i ett större antal konkreta avtalssituationer av viss art i vilka åtminstone den ena avtalsparten växlar, och som såvitt gäller dessa villkor inte har blivit föremål för individuell förhandling. Ulf Bernitz 13

14 För- och nackdelar med standardavtal Fördelar Nackdelar + Förenklar avtalsförhandlingar - Vissa standardavtal är leverantörsvänliga och rubbar riskfördelningen + Ökar förutsägbarheten - Lätt att välja fel standardavtal + Förenklar internationella affärer - Detaljer kan förbises och förbli oreglerade + Små företag har bättre möjligheter till jämn riskfördelning - Vissa klausuler, såsom skiljeklausuler kan vara betungande för små företag + Kompletterar köplagen - Gör avsteg från köplagen som kan vara till nackdel för endera part. Exempel på olika internationella standardavtal Avtal Nordiska leveransvillkor 09 E (NL 09) ORGALIME S2000 ICC Model International Sale Contract Ändamål Köp av varor med nordiska företag (främst verkstadsindustri) Köp av varor med Europeiska företag (främst verkstadsindustri) Köp av varor med internationella företag (varor för återförsäljning) Tillägg och förändringar till standardatal Det går alldeles utmärkt att göra avsteg från en eller flera bestämmelser i standardavtal eller göra tillägg och andra förändringar. a) Clause [NO] The entire text of clause [NO] is deleted and replaced with the words Not used. b) Clause [No] This clause is inserted into the standard agreement: SKRIV DEN NYA KLAUSULEN] c) Clause [No] This clause is amended to read as follows: [SKRIV TILLÄGG TILL KLAUSULEN]. 14

15 Hur gör man standardavtalet till del av det individuella avtalet? Inkorporering Måste i sin helhet finnas med i parternas individuella avtal Undantag: Referens, partsbruk (Zagrebresan) Måste dessutom inkorporeras senast vid avtalsslutet. Undantag: Vanliga eller förväntade avtalsvillkor som inkorporeras före arbetenas påbörjan (Lastbilscentralen jfr. Överlåtelsebesiktningen) Exempel Skogsbolaget Mellanskog har inhämtat offerter från en rad skogsmaskintillverkare för köp av en ny skotare. Billigast var Woodfast Oy från Finland. Mellanskog skickar därför en inköpsorder till Woodfast. Med inköpsordern bifogas Mellanskogs allmänna inköpsvillkor. På Woodfast jublar man över den nya ordern och skickar genast en orderbekräftelse med uppgift om beräknad leveransdag. Drygt ett år efter leverans uppvisar den nya skotaren allvarliga fel. Mellanskog reklamerar. Woodfast vill dock inte kännas vid felet och pekar på att reklamationstiden om ett år i NL 09 passerat. Orderbekräftelsen hänvisade nämligen till NL 09. Referensen till NL 09 hade visserligen Mellanskog sett men inte lagt så stor vikt vid eftersom man varit tydlig med att avtalet skulle regleras av de egna allmänna inköpsvillkoren. Vad gäller? The Battle of Forms Det finns inget avtal! Accepten är oren! First shot Last shot The knockout rule Situationsanpassad lösning 15

16 Introduktion till avtalsskrivning/avtalstolkning - The devil is in the details Tips inför avtalsskrivande Håll i pennan! Skicka över till motparten till bekräftande och undertecknande Avsätt tillräcklig tid. Intervjua key stakeholders Utgå från tidigare mallar som fungerat. Komplettera med standardavtal. Tänk på språket och se upp för false friends ( paragraph, actor, guarantee ) Konsultera affärsjurist vid osäkerhet Praktisk övning / Case -Gruvbolaget 16

17 Instruktioner Läs igenom de allmänna förutsättningarna (se flik i pärmen). Läs igenom den partspecifika informationen. Granska avtalet (se flik i pärmen). Diskutera i grupp vilka förändringar i avtalet ni skulle föreslå för motparten och vilka förändringar ni tror att motparten kommer att föreslå. Kom ihåg, ni behöver inte författa alternativa klausuler, bara resonera kring hur en eventuell förändring skulle kunna se ut. Bestäm vem i gruppen som muntligt ska redovisa era slutsatser. Internationell tvistlösning - Shit happens Ibland skiter det sig 17

18 se då till att reklamera korrekt! När? Inom den eventuella tid avtalet säger Inom skälig tid / utan oskäligt uppehåll / without undue delay Hur? (Helst) skriftligt Vad? En beskrivning av felet. Ett klargörande om att man anser att motparten är ansvarig för felet. Vilka remedier man vill göra gällande (avhjälpande, omleverans osv). En fastslagen rimlig tid för säljaren att uppfylla remedierna. Skadeståndsgrund Utgångspunkten i CISG är att varje avtalsbrott berättigar till skadestånd. Undantaget till huvudregeln är om avtalsbrottet beror på omständigheter utanför den avtalsbrytande partens kontroll som han inte skäligen kunde ha räknat med vid avtalsslutet och inte heller kunde undvika eller övervinna. Avtalsbrottet måste ha orsakat förlusten (kausalitet)! Skadeståndsberäkning I Sverige kategoriseras förluster i direkta och indirekta (67 KöpL) där endast vissa typer av kontraktsbrott berättigar den skadelidande till indirekta. I CISG behövs ingen kategorisering. Principen är att den skadelidande ska få full ersättning såvida ersättningen är förutsägbar (foreseable) och den skadelidande har vidtagit rimliga åtgärder för att begränsa sin skada (artikel 74). 18

19 Skriv förlikningsavtal! Beskriv tvisten tydligt så att det framgår vad förlikningen ska omfatta. Innebär förlikningen att parterna går skilda vägar eller ska det ursprungliga avtalet fortsätta att löpa? Är förlikningen villkorad? Vad händer om den skadeståndsskyldige inte uppfyller förlikningsavtalet? Har den skadelidande rätt till det ursprungliga skadeståndet eller den ersättning som parterna överenskommit i förlikningsavtalet? Beskriv hur eventuell betalning ska ske. Reglera kostnadsansvar för eventuella advokatkostnader. Sekretess? Lagval och domsrätt? Internationell förhandlingsteknik - En teaser i den ädla konsten att göra bra affärer Analysera din och motpartens BATNA 19

20 Set the scene Lägg första budet eller? Tänk på ditt uppträdande studera motståndarens! 20

21 Var försiktig med språket! Svenska Den gubben gick inte! Vi kan inte tillåta att ni tar en gräddfil genom våra rutiner Det kräver att vi förhandlar med facket Svengelska That man did not walk We cannot allow you to take a sour cream through our routines! That requires us to negotiate with the fack-organisation Var försiktig med språket (forts.) Förfrågan från amerikanska moderbolaget: Please account for your board members, broken down by sex Svar från det finska dotterbolaget: In Finland, we do not have any problems with sex. However, two of our board members have been broken down by alcohol. Tack! Frågor? Robert Persson 21

Internationella avtal praktisk kontraktsskrivning för icke-jurister

Internationella avtal praktisk kontraktsskrivning för icke-jurister Copyright Robert Persson (2015) Internationella avtal praktisk kontraktsskrivning för icke-jurister Elite Plaza Hotel & Arken, Örnsköldsvik, 5 oktober 2015 1 Betydelsen av internationell handel ökar Sverige

Läs mer

Grundläggande principer

Grundläggande principer Avtalsrätt I och II Grundläggande principer HR: Avtalsfrihet Und: tvingande skyddslagstiftn HR: Pacta sunt servanda Und: Ogiltighet enl 3 kap Avtalslagen Und: Bristande rättshandlingsförmåga hos motparten

Läs mer

Slutande av avtal vid internationella köp av varor

Slutande av avtal vid internationella köp av varor Civilutskottets betänkande 2010/11:CU28 Slutande av avtal vid internationella köp av varor Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2010/11:97 Slutande av avtal vid internationella

Läs mer

Jan Ramberg Johnny Herre. Allmän köprätt. Femte upplagan NORSTEDTS JURIDIK

Jan Ramberg Johnny Herre. Allmän köprätt. Femte upplagan NORSTEDTS JURIDIK Jan Ramberg Johnny Herre Allmän köprätt Femte upplagan NORSTEDTS JURIDIK Innehåll 1. Introduktion till köprätten 15 1.1 Inledning 15 1.2 Köpet som avtalstyp 19 1.3 Köpet som del av obligationsrätten 20

Läs mer

TILLFÄLLE 2 AVTALSRÄTT I. Jessica Östberg, jur. dr, lektor Stockholm Centre for Commercial Law

TILLFÄLLE 2 AVTALSRÄTT I. Jessica Östberg, jur. dr, lektor Stockholm Centre for Commercial Law TILLFÄLLE 2 AVTALSRÄTT I Jessica Östberg, jur. dr, lektor Stockholm Centre for Commercial Law Agenda Allmänna frågor om avtal Avtalsrättsliga principer Ingående av avtal Avtalets innehåll Tolkning av avtal

Läs mer

Checklista för granskning/författande av avtal för köp av vara eller tjänst

Checklista för granskning/författande av avtal för köp av vara eller tjänst Checklista för granskning/författande av avtal för köp av vara eller tjänst Inför avtalsförhandlingen Eventuella tidigare avtal har beaktats avseende den nu aktuella transaktionen. Vid större och strategiska

Läs mer

Licensavtal. Syfte 2012-03-19. Inget juridiskt seminarium. Verktyg för att bena ut och strukturera informationen i ett avtal 2012-03-19.

Licensavtal. Syfte 2012-03-19. Inget juridiskt seminarium. Verktyg för att bena ut och strukturera informationen i ett avtal 2012-03-19. Licensavtal Sidnummer 1 Syfte Inget juridiskt seminarium Verktyg för att bena ut och strukturera informationen i ett avtal Sidnummer 2 1 Lite upphovsrätt Internationella konventioner främst Bernkonventionen

Läs mer

SÖ 2000: (SÖ

SÖ 2000: (SÖ Nr 21 Överenskommelse med Storbritannien om utsträckning av den territoriella tillämpningen av den Europeiska konventionen den 20 april 1959 (SÖ 1968:15) om inbördes rättshjälp i brottmål till att även

Läs mer

Inledning. Köplagen. Konsumentköplagen. lös egendom Dispositiv (3 ) köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 )

Inledning. Köplagen. Konsumentköplagen. lös egendom Dispositiv (3 ) köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 ) 2013-09-23 1 Inledning Köplagen lös egendom Dispositiv (3 ) Konsumentköplagen köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 ) Definition näringsidkare Definition konsument Tvingande mellan

Läs mer

Avtalsbrott, reklamationer och påföljder Karl Ekman, Gabriella Sydorw och Sebastian Svartz. Sid 1

Avtalsbrott, reklamationer och påföljder Karl Ekman, Gabriella Sydorw och Sebastian Svartz. Sid 1 Avtalsbrott, reklamationer och påföljder Karl Ekman, Gabriella Sydorw och Sebastian Svartz Sid 1 Kontrakt ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv Det ska vara möjligt att kontrollera de krav som ställts

Läs mer

SÖ 2000: 18 Nr 18 Avtal med Estland om avgränsningen av de maritima zonerna i Östersjön Stockholm den 2 november 1998

SÖ 2000: 18 Nr 18 Avtal med Estland om avgränsningen av de maritima zonerna i Östersjön Stockholm den 2 november 1998 Nr 18 Avtal med Estland om avgränsningen av de maritima zonerna i Östersjön Stockholm den 2 november 1998 Regeringen beslutade den 15 oktober 1998 att ingå överenskommelsen. Överenskommelsen trädde i kraft

Läs mer

Ett rättsfall om integrationsklausuler

Ett rättsfall om integrationsklausuler Ett rättsfall om integrationsklausuler Av advokat ERIK SJÖMAN Så kallade integrationsklausuler, eller merger clauses, har kommit att bli vanligt förekommande i svenska kommersiella avtal. I artikeln refereras

Läs mer

AVTALS & KÖPRÄTT. Daniel Nordström

AVTALS & KÖPRÄTT. Daniel Nordström AVTALS & KÖPRÄTT Daniel Nordström PRESENTATIONENS INNEHÅLL Juridiska begrepp Avtalslagen Avtalsförfarande Fullmakt Ogiltigt avtal Juridiska dokument i privatjuridik Kompletterande lagstiftning Köplagen

Läs mer

INTERNATIONELLA KÖPLAGEN - införlivande med svensk rätt av konventionen

INTERNATIONELLA KÖPLAGEN - införlivande med svensk rätt av konventionen GÖTEBORGS UNIVERSITET INTERNATIONELLA KÖPLAGEN - införlivande med svensk rätt av konventionen om tillämplig lag för internationella avtal avseende köp av varor Examensarbete 20 p Skriven av: Lisa Montan

Läs mer

Köprätt 1. Avtalstyper

Köprätt 1. Avtalstyper Avtalstyper Köprätt 1 Mycket stor variation Grundläggande avtalsrättsliga regler och avtalstypens särreglering Särregleringen syftar vanligtvis att skydda en svagare part Köp (byte) a) dispositiv, vanliga

Läs mer

Avdelningen för JURIDIK. Britta Forsberg C 430

Avdelningen för JURIDIK. Britta Forsberg C 430 Britta Forsberg 054 700 13 15 britta.forsberg@kau.se 11C 430 Rättshandling, vad är det? Avtalets funktion Ömsesidighet Viljehandling Allmän & speciell avtalsrätt Avtalslagen, Lag (1915) om avtal och andra

Läs mer

Incoterms 2010. Vad är Incoterms 2010? Jon Kihlman Advokat, jur. dr Stockholm den 2 december 2010 www.avtalsrätt.com. (INternational COmmecial TERMS)

Incoterms 2010. Vad är Incoterms 2010? Jon Kihlman Advokat, jur. dr Stockholm den 2 december 2010 www.avtalsrätt.com. (INternational COmmecial TERMS) Incoterms 2010 Jon Kihlman Advokat, jur. dr Stockholm den 2 december 2010 www.avtalsrätt.com Vad är Incoterms 2010? (INternational COmmecial TERMS) 1 3 köplagen Lagens bestämmelser tillämpas inte i den

Läs mer

Avtalsrätt. Huvuddrag i kursen. Avtalslagen Avtalslagen Avtalsrättsliga grundprinciper. Ogiltighet och oskälighet Fullmakt

Avtalsrätt. Huvuddrag i kursen. Avtalslagen Avtalslagen Avtalsrättsliga grundprinciper. Ogiltighet och oskälighet Fullmakt Avtalsrätt Peter Gustavsson Huvuddrag i kursen Avtalslagen Avtalsbundenhet Ogiltighet och oskälighet Fullmakt Avtalslagen 1 Allmän avtalsrätt Vad är allmän avtalsrätt? Regler som är gemensamma för alla

Läs mer

Innehåll. Innehåll 3. Förkortningar 15. Förord 17. 1 En formell översikt av avtalsrätten 19

Innehåll. Innehåll 3. Förkortningar 15. Förord 17. 1 En formell översikt av avtalsrätten 19 Innehåll Innehåll 3 Förkortningar 15 Förord 17 1 En formell översikt av avtalsrätten 19 1.1 Form och materia inom avtalsrätten 19 1.2 Den moderna forskningens fundamentala misstag 21 1.3 Konsekvenser för

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

Konsumentens skydd i handeln över landgränserna

Konsumentens skydd i handeln över landgränserna Konsumentens skydd i handeln över landgränserna MARIE LINTON IUSTUS FÖRLAG Innehåll 15 FÖRKORTNINGAR OCH ORDLISTA 17 1 INLEDNING 23 Konsumenten i handeln över landgränserna 23 1.2 Olika typer av konsumentskyddsregler

Läs mer

Jan Ramberg Johnny Herre. Allmän köprätt. Det köprättsliga regelsystemet och marknadspraxis. Norstedts Juridik

Jan Ramberg Johnny Herre. Allmän köprätt. Det köprättsliga regelsystemet och marknadspraxis. Norstedts Juridik Jan Ramberg Johnny Herre Allmän köprätt Det köprättsliga regelsystemet och marknadspraxis Norstedts Juridik Innehäll DEL I. Det köprättsliga regelsystemet 15 Kapitel 1. Introduktion till köprätten 17 1.1

Läs mer

Avtalsrätt.com. Seminarieserie i avtalsrätt

Avtalsrätt.com. Seminarieserie i avtalsrätt Avtalsrätt.com Seminarieserie i avtalsrätt Juridiska frågor betraktas många gånger som just juridiska och därför som något som är skilt från den egentliga affären. I avtalsförhållanden handlar emellertid

Läs mer

En kort sammanfattning av hovrättens synpunkter

En kort sammanfattning av hovrättens synpunkter YTTRANDE 2011-01-21 SVEA HOVRÄTT Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian Medling i vissa privaträttsliga tvister (Ds 2010:39) Inledning Hovrätten, som inte har

Läs mer

Konsultavtalets verkan och effekt. Jur. Kand.

Konsultavtalets verkan och effekt. Jur. Kand. Konsultavtalets verkan och effekt Mikael Beanier Jur. Kand. BEANIER JURIDIK AB Konsultavtalets verkan och effekt 1. Förhandlingsteknik öh ikkonsultavtal, l 20 min 2. Bakgrund konsultavtal, 10 min 3. Konsultavtalets

Läs mer

Stockholm den 16 juni 2009 R-2009/0800. Till Justitiedepartementet. Ju2009/2268/L2

Stockholm den 16 juni 2009 R-2009/0800. Till Justitiedepartementet. Ju2009/2268/L2 R-2009/0800 Stockholm den 16 juni 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/2268/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 april 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över publikationen Avtalsslutande

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Regeringskansliet Faktapromemoria En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Justitiedepartementet 2016-05-18 Dokumentbeteckning KOM (2016) 216 Rekommendation

Läs mer

Kurs för offentliga upphandlare

Kurs för offentliga upphandlare Kurs för offentliga upphandlare Avtalsprocessen För offentlig upphandling Om konstruktion av avtal och förfrågningsunderlag Kursen syftar till att möjliggöra bl.a. följande fördelar: Mindre administration

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 juli 2005 Ö 4286-02 KLAGANDE PLS Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus Danmark Ombud: Advokat OF och jur. kand.

Läs mer

Uppsägningstid vid långvariga samarbetsavtal

Uppsägningstid vid långvariga samarbetsavtal Uppsägningstid vid långvariga samarbetsavtal Av professor CHRISTINA RAMBERG Högsta domstolen har nyligen tagit ställning till frågan hur lång uppsägningstid som gäller för ett distributionssamarbete som

Läs mer

KONSUMENTSKYDDET ÖVER GRÄNSERNA - SÄRSKILT INOM EU

KONSUMENTSKYDDET ÖVER GRÄNSERNA - SÄRSKILT INOM EU KONSUMENTSKYDDET ÖVER GRÄNSERNA - SÄRSKILT INOM EU En Studie i internationell privat- och processrätt Marie Larsson IUSTUS FÖRIAG Innehäll Förkortningar 16 DEL I - ALLMÄN DEL 19 1 Introduktion 21 1.1 Avhandlingsämnet

Läs mer

EXAMENSARBETE. Upplysningsplikt vid försäljning av bostadsrätt. Susanne Boström 2015. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Upplysningsplikt vid försäljning av bostadsrätt. Susanne Boström 2015. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Upplysningsplikt vid försäljning av bostadsrätt Susanne Boström 2015 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Förklaring

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Slutande av avtal vid internationella köp av varor

Slutande av avtal vid internationella köp av varor Lagrådsremiss Slutande av avtal vid internationella köp av varor Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 mars 2011 Tobias Billström Magnus Medin (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Avdelningen för JURIDIK. Avtalsrätt I. Britta Forsberg C 430

Avdelningen för JURIDIK. Avtalsrätt I. Britta Forsberg C 430 Avtalsrätt I Britta Forsberg 054 700 13 15 britta.forsberg@kau.se 11C 430 Del I: Föreläsningar i avtalsrätt Allmänt om avtal, rättskällor, avtalets ingående, huvudprinciper, slutande av avtal, anbud och

Läs mer

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en gemensam europeisk köplag - Riktlinjedebatt om vissa frågor

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en gemensam europeisk köplag - Riktlinjedebatt om vissa frågor Rådspromemoria 2011-12-05 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt, L2 Rådets möte (rättsliga och inrikes frågor) den 13 14 december 2011 Dagordningspunkt 23 Rubrik Förslag

Läs mer

Juridik, grundkurs OH nr 1. Svenska Kennelklubbens organisation

Juridik, grundkurs OH nr 1. Svenska Kennelklubbens organisation OH nr 1 Svenska Kennelklubbens organisation Svenska Kennelklubben sep 2009 OH nr 3 a 1. KVALITET OCH EGENSKAPER Om inte annat särskilt angetts i detta avtal gäller följande. Köpet avser en hund av angiven

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer

Handledning LIA 1. Vecka 26. Tisdag-Onsdag 20-21 maj (förstudien presenteras) 26/6 Redovisning slutrapport

Handledning LIA 1. Vecka 26. Tisdag-Onsdag 20-21 maj (förstudien presenteras) 26/6 Redovisning slutrapport Handledning LIA 1 Vecka 17-26 Vecka 18 Vecka 21 Vecka 26 Tisdag 29 april Tisdag-Onsdag 20-21 maj (förstudien presenteras) 26/6 Redovisning slutrapport Veckorapport var 14:e dag (1:a 2/5 och sista 27/6)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 31 januari 2013 Ö 743-11 KLAGANDE Siv Ing Benum AS Drammensveien 130 B12 NO-0277 Oslo Norge Ombud: Advokat LL MOTPART Kinovox-Benum AB

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM62. EU:s godkännande av Haagkonventionen om avtal om val av domstol. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM62. EU:s godkännande av Haagkonventionen om avtal om val av domstol. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria EU:s godkännande av Haagkonventionen om avtal om val av domstol Justitiedepartementet 2014-03-06 Dokumentbeteckning KOM(2014) 46 slutlig Förslag till rådets beslut om

Läs mer

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2012-12-07 2011/103 5 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/15 angående

Läs mer

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/1044 2013-12-12 Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Elektronikbranschen Konsumentverket och Elektronikbranschen har träffat en överenskommelse

Läs mer

PUBLIC. Brysselden26oktober2012(7.11) (OR.fr) EUROPEISKA UNIONENSRÅD /12 Interinstitutioneltärende: 2011/0284(COD) LIMITE

PUBLIC. Brysselden26oktober2012(7.11) (OR.fr) EUROPEISKA UNIONENSRÅD /12 Interinstitutioneltärende: 2011/0284(COD) LIMITE ConseilUE EUROPEISKA UNIONENSRÅD Brysselden26oktober2012(7.11) (OR.fr) 14997/12 Interinstitutioneltärende: 2011/0284(COD) LIMITE PUBLIC JUR538 JUSTCIV307 CONSOM124 CODEC2396 YTTRANDEFRÅNJURIDISKAAVDELNINGEN

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394 Finlex» La gstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 2011» 29.4.2011/394 29.4.2011/394 Beaktats t.o.m. FörfS 479/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Lag om medling i tvistemål och

Läs mer

RP 16/2011 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 16/2011 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 16/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen om återtagande av en förklaring till konventionen angående avtal om internationella köp av varor och om godkännande av en ny förklaring PROPOSITIONENS

Läs mer

Jan Ramberg. Allmän köprätt. Det köprättsliga regelsystemet och marknadspraxis. Norstedts Juridik AB

Jan Ramberg. Allmän köprätt. Det köprättsliga regelsystemet och marknadspraxis. Norstedts Juridik AB Jan Ramberg Allmän köprätt Det köprättsliga regelsystemet och marknadspraxis Norstedts Juridik AB Innehall DEL I. Det köprättsliga regelsystemet Kapitel I. Lagregleringen 17 1. Reglernas tillämplighet

Läs mer

Kolliderande standardavtal

Kolliderande standardavtal LIU-IEI-FIL-G--09/00344--SE Kolliderande standardavtal Battle of the Forms Olof Bergström Marcus Hansson Jonas Hultberg Vårterminen 2009 Handledare: Sacharias Votinius Affärsjuridiska programmet Institutionen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 november 2012 T 4982-11 KLAGANDE Moscow City Golf Club OOO Ul. Dovzhenko, 1 119590 Moskva Ryssland Ombud: Advokat FN MOTPART Nordea

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Internationell kollektivavtalsreglering särskilt om utstationering och allmängiltigförklaring. Høstseminar i Oslo den 26 oktober 2017 Erik Sinander

Internationell kollektivavtalsreglering särskilt om utstationering och allmängiltigförklaring. Høstseminar i Oslo den 26 oktober 2017 Erik Sinander Internationell kollektivavtalsreglering särskilt om utstationering och allmängiltigförklaring Høstseminar i Oslo den 26 oktober 2017 Erik Sinander Vad ska vi prata om? Hur påverkar den internationella

Läs mer

REFORMEN AV FRANSKA CODE CIVIL KAN VI I SVERIGE LÄRA OSS NÅGOT AV DEN FRANSKA

REFORMEN AV FRANSKA CODE CIVIL KAN VI I SVERIGE LÄRA OSS NÅGOT AV DEN FRANSKA REFORMEN AV FRANSKA CODE CIVIL 489 CHRISTINA RAMBERG OCH PERNILLA AHLÉN REFORMEN AV FRANSKA CODE CIVIL KAN VI I SVERIGE LÄRA OSS NÅGOT AV DEN FRANSKA ERFARENHETEN? 1. Inledning Lars Gorton har alltid engagerat

Läs mer

Promemoria med utkast till lagrådsremiss

Promemoria med utkast till lagrådsremiss Promemoria med utkast till lagrådsremiss Lagvalsregler på civilrättens område Rom I- och Rom II-förordningarna Stockholm den 17 mars 2014 Promemorians huvudsakliga innehåll EU har antagit två förordningar

Läs mer

AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 6.5.2010. Svarsdirektiv. Ersättande kurser och bonuspoäng

AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 6.5.2010. Svarsdirektiv. Ersättande kurser och bonuspoäng AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 6.5.2010 Svarsdirektiv Svarsutrymmet är en sida för frågorna 1 3. Den överstigande delen läses inte. Ett svar med flera rader än en rad per ruta beaktas inte. Det

Läs mer

Lex rei sitae och säkerhetsrätter i lösöre vid gränsöverskridande handel inom EU

Lex rei sitae och säkerhetsrätter i lösöre vid gränsöverskridande handel inom EU JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Lex rei sitae och säkerhetsrätter i lösöre vid gränsöverskridande handel inom EU - är effekten av reglerna handelshindrande och är en harmonisering möjlig?

Läs mer

PoG Woody Bygghandel AB (PoG:s) ALLMÄNNA SÄLJ- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR LEVERANSER AV BYGGMATERIAL M M TILL KONSUMENT

PoG Woody Bygghandel AB (PoG:s) ALLMÄNNA SÄLJ- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR LEVERANSER AV BYGGMATERIAL M M TILL KONSUMENT PoG Woody Bygghandel AB (PoG:s) ALLMÄNNA SÄLJ- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR LEVERANSER AV BYGGMATERIAL M M TILL KONSUMENT 2013-01-01 Om inget annat följer av tvingande lag tillämpas följande avtalsvillkor vid

Läs mer

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats.

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. 2013-05-14 Leveransavtal nr Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. Leverantören åtar sig att leverera på villkoren

Läs mer

TILLFÄLLE 5 - KÖPRÄTT. Jur. dr Jessica Östberg Stockholm Centre for Commercial Law, SCCL

TILLFÄLLE 5 - KÖPRÄTT. Jur. dr Jessica Östberg Stockholm Centre for Commercial Law, SCCL TILLFÄLLE 5 - KÖPRÄTT Jur. dr Jessica Östberg Stockholm Centre for Commercial Law, SCCL Lagreglering 1. KöpL 1990 2. KköpL 1990 3. CISG 1980 (Internationella köplagen 1987) Gäller vid köp mellan två näringsidkare

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Garantier och skadestånd

Garantier och skadestånd Juridiska Institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Tillämpade studier 20 poäng, HT-2002 Garantier och skadestånd Analys av ett köparvänligt standardavtal Mikael Korander 701020 Handledare:

Läs mer

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt?

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? En fråga som ställs så gott som dagligen till Mäklarsamfundets jurister är hur mäklaren ska agera när en köpare återkommer

Läs mer

KLANDRAD SKILJEDOM Skiljedom meddelad i Stockholm den 21 april 2010 i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts mål nr F 192/2009, se bilaga A

KLANDRAD SKILJEDOM Skiljedom meddelad i Stockholm den 21 april 2010 i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts mål nr F 192/2009, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr 2012-02-24 T 6238-10 Rotel 0201 09 Stockholm Sid l (9) KÄRANDE l. Roman Romanov Trakug. 5-11 44236 Kaunas Litauen 2. Vladimir Romanov Vaizganto g. 12 44230 Kaunas Litauen 3. Ukio

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Hyra av lös sak (Ds 2010:24).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Hyra av lös sak (Ds 2010:24). R-2010/0926 Stockholm den 6 december 2010 Till Justitiedepartementet Ju2010/5531/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Dispute resolution. Skattedagen, Stockholm 12 november 2015

Dispute resolution. Skattedagen, Stockholm 12 november 2015 Dispute resolution Skattedagen, Stockholm 12 november 2015 Dispute resolution - Agenda En praktisk dragning kring skatterevisioner, processer, MAP och APA. Varför, hur och vad? Skatterevision Skatteprocess

Läs mer

Regeringens proposition 2010/11:97

Regeringens proposition 2010/11:97 Regeringens proposition 2010/11:97 Slutande av avtal vid internationella köp av varor Prop. 2010/11:97 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 april 2011 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Val av tvistlösningsmetod - Skiljeförfarande som del i att minimera risken för tillkommande kostnader

Val av tvistlösningsmetod - Skiljeförfarande som del i att minimera risken för tillkommande kostnader Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats HT 2006 Val av tvistlösningsmetod - Skiljeförfarande som del i att minimera risken för tillkommande kostnader Eric Pettersson

Läs mer

ELISABETH LEHRBERG under medverkan av Bert Lehrberg ELEKTRONISK FULLGÖRELSE JBÄ

ELISABETH LEHRBERG under medverkan av Bert Lehrberg ELEKTRONISK FULLGÖRELSE JBÄ ELISABETH LEHRBERG under medverkan av Bert Lehrberg ELEKTRONISK FULLGÖRELSE JBÄ Innehåll FÖRORD 13 FÖRKORTNINGAR 15 1 FRÅGESTÄLLNINGAR OCH UTGÅNGSPUNKTER 19 1.1 Elektronisk handel och elektronisk fullgörelse

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Ombud: Advokaterna Fredrik Andersson, Stefan Brocker och Christoffer Monell, biträdda av jur.kand. David Jivegård Box 2235 403 14 Göteborg

Ombud: Advokaterna Fredrik Andersson, Stefan Brocker och Christoffer Monell, biträdda av jur.kand. David Jivegård Box 2235 403 14 Göteborg SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr 2015-06-18 T 4861-14 Rotel 020103 Stockholm Sid l (18) KÄRANDE Välinge Flooring Technology AB, 556693-2652 ("VFT") Ombud: Advokaterna Fredrik Andersson, Stefan Brocker och Christoffer

Läs mer

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010 14.4.2010 Publikationens titel Organisering av den internationella indrivningen av underhållsbidrag Författare Justitieministeriet s publikation Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2001 Utgiven i Helsingfors den 29 juni 2001 Nr 43 45 INNEHÅLL Nr Sidan 43 Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/04 Mål nr B 24/04

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/04 Mål nr B 24/04 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/04 Mål nr B 24/04 Sammanfattning Frågan om tillämplig lag i tvist om uppsägning. En brittisk medborgare var anställd hos ett svenskt aktiebolag. Vid rekrytering och anställning,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 juni 2015 Ö 4842-14 KLAGANDE HK med uppgiven firma ATB Tjänst Ombud: Advokat E-LK MOTPART Finants Collect OÜ Pallasti 28 Ok 1224 10001

Läs mer

Kommittédirektiv. EU-bodelning. Dir. 2016:74. Beslut vid regeringssammanträde den 1 september 2016

Kommittédirektiv. EU-bodelning. Dir. 2016:74. Beslut vid regeringssammanträde den 1 september 2016 Kommittédirektiv EU-bodelning Dir. 2016:74 Beslut vid regeringssammanträde den 1 september 2016 Sammanfattning Om en bodelning eller någon annan fråga som rör makars eller registrerade partners förmögenhetsförhållanden

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1. Inledning Dessa villkor är tillämpliga i förhållandet mellan Ikaros och dess kunder genom direkt referens till avtalsvillkoren i parternas individuella avtal eller avtalshandlingar.

Läs mer

Avdelningen för JURIDIK. Avtalsrätt I. Britta Forsberg C 430

Avdelningen för JURIDIK. Avtalsrätt I. Britta Forsberg C 430 Avtalsrätt I Britta Forsberg 054 700 13 15 britta.forsberg@kau.se 11C 430 Dagens föreläsning Rättskällor Avtalsrättens teorier och huvudprinciper Vem kan avtala? Avtalets grundstenar Vem, Vad, När, Var?

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2008 Utgiven i Helsingfors den 26 november 2008 Nr 104 105 INNEHÅLL Nr Sidan 104 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

Om skyldigheten att begränsa skadan i köprätten

Om skyldigheten att begränsa skadan i köprätten JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Ingrid Johnsson Om skyldigheten att begränsa skadan i köprätten Examensarbete 20 poäng Professor Lars Gorton Köprätt VT 2005 Innehåll SAMMANFATTNING 1 FÖRORD

Läs mer

Subrogation eller överlåtelse av skadeståndsrätten vid försäkringsgivares regresstalan

Subrogation eller överlåtelse av skadeståndsrätten vid försäkringsgivares regresstalan NFT 3/2000 Subrogation eller överlåtelse av skadeståndsrätten vid försäkringsgivares regresstalan av advokat Karl Johan Dhunér, Dhunér & Co Advokatbyrå, Stockholm Karl Johan Dhunér Under en följd av år

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-02-27 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Avtalet mellan EG och Danmark om

Läs mer

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3 Konsument verket KO INK. PROTOKOLL Datum Dnr 2015-06-24 2OH/1939 (BÖ 2015:3) Dnr... ^^... v.../..»*- 232, Ordn.w Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund,

Läs mer

KLANDER AV SKILJEDOMAR I SVERIGE

KLANDER AV SKILJEDOMAR I SVERIGE KLANDER AV SKILJEDOMAR I SVERIGE Advokat Jonas Rosengren Nordisk maritim og offshore voldgift 9 december 2015 jonas.rosengren@vinge.se The information contained in this presentation is of a general nature

Läs mer

AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 8.2.2013

AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 8.2.2013 AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 8.2.2013 Svarsdirektiv Svarsutrymmet är en sida för frågorna 1 3. Svar som överstiger utrymmet eller svar med mer än en textrad per radstreck beaktas inte. Svarsutrymmet

Läs mer

Magnus Strand Obehörig vinst. Obehörig vinst - disposition. Vadå obehörig vinst? - vad är det?

Magnus Strand Obehörig vinst. Obehörig vinst - disposition. Vadå obehörig vinst? - vad är det? Obehörig vinst - vad är det? Magnus Strand Doktorand i Europarätt Obehörig vinst - disposition Allmän orientering: Vadå obehörig vinst? Närmare om obehörig och vinst Obehörig vinst inom skadestånd Obehörig

Läs mer

Allmänna Försäljnings- och leveransvillkor

Allmänna Försäljnings- och leveransvillkor 1 Allmänna Försäljnings- och leveransvillkor Om annat ej överenskommits skriftligt, gäller följande villkor för anbud och leveranser. Ändringar skall göras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-12

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-12 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 17.6.2013 2013/2023(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-12 Förslag till betänkande Evelyn Regner (PE508.078v01-00) Bättre internationell privaträtt: behörighetsbestämmelser

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 november 2007 T 128-06 KLAGANDE Kroghs A/S Klimstrandvej 284 9690 Fjerritslev Danmark Ombud: Jur. kand. JR MOTPART Sand- och grusaktiebolaget

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 27.10.2010 2010/0067(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och

Läs mer

Obligationsrätt 9/4/2014. A. Föreläsningens idé ??? Kursen och tentamen. Struktur och teknik. tenta. kurs. inledning till studierna på Terminskurs 2

Obligationsrätt 9/4/2014. A. Föreläsningens idé ??? Kursen och tentamen. Struktur och teknik. tenta. kurs. inledning till studierna på Terminskurs 2 Obligationsrätt Struktur och teknik inledning till studierna på Terminskurs 2 Joel Samuelsson 1 A. Föreläsningens idé 2 Kursen och tentamen kurs tenta 3 1 [ ] studenter som aktivt försöker lära sig vad

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av Utrikesdepartementet SÖ 1998:6 Nr 6 _, ;,., : överenskommelse med ^^j^çiepom vilka.överenskommelser mellan Sverige och f.d. socialistiska

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

The Battle of the Forms

The Battle of the Forms 2004:086 SHU EXAMENSARBETE The Battle of the Forms LINDA WAHLBERG ERIKA WINSA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Viktiga punkter att ha med i ett avtal

Viktiga punkter att ha med i ett avtal Taktiskt inköp Vad är ett avtal Anbud (offert) + påtecknad anbudskopia = avtal Anbud + beställningserkännande = avtal Avtalsförslag + returnerat (påtecknat) avtal = avtal Muntligt anbud + bekräftelsebrev

Läs mer

AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 10.2.2012

AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 10.2.2012 AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 10.2.2012 Svarsdirektiv Svarsutrymmet är en sida för frågorna 1 3. Svar som överstiger utrymmet eller svar med mer än en textrad per radstreck beaktas inte. Svarsutrymmet

Läs mer

Konsumentköplag (1990:932)

Konsumentköplag (1990:932) Konsumentköplag (1990:932) Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 Denna lag gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument. Lagen gäller även i fall då säljaren inte är en

Läs mer

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1)

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) 1. TILLÄMPNING 1.1 Dessa allmänna försäljningsvillkor ( Villkoren ) gäller för samtliga leveranser av produkter ( Produkter ), konsulttjänster ( Konsulttjänster )

Läs mer