Internationella avtal praktisk kontraktsskrivning för icke-jurister. Betydelsen av internationell handel ökar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationella avtal praktisk kontraktsskrivning för icke-jurister. Betydelsen av internationell handel ökar"

Transkript

1 Copyright Robert Persson (2015) Internationella avtal praktisk kontraktsskrivning för icke-jurister Elite hotel Knaust, Sundsvall, 15 juni Betydelsen av internationell handel ökar Sverige och svenska företag exporterar varor och tjänster till ett värde som motsvarar nästan 50 % av BNP. År 1995 var värdet 40 %. Sveriges export består av cirka 70 % varor och 30 % tjänster. Sveriges import har ungefär samma fördelning Omkring % av den svenska varuexporten respektive varuimporten kommer från och går till EU:s inre marknad. De viktigaste länderna är Tyskland, Norge och Danmark, Sveriges viktigaste handelspartners utanför Europa är USA, Kina och Ryssland. så att inte beakta internationell avtalsrätt är dumt! 1

2 Program Introduktion till den internationella avtalsrätten Förmiddagskaffe Standardavtal vid internationella affärer Introduktion till avtalsskrivning Lunch Praktisk övning avtalsgranskning/avtalsskrivning Eftermiddagskaffe Internationell tvistlösning och förhandlingsteknik Avslutning Mål med kursen Efter avslutad kurs kommer du förhoppningsvis att känna till huvudreglerna kring tillämplig lag och jurisdiktion; kunna grunderna i internationella köplagen respektive common law känna till de huvudsakliga skillnaderna mellan svensk och internationell avtals- och köprätt; känna igen de viktigaste standardavtalen vid internationella köp; Identifiera farliga klausuler och veta hur man undviker dem; bättre positionera dig och ditt företag i förhandlingar och vid tvister. Know your limitations! 2

3 Introduktion till den internationella avtalsrätten - It depends eller inga regler utan undantag Vilka rättsregler styr internationella avtal? Nationell lag Vilket lands lag och domstol avgörs av internationellt privaträttsliga regler. Internationella konventioner CISG Internationella avtals- och köprättsliga principer UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts Principles of European Contract Law ( PECL ) Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft Common Frame of Reference ( DCFR ). Grundläggande principer Avtalsfrihet ( Freedom of Contract ) Undantag: Oskäliga Ogiltiga Konkurrensrätt Formkrav Kontraheringsplikt Avtal ska hållas ( Pacta sunt servanda ) Undantag : Omöjliga villkor Pactum turpe 3

4 Internationell privaträtt - Om reglerna som (nästan) aldrig används Vilket lands lag ska tillämpas? Parterna kan välja vilket lands lag som ska tillämpas på deras avtal avtalsfrihet! Om parterna inte har valt tillämplig lag, innehåller Rom I- förordningen lagvalsregler för olika typer av avtal. Ett avtal om köp av varor vara underkastat säljarens lag (artikel 4.1). Om det inte är ett avtal om köp av varor ska lagen i det land där den part som ska utföra den för avtalet karakteristiska prestationen har sin vanliga vistelseort (artikel 4.2). Ett undantag från reglerna ovan kan göras om avtalet uppenbart har närmare anknytning till ett annat land. I så fall ska lagen i det landet tillämpas (artikel 4.3). För vissa speciella avtal, såsom försäkringsavtal, anställningsavtal och konsumentavtal gäller särskilda regler. Vilket lands domstol är behörig? Parterna kan avtala om hur en tvist ska lösas. Bryssel I förordningen (EU) och Luganokonventionen (Norge, Schweiz och Island) reglerar domsrätt och verkställighet. Huvudregeln är att talan ska väckas där svaranden har sin hemvist. Alternativa regler finns: Avtalstvist kan i allmänhet väckas vid domstolen på uppfyllelseorten för den förpliktelse som talan avser. Norsk gutt Inom EU är huvudregeln att domar från andra medlemsländer ska erkännas och verkställas. 4

5 Krångligt? Strunta i det jag sagt! Välj lag och domstol! Rätten att välja lag Parterna kan helt eller delvis välja den lag som ska gälla för avtalet. Överenskommelsen måste vara klar och tydlig. Parterna kan när som helst välja annan lag än den som ursprungligen gällde. Vissa begränsningar finns gällande rätten att välja lag. Vissa bindande bestämmelser där avtalet har övervägande anknytning Konsumenthänsyn m.m. 5

6 Exempelklausul - lagval Law and Jurisdiction The Contract and any non-contractual obligations arising out of or in connection with it, shall be governed by and construed in accordance with the laws of Sweden [excluding the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods Backup 1: Finsk lag: Byt ut Sweden mot Finland. Backup 2: CISG: "This contract shall be governed by the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) interpreted and supplemented by the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (2010)". Exempelklausul domsrätt Domstol Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this contract, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be finally settled by Swedish courts, with [ ] district court as the court of first instance. Skiljedomstol Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this contract, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be finally settled by arbitration administered by the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (the SCC ). The Rules for Expedited Arbitrations shall apply, unless the SCC in its discretion determines, taking into account the complexity of the case, the amount in dispute and other circumstances, that the Arbitration Rules shall apply. In the latter case, the SCC shall also decide whether the Arbitral Tribunal shall be composed of one or three arbitrators. The seat of arbitration shall be [ ]. The language to be used in the arbitral proceedings shall be [ ]. Sen finns det ju förstås andra sätt att lösa knutar på också 6

7 Internationella köplagen (CISG) - Kärt barn har många namn CISG - Introduktion United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods ( CISG eller FNkonventionen eller Wienkonventionen ) Antagen av 83 länder Av de stater som står utanför återfinns Irland, Malta, Storbritannien och Portugal CISG gäller som lag i Sverige genom lag (1987:822) om internationella köp ( Internationella köplagen ). CISG Tillämplighet Köp av varor av parter, vilkas affärsställen är belägna i skilda stater, när: Båda dessa stater är fördragsslutande (artikel 1(1)(a); eller när tillämplig internationell privaträtt leder till att lagen i en fördragsslutande stat ska tillämpas (artikel 1(1)(b). 7

8 Exempel artikel 1:1 (a) Säljaren har affärsställen runt om i världen, däribland Baltikum och Sverige. Affären gäller försäljning av aluminiumskrov till småbåtar tillverkade i säljarens estniska fabrik med leverans till ett svenskt bolag i Sverige. Samtliga länder är fördragsslutande. Är CISG tillämpligt? Ett Ö-viksföretag i friluftsbranschen säljer plagg av återvunnen fleece till en återförsäljare i Stockholm. Det svenska företaget ägs av ett tyskt risk-kapitalbolag och plaggen är tillverkade i Indien. Samtliga länder är fördragsslutande. Är CISG tillämpligt på avtalet mellan det tyskägda Ö-viksföretaget och återförsäljaren? Exempel artikel 1(1) (b) En tvist har uppstått mellan ett bolag med affärsställe i Sverige (säljaren) och ett bolag med affärsställe i England (köparen) om huruvida den sålda varan är behäftad med fel och omfattningen av säljarens eventuella skadeståndsansvar. Samma förutsättningar som i exemplet bredvid, men anta att säljaren den här gången är ett engelskt företag och att köparen är ett svenskt företag. Är CISG tillämpligt på avtalet? Sverige men inte England är fördragsslutande. Rom I konventionen säger att säljarens lands lag ska tillämpas. Gäller CISG? Undantag från tillämpningsreglerna Naboundantaget för nordiska länder. Bl.a. USA har utnyttjat möjligheten att undanta artikel 1(1)(b). CISG kan avtalas bort. Det räcker inte med att säga laws of Sweden eller laws of the state of new york eller laws of Germany om förutsättningarna för CISG tillämpning finns i övrigt. Man måste uttryckligen uppge att CISG ska avtalas bort: This Contract shall be governed by the laws of Sweden, excluding the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods. 8

9 Engelsk avtalsrätt - Quid pro quo dear Clarice Varför är engelsk avtalsrätt relevant för svenska företag? Engelsk avtalsrätt präglar utformningen och omfattningen av internationella kommersiella avtal, även när engelsk rätt inte är direkt tillämplig. Engelsk avtalsrätt bygger främst på s.k. common law. Denna rättstradition återfinns hos alla f.d. brittiska kolonier. Common law 9

10 Några särskilda aspekter av common law Härstammar från engelsk rätt. Det finns sällan några samlade rättsprinciper, i t.ex. lag. Case law- baserat specifika ord och uttryck får betydelse. Domare har mer makt och bättre status. Doktrin, d.v.s. akademiska verk har begränsad betydelse. Ingen lojalitetsplikt. Parol evidence rule. Ingen specific performance. Ord och uttryck med specifik betydelse! Consideration-doktrinen Undvikande av implicita rättsregler Svenskt avtal Kort och koncist där endast det mest relevanta inkluderas. Kompletteras av generella principer och dispositiv lag. Ett lånt avtal? Hrm det är nått lurt här Engelskt avtal Långt och detaljerat, till undvikande av implicita rättsregler. Generella rättsprinciper erkänns normalt inte. A short contract? Hrm I smell a rat 10

11 Skillnader och likheter mellan svensk nationell rätt, CISG och common law Formkrav Svensk nationell rätt Huvudregeln: Inget formkrav. CISG Huvudregeln: Inget formkrav. Common law Huvudregeln: Inget formkrav. Avtals ingående Svensk nationell rätt Anbud accept Anbud är bindande under acceptfristen (löftesprincipen, 3 avtalslagen) och kan inte återkallas. CISG Common law Anbud accept Ett anbud kan återkallas om inte: Mottagaren avsänt ett antagande svar (mail box rule), eller Bestämd tid för svar fastställts. Anbud accept consideration Ett anbud kan som huvudregel återkallas fram till dess accept lämnas, även när bestämt svar fastställts. 11

12 Exempel Svenska BMT AB begär in en offert på titankomponenter från en engelsk firma. Den skriftliga offerten dimper ned i BMT:s mailkorg 1 maj och innehåller uppgifter om pris och leveranstider. Offertens gilitghet uppges till 30 maj. Den 20 maj, just som BMT skulle acceptera offerten, skickar denengelskafirmanennyoffertmed25%högre priser. Som förklaring uppger man valutasvängningar och ökningar i titanpriser på världsmarknaden. BMT blir upprörda. Kan den engelska firman verkligen göra så här? Lojalitetsprincip Svensk nationell rätt Lojalitetsprincip erkänd men ej i lag. Culpa in contrahendo. Viss upplysningsplikt. CISG Lojalitetsprincipen är uttalad i artikel 7(1). Culpa in contrahendo. Viss upplysningsplikt. Common law Ingen lojalitetsplikt (duty of good faith). Ingen culpa in contrahendo. Ingen generell upplysningsplikt. Felbedömning Svensk nationell rätt Huvudregeln: Avtalet Fel även om en vara avviker från vad köparen med fog kunnat förutse (17 KöpL) och ibland även om den sålts i befintligt skick (19 KöpL) CISG Common law Huvudregeln: Huvudregeln: Avtalet. Avtalet. Fel även om en vara avviker från Implied vad köparen med warranty som fog kunnat förutse huvudregeln ( fit for purpose, bara i artikel 35). Ingen konsumentförhåll regel om befintligt skick. anden. 12

13 Påföljder vid avtalsbrott Svensk nationell rätt Huvudregeln: Avtalet ska fullföljas och är primär påföljd. Säljaren får inte häva även om köparen inte betalar om varan redan avlämnats (dock ok vid ägande- eller återtaganderättsförbehåll) Skadestånd uppdelning av direkta och indirekta skador. CISG Huvudregeln: Avtalet ska fullföljas och är primär påföljd. Säljare får häva om köparen inte betalar även om varan redan avlämnats. Skadestånd ingen uppdelning i direkta och indirekta skador. Foreseeability. Common law Huvudregeln: Ingen skyldighet att fullfölja avtalet ( Specific performance ). Skadestånd primär påföljd. Skadestånd ingen uppdelning i direkta och indirekta skador. Foreseability. Standardavtal i internationella affärer - First shot, last shot eller mittemellan. Definition Avtal som helt eller delvis ingås enligt i förväg formulerade standardiserade villkor, avsedda att tillämpas likartat i ett större antal konkreta avtalssituationer av viss art i vilka åtminstone den ena avtalsparten växlar, och som såvitt gäller dessa villkor inte har blivit föremål för individuell förhandling. Ulf Bernitz 13

14 För- och nackdelar med standardavtal Fördelar Nackdelar + Förenklar avtalsförhandlingar - Vissa standardavtal är leverantörsvänliga och rubbar riskfördelningen + Ökar förutsägbarheten - Lätt att välja fel standardavtal + Förenklar internationella affärer - Detaljer kan förbises och förbli oreglerade + Små företag har bättre möjligheter till jämn riskfördelning - Vissa klausuler, såsom skiljeklausuler kan vara betungande för små företag + Kompletterar köplagen - Gör avsteg från köplagen som kan vara till nackdel för endera part. Exempel på olika internationella standardavtal Avtal Nordiska leveransvillkor 09 E (NL 09) ORGALIME S2000 ICC Model International Sale Contract Ändamål Köp av varor med nordiska företag (främst verkstadsindustri) Köp av varor med Europeiska företag (främst verkstadsindustri) Köp av varor med internationella företag (varor för återförsäljning) Tillägg och förändringar till standardatal Det går alldeles utmärkt att göra avsteg från en eller flera bestämmelser i standardavtal eller göra tillägg och andra förändringar. a) Clause [NO] The entire text of clause [NO] is deleted and replaced with the words Not used. b) Clause [No] This clause is inserted into the standard agreement: SKRIV DEN NYA KLAUSULEN] c) Clause [No] This clause is amended to read as follows: [SKRIV TILLÄGG TILL KLAUSULEN]. 14

15 Hur gör man standardavtalet till del av det individuella avtalet? Inkorporering Måste i sin helhet finnas med i parternas individuella avtal Undantag: Referens, partsbruk (Zagrebresan) Måste dessutom inkorporeras senast vid avtalsslutet. Undantag: Vanliga eller förväntade avtalsvillkor som inkorporeras före arbetenas påbörjan (Lastbilscentralen jfr. Överlåtelsebesiktningen) Exempel Skogsbolaget Mellanskog har inhämtat offerter från en rad skogsmaskintillverkare för köp av en ny skotare. Billigast var Woodfast Oy från Finland. Mellanskog skickar därför en inköpsorder till Woodfast. Med inköpsordern bifogas Mellanskogs allmänna inköpsvillkor. På Woodfast jublar man över den nya ordern och skickar genast en orderbekräftelse med uppgift om beräknad leveransdag. Drygt ett år efter leverans uppvisar den nya skotaren allvarliga fel. Mellanskog reklamerar. Woodfast vill dock inte kännas vid felet och pekar på att reklamationstiden om ett år i NL 09 passerat. Orderbekräftelsen hänvisade nämligen till NL 09. Referensen till NL 09 hade visserligen Mellanskog sett men inte lagt så stor vikt vid eftersom man varit tydlig med att avtalet skulle regleras av de egna allmänna inköpsvillkoren. Vad gäller? The Battle of Forms Det finns inget avtal! Accepten är oren! First shot Last shot The knockout rule Situationsanpassad lösning 15

16 Introduktion till avtalsskrivning/avtalstolkning - The devil is in the details Tips inför avtalsskrivande Håll i pennan! Skicka över till motparten till bekräftande och undertecknande Avsätt tillräcklig tid. Intervjua key stakeholders Utgå från tidigare mallar som fungerat. Komplettera med standardavtal. Tänk på språket och se upp för false friends ( paragraph, actor, guarantee ) Konsultera affärsjurist vid osäkerhet Praktisk övning / Case -Gruvbolaget 16

17 Instruktioner Läs igenom de allmänna förutsättningarna (se flik i pärmen). Läs igenom den partspecifika informationen. Granska avtalet (se flik i pärmen). Diskutera i grupp vilka förändringar i avtalet ni skulle föreslå för motparten och vilka förändringar ni tror att motparten kommer att föreslå. Kom ihåg, ni behöver inte författa alternativa klausuler, bara resonera kring hur en eventuell förändring skulle kunna se ut. Bestäm vem i gruppen som muntligt ska redovisa era slutsatser. Internationell tvistlösning - Shit happens Ibland skiter det sig 17

18 se då till att reklamera korrekt! När? Inom den eventuella tid avtalet säger Inom skälig tid / utan oskäligt uppehåll / without undue delay Hur? (Helst) skriftligt Vad? En beskrivning av felet. Ett klargörande om att man anser att motparten är ansvarig för felet. Vilka remedier man vill göra gällande (avhjälpande, omleverans osv). En fastslagen rimlig tid för säljaren att uppfylla remedierna. Skadeståndsgrund Utgångspunkten i CISG är att varje avtalsbrott berättigar till skadestånd. Undantaget till huvudregeln är om avtalsbrottet beror på omständigheter utanför den avtalsbrytande partens kontroll som han inte skäligen kunde ha räknat med vid avtalsslutet och inte heller kunde undvika eller övervinna. Avtalsbrottet måste ha orsakat förlusten (kausalitet)! Skadeståndsberäkning I Sverige kategoriseras förluster i direkta och indirekta (67 KöpL) där endast vissa typer av kontraktsbrott berättigar den skadelidande till indirekta. I CISG behövs ingen kategorisering. Principen är att den skadelidande ska få full ersättning såvida ersättningen är förutsägbar (foreseable) och den skadelidande har vidtagit rimliga åtgärder för att begränsa sin skada (artikel 74). 18

19 Skriv förlikningsavtal! Beskriv tvisten tydligt så att det framgår vad förlikningen ska omfatta. Innebär förlikningen att parterna går skilda vägar eller ska det ursprungliga avtalet fortsätta att löpa? Är förlikningen villkorad? Vad händer om den skadeståndsskyldige inte uppfyller förlikningsavtalet? Har den skadelidande rätt till det ursprungliga skadeståndet eller den ersättning som parterna överenskommit i förlikningsavtalet? Beskriv hur eventuell betalning ska ske. Reglera kostnadsansvar för eventuella advokatkostnader. Sekretess? Lagval och domsrätt? Internationell förhandlingsteknik - En teaser i den ädla konsten att göra bra affärer Analysera din och motpartens BATNA 19

20 Set the scene Lägg första budet eller? Tänk på ditt uppträdande studera motståndarens! 20

21 Var försiktig med språket! Svenska Den gubben gick inte! Vi kan inte tillåta att ni tar en gräddfil genom våra rutiner Det kräver att vi förhandlar med facket Svengelska That man did not walk We cannot allow you to take a sour cream through our routines! That requires us to negotiate with the fack-organisation Var försiktig med språket (forts.) Förfrågan från amerikanska moderbolaget: Please account for your board members, broken down by sex Svar från det finska dotterbolaget: In Finland, we do not have any problems with sex. However, two of our board members have been broken down by alcohol. Tack! Frågor? Robert Persson 21

Regeringens proposition 2010/11:97

Regeringens proposition 2010/11:97 Regeringens proposition 2010/11:97 Slutande av avtal vid internationella köp av varor Prop. 2010/11:97 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 april 2011 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer

Avtalsrätt.com. Seminarieserie i avtalsrätt

Avtalsrätt.com. Seminarieserie i avtalsrätt Avtalsrätt.com Seminarieserie i avtalsrätt Juridiska frågor betraktas många gånger som just juridiska och därför som något som är skilt från den egentliga affären. I avtalsförhållanden handlar emellertid

Läs mer

Konsumentens skydd i handeln över landgränserna

Konsumentens skydd i handeln över landgränserna Konsumentens skydd i handeln över landgränserna MARIE LINTON IUSTUS FÖRLAG Innehåll 15 FÖRKORTNINGAR OCH ORDLISTA 17 1 INLEDNING 23 Konsumenten i handeln över landgränserna 23 1.2 Olika typer av konsumentskyddsregler

Läs mer

ELISABETH LEHRBERG under medverkan av Bert Lehrberg ELEKTRONISK FULLGÖRELSE JBÄ

ELISABETH LEHRBERG under medverkan av Bert Lehrberg ELEKTRONISK FULLGÖRELSE JBÄ ELISABETH LEHRBERG under medverkan av Bert Lehrberg ELEKTRONISK FULLGÖRELSE JBÄ Innehåll FÖRORD 13 FÖRKORTNINGAR 15 1 FRÅGESTÄLLNINGAR OCH UTGÅNGSPUNKTER 19 1.1 Elektronisk handel och elektronisk fullgörelse

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 25 augusti 2015 Muu Mnro vvvv om sättande asia i kraft av överenskommelsen om ändring av den nordiska konventionen om arv, testamente

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 juni 2015 Ö 4842-14 KLAGANDE HK med uppgiven firma ATB Tjänst Ombud: Advokat E-LK MOTPART Finants Collect OÜ Pallasti 28 Ok 1224 10001

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats.

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. 2013-05-14 Leveransavtal nr Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. Leverantören åtar sig att leverera på villkoren

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Friskrivningar och garantier i ett förvärvsavtal

Friskrivningar och garantier i ett förvärvsavtal Friskrivningar och garantier i ett förvärvsavtal Närmare frågan om oskälighet Emma Gyllander Kandidatuppsats i handelsrätt Avtalsrätt VT2013 Handledare Krister Moberg Sammanfattning I uppsatsen behandlas

Läs mer

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt?

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? En fråga som ställs så gott som dagligen till Mäklarsamfundets jurister är hur mäklaren ska agera när en köpare återkommer

Läs mer

ATT ANLITA BOLAG - en kort handledning

ATT ANLITA BOLAG - en kort handledning ATT ANLITA BOLAG - en kort handledning Medlemmarna i Svensk Scenkonst anlitar ofta bolag för uppgifter som görs av personer som traditionellt betraktats som arbetstagare. Flertalet regissörer, koreografer,

Läs mer

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3 Konsument verket KO INK. PROTOKOLL Datum Dnr 2015-06-24 2OH/1939 (BÖ 2015:3) Dnr... ^^... v.../..»*- 232, Ordn.w Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 31 januari 2013 Ö 743-11 KLAGANDE Siv Ing Benum AS Drammensveien 130 B12 NO-0277 Oslo Norge Ombud: Advokat LL MOTPART Kinovox-Benum AB

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2001 Utgiven i Helsingfors den 29 juni 2001 Nr 43 45 INNEHÅLL Nr Sidan 43 Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som

Läs mer

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Predrag Mitrovic 20 år i IT-branschen ADB-tekniker med inriktning på Unix-och Novellsystem (certifierad på

Läs mer

AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 6.5.2010. Svarsdirektiv. Ersättande kurser och bonuspoäng

AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 6.5.2010. Svarsdirektiv. Ersättande kurser och bonuspoäng AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 6.5.2010 Svarsdirektiv Svarsutrymmet är en sida för frågorna 1 3. Den överstigande delen läses inte. Ett svar med flera rader än en rad per ruta beaktas inte. Det

Läs mer

Fullgörelseansvar eller skadeståndsansvar? Två olika former av kontraktuellt ansvar

Fullgörelseansvar eller skadeståndsansvar? Två olika former av kontraktuellt ansvar ISRN: LIU-IEI-FIL-A--11-01097 SE Fullgörelseansvar eller skadeståndsansvar? Två olika former av kontraktuellt ansvar Masteruppsats från Affärsjuridiska programmet, termin 10, VT 2011. Författare: Sanna

Läs mer

EXAMENSARBETE. Avtalstolkning. De olika tolkningsmetoderna och deras inbördes betydelse. Sandra Ramke. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Avtalstolkning. De olika tolkningsmetoderna och deras inbördes betydelse. Sandra Ramke. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Avtalstolkning De olika tolkningsmetoderna och deras inbördes betydelse Sandra Ramke Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Orosmoln över tjänsteavtal

Orosmoln över tjänsteavtal s UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt Orosmoln över tjänsteavtal En avtalsanalys inom molntjänster Datum: 2012-01-19 Kandidatuppsats HT 2011 Författare: Anna-Karin Andersen

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

4 Standardavtal i elektronisk miljö

4 Standardavtal i elektronisk miljö 4 Standardavtal i elektronisk miljö Fredrik Roos, advokat och delägare, Setterwalls Advokatbyrå Produkt- och tjänsteleverantörer erbjuder sina kunder och användare möjligheten att snabbt och enkelt, genom

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

JON KIHLMAN. 1. Inledning

JON KIHLMAN. 1. Inledning 247 JON KIHLMAN SLUTANDE AV AVTAL GENOM FÖRHANDLING 1. Inledning De skandinaviska avtalslagarna var frukten av ett samarbete mellan Sverige, Norge och Danmark. 1 Lagarna, som i allt väsentligt är identiska,

Läs mer

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK PM Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK Att tänka på vid uppsägning av lokaler...3 Adressaten...3 Objektet...3 Tiden...3 Sättet...3 Innehållet...4 Bevakning...4 Acceptfristen...4 Hänskjuta till hyresnämnden...5

Läs mer

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats.

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(6) Datum Er Referens Handläggare Vår Referens Charlotte Rafsten DNR 2012/00408 BILAGA 2 Avtalsmall 1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arv i internationella situationer; SFS 2015:417 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället.

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället. Villkor och Termer 1.1 Om villkoren I dessa villkor används orden "vi" och "oss" för att beteckna FileMaker AB och "du" och "dig" för att beteckna dig som kund. Ord med stor begynnelsebokstav avser i villkorstexten

Läs mer

Nybilsgaranti I enlighet med Nybilsgaranti 05

Nybilsgaranti I enlighet med Nybilsgaranti 05 Nybilsgaranti Nybilsgaranti I enlighet med Nybilsgaranti 05 1. Tillämplighet och giltighetstid I samband med köpet lämnas Nybilsgarantin av det företag som sålt bilen (säljaren) till köparen. Garantin

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 januari 2012 T 2806-09 KLAGANDE Firefly AB, 556108-6892 Box 92201 120 09 Stockholm Ombud: Advokat R-ML MOTPART Försäkringsaktiebolaget

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Avtal som redan har ingåtts påverkas inte av en eventuell ändringar.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Avtal som redan har ingåtts påverkas inte av en eventuell ändringar. Allmänna villkor 1. Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor gäller för alla avtal som ingås med oss (pinkorblue.se) med anledning av vårt utbud på vår webbshop-sida www.pinkorblue.se (nedan även kallad

Läs mer

1. Syfte och avslut av städavtalet

1. Syfte och avslut av städavtalet Allmänna Villkor för städtjänster av tjänsteutövare bokade genom www.helpling.se Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen

Läs mer

Hardship. Victor Gezelius. Kandidatuppsats i handelsrätt Internationell affärsjuridik HT2012. Handledare Boel Flodgren

Hardship. Victor Gezelius. Kandidatuppsats i handelsrätt Internationell affärsjuridik HT2012. Handledare Boel Flodgren Hardship Victor Gezelius Kandidatuppsats i handelsrätt Internationell affärsjuridik HT2012 Handledare Boel Flodgren Innehållsförteckning 1. Inledning... 9 1.1 Ämne Bakgrund... 9 1.2 Syfte Frågeställning...

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE 5163964-v1 AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND 2 2 BOLAGET 3 3 BOLAGSORDNING 3 4 STYRELSE M.M. 3 5 ÖVERLÅTELSE AV AKTIER 3 6 SEKRETESS 4 7 AVTALSBROTT

Läs mer

BILAGA LEVERANS BITSTREAM LEVERANS

BILAGA LEVERANS BITSTREAM LEVERANS LEVERANS 1. Allmänt... 2 1.1. Omfattning... 2 1.2. Rutiner för Offert Beställning... 2 2. NetBusiness... 2 3. Förfarande vid Beställning utan föregående Offert... 2 3.1. Beställning... 2 3.2. Svar på Beställning...

Läs mer

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se CHECKLISTA För uppsägning av lokalhyresavtal www.svenskhandeljuridik.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Det indirekta besittningsskyddet...3 Hyresvärdens uppsägning för villkorsändring...3

Läs mer

Molnet ett laglöst land?

Molnet ett laglöst land? Molnet ett laglöst land? 31 januari 2012 Pernilla Borg, CISA Magnus Ahlberg Om Ernst & Young IT Risk and Assurance Inom IT Risk and Assurance hjälper vi organisationer att hantera IT-risker på ett sätt

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Office Quick 7.5 Handbok 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Använda Quick... 4 2.1 Starta programmet... 4 2.2 Logga in... 4 2.3 Ändra lösenord... 5 2.4

Läs mer

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16 Innehållsförteckning 1. Köp- och leveransvillkor 1.1 Faktura 1.2 Leverans- och fraktvillkor 1.3 Reklamation 1.4 Öppet köp och ångerrätt 1.5 Utbildning * 1.6 PuL - Personuppgiftslagen *OBS! För utbildning

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-10-25

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-10-25 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-10-25 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 17 oktober

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV BYGGENTREPRENAD UPPHANDLINGAR UR ETT OSUND JURIDISKT STRATEGISK PERSPEKTIV ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Pedersen / Delägare Partner / / Advokat 21 27 september oktober

Läs mer

avtal muntlig eller skriftlig överenskommelse mellan två eller flera parter, till exempel mellan köpare och säljare i samband med ett köp

avtal muntlig eller skriftlig överenskommelse mellan två eller flera parter, till exempel mellan köpare och säljare i samband med ett köp Ordlista A avtal muntlig eller skriftlig överenskommelse mellan två eller flera parter, till exempel mellan köpare och säljare i samband med ett köp avtalsvillkor villkor som två eller flera parter har

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

1.7 Resenärer som inte utnyttjar bokad charter eller infinner sig för sent vid avtalad tid, förlorar rätten till paketresans alla delar.

1.7 Resenärer som inte utnyttjar bokad charter eller infinner sig för sent vid avtalad tid, förlorar rätten till paketresans alla delar. 1. Charterkontrakt Huvudresenär är den person som bokar charterevenemanget och därmed ingår avtal med TeamSailing Nyström AB. Alla ändringar samt ev. avbeställning måste ske av huvudresenären. Medresenärer

Läs mer

Domsrätt i varuförsäkringstvister en resa mellan Bryssel och Lugano

Domsrätt i varuförsäkringstvister en resa mellan Bryssel och Lugano NFT 4/2001 Domsrätt i varuförsäkringstvister en resa mellan Bryssel och Lugano av Sveriges dispaschör, Jur.dr. Svante O. Johansson Svante O. Johansson svante.johansson@law.gu.se En vara som skall transporteras

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 december 2004 T 2280-02 KLAGANDE BMA Ombud: advokaten JB MOTPART FV Ombud: advokaterna ML och ES SAKEN Fastställelsetalan m.m. ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2010 T 2314-09 KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg Ombud: Advokat G W MOTPART Revisionsbyrån

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Lathund Autogiro NovaSecur

Lathund Autogiro NovaSecur Lathund Autogiro NovaSecur Rev. 2011-05-06 Version 2.85-2011 Neither the whole nor any part of the information contained in, or the product described in this manual, may be adapted or reproduced in any

Läs mer

AB eller ABT, är det verkligen nödvändigt?

AB eller ABT, är det verkligen nödvändigt? Jag har frågat många; hur var sommaren. Ingen har klagat Sommaren 2013 var fin, men 2014 var ju fantastisk. Tänk att kunna bada i 15-20 min i stöten ute i Stockholms ytterskärgård rena medelhavsklimatet.

Läs mer

Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter

Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 382, 31/12/1986 s. 0017-0021

Läs mer

Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut

Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Box 16050 103 21 Stockholm Besöksadress: Jakobs Torg 3 Tel: 08 555 100 50, Fax: 08 566 316 50, E-mail:arbitration@chamber.se

Läs mer

Förfrågningsunderlag (anbudsförfrågan)

Förfrågningsunderlag (anbudsförfrågan) Förfrågningsunderlag (anbudsförfrågan) Koppla tillbaka till rollerna. och händelseförloppet Förstudie Behovsanalys Projektering Beslutsunderlag Upphandling Förfrågningsunderlag Upphandlingsförfarande Entreprenadform

Läs mer

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion DNR SVENSKA KRAFTNÄT [Klicka och skriv] BILAGA 3 AVTAL NR [KLICKA OCH SKRIV] Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion 1/7 Innehåll

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 593/2008. av den 17 juni 2008. om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 593/2008. av den 17 juni 2008. om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) L 177/6 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.7.2008 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) EUROPAPARLAMENTET

Läs mer

Internationella köp av fritidsfartyg

Internationella köp av fritidsfartyg EXAMENSARBETE UPPSALA UNIVERSITET VT 2005 Internationella köp av fritidsfartyg Examensarbete med praktik Civilrätt, Sjörätt: 20 poäng Författare: Ida Dahlborg Handledare: Hugo Tiberg 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter BILAGA LEVERANSER 1 LEVERANSER 1 Allmänt 1.1 Omfattning Denna bilaga omfattar rutiner för beställning och leverans av Produkter. Villkoren i bilagan gäller, från den dag de tillförts Avtalet, i stället

Läs mer

Allmänna villkor för paketresor

Allmänna villkor för paketresor Allmänna villkor för paketresor 1. Avtalet 1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:12 2003-04-28 Dnr B 6/02. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:12 2003-04-28 Dnr B 6/02. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:12 2003-04-28 Dnr B 6/02 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MOTPART Wasa Kredit AB, 556311-9204, Box 7233, 103 89 STOCKHOLM Ombud: advokaten Staffan Wilow,

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

Vår enda uppgift är att göra yrkesfolkets vardag enklare KONTOANSÖKAN. Öppettider: måndag - fredag 06.30-17.00

Vår enda uppgift är att göra yrkesfolkets vardag enklare KONTOANSÖKAN. Öppettider: måndag - fredag 06.30-17.00 Vår enda uppgift är att göra yrkesfolkets vardag enklare KONTOANSÖKAN Öppettider: måndag - fredag 06.30-17.00 Box 30014, 104 25 Stockholm Tel 08 13 12 10 Fax 08 618 33 93 flinks@flinks.se www.flinks.se

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser.

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Att boka konferens En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Konferenser, möten och andra sammankomster är en förutsättning för att företag och medarbetare ska kunna utvecklas,

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm 2008-02-20 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till ändring av Direktiv 2006/112/EG avseende hanteringen av

Läs mer

VÄLKOMNA TILL FINLAND OCH EN ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB DEN 22 JANUARI 2015, HELSINGFORS 1/3

VÄLKOMNA TILL FINLAND OCH EN ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB DEN 22 JANUARI 2015, HELSINGFORS 1/3 F Foto: Gustaf Emanuelsson, Svenska Institutet VÄLKOMNA TILL FINLAND OCH EN ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB DEN 22 JANUARI 2015, HELSINGFORS 1/3 ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB I HELSINGFORS, PÅ DEN 22 JANUARI

Läs mer

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB 1 TILLÄMPNING OCH TOLKNING 1 APPLICATION AND INTERPRETATION 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Källén

Läs mer

Agenda. Avtal (när, lagar, ogiltighet m m) Inköp material Upphandling av underentreprenader. Köplagen och avtalslagen

Agenda. Avtal (när, lagar, ogiltighet m m) Inköp material Upphandling av underentreprenader. Köplagen och avtalslagen Upphandling material och underentreprenad Agenda Avtal (när, lagar, ogiltighet m m) Inköp material Upphandling av underentreprenader Ja tack Förfrågan Offert, anbud Accept Avtal Avtal en viljeförklaring

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer