Öresundsregionen i fokus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öresundsregionen i fokus"

Transkript

1 SVERIGES MARKNADSTIDNING FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING Nr maj 2009 Årgång 15 För låg nivå på upphandlingar Kommunernas upphandlingar lever inte upp till en godtagbar nivå. Det framgår av Svenskt Näringslivs årliga rapport om landets företagsklimat. Det som företagarna ger lägst betyg är tillgången på arbetskraft med relevant kompetens samt frågan om kommunens upphandlingar. Båda fick ett snittbetyg under godtagbar nivå. Betyget har dock förbättrats för varje år frågan har funnits med. Kristinehamn, Habo och Mönsterås fick bäst betyg för sitt upphandlingsarbete. Sidan 10 Få privata aktörer Det är en ytterst liten del av verksamheten i kommuner och landsting som utförs av privata aktörer. Det visar en rapport om företagsklimat från Svenskt Näringsliv. De privata aktörerna kan spela en viktig roll för utvecklingen av de tjänster som tidigare utfördes i offentlig regi. Genom att verksamheterna utsätts för konkurrens kan kostnaderna minskas och nya metoder utvecklas, framhåller Johan Kreicbergs i rapporten Konkurrensutsättning var god dröj. Veolia har överklagat Sidan 11 Som AnbudsJournalen tidigare har skrivit ansökte Veolia om överprövning av SL:s upphandling av tunnelbanedriften. Länsrätten dömde till SL:s fördel. Nu har Veolia överklagat domen. Den viktigaste frågan att få prövad är den om SL:s utvärderingsmodell överensstämmer med regelverket inom Sverige och EU, säger Gunhild Sällvin, informations- och marknadschef på Veolia Transport Sverige AB. Sidorna 8 9 Foto: Stig-Åke Jönsson B-tjänst eller tjänstekoncession? LOV splittrar jurister Är LOV och liknande avtal tjänstekoncessioner eller vanliga B-tjänster? Därom tvista de lärde. Det spelar ingen roll om det är tjänstekoncession eller inte, säger Joakim Lavér, Linklaters. Är det inte tjänstekoncession så är det B-tjänst och båda kan Sverige fritt reglera. Nu har det bestämts att LOV skall tillämpas när man beslutat om valfrihetssystem, säger han. Ledande jurister på området som Hans Sylvén, tidigare NOU och numera Allego AB, och Ulf Palm, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), menar att LOV kommit till med utgångspunkten att det i grunden är tjänstekoncessioner. Andra menar att det inte är tjänstekoncession, däribland Eva-Maj Mühlenbock, Lindahls, och Andrea Sundstrand, advokat och doktorand vid Stockholms universitet. Sidan 4 Öresundsregionen i fokus Öresundsregionen är kanske i ett företagsperspektiv den mest intressanta när det gäller förväntad tillväxt, även på det offentliga området. Nu kommer danska och svenska leverantörer att få en heltäckande bild över vad den offentliga sektorn på båda sidor om Öresund efterfrågar och detta på grund av ett samarbete mellan Allego AB och den danske kollegan Udbudsvagten. Kevin Bengtsson, vd för Udbudsvagten, är glad över samarbetet och säger att intresset för den offentliga marknaden ökar i Danmark hos danska företag, varför det här samarbetet är en naturlig utveckling. Inte minst med tanke på att de danska upphandlande enheterna också vill se fler svenska leverantörer som anbudsgivare. Den svaga svenska kronan har ökat intress et betydligt. Sidan 5 Upphandling är inget självändamål utan ett verktyg för att uppnå något som verksamheten behöver. Det säger Ewa Larson, konsult på Frontit och med gedigen erfarenhet av upphandling i stat och landsting. Bland annat har hon jobbat som biståndsarbetare, innan hon blev jurist. Sedan kom hon till regeringskansliet och bland annat dess upphandlingssektion. På Danderyds sjukhus var hon upphandlingschef. Ewa Larson Veckans profil sidan 6 Avfallshantering bör ske i konkurrens I Neapel i Italien översvämmades gatorna av sopor. En orsak var brist på fungerande konkurrens på marknaden. Det förklarade Dan Sjöblom på Återvinningsdagarna nyligen. Han påpekade att flera kommuner i Sverige satsat stora summor på att bilda egna bolag som byggt upp verksamheter för att ta hand om avfallet. Och slog därefter fast att avfallshantering ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. Att låta bli att upphandla enligt reglerna minskar garantierna för att kommunens pengar används på bästa sätt, tillade han. Sidan 7 DU HITTAR FLER UPPHANDLINGSANNONSER PÅ

2 2 NR ANBUDSJOURNALEN LEDARE BO HÖGLANDER Chefredaktör Köp och sälj affärsmässigt Affärsmässighet ska råda inte bara då en offentlig instans gör inköp, utan även när den genomför försäljningar. Det framhölls i krönikan på Handla rätt i nr 19 av AnbudsJournalen. Tankeväckande och välkommen kallade Joakim Lavér och Olof Larsberger (båda på Linklaters) den dom i Kammarrätten i Stockholm (mål ) som gällde försäljningen av Tibble gymnasium i Täby kommun. Advokaterna pekar på den uppmärksamhet som på senare tid riktats mot det offentligas inköpande verksamhet och menar att även det offentligas försäljningar är viktiga att uppmärksamma utifrån ett konkurrensperspektiv. Ett påpekande som det inte är svårt att instämma i, rent principiellt. Täby kommun kommer inte att överklaga domen, det har vi tidigare rapporterat på vår webbplats. Detta trots att rätten slog fast att gymnasieförsäljningen innebar ett otillåtet stöd till en enskild näringsidkare och därmed var ogiltig. Priset för skolan blev 9,2 miljoner kronor och det motsvarade inventarier och utrustning. De mervärden som varumärke, kundstock (eleverna) och lärarnas kompetens innebär räknades inte. Detta tog de klagande upp och de fick medhåll av kammarrätten på den punkten. Täby kommun menade att man först avslutat en verksamhet för att sedan på marknadsmässiga grunder sälja inventarier och upplåta lokaler till ett privat företag. Kommunen fick rätt i länsrätten, men målet överklagades. Fallet är principiellt intressant, det aktualiserar frågan kring fungerande konkurrens på marknaden, liksom frågan om mångfald på välfärdsområdet och hur en sådan mångfald kan och får skapas. Man kan sympatisera med Täby kommuns syfte. Genom att öka mångfalden i utförarledet hoppas kommunen öka valmöjligheterna för den enskilde individen, i det här fallet inom gymnasieskolan. En rimlig strävan. Idén att först avsluta den kommunala gymnasieverksamheten, för att därefter sälja möbler och inventarier till en privat aktör som sedan kan starta upp på nytt, är minst sagt kreativ. Det hade varit intressant att få metoden prövad i högre instans. Men nu har Täby kommun valt att inte överklaga. Man vill ha arbetsro för personal och elever, säger man. Avknoppningar i syfte att skapa mångfald och valfrihet är en metod som inte bara Täby kommun utan flera andra offentliga aktörer prövat. Både Stockholms läns landsting (SLL) och Stockholms stad har försökt sig på avknoppningar som metod att skapa ökad mångfald och valfrihet. Men motståndet har varit stort. Försäljningar har överklagats och hela processen har gått i stå. Lagstiftaren får reda ut om avknoppningar i framtiden ska kunna vara möjliga, tycker Täby kommun. Ja, varför inte. En poäng med avknoppning är att underlätta för personal som visat stort intresse för att ta över driften av en kommunal verksamhet. Knäckfrågan är hur man genomför detta. Till exempel utan att hamna i konflikt med affärsmässigheten, de grundläggande EG-rättsliga principerna om icke-diskriminering, likabehandling, och så vidare. Att knoppa av driften av en verksamhet är en sak. Då behåller kommunen ägandet av sådant som byggnad, utrustning, möbler, med mera, medan personal tar över utförandet av själva verksamheten. Ett förfarande som inte ska likställas med försäljning av kommunal egendom, och där en privat aktör tar över. Att skilja på driftentreprenad och privatisering är viktigt. Tyvärr missas ofta detta, inte minst i media. LOV är instrumentet som just nu tycks vara allmänt accepterat när en kommun eller ett landsting vill uppnå mångfald och individuell valfrihet i välfärden. Medan avknoppning som metod för tillfället är tillbakaträngd. Framtiden får utvisa om metoden överlever rättsligt, politiskt och affärsmässigt. Men även om syftet är gott så bör försäljning ske marknadsmässigt. Det är viktigt ur ett konkurrensperspektiv, som Lavér och Larsberger påpekar. INNEHÅLL NYHETER Ledare...2 Debatt...3 Jurister diskuterar LOV...4 Samarbete över sundet...5 Veckans profil: Ewa Larson...6 Sophantering ska upphandlas...7 Veolia överklagar...8 Sekretessbeslut gäller...9 De är bäst på upphandling...10 Få privata aktörer...11 Svenska kraftnät EU-granskas...11 Handla rätt UPPHANDLINGAR Svenska/Nordiska TED Svenska annonser UTGIVNING 2009 Mån Nummer Manusstopp Utgivning Juni /5 5/ /6 18/6 Juli 26 17/6 26/ /6 3/7 28 1/7 10/ /7 24/7 Augusti /8 14/ /8 28/8 Sept 36 26/8 4/9 37 2/9 11/9 38 9/9 18/ /9 25/9 Okt 40 23/9 2/ /9 9/ /10 16/ /10 23/ /10 30/10 Manusstopp är kl Vi söker... VECKANS PROFIL Tipsa oss om profiler i Upphandlarsverige! Vi söker inköpare, leverantörer och andra personer som är engagerade i den offentliga upphandlingen. Hör av dig till AnbudsJournalens redaktion med ett mail till eller direkt till Bo Höglander, eller Matilda Buske, Chefredaktör och ansvarig utgivare: Bo Höglander, Redaktion: Matilda Buske, Stefan Elg, Marie Holmgren, Annonser: Agnetha Byström, Prenumerationsansvarig: Susanne Jansson, Utgivare: Allego AB Tryck: V-TAB Layout: Kalle Lund/Reklamlunden Prenumerationspris: 2300 kr exkl. moms per år Besöksadress: Hälsingtorget Postadress: Box 406, Falun Tel: Fax: E-post: Postgiro Bankgiro Organisationsnummer

3 NR ANBUDSJOURNALEN 3 DEBATT Anna Lefevre Skjöldebrand vd, Swedish Medtech - branschorganisationen för medicinteknik Se till hela vårdkedjan Ekonomi- och planeringsenhetens centrala upphandlingsgrupp i Norrköping söker en erfaren upphandlare åde ekonomin och omhändertagandet av äldre och personer med funktionsnedsättning tar stryk av pressade upp- B handlingar, påpekar Anna Lefevre Skjöldebrand. Sverige har en lång tradition av både utveckling och tillverkning av hjälpmedelsprodukter. Historiskt har samverkan mellan vården och den medicintekniska industrin varit avgörande för vårt gynnsamma innovationsklimat. Ett klimat som vi nu ser vänder. Dagens upphandlingar fokuserar alltmer på lägsta pris. I förlängningen innebär pressade priser att våra brukare aldrig får tillgång till de innovativa hjälpmedlen, som inte bara ger bättre livskvalitet, utan på sikt den lägsta kostnaden för samhället. Medel som samhället skulle ha kunnat spara blir i stället till kostnader, som spiller över på andra delar av vårdkedjan. Utgifter som landstingen och kommunerna i dag inte räknar in i upphandlingskalkylerna, men alltjämt måste betala för. Lägg till detta scenario att antalet vårdbehövande kommer att öka dramatiskt de kommande åren. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting kommer det att finnas 2,2 miljoner svenskar som är 65+ om 25 år. Av Hälso- och sjukvården 2030 framgår också att vårdvolymen måste växa med 22 procent under samma period. Institutet för hälsoekonomi i Lund har beräknat den samhällsekonomiska kostnaden och nyttan av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter (insulinpumpar, trycksårsmadrasser, elrullstolar och hörapparater). Resultaten är slående. Investeringar i ny medicinteknik, inklusive hjälpmedel, påskyndar tillfrisknandet, förbättrar livskvaliteten för patienter och brukare samtidigt som landstingen och kommunerna sparar stora summor pengar, sett till hela vårdkedjan. Prispressen är alltså en kortsiktig och huvudlös strategi, som riskerar att med hög fart leda Sverige från en tätposition i sitt omhändertagande av äldre och personer med funktionsnedsättning till en föga smickrande placering betydligt längre ner på skalan. Swedish Medtech inbjuder landstingen och kommunerna till ett samarbete där vi tar ett helhetsgrepp om investeringarna i medicinteknik med patienten och uthållig samhällsekonomi som två grundpelare. Det är hög tid att vi agerar tillsammans! DEBATTERA i AnbudsJournalen Vill du framföra dina synpunkter och funderingar inom området offentlig upphandling är du välkommen att skriva en debatt i Anbuds Journalen. Lämplig längd på artikeln, mellan och tecken, inklusive blanksteg. Manusstopp är onsdagar till nästkommande nummer. Vi förbehåller oss rätten att redigera debatten. Inget arvode utgår. Skicka debatten till: eller Redaktion, Allego AB, Box 406, Falun. Ledig plats Du som platsannonserar får din annons publicerad både i tidningen AnbudsJournalen och på Allegos hemsida, Vill du veta mer? Kontakta Marie Holmgren, tel en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer Byrån har stor erfarenhet av offentlig upphandling och har varit rådgivare till såväl upphandlade myndigheter som leverantörer i flera ärenden sedan många år. Gernandt & Danielsson är en av Sveriges mest välrenommerade och högst rankade advokatbyråer i branschmätningar bland annat i Commercial Law 2006 och 2007 samt Chambers Global Genomgående uppmärksammas byråns skickliga juristers förmåga att hantera komplexa ärenden. BJÖRN TUDE Hamngatan 2, Box Stockholm Telefon Mobil PIR Procure It Right AB is a leading management consulting firm providing professional procurement services for private and public industries. We work globally and have so far completed more than 250 procurement projects in over 45 countries throughout Europe, Africa, Middle-East, Asia and the Americas. We provide sustainable financial value to our clients. Our professionals are skilled individuals that combine state-of-the-art commercial, legal and negotiation skills with in-depth knowledge of technical, project and operational issues. This allows us to understand and manage all the challenges that complex procurement activities bring and enables us to create competitive sustainable advantages for our clients. PIR söker erfarna LOU/LUF-konsulter Är du van att ta eget ansvar och skapa resultat i ett högt tempo med tvära kast? Har du viljan att driva projekt till framgång genom stark målmedvetenhet och affärsmässighet där sälj är en naturlig del av vardagen? PIR är ett ungt och modernt företag med ett 50-tal konsulter som erbjuder dig spännande och utmanande arbetsuppgifter i en utpräglat internationell miljö. Arbetsuppgifter: Vi söker Dig som vill arbeta med kommersiella och legala frågeställningar i inköpsrelaterade projekt i Sverige och runt om i världen där du jobbar med beslutsfattare i företagsledningar och inköpsorganisationer hos våra kunder. I ditt dagliga arbete är problemlösning, förhandlingsteknik, affärsmässighet och försäljning viktiga faktorer för att lyckas och dessa kommer du att utveckla och förbättra varje dag i nära samarbete med dina kollegor. Du kommer att ha en tät dialog med våra kunder och du förväntas kunna arbeta med flera projekt parallellt. PIR arbetar efter en tydlig karriär- och utvecklingsmodell där vi kontinuerligt utvärderar våra medarbetare för att på så sätt skapa en tydlig bild av varje individs mål och utvecklingsbehov. Din profil: Vi söker Dig som har en akademisk examen och har minst fem års erfarenhet från inköp. Vi ser att du har en bakgrund från kommuner, landsting eller från andra kommunala, statliga eller militära bolag och/eller myndigheter där du behärskar regelverket i och kring LOU eller LUF. Har du drivit upphandlingar/projekt inom bygg, projektering, entreprenad, fastigheter, energi och/eller fastighetsnära tjänster är detta meriterande. Som person är du driven, självständig, analytisk, resultatinriktad och intresserad av försäljning. Du är självklart målorienterad, prestigelös, orädd och mycket bra på att samarbeta. Du är förtroendeingivande och har lätt för att bygga relationer med människor från olika kulturer. Arbetet kräver mycket goda kunskaper i engelska både i tal och i skrift, då uppdragen sker i en internationell miljö. Välkommen att kontakta: Marcus Fahlström, Vill du veta mer om Procure It Right? Besök vår hemsida Välkommen med din ansökan omgående, men senast söndagen den 14 Juni 2009, urval sker löpande. Skicka din ansökan till:

4 4 NR ANBUDSJOURNALEN NYHETER Tjänstekoncession, B-tjänst eller både och? LOV föremål för en levande debatt Först förklarade utredningen att valfrihetssystemet LOV inte är tjänstekoncession. När regeringens proposition kom hade politikerna bestämt att LOV och liknande avtal ska ses som tjänstekoncessioner. Det spelar dock ingen roll om det är tjänstekoncession eller inte, säger Joakim Lavér, advokat på Linklaters Advokatbyrå. Är det inte tjänstekoncession så är det B-tjänst och både tjänstekoncessioner och B-tjänster kan medlemsstaten Sverige i princip fritt reglera. Nu har det bestämts att LOV skall tillämpas när man beslutat om valfrihetssystem, säger han. Joakim Lavér, medarbetare på Handla Rätt i AnbudsJournalen, säger att LOV skall tillämpas när man beslutat om valfrihetssystem. Regeringen anser att det är fråga om tjänstekoncession när man beslutar om valfrihetssystem (jfr. prop till LOV). Huruvida det verkligen är tjänstekoncession eller inte kan dock knappast regeringen bestämma utan det är tjänstekoncession om vissa rekvisit föreligger, framförallt måste leverantören ta på sig risk, avslutar Lavér. Lagstiftaren svängde. Eva-Maj Mühlenbock, Advokatfirman Lindahl samt medarbetare i AnbudsJournalens rättsliga spalter, anser att frågan inte är helt enkel och menar att LOV och liknande inte är tjänstekoncessioner. Denna uppfattning delas av utredningen som föregick LOV. I proppen har lagstiftaren dock svängt och anser att det är en tjänstekoncession, säger hon till AnbudsJournalen. Bland de övriga som redaktionen talat med tycks meningarna vara delade. Andrea Sundstrand, advokat och doktorand vid Juridicum, Stockholms universitet, samt Tom Madell, professor vid Juridiska institutionen, Umeå universitet, menar att tillämpningar av LOV inte utgör tjänstekoncessioner. Andrea Sundstrand skrev även ett yttrande till utredningen med samma innehåll. Ok med lag som LOV. Ja, jag håller med om att LOV och liknande avtal inte är tjänstekoncessioner, säger Tom Madell. Däremot är det fråga om B-tjänster och sådana ska enligt LOU upphandlas om inte annat sägs i lag. Jag menar att det är helt ok att ha en lag som LOV, men man ska inte kalla det för tjänstekoncession, för det är det enligt min mening inte. Enligt professorn torde det vara ställt utom tvivel att två av de avgörande kriterierna för att en auktorisering av en leverantör ska anses utgöra en tjänstekoncession saknas vid tilldelning av kontrakt inom ett kundvalssystem. Han menar att den första förutsättningen för att det ska föreligga en tjänstekoncession är att koncessionshavaren får en rätt att ta betalt av slutanvändarna, brukarna. En medborgare eller brukare som endast får en voucher erlägger inte själv någon ersättning för att tillgodogöra sig aktuella tjänster. Brukaren kan alltså inte anses vara betalaren av tjänsterna och det första kriteriet för att det skall vara fråga om en tjänstekoncession kan därför inte anses vara uppfyllt, hävdar Tom Madell. Det andra kriteriet är att koncessionshavaren ska bära den faktiska risken med sin verksamhet, det vill säga risken att inte få betalt av slutanvändarna. I en valfrihetsmodell är leverantören garanterad en ersättning så snart en brukare väljer leverantören, resonerar professor Madell. Det uppstår därför en avtalssituation mellan huvudmannen och leverantören som gör att mellanhavandet omfattas av bestämmelserna i upphandlingsdirektiven och lagen om offentlig upphandling. Inte heller det andra kriteriet för att det skall vara fråga om en tjänstekoncession kan därför anses vara uppfyllt. Det torde därför inte vara möjligt att se den här typen av kundvalssystem som tjänstekoncessioner, slår Tom Madell fast. Kan ifrågasättas. Kristian Pedersen, Advokatfirman Delphi, anser att det kan ifrågasättas om valfrihetssystem enligt LOV är tjänstekoncessioner. I ett LOV-system bär leverantören risken för att ingen brukare väljer just honom, den så kallade efterfrågerisken. Däremot bär inte leverantören risken för att han inte får betalt för utförda tjänster, den så kallade betalningsrisken. Den upphandlande myndigheten står ju för ersättningen. Slutsatsen att LOV-system är tjänstekoncessioner rimmar illa med EGdomstolens dom i Coditel Brabantmålet (mål C-324/07), fortsätter Kristian Pedersen. I den domen slogs fast att tjänstekoncessioner kännetecknas av att betalningen inte kommer från den upphandlande myndigheten utan från dem som nyttjar tjänsterna. Dessutom talar generaladvokatens yttrande i Oymanmålet för att LOV-system inte är tjänstekoncessioner, så det blir spännande att få läsa EG-domstolens dom, tycker Kristian Pedersen. Viss betydelse har det faktiskt om LOV-systemen är tjänstekoncessioner eller vanliga B-tjänster, tillägger han. För B-tjänster över tröskelvärdena gäller upphandlingsdirektivens bestämmelser om tekniska specifikationer och efterannonsering, och i viss mån överprövning och skadestånd. Medan några sådana bestämmelser inte finns för tjänstekoncessioner. Efterlängtad lag. Samtidigt måste man försöka se pragmatiskt på frågan. LOV är en mycket efterlängtad lagstiftning, bland både upphandlande myndigheter och leverantörer och inte minst enskilda brukare och patienter. Och om valfrihetssystemen bara sköts snyggt, det vill säga i enlighet med de grundläggande principerna, har jag svårt att se att någon leverantör skulle ha intresse av att ifrågasätta lagstiftningen som sådan, avslutar Kristian Pedersen. Hans Sylvén, tidigare chefsjurist vid nämnden för offentlig upphandling (NOU) och numera knuten till Allego AB är inte lika tvärsäker. Han säger att LOV kommit till med utgångspunkten att det i grunden är tjänstekoncessioner. Dessutom är lagen översänd till Kommissionen som inte haft något att erinra. Stefan Elg, också Allego AB, tycker att man ska se LOV som en tjänstekoncession. Och lägger till att de gemenskapsrättsliga principerna gäller även här. Ulf Palm, Sveriges Kommuner och Landsting menar att lagstiftaren uppenbarligen gjort bedömningen att LOV är en tjänstekoncession och vad han kan finna får det anses som att leverantörerna tar en verksamhetsrisk som är en förutsättning för att det skall kunna handla om en tjänstekoncession. Han tillägger: Å andra sidan handlar det om så kallade B-tjänster där medlemsländerna har stor frihet att själva bestämma om regelverket så länge det inte kommer i konflikt med de grundläggande EG-rättsliga principerna om icke-diskriminering, med mera, vilket inte heller är fallet enligt min uppfattning. Levande diskussion. Ellen Hausel Heldahl, kansliråd på finansdepartementet har varit delaktig i lagstiftningsarbetet med LOV. Hon säger att det pågår en levande diskussion kring LOV. När SOU (statens offentliga utredningar, alltså utredningen om LOV, red:s anm.) skrevs ansågs det inte vara tjänstekoncession. Men i propositionen satte regeringen ner foten och sa att det är en form av tjänstekoncession. Det är en tolkning man gör utifrån kriterierna i direktivet. Och vi har haft en dialog med Kommissionen, förklarar hon. Kärnfrågan är enligt Ellen Hausel Heldahl hur stor risken är för leverantören. Det finns ingen volymgaranti för leverantören i ett valfrihetssystem. Han tar en stor risk, till skillnad från till exempel sotning där det finns ett monopol. Ellen Hausel Heldahl nämner ett mål på EU-nivå som enligt henne dock inte är identiskt med LOV, eftersom det målet tar upp ramavtal kontra tjänstekoncessioner. I LOV öppnas ju för ett obegränsat antal leverantörer, brukarnas enskilda val avgör. Det var politikernas vilja att Ulf Palm, Sveriges Kommuner och Landsting. Eva-Maj Mühlenbock, Advokatfirman Lindahl. Tom Madell, professor, juridiska institutionen, Umeå universitet. den enskilde skulle få inflytande, förklarar Ellen Hausel Heldahl. Förhandsavgörande. Målet (C-300/07) är en begäran om förhandsavgörande, framställt av en domstol i Tyskland. Domstolen vill ha besked från EG-domstolen bland annat om hur kriteriet statlig finansiering i direktiv 2004/18/ EG (om samordning av förfaranden vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster) ska tolkas. Men också om avtalet i det tyska systemet utgör tjänstekoncessioner eller ramavtal. Generaladvokaten, vars yttrande inte är bindande, uttalade i december 2008 att avtalen utgjordes av ramavtal och därför i vart fall delvis omfattades av EG:s upphandlingsdirektiv. EG-domstolens dom i målet kan förväntas under hösten Bo Höglander

5 NYHETER NR ANBUDSJOURNALEN 5 Ny bro över Öresund Det bor tre miljoner människor inom en timmes restid från Köpenhamn och Malmö. Denna region är den största i Skandinavien och kanske i ett företagsperspektiv den mest intressanta när det gäller förväntad tillväxt, även på det offentliga området. Allego AB har därför gått in i ett samarbete med sin danske kollega på upphandlingsområdet, Udbudsvagten, för att möta efterfrågan av dansk upphandlingsinformation i Sverige och det motsatta för Danmark. Dessutom ska danska upphandlare få möjlighet att arbeta med Allegos upphandlingssystem, som snart kommer att vara tillgängligt i en dansk version. Kevin Bengtsson, vd för Udbudsvagten, är glad över samarbetet och säger att intresset för den offentliga marknaden ökar i Danmark hos danska företag, varför det här samarbetet är en naturlig utveckling. De danska upphandlande enheterna vill också se fler svenska leverantörer som anbudsgivare och den svaga svenska kronan har ökat intresset betydligt. När det gäller utvecklingen av den offentliga sektorn i Danmark har den danska kommunreformen varit viktig. När tre mindre kommuner efter sammanläggningen har blivit en kommun, har också förutsättningarna förändrats. Även om upphandlingen inte når upp till direktivets tröskelvärde och ska annonseras ut inom EU, blir affären viktigare för företagen att bevaka. Sedan 2005 har också Udbudsvagtens upphandlingsannonser varit tillgängliga för Børsens prenumeranter, man loggar in på Børsen Online, och detta har varit viktigt för att få fler företag att också komma med bud, säger Kevin Bengtsson. (Børsen är den danska motsvarigheten till Dagens Industri, har också Bonnierkoncernen som ägare.) Tommy Bencsik, ansvarig affärsutvecklare för internationella relationer vid Udbudsvagten, menar att det finns många sydsvenska företag som sneglat på Danmark, men inte riktigt vet hur man skall göra för att få framgång. Språket är dock inget större problem och även om danskan kan vara besvärlig, finns ofta möjlighet att arbeta med svenska eller engelska. Det finns också stöd att få med språkservice. söker Expert på upphandlingsfrågor till Upphandlings- och lokalförsörjningsenheten med placering i Norrköping För information se Kevin Bengtsson vid Udbudsvagten vill öppna dörren för fler anbud över sundet. Jag tror också att vissa sektorer är mer intressanta än andra för danska upphandlare att få bud ifrån, till exempel bygg och tryckeritjänster. Svenskt producerade varor och tjänster är överlag intressanta för den danska marknaden, inte minst genom valutaskillnaden. Udbudsvagten arbetar utanför Danmark med varumärket Licitio och inte minst i Norge kan vi tillsammans i denna plattform åstadkomma mycket. Det är trots allt så att svenska företag med nuvarande kronkurs har uppenbara konkurrensfördelar. Var fjärde affär i Danmark är en offentlig upphandling. Idag är nästan var fjärde affär i Danmark en offentlig upphandling och den offentliga sektorn är den största kunden i Danmark och köper in för cirka 375 miljarder svenska kronor per år. Något mindre än Sverige. Norge med sina 400 miljarder svenska kronor ligger volymmässigt mellan Sverige och Danmark. Antal upphandlingar i Danmark ökar ständigt och mellan var ökningen 170 procent, antalet olika affärsmöjligheter saknas inte. Det finns krav på processer där upphandlings värdet är över danska kronor, cirka svenska kronor, per år, så alla kategorier av företag kan verkligen vara med, menar Tommy Bencsik. Det kommer att bli ännu fler upphandlingar 2009, eftersom det Danska konkurrensverket fortfarande tycker det är för få upphandlingar. Så framtiden ser lovande och intressant ut för intresserade leverantörer Få använder inköpssystem i Danmark. Även om e-handel är under utveckling i Danmark, ligger nog Sverige fortfarande före säger Claes Aldurén, vd vid Allego. Man kan tycka att det går långsamt i Sverige och att alltför många processsteg i en upphandling fortfarande sker som det har skett de senaste tjugo åren. Även om många pratar om exempelvis e-anbud, så använder inte många upphandlare den möjligheten. Få ställer kravet, samtidigt som man drömmer om att hela processen borde ske elektroniskt. Jag hoppas att man snart går från ord till handling och att man faktiskt utnyttjar de förenklingsmöjligheter som finns. Detta gäller förstås även Danmark och med tanke på att nästan alla danska kommuner arbetar i Udbudsvagtens system, ser jag med spänning på hur ett utvecklat processtöd i Danmark med Allegos upphandlingssystem i botten kommer att tas emot, säger Claes Aldurén. Den andra förhoppningen är förstås att det blir mer av gränsskridande handel i Öresundsregionen och att det här samarbetet blir en bro byggd på en elektronisk plattform och som ett vasst komplement till den fysiska bron. Enligt Claes Aldurén är skälet till val av Udbudsvagten som samarbetspart främst den kompetens som finns inom bolaget, men också av det förhållningssätt man arbetar med i relation till den offentliga köparen i Danmark. Man har från Kevin Bengtssons sida byggt upp en stark verksamhet sedan starten 2002 och hanterar idag i stort sett alla danska upphandlingsannonser. Det totala antalet annonser i Danmark ligger på cirka annonser per år, men bakom detta finns flera starka inköpsorganisationer, inte minst på den kommunala och statliga sidan. Det finns sedan sommaren 2007 ett publiceringskrav för alla upphandlingar över danska kronor. Den danska intresseorganisationen Foto: Ulf Palm för danska inköpare, IKA, har också med Udbudsvagten byggt upp IKAbud. dk, en annonsplattform där inköpare kan klara publiceringsskyldigheten och där leverantörer kan få överblick över alla relevanta upphandlingar. På IKAbud.dk kan alla offentliga inköpare utan kostnad göra inköp ner till ett värde om kronor. Initiativet till portalen kommer från IKA och den är designad av IKA och Udbudsvagten i samråd med danska Konkurrencestyrelsen. Ett annat intressant inslag i Danmark är att danska regeringen och kommunerna blivit ense om att kommunernas konkurrensutsättning skall ökas till 26,5 procent Detta borde vara intressant, inte minst för svenska vårdföretag, säger Claes Aldurén. Stefan Elg Claes Aldurén, vd på Allego AB, är glad över samarbetet med danska Udbudsvagten.

6 6 NR ANBUDSJOURNALEN VECKANS PROFIL Ewa Birgitta Larson Ålder: 50. Familj: Sambo, två vuxna barn, ett barnbarn, två bonusbarn. Stolt över i mitt CV: Att jag gjort min resa! Kopplar av med: Uppe i Norrland och resor. Därför jobbar jag på Frontit: Ville pröva på privat sektor efter lång tid i det offentliga. Foto: Bo Höglander Låt praktiker komma till tals bättre i kommittéer och utredningar om offentlig upphandling, tycker Ewa Larson på Frontit. Upphandling är inget självändamål Upphandling är inget självändamål utan ett verktyg för att uppnå något som verksamheten behöver. Det säger Ewa Larson, konsult på Frontit och med gedigen erfarenhet av upphandling i stat och landsting. Hennes arbetsplats ligger i den pampiga disponentvillan på Söders höjder i Stockholm, nära Münchenbryggeriet och Söder Mälarstrand. Frontit är ett konsultföretag inom management och IT som erbjuder seniora verksamhetskonsulter inom privat näringsliv och offentlig förvaltning. Offentlig upphandling är en av många verksamhetsgrenar, med Ewa Larson som ansvarig. Några av de aktiviteter företaget genomför gentemot upphandlingsorganisationer är organisationsförändringar, kartläggning av upphandlingsprocessen och uppbyggnad av upphandlingsorganisationen. Man erbjuder också rådgivning och stöd i upphandlingar, metodutveckling och framtagande av styrdokument och riktlinjer. Ewa Larson visar mig runt i den vackra villan. Utsikten över huvudstaden med dess vatten och byggnader är bedårande. Villans inre är också magnifik, med vackra salonger och konferensoch utbildningslokaler. Vill du berätta om dig själv, din bakgrund och vad du är verksam med just nu? Var biståndsarbetare på Sida, verksam där i 19 år. Arbetade bland annat i Moçambique och Zambia. I slutet av talet studerade jag till jurist. Någon gav mig tipset att specialisera mig på offentlig upphandling. I den vevan fick jag möjlighet att utreda hur Sida hanterade sin upphandling; problem, risker, och så vidare. Jag blev sedan involverad och ansvarig för arbetet med att bygga upp en upphandlingsavdelning. Sedan kom jag till regeringskansliet och bland annat dess upphandlingssektion. Var först verksam som upphandlare och med att bygga upp regeringskansliets upphandlingssektion. Därefter blev jag utnämnd av regeringen att ingå i RAKEL-kommittén. Var även kanslichef på UD ett tag för en stor regeringskonferens och avslutade som biträdande affärschef. Mycket av arbetet bestod i att titta på vad som görs före och efter en upphandling. Jag deltog även i att sy ihop ett avtal med Microsoft för hela statliga sektorn. Danderyds sjukhus sökte upphandlingschef, jag fick jobbet och var där i cirka två och ett halvt år. Så träffade jag av en händelse vd:n på Frontit som tyckte att jag skulle passa bra i företaget. Jag var då nyfiken på den privata sektorn. Så nu är jag konsult med ansvar för offentlig sektor på Frontit. Kraven på upphandlingarna ökar, förväntningarna höjs på resultatet, samtidigt som regelverken kan krångla till det. Hur får man till en bra upphandlingsorganisation som hanterar detta? Med rätt blandning av kompetens! Placeringen i organisationen är också viktig. Hur nära makten upphandlarna sitter. Hur strategiskt man ser på upphandling. Upphandlare måste ha mandat och befogenheter, i dag är detta inte alltid tydligt. Synsättet måste ändras! Upphandling behöver inte alltid vara krångligt. Se affären i stället, se varför det är viktigt! Många av de krav som ställs i dag behöver egentligen inte ställas. Måste man ens ställa skall-krav? I dag kör man ofta med både hängslen och livrem, av rädsla för överprövning. Man har ett risktänkande i stället för att göra det enkelt. Man försvårar både arbetet med förfrågningsunderlaget och för den som ska lämna anbud. Kan du ge något exempel? Ta skall-kraven, de är till stora delar ett svenskt påfund. Skall-krav ska ha rättslig effekt. Om de inte har det så är det inga skall-krav! Det måste vara krav, som om de inte uppfylls, kan utgöra uteslutningsgrund. Och då talar vi egentligen bara om det som stipuleras i lagen. Men plötsligt har en massa andra krav också fått rättslig effekt eftersom de används i samband med överprövningar och i domstolarna. Vi jurister har bidragit till att krångla till upphandlingen, gjort det till en juridisk fråga. Jag var själv sådan i början, men har tvingats tänka om. Först på senare år tittar man mer på själva affären. Men det är svårt att backa nu när domstolarna prövar alla möjliga skall-krav. Vi har målat in oss i ett hörn. Nackdelen med att begära överprövning är att det på lång sikt drabbar leverantörerna själva. Men låt mig återgå till ursprungsfrågan, hur man bygger upp en bra upphandlingsavdelning. Jag tror att man dels måste ha grundläggande styrdokument. En upphandlingspolicy helt enkelt, att man själv vet vad man vill. För det andra måste man kunna följa upp! Upphandlingsavdelningen måste kunna visa att man spar pengar till verksamheterna genom bra affärer. Tyvärr har man inte alltid tid med uppföljning i dag, men det måste med. Vilka slutsatser drar du om upphandlarnas status? Man måste bestämma sig för vad en upphandlare är. I dag har de olika bakgrund. En del har gått den långa vägen i verksamheten, andra är nyutexaminerade jurister. Blandningen är bra, funktionen avgör. Samtidigt kan det vara svårt att få respekt och hög status i en organisation där man jobbat i 20 år. Så det handlar egentligen om upphandlingsorganisationens status mer än om den enskildes. Från årsskiftet finns LOV (lag om valfrihetssystem). Tror du den kommer att underlätta för små företag? LOV verkar betydligt enklare än LOU, men om mindre företag ska kunna komma in och få avtal så hänger det på kraven. Sätter man ribban för högt så blir det bara de stora som kvalar in. Kanske skulle man dela in företagen i två grupper och ställa enklare krav på de mindre företagen? Det finns möjligheter inom lagens råmärken. Vilka krav ska man ställa på offentliga upphandlare? Hon eller han ska vara kunnig och affärsmässig. Men det viktigaste är nog att aldrig glömma att man handlar med skattemedel. Man representerar någon annan. Det råder andra förutsättningar än i privat sektor. Ändå måste man våga se möjligheterna utifrån lagens ramar. Det är inte fel på lagen utan på hur den har kommit att tillämpas! Vilka krav bör man ställa på privata leverantörer till offentlig sektor? Att han håller vad han lovar! Att han inte bara säljer in sig på papperet. Leverantörerna borde utnyttja möjligheten att ställa frågor i samband med upphandlingen. Försök! Den upphandlande enheten/myndigheten vill att frågorna ställs innan tilldelningsmeddelandet, men då måste de också svara på de frågor som ställs. Har du någon mer reflektion som du vill delge läsarna? För det första. Det har varit nyttigt och lärorikt att jobba på bägge sidor. Man lär sig massor som kan användas. För det andra. Upphandling är inget självändamål utan ett verktyg för att uppnå något som behövs. En del verkar tro att det är en kärnverksamhet. Det behövs litet ödmjukhet här! För det tredje. De som genomför upphandlingar i praktiken borde komma till tals bättre i olika kommittéer, råd och utredningar där man försöker förbättra reglerna. I dag sitter det mest teoretiker i dessa grupper låt praktikerna komma till tals också! Bo Höglander

7 NYHETER NR ANBUDSJOURNALEN 7 Avfallshantering ska upphandlas Foto: Catharina Biesèrt I Neapel i Italien översvämmades gatorna av sopor. En orsak var brist på fungerande konkurrens på marknaden. Illegal verksamhet och korruption ledde till en katastrofal situation för medborgarna, förklarade Dan Sjöblom på Återvinningsdagarna nyligen. Det är väl ingen hemlighet för den här församlingen att frågan om upphandlingar på avfallsområdet är ett känsligt kapitel för många kommuner. Det sade Konkurrensverkets nye generaldirektör Dan Sjöblom när han nyligen höll tal på Återvinningsdagarna. Han påpekade att flera kommuner satsat stora summor på att bilda egna bolag som byggt upp verksamheter för att ta hand om avfallet. Och slog därefter fast att avfallshantering ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling, även om det sker från ett bolag som kommunen själv äger helt eller delvis. Reglerna för offentlig upphandling finns inte för att en kommun ska kunna välja om eller hur de ska följa reglerna. De finns där för att garantera att våra gemensamt inbetalda skattepengar används på det mest effektiva sättet, förklarade generaldirektören. Att låta bli att upphandla enligt reglerna minskar garantierna för att kommunens pengar används på bästa sätt, tillade han. Han pekade också på att den andel avfallskontrakt som hanterats utanför den föreskrivna ordningen uppgår till ett värde av 2,5 miljarder euro, vilket motsvarar hälften av det totala årliga värdet för samtliga avfallskontrakt. Ledde till katastrof Han gjorde en jämförelse med Neapel i Italien vars gator översvämmades av sopor. En orsak till detta var att det inte fanns en fungerande konkurrens på marknaden. Illegal verksamhet och korruption ledde till en katastrofal situation för medborgarna. Konkurrensverket vill konkurrensutsätta ytterligare en del av avfallsmarknaden. Nämligen den del av hushållsavfallet som i lagen definieras som därmed jämförligt avfall. Detta avser även avfall som uppkommer inom ramen för företags och myndigheters verksamhet. Det kan till exempel röra sig om avfall från personalmatsalar, restaurangavfall, skolor, matbutiker och storkök. För närvarande bestämmer kommunen hur sådant avfall ska tas om hand och det gäller även företagens avfall. Någon möjlighet för ett företag att själv välja entreprenör, kanske med viss miljöprofil, för den här typen av tjänster, finns inte. Vi föreslår att detta område konkurrensutsätts, förklarade Dan Sjöblom. Klimathot och möjligheter. Klimathotet och krav på återvinning skapar även nya förutsättningar, menade KKVchefen. Det öppnar för möjligheter att utveckla ny teknik och nya metoder. Sverige har goda chanser att ligga i framkant på dessa nya affärsområden. Vi är från Konkurrensverkets sida angelägna om att återvinningsmarknaderna fungerar effektivt och att konkurrensen inte sätts åt sidan. Då finns förutsättningar för nya idéer och effektivare metoder att komma fram, och att skattebetalarna kan få en god service till rimligt pris. Det finns däremot samarbeten som är tillåtna och bra för konsumenterna, hävdade Dan Sjöblom i sitt tal. I Sverige äger och förvaltar till exempel producenter tillsammans insamlingssystemen. Pantsystem för burkar och flaskor är ett exempel. Men samarbeten för infrastruktur får inte använda lagstiftningen som förevändning att sätta konkurrensen ur spel genom att sätta upp inträdesbarriärer för små eller nya aktörer som vill in på marknaden. Foto: chrisjohnbeckett Rött kort till karteller. Dan Sjöblom gav också rött kort för anbudskarteller. Han berättade om asfaltkartellen och verkets kamp mot den. Den 28 maj, kommer Marknadsdomstolen med sin slutliga dom i målet, åtta år efter tillsynsmyndighetens gryningsräder. Generaldirektören slog också ett slag för rättsmedel och pekade på problemen med offentlig näringsverksamhet. Bo Höglander Tycker du att din chef är otydlig? Inte blir det enklare om man börjar höra lite dåligt. Ring Hörsellinjen Hörselskadades Riksförbund

8 Sveriges största 8 NR ANBUDSJOURNALEN NYHETER upphandling Veolia har överklagat Som AnbudsJournalen tidigare har skrivit ansökte Veolia om överprövning av SL:s upphandling av tunnelbanedriften. Länsrätten dömde till SL:s fördel. Nu har Veolia överklagat domen. Veolias överklagande kom till länsrätten i sista minuten och kammarrättens domstolsjour fattade ett interimistiskt beslut direkt. Veolia vill att kammarrätten meddelar prövningstillstånd och undanröjer länsrättens dom och förordnar att upphandlingen ska göras om eller rättar på ett sådant sätt att SL ska förkasta MTR:s anbud och därefter genomföra en ny anbudsutvärdering av de anbud som då finns kvar. Veolia har i sin överklagan, som är på 24 sidor och innehåller 118 punkter, framfört varför upphandlingen ska göras om. En stor del av kritiken riktas mot den utvärderingsmodell som SL har använt sig av. Kritisk till utvärderingsmodellen. I sin överklagan skriver Veolia Det kan med fog ifrågasättas att SL i en så betydande upphandling använder sig av en abstrakt och känslig utvärderingsmodell. SL har använt den ifrågasatta utvärderingsmodellen i en rad tidigare upphandling och kommer sannolikt att fortsätta göra så också i framtiden. Metoden har även börjat sprida sig och även andra upphandlande enheter och myndigheter har således börjat använda sig av modellen. Veolia anser att SL:s utvärderingsmodell kommer att medföra osäkerhet hos leverantörer och upphandlande myndigheter/enheter och att den sannolikt kommer att bli föremål för fler överprövningar. Vidare tycker Veolia att det är hög Jag tror att Domstolssverige, en gång för alla, vill få till stånd ett tydligt och allmängiltigt domslut avseende den typ av utvärderingsmodell som SL arbetar med. Vi tolkar inte prövningstillståndet som en signal på att SL eller länsrätten gjort fel, säger Helene Molander. Vad säger SL om länsrättsdomen? Länsrättens dom grundar sig på en utförlig analys av rättspraxis såväl som SL:s utformning av utvärderingsmodellen och agerande i samband med upphandlingen. SL är därför naturligtvis mycket glada över att ha fått sin uppfattning om att upphandlingen utformats och genomförts i enlighet med gällande rätt, bekräftad på ett så vederhäftigt sätt. SL har hållit hårt på principen om likabehandling under hela upphandlingen. Den tillämpade utvärderingsmodellen är vidare inte bara mycket Foto: Jan E Svensson Kammarrätten har meddelat prövningstillstånd och SL välkomnar kammarrättens prövning, säger Helene Molander, ansvarig jurist för SL:s upphandling av tunnelbanetrafiken. tid och av synnerlig vikt att frågan om innebörden av begreppet relativ viktning blir föremål för en utförlig och allsidig bedömning i överrätt, alltså kammarrätten. Därför tycker Veolia att det finns synnerliga skäl för prövningstillstånd. SL:s utvärderingsmodell. SL har använt sig av en utvärderingsmodell där SL sammanlagt har utvärderat 17 olika kvalitetskriterier utöver ett särskilt framräknat totalpris. Viktningen, det vill säga den inbördes relationen mellan totalpriset och kvalitetskriterierna, framgick genom att det i modellen tydligt angavs att vissa fasta fiktiva prispåslag skulle göras på totalpriset beroende på om/hur mycket de offererade lösningarnas poäng avvek från max. Det totala maximala fiktiva prispåslaget kan enligt modellen uppgå till en miljard kronor. Vi vill ha en kompetent spelare som driver verksamheten med bra marginaler och vi tror på konkurrensutsättning Ser det inte som ett nederlag Att kammarrätten valt att meddela prövningstillstånd ser jag som ett resultat av de olika kammarrättsdomarna på sista tiden när det gäller frågan om det är tillåtet att utvärdera referenser eller inte, säger Helene Molander, jurist på SL. transparent utan samtliga kriterier är även direkt kopplade till föremålet för upphandlingen och ägnade att identifiera det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Hur har överprövningen påverkat möjligheten till avtalsstart den 1 november? Överprövningen har dessvärre medfört oro och undringar för framförallt personalen som är verksam i tunnelbaneverksamheten. SL och MTR är dock förberedda för en driftstart enligt det nya avtalet i november i år. Det finns därför inte heller någon anledning för våra resenärer att oroa sig. Vi hoppas på att tunnelbaneverksamhetens personal mycket snart får ett besked om vad som väntar dem i år och hoppas även inom kort kunna genomföra våra återkopplingsmöten med anbudsgivarna. Nya trafikupphandlingar är redan på gång och vi är måna om att få konstruktiv kritik i tid för att genomföra dem ännu bättre än tunnelbaneupphandlingen, avslutar Helene Molander. Vad säger ni om överklagandet till kammarrätten? Med tanke på de faktiska omständigheterna i fallet samt länsrättens professionella angreppssätt och synnerligen gedigna dom kan man ju som jurist ställa sig lite frågande. I egenskap av sittande entreprenör har dock Veolia av flera anledningar enormt mycket att vinna på domstolsprocessen. Från ett affärsmässigt perspektiv är därför deras överklagande helt förståeligt. Att överklaga är ju också en rättighet som SL självklart respekterar. Något annat du vill tillägga? Personligen vill jag gärna med gott samvete kunna rekommendera utvärdering av ett anbuds kvalitet även i framtiden. För att en stark och sund konkurrens ska kunna råda är det viktigt att upphandlande enheter verkligen vågar ta chansen att upphandla på annat än pris, avslutar Helene Molander. Matilda Buske Foto: Janne Björklund Gunhild Sällvin Hallå ) )) informations- och marknadschef på Veolia Transport Sverige AB. Varför valde Veolia att överklaga länsrättens dom? Den viktigaste frågan att få prövad är den om SL:s utvärderingsmodell överensstämmer med regelverket inom Sverige och EU, säger Gunhild Sällvin, informations- och marknadschef på Veolia Transport Sverige AB. Vad tror ni om era chanser att vinna i kammarrätten? Redan i dag har flera upphandlingar med subjektiv utvärderingsmodell överklagats i Sverige och inom andra EUländer. Den tolkning domstolarna gör är därför av stor principiell betydelse för att tydliggöra inför framtida upphandlingar. Vi tror naturligtvis att vi kan vinna. Hur påverkar det Veolia om ni förlorar i domstolen och därmed även nuvarande kontrakt med SL? Vi kommer att analysera domen och se om vi ska gå vidare till Regeringsrätten. Skulle dagens kontrakt med SL upphöra berörs cirka en tredjedel av vår verksamhet. I vår bransch vinner och förlorar vi kontrakt, det ingår i spelets regler. i alla led. När vi utvärderade de offererade lösningsförslagen, det vill säga hur anbudsgivaren i praktiken skulle utföra det upphandlade uppdraget, utvärderade vi även föreslagna processer för anskaffning och styrning av underentreprenörer till den upphandlade verksamheten, berättar Helene Molander, ansvarig jurist för SL:s upphandling av tunnelbanetrafiken. Vi arbetade också enligt en särskild anbudsprövningsprocess för att säkerställa en hög kvalitet i vår kontroll och utvärdering av anbuden, inklusive att eliminera risken för godtyckliga bedömningar och otillbörlig påverkan, fortsätter hon. Tycker att modellen fungerar. Helene Molander tycker att utvärderingsmodellen har fungerat bra. Resultatet var rättvisande. MTR:s anbud var starkt på alla områden, sade hon. Kvalitet respektive Totalpris har vägts samman till ett jämförelsetal per anbud. SL använde sig inte av en relativ betygsskala, så flera anbudsgivare kunde få samma betyg. Kammarrätten har nu meddelat prövningstillstånd. SL välkomnar kammarrättens prövning, säger Helene Molander. Dessutom har kammarrätten beslutat att Konkurrensverket inom några veckor ska uttala sig om viktningsfrågan, det vill säga om SL:s utvärderingsmodell uppfyller kravet på viktning enligt EG-rätten. AnbudsJournalen får anledning att återkomma till ämnet när kammar rättens dom kommer. Matilda Buske

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernledningens stab Chefsjuristen Anne Rundquist TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-01-11 Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Ärendet

Läs mer

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 KKV1000, v1.0, 2009-01-16 2009-04-16 1 (5) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 Det talade ordet gäller! Välkomna! Det här är mitt första rundabordsmöte,

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM DATUM HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Catharina Öberg Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se 14 januari 2009 DIARIENUMMER 08-6754 Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

VINSTERNA MED LOU ANBUDSGIVNING

VINSTERNA MED LOU ANBUDSGIVNING 1 VINSTERNA MED LOU OSUND OCH LUF STRATEGISK ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Kristian Pedersen Pedersen / Delägare Partner / / Advokat Advokat 21 Erfarenhetsdagarna

Läs mer

Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius

Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras Foto: Daniel Wadenius Foto: Daniel Wadenius inköpscentraler och dynamiska inköpssystem ska användas. Direktiven anger också att e-upphandling ska

Läs mer

Riktlinje för upphandling

Riktlinje för upphandling Riktlinje för upphandling Enligt Lunds kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller utförandet av offentlig

Läs mer

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m.

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya sanktioner i upphandlingslagstiftningen föreslås träda i kraft under mitten av 2010. De nya reglerna innebär bland annat att en avtalsspärr

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 GWA ARTIKELSERIE Titel: Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 Dåliga upphandlingar, brister i äldreomsorgen,

Läs mer

Några egenskaper: Olika perspektiv och funktioner. Många aktörer och marknader, submarknader. Hög ambitionsnivå, små resurser.

Några egenskaper: Olika perspektiv och funktioner. Många aktörer och marknader, submarknader. Hög ambitionsnivå, små resurser. Några egenskaper: Olika perspektiv och funktioner Många aktörer och marknader, submarknader Hög ambitionsnivå, små resurser Diversifierad 2 Åstadkomma effektivitetsvinster och förbättra utnyttjande av

Läs mer

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentliga upphandlingar i Sverige uppgår till hisnande 500 miljarder SEK per år innebärande 20 % av Sveriges BNP och ca 55 000 SEK per svensk invånare. Antalet

Läs mer

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Luleå den 2 juni 2009

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Luleå den 2 juni 2009 2009-06-02 1 (6) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Luleå den 2 juni 2009 Det talade ordet gäller! Välkomna! Det här är det sjunde mötet som Konkurrensverket genomför

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling FAQ S. Kindeborg 2010-10-22 Externt Upphandlingsenheten FAQ-10 vanliga frågor om upphandling 1. Närproducerat Fråga: Varför kan inte kommunen bara köpa närproducerade livsmedel till våra skolor och äldreboenden?

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Maj 2015 INNEHÅLL Sid. Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ogiltigförklarat avtal

Läs mer

Upphandlings- och e-handelsenheten

Upphandlings- och e-handelsenheten Upphandlings- och e-handelsenheten Vilka är vi? Upphandlingsenheten Upphandlingschef Kerstin Svensson Upphandlare Hans Löthman Helena Ekström Dagnielo Sanchez Matilda Alskog (praktikant) Marja-Leena Engren

Läs mer

Den goda affären. - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Den goda affären. - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Den goda affären - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Utvärdera offentlig upphandling ur ett ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv samt föreslå förbättringsåtgärder Förbättra

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2009 KLAGANDE Vägverket Ombud: Verksjurist Rogert Andersson Vägverket 781 87 Borlänge MOTPART Grundels Fönstersystem & Måleri AB, 556447-4038

Läs mer

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN 2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05 Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Konkurrenspolicy 1(4) Konkurrenspolicy riktlinjer vid konkurrensutsättning

Läs mer

Byggentreprenader eller hyresavtal Björn Söderlund

Byggentreprenader eller hyresavtal Björn Söderlund Byggentreprenader eller hyresavtal Björn Söderlund Bakgrund Byggnadsstyrelsen var fram t.om. 1993 ansvaring för lokalförsörjning inom statsförvaltningen Efter 1993 var varje myndighet fri att teckna egna

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 14 september 2012 KLAGANDE Stockholms läns landsting Ombud: Advokat Roger Hagman Box 3460 103 69 Stockholm MOTPART Berendsen Textil Service

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Teknik och säkerhetsupphandlingar

Teknik och säkerhetsupphandlingar Presentation OffSÄK:s höstkonferens 2011 Anna Ulfsdotter Forssell /Partner /Advokat Stockholm den 2 Agenda Inledning vad, varför, vem och när? Principerna för offentlig upphandling Kort genomgång av de

Läs mer

ClueE: det juridiska perspektivet. David Langlet Joshua Prentice

ClueE: det juridiska perspektivet. David Langlet Joshua Prentice ClueE: det juridiska perspektivet David Langlet Joshua Prentice Studerade områden Det främjande regelverket hur påverkar det kommunerna? Offentlig upphandling främjare eller hämmare? Kravet på affärsmässigt

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV BYGGENTREPRENAD UPPHANDLINGAR UR ETT OSUND JURIDISKT STRATEGISK PERSPEKTIV ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Pedersen / Delägare Partner / / Advokat 21 27 september oktober

Läs mer

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Oskar Viström förvaltningsrättsnotarie DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Mål nr 2734-14 1 SÖKANDE Peab Sverige AB, 556099-9202 Margretetorpsvägen 260 92 Förslöv MOTPARTER 1. Gavlefastigheter Gävle kommun

Läs mer

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Socialdepartementet Enheten för upphandlingsfrågor 103 33 Stockholm Stockholm Dnr 2014-01-27 S2013/9124/RU Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Företagarna har givits möjlighet att

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Mars 2014 INNEHÅLL Sid. Nya upphandlingsdirektiv 2 Nya författningar SFS 2014:5 Nya tröskelvärden vid

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 333/2014 1 (5) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab Konkurrensverkets beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

TSG 2011-106 S2011/1259/RU REMISS 1(13)

TSG 2011-106 S2011/1259/RU REMISS 1(13) TSG 2011-106 S2011/1259/RU REMISS 1(13) Socialdepartementet Remiss "Europeiska kommissionens grönbok om en modernisering av EU:s politik för offentlig upphandling med sikte på en effektivare europeisk

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se Hur fungerar offentlig upphandling? Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan www.regionsiljan.se Vilka är vi Jussi, upphandlingschef, jussi.halonen@regionsiljan.se, 0250-55 35 40 Cecilia Dahl-Bogg,

Läs mer

Avsnitt 4.3 beloppsgränser, dokumentationsplikt och riktlinjer vid direktupphandlingar

Avsnitt 4.3 beloppsgränser, dokumentationsplikt och riktlinjer vid direktupphandlingar REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2013-06-11 AdmD-268-2013 Ert datum Ert diarienr 2013-03-13 S2013/1826/RU Socialdepartementet 103 33 Stockholm Upphandlingsutredningens slutbetänkande Goda affärer en

Läs mer

för offentliga upphandlingar

för offentliga upphandlingar för offentliga upphandlingar Innehållsförteckning Före Privata och offentliga upphandlingar...4 Upphandlingsformer...4 Tröskelvärden...4 Internationella regelverk...5 Under processen Regeln om likabehandling...6

Läs mer

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm ANSÖKAN Swedish Competition Authority 2011-11-18 Dnr 702/11 1(8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Försvarsmakten,

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-05-21 Dnr 743/2014 1 (5) Norrköpings kommun Utbildningskontoret 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster Konkurrensverkets beslut Norrköpings

Läs mer

Konkurrensverket: Förfrågan avseende upphandling av akut/tillfälligt boende, dnr 34/2015

Konkurrensverket: Förfrågan avseende upphandling av akut/tillfälligt boende, dnr 34/2015 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2015-03-05 Diarienummer SCN-2015-0064 Socialnämnden Konkurrensverket: Förfrågan avseende upphandling av akut/tillfälligt boende, dnr 34/2015 Förslag

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Aktuella upphandlingsrättsfall från bygg- och anläggningsbranschen

Aktuella upphandlingsrättsfall från bygg- och anläggningsbranschen Aktuella upphandlingsrättsfall från bygg- och anläggningsbranschen Anna Ulfsdotter Forssell / Advokat / Partner Kristian Pedersen / Advokat / Partner Upphandla bygg och anläggning Stockholm den 2 Agenda

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar UPPHANDLING Upphandlingsenheten 13 medarbetare materialkonsulent olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering under 2013 genomfördes 230 upphandlingar förvaltar ca 400 avtal Hur ska vi upphandla,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 26 september 2013 KLAGANDE Effektiv Måleri i Mölndal AB, 556475-9917 Ombud: Advokat Jimmy Carnelind MAQS Law Firm Box 11918 404 39 Göteborg

Läs mer

Att ha vården som kund

Att ha vården som kund Att ha vården som kund -upphandling och förfrågningsunderlag - när blir det affär? Kristina Malm Janson Vårdförbundet Margret Olsson Affärsverkstan Bakgrund Marknadens utveckling Privat vård ökar SLL handlar

Läs mer

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09 UFV 2010/1853 Upphandling Riktlinjer Fastställd av rektor 2010-11-09 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 3 1.2 Målsättning 3 1.3 Principer för upphandling 4 2. Organisation

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Åtgärder för en effektivare offentlig upphandling

Åtgärder för en effektivare offentlig upphandling 2008 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Åtgärder för en effektivare offentlig upphandling Lagen om offentlig upphandling finns för att medborgarnas skattepengar skall används så effektivt

Läs mer

SL:s upphandling av konsultmäklare

SL:s upphandling av konsultmäklare KKV1025, v1.4, 2013-02-05 BESLUT 2013-06-26 Dnr 155/2013 1 (6) AB Storstockholms Lokaltrafik 105 73 Stockholm SL:s upphandling av konsultmäklare Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet från vidare handläggning.

Läs mer

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst KKV1047, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1 (5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Konkurrens- och upphandlingsproblem i byggbranschen

Konkurrens- och upphandlingsproblem i byggbranschen KKV1000, v1.1, 2010-05-05 2011-09-28 1 (7) Konkurrens- och upphandlingsproblem i byggbranschen Anförande av Dan Sjöblom, generaldirektör Konkurrensverket vid konferens Entreprenadrisker inom bygg och anläggning,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 1 oktober 2015 KLAGANDE Avonova Hälsa AB, 556500-6821 Ombud: Advokat Henrik Gallus Advokatfirman Kjällgren i Lidköping AB Älvgatan 16 531

Läs mer

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping Mål nr 4190-14 1 SÖKANDE Bogruppen i Östergötland AB, 556760-7360 Importgatan 24 602 28 Norrköping Ombud: advokaten Henrik Stenberg och jur. kand. Andreas Bålfors

Läs mer

Skillnader mellan LOU och LUF

Skillnader mellan LOU och LUF Skillnader mellan LOU och LUF Upphandling The VÄRMEK Way Lag om offentlig upphandling, LOU, är en lagstiftning som är processinriktad. Den är gjord så för att garantera att små leverantörer ska ha samma

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1039, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-06-26 Dnr 457/2014 1 (6) Förvaltningsrätten i Härnösand Box 314 871 27 Härnösand Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013. Välkomna!

Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013. Välkomna! Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013 Välkomna! 1 Mål Tekniska förvaltningen i Hudiksvall Insikt om vad bra offentliga affärer är Kunskap om regler som

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare Kristian Pedersen, advokat. Innovativa upphandlingar

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare Kristian Pedersen, advokat. Innovativa upphandlingar Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare Kristian Pedersen, advokat Innovativa upphandlingar Upphandling24 konferens Stockholm den 4 november 2009 Innovativa upphandlingar nya möjligheter till goda

Läs mer

Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12)

Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-06-12 Fi 2015/1216 Avdelningen för juridik Magnus Ljung Finansdepartementet 103 33 Stockholm Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) Sammanfattning Sveriges Kommuner

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och Spa i Melleruds kommun

Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och Spa i Melleruds kommun Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2010-002 Mellerud Datum: 2011-03-07 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och

Läs mer

Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5293-10 mellan Enera International AB och Malmö stad

Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5293-10 mellan Enera International AB och Malmö stad KKV1030, v1.1, 2010-05-05 YTTRANDE 2010-12-20 Dnr 616/2010 1 (10) Kammarrätten i Göteborg Box 1531 401 50 Göteborg Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5293-10 mellan Enera International AB och Malmö stad Kammarrätten

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun 2007-09-03 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 106. 1. Mål och inriktning Denna policy innehåller riktlinjer,

Läs mer

Remiss av upphandlingsutredningens delbetänkande På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen SOU 2011:73

Remiss av upphandlingsutredningens delbetänkande På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen SOU 2011:73 YTTRANDE 2012-01-27 Dnr 4.1.1-2011/01618-2 För kännedom UD-FIM UD-IH Socialdepartementet Remiss av upphandlingsutredningens delbetänkande På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-02-06 Dnr 24/2013 1 (5) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 6 maj 2009 KLAGANDE E.ON Elnät Sverige AB, 556070-6060 Ombud: Bolagsjurist Malin Persson E.ON Sverige AB 205 09 Malmö MOTPARTER 1. 3G Infrastructure

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Överprövningsutredningen (S 2013:15) Göteborg den 23 april 2014

Överprövningsutredningen (S 2013:15) Göteborg den 23 april 2014 Överprövningsutredningen (S 2013:15) Göteborg den 23 april 2014 LINDAHLS FÖRSLAG Advokatfirman Lindahl arbetar för att föra rättsutvecklingen inom upphandlingsområdet framåt och redovisar i det syftet

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

white book Offentliga Affärer i samarbete med Advokatfirman Lindahl presenterar en guide om offentlig upphandling

white book Offentliga Affärer i samarbete med Advokatfirman Lindahl presenterar en guide om offentlig upphandling white book 2015 Offentliga Affärer i samarbete med Advokatfirman Lindahl presenterar en guide om offentlig upphandling Innehållsförteckning Förord sid 5 Inget är statiskt i upphandlingsvärlden sid 6-9

Läs mer

meddelad i Stockholm den 17 mars 2008 KLAGANDE Simrishamns kommun Ombud Advokaten Anders Boquist Hamilton Advokatbyrå Malmö KB Box 226 201 22 Malmö

meddelad i Stockholm den 17 mars 2008 KLAGANDE Simrishamns kommun Ombud Advokaten Anders Boquist Hamilton Advokatbyrå Malmö KB Box 226 201 22 Malmö 1 (7) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 17 mars 2008 KLAGANDE Simrishamns kommun Ombud Advokaten Anders Boquist Hamilton Advokatbyrå Malmö KB Box 226 201 22 Malmö MOTPARTER 1. SITA Sverige

Läs mer

Chefsjurist Linda Stenman Konkurrensverket Avdelningen för offentlig upphandling 103 85 STOCKHOLM. Kommunen får lämna följande synpunkter

Chefsjurist Linda Stenman Konkurrensverket Avdelningen för offentlig upphandling 103 85 STOCKHOLM. Kommunen får lämna följande synpunkter 2012-01-04 2589-2011 Chefsjurist Linda Stenman Konkurrensverket Avdelningen för offentlig upphandling 103 85 STOCKHOLM Er anmodan om upplysning avseende Ny arena R3 (812/2011) Konkurrensverket har anmodat

Läs mer

Den offentliga affären

Den offentliga affären Den offentliga affären Colligio bildades 2008, då under namnet Allego Konsult AB, och bedriver verksamhet främst i form av konsultstöd i upphandlingsfrågor. Vi bedriver även utbildning inom upphandlingsområdet,

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) gällande Konkurrensverkets redovisning om vårdjättar som misstänks för olagligt samarbete

Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) gällande Konkurrensverkets redovisning om vårdjättar som misstänks för olagligt samarbete HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-08-28 P 13 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Thomas Österberg p [XX] Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) gällande Konkurrensverkets redovisning

Läs mer

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar.

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Asfaltkartellen Sveriges största anbudskartell Sveriges hittills största kartellhärva kallas asfaltkartellen.

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

Modell över den elektroniska upphandlingsprocessen - från annonsering till kontrakt

Modell över den elektroniska upphandlingsprocessen - från annonsering till kontrakt Modell över den elektroniska upphandlingsprocessen - från annonsering till kontrakt M O D ELL ÖVER DEN ELEKT R O NISKA UPPHANDLINGS P R O C ESSEN 1 1. Introduktion Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet

Läs mer

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked 2015-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/142-050 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning

Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning KKV1046, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-04-15 Dnr 470/2014 1 (6) Trosa kommun Västra Långgatan 4-5 619 80 Trosa Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Upphandling LOU och LOV. - Utgångspunkter och reflektioner

Upphandling LOU och LOV. - Utgångspunkter och reflektioner Upphandling LOU och LOV - Utgångspunkter och reflektioner Hur ser vårdmarknaden ut Vård, hälsa och omsorgstjänster ( social ) Offentlig marknad regleras av upphandlingslagar Valfrihetssystem Lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Offentliga innovationsupphandlingar

Offentliga innovationsupphandlingar Offentliga innovationsupphandlingar En presentation för Nätverket för innovationsupphandling 2013-01-22 Niklas Sjöblom Johanna Jonsson Agenda Vilka är vi? Vad är en innovationsupphandling det legala perspektivet

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor I mål om överprövning av offentlig upphandling har kammarrätt ansetts inte vara förhindrad att pröva omständigheter som åberopats

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-01-23 Dnr 54/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

SJ och tyska DB bildar gemensamt bolag i Sverige och omöjliggör fri konkurrens

SJ och tyska DB bildar gemensamt bolag i Sverige och omöjliggör fri konkurrens SJ och tyska DB bildar gemensamt bolag i Sverige och omöjliggör fri konkurrens Gemensam ägda bolaget fick tillslag efter att man gav ett bud 300 miljoner under konkurrenterna. Styrelsen Norrtåg AB Upphandling

Läs mer

Så påverkas leverantörerna av

Så påverkas leverantörerna av Så påverkas leverantörerna av elektronisk upphandling Presentation på e-inköpsdagen Stefan Jönsson 2009-05-12 Vad är tillväxtverket? Nutek (Verket för näringslivsutveckling) lades ned den 31 mars Den 1

Läs mer

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 AffärsConcept Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 Helena Ottosson Kraus helena.ottossonkraus@affarsconcept.se Agenda Vad är offentlig upphandling? Upphandlingsförfaranden

Läs mer

Studie i överprövningsmål

Studie i överprövningsmål Studie i överprövningsmål - livsmedelsupphandlingar under åren 2007-2010 En rapport skriven av Advokatfirman Delphi på uppdrag av Konkurrensverket Förord I arbetet med Konkurrensverkets rapport Mat och

Läs mer