Öresundsregionen i fokus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öresundsregionen i fokus"

Transkript

1 SVERIGES MARKNADSTIDNING FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING Nr maj 2009 Årgång 15 För låg nivå på upphandlingar Kommunernas upphandlingar lever inte upp till en godtagbar nivå. Det framgår av Svenskt Näringslivs årliga rapport om landets företagsklimat. Det som företagarna ger lägst betyg är tillgången på arbetskraft med relevant kompetens samt frågan om kommunens upphandlingar. Båda fick ett snittbetyg under godtagbar nivå. Betyget har dock förbättrats för varje år frågan har funnits med. Kristinehamn, Habo och Mönsterås fick bäst betyg för sitt upphandlingsarbete. Sidan 10 Få privata aktörer Det är en ytterst liten del av verksamheten i kommuner och landsting som utförs av privata aktörer. Det visar en rapport om företagsklimat från Svenskt Näringsliv. De privata aktörerna kan spela en viktig roll för utvecklingen av de tjänster som tidigare utfördes i offentlig regi. Genom att verksamheterna utsätts för konkurrens kan kostnaderna minskas och nya metoder utvecklas, framhåller Johan Kreicbergs i rapporten Konkurrensutsättning var god dröj. Veolia har överklagat Sidan 11 Som AnbudsJournalen tidigare har skrivit ansökte Veolia om överprövning av SL:s upphandling av tunnelbanedriften. Länsrätten dömde till SL:s fördel. Nu har Veolia överklagat domen. Den viktigaste frågan att få prövad är den om SL:s utvärderingsmodell överensstämmer med regelverket inom Sverige och EU, säger Gunhild Sällvin, informations- och marknadschef på Veolia Transport Sverige AB. Sidorna 8 9 Foto: Stig-Åke Jönsson B-tjänst eller tjänstekoncession? LOV splittrar jurister Är LOV och liknande avtal tjänstekoncessioner eller vanliga B-tjänster? Därom tvista de lärde. Det spelar ingen roll om det är tjänstekoncession eller inte, säger Joakim Lavér, Linklaters. Är det inte tjänstekoncession så är det B-tjänst och båda kan Sverige fritt reglera. Nu har det bestämts att LOV skall tillämpas när man beslutat om valfrihetssystem, säger han. Ledande jurister på området som Hans Sylvén, tidigare NOU och numera Allego AB, och Ulf Palm, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), menar att LOV kommit till med utgångspunkten att det i grunden är tjänstekoncessioner. Andra menar att det inte är tjänstekoncession, däribland Eva-Maj Mühlenbock, Lindahls, och Andrea Sundstrand, advokat och doktorand vid Stockholms universitet. Sidan 4 Öresundsregionen i fokus Öresundsregionen är kanske i ett företagsperspektiv den mest intressanta när det gäller förväntad tillväxt, även på det offentliga området. Nu kommer danska och svenska leverantörer att få en heltäckande bild över vad den offentliga sektorn på båda sidor om Öresund efterfrågar och detta på grund av ett samarbete mellan Allego AB och den danske kollegan Udbudsvagten. Kevin Bengtsson, vd för Udbudsvagten, är glad över samarbetet och säger att intresset för den offentliga marknaden ökar i Danmark hos danska företag, varför det här samarbetet är en naturlig utveckling. Inte minst med tanke på att de danska upphandlande enheterna också vill se fler svenska leverantörer som anbudsgivare. Den svaga svenska kronan har ökat intress et betydligt. Sidan 5 Upphandling är inget självändamål utan ett verktyg för att uppnå något som verksamheten behöver. Det säger Ewa Larson, konsult på Frontit och med gedigen erfarenhet av upphandling i stat och landsting. Bland annat har hon jobbat som biståndsarbetare, innan hon blev jurist. Sedan kom hon till regeringskansliet och bland annat dess upphandlingssektion. På Danderyds sjukhus var hon upphandlingschef. Ewa Larson Veckans profil sidan 6 Avfallshantering bör ske i konkurrens I Neapel i Italien översvämmades gatorna av sopor. En orsak var brist på fungerande konkurrens på marknaden. Det förklarade Dan Sjöblom på Återvinningsdagarna nyligen. Han påpekade att flera kommuner i Sverige satsat stora summor på att bilda egna bolag som byggt upp verksamheter för att ta hand om avfallet. Och slog därefter fast att avfallshantering ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. Att låta bli att upphandla enligt reglerna minskar garantierna för att kommunens pengar används på bästa sätt, tillade han. Sidan 7 DU HITTAR FLER UPPHANDLINGSANNONSER PÅ

2 2 NR ANBUDSJOURNALEN LEDARE BO HÖGLANDER Chefredaktör Köp och sälj affärsmässigt Affärsmässighet ska råda inte bara då en offentlig instans gör inköp, utan även när den genomför försäljningar. Det framhölls i krönikan på Handla rätt i nr 19 av AnbudsJournalen. Tankeväckande och välkommen kallade Joakim Lavér och Olof Larsberger (båda på Linklaters) den dom i Kammarrätten i Stockholm (mål ) som gällde försäljningen av Tibble gymnasium i Täby kommun. Advokaterna pekar på den uppmärksamhet som på senare tid riktats mot det offentligas inköpande verksamhet och menar att även det offentligas försäljningar är viktiga att uppmärksamma utifrån ett konkurrensperspektiv. Ett påpekande som det inte är svårt att instämma i, rent principiellt. Täby kommun kommer inte att överklaga domen, det har vi tidigare rapporterat på vår webbplats. Detta trots att rätten slog fast att gymnasieförsäljningen innebar ett otillåtet stöd till en enskild näringsidkare och därmed var ogiltig. Priset för skolan blev 9,2 miljoner kronor och det motsvarade inventarier och utrustning. De mervärden som varumärke, kundstock (eleverna) och lärarnas kompetens innebär räknades inte. Detta tog de klagande upp och de fick medhåll av kammarrätten på den punkten. Täby kommun menade att man först avslutat en verksamhet för att sedan på marknadsmässiga grunder sälja inventarier och upplåta lokaler till ett privat företag. Kommunen fick rätt i länsrätten, men målet överklagades. Fallet är principiellt intressant, det aktualiserar frågan kring fungerande konkurrens på marknaden, liksom frågan om mångfald på välfärdsområdet och hur en sådan mångfald kan och får skapas. Man kan sympatisera med Täby kommuns syfte. Genom att öka mångfalden i utförarledet hoppas kommunen öka valmöjligheterna för den enskilde individen, i det här fallet inom gymnasieskolan. En rimlig strävan. Idén att först avsluta den kommunala gymnasieverksamheten, för att därefter sälja möbler och inventarier till en privat aktör som sedan kan starta upp på nytt, är minst sagt kreativ. Det hade varit intressant att få metoden prövad i högre instans. Men nu har Täby kommun valt att inte överklaga. Man vill ha arbetsro för personal och elever, säger man. Avknoppningar i syfte att skapa mångfald och valfrihet är en metod som inte bara Täby kommun utan flera andra offentliga aktörer prövat. Både Stockholms läns landsting (SLL) och Stockholms stad har försökt sig på avknoppningar som metod att skapa ökad mångfald och valfrihet. Men motståndet har varit stort. Försäljningar har överklagats och hela processen har gått i stå. Lagstiftaren får reda ut om avknoppningar i framtiden ska kunna vara möjliga, tycker Täby kommun. Ja, varför inte. En poäng med avknoppning är att underlätta för personal som visat stort intresse för att ta över driften av en kommunal verksamhet. Knäckfrågan är hur man genomför detta. Till exempel utan att hamna i konflikt med affärsmässigheten, de grundläggande EG-rättsliga principerna om icke-diskriminering, likabehandling, och så vidare. Att knoppa av driften av en verksamhet är en sak. Då behåller kommunen ägandet av sådant som byggnad, utrustning, möbler, med mera, medan personal tar över utförandet av själva verksamheten. Ett förfarande som inte ska likställas med försäljning av kommunal egendom, och där en privat aktör tar över. Att skilja på driftentreprenad och privatisering är viktigt. Tyvärr missas ofta detta, inte minst i media. LOV är instrumentet som just nu tycks vara allmänt accepterat när en kommun eller ett landsting vill uppnå mångfald och individuell valfrihet i välfärden. Medan avknoppning som metod för tillfället är tillbakaträngd. Framtiden får utvisa om metoden överlever rättsligt, politiskt och affärsmässigt. Men även om syftet är gott så bör försäljning ske marknadsmässigt. Det är viktigt ur ett konkurrensperspektiv, som Lavér och Larsberger påpekar. INNEHÅLL NYHETER Ledare...2 Debatt...3 Jurister diskuterar LOV...4 Samarbete över sundet...5 Veckans profil: Ewa Larson...6 Sophantering ska upphandlas...7 Veolia överklagar...8 Sekretessbeslut gäller...9 De är bäst på upphandling...10 Få privata aktörer...11 Svenska kraftnät EU-granskas...11 Handla rätt UPPHANDLINGAR Svenska/Nordiska TED Svenska annonser UTGIVNING 2009 Mån Nummer Manusstopp Utgivning Juni /5 5/ /6 18/6 Juli 26 17/6 26/ /6 3/7 28 1/7 10/ /7 24/7 Augusti /8 14/ /8 28/8 Sept 36 26/8 4/9 37 2/9 11/9 38 9/9 18/ /9 25/9 Okt 40 23/9 2/ /9 9/ /10 16/ /10 23/ /10 30/10 Manusstopp är kl Vi söker... VECKANS PROFIL Tipsa oss om profiler i Upphandlarsverige! Vi söker inköpare, leverantörer och andra personer som är engagerade i den offentliga upphandlingen. Hör av dig till AnbudsJournalens redaktion med ett mail till eller direkt till Bo Höglander, eller Matilda Buske, Chefredaktör och ansvarig utgivare: Bo Höglander, Redaktion: Matilda Buske, Stefan Elg, Marie Holmgren, Annonser: Agnetha Byström, Prenumerationsansvarig: Susanne Jansson, Utgivare: Allego AB Tryck: V-TAB Layout: Kalle Lund/Reklamlunden Prenumerationspris: 2300 kr exkl. moms per år Besöksadress: Hälsingtorget Postadress: Box 406, Falun Tel: Fax: E-post: Postgiro Bankgiro Organisationsnummer

3 NR ANBUDSJOURNALEN 3 DEBATT Anna Lefevre Skjöldebrand vd, Swedish Medtech - branschorganisationen för medicinteknik Se till hela vårdkedjan Ekonomi- och planeringsenhetens centrala upphandlingsgrupp i Norrköping söker en erfaren upphandlare åde ekonomin och omhändertagandet av äldre och personer med funktionsnedsättning tar stryk av pressade upp- B handlingar, påpekar Anna Lefevre Skjöldebrand. Sverige har en lång tradition av både utveckling och tillverkning av hjälpmedelsprodukter. Historiskt har samverkan mellan vården och den medicintekniska industrin varit avgörande för vårt gynnsamma innovationsklimat. Ett klimat som vi nu ser vänder. Dagens upphandlingar fokuserar alltmer på lägsta pris. I förlängningen innebär pressade priser att våra brukare aldrig får tillgång till de innovativa hjälpmedlen, som inte bara ger bättre livskvalitet, utan på sikt den lägsta kostnaden för samhället. Medel som samhället skulle ha kunnat spara blir i stället till kostnader, som spiller över på andra delar av vårdkedjan. Utgifter som landstingen och kommunerna i dag inte räknar in i upphandlingskalkylerna, men alltjämt måste betala för. Lägg till detta scenario att antalet vårdbehövande kommer att öka dramatiskt de kommande åren. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting kommer det att finnas 2,2 miljoner svenskar som är 65+ om 25 år. Av Hälso- och sjukvården 2030 framgår också att vårdvolymen måste växa med 22 procent under samma period. Institutet för hälsoekonomi i Lund har beräknat den samhällsekonomiska kostnaden och nyttan av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter (insulinpumpar, trycksårsmadrasser, elrullstolar och hörapparater). Resultaten är slående. Investeringar i ny medicinteknik, inklusive hjälpmedel, påskyndar tillfrisknandet, förbättrar livskvaliteten för patienter och brukare samtidigt som landstingen och kommunerna sparar stora summor pengar, sett till hela vårdkedjan. Prispressen är alltså en kortsiktig och huvudlös strategi, som riskerar att med hög fart leda Sverige från en tätposition i sitt omhändertagande av äldre och personer med funktionsnedsättning till en föga smickrande placering betydligt längre ner på skalan. Swedish Medtech inbjuder landstingen och kommunerna till ett samarbete där vi tar ett helhetsgrepp om investeringarna i medicinteknik med patienten och uthållig samhällsekonomi som två grundpelare. Det är hög tid att vi agerar tillsammans! DEBATTERA i AnbudsJournalen Vill du framföra dina synpunkter och funderingar inom området offentlig upphandling är du välkommen att skriva en debatt i Anbuds Journalen. Lämplig längd på artikeln, mellan och tecken, inklusive blanksteg. Manusstopp är onsdagar till nästkommande nummer. Vi förbehåller oss rätten att redigera debatten. Inget arvode utgår. Skicka debatten till: eller Redaktion, Allego AB, Box 406, Falun. Ledig plats Du som platsannonserar får din annons publicerad både i tidningen AnbudsJournalen och på Allegos hemsida, Vill du veta mer? Kontakta Marie Holmgren, tel en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer Byrån har stor erfarenhet av offentlig upphandling och har varit rådgivare till såväl upphandlade myndigheter som leverantörer i flera ärenden sedan många år. Gernandt & Danielsson är en av Sveriges mest välrenommerade och högst rankade advokatbyråer i branschmätningar bland annat i Commercial Law 2006 och 2007 samt Chambers Global Genomgående uppmärksammas byråns skickliga juristers förmåga att hantera komplexa ärenden. BJÖRN TUDE Hamngatan 2, Box Stockholm Telefon Mobil PIR Procure It Right AB is a leading management consulting firm providing professional procurement services for private and public industries. We work globally and have so far completed more than 250 procurement projects in over 45 countries throughout Europe, Africa, Middle-East, Asia and the Americas. We provide sustainable financial value to our clients. Our professionals are skilled individuals that combine state-of-the-art commercial, legal and negotiation skills with in-depth knowledge of technical, project and operational issues. This allows us to understand and manage all the challenges that complex procurement activities bring and enables us to create competitive sustainable advantages for our clients. PIR söker erfarna LOU/LUF-konsulter Är du van att ta eget ansvar och skapa resultat i ett högt tempo med tvära kast? Har du viljan att driva projekt till framgång genom stark målmedvetenhet och affärsmässighet där sälj är en naturlig del av vardagen? PIR är ett ungt och modernt företag med ett 50-tal konsulter som erbjuder dig spännande och utmanande arbetsuppgifter i en utpräglat internationell miljö. Arbetsuppgifter: Vi söker Dig som vill arbeta med kommersiella och legala frågeställningar i inköpsrelaterade projekt i Sverige och runt om i världen där du jobbar med beslutsfattare i företagsledningar och inköpsorganisationer hos våra kunder. I ditt dagliga arbete är problemlösning, förhandlingsteknik, affärsmässighet och försäljning viktiga faktorer för att lyckas och dessa kommer du att utveckla och förbättra varje dag i nära samarbete med dina kollegor. Du kommer att ha en tät dialog med våra kunder och du förväntas kunna arbeta med flera projekt parallellt. PIR arbetar efter en tydlig karriär- och utvecklingsmodell där vi kontinuerligt utvärderar våra medarbetare för att på så sätt skapa en tydlig bild av varje individs mål och utvecklingsbehov. Din profil: Vi söker Dig som har en akademisk examen och har minst fem års erfarenhet från inköp. Vi ser att du har en bakgrund från kommuner, landsting eller från andra kommunala, statliga eller militära bolag och/eller myndigheter där du behärskar regelverket i och kring LOU eller LUF. Har du drivit upphandlingar/projekt inom bygg, projektering, entreprenad, fastigheter, energi och/eller fastighetsnära tjänster är detta meriterande. Som person är du driven, självständig, analytisk, resultatinriktad och intresserad av försäljning. Du är självklart målorienterad, prestigelös, orädd och mycket bra på att samarbeta. Du är förtroendeingivande och har lätt för att bygga relationer med människor från olika kulturer. Arbetet kräver mycket goda kunskaper i engelska både i tal och i skrift, då uppdragen sker i en internationell miljö. Välkommen att kontakta: Marcus Fahlström, Vill du veta mer om Procure It Right? Besök vår hemsida Välkommen med din ansökan omgående, men senast söndagen den 14 Juni 2009, urval sker löpande. Skicka din ansökan till:

4 4 NR ANBUDSJOURNALEN NYHETER Tjänstekoncession, B-tjänst eller både och? LOV föremål för en levande debatt Först förklarade utredningen att valfrihetssystemet LOV inte är tjänstekoncession. När regeringens proposition kom hade politikerna bestämt att LOV och liknande avtal ska ses som tjänstekoncessioner. Det spelar dock ingen roll om det är tjänstekoncession eller inte, säger Joakim Lavér, advokat på Linklaters Advokatbyrå. Är det inte tjänstekoncession så är det B-tjänst och både tjänstekoncessioner och B-tjänster kan medlemsstaten Sverige i princip fritt reglera. Nu har det bestämts att LOV skall tillämpas när man beslutat om valfrihetssystem, säger han. Joakim Lavér, medarbetare på Handla Rätt i AnbudsJournalen, säger att LOV skall tillämpas när man beslutat om valfrihetssystem. Regeringen anser att det är fråga om tjänstekoncession när man beslutar om valfrihetssystem (jfr. prop till LOV). Huruvida det verkligen är tjänstekoncession eller inte kan dock knappast regeringen bestämma utan det är tjänstekoncession om vissa rekvisit föreligger, framförallt måste leverantören ta på sig risk, avslutar Lavér. Lagstiftaren svängde. Eva-Maj Mühlenbock, Advokatfirman Lindahl samt medarbetare i AnbudsJournalens rättsliga spalter, anser att frågan inte är helt enkel och menar att LOV och liknande inte är tjänstekoncessioner. Denna uppfattning delas av utredningen som föregick LOV. I proppen har lagstiftaren dock svängt och anser att det är en tjänstekoncession, säger hon till AnbudsJournalen. Bland de övriga som redaktionen talat med tycks meningarna vara delade. Andrea Sundstrand, advokat och doktorand vid Juridicum, Stockholms universitet, samt Tom Madell, professor vid Juridiska institutionen, Umeå universitet, menar att tillämpningar av LOV inte utgör tjänstekoncessioner. Andrea Sundstrand skrev även ett yttrande till utredningen med samma innehåll. Ok med lag som LOV. Ja, jag håller med om att LOV och liknande avtal inte är tjänstekoncessioner, säger Tom Madell. Däremot är det fråga om B-tjänster och sådana ska enligt LOU upphandlas om inte annat sägs i lag. Jag menar att det är helt ok att ha en lag som LOV, men man ska inte kalla det för tjänstekoncession, för det är det enligt min mening inte. Enligt professorn torde det vara ställt utom tvivel att två av de avgörande kriterierna för att en auktorisering av en leverantör ska anses utgöra en tjänstekoncession saknas vid tilldelning av kontrakt inom ett kundvalssystem. Han menar att den första förutsättningen för att det ska föreligga en tjänstekoncession är att koncessionshavaren får en rätt att ta betalt av slutanvändarna, brukarna. En medborgare eller brukare som endast får en voucher erlägger inte själv någon ersättning för att tillgodogöra sig aktuella tjänster. Brukaren kan alltså inte anses vara betalaren av tjänsterna och det första kriteriet för att det skall vara fråga om en tjänstekoncession kan därför inte anses vara uppfyllt, hävdar Tom Madell. Det andra kriteriet är att koncessionshavaren ska bära den faktiska risken med sin verksamhet, det vill säga risken att inte få betalt av slutanvändarna. I en valfrihetsmodell är leverantören garanterad en ersättning så snart en brukare väljer leverantören, resonerar professor Madell. Det uppstår därför en avtalssituation mellan huvudmannen och leverantören som gör att mellanhavandet omfattas av bestämmelserna i upphandlingsdirektiven och lagen om offentlig upphandling. Inte heller det andra kriteriet för att det skall vara fråga om en tjänstekoncession kan därför anses vara uppfyllt. Det torde därför inte vara möjligt att se den här typen av kundvalssystem som tjänstekoncessioner, slår Tom Madell fast. Kan ifrågasättas. Kristian Pedersen, Advokatfirman Delphi, anser att det kan ifrågasättas om valfrihetssystem enligt LOV är tjänstekoncessioner. I ett LOV-system bär leverantören risken för att ingen brukare väljer just honom, den så kallade efterfrågerisken. Däremot bär inte leverantören risken för att han inte får betalt för utförda tjänster, den så kallade betalningsrisken. Den upphandlande myndigheten står ju för ersättningen. Slutsatsen att LOV-system är tjänstekoncessioner rimmar illa med EGdomstolens dom i Coditel Brabantmålet (mål C-324/07), fortsätter Kristian Pedersen. I den domen slogs fast att tjänstekoncessioner kännetecknas av att betalningen inte kommer från den upphandlande myndigheten utan från dem som nyttjar tjänsterna. Dessutom talar generaladvokatens yttrande i Oymanmålet för att LOV-system inte är tjänstekoncessioner, så det blir spännande att få läsa EG-domstolens dom, tycker Kristian Pedersen. Viss betydelse har det faktiskt om LOV-systemen är tjänstekoncessioner eller vanliga B-tjänster, tillägger han. För B-tjänster över tröskelvärdena gäller upphandlingsdirektivens bestämmelser om tekniska specifikationer och efterannonsering, och i viss mån överprövning och skadestånd. Medan några sådana bestämmelser inte finns för tjänstekoncessioner. Efterlängtad lag. Samtidigt måste man försöka se pragmatiskt på frågan. LOV är en mycket efterlängtad lagstiftning, bland både upphandlande myndigheter och leverantörer och inte minst enskilda brukare och patienter. Och om valfrihetssystemen bara sköts snyggt, det vill säga i enlighet med de grundläggande principerna, har jag svårt att se att någon leverantör skulle ha intresse av att ifrågasätta lagstiftningen som sådan, avslutar Kristian Pedersen. Hans Sylvén, tidigare chefsjurist vid nämnden för offentlig upphandling (NOU) och numera knuten till Allego AB är inte lika tvärsäker. Han säger att LOV kommit till med utgångspunkten att det i grunden är tjänstekoncessioner. Dessutom är lagen översänd till Kommissionen som inte haft något att erinra. Stefan Elg, också Allego AB, tycker att man ska se LOV som en tjänstekoncession. Och lägger till att de gemenskapsrättsliga principerna gäller även här. Ulf Palm, Sveriges Kommuner och Landsting menar att lagstiftaren uppenbarligen gjort bedömningen att LOV är en tjänstekoncession och vad han kan finna får det anses som att leverantörerna tar en verksamhetsrisk som är en förutsättning för att det skall kunna handla om en tjänstekoncession. Han tillägger: Å andra sidan handlar det om så kallade B-tjänster där medlemsländerna har stor frihet att själva bestämma om regelverket så länge det inte kommer i konflikt med de grundläggande EG-rättsliga principerna om icke-diskriminering, med mera, vilket inte heller är fallet enligt min uppfattning. Levande diskussion. Ellen Hausel Heldahl, kansliråd på finansdepartementet har varit delaktig i lagstiftningsarbetet med LOV. Hon säger att det pågår en levande diskussion kring LOV. När SOU (statens offentliga utredningar, alltså utredningen om LOV, red:s anm.) skrevs ansågs det inte vara tjänstekoncession. Men i propositionen satte regeringen ner foten och sa att det är en form av tjänstekoncession. Det är en tolkning man gör utifrån kriterierna i direktivet. Och vi har haft en dialog med Kommissionen, förklarar hon. Kärnfrågan är enligt Ellen Hausel Heldahl hur stor risken är för leverantören. Det finns ingen volymgaranti för leverantören i ett valfrihetssystem. Han tar en stor risk, till skillnad från till exempel sotning där det finns ett monopol. Ellen Hausel Heldahl nämner ett mål på EU-nivå som enligt henne dock inte är identiskt med LOV, eftersom det målet tar upp ramavtal kontra tjänstekoncessioner. I LOV öppnas ju för ett obegränsat antal leverantörer, brukarnas enskilda val avgör. Det var politikernas vilja att Ulf Palm, Sveriges Kommuner och Landsting. Eva-Maj Mühlenbock, Advokatfirman Lindahl. Tom Madell, professor, juridiska institutionen, Umeå universitet. den enskilde skulle få inflytande, förklarar Ellen Hausel Heldahl. Förhandsavgörande. Målet (C-300/07) är en begäran om förhandsavgörande, framställt av en domstol i Tyskland. Domstolen vill ha besked från EG-domstolen bland annat om hur kriteriet statlig finansiering i direktiv 2004/18/ EG (om samordning av förfaranden vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster) ska tolkas. Men också om avtalet i det tyska systemet utgör tjänstekoncessioner eller ramavtal. Generaladvokaten, vars yttrande inte är bindande, uttalade i december 2008 att avtalen utgjordes av ramavtal och därför i vart fall delvis omfattades av EG:s upphandlingsdirektiv. EG-domstolens dom i målet kan förväntas under hösten Bo Höglander

5 NYHETER NR ANBUDSJOURNALEN 5 Ny bro över Öresund Det bor tre miljoner människor inom en timmes restid från Köpenhamn och Malmö. Denna region är den största i Skandinavien och kanske i ett företagsperspektiv den mest intressanta när det gäller förväntad tillväxt, även på det offentliga området. Allego AB har därför gått in i ett samarbete med sin danske kollega på upphandlingsområdet, Udbudsvagten, för att möta efterfrågan av dansk upphandlingsinformation i Sverige och det motsatta för Danmark. Dessutom ska danska upphandlare få möjlighet att arbeta med Allegos upphandlingssystem, som snart kommer att vara tillgängligt i en dansk version. Kevin Bengtsson, vd för Udbudsvagten, är glad över samarbetet och säger att intresset för den offentliga marknaden ökar i Danmark hos danska företag, varför det här samarbetet är en naturlig utveckling. De danska upphandlande enheterna vill också se fler svenska leverantörer som anbudsgivare och den svaga svenska kronan har ökat intresset betydligt. När det gäller utvecklingen av den offentliga sektorn i Danmark har den danska kommunreformen varit viktig. När tre mindre kommuner efter sammanläggningen har blivit en kommun, har också förutsättningarna förändrats. Även om upphandlingen inte når upp till direktivets tröskelvärde och ska annonseras ut inom EU, blir affären viktigare för företagen att bevaka. Sedan 2005 har också Udbudsvagtens upphandlingsannonser varit tillgängliga för Børsens prenumeranter, man loggar in på Børsen Online, och detta har varit viktigt för att få fler företag att också komma med bud, säger Kevin Bengtsson. (Børsen är den danska motsvarigheten till Dagens Industri, har också Bonnierkoncernen som ägare.) Tommy Bencsik, ansvarig affärsutvecklare för internationella relationer vid Udbudsvagten, menar att det finns många sydsvenska företag som sneglat på Danmark, men inte riktigt vet hur man skall göra för att få framgång. Språket är dock inget större problem och även om danskan kan vara besvärlig, finns ofta möjlighet att arbeta med svenska eller engelska. Det finns också stöd att få med språkservice. söker Expert på upphandlingsfrågor till Upphandlings- och lokalförsörjningsenheten med placering i Norrköping För information se Kevin Bengtsson vid Udbudsvagten vill öppna dörren för fler anbud över sundet. Jag tror också att vissa sektorer är mer intressanta än andra för danska upphandlare att få bud ifrån, till exempel bygg och tryckeritjänster. Svenskt producerade varor och tjänster är överlag intressanta för den danska marknaden, inte minst genom valutaskillnaden. Udbudsvagten arbetar utanför Danmark med varumärket Licitio och inte minst i Norge kan vi tillsammans i denna plattform åstadkomma mycket. Det är trots allt så att svenska företag med nuvarande kronkurs har uppenbara konkurrensfördelar. Var fjärde affär i Danmark är en offentlig upphandling. Idag är nästan var fjärde affär i Danmark en offentlig upphandling och den offentliga sektorn är den största kunden i Danmark och köper in för cirka 375 miljarder svenska kronor per år. Något mindre än Sverige. Norge med sina 400 miljarder svenska kronor ligger volymmässigt mellan Sverige och Danmark. Antal upphandlingar i Danmark ökar ständigt och mellan var ökningen 170 procent, antalet olika affärsmöjligheter saknas inte. Det finns krav på processer där upphandlings värdet är över danska kronor, cirka svenska kronor, per år, så alla kategorier av företag kan verkligen vara med, menar Tommy Bencsik. Det kommer att bli ännu fler upphandlingar 2009, eftersom det Danska konkurrensverket fortfarande tycker det är för få upphandlingar. Så framtiden ser lovande och intressant ut för intresserade leverantörer Få använder inköpssystem i Danmark. Även om e-handel är under utveckling i Danmark, ligger nog Sverige fortfarande före säger Claes Aldurén, vd vid Allego. Man kan tycka att det går långsamt i Sverige och att alltför många processsteg i en upphandling fortfarande sker som det har skett de senaste tjugo åren. Även om många pratar om exempelvis e-anbud, så använder inte många upphandlare den möjligheten. Få ställer kravet, samtidigt som man drömmer om att hela processen borde ske elektroniskt. Jag hoppas att man snart går från ord till handling och att man faktiskt utnyttjar de förenklingsmöjligheter som finns. Detta gäller förstås även Danmark och med tanke på att nästan alla danska kommuner arbetar i Udbudsvagtens system, ser jag med spänning på hur ett utvecklat processtöd i Danmark med Allegos upphandlingssystem i botten kommer att tas emot, säger Claes Aldurén. Den andra förhoppningen är förstås att det blir mer av gränsskridande handel i Öresundsregionen och att det här samarbetet blir en bro byggd på en elektronisk plattform och som ett vasst komplement till den fysiska bron. Enligt Claes Aldurén är skälet till val av Udbudsvagten som samarbetspart främst den kompetens som finns inom bolaget, men också av det förhållningssätt man arbetar med i relation till den offentliga köparen i Danmark. Man har från Kevin Bengtssons sida byggt upp en stark verksamhet sedan starten 2002 och hanterar idag i stort sett alla danska upphandlingsannonser. Det totala antalet annonser i Danmark ligger på cirka annonser per år, men bakom detta finns flera starka inköpsorganisationer, inte minst på den kommunala och statliga sidan. Det finns sedan sommaren 2007 ett publiceringskrav för alla upphandlingar över danska kronor. Den danska intresseorganisationen Foto: Ulf Palm för danska inköpare, IKA, har också med Udbudsvagten byggt upp IKAbud. dk, en annonsplattform där inköpare kan klara publiceringsskyldigheten och där leverantörer kan få överblick över alla relevanta upphandlingar. På IKAbud.dk kan alla offentliga inköpare utan kostnad göra inköp ner till ett värde om kronor. Initiativet till portalen kommer från IKA och den är designad av IKA och Udbudsvagten i samråd med danska Konkurrencestyrelsen. Ett annat intressant inslag i Danmark är att danska regeringen och kommunerna blivit ense om att kommunernas konkurrensutsättning skall ökas till 26,5 procent Detta borde vara intressant, inte minst för svenska vårdföretag, säger Claes Aldurén. Stefan Elg Claes Aldurén, vd på Allego AB, är glad över samarbetet med danska Udbudsvagten.

6 6 NR ANBUDSJOURNALEN VECKANS PROFIL Ewa Birgitta Larson Ålder: 50. Familj: Sambo, två vuxna barn, ett barnbarn, två bonusbarn. Stolt över i mitt CV: Att jag gjort min resa! Kopplar av med: Uppe i Norrland och resor. Därför jobbar jag på Frontit: Ville pröva på privat sektor efter lång tid i det offentliga. Foto: Bo Höglander Låt praktiker komma till tals bättre i kommittéer och utredningar om offentlig upphandling, tycker Ewa Larson på Frontit. Upphandling är inget självändamål Upphandling är inget självändamål utan ett verktyg för att uppnå något som verksamheten behöver. Det säger Ewa Larson, konsult på Frontit och med gedigen erfarenhet av upphandling i stat och landsting. Hennes arbetsplats ligger i den pampiga disponentvillan på Söders höjder i Stockholm, nära Münchenbryggeriet och Söder Mälarstrand. Frontit är ett konsultföretag inom management och IT som erbjuder seniora verksamhetskonsulter inom privat näringsliv och offentlig förvaltning. Offentlig upphandling är en av många verksamhetsgrenar, med Ewa Larson som ansvarig. Några av de aktiviteter företaget genomför gentemot upphandlingsorganisationer är organisationsförändringar, kartläggning av upphandlingsprocessen och uppbyggnad av upphandlingsorganisationen. Man erbjuder också rådgivning och stöd i upphandlingar, metodutveckling och framtagande av styrdokument och riktlinjer. Ewa Larson visar mig runt i den vackra villan. Utsikten över huvudstaden med dess vatten och byggnader är bedårande. Villans inre är också magnifik, med vackra salonger och konferensoch utbildningslokaler. Vill du berätta om dig själv, din bakgrund och vad du är verksam med just nu? Var biståndsarbetare på Sida, verksam där i 19 år. Arbetade bland annat i Moçambique och Zambia. I slutet av talet studerade jag till jurist. Någon gav mig tipset att specialisera mig på offentlig upphandling. I den vevan fick jag möjlighet att utreda hur Sida hanterade sin upphandling; problem, risker, och så vidare. Jag blev sedan involverad och ansvarig för arbetet med att bygga upp en upphandlingsavdelning. Sedan kom jag till regeringskansliet och bland annat dess upphandlingssektion. Var först verksam som upphandlare och med att bygga upp regeringskansliets upphandlingssektion. Därefter blev jag utnämnd av regeringen att ingå i RAKEL-kommittén. Var även kanslichef på UD ett tag för en stor regeringskonferens och avslutade som biträdande affärschef. Mycket av arbetet bestod i att titta på vad som görs före och efter en upphandling. Jag deltog även i att sy ihop ett avtal med Microsoft för hela statliga sektorn. Danderyds sjukhus sökte upphandlingschef, jag fick jobbet och var där i cirka två och ett halvt år. Så träffade jag av en händelse vd:n på Frontit som tyckte att jag skulle passa bra i företaget. Jag var då nyfiken på den privata sektorn. Så nu är jag konsult med ansvar för offentlig sektor på Frontit. Kraven på upphandlingarna ökar, förväntningarna höjs på resultatet, samtidigt som regelverken kan krångla till det. Hur får man till en bra upphandlingsorganisation som hanterar detta? Med rätt blandning av kompetens! Placeringen i organisationen är också viktig. Hur nära makten upphandlarna sitter. Hur strategiskt man ser på upphandling. Upphandlare måste ha mandat och befogenheter, i dag är detta inte alltid tydligt. Synsättet måste ändras! Upphandling behöver inte alltid vara krångligt. Se affären i stället, se varför det är viktigt! Många av de krav som ställs i dag behöver egentligen inte ställas. Måste man ens ställa skall-krav? I dag kör man ofta med både hängslen och livrem, av rädsla för överprövning. Man har ett risktänkande i stället för att göra det enkelt. Man försvårar både arbetet med förfrågningsunderlaget och för den som ska lämna anbud. Kan du ge något exempel? Ta skall-kraven, de är till stora delar ett svenskt påfund. Skall-krav ska ha rättslig effekt. Om de inte har det så är det inga skall-krav! Det måste vara krav, som om de inte uppfylls, kan utgöra uteslutningsgrund. Och då talar vi egentligen bara om det som stipuleras i lagen. Men plötsligt har en massa andra krav också fått rättslig effekt eftersom de används i samband med överprövningar och i domstolarna. Vi jurister har bidragit till att krångla till upphandlingen, gjort det till en juridisk fråga. Jag var själv sådan i början, men har tvingats tänka om. Först på senare år tittar man mer på själva affären. Men det är svårt att backa nu när domstolarna prövar alla möjliga skall-krav. Vi har målat in oss i ett hörn. Nackdelen med att begära överprövning är att det på lång sikt drabbar leverantörerna själva. Men låt mig återgå till ursprungsfrågan, hur man bygger upp en bra upphandlingsavdelning. Jag tror att man dels måste ha grundläggande styrdokument. En upphandlingspolicy helt enkelt, att man själv vet vad man vill. För det andra måste man kunna följa upp! Upphandlingsavdelningen måste kunna visa att man spar pengar till verksamheterna genom bra affärer. Tyvärr har man inte alltid tid med uppföljning i dag, men det måste med. Vilka slutsatser drar du om upphandlarnas status? Man måste bestämma sig för vad en upphandlare är. I dag har de olika bakgrund. En del har gått den långa vägen i verksamheten, andra är nyutexaminerade jurister. Blandningen är bra, funktionen avgör. Samtidigt kan det vara svårt att få respekt och hög status i en organisation där man jobbat i 20 år. Så det handlar egentligen om upphandlingsorganisationens status mer än om den enskildes. Från årsskiftet finns LOV (lag om valfrihetssystem). Tror du den kommer att underlätta för små företag? LOV verkar betydligt enklare än LOU, men om mindre företag ska kunna komma in och få avtal så hänger det på kraven. Sätter man ribban för högt så blir det bara de stora som kvalar in. Kanske skulle man dela in företagen i två grupper och ställa enklare krav på de mindre företagen? Det finns möjligheter inom lagens råmärken. Vilka krav ska man ställa på offentliga upphandlare? Hon eller han ska vara kunnig och affärsmässig. Men det viktigaste är nog att aldrig glömma att man handlar med skattemedel. Man representerar någon annan. Det råder andra förutsättningar än i privat sektor. Ändå måste man våga se möjligheterna utifrån lagens ramar. Det är inte fel på lagen utan på hur den har kommit att tillämpas! Vilka krav bör man ställa på privata leverantörer till offentlig sektor? Att han håller vad han lovar! Att han inte bara säljer in sig på papperet. Leverantörerna borde utnyttja möjligheten att ställa frågor i samband med upphandlingen. Försök! Den upphandlande enheten/myndigheten vill att frågorna ställs innan tilldelningsmeddelandet, men då måste de också svara på de frågor som ställs. Har du någon mer reflektion som du vill delge läsarna? För det första. Det har varit nyttigt och lärorikt att jobba på bägge sidor. Man lär sig massor som kan användas. För det andra. Upphandling är inget självändamål utan ett verktyg för att uppnå något som behövs. En del verkar tro att det är en kärnverksamhet. Det behövs litet ödmjukhet här! För det tredje. De som genomför upphandlingar i praktiken borde komma till tals bättre i olika kommittéer, råd och utredningar där man försöker förbättra reglerna. I dag sitter det mest teoretiker i dessa grupper låt praktikerna komma till tals också! Bo Höglander

7 NYHETER NR ANBUDSJOURNALEN 7 Avfallshantering ska upphandlas Foto: Catharina Biesèrt I Neapel i Italien översvämmades gatorna av sopor. En orsak var brist på fungerande konkurrens på marknaden. Illegal verksamhet och korruption ledde till en katastrofal situation för medborgarna, förklarade Dan Sjöblom på Återvinningsdagarna nyligen. Det är väl ingen hemlighet för den här församlingen att frågan om upphandlingar på avfallsområdet är ett känsligt kapitel för många kommuner. Det sade Konkurrensverkets nye generaldirektör Dan Sjöblom när han nyligen höll tal på Återvinningsdagarna. Han påpekade att flera kommuner satsat stora summor på att bilda egna bolag som byggt upp verksamheter för att ta hand om avfallet. Och slog därefter fast att avfallshantering ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling, även om det sker från ett bolag som kommunen själv äger helt eller delvis. Reglerna för offentlig upphandling finns inte för att en kommun ska kunna välja om eller hur de ska följa reglerna. De finns där för att garantera att våra gemensamt inbetalda skattepengar används på det mest effektiva sättet, förklarade generaldirektören. Att låta bli att upphandla enligt reglerna minskar garantierna för att kommunens pengar används på bästa sätt, tillade han. Han pekade också på att den andel avfallskontrakt som hanterats utanför den föreskrivna ordningen uppgår till ett värde av 2,5 miljarder euro, vilket motsvarar hälften av det totala årliga värdet för samtliga avfallskontrakt. Ledde till katastrof Han gjorde en jämförelse med Neapel i Italien vars gator översvämmades av sopor. En orsak till detta var att det inte fanns en fungerande konkurrens på marknaden. Illegal verksamhet och korruption ledde till en katastrofal situation för medborgarna. Konkurrensverket vill konkurrensutsätta ytterligare en del av avfallsmarknaden. Nämligen den del av hushållsavfallet som i lagen definieras som därmed jämförligt avfall. Detta avser även avfall som uppkommer inom ramen för företags och myndigheters verksamhet. Det kan till exempel röra sig om avfall från personalmatsalar, restaurangavfall, skolor, matbutiker och storkök. För närvarande bestämmer kommunen hur sådant avfall ska tas om hand och det gäller även företagens avfall. Någon möjlighet för ett företag att själv välja entreprenör, kanske med viss miljöprofil, för den här typen av tjänster, finns inte. Vi föreslår att detta område konkurrensutsätts, förklarade Dan Sjöblom. Klimathot och möjligheter. Klimathotet och krav på återvinning skapar även nya förutsättningar, menade KKVchefen. Det öppnar för möjligheter att utveckla ny teknik och nya metoder. Sverige har goda chanser att ligga i framkant på dessa nya affärsområden. Vi är från Konkurrensverkets sida angelägna om att återvinningsmarknaderna fungerar effektivt och att konkurrensen inte sätts åt sidan. Då finns förutsättningar för nya idéer och effektivare metoder att komma fram, och att skattebetalarna kan få en god service till rimligt pris. Det finns däremot samarbeten som är tillåtna och bra för konsumenterna, hävdade Dan Sjöblom i sitt tal. I Sverige äger och förvaltar till exempel producenter tillsammans insamlingssystemen. Pantsystem för burkar och flaskor är ett exempel. Men samarbeten för infrastruktur får inte använda lagstiftningen som förevändning att sätta konkurrensen ur spel genom att sätta upp inträdesbarriärer för små eller nya aktörer som vill in på marknaden. Foto: chrisjohnbeckett Rött kort till karteller. Dan Sjöblom gav också rött kort för anbudskarteller. Han berättade om asfaltkartellen och verkets kamp mot den. Den 28 maj, kommer Marknadsdomstolen med sin slutliga dom i målet, åtta år efter tillsynsmyndighetens gryningsräder. Generaldirektören slog också ett slag för rättsmedel och pekade på problemen med offentlig näringsverksamhet. Bo Höglander Tycker du att din chef är otydlig? Inte blir det enklare om man börjar höra lite dåligt. Ring Hörsellinjen Hörselskadades Riksförbund

8 Sveriges största 8 NR ANBUDSJOURNALEN NYHETER upphandling Veolia har överklagat Som AnbudsJournalen tidigare har skrivit ansökte Veolia om överprövning av SL:s upphandling av tunnelbanedriften. Länsrätten dömde till SL:s fördel. Nu har Veolia överklagat domen. Veolias överklagande kom till länsrätten i sista minuten och kammarrättens domstolsjour fattade ett interimistiskt beslut direkt. Veolia vill att kammarrätten meddelar prövningstillstånd och undanröjer länsrättens dom och förordnar att upphandlingen ska göras om eller rättar på ett sådant sätt att SL ska förkasta MTR:s anbud och därefter genomföra en ny anbudsutvärdering av de anbud som då finns kvar. Veolia har i sin överklagan, som är på 24 sidor och innehåller 118 punkter, framfört varför upphandlingen ska göras om. En stor del av kritiken riktas mot den utvärderingsmodell som SL har använt sig av. Kritisk till utvärderingsmodellen. I sin överklagan skriver Veolia Det kan med fog ifrågasättas att SL i en så betydande upphandling använder sig av en abstrakt och känslig utvärderingsmodell. SL har använt den ifrågasatta utvärderingsmodellen i en rad tidigare upphandling och kommer sannolikt att fortsätta göra så också i framtiden. Metoden har även börjat sprida sig och även andra upphandlande enheter och myndigheter har således börjat använda sig av modellen. Veolia anser att SL:s utvärderingsmodell kommer att medföra osäkerhet hos leverantörer och upphandlande myndigheter/enheter och att den sannolikt kommer att bli föremål för fler överprövningar. Vidare tycker Veolia att det är hög Jag tror att Domstolssverige, en gång för alla, vill få till stånd ett tydligt och allmängiltigt domslut avseende den typ av utvärderingsmodell som SL arbetar med. Vi tolkar inte prövningstillståndet som en signal på att SL eller länsrätten gjort fel, säger Helene Molander. Vad säger SL om länsrättsdomen? Länsrättens dom grundar sig på en utförlig analys av rättspraxis såväl som SL:s utformning av utvärderingsmodellen och agerande i samband med upphandlingen. SL är därför naturligtvis mycket glada över att ha fått sin uppfattning om att upphandlingen utformats och genomförts i enlighet med gällande rätt, bekräftad på ett så vederhäftigt sätt. SL har hållit hårt på principen om likabehandling under hela upphandlingen. Den tillämpade utvärderingsmodellen är vidare inte bara mycket Foto: Jan E Svensson Kammarrätten har meddelat prövningstillstånd och SL välkomnar kammarrättens prövning, säger Helene Molander, ansvarig jurist för SL:s upphandling av tunnelbanetrafiken. tid och av synnerlig vikt att frågan om innebörden av begreppet relativ viktning blir föremål för en utförlig och allsidig bedömning i överrätt, alltså kammarrätten. Därför tycker Veolia att det finns synnerliga skäl för prövningstillstånd. SL:s utvärderingsmodell. SL har använt sig av en utvärderingsmodell där SL sammanlagt har utvärderat 17 olika kvalitetskriterier utöver ett särskilt framräknat totalpris. Viktningen, det vill säga den inbördes relationen mellan totalpriset och kvalitetskriterierna, framgick genom att det i modellen tydligt angavs att vissa fasta fiktiva prispåslag skulle göras på totalpriset beroende på om/hur mycket de offererade lösningarnas poäng avvek från max. Det totala maximala fiktiva prispåslaget kan enligt modellen uppgå till en miljard kronor. Vi vill ha en kompetent spelare som driver verksamheten med bra marginaler och vi tror på konkurrensutsättning Ser det inte som ett nederlag Att kammarrätten valt att meddela prövningstillstånd ser jag som ett resultat av de olika kammarrättsdomarna på sista tiden när det gäller frågan om det är tillåtet att utvärdera referenser eller inte, säger Helene Molander, jurist på SL. transparent utan samtliga kriterier är även direkt kopplade till föremålet för upphandlingen och ägnade att identifiera det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Hur har överprövningen påverkat möjligheten till avtalsstart den 1 november? Överprövningen har dessvärre medfört oro och undringar för framförallt personalen som är verksam i tunnelbaneverksamheten. SL och MTR är dock förberedda för en driftstart enligt det nya avtalet i november i år. Det finns därför inte heller någon anledning för våra resenärer att oroa sig. Vi hoppas på att tunnelbaneverksamhetens personal mycket snart får ett besked om vad som väntar dem i år och hoppas även inom kort kunna genomföra våra återkopplingsmöten med anbudsgivarna. Nya trafikupphandlingar är redan på gång och vi är måna om att få konstruktiv kritik i tid för att genomföra dem ännu bättre än tunnelbaneupphandlingen, avslutar Helene Molander. Vad säger ni om överklagandet till kammarrätten? Med tanke på de faktiska omständigheterna i fallet samt länsrättens professionella angreppssätt och synnerligen gedigna dom kan man ju som jurist ställa sig lite frågande. I egenskap av sittande entreprenör har dock Veolia av flera anledningar enormt mycket att vinna på domstolsprocessen. Från ett affärsmässigt perspektiv är därför deras överklagande helt förståeligt. Att överklaga är ju också en rättighet som SL självklart respekterar. Något annat du vill tillägga? Personligen vill jag gärna med gott samvete kunna rekommendera utvärdering av ett anbuds kvalitet även i framtiden. För att en stark och sund konkurrens ska kunna råda är det viktigt att upphandlande enheter verkligen vågar ta chansen att upphandla på annat än pris, avslutar Helene Molander. Matilda Buske Foto: Janne Björklund Gunhild Sällvin Hallå ) )) informations- och marknadschef på Veolia Transport Sverige AB. Varför valde Veolia att överklaga länsrättens dom? Den viktigaste frågan att få prövad är den om SL:s utvärderingsmodell överensstämmer med regelverket inom Sverige och EU, säger Gunhild Sällvin, informations- och marknadschef på Veolia Transport Sverige AB. Vad tror ni om era chanser att vinna i kammarrätten? Redan i dag har flera upphandlingar med subjektiv utvärderingsmodell överklagats i Sverige och inom andra EUländer. Den tolkning domstolarna gör är därför av stor principiell betydelse för att tydliggöra inför framtida upphandlingar. Vi tror naturligtvis att vi kan vinna. Hur påverkar det Veolia om ni förlorar i domstolen och därmed även nuvarande kontrakt med SL? Vi kommer att analysera domen och se om vi ska gå vidare till Regeringsrätten. Skulle dagens kontrakt med SL upphöra berörs cirka en tredjedel av vår verksamhet. I vår bransch vinner och förlorar vi kontrakt, det ingår i spelets regler. i alla led. När vi utvärderade de offererade lösningsförslagen, det vill säga hur anbudsgivaren i praktiken skulle utföra det upphandlade uppdraget, utvärderade vi även föreslagna processer för anskaffning och styrning av underentreprenörer till den upphandlade verksamheten, berättar Helene Molander, ansvarig jurist för SL:s upphandling av tunnelbanetrafiken. Vi arbetade också enligt en särskild anbudsprövningsprocess för att säkerställa en hög kvalitet i vår kontroll och utvärdering av anbuden, inklusive att eliminera risken för godtyckliga bedömningar och otillbörlig påverkan, fortsätter hon. Tycker att modellen fungerar. Helene Molander tycker att utvärderingsmodellen har fungerat bra. Resultatet var rättvisande. MTR:s anbud var starkt på alla områden, sade hon. Kvalitet respektive Totalpris har vägts samman till ett jämförelsetal per anbud. SL använde sig inte av en relativ betygsskala, så flera anbudsgivare kunde få samma betyg. Kammarrätten har nu meddelat prövningstillstånd. SL välkomnar kammarrättens prövning, säger Helene Molander. Dessutom har kammarrätten beslutat att Konkurrensverket inom några veckor ska uttala sig om viktningsfrågan, det vill säga om SL:s utvärderingsmodell uppfyller kravet på viktning enligt EG-rätten. AnbudsJournalen får anledning att återkomma till ämnet när kammar rättens dom kommer. Matilda Buske

Tema. Signhild Arnegård Hansen Skatter, utmaningsrätten och LOU. Daniel Liljeberg Hur regeringen vill utveckla den offentliga upphandlingen

Tema. Signhild Arnegård Hansen Skatter, utmaningsrätten och LOU. Daniel Liljeberg Hur regeringen vill utveckla den offentliga upphandlingen Nr 1 2008 Sextonde årgången Pris 79 kr UPPHANDLING EKONOMI juridik utbildning vård ledarskap miljö konferens Profilen Daniel Liljeberg Hur regeringen vill utveckla den offentliga upphandlingen Tema Upphandling

Läs mer

Offentlig upphandling En bra affär för alla

Offentlig upphandling En bra affär för alla Offentlig upphandling En bra affär för alla En rapport om hur en offentlig upphandling kan bli bättre Forum för tjänsteföretagare Innehåll Offentlig upphandling en bra affär för alla... 5 1 Inledning...

Läs mer

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-01-19 Dnr 763/2011 1 (20) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

Med företagens glasögon

Med företagens glasögon Med företagens glasögon Birgitta Laurent, Monica Renstig, Peter Fritz Oktober 2007 Hur Sveriges 50 största kommuner på sina hemsidor informerar företagarna om upphandlingar och om hur man blir privat utförare

Läs mer

Grön affär i Härnösand

Grön affär i Härnösand kommunal Medlemstidning för Kommunalekonomernas förening # 3 2015 UPPHANDLING Önskas: bättre koll på affären LANDSTING Region Örebro samlar ihop sig KRÖNIKAN Ekonomer och inköpare förena er! Grön affär

Läs mer

Osäkert (upp)handlingsutrymme

Osäkert (upp)handlingsutrymme Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STVM11 HT10 Handledare: Ylva Stubbergaard Osäkert (upp)handlingsutrymme Om implementering av sociala hänsyn i offentlig upphandling Linda Nyberg Abstract

Läs mer

Mats. Christian Orsing. Avtalsnytt Hygien- och städprodukter. Upphandlingsdagarna. Klimatsmart upphandling. Upphandling under utredning

Mats. Christian Orsing. Avtalsnytt Hygien- och städprodukter. Upphandlingsdagarna. Klimatsmart upphandling. Upphandling under utredning Nr 1 2009 Sjuttonde årgången Pris 79 kr UPPHANDLING EKONOMI juridik utbildning vård ledarskap miljö konferens Klimatsmart upphandling Miljö och etik i offentlig upphandling Profilen Mats Odell 36 miljoner

Läs mer

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling Institutionen för handelsrätt Department of commersial law Handelsrätt C Uppsats VT 2005 Offentlig upphandling Missgynnar tillämpningen av regelverken små och medelstora företag? Författare: Roland Rörstrand

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren vid Stockholms Byggmästareförening den 17 oktober 2007

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren vid Stockholms Byggmästareförening den 17 oktober 2007 1 Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren vid Stockholms Byggmästareförening den 17 oktober 2007 Det talade ordet gäller Inför sanktioner inom offentlig upphandling sluta blunda för

Läs mer

Eva Lindström. 66 miljarder. E-handel. Svartarbete kostar. Spar pengar och miljö. Elektroniska inköp. Riksrevisor med rätt att granska regeringen

Eva Lindström. 66 miljarder. E-handel. Svartarbete kostar. Spar pengar och miljö. Elektroniska inköp. Riksrevisor med rätt att granska regeringen Nr 5 2008 Sextonde årgången Pris 79 kr UPPHANDLING EKONOMI juridik utbildning vård ledarskap miljö konferens Profilen Elektroniska inköp Nästa steg mot en modern förvaltning E-handel Spar pengar och miljö

Läs mer

10 punkter för en effektivare offentlig upphandling

10 punkter för en effektivare offentlig upphandling 10 punkter för en effektivare offentlig upphandling Rapport 2005: 2 Förord En väl fungerande offentlig upphandling är viktig för såväl den offentliga sektorn som företagen. En effektiv offentlig upphandling

Läs mer

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Oktober 2011 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 LOV i äldreomsorgen en bakgrund... 5 3 Beräkningen av ersättningsnivåerna... 9 4 Underskott

Läs mer

Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling

Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling Sammanfattning 3 Den sociala ekonomin som en resurs att ta tillvara 3 Hinder i relationen med den offentliga

Läs mer

4IPQQJOHSVOEB 4ZGUFU NFE MBHTUJGUOJOHFO TPN SFHMFSBS EFO

4IPQQJOHSVOEB 4ZGUFU NFE MBHTUJGUOJOHFO TPN SFHMFSBS EFO SÄKRA BETALNINGAR 1 Innehåll 2. Redaktionen har ordet 3. Ledaren 4. Kalendarium 6-7. Rapport från... 8-9. Läget! 10-18. Tema: Offentlig shoppingrunda 19. Juridikhörnan 20-21. Forum Myndighet 22. Professorns

Läs mer

Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING

Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING Handboken vänder sig till lokala fackliga företrädare och ombudsmän som kommer i kontakt med och/eller hanterar offentlig upphandling. Handboken behandlar

Läs mer

Sund offentlig upphandling 2014 1

Sund offentlig upphandling 2014 1 Sund offentlig upphandling 2014 1 Rapporten har tagits fram av Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening genom ett branschutskott (LOU-utskottet) som representerar medlemsföretagen. Underlaget

Läs mer

Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster

Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster Våren 2014 Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster WORKSHOPS KRING PROBLEM OCH MÖJLIGHETER RIGMOR ÖBERG Offentlig upphandling Offentlig upphandling - en process för inköp av varor, tjänster med

Läs mer

VÄGEN TILL. Europas bästa. Så påverkar vi

VÄGEN TILL. Europas bästa. Så påverkar vi VÄGEN TILL Europas bästa företagarklimat Så påverkar vi INNEHÅLL 03. Så påverkar vi Ledare av Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna. 04. FYRA åtgärder toppar vår agenda Vi listar de allra viktigaste

Läs mer

Hon tar tag i de obekväma frågorna

Hon tar tag i de obekväma frågorna Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 10 2012 INTERNREPRESENTATION Skatteverket förtydligar vad som gäller REDOVISNING K3 Frågor vid koncernredovisning REVISION debatt: kommunal revision måste

Läs mer

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV?

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? En rapport skriven av Tom Madell på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2010:2 Tom

Läs mer

Höga mål. Förupphandling ger lägre kostnad. It-upphandling med dialog ger succé. Förändra samhället med sociala krav

Höga mål. Förupphandling ger lägre kostnad. It-upphandling med dialog ger succé. Förändra samhället med sociala krav affärstidningen för dig som arbetar med offentlig upphandling Nummer 5 2013 2 2015 Förändra samhället med sociala krav Höga mål Annie Stålberg, Upphandlingsstödet, ser möjligheter med sociala krav i offentliga

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Utredning. Förutsättningar och konsekvenser om införande av lagen om valfrihetssystem LOV i hemtjänsten. Mörbylånga 2011-06-29

Utredning. Förutsättningar och konsekvenser om införande av lagen om valfrihetssystem LOV i hemtjänsten. Mörbylånga 2011-06-29 Utredning Förutsättningar och konsekvenser om införande av lagen om valfrihetssystem LOV i hemtjänsten Mörbylånga 2011-06-29 Förord Under sju månader, december 2010 juni 2011 har jag haft ansvaret och

Läs mer

Risk- kapitalist. Nyheter inför bokslutet 2011. marie reinius vill förbättra ett skamfilat rykte. verkligt värde i hetluften

Risk- kapitalist. Nyheter inför bokslutet 2011. marie reinius vill förbättra ett skamfilat rykte. verkligt värde i hetluften Nyheter Utgiven av Far Årgång 36 37 Pris 60 kronor Nr 412 2010 2011 verkligt värde i hetluften kapitalbrist hindrar tillväxt i små bolag bedrägerier på alla plan i hq-affären Risk- Nyheter inför bokslutet

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

AVTALSNYTT. E-förvaltning, databaser och arkitektur. LEDARSKAP Självförtroende - en bristvara. Läs om de nytecknade ramavtalen i

AVTALSNYTT. E-förvaltning, databaser och arkitektur. LEDARSKAP Självförtroende - en bristvara. Läs om de nytecknade ramavtalen i AFFÄRSTIDNINGEN #3 2007 FEMTONDE ÅRGÅNGEN IG SEKTOR EKONOMI GIS VISAR VÄGEN E-förvaltning, databaser och arkitektur PROFILEN LEDARSKAP Självförtroende - en bristvara AVTALSNYTT Läs om de nytecknade ramavtalen

Läs mer

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE Kartläggningen är gjord av MIND Research på uppdrag av Landsbygdsnätverket. Hösten 2013 Landsbygdsnätverket 551 82 Jönköping

Läs mer