Informationssäkerhet Policy och riktlinjer för Stockholms läns sjukvårdsområde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationssäkerhet Policy och riktlinjer för Stockholms läns sjukvårdsområde"

Transkript

1 1 (12) Informationssäkerhet Policy och riktlinjer för Stockholms läns sjukvårdsområde Dokumentnamn Regnr Gäller fr.o.m Informationssäkerhet - riktlinjer för SLSO Handläggare Godkänd/signatur Ersätter tidigare dokument Maria Arenander, Mikael Ohrling Verksamhetsstöd

2 2 (12) Innehåll Introduktion till informationssäkerhet...3 Policy för informationssäkerhet för SLSO Informationssäkerhet i SLSO Informationssäkerhetsorganisation Riskhantering Hantering av tillgångar Patientinformation och patientens integritet Personalresurser och informationssäkerhet Fysisk säkerhet Styrning av kommunikation och drift Styrning av åtkomst till information Anskaffning, utveckling och underhåll av system Hantering av informationssäkerhetsincidenter Kontinuitetsplanering Uppföljning...12

3 3 (12) Introduktion till informationssäkerhet Denna Policy och dessa Riktlinjer för informationssäkerhet gäller för hantering av information inom Stockholms läns sjukvårdsområdes (SLSO). Riktlinjerna baseras på gällande lagar och föreskrifter, ISO-standarden för informationssäkerhet (ISO/IEC (ISO 27799:2008)) samt Stockholms läns landstings (SLL) överordnade informationssäkerhetspolicy och riktlinjer. Riktlinjerna beskriver hur informationssäkerhetsarbetet ska bedrivas inom SLSO och syftar bland annat till att konkretisera och precisera SLL:s övergripande regler gällande informationssäkerhet. Policy för informationssäkerhet för SLSO Sjukvårdsområdets verksamhet är beroende av information i olika former. SLSOs arbete är grundat på principer om öppenhet, respekt för patientens/brukarens självbestämmande och integritet och patientens fokus. Patienterna ska kunna lita på den information som SLSO hanterar har ett tillräckligt skydd och är korrekt. SLSO arbetar aktivt och målinriktat med informationssäkerhet. Målet är att säkerställa att information är åtkomlig för behöriga medarbetare (Sekretess) är tillförlitlig, korrekt och fullständig (Riktighet) är tillgänglig utifrån patientens och verksamhetens behov (Tillgänglighet) SLSOs information ska också vara spårbar dvs. att det ska gå att säkerställa vem som haft åtkomst till och använt information. SLSO ska säkerställa att gällande lagar och förordningar följs. Allt detta är viktiga förutsättningar som bidrar till att säkerställa förtroendet för SLSOs verksamheter. SLSO ska skydda information mot olika hot för att säkerställa verksamhetens kontinuitet. Ett säkerhetsmedvetande hos alla medarbetare är en förutsättning för en väl fungerande informationssäkerhet. Chefer ska säkerställa att alla medarbetare (inklusive konsulter, uppdragstagare, tillfälligt anställda och studenter) i SLSO har kunskap om och förstår sitt ansvar avseende informationssäkerheten. Målet för SLSOs informationssäkerhetsarbete är att skydda informationen inom verksamheten. Skyddet ska vara anpassat till skyddsvärde, risker och lagkrav. 1 Informationssäkerhet i SLSO SLSOs riktlinjer omfattar hela sjukvårdsområdets åtagande dvs. information, patienter, personal, lokaler, system och utrustning. Säkerhetsarbetet avser alla typer av information, oberoende av om informationen är i digital form, på papper eller om den är muntlig. Arbetssätt och säkerhetslösningar ska baseras på hur kritisk och känslig informationen i fråga är. Genom detta uppnås en effektiv informationssäkerhet, där skyddsnivån för informationen är anpassad till behovet.

4 4 (12) 2 Informationssäkerhetsorganisation SLSO är en del av Stockholms läns landsting och ska följa den informationssäkerhetspolicy som landstingsfullmäktige fastställer. Landstingsstyrelsen är ansvarig för att utforma och uppdatera landstingets informationssäkerhetspolicy med tillhörande riktlinjer samt att samordna informationssäkerhetsarbetet inom landstinget. I enlighet med SLLs riktlinjer är styrelsen ytterst ansvarig för informationssäkerheten i SLSO. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för SLSO. Styrelsen uppdrar åt sjukvårdsdirektören att årligen planlägga och löpande följa upp informationssäkerheten och i övrigt vidta de åtgärder som krävs för att uppnå och upprätthålla god informationssäkerhet. Sjukvårdsdirektören utser informationssäkerhetssamordnare inom SLSO, som ansvarar för det praktiska sammanhållande arbetet med informationssäkerhet. Verksamhets/resultatenhetschef inom SLSO ansvarar för informationssäkerheten inom sitt ansvarsområde. Chefen ska säkerställa att deras medarbetare får tillräcklig utbildning, håller sig till fastställda säkerhetsregler och agerar därefter. Verksamhets/resultatenhetschefen ska regelbundet följa upp och rapportera efterlevnaden inom sitt ansvarsområde. Alla medarbetare (inklusive konsulter, uppdragstagare, tillfälligt anställda och studenter) i SLSO, är ansvariga för att skydda SLSOs information i sitt dagliga arbete. Därför är det viktigt att alla känner till och följer riktlinjer och anvisningar avseende informationssäkerhet. I SLSO ska finnas ett personuppgiftsombud med ansvar för att säkerställa att personuppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. 3 Riskhantering Den information och de system som används inom SLSO är viktiga för att kunna bedriva verksamhet och måste skyddas. För att komma fram till hur skyddet ska utformas måste relaterade risker identifieras och analyseras. Riskanalyser ska vara en naturlig del av SLSOs arbetssätt och bidra till att patienterna får en bättre och säkrare vård. Riskanalyser gör det möjligt för informationsansvariga att identifiera huvudsakliga risker. Dessa bedöms utifrån hur stor sannolikheten är att hoten realiseras samt dess potentiella konsekvens. Resultaten av riskanalysen ska visa vilka skyddsåtgärder som ska vidtas för att säkerställa att riskerna hanteras och minimeras. Alla skyddsåtgärder ska dokumenteras så att det är möjligt att kontrollera efterlevnaden. Riskanalysen ska utgå ifrån sekretess-, riktighets- och tillgänglighetsaspekter för information.

5 5 (12) Det kan finnas anledning att genomföra mindre omfattande riskanalyser för mer avgränsade områden. Riskanalyser genomförs på flera olika nivåer; på övergripande SLSO-nivå, på verksamhetsnivå, på resultatenhetsnivå avseende specifika system eller informationstillgångar etc. Riskanalyser ska genomföras i samband med förändringar i verksamheterna, processerna och informationssystemen. För alla verksamhetskritiska system ska riskanalyser genomföras årligen. I samband med detta ska det även bedömning göras om det finns nya interna eller juridiska krav som påverkar systemet. Uppföljning ska ske av att identifierade risker åtgärdas alternativt hanteras. 4 Hantering av tillgångar Inom SLSO finns många viktiga informationstillgångar som är nödvändiga för den vård som bedrivs, t.ex. vårdsystem och patientinformation. Dessa tillgångar måste skyddas så att de finns tillgängliga när de behövs i vården av patienten. En förteckning över alla viktiga informationstillgångar med utsedda ägare ska finnas inom SLSO. Alla viktiga informationstillgångar ska informationsklassificeras enligt SLLs modell. Klassificeringen måste omprövas regelbundet, som en naturlig del i det kontinuerliga säkerhetsarbetet. En anpassning av denna modell har tagits fram för SLSO Informationstillgångar inom SLSO ska märkas enligt klassificeringssystemet. Detta gäller för information i såväl fysisk som elektronisk form. Hantering av olika typer av information ska ske enligt följande: Patientuppgifter Patientuppgifter ska hanteras enligt Patientdatalagen (2008:355) samt Socialstyrelsens föreskrifter (2008:14). Personuppgifter Hantering av personuppgifter ska ske i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204) och Patientdatalagen (2008:355) i de fall då personuppgifterna även är patientuppgifter. Vid insamlandet av personuppgifter ska den enskilde informeras om sina rättigheter. Skyddade personuppgifter Skyddade personuppgifter beslutas av skatteverket och innebär att personen lever under hot och måste skyddas. Utlämnande av information I rutiner för utlämnande av information ska det framgå vem eller vilka som har rätt att fatta beslut kring utlämnande. Före utlämnande ska en sekretessprövning göras. Extern informationshantering Då SLSOs information hanteras av tredjepart (t.ex. externa leverantörer) ska kraven avseende informationssäkerhet specificeras i avtal och avtal om personuppgiftsbiträde

6 6 (12) Extern åtkomst till information Vid tillgång till SLSOs information från miljöer utanför sjukvårdsområdet ska specifika krav ställas på autentisering och kryptering. 5 Patient/brukarinformation och integritet För all information om patienten gäller hög sekretessklass och patientens integritet ska alltid beaktas och skyddas enlig gällande regelverk. Detta gäller alltid oberoende av situation och plats; i samtal med arbetskamrater, i väntrummet, vid köksbordet, sociala medier etc.. Patientens delaktighet när det gäller hanteringen av sin information ska stödjas. Patientens/brukarens delaktighet Patientdatalagen och andra lagar ger patienten möjlighet att medverka i informationssäkerhetsarbetet. Patienten/brukaren kan välja att vara med i sammanhållen journalföring spärra sin journalinformation ge samtycke till åtkomst av information över vårdgivargränser kontrollera vilka som tagit del av informationen ge sitt samtycke till deltagande i olika register ge synpunkter på hur informationen bör hanteras. Synpunkterna ska alltid beaktas men informationssäkerheten får aldrig åsidosättas. För patient/brukare under 18 år med tillräcklig mognadsgrad gäller samma regler. För övriga barn gäller inte detta. Vårdnadshavare kan inte besluta i frågor som rör barnets journal dvs har inte rätt att spärra journalinformation eller neka till åtkomst till sitt barns journal. 6 Personalresurser och informationssäkerhet Alla medarbetare (inklusive konsulter, uppdragstagare, tillfälligt anställda och studenter) måste förstå sitt ansvar att skydda information och patientens/brukarens integritet. Därför ska alla medarbetare inom SLSOs verksamheter utbildas och fortlöpande informeras om informationssäkerhet. SLSO ska genom riktlinjer, anvisningar, rutiner och checklistor tydliggöra ansvaret för hanteringen av information om SLSOs medarbetare. För samtliga medarbetare gäller att kunskap om och tillämpningen av SLSOs riktlinjer krävs för att hantera informationssäkerheten på ett bra och effektivt sätt. Chefen ska säkerställa att alla medarbetare i SLSO förstår sitt ansvar avseende informationssäkerheten. Säkerhetsansvaret ska tydliggöras vid anställning.

7 7 (12) Alla medarbetare i sjukvårdsområdet ska ha den kunskap i informationssäkerhet som krävs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter i enlighet med riktlinjerna och dess bilagor. Ansvaret för detta ligger på respektive chef. Utbildning och fortbildning inom informationssäkerhet ska ske kontinuerligt. Följs inte gällande säkerhetsregler kan det medföra arbetsrättsliga åtgärder/motsvarande för medarbetaren. Misstanke om brott ska polisanmälas. 7 Fysisk säkerhet All information som hanteras inom SLSO måste skyddas fysiskt, oavsett medium. Enbart de personer som ska ha tillträde till våra lokaler ska få det. Nivån på det fysiska skyddet ska baseras på genomförda riskanalyser och stå i proportion till identifierade risker. Känslig information ska aldrig lämnas oskyddad. Utrustning som är känslig eller behandlar känslig information ska placeras så att möjligheten för obehöriga till tillträde minimeras och utformning av lämpliga skyddsåtgärder underlättas. SLSOs verksamhetskritiska system och informationstillgångar (nivå 2 och högre) ska inrymmas i säkra utrymmen med lämpliga tillträdeskontroller dit endast behörig personal ges tillträde. Med säkra utrymmen avses utrymmen som är speciellt utformade för att uppfylla högre krav på skaloch brandskydd samt tillgång till kontinuerlig försörjning av el och kyla. För säkra utrymmen ska, utifrån behov följande säkerhetsåtgärder vara uppfyllda: Tillträdeskontroller ska innefatta larm, bemannade receptioner och/eller datoriserade passagekontrollsystem med individuella passerkort och koder. Brandskydd så som brandlarm och anpassad släckutrustning ska finnas. Brännbart material får inte förvaras i serverhallar eller motsvarande. Klimatanläggning ska finnas för att kompensera för den överskottsvärme som utrustningen alstrar. Elektronisk utrustning ska skyddas mot elavbrott och andra störningar. Strömförsörjning av verksamhetskritisk utrustning och system ska vara avbrottsfri och ansluten till reservkraft. Tester ska regelbundet genomföras för att säkerställa att övergången till reservkraft fungerar. Skydd av lagringsmedia Det ska finnas regler och skyddsåtgärder för att motverka risker i samband med hantering av information utanför SLSOs egna lokaler. Detta innefattar bland annat bärbara datorer, mobiltelefoner, USB-minnen, pappersdokument etcetera.

8 8 (12) Lagringsmedia som innehåller känslig information eller licensierade program ska fysiskt förstöras eller skrivas över på ett säkert sätt i samband med avveckling eller återanvändning. Det är inte tillräckligt att använda standardfunktioner för att radera data. 8 Styrning av kommunikation och drift SLSOs verksamheter är beroende av data- och telesystem och den information som hanteras i dessa system. Kommunikation När information överförs genom data- eller telekommunikation, uppstår risker för avlyssning och förändring av den överförda informationen. Respektive systemägare/objektägare ansvarar för att analysera behovet av nödvändiga skyddsåtgärder relaterat till riskerna samt att dokumentera dessa på ett lämpligt sätt. Respektive systemägare/objektägare som nyttjar nätverken ska definiera kraven på tillgänglighet och skyddsåtgärder vilka ska ligga till grund för val av nätverksinfrastruktur. Patientinformation får aldrig överföras på ett sådant sätt att obehöriga kan ta del av informationen. Detta innebär att överföring via öppna nät ska vara krypterade om inte SLSOs anvisningar medger undantag. All utrustning som kopplas till sjukvårdsområdets och landstingets nät ska vara konfigurerade enligt definierad standard och det ska finnas instruktioner för hantering av sådan utrustning. Drift Produktions-, utvecklings-, test-, och utbildningsmiljöer ska vara separerade för system i klass 2 eller högre. Om det vid genomförd riskanalys bedömts inte vara nödvändigt kan undantag göras. Säkerhetsreglerna för produktionsmiljöerna ska i relevanta delar även gälla för övriga miljöer. Systemägaren/objektägaren ansvarar för att kravställa avseende driftsäkerheten. Följande områden omfattas: säkerhetsuppdateringar, förändringshantering, kapacitetsplanering, skydd mot skadlig kod, säkerhetskopiering och återläsning av data samt systemdokumentation. Då SLSO köper tjänster eller förlägger drift av IT-system utanför SLSOs verksamhet ska samma regler avseende informationssäkerhet gälla som när driften hanteras i sjukvårdsområdets regi. Kraven på informationssäkerhet ska definieras baserat på en riskanalys och regleras i avtalet mellan parterna. Systemägaren/objektägaren ansvarar för kravställning och uppföljning avseende det specifika systemet men samordning bör ske då drift av flera system sker hos samma leverantör.

9 9 (12) 9 Styrning av åtkomst till information Åtkomst till informationen ska endast ges till de medarbetare som har ett faktiskt behov av informationen för att patienten/brukaren ska få en god och säker vård. Rätt personer ska ha tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt, utan att patientens/brukarens integritet kränks. SLSOs informationssystem används av olika kategorier av medarbetare. Det ska finnas metoder för att kontrollera åtkomsten till information, system, nätverk och tjänster. Alla medarbetare i SLSO är ansvariga för att skydda SLSOs information i sitt dagliga arbete. Åtkomst till information inom sjukvårdsområdets verksamheter ska kontrolleras genom administrativa och tekniska skyddsåtgärder. Åtkomstadministration För att säkerställa att endast behöriga informationsanvändare har tillgång till viss information ska åtkomsträttigheten godkännas av ansvarig person innan den delas ut. Åtkomsten ska vid varje tillfälle avgränsas till användarens aktuella behov utifrån arbetsuppgifter och organisatorisk tillhörighet. Rutiner ska fastställas för hur beställning, registrering, förändring och avregistrering av åtkomsträttigheter ska genomföras. Granskning av tilldelade åtkomsträttigheter ska genomföras regelbundet och åtgärder vidtas för att säkerställa att endast behöriga användare har åtkomst till respektive informationstillgång/system. Loggning och övervakning För att säkerställa att alla användaraktiviteter är spårbara ska loggning ske i alla system innehållande patientuppgifter och i alla verksamhetskritiska system. Åtkomstkontroll Alla användare måste identifieras och verifieras genom användarnamn och lösenord innan de kan få åtkomst till informationssystem. All åtkomst till patientinformation ska kräva stark autentisering. Alla användare ska ha en unik identitet och alla konton ska vara spårbara till en fysisk person. Respektive chef ansvarar för att åtkomstkontroll sker. 10 Anskaffning, utveckling och underhåll av system SLSOs säkerhetskrav ska finnas med redan vid planeringen av inköp eller utveckling av system för att säkerställa att information hanteras på ett säkert sätt. När system ska införas, upphandlas eller utvecklas ska informationssäkerhet (sekretess, riktighet, spårbarhet och tillgänglighet) beaktas. Det kräver ett strukturerat tillvägagångssätt och att kraven avseende informationssäkerhet är tydligt definierade.

10 10 (12) Fullständig kunskap om verksamhetens krav och informationssäkerhetskrav är nödvändig om system ska kunna uppfylla dess avsedda syfte. Därför ska dessa krav och legala krav formellt fastställas och behandlas som en del av införande/anskaffningsprocessen. Anskaffning/införande av system eller systemutveckling ska föregås av en riskanalys, vara godkända och beakta Myndighetskrav (lagar och författningar) Patientsäkerhet och patientnytta Informationssäkerhet Verksamhetsnytta En instruktion och ett väldefinierat arbetssätt krävs när nya system eller utvecklade systemkomponenter implementeras från utvecklings- och testmiljön in i produktionsmiljön. Endast formellt accepterade och godkända system eller systemkomponenter ska implementeras i produktionsmiljön. För att upprätthålla en säker och tillförlitlig tillgång till information ska administration, drift och underhåll av IT-system ske på ett strukturerat och systematiskt sätt. Detta enligt en formaliserad och antagen modell för systemförvaltning. Systemägaren/objektägaren för respektive IT-system ansvarar för att kravställa avseende systemförvaltningen. 11 Hantering av informationssäkerhetsincidenter Informationssäkerhetsincidenter är risker och avvikelser som påverkar eller kan komma att påverka säkerheten negativt. En incident kan antingen bero på ett avsiktligt eller ett oavsiktligt agerande som innebär att informationssäkerheten hotas genom t.ex. brott mot sekretessen, felaktighet i information, driftavbrott eller brist på tillgång till information. För att säkerställa att eventuella informationssäkerhetsincidenter får minimal påverkan på verksamheten ska dessa rapporteras och handläggas som avvikelser. Avvikelsehanteringsprocessen ska säkerställa att avvikelser och svagheter relaterade till informationshantering blir hanterade på ett sådant sätt att lämpliga åtgärder kan vidtas på kort och lång sikt. Alla medarbetare ska veta vad som räknas som en avvikelse samt var och hur dessa rapporteras. Rapporterade avvikelser ska klassas mot en definierad skala utifrån potentiell påverkan på information, patienter/brukare och verksamheten. 12 Kontinuitetsplanering Kontinuitetsplanering ska säkerställa verksamhetens kontinuitet; den robusta hälso- och sjukvårdsverksamheten. Det innebär att verksamheten så långt möjligt ska kunna fortsätta även om t.ex. IT-system slås ut, en strömkabel grävs av eller byggnader brinner ned.

11 11 (12) Kontinuitetsplaneringens mål Målet med kontinuitetsplanering för SLSOs verksamheter är att säkerställa att eventuella avbrott i verksamhetsstödet inte får konsekvenser för liv och hälsa för enskilda individer. Kritiska verksamheter ska kunna upprätthållas, på rimlig nivå, vid olika typer av katastrofsituationer, störningar och oplanerade avbrott. De delar av kontinuitetsplaneringen som berör katastrof- och beredskapssituationer ingå i sjukvårdsområdets övriga katastrofplanering. Kontinuitetsplaneringens omfattning När avbrott inträffar ska det finnas fastställda reservrutiner. Rutinerna kan vara såväl manuella som IT-baserade. För att uppnå en god kontinuitet krävs en kombination av förebyggande och återställande skydd. När kontinuitetsplaner tas fram identifieras åtgärder som minskar risken för att avbrott ska inträffa. I verksamheter som är känsliga för avbrott bör mer fokus läggas på förebyggande åtgärder. Det är viktigt att fastställa rätt nivå för varje verksamhet, d v s hur länge ett eventuellt stillestånd accepteras eller om verksamheten endast behöver fungera delvis under en tidsperiod. För att hitta rätt nivå måste riskanalyser genomföras och juridiska krav samt verksamhetens behov av tillgång till information dokumenteras. Kontinuitetsplanerna ska innefatta reservrutiner och övriga åtgärder som i förväg kan vidtas för att säkerställa verksamhetens kontinuitet. Ansvar för kontinuitetsplanering Sjukvårdshusdirektören är ansvarig för den övergripande kontinuitetsplaneringen. Verksamhets/resultatenhetschefen har det övergripande ansvaret för att säkerställa att det genomförs analyser av verksamhetsprocessens viktiga delkomponenter samt att det skapas reservrutiner för att bedriva verksamheten vid en eventuell incident, vilket ska beskrivas i en kontinuitetsplan. Planen ska också innehålla information om åtgärder för återgång till normal drift. Systemägaren/objektägaren är ansvarig för att säkerställa att det finns en etablerad riskutvärdering och riskhantering på plats för systemet och att en avbrottsplan utvecklas och underhålls för nödvändiga delar. Anställda ska vara medvetna om det ansvar de har i den befintliga kontinuitetsplaneringen inom sina respektive områden. Avdelningschef IT ansvarar för att kravställa att det upprättas avbrottsplaner avseende infrastrukturen och dess tjänster. Dessa ska möta verksamhetens definierade krav på återstartstider. CIO ansvarar för att ge stöd för implementering av informationssäkerhet i vårdstödjande system och åtgärdande av störningar i de IT-system som stödjer vårdverksamheten. Om verksamheten är beroende av en annan organisation som t.ex. en IT-leverantör måste även den vara involverad i arbetet. Test och underhåll Verksamhetens kontinuitetsplaner ska underhållas och testas regelbundet, minst årligen, för att säkerställa att de fungerar, är ändamålsenliga och fortfarande speglar verkligheten. Dessa test fungerar även som utbildnings- och kommunikationsinsats för berörda funktioner och roller.

12 12 (12) 13 Uppföljning Uppföljning sker inom ramen för SLSOs internrevision/internkontroll. Alla verksamhets/resultatenhetschefer ansvarar för att säkerställa att verksamheten sköts i enlighet med SLSOs riktlinjer. Informationssäkerheten gällande viktiga verksamhetsprocesser, system och IT-miljön bör regelbundet genomgå oberoende granskningar. Resultatet av granskningar ska avrapporteras till sjukvårdsdirektören. Det ska finnas en tydlig process för att hantera eventuella avvikelser. Utformningen, driften och användningen av informationssystem kan falla under lagstadgade, reglerande och avtalsenliga säkerhetskrav. Det åligger varje verksamhetsansvarig att säkerställa att gällande lagar, föreskrifter och regler följs i verksamheten. Sjukvårdområdets informationssäkerhetssamordnare är ansvarig för förvaltning av dessa riktlinjer. Granskning och uppdateringar ska genomföras årligen för att säkerställa att anvisningarna omfattar nya risker och hot samt att föreslagna säkerhetslösningar fortfarande är tillräckliga och relevanta. Informationssäkerhetssamordnaren ska årligen sammanställa en rapport om arbetet med informationssäkerheten till sjukvårdsdirektören.

Riktlinjer och regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet (utan bilagor)

Riktlinjer och regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet (utan bilagor) Riktlinjer och regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet (utan bilagor) Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Version 2.0 Gäller från och med Revisionshistorik Versionsnummer Datum

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Riktlinjer och regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Riktlinjer och regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Riktlinjer och regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 6255-2012-060 (ersätter Riktlinjer för informationssäkerhet Dnr 2691/11-010) Gäller från och med 2013-01-01 Beslut Dnr: 6255/12-060

Läs mer

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet Informationssäkerhet Information och anvisningar för medarbetare i Stockholms läns sjukvårdsområde Informationssäkerhet 3 Informationssäkerhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Med informationssäkerhet

Läs mer

Policy för informationssäkerhet

Policy för informationssäkerhet .. - T C Q o,.. e Policy för informationssäkerhet Landstingsdirektörens stab augusti 2015 CJiflt LANDSTINGET BLEKINGE Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande...

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2009-07-15 1 (9) Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 110 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan

Läs mer

Regler och instruktioner för verksamheten

Regler och instruktioner för verksamheten Informationssäkerhet Regler och instruktioner för verksamheten Dokumenttyp Regler och instruktioner Dokumentägare Kommungemensam ITsamordning Dokumentnamn Regler och instruktioner för verksamheten Dokumentansvarig

Läs mer

Informationssäkerhet vid Karolinska Universitetssjukhuset. Dokumentansvarig: Markus Ekbäck, CISO Karolinska Senast uppdaterad: 2013-10-23

Informationssäkerhet vid Karolinska Universitetssjukhuset. Dokumentansvarig: Markus Ekbäck, CISO Karolinska Senast uppdaterad: 2013-10-23 Informationssäkerhet vid Karolinska Universitetssjukhuset Dokumentansvarig: Markus Ekbäck, CISO Karolinska Senast uppdaterad: 2013-10-23 Förlorar vi informationen, om den är felaktig eller manipulerad

Läs mer

Informationssäkerhet. Varför jobbar vi med informationssäkerhet? Vad är informationssäkerhet? Presentation

Informationssäkerhet. Varför jobbar vi med informationssäkerhet? Vad är informationssäkerhet? Presentation Presentation Informationssäkerhet Kim Strandberg Informationssäkerhetsstrateg/jurist kim.strandberg@regionostergotland.se 010-103 03 385 Region Informationssäkerhet, Östergötland 2015-03-11, Kim Strandberg

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2006-09-07 Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-09-28, 140 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 MÅL FÖR INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...4 2.1 LÅNGSIKTIGA MÅL...4 2.2 ÅRLIGA MÅL...4 3 ORGANISATION,

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om it-system, informationssäkerhet och insättningssystem;

Läs mer

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Inledning...3 Definition av IT-säkerhet...3 Omfattning...3 Vikten av IT-säkerhet...3 Mål för IT-säkerhetsarbetet...4 Ledning och ansvar...4

Läs mer

Program för informationssäkerhet 2008:490. kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning

Program för informationssäkerhet 2008:490. kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för informationssäkerhet 2008:490 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för informationssäkerhet Fastställt av kommunfullmäktige 2008-10-02 302 komplettering gjord

Läs mer

Juridik och informationssäkerhet

Juridik och informationssäkerhet 2 KAPITEL Juridik och informationssäkerhet Sammanfattning Information som hanteras i socialtjänstens hemtjänstverksamhet (hemtjänst) och i kommunal hälso- och sjukvård (hemsjukvård) innehåller känsliga

Läs mer

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-05-07 Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem INLEDNING Patientdatalagen

Läs mer

Informationssäkerhet, Linköpings kommun

Informationssäkerhet, Linköpings kommun 1 (6) E-Lin projektet 2013-10-28 Informationssäkerhet, Linköpings kommun Delrapport 2 Innehåll Dokumenthistorik... 3 1. Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Målgrupp... 3 3. Frågeställningar... 3 4. Undersökning...

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2010/424 Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Fastställda av Universitetsdirektören 2010-03-31 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Underlåtelse 3 4 Definitioner 3

Läs mer

Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhetspolicy 2008-08-29 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Mål för IT-sbäkerhetsarbetet... 2 2.1 Långsiktiga mål... 2 2.2 Årliga mål...

Läs mer

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet Revision 1 (3) State Released Plan för IT Säkerhet DOCUMENT REVISION HISTORY Revision Reason for revision Date 1 New Document 2013-02-26 List of Authors List of Reviewers List of Approvers Skölde, Daniel/Ulrika

Läs mer

ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) Kommunkansliet Antagen av Kommunfullmäktige 2009-02-04, 14 Dnr ks 09/20. Innehållsförteckning

ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) Kommunkansliet Antagen av Kommunfullmäktige 2009-02-04, 14 Dnr ks 09/20. Innehållsförteckning ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY Innehållsförteckning Sida 1.1 Informationssäkerhet 1 1.2 Skyddsområden 1 1.3 Övergripande mål 2 1.4 Årliga mål 2 1.5 Organisation

Läs mer

Kändisspotting i sjukvården

Kändisspotting i sjukvården Kändisspotting i sjukvården Sten Jacobson Grundprincip för hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvården ska bygga på respekt för patientens integritet och självbestämmande. PDL ska ge en bättre samverkan

Läs mer

Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret

Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige 2009-04-23 57 1. Allmänt... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Begreppet informationssäkerhet

Läs mer

Riktlinje för informationssäkerhet i Skövde kommun motsvarar Informationssäkerhetspolicy enligt BITS såsom Myndigheten för samhällsskydd och

Riktlinje för informationssäkerhet i Skövde kommun motsvarar Informationssäkerhetspolicy enligt BITS såsom Myndigheten för samhällsskydd och Riktlinje för informationssäkerhet i Skövde kommun motsvarar Informationssäkerhetspolicy enligt BITS såsom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver. I dokumentet kommer fortsättningsvis

Läs mer

Informationshantering och journalföring. Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Informationshantering och journalföring. Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Informationshantering och journalföring Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen 1. Målet för hälso- och sjukvården 2 HSL Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor

Läs mer

IT-säkerhetspolicy för Landstinget Sörmland

IT-säkerhetspolicy för Landstinget Sörmland Bilaga 1, LS 115 /02 1.0 1(5) IT-säkerhetspolicy för Landstinget Sörmland Inledning Bakgrund och motiv Mål Medel Omfattning Organisation och ansvar Regelverk 1.0 2(5) Inledning Policyn är landstingsstyrelsens

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688 Revisionsrapport Malmö Högskola 205 06 Malmö Datum Dnr 2012-05-22 32-2011-0688 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011 Riksrevisionen har som ett led

Läs mer

2012-12-12 Dnr 074-11-19

2012-12-12 Dnr 074-11-19 HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Regler för informationssäkerhet Regler för informationssäkerhet är beslutade av enhetschefen för i enlighet med Högskolans säkerhetspolicy (dnr 288-11-101)

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning 2013-09-24 1.0 IT- S Ä K E R H E T S I N S T R U K T I O N IT-säkerhetsinstruktion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 757-2011 Socialnämnden Lunds Kommun 221 00 Lund Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Riktlinjer avseende Informationssäkerheten för Götene, Lidköping och Skara kommuner

Riktlinjer avseende Informationssäkerheten för Götene, Lidköping och Skara kommuner Riktlinjer avseende Informationssäkerheten Sida 1 Riktlinjer avseende Informationssäkerheten för Götene, Lidköping och Skara kommuner Informationssäkerhet är en del i kommunernas lednings- och kvalitetsprocess

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 749-2011 Capio S:t Görans Sjukhus 112 81 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Informationssäkerhet Riktlinje Förvaltning

Informationssäkerhet Riktlinje Förvaltning Informationssäkerhet Riktlinje Förvaltning Fastställd av kommundirektören 2011-06-20 Innehåll 1 Informationssäkerhet 3 2 Organisation och ansvar 4 2.1 Informationssäkerhetssamordnare... 4 2.2 IT-chef...

Läs mer

Verket för förvaltningsutvecklings författningssamling ISSN 1654-0832 Utgivare: Lena Jönsson, Verva, Box 214, 101 24 Stockholm

Verket för förvaltningsutvecklings författningssamling ISSN 1654-0832 Utgivare: Lena Jönsson, Verva, Box 214, 101 24 Stockholm Verket för förvaltningsutvecklings författningssamling ISSN 1654-0832 Utgivare: Lena Jönsson, Verva, Box 214, 101 24 Stockholm Vervas allmänna råd till föreskrift om statliga myndigheters arbete med säkert

Läs mer

BESLUT. Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn av vårdgivarens informationssäkerhet

BESLUT. Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn av vårdgivarens informationssäkerhet ii Socia Istyrelsen DRegion SydvästiSek4 Mikael Ramböl mikaetrarnbol@socialstyrelsen.se BESLUT 2011-06-15 Dnr 9.1-7139/2011 1(5) SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sjukhusdirektör Jan Eriksson Bruna

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 8 januari 2010 Myndigheten

Läs mer

Plan för informationssäkerhet vid Högskolan Dalarna 2015

Plan för informationssäkerhet vid Högskolan Dalarna 2015 Plan för informationssäkerhet vid Högskolan Dalarna 2015 Beslut: 2015-05-04 Reviderad: Dnr: DUC 2015/769/10 Ersätter: Relaterade dokument: Policy för informationssäkerhet Ansvarig: Förvaltningschef Innehållsförteckning

Läs mer

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Enligt patientdatalagen 4 kap 3,skall vårdgivare göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter om patienter

Läs mer

Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet

Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet En kommuns roll i trygghets och säkerhetsarbetet och var informations- och IT-säkerheten kommer in i detta Vad, vem och hur man kan arbeta med informations-

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM Dokumentnamn: Säkerhetsmål 2015-2018. LUL 3.1 Godkänd: Säkerhetsmål

SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM Dokumentnamn: Säkerhetsmål 2015-2018. LUL 3.1 Godkänd: Säkerhetsmål Gäller för: Landstinget i Uppsala län Handläggare: Mikael Ekberg SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM Dokumentnamn: Dokumentnr: Säkerhetsmål 2015-2018 LUL 3.1 Godkänd: Eva Ljung Version: 1 Sida: 1 (8) Gäller fr.o.m.:

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0)

Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0) Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0) Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-24, KF 29 Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd:

Läs mer

Bilaga 3c Informationssäkerhet

Bilaga 3c Informationssäkerhet SID 1 (9) Bilaga 3c Informationssäkerhet Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress

Läs mer

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Innehåll Bilaga 3. Anvisningar... 1 3.1 Genomförande av

Läs mer

Säkerhetspolicy för Göteborgs Stad

Säkerhetspolicy för Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Säkerhet & lokaler Gemensamt för staden Säkerhetspolicy för Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Handläggare: Peter Lönn Fastställare: Kommunfullmäktige

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella kvalitetsregister, 7 kap. patientdatalagen

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella kvalitetsregister, 7 kap. patientdatalagen Datum Diarienr 2010-10-11 1725-2009 Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset Stockholms läns landsting Box 22550 104 22 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella

Läs mer

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 1 Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 2 1 Innehåll 2 Bakgrund - EK... 3 2.1 Vad är EK... 3 2.2 Tillämpningar för EK... 4 3 Bakgrund - etjänstekort... 5 3.1

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy. Informationssäkerhetspolicy för Vingåkers kommun 2013-2016

Informationssäkerhetspolicy. Informationssäkerhetspolicy för Vingåkers kommun 2013-2016 Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhetspolicy för Vingåkers kommun 013-016 Innehållsförteckning 1 Mål... Syfte... 3 Ansvarsfördelning... 4 Definition... 5 Genomförande och processägare... 3 Dokumentnamn

Läs mer

Svensk Standard SS ISO/IEC 17799 SS 62 77 99-2

Svensk Standard SS ISO/IEC 17799 SS 62 77 99-2 Svensk Standard SS ISO/IEC 17799 SS 62 77 99-2 Ledningssystem för informationssäkerhet () Informationssäkerhet Informationssäkerhet Administrativ säkerhet IT-säkerhet ADB-säkerhet Kommunikationssäkerhet

Läs mer

BESLUT. 2011-06-1: Dnr 9.1-6676/2011 901 89 UMEA. Arendet Egeninitierad verksamhetstillsyn av vardgivarensinformationssakerhet

BESLUT. 2011-06-1: Dnr 9.1-6676/2011 901 89 UMEA. Arendet Egeninitierad verksamhetstillsyn av vardgivarensinformationssakerhet J8L Socialstyrelsen T/Region Nord'Sek2 Knster Lundstrdm knster.lundstromfoisocialsrvrelsen.se BESLUT 2011-06-1: Dnr 9.1-6676/2011 Vasterbottens lans landsting Landstingsdirektor Jonas Rastad 901 89 UMEA

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för informationssäkerhet i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2014-02-19 26, dnr 2014/0041 KS.063 Innehåll 1. Inledning... 4 2 Omfattning... 4 3 Process för informationssäkerhet inom Sollentuna

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Sidan 2 (9) Revisionsinformation Datum Åtgärd Ansvarig Version 2004-11-19 3.4 Ändrat första meningen PGR 2.0 förvaltningen -> verksamheten

Läs mer

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL Kvalitetsregister & Integritetsskydd Patrik Sundström, jurist SKL Varför finns det ett regelverk för nationella kvalitetsregister? - Många känsliga uppgifter - Om många människors hälsa - Samlade på ett

Läs mer

Informationssäkerhet en patientsäkerhetsfråga. Maria Jacobsson Socialstyrelsen

Informationssäkerhet en patientsäkerhetsfråga. Maria Jacobsson Socialstyrelsen Informationssäkerhet en patientsäkerhetsfråga Maria Jacobsson Socialstyrelsen Syftet med patientdatalagen tillgodose patientsäkerhet och god kvalitet samt främja kostnadseffektivitet patienters och övriga

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Jönköpings län Kerem Kocaer Johan Elmerhag Jean Odgaard September 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet inom Stockholms läns landsting

Riktlinjer för informationssäkerhet inom Stockholms läns landsting Informationsklass: K1R2T1 LS 1112-1733 Riktlinjer för informationssäkerhet inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsstyrelsen 2013-03-05 och landstingsfullmäktige 2013-03-19 Innehållsförteckning

Läs mer

IT governance i praktiken: Styrning och kontroll över ITriskerna. Fredrik Björck Transcendent Group för ADBJ 2006-01-31. Agenda

IT governance i praktiken: Styrning och kontroll över ITriskerna. Fredrik Björck Transcendent Group för ADBJ 2006-01-31. Agenda IT governance i praktiken: Styrning och kontroll över ITriskerna med ISO2700X Fredrik Björck Transcendent Group för ADBJ 2006-01-31 Agenda IT governance definierat IT governance i praktiken och infosäk

Läs mer

Patientdatalagen (PdL) och Informationssäkerhet

Patientdatalagen (PdL) och Informationssäkerhet Patientdatalagen (PdL) och Informationssäkerhet Maria Bergdahl, jurist Mikael Ejner, IT-säkerhetsspecialist Datainspektionen Några utgångspunkter Lagstiftaren och EU vill ha integritet Integritet ej motsatt

Läs mer

Posthantering och annan överföring av sekretessbelagd och integritetskänslig information

Posthantering och annan överföring av sekretessbelagd och integritetskänslig information Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet informationssakerhet@skane.se Datum: 2012-11-05 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutat Dokumentid:

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Informationssäkerhetsanvisning

Informationssäkerhetsanvisning HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Informationssäkerhetsanvisningar Användare Beslutad av enhetschef för Gemensamma förvaltningen i enlighet med rektors beslut fattat den 16 februari

Läs mer

Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ

Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ Diarienummer NHO-2014-0109.37 ALN-2014-0148. 37 Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ Dokumentnamn Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 151 2013-10-01 2013/320 RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSSÄKERHET Riktlinjer för informationssäkerhet

Läs mer

Allmänna villkor för infrastrukturen Mina meddelanden

Allmänna villkor för infrastrukturen Mina meddelanden Allmänna villkor för infrastrukturen Mina meddelanden Bilaga 1 Krav på säkerhet för brevlådeoperatörer version 1.2 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11) 2 Bakgrund och syfte Skatteverket tillhandahåller en myndighetsgemensam

Läs mer

Regler och riktlinjer för IT-säkerhet vid Karolinska Institutet

Regler och riktlinjer för IT-säkerhet vid Karolinska Institutet Regler och riktlinjer för IT-säkerhet vid Karolinska Institutet Gäller från och med 2009-01-01 Dnr 5581/2008-030 Beslut 2008-12-10 Dnr:5581/2008-030 Universitetsdirektören Regler och riktlinjer för IT-säkerhet

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 PuL och ny dataskyddsförordning Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 Om företaget Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom governance, risk and compliance. Våra tjänster

Läs mer

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Innehållsförteckning 1. Generell informationssäkerhet... 4 1.1. Styrande dokumentation... 4 1.2. Organisation... 4 Incidenthantering...

Läs mer

Informationssäkerhet och författningskrav i verksamheter

Informationssäkerhet och författningskrav i verksamheter En konsults perspektiv på Informationssäkerhet och författningskrav i verksamheter Dr Fredrik Björck e Stockholm 08 Legal Conference Agenda I. Bakgrund och verksamhet II. Författningskrav som drivkraft

Läs mer

Skolorna visar brister i att hantera personuppgifter

Skolorna visar brister i att hantera personuppgifter Skolorna visar brister i att hantera personuppgifter www.datainspektionen.se Checklista för skolor Personuppgiftslagen (PuL) innehåller en rad bestämmelser som är viktiga att känna till för skolor som

Läs mer

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet är en av våra viktigaste frågor. Våra hyresgäster bedriver en daglig verksamhet i allt från kriminalvårds anstalter och domstolsbyggnader till speciella vårdhem

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET EN PATIENTSÄKERHETSFRÅGA

INFORMATIONSSÄKERHET EN PATIENTSÄKERHETSFRÅGA INFORMATIONSSÄKERHET EN PATIENTSÄKERHETSFRÅGA NATIONELLT NÄTVERK FÖR LÄKARSEKRETERARE 2011 11 10 STOCKHOLM Rose-Mharie Åhlfeldt Institutionen för Kommunikation och Information Bild 1 VEM ÄR JAG? Universitetslektor

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

IT-SÄKERHETSPOLICY. Stadskontoret. 1 Inledning... 1. 1.1 Definition... 2. 1.2 Omfattning... 2. 2 Mål för IT-säkerhetsarbetet... 2

IT-SÄKERHETSPOLICY. Stadskontoret. 1 Inledning... 1. 1.1 Definition... 2. 1.2 Omfattning... 2. 2 Mål för IT-säkerhetsarbetet... 2 IT-SÄKERHETSPOLICY 1 Inledning... 1 1.1 Definition... 2 1.2 Omfattning... 2 2 Mål för IT-säkerhetsarbetet... 2 3 Ledning och ansvar för IT-säkerheten... 3 4 Lagar och andra regelverk... 4 5 IT-säkerhetsarbetet...

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

EBITS 2010-02-19 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp

EBITS 2010-02-19 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp 2010-02-19 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp Exempel på Kontinuitetsplan Syfte: Att motverka avbrott i organisationens verksamhet och skydda kritiska rutiner från effekter av oförutsedda

Läs mer

RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA

RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA 2014-03-14 1 (7) RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA Riktlinjen är ett komplement till den policy som finns kring it-säkerhet i Höganäs kommun. Riktlinjen beskriver hur ansvarsfördelningen

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet UFV 2012/715 Riktlinjer för informationssäkerhet Anvisningar för genomförande av risk- och hotbildsanalyser Fastställd av: Säkerhetschef 2012-04-02 Innehållsförteckning 1 Riskanalyser av systemförvaltningsobjekt

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Östergötland Kerem Kocaer Magnus Olson-Sjölander Björn Johrén IT-specialister Eva Andlert

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 573-2013 Vuxennämnden Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 631 86 Eskilstuna Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens

Läs mer

1(12) Dokumentation inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(12) Dokumentation inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(12) Styrdokument 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 50 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(12) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1)

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1) Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1) Kommunalförbundet ITSAM Revision: 20130307 Dnr: 2013/00036 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Tel: 0494 197 00, Fax: 0494 197

Läs mer

Välkommen till enkäten!

Välkommen till enkäten! Sida 1 av 12 Välkommen till enkäten! Enkäten går ut till samtliga statliga myndigheter, oavsett storlek. För att få ett så kvalitativt resultat av uppföljningen som möjligt är varje myndighets svar av

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Lathund Personuppgiftslagen (PuL)

Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Behandling Alla former av åtgärder där man hanterar personuppgifter oavsett om det sker via datorn eller inte. Detta kan vara till exempel insamling, registrering och

Läs mer

IT-revision Martin Malm CISA CISSP Verksamhetschef IT Governance Transcendent Group

IT-revision Martin Malm CISA CISSP Verksamhetschef IT Governance Transcendent Group IT-revision Martin Malm CISA CISSP Verksamhetschef IT Governance Transcendent Group www.transcendentgroup.com Målsättning Öka förståelsen för nyttan med IT-revision Vad innebär intern IT-revision? Jmf

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Upphandlingssystem och IT-säkerhet. Britta Johansson Sentensia

Upphandlingssystem och IT-säkerhet. Britta Johansson Sentensia Upphandlingssystem och IT-säkerhet Britta Johansson Sentensia 1 Säkerhetsfrågor i fokus dagligen 2 IT-säkerhet i upphandlingssystem Deltagare presenterar sig för varandra Myndighet Erfarenhet av elektronisk

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 3 2014-12-23 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

HSA-policy. Version 3.4 2011-03-22

HSA-policy. Version 3.4 2011-03-22 HSA-policy Version 3.4 2011-03-22 Innehållsförteckning Revisionshistorik... 3 Kontaktuppgifter... 3 Övergripande dokumentstruktur för HSA... 4 1. Introduktion... 6 1.1. Översikt... 6 1.2. Terminologi...

Läs mer

IT-Policy. Tritech Technology AB

IT-Policy. Tritech Technology AB IT-Policy Tritech Technology AB 1 av 6 Innehåll 1 Dokumentinformation...3 1.1 Syfte och målgrupp 3 1.2 Ansvar 3 1.3 Nyttjande 3 1.4 Distribution 3 1.5 Versionshistorik 3 1.6 Godkännande 3 2 IT-Policy...4

Läs mer

GENERELL SYSTEMSÄKERHETSPLAN FÖR FALKÖPINGS KOMMUN

GENERELL SYSTEMSÄKERHETSPLAN FÖR FALKÖPINGS KOMMUN GENERELL SYSTEMSÄKERHETSPLAN FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 06-07 GENERELL SYSTEMSÄKERHETSPLAN FÖR FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 INLEDNING...1 2 BAKGRUND...1 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING...2 3.1 ANVÄNDNINGSSÄTT - FUNKTIONSBESKRIVNING...2

Läs mer

Syfte... 2. Behörig. in... 3. Logga 1(6)

Syfte... 2. Behörig. in... 3. Logga 1(6) RUTIN: BEHÖRIGHETER OCH ÅTKOMST TILL IT-SYSTEM... 2 Syfte... 2 Ansvar... 2 Behörig och inte behörig... 2 Varbergs kommuns nät... 2 Lösenord... 3 Patientjournalsystem... 3 1. Behovs- och riskanalyser...

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anskaffning, användning, utveckling och förändring av Polisens

Läs mer

Att införa LIS. Förberedelser inför anpassning till ISO/IEC 17799

Att införa LIS. Förberedelser inför anpassning till ISO/IEC 17799 2003-01-24 Energibranschens IT-säkerhet 1 (13) Att införa LIS Förberedelser inför anpassning till ISO/IEC 17799 Vad är informationssäkerhet? Information är en tillgång som, liksom andra viktiga tillgångar

Läs mer

Kravställning på e-arkiv från informationssäkerhetsperspektiv

Kravställning på e-arkiv från informationssäkerhetsperspektiv Kravställning på e-arkiv från informationssäkerhetsperspektiv Författare: Delprojektgruppen informationssäkerhet Årtal: 2014 Författare: Delprojektgruppen informationssäkerhet Sammanfattning Inom ramen

Läs mer

Riktlinje för säkerhetskrav vid upphandling av IT-stöd

Riktlinje för säkerhetskrav vid upphandling av IT-stöd 1 (5) Ver. 1.1-2008-11-06 Riktlinje för säkerhetskrav vid upphandling av IT-stöd 1. Inledning Detta dokument redogör för vissa grundläggande säkerhetskrav som bör ställas i samband med anskaffning eller

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer