Kommunstyrelsen Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: kl. 15:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2015-03-30. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-07 kl. 15:00"

Transkript

1 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: kl. 15:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste kommunstyrelsens kansli meddelas i god tid per telefon eller via e-post till Katja Larsson Ordförande Charlotta Wemme Dehlin Sekreterare Föredragningslista Val av justerande: Armin Memic Ärende Beteckning Sida 1. Upprop 2. Val av justerande samt bestämmande av plats och tid för justeringen 3. Delegerade ärenden/delgivningar 3 4. Årsredovisning Framställan om projekteringsmedel KS/2015: Fastställande av internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter Fastställande av internkontrollplan kommungemensamt moment 8. Motion av Marie Wahlgren (FP) - Fria resor i kollektivtrafiken för färdtjänstberättigade 9. Motion av Sven Sonesson (M) - Bevara och utveckla Södervångsskolan KS/2015:11 12 KS/2015: KS/2014: KS/2013:122 28

2 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ärende Beteckning Sida 10. Motion av Ove Johansson (MP) - Gör Öresund till marin nationalpark KS/2014: Biblioteksplan KS/2015: Verksamhetsberättelse 2014 för tekniska nämnden KS/2015:3 53 Majoritet Burlöv sammanträder , kl i Stora Sessionsalen. Gruppmöte i kommunalrådets arbetsrum , kl Vision Burlöv sammanträder , kl i Lilla Sessionsalen SD-gruppen sammanträder , kl i Skärfläckan

3 BURLÖVS KOMMUN 3 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Delegerade ärenden/delgivningar a) Delegationsbeslut nr b) Delgivningar 1. Protokoll från Planutskottets sammanträde (tidigare utsänt) 2. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott (tidigare utsänt) 3. Planutskottets yttrande till Lomma kommun avseende Energi- och klimatplan 2020 för Lomma kommun c) Förteckning över övriga delgivningar, bilaga KS (tillgängliga vid sammanträdet)

4 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Nima Khojasteh TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Datum Kommunstyrelsen Förteckning av anmälda delegationsbeslut Kommunstyrelsen Beslutsnr Beskrivning Beslutsdatum Diarien r Delegat 2015:20 Beslut om parkeringstillstånd :21 Beslut om parkeringstillstånd KS/2015: 226 KS/2015: 227 Eva Andersson Eva Andersson 2015:22 Förordnande av avdelningschef, SBF KS/2015: 32 Lars-Åke Ståhl 2015:23 Beslut om parkeringstillstånd KS/2015: 246 Eva Andersson 2015:24 Beslut om parkeringstillstånd KS/2015: 244 Eva Andersson 2015:25 Beslut om parkeringstillstånd KS/2015: 242 Eva Andersson 2015:26 Beslut om parkeringstillstånd KS/2015: 264 Eva Andersson 2015:27 Beslut om parkeringstillstånd KS/2015: 243 Eva Andersson 2015:28 Beslut om parkeringstillstånd KS/2015: 178 Eva Andersson 2015:29 Beslut om parkeringstillstånd KS/2015: 269 Eva Andersson

5 5 BURLÖVS KOMMUN KS/2013:37 2 (2) Beslutsnr Beskrivning Beslutsdatum Diarienr Delegat 2015:30 Beslut om parkeringstillstånd KS/2015: 245 Eva Andersson 2015:31 Beslut om parkeringstillstånd KS/2015: 252 Eva Andersson 2015:32 Beslut om parkeringstillstånd KS/2015: 270 Eva Andersson 2015:33 Beslut om parkeringstillstånd KS/2015: 262 Eva Andersson 2015:34 Beställning Nyttokort KS/2015: 120 Malin Melin 2015:35 Beslut om parkeringstillstånd KS/2015: 306 Eva Andersson 2015:36 Ansökan om begagnade av offentlig plats, för uppställning av container i samband med miljö/skräpplockardag KS/2015: 282 Malin Melin 2015:37 Ansökan om tillstånd för begagnade av offentlig plats utställning av beachflagga och trottoarpratare KS/2015: 315 Malin Melin 2015:38 Igångsättningstillstånd för ombyggnation av Medborgarservice KS/2015: 288 Katja Larsson 2015:39 Igångsättningstillstånd anskaffning av fordon till socialförvaltningen KS/2015: 337 Katja Larsson 2015:40 Fastställande av borgensavgift för Burlöv Bostäder AB, lån KS/2015: 97 Boris Blumenfeld 2015:41 Ansökan om driftsbidrag till enskild väg 2014 Johan Anders vägs samfällighetsförening KS/2015: 336 Julia Branting

6 Burlövs kommun Kommunstyrelsen 6 YTTRANDE 1 (1) Datum Diarienummer KS/2015: Lomma kommun Kommunstyrelsen Lomma Yttrande över Energi- och klimatplan 2020 för Lomma kommun Burlövs kommun tackar för möjligheten att få yttra sig över Lomma kommuns förslag till Energi- och klimatplan. Burlövs kommun anser att planen är väl genomarbetad med bra analyser och åtgärder. Burlövs kommun önskar ge följande kommentarer för att ge Lomma kommun möjlighet att förbättra planen ytterligare. Planen kan bli tydligare avseende huruvida målen för kommunens geografiska område är de samma som de regionala/nationella målen eller om man valt att inte besluta dessa för att rådighet anses saknas. Det är svårt att i texten se vad som är organisationsåtgärder eller åtgärder för det geografiska området. Detta blir tydligare i åtgärdssammanfattningarna där flertalet åtgärder är beskrivna. Åtgärdssammanfattningarna kan ses över så att de stämmer överens med åtgärderna i kapitlena samt varför flera åtgärder inte finns med i den annars ambitiösa sammanfattningen och samhällsekonomiska analysen. Planen kan utvecklas i avseende på åtgärder för det geografiska området. Exempelvis saknar Burlövs kommun tydliga åtgärder som rör öppnandet av Lommabanan för persontrafik, inklusive etapp 2, och användningen av kommande stationsområde i Lomma, samt övriga kollektivtrafikstråk, som bland annat finns beskrivna i ÖP Burlövs kommun anser att dessa för klimatet positiva planåtgärder bör lyftas fram då transportsektorn står för de största utsläppen i Lomma kommun, enligt nulägesbeskrivningen. På Burlövs kommuns vägnar Kommunstyrelsen Katja Larsson Ordförande Lars-Åke Ståhl Kommundirektör Adress: Box ARLÖV Besöksadress: Kärleksgatan 6 Arlöv Tel Fax Org.nr Bankgiro Plusgiro

7 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Nima Khojasteh Datum (1) Kommunstyrelsen Delgivningar Diarienr Beskrivning Avsändare/mottagare KS/2015:330 Planera för cykeln i småstaden, Region Skåne vägledning och inspirat- ion för mindre tätorter i Skåne KS/2015:328 Beredning av ärenden och sammanträdeshandlingar till Kommunledningskontoret tekniska utskottets sammanträde den 30 mars 2015 KS/2015:22 Mötesprotokoll , Burlövs Bostäder AB Burlövs Bostäder AB KS/2015:19 Preliminär budget för 2016 Sydvatten AB KS/2015:311 Revisionsrapport Granskning av samverkan om barns och ungas hälsa KS/2014:267 Sammanträdesprotokoll KS, Yttrande över förslag till revidering av regional transportinfrastrukturplan för Skåne KS/2015:291 Beslut om arkeologisk förundersökning fastigheten Arlöv s:4- Stjärnelundsvägen KS/2013:258 Protokoll fört vid styrelsemöte onsdag den 4 mars 2015, FINSAM KS/2015:19 Mötesanteckningar , Sydvatten AB Ägarträff Lokalförsörjningsplan för utbildnings- och kulturnämnden KS/2014:325 MalmöLundregionens yttrande över Trafikverkets initiativ: Funktionellt prioriterat vägnät Revisorerna Burlövs kommun Staffanstorps kommun Länsstyrelsen Skåne FINSAM Sydvatten AB Utbildnings- och kulturnämnden Samtliga kommuner i MalmöLundregionen

8 BURLÖVS KOMMUN 8 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Årsredovisning 2014 Tjänsteskrivelse och handlingar tillkommer till detta ärende inom kort.

9 BURLÖVS KOMMUN 9 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Framställan om projekteringsmedel Dnr KS/2015:180 Sammanfattning I detaljplan och utkast till avtal med Trafikverket förutsätts Gränsvägen byggas ut för att redan under järnvägens utbyggnad tjäna sitt syfte. Byggstart beräknas ske snarast för att stå klar sommaren Mot bakgrund av detta föreslås parterna dela kostnaderna för projektering på så sätt att bro över planerad järnväg projekteras och bekostad av Trafikverket. Tillsammans bekostas väganslutningar enligt detaljplan. Projekteringskostnaden avseende vägdelen föreslås delas lika mellan Burlövs kommun och Trafikverket; detta regleras i särskilt avtal. För att garantera Burlövs kommuns inflytande över projektering av vägen föreslås samhällsbyggnadsförvaltningen få ansvar för detta. Kostnaderna för projektering uppskattas uppgå till 10 % av vägdelens byggkostnad. Burlövs kommuns del beräknas då bli ca 800 tkr. I budgetarbete de senaste åren har byggstarten skjutits och med den medel för projektering i avvaktan på beslut om järnvägens utbyggnad. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nu att projekteringsarbetet inleds och att medel anslås för detta i enlighet med plan. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anslå de i den ekonomiska planen beräknade medlen, att inleda projektering, att uppdra åt kommunstyrelsen att i samband med budgetarbetet återkomma med reviderad totalkostnad, samt att uppdra åt kommundirektören att teckna avtal om projekteringskostnadernas fördelning med Trafikverket.

10 Burlövs kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Ingemar Lindeberg TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Datum Diarienummer KS/2015: Kommunstyrelsen Anslag projektering Gränsvägen Sammanfattning I detaljplan och utkast till avtal med Trafikverket förutsätts Gränsvägen byggas ut för att redan under järnvägens utbyggnad tjäna sitt syfte. Byggstart beräknas ske snarast för att stå klar sommaren Mot bakgrund av detta föreslås parterna dela kostnaderna för projektering på så sätt att bro över planerad järnväg projekteras och bekostad av Trafikverket. Tillsammans bekostas väganslutningar enligt detaljplan. Projekteringskostnaden avseende vägdelen föreslås delas lika mellan Burlövs kommun och Trafikverket; detta regleras i särskilt avtal. För att garantera Burlövs kommuns inflytande över projektering av vägen föreslås samhällsbyggnadsförvaltningen få ansvar för detta. Kostnaderna för projektering uppskattas uppgå till 10 % av vägdelens byggkostnad. Burlövs kommuns del beräknas då bli ca 800 tkr. I budgetarbete de senaste åren har byggstarten skjutits och med den medel för projektering i avvaktan på beslut om järnvägens utbyggnad. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nu att projekteringsarbetet inleds och att medel anslås för detta i enlighet med plan. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anslå de i den ekonomiska planen beräknade medlen, att inleda projektering, att uppdra åt kommunstyrelsen att i samband med budgetarbetet återkomma med reviderad totalkostnad, samt att uppdra åt kommundirektören att teckna avtal om projekteringskostnadernas fördelning med Trafikverket.

11 11 BURLÖVS KOMMUN KS/2015:180 2 (2) Redogörelse för ärendet I detaljplan och utkast till avtal med Trafikverket förutsätts Gränsvägen byggas ut för att redan under järnvägens utbyggnad tjäna sitt syfte. Mot bakgrund av detta föreslås parterna dela kostnaderna för projektering på så sätt att bro över planerad järnväg projekteras och bekostad av Trafikverket. Tillsammans bekosta väganslutningar enligt detaljplan. Projekteringskostnaden avseende vägdelen föreslås delas lika mellan Burlövs kommun och Trafikverket. Ett särskilt avtal för arbetet med Gränsvägen upprättas och kompletterar det s.k. kompletteringsavtal som reglerar övriga åtgärder och finansiering. För att garantera Burlövs kommuns inflytande över projektering av vägen föreslås samhällsbyggnadsförvaltningen få ansvar för detta. Kostnaderna för projektering uppskattas uppgå till 10 % av vägdelens byggkostnad. Burlövs kommuns del beräknas då bli ca 800 tkr. I budgetarbete de senaste åren har byggstarten skjutits och med den medel för projektering. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nu att projekteringsarbetet inleds och att medel anslås för detta i enlighet med plan men ej beslutat. Samhällsbyggnadsförvaltningen kan genom projekteringen också återkomma med en uppdaterad investeringsvolym till budget Lars-Åke Ståhl Kommundirektör Ingemar Lindeberg Gatuchef

12 BURLÖVS KOMMUN 12 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Fastställande av internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter 2015 Dnr KS/2015:11 Sammanfattning Enligt Burlövs kommuns reglemente för intern kontroll skall varje nämnd årligen fastställa en internkontrollplan. I planen skall framgå vilken uppföljning av den interna kontrollen som skall ske under året. Efter en risk- och väsentlighetsanalys har kommunledningskontoret utarbetat ett förslag till internkontrollplan för år Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter för 2015 enligt i ärendet redovisat förslag.

13 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Charlotta Wemme Dehlin TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Diarienummer KS/2015: Kommunstyrelsen Fastställande av internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter 2015 Sammanfattning Enligt Burlövs kommuns reglemente för intern kontroll skall varje nämnd årligen fastställa en internkontrollplan. I planen skall framgå vilken uppföljning av den interna kontrollen som skall ske under året. Efter en riskoch väsentlighetsanalys har kommunledningskontoret utarbetat ett förslag till internkontrollplan för år Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att fastställa internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter för 2015 enligt i ärendet redovisat förslag. Lars-Åke Ståhl Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin Kanslichef

14 14 Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter 2015 Fastställd av kommunstyrelsen 2015-xx-xx, xx Process, rutin Kontrollmoment Metod/ kontrollansvar Upphandling, inköp Direktupphandling sker enligt Stickprov/ lagstiftning och kommunens upphandlings- Upphandling, inköp Intäkter, fakturering Politiska beslut inköpspolicy. Avtalstrohet, avtalsbank upprättad Dokumenterade rutiner för fakturering av taxor och avgifter Verkställighet av politiska beslut i KF, KS och utskott underlydande KS strateg Stickprov/ upphandlingsstrateg Tidpunkt/ frekvens 1 gång/år, hösten Halvår Rapportering till Kdir, SBFchef Kdir, SBFchef Stickprov/ekonom Halvår Kdir, SBFchef Stickprov/ nämndsekreterare Sannolikhekvens Konse- Risk gång/år Kanslichef IT/telefoni Driftsäkerhet IT-chef 1 gång/år Kdir Investeringar Grävlov/tillstånd Ersättning till förtroendevalda Beslut om igångsättningstillstånd finns. Handläggningstid tillstånd enligt reglemente Överensstämmelse med arvodesbestämmelser Stickprov/ ekonomichef Stickprov/ förvaltningsjurist Stickprov/ nämndsekreterare 1 gång/år Kdir Halvår SBF-chef ggr/år Kanslichef (2)

15 15 Konsekvens 5 Kritisk 4 Allvarlig 3 Kännbar 2 Lindrig 1 Försumbar Sannolikhet 5 Oundviklig 4 Sannolik 3 Möjlig 2 Mindre sannolik 1 Osannolik Sannolikheten och konsekvensen värderas var för sig på en skala 1 (låg) 5 (hög). Därefter multipliceras de, per risk, för att få fram ett miniriskvärde (1 25). Riskkoefficient 1 9 Låg 9 16 Medel Hög Dokumenttyp Internkontrollplan Dokumentnamn Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter 2015 Beslutsorgan Kommunstyrelsen Antagen 2015-xx-xx xx Diarienummer KS/2015:xx Ikraftträdande - Dokumentansvarig Kanslichef Förvaltning Kommunledningskontoret 2 (2)

16 BURLÖVS KOMMUN 16 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Fastställande av internkontrollplan kommungemensamt moment Dnr KS/2015:309 Sammanfattning Ett ansvar för intern kontroll vilar genom delegation från kommunfullmäktige på samtliga nämnder, med särskilt tillsynsansvar för kommunstyrelsen. Inom ramen för kommunstyrelsens tillsynsansvar föreslås ett gemensamt kontrollmoment för 2015 som komplement till nämndernas egna internkontrollplaner. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa kommungemensamt internkontrollmoment för 2015 enligt i ärendet redovisat förslag.

17 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Charlotta Wemme Dehlin TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Diarienummer KS/2015: Kommunstyrelsen Fastställande av internkontrollplan 2015 kommungemensamma moment Sammanfattning Ett ansvar för intern kontroll vilar genom delegation från kommunfullmäktige på samtliga nämnder, med särskilt tillsynsansvar för kommunstyrelsen. Inom ramen för kommunstyrelsens tillsynsansvar föreslås ett gemensamt kontrollmoment för 2015 som komplement till nämndernas egna internkontrollplaner. Förslag till beslut att fastställa kommungemensamt internkontrollmoment för 2015 enligt i ärendet redovisat förslag. Lars-Åke Ståhl Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin Kanslichef

18 18 Internkontrollplan kommungemensamt moment 2015 Fastställd av kommunstyrelsen 2015-xx-xx, xx Process, rutin Kontrollmoment Handlingsplan Aktuell handlingsplan rehabilitering finns Konsekvens 5 Kritisk 4 Allvarlig 3 Kännbar 2 Lindrig 1 Försumbar Sannolikhet 5 Oundviklig 4 Sannolik 3 Möjlig 2 Mindre sannolik 1 Osannolik Metod/ kontrollansvar Stickprov på individnivå av långtidssjukskrivna, 4 pers./förvaltn. Personalspecialist Tidpunkt/ Rapportering till frekvens 1 gång/år Personalchef Sannolikhekvens Konse- Risk Sannolikheten och konsekvensen värderas var för sig på en skala 1 (låg) 5 (hög). Därefter multipliceras de, per risk, för att få fram ett miniriskvärde (1 25). Riskkoefficient 1 9 Låg 9 16 Medel Hög Dokumenttyp Internkontrollplan Dokumentnamn Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter 2015 Beslutsorgan Kommunstyrelsen Antagen 2015-xx-xx xx Diarienummer KS/2015:xx Ikraftträdande - Dokumentansvarig Kanslichef Förvaltning Kommunledningskontoret 1 (1)

19 BURLÖVS KOMMUN 19 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Motion av Marie Wahlgren (FP) - Fria resor i kollektivtrafiken för färdtjänstberättigade Dnr KS/2014:140 Sammanfattning Marie Wahlgren har väckt motion med yrkande att Burlövs färdtjänstberättigade skall ha fria resor i kollektivtrafiken och att man därför köper denna tjänst från Region Skåne. Motionen hänvisar till beslut av regionfullmäktige den 6 maj 2014, 31, att införa fria resor i den allmänna kollektivtrafiken inom Skåne för färdtjänstlegitimerade kunder i de kommuner där Region Skåne har färdtjänstansvar, samt att erbjuda kommuner med eget färdtjänstansvar att kunna köpa till motsvarande fria resor för sina färdtjänstlegitimerade kunder baserat på ekonomisk kompensation för förlorade intäkter. Socialnämnden tillstyrker motionen den 4 september 2014, 80, och föreslår kommunfullmäktige att på försök under 2015 införa kostnadsfria resor för färdtjänstberättigade i den allmänna kollektivtrafiken. Samhällsbyggnadsförvaltningen tillstyrker motionen i yttrande den 9 september 2014, men anför att förvaltningen inte tar ställning till de ekonomiska förutsättningarna för genomförandet av förslaget. Kommunledningskontoret konstaterar att det är av särskild vikt för ett framgångsrikt genomförande av detta försök att busstrafiken till och från samt inom Burlövs kommun bibehålls och förstärks, i all synnerhet busstrafiken till nordvästra Arlöv. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med bifall till motionen införa fria resor i kollektivtrafiken för färdtjänstberättigade i Burlövs kommun på prov med start den 1 juli 2015, samt att verksamheten testas under ett års tid för att sedan utvärderas.

20 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Charlotta Wemme Dehlin TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Datum Diarienummer KS/2014: Kommunstyrelsen Motion av Marie Wahlgren (FP) Inför fria resor i kollektivtrafiken för färdtjänstberättigade Sammanfattning Marie Wahlgren har väckt motion med yrkande att kommunen beslutar att även Burlövs färdtjänstberättigade har fria resor i kollektivtrafiken och att man därför köper denna tjänst från Region Skåne. Motionen hänvisar till beslut av regionfullmäktige den 6 maj 2014, 31, att införa fria resor i den allmänna kollektivtrafiken inom Skåne för färdtjänstlegitimerade kunder i de kommuner där Region Skåne har färdtjänstansvar, samt att erbjuda kommuner med eget färdtjänstansvar att kunna köpa till motsvarande fria resor för sina färdtjänstlegitimerade kunder baserat på ekonomisk kompensation för förlorade intäkter. Socialnämnden tillstyrker motionen den 4 september 2014, 80, och föreslår kommunfullmäktige att på försök under 2015 införa kostnadsfria resor för färdtjänstberättigade i den allmänna kollektivtrafiken. Samhällsbyggnadsförvaltningen tillstyrker motionen i yttrande den 9 september 2014, men anför att förvaltningen inte tar ställning till de ekonomiska förutsättningarna för genomförandet av förslaget. Kommunledningskontoret konstaterar att det är av särskild vikt för ett framgångsrikt genomförande av detta försök att busstrafiken till och från samt inom Burlövs kommun bibehålls och förstärks, i all synnerhet busstrafiken till nordvästra Arlöv. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att införa fria resor i kollektivtrafiken för färdtjänstberättigade i Burlövs kommun på prov med start den 1 juli 2015, samt att verksamheten testas under ett års tid för att sedan utvärderas.

21 21 BURLÖVS KOMMUN KS/2015:53 2 (2) Redogörelse för ärendet Burlövs kommun har valt att ta ett eget ansvar för färdtjänsten och har ett avtal med Burlövs Trafik AB för detta som sträcker sig till den 30 september Ny upphandling pågår. År 2014 fanns det inom Burlövs kommun 556 färdtjänstberättigade personer. Totalt uppgick antalet färdtjänstresor under 2014 till ca Erfarenheter från Helsingborg och Göteborg indikerar att färdtjänstresandet kan minska uppåt tio procent om den allmänna kollektivtrafiken görs avgiftsfri. Översatt till Burlövs förhållande kan det innebära att ca resor förs över från färdtjänst till allmän kollektivtrafik Ersättningen till Burlövs Trafik AB sker med ett fast belopp per resa. Kommunledningskontoret gör bedömningen att ett minskat resande med färdtjänst och motsvarande ökat resande med stadsbuss därför inte torde innebära någon ökad kostnad för kommunen, och föreslår införa fria resor under en försöksperiod på ett år med utvärdering därefter. Lars-Åke Ståhl Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin Kanslichef

22 BURLÖVS KOMMUN Socialnämnden 22 Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 80 Motion Marie Wahlgren (FP) - Fria resor i kollektivtrafiken för färdtjänstberättigade i Burlövs kommun (SN/2014:220) Föreligger motion Marie Wahlgren (FP) - Fria resor i kollektivtrafiken för färdtjänstberättigade i Burlövs kommun. Marie Wahlgren har väckt motion med yrkande att kommunen beslutar att färdtjänstberättigade får fria resor i kollektivtrafiken. Region Skåne erbjuder de brukare som har färdtjänst via avtal mellan regionen och kommunen att åka gratis i kollektivtrafiken. Detta är ett erbjudande som på inget sätt påverkar rätten till färdtjänst. Syftet med erbjudandet från Region Skåne är att underlätta resor i den allmänna kollektivtrafiken och uppmuntra till ökad rörlighet och därmed bättre hälsa. Kostnadsfria resor införs Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att tillstyrka motionen och föreslå kommunfullmäktige att på försök under 2015 införa kostnadsfria resor för färdtjänstberättigade i den allmänna kollektivtrafiken. Socialnämnden beslutar att tillstyrka motionen och föreslå kommunfullmäktige att på försök under 2015 införa kostnadsfria resor för färdtjänstberättigade i den allmänna kollektivtrafiken. Justerandes sign Utdragsbestyrkande Exp Kommunfullmäktige /ea

23 Burlövs kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Gertrud Richter YTTRANDE 1 (2) Datum Diarienummer KS/2014: Kommunfullmäktige Yttrande över motion av Marie Wahlgren (FP) Fria resor i kollektivtrafiken för färdtjänstberättigade Motionären yrkar att Burlövs kommun beslutar att kommunen beslutar att även Burlövs färdtjänstberättigade har fria resor i kollektivtrafiken och att kommunen därför köper denna tjänst från Region Skåne. En av Region Skånes målsättningar med färdtjänsten är, enligt dem, att så långt som möjligt fördröja inträdet i färdtjänstresor genom att aktivt arbeta för att underlätta resor i den allmänna kollektivtrafiken. För att ytterligare stimulera dessa personer att ta steg in i bussen eller tåget föreslås en ny premie om helt kostnadsfria resor. För kunderna även tänkt som en uppmuntran till ökad rörlighet och därmed bättre hälsa. Burlövs kommun har valt att stå utanför Region Skånes färdtjänstsamarbete. Region Skåne har dock i sitt beslut om fria kollektivtrafikresor för sina färdtjänstberättigade även erbjudit kommuner utanför samarbetet att kunna köpa till motsvarande fria resor enligt följande: Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag 1. Regionfullmäktige inför fria resor i den allmänna kollektivtrafiken inom Skåne för färdtjänstlegitimerade kunder i de kommuner där Region Skåne har färdtjänstansvar. 2. Regionfullmäktige erbjuder kommuner med eget färdtjänstansvar att kunna köpa till motsvarande fria resor för sina färdtjänstlegitimerade kunder baserat på ekonomisk kompensation för förlorade intäkter. 3. För resor i allmän kollektivtrafik gäller allmänna resevillkor med tillägg att en ledsagare kostnadsfritt får medfölja färdtjänstlegitimerad. 4. Målsättningen är att förslaget ska vara infört i Skåne senast Att de färdtjänstberättigade kommuninvånare som kan och orkar åker med kollektivtrafiken istället för med färdtjänstbilar ligger helt i linje med kommunens Framtidsplan. Enligt Framtidsplanen (antagen av fullmäktige den 22 april 2014, 30) ska kommunen verka för att andelen gående, cyklande och resor med kollektivtrafik ska stå för minst 2 /3 av alla resor och att andelen bilresor inte ska överstiga 1 /3 av det totala antalet resor.

24 BURLÖVS KOMMUN 24 KS/2014:140 2 (2) Att så många som möjligt åker kollektivt innebär färre bilar på vägarna och därmed mindre buller samt lägre belastning på vägarna, parkeringsytorna och miljön. Att erbjuda fria kollektivtrafikresor ger dessutom ett incitament för kommunens invånare att fortsätta att leva ett socialt liv. Samhällsbyggnadsförvaltningen tar i detta yttrande inte ställning till de ekonomiska förutsättningarna för genomförandet av förslaget. Önskar kommunfullmäktige att samhällsbyggnadsförvaltningen utreder kostnaderna för att köpa till fria resor för sina färdtjänstlegitimerade kunder kan kommunfullmäktige uppdra åt förvaltningen att göra detta. Med ovanstående synpunkter tillstyrker samhällsbyggnadsförvaltningen motionärens yrkande under förutsättning att de ekonomiska förutsättningarna och en resurs som kan handlägga inköpen tas fram. Tommy Samuelsson Samhällsbyggnadschef Gertrud Richter Planchef

25 25 Motion till fullmäktige i Burlöv Region Skåne erbjuder de brukare som har färdtjänst via avtal mellan regionen och kommunen att åka gratis i kollektivtrafiken. Detta är ett erbjudande som på inget sätt påverkar rätten till färdtjänst när man vill ha det utan som en extra möjlighet när man känner att man orkar och kan åka kollektivt. Burlövs kommun har valt att stå utanför det Skånska samarbetet när det gäller färdtjänst. Region Folkpartiet befarade redan när detta beslut togs att detta kunde innebära sämre service för Burlövs invånare. Region Skåne har dock erbjudit kommuner kunna köpa till motsvarande fria resor för sina färdtjänstlegitimerade kunder baserat på ekonomisk kompensation för förlorade intäkter. Det är viktigt att de färdtjänst berättigade Burlövsborna inte har sämre möjligheter än de som bor i andra kommuner i Skåne. Jag yrkar därför att Burlövskommun beslutar att kommunen beslutar att även Burlövsfärdtjänstberättigade har fria resor i kollektivtrafiken och att men därför köper denna tjänst från Region Skåne Marie Wahlgren Folkpartiet

26 Regionfullmäktige 26 PROTOKOLLSUTDRAG Datum (2) 31 Fria resor i allmän kollektivtrafik för färdtjänst - legitimerade kunder i Skåne (ärende 7) Diarienummer Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag 1. Regionfullmäktige inför fria resor i den allmänna kollektivtrafiken inom Skåne för färdtjänstlegitimerade kunder i de kommuner där Region Skåne har färdtjänstansvar. 2. Regionfullmäktige erbjuder kommuner med eget färdtjänstansvar att kunna köpa till motsvarande fria resor för sina färdtjänstlegitimerade kunder baserat på ekonomisk kompensation för förlorade intäkter. 3. För resor i allmän kollektivtrafik gäller allmänna resevillkor med tillägg att en ledsagare kostnadsfritt får medfölja färdtjänstlegitimerad. 4. Målsättningen är att förslaget ska vara infört i Skåne senast Sammanfattning En av Region Skånes målsättningar med färdtjänsten är att så långt som möjligt fördröja inträdet i färdtjänstresor genom att aktivt arbeta för att underlätta resor i den allmänna kollektivtrafiken. För att ytterligare stimulera dessa personer att ta steg in i bussen eller tåget föreslås en ny premie om helt kostnadsfria resor. För kunderna även tänkt som en uppmuntran till ökad rörlighet och därmed bättre hälsa. I ärendet finns följande dokument 1. Regionstyrelsens beslut , Kollektivtrafiknämndens beslut , 20 Yrkanden Mats Persson (FP) yrkar, med instämmande av Patrik Jönsson (SD), Birte Sandberg (C), Stefan Svalö (S), Ove Johansson (MP), Ewa Bertz (FP), Mikael Persson (V) och Agneta Lindskog (KD), bifall till regionstyrelsens förslag.

27 Datum (2) 27 Vid protokollet Karl Gustav Andersson Rätt utdraget intygar Maria Dahlberg Sänt till: Regionstyrelsen Kollektivtrafiknämnden Koncernkontor utvecklingsdirektör (MS) Samtliga kommuner Styrande dokument Region Skåne Regionfullmäktige

28 BURLÖVS KOMMUN 28 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Motion av Sven Sonesson (M) - Bevara och utveckla Södervångsskolan Dnr KS/2013:122 Sammanfattning Sven Soneson har väckt motion med yrkande att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att, med utgångspunkt att Södervångsskolan också i fortsättningen skall fungera som skola, utreda vad som krävs för att tillskapa en god studiemiljö, samt vilka förutsättningar det finns att komplettera huvudbyggnaden med ytterligare lokaler för att kunna bedriva undervisning för elever t.o.m. årskurs sex. Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker motionen den 15 oktober 2013, 104, med det tillägget att utredningen endast kan belysa allmänna förutsättningar och att särskilt anslag till tekniska nämnden krävs för att kunna göra en fullständig förprojektering. Tekniska nämnden beslutar den 11 november 2013, 96, att nämnden inte tar ställning till motionens förslag. Kommunledningskontoret konstaterar att barn- och utbildningsnämnden i sitt yttrande hänvisar till den lokalförsörjningsplan för skolor och förskolor som fullmäktige den 19 augusti 2013, 70, uppdragit åt nämnden att inkomma med. Utbildnings- och kulturnämnden fastställde en sådan plan den 3 mars 2015, 39. Enligt planen föreslås Södervångsskolan avvecklas som skola när den nya Svanetorpsskolan står klar. Södervångsskolan skulle i framtiden istället kunna användas som fritidsgård i Åkarp. Eleverna från Södervångsskolan förs i sådana fall till en ny skola på Kronetorpsområdet. Med hänvisning till nämndens plan anser kommunledningskontoret att den utredning som motionären yrkar på under nuvarande omständigheter inte är aktuell och avstyrker motionen. Yrkande Sven Sonesson (M), med instämmande av Mats Lithner (FP), yrkar att kommunstyrelsen skall föreslås tillstyrka motionen. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Reservation Mot arbetsutskottets beslut i ärendet anmäls reservation av Sven Sonesson (M) och Mats Lithner (FP) till förmån för framställt men ej bifallet yrkande.

29 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Charlotta Wemme Dehlin TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Datum Diarienummer KS/2013: Kommunstyrelsen Motion av Sven Sonesson (M) Bevara och utveckla Södervångsskolan Sammanfattning Sven Soneson har väckt motion med yrkande att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att, med utgångspunkt att Södervångsskolan också i fortsättningen skall fungera som skola, utreda vad som krävs för att tillskapa en god studiemiljö, samt vilka förutsättningar det finns att komplettera huvudbyggnaden med ytterligare lokaler för att kunna bedriva undervisning för elever t.o.m. årskurs sex. Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker motionen den 15 oktober 2013, 104, med det tillägget att utredningen endast kan belysa allmänna förutsättningar och att särskilt anslag till tekniska nämnden krävs för att kunna göra en fullständig förprojektering och för att ta fram en kostnadskalkyl. Tekniska nämnden beslutar den 11 november 2013, 96, att nämnden inte tar ställning till motionens förslag. Nämnden anför att, om motionen bifalls, barn- och utbildningsnämnden samt kommunfullmäktige får återkomma till tekniska nämnden med ett uppdrag om förprojektering/kostnadskalkyl när de allmänna förutsättningarna är utredda. Kommunledningskontoret konstaterar att barn- och utbildningsnämnden i sitt yttrande hänvisar till den lokalförsörjningsplan för skolor och förskolor som fullmäktige den 19 augusti 2013, 70, uppdragit åt nämnden att inkomma med. Utbildnings- och kulturnämnden fastställde en sådan plan den 3 mars 2015, 39. Enligt nämndens plan föreslås Södervångsskolan avvecklas som skola när den nya Svanetorpsskolan står klar. Södervångsskolan skulle i framtiden istället kunna användas som fritidsgård i Åkarp. Eleverna från Södervångsskolan förs i sådana fall till en ny skola på Kronetorpsområdet. Med hänvisning till nämndens plan anser kommunledningskontoret att den utredning som motionären yrkar på under nuvarande omständigheter inte är aktuell och avstyrker motionen.

30 30 BURLÖVS KOMMUN KS/2013:122 2 (2) Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Lars-Åke Ståhl Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin Kanslichef

31 BURLÖVS KOMMUN Tekniska nämnden 31 Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 96 Motion -Bevara och utveckla Södervångsskolan (TKN/2013:520) Redogörelse för ärendet I en motion med namnet Bevara och utveckla Södervångskolan daterat föreslås att Utbildnings- och kulturförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att omforma skolan till en modern och attraktiv undervisningsmiljö med inriktning mot F-6 skola samtidigt som man bevarar det gamla skolhuset. Kommunledningskontoret har skickat den på remiss till Barn- och Utbildningsnämnden och Tekniska nämnden. De begär svar senast Barn och Utbildningsnämnden har bifallit motionen med tillägget att utredningen endast kan belysa allmänna förutsättningar och att särskilt anslag till Tekniska nämnden krävs för att kunna göra en fullständig förprojektering och för att ta fram en kostnadskalkyl. Förslag till beslut Tekniska nämnden tar inte ställning till det uppdragsförslag som är lämnat till Barn- och Utbildningsnämnden. Om motionen bifalles så får Barn- och Utbildningsnämnden samt kommunfullmäktige, när de allmänna förutsättningarna är utredda, återkomma till Tekniska nämnden med ett uppdrag om förprojektering/kostnadskalkyl. Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden tar inte ställning till det uppdragsförslag som är lämnat till Barn- och Utbildningsnämnden. Om motionen bifalles så får Barn- och Utbildningsnämnden samt kommunfullmäktige, när de allmänna förutsättningarna är utredda, återkomma till Tekniska nämnden med ett uppdrag om förprojektering/kostnadskalkyl. Justerandes sign Utdragsbestyrkande Exp: Barn- och Utbildningsnämnden, Kommunfullmäktige

32 Burlövs kommun Barn- och utbildningsnämnden 32 YTTRANDE 1 (1) Datum Diarienummer BUN/2013: Till: Kommunfullmäktige Yttrande, Motion (M) Bevara och utveckla Södervångskolan Ert dnr: KS/2013: Barn- och Utbildningsnämnden har redan tidigare gett Utbildnings- och Kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram en lokalförsörjningsplan. I det första utkast till plan som förvaltningen lämnat till nämnden redovisas ett antal olika handlingsalternativ och där diskuteras bland annat en om- och tillbyggnad av Södervångsskolan. Den 19 augusti gav fullmäktige ett uppdrag till Barn- och Utbildningsnämnden om att ta fram en plan för skolbyggnationer i Arlöv och Åkarp. Planen ska redovisas i samband med budgetbeslutet för perioden Eftersom motionen handlar om att utreda vilka möjligheter som finns så anser förvaltningen att motionen ligger väl i linje med de uppdrag förvaltningen redan tidigare fått från vår nämnd. Samtidigt är det viktigt att här precisera vad som menas med ett sådant utredningsuppdrag. Utbildnings- och Kulturförvaltningen kan i samverkan med planavdelning och samhällsbyggnadsförvaltningen undersöka skoltomtens förutsättningar och om det krävs förändrade detaljplaner. Vi kan också göra bedömningar av de nuvarande byggnadernas status, elevunderlag, när i tid en utbyggnad behövs och hur en utbyggnad till F-6 skola skulle påverka detta. Förvaltningen har däremot ingen egen kompetens för att ta fram en konkret utformning av hur en delvis ny skola skulle se ut. För att ta fram en komplett förprojektering som kan leda till ett förslag till utformning och en mer exakt kostnadskalkyl krävs att tekniska nämnden beviljas särskilda medel för en sådan utredning Utbildnings- och Kulturnämnden föreslår därför att motionen bifalls med det tillägget att utredningen endast kan belysa allmänna förutsättningar och att särskilt anslag till Tekniska nämnden krävs för att kunna göra en fullständig förprojektering och för att ta fram en kostnadskalkyl. På Barn- och utbildningsnämndens vägnar Bengt Åström Ordförande Anders Öhlin Förvaltningschef

33 33 n EURLÖVS KOMMUN Motion till kommunfullmäktige \ o 3 on r Litt. Bevara och utveckla södervångskolan Södervångskolan är Burlövs äldsta skola, som fortfarande är i bruk. Byggnaden ingår i kommunens bevarandeplan. På skolan undervisas idag ett åttiotal elever, fördelade på 4 klasser från förskaleklass t.o.m. årskurs tre. Dessutom inryms två fritidsavdelningar och ytterligare en klass tillkommer höstterminen Frukost och mellanmål serveras på fritidshemmet medan lunchen intas på Harakärrsgården. skolbyggnaden, vars äldsta delar är från 1891 byggdes till under 1920-talet och utökades på 1960-talet med två paviljonger. Både huvudbyggnaden och paviljongerna har idag stora brister och lever inte upp till dagens ställda krav på god och inspirerande lärmiljö. Skolans ledord är bl.a. trygghet, arbetsglädje, nyfikenhet och lust att lära. Södervångskolan uppfattas av föräldrar, elever och personal som attraktiv och att man lever upp till den här målsättningen. Skolan har engagerade och kompetenta pedagoger, vilket också visar sig i goda studieresultat. Vi tycker det är viktigt att "Södervångsandan" får fortsätta och utvecklas. Därför måste brister i lokalerna utredas och åtgärdas. Man måste undersöka hur omfattande renoveringsbehoven är och vad kostnaden blir. Möjligheten att uppföra nya lokaler inom skolans område ska också utredas samt vad som krävs och om det är möjligt att södervångskolan skulle kunna fungera som en F - 6 skola. Med anledning av ovanstående yrkar jag att fullmäktige ger Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag med utgångspunkt att södervångskolan också i fortsättningen skall fungera som skola, låta utreda vad som krävs för att tillskapa en god studiemiljö, samt vilka förutsättningar det finns att komplettera huvudbyggnaden med ytterligare lokaler för att kunna bedriva undervisning för elever t. o. m. årskurs sex. Akarp den 3 maj 2013 / 1 / ' l / 'n / q---- ~ nj~ tira~ Anita Ljun t7ut / ~ ~

34 BURLÖVS KOMMUN 34 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Motion av Ove Johansson (MP) - Gör Öresund till marin nationalpark Dnr KS/2014:67 Sammanfattning Ove Johansson har väckt motion med yrkande att Burlövs kommun skall ställa sig positiv till Öresund som marin nationalpark. Samhällsbyggnadsförvaltningen anför i yttrande den 28 maj 2014 att miljön och naturen i och runt Öresund är viktiga och att området skall värnas som en värdefull resurs. Kommunledningskontoret konstaterade i tjänsteskrivelse den 8 oktober 2014 att det är regering och riksdag som fattar beslut om att bilda nationalparker. Naturvårdsverket ansvarar tillsammans med länsstyrelsen i området för beslutsunderlag och planering av nationalparkerna. Burlövs kommun saknar resurser för att utreda vilka konsekvenser frågan skulle få för kommunen och saknar mandat att initiera en utredning hos Naturvårdsverket och berörda länsstyrelser. Kommunstyrelsen föreslog den 27 oktober 2014, 99, att motionen skulle anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande och kommunledningskontorets bedömning. Kommunfullmäktige återremitterade motionen till kommunstyrelsen den 17 november 2014, 97, för att ge ett bättre svar på frågan om fullmäktige anser att miljön är viktig eller inte. Kommunledningskontoret vill hänvisa till sin tidigare bedömning och konstaterar att det inte går att utreda vad fullmäktige anser såsom återremissen är motiverad. Kommunledningskontoret föreslår därför i likhet med tidigare tjänsteskrivelse att kommunfullmäktige uttalar att man ställer sig positiv till motionens intentioner i det att miljön och naturen i och runt Öresund är viktiga och att området skall värnas som en värdefull resurs, samt att motionen skall anses besvarad. Yrkande Mats Lithner (FP), med instämmande av Sven Sonesson (M), yrkar att kommunstyrelsen skall föreslås avstyrka motionen. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uttala att man ställer sig positiv till motionens intentioner i det att miljön och naturen i och runt Öresund är viktiga och att området skall värnas som en värdefull resurs, samt att motionen skall anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande och kommunledningskontorets bedömning.

35 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Charlotta Wemme Dehlin TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Datum Diarienummer KS/2014: Kommunstyrelsen Motion av Ove Johansson (MP) Gör Öresund till marin nationalpark Sammanfattning Ove Johansson har väckt motion med yrkande att Burlövs kommun skall ställa sig positiv till Öresund som marin nationalpark. Samhällsbyggnadsförvaltningen anför i yttrande den 28 maj 2014 att miljön och naturen i och runt Öresund är viktiga och att området skall värnas som en värdefull resurs. Förvaltningen anser att ett ställningstagande för eller emot omställningen av Öresund till marin nationalpark kräver ett omfattande utredningsunderlag, vilket inte finns i motionen. Förvaltningens förslag är att kommunens resurser i dagsläget skall läggas på pågående projekt och samarbeten som arbetar med att förbättra miljön och naturen i och omkring Öresund. Kommunledningskontoret konstaterade i tjänsteskrivelse den 8 oktober 2014 att det är regering och riksdag som fattar beslut om att bilda nationalparker. Naturvårdsverket ansvarar tillsammans med länsstyrelsen i området för beslutsunderlag och planering av nationalparkerna. Burlövs kommun saknar resurser för att utreda vilka konsekvenser frågan skulle få för kommunen och saknar mandat att initiera en utredning hos Naturvårdsverket och berörda länsstyrelser. Kommunledningskontoret föreslog att motionen skulle anses besvarad. Kommunstyrelsen föreslog den 27 oktober 2014, 99, att motionen skulle anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande och kommunledningskontorets bedömning. Kommunfullmäktige återremitterade motionen till kommunstyrelsen den 17 november 2014, 97, för att ge ett bättre svar på frågan om fullmäktige anser att miljön är viktig eller inte. Kommunledningskontoret vill hänvisa till sin tidigare bedömning och konstaterar att det inte går att utreda vad fullmäktige anser såsom återremissen är motiverad. Kommunledningskontoret föreslår därför i likhet med tidigare tjänsteskrivelse att kommunfullmäktige uttalar att man ställer sig positiv till motionens intentioner i det att miljön och naturen i och runt Öresund är viktiga och att området skall värnas som en värdefull resurs, samt att motionen skall anses besvarad.

36 36 BURLÖVS KOMMUN KS/2015:53 2 (2) Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uttala att man ställer sig positiv till motionens intentioner i det att miljön och naturen i och runt Öresund är viktiga och att området skall värnas som en värdefull resurs, samt att motionen skall anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande och kommunledningskontorets bedömning. Lars-Åke Ståhl Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin Kanslichef

37 Burlövs kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Jacquelin Nilsson YTTRANDE 1 (3) Datum Diarienummer KS/2014: Kommunfullmäktige Yttrande över Ove Johansson (MP) motion "Gör Öresund till marin nationalpark Bakgrund Planeringsavdelningen fick den 28 februari rubricerat ärende för yttrande. Motionären föreslår Burlövs kommun - att ställa sig positiva till Öresund som marin nationalpark. Yttrande Planeringavdelningen anser att miljön och naturen i och runt Öresund är viktiga. Området ska värnas som en värdefull resurs. Planeringsavdelningen anser att ett ställningstagande för eller emot omställningen av Öresund till marin nationalpark kräver ett omfattande utredningsunderlag. Ett sådant underlag finns inte i motionen. Planeringsavdelningen anser att kommunens resurser i dagsläget ska läggas på de pågående projekten och samarbetena som arbetar med att förbättra miljön och naturen i och omkring Öresund. Planeringsavdelningens ser mycket positivt på om detta arbete i framtiden kan utökas och intensifieras, men då krävs mer resurser. Utredning Öresund Det som geografiskt utgör Öresundsområdet begränsas av linjen Gilleleje - Kullen i norr och linjen Stevns Klint - Falsterbo i söder. Därefter delas Öresund upp hydrografiskt i tre områden. I Öresund blandas vatten från både Kattegatt och Östersjön. Tillståndet i Öresund är därmed beroende av förhållandena i även dessa vatten. Utöver detta är Öresund är hårt belastat av både trafik och föroreningar från land och vattendrag. Både trafik som ska in till Östersjön väljer denna väg och en stor mängd fartyg korsar sundet i öst-västlig riktning. Utöver detta ligger flertalet stora städer och industrier längs med Öresunds kuster. Både Sege å och Alnarps ån, som rinner genom kommunen, mynnar ut i Öresund.

38 BURLÖVS KOMMUN KS/2012: (3) Länsstyrelsen skriver att Öresund är ur föroreningssynpunkt ett av Sveriges mest belastade kustområden. Detta har medfört att det marina systemet på flera områden är kraftigt påverkat. Bland annat förkommer varje höst syrebristsituationer, huvudsakligen i de djupare områdena av Öresund. Detta medför att Öresund är ett ur ekologisk synpunkt särskilt känsligt område. Öresund och dess kustområden är ett unikt havsområde genom att det bildar övergången från Västerhavets mycket salta vatten till Östersjöns svagt salta. Generellt är övergödning, utsläpp av miljögifter och överfiske stora och allvarliga problem för alla hav och sund som gränsar Sverige. Utarmning av den marina miljön påverkar inte bara de marina systemen utan har effekter långt utöver kustlinjen, exempelvis fågelarters häckning och föda vilket i sin tur påverkar andra system. Undersökningar som Öresunds vattenvårdsförbund låtit utföra 2013 visar bland annat att Statusen gällande näringsämnen var för 2012 otillfredsställande eller dålig inom Öresundsområdet. Det är med andra ord en bit kvar för att nå målet god ekologisk status till år Öresundsvattensammarbetet beskriver att innehållet av näringsämnen i de kustnära områdena i Öresundsregionen har varit höga de senaste åren. Vidare att syreförhållandena i Öresunds under den senaste 5-års perioden har varit goda i områden med grunt vatten. Syrebrist har inte uppmätts där. Syrebrist har däremot observerats varje år sedan 1998 på de djupare stationerna. Öresund uppfyller således inte de målsättningar som Öresundsvattensamarbetet har satt upp. Pågående arbeten och samarbeten Tågarps hed i Burlövs kommun är ett statligt naturreservat och utgör en del av Natura 2000-området Lommabukten/Lommaområdet. Detta område omfattas av både art- och habitatdirektivet (SCI) samt fågeldirektivet (SPA). Natura 2000-områden klassas även som riksintresse vilket gör att de har ett särskilt starkt skydd. Dessutom innefattas de kustnära områdena i Burlövs kommun av riksintresset för Kustzon. Riksintresset innebär att ingrepp och exploatering inte får ske på ett sätt som påtagligt skadar natur- och kulturvärdena. Burlövs kommun är representerade i Sege ås Vattendragsförbund och Vattenråd, Öresunds vattenvårdsförbund och Öresundsammanarbetet. Öresunds vattenvårdsförbund samordnar övervakningen och kontrollen av vattenkvaliten i de svenska områdena av Öresund. I förbundet ingår industrier, kommuner och vattenvårdsförbund för vattendrag. Öresundssamarbetet arbetat bland annat för att ta fram gemensamma miljömål för Öresund, förbättra kunskaper om vattenförbättrande åtgärder och problemställningar kopplade till sjöfarten. Sege ås Vattendragsförbund och Vattenråd arbetar med att förbättra vattenkvalitén i vattendraget och sjöar och för att öka den biologiska mångfalden och den allemansrättsliga arealen inom Sege å och Alnarpsåns avrinningsområden. Både Sege å och Alnarpsån är belagda med beslut om miljökvalitetsnormer för vatten.

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Britt Sonesson och Lennart Glans. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Britt Sonesson och Lennart Glans. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-02-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-02-18 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 13.00 14.00 Katja Larsson (S), ordförande Kent Wollmér

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.05 Beslutande Förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Carl-Olof Landgren

Läs mer

Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare och Rima Rettegi, rima.rettegi@burlov.se eller tel. 040-625 63 50- Sekreterare

Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare och Rima Rettegi, rima.rettegi@burlov.se eller tel. 040-625 63 50- Sekreterare Socialnämnden 2014-08-28 Plats: Medborgarhuset i Arlöv, Lilla Sessionssalen Tid: 2014-09-04 kl. 18:30 S-gruppen träffas kl. 17:30 i Lilla Sessionssalen Fyrklövern träffas kl. 17:30 i Skärfläckan Vid eventuellt

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Plats och tid Stora Sessionssalen, kl. 9:00-11.00 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M) Carl-Olof Landgren

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.50 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2013-11-22 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2013-11-22 Sida 1 (12) Planutskott Sammanträdesdatum 2013-11-22 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla sessionssalen, kl. 13:00-15:00 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande 62-64, 66-72 Lars-Anders Espert (SD) Carl-Olof Landgren

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden PROTOKOLL 1-9 Datum 2014-02-03 1 (5) Protokoll från sammanträde Tid: 2014-02-03 kl. 09.30-12.50 Plats: Skånetrafiken, Hässleholm Beslutande Mats Persson (FP), ordf Lars Johansson (M), 1:e vice ordf, Stefan

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-10-30 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30-11:35 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-09-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-09-19 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-09-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-09-19 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-09-07 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-09-19 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Aulan, Ängås skola, 18.30 20.40 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Utses justera Hans

Läs mer

6 Förslag till riktlinjer för direktupphandling

6 Förslag till riktlinjer för direktupphandling 9 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 9 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2015/59 6 Förslag till riktlinjer för direktupphandling Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Föreliggande förslag till

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-10-03 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad

Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 11 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 52 Ks 65 Au 43 Ks/2013-0184 Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare och överlämna kallelsen med samtliga handlingar till honom.

Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare och överlämna kallelsen med samtliga handlingar till honom. 2013-12-27 Plats: Lilla Sess Tid: 2014-01-08 kl. 8:30 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare och överlämna kallelsen med samtliga handlingar till honom. Föredragningslistan skickas till

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-26 1 (12) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.20 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 1(18) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Anders Månsson (S) Christer

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Plats och tid Möllegården, kl. 19:00-21.20 Beslutande Hans-Åke Mårtensson, (S) ordf Margareta Abelsson (S), 1:e vice ordf Lars Johnson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19) Plats och tid Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.50 Beslutande Förteckning sidan 2 Övriga närvarande Hans-Åke Mårtensson (S)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-04-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-04-18 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-04-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-04-18 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-04-07 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-04-18 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382 Kungörelse Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-01-27 1(16) Plats och tid KilArena, torsdag 27 januari 2011, kl 19.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tid och plats för

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 18.15 Beslutande Ersättare Katja Larsson (S), ordf. Inger Borgenberg (S), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-23 1(9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 januari 2008 kl. 14.00 16.00 Gert Jonsson

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027)

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 269 Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Ärende 26 Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Tjänsteskrivelse 2015-03-26 KS 2014.0233 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på motion om att utreda möjligheterna att bygga konferenshotell

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, kl. 17.00 19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Carl-Olof Landgren

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-06-18 1 (1) SOCIALNÄMNDEN Dnr SN 2013/183 91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa Beslut Socialnämnden ställer sig bakom det från socialchefens

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-10-06 1(7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 6 oktober 1998 kl 18.30-18.50.

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Sida 1 (15) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Sida 1 (15) Plats och tid Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, kl. 18.30 20.20 Beslutande Carl-Olof Landgren (S) Philip Maughan (V) Håkan Dahlgren (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdatum 2010-02-04 Sida l (16) Plab och tid Beslutande Medborgarhuset, B-rummet, kl. 18:30-19:25 Inger Borgenbef'g, ordforande Sven-Åke Persson Britt Sonesson Gun Larshag Subhija

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer